Está en la página 1de 32

34567

E N E R O D E 2 0 19

KAY FECHASPI ESTUDIANAPAJ


4 DE MARZO AL 7 DE ABRIL DE 2019
1 YACHAQANA

Ama phutikuychu,
noqaqa Diosniyki kani
7 TAKIY Ama manchachikuychu, imaraykuchus noqaqa qanwanpuni
´ kashani. Ama phutikuychu, noqaqa Diosniyki kani. Noqa
Jehova Diosmin
kallpachawanchej kallpachasqayki, yanapallasqaykitaj (ISA. 41:10).
´
¿IMATA KAYPI YOSHIKO sutiyoj hermanamanta parlarina. Doctoranqa pay-
YACHAKUSUN? man nisqa: “Killasllatana ˜ kausanki”, nispa. Ajinata nejtin-
taj, hermananchejqa Isaıas ´ 41:10 (leey) versiculota yuyari-
2019 watapaj ajllasqa tex-
tomanta yachakusunchej. kusqa. Chay gustasqan versiculoqa mayta sonqochasqa, tu-
Chay textotaj yanapawa- kuy sonqowan Jehova´ Diospi atienekunanpajtaj yanapasqa.
sunchej problemaspi riku- Chayrayku mana phutikuspa doctoranman nisqa: “Wanuyta- ˜
kojtinchejpis, kay mundopi qa mana manchachikunichu, imaraykuchus Jehova´ Diosqa
may chhika problemas kaj-
makiymanta japishawan”, nispa.1 Jehova´ Diosqa Yoshikota ji-
tinpis mana phutikunapaj.
´
Chantapis Jehova Diospa nallataj sonqochawasunman ima problemapi rikukojtinchej-
nisqasnenqa yanapawa- pis. Chayta astawan entiendenapajqa, qhawarinachej imaray-
sunchej astawan paypi kuchus Jehova´ Dios Isaıas
´ 41:10 versiculota qhelqachisqanta.
confianapaj. Kay watapaj ´ ´
2 Jehova Diosqa Isaıas 41:10 versiculota qhelqacherqa ju-

ajllasqa textopi tukurina diosta sonqochananpaj. Imaraykuchus judiosqa Babilonia-


kachun, atispataj de me- man esclavos jina apasqa kananku karqa. Chantapis Jeho-
moria yachakuna kachun.
va´ Diosqa chay versiculota qhelqacherqa tukuy kamachisnin
Chay textoqa kallpachawa-
sunchej ima problematapis
kallpachasqas kanankupaj (Isa. 40:8; Rom. 15:4). Kay tiempo-
atipanapaj. pi kausay may llakiy kasqanrayku, maytataj sajrayasqanrayku
Diosninchej kallpachanawanchejta necesitanchej (2 Tim. 3:
1). Payqa maytapuni Isaıas ´ libronejta sonqochawanchej.
3 Qhepan parrafospi ukhunchasunchej imastachus Jeho-

1 Kaymanta astawan yachakunaykipajqa, julio de 2016 watamanta Torremanta Qhawaj


revistapi 18 paginata leeriy.
´ ´
1. ¿Imaynatataj Isaıas 41:10 versıculo hermananchej Yoshikota yanapasqa?
´ ´
2. ¿Isaıas 41:10 versıculo yanapawasunmanchu?
´ ´
3. 1) ¿Imatataj Jehova Dios Isaıas 41:10 versiculopi nisqa? 2) ¿Imaraykutaj
´
Jehova Dios kallpachanawanchejta necesitanchej?

2
va´ Dios Isaıas
´ 41:10 versiculopi nisqanta.1 ninchejqa noqanchejwan kasqanta rikuchina-
Jehova´ Diospa nisqasnintaj creeyninchejta wanchejpaj, munakuwanchej, uyariwanchej,
kallpachanqa. Jehova´ Diosqa niwanchej: ‘No- tukuy ima necesitasqanchejtataj qowanchej.
qaqa qanwanpuni kashani, noqaqa Diosniyki Payqa mayta munakuwasqanchejrayku ni-
˜
wanchej: “Noqaj nawpaqeypi may kacha,
kani, yanapasqaykitaj’, nispa. Tukuypis Jeho-
va´ Dios kallpachanawanchejta necesitanchej, allintaj kanki, munakuykitaj”, nispa (Isa.
hermana Yoshiko jina ashkha problemaspi 43:4). Jehova´ Diospa munakuyninmantaqa
rikukusqanchejrayku. Kallpachanawanchej- ni imapis taqawasunmanchu. Chantapis pay-
ta necesitallanchejtaj runas matiykuwasqan- qa khuyakuwasunchejpuni (Isa. 54:10). May-
chejrayku, wakin autoridades qhatiykacha- ta kallpachakunchej Jehova´ Dios amigos-
wasqanchejrayku ima. ninta jina qhawawasqanchejta, munakuwas-
qanchejtataj yachaspa. Jehova´ Diosqa tu-
“NOQAQA QANWAMPUNI KASHANI” kuy imamanta jarkawasunchej, imaynatachus
4Jehova´ Diosqa niwanchej: “Ama man- amigon Abrahanta jarkarqa, ajinata. Jehova´
chachikuychu, imaraykuchus noqaqa qan- Diosqa Abrahanta nerqa: “Ama manchachi-
wampuni kashani”, nispa.2 Jehova´ Dios- kuychu, Abram, imaraykuchus noqa qampa
´ 15:1).
jarkakojniyki kani”, nispa (Gen.
´
1 MANA QONQANAPAJ: Jehova Diosqa mana llullachu, payqa
´
´
5 Jehova Diosqa mana munanchu proble-
nisqasninta juntanqapuni. Jehova Diospa nisqasnenqa, yana-
pawanchej problemaspi rikukojtinchej mana anchata phutiku- masninchejwan atipachikunanchejta. Chay-
napaj.
rayku pay niwanchej: “Yakusta chimpashaj-
2 NOTA: “Ama manchachikuychu” nisqa palabrasqa Bibliapi ri-
´
khurin Isaıas 41:10, 13, 14 versiculospi. Chantapis chay versicu-
tiykeqa, noqa qanwan kasaj, manataj ma-
´ yupis apasonqachu. Nina chawpita purishas-
lospi, ashkha kutista noqa palabrata oqharikun Jehova Dios-
´
manta parlanapaj. Jehova Diosqa chay chhika kutista “noqa” papis, mana ruphachikunkichu; larwaynimpis
palabrata oqharerqa, paypi confianapaj, mana manchachiku-
napajtaj. mana qaspallasonqapischu”, nispa (Isa.
´
43:2).
4. 1) ¿Imatataj Jehova Dios niwanchej? (Notanta qha-
wariy). 2) Chanta, ¿imatataj Diosninchej niwanchej mu- 5, 6. 1) ¿Imatataj Dios niwanchej mana problemasnin-
´
nakuwasqanchejrayku? 3) ¿Jehova Diospa nisqasnin kall- chejwan atipachikunanchejpaj? 2) ¿Imatataj hermanan-
pachawanchejchu? chej Yoshikomanta yachakusunman?

Wakin problemasnin-
chejqa mayu jina kan-
ku, wakintaj laurashaj
nina jina kanku. Chay-
´
wanpis Jehova Diosqa
yanapawasunchej
problemasninchejta
atipanapaj.
(5, 6 parrafosta qhawariy).
6 ´
Chay versıculo nisqanman jina wakin pro- 8 Jehova´ Diosqa judiosta ‘Diosniykichej
blemasninchejqa mayu jina kanman, wakin kani’ nispa kallpacharqa, mana Babilonios
problemasninchejtaj laurashaj nina jina kan- jina manchariymanta kharkatinankupaj. Ima-
´ Babiloniapi 70 wa-
man. Chaywanpis Jehova´ Diosqa mana sa- raykuchus yacharqa judıos
qenqachu problemaswan atipachikunanchej- tasta esclavos jina kashajtinku Medoper-
ta chayri anchata sufrinanchejta. Manallataj siamanta soldados babiloniosta atacananku-
saqenqachu chay problemasrayku paymanta ta. Diosqa Medopersiamanta soldadoswan
karunchakunanchejta. Ajina kajtinpis Jeho- judiosta librananta nerqa (Isa. 41:2-4). Babi-
va´ Diosqa mana niwanchejchu problemasnin- loniamanta runas, waj llajtayoj runaspis,
chejta chinkachinanta. Astawanpis niwanchej enemigosninku qayllaykamushasqankuta re-
ima problemapi rikukojtinchejpis noqanchej- paraspa, mana manchachikunankupaj nina-
wan kananta yanapanawanchejpaj. Diosnin- korqanku: “Kallpachakuy”, nispa. Chantapis
˜
chejqa wanuy ˜ kashajtinchejpis yana-
patapina ashkha santosta ruwakorqanku: Kay diosku-
pawasunchej mana anchata llakikunapaj, ni na enemigosninchejmanta jarkawasunchej,
imarayku paymanta karunchakunapajtaj (Isa. nispa (Isa. 41:5-7). Jehova´ Diostajrı´ kama-
41:13). Jehova´ Diosqa, hermananchej Yoshi- chisninta mana manchachikunankupaj ner-
˜
kotapis wanupunankama yanaparqa mana an- qa: “Qanrı´ Israel, [waj llajtasmanta nisqa-
chata llakikunanpaj. Yoshikoj warmi wawan qa] kamachiy kanki”, nispa. Chantapis nillar-
nin: “Tukorqayku mamay wanuy ˜ ˜
patapina qataj: Ama phutikuychu, noqaqa Diosniyki
kaspapis mana phutisqachu kashasqanman- kani, nispa (Isa. 41:8-10). “Diosniyki kani”
nispaqa, payta kasukoj judiosman nisharqa
ta. Jehova´ Diospuni sonqonta tiyaykucher-
˜ paykunamanta mana qonqakusqanta, llajta-
qa. Mamayqa wanupunankama doctoritas-
llanpunitaj kasqankuta. Chanta´ paykunaman
man, waj onqosqasmanwan hospitalpi Jeho-
nillarqataj: “Tukuy imapi yanapasqaykichej,
va´ Diosmanta, sumaj kausay kananmantataj
librasqaykichejtaj”, nispa. Judiosqa Jehova´
willarqa”, nispa. Hermananchej Yoshikoman-
Diosta uyarispa maytacha´ kallpachakorqanku
ta yachakusunman, mana manchachikuspa ´ 46:3, 4 leey).
(Isaıas
ima problemata aguantanapajpis Jehova´ Dios 9 Kay tiempomanta runasqa, mayta phu-
noqanchejwan kashasqanpi atienekuna kas-
tikunku tukuy runas sajrayashasqankuman-
qanta.
ta, tukuy imapis mana allinman tukushasqan-
“NOQAQA DIOSNIYKI KANI” manta. Noqanchejtapis chaykuna llakichiwa-
Jehova´ Diosqa nillawanchejtaj: Ama
7 sunman. Chaywanpis mana phutikunanchej-
phutikuychu, noqaqa Diosniyki kani, nis- chu kashan, imaraykuchus Jehova´ Diosqa
pa. “Phutikuy” palabraqa hebreo parlay- niwanchej: “Noqaqa Diosniyki kani”, nis-
pi niyta munan, uj peligromanta jarkaku- pa. ¿Diospa nisqan maytacharı´ sonqochawan-
napaj mancharisqa qhepata qhawaykachay chej?
chayri kharkatispa tukuy ladota qhawayka- ´
8. 1) ¿Imaraykutaj Jehova Dios judiosta ‘Diosniykichej
´
chay. kani’ nispa kallpacharqa? 2) ¿Imatataj Jehova Dios nisqa
´
Isaıas 46:3, 4 versiculospi judiosta kallpachananpaj?
´
7. 1) ¿Imatataj Jehova Dios nillawanchejtaj? 2) ¿Ima niy- 9, 10. 1) ¿Imaraykutaj mana phutikunachu kasqa?
ta munan “phutikuy” palabra hebreo parlaypi? 2) ¿Imamantataj Juan phutikusqa?

4 TORREMANTA QHAWAJ
´
Mana mayqen armapis Jehova Diospa atiyninwan kikinchakunmanchu.
(12 al 16 parrafosta qhawariy).

10 Juanwan Brunowan hospitalpi tinkus- taj wajkunaman willarinchej Jehova´ Diospi


qankupi piensarina. Juanqa lastimayta on- atienekusqanchejmanta. Ajinamanta runasqa
˜
qoyninmanta phutikushanman, “wanupullay- noqanchej jinallataj ima problemapi rikukus-
˜
mannapis” nispa. Brunotaj chayta reparaspa, papis Jehova´ Dios yanapananpi atienekon-
Juanman ninman: “Ama phutikuychu Juan. qanku.
Kay doctorta sumajta rejsini. Payqa sumaj
“NOQA KALLPACHASQAYKI,
doctor, sanoyachisonqa, noqatapis sanoya- YANAPALLASQAYKITAJ”
chiwarqa”, nispa. 12Jehova´ Diosqa nillawanchejtaj: “Noqa
11 Noqanchejqa Bruno jina ni imata man-
kallpachasqayki, yanapallasqaykitaj”, nis-
chachikunchejchu, imaraykuchus sumajta pa. Isaiasqa nerqana ˜ imaynatachus Jeho-
rejsinchej Jehova´ Diosninchejta, payqa su- ´ ´ ner-
va Dios llajtanta kallpachananta. Isaıas
maj doctorninchej jina. Diosninchejqa ya- qa: “Tukuy Atiyniyoj Tata Diosqa jatun atiy-
napawasunchej mana llakiyninchejwan ati- ninwan jamushan, makinwan tukuy imata
pachikunapaj, llakiyninchej kay qhepa pun- kamachispa”, nispa (Isa. 40:10). Bibliape-
chaykunapi onqoy jina kajtinpis (Isa. 35:4). qa maki palabra oqharikun atiymanta parla-
Kay mundomanta runasqa imachus payku- napaj. Chayrayku Isaiaspa nisqanqa yuyari-
nawan kananmanta mancharisqa kashanku. chiwanchej Jehova´ Dios may atiyniyoj Rey
Noqanchejtajrı´ ni imata manchachikunchej- kasqanta. Jehova´ Diosqa naupa
˜ tiempopi
chu Jehova´ Diosninchejpi atienekusqanchej- kamachisninta jatun atiyninwan yanaparqa,
rayku (Isa. 30:15). Chantapis Bruno jinalla-
´
12. 1) ¿Imatataj Jehova Diosninchej nillawanchejtaj?
11. ¿Imatataj Brunomanta yachakusunman? 2) ¿Imapajtaj “maki” palabra Bibliapi oqharikoj kasqa?

ENERO DE 2019 5
jarkarqataj. Kay tiempopipis Jehova´ Diosqa 14 Yuyarikunanchej tiyan “tukuy runaspa
paypi atienekojkunata kallpachashan, jarka- chejninan” kananchej kasqanta (Mat. 10:22).
˜
Senorninchej Jesusqa nerqa yachachisqasnin-
shantaj (Deu. 1:30, 31; Isa. 43:10).
13 Jehova´ Diosqa kallpata qowanchejpuni. ta qhepa punchaykunapi runas mayta qhatiy-
Chaytaqa sutita reparanchej enemigosnin- kachanankuta (Mat. 24:9; Juan 15:20). Chan-
´
tapis yuyarikunanchej tiyan imatachus Isaıas
chej qhatiykachawajtinchej. Wakin lugares-
manta enemigosninchejqa, tukuy imata ruwa- nisqanta. Payqa mana nerqachu runas chej-
shanku manana ˜ Diosmanta willananchejpaj ninallawanchejta, manaqa tukuy imaymana-
˜ arichinawanchejta. Ajinapunitaj,
manta nak
chayri prohibinawanchejpaj. Qhatiykachasqa
˜
runasqa mana reparayllata enganayta muna-
kaspapis mana anchata phutikunchejchu.
Imaraykuchus Jehova´ Diosqa niwanchej: wanchej, chantapis llullakuspa imaymana saj-
“Mana mayqen arma ruwasqankupis qan- rata niwanchej, qhatiykachawanchejtaj (Mat.
ta chinkachisunampaj jina kanqachu”, nispa 5:11). Jehova´ Diosqa saqeshallan runas tukuy
imaymanamanta nak ˜ arichinawanchejta (Efe.
(Isa. 54:17). Chayta yachaspaqa ni imata man-
chachikunchejchu, astawanpis Jehova´ Dios 6:12; Apo. 12:17). Chaywanpis enemigosnin-
yanapanawanchejpi atienekunchej. Chantapis chejta mana manchachikunanchejchu tiyan.
15 Yuyarikunallanchejtaj tiyan imatachus
Diospa nisqanqa kinsa imasta yuyarichiwan-
chej. Jehova´ Dios niwasqanchejta. Pay nerqa:
´ ˜
13. 1) ¿Maykajtaj sutita reparanchej Jehova Dios kallpa- 14. ¿Enemigosninchej nakarichinawanchejpunichu kasqa?
´
ta qowasqanchejta? 2) ¿Imatataj Jehova Dios niwanchej 15. 1) ¿Imatataj yuyarikunallanchejtaj kasqa? 2) Chanta,
´
mana manchachikunanchejpaj? ¿imatataj Isaıas 25:4, 5 niwanchej?

´
Jehova Diospi tukuy sonqo atienekunapajqa, Bibliata leenanchej tiyan payta sumajta rejsinapaj.
(17, 18 parrafosta qhawariy).

6
“Mana mayqen arma ruwasqankupis qanta tiempopi llajtanta jarkasqanta. Chaykunata
chinkachisunampaj jina kanqachu”, nispa. yachaspaqa Jehova´ Dios jarkanawanchejpi
Jehova´ Diosqa sajra runasmanta jarkawan- tukuy sonqo atienekusunchej.
chej, imaynatachus uj perqa loco wayramanta 18 Isaiasqa Jehova´ Diosta uj michejwan ki-
´ ´
jarkawanchej, ajinata (Isaıas 25:4, 5 leey). kincharqa. Isaıas, Jehova´ Diosmanta nerqa:
Chantapis enemigosninchejqa ni jaykaj chin- “Corderosta makisninwan marqarikonqa”,
kachiyta atiwasunchejchu (Isa. 65:17). nispa (Isa. 40:11). Sonqonchej tiyaykojtin,
16 Chantapis Jehova´ Diosqa niwanchej: ‘Tu- manataj imamantapis manchachikojtinchej-
kuy chejnikusojkunaqa kumuykachachisqa qa, reparanchej Jehova´ Dios marqarikuwas-
tukuchisqataj kanqanku’, nispa (Isaıas´ 41: qanchejta. Chayrayku mana llakiyninchej-
11, 12 leey). Chayta yachaytaj yanapawan- wan atipachikunapajqa, allin kamachi yuyay-
chej astawan Jehova´ Diosmanta japikuna- niyoj 2019 watapaj Isaıas´ 41:10 textota aj-
paj. Imaraykuchus yachanchej enemigosnin- llarqa. Chaypi nin: Ama phutikuychu, noqaqa
chej tukuy imata contranchejpi ruwajtinku- Diosniyki kani, nispa. Chay palabraspi tu-
pis, “manapis kankumanchu jina tukuchisqa” kurina kachun. Chaypi tukurejtinchejqa ni
kanankuta. imata manchachikusunchu. Ima problemaspi
´ rikukuspapis mana llakiywan atipachikusun-
JEHOVA DIOSPI
TUKUY SONQO ATIENEKUNA chu.
17 Jehova´ Diospi tukuy sonqo atienekuna-
pajqa, payta sumajta rejsinanchej tiyan. Pay-
tataj sumajta rejsisunman Bibliata leespa, 
´
leesqanchejpitaj tukurispa. Bibliaqa willa- FOTOS. Pagina 3: Uj familia tukuy imaymana llakiy-
wanchej imaynatachus Jehova´ Dios naupa˜ kunapi rikukushan, ujnenqa trabajonpi, ujnintaj onqos-
´ ´
qa kashan, ujnintaj predicacionpi, ujninrı escuelapi. Pa-
´ gina 5: Hermanosninchej uj wasipi tantasqa kashanku,
16. Isaıas 41:11, 12 nisqanman jina, ¿imataj enemigos-
ninchejwan kanqa? policiastaj chayman yaykushanku. Chaywanpis herma-
´ ´
17, 18. 1) ¿Imatataj ruwana kasqa Jehova Diospi tukuy nosqa mana manchachikushankuchu. Pagina 6: Familia-
´
sonqo atienekunapaj? 2) ¿Imaraykutaj kay watapaj ajllas- pi Jehova Diosta yupaychaspaqa mana phutikuspa ima-
qa textopi tukurina kashan? tapis aguantasun.

YUYARIKUNAPAJ

˛ ¿Kallpachawanchejchu ˛ ¿Kallpachawanchejchu Jeho- ˛ ¿Kallpachawanchejchu Jeho-


´ ´ ´
Jehova Dios “noqaqa va Dios “noqaqa Diosniyki va Dios “noqa kallpachas-
qanwampuni kashani” kani” niwasqanchej? qayki, yanapallasqaykitaj”
niwasqanchej? niwasqanchej?

38 TAKIY
´
Jehova Dios kallpachasonqa
2 YACHAQANA

´
Tantakuypi Jehova Diosta
59 TAKIY
´
jatunchana
Jehova Diosta
jatunchanachej ‘Tantakuypi yupaychasqayki’ (SAL. 22:22).
´
¿IMATA KAYPI REY David nerqa: “Tata Diosqa jatunmin, mayta yupaychana-
YACHAKUSUN? paj jinapuni”, nispa (Sal. 145:3). Davidqa Jehova´ Diosta may-
Wakenqa manchachi- ta munakorqa. Chayrayku Jehova´ Diosta ‘tantakuypi yupay-
kunchej tantakuypi comen- charqa’ (Sal. 22:22; 40:5). Noqanchejpis David jina Jehova´
˜
tayta. Chayrayku kay ya- Diosta munakunchej. Chayrayku pay jina nisunman: “Nawpa
chaqanapi yachakusunchej ˜
tatayku Israelpa Senornin ˜
Tata Dios, qanqa winaymanta ˜
winay-
imatachus ruwana kas- ´
paj bendecisqa kay”, nispa (1 Cro. 29:10-13).
2 Jehova´ Diosta jatunchasunman tantakuykunapi comentas-
qanta mana manchachi-
kuspa comentanapaj. Tu-
kuypis David jina Jehova
´ pa. Chaywanpis wakin hermanosqa mayta comentayta mu-
Diosta munakusqanchej- naspapis manchachikunku. Chayrayku qhepan parrafospi ya-
rayku jatunchayta munan- chakusunchej imaraykuchus tantakuypi comentana kasqanta.
´ Chaymantataj yachakusunchej imatachus ruwana kasqanta co-
chej. Jehova Diosta muna-
kusqanchejtataj rikuchi- mentayta mana manchachikunapaj. Yachakullasuntaj imayna-
sunman tantakuypi tachus wakichikuna kasqanta sumajta comentanapaj.
comentaspa.
¿IMARAYKUTAJ TANTAKUYKUNAPI COMENTANA TIYAN?
3 Comentaspa Jehova´ Diosta jatunchanchej (Sal. 119:108).
Tantakuypi comentaspaqa Jehova´ Diosman “uj jaywanatapis
jaywashasunman jina” (Hebreos 13:15 leey). Chaytataj sapa uj
ruwananchej kashan. Imaraykuchus ni pipis cuentanchejmanta
comentaspa Jehova´ Diosta jatunchapuwasunmanchu.
4 Jehova´ Diosqa mana niwanchejchu tukuypis comentashas-

´
1. ¿Imatataj David ruwasqa Jehova Diosta munakusqanrayku?
´
2. 1) ¿Imaynatataj Jehova Diosta jatunchasunman? 2) ¿Tukuypis comentayta
atillanchejchu? 3) ¿Imatataj qhepan parrafospi yachakusunchej?
3. Hebreos 13:15 nisqanman jina, ¿imaraykutaj tantakuykunapi comentana
kasqa?
´
4, 5. ¿Jehova Dios niwanchejchu comentashaspa sumajta parlananchejta?

8
pa sumajta parlananchejta. Imaraykuchus pay- 6 Tantakuykunapi comentaspaqa puraj-
qa yachan tukuypis mana kikinchu kasqanchej- manta kallpachanakunchej (Hebreos 10:
ta, yachallantaj mana kikin tiempoyojchu kas- 24, 25 leey). Mayta kusikunchej tantakuy-
qanchejta, waj imastawan. Chayrayku Jeho- pi tukuy imaymana comentariosta uyarispa.
va´ Diosqa tantakuypi comentajtinchej mayta Por ejemplo, kusikunchej wawasta pisi par-
kusikun. Imatachus Jehova´ Dios israelitasman layllapi, tukuy sonqotaj comentajta uyarispa.
nisqanpi piensarina. Pay nerqa kapuyniyoj is- Kusikullanchejtaj uj hermanota chayri uj her-
raelitas ovejata, chayri cabrata apapunankuta, manata imatachus yachakusqanmanta tukuy
pobrestaj “iskay tortolasta, chayrı´ iskay pa- sonqo comentajta uyarispa. Mayta kusikullan-
loma irpasta”. Manapuni chaykunata apayta chejtaj manchachikojkunata comentajta uya-
˜
atejkunataj “iskay kilos sumajnin nutu jakuta” rispa chayri parlayninchejta yachakushajkuna-
apapunankuta nerqa (Lev. 5:7, 11). Jaku bara- ta uyarispa (1 Tes. 2:2). Comentajkunataqa
to kajtinpis, Jehova´ Diosqa “sumajnin nutu
˜ ja- tantakuy tukukojtin agradecekusunman. Icha-
kuta” qojta jatunpaj qhawaj. pis nisunman comentariosninku mayta kallpa-
5 Chayqa reparachiwanchej Jehova´ Diosqa
chawasqanchejta. Purajmanta kallpachanaku-
˜
atisqallanchejta manawasqanchejta. Chayray- napajtaj noqanchejpis comentasunman (Rom.
ku payqa mana niwanchejchu comentashajtin- 1:11, 12).
chej Apolos jinapuni chayri Pablo jinapuni 7 Tantakuykunapi comentayqa allinnin-
sumajta parlananchejta (Hech. 18:24; 26:28). chejpaj (Isa. 48:17). Tantakuykunapi comen-
Astawanpis payqa munan comentananchej- tayta munaspaqa, sumajta wakichikusunchej.
paj tukuy atisqanchejta kallpachakunanchejta. Jinamantataj Diospa Palabranta sumajta
Wajcha viudamanta yuyarikunachej. Payqa is-
kay qolqesitusta qolqe churana cajasman chu- 6. 1) Hebreos 10:24, 25 nisqanman jina, ¿comentajkuna-
ta uyarispa kusikunchejchu? 2) ¿Imaynatataj comentaj-
rarqa. Tukuy kapusqanta churasqanraykutaj, kunata agradecekusunman?
Jehova´ Diosqa chay viudata jatunpaj qhawar- 7. ¿Imaraykutaj nisunman tantakuykunapi comentay
qa (Luc. 21:1-4). allinninchejpaj kasqanta?

Tantakuykunapi comen-
tayqa allinninchejpaj,
chantapis comentaspaqa
hermanosninchejta
kallpachanchej.
(6, 7 parrafosta qhawariy).
¿Maykajtaj tantakuy-
kunapaj wakichikusunman?
(14 al 16 parrafosta qhawariy).

entiendesunchej, chayman jinataj kausaku- ninmantapis yachakusunchej. Chaykunaqa ya-


sunchej. Chantapis comentanapaj wakichikoj- napawasunchej mana manchachikuspa ash-
˜
tinchejqa, tantakuypi mana punurpasunchu, khata comentanapaj.
imaraykuchus comentanapaj makita sapa rato
¿IMATATAJ RUWASUNMAN COMENTAYTA
oqharishasunchej. Tantakuykunapi comentas- MANA MANCHACHIKUNAPAJ?
paqa, imastachus comentasqanchejta mana
Ichapis manchachikunchej comentashaj-
10
qonqapusunchu.
8 Jehova´ Diosqa kusikun comentajtin-
tinchejpuni qallunchej watakunawanchejta.
Chaywanpis mana noqallanchejchu mancha-
chej. Jehova´ Diosqa comentasqanchejta uya-
chikunchej. Wakin comentajkunapis comen-
rin. Tantakuykunapi comentanapaj kallpacha-
´ tashaspa tumpata manchachikunkupuni. Sapa
kusqanchejtataj jatunpaj qhawan (Malaquıas
ujninchej reparakunanchej tiyan imatachus
3:16 leey). Chantapis bendicioneswan junta-
manchachikusqanchejta. Wakenqa ichapis
chimuwanchej (Mal. 3:10).
manchachikunchej comentashaspapuni co-
9 Reparanchej jina, tantakuykunapi comen-
mentarionchejta qonqarpananchejta chayrı´
tananchejpuni kashan. Chaywanpis icha´ wa- pantaykunanchejta. Wakintaj ichapis mancha-
kenqa comentayta manchachikunchejraj. Aji- chikunchej comentarionchej mana wajkunaj-
na kajtinpis ama phutikunachu. Imaraykuchus
ta jinachu sumaj kananta. Ajinata mancha-
qhepan parrafospi Bibliaj yuyaychaykunasnin-
chikuspaqa rikuchinchej kumuykukoj sonqo
ta qhawarisunchej, Diospa wakin kamachis- kasqanchejta, wajkunatataj kurajninchejta jina
´ ´
8, 9. 1) Malaquıas 3:16 nisqanman jina, ¿Jehova Dios qhawasqanchejta. Jehova´ Diostaj llampu son-
comentananchejpaj kallpachakusqanchejta jatunpajchu
qhawan? 2) Tantakuykunapi comentanapuni kasqanta 10. 1) ¿Comentashaspa manchachikunchejchu? 2) Co-
yachaspapis, ¿comentayta atillanchejchu? mentayta manchachikuspa, ¿imatataj rikuchinchej?

10 TORREMANTA QHAWAJ
qanta, punkusnintaj ninaj ruphasqan kasqan-
ta yachaspa mayta llakikorqa (Neh. 1:1-4).
Reytaj llakisqata rikuspa Nehemiasta tapor-
qa: ‘¿Imamanta llakisqa uya kashankiri?’, nis-
pa. Nehemiastaj chay ratopacha sinchita man-
charikorqa. Chaywanpis reyman niraj ima-
tapis nishaspa orakorqa. Jinamantataj rey-
qa Diospa llajtanta yanaparqa (Neh. 2:1-8).
Nehemiasmanta yachakunchej niraj comenta-
shaspa orakunapuni kasqanta. Jonasmantana- ˜
taj parlarina. Jehova´ Diosqa Jonasman ner-
qa ninivitasman chinkachisqa kanankuta wi-
llamunanta. Jonastajrı´ kasunantaqa mancha-
riymanta waj ladoman ayqerikaporqa (Jon.
1:1-3). Chaywanpis Jehova´ Diosqa Jonasta
yanaparqa ninivitasman willananpaj. Ninive-
manta runastaj Jonasta uyarispa salvakorqan-
ku (Jon. 3:5-10). Reparanchej jina, Jehova´
qosta munakun (Sal. 138:6; Fili. 2:3). Chay- Diosninchejqa comentayta manchachikojtin-
wanpis Jehova´ Diosqa munan comentaspa chejpis Jonasta jina yanapawasunchej. Noqan-
payta jatunchananchejta, hermanostapis tan- chejqa mana ni imata manchachikunachu ka-
takuykunapi kallpachananchejta (1 Tes. 5:11). shan. Imaraykuchus hermanosninchejqa mana
Jehova´ Diosqa munakuwasqanchejrayku co- ninivitas jinachu sajras kanku.
mentanapaj kallpata qowasunchej. 13 Kunantaj qhawarinachej imaynatachus wa-
11 Bibliaj wakin yuyaychaykunasninta qha-
kichikuna kasqanta sumajta comentanapaj, aji-
warinachej. Bibliaqa yuyarichiwanchej par- namanta hermanosninchejta kallpachanapaj.
lashaspa tukuypis pantasqanchejta (Sant. 3: 14 Tantakuykunapaj wakichikuna. Sumajta
2). Chayrayku Jehova´ Dioswan, hermanosnin- wakichikunapaj tiempochakusunchej chayqa,
chejwanqa, mana suyankuchu mana pantas- mana manchachikuspa comentasunchej (Pro.
pa comentananchejta (Sal. 103:12-14). Her- 21:5). Chaywanpis mana tukuychu uj rejlla-
manosninchejqa familianchej kanku, munaku- ta wakichikunchej. Hermananchej Eloiseman-
wanchejtaj (Mar. 10:29, 30; Juan 13:35). ta parlarina. Payqa viuda, 80 watas kurajniyoj-
Chayrayku comentashaspa pantaykojtinchej- ˜
nataj. Nintaj: “Torremanta Qhawaj revistataqa
qa entiendewasunchej. casi semana faltashajtin wakichikuyta qallari-
12 Comentayta mana manchachikunapaj Ne-
ni. Ajinata ruwaspaqa tantakuypi sumajta ja-
hemiasmanta, Jonasmantawan parlarinachej. peqani”, nispa. Hermananchej Joytaj nin: “To-
Nehemiasqa uj reypa wasinpi trabajarqa. Pay- rremanta Qhawaj revistataqa tantakuypaj uj dıa´
qa Jerusalen ´ llajtaj perqasnin thunisqa
˜ kas- faltashajtin estudiani, ajinamanta tantakuypi
11. ¿Imatataj Biblia yuyarichiwanchej? 14. 1) ¿Imaraykutaj tantakuykunapaj sumajta wakichiku-
12, 13. ¿Imatataj Nehemiasmanta Jonasmantawan ya- nanchej kasqa? 2) ¿Maykajtaj tantakuykunapaj wakichi-
chakusunman? kusunman?

ENERO DE 2019 11
´ Bibliata estudianapaj yanapaswan ya-
¿Imata comentasunman? 16

napachikuna. Jehova´ Diosqa tantakuykuna-


* Parrafoj tapuyninman kutichisunman paj sumajta wakichikunapaj llajtannejta ash-
* Parrafomanta waj partecitota
kha yanapasta qowanchej. Por ejemplo, JW
yapaykurisunman Library ˙ nisqa programata qowanchej. Chay
programapi tantakuykunapaj publicacio-
* Uj textota sutinchasunman nesta uraqachikusunman. Ajinamanta ce-
* Imapichus yanapanawanchejmanta
lularninchejpi chayri tabletanchejpi maylla-
comentasunman pipis kashaspa tantakuykunapaj wakichikuy-
ta atisunchej chayri leeyta, grabacionestapis
* Uj experienciamanta parlarisunman uyariyta atisunchej. Wakin hermanosqa ce-
* Fotosmanta chayri dibujosmanta lularninkupi estudianku trabajonkupi sama-
parlarisunman rikushaspa chayri escuelankupi recreopi ka-
shaspa chayri autopi rishaspa. Chantapis wa-
* Yuyarikunapaj tapuykunaman kin yachaqanasta sumajta ukhunchanapaj-
kutichisunman qa Watchtower Library nisqa programawan
yanapachikusunman chayri INTERNETPI BIBLIO-
TECA Watchtower nisqawan yanapachikusun-
man.
17 Ashkha comentariosta wakichikuna.
yuyarikunaypaj”, nispa. Payqa semanantin tra-
Wakin kutisqa ashkhas ujllapi makita oqha-
bajan. Hermanonchej Ikemanta parlarina. Pay-
rinchej. Chaynejta icha´ mana noqanchejtapu-
qa ashkha ruwanasniyoj, chantapis anciano jina,
nichu comentachiwasunman. Chantapis icha´
precursor jinataj sirvishan. Pay nin: “Torremanta
partenta tiemponpi tukunanrayku wakillanta
Qhawaj revistataqa mana ujllapichu estudiani. comentachinman. Qallariypi mana comenta-
Manaqa sapa dıa´ uj chhikanta estudiani”, nispa. ˜
chiwajtinchejqa mana phinakunachu, nitaj ni-
15 Tantakuykunapaj sumajta wakichikuna- ˜
nachu “imapajnataj makiyta oqharisajri” nis-
˜
pajqa, naupajtaqa Jehova´ Diospa yanapanta
˜ pa. Astawanpis ashkha comentariosta waki-
manakunanchej tiyan (Luc. 11:13; 1 Juan 5: chikuna, ajinamanta ujllatapis comentanapaj.
14). Chaymantataj yachaqanaj titulonta, sub- Chantapis Bibliata leenapaj makita oqharisun-
titulosninta, dibujosninta, recuadrosninta- man, mana leespalla comentanapajpis kallpa-
wan qhawaykusunman. Ajinamanta yachasun- chakusunman.1
chej imamantachus chay yachaqana parlashas-
qanta. Jinaspataj sapa parrafota estudiana, 1 Internetpi jw.org nisqapi BIBLIAJ YACHACHIYKUNASNIN ˛ WAWAS-
´
PAJ nisqaman yaykuspa, Jehova amigoyki kachun: Kutichinayki-
textosnintapis leena. Chaymantataj tukurina paj wakichikuy nisqa videota qhawariy.
imastachus comentananchejpi. Sumajta waki-
chikuspaqa, chay yachaqanas kausayninchej- 16. 1) ¿Bibliata estudianapaj ima yanapastaj kapuwan-
chej? 2) ¿Imaynatataj chaykunawan yanapachikushan-
pi yanapawasunchej, chantapis mana manchi- chej?
kuspa comentasunchej (2 Cor. 9:6). 17. 1) ¿Imaraykutaj ashkha comentariosta wakichiku-
´
nanchej kasqa? 2) ¿Imatataj yachakusunman Jehova
15. ¿Imaynatataj tantakuykunapaj sumajta wakichiku- amigoyki kachun: Kutichinaykipaj wakichikuy nisqa vi-
sunman? deomanta?

12 TORREMANTA QHAWAJ
18 Pisi parlayllapi comentana. Pisi parlay- Tantakuykunaqa uj jatun mikhuypi ash-
20

llapi comentaspaqa astawan wajkunata kallpa- kha amigoswan mikhurikuy jina. Wakin her-
chanchej. Chayrayku kallpachakusunman 30 manos uj mikhuyman invitawasqanchejpi
segundosllapi comentanapaj (Pro. 10:19; 15: piensarina. Paykunaqa ichapis niwasunman
23). Allinpuni kanman experienciayoj herma- imitallatapis aparinanchejta. Noqanchejtaj
nos 30 segundosllapi comentananku, tukuy- ichapis tumpata manchachikusunman imata-
pis paykunamanta yachakunankupaj. Unayta, chus apananchejmanta. Chaywanpis gus-
mana entiendey atinata comentajtinkoqa, waj- tasqanku imasta apanapaj kallpachakusun-
kunaqa ichapis comentayta manchachikunku- man, ¿icharı? ´ Ajinallataj tantakuykunawan-
man, “mana paykuna jina comentayta atisaj- ´
pis. Jehova Diosqa tantakuykunaman tukuy-
chu” nispa. Pisi parlayllapi comentajtinchejrı,´ ta wajyarikuwanchej, chaytaj uj jatun mikhuy
wajkunapis comentayta atenqanku. Parrafoj jina (Sal. 23:5; Mat. 24:45). Jehova´ Diostaj
tapuyninman kutichinanchej kajtenqa, allin kusikun sonqomantapacha imitallatapis apa-
kanman tapuyllaman sutita kutichinanchej, rejtinchej, nisunman comentajtinchej. Chay-
parrafontinmanta parlanamantaqa. Tapuy- rayku tantakuykunapaj sumajta wakichikuna,
˜
man kutichikojtinnaqa waj imastawan yapay- tantakuykunapi comentanapajtaj kallpacha-
´
kurisunman (“¿Imata comentasunman?” nis- kuna. Ajinamanta mana mikhullasunchu, ni-
qa recuadrota qhawariy). sunman mana uyarillasunchu, manaqa wajku-
19 Parteyoj hermanota nisunman ima natapis kallpachasunchej.
parrafopichus comentachinawanchejta.
20. ¿Imajtintaj nisunman tantakuykuna amigoswan mi-
Chaypajqa allin kanman niraj tantakuy qa- khuy jina kasqanta?
llarishajtin chay parteyoj hermanowan par-
larinanchej. Comentachinawanchejta nerqan-
´
chej chay parrafo ukhunchakushajtenqa, ta-
pusqantawankama makinchejta altota oqhari- 
´
nanchej tiyan rikumunawanchejpaj. FOTOS. Pagina 9: Uj congregacionmanta hermanos To-
rremanta Qhawaj revistata ukhunchashanku, ashkhastaj
18. ¿Allinchu kasqa unayta comentananchej? ´
comentanankupaj makinkuta oqharishanku. Paginas 10
19. ¿Imatataj ruwasunman parteyoj hermano comenta- y 11: Kikin congregacionmanta hermanosqa Torremanta
chinawanchejpaj? Qhawaj revistata estudianankupaj tiempochakushanku.

YUYARIKUNAPAJ

˛ ¿Imaraykutaj tantakuy- ˛ ¿Imatataj ruwasunman ˛ ¿Imaynatataj wakichiku-


kunapi comentana kasqa? comentayta mana sunman sumajta comenta-
manchachikunapaj? napaj?

2 TAKIY
´
Sutiykita jatunchayku Jehova Dios
3 YACHAQANA

¿Imaynatataj sonqonchejta
waqaychasunman?
36 TAKIY “Tukuy imamanta astawanqa sonqoykita
Sonqonchejta jarkana waqaychay” (PRO. 4:23).
´
¿IMATA KAYPI SALOMONQA jovencitollaraj kashajtin rey jina Israelpi churasqa
YACHAKUSUN? karqa. Kamachiyta qallarishajtintaj Jehova´ Diosqa Salomonman
´ ˜
mosqoypi rikhurispa, nerqa: “Manakuway imatachus munasqay-
Satanasqa Jehova Dios-
manta karunchanawan- kita, noqataj qosqayki”, nispa. Salomontaj nerqa: ‘Waynallaraj
chejpaj tukuy imaymana kani. Chayrayku jatun sonqota qoway, jatun yachaytawan’, nispa
trampasta churawanchej. (1 Rey. 3:5-10). Salomonqa ajinata Jehova´ Diosmanta manakus-
˜
Mana chay trampaspi ur- pa llampu sonqo kasqanta rikucherqa. Llampu sonqo kasqanray-
manapajqa sonqonchejta kucha´ Jehova´ Dios Salomonta mayta munakorqa (2 Sam. 12:24).
˜
Salomonpa manakusqan Jehova´ Diosman allin rijchasqanrayku,
sumajta waqaychananchej
´
Jehova Diosqa Salomonman ‘jatun yachayta, jatun sonqotawan’
tiyan. Chayrayku yachaku-
sunchej imapajchus sonqo qorqa (1 Rey. 3:12).
palabra Bibliapi oqharikus- 2 Salomonqa Diosta kasukushaspa ashkha bendicionesta japer-
qanta, imaynatachus ˜
qa. Por ejemplo, “uj Templota Israelpa Senornin Tata Diospa su-
´ ´
Satanas sonqonchejpi timpaj” ruwarqa (1 Rey. 8:20). Jehova Dios yachayta qosqanray-
sajra imasta saphichayta kutaj may rejsisqa karqa. Chantapis Bibliamanta kinsa libros-
munasqanta, imaynata- ta qhelqarqa Diospa yanapayninwan. Chay librosmanta ujnenqa
chus sonqonchejta Proverbios libro.
jarkanatapis. 3 Proverbios libropeqa 104 kutista sonqo palabra oqharikun. Por

ejemplo, Proverbios 4:23 versiculopi nin: “Tukuy imamanta asta-


wanqa sonqoykita waqaychay”, nispa. Qhepan parrafospitaj yacha-
kusunchej imapajchus kay versiculopi sonqo palabra oqharikus-
qanta. Chantapis yachakullasuntaj imastachus Satanas ´ ruwashas-
qanta sonqonchejpi sajra imasta saphichananpaj. Yachakullasuntaj
imastachus ruwana kasqanta sonqonchejta waqaychanapaj. Chay-
kunata yachaspaqa Jehova´ Diospa qayllallanpipuni kasunchej.
´
1, 2. 1) ¿Imaraykutaj Jehova Dios Salomonta munakusqa? 2) ¿Ima bendicio-
´
nestataj Jehova Dios Salomonman qosqa?
3. ¿Imatataj qhepan parrafospi yachakusunchej?

14
¿IMAPAJTAJ ‘SONQO’ ta. Chaywanpis icha´ sonqonchejpi sajra imasta
PALABRA OQHARIKUN? munapayashasunman (1 Cor. 10:12; Sant. 1:14,
4 Proverbios 4:23 versiculopi ‘sonqo’ palabra 15). Ama qonqanachu Satanas ´ sajra yuyayku-
oqharikun parlanapaj yuyasqanchejmanta, ima- nasninta chimpaykuchiyta munawasqanchejta.
chus sonqonchejpi kasqanmanta, imatachus ru- Kunantaj qhawarinachej imaynasmantachus Sa-
wayta munasqanchejmantapis. Nisunman son- ´ urmachiyta munawasqanchejta, imayna-
tanas
qo palabra oqharikun imayna runapunichus kas- tachus paymanta jarkakunatapis.
qanchejmanta parlanapaj. ´
5 Imaynatachus sanitos kanapaj tukuy ima-
¿IMA YUYAYKUNATATAJ SATANAS
SONQONCHEJMAN CHURAYTA MUNAN?
ta ruwanchej, ajinallatataj sonqonchejta waqay- 6 Satanasqa manchay sajra, payllapitaj yuyan,
chanapajpis tukuy imata ruwananchej tiyan. Por
manataj Jehova´ Diosta kasukunchu. Munan-
ejemplo, sanitos kanapajqa sumajta mikhun-
chej, ejerciciostapis ruwanchej. Sonqonchejta taj noqanchejpis pay jina yuyananchejta, ka-
waqaychanapajpis sumajta mikhunanchej tiyan, nanchejtataj. Chaywanpis Satanasqa mana obli-
nisunman sapa dıa ´ Bibliata, publicacionestawan gawasunmanchu. Jinapis waj jinasmanta urma-
leenanchej tiyan, yachakusqanchejman jinataj chiyta munawanchej. Por ejemplo, may chhika
kausakunanchej tiyan. Chantapis Diospa Pala- runasta pantachishan paykunanejta pantachi-
branmanta willamunanchej tiyan (Rom. 10:8-10; nawanchejpaj (1 Juan 5:19). Satanasqa mu-
Sant. 2:26). Wakin kutisqa manchay onqosqa nan mana allinta purejkunawan astawan tan-
kaspapis sano runaman rijchakusunman. Aji- takunanchejta. Chaywanpis yachanchej pay-
nallataj kanman sonqonchejwanpis, ichapis reu- kuna pierdechinawanchejta, chayri sajra imas-
nionesman, predicacionmanpis risqanchejray- pi yuyanapaj tanqanawanchejta (1 Cor. 15:33,
ku creesunman sinchi sayasqa kashasqanchej- sutinchaynin). Satanasqa Salomontapis Dios-
ta mana yupaychajkunanejta urmacherqa. Salo-
4. ¿Imapajtaj ‘sonqo’ palabra oqharikun? monqa Diosta mana yupaychaj warmiswan
5. ¿Imatataj ruwasunman sonqonchejta waqaychana-
´
paj? 6. ¿Imatataj Satanas munan?

´
Satanas mana umanchejta
muyuchinawanchejpajqa, peliculasta
sumajta ajllayta yachananchej tiyan.
(7 parrafota qhawariy).
casarakorqa. Chay warmistaj “paypa sonqonta yanapaj tanqawanchejchu. Chayrayku sumajta
pantacherqanku”. Jinamantataj Salomonqa ajllayta yachananchej tiyan. Ajllashaspaqa pien-
´
Jehova´ Diosmanta karunchakorqa (1 Rey. sarinanchej tiyan, chay pelıcula yanapanawan-
chejpichus chayri manachus (Gal. ´ 5:19-21; Efe.
11:3).
7 Satanasqa peliculaswan, telewan ima uman-
´
2:1-3). Uj pelıcula sajra imasta munapayachina-
chejta muyuchikunanchejta munan pay jina wanchejpaj jina kajtenqa, ama qhawanallachu,
yuyananchejpaj. Chayrayku Satanas ´ jina yuyaj- astawanpis uj onqoymanta jina jarkakuna.
kunaqa peliculaspi cuentitosta churanku panta- 8 Satanasqa munan wawaspis sajra imaspi yu-

chinawanchejpaj. Satanasqa yachan imasta- yanankuta. Chayrayku tatasqa tukuy imata ru-
chus peliculaspi qhawasqanchej, uyarisqanchej- wananku tiyan wawasninku mana Satanas-
˜
wan enganachikunankupaj, imaynatachus tu-
pis sonqonchejpi qhepakunanta, chayman jina-
taj ruwananchejta. Jesuspis yacharqa imatachus kuy imata ruwanku wawasninku mana onqo-
uyarisqanchej sonqonchejpi qhepakusqanta. nankupaj, ajinata. Ashkha tatasqa wawasninku
Chayrayku payqa cuentoswan jina yachacher- mana onqonankupaj wasinkuta llimphituta ja-
qa. Por ejemplo, kacha samaritanomanta, chin- pinku, onqochikoj imastataj wijchunku. Ajina-
kasqa qhari wawamantawan parlarqa (Mat. 13: llatataj tatasqa, mana allin peliculasmanta wa-
34; Luc. 10:29-37; 15:11-32). Chayrayku allin- wasninkuta jarkananku tiyan. Imaraykuchus
´
pelıculas, tele, videojuegos, Internetpis wawas-
ta qhawarikunanchej tiyan mana ima pelicula-
llatapis qhawanapaj. Wakin peliculasqa qhawa- ta tanqan sajra imaspi yuyanankupaj. Chay-
napaj jinalla kanku, manataj sajra imaspi yu- rayku tatasqa wawasninkuman ninanku tiyan
ima peliculastachus qhawayta atisqankuta,
´
7. 1) ¿Imaswantaj Satanas umanchejta muyuchikunan-
chejta munan? 2) ¿Imaraykutaj peliculasta sumajta ajlla- 8. ¿Imastataj tatas wawasninkuman ninkuman sajra
nanchej kasqa? imasmanta jarkanankupaj?

Unay tiempomanta llajtata qhawaj


soldados jina, llajta punkuta qhawaj
soldados jinataj, mana allin imasta
reparayta yachananchej tiyan.
Usqhayllatataj chay imasmanta
jarkakunanchej tiyan.
(10, 11 parrafosta qhawariy).
imastatajchus mana qhawayta atisqankuta. Bi- chejpis chay llajtata qhawaj soldados jina, imas-
bliawantaj sutinchananku tiyan imaraykuchus pichus Satanas ´ urmachiyta munawasqanchejta
chay kamachiykunata churasqankuta (Mat. 5: reparayta yachananchej tiyan.
˜
37). Imajtinchus tatasqa Dios nisqanman jina 11 Naupa tiempomanta llajtata qhawaj solda-

wawasninkuta yanapananku kashan Diospa qay- doqa, punkuta qhawaj soldadowan yanapana-
llallanpipuni kanankupaj (Pro. 1:8; Efe. 6:1, 4). koj kanku (2 Sam. 18:24 -26). Enemigosnin-
˜
Chantapis wawasninkuta winasqankuman jina ku qayllaykamojtinkoqa iskayninku asegurakoj
imachus allin, imatajchus mana allin kasqanta kanku llajta punku wisqasqa kananmanta (Neh.
reparayta yachachinanku tiyan. Ajinamanta wa- 7:1-3). Diospa Palabranta sonqonchejman chu-
wasninkoqa Bibliaman jina reparayta atenqan- rasunchej chayqa, llajtata qhawaj soldados jina
ku imachus allin, imatajchus mana allin kasqan- kasunchej.1 Sonqonchejpi sajra imaspi yuyay-
ta (Heb. 5:14). Chantapis tatasqa mana parlas- ta qallarishajtinchej chayri sajra imasta muna-
pallachu wawasninkuta yachachinanku kashan, payayta qallarishajtinchej reparasunchejpacha
manaqa ejemplonkuwanpis (Deu. 6:6, 7; Rom. 2: Satanas ´ chay imasman tanqashawasqanchejta.
21). Ajinata reparakuspaqa tukuy atisqanchejta ru-
9 Satanasqa kay mundoj yuyaykunasninta
wananchej tiyan mana chay imaspi yuyanapaj,
sonqonchejman churayta munan, manataj mu- ajinamanta Satanas ´ sonqonchejman mana yay-
nanchu Jehova´ Diospi confiananchejta (Col. 2: kunanpaj punkutapis wisqaykushasunman jina
8). Chayrayku payqa yuyachiyta munawanchej kanqa.
qhapaj kaspalla kusisqa kayta atisqanchejta. Aji- 12 Kunantaj qhawarinachej imaynatachus Sa-
nata yuyaj runastaj qhapajyanankurayku tukuy tanaspa sajra yuyayninmanta jarkakuyta atis-
imata ruwanku. Wakenqa qolqeta mayta mas- qanchejta. Jehova´ Diosqa niwanchej: ‘Ama
kasqankupi onqoykunku, familiankuta saqer- parlallaychejpischu khuchichakuy juchamanta,
panku, Diosmantapis karunchakapunku (1 Tim. imaymana millay imasmanta ima’, nispa (Efe. 5:
6:10). Noqanchejqa mayta kusikunchej Tatan- 3). Chaywanpis icha´ trabajonchejmanta chay-
chej Jehova´ qolqeta munapayaymanta jarka- ˜
ri escuelanchejmanta companerosninchej chay
wasqanchejmanta (Ecl. 7:12; Luc. 12:15). millay imasmanta parlayta qallarinkuman. Son-
qonchejtaj reparachiwasunman Diosta phina- ˜
¿IMAYNATATAJ SONQONCHEJTA
WAQAYCHASUNMAN? chej imasmanta parlashasqankuta (Rom. 2:15).
10 Sonqonchejta waqaychanapajqa imaschus Jinata reparaspapis icha´ companerosninchejta
˜

Satanaspa trampasnin kasqanta reparayta ya- uyariytapuni munasunman chayri qhawashas-


chananchej tiyan. Kayta entiendenapaj unay qanku fotostapis qhawaytapuni munasunman.
tiempo llajtata qhawaj soldadosmanta parlari- Chayta ruwananchejmantaqa waj imamanta
na. Chay soldadosqa perqa patapi sayaj kan- ´
1 MANA QONQANAPAJ: Bibliaqa niwanchej Jehova Dios son-
ku, enemigosninkuta qayllaykamojta rikuspataj qonchejpi leyesta churapuwasqanchejta. Chayrayku sonqon-
chej reparachiyta atiwanchej ruwasqanchej, yuyasqanchejpis
chay rato tukuyman willachej kanku. Noqan-
allinchus manachus kasqanta (Rom. 2:15; 9:1). Diospa Pala-
´
´ branta sonqonchejman churasunchej chayqa, Jehova Diospa
9. ¿Imatataj Satanas yuyachiyta munawanchej?
1) kamachiykunasninta kasukusunpuni. Ajinamantataj sonqon-
2) ¿Qhapajyayta maskajkuna kusisqachu kanku? chej reparachiwasunchejpacha yuyasqanchej, ruwasqanchej,
10, 11. 1) ¿Imatataj reparayta yachananchej kasqa? parlasqanchejpis allinchus manachus kasqanta.
˜
2) ¿Imatataj naupa tiempopi llajtata qhawaj soldados ru-
waj kanku? 3) ¿Imaynatataj llajtata qhawaj soldados jina 12, 13. 1) ¿Ima tentacionpitaj rikukusunman? 2) Ajinapi
kasunman? rikukuspa, ¿imatataj ruwasunman?

ENERO DE 2019 17
˜
companerosninchejta parlachisunman chayri taqa Jehova´ Diospa yanapanta manakunanchej
˜
ripusunman. Imaraykuchus sutita yachanchej tiyan. Chaymanta parlaspa uj hermana nin: “Bi-
“Diospa munayninpa contranpi kaj imasta, kay bliata leeyta qallarinaypajqa Jehova´ Diospa ya-
mundoj sajra imasninta munapayayta ima” qhe- ˜
napanta manakuni ‘kamachisqasninta’ entien-
sachananchej kasqanta (Tito 2:12). denaypaj”, nispa (Sal. 119:18). Chaymantataj
˜
13 Companerosninchej sajra imasta ruwana- Bibliata leesqanchejpi tukurinanchej tiyan. Si-
paj tanqawajtinchej chayri sajra imaspi yuya- chus Bibliata leenapaj orakusunchej, leesqan-
napaj tanqawajtinchejqa mayta kallpachakunan- chejpitaj tukurisunchej chayqa, Diospa nisqas-
chej tiyan chay imasta qhesachanapaj. Jeho- nin sonqonchej ukhukamapuni chayanqa, pay ji-
va´ Diosqa qhawamushan Satanaspa contranpi nataj yuyasunchej (Proverbios 4:20-22 leey;
sinchita sayaykushasqanchejta. Chayrayku pay- Sal. 119:97).
qa sajra yuyaykunata atipanapaj kallpata, ya- 16 Jehova´ Diospa nisqasninta sonqonchejman

chaytawan qowasunchej (2 Cro. ´ 16:9; Isa. 40: juntaykuchillasunmantaj JW Broadcasting˙


29; Sant. 1:5). Kunantaj qhawarinachej imas- nisqapi kaj videosta qhawaspa. Chaymanta par-
tawanchus ruwayta atisqanchejta sonqonchejta laspa uj qhariwarmi nin: “Sapa killa JW Broad-
waqaychanapaj. casting ˙ nisqa videota qhawaspaqa, reparayku
Jehova´ Dios noqaykupaj jinapuni wakichisqan-
ALLIN IMASWAN SONQONCHEJTA
ta. Chay videosqa llakisqa kashajtiyku chayri
JUNTACHINACHEJ
sapayakojtiyku mayta kallpachawayku, son-
14 Sonqonchejta waqaychanapajqa mana mi- qochawaykutaj. Chantapis waykushaspa, llim-
llay yuyaykunallamantachu jarkakunanchej ti- phuchashaspa, teycituta tomashaspa, imata ru-
yan. Manaqa sonqonchejta kicharinanchej tiyan washaspapis JW Broadcastingpi kaj takiykuna-
allin yuyaykunawan juntaykuchinapaj, imayna- ta uyariykupuni”, nispa. JW Broadcastingpi kaj
tachus unay tiempopi punkuta qhawaj solda- videosqa sonqonchejta waqaychanapaj yanapa-
do punkuta kicharej, ajinata. Punkuta qhawaj wanchej. Chay videosqa yanapawanchej Jehova´
soldadoqa llajtaj punkunta kicharej mikhuna- Dios jina yuyanapaj, yachachiwanchejtaj imasta-
ta llajtaman apaykunankupaj. Mana punkuta ki- chus ruwana kasqanta mana Satanaspa yuyay-
charinman karqa chayqa, runas yarqhaymanta kunasninwan chimpaykuchikunapaj.
˜
wanunkuman karqa. Ajinallataj noqanchejwan- 17 Jehova´ Diosta kasukuspaqa reparasunchej
pis, Jehova´ Diospa nisqasnin sonqonchejman nisqasnin allinninchejpajpuni kasqanta, jina-
yaykunanpajqa, sonqonchejta kicharinanchej ti- mantataj astawan paypi atienekusunchej (Sant.
yan. 1:2, 3). Maytataj kusikunchej Jehova´ Dios wa-
15 Bibliaqa reparachiwanchej imaynatachus
wasninta jina qhawanawanchejpaj kallpacha-
Jehova´ Dios yuyasqanta. Chayrayku Biblia- kusqanchejmanta. Chantapis astawan Jehova´
ta leespaqa Jehova´ Dios jina yuyasunchej, ru- Diosta kusichiyta munanchej (Pro. 27:11).
wasunchej, wajkunatapis munakusunchej. Bi- Ima pruebapi rikukuspapis mana iskay sonqo-
bliapi leesqanchej sonqonchejpi qhepakunan-
˜
pajqa iskay imasta ruwananchej tiyan. Naupaj- 16. ¿Imaynatataj JW Broadcasting nisqapi kaj videos
hermanosninchejta yanapasqa?
14, 15. 1) ¿Imapajtaj sonqonchejta kicharinanchej kas- ´
17, 18. 1) 1 Reyes 8:61 nisqanman jina Jehova Diosta ka-
qa? 2) Proverbios 4:20 al 22 versiculospi nisqanman jina, sukuspa, ¿imatataj reparasunchej? 2) ¿Imatataj rey Eze-
¿imatataj ruwasunman Bibliata leesqanchej sonqonchej- quiasmanta yachakusunman? 3) Salmo 139:23, 24 nis-
pi qhepakunanpaj? (“¿Imaspitaj tukurisunman?” nisqa ´ ˜
qanman jina, ¿imatataj Jehova Diosmanta manakusun-
recuadrota qhawariy). man?

18 TORREMANTA QHAWAJ
´
* Imatachus Jehova Diosmanta yachachiwasqanchejpi.
¿Imaspitaj ´ ´
* Imaynatachus chay versıculo Jehova Dioslla
tukurisunman? sumaj Gobierno kasqanta rikuchisqanpi.
´
Bibliata leeshaspa * Imaynatachus chay versıculo kausayninchejpi
kaykunapi tukurisunman: yanapanawanchejpi.

* Imaynatachus chay versiculowan


wajkunata yanapananchejpi.

llachu Jehova´ Diosta sirvinchej (Sal. 119:113). sukunanchejpaj (1 Rey. 3:9; Salmo 139:23, 24
Manaqa tukuy sonqo munayninta ruwanchej, leey). Sonqonchejta sumajta waqaychajtinchej
kamachisqasnintapis kasukunchej, payta muna- Jehova´ Diosmanta ni imarayku karunchakusun-
kusqanchejrayku (1 Reyes 8:61 leey). chu.
18 Chaywanpis juchasapas kasqanchejrayku

pantanchejpuni. Pantaspaqa rey Ezequiasman-


ta yuyarikusunman. Payqa ashkha kutispi pan-
taykorqa, jinapis pesachikorqa, Jehova´ Diosta- 
´
taj “tukuy sonqo cheqan kajta ruwaspa” yupay- FOTOS. Pagina 15: Uj hermano teleta qhawashan. Jina-
challarqapuni (Isa. 38:3-6; 2 Cro.´ 29:1, 2; 32: llapitaj millay imas rikhurimun. Chayrayku piensarishan
´
cambianantachus manachus. Pagina 16: Llajtata qha-
25, 26). Tukuy atisqanchejta ruwana mana Sata-
waj soldado enemigosninku qayllaykamojta rikuspa llajta
naspa sajra yuyayninwan chimpaykuchikunapaj. punkuta qhawaj soldadosman willachishan. Punkuta
Jehova´ Diosmantataj manakuna
˜ ‘jatun sonqo- qhawaj soldadostaj usqhayllata punkuta wisqaykushan-
ta, jatun yachaytawan’ kamachiykunasninta ka- ku, trancaykushankutaj.

YUYARIKUNAPAJ

˛ ¿Imapajtaj ‘sonqo’ palabra ˛ ¿Ima yuyaykunatataj ˛ Sonqonchejta waqaychana-


´
oqharikun? Satanas sonqonchejman paj, ¿imastataj sonqonchej-
churayta munan? man juntaykuchinanchej
kasqa?

54 TAKIY
˜
Kaymin cheqa nan
4 YACHAQANA

Uj jatun Reypa cenanqa


pisi imasllawan wakichikorqa
16 TAKIY
´ ‘Kayqa cuerpoywan ninakun, kaytaj tratopaj
Jehova jatunchasqa
Jesusrayku yawarniywan ninakun’ (MAT. 26:26-28).
´ ˜
¿IMATA KAYPI TUKUYPIS yachanchej imaynatachus Jesuspa Wanuyninta
YACHAKUSUN? Yuyarinapaj tantakuy apakusqanta. Chay tantakuypajqa mana
Tumpamantawan tantaku- ashkha imastachu wakichikun. Chaywanpis, ¿imaraykutaj Je-
˜ ˜
suspa wanuyninta pisi imasllawan yuyarikunchej?
sunchej Jesuspa Wanuy-
ninta Yuyarinapaj chayri 2 Imaraykuchus Jesus ˜
´ yachacherqa wanuyninta yuyarikuna-
˜
Senorpa Cenanta ruwana- paj pisi imaslla necesitakusqanta. Tukuna imastapis pisi par-
paj. Chay tantakuytaj layllapi, entiendenapaj jinallataj yachacherqa (Mat. 7:28, 29).
reparachiwasunchej Jesu- Kunantaj astawan yachakusunchej Senorpa ˜ Cenanmanta. Ya-
cristo kumuykukoj sonqo
chakullasuntaj imatachus Jesus ´ ruwasqanta, imatachus nis-
kasqanta, mana mancha-
qantawan. Ajinamantataj reparasunchej Jesus ´ may llampu
chikoj kasqanta, mayta
munakuwasqanchejtataj.
sonqopuni kasqanta, mana manchachikusqanta, maytataj mu-
Chayrayku kay yachaqana- nakuwasqanchejta. Yachakullasuntaj imasta ruwaspachus Je-
´ jina kananchejta.
sus
pi yachakusunchej imayna-
´
tachus Jesus jina kumuy- JESUSQA KUMUYKUKOJ SONQO KARQA
kukoj sonqo kanata, mana
manchachikunata, wajku-
3 Jesusqa Pascuata mikhuytawan 11 apostolesninman kama-
˜
cherqa wanuyninta yuyarinankuta. Chay Cenapajqa mana ash-
nata munakunata ima.
kha imastachu wakicherqanku. Manaqa Pascuata mikhusqan-
kumanta puchoj mana levadurayoj tantallata mikhorqanku,
puchoj vinollatataj ujyarqanku (Mateo 26:26-28 leey). Chay-
pacha Jesusqa apostolesninman nerqa: ‘Kay tanta cuerpoy-
wan ninakun, vinotaj yawarniywan ninakun, chaytaj jichasqa
kanqa ashkha runaspa juchasnin pampachasqa kananpaj’, nis-
pa. Apostolesqa yacharqanku chay chisipaj pisi imaslla nece-
sitakusqanta.
˜
1, 2. 1) ¿Imaraykutaj Jesuspa wanuyninta pisi imasllawan yuyarikunchej?
2) Jesusmanta yachakushaspa, ¿imayna kasqantataj reparasunchej?
´ ˜
3. 1) Mateo 26:26 al 28 versıculos nisqanman jina, ¿Senorpa Cenan ruwaku-
nanpaj ashkha imastachu wakichikorqa? 2) ¿Imawantaj ninakunku mana leva-
durayoj tantawan, vinowan ima?

20
4 ˜
Senorpa ˜ faltashajtin Jesusqa Lazaro-
Cenanpaj killasllana Tantawan vinowanqa
ta, Martata, Mariatawan waturikamorqa. Paykunamantaj ya- ´
yuyarichiwanchej Jesus
chacherqa. Martatajrı´ ashkha ruwanaswan musphasharqa, su- kausayninta noqanchejrayku
qosqanta, kunantaj cielopi
maj mikhunata Jesuspaj waykupuspa. Jesustaj sumajllawan Rey jina kashasqanta.
nerqa: “Imaschus necesitakusqanqa pisilla kanku chayri ujlla”, (3 al 5 parrafosta qhawariy).
nispa (Luc. 10:40-42). Chayrayku Jesusqa apostolesninwan
cenananpaj pisi imasllatataj wakicherqa. Kunantaj qhawarina-
chej imatachus Jesusmanta yachakusqanchejta.
5 Jesusqa parlasqanwan ruwasqanwantaj rikucherqa ku-

muykukoj sonqo kasqanta. Chayraykucha´ apostolesninwan


cenananpaj pisi imasllata wakicherqa (Mat. 11:29). Jesusqa
˜
yacharqa tukuy runasrayku wanunanta. Yachallarqataj Jehova´
Dios kausarichimuspa Reyta jina cielopi churananta. Chay-
wanpis mana jatunchakorqachu, wanuynin ˜ sumaj yuyarisqa
kananpaj uj jatun mikhuyta waykuchispa. Astawanpis discipu-
˜
losninman nerqa wanuyninta yuyarinankupaj tantakuyta wa-
tapi uj kutillata ruwanankuta, pisi imasllawantaj (Juan 13:15;
1 Cor. 11:23-25). Ajinamanta Jesusqa kumuykukoj sonqo kas-
qanta rikucherqa. Maytapuni kusikunchej Reyninchej Jesus ´
kumuykukoj sonqo kasqanmanta (Filipenses 2:5-8 leey).
6 Jesus´ jina kumuykukoj sonqo kanapajqa, mana allinnillan-
chejtachu maskana, manaqa wajkunaj allinnintaraj maskana
˜
(Fili. 2:3, 4). Jesusqa mayta sufrichinankuta, wanuchinan-
kutataj yachaspapis, discipulosninmanta astawan llakikorqa.
Chayrayku chay chisi japichisqa kanankama discipulosninta
yachacherqa, sonqocharqa, kallpacharqataj (Juan 14:25-31).
Chayta ruwaspa rikucherqa wajkunaj allinnintaraj maskasqan-
ta. Noqanchejpis Jesus ´ jina kumuykukoj sonqo kasunman
wajkunaj allinninkuta maskaspa.
JESUSQA MANA
MANCHACHIKORQACHU
7 ˜
Jesusqa apostolesninman wanuyninta yuyarinankuta ka-
machisqantawan mana manchachikoj kasqanta rikucherqa.
´
4. ¿Imatataj Jesus Martaman nisqa?
´
5. 1) Jesus apostolesninwan cenananpaj pisi imasllata wakichisqanta ya-
´
chaspa, ¿imatataj rikucherqa? 2) Filipenses 2:5 al 8 versıculos nisqanman
´
jina, ¿imajtintaj nisunman Jesus kumuykukoj sonqo kasqanta?
´
6. ¿Imaynatataj sufrispapis Jesus jina kumuykukoj sonqo kasunman?
´ ˜
7. Jesus apostolesninman wanuyninta yuyarinankuta kamachisqantawan,
¿imatataj rikucherqa?
˜
Naupa cristianospa tiemponpi 1890 watas chaynejpi

˜
Jesusqa mayta munakuwasqanchejta rikucherqa wanuyninta pisi imasllawan yuyarikunata kamachispa.
˜ ˜
Chayrayku Jesuspa Wanuyninta Yuyarinapaj Tantakuy unaymantapachana ruwakushan.
(14 al 16 parrafosta qhawariy).

Jesusqa penqaypi rikhurichisqa kananta ya- ˜


kamacherqa wanuyninta yuyarinankupaj. Aji-
chaspapis, Diospa contranta parlan ninanku- namanta ajllasqa cristianos yuyarikunanku-
˜
ta yachaspapis, wanuchisqa kananta yachas- ˜
´ wanusqanta,
paj imapajchus Jesus mosoj tra-
papis, mana manchachikuspa Diospa munay- topi kasqankutataj (1 Cor. 10:16, 17). Jesusqa
ninta ruwarqa (Mat. 26:65, 66; Luc. 22:41, discipulosnin mana Diosta wasanchananku-
42). Jesusqa Jehova´ Diosta kasukorqa, su- paj, cielopitaj kanankupajqa nerqa imatachus
tinta jatuncharqa, Jehova´ Dioslla sumaj ka- paywan Tatanwan discipulosnin ruwananku-
machej kasqanta rikucherqa. Kausaynintapis ta munasqankuta (Juan 15:12-15). Chantataj
qorqa juchasninchejmanta pesachikuspa wi- ima pruebaspichus rikukunankuta nerqa. Ni-
˜ kausayta japinanchejpaj. Chantapis disci-
nay llarqataj pay jina kallpachakunankuta chay-
pulosninta wakicherqa ima problematapis ati- ri mana manchachikunankuta (Juan 16:1-4a,
panankupaj.
33). Tiemponman Jesuspa discipulosnenqa
8 Jesusqa mana manchachikoj kasqanta ri-
Jesus´ jina mana manchachikoj kasqankuta ri-
kuchillarqataj discipulosninpa allinninta mas-
kuchillarqankupuni. Mana manchachikoj kas-
kaspa, nitaj payllapichu yuyarqa. Jesus-
qankuta rikucherqanku purajmanta yanapa-
qa Judasta kachapuytawan discipulosnin- ˜ arispa (Heb. 10:33, 34).
nakunankupaj nak
man tantata mikhunankupaj qorqa, vinotapis ´ jinallataj mana
9 Kay tiempopipis Jes us
ujyanankupaj qorqa, kikinta ruwanankutataj
manchachikoj kasqanchejta rikuchisunman.
´
8. 1) ¿Imatataj Jesus discipulosninman nerqa? 2) ¿Imay-
natataj Jesuspa discipulosnin mana manchachikoj kas- 9. ¿Imasta ruwaspataj mana manchachikoj kasqanchej-
qankuta rikucherqanku? ta rikuchisunman?

22 TORREMANTA QHAWAJ
Hitlerpa tiemponpi carcelpi wisqasqa kaspapis Tantakuna Wasipi

Chaytataj rikuchisunman Jehova´ Diosta yu- ˜


tataj ruwasunman Jesuspa Wanuyninta Yu-
paychasqankurayku qhatiykachasqa herma- yarinapaj tantakuypaj semanas faltashajtin.
nosta yanapaspa. Wakin hermanosninchejtaqa Chantapis chay diaspaj ajllasqa versiculosta
qhasillamanta carcelman wisqaykunku. Ajina- leesunman, tukurisunmantaj imaschus pasas-
pi rikukoj hermanosta yanapanapaj tukuy atis- ˜
qanpi niraj Jesusta wanuchishajtinku. Ajina-
qanchejta ruwananchej tiyan, ichapis kachari- ˜
manta Jesuspa Wanuyninta Yuyarinapaj tan-
nankupaj autoridadeswan parlasunman (Fili. takuypi, tantata vinotawan qhawaspa Jehova´
1:14; Heb. 13:19). Mana manchachikoj kasqan- Dios preciowan juchamanta kacharichiwas-
chejta rikuchillasunmantaj Jehova´ Diosmanta qanchejta entiendesunchej. Entiendellasun-
“mana manchachikuspa” willamuspa (Hech. taj Jesucristo mayta munakuwasqanchejray-
14:3). Runas qhatiykachawajtinchejpis, chura- ku kausayninta qosqanta. Jesuswan Jehova´
nakuwajtinchejpis Jesus ´ jina Diospa Gobier- Dioswan imastachus noqanchejrayku ruwas-
nonmanta willamushallanchejpuni. Kunantaj qankuta yachaspaqa, astawan Jehova´ Dios-
qhawarinachej imastawanchus ruwayta atis- pi suyakusunchej, tukukuykamataj imatapis
qanchejta mana manchachikunapaj. aguantasunchej (Heb. 12:3).
10 Mana manchachikunapajqa Jesucristo ˜
11 Jesuspa Wa nuyninta Yuyarinapaj tan-
˜
wanusqanrayku ˜
winay kausayta japinanchej- takoyqa, mana Jehova´ Dios preciowan kacha-
pi tukurisunman (Juan 3:16; Efe. 1:7). Chay- richillawasqanchejtachu yuyarichiwanchej.
˜ ˜
10. ¿Imastataj ruwasunman Jesuspa Wanuyninta Yuyari- 11, 12. ¿Imastataj yuyarichiwanchej Jesuspa Wanuynin-
napaj tantakuypaj semanas faltashajtin? ta Yuyarinapaj tantakuy?

ENERO DE 2019 23
˜
Manaqa yuyarichillawanchejtaj Senorninchej kamacherqachu uj jatun mikhuyta wakichi-
Jesus ´ kumuykukoj sonqo kasqanta, manataj nankuta, manaqa pisi imasllawan yuyarinan-
manchachikoj kasqanta. Jesus ´ ajina kasqan- kuta kamacherqa. Chayrayku ajllasqa cristia-
nosqa unaymantapachana ˜ imapi rikukuspapis
mantataj mayta kusikunchej. Imajtinchus ku-
˜
Jesuspa Wanuyninta Yuyarinapaj tantakuyta
nanqa cielopi Kuraj kaj Sacerdote jina Dios-
˜
manta yanapata manapushawanchej (Heb. 7: ruwayta atillarqanku. Wakenqa carcelpi wis-
24, 25). Chayrayku tukuy sonqo Jesusta ka- qasqa kaspapis chay tantakuyta ruwarqanku
sukuna. Pay kamachiwarqanchej wanuynin-˜ (Apo. 2:10). Chayta ruwaspaqa Jesuspa nis-
ta yuyarinanchejta (Luc. 22:19, 20). Jesuspa qanta juntarqanku. Jesusqa kamacherqa wa-
˜ ˜
nuyninta yuyarinankuta.
Wanuyninta Yuyarinapaj tantakuytataj sapa
wata ruwanchej, 14 de nisan´ ima diamanchus 15 Jehova´ Diosta munakojkunaqa tukuy

atisqankuta ruwarqanku Jesuspa Wanuynin- ˜


urmasqanman jina.
˜
12 Jesuspa Wanuyninta Yuyarinapaj tanta- ta Yuyarinankupaj. Noqanchejpis chay tan-
kuy pisi imasllawan ruwakusqanqa, yuyari- takuyta ruwashallanchejpuni, wakin kutis
chillawanchejtaj mayta munakuwasqanchej- mana atinapaj jina kajtinpis. Chaymanta par-
rayku kausayninta qosqanta. Jesusqa kay jall- laspa hermanonchej Harold Kingmanta par-
papi kashaspa runasta munakusqanrayku rej- larina. Paytaqa China suyupi uj carcelpi sa-
sisqa karqa. pallanta wisqaykorqanku. Chayrayku Jesus-
˜
pa wanuyninta yuyarinanpajqa imastachus
JESUSQA MUNAKUWANCHEJ tarisqallanwan tantata vinotawan pakaylla-
13 Jesusqa kay jallpapi kashaspa Tatan jina- pi wakichej. Fechata yachananpajtaj tanteya-
puni mayta munakuwasqanchejta rikucherqa ˜
rej. Jesuspa Wanuyninta Yuyarinapaj chisi-
(Juan 15:9; 1 Juan 4:8-10 leey). Chay jina- taj sapallan carcelpi takej, orakoj, discursaj-
tapuni munakuwasqanchejrayku kausaynin- taj.
ta qorqa. Imastachus Jehova´ Dioswan Je- 16 Wakin hermanasninchejmanta parlarina.
suswan ruwasqankoqa, tukuyta yanapawan- Paykunaqa Iskay kaj Guerra Mundialpi car-
chej ajllasqa cristianos kajtinchejpis chayri celpi wisqasqas karqanku. Paykunaqa Jesus-
‘waj ovejasmanta’ kajtinchejpis (Juan 10:16; ˜
pa Wanuyninta Yuyarinapaj tantakuyta ru-
1 Juan 2:2). Jesucristo mayta munakuwas- wanankupaj kausayninkuta wanuy ˜ pataman
qanchejta, allinninchejtataj maskasqanta re- churarqanku. Chay tantakuypaj pisi imas-
˜
parallasunmantaj, paypa wanuyninta yuyari- lla necesitakusqanrayku pakayllapi Jesuspa
napaj tantakuy pisi imasllawan ruwakusqanpi. ˜
Wanuyninta Yuyarinapaj tantakuyta ruway-
14 Jesusqa ajllasqa cristianosta munakus- ta aterqanku. Paykuna nerqanku: “Uj pacha
˜
qanrayku wanuyninta yuyarinankupaj mana uj asientoman yuraj telata qhataykorqayku,
´ chay patamantaj tantata vinotawan churar-
13. 1) Juan 15:9 chanta 1 Juan 4:8 al 10 versıculos nis-
´
qanman jina, ¿imaynatataj Jehova Dioswan Jesuswan qayku. Muyuyninpitaj sayaykorqayku. Mana
munakuwasqanchejta rikucherqanku? 2) ¿Tukuytachu ya- wajkunawan reparachikunaykupajqa mana
´
napawanchej Jehova Dioswan Jesuswan munakuwas-
qanchej? 15. ¿Imaynatataj hermanonchej Harold King Jesuspa
´ ˜
14. Jesus ajllasqa cristianosta munakusqanrayku, ¿ash- Wanuyninta Yuyarikusqa?
˜
kha imaswanchu wa nuyninta yuyarinankuta kama- 16. ¿Imaynatataj wakin hermanasninchej Jesuspa Wa-
chisqa? ˜
nuyninta Yuyarikusqanku?

24 TORREMANTA QHAWAJ
luzta japicherqaykuchu, manaqa uj velallata tianostataj cieloman pusakaponqa. Chay ku-
timantapachataj manana ˜ Jesuspa Wanuy- ˜
japichikorqayku. [...] Chay jinamanta riku-
cherqayku Diospa sutinta tukuy kallpaykuwan ninta Yuyarinapaj tantakuyta ruwasunchu
jatunchanallaykutapuni”, nispa. Chay herma- (1 Cor. 11:26; Mat. 24:31).
19 Manana˜ Jesuspa Wanuyninta
˜ Yuyarina-
nasqa sinchi creeyniyojpuni karqanku. Sutita
reparanchej Jesus ´ mayta munakuwasqanchej- paj tantakuyta ruwajtinchejpis, mana qon-
˜ qasunchu Jes us ´ kumuykukoj sonqo kas-
ta wanuyninta pisi imasllawan yuyarikunata
kamachiwasqanchejpi. qanta, mana manchachikoj kasqanta, mayta
˜
17 Jesuspa Wanuyninta Yuyarinapaj tanta- munakuwasqanchejtataj. Chantapis Paraiso-
˜
peqa Jesuspa Wanuyninta Yuyarinapaj tanta-
kuy qayllaykamushasqanrayku, piensarisun-
man imaynatachus wajkunata Jesus ´ jina mu- kuymanta wajkunaman willariyta atisunchej.
nakunanchejpi. Piensarillasunmantaj herma- Chayta uyarispa maytacha´ kallpachakonqan-
nosninchejpa allinninkuta maskashasqanchej- ku. Chaywanpis noqanchejqa kunan kallpa-
chakunanchej kashan Jesus ´ jina kumuykukoj
pichus manachus. Chantapis piensarisunman
imallatachus hermanosninchej ruwayta atis- sonqo kanapaj, mana manchachikoj kanapaj,
qankupi. Chanta´ tukuy atisqanchejta kallpa- mayta wajkunata munakunapaj ima. Chay-
chakusunman Jesus ´ jina wajkunata khuyakuy- ta ruwanapaj kallpachakojtinchejqa Jehova´
Dios mayta bendeciwasunchej (2 Ped. 1:10,
ta yachanapaj (1 Ped. 3:8).
11).
AMA QONQANACHU
18 Tumpamantawan Jesusqa jatun nak ˜ ariy
tiempopi jamonqa, jallpapi kaj ajllasqa cris- 
´ ˜
FOTOS. Paginas 22 y 23: Jesuspa Wanuyninta Yuyarina-
17. ¿Imaspitaj piensarisunman? ˜
paj tantakuyta ruwashanku, naupa cristianospa
˜ ˜ tiemponpi, 1890 watas chaynejpi, Hitlerpa tiemponpi
18, 19. 1) Manana Jesuspa Wanuyninta Yuyarinapaj tan-
takuyta ruwajtinchejpis, ¿imatataj mana qonqasunchu? carcelpi wisqasqa kaspapis, Tantakuna Wasipi ima,
2) ¿Imapajtaj kallpachakunanchej kashan? chay Tantakuna Waseqa Sudamericapi kashan.

YUYARIKUNAPAJ
´ ´
˛ ¿Imatataj Jesus kumuyku- ˛ ¿Imastataj Jesus ruwarqa ˛ ¿Imaraykutaj nisunman
´
koj sonqo kasqanmanta mana manchachikusqan- Jesus maytapuni munaku-
yachakusunman? rayku niraj japichisqa wasqanchejta?
kashaspa?

13 TAKIY
´
Jesus jina kausana
5 YACHAQANA

¿Imastataj rikuchinchej
tantakuykunaman rispa?
18 TAKIY
˜ “Señorpa wañuyninmanta willankichej,
Jesuspa wanuyninmanta
agradecekuna pay jamunankama” (1 COR. 11:26).
´ ˜
¿IMATA KAYPI JALLPANTINPI Jesuspa Wanuyninta Yuyarinapaj tantakuyman-
YACHAKUSUN? qa may chhika runas rinchej. Jehova´ Diostaj yachan imastachus
Kay watapi Jesuspa Wa- sapa ujninchej ruwasqanchejta chay tantakuyman rinapaj. Yacha-
˜ llantaj pikunachus sapa wata chay tantakuyman risqankuta. Wa-
nuyninta Yuyarinapaj tan-
˜
kin runasqa, Jesuspa Wanuyninta Yuyarinapaj tantakuyman rinku
takuytaqa 19 de abrilta
ruwasunchej, chaytaj vier- qhatiykachasqa kaspapis. Wakintaj mana sapa semana reuniones-
˜
man rispapis, Jesuspa Wanuyninta Yuyarinapaj tantakuymanqa
nes chisiman urmashan.
Chay tantakuymanta ama rinkupuni. Jehova´ Diosqa yachan pikunachus chay tantakuyman
faltakunachu may impor- por primera vez risqankuta. Wakin runasqa chay tantakuyman
tante kasqanrayku. Chay qhawarejlla rinku.
tantakuyman rispaqa 2 Jehova´ Diosqa maytacha´ kusikun Jesuspa Wanuyninta
˜ Yuyari-
´
Jehova Diosta kusichisun- napaj tantakuyman may chhika runas risqankumanta (Luc. 22:
chej. Kunantaj yachaku- 19). Chaywanpis Jehova´ Diosqa mana may chhika runas risqan-
sunchej imastachus riku- kumantachu kusikun, manaqa imayna sonqowanchus chay tan-
chisqanchejta Jesuspa
˜ takuyman risqankumanta kusikun. Qhepan parrafospi yachaku-
Wanuyninta Yuyarinapaj ˜
sunchej mana Jesuspa Wanuyninta Yuyarinapaj tantakuyllaman-
tantakuyman rispa, sapa
chu rina kasqanta, manaqa sapa semanapis. Jehova´ Diosqa sapa
semana tantakuykunaman
rispa ima. semana chay tantakuykunata munakuwasqanchejrayku wakichi-
puwanchej.
TANTAKUYKUNAMAN RISPAQA LLAMPU SONQO
KASQANCHEJTA RIKUCHINCHEJ
3 Tantakuykunaman rinchej Jehova´ Diosta jatunchanapaj, chay-

pi Jehova´ Dios yachachinawanchejpaj ima. Noqanchejqa munan-


´ ˜
1. ¿Imatataj Jehova Dios yachan Jesuspa Wanuyninta Yuyarinapaj tantakuy-
man rejtinchej? (Kay revistaj tapanta qhawariy).
2. ¿Imatataj qhepan parrafospi yachakusunchej?
3. ¿Imapajtaj tantakuykunaman rinchej?

26
chej Jehova´ Dioswan, llajtanta naupajman
˜ apaj- pi yachachiwasqanchejmanta (Mat. 17:5; 18:20;
kunawan ima yachachinawanchejta (Isa. 30:20; 28:20).
Juan 6:45). Jatunchakoj runastajrı´ mana pipis 6 Sapa wata mayta kallpachakunchej Jesus-

yachachinankuta munankuchu (3 Juan 9). ˜


pa Wanuyninta Yuyarinapaj tantakuyman tu-
4 Tantakuykunaman rispaqa rikuchinchej llam- kuy runasta invitanapaj. Ashkha llampu son-
pu sonqo kasqanchejta, Jehova´ Dios yachachi- qo runastaj chay tantakuyman jamunku. Uj her-
nawanchejta munasqanchejta ima. Jesuspa Wa- manoqa pasaj wataspi uj runata Jesuspa Wa-
˜
nuyninta Yuyarinapaj tantakuymanpis mana tan- ˜
nuyninta Yuyarinapaj tantakuyman invitasqa,
qasqa jinallachu rinchej. Manaqa rinchej llampu chay runataj hermanoman nisqa: “Mana jamuy-
sonqo kasqanchejrayku, Jesusta kasukusqan- ta atisajchu”, nispa. Chaywanpis chay runaqa
chejraykutaj. Jes us´ nerqa: “Kayta ruwallay- ˜
Jesuspa Wanuyninta Yuyarinapaj tantakuyman
chejpuni noqamanta yuyarikuspa”, nispa (1 Co- risqa. Invitarqa chay hermanotaj chay runata
rintios 11:23-26 leey). Jesuspa Wanuynin-˜
rikuspa mayta kusikusqa. Chay runaj sonqon-
ta Yuyarinapaj tantakoyqa, yanapawanchej su- taj mayta qhallallarisqa hermanos chunka maki-
maj kausayta japinanchejpi astawan creenapaj, wan japisqankumanta. Chayrayku tukuy tanta-
yuyarichiwanchejtaj Jehova´ Dios mayta mu- kuykunaman mana faltakuspa riyta qallarisqa.
nakuwasqanchejta. Chaywanpis Jehova´ Dios- Watantinpitaj kinsa kutillata tantakuykunaman-
˜
qa yachan mana Jesuspa Wanuyninta Yuyarina- ta faltakusqa. Chay runata imachus cambianan-
paj tantakuyllapichu kallpachasqa kayta, sonqo- paj yanapasqanmanta, invitarqa chay hermano
chasqa kaytapis necesitasqanchejta. Chayrayku nin: “Payqa may llampu sonqo”, nispa. Chayqa
payqa sapa semana tantakuykunata wakichipu- reparachiwanchej Jehova´ Diospuni chay runata
wanchej, niwanchejtaj mana faltakuspa chay tan- llajtanman pusamusqanta. Kunantaj chay runa-
takuykunaman rinanchejta. Llampu sonqo kas- qa Testigona˜ (2 Sam. 22:28; Juan 6:44).
paqa Jehova´ Diosta kasukusunchej. Chanta- 7 Tantakuykunapi yachakusqanchej, Bibliata
pis wakichikusunchej tantakuykunaman rinapaj, leesqanchejpis yanapawanchej llampu sonqos
manataj tantakuykunamanta faltakusunchu. ˜
kanapaj. Jesuspa Wanuyninta Yuyarinapaj tan-
5 Jehova´ Diosqa tukuyta tantakuykunaman
takuypaj semanas faltashajtin, tantakuykuna-
wajyarikun yachachinanpaj. Sapa watataj may pi Jesusmanta astawan yachakunchej, yachaku-
chhika llampu sonqo runas tantakuykunaman ´ kumuykukoj sonqo kasqanray-
llanchejtaj Jesus
jamunku (Isa. 50:4). Wakin runasqa Jesuspa ku kausayninta qosqanta. Chantapis chay tan-
˜
Wanuyninta Yuyarinapaj tantakuyman jamuspa takuy qayllata Bibliamanta ajllasqa versiculosta
tantakuykunasninchejman jamuyta qallarinku leenchej, mayqenkunapichus parlan Jesuspa wa-
(Zac. 8:20-23). Kunallanraj tantakuykunaman ˜
nuyninmanta, kausarimuyninmantawan. Chay-
jamojkuna, jinallataj noqanchejpis mayta kusi-
kunata yachaspaqa Jesucristo kausayninta no-
kunchej Jehova´ Dios yachachiwasqanchejman-
qanchejrayku qosqanta mana pisipajchu qhawa-
ta. Payqa yanapawajninchej, salvawajninchej- ´
sunchej. Astawanpis kallpachakusunchej Jesus
taj (Sal. 40:17). Maytapuni kusikunchej Jeho-
jina llampu sonqo kanapaj, imapi rikukuspapis
va´ Dioswan munasqa Wawanwan tantakuykuna-
Diospa munayninta ruwanapaj ima (Luc. 22:41,
4. 1) ¿Imatataj rikuchinchej tantakuykunaman rispa? 42).
2) 1 Corintios 11:23 al 26 nisqanman jina, ¿Jesuspa
˜ 6. ¿Imatataj uj runa ruwasqa llampu sonqo kasqan-
Wanuyninta Yuyarinapaj tantakuymanta faltakunachu
kasqa? rayku?
5. ¿Imatataj llampu sonqo runas ruwanku? 7. ¿Imastaj yanapawanchej llampu sonqo kanapaj?

ENERO DE 2019 27
TANTAKUYKUNAMAN RISPAQA MANA
MANCHACHIKOJ KASQANCHEJTA
RIKUCHINCHEJ
8 Jesusqa mana manchachikoj runa karqa. No-
qanchejpis pay jina kayta atisunman. Jesus ´ mana
manchachikoj runa kasqanqa suti yachakorqa
˜
manaraj wanuchisqa kashajtin. Payqa yacharqa
enemigosnin kumuykachachinankuta, jasutinan-
˜
kuta, wanuchinankutataj (Mat. 20:17-19). Chay-
˜
wanpis wanuchisqa kayta mana manchachikor-
qachu. Chayrayku Getsemanı´ huertapi japichis-
Mana manchachikuspa tantakuykunaman rispaqa
˜ kashajtin apostolesninman nerqa: hermanosninchejta kallpachashanchej.
qa kananpajna (9 parrafota qhawariy).
“Sayariychej, jaku ripuna. ¡Qhawaychej! Japichi-
wajqa qayllaykamunna”, ˜ nispa (Mat. 26:36, 46).
Jinapi ashkha runas Jesusta japej chayarqanku.
˜
Jesustaj naupajman thaskirispa paykunata ner- shaspa, hermanos Diosta tukuy sonqo sirvisha-
qa: ‘Noqa Jesus ´ kani’, nispa. Chanta´ nillarqataj:
llasqankutapuni yachaspa mayta kallpachakorqa
“Saqeychej yachachisqasniy ripunankuta”, nispa (Fili. 1:3 -5, 12-14). Pabloqa icha´ carcelmanta ka-
(Juan 18:3-8). Chayqa sutita reparachiwanchej charichisqa kananpaj pisi tiempollana ˜ faltashaj-
Jesus´ mana manchachikoj runa kasqanta. Noqan-
tin chayri kacharichisqa kasqantawan Hebreos-
chejqa ajllasqa cristianos kaspapis chayri waj ove- man cartanta qhelqarqa. Chay cartanpi Pabloqa
jasmanta kaspapis mayta kallpachakunanchej ka- Diosta tukuy sonqo sirvej hermanosman nerqa:
shan Jesus´ jina mana manchachikunapaj.
“Familia jina munanakullaychejpuni”, nispa. Ni-
9 Ichapis tantakuykunaman mana riyta atilla- llarqataj tantakuykunaman riyta ama saqenan-
sunmanchu onqosqa kasqanchejrayku, manchay kuta (Heb. 10:24, 25; 13:1).
phutisqa kasqanchejrayku, familiaresninchej 10 Mana manchachikoj runas kasqanchejta ri-

kuchisunman Jesuspa Wanuyninta˜ Yuyarinapaj


chayri autoridades churanakuwasqanchejrayku.
Ajinapi rikukuspapis tantakuykunaman mana tantakuyman familiaresninchejta, trabajomanta
˜
companerosninchejta, vecinosninchejta ima in-
manchachikuspa rinapaj mayta kallpachakuna.
Ichapis tukurisunman Jehova´ Diosta sirvisqan- vitarispa. Paykunata invitarispaqa Jehova´ Dios-
kurayku carcelpi kashanku chay hermanospi. man Jesusmanwan may agradecesqa kasqanchej-
Paykunataqa ejemplonchejwan yanapasunman ta rikuchisunchej. Jehova´ Dioswan Jesuswanqa
(Heb. 13:3). Llakiyniyoj kaspapis Jehova´ Dios- juchamanta kacharichiwarqanchej. Munanchej-
taj familiaresninchej, trabajomanta companeros-˜
ta tukuy sonqo yupaychanallapuni. Imajtinchus
carcelpi kaj hermanosqa chayta yachaspa mayta ninchej, vecinosninchej ima chayta reparananku-
kallpachakonqanku, creeyninkupis astawan sin- ta. Munallanchejtaj yachanankuta imaynatachus
chiyanqa, Jehova´ Diostapis kasukullanqankupu- ‘Diospa jatun khuyakuyninta’ tarinankuta (Efe-
´
ni. Apostol Pablopis Romapi presochasqa ka- sios 1:7 leey; Apo. 22:17).
11 Chantapis tantakuykunaman rispaqa rikuchi-
´
8. ¿Imatataj Jesus ruwasqa mana manchachikusqan- llanchejtaj munakuyniyoj runas kasqanchejta.
rayku?
9. 1) ¿Imaraykutaj mana tantakuykunaman riyta atilla- ˜
10, 11. 1) ¿Pikunatataj Jesuspa Wanuyninta Yuyarinapaj
sunmanchu? 2) ¿Ejemplonchejwan carcelpi kaj herma- tantakuyman invitasunman? 2) Efesios 1:7 nisqanman
nosta yanapasunmanchu? jina, ¿imaraykutaj paykunata invitanapuni kasqa?

28 TORREMANTA QHAWAJ
Jehova´ Dioswan Jesuswanpis rikucherqanku mu- kusqanchejta rikuchisunman tukuy imata pay-
nakuyniyoj kasqankuta. kunarayku ruwaspa. Ichapis tantakuykunasnin-
chejman rinapaj mayta kallpachakushanchej.
TANTAKUYKUNAMAN RISPAQA MUNAKUYNIYOJ
Wakinpataqa semanapi tantakuykunasninchej
KASQANCHEJTA RIKUCHINCHEJ
ichapis trabajonchej pasayta qallarin. Chaynej-
12 Jehova´ Diosta, Jesustawan munakusqan-
ta ichapis may saykusqa kashasunman. Chanta-
chejrayku tantakuykunaman rinchej. Tantakuy- pis sabadosta chayri domingosta samariyta mu-
kunataj yanapawanchej astawan paykunata mu- naspapis tantakuyninchejman rinchej. Saykusqa
nakunapaj. Chantapis tantakuykunapeqa ima- kaspapis tantakuykunaman risqanchejqa mana
tachus paykuna noqanchejrayku ruwasqankuta qhasichu, imaraykuchus Jehova´ Diosqa yachan
sapa kuti yuyarichiwanchej (Rom. 5:8). Jesuspa mayta kallpachakushasqanchejta. Chantapis
˜
Wanuyninta Yuyarinapaj tantakuytaj yuyarichi- tantakuykunaman rinanchejpaj tukuy atisqan-
wanchej Jehova´ Dios may jinatapuni munaku- chejta kallpachakuspaqa, Jehova´ Diosta mayta
wasqanchejta. Yuyarichillawanchejtaj mana pay- munakusqanchejta rikuchisunchej. Jehova´ Dios-
ta rejsejkunatapis munakusqanta. Noqanchejqa taj chayta mana qonqanqachu (Mar. 12:41-44).
Jehova´ Diosman may agradecesqa kasqanchej- 14 Jesusmantaqa mayta yachakusunman. Payqa
´ kallpachakunchej Jesus
rayku sapa dıa ´ jina kana-
wajkunaj allinninkutapuni maskarqa. Payqa may-
paj (2 Corintios 5:14, 15 leey). Jehova´ Dios Wa- ta munakuwasqanchejrayku kausayninta qorqa.
wanta qosqanrayku sonqonchej aysawanchej pay- Mana chayllachu, payqa sapa dıa ´ yachachisqas-
ta jatunchanapaj. Diostaqa jatunchasunman tan- ˜
ninpa allinninkuta naupajman churarqa. Chayray-
takuykunapi sonqomantapacha comentaspa. ku Jesusqa may saykusqa kaspapis chayri phutis-
13 Jehova´ Diosta, Jesusta ima mayta muna-
qa kaspapis yachachisqasninwan tantakoj (Luc.
´ 22:39- 46). Chantapis Jesusqa yachachisqas-
12. 1) ¿Imaraykutaj nisunman tantakuykuna Jehova
Diosta Jesustawan astawan munakunapaj yanapawas- ninta sirverqa, manataj suyarqachu sirvinanku-
qanchejta? 2) 2 Corintios 5:14, 15 nisqanman jina, ¿pi jina ta (Mat. 20:28). Jehova´ Diosta hermanosnin-
kanapajtaj kallpachakunanchej kasqa? chejtawan Jesus´ jina tukuy sonqo munakusunchej
´
13. ¿Imata ruwaspataj Jehova Diosta, Jesusta ima may-
ta munakusqanchejta rikuchisunman? 14. ¿Imatataj Jesusmanta yachakusunman?

ENERO DE 2019 29
˜
Jesuspa Wanuyninta Yuyarinapaj tantakuyman
Tukuy runasta invitana
wajyarispa ima. Chiriyapoj hermanonchej Tatan-
Kay watapi 8 de abril semanapi uj sumaj chej Jehovaman kutinpojtin mayta kusikunchej,
umallirichiy kanqa. Chay umallirichiyqa imaynatachus Jehova´ Diospis, Jesuspis kusikun-
“Cheqa kaj kausaymanta chipakuy” nisqa ku, ajinata (Mat. 18:14).
sutikun. Chay tantakuyman jamojkunaqa 16 Kunanmantapacha kallpachakuna tukuy ru-
yachakonqanku imachus cheqa kaj kausay ˜
nasta Jesuspa Wanuyninta Yuyarinapaj tanta-
kasqanta, imaynatachus cheqa kaj kau- kuyman invitanapaj. Chay tantakoyqa kay wata-
saymanta chipakunatapis. Chantapis pi 19 de abril chisi apakonqa (“Tukuy runasta in-
chay tantakuyman jamojkunaqa ichapis vitana” nisqa recuadrota qhawariy). Watantintaj
˜
Jesuspa Wanuyninta Yuyarinapaj tanta- purajmanta kallpachanakuna tantakuykunaman
kuyman jamullanqankutaj. Chay tantakuy- mana faltakuspa rinapaj. Diamanta diaqa juicio
man jamojkunamanta wakenqa ichapis punchay aswan qayllitapina ˜ kashan. Chayrayku
˜
“winay kausayta japinankupaj” jina ama tantakuykunamanta faltakunachu. Tanta-
kanqanku (Hech. 13:48). kuykunaqa yanapawasunchej llampu sonqo ka-
napaj, mana manchachikunapaj, munakuyniyoj
kanapajtaj (1 Tes. 5:8-11). Jehova´ Dioswan Je-
suswan mayta munakuwasqanchejmanta agrade-
chayqa, tukuy atisqanchejta ruwasunchej Jesus- cesqa kasqanchejqa ruwasqasninchejpi yachaku-
˜
pa Wanuyninta Yuyarinapaj tantakuyman rinapaj, chun (Juan 3:16 leey).
sapa semana tantakuykunaman rinapajpis.
15 Diospa llajtanmanta kasqanchejrayku tukuy 16. 1) ¿Imapajtaj purajmanta kallpachanakuna kasqa?
atisqanchejta ruwanchej Jehova´ Diosmanta ru- 2) ¿Imapajtaj tantakuykuna yanapawasunchej? 3) ¿Ima-
tataj Juan 3:16 yuyarichiwanchej?
nasman yachachimunapaj, ajinamanta paykuna-
pis Diospa llajtanmanta kanankupaj. Chaywan-
pis astawan kallpachakunanchej tiyan chiriyapoj 

hermanosninchejta yanapanapaj (Gal. ´ 6:10). ´ ´


FOTOS. Paginas 28 y 29: Uj hermano Jehova Diosta
Paykunata munakusqanchejta rikuchisunman sirvisqanrayku carcelpi kashan. Familianpa cartanta
tantakuykunaman jamunankupaj kallpachaspa, leespataj kallpachakushan. Chay hermanoqa kusisqa
kashan familian mana qonqapusqanmanta. Kusisqalla-
´
15. ¿Pikunata yanapanapajtaj astawan kallpachakusun- taj kashan chajwas kajtinpis familian Jehova Diosta
man? sirvishallasqankutapuni yachaspa.

YUYARIKUNAPAJ

˛ ¿Imajtintaj nisunman tan- ˛ ¿Imajtintaj nisunman ˛ ¿Imajtintaj nisunman


takuykunaman rispa llampu tantakuykunaman rispa tantakuykunaman rispa
sonqo kasqanchejta? mana manchachikoj runas munakuyniyoj runas
kasqanchejta? kasqanchejta?

126 TAKIY
Rijcharisqa, may sayasqa, kallpachasqataj kay
UJ HERMANOTA CHURANKU DIOSPA LLAJTANTA
KAMACHEJKUNAMANTA UJNIN KANANPAJ

KAY 2018 watapi 24 de enero paqa- verqanku. 2009 watapitaj diciembre


Hermano Kenneth rinpi, Estados Unidos Betelpi, Cana- killapi Pattersonpi kaj Centro Educa-
˜
E. Cook senoran ´
da Betelpi ima willakorqa herma- tivo de la Watchtower nisqaman ka-
Jamiewan
nonchej Kenneth Cook Diospa Llaj- chasqa karqanku. Chaypitaj herma-
tanta Kamachejkunamanta ujnin no Kennethqa Correspondencia de
´ ´
kananpaj churasqankuta. Redaccion nisqapi sirverqa. Chanta
Hermano Kennethqa Pensilva- Wallkill Betelpi pisi tiempota sirver-
niapi nacekorqa, chaypitaj jatunya- qanku. Chaymantataj 2016 watapi
nankama tiyakorqa. Chaytaj Esta- abril killapi Brooklyn Betelman ka-
´ charqanku. Chaypi phishqa killata
dos Unidospi kashan. Payqa Jehova
Diosmanta yachakorqa colegiota tu- kasqankutawantaj Warwick Betel-
˜ man kacharqanku. 2017 watapitaj
kunanpajna kashajtin. Paymanqa
˜ enero killapi Qhelqajkunapaj Comi-
colegionmanta ujnin companeron
´ sionpi Diospa Llajtanta Kamachej-
Diosmanta willarisqa. Chanta 7 de
junio de 1980 watapi bautizakorqa. kunata yanapananpaj churasqa
1 de septiembre de 1982 watapitaj karqa.
precursor regular jina sirviyta qalla-
rerqa. 12 de octubre de 1984 wata-
pitaj Wallkill Betelpi sirviyta qalla-
rerqa. Diospa Llajtanta Kamachejkunaqa
Hermano Kennethqa Wallkill Be- pusaj kanku. Tukuyninkutaj ajllasqa
telpi 25 watasta imprentapi, waj lu- cristianos kanku, sutisninkutaj kaykuna
kanku: Kenneth E. Cook; Samuel Herd;
garespiwan trabajarqa. 1996 wata- Geoffrey Jackson; Stephen Lett; Gerrit
pitaj hermana Jamiewan casarakor- ¨
Losch; Anthony Morris III; Mark
qa. Iskayninkutaj Wallkill Betelpi sir- Sanderson; David Splane.

ENERO DE 2019 31
34567 ˙

JW.ORG NISQAPI
´ KAYKUNATA TARIWAJ
Enero de 2019  Vol. 140, num. 2 QUECHUA (BOLIVIA)
Kunanmantapacha Torremanta Qhawaj
revistaspi willakonqa ima yachaqanaschus
KAPUYNIN jw.org nisqapi kasqanta. Chay yachaqanasqa
˜
 publicacionesninchejpi llojserqana.
1 yachaqana, 4 al 10 de marzo 2
Ama phutikuychu, noqaqa Diosniyki kani FAMILIASPAJ YANAPA
´
 C omo controlar la ira
2 yachaqana, 11 al 17 de marzo 8 ˜
Phinakuywan atipachikoyqa onqochiwasun-
´ ˜ ˜
Tantakuypi Jehova Diosta jatunchana man, phinakuyta nitiykukuytaj manallataj
allinninchejpajchu. Kunanqa yachakuy imata-
 chus ruwanaykita qosayki chayri warmiyki
˜
3 yachaqana, 18 al 24 de marzo 14 anchata phinachisojtin.
˜ ´
¿Imaynatataj sonqonchejta (Chaytataj tariwaj ENSENANZAS BIBLICAS
waqaychasunman? EL MATRIMONIO Y LA FAMILIA nisqapi.
Kayqa castellanollapi).


4 yachaqana, 25 al 31 de marzo 20
BIBLIAQA CAMBIANANKUPAJ YANAPARQA
Uj jatun Reypa cenanqa pisi ´
imasllawan wakichikorqa La calle se convirti o en mi hogar
Antonioqa drogakoj, machaj, wajkunatataj
 ˜
maqarpallaj. Yuyarqataj qhasillatana kausas-
5 yachaqana, 1 al 7 de abril 26 qanta. Imachus cambiananpaj yanapasqanta
¿Imastataj rikuchinchej yachakuy.
˜ ´
tantakuykunaman rispa? (Chaytataj tariwaj ENSENANZAS BIBLICAS

FELICIDAD Y PAZ INTERIOR nisqapi.
Kayqa castellanollapi).
Uj hermanota churanku Diospa Llajtanta
Kamachejkunamanta ujnin kananpaj 31

Kay Torremanta Qhawaj revistaqa, jallpantinpi Bibliamanta TAPAPI FOTO:


yachachinapaj orqhokun. Kaytaj runa qolqeta munasqanman jina ˜
Jallpantinpi Jesuspa Wanuyninta Yuyarinapaj
qosqanwan ruwakun. Mana vendenapajchu. Qolqesituykiwan
tantakuyman jamojkunata napaykushanku
yanapakuyta munaspaqa Internetpi donate.jw.org nisqaman yaykuy.
(5 yachaqanapi 1, 2 parrafosta qhawariy).
Genesismanta Malaquiaskama versiculosqa, Diosmanta Qhelqasqa
Bibliamanta orqhokun. Mateomanta Apocalipsiskama versiculostaj,
Mosoj jallpapi kausajkunapaj Diospa Palabran Bibliamanta orqhokun. Internetpi: jw.org ˙ kay codigowanpis yaykuwaj

s
Torremanta Qhawaj (ISSN 0043-1087) enero de 2019. Kay revistataqa
orqhon Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Santa Cruz,
w19.01-QUB

Bolivia. ˘ 2018 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania.


181003

También podría gustarte