Está en la página 1de 1

JADE RUBÍ

JADE RUBÍ
S iste m a de Co orde nad as: W G S 1 984 W eb M e rcat or A u xili ary S phe re

A-3
P ro yecció n: M e rcat or A u xili ary S phe re
Dat um : W G S 1 984
0 0.0 42 5 0.0 85 0.1 7
Km
ES C A LA 1:4,51 4

El abo ra do d e: http ://g e oc atm in .in g em me t.g ob .p e Fec ha: 9/15/2018 Ho ra : 8 :34 :46 AM