Está en la página 1de 2

- copiile de pe notificare şi preaviz, expediate pe adresa debilorulli

conform prevederilor art. 31 din Legea nr. 142/2008,


- declaraţia pe propria răspundere a ere itoruui c nu există niciUn liiigiu
judiciar in legătură cu contractul de ipotcc investit cu formui, executorie, a cărui
executare este solicitată, şi că creanţa esc exigibilă.
în procesul executării silite a dreptului de ipoteca in baza contractul de
ipotecă învestit cu formulă executorie, debitorii ipotecar are dreptul dc contesta
încheierea de intentare a procedurii de executare emisă în tenteiuj contractului de ipotecă
învestit cu formulă executorie, con orm prevederii0r I Codului de executare, invocând
apărării de fond în moi cxc usiv doar motive|c indicate la art. 33 alin.(2) din Legea nr.
142/2008.
Anularea încheierii executorului judecătoresc pc motivele stabilite de
lege are ca efect:
- obligarea creditorului ipotecar dc a restitui bunul ipotecat sau preţul la
care bunul a fost vândut şi a repara prejudiciul cauzat (art. 33/1 alin.(4) djn Legea
nr. 142/2008), ţinând cont şi dc prevederile art. 83 lit. e) din Codul de executare1,
care se aplică în modul corespunzător.
- dă creditorului ipotecar dreptul de a executa dreptul de ipotecă prin instanţă
de judecată în modul prevăzut Ia art. 32 şi art. 33 din Legea nr 142/2008.
După obţinerea în posesiune a bunului gajat, creditorul gajist are dreptul
să recurgă la vânzarea lui prin negocieri directe, prin tender sau licitat’ * publică.
Exercitarea acestui drept este posibilă numai după depunerea dc către creditorul
gajist Ia Registrul garanţiilor a avizului de executare în conformităţi cu art. 67
alin. (2) din Legea nr.449/2001. cC

Conform art. 34 alin.(I) din Legea nr. 142/2008, creditorul ipotecar este in
drept să vândă bunul ipotecat în orice moment convenit cu debitorul ipotecar prin
acordul de executare benevolă a dreptului de ipotecă sau dună rămânerea
definitiva a ordonanţei sau hotărârii judecătoreşti, după caz emise in această
privinţă ori după neexecutarea de către debitor a obligaţiilor de plată rezultate din
contractul de ipotecă învestit cu formulă executorie! P

La vânz arca bunului de către creditorul oarici/îr^*


subffiic la contractul dc vânzare-cumpărare (art'та ffioî' г " ? T ' * excepţia

regulilor a căror respectare „


с
Л C dul
°
clvll)
'
"
--------- -- д V4\^VCll 1 1

gajisi/ipotecar, la vânzarea bunului gajat/ipotecat asupra cărora anumite persoane au


dreptul de preemţiune, este obligat să asigure exercitarea lor. Astfel, dacă obiect al
vânzării sunt părţile sociale într-o societate cu
remedierea viciilor bunului, Eliberarea fJt г PrfUnSa (de CXCmplu'
. acturn fiscale etc.). Creditorul