Está en la página 1de 33

Num. 6811 / 05.07.

2012 19953

Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació Conselleria de Educación, Formación y Empleo

ORDE 32/2012, de 22 de juny, de la Conselleria d’Edu- ORDEN 32/2012, de 22 de junio, de la Conselleria de


cació, Formació i Ocupació, per la qual s’establix per a Educación, Formación y Empleo, por la que se establece
la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu para la Comunitat Valenciana el currículo del ciclo for-
de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic en Producció mativo de grado medio correspondiente al título de Técni-
Agroecològica. [2012/6637] co en Producción Agroecológica. [2012/6637]

ÍNDEX ÍNDICE

Preàmbul Preámbulo
Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación
Article 2. Currículum Artículo 2. Currículo
Article 3. Organització i distribució horària Artículo 3. Organización y distribución horaria
Article 4. Mòdul professional formació en centres de treball Artículo 4. Módulo profesional Formación en Centros de Trabajo
Article 5. Espais i equipament Artículo 5. Espacios y equipamiento
Article 6. Professorat Artículo 6. Profesorado
Article 7. Docència en anglés Artículo 7. Docencia en inglés
Article 8. Autonomia dels centres Artículo 8. Autonomía de los centros
Article 9. Requisits dels centres per a impartir estes ensenyances Artículo 9. Requisitos de los centros para impartir estas enseñan-
zas
Article 10. Avaluació, promoció i acreditació Artículo 10. Evaluación, promoción y acreditación
Article 11. Adaptació als distints tipus i destinataris de l’oferta edu- Artículo 11. Adaptación a los distintos tipos y destinatarios de la
cativa oferta educativa
Disposició addicional primera. Calendari d’implantació Disposición adicional primera. Calendario de implantación
Disposició addicional segona. Requisits del professorat de centres Disposición adicional segunda. Requisitos del profesorado de cen-
privats o públics de titularitat diferent de l’administració educativa tros privados o públicos de titularidad diferente a la administración
educativa
Disposició addicional tercera. Incidència en les dotacions de gasto Disposición adicional tercera. Incidencia en las dotaciones de
gasto
Disposició final primera. Habilitació reglamentària Disposición final primera. Habilitación reglamentaria
Disposició final segona. Entrada en vigor Disposición final segunda. Entrada en vigor
ANNEX I. Mòduls professionals ANEXO I. Módulos profesionales
ANNEX II. Seqüenciació i distribució horària setmanal dels mòduls ANEXO II. Secuenciación y distribución horaria semanal de los
professionals. módulos profesionales.
ANNEX III. Professorat ANEXO III. Profesorado
ANNEX IV. Currículum mòduls professionals: Anglés Tècnic I-M ANEXO IV. Currículo módulos profesionales: Inglés Técnico I-M
i II-M y II-M
ANNEX V. Espais mínims ANEXO V. Espacios mínimos
ANNEX VI. Titulacions acadèmiques requerides per a la impartició ANEXO VI. Titulaciones académicas requeridas para la imparti-
dels mòduls professionals que conformen el cicle formatiu en centres de ción de los módulos profesionales que conforman el ciclo formativo en
titularitat privada, o d’altres administracions diferents de l’educativa. centros de titularidad privada, o de otras Administraciones distintas de
la educativa.

PREÀMBUL PREÁMBULO

La Llei Orgànica 1/2006, de 10 d’abril, de Reforma de la Llei La Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, de Reforma de la Ley Orgá-
Orgànica 5/1982, d’1 de juliol, d’Estatut d’Autonomia de la Comunitat nica 5/1982, de 1 de julio, de Estatut d’Autonomia de la Comunitat
Valenciana, en l’article 53, establix que és de la competència exclusiva Valenciana, en su artículo 53, establece que es de la competencia exclu-
de la Generalitat la regulació i l’administració de l’ensenyança en tota siva de la Generalitat la regulación y administración de la enseñanza en
la seua extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats, en l’àmbit de toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, en el
les seues competències, sense perjuí del que disposen l’article vint-i-set ámbito de sus competencias, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
de la Constitució i les lleis orgàniques que, conforme a l’apartat u del veintisiete de la Constitución y en las Leyes Orgánicas que, conforme al
seu article huitanta-un, la despleguen. apartado uno de su artículo ochenta y uno, la desarrollen.
Una vegada aprovat i publicat en el Boletín Oficial del Estado el Una vez aprobado y publicado en el Boletín Oficial del Estado el
Reial Decret 1633/2009, de 30 d’octubre, pel qual s’establix el títol de Real Decreto 1633/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el
Tècnic en Producció Agroecològica i es fixen les seues ensenyances título de Técnico en Producción Agroecológica y se fijan sus enseñanzas
mínimes, els continguts bàsics de les quals representen el 55 per cent mínimas, cuyos contenidos básicos representan el 55 por ciento de la
de la duració total del currículum d’este cicle formatiu, establida en duración total del currículo de este ciclo formativo, establecida en 2000
2.000 hores, en virtut del que disposen l’article 10.1 de la Llei Orgànica horas, en virtud de lo dispuesto en el artículo 10.1 de la Ley Orgánica
5/2002, de 19 de juny, de les Qualificacions i de la Formació Profes- 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Pro-
sional, els articles 6.2 i 39.6 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, fesional, en los artículos 6.2 y 39.6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
d’Educació, i el capítol I del Reial Decret 1147/2011, de 29 de juliol, mayo, de Educación, y en el capitulo I del Real Decreto 1147/2011,
pel qual s’establix l’ordenació de la formació professional del sistema de 29 de julio, por el que se establece la ordenación de la formación
educatiu i segons allò que s’ha fixat en l’article 10.2 de la Llei Orgànica profesional del sistema educativo y según lo fijado en el artículo 10.2
5/2002, de 19 de juny, de les Qualificacions i de la Formació Professi- de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de
onal, en els articles 6.3 i 39.4 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, la Formación Profesional, en los artículos 6.3 y 39.4 de la Ley Orgá-
d’Educació, i en els articles 8.2 i 8.3 del Reial Decret 1147/2011, de 29 nica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y en los artículos 8.2 y 8.3
de juliol, pel qual s’establix l’ordenació de la formació professional del del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la
sistema educatiu, és procedent, tenint en compte els aspectes definits en ordenación de la formación profesional del sistema educativo, procede,
la normativa anteriorment mencionada, establir el currículum complet teniendo en cuenta los aspectos definidos en la normativa anteriormente
Num. 6811 / 05.07.2012 19954

d’estes noves ensenyances de Formació Professional Inicial vinculades citada, establecer el currículo completo de estas nuevas enseñanzas de
al títol mencionat en l’àmbit d’esta comunitat autònoma, ampliant i Formación Profesional Inicial vinculadas al titulo mencionado en el
contextualitzant els continguts dels mòduls professionals, i respectant ámbito de esta Comunidad Autónoma, ampliando y contextualizando
el seu perfil professional. los contenidos de los módulos profesionales, respetando el perfil pro-
fesional del mismo.
En la definició d’este currículum s’han tingut en compte les carac- En la definición de este currículo se han tenido en cuenta las carac-
terístiques educatives, així com les socioproductives i laborals de la terísticas educativas, así como las socio-productivas y laborales, de
Comunitat Valenciana a fi de donar resposta a les necessitats generals la Comunitat Valenciana con el fin de dar respuesta a las necesidades
de qualificació dels recursos humans per a la seua incorporació a l’es- generales de cualificación de los recursos humanos para su incorpora-
tructura productiva de la Comunitat Valenciana, sense cap perjuí a la ción a la estructura productiva de la Comunitat Valenciana, sin perjuicio
mobilitat de l’alumnat. alguno a la movilidad del alumnado.
S’ha prestat especial atenció a les àrees prioritàries definides per Se ha prestado especial atención a las áreas prioritarias definidas
la disposició addicional tercera de la Llei Orgànica 5/2002, de 19 de por la disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de
juny, de les Qualificacions i de la Formació Professional, per mitjà de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional mediante la
la definició de continguts de prevenció de riscos laborals, que permeten definición de contenidos de prevención de riesgos laborales, que per-
que tot l’alumnat puga obtindre el certificat de Tècnic en Prevenció de mitan que todo el alumnado pueda obtener el certificado de Técnico en
Riscos Laborals, Nivell Bàsic, expedit d’acord amb el que disposa el Prevención de Riesgos Laborales, Nivel Básico, expedido de acuerdo
Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament con lo dispuesto en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que
dels Servicis de Prevenció, i s’incorpora en el currículum formació en la se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, e incorpo-
llengua anglesa per a facilitar la seua mobilitat professional a qualsevol rando en el currículo formación en la lengua inglesa para facilitar su
país europeu. movilidad profesional a cualquier país europeo.
Este currículum requerix una posterior concreció en les programa- Este currículo requiere una posterior concreción en las programacio-
cions que l’equip docent ha d’elaborar, les quals han d’incorporar el nes que el equipo docente ha de elaborar, las cuales han de incorporar
disseny d’activitats d’aprenentatge i el desenrotllament d’actuacions el diseño de actividades de aprendizaje y el desarrollo de actuaciones
flexibles que, en el marc de la normativa que regula l’organització dels flexibles que, en el marco de la normativa que regula la organización
centres, possibiliten adequacions particulars del currículum en cada de los centros, posibiliten adecuaciones particulares del currículo en
centre docent d’acord amb els recursos disponibles, sense que en cap cada centro docente de acuerdo con los recursos disponibles, sin que en
cas supose la supressió d’objectius que afecten la competència general ningún caso suponga la supresión de objetivos que afecten a la compe-
del títol. tencia general del título.
En virtut del que s’ha exposat abans, i segons allò que s’ha fixat En virtud de lo anteriormente expuesto, y según lo fijado en el artí-
en l’article 8.2 del Reial Decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual culo 8.2 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se esta-
s’establix l’ordenació de la formació professional del sistema educatiu, blece la ordenación de la formación profesional del sistema educativo,
vista la proposta de la Direcció General de Formació i Qualificació Pro- vista la propuesta de la Dirección General de Evaluación, Innovación y
fessional de data 12 de juny de 2012, amb un informe previ del Consell Calidad Educativa y de la Formación Profesional de fecha 12 de junio
Valencià de la Formació Professional i conforme amb el Consell Jurídic de 2012, previo informe del Consejo Valenciano de la Formación Pro-
Consultiu de la Comunitat Valenciana, en exercici de les atribucions que fesional y conforme con el Consell Juridic Consultiu de la Comunitat
em conferixen l’article 28.e de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Valenciana, en ejercicio de las atribuciones que me confieren el artículo
Consell, modificada per la Llei 12/2007, de 20 de març, de la Generali- 28.e de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, modificada
tat i el Decret 98/2011, de 26 d’agost, del Consell, pel qual s’aprova el por la Ley 12/2007, de 20 de marzo, de la Generalitat y el Decreto
Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d’Educació, Formació 98/2011, de 26 de agosto, del Consell, por el que se aprueba el Regla-
i Ocupació , mento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Educación, Formación
y Empleo,

ORDENE ORDENO

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación


1. La present orde té com a objecte establir el currículum del cicle 1. La presente orden tiene por objeto establecer el currículo del ciclo
formatiu de grau mitjà vinculat al títol de Tècnic en Producció Agroeco- formativo de grado medio vinculado al título de Técnico en Producción
lògica, tenint en compte les característiques socioproductives, laborals Agroecológica, teniendo en cuenta las características socio-productivas,
i educatives de la Comunitat Valenciana. A este efecte, la identifica- laborales y educativas de la Comunitat Valenciana. A estos efectos, la
ció del títol, el perfil professional que ve expressat per la competència identificación del título, el perfil profesional que viene expresado por
general, les competències professionals, personals i socials i la relació la competencia general, las competencias profesionales, personales y
de qualificacions i, si és el cas, les unitats de competència del Catàleg sociales y la relación de cualificaciones y, en su caso, las unidades de
Nacional de Qualificacions Professionals, així com l’entorn professional competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales,
i la prospectiva del títol en el sector o sectors són els que es definixen así como el entorno profesional y la prospectiva del título en el sector
en el títol de Tècnic en Producció Agroecològica determinat en el Reial o sectores son los que se definen en el título de Técnico en Producción
Decret 1633/2009, de 30 d’octubre, pel qual s’establix el mencionat títol Agroecológica determinado en el Real Decreto 1633/2009, de 30 de
i les seues ensenyances mínimes. octubre, por el que se establece el mencionado título y sus enseñanzas
mínimas.
2. El que disposa esta orde serà aplicable en els centres docents 2. Lo dispuesto en esta orden será de aplicación en los centros
que desenrotllen les ensenyances del cicle formatiu de grau mitjà de docentes que desarrollen las enseñanzas del ciclo formativo de grado
Producció Agroecològica ubicats en l’àmbit territorial de la Comunitat medio de Producción Agroecológica ubicados en el ámbito territorial
Valenciana. de la Comunitat Valenciana.

Article 2. Currículum Artículo 2. Currículo


1. La duració total del currículum d’este cicle formatiu, incloent-hi 1. La duración total del currículo de este ciclo formativo, incluida
tant la càrrega lectiva dels seus mòduls professionals com la càrrega tanto la carga lectiva de sus módulos profesionales como la carga lectiva
lectiva reservada per a la docència en anglés, és de 2.000 hores. reservada para la docencia en inglés, es de 2.000 horas.
2. Els seus objectius generals, els mòduls professionals i els objec- 2. Sus objetivos generales, los módulos profesionales y los objetivos
tius dels dits mòduls professionals, expressats en termes de resultats de dichos módulos profesionales, expresados en términos de resultados
d’aprenentatge i els seus criteris d’avaluació, així com les orientacions de aprendizaje y sus criterios de evaluación, así como las orientaciones
Num. 6811 / 05.07.2012 19955

pedagògiques, són els que s’establixen per a cada un en el Reial Decret pedagógicas, son los que se establecen para cada uno de ellos en el Real
1633/2009, de 30 d’octubre. Decreto 1633/2009, de 30 de octubre.
3. Els continguts i la càrrega lectiva completa d’estos mòduls pro- 3. Los contenidos y la carga lectiva completa de estos módulos pro-
fessionals s’establixen en l’annex I de la present orde. fesionales se establecen en el anexo I de la presente orden.

Article 3. organització i distribució horària Artículo 3. Organización y distribución horaria


La impartició dels mòduls professionals d’este cicle formatiu, quan La impartición de los módulos profesionales de este ciclo formati-
s’oferisca en règim presencial ordinari, s’organitzarà en dos cursos aca- vo, cuando se oferte en régimen presencial ordinario, se organizara en
dèmics. La seqüenciació en cada curs acadèmic, la seua càrrega lectiva dos cursos académicos. La secuenciación en cada curso académico, su
completa i la distribució horària setmanal es concreten en l’annex II de carga lectiva completa y la distribución horaria semanal se concretan en
la present orde. el anexo II de la presente orden.

Article 4. Mòdul professional Formació en Centres de Treball Artículo 4. Módulo profesional Formación en Centros de Trabajo
El mòdul professional de Formació en Centres de Treball es realit- El módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo se reali-
zarà, amb caràcter general, en el tercer trimestre del segon curs. zará, con carácter general, en el tercer trimestre del segundo curso.

Article 5. Espais i equipament Artículo 5. Espacios y equipamiento


Els espais mínims que han de reunir els centres educatius per a Los espacios mínimos que deben reunir los centros educativos
permetre el desenrotllament de les ensenyances d’este cicle formatiu, para permitir el desarrollo de las enseñanzas de este ciclo formativo,
complint la normativa sobre prevenció de riscos laborals, així com la cumpliendo con la normativa sobre prevención de riesgos laborales, así
normativa sobre seguretat i salut al lloc de treball, són els establits en como la normativa sobre seguridad y salud en el puesto de trabajo son
l’annex V d’esta orde. los establecidos en el anexo V de esta orden.
Els espais formatius establits poden ser ocupats per diferents grups Los espacios formativos establecidos pueden ser ocupados por
d’alumnat que cursen el mateix o altres cicles formatius o etapes edu- diferentes grupos de alumnado que cursen el mismo u otros ciclos for-
catives, i no necessàriament han de diferenciar-se per mitjà de tanca- mativos, o etapas educativas y no necesariamente deben diferenciarse
ments. mediante cerramientos.
L’equipament, a més de ser el necessari i suficient per a garantir El equipamiento, además de ser el necesario y suficiente para garan-
l’adquisició dels resultats d’aprenentatge i la qualitat de l’ensenyança tizar la adquisición de los resultados de aprendizaje y la calidad de la
a l’alumnat segons el sistema de qualitat adoptat, haurà de complir les enseñanza al alumnado según el sistema de calidad adoptado, deberá
condicions següents: cumplir las siguientes condiciones:
a) Els equips, màquines, etc. disposaran de la instal·lació necessària a) Los equipos, máquinas, etc. dispondrán de la instalación necesaria
per al seu funcionament correcte i compliran les normes de seguretat i para su correcto funcionamiento y cumplirán con las normas de seguri-
prevenció de riscos i totes les que els siguen aplicables. dad y prevención de riesgos y con cuantas otras sean de aplicación.
b) La seua quantitat i característiques haurà d’estar en funció del b) Su cantidad y características deberá estar en función del número
nombre d’alumnes i permetre l’adquisició dels resultats d’aprenentatge, de alumnos/as y permitir la adquisición de los resultados de aprendizaje,
tenint en compte els criteris d’avaluació i els continguts que s’inclouen teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los contenidos que se
en cada un dels mòduls professionals que s’impartisquen en els referits incluyen en cada uno de los módulos profesionales que se impartan en
espais. los referidos espacios.

Article 6. Professorat Artículo 6. Profesorado


6.1. Els aspectes referents a les especialitats del professorat amb 6.1.Los aspectos referentes a las especialidades del profesorado con
atribució docent en els mòduls professionals del cicle formatiu de Pro- atribución docente en los módulos profesionales del ciclo formativo
ducció Agroecològica indicats en el punt 2 de l’article 2 de la present de Producción Agroecológica indicados en el punto 2 del artículo 2 de
orde segons el que preveu la normativa estatal de caràcter bàsic, són els la presente orden según lo previsto en la normativa estatal de carácter
establits actualment en l’annex III A) del Reial Decret 1633/2009, de 30 básico, son los establecidos actualmente en el anexo III A) del Real
d’octubre, i en l’annex III de la present orde es determinen les especia- Decreto 1633/2009, de 30 de octubre, y en el anexo III de la presente
litats i, si és el cas, els requisits de formació inicial del professorat amb orden se determinan las especialidades y, en su caso, los requisitos de
atribució docent en els mòduls professionals d’Anglés Tècnic inclosos formación inicial del profesorado con atribución docente en los módulos
en l’article 7. profesionales de Inglés Técnico incluidos en el artículo 7.
6.2. A fi de garantir la qualitat d’estes ensenyances, el professorat 6.2. Con el fin de garantizar la calidad de estas enseñanzas, el pro-
dels centres docents no pertanyents a l’Administració educativa, ubicats fesorado de los centros docentes no pertenecientes a la administración
en l’àmbit territorial de la Comunitat, per a poder impartir els mòduls educativa, ubicados en el ámbito territorial de la Comunitat, para poder
professionals que conformen el cicle formatiu hauran de posseir la cor- impartir los módulos profesionales que conforman el ciclo formativo,
responent titulació acadèmica que es concreta en l’annex VI de la pre- deberán poseer la correspondiente titulación académica que se concreta
sent orde i, a més, acreditar la formació pedagògica i didàctica a què fa en el anexo VI de la presente orden y además acreditar la formación
referència l’article 100.2 de la LOE. La titulació acadèmica universitària pedagógica y didáctica a la que hace referencia el artículo 100.2 de la
requerida s’adaptarà a la seua equivalència de grau/màster universitari. LOE. La titulación académica universitaria requerida se adaptará a su
equivalencia de grado/master universitario.

Article 7. Docència en anglés Artículo 7. Docencia en inglés


A fi que l’alumnat conega la llengua anglesa, en els seus vessants Con el fin de que el alumnado conozca la lengua inglesa, en sus ver-
oral i escrit, que li permeta resoldre situacions que impliquen la pro- tientes oral y escrita, que le permita resolver situaciones que impliquen
ducció i compressió de textos relacionats amb la professió, conèixer els la producción y compresión de textos relacionados con la profesión,
avanços d’altres països, realitzar propostes d’innovació en el seu àmbit conocer los avances de otros países, realizar propuestas de innovación
professional i facilitar la seua mobilitat a qualsevol país europeu, el en su ámbito profesional y facilitar su movilidad a cualquier país euro-
currículum d’este cicle formatiu incorpora la llengua anglesa de mane- peo, el currículo de este ciclo formativo incorpora la lengua inglesa de
ra integrada en dos mòduls professionals entre els quals componen la forma integrada en dos módulos profesionales de entre los que compo-
totalitat del cicle formatiu. nen la totalidad del ciclo formativo.
1. Estos mòduls seran impartits de manera voluntària pel profes- 1. Estos módulos se impartirán de forma voluntaria por el profe-
sorat que hi tinga atribució docent que, a més, posseïsca l’habilitació sorado con atribución docente en los mismos que, además, posea la
Num. 6811 / 05.07.2012 19956

lingüística en anglés d’acord amb la normativa aplicable a la Comunitat habilitación lingüística en inglés de acuerdo con la normativa aplicable
Valenciana. en la Comunitat Valenciana.
– A fi de garantir que l’ensenyança bilingüe s’impartisca en els dos – Al objeto de garantizar que la enseñanza bilingüe se imparta en
cursos acadèmics del cicle formatiu de manera continuada, es triaran los dos cursos académicos del ciclo formativo de forma continuada se
mòduls professionals d’ambdós cursos. elegirán módulos profesionales de ambos cursos.
– Els mòduls susceptibles de ser impartits en llengua anglesa són els – Los módulos susceptibles de ser impartidos en lengua inglesa son
relacionats amb les unitats de competència incloses en el títol. los relacionados con las unidades de competencia incluidas en el título.
– Com a conseqüència de la major complexitat que suposa la trans- – Como consecuencia de la mayor complejidad que supone la trans-
missió i recepció d’ensenyances en una llengua diferent de la materna, misión y recepción de enseñanzas en una lengua diferente a la materna,
els mòduls professionals impartits en llengua anglesa incrementaran los módulos profesionales impartidos en lengua inglesa incrementa-
la seua càrrega horària lectiva, en dos hores setmanals per al mòdul rán su carga horaria lectiva, en dos horas semanales para el módulo
que s’impartisca en el primer curs i dos hores per al que es desenrot- que se imparta en el primer curso y dos horas para el que se desarrolle
lle durant el segon curs. A més, el professorat que impartisca els dits durante el segundo curso. Además, el profesorado que imparta dichos
mòduls professionals tindrà assignades en el seu horari individual tres módulos profesionales tendrá asignadas en su horario individual, tres
hores setmanals de les complementàries al servici del centre per a la horas semanales de las complementarias al servicio del centro para su
seua preparació. preparación.
2. Si no es complixen les condicions anteriorment indicades, amb 2. Si no se cumplen las condiciones anteriormente indicadas, con
caràcter excepcional i de manera transitòria, els centres autoritzats per carácter excepcional y de forma transitoria, los centros autorizados para
a impartir el cicle formatiu, en el marc general del seu projecte educatiu impartir el ciclo formativo, en el marco general de su proyecto educati-
concretaran i desenrotllaran el currículum del cicle formatiu incloent-hi vo concretarán y desarrollarán el currículo del ciclo formativo incluyen-
un mòdul d’anglés tècnic en cada curs acadèmic, la llengua vehicular do un módulo de inglés técnico en cada curso académico, cuya lengua
del qual serà l’anglés, amb una càrrega horària de dos hores setmanals vehicular será el inglés, con una carga horaria de dos horas semanales
en el primer curs i dos hores setmanals en el segon curs. El currículum en el primer curso y dos horas semanales en el segundo curso. El currí-
d’estos mòduls d’anglés tècnic es concreta en l’annex IV. culo de estos módulos de ingles técnico se concreta en el anexo IV.

Article 8. Autonomia dels centres Artículo 8. Autonomía de los centros


Els centres educatius disposaran, de conformitat amb la normativa Los centros educativos dispondrán, de acuerdo con la legislación
aplicable en cada cas, de la necessària autonomia pedagògica, d’organit- aplicable en cada caso, de la necesaria autonomía pedagógica, de orga-
zació i de gestió econòmica per al desenrotllament de les ensenyances i nización y de gestión económica para el desarrollo de las enseñanzas y
la seua adaptació a les característiques concretes de l’entorn socioeco- su adaptación a las características concretas del entorno socioeconómi-
nòmic, cultural i professional. co, cultural y profesional.
En el marc general del projecte educatiu i segons les característi- En el marco general del proyecto educativo y en función de las
ques del seu entorn productiu, els centres autoritzats per a impartir el características de su entorno productivo, los centros autorizados para
cicle formatiu concretaran i desenrotllaran el currículum per mitjà de impartir el ciclo formativo concretarán y desarrollarán el currículo
l’elaboració del projecte curricular del cicle formatiu i de les progra- mediante la elaboración del proyecto curricular del ciclo formativo y de
macions didàctiques de cada un dels seus mòduls professionals, en els las programaciones didácticas de cada uno de sus módulos profesiona-
termes establits en esta orde, potenciant o creant la cultura de prevenció les, en los términos establecidos en esta orden, potenciando o creando
de riscos laborals en els espais on s’impartisquen els diferents mòduls la cultura de prevención de riesgos laborales en los espacios donde se
professionals, així com una cultura de respecte ambiental, treball de impartan los diferentes módulos profesionales, así como una cultura de
qualitat realitzat d’acord amb les normes de qualitat, creativitat, inno- respeto ambiental, trabajo de calidad realizado conforme a las normas
vació i igualtat de gèneres. de calidad, creatividad, innovación e igualdad de géneros.
La conselleria amb competències en estes ensenyances de Formació La Conselleria con competencias en estas enseñanzas de Formación
Professional afavorirà l’elaboració de projectes d’innovació, així com Profesional favorecerá la elaboración de proyectos de innovación, así
de models de programació docent i de materials didàctics, que faciliten como de modelos de programación docente y de materiales didácticos,
al professorat el desenrotllament del currículum. que faciliten al profesorado el desarrollo del currículo.
Els centres, en l’exercici de la seua autonomia, podran adoptar Los centros, en el ejercicio de su autonomía, podrán adoptar expe-
experimentacions, plans de treball, maneres d’organització o ampliació rimentaciones, planes de trabajo, formas de organización o ampliación
de l’horari escolar en els termes que establisca la conselleria amb com- del horario escolar en los términos que establezca la conselleria con
petències en estes ensenyances de Formació Professional, sense que, en competencias en estas enseñanzas de Formación Profesional, sin que,
cap cas, s’imposen aportacions a l’alumnat ni exigències per a esta. en ningún caso, se impongan aportaciones al alumnado ni exigencias
para la misma.

Article 9. Requisits dels centres per a impartir estes ensenyances Artículo 9. Requisitos de los centros para impartir estas enseñanzas
Tots els centres de titularitat pública o privada ubicats en l’àmbit Todos los centros de titularidad pública o privada ubicados en el
territorial de la Comunitat Valenciana que oferisquen ensenyances ámbito territorial de la Comunitat Valenciana que ofrezcan enseñan-
conduents a l’obtenció del títol de Tècnic en Producció Agroecològica zas conducentes a la obtención del título de Técnico en Producción
s’ajustaran al que establix la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Edu- Agroecológica se ajustarán a lo establecido en la Ley Orgánica 2/2006,
cació, i a les normes que el despleguen i, en tot cas, hauran de complir de 3 de mayo, de Educación, y en las normas que lo desarrollen y, en
els requisits que s’establixen en l’article 46 del Reial Decret 1147/2011, todo caso, deberán cumplir los requisitos que se establecen en el artículo
de 29 de juliol, a més del que establix el Reial Decret 1633/2009, de 30 46 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, además de lo estable-
d’octubre, i normes que el despleguen. cido en el Real Decreto 1633/2009, de 30 de octubre y normas que lo
desarrollen.

Article 10. Avaluació, promoció i acreditació Artículo 10. Evaluación, promoción y acreditación
Per a l’avaluació, promoció i acreditació de la formació establida Para la evaluación, promoción y acreditación de la formación esta-
en esta orde caldrà ajustar-se a les normes que expressament dicte la blecida en esta orden se atenderá a las normas que expresamente dicte
conselleria amb competències en estes ensenyances de Formació Pro- la Conselleria con competencias en estas enseñanzas de Formación Pro-
fessional. fesional.
Num. 6811 / 05.07.2012 19957

Article 11. Adaptació als distints tipus i destinataris de l’oferta edu- Artículo 11. Adaptación a los distintos tipos y destinatarios de la ofer-
cativa ta educativa
La conselleria amb competències en estes ensenyances de Formació La conselleria con competencias en estas enseñanzas de Formación
Professional podrà realitzar ofertes formatives, d’este cicle formatiu, Profesional podrá realizar ofertas formativas, de este ciclo formativo,
adaptades a les necessitats específiques de col·lectius desfavorits o amb adaptadas a las necesidades específicas de colectivos desfavorecidos o
risc d’exclusió social i adequar les ensenyances d’este a les caracte- con riesgo de exclusión social y adecuar las enseñanzas del mismo a las
rístiques dels distints tipus d’oferta educativa a fi d’adaptar-se a les características de los distintos tipos de oferta educativa con objeto de
característiques dels destinataris. adaptarse a las características de los destinatarios.

DISPOSICIONS ADDICIONALS DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Calendari d’implantació Primera. Calendario de implantación


La implantació del currículum objecte de regulació de la present La implantación del currículo objeto de regulación de la presente
orde tindrà lloc en el curs escolar 2010-2011, per a les ensenyances cor- orden tendrá lugar en el curso escolar 2010-2011, para las enseñanzas
responents al curs primer i l’any 2011-2012, per a les del segon curs. correspondientes al curso primero y en el año 2011-2012, para las del
segundo curso.

Segona. Requisits del professorat de centres privats o públics de titu- Segunda. Requisitos del profesorado de centros privados o públicos de
laritat diferent de l’administració educativa titularidad diferente a la administración educativa
El professorat dels centres de titularitat privada o de titularitat El profesorado de los centros de titularidad privada o de titularidad
pública d’una altra administració diferent de l’educativa, que en la data pública de otra administración distinta a la educativa, que en la fecha
d’entrada en vigor d’esta orde estiga en actiu en el centre en què s’im- de entrada en vigor de esta orden esté en activo en el centro en que se
plante el cicle formatiu a què es referix el present currículum i no tinga implante el ciclo formativo a que se refiere el presente curriculo y carez-
els requisits acadèmics exigits en l’article 6 de la present orde, podrà ca de los requisitos académicos exigidos en el artículo 6 de la presente
impartir els corresponents mòduls professionals que conformen el pre- orden, podrá impartir los correspondientes módulos profesionales que
sent currículum si disposa d’una titulació acadèmica universitària i de conforman el presente currículo si dispone de una titulación académica
la formació pedagògica i didàctica requerida i, a més, acredita una expe- universitaria y de la formación pedagógica y didáctica requerida y ade-
riència laboral de tres anys, almenys, en el sector vinculat a la família más acredite, una experiencia laboral de, al menos tres años, en el sector
professional, realitzant activitats productives o docents en empreses. vinculado a la familia profesional, realizando actividades productivas
Les dites activitats exercides per l’interessat han d’estar relacionades o docentes en empresas. Dichas actividades desarrolladas por el inte-
implícitament amb els resultats d’aprenentatge del mòdul professional resado deben estar relacionadas implícitamente con los resultados de
que es pretén impartir. aprendizaje del módulo profesional que se pretende impartir.
El procediment que s’ha de seguir per a obtindre l’acreditació El procedimiento a seguir para obtener la acreditación docente esta-
docent establida en esta disposició addicional serà el següent : blecida en esta disposición adicional será el siguiente:
El professorat que considere que complix els requisits necessaris El profesorado que considere reunir los requisitos necesarios, lo
ho sol·licitarà a la corresponent direcció territorial amb competències solicitará a la correspondiente dirección territorial con competencias en
en Educació, adjuntant la documentació següent: Educación, adjuntando la siguiente documentación:
– Fotocòpia compulsada del títol acadèmic oficial. – Fotocopia compulsada del título académico oficial
– Documents justificatius de complir els requisits indicats en esta – Documentos justificativos de cumplir los requisitos indicados en
disposició addicional. esta disposición adicional.
El/la director/a territorial, amb un informe previ del seu servici El/la directora/a territorial, previo informe de su servicio de inspec-
d’inspecció educativa, elevarà una proposta de resolució a la Direcció ción educativa, elevará propuesta de resolución a la Dirección General
General d’Ordenació i Centres Docents, que dictarà una resolució indi- de Ordenación y Centros Docentes que dictará resolución individualiza-
vidualitzada respecte d’això. Contra la resolució, el/la interessat/ada da al respecto. Contra la resolución, el/la interesado/a podrán presentar
podrà presentar recurs d’alçada, en el termini d’un mes des de la seua recurso de alzada, en el plazo de un mes desde su notificación, ante la
notificació, davant de la secretària Autonòmica d’Educació, punt que Secretaria Autonómica de Educación, extremo que deberá constar en
haurà de constar en la mencionada resolució. Estes resolucions queda- la mencionada resolución. Estas resoluciones quedarán inscritas en un
ran inscrites en un registre creat a este efecte. registro creado al efecto.

Tercera. Incidència en les dotacions de gasto Tercera. Incidencia en las dotaciones de gasto
La implementació i posterior desplegament d’esta orde no podrà tin- La implementación y posterior desarrollo de esta orden no podrá
dre cap incidència en la dotació de tots i cada un dels capítols de gasto tener incidencia alguna en la dotación de todos y cada uno de los capí-
assignats a la conselleria competent en estes ensenyances de Formació tulos de gasto asignados a la conselleria competente en estas enseñanzas
Professional, i en tot cas haurà de ser atés amb els mitjans personals i de Formación Profesional, y en todo caso deberá ser atendido con los
materials de l’esmentada conselleria. medios personales y materiales de la citada Conselleria.

DISPOSICIONS FINALS DISPOSICIONES FINALES

Primera. Habilitació reglamentària Primera. Habilitación reglamentaria


S’autoritza, en l’àmbit de les seues competències, els òrgans supe- Se autoriza, en el ámbito de sus competencias, a los órganos supe-
riors i centres directius de la conselleria competent en matèria d’Educa- riores y centros directivos de la conselleria competente en materia de
ció, per a adoptar les mesures i dictar les instruccions necessàries per a Educación, para adoptar las medidas y dictar las instrucciones necesa-
l’aplicació del que disposa esta orde. rias para la aplicación de lo dispuesto en esta orden.
Num. 6811 / 05.07.2012 19958

Segona. Entrada en vigor Segunda. Entrada en vigor


Esta orde entrarà en vigor l’endemà de ser publicada en el Diari Esta orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en
Oficial de la Comunitat Valenciana. No obstant això, els seus efectes el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. No obstante, sus efectos se
s’entendran referits a partir de l’inici dels processos d’escolarització del entenderán referidos a partir del inicio de los procesos de escolarización
curs 2010-2011. del curso 2010-2011.

València, 22 de juny de 2012 Valencia, 22 de junio de 2012

La consellera d’Educació, Formació i Ocupació, La consellera de Educación, Formación y Empleo,


MARÍA JOSÉ CATALÁ VERDET MARÍA JOSÉ CATALÁ VERDET

ANNEX I ANEXO I

MÒDULS PROFESSIONALS MÓDULOS PROFESIONALES.

Mòdul professional: Fonaments Agronòmics Módulo profesional: Fundamentos Agronómicos.


Codi: 0404 Código: 0404
Duració: 128 hores Duración: 128 horas
Continguts: Contenidos:

Caracterització del clima i microclima: Caracterización del clima y microclima:


− Clima i microclima. Tipus. Els climes d’Espanya. Diferència entre − Clima y microclima. Tipos. Los climas de España. Diferencia
clima i temps atmosfèric. Característiques del clima mediterrani. entre clima y tiempo atmosférico. Características del clima mediterrá-
neo.
− Elements climàtics: temperatura, pressió i humitat atmosfèrica. − Elementos climáticos: temperatura, presión y humedad atmosfé-
Influència sobre les plantes. rica. Influencia sobre las plantas.
− Meteors. Tipus. Influència en les plantes. Els vents. Els núvols. − Meteoros. Tipos. Influencia en las plantas. Los vientos. Las nubes.
Les precipitacions. Precipitació. Les gelades. Inversió tèrmica. Classi- Las precipitaciones. Precipitación. Las heladas. Inversión térmica. Cla-
ficació de les gelades. sificación de las heladas.
− Aparells de mesura de variables climàtiques. Termòmetres. Pluvi- − Aparatos de medida de variables climáticas. Termómetros. Pluvió-
òmetre. Anemòmetre. Baròmetre. Estacions meteorològiques. Recollida metro. Anemómetro. Barómetro. Estaciones meteorológicas. Recogida
i valoració de dades. y valoración de datos.
− Mapes meteorològics: predicció del temps. Borrasques. Antici- − Mapas meteorológicos: predicción del tiempo. Borrascas. Anti-
clons. ciclones.
− Influència de les activitats agropecuàries en el clima. Efecte hiver- − Influencia de las actividades agropecuarias en el clima. Efecto
nacle. El CO2. El metà. invernadero. El CO2. El metano.

Identificació de sòls: Identificación de suelos:


− El sòl. El perfil del sòl. Horitzons. Tipus. − El suelo. El perfil del suelo. Horizontes. Tipos.
− Propietats físiques del sòl: textura i estructura. Triangle textural. − Propiedades físicas del suelo: textura y estructura. Triángulo tex-
Agregats. El color del sòl. tural. Agregados. El color del suelo.
− Propietats químiques del sòl. Complex arcillohúmic, contingut de − Propiedades químicas del suelo. Complejo arcillo-húmico, conte-
ions, capacitat d’intercanvi catiònic (CIC), el pH, salinitat, contingut de nido de iones, capacidad de intercambio catiónico (CIC), el pH, salini-
carbonats i bicarbonats. El nitrogen en el sòl. dad, contenido de carbonatos y bicarbonatos. El nitrógeno en el suelo.
− Propietats biològiques del sòl. Microfauna. Activitat biològica − Propiedades biológicas del suelo. Microfauna. Actividad bioló-
del sòl gica del suelo
− Matèria orgànica del sòl. Efecte sobre les propietats físiques, quí- − Materia orgánica del suelo. Efecto sobre las propiedades físicas,
miques i biològiques. químicas y biológicas.
− Tipus de sòl. Classificació. Sòls de la Comunitat. − Tipos de suelo. Clasificación. Suelos de la Comunitat.
− Anàlisi de sòls: presa de mostres, preparació, realització i inter- − Análisis de suelos: toma de muestras, preparación, realización e
pretació. Anàlisi de sòl en camp: qualitatiu i visual. interpretación. Análisis de suelo en campo: cualitativo y visual.
− Normativa ambiental i de prevenció de riscos laborals relativa a − Normativa ambiental y de prevención de riesgos laborales relativa
les anàlisis de sòl. a los análisis de suelo.

Caracterització de les operacions topogràfiques: Caracterización de las operaciones topográficas:


− Unitats de mesura. Longitud. Angulars. Superfície. − Unidades de medida. Longitud. Angulares. Superficie.
− Paràmetres topogràfics. Coordenades. Angles. Distància natural, − Parámetros topográficos. Coordenadas. Ángulos. Distancia natu-
geomètrica i horitzontal (reduïda). ral, geométrica y horizontal (reducida).
− Interpretació de mapes i plans. Corbes de nivell, orientació. − Interpretación de mapas y planos. Curvas de nivel, orientación.
− Escales. Concepte. Tipus. Escalímetre. − Escalas. Concepto. Tipos. Escalímetro.
− Instruments de mesura. Cinta mètrica. Esquadra d’agrimensura. − Instrumentos de medida. Cinta métrica. Escuadra de agrimensura.
Nivell, mires topogràfiques. Nivel, miras topográficas.
− Presa de dades. Quadres resum. − Toma de datos. Estadillos.
− Elaboració de croquis i plans. Cotes. − Elaboración de croquis y planos. Cotas.
− Normativa de prevenció de riscos laborals relativa a les operaci- − Normativa de prevención de riesgos laborales relativa a las ope-
ons topogràfiques. raciones topográficas.

Determinació de les necessitats hídriques de les espècies: Determinación de las necesidades hídricas de las especies:
− L’aigua: procedència i qualitat. Aigües superficials i subterrà- − El agua: procedencia y calidad. Aguas superficiales y subterrá-
nies. Aigua residual depurada. Sistemes de captació d’aigua. Intrusió neas. Agua residual depurada. Sistemas de captación de agua. Intrusión
marina. marina.
Num. 6811 / 05.07.2012 19959

– L’aigua en el sòl. Capa freàtica. Escolament. Infiltració. Reten- − El agua en el suelo. Capa freática. Escorrentía. Infiltración. Reten-
ció. ción.
− Necessitats d’aigua: evapotranspiració. Balanç d’aigua en el sòl. − Necesidades de agua: evapotranspiración. Balance de agua en el
Necessitats netes i totals. Evapotranspiració potencial. Evapotranspira- suelo. Necesidades netas y totales. Evapotranspiración potencial. Eva-
ció de cultiu (Kc). potranspiración de cultivo (Kc).
− Càlcul de la dosi i freqüència de reg. Precipitació efectiva. − Cálculo de la dosis y frecuencia de riego. Precipitación efectiva.
− Sistemes de reg. Classificació. Avantatges i inconvenients. Siste- − Sistemas de riego. Clasificación. Ventajas e inconvenientes. Sis-
mes tradicionals d’ús i estalvi d’aigua per a reg a la Comunitat. Casos temas tradicionales de uso y ahorro de agua para riego en la Comunitat.
especials. Casos especiales.
− Situació de l’aigua i els regadius a la Comunitat. − Situación del agua y los regadíos en la Comunitat.
− Comprovació de la força de retenció de l’aigua en el sòl. Tensi- − Comprobación de la fuerza de retención del agua en el suelo.
òmetres. Tensiómetros.
− Normativa ambiental relativa a l’ús de l’aigua. − Normativa ambiental relativa al uso del agua.

Identificació dels ecosistemes de l’entorn més pròxim: Identificación de los ecosistemas del entorno más próximo:
− Concepte d’Ecologia. Biocenosi. Biòtop. Ecosistemes. − Concepto de Ecología. Biocenosis. Biotopo. Ecosistemas.
− Xarxes tròfiques. Productors primaris. − Redes tróficas. Productores primarios.
− Comunitats. Dinàmica de poblacions. − Comunidades. Dinámica de poblaciones.
− Flux energètic. − Flujo energético.
− Agricultura, ramaderia i conservació dels ecosistemes. − Agricultura, ganadería y conservación de los ecosistemas.
− Contaminació. Aigües contaminades. Biodiversitat. Espècies − Contaminación. Aguas contaminadas. Biodiversidad. Especies
invasores. invasoras.
− Erosió. Causes. Pèrdua de sòl fèrtil. − Erosión. Causas. Pérdida de suelo fértil.
− Producció ecològica. Influència sobre l’ecosistema. Beneficis. − Producción ecológica. Influencia sobre el ecosistema. Benefi-
cios.

Identificació d’espècies vegetals: Identificación de especies vegetales:


− La cèl·lula vegetal. Orgànuls cel·lulars. − La célula vegetal. Orgánulos celulares.
− Els teixits vegetals. Classificació. − Los tejidos vegetales. Clasificación.
− Morfologia i estructura de les plantes. Tija, arrel, borró, fulla, flor, − Morfología y estructura de las plantas. Tallo, raíz, yema, hoja,
fruit i llavor. flor, fruto y semilla.
− Processos fisiològics. Fenologia. Fotosíntesi. Respiració. Absor- − Procesos fisiológicos. Fenología. Fotosíntesis. Respiración.
ció d’aigua i nutrients. Absorción de agua y nutrientes.
− Taxonomia vegetal. Concepte. Claus. − Taxonomía vegetal. Concepto. Claves.

Caracterització dels fertilitzants: Caracterización de los fertilizantes:


− Els elements nutritius. Macronutrients. Micronutrients. Oligoe- − Los elementos nutritivos. Macronutrientes. Micronutrientes. Oli-
lements. goelementos.
− Desequilibris nutricionals. Carències i excessos. − Desequilibrios nutricionales. Carencias y excesos.
− Tipus d’adobs. Orgànics. Minerals de síntesi. D’alliberament con- − Tipos de abonos. Orgánicos. Minerales de síntesis. De liberación
trolat. controlada.
− Influència dels fertilitzants en les plantes. − Influencia de los fertilizantes en las plantas.
− Els fertilitzants en el sòl. Mobilitat. Adsorció/desadsorció. Efectes − Los fertilizantes en el suelo. Movilidad. Adsorción-desadsorción.
dels fertilitzants en el sòl. Lixiviació. Efectos de los fertilizantes en el suelo. Lixiviación.
− Els adobs en hidroponia i fertirrigació. Solubilitat. Incompatibi- − Los abonos en hidroponía y fertirrigación. Solubilidad. Incom-
litat. patibilidad.
− Normativa relativa a l’ús dels fertilitzants. − Normativa relativa al uso de los fertilizantes.

Mòdul professional: Fonaments Zootècnics Módulo profesional: Fundamentos Zootécnicos.


Codi: 0405 Código: 0405
Duració: 128 hores Duración: 128 horas
Continguts: Contenidos:

Identificació de races de mamífers i aus d’interés en ramaderia: Identificación de razas de mamíferos y aves de interés en ganade-
ría:
− Concepte d’espècie, raça, varietat, línia, mestís i híbrid. − Concepto de especie, raza, variedad, línea, mestizo e híbrido.
− Exterior de l’animal: Morfologia: regions externes dels animals. − Exterior del animal: Morfología: regiones externas de los anima-
Faneròptica: capes simples i compostes. Zoometria: alçades, longituds, les. Faneróptica: capas simples y compuestas. Zoometría: alturas, lon-
amplàries, diàmetres, perímetres, pesos, volums i índexs. Instruments i gitudes, anchuras, diámetros, perímetros, pesos, volúmenes e índices.
mètodes de mesura. Fitxes zoomètriques. Instrumentos y métodos de medida. Fichas zoométricas.
− Aptituds productives: carn, llet, treball, llana, pell, ous i mel. − Aptitudes productivas: carne, leche, trabajo, lana, piel, huevos y
miel.
− Biotipologia. − Biotipología.
− Races de mamífers i aus d’interés en ramaderia. Aptitud producti- − Razas de mamíferos y aves de interés en ganadería. Aptitud pro-
va i rendiment. Formes d’explotació. Races autòctones de la Comunitat ductiva y rendimiento. Formas de explotación. Razas autóctonas de la
o amb protecció especial: Comunitat o con protección especial:
− Vaquí: murciana llevantina, marinera. − Vacuno: murciana-levantina, marinera.
− Oví: guirra o roja llevantina. − Ovino: guirra o roja levantina.
− Caprí: blanca celtibèrica. − Caprino: blanca celtibérica.
− Porcí: xato murcià, morellà. − Porcino: chato murciano, morellano.
Num. 6811 / 05.07.2012 19960

− Avicultura: alacantina blanca, llevantina, valenciana de Xulella, − Avicultura: alicantina blanca, levantina, valenciana de Chulilla,
sagenya i altres. Sageña y otras.
− Cuniculicultura: gegant d’Espanya o valencià. − Cunicultura: gigante de España o valenciano.
− Colombicultura. Cria i selecció. Races. − Colombicultura. Cría y selección. Razas.
− Bestiar cavallí: races significatives a la Comunitat, de tir, arros- − Ganado caballar: razas significativas en la Comunitat de tiro,
segament i recreació. arrastre y recreo.
− Legislació de benestar animal i de prevenció de riscos laborals. − Legislación de bienestar animal y de prevención de riesgos labo-
rales.

Alimentació i nutrició animal: Alimentación y nutrición animal:


− Composició química dels aliments. Nutrients. − Composición química de los alimentos. Nutrientes.
− Classes d’aliments: criteris de classificació (composició química, − Clases de alimentos: criterios de clasificación (composición quí-
origen, estat o procediment de conservació i altres). Matèries primeres, mica, origen, estado o procedimiento de conservación y otros). Materias
pinsos, additius i medicaments. Pinsos compostos, complets, comple- primas, piensos, aditivos y medicamentos. Piensos compuestos, com-
mentaris i concentrats. pletos, complementarios y concentrados.
− Aprofitament de subproductes de la indústria agroalimentària per − Aprovechamiento de subproductos de la industria agroalimentaria
a l’alimentació animal. para la alimentación animal.
− Alimentació i nutrició. Valor nutritiu dels aliments. Valor ener- − Alimentación y nutrición. Valor nutritivo de los alimentos. Valor
gètic. energético.
− Aparell digestiu dels remugants. Aparell digestiu dels monogàs- − Aparato digestivo de los rumiantes. Aparato digestivo de los
trics i de les aus. monogástricos y aves.
− Aprofitament dels aliments per l’organisme animal: digestió i − Aprovechamiento de los alimentos por el organismo animal:
absorció. Diferències entre remugants, monogàstrics i aus. digestión y absorción. Diferencias entre rumiantes, monogástricos y
aves.
− Influència del condicionament dels aliments per al bestiar. − Influencia del acondicionamiento de los alimentos para el ganado.
− Necessitats nutritives dels animals: manteniment, creixement, − Necesidades nutritivas de los animales: mantenimiento, creci-
gestació, lactació i producció. Ració: concepte i característiques. Raci- miento, gestación, lactación y producción. Ración: concepto y carac-
ons per a remugants, monogàstrics i aus. Taules de necessitats i de com- terísticas. Raciones para rumiantes, monogástricos y aves. Tablas de
posició d’aliments. Mètodes de càlcul. necesidades y de composición de alimentos. Métodos de cálculo.
− Legislació sobre alimentació animal i seguretat alimentària. Tra- − Legislación sobre alimentación animal y seguridad alimentaria.
çabilitat. Trazabilidad.

Reproducció animal: Reproducción animal:


− Anatomia i fisiologia de l’aparell reproductor de mamífers i aus. − Anatomía y fisiología del aparato reproductor de mamíferos y
aves.
− Endocrinologia de la reproducció. Fases del cicle reproductiu − Endocrinología de la reproducción. Fases del ciclo reproducti-
(cicle ovàric). Control de l’activitat ovàrica. Sincronització de l’estre. vo (ciclo ovárico). Control de la actividad ovárica. Sincronización del
estro.
− Fecundació i implantació. Inseminació artificial. − Fecundación e implantación. Inseminación artificial.
− Gestació. Diagnòstic de gestació. − Gestación. Diagnóstico de gestación.
− Part i puerperi. Part normal i distòcic. − Parto y puerperio. Parto normal y distócico.
− Ovulació, posta, incubació i eclosió. − Ovulación, puesta, incubación y eclosión.
− Disseny de documentació tècnica per al control de la reproduc- − Diseño de documentación técnica para el control de la reproduc-
ció. ción.
− Índexs reproductius: precocitat, fecunditat, taxa de no retorn al − Índices reproductivos: precocidad, fecundidad, tasa de no retor-
zel, fertilitat, prolificitat, pes al naixement, pes al deslletament i altres. no a celo, fertilidad, prolificidad, peso al nacimiento, peso al destete y
otros.
− Selecció i millora animal. Mètodes. − Selección y mejora animal. Métodos.

Classificació de les patologies més comunes que afecten els ani- Clasificación de las patologías más comunes que afectan a los ani-
mals: males:
− Concepte de salut i malaltia. − Concepto de salud y enfermedad.
− Causes que originen les malalties. Transmissió i contagi. − Causas que originan las enfermedades. Transmisión y contagio.
− Malalties. Classificació. Identificació. − Enfermedades. Clasificación. Identificación.
− Signes i símptomes de malalties i altres alteracions. − Signos y síntomas de enfermedades y otras alteraciones.
− Campanyes de sanejament ramader. − Campañas de saneamiento ganadero.
− Influència de l’estat sanitari en la producció. − Influencia del estado sanitario en la producción.

Caracterització dels allotjaments ramaders: Caracterización de los alojamientos ganaderos:


− Emplaçament i orientació. − Emplazamiento y orientación.
− Materials utilitzats en els allotjaments ramaders. Resistència i − Materiales utilizados en los alojamientos ganaderos. Resistencia y
capacitat d’aïllament. Idoneïtat per a la neteja i desinfecció. capacidad de aislamiento. Idoneidad para la limpieza y desinfección.
− Parts d’una edificació: fonaments, murs, barandats i cobertes. − Partes de una edificación: cimientos, muros, tabiques y cubier-
tas.
− Condicions ambientals: temperatura, humitat, gasos nocius en − Condiciones ambientales: temperatura, humedad, gases nocivos
l’aire, il·luminació. Aïllament de sòls, murs i cobertes. Calefacció i en el aire, iluminación. Aislamiento de suelos, muros y cubiertas. Cale-
refrigeració. Ventilació estàtica i forçada. Influència de les condicions facción y refrigeración. Ventilación estática y forzada. Influencia de las
ambientals en les produccions. condiciones ambientales en las producciones.
− Tanques perimetrals. Guals sanitaris: rotiluvis i pediluvis. − Vallados perimetrales. Vados Sanitarios: rotiluvios y pediluvios.
− Instal·lacions per a aïllament i quarantena. Característiques cons- − Instalaciones para aislamiento y cuarentena. Características cons-
tructives segons l’espècie de destí. tructivas según especie de destino.
Num. 6811 / 05.07.2012 19961

− Allotjaments per al bestiar porcí. Característiques constructives i − Alojamientos para el ganado porcino. Características constructi-
instal·lacions segons la fase productiva. Estabulació lliure. vas e instalaciones según fase productiva. Estabulación libre.
− Allotjaments per al bestiar vaquí. Característiques constructives i − Alojamientos para el ganado vacuno. Características constructivas
instal·lacions segons el sistema d’explotació. Estabulació lliure. e instalaciones según el sistema de explotación. Estabulación libre.
− Allotjaments per al bestiar oví. Característiques constructives i − Alojamientos para el ganado ovino. Características constructivas e
instal·lacions segons el sistema d’explotació. Estabulació lliure. instalaciones según el sistema de explotación. Estabulación libre.
− Allotjaments per al bestiar caprí. Característiques constructives i − Alojamientos para el ganado caprino. Características constructivas
instal·lacions segons el sistema d’explotació. Estabulació lliure. e instalaciones según el sistema de explotación. Estabulación libre.
− Allotjaments per a aus i conills. Característiques constructives i − Alojamientos para aves y conejos. Características constructivas e
instal·lacions segons la fase productiva. instalaciones según la fase productiva.
− Instal·lacions per a l’emmagatzemament i/o tractament del fem − Instalaciones para el almacenamiento y/o tratamiento del estiércol
i/o purins. y/o purines.
− Legislació ambiental, de benestar i sanitat animal i de prevenció − Legislación ambiental, de bienestar y sanidad animal y de preven-
de riscos laborals. ción de riesgos laborales.
Identificació de productes ramaders: Identificación de productos ganaderos:
− Classificació de productes animals. − Clasificación de productos animales.
− Llet: composició. Classificació i qualitat de la llet. Anatomia i − Leche: composición. Clasificación y calidad de la leche. Anato-
fisiologia de la mamella: mecanisme de producció làctia. mía y fisiología de la ubre: mecanismo de producción láctea.
− Paràmetres d’aptitud càrnia. − Parámetros de aptitud cárnica.
− Formació de l’ou: estructura i composició. Qualitat de l’ou. Alte- − Formación del huevo: estructura y composición. Calidad del
racions. Classes i categories. huevo. Alteraciones. Clases y categorías.
− Organització social de les abelles. Mel. Composició. Tipus de − Organización social de las abejas. Miel. Composición. Tipos de
mel. Classificació. miel. Clasificación.
− Anatomia i fisiologia de les abelles. Producció de mel i altres − Anatomía y fisiología de las abejas. Producción de miel y otros
productes apícoles. Principals zones apícoles de la Comunitat. productos apícolas. Principales zonas apícolas de la Comunitat.
− Traçabilitat. Qualitat dels productes. − Trazabilidad. Calidad de los productos.

Mòdul professional: Implantació de Cultius Ecològics Módulo profesional: Implantación de Cultivos Ecológicos.
Codi: 0406 Código: 0406
Duració: 224 hores Duración: 224 horas
Continguts: Contenidos:

Transformació d’explotacions de producció convencional a ecolò- Transformación de explotaciones de producción convencional a


gica: ecológica:
− Estratègies de transició. Principi de diversitat ecològica. Principi − Estrategias de transición. Principio de diversidad ecológica. Prin-
de reciclatge de matèria i energia. Principi de control biològic natural. cipio de reciclaje de materia y energía. Principio de control biológico
natural.
− Inventariació. Recursos naturals i humans disponibles. Residus − Inventariación. Recursos naturales y humanos disponibles. Resi-
tòxics. Fonts de matèria orgànica. Disponibilitat d’aigua. Qualitat de duos tóxicos. Fuentes de materia orgánica. Disponibilidad de agua. Cali-
l’aigua. Contaminants possibles. Bioestructura. Historial de cultiu. dad del agua. Contaminantes posibles. Bioestructura. Historial de culti-
Llavors utilitzades i opció d’unes altres. Historial de flora adventícia. vo. Semillas empleadas y opción de otras. Historial de flora adventicia.
Infraestructures ecològiques. Fauna silvestre. Estat sanitari. Historial del Infraestructuras ecológicas. Fauna silvestre. Estado sanitario. Historial
bestiar. Tecnoestructura. Maquinària específica. Instal·lacions ramade- del ganado. Tecnoestructura. Maquinaria específica. Instalaciones gana-
res. Possibilitat d’envasament i processat. deras. Posibilidad de envasado y/ o procesado.
− Planificació del procés. Distribució de l’espai. Pla de millora del − Planificación del proceso. Distribución del espacio. Plan de mejo-
sòl. Capacitat de produir aliments per al bestiar. ra del suelo. Capacidad de producir alimentos para el ganado.
− Anàlisi dels efectes favorables i desfavorables de la reconversió. − Análisis de los efectos favorables y desfavorables de la recon-
versión.
− Cultius tradicionals per zones. Millora de monocultius a la Comu- − Cultivos tradicionales por zonas. Mejora de monocultivos en la
nitat. Comunitat.
− Creació d’infraestructures ecològiques. Creació d’infraestructura − Creación de infraestructuras ecológicas. Creación de infraestruc-
vial. tura vial.
− Valoració d’insums o servicis externs. − Valoración de insumos y/o servicios externos.
− La conversió segons el reglament de producció ecològica. − La conversión según el reglamento de producción ecológica.
− Procés de certificació ecològica. − Proceso de certificación ecológica.

Establiment de rotacions, associacions i policultius: Establecimiento de rotaciones, asociaciones y policultivos:


− Factors causants de la degradació dels sòls: fatiga del sòl, erosió, − Factores causantes de la degradación de los suelos: fatiga del
contaminació. Efectes alelopàtics. suelo, erosión, contaminación. Efectos alelopáticos.
− Característiques botàniques dels cultius herbacis, llenyosos i espè- − Características botánicas de los cultivos herbáceos, leñosos y
cies pradenques. Diferències morfològiques. Cicles vegetatius. Exigèn- especies pratenses. Diferencias morfológicas. Ciclos vegetativos. Exi-
cies dels cultius. gencias de los cultivos.
− Rotacions. Tipus. Espècies. Factors d’elecció. Criteris de dis- − Rotaciones. Tipos. Especies. Factores de elección. Criterios de
seny. diseño.
− Associacions. Tipus. Espècies. Factors d’elecció. − Asociaciones. Tipos. Especies. Factores de elección.
− Policultius. Tipus. Espècies. Factors d’elecció. − Policultivos. Tipos. Especies. Factores de elección.
− Biodiversitat: influència de les rotacions, associacions i policul- − Biodiversidad: influencia de las rotaciones, asociaciones y poli-
tius. Beneficis i inconvenients de les rotacions, associacions, policultius: cultivos. Beneficios e inconvenientes de las rotaciones, asociaciones,
sanitaris, agronòmics, econòmics i socials. policultivos: sanitarios, agronómicos, económicos y sociales.
Num. 6811 / 05.07.2012 19962

− Rotacions, associacions i policultius tradicionals per zones. El − Rotaciones, asociaciones y policultivos tradicionales por zonas.
regadiu: hortes tradicionals. El secà: cultius d’interior. Conservació del El regadío: huertas tradicionales. El secano: cultivos de interior. Con-
paisatge. servación del paisaje.
− Normativa de producció agrícola ecològica relativa a l’establi- − Normativa de producción agrícola ecológica relativa al estableci-
ment de les rotacions, associacions i policultius. miento de las rotaciones, asociaciones y policultivos.

Preparació del terreny: Preparación del terreno:


− Actuacions per a evitar l’erosió: rebuig, anivellació i abancalat. − Actuaciones para evitar la erosión: despeje, nivelación y aban-
calado.
− Elecció del sistema de reg. Paràmetres agroambientals. Criteris − Elección del sistema de riego. Parámetros agroambientales. Cri-
d’estalvi d’aigua. Salinitat. terios de ahorro de agua. Salinidad.
− Labors de preparació del terreny segons cultius. Millora de la − Labores de preparación del terreno según cultivos. Mejora de la
fertilitat. Moment òptim. Femades. Esmenes. Regs de llavat. Labors fertilidad. Momento óptimo. Estercoladuras. Enmiendas. Riegos de
prèvies al muntatge d’instal·lacions. lavado. Labores previas al montaje de instalaciones.
− Preparació de substrats ecològics: Tipus de substrats. Maneig. − Preparación de sustratos ecológicos: Tipos de sustratos. Manejo.
− Maquinària de preparació del terreny i substrats. Maneig i mante-
niment. Classificació. Tipus. Maneig. − Maquinaria de preparación del terreno y sustratos. Manejo y man-
− Determinació i càlcul de fertilitzants orgànics i minerals. tenimiento. Clasificación. Tipos. Manejo.
− Maquinària d’aplicació de fertilitzants. Maneig i manteniment. − Determinación y cálculo de fertilizantes orgánicos y minerales.
Classificació. Tipus. Maneig. − Maquinaria de aplicación de fertilizantes. Manejo y mantenimien-
− Normativa de producció agrícola ecològica relativa a la prepara- to. Clasificación. Tipos. Manejo.
ció del terreny i substrats. Normativa relativa a la preparació de terrenys − Normativa de producción agrícola ecológica relativa a la prepa-
i substrats. ración del terreno y sustratos. Normativa relativa a la preparación de
terrenos y sustratos.
Sembra, plantació i trasplantament:
− Sembra de planters ecològics. Germinació. Tractaments per a afa- Siembra, plantación y trasplante:
vorir la germinació. Densitat de sembra. Càlcul de dosi. − Siembra de semilleros ecológicos. Germinación. Tratamientos
− Mètode de sembra en praderies, cultius hortícoles i herbacis eco- para favorecer la germinación. Densidad de siembra. Cálculo de dosis.
lògics. Sembra directa. Bancal profund. Encoixinats naturals. − Método de siembra en praderas, cultivos hortícolas y herbáceos
− Època de sembra: sembra biodinàmica. ecológicos. Siembra directa. Bancal profundo. Acolchados naturales.
− Planta a arrel nua. Planta amb cepelló. Diferències de maneig. − Época de siembra: siembra biodinámica.
− Patrons i varietats. Compatibilitat. Comportament agronòmic. − Planta a raíz desnuda. Planta con cepellón. Diferencias de Manejo.
Selecció. − Patrones y variedades. Compatibilidad. Comportamiento agronó-
− Plantació. Biodiversitat. Disseny de la plantació ecològica. Sis- mico. Selección.
temes de plantació. Orientació de les files. Disseny de pol·linització. − Plantación. Biodiversidad. Diseño de la plantación ecológica. Sis-
Replantejament. Preparació del material vegetal: recepció i preparació temas de plantación. Orientación de las filas. Diseño de polinización.
d’arbres. Obertura de clots. Tutorat. Marc de plantació. Replanteo. Preparación del material vegetal: recepción y preparación de
− Primeres cures. Reposició de malls. Reg d’implantació. árboles. Apertura de hoyos. Entutorado. Marco de plantación.
− Primeros cuidados. Reposición de marras. Riego de implanta-
− Maquinària de sembra i plantació. Maneig i manteniment. Clas- ción.
sificació. Tipus. − Maquinaria de siembra y plantación. Manejo y mantenimiento.
− Normativa de producció agrícola ecològica relativa a la sembra, Clasificación. Tipos.
plantació i trasplantament. − Normativa de producción agrícola ecológica relativa a la siembra,
plantación y trasplante.
Prevenció de riscos laborals i protecció ambiental:
− Riscos inherents a l’explotació agrícola. Identificació de riscos. Prevención de riesgos laborales y protección ambiental:
− Riesgos inherentes a la explotación agrícola. Identificación de
− Mitjans de prevenció. Determinació de les mesures de prevenció riesgos.
de riscos laborals. − Medios de prevención. Determinación de las medidas de preven-
− Prevenció i protecció col·lectiva. ción de riesgos laborales.
− Factors físics de l’entorn de treball. − Prevención y protección colectiva.
− Equips de protecció individual o EPI. − Factores físicos del entorno de trabajo.
− Senyalització en l’explotació agrícola. − Equipos de protección individual o EPI’s.
− Seguretat en l’explotació agrícola. − Señalización en la explotación agrícola.
− Fitxes de seguretat. − Seguridad en la explotación agrícola.
− Sistemes de seguretat aplicats a les màquines i equips. − Fichas de seguridad.
− Compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals. − Sistemas de seguridad aplicados a las máquinas y equipos.
− Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos labora-
− Factors químics de l’entorn de treball. les.
− Mètodes i normes d’orde i neteja. − Factores químicos del entorno de trabajo.
− Protecció ambiental: recollida i selecció de residus. − Métodos y normas de orden y limpieza.
− Emmagatzemament i retirada de residus. − Protección ambiental: recogida y selección de residuos.
− Compliment de la normativa de protecció ambiental. − Almacenamiento y retirada de residuos.
− Compromís ètic amb els valors de conservació i defensa del patri- − Cumplimiento de la normativa de protección ambiental.
moni ambiental i cultural de la societat. − Compromiso ético con los valores de conservación y defensa del
patrimonio ambiental y cultural de la sociedad.

Mòdul professional: Taller i Equips de Tracció


Codi: 0407 Módulo profesional: Taller y Equipos de Tracción.
Duració: 96 hores Código: 0407
Continguts: Duración: 96 horas
Contenidos:
Num. 6811 / 05.07.2012 19963

Organització del taller de l’explotació: Organización del taller de la explotación:


− El taller de l’explotació. Zones de treball. − El taller de la explotación. Zonas de trabajo.
− Ferramentes i equips del taller. Necessitats. Funcionament. − Herramientas y equipos del taller. Necesidades. Funcionamiento.
Maneig. Manteniment. Recanvis més comuns i material fungible. Manejo. Mantenimiento. Repuestos más comunes y material fungible.
− Inventari. − Inventario.
− Organització del taller. − Organización del taller.
− Registre d’operacions i espai assignat a cada una d’estes. − Registro de operaciones y espacio asignado a cada una de ellas.
− Neteja i eliminació de residus. − Limpieza y eliminación de residuos.

Maneig del tractor i equips de tracció: Manejo del tractor y equipos de tracción:
− El tractor i equips de tracció. Funcions i tipus. Parts del tractor. − El tractor y equipos de tracción. Funciones y tipos. Partes del
tractor.
− Prestacions i aplicacions. − Prestaciones y aplicaciones.
− Motor. Tipus. Sistema de distribució i admissió. Sistema de refri- − Motor. Tipos. Sistema de distribución y admisión. Sistema de
geració. Sistema de greixatge. Sistema d’alimentació. refrigeración. Sistema de engrase. Sistema de alimentación.
− Sistema hidràulic. Sistema de transmissió. Sistema elèctric. Con- − Sistema hidráulico. Sistema de transmisión. Sistema eléctrico.
trols electrònics. Sistemes de seguretat. Sistemes de llastat. Controles electrónicos. Sistemas de seguridad. Sistemas de lastrado.
− Potència. Tipus de potència. Rendiments. Dimensions: unitats de − Potencia. Tipos de potencia. Rendimientos. Dimensiones: unida-
superfície, volum i massa. des de superficie, volumen y masa.
− Presa de força. Aprofitament de la potència: potència de tracció, a − Toma de fuerza. Aprovechamiento de la potencia: potencia de
la presa de força i al sistema hidràulic. Llastat del tractor. tracción, a la toma de fuerza y al sistema hidráulico. Lastrado del trac-
tor.
− Enganxada i accionament d’equips i remolcs. Altres elements: − Enganche y accionamiento de equipos y remolques. Otros ele-
frens, rodes, lloc de conducció i cabines. mentos: frenos, ruedas, puesto de conducción y cabinas.
− Equips i apers. Classificació segons operacions. − Equipos y aperos. Clasificación según operaciones.
− Cost del tractor i dels equips de tracció. Factors que influïxen en − Coste del tractor y de los equipos de tracción. Factores que influ-
el càlcul del cost. Amortització. Càlcul de costos. yen en el cálculo del coste. Amortización. Cálculo de costes.
− Selecció i reemplaçament d’equips: factors a tindre en compte. − Selección y reemplazo de equipos: factores a tener en cuenta.

Manteniment del tractor i equips de tracció: Mantenimiento del tractor y equipos de tracción:
− Operacions de manteniment de primer nivell. Freqüència d’inter- − Operaciones de mantenimiento de primer nivel. Frecuencia de
venció. Control. intervención. Control.
− Materials utilitzats per al manteniment i la reparació: tipus. − Materiales utilizados para el mantenimiento y la reparación:
tipos.
− Lubricants: tipus, característiques, classificació, aplicacions. Eli- − Lubricantes: tipos, características, clasificación, aplicaciones. Eli-
minació de residus. minación de residuos.
− Combustibles: tipus i característiques. Magatzematge. Legisla- − Combustibles: tipos y características. Almacenaje. Legislación.
ció.
− Altres materials de reparació i manteniment: metalls fèrrics i no − Otros materiales de reparación y mantenimiento: metales férricos
fèrrics, cautxú, plàstics i altres. y no férricos, caucho, plásticos y otros.
− Detecció i reparació d’avaries senzilles. − Detección y reparación de averías sencillas.
− Muntatge i desmuntatge d’elements i sistemes. − Montaje y desmontaje de elementos y sistemas.
− Repercussions tecnicoeconòmiques en el rendiment en el treball: − Repercusiones técnico-económicas en el rendimiento en el traba-
avaries, consum de combustible, vida útil de les maquinàries i els seus jo: averías, consumo de combustible, vida útil de las maquinarias y sus
components. componentes.
− Criteris de selecció de maquinària associats al manteniment. − Criterios de selección de maquinaria asociados al mantenimiento.
− Registre de manteniment i reparacions. − Registro de mantenimiento y reparaciones.

Soldadura i mecanitzat bàsic: Soldadura y mecanizado básico:


− Mecanitzat bàsic i soldadura. Tipus. − Mecanizado básico y soldadura. Tipos.
− Parts de la soldadura: elèctrode, plasma, flama, bany de fusió, − Partes de la soldadura: electrodo, plasma, llama, baño de fusión,
cràter i cordó. cráter y cordón.
− Equips de soldadura i mecanitzat bàsic. Aplicacions. Soldadura − Equipos de soldadura y mecanizado básico. Aplicaciones. Sol-
per arc amb elèctrode revestit. Altres tipus de soldadura: soldadura TIG dadura por arco con electrodo revestido. Otros tipos de soldadura: sol-
(Tungsten Inert Gas), soldadura MIG (Metall Inert Gas) i MAG (Metall dadura TIG (Tungsten Inert Gas), soldadura MIG (Metal Inert Gas) y
Active Gas) i uns altres. MAG (Metal Active Gas) y otros.
− Manteniment i conservació. Recanvis i fungibles. − Mantenimiento y conservación. Repuestos y fungibles.
− Operacions de soldadura. Tipus d’unions (a topar, en T, a esqua- − Operaciones de soldadura. Tipos de uniones (a tope, en «T», a
dra, i altres) Posicions per a soldar: plana, vertical, sobre cap i horitzon- escuadra, y otros). Posiciones para soldar: plana, vertical, sobre cabeza
tal. Elecció del tipus d’unió i soldadura. y horizontal. Elección del tipo de unión y soldadura.
− Defectes de les soldadures. Control del procés. − Defectos de las soldaduras. Control del proceso.
− Operacions de mecanitzat bàsic. Ferramentes i màquines. − Operaciones de mecanizado básico. Herramientas y máquinas.

Prevenció de riscos laborals i protecció ambiental: Prevención de riesgos laborales y protección ambiental:
− Riscos inherents al taller agrari. Identificació de riscos. − Riesgos inherentes al taller agrario. Identificación de riesgos.
− Mitjans de prevenció. Determinació de les mesures de prevenció − Medios de prevención. Determinación de las medidas de preven-
de riscos laborals. ción de riesgos laborales.
− Prevenció i protecció col·lectiva. − Prevención y protección colectiva.
− Factors físics de l’entorn de treball. − Factores físicos del entorno de trabajo.
− Equips de protecció individual o EPI. − Equipos de protección individual o EPI’s.
− Senyalització en el taller. − Señalización en el taller.
− Seguretat en el taller. − Seguridad en el taller.
Num. 6811 / 05.07.2012 19964

− Fitxes de seguretat. − Fichas de seguridad.


− Sistemes de seguretat aplicats a les màquines i els equips. − Sistemas de seguridad aplicados a las máquinas y equipos.
− Compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals. − Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos labora-
les.
− Factors químics de l’entorn de treball. − Factores químicos del entorno de trabajo.
− Mètodes i normes d’orde i neteja. − Métodos y normas de orden y limpieza.
− Protecció ambiental: recollida i selecció de residus. − Protección ambiental: recogida y selección de residuos.
− Emmagatzemament i retirada de residus. − Almacenamiento y retirada de residuos.
− Compliment de la normativa de protecció ambiental. − Cumplimiento de la normativa de protección ambiental.
− Compromís ètic amb els valors de conservació i defensa del patri- − Compromiso ético con los valores de conservación y defensa del
moni ambiental i cultural de la societat. patrimonio ambiental y cultural de la sociedad.

Mòdul professional: Infraestructures i Instal·lacions Agrícoles Módulo profesional: Infraestructuras e Instalaciones Agrícolas.
Codi: 0408 Código: 0408
Duració: 96 hores Duración: 96 horas
Continguts: Contenidos:

Instal·lació i manteniment d’infraestructures agrícola: Instalación y mantenimiento de infraestructuras agrícola:


− Tipus d’infraestructures: tancaments i tanques, camins, tallavent, − Tipos de infraestructuras: cerramientos y vallas, caminos, cor-
pous i sondejos, presa d’aigües superficials, canals, séquies, canonades tavientos, pozos y sondeos, toma de aguas superficiales, canales, ace-
principals, basses de reg. quias, tuberías principales, balsas de riego.
− Característiques i tècniques de muntatge de les infraestructures: − Características y técnicas de montaje de las infraestructuras: mate-
materials, dimensions, requisits tècnics per a la seua instal·lació. riales, dimensiones, requisitos técnicos para su instalación.
− Ubicació d’infraestructures: topografia. − Ubicación de infraestructuras: topografía.
− Xarxa de drenatge. Funció. Tipus. Models de drenes. Sistemes − Red de drenaje. Función. Tipos. Modelos de drenes. Sistemas de
de col·locació. colocación.
− Maquinària i ferramenta específica. Pales carregadores. Retroex- − Maquinaria y herramienta específica. Palas cargadoras. Retroex-
cavadores. Tragelles transportadores i anivelladores. Remolcs i camions cavadoras. Traíllas transportadoras y niveladoras. Remolques y camio-
basculants. Dumpers. Piconadores i compactadores. Equips de sondeig. nes basculantes. Dumpers. Apisonadoras y compactadores. Equipos de
Formigoneres. Martells picadors. Barrines foradadores. Ferramenta sondeo. Hormigoneras. Motopicos. Barrenas ahoyadoras. Herramienta
manual. manual.
− Manteniment de primer nivell de les infraestructures. Substitució − Mantenimiento de primer nivel de las infraestructuras. Sustitución
d’elements deteriorats. Reparació del ferm d’un camí. Neteja de cunetes de elementos deteriorados. Reparación del firme de un camino. Limpie-
i desaigües. Impermeabilització de conduccions d’aigua i basses de reg. za de cunetas y desagües. Impermeabilización de conducciones de agua
Altres operacions de manteniment. y balsas de riego. Otras operaciones de mantenimiento.

Muntatge d’instal·lacions de reg: Montaje de instalaciones de riego:


− Característiques de les instal·lacions de reg. Cabal. Pressió. Pèr- − Características de las instalaciones de riego. Caudal. Presión. Pér-
dues de càrrega. Coeficient d’uniformitat. didas de carga. Coeficiente de uniformidad.
− Material de reg. Canonades. Elements d’unió. Peces especials. − Material de riego. Tuberías. Elementos de unión. Piezas espe-
Emissors. Aparells de control i mesura. Criteris d’elecció. Taules de ciales. Emisores. Aparatos de control y medida. Criterios de elección.
càlcul. Informació tècnica. Tablas de cálculo. Información técnica.
− Automatismes. Programadors de reg. Electrovàlvules. Sistemes − Automatismos. Programadores de riego. Electroválvulas. Sistemas
d’injecció de fertilitzants i productes fitosanitaris. de inyección de fertilizantes y productos fitosanitarios.
− Capçal de reg. Ubicació. Grup de bombament. Prefiltres: decan- − Cabezal de riego. Ubicación. Grupo de bombeo. Prefiltros: decan-
tadors, hidrociclons. Filtres. Equip de fertirrigació. Uns altres compo- tadores, hidrociclones. Filtros. Equipo de fertirrigación. Otros compo-
nents. nentes.
− Projectes de reg: Interpretació. Parts d’un projecte de reg. Repre- − Proyectos de riego: Interpretación. Partes de un proyecto de riego.
sentació gràfica dels elements d’una instal·lació de reg. Unitats i sub- Representación gráfica de los elementos de una instalación de riego.
unitats de reg. Unidades y subunidades de riego.
− Replantejament de la instal·lació. Procediment. Mitjans neces- − Replanteo de la instalación. Procedimiento. Medios necesarios.
saris.
− Materials i ferramentes de muntatge. − Materiales y herramientas de montaje.
− Verificació del funcionament d’una instal·lació de reg. Mesura- − Verificación del funcionamiento de una instalación de riego.
ment de pressions i cabals. Comprovació d’intervals i temps de reg pro- Medición de presiones y caudales. Comprobación de intervalos y tiem-
gramats. Ús eficient dels recursos hídrics. pos de riego programados. Uso eficiente de los recursos hídricos.

Instal·lació de sistemes de protecció i forçat de cultius: Instalación de sistemas de protección y forzado de cultivos:
− Tipus d’instal·lacions de protecció i forçat. Hivernacles. Túnels. − Tipos de instalaciones de protección y forzado. Invernaderos.
Umbracles. Microtúnels. Encoixinats. Mantes tèrmiques. Instal·lacions Túneles. Umbráculos. Microtúneles. Acolchados. Mantas térmicas. Ins-
emprades en planters, vivers i horts tradicionals. talaciones empleadas en semilleros, viveros y huertos tradicionales.
− Característiques de les instal·lacions de protecció i forçat. Inèrcia − Características de las instalaciones de protección y forzado. Iner-
tèrmica. Materials. Dimensions. cia térmica. Materiales. Dimensiones.
− Cobertes. Materials plàstics. Vidre. Propietats: pes, resistència, − Cubiertas. Materiales plásticos. Vidrio. Propiedades: peso, resis-
duració, transmissió de la radiació solar, fotoselectivitat, difusió de la tencia, duración, transmisión de la radiación solar, fotoselectividad,
llum, impermeabilitat a la radiació infraroja emesa pel sòl, capacitat de difusión de la luz, impermeabilidad a la radiación infrarroja emitida por
degradació. el suelo, capacidad de degradación.
− Interpretació dels plans i indicacions de muntatge. Representació − Interpretación de los planos e indicaciones de montaje. Repre-
gràfica dels elements d’una instal·lació de protecció o forçat. sentación gráfica de los elementos de una instalación de protección o
forzado.
Num. 6811 / 05.07.2012 19965

− Elements de control ambiental. Ventilació. Calefacció. Refrige- − Elementos de control ambiental. Ventilación. Calefacción. Refri-
ració. Humidificació. Fertilització carbònica. Instruments i sondes de geración. Humidificación. Fertilización carbónica. Instrumentos y son-
mesurament. Malles d’ombrejat. Pantalles tèrmiques. das de medición. Mallas de sombreo. Pantallas térmicas.

Manteniment d’instal·lacions agrícoles: Mantenimiento de instalaciones agrícolas:


− Avaries més freqüents. − Averías más frecuentes.
− Localització d’elements avariats o deteriorats. Protocol d’actuació − Localización de elementos averiados o deteriorados. Protocolo de
davant d’una avaria. Comunicats d’incidències i avaries. actuación ante una avería. Partes de incidencias y averías.
− Aprovisionament de peces i elements d’una instal·lació. − Aprovisionamiento de piezas y elementos de una instalación.
− Manteniment preventiu. Revisions abans de la posada en marxa − Mantenimiento preventivo. Revisiones antes de la puesta en mar-
o parada d’una instal·lació. Revisions que han de ser realitzades per cha o parada de una instalación. Revisiones que deben ser realizadas por
personal especialitzat. personal especializado.
− Manteniment de la instal·lació de reg. Comprovació d’estanqueï- − Mantenimiento de la instalación de riego. Comprobación de estan-
tat. Comprovació del desgast o deteriorament de peces. Neteja de filtres queidad. Comprobación del desgaste o deterioro de piezas. Limpieza de
i obstruccions. Greixatge del grup motobomba. filtros y obstrucciones. Engrase del grupo motobomba.
− Substitució d’elements avariats o deteriorats. Procediment. Ferra- − Sustitución de elementos averiados o deteriorados. Procedimiento.
mentes. Registres de manteniment. Herramientas. Registros de mantenimiento.
− Elements bàsics de reparació. Materials de construcció. Materials − Elementos básicos de reparación. Materiales de construcción.
elèctrics. Materials ferris. Materials plàstics. Fusta. Tractaments anticor- Materiales eléctricos. Materiales férreos. Materiales plásticos. Madera.
rosius. Tractaments impermeabilitzants. Tratamientos anticorrosivos. Tratamientos impermeabilizantes.
− Productes de neteja, desinfecció, desinsectació i desratització. − Productos de limpieza, desinfección, desinsectación y desratiza-
ción.
− Dosificació i aplicació de productes de neteja, desinfecció, desin- − Dosificación y aplicación de productos de limpieza, desinfec-
sectació i desratització. Equips de neteja a pressió. Netejadors. ción, desinsectación y desratización. Equipos de limpieza a presión.
Limpiadores.

Prevenció de riscos laborals i protecció ambiental: Prevención de riesgos laborales y protección ambiental:
− Riscos inherents a la instal·lació agrícola. Identificació de riscos. − Riesgos inherentes a la instalación agrícola. Identificación de
riesgos.
− Mitjans de prevenció. Determinació de les mesures de prevenció − Medios de prevención. Determinación de las medidas de preven-
de riscos laborals. ción de riesgos laborales.
− Prevenció i protecció col·lectiva. − Prevención y protección colectiva.
− Factors físics de l’entorn de treball. − Factores físicos del entorno de trabajo.
− Equips de protecció individual o EPI. − Equipos de protección individual o EPI’s.
− Senyalització en la instal·lació agrícola. − Señalización en la instalación agrícola.
− Seguretat en la instal·lació agrícola. − Seguridad en la instalación agrícola.
− Fitxes de seguretat. − Fichas de seguridad.
− Sistemes de seguretat aplicats a les màquines i equips. − Sistemas de seguridad aplicados a las máquinas y equipos.
− Compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals. − Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.
− Factors químics de l’entorn de treball. − Factores químicos del entorno de trabajo.
− Mètodes i normes d’orde i neteja. − Métodos y normas de orden y limpieza.
− Protecció ambiental: recollida i selecció de residus. − Protección ambiental: recogida y selección de residuos.
− Emmagatzemament i retirada de residus. − Almacenamiento y retirada de residuos.
− Compliment de la normativa de protecció ambiental. − Cumplimiento de la normativa de protección ambiental.
− Compromís ètic amb els valors de conservació i defensa del patri- − Compromiso ético con los valores de conservación y defensa del
moni ambiental i cultural de la societat. patrimonio ambiental y cultural de la sociedad.

Mòdul professional: Principis de Sanitat Vegetal Módulo profesional: Principios de Sanidad Vegetal
Codi: 0409 Código: 0409
Duració: 128 hores Duración: 128 horas
Continguts: Contenidos:

Caracterització de la vegetació espontània no desitjada: Caracterización de la vegetación espontánea no deseada:


− Vegetació espontània. Classificació. − Vegetación espontánea. Clasificación.
− Claus per a la classificació d’espècies. Utilització. − Claves para la clasificación de especies. Utilización.
− Descripció biològica. Dispersió. Localització. Importància eco- − Descripción biológica. Dispersión. Localización. Importancia
nòmica. económica.
− Plantes paràsites. Classificació. Característiques. − Plantas parásitas. Clasificación. Características.
− Hàbitat. Associació d’espècies. − Hábitat. Asociación de especies.
− Elaboració d’herbaris. Objectius. Materials. Recollida i condi- − Elaboración de herbarios. Objetivos. Materiales. Recogida y
cionament: informació prèvia, recol·lecció, documentació, premsat i acondicionamiento: información previa, recolección, documentación,
conservació, etiquetatge, muntatge, emmagatzemament i ordenació. Ús prensado y conservación, etiquetado, montaje, almacenamiento y orde-
de l’herbari. nación. Uso del herbario.
− Perjuís causats. Nivell de danys. − Perjuicios causados. Nivel de daños.

Determinació de la fauna perjudicial i beneficiosa: Determinación de la fauna perjudicial y beneficiosa:


− Classificació dels sers vius. Fauna perjudicial i beneficiosa. − Clasificación de los seres vivos. Fauna perjudicial y beneficiosa.
− Invertebrats, aus i mamífers més significatius. Morfologia i fisi- − Invertebrados, aves y mamíferos más significativos. Morfología
ologia. y fisiología.
− Comportament de dispersió de la fauna perjudicial i beneficiosa. − Comportamiento de dispersión de la fauna perjudicial y benefi-
ciosa.
Num. 6811 / 05.07.2012 19966

− Elaboració d’insectaris. Classificació d’ordes i famílies. Equips. − Elaboración de insectarios. Clasificación de órdenes y familias.
Captura i condicionament: informació prèvia, muntatge, etiquetatge i Equipos. Captura y acondicionamiento: información previa, montaje,
manteniment. etiquetado y cuidados de mantenimiento.
− Fauna beneficiosa. Biologia. Evolució i dispersió. Comportament − Fauna beneficiosa. Biología. Evolución y dispersión. Comporta-
d’alimentació. Aclimatació de fauna beneficiosa introduïda. miento de alimentación. Aclimatación de fauna beneficiosa introducida.
− Plaga. Concepte. Plagues endèmiques i epidèmiques. − Plaga. Concepto. Plagas endémicas y epidémicas.
− Plagues polífagues. Classificació. Biologia. Símptomes. Danys. − Plagas polífagas. Clasificación. Biología. Síntomas. Daños.
− Plagues específiques. Classificació. Biologia. Símptomes. − Plagas específicas. Clasificación. Biología. Síntomas. Daños.
Danys.
− Relació entre l’aparell bucal dels insectes i els danys produïts en − Relación entre el aparato bucal de los insectos y los daños produ-
les plantes. Reconeixement de símptomes. cidos en las plantas. Reconocimiento de síntomas.

Determinació d’agents beneficiosos i dels que provoquen malal- Determinación de agentes beneficiosos y de los que provocan enfer-
ties: medades:
− Classificació d’agents beneficiosos i dels que provoquen malal- − Clasificación de agentes beneficiosos y de los que provocan enfer-
ties. medades.
− Agents biòtics beneficiosos i perjudicials. Biologia. − Agentes bióticos beneficiosos y perjudiciales. Biología.
− Agents abiòtics. Danys. − Agentes abióticos. Daños.
− Malaltia. Concepte. Transmissió. Condicions ambientals. − Enfermedad. Concepto. Transmisión. Condiciones ambientales.
− Malalties d’origen biòtic. Biologia. Símptomes i danys. Circum- − Enfermedades de origen biótico. Biología. Síntomas y daños. Cir-
stàncies favorables de desenrotllament. cunstancias favorables de desarrollo.
− Preparació de mostres de laboratori. − Preparación de muestras de laboratorio.

Determinació de l’estat sanitari de les plantes: Determinación del estado sanitario de las plantas:
− Mostratge. Tècniques que s’han d’utilitzar. Característiques d’un − Muestreo. Técnicas que se deben utilizar. Características de un
programa de mostratge: unitats de mostratge, moment i lloc de l’arre- programa de muestreo: unidades de muestreo, momento de la recogida
plega. y lugar.
− Comptejos. Localització dels punts de compteig. − Conteos. Localización de los puntos de conteo.
− Presa de mostres. Condicions ambientals. − Toma de muestras. Condiciones ambientales.
− Preparació de mostres patològiques i enviament al laboratori. − Preparación de muestras patológicas y envío al laboratorio.
− Interpretació dels nivells de presència. Estat sanitari de les plan- − Interpretación de los niveles de presencia. Estado sanitario de las
tes. plantas.
− Llindars. Tipus i conceptes. Nivell econòmic de danys (NED). − Umbrales. Tipos y conceptos. Nivel económico de daños (NED).
Llindar econòmic o llindar de tractament (UT). Umbral económico o umbral de tratamiento (UT).
− Materials i equips de compteig i mostratge. Fitxes i gràfics. − Materiales y equipos de conteo y muestreo. Fichas y gráficos.

Caracterització de mètodes de protecció dels vegetals: Caracterización de métodos de protección de los vegetales:
− Mètodes de protecció. Classificació. − Métodos de protección. Clasificación.
− Mètodes indirectes: legislatius, genètics i culturals. − Métodos indirectos: legislativos, genéticos y culturales.
− Mètodes directes: físics, químics i biològics. − Métodos directos: físicos, químicos y biológicos.
− Lluita biològica. Fauna útil autòctona. Fauna útil al·lòctona. Pro- − Lucha biológica. Fauna útil autóctona. Fauna útil alóctona. Pro-
ductes biològics formulats. Característiques de la lluita biològica. ductos biológicos formulados. Características de la lucha biológica.
− Lluita biotècnica. Tipus. Característiques. − Lucha biotécnica. Tipos. Características.
− Control químic. Característiques. − Control químico. Características.
− Lluita integrada. Característiques. − Lucha integrada. Características.

Mòdul professional: Formació i Orientació Laboral Módulo profesional: Formación y Orientación Laboral.
Codi: 0414 Código: 0414
Duració: 96 hores Duración: 96 horas
Continguts: Contenidos:

Busca activa d’ocupació: Búsqueda activa de empleo:


− Anàlisi dels interessos, aptituds i motivacions personals per a la − Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones personales para
carrera professional la carrera profesional
− Valoració de la importància de la formació permanent per a la tra- − Valoración de la importancia de la formación permanente para la
jectòria laboral i professional del tècnic en Producció Agroecològica. trayectoria laboral y profesional del técnico en Producción Agroecoló-
gica.
− Identificació d’itineraris formatius relacionats amb el tècnic en − Identificación de itinerarios formativos relacionados con el técni-
Producció Agroecològica. co en Producción Agroecológica.
− Definició i anàlisi del sector professional del tècnic en Producció − Definición y análisis del sector profesional del técnico en Produc-
Agroecològica. ción Agroecológica.
− Planificació de la pròpia carrera: establiment d’objectius a mitjà − Planificación de la propia carrera: establecimiento de objetivos a
i llarg termini. medio y largo plazo.
− Procés de busca d’ocupació en empreses del sector. − Proceso de búsqueda de empleo en empresas del sector.
− Oportunitats d’aprenentatge i ocupació a Europa. Europass (ela- − Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa. Europass (ela-
borat en una segona llengua europea), Ploteus, Erasmus. borado en una segunda lengua europea), Ploteus, Erasmus.
− Tècniques i instruments de busca de treball: fonts d’informació − Técnicas e instrumentos de búsqueda de trabajo: fuentes de infor-
i reclutament. Tècniques per a la selecció i organització de la informa- mación y reclutamiento. Técnicas para la selección y organización de
ció. la información.
− Carta de presentació. Currículum. Tests psicotècnics. Entrevista − Carta de presentación. Currículum vítae. Tests psicotécnicos.
de treball. Entrevista de trabajo.
Num. 6811 / 05.07.2012 19967

− Valoració d’altres possibilitats d’inserció: autoocupació i accés a − Valoración de otras posibilidades de inserción: autoempleo y
la funció pública. acceso a la función pública.
− El procés de presa de decisions. − El proceso de toma de decisiones.

Gestió del conflicte i equips de treball: Gestión del conflicto y equipos de trabajo:
− Valoració dels avantatges i inconvenients del treball en equip per − Valoración de las ventajas e inconvenientes del trabajo en equipo
a l’eficàcia de l’organització davant del treball individual. para la eficacia de la organización frente al trabajo individual.
− Concepte d’equip de treball. − Concepto de equipo de trabajo.
− Tipus d’equips en el sector de la producció agroecològica segons − Tipos de equipos en el sector de la producción agroecológica
les funcions que fan. según las funciones que desempeñan.
− Característiques d’un equip de treball eficaç. − Características de un equipo de trabajo eficaz.
− La participació en l’equip de treball. Anàlisi dels diferents papers − La participación en el equipo de trabajo. Análisis de los diferentes
dels participants. roles de los participantes.
− Etapes de formació dels equips de treball. − Etapas de formación de los equipos de trabajo.
− Tècniques de dinamització de grups. − Técnicas de dinamización de grupos.
− Definició del conflicte: característiques, fonts i etapes. − Definición del conflicto: características, fuentes y etapas.
− Causes del conflicte en el món laboral. − Causas del conflicto en el mundo laboral.
− Mètodes per a la resolució o supressió del conflicte: negociació; − Métodos para la resolución o supresión del conflicto: negociación;
mediació, conciliació i arbitratge. mediación, conciliación y arbitraje.

Contracte de treball: Contrato de trabajo:


− El dret del treball. Fonts del dret del treball, en especial, el con- − El derecho del trabajo. Fuentes del derecho del trabajo, en espe-
veni col·lectiu. cial, el convenio colectivo.
− Anàlisi de la relació laboral individual. − Análisis de la relación laboral individual.
− Relacions laborals excloses i relacions laborals especials. − Relaciones laborales excluidas y relaciones laborales especiales.
− Noves formes de regulació del treball. − Nuevas formas de regulación del trabajo.
− Intervenció dels organismes públics en les relacions laborals. − Intervención de los organismos públicos en las relaciones labo-
rales.
− Drets i deures derivats de la relació laboral. − Derechos y deberes derivados de la relación laboral.
− El contracte de treball: característiques, contingut mínim, forma- − El contrato de trabajo: características, contenido mínimo, forma-
lització i període de prova. lización y período de prueba.
− Modalitats de contractes de treball i mesures de foment de la con- − Modalidades de contratos de trabajo y medidas de fomento de la
tractació. ETT. contratación. ETT.
− Temps de treball: jornada, descans, vacacions, permisos, hores − Tiempo de trabajo: jornada, descanso, vacaciones, permisos, horas
extraordinàries, festius, horaris... extraordinarias, festivos, horarios ...
− Condicions de treball relacionades amb la conciliació de la vida − Condiciones de trabajo relacionadas con la conciliación de la vida
laboral i familiar. laboral y familiar.
− Salari: estructura del salari, SMI, FOGASA, rebut de salaris. − Salario: estructura del salario, SMI, FOGASA, recibo de sala-
rios.
− Modificació, suspensió i extinció del contracte de treball. Rebut − Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo.
de liquidació. Recibo de finiquito.
− Representació dels treballadors: representants unitaris i sindi- − Representación de los trabajadores: representantes unitarios y
cals. sindicales.
− Negociació col·lectiva. − Negociación colectiva.
− Anàlisi del conveni col·lectiu aplicable a l’àmbit professional del − Análisis del convenio colectivo aplicable al ámbito profesional del
tècnic en Producció Agroecològica. Técnico en Producción Agroecológica.
− Conflictes col·lectius de treball. − Conflictos colectivos de trabajo.
− Noves formes d’organització del treball: subcontractació, tele- − Nuevas formas de organización del trabajo: subcontratación, tele-
treball... trabajo...
− Beneficis per als treballadors en les noves organitzacions: flexibi- − Beneficios para los trabajadores en las nuevas organizaciones:
litat i beneficis socials, entre altres. flexibilidad y beneficios sociales, entre otros.
− Plans d’Igualtat. − Planes de Igualdad.

Seguretat Social, ocupació i desocupació: Seguridad Social, empleo y desempleo:


− El sistema de seguretat social com a principi bàsic de solidaritat − El sistema de Seguridad Social como principio básico de solida-
social. ridad social.
− Estructura del sistema de seguretat social: nivells de protecció; − Estructura del sistema de Seguridad Social: niveles de protección;
règims especials i general. regímenes especiales y general.
− Determinació de les principals obligacions dels empresaris i els − Determinación de las principales obligaciones de los empresarios
treballadors en matèria de seguretat social: afiliació, altes, baixes i cotit- y los trabajadores en materia de Seguridad Social: afiliación, altas, bajas
zació. y cotización.
– L’acció protectora de la Seguretat Social: prestacions contributi- − La acción protectora de la Seguridad Social: prestaciones contri-
ves i no contributives. butivas y no contributivas.
− Concepte i situacions protegibles en la protecció per desocupació: − Concepto y situaciones protegibles en la protección por desem-
prestació de desocupació, subsidi, renda activa d’inserció. pleo: prestación de desempleo, subsidio, renta activa de inserción.
− RETA: obligacions i acció protectora. − RETA: obligaciones y acción protectora.

Avaluació de riscos professionals: Evaluación de riesgos profesionales:


− La cultura preventiva: integració en l’activitat i organització de − La cultura preventiva: integración en la actividad y organización
l’empresa. de la empresa.
− Valoració de la relació entre treball i salut. Normativa regulado- − Valoración de la relación entre trabajo y salud. Normativa regu-
ra. ladora.
Num. 6811 / 05.07.2012 19968

− El risc professional. − El riesgo profesional.


− El dany laboral: AT, EP, altres patologies. − El daño laboral: AT, EP, otras patologías.
− Tècniques de prevenció. − Técnicas de prevención.
− Anàlisi de factors de risc. − Análisis de factores de riesgo.
– L’avaluació de riscos en l’empresa com a element bàsic de l’acti- − La evaluación de riesgos en la empresa como elemento básico de
vitat preventiva. Metodologia d’avaluació. la actividad preventiva. Metodología de evaluación.
− Anàlisi de riscos lligats a les condicions de seguretat. − Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad.
− Anàlisi de riscos lligats a les condicions ambientals. − Análisis de riesgos ligados a las condiciones ambientales.
− Anàlisi de riscos lligats a les condicions ergonòmiques i psicoso- − Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psico-
cials. sociales.
− Riscos específics en el sector de la producció agroecològica. − Riesgos específicos en el sector de la producción agroecológica.
− Determinació dels possibles danys a la salut del treballador que − Determinación de los posibles daños a la salud del trabajador que
poden derivar-se de les situacions de risc detectades. pueden derivarse de las situaciones de riesgo detectadas.

Planificació de la prevenció de riscos en l’empresa: Planificación de la prevención de riesgos en la empresa:


− Drets i deures en matèria de prevenció de riscos laborals. − Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos labora-
les.
− Responsabilitats en matèria de prevenció de riscos laborals. − Responsabilidades en materia de prevención de riesgos labora-
les.
− Modalitats d’organització de la prevenció a l’empresa. − Modalidades de organización de la prevención a la empresa.
− Auditories internes i externes. − Auditorias internas y externas.
− Representació dels treballadors en matèria preventiva. − Representación de los trabajadores en materia preventiva.
− Organismes públics relacionats amb la prevenció de riscos labo- − Organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos
rals: OIT, Agència Europea de Seguretat i Salut, INSHT, Inspecció de laborales: OIT, Agencia Europea de Seguridad y Salud, INSHT, Inspec-
Treball, INVASSAT… ción de Trabajo, INVASSAT…
− Gestió de la prevenció a l’empresa. − Gestión de la prevención a la empresa.
− Planificació de la prevenció a l’empresa. − Planificación de la prevención a la empresa.
− Investigació, notificació i registre d’accidents de treball. − Investigación, notificación y registro de accidentes de trabajo.
− Índexs de sinistralitat laboral. − Índices de siniestralidad laboral.
− Plans d’emergència i d’evacuació en entorns de treball. − Planes de emergencia y de evacuación en entornos de trabajo.
− Elaboració d’un pla d’emergència en una explotació agroecolò- − Elaboración de un plan de emergencia en una explotación
gica. agroecológica.

Aplicació de mesures de prevenció i protecció en l’empresa: Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa:
− Determinació de les mesures de prevenció i protecció individual − Determinación de las medidas de prevención y protección indi-
i col·lectiva. vidual y colectiva.
− Protocol d’actuació davant d’una situació d’emergència. − Protocolo de actuación ante una situación de emergencia.
− Primers auxilis: concepte, aplicació de tècniques de primers auxi- − Primeros auxilios: concepto, aplicación de técnicas de primeros
lis. auxilios.
− Vigilància de la salut dels treballadors. − Vigilancia de la salud de los trabajadores.

Mòdul professional: Producció Vegetal Ecològica Módulo profesional: Producción Vegetal Ecológica.
Codi: 0410 Código: 0410
Duració: 198 hores Duración: 198 horas
Continguts: Contenidos:

Maneig del sòl: Manejo del suelo:


− Erosió. Rases d’infiltració. Infraestructures vegetals. Disposició − Erosión. Zanjas de infiltración. Infraestructuras vegetales. Dis-
de bardisses. Tipus i espècies a implantar. Drenatges. Escolaments. posición de setos. Tipos y especies a implantar. Drenajes. Escorrentías.
− Cobertes vegetals i inertes. Classificació. Tipus. − Cubiertas vegetales e inertes. Clasificación. Tipos.
− Conreu de conservació. No-conreu. Conreu mínim. Conreu en − Laboreo de conservación. No laboreo. Laboreo mínimo. Laboreo
faixes seguint les corbes de nivell. Anivellació làser. Manteniment de en fajas siguiendo las curvas de nivel. Nivelación láser. Mantenimiento
murs de pedra seca. de muros de piedra seca.
− Calçats, recalçats i descalçats. Tipus. Ferramentes. L’estructura i − Aporcados, recalzados y desaporcados. Tipos. Herramientas.
l’aigua del sòl i la fertilitat. Relacions. − La estructura y el agua del suelo y la fertilidad. Relaciones.
− Ferramentes, equips i maquinària específics del maneig del sòl. − Herramientas, equipos y maquinaria específicos del manejo del
Classificació. Tipus. Maneig. Manteniment. La tracció animal i el suelo. Clasificación. Tipos. Manejo. Mantenimiento. La tracción animal
maneig del sòl. y el manejo del suelo.
− Normativa de producció agrícola ecològica relativa al maneig − Normativa de producción agrícola ecológica relativa al manejo
del sòl. del suelo.

Elaboració de compost: Elaboración de compost:


− Compost. Concepte. Tipus. − Compost. Concepto. Tipos.
− Compostadors. Classificació. Tipus. − Compostadores. Clasificación. Tipos.
− Materials utilitzats per al compostatge. Condicionament. Esmenes − Materiales utilizados para el compostaje. Acondicionamiento.
minerals. Preparats biodinàmics. Enmiendas minerales. Preparados biodinámicos.
− Factors que intervenen en el compostatge. Temperatura. Humitat. − Factores que intervienen en el compostaje. Temperatura. Hume-
Oxigenació. CO2. Microorganismes. Cicles i altres. dad. Oxigenación. CO2. Microorganismos. Ciclos y otros.
− Procés d’elaboració del compost. Mètodes. Humidificació. Vol- − Proceso de elaboración del compost. Métodos. Humidificación.
teig. Acceleradors. Control de temperatura. Fermentacions. Volteo. Aceleradores. Control de temperatura. Fermentaciones.
Num. 6811 / 05.07.2012 19969

− Ferramentes, equips i maquinària específics en l’elaboració del − Herramientas, equipos y maquinaria específicos en la elaboración
compost. Classificació. Tipus. Maneig. Manteniment. del compost. Clasificación. Tipos. Manejo. Mantenimiento.
− Normativa de producció agrícola ecològica relativa a l’elaboració − Normativa de producción agrícola ecológica relativa a la elabo-
del compost. ración del compost.

Nutrició de cultius: Nutrición de cultivos:


− Necessitats nutritives dels cultius. Necessitats segons l’estat fisi- − Necesidades nutritivas de los cultivos. Necesidades según el esta-
ològic del cultiu. Cultius principals. Manteniment de la fertilitat en el do fisiológico del cultivo. Cultivos principales. Mantenimiento de la
sòl. fertilidad en el suelo.
− Adobat en verd. Tècniques d’incorporació. Espècies. Aportació de − Abonado en verde. Técnicas de incorporación. Especies. Aporte
nutrients segons l’espècie. de nutrientes según especie.
− Necessitats de matèria orgànica. Tipus. Característiques. Dosi. La − Necesidades de materia orgánica. Tipos. Características. Dosis. La
mineralització de la matèria orgànica en el clima mediterrani. mineralización de la materia orgánica en el clima Mediterráneo.
− Adobat mineral. Tipus. Característiques. Dosis. − Abonado mineral. Tipos. Características. Dosis.
− Adobat foliar. Tipus. Característiques. Dosis. − Abonado foliar. Tipos. Características. Dosis.
− Preparació de purins. − Preparación de purines.
− Ferramentes, equips i maquinària específics en la nutrició dels − Herramientas, equipos y maquinaria específicos en la nutrición de
cultius. Classificació. Tipus. Maneig. Manteniment. los cultivos. Clasificación. Tipos. Manejo. Mantenimiento.
− Normativa de producció agrícola ecològica relativa a la nutrició − Normativa de producción agrícola ecológica relativa a la nutrición
de cultius. de cultivos.

Maneig del reg: Manejo del riego:


− Avantatges i inconvenients dels sistemes de reg. Elecció. L’aigua − Ventajas e inconvenientes de los sistemas de riego. Elección.
i la vida en el sòl. Activitat microbiològica i macrobiològica. − El agua y la vida en el suelo. Actividad microbiológica y macro-
biológica.
− Efecte erosiu del reg. Factors. Preparació del sòl per al reg. − Efecto erosivo del riego. Factores. Preparación del suelo para el
riego.
− Programació del reg segons cultiu. Torn. Dosi. Freqüència. − Programación del riego según cultivo. Turno. Dosis. Frecuencia.
− Aplicació del reg. Fertirrigació. Maneig. − Aplicación del riego. Fertirrigación. Manejo.
− Comprovació de l’aplicació del reg a les plantes. − Comprobación de la aplicación del riego en las plantas.
− Normativa de producció agrícola ecològica relativa al reg. − Normativa de producción agrícola ecológica relativa al riego.

Operacions culturals: Operaciones culturales:


− Empelts. Fonaments. Tipus. − Injertos. Fundamentos. Tipos.
− Poda: principis generals. Formacions vegetatives i fructíferes. − Poda: principios generales. Formaciones vegetativas y fructíferas.
Tipus: poda de formació, fructificació, de rejoveniment. Poda biodi- Tipos: poda de formación, fructificación, de rejuvenecimiento. Poda
nàmica. biodinámica.
− Entutorat. Tutors. Tipus. Aspres. Subjeccions. Materials. − Entutorado. Tutores. Tipos. Rodrigones. Sujeciones. Materiales.
− Aclarida. Pinçat, poda en verd. Manual amb productes naturals. − Aclareo. Pinzado, poda en verde. Manual con productos natura-
les.
− Aprofitament de les restes vegetals. Alimentació i llits del bestiar, − Aprovechamiento de los restos vegetales. Alimentación y camas
compostatge, encoixinat. Biofumigació. del ganado, compostaje, acolchado. Biofumigación.
− Control de paràmetres ambientals en infraestructures de forçat − Control de parámetros ambientales en infraestructuras de forzado
Temperatura, lluminositat, humitat ambiental, oxigen, anhídrid carbò- Temperatura, luminosidad, humedad ambiental, oxígeno, anhídrido car-
nic. Sistemes de control. Sistemes integrals de control. bónico. Sistemas de control. Sistemas integrales de control.
− Ferramentes, equips i maquinària específics de les operacions − Herramientas, equipos y maquinaria específicos de las operacio-
culturals. Classificació. Tipus. Maneig. nes culturales. Clasificación. Tipos. Manejo.
− Normativa de producció agrícola ecològica relativa a les labors − Normativa de producción agrícola ecológica relativa a las labores
culturals. culturales.

Recol·lecció de productes vegetals ecològics: Recolección de productos vegetales ecológicos:


− Mètodes de determinació de l’estat de maduresa. Classificació. − Métodos de determinación del estado de madurez. Clasificación.
Tipus. Tipos.
− Recol·lecció. Moment idoni. Sistemes. − Recolección. Momento idóneo. Sistemas.
− Recipients i envasos utilitzats en la recol·lecció. Característiques − Recipientes y envases utilizados en la recolección. Características
dels envasos. Fleixat i paletitzat. de los envases. Flejado y paletizado.
− Transport de productes vegetals ecològics. Tipus. Condicions. − Transporte de productos vegetales ecológicos. Tipos. Condicio-
nes.
− Ferramentes, equips i maquinària específics de la recol·lecció i − Herramientas, equipos y maquinaria específicos de la recolección
transport. Maneig. Manteniment. y transporte. Manejo. Mantenimiento.
− Normativa de producció agrícola ecològica relativa a la recol- − Normativa de producción agrícola ecológica relativa a la recolec-
lecció, envasament i transport. ción, envasado y transporte.

Magatzematge els productes vegetals ecològics: Almacenaje los productos vegetales ecológicos:
− Tècniques de condicionament de llavors ecològiques. Classifica- − Técnicas de acondicionamiento de semillas ecológicas. Clasifica-
ció. Tipus. Procediments. Obtenció ción. Tipos. Procedimientos. Obtención
− Tècniques de condicionament de productes vegetals ecològics. − Técnicas de acondicionamiento de productos vegetales ecológi-
Classificació. Tipus. Procediments. Materials. cos. Clasificación. Tipos. Procedimientos. Materiales.
− Sistemes de magatzematge de productes vegetals ecològics. Con- − Sistemas de almacenaje de productos vegetales ecológicos. Con-
dicions d’emmagatzemament. diciones de almacenamiento.
− Ferramentes, equips i maquinària específics del preparat i magat- − Herramientas, equipos y maquinaria específicos del acondiciona-
zematge. Maneig. Manteniment. do y almacenaje. Manejo. Mantenimiento.
Num. 6811 / 05.07.2012 19970

− Normativa de producció agrícola ecològica relativa al magatze- − Normativa de producción agrícola ecológica relativa al almace-
matge. naje.

Prevenció de riscos laborals i protecció ambiental: Prevención de riesgos laborales y protección ambiental:
− Riscos inherents a la instal·lació agrícola. Identificació de riscos. − Riesgos inherentes a la instalación agrícola. Identificación de
riesgos.
− Mitjans de prevenció. Determinació de les mesures de prevenció − Medios de prevención. Determinación de las medidas de preven-
de riscos laborals. ción de riesgos laborales.
− Prevenció i protecció col·lectiva. − Prevención y protección colectiva.
− Factors físics de l’entorn de treball. − Factores físicos del entorno de trabajo.
− Equips de protecció individual o EPI. − Equipos de protección individual o EPI’s.
− Senyalització en la instal·lació agrícola. − Señalización en la instalación agrícola.
− Seguretat en la instal·lació agrícola. − Seguridad en la instalación agrícola.
− Fitxes de seguretat. − Fichas de seguridad.
− Sistemes de seguretat aplicats a les màquines i equips. − Sistemas de seguridad aplicados a las máquinas y equipos.
− Compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals. − Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos labora-
les.
− Factors químics de l’entorn de treball. − Factores químicos del entorno de trabajo.
− Mètodes i normes d’orde i neteja. − Métodos y normas de orden y limpieza.
− Protecció ambiental: recollida i selecció de residus. − Protección ambiental: recogida y selección de residuos.
− Emmagatzemament i retirada de residus. − Almacenamiento y retirada de residuos.
− Compliment de la normativa de protecció ambiental. − Cumplimiento de la normativa de protección ambiental.
− Compromís ètic amb els valors de conservació i defensa del patri- − Compromiso ético con los valores de conservación y defensa del
moni ambiental i cultural de la societat. patrimonio ambiental y cultural de la sociedad.

Mòdul professional: Producció Ramadera Ecològica Módulo profesional: Producción Ganadera Ecológica.
Codi: 0411 Código: 0411
Duració: 176 hores Duración: 176 horas
Continguts: Contenidos:

Adaptació dels animals al sistema de producció ecològica: Adaptación de los animales al sistema de producción ecológica:
− Origen dels animals: selecció de races, adaptació a les condicions − Origen de los animales: selección de razas, adaptación a las con-
per a ramaderia ecològica. diciones para Ganadería Ecológica.
− Comportament animal: etologia, caràcter i temperament. − Comportamiento animal: etología, carácter y temperamento.
− Maneig segur dels animals. − Manejo seguro de los animales.
− Identificació animal: sistemes i registres. Traçabilitat. − Identificación animal: sistemas y registros. Trazabilidad.
− Documentació de recepció i expedició d’animals. Ressenyes. − Documentación de recepción y expedición de animales. Reseñas.
Guies d’origen i sanitat. Guías de origen y sanidad.
− Càrrega, descàrrega i transport d’animals. − Carga, descarga y transporte de animales.
− Sistemes d’aïllament i quarantena en la recepció. Protocols d’ac- − Sistemas de aislamiento y cuarentena en la recepción. Protocolos
tuació. Buit sanitari. de actuación. Vacío sanitario.
− Condicions ambientals de les instal·lacions ramaderes. − Condiciones ambientales de las instalaciones ganaderas.
− Agrupament d’animals segons espècie, raça, sexe, edat i destí pro- − Agrupamiento de animales según especie, raza, sexo, edad y desti-
ductiu. Allotjament i instal·lacions per al bestiar: allotjaments en interior no productivo. Alojamiento e instalaciones para el ganado: alojamientos
i oberts a l’exterior. en interior y abiertos al exterior.
− Conversió d’explotacions de ramaderia convencional a explotaci- − Conversión de explotaciones de ganadería convencional a explo-
ons de ramaderia ecològica. Terminis de transició. taciones de ganadería ecológica. Plazos de transición.
− Normativa de producció ramadera ecològica i de benestar animal. − Normativa de producción ganadera ecológica y de bienestar ani-
Enfocaments del benestar animal. Mesurament del benestar animal. mal. Enfoques del bienestar animal. Medición del bienestar animal.

Alimentació del bestiar ecològic: Alimentación del ganado ecológico:


− Aprovisionament. Origen i qualitat. Compra i emmagatzema- − Aprovisionamiento. Origen y calidad. Compra y almacenamien-
ment. to.
− Maquinària i equips de preparació, mescla i distribució dels ali- − Maquinaria y equipos de preparación, mezcla y distribución de los
ments. Manteniment de primer nivell. alimentos. Mantenimiento de primer nivel.
− Condicionament dels aliments. Neteja. Picat. Trossejat. Cocció. − Acondicionamiento de los alimentos. Limpieza. Picado. Troceado.
Trituració i mòlta. Mescla. Deshidratació i altres. Cocción. Trituración y molienda. Mezcla. Deshidratación y otros.
− Alimentació animal ecològica. Pinsos ecològics. Aprofitaments de − Alimentación animal ecológica. Piensos ecológicos. Aprovecha-
subproductes. Influència sobre l’estat sanitari del bestiar. mientos de subproductos. Influencia sobre el estado sanitario del gana-
do.
− Disseny i ompliment de documentació tècnica. − Diseño y cumplimentación de documentación técnica.
− Normativa de producció ramadera ecològica i de benestar ani- − Normativa de producción ganadera ecológica y de bienestar ani-
mal. mal.

Maneig del pasturatge: Manejo del pastoreo:


− Càrrega ramadera. Concepte. Valoració de recursos herbacis, − Carga ganadera. Concepto. Valoración de recursos herbáceos,
arbustius i arboris. Caracterització dels principals recursos de pastu- arbustivos y arbóreos. Caracterización de los principales recursos pas-
ratge de la zona. tables de la zona.
− Qualitat nutricional del past i farratge. La flora de les praderi- − Calidad nutricional del pasto y forraje. La flora de las praderas.
es. Continguts bàsics sobre espècies de pasturatge i de no– pasturatge. Contenidos básicos sobre especies pastables y no pastables. Especies
Espècies autòctones aprofitables com a past. autóctonas aprovechables como pasto.
Num. 6811 / 05.07.2012 19971

− Praderies temporals i permanents. Manteniment. Calendaris i − Praderas temporales y permanentes. Mantenimiento. Calendarios
zonificació de pastos. y zonificación de pastos.
− Tècniques i sistemes de pasturatge. Mallades. Transhumància. − Técnicas y sistemas de pastoreo. Majadeo. Trashumancia. Bar-
Guarets. Erms. Conservació del medi. Manteniment del paisatge. Bene- bechos. Eriales. Conservación del medio. Mantenimiento del paisaje.
ficis ambientals del pasturatge. Beneficios ambientales del pastoreo.
− Conversió de terres associades a producció ramadera ecològica. − Conversión de tierras asociadas a producción ganadera ecológica.
Conversió simultània de terres i animals. Pastos compartits amb rama- Conversión simultanea de tierras y animales. Pastos compartidos con
deries extensives. ganaderías extensivas.
− Normativa de producció ramadera ecològica i de benestar ani- − Normativa de producción ganadera ecológica y de bienestar ani-
mal. mal.

Maneig ecològic de la reproducció: Manejo ecológico de la reproducción:


− Les races autòctones en la reproducció. − Las razas autóctonas en la reproducción.
− Zel i cobriment. Detecció de zels. Registre de cobriments i pro- − Celo y cubrición. Detección de celos. Registro de cubriciones y
genitors. Criteris de selecció de reproductors. Assistència en el cobri- progenitores. Criterios de selección de reproductores. Asistencia en la
ment. cubrición.
− Maneig de la gestació. Operacions de detecció. Adaptació d’allot- − Manejo de la gestación. Operaciones de detección. Adaptación de
jaments. Adaptació de l’alimentació. alojamientos. Adaptación de la alimentación.
− Maneig del part i postpart. Sales de part. Supervisió i assistència − Manejo del parto y postparto. Salas de parto. Supervisión y asis-
al part. Primeres cures de nounats. tencia al parto. Primeros cuidados de neonatos.
− Normativa de producció ramadera ecològica i de benestar ani- − Normativa de producción ganadera ecológica y de bienestar ani-
mal. mal.

Producció ecològica d’animals i els seus productes: Producción ecológica de animales y sus productos:
− Races autòctones. Adaptació al medi. Característiques i índexs − Razas autóctonas. Adaptación al medio. Características e índices
productius. productivos.
− Maneig de la cria, recria i encebament. Lactació. Adaptació − Manejo de la cría, recría y cebo. Lactación. Adaptación de aloja-
d’allotjaments. Adaptació de l’alimentació. mientos. Adaptación de la alimentación.
− Agrupació per lots. Càlcul de lots i distribució temporal de la − Agrupación por lotes. Cálculo de lotes y distribución temporal de
producció. la producción.
− Preparació i condicionament d’instal·lacions i equips de munyi- − Preparación y acondicionamiento de instalaciones y equipos de
ment. Neteja i desinfecció dels equips. Regulació de paràmetres. ordeño. Limpieza y desinfección de los equipos. Regulación de pará-
metros.
− Rutina de munyiment. − Rutina de ordeño.
− Arreplega, classificació i emmagatzemament d’ous. Corbes de − Recogida, clasificación y almacenamiento de huevos. Curvas de
posta. Transport, neteja, desinfecció. puesta. Transporte, limpieza, desinfección.
− Esquilada. Sistemes. Maneig de l’animal. − Esquileo. Sistemas. Manejo del animal.
− Maneig del fem. Emmagatzemament i distribució. − Manejo del estiércol. Almacenamiento y distribución.
− Normativa de producció ramadera ecològica i de benestar ani- − Normativa de producción ganadera ecológica y de bienestar ani-
mal. mal.

Gestió sanitària en producció ramadera ecològica. Gestión sanitaria en producción ganadera ecológica.
− Actuació del ramader en campanyes de sanejament. − Actuación del ganadero en campañas de saneamiento.
− Profilaxi i prevenció. Mètodes i protocols d’actuació. − Profilaxis y prevención. Métodos y protocolos de actuación.
− Resistència natural. Rusticitat. Races autòctones. − Resistencia natural. Rusticidad. Razas autóctonas.
− Homeopatia. Fitoteràpia. Acupuntura. Massatges terapèutics. Oli- − Homeopatía. Fitoterapia. Acupuntura. Masajes terapéuticos. Oli-
goteràpies. Aromateràpia. Isoteràpia. goterapias. Aromaterapia. Isoterapia.
− Fàrmacs autoritzats en ramaderia ecològica. Emmagatzemament − Fármacos autorizados en ganadería ecológica. Almacenamiento y
i conservació. Registres. conservación. Registros.
− Residus i períodes de supressió. − Residuos y periodos de supresión.
− Actuacions en cas de malaltia. Aplicació de tractaments. Aïlla- − Actuaciones en caso de enfermedad. Aplicación de tratamientos.
ment i quarantena. Fitxes de control. Aislamiento y cuarentena. Fichas de control.
− Documents sanitaris. Guies d’origen i sanitat. − Documentos sanitarios. Guías de origen y sanidad.
− Normativa de producció ramadera ecològica i de benestar ani- − Normativa de producción ganadera ecológica y de bienestar ani-
mal. mal.

Maneig ecològic dels ruscos: Manejo ecológico de las colmenas:


− Període de conversió. − Periodo de conversión.
− Ruscos. Tipus. − Colmenas. Tipos.
− Organització social de les abelles. − Organización social de las abejas.
− Origen de les abelles. − Origen de las abejas.
− Equip bàsic de maneig i producció. − Equipo básico de manejo y producción.
− Emplaçament de ruscos. Característiques de l’entorn i influència − Emplazamiento de colmenas. Características del entorno e
en els productes apícoles. influencia en los productos apícolas.
− Operacions apícoles. Calendari. Producció. Transhumància. − Operaciones apícolas. Calendario. Producción. Trashumancia.
− Sanitat: prevenció i tractaments. − Sanidad: prevención y tratamientos.
− Medicaments autoritzats en apicultura ecològica. − Medicamentos autorizados en apicultura ecológica.
− Neteja i desinfecció. Productes autoritzats. Registres. − Limpieza y desinfección. Productos autorizados. Registros.
− Alimentació artificial: aliments autoritzats. − Alimentación artificial: alimentos autorizados.
− Productes apícoles. Extracció. Recol·lecció. Transport i emma- − Productos apícolas. Extracción. Recolección. Transporte y alma-
gatzemament. cenamiento.
− Beneficis ambientals de la producció apícola. − Beneficios ambientales de la producción apícola.
Num. 6811 / 05.07.2012 19972

− Conversió d’explotacions de ramaderia convencional a explotaci- − Conversión de explotaciones de ganadería convencional a explo-
ons de ramaderia ecològica. Terminis de transició. taciones de ganadería ecológica. Plazos de transición.
− Normativa de producció ramadera ecològica i de benestar ani- − Normativa de producción ganadera ecológica y de bienestar ani-
mal. mal.

Prevenció de riscos laborals i protecció ambiental: Prevención de riesgos laborales y protección ambiental:
− Riscos inherents a la instal·lació agrícola. Identificació de riscos. − Riesgos inherentes a la instalación agrícola. Identificación de
riesgos.
− Mitjans de prevenció. Determinació de les mesures de prevenció − Medios de prevención. Determinación de las medidas de preven-
de riscos laborals. ción de riesgos laborales.
− Prevenció i protecció col·lectiva. − Prevención y protección colectiva.
− Factors físics de l’entorn de treball. − Factores físicos del entorno de trabajo.
− Equips de protecció individual o EPI. − Equipos de protección individual o EPI’s.
− Senyalització en la instal·lació agrícola. − Señalización en la instalación agrícola.
− Seguretat en la instal·lació agrícola. − Seguridad en la instalación agrícola.
− Fitxes de seguretat. − Fichas de seguridad.
− Sistemes de seguretat aplicats a les màquines i equips. − Sistemas de seguridad aplicados a las máquinas y equipos.
− Compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals. − Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos labora-
les.
− Factors químics de l’entorn de treball. − Factores químicos del entorno de trabajo.
− Mètodes i normes d’orde i neteja. − Métodos y normas de orden y limpieza.
− Protecció ambiental: arreplega i selecció de residus. − Protección ambiental: recogida y selección de residuos.
− Emmagatzemament i retirada de residus. − Almacenamiento y retirada de residuos.
− Compliment de la normativa de protecció ambiental. − Cumplimiento de la normativa de protección ambiental.
− Compromís ètic amb els valors de conservació i defensa del patri- − Compromiso ético con los valores de conservación y defensa del
moni ambiental i cultural de la societat. patrimonio ambiental y cultural de la sociedad.

Mòdul professional: Maneig Sanitari de l’Agrosistema Módulo profesional: Manejo Sanitario del Agrosistema.
Codi: 0412 Código: 0412
Duració: 110 hores Duración: 110 horas
Continguts: Contenidos:

Determinació de rotacions, associacions i policultius: Determinación de rotaciones, asociaciones y policultivos:


− Prevenció enfront de curació. − Prevención frente a curación.
− Rotacions. Efecte sobre el control de vegetació espontània (VE), − Rotaciones. Efecto sobre el control de vegetación espontánea
plagues i malalties en el sistema ecològic. Cultius allotjadors. (VE), plagas y enfermedades en el sistema ecológico. Cultivos hospe-
dadores.
− Policultius: Influència en el control de vegetació espontània, pla- − Policultivos: Influencia en el control de vegetación espontánea,
gues i malalties. plagas y enfermedades.
− Mescla de varietats i cultius. Resistència de les varietats. Cultiu − Mezcla de variedades y cultivos. Resistencia de las variedades.
en franges, intercalat i mixt. Cobertures del sòl. Cultivo en franjas, intercalado y mixto. Coberturas del suelo.
− Cultiu de plantes per al control de plagues del sòl. − Cultivo de plantas para el control de plagas del suelo.
− Vida microbiana. Efectes sobre l’estat sanitari del sòl. − Vida microbiana. Efectos sobre el estado sanitario del suelo.
− Alelopaties: efecte sobre els cultius. − Alelopatías: efecto sobre los cultivos.
− Varietats autòctones. Rusticitat. − Variedades autóctonas. Rusticidad.

Instal·lació d’infraestructures ecològiques: Instalación de infraestructuras ecológicas:


− Bardisses: classificació i beneficis. Implantació. Conservació de − Setos: clasificación y beneficios. Implantación. Conservación de
la biodiversitat i del paisatge, refugi de fauna. la biodiversidad y del paisaje, refugio de fauna.
− Disseny de bardisses: composició, establiment. − Diseño de setos: composición, establecimiento.
− Infraestructures ecològiques. Tipus i beneficis: − Infraestructuras ecológicas. Tipos y beneficios:
− Estanys: tipus i característiques. Ubicació, disseny, materials, − Estanques: tipos y características. Ubicación, diseño, materiales,
construcció. Fauna hoste. construcción. Fauna huésped.
− Nius artificials: tipus i característiques. Col·locació i distribució − Nidos artificiales: tipos y características. Colocación y distribu-
en la parcel·la. ción en la parcela.
− Refugis: tipus i característiques. Col·locació i distribució. − Refugios: tipos y características. Colocación y distribución.
− Espècies hostes objectiu: aus insectívores i rapaces, rates penades − Especies huéspedes –objetivo: aves insectívoras y rapaces, mur-
i eriçons. ciélagos y erizos.
− Tècniques de construcció i muntatge. − Técnicas de construcción y montaje.
− Maneig de ferramentes, equips i maquinària. Manteniment. − Manejo de herramientas, equipos y maquinaria. Mantenimiento.
− Normativa de producció ecològica en la instal·lació d’infraes- − Normativa de producción ecológica en la instalación de infraes-
tructures ecològiques. Normativa referida a instal·lacions i infraestruc- tructuras ecológicas. Normativa referida a instalaciones e infraestruc-
tures. turas.

Maneig de la vegetació espontània: Manejo de la vegetación espontánea:


− Efectes beneficiosos de la vegetació espontània sobre l’agrosis- − Efectos beneficiosos de la vegetación espontánea sobre el agro-
tema. sistema.
− Condicions que incidixen en la presència d’herbes no desitjades: − Condiciones que inciden en la presencia de hierbas no deseadas:
llavors, sòl, matèria orgànica i altres. semillas, suelo, materia orgánica y otras.
− Mètodes de control d’herbes no desitjades: − Métodos de control de hierbas no deseadas:
Num. 6811 / 05.07.2012 19973

− Preventius: control de la difusió i l’establiment de llavors i pro- − Preventivos: control de la difusión y establecimiento de semillas y
pagació de material vegetal. Ocupació de llavors certificades en els cul- propagación de material vegetal. Empleo de semillas certificadas en los
tius, substrats, compost i matèria orgànica de qualitat. cultivos, sustratos, compost y materia orgánica de calidad.
− Culturals: maneig del cultiu per a un millor aprofitament dels − Culturales: manejo del cultivo para un mejor aprovechamiento de
recursos disponibles: nutrients, aigua i llum. Guarets. Sembres: sembra los recursos disponibles: nutrientes, agua y luz. Barbechos. Siembras:
directa, falsa sembra. Plantes d’aixadell. siembra directa, falsa siembra. Plantas de escarda.
− Biològics: Utilització d’insectes i fongs per a reduir la competiti- − Biológicos: Utilización de insectos y hongos para reducir la com-
vitat de les herbes no desitjades. Maneig del bestiar. petitividad de las hierbas no deseadas. Manejo del ganado.
− Físics: Reducció dels nivells d’infestació de vegetació espontània − Físicos: Reducción de los niveles de infestación de vegetación
per mitjà del control de les plantes per mitjà d’aixadells manuals, mecà- espontánea mediante el control de las plantas por medio de escardas
nics, tèrmics, solarització, encoixinat, sega i barreres. manuales, mecánicas, térmicas, solarización, acolchado, siega y barre-
ras.
− Alelopaties: efecte sobre la vegetació espontània. − Alelopatías: efecto sobre la vegetación espontánea.
− Maneig de ferramentes, equips i maquinària. Manteniment. Apers − Manejo de herramientas, equipos y maquinaria. Mantenimiento.
per a labors mecàniques: grades, binadores, raspalls rotatoris, aladres, Aperos para labores mecánicas: gradas, binadoras, cepillos rotatorios,
cremadors i fresadora. arados, quemadores y fresadora.
− Normativa de producció ecològica en el maneig de la vegetació − Normativa de producción ecológica en el manejo de la vegetación
espontània. espontánea.

Aplicació de mètodes físics i biològics: Aplicación de métodos físicos y biológicos:


− Trampes. Tipus. Èpoques d’ocupació. Emplaçament. Densitat − Trampas. Tipos. Épocas de empleo. Emplazamiento. Densidad de
d’implantació. Instal·lació. Manteniment. implantación. Instalación. Mantenimiento.
− Barreres. Malles. Cintes. Instal·lació. − Barreras. Mallas. Cintas. Instalación.
− Feromones. Característiques. Classificació. Esquers. Ús. − Feromonas. Características. Clasificación. Cebos. Empleo.
− Desinfecció de sòls. Solarització. Biofumigació. Termoteràpia. − Desinfección de suelos. Solarización. Biofumigación. Termote-
rapia.
− Lluita biològica. Estratègies. Depredadors. Parasiticides. Pro- − Lucha biológica. Estrategias. Depredadores. Parasitoides. Proce-
cessos de depredació i parasitisme. Soltes. Potenciació dels enemics sos de depredación y parasitismo. Sueltas. Potenciación de los enemigos
naturals existents en el cultiu. Equilibri de l’agrosistema. naturales existentes en el cultivo. Equilibrio del agrosistema.
− Marcs de plantació. Arreplega de restes de collita. El maneig del − Marcos de plantación. Recogida de restos de cosecha. El manejo
sòl en la prevenció: adobat, treball, drenatge. del suelo en la prevención: abonado, laboreo, drenaje.
− Materials i ferramentes d’aplicació. − Materiales y herramientas de aplicación.
− Disseny i ompliment de documentació tècnica. − Diseño y cumplimentación de documentación técnica.
− Normativa de producció ecològica en l’aplicació de mètodes físics − Normativa de producción ecológica en la aplicación de métodos
i biològics. físicos y biológicos.

Tractaments fitosanitaris en producció ecològica: Tratamientos fitosanitarios en producción ecológica:


− Productes fitosanitaris ecològics. Substàncies d’origen vegetal: − Productos fitosanitarios ecológicos. Sustancias de origen vegetal:
biopreparats, extractes vegetals. Efecte, preparació i aplicació. biopreparados, extractos vegetales. Efecto, preparación y aplicación.
− Infusions, essències, decoccions i maceracions. Efecte, preparació − Infusiones, esencias, decocciones y maceraciones. Efecto, prepa-
i aplicació. ración y aplicación.
− Altres derivats naturals de plantes, animals i algues. − Otros derivados naturales de plantas, animales y algas.
− Productes minerals. Efecte, preparació i aplicació. − Productos minerales. Efecto, preparación y aplicación.
− Productes químics permesos per la normativa. Efecte, preparació − Productos químicos permitidos por la normativa. Efecto, prepa-
i aplicació. ración y aplicación.
− Llindars ecològics. − Umbrales ecológicos.
− Tractaments: dosi, gasto i procediments d’aplicació. Maneig de − Tratamientos: dosis, gasto y procedimientos de aplicación. Mane-
residus. jo de residuos.
− Transport i emmagatzemament dels productes utilitzats. − Transporte y almacenamiento de los productos utilizados.
− Maquinària, estris i ferramentes d’aplicació: tipus, conservació i − Maquinaria, útiles y herramientas de aplicación: tipos, conserva-
regulació. Maneig. Manteniment. ción y regulación. Manejo. Mantenimiento.
− Equips de protecció personal. − Equipos de protección personal.
− Disseny i ompliment de documentació tècnica. − Diseño y cumplimentación de documentación técnica.
− Normativa de producció ecològica en l’aplicació de tractaments − Normativa de producción ecológica en la aplicación de tratamien-
fitosanitaris en producció vegetal ecològica. tos fitosanitarios en producción vegetal ecológica.

Prevenció de riscos laborals i protecció ambiental: Prevención de riesgos laborales y protección ambiental:
− Riscos inherents a la instal·lació agrícola. Identificació de riscos. − Riesgos inherentes a la instalación agrícola. Identificación de
riesgos.
− Mitjans de prevenció. Determinació de les mesures de prevenció − Medios de prevención. Determinación de las medidas de preven-
de riscos laborals. ción de riesgos laborales.
− Prevenció i protecció col·lectiva. − Prevención y protección colectiva.
− Factors físics de l’entorn de treball. − Factores físicos del entorno de trabajo.
− Equips de protecció individual o EPI. − Equipos de protección individual o EPI’s.
− Senyalització en la instal·lació agrícola. − Señalización en la instalación agrícola.
− Seguretat en la instal·lació agrícola. − Seguridad en la instalación agrícola.
− Fitxes de seguretat. − Fichas de seguridad.
− Sistemes de seguretat aplicats a les màquines i equips. − Sistemas de seguridad aplicados a las máquinas y equipos.
− Compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals. − Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos labora-
les.
− Factors químics de l’entorn de treball. − Factores químicos del entorno de trabajo.
− Mètodes i normes d’orde i neteja. − Métodos y normas de orden y limpieza.
Num. 6811 / 05.07.2012 19974

− Protecció ambiental: arreplega i selecció de residus. − Protección ambiental: recogida y selección de residuos.
− Emmagatzemament i retirada de residus. − Almacenamiento y retirada de residuos.
− Compliment de la normativa de protecció ambiental. − Cumplimiento de la normativa de protección ambiental.
− Compromís ètic amb els valors de conservació i defensa del patri- − Compromiso ético con los valores de conservación y defensa del
moni ambiental i cultural de la societat. patrimonio ambiental y cultural de la sociedad.

Mòdul professional: Comercialització de Productes Agroecològics Módulo profesional: Comercialización de Productos Agroecológicos.
Codi: 0413 Código: 0413
Duració: 66 hores Duración: 66 horas
Continguts: Contenidos:

Sistemes de comercialització: Sistemas de comercialización:


− Comercialització. Concepte. Peculiaritats dels productes ecolò- − Comercialización. Concepto. Peculiaridades de los productos
gics. ecológicos.
− Estudis de mercat. Busca i obtenció d’informació. Anàlisi de la − Estudios de mercado. Búsqueda y obtención de información. Aná-
informació. Orientació cap al client. Mercat, demanda i competència. lisis de la información. Orientación hacia el cliente. Mercado, demanda
Tecnologies de la informació i informació de preus. y competencia. Tecnologías de la información e información de pre-
cios.
− Canals de comercialització. Relació consumidor/productor. La − Canales de comercialización. Relación consumidor-productor. La
venda directa. venta directa.
− Agents de comercialització. − Agentes de comercialización.
− Centres de contractació i mercats. Llotges, mercats d’abastiments − Centros de contratación y mercados. Lonjas, mercados de abastos
i altres. La tira de comptar. y otros. La tira de contar.
− Formes de compravenda. Contractes de compravenda. Formes − Formas de compra-venta. Contratos de compra-venta. Formas
de pagament. de pago.
− Criteris de selecció de comercialització. − Criterios de selección de comercialización.
− Normativa sobre comercialització. − Normativa sobre comercialización.

Tècniques de promoció i venda: Técnicas de promoción y venta:


− Variables que condicionen els interessos de consum del client. El − Variables que condicionan los intereses de consumo del cliente.
prescriptor. El prescriptor.
− Presentació de les característiques del producte al client. Beneficis − Presentación de las características del producto al cliente. Benefi-
nutricionals, ambientals i socials. cios nutricionales, ambientales y sociales.
− Tècniques de promoció i publicitat. Promoció en diferents mit- − Técnicas de promoción y publicidad. Promoción en diferentes
jans: premsa, ràdio, revistes temàtiques. El màrqueting de la PIME medios: prensa, radio, revistas temáticas. El marketing de la PYME
agroecològica. agroecológica.
− Fires i esdeveniments: estand, motivació, tracte al client, degus- − Ferias y eventos: stand, motivación, trato al cliente, degustación
tació de productes. de productos.
− La publicitat en el punt de venda. Expositors. Cartells. Ofertes i − La publicidad en el punto de venta. Expositores. Carteles. Ofertas
promocions. y promociones.
− Aplicació de les noves tecnologies en la promoció i venda. Boti- − Aplicación de las nuevas tecnologías en la promoción y venta.
gues virtuals: tipologia i utilització. Tiendas virtuales: tipología y utilización.
− Seguretat i mitjans de pagament: Terminal del punt de venda − Seguridad y medios de pago: Terminal del punto de venta (TPV)
(TPV) virtual, transferències, cobraments contra reembossament i altres. virtual, transferencias, cobros contra reembolso y otros. Seguros de
Assegurances de cobrament. cobro.
− Llei General de Defensa dels Consumidors i Usuaris. Lleis auto- − Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios. Leyes
nòmiques de protecció al consumidor. autonómicas de protección al consumidor.
− Llei Orgànica de Protecció de Dades. − Ley Orgánica de Protección de Datos.

Condicionament de productes per a la venda: Acondicionamiento de productos para la venta:


− Condicionament. Procediment segons producte. Disseny i enva- − Acondicionamiento. Procedimiento según producto. Diseño y
sament de productes ecològics. envasado de productos ecológicos.
− Caracterització dels envasos i embalatges autoritzats. Materi- − Caracterización de los envases y embalajes autorizados. Mate-
als: vidre, cartó, paper, plàstics, multicapa i altres. Incompatibilitats riales: vidrio, cartón, papel, plásticos, multicapa y otros. Incompatibi-
dels materials d’envasament amb els productes. Migracions. Envasos i lidades de los materiales de envasado con los productos. Migraciones.
embalatges biodegradables. Envases y embalajes biodegradables.
− Procediment d’envasament i embalatge dels productes ecològics. − Procedimiento de envasado y embalaje de los productos ecológi-
Enllandat, embotellat, in situ, termoenvasat, fardells, retractilat, termo- cos. Enlatado, embotellado, in situ, termoenvasado, fardos, retractilado,
segellat i altres. termosellado y otros.
− Etiquetatge. Materials d’etiquetatge. Tipus d’etiquetes. Materials − Etiquetado. Materiales de etiquetado. Tipos de etiquetas. Mate-
auxiliars: pegaments, resines i altres. Informació obligatòria i facultati- riales auxiliares: pegamentos, resinas y otros. Información obligatoria
va. Normativa legal vigent. La traçabilitat. y facultativa. Normativa legal vigente. La Trazabilidad.
− Exposició de productes en el punt de venda. Implantació vertical − Exposición de productos en el punto de venta. Implantación ver-
i horitzontal de productes. tical y horizontal de productos.
− Normativa de producció ecològica relativa al condicionament de − Normativa de producción ecológica relativa al acondicionamiento
productes. de productos.

Establiment de preus de productes agroecològics: Establecimiento de precios de productos agroecológicos:


− Costos. Tipus. Costos fixos, costos variables. − Costes. Tipos. Costes fijos, costes variables.
− Càlcul del cost d’entrades. Tècniques de càlcul de costos. Registre − Cálculo del coste de insumos. Técnicas de cálculo de costes.
documental. Finançament i costos financers. Registro documental. Financiación y costes financieros.
− Control de consums. Mètodes d’estalvi. − Control de consumos. Métodos de ahorro.
Num. 6811 / 05.07.2012 19975

− Escandall. Marges i descomptes. − Escandallo. Márgenes y descuentos.


− Fixació de preus. Mètodes. − Fijación de precios. Métodos.
− Càlcul de preus. Tècniques. − Cálculo de precios. Técnicas.

Prevenció de riscos laborals i protecció ambiental: Prevención de riesgos laborales y protección ambiental:
− Riscos inherents a la instal·lació agrícola. Identificació de riscos. − Riesgos inherentes a la instalación agrícola. Identificación de
riesgos.
− Mitjans de prevenció. Determinació de les mesures de prevenció − Medios de prevención. Determinación de las medidas de preven-
de riscos laborals. ción de riesgos laborales.
− Prevenció i protecció col·lectiva. − Prevención y protección colectiva.
− Factors físics de l’entorn de treball. − Factores físicos del entorno de trabajo.
− Equips de protecció individual o EPI. − Equipos de protección individual o EPI’s.
− Senyalització en la instal·lació agrícola. − Señalización en la instalación agrícola.
− Seguretat en la instal·lació agrícola. − Seguridad en la instalación agrícola.
− Fitxes de seguretat. − Fichas de seguridad.
− Sistemes de seguretat aplicats a les màquines i els equips. − Sistemas de seguridad aplicados a las máquinas y equipos.
− Compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals. − Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos labora-
les.
− Factors químics de l’entorn de treball. − Factores químicos del entorno de trabajo.
− Mètodes / normes d’orde i neteja. − Métodos / normas de orden y limpieza.
− Protecció ambiental: recollida i selecció de residus. − Protección ambiental: recogida y selección de residuos.
− Emmagatzemament i retirada de residus. − Almacenamiento y retirada de residuos.
− Compliment de la normativa de protecció ambiental. − Cumplimiento de la normativa de protección ambiental.
− Compromís ètic amb els valors de conservació i defensa del patri- − Compromiso ético con los valores de conservación y defensa del
moni ambiental i cultural de la societat. patrimonio ambiental y cultural de la sociedad.

Mòdul professional: Empresa i Iniciativa Emprenedora Módulo profesional: Empresa e Iniciativa Emprendedora.
Codi: 0415 Código: 0415
Duració: 66 hores Duración: 66 horas
Continguts: Contenidos:

Iniciativa emprenedora: Iniciativa emprendedora:


− Innovació i desenrotllament econòmic. Principals característiques − Innovación y desarrollo económico. Principales características de
de la innovació en la producció agroecològica (materials, tecnologia, la innovación en la producción agroecológica (materiales, tecnología,
organització de la producció, etc.). organización de la producción, etc.).
− Beneficis socials de la cultura emprenedora. − Beneficios sociales de la cultura emprendedora.
− El caràcter emprenedor. Factors claus dels emprenedors: iniciati- − El carácter emprendedor. Factores claves de los emprendedores:
va, creativitat i formació. iniciativa, creatividad y formación.
– L’actuació dels emprenedors com a empleats d’una pime relacio- − La actuación de los emprendedores como empleados de una pyme
nada amb la producció agroecològica. relacionada con la producción agroecológica.
– L’actuació dels emprenedors com a empresaris d’una pime rela- − La actuación de los emprendedores como empresarios de una
cionada amb la producció agroecològica. El risc en l’activitat empre- pyme relacionada con la producción agroecológica. El riesgo en la acti-
nedora. vidad emprendedora.
− Concepte d’empresari. Requisits per a l’exercici de l’activitat − Concepto de empresario. Requisitos para el ejercicio de la acti-
empresarial. vidad empresarial.
− Objectius personals versus objectius empresarials. − Objetivos personales versus objetivos empresariales.
− Pla d’empresa: la idea de negoci en l’àmbit de la producció agro- − Plan de empresa: la idea de negocio en el ámbito de la producción
ecològica. agroecológica.
− Bones pràctiques de cultura emprenedora en l’àmbit de la produc- − Buenas prácticas de cultura emprendedora en el ámbito de la pro-
ció agroecològica. ducción agroecológica.

L’empresa i el seu entorn : La empresa y su entorno:


− L’empresa com a sistema. − La empresa como sistema.
− Funcions bàsiques de l’empresa. − Funciones básicas de la empresa.
− Distintes formes d’organització: avantatges i inconvenients. L’or- − Distintas formas de organización: ventajas e inconvenientes. El
ganigrama. organigrama.
− L’entorn general de l’empresa: econòmic, social, demogràfic, cul- − El entorno general de la empresa: económico, social, demográfi-
tural i mediambiental. co, cultural y medioambiental.
− L’entorn específic de l’empresa: clients, proveïdors i competèn- − El entorno específico de la empresa: clientes, proveedores y com-
cia. petencia.
− Anàlisi de l’entorn general d’una pime relacionada amb la pro- − Análisis del entorno general de una pyme relacionada con la pro-
ducció agroecològica. ducción agroecológica.
− Anàlisi de l’entorn específic d’una pime relacionada amb la pro- − Análisis del entorno específico de una pyme relacionada con la
ducció agroecològica. producción agroecológica.
− L’estudi de mercat. − El estudio de mercado.
− Localització de l’empresa. − Localización de la empresa.
− Pla de màrqueting. − Plan de marketing.
− Relacions d’una pime de producció agroecològica amb el seu − Relaciones de una pyme de producción agroecológica con su
entorn. entorno.
Num. 6811 / 05.07.2012 19976

− Relacions d’una pime de producció agroecològica amb el conjunt − Relaciones de una pyme de producción agroecológica con el con-
de la societat. junto de la sociedad.
− Contribució d’una pime de producció agroecològica al desenrot- − Contribución de una pyme de producción agroecológica al desa-
llament sostenible. rrollo sostenible.
− Cultura de l’empresa i imatge corporativa. − Cultura de la empresa e imagen corporativa
− L’ètica empresarial i els principis ètics d’actuació. − La ética empresarial y los principios éticos de actuación.
− La responsabilitat social corporativa. − La responsabilidad social corporativa.
− El balanç social. − El balance social.
− Responsabilitat social i ètica de les empreses de producció agro- − Responsabilidad social y ética de las empresas de producción
ecològica. agroecológica.

Creació i posada en marxa d’una empresa: Creación y puesta en marcha de una empresa:
− Concepte jurídic d’empresa. − Concepto jurídico de empresa.
− Tipus d’empresa i elecció de la forma jurídica: responsabilitat, − Tipos de empresa y elección de la forma jurídica: responsabilidad,
fiscalitat, capital social, dimensió i nombre de socis. fiscalidad, capital social, dimensión y número de socios.
− Requisits legals mínims exigits per a la constitució de l’empresa, − Requisitos legales mínimos exigidos para la constitución de la
segons la seua forma jurídica. empresa, según su forma jurídica.
− Tràmits administratius per a la constitució d’una empresa. − Trámites administrativos para la constitución de una empresa.
− Vies d’assessorament i gestió administrativa externs existents per − Vías de asesoramiento y gestión administrativa externos existen-
a posar en marxa una pime. La finestreta única empresarial. tes para poner en marcha una pyme. La ventanilla única empresarial.
− Concepte d’inversió i fonts de finançament. − Concepto de inversión y fuentes de financiación.
− Instruments de finançament bancari. − Instrumentos de financiación bancaria.
− Ajudes, subvencions i incentius fiscals per a empreses relaciona- − Ayudas, subvenciones e incentivos fiscales para empresas relacio-
des amb la producció agroecològica. nadas con la producción agroecológica.
− Viabilitat econòmica i viabilitat financera d’una pime relacionada − Viabilidad económica y viabilidad financiera de una pyme rela-
amb la producció agroecològica. cionada con la producción agroecológica.
− Pla d’empresa: elecció de la forma jurídica, estudi de viabilitat − Plan de empresa: elección de la forma jurídica, estudio de via-
econòmica i financera, tràmits administratius i gestió d’ajudes i sub- bilidad económica y financiera, trámites administrativos y gestión de
vencions. ayudas y subvenciones.

Funció administrativa: Función administrativa:


− Concepte de comptabilitat i nocions bàsiques. − Concepto de contabilidad y nociones básicas.
− Operacions comptables: registre de la informació econòmica − Operaciones contables: registro de la información económica de
d’una empresa. una empresa.
− La comptabilitat com a imatge fidel de la situació econòmica. − La contabilidad como imagen fiel de la situación económica.
− El balanç i el compte de resultats. − El Balance y la Cuenta de resultados.
− Anàlisi de la informació comptable. − Análisis de la información contable.
− Llibres i documents obligatoris segons la normativa vigent − Libros y documentos obligatorios según la normativa vigente
− Obligacions fiscals de les empreses. − Obligaciones fiscales de las empresas.
− Requisits i terminis per a la presentació de documents oficials. − Requisitos y plazos para la presentación de documentos oficia-
les.
− Gestió administrativa d’una explotació agroecològica. − Gestión administrativa de una explotación agroecológica.
− Documents necessaris per a l’exercici de l’activitat econòmica: − Documentos necesarios para el desarrollo de la actividad econó-
documents de compravenda, mitjans de pagament i altres. mica: documentos de compraventa, medios de pago y otros.

Mòdul professional: Formació en Centres de Treball Módulo profesional: Formación en Centros de Trabajo.
Codi: 0416 Código: 0416
Duració: 380 hores Duración: 380 horas
Continguts: Contenidos:

Identificació de l’estructura i organització empresarial: Identificación de la estructura y organización empresarial:


− Estructura i organització empresarial del sector agroecològic. − Estructura y organización empresarial del sector agroecológico.
− Activitat de l’empresa i la seua ubicació en el sector agroecolò- − Actividad de la empresa y su ubicación en el sector agroecoló-
gic. gico.
− Organigrama de l’empresa. Relació funcional entre departa- − Organigrama de la empresa. Relación funcional entre departa-
ments mentos
− Organigrama logístic de l’empresa. Proveïdors, clients i canals de − Organigrama logístico de la empresa. Proveedores, clientes y
comercialització. canales de comercialización.
− Procediments de treball en l’àmbit de l’empresa. Sistemes i mèto- − Procedimientos de trabajo en el ámbito de la empresa. Sistemas
des de treball. y métodos de trabajo.
− Recursos humans en l’empresa: requisits de formació i de compe- − Recursos humanos en la empresa: requisitos de formación y de
tències professionals, personals i socials associades als diferents llocs competencias profesionales, personales y sociales asociadas a los dife-
de treball. rentes puestos de trabajo.
− Sistema de qualitat establit en el centre de treball. − Sistema de calidad establecido en el centro de trabajo.
− Sistema de seguretat establit en el centre de treball. − Sistema de seguridad establecido en el centro de trabajo.

Aplicació d’hàbits ètics i laborals: Aplicación de hábitos éticos y laborales:


− Actituds personals: empatia, puntualitat. − Actitudes personales: empatía, puntualidad.
− Actituds professionals: orde, neteja, responsabilitat i seguretat. − Actitudes profesionales: orden, limpieza, responsabilidad y segu-
ridad.
− Actituds davant de la prevenció de riscos laborals i ambientals. − Actitudes ante la prevención de riesgos laborales y ambientales.
Num. 6811 / 05.07.2012 19977

− Jerarquia en l’empresa. Comunicació amb l’equip de treball. − Jerarquía en la empresa. Comunicación con el equipo de trabajo.
− Documentació de les activitats professionals: mètodes de classifi- − Documentación de las actividades profesionales: métodos de cla-
cació, codificació, renovació i eliminació. sificación, codificación, renovación y eliminación.
− Reconeixement i aplicació de les normes internes, instruccions de − Reconocimiento y aplicación de las normas internas, instruccio-
treball, procediments normalitzats de treball i altres de l’empresa. nes de trabajo, procedimientos normalizados de trabajo y otros de la
empresa.
Realització d’operacions d’implantació de cultius ecològics: Realización de operaciones de implantación de cultivos ecológi-
cos:
− Procés de transformació de cultiu tradicional a ecològic. − Proceso de transformación de cultivo tradicional a ecológico.
− Interpretació de les característiques edàfiques i geològiques del − Interpretación de las características edáficas y geológicas del
terreny. terreno.
− Mesures per a evitar l’erosió. − Medidas para evitar la erosión.
− Influència en l’equilibri de l’agrosistema del disseny de rotacions − Influencia en el equilibrio del agrosistema del diseño de rotacio-
associacions i policultius. nes asociaciones y policultivos.
− Labors ecològiques de preparació del terreny i del substrat de − Labores ecológicas de preparación del terreno y del sustrato de
planters. semilleros.
− Sembra, plantació i trasplantament del material vegetal ecològic. − Siembra, plantación y trasplante del material vegetal ecológico.
− Neteja i manteniment de primer nivell de maquinària, apers, fer- − Limpieza y mantenimiento de primer nivel de maquinaria, aperos,
ramentes i equips. herramientas y equipos.
− Control dels treballs realitzats i dels mitjans utilitzats − Control de los trabajos realizados y de los medios empleados
− Normativa de producció agrícola ecològica, ambiental i pla de − Normativa de producción agrícola ecológica, ambiental y plan de
prevenció de riscos laborals en les operacions d’implantació de cultius prevención de riesgos laborales en las operaciones de implantación de
ecològics. cultivos ecológicos.

Realització d’operacions de cultiu en sembrats i plantacions eco- Realización de operaciones de cultivo en sembrados y plantaciones
lògiques: ecológicas:
− Operacions de maneig del sòl. Estabilització. Optimització d’ai- − Operaciones de manejo del suelo. Estabilización. Optimización
gua. de agua.
− Elaboració de compost. Restes orgàniques. − Elaboración de compost. Restos orgánicos.
− Conservació i augment de la fertilitat del sòl. − Conservación y aumento de la fertilidad del suelo.
− Maneig del sistema de reg. Criteris ecològics. − Manejo del sistema de riego. Criterios ecológicos.
− Operacions culturals. Influència en la sostenibilitat i sanitat de − Operaciones culturales. Influencia en la sostenibilidad y sanidad
l’agrosistema. del agrosistema.
− Collita de productes vegetals ecològics. − Cosecha de productos vegetales ecológicos.
− Magatzematge de productes vegetals ecològics. − Almacenaje de productos vegetales ecológicos.
− Comercialització de productes vegetals ecològics. − Comercialización de productos vegetales ecológicos.
− Neteja i manteniment de primer nivell de maquinària, apers, fer- − Limpieza y mantenimiento de primer nivel de maquinaria, aperos,
ramentes i equips. herramientas y equipos.
− Control dels treballs realitzats i dels mitjans utilitzats. − Control de los trabajos realizados y de los medios empleados.
− Normativa de producció agrícola ecològica, ambiental i pla de − Normativa de producción agrícola ecológica, ambiental y plan de
prevenció de riscos laborals en les operacions de cultiu en sembrats i prevención de riesgos laborales en las operaciones de cultivo en sem-
plantacions ecològiques. brados y plantaciones ecológicas.

Maneig sanitari de l’agrosistema: Manejo sanitario del agrosistema:


− Establiment i manteniment d’infraestructures ecològiques. − Establecimiento y mantenimiento de infraestructuras ecológicas.
− Equilibri sanitari. Mètodes de control. − Equilibrio sanitario. Métodos de control.
− Col·locació de barreres físiques. Trampes i altres. − Colocación de barreras físicas. Trampas y otras.
− Solta de depredadors i parasitoides. − Suelta de depredadores y parasitoides.
− Preparació d’extractes de plantes. − Preparación de extractos de plantas.
− Eliminació de vegetació espontània amb el bestiar. − Eliminación de vegetación espontánea con el ganado.
− Tractament fitosanitari ecològic. Equips. Dosificació. Aplicació. − Tratamiento fitosanitario ecológico. Equipos. Dosificación. Apli-
cación.
− Neteja i manteniment de primer nivell de maquinària, apers, fer- − Limpieza y mantenimiento de primer nivel de maquinaria, aperos,
ramentes i equips. herramientas y equipos.
− Control dels treballs realitzats i dels mitjans utilitzats. − Control de los trabajos realizados y de los medios empleados.
− Normativa de producció agrícola ecològica, ambiental i pla de − Normativa de producción agrícola ecológica, ambiental y plan de
prevenció de riscos laborals en l’aplicació de tractaments fitosanitaris prevención de riesgos laborales en la aplicación de tratamientos fitosa-
ecològics. nitarios ecológicos.

Maneig ecològic del bestiar: Manejo ecológico del ganado:


− Normes i protocols per a l’adaptació del bestiar al sistema de − Normas y protocolos para la adaptación del ganado al sistema de
producció ecològica. producción ecológica.
− Marcatge i identificació animal. − Marcaje e identificación animal.
− Aprovisionament i alimentació del bestiar. − Aprovisionamiento y alimentación del ganado.
− Pasturatge. Maneig. − Pastoreo. Manejo.
− Control de la reproducció. − Control de la reproducción.
− Cria, recria i encebament. − Cría, recría y cebo.
− Munyiment. − Ordeño.
− Maneig de ruscos. Productes apícoles. − Manejo de colmenas. Productos apícolas.
− Mètodes ecològics de prevenció i control sanitari. − Métodos ecológicos de prevención y control sanitario.
− Comercialització de productes ramaders ecològics. − Comercialización de productos ganaderos ecológicos.
Num. 6811 / 05.07.2012 19978

− Normativa sobre producció ramadera ecològica, ambiental, de − Normativa sobre producción ganadera ecológica, ambiental, de
sanitat, de benestar animal i pla de prevenció de riscos laborals en el sanidad, de bienestar animal y plan de prevención de riesgos laborales
maneig ecològic del bestiar. en el manejo ecológico del ganado.

Muntatge i manteniment de sistemes de forçat, infraestructures i instal- Montaje y mantenimiento de sistemas de forzado, infraestructuras e
lacions agropecuàries: instalaciones agropecuarias:
− Valoració dels sistemes de forçat, infraestructures i instal·lacions − Valoración de los sistemas de forzado, infraestructuras e instala-
de l’explotació. ciones de la explotación.
− Realització del muntatge de la instal·lació de reg. Maneig de com- − Realización del montaje de la instalación de riego. Manejo de
ponents i accessoris. componentes y accesorios.
− Muntatge de l’estructura i coberta d’un sistema de protecció. − Montaje de la estructura y cubierta de un sistema de protección.
− Control ambiental de la instal·lació de forçat. − Control ambiental de la instalación de forzado.
− Control de les condicions ambientals de les instal·lacions rama- − Control de las condiciones ambientales de las instalaciones gana-
deres deras
− Manteniment, neteja i desinfecció de les instal·lacions ramaderes − Mantenimiento, limpieza y desinfección de las instalaciones gana-
deras
− Control dels treballs realitzats i dels mitjans utilitzats. − Control de los trabajos realizados y de los medios empleados.

ANNEX II

Seqüenciació i distribució horària setmanal dels mòduls professionals.

Cicle formatiu de grau mitjà: Producció Agroecològica


Segon curs
MÒDUL PROFESSIONAL Duració (hores) Primer curs (h/setmana)
2 trimestres (h/setmana) 1 trimestre (hores)
0404 Fonaments Agronòmics. 128 4
0405 Fonaments Zootècnics. 128 4
0406 Implantació de Cultius Ecològics. 224 7
0407 Taller i Equips de Tracció. 96 3
0408 Infraestructures i Instal·lacions Agrícoles. 96 3
Horari reservat per a la docència en anglés. 64 2
0409 Principis de Sanitat Vegetal. 128 4
0414 Formació i Orientació Laboral. 96 3
0410 Producció Vegetal Ecològica. 198 9
0411 Producció Ramadera Ecològica. 176 8
0412 Maneig Sanitari de l’Agrosistema 110 5
Horari reservat per a la docència en anglés. 44 2
0413 Comercialització de Productes Agroecològics. 66 3
0415 Empresa i Iniciativa Emprenedora 66 3
0416 Formació en Centres de Treball. 380 380
Total en el cicle formatiu 2000 30 30 380

*************

ANEXO II

Secuenciación y distribución horaria semanal de los módulos profesionales.

Ciclo formativo de grado medio: Producción Agroecológica


Primer curso (h/sema- Segundo curso
MÓDULO PROFESIONAL Duración (horas)
na) 2 trimestres (h/semana) 1 trimestre (horas)
0404 Fundamentos Agronómicos. 128 4
0405 Fundamentos Zootécnicos. 128 4
0406 Implantación de Cultivos Ecológicos. 224 7
0407 Taller y Equipos de Tracción. 96 3
0408 Infraestructuras e Instalaciones Agrícolas. 96 3
Horario reservado para la docencia en inglés. 64 2
0409 Principios de Sanidad Vegetal. 128 4
0414 Formación y Orientación Laboral. 96 3
0410 Producción Vegetal Ecológica. 198 9
0411 Producción Ganadera Ecológica. 176 8
0412 Manejo Sanitario del Agrosistema 110 5
Horario reservado para la docencia en inglés. 44 2
0413 Comercialización de Productos Agroecológicos. 66 3
0415 Empresa e Iniciativa Emprendedora. 66 3
0416 Formación en Centros de Trabajo. 380 380
Total en el ciclo formativo 2000 30 30 380
Num. 6811 / 05.07.2012 19979

− Manteniment dels sistemes de forçat, infraestructures i instal- − Mantenimiento de los sistemas de forzado, infraestructuras e ins-
lacions agrícoles. talaciones agrícolas.
− Normativa ambiental, de sanitat, benestar animal i pla de pre- − Normativa ambiental, de sanidad, bienestar animal y plan de pre-
venció de riscos laborals en el muntatge i manteniment de sistemes de vención de riesgos laborales en el montaje y mantenimiento de sistemas
forçat, infraestructures i instal·lacions agropecuàries. de forzado, infraestructuras e instalaciones agropecuarias.

ANNEX III ANEXO III

Professorat Profesorado

A. ATRIBUCIÓ DOCENT A. ATRIBUCIÓN DOCENTE


Especialitat del Especialidad del
Mòduls professionals Cos Módulos profesionales Cuerpo
professorat profesorado
– Catedràtic d’ensenyança Catedrático de enseñanza
CV0001. Anglés Tècnic I-M secundària CV0001.Inglés Técnico I-M secundaria
Anglés Inglés
CV0002. Anglés Tècnic II-M – Professor d’ensenyança CV0002.Inglés Técnico II-M Profesor de enseñanza
secundària secundaria

B. FORMACIÓ INICIAL REQUERIDA AL PROFESSORAT DE B. FORMACIÓN INICIAL REQUERIDA AL PROFESORADO


CENTRES DOCENTS DE TITULARITAT PRIVADA O D’ALTRES DE CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD PRIVADA O DE
ADMINISTRACIONS DIFERENTS DE L’EDUCATIVA OTRAS ADMINISTRACIONES DISTINTAS DE LA EDUCATIVA

Mòduls professionals Requisits de formació inicial Módulos profesionales Requisitos de formación inicial
Els indicats per a impartir la matèria Los indicados para impartir la materia
d’Anglés, en Educació Secundària de Inglés, en Educación Secundaria
Obligatòria o Batxillerat, segons esta- Obligatoria o Bachillerato, según esta-
blix el Reial Decret 860/2010, de 2 de blece el Real Decreto 860/2010, de 2
CV0001.Inglés Técnico I-M
CV0001. Anglés Tècnic I-M juliol, pel qual es regulen les condici- de julio, por el que se regulan las con-
CV0002.Inglés Técnico II-M
CV0002. Anglés Tècnic II-M ons de formació inicial del professorat diciones de formación inicial del pro-
dels centres privats per a exercir la fesorado de los centros privados para
docència en les ensenyances d’Educa- ejercer la docencia en las enseñanzas
ció Secundària Obligatòria o del Bat- de educación secundaria obligatoria o
xillerat (BOE del 17) del bachillerato (BOE del 17)

ANNEX IV ANEXO IV

Currículum mòduls professionals: Anglés Tècnic I-M i II-M Currículo módulos profesionales: Inglés Técnico I-M y II-M

Mòdul professional: Anglés Tècnic I-M Módulo profesional: Inglés Técnico I-M.
Codi:CV0001 Código: CV0001.
Duració:64 hores Duración: 64 horas.

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Reconeix informació professional i quotidiana continguda en 1. Reconoce información profesional y cotidiana contenida en
discursos orals emesos en llengua estàndard, analitzant el contingut discursos orales emitidos en lengua estándar, analizando el conteni-
global del missatge i relacionant-lo amb els recursos lingüístics cor- do global del mensaje y relacionándolo con los recursos lingüísticos
responents. correspondientes.
Criteris d’avaluació: Criterios de evaluación:
a) S’ha situat el missatge en el seu context. a) Se ha situado el mensaje en su contexto.
b) S’ha identificat la idea principal del missatge. b) Se ha identificado la idea principal del mensaje.
c) S’ha reconegut la finalitat del missatge directe, telefònic o per un c) Se ha reconocido la finalidad del mensaje directo, telefónico o
altre mitjà auditiu. por otro medio auditivo.
d) S’ha extret informació específica en missatges relacionats amb d) Se ha extraído información específica en mensajes relacionados
aspectes quotidians de la vida professional i quotidiana. con aspectos cotidianos de la vida profesional y cotidiana.
e) S’han seqüenciat els elements constituents del missatge. e) Se han secuenciado los elementos constituyentes del mensaje.
f) S’han identificat les idees principals d’un discurs sobre temes f) Se han identificado las ideas principales de un discurso sobre
coneguts, transmesos per els mitjans de comunicació i emesos en llen- temas conocidos, transmitidos por los medios de comunicación y emi-
gua estàndard i articulades amb claredat. tidos en lengua estándar y articuladas con claridad.
g) S’han reconegut les instruccions orals i s’han seguit les indica- g) Se han reconocido las instrucciones orales y se han seguido las
cions. indicaciones.
h) S’ha pres consciència de la importància de comprendre global- h) Se ha tomado conciencia de la importancia de comprender glo-
ment un missatge, sense entendre tots i cada un dels elements d’este. balmente un mensaje, sin entender todos y cada uno de los elementos
del mismo.

2. Interpreta informació professional continguda en textos escrits 2. Interpreta información profesional contenida en textos escritos
senzills, analitzant de manera comprensiva els seus continguts. sencillos, analizando de forma comprensiva sus contenidos.
Criteris d’avaluació: Criterios de evaluación:
a) S’han seleccionat els materials de consulta i diccionaris tècnics. a) Se han seleccionado los materiales de consulta y diccionarios
técnicos.
Num. 6811 / 05.07.2012 19980

b) S’han llegit de manera comprensiva textos clars en llengua estàn- b) Se han leído de forma comprensiva textos claros en lengua están-
dard. dar.
c) S’ha interpretat el contingut global del missatge. c) Se ha interpretado el contenido global del mensaje.
d) S’ha relacionat el text amb l’àmbit del sector a què es referix. d) Se ha relacionado el texto con el ámbito del sector a que se refie-
re.
e) S’ha identificat la terminologia utilitzada. e) Se ha identificado la terminología utilizada.
f) S’han realitzat traduccions de textos en llengua estàndard utilit- f) Se han realizado traducciones de textos en lengua estándar utili-
zant material de suport en cas necessari. zando material de apoyo en caso necesario.
g) S’ha interpretat el missatge rebut a través de suports telemàtics: g) Se ha interpretado el mensaje recibido a través de soportes tele-
correu electrònic, fax, entre altres. máticos: e-mail, fax, entre otros.

3. Emet missatges orals clars estructurats, i participa com a agent 3. Emite mensajes orales claros estructurados, participando como
actiu en conversacions professionals. agente activo en conversaciones profesionales.
Criteris d’avaluació: Criterios de evaluación:
a) S’han identificat els registres utilitzats per a l’emissió del mis- a) Se han identificado los registros utilizados para la emisión del
satge. mensaje.
b) S’ha comunicat utilitzant fórmules, nexes d’unió i estratègies b) Se ha comunicado utilizando fórmulas, nexos de unión y estra-
d’interacció. tegias de interacción.
c) S’han utilitzat normes de protocol en presentacions. c) Se han utilizado normas de protocolo en presentaciones.
d) S’han descrit fets breus i imprevistos relacionats amb la seua d) Se han descrito hechos breves e imprevistos relacionados con
professió. su profesión.
e) S’ha utilitzat correctament la terminologia de la professió. e) Se ha utilizado correctamente la terminología de la profesión.
f) S’han expressat sentiments, idees o opinions. f) Se han expresado sentimientos, ideas u opiniones.
g) S’han enumerat les activitats de la tasca professional. g) Se han enumerado las actividades de la tarea profesional.
h) S’ha descrit i seqüenciat un procés de treball de la seua compe- h) Se ha descrito y secuenciado un proceso de trabajo de su com-
tència. petencia.
i) S’ha justificat l’acceptació o no de propostes realitzades. i) Se ha justificado la aceptación o no de propuestas realizadas.
j) S’ha argumentat l’elecció d’una determinada opció o procediment j) Se ha argumentado la elección de una determinada opción o pro-
de treball triat. cedimiento de trabajo elegido.
k) S’ha sol·licitat la reformulació del discurs o part d’este quan s’ha k) Se ha solicitado la reformulación del discurso o parte del mismo
considerat necessari. cuando se ha considerado necesario.

4. Elabora textos senzills en llengua estàndard, respectant les regles 4. Elabora textos sencillos en lengua estándar, respetando las reglas
gramaticals. gramaticales.
Criteris d’avaluació: Criterios de evaluación:
a) S’han redactat textos breus relacionats amb aspectes quotidians a) Se han redactado textos breves relacionados con aspectos coti-
i professionals. dianos y/o profesionales.
b) S’ha organitzat la informació de manera coherent i cohesionada. b) Se ha organizado la información de manera coherente y cohe-
sionada.
c) S’han realitzat resums de textos relacionats amb el seu entorn c) Se han realizado resúmenes de textos relacionados con su entorno
professional. profesional.
d) S’ha omplit documentació específica del seu camp professional. d) Se ha cumplimentado documentación específica de su campo
profesional.
e) S’han resumit les idees principals d’informacions donades, utilit- e) Se han resumido las ideas principales de informaciones dadas,
zant els seus propis recursos lingüístics. utilizando sus propios recursos lingüísticos.
f) S’han utilitzat les fórmules de cortesia pròpies del document a f) Se han utilizado las fórmulas de cortesía propias del documento
elaborar. a elaborar.

5. Aplica actituds i comportaments professionals en situacions de 5. Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones
comunicació, descrivint les relacions típiques característiques del país de comunicación, describiendo las relaciones típicas características del
de la llengua estrangera. país de la lengua extranjera.
Criteris d’avaluació: Criterios de evaluación:
a) S’han descrit els protocols i les normes de relació social propis a) Se han descrito los protocolos y normas de relación social pro-
del país tenint en compte els costums i usos de la comunitat on es parla pios del país teniendo en cuenta las costumbres y usos de la comunidad
la llengua anglesa. donde se habla la lengua inglesa.
b) S’han identificat els valors i les creences propis de la comunitat b) Se han identificado los valores y creencias propios de la comuni-
on es parla la llengua anglesa. dad donde se habla la lengua inglesa.
c) S’han identificat els aspectes socioprofessionals propis del sector, c) Se han identificado los aspectos socio-profesionales propios del
en qualsevol tipus de text. sector, en cualquier tipo de texto.
d) S’han aplicat els protocols i les normes de relació social propis d) Se han aplicado los protocolos y normas de relación social pro-
del país de la llengua anglesa. pios del país de la lengua inglesa.

Continguts: Contenidos:

Comprensió de missatges orals: Comprensión de mensajes orales:


− Missatges professionals del sector i quotidians. − Mensajes profesionales del sector y cotidianos.
− Missatges directes (en persona, per videoconferència...), telefò- − Mensajes directos (en persona, por videoconferencia...), telefó-
nics i gravats. nicos y grabados.
− Coneixent la terminologia específica del sector. − Conociendo la terminología específica del sector.
− Sabent extraure la idea principal i les idees secundàries. − Sabiendo extraer la idea principal e ideas secundarias.
− Sent conscients dels distints recursos gramaticals i lingüístics per- − Siendo conscientes de los distintos recursos gramaticales y lin-
què la comunicació siga possible. güísticos para que la comunicación sea posible.
Num. 6811 / 05.07.2012 19981

Interpretació de missatges escrits: Interpretación de mensajes escritos:


− Comprensió de missatges, textos, articles bàsics professionals i − Comprensión de mensajes, textos, artículos básicos profesionales
quotidians. y cotidianos.
− Suports telemàtics: fax, correu electrònic, burofax. − Soportes telemáticos: fax, e-mail, burofax.
− Terminologia específica del sector. − Terminología específica del sector.
− Idea principal i idees secundàries. − Idea principal e ideas secundarias.
− Recursos gramaticals: temps verbals, preposicions, adverbis, − Recursos gramaticales: Tiempos verbales, preposiciones, adver-
locucions preposicionals i adverbials, ús de la veu passiva, oracions de bios, locuciones preposicionales y adverbiales, uso de la voz pasiva,
relatiu, estil indirecte, i altres. oraciones de relativo, estilo indirecto, y otros.
− Relacions temporals: anterioritat, posterioritat, simultaneïtat. − Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad, simultanei-
dad.

Producció de missatges orals: Producción de mensajes orales:


− Registres utilitzats en l’emissió de missatges orals. − Registros utilizados en la emisión de mensajes orales.
− Terminologia específica del sector. − Terminología específica del sector.
− Marcadors lingüístics de relacions socials, normes de cortesia i − Marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía
diferències de registre. y diferencias de registro.
− Manteniment i seguiment del discurs oral: − Mantenimiento y seguimiento del discurso oral:
− Suport, demostració d’enteniment, petició d’aclariment, i altres. − Apoyo, demostración de entendimiento, petición de aclaración,
y otros.
− Entonació com a recurs de cohesió del text oral. − Entonación como recurso de cohesión del texto oral.

Emissió de textos escrits: Emisión de textos escritos:


− Elaboració de textos senzills professionals del sector i quotidi- − Elaboración de textos sencillos profesionales del sector y coti-
ans. dianos.
− Adequació del text al context comunicatiu. − Adecuación del texto al contexto comunicativo.
− Registre. − Registro.
− Selecció lèxica, selecció d’estructures sintàctiques, selecció de − Selección léxica, selección de estructuras sintácticas, selección de
contingut rellevant. contenido relevante.
− Ús dels signes de puntuació. − Uso de los signos de puntuación.
− Coherència en el desenrotllament del text. − Coherencia en el desarrollo del texto.

Identificació i interpretació dels elements culturals més significatius Identificación e interpretación de los elementos culturales más sig-
dels països de llengua anglesa: nificativos de los países de lengua inglesa:
− Valoració de les normes socioculturals i protocol·làries en les rela- − Valoración de las normas socioculturales y protocolarias en las
cions internacionals. relaciones internacionales.
− Ús dels recursos formals i funcionals en situacions que requerixen − Uso de los recursos formales y funcionales en situaciones que
un comportament socioprofessional a fi de projectar una bona imatge requieren un comportamiento socioprofesional con el fin de proyectar
de l’empresa. una buena imagen de la empresa.

Orientacions pedagògiques: Orientaciones pedagógicas:

Este mòdul conté la formació necessària per a l’exercici d’activitats Este módulo contiene la formación necesaria para el desempeño
relacionades amb les funcions d’atenció al client, informació i assesso- de actividades relacionadas con las funciones de atención al cliente,
rament, desenrotllament i seguiment de normes de protocol i compli- información y asesoramiento, desarrollo y seguimiento de normas de
ment de processos i protocols de qualitat; tot això en anglés, incloent-hi protocolo y cumplimiento de procesos y protocolos de calidad; todo ello
aspectes com: en inglés, incluyendo aspectos como:
– L’ús i l’aplicació de les diverses tècniques de comunicació per a − El uso y aplicación de las diversas técnicas de comunicación para
informar i assessorar el client durant els processos de servici. informar y asesorar al cliente durante los procesos de servicio.
– El desenrotllament i la formalització de processos i protocols de − El desarrollo y formalización de procesos y protocolos de calidad
qualitat associats a les activitats del servici. asociados a las actividades del servicio.
Les activitats professionals associades a estes funcions, s’apliquen Las actividades profesionales asociadas a estas funciones, se aplican
en els processos corresponents a la qualificació professional. en los procesos correspondientes a la cualificación profesional.
La formació del mòdul contribuïx a assolir els objectius generals del La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos gene-
cicle formatiu i les competències del títol. rales del ciclo formativo y las competencias del título.
Les línies d’actuació en el procés d’ensenyança aprenentatge que Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que
permeten assolir els objectius del mòdul, versaran sobre: permiten alcanzar los objetivos del módulo, versarán sobre:
– La descripció, anàlisi i aplicació dels processos de comunicació i − La descripción, análisis y aplicación de los procesos de comunica-
les tècniques d’imatge personal utilitzant l’anglés. ción y las técnicas de imagen personal utilizando el inglés.
– Els processos de qualitat en l’empresa, la seua avaluació i la iden- − Los procesos de calidad en la empresa, su evaluación y la iden-
tificació i formalització de documents associats a la prestació de servicis tificación y formalización de documentos asociados a la prestación de
en anglés. servicios en inglés.
– La identificació, anàlisi i procediments d’actuació davant de quei- − La identificación, análisis y procedimientos de actuación ante
xes o reclamacions dels clients en anglés. quejas o reclamaciones de los clientes en inglés.

Mòdul professional: Anglés Tècnic II-M Módulo profesional: Inglés Técnico II-M
Codi: CV 0002 Código: CV 0002
Duració: 44 hores Duración: 44 horas

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.


Num. 6811 / 05.07.2012 19982

1. Produïx missatges orals senzills en llengua anglesa, en situacions 1. Produce mensajes orales sencillos en lengua inglesa, en situacio-
habituals de l’àmbit social i professional de l’empresa reconeixent i nes habituales del ámbito social y profesional de la empresa reconocien-
aplicant les normes pròpies de la llengua anglesa. do y aplicando las normas propias de la lengua inglesa.
Criteris d’avaluació: Criterios de evaluación:
a) S’han identificat missatges de salutacions, presentació i comiat, a) Se han identificado mensajes de saludos, presentación y despedi-
amb el protocol i les pautes de cortesia associades. da, con el protocolo y las pautas de cortesía asociadas.
b) S’han utilitzat amb fluïdesa missatges proposats en la gestió de b) Se han utilizado con fluidez mensajes propuestos en la gestión
cites. de citas.
c) S’ha transmés missatges relatius a justificació de retards, absèn- c) Se ha transmitido mensajes relativos a justificación de retrasos,
cies, o qualsevol altra eventualitat. ausencias, o cualquier otra eventualidad.
d) S’han utilitzat amb suficient fluïdesa les expressions habituals d) Se han empleado con suficiente fluidez las expresiones habituales
per al requeriment de la identificació dels interlocutors. para el requerimiento de la identificación de los interlocutores.
e) S’han identificat missatges senzills relacionats amb el sector. e) Se han identificado mensajes sencillos relacionados con el sec-
tor.
2. Manté conversacions en llengua anglesa, senzilles i rutinàries del 2. Mantiene conversaciones en lengua inglesa, sencillas y rutinarias
sector interpretant la informació de partida. del sector interpretando la información de partida.
Criteris d’avaluació: Criterios de evaluación:
a) S’ha utilitzat un vocabulari tècnic bàsic adequat al context de la a) Se ha utilizado un vocabulario técnico básico adecuado al con-
situació. texto de la situación.
b) S’han utilitzat els missatges adequats de salutacions, presentació, b) Se han utilizado los mensajes adecuados de saludos, presenta-
identificació i altres, amb les pautes de cortesia associades dins del con- ción, identificación y otros, con las pautas de cortesía asociadas dentro
text de la conversació. del contexto de la conversación.
c) S’han atés consultes directes telefònicament amb suposats clients c) Se han atendido consultas directas telefónicamente con supuestos
i proveïdors. clientes y proveedores.
d) S’ha identificat la informació facilitada i requeriments realitzats d) Se ha identificado la información facilitada y requerimientos rea-
per l’interlocutor. lizados por el interlocutor.
e) S’han formulat les preguntes necessàries per a afavorir i confir- e) Se han formulado las preguntas necesarias para favorecer y con-
mar la recepció correcta del missatge. firmar la recepción correcta del mensaje.
f) S’han proporcionat les respostes correctes als requeriments i ins- f) Se han proporcionado las respuestas correctas a los requerimien-
truccions rebuts. tos e instrucciones recibidos.
g) S’han realitzat les anotacions oportunes en anglés en cas de ser g) Se han realizado las anotaciones oportunas en inglés en caso de
necessari. ser necesario.
h) S’han utilitzat les fórmules comunicatives bàsiques més usuals h) Se han utilizado las fórmulas comunicativas básicas más usuales
utilitzades en el sector. utilizadas en el sector.
i) S’han comprés sense dificultat els punts principals de la infor- i) Se han comprendido sin dificultad los puntos principales de la
mació. información.
3. Ompli documents rutinaris de caràcter tècnic en anglés, reconei- 3. Cumplimenta documentos rutinarios de carácter técnico en inglés,
xent i aplicant les normes pròpies de la llengua anglesa. reconociendo y aplicando las normas propias de la lengua inglesa.
Criteris d’avaluació: Criterios de evaluación:
a) S’ha identificat un vocabulari bàsic d’ús general en la documen- a) Se ha identificado un vocabulario básico de uso general en la
tació pròpia del sector. documentación propia del sector.
b) S’ha identificat les característiques bàsiques i dades clau del b) Se ha identificado las características básicas y datos clave del
document. documento.
c) S’ha analitzat el contingut i finalitat de distints documents tipus c) Se ha analizado el contenido y finalidad de distintos documentos
d’altres països en anglés. tipo de otros países en inglés.
d) S’han omplit documents professionals relacionats amb el sector. d) Se han cumplimentado documentos profesionales relacionados
con el sector.
e) S’han redactat cartes d’agraïment a proveïdors i clients en e) Se han redactado cartas de agradecimiento a proveedores y clien-
anglés. tes en inglés.
f) S’han omplit documents d’incidències i reclamacions. f) Se han cumplimentado documentos de incidencias y reclama-
g) S’ha rebut i remés correus electrònics i fax en anglés amb les ciones.
expressions correctes de cortesia, salutació i comiat. g) Se ha recepcionado y remitido email y fax en inglés con las
h) S’han utilitzat les ferramentes informàtiques en la redacció i expresiones correctas de cortesía, saludo y despedida.
ompliment dels documents. h) Se han utilizado las herramientas informáticas en la redacción y
cumplimentación de los documentos.
4. Redacta documents senzills de caràcter administratiu laboral, 4. Redacta documentos sencillos de carácter administrativo/laboral
reconeixent i aplicant les normes pròpies de la llengua anglesa i del reconociendo y aplicando las normas propias de la lengua inglesa y del
sector. sector.
Criteris d’avaluació: Criterios de evaluación:
a) S’ha identificat un vocabulari bàsic d’ús general en la documen- a) Se ha identificado un vocabulario básico de uso general en la
tació pròpia de l’àmbit laboral. documentación propia del ámbito laboral.
b) S’ha elaborat un currículum seguint el model europeu (Europass) b) Se ha elaborado un Currículum Vitae siguiendo el modelo euro-
o altres propis dels països de parla anglesa. peo (Europass) u otros propios de los países de habla inglesa.
c) S’han identificat borses d’ocupació en anglés accessibles per mit- c) Se han identificado bolsas de empleo en inglés accesibles por
jans tradicionals i utilitzant les noves tecnologies. medios tradicionales y utilizando las nuevas tecnologías.
d) S’ha redactat la carta de presentació per a una oferta d’ocupa- d) Se ha redactado la carta de presentación para una oferta de
ció. empleo.
e) S’han descrit les habilitats personals més adequades a la sol- e) Se han descrito las habilidades personales más adecuadas a la
licitud d’una oferta d’ocupació. solicitud de una oferta de empleo.
f) S’ha inserit un currículum en una borsa d’ocupació en anglés. f) Se ha insertado un Currículum Vitae en una bolsa de empleo en
inglés.
Num. 6811 / 05.07.2012 19983

g) S’han redactat cartes de citació, rebuig i selecció per a un procés g) Se han redactado cartas de citación, rechazo y selección para un
de selecció en l’empresa. proceso de selección en la empresa.
h) S’ha desenrotllat una actitud de respecte cap a les distintes mane- h) Se ha desarrollado una actitud de respeto hacía las distintas for-
res d’estructurar l’entorn laboral. mas de estructurar el entorno laboral.
i) S’ha valorat la llengua anglesa com a mitjà de relació i enteni- i) Se ha valorado la lengua inglesa como medio de relación y enten-
ment en el context laboral. dimiento en el contexto laboral.

5. Interpreta textos, documents, conversacions, gravacions o altres 5. Interpreta textos, documentos, conversaciones, grabaciones u
documents en llengua anglesa relacionats amb la cultura general de otros en lengua inglesa relacionados con la cultura general de negocio y
negoci i empresa utilitzant les ferramentes de suport més adequades. empresa utilizando las herramientas de apoyo más adecuadas.
Criteris d’avaluació: Criterios de evaluación:
a) S’ha interpretat informació bàsica sobre l’empresa, el producte a) Se ha interpretado información básica sobre la empresa, el pro-
i el servici. ducto y el servicio.
b) S’han interpretat estadístiques i gràfics en anglés sobre l’àmbit b) Se han interpretados estadísticas y gráficos en inglés sobre el
professional. ámbito profesional.
c) S’han aplicat els coneixements de la llengua anglesa a les noves c) Se han aplicado los conocimientos de la lengua inglesa a las nue-
tecnologies de la comunicació i de la informació. vas Tecnologías de la Comunicación y de la Información.
d) S’ha valorat la dimensió de la llengua anglesa com a mitjà de d) Se ha valorado la dimensión de la lengua inglesa como medio
comunicació base en la relació empresarial, tant europea com mundial. de comunicación base en la relación empresarial, tanto europea como
mundial.

Continguts: Contenidos:

Missatges orals senzills en anglés en situacions pròpies del sector: Mensajes orales sencillos en inglés en situaciones propias del sector:
− Recursos, estructures lingüístiques i lèxic bàsic sobre: presentació − Recursos, estructuras lingüísticas y léxico básico sobre: Presenta-
de persones, salutacions i comiats, tractaments de cortesia, identifica- ción de personas, saludos y despedidas, tratamientos de cortesía, iden-
ció dels interlocutors, gestió de cites, visites, justificació de retards o tificación de los interlocutores, gestión de citas, visitas, justificación
absències, allotjaments, mitjans de transports, horaris, actes culturals de retrasos o ausencias, alojamientos, medios de transportes, horarios,
i anàlegs. actos culturales y análogos.
− Recepció i transmissió de missatges de manera: presencial, tele- − Recepción y transmisión de mensajes de forma: presencial, tele-
fònica o telemàtica. fónica o telemática.
− Sol·licituds i peticions d’informació. − Solicitudes y peticiones de información.
− Convencions i pautes de cortesia en les relacions professionals: − Convenciones y pautas de cortesía en las relaciones profesionales:
horaris, festes locals i professionals i adequació al llenguatge no ver- horarios, fiestas locales y profesionales y adecuación al lenguaje no
bal. verbal.
− Estils comunicatius formals i informals: la recepció i relació amb − Estilos comunicativos formales e informales: la recepción y rela-
el client. ción con el cliente.

Conversació bàsica en llengua anglesa en l’àmbit de l’atenció al Conversación básica en lengua inglesa en el ámbito de la atención
client: al cliente:
− Recursos, estructures lingüístiques i lèxic bàsic relacionats amb − Recursos, estructuras lingüísticas y léxico básico relacionados con
la contractació, l’atenció al client, queixes i reclamacions: documents la contratación, la atención al cliente, quejas y reclamaciones: documen-
bàsics. Formulació de disculpes en situacions delicades tos básicos. Formulación de disculpas en situaciones delicadas
− Planificació d’agendes: concert, ajornament i anul·lació de cites. − Planificación de agendas: concierto, aplazamiento y anulación
de citas.
− Presentació de productes/servicis: característiques de productes/ − Presentación de productos/servicios: características de productos/
servicis, mesures, quantitats, servicis i valors afegits, condicions de servicios, medidas, cantidades, servicios y valores añadidos, condicio-
pagament, etc. nes de pago, etc..
− Convencions i pautes de cortesia, relacions i pautes professionals, − Convenciones y pautas de cortesía, relaciones y pautas profesio-
usades en l’atenció al client, extern i intern. nales, usadas en la atención al cliente, externo e interno.

Ompliment de documentació administrativa i comercial en anglés: Cumplimentación de documentación administrativa y comercial


en inglés:
− Interpretació de les condicions d’un contracte de compravenda. − Interpretación de las condiciones de un contrato de compraventa.
− Ompliment de documentació comercial bàsica: propostes de − Cumplimentación de documentación comercial básica: propuestas
comanda, albarans, factures proforma, factures, documents de transport, de pedido, albaranes, facturas proforma, facturas, documentos de trans-
documents de pagament o altres documents. porte, documentos de pago u otros.
− Recursos, estructures lingüístiques, i lèxic bàsic relacionats amb − Recursos, estructuras lingüísticas, y léxico básico relacionados
la gestió de comandes, contractació, intenció i preferència de compra, con la gestión de pedidos, contratación, intención y preferencia de com-
devolucions i descomptes. pra, devoluciones y descuentos.

Redacció de documentació relacionada amb la gestió laboral en Redacción de documentación relacionada con la gestión laboral en
anglés: inglés:
− Recursos, estructures lingüístiques, i lèxic bàsic relacionats amb − Recursos, estructuras lingüísticas, y léxico básico relacionados
l’àmbit laboral: currículum en distints models. Bosses d’ocupació. Ofer- con el ámbito laboral: Currículum Vitae en distintos modelos. Bolsas
tes d’ocupació. Cartes de presentació de empleo. Ofertas de empleo. Cartas de presentación
− La selecció i contractació del personal: Contractes de treball. Car- − La selección y contratación del personal: Contratos de trabajo.
tes de citació, admissió i rebuig en processos de selecció. L’organització Cartas de citación, admisión y rechazo en procesos de selección.
de l’empresa: llocs de treball i funcions − La organización de la empresa: puestos de trabajo y funciones

Interpretació de textos amb ferramentes bàsiques de suport (TIC) Interpretación de textos con herramientas básicas de apoyo (TIC)
Num. 6811 / 05.07.2012 19984

− Ús de diccionaris temàtics, correctors ortogràfics, programes de − Uso de diccionarios temáticos, correctores ortográficos, progra-
traducció automàtics aplicats a textos relacionats amb: mas de traducción automáticos aplicados a textos relacionados con:
− La cultura d’empresa i objectius: distints enfocaments. − La cultura de empresa y objetivos: distintos enfoques.
− Articles de premsa específics del sector. − Artículos de prensa específicos del sector.
− Descripció i comparació de gràfics i estadística. Compressió dels − Descripción y comparación de gráficos y estadística. Compresión
indicadors econòmics més habituals. de los indicadores económicos más habituales.
− Agenda. Documentació per a l’organització de cites, trobades, i − Agenda. Documentación para la organización de citas, encuentros,
reunions. Organització de les tasques diàries. y reuniones. Organización de las tareas diarias.
− Consulta de pàgines web amb continguts econòmics en anglés − Consulta de páginas webs con contenidos económicos en inglés
amb informació rellevant per a l’empresa. con información relevante para la empresa.

Orientacions pedagògiques Orientaciones pedagógicas:

Este mòdul conté la formació necessària per a l’exercici d’activitats Este módulo contiene la formación necesaria para el desempeño
relacionades amb les funcions d’atenció al client, informació i asses- de actividades relacionadas con las funciones de atención al cliente,
sorament i compliment de processos i protocols de qualitat, tot això en información y asesoramiento y cumplimiento de procesos y protocolos
anglés, incloent-hi aspectes com: de calidad, todo ello en inglés, incluyendo aspectos como:
– L’ús i aplicació de les diverses tècniques de comunicació per a − El uso y aplicación de las diversas técnicas de comunicación para
informar i assessorar el client durant els processos de servici. informar y asesorar al cliente durante los procesos de servicio.
– El desenrotllament i la formalització de processos i protocols de − El desarrollo y formalización de procesos y protocolos de calidad
qualitat associats a les activitats del servici. asociados a las actividades del servicio.
Les activitats professionals associades a estes funcions s’apliquen Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se aplican
fonamentalment en els processos propis del nivell de qualificació. fundamentalmente en los procesos propios del nivel de cualificación.
La formació del mòdul contribuïx a assolir els objectius generals del La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos gene-
cicle formatiu i les competències del títol. rales del ciclo formativo y las competencias del título.
Les línies d’actuació en el procés d’ensenyança aprenentatge que Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que
permeten assolir els objectius del mòdul, versaran sobre: permiten alcanzar los objetivos del módulo, versarán sobre:
– La descripció, anàlisi i aplicació dels processos de comunicació i − La descripción, análisis y aplicación de los procesos de comunica-
les tècniques d’imatge personal utilitzant l’anglés. ción y las técnicas de imagen personal utilizando el inglés.
– Els processos de qualitat en l’empresa, la seua avaluació i la iden- − Los procesos de calidad en la empresa, su evaluación y la iden-
tificació i formalització de documents associats a la prestació de servicis tificación y formalización de documentos asociados a la prestación de
en anglés. servicios en inglés.
– La identificació, anàlisi i procediments d’actuació davant de quei- − La identificación, análisis y procedimientos de actuación ante
xes o reclamacions dels clients en anglés. quejas o reclamaciones de los clientes en inglés.

ANNEX V ANEXO V

Espais mínims Espacios mínimos

Superfície m² Superficie m²
Espai formatiu Espacio formativo
30 alumnes 20 alumnes 30 alumnos 20 alumnos
Aula polivalent 60 40 Aula polivalente 60 40
Laboratori 75 50 Laboratorio 75 50
Taller agrari 150 120 Taller agrario 150 120
Magatzem de fitosanitaris i maquinària 50 40 Almacén de fitosanitarios y maquinaria 50 40
Superfície d’hivernacle i umbracle(1) 600 600 Superficie de Invernadero y umbráculo(1) 600 600
Finca: superfície de cultius aire lliure (1) 50000 50000 Finca: superficie de cultivos aire libre (1) 50000 50000
Allotjaments ramaders (1) (2) 350 350 Alojamientos ganaderos (1) (2) 350 350

(1): Espai no necessàriament ubicat en el centre. (1): Espacio no necesariamente ubicado en el centro.
(2): Variable en funció de les espècies ramaderes. (2): Variable en función de las especies ganaderas.
Num. 6811 / 05.07.2012 19985

ANNEX VI

Titulacions acadèmiques requerides per a la impartició dels mòduls professionals que conformen el cicle formatiu en centres
docents que no pertanyen a l’Administració educativa.

MÒDULS PROFESSIONALS TITULACIÓ


0404 Fonaments Agronòmics. Enginyer Agrònom
0407 Taller i Equips de Tracció. Enginyer Forestal
0408 Infraestructures i Instal·lacions Agrícoles. Enginyer tècnic Agrícola, en totes les seues especialitats
0409 Principis de Sanitat Vegetal. Enginyer tècnic Forestal, en totes les seues especialitats
0413 Comercialització de Productes Agroecològics.
0406 Implantació de Cultius Ecològics. Enginyer Agrònom
0410. Producció Vegetal Ecològica. Enginyer tècnic Agrícola, en totes les seues especialitats
0412 Maneig Sanitari de l’Agrosistema.
Llicenciat en Veterinària
0405 Fonaments Zootècnics.
Enginyer Agrònom
0411 Producció Ramadera Ecològica.
Enginyer tècnic Agrícola, especialitat en explotacions agropecuàries
Llicenciat en Dret
Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses
Llicenciat en Ciències Actuarials i Financeres
Llicenciat en Ciències Polítiques i de l’Administració
Llicenciat en Ciències del Treball
Llicenciat en Economia
0414 Formació i Orientació Laboral. Llicenciat en Psicologia
0415 Empresa i Iniciativa Emprenedora. Llicenciat en Sociologia
Enginyer en Organització Industrial
Diplomat en Ciències Empresarials
Diplomat en Relacions Laborals
Diplomat en Educació Social
Diplomat en Treball Social
Diplomat en Gestió i Administració Pública

**********

ANEXO VI

Titulaciones académicas requeridas para la impartición de los módulos profesionales que conforman el ciclo formativo en
centros docentes no pertenecientes a la Administración educativa.

MÓDULOS PROFESIONALES TITULACIÓN


0404 Fundamentos Agronómicos.
Ingeniero Agrónomo
0407 Taller y Equipos de Tracción.
Ingeniero de Montes
0408 Infraestructuras e Instalaciones Agrícolas.
Ingeniero Técnico Agrícola, en todas sus especialidades
0409 Principios de Sanidad Vegetal.
Ingeniero Técnico Forestal, en todas sus especialidades
0413 Comercialización de Productos Agroecológicos.
0406 Implantación de Cultivos Ecológicos.
Ingeniero Agrónomo
0410. Producción Vegetal Ecológica.
Ingeniero Técnico Agrícola, en todas sus especialidades
0412 Manejo Sanitario del Agrosistema.
Licenciado en Veterinaria
0405 Fundamentos Zootécnicos.
Ingeniero Agrónomo
0411 Producción Ganadera Ecológica.
Ingeniero Técnico Agrícola, especialidad en explotaciones agropecuarias
Licenciado en Derecho
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas
Licenciado en Ciencias Actuariales y Financieras
Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración
Licenciado en Ciencias del Trabajo
Licenciado en Economía
0414 Formación y Orientación Laboral. Licenciado en Psicología
0415 Empresa e Iniciativa Emprendedora. Licenciado en Sociología
Ingeniero en Organización Industrial
Diplomado en Ciencias Empresariales
Diplomado en Relaciones Laborales
Diplomado en Educación Social
Diplomado en Trabajo Social
Diplomado en Gestión y Administración Pública