Está en la página 1de 3

Spiekbrief Buik

Analyse van ascites:

- Eiwitconcentratie (serum-ascites albumine gradient):


o SAAG >11g/L  portale hypertensie mogelijk (leveraandoeningen, harfalen)
o SAAG<11g/L  pleit tegen portale hypertensie (peritoneale aandoeningen,
pancreatitis)
- Leukocytenaantal:
o >0,25 ∗ 109 /𝐿  bacteriële peritonitis

Los Angeles gradering van oesofagitis:

- A: één of meer mucosa laesies kleiner dan 5mm, geen overloop tussen mucosale vouwen
- B: één of meer mucosa laesies groter dan 5mm, geen overloop tussen mucosale vouwen
- C: één of meer mucosa laesies over plooien verbonden, minder dan 75% van de omtrek
betrokken
- D: één of meer mucosa laesies over plooien verbonden, 75% van de omtrek betrokken

Vascularisatie buik:

Aorta abdominalis:

- Truncus coeliacus:
o Hepatica communis
 Gastrica dextra  benedenbinnenzijde maag
 Hepatica propria  lever
 Gastroduodenalis:
 Gastro-omentalis dextra  benedenbuitenzijde maag
 Pancreaticoduodenalis superior:
o Pancreaticoduodenalis superior anterior  voorbovenzijde
pancreas
o Pancreaticoduodenalis superior posteriorachterbovenzijde
pancreas
 Ramus duodenales  duodenum
o Gastrica sinistra  bovenbinnenzijde maag
o Splenica
 Gastro-omentalis sinistra  bovenbuitenzijde maag
 Ramus pancreatici  pancreas
- Mesenterica superior
o Pancreaticoduodenalis inferior  onderzijde pancreas
o Colica media  colon tranversum (tot flexura sinistra van colon)
o Colica dextra  bovenzijde colon ascendens
o Jejunales  jejunum
o Ileales  ileum
o Ileocolica:
  onderzijde colon ascendens
 Appendicularis  appendix
- Mesenterica inferior:
o Colica sinistra  colon desescens (vanaf flexura sinistra van colon)
o Rectalis superior  bovenzijde rectum
o Sigmoideae  sigmoïd

Abdominale artriële anostomoses:

- Truncus coeliacus  aa. Pancreaticoduodenales  mesenterica superior


- Mesenterica superior  colica media & colica sinistra  mesenterica inferior
- Mesenterica inferior  rectalis superior & rectalis media  iliaca interna

Leverfunctie

Leverfunctie
Locatie van Fout in: Aandoening Leverwaarden
aandoening
Prehepatisch Productie Hemolyse
Opname in Syndroom van Gilbert
hepatocyt
Child-Pugh classificatie leverschade
Score 1 2 3
Ascites Geen Mild Matig/veel
Encefalopathie Afwezig Mild Evident
Bilirubine (µmol/L) <34 35-50 >50
Albumine (g/L) >35 28-35 <28
Prothrombine tijd <4 4-6 >6
Child-Pugh A: <7 punten
Child-Pugh B: 7-9 punten
Child-Pugh C: 10+ punten
% overleving
Score 1 jaar 5 jaar 10 jaar
Child-Pugh A 82% 45% 25%
Child-Pugh B 62% 20% 7%
Child-Pugh C 42% 20% 0%

Coloncarcinoom stage: 5-jaarsoverleving

- I T1,2 N0 M0 70%
- II T3,4 N0 M0 50%
- III T1-4 N1,2 M0 30%
- IV T1-4 N0-2 M+ 5%

Zso meuk

Meest voorkomend ovarium carcinoom: hooggradig sereus carcinoom


Borderlinetumor van het ovarium toont geen invasieve groei

Analyse van labwaarden:

- Vooral ongeconjugeerde bilirubine:


o Bepaal LDH en reticulocytenaantal
 Indien verhoogd  hemolyse
 Indien normaal  syndroom van Gilbert
- Vooral geconjugeerd
o Beoordeel het patroon van leverwaarden:
 ASAT en ALAT > gGT en AF  intrahepatische oorzaak
 Hepatitis
 Cirrose
 AF en gGT > ASAT en ALAT  posthepatische oorzaak
 Stenen
 Pancreaskopcarcinoom