Está en la página 1de 73

c c m

mm
mm

mm

mm

mm

mm

p p 
 p p   m

  ! !"


!m

 p##p##$%&#"m

mm

mm

mm

p! '( &) !# ! m

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm
mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

#"!"&)#*!"#!"!&#+#,&"
!"-" )$ !#"*$( ! ." )$!!"! !
",!!/// !,!000m

mm

mm

mm

mm

mm

mm


mmmm m m
m m m

 mmmmmmmm m m mm

mm

mm

÷ ÷ ÷ 
÷  ÷ 

 

 ÷
 ÷ 


÷m
m
p 
  p m

1.mmmmmmEjercicio con los Medios de Comunicaciónm

2.mmmmmmExperimento de Campo en tu Entornom

3.mmmmmmEstudio de un Libro de Historiam

4.mmmmmmNo Hay Reconstrucción, Sin Deconstrucciónm

5.mmmmmmVisualización de la Tierra Como un Enterom

mm

p  p    ! "#"" $m

1.mmmmmmExaminando tus pensamientosm

2.mmmmmmCambiando las Percepciones/Las 13 Lunasm

3.mmmmmmRevelando Tu Programación Diariam

4.mmmmmmEl Teatro del Tiempom

5.mmmmmmEl Módulo Armónico Como Enciclopedia del Tiempom

p % & "' " m

1.mmmmmmRevisión Autobiográficam

2.mmmmmmRevelando las Influencias de la Máquina y los Mediosm

3.mmmmmmConstruyendo Tu Castillo del Destinom

4.mmmmmmCollage del Humano Planetariom

5.mmmmmmVisualización: Renovando Tu Persona Terrestrem

p $ ( ) "* " p $m

1.mmmmmmSentarse Quieto/Controlando las Ondas del Pensamiento m

2.mmmmmmEl Cuerpo Como Civilizaciónm


3.mmmmmmTransformación del Carácter de las Ocho Extremidadesm

4.mmmmmmEjercicio de Jnana (mente) Yogam

5.mmmmmmComprendiendo la Conciencia Aboriginal y Cósmica m

p + ' " p &"  , m

1.mmmmmmInmersión en los Chakrasm

2.mmmmmmEjercitando los Siete Plasmas Radialesm

3.mmmmmmGrabando el Módulo Armónico/Tzolkinm

4.mmmmmmAlineación de la Corriente Pránicam

5.mmmmmmLa Danza del Holón Planetariom

p - &! "#"*  . /


  p " p 
%0m

1.mmmmmmPensamiento Crítico/Cienciam

2.mmmmmmTu Cuerpo Como Diapasónm

3.mmmmmmPaseo en la Naturalezam

4.mmmmmmViendo el Mundo de las Máquinas/Tecnosferam

5.mmmmmmEjercicio Tres-En-Unom

p 1 2 3"4  $%m

1.mmmmmmIdentificando los Sistemas de Creenciasm

2.mmmmmmGrabando el Modelo del Universo Triplem

3.mmmmmmEl Modelo del Universo Triple en Acciónm

4.mmmmmmForjando Tu Propio Código de Ética m

5.mmmmmmPrueba de Memorizaciónm

m
p 0 p   p ' $m

1.mmmmmmGrabando los Cuatro Pilaresm

2.mmmmmmConvirtiéndose en el Domo URm

3.mmmmmmTrazando la Historiam

4.mmmmmmEjercicio de Activación Sinestéticam

5.mmmmmmEjercicio de Activación UR: Creando la Ceremoniam

p 2 3"4 #" +$m

1.mmmmmmLa Esfera de Influenciam

2.mmmmmmGrabando el Modelo MUSm

3.mmmmmmExplorando las Formas Radialesm

4.mmmmmmGanando el Acceso a Tus Filmes Astralesm

5.mmmmmmComprendiendo el Universo Electrónicom

p 5 6* 7 *" , p" " +m

1.mmmmmmNoosfera Interactivam

2.mmmmmmNoosfera Interactiva, Parte II / Imaginandom

3.mmmmmmDemoliendo el Muro de Ladrillosm

4.mmmmmmConvirtiéndose en Cubo de la Tierram

5.mmmmmmPresentándote al Banco Psim

p  ' " 2 "" p " p -$m

1.mmmmmmSoñando Despiertosm

2.mmmmmmPracticando el Sueño Hipnagógicom

3.mmmmmmConstruyendo el Humano Cósmicom


4.mmmmmmContemplando Tus Esferas Mentalesm

5.mmmmmmCreando un Objeto de Poderm

p 2 p " -m

1.mmmmmmEl Círculo y el Cuadradom

2.mmmmmmLa Magia Ceremonial de la Noosferam

3.mmmmmmLa Magia Ceremonial de la Noosfera: Parte IIm

4.mmmmmmCanalizando los Siete Rayosm

5.mmmmmmRito de Renovación de la Tierram

p % #" #"* " 68 11$m

1.mmmmmmEl Siete en el Cubom

2.mmmmmmDesplegando el Poder del Sietem

3.mmmmmmContemplación: Las Siete Etapas de la Evoluciónm

4.mmmmmmCubicando Tu Alma****m

5.mmmmmmMeditación del Puente Arcoirism

mm

mm

mm

mm

m m

 

 ÷m

÷ ÷

÷


 m
÷

 
m

mm

m  m m m m m m m  m m m m m  m m
 m m m m m m !m m m m " m m #m
m# # $m m%m

mm

mp !#
#"p # mmmmmm&m  m
#mm' m ( mmm mm mm# m mm
 mm m mm' mm mm( m m&m
m m m m #m ' m m m & mm # m ' m m m
m  mmmm m)*!m +m*m m!mmm
 mm#mm ' m &m# #m,m-m.m

mm

a    mm mmp !#


#"p #$ m
m m#m/m mmm0m1mm%%m'2 m'mm m
&! m m m ! m m m m m m %3m m m m  m m
 m m m m  m
m ' m & 4m 'm m
 m5m 6m!!"!"1 m #23 &# 
 m !#!# m4444 mmm #"% m*mm&m
# m777 7 ' m

mm

 

m m5m m mm' mm89m mm
m mm%3m m:0m m;mm m!mm m' # mm
 mmmmm mmm mmm<mm# m*m &m m
m m m m m m m m m %3m  m m 5m m "m  m
m #m m &m m m  m 'm  m m m m m
 m m5mmm mm m=*m/m2m m

mm

 m m m #m m m  m 'm  m m m m  m
;4m m m m m  m 5m m m m m m m "m m
 m 'm m &m m m m #m m m m m m m5m "m
'mmm m

mm
à 
m & 4m !m 5m "m m m m m m m m
 mmm m
m' m5m mmmmmm  mm mmm
m  m m  m & 4m m  m m m m m
' m m mmm mmmmm9:m m

mm

*m m&'!mm mmm m mmmmmmm


 m & 4m m #m  m m   m
m &' m m
 m m !m m >m m m m m m  m m !m
 m m m m m m m m m m ?m 5m -"m
m m m 5 m !m m m "m m .m m  m
"&!m mm# m-m mmm#m m .m

mm

m5mm m mmm' mm mm( m m


5!m mmmmm# m@m&m'mm mm##mm
  mmmmmmm mm mm m mm
mmm m  m

mm

5m !m 'm ' m m m ( m m m m m
 6m

mm

2 
    m

/ mm m%9m m ! mm2m

mm

     
  m

/ m #m m m "m ""2m Am m B' m Cm ; m m " m D m
-  4mm& mmmm #mmm.m

mm

 
     m

A mmmmmmmmmmEm54mmm5mmm4mm
 m m  m mm  mm mm  mm  m
mm mm mmm mmmm m m  mm m#' mm
m m m m m m ! m m 'm m m
/?m5 mm#4mmmm  m!mmmmmEm
->m & m 5 m m m m m &m m m m &m m ! .m
- m.F%G2m
mm

*m m m m m m m m &!m # m m  m m m
 ( m m m m m m m  m /m m m m &m m
" &' m -m m m 99m m m m &5m # .2 m m
# ' mmm!mm m & m@m m#mmm mm
mmmmm m & mm mm'mmmm
 mAm m m  m m mm> m m m mm m m m
 m m ' m m 'm m mm m ' m&m m m m
!m "m m& mmm m!m !m m m m
5m m !m !m & m ?m 5m !m m m m m & m m
 m m m m m m m m m m m 5m 4m "m m
 mmm m mmm"  m

mm

-  
 
 
2a m

m#4mmm mm mm mm%3m m m& m


m  m m m m m m m " m  mm m m m m m
 m

mm

    
  
 à  m   !!"!" 1$ 
5"!!$ 4444$ # 23 &#   $ %'" !$ #
!#)6"75$"8m

*mm  m!m mmm ' mmm mmm


mm m
m mm m #mmm ' m&mm&m
' mmm mm##m "m !m m

mm

å    


   m

*m &m m m m m m m m # # m H !m & 4m 5!m
mm mm mB ' m=4 mmm m!m mm
m!' mI3,IJmmmp !#
#"p # m

mm

* 
     
 
m

A m 5 m m m m m m m :K%: m m m mm !m 'm m 5m
 !m  m m ##m  m m m m m m m m #"m
 m " m m m  m m #m m m " m m m  m m
 mm mm  m m" mmm mmmm
Bm L m m m m m m m m m  m ? m &4 m
-? &.mm!mm mmmmmm# m
mm

   
m

 a2m

m

 ÷

 
m
mm

 2    m

   


   
 
  

 
 m

mm

L#m m m m !' m 3,9 m * m m m 4 m m m  m m m
# m m m m m m m m m "m  m m m m
m ' m'6m

mm

% m)H4mmm5mm  mmm# mm!m mmm +m

: m)H4m m5m#mmmm +m) mm# mmm# mmm m


" +m

3 m)H4m m m 5m !m # +m M&#mm m )*!m # m m
 mm !5 mmmm +m)*mm+m)m m#m+m

mm

* &m "m m m m m  m A m m 54m m m 5m !m m m m m
# m m m)Am54+m)Amm'm5m#mmm""mm5mm m
m m !m 5m m "' m +m ?m 5m m m 5m !m m m
# m m m m 5m m m )
m m m m m # m m !m
 # mm mm +m

mm

m m  m m  m m m m)!m m'm #m m mm
 +m)Mmmm mmm m"&!mmm +m)H4mm
m5mm& mm mm mm mmm+m)H4mmm5mm m
m  m mmmmm# mmm+m*mm m
mm

'm "m m m m m m m &# m m m ' m m
  m A m m m m m m m # m m 5m # m
 mmm' m5m# m# m 4mmmm# mm'>6m
)m'm#m5m4m mmm  m mmm ' +m)*m
m  m m # m # m m 'm m m m +m )Mm m m m m
 m +mA m m m 'm m m  m m ' m  m
) !mm m  m ' m m m +m )m m !m +m );m 54m m
!m # m m m # m  ( +m )A #m m m m 5m m > m
 mmm# mmmm; mmmm +m

  


   m

   


 
   
 
 m
       
 
    
 
    

 m

mm

Lm m '>m 'm >& m / m mm m 2 m m 54m m m  m
  m m m m m m m &m &# m *"m  m m
 mmmm5mm'm!m"& m* &m' mm !'mmm  m
)*!m m m m m "m  m +m )*!m "&m m +m
)*!m "&m m !5 +m );m m '+m )*m m &m 'm
 mmm mmmm5m m" mm 4+m)
mm&m m
m'mm mm!mm m m "4+m*"mmm
&m  m m #m m m 'm  m m m m m m *m m
 m

mm

" m 5mm $m m m m ""m m 5m m " m " m m
m mm >m mmm mmm m'm mm""m
m5mm mm mmmmm mA mmmm mm
mm'! m* &mmm&# mmm  m

mm

mm m5mmm5m"'m&mmm mm m mmm


 m  mA m&m mmmmmm ' mm
m m m m m m m m m ' m # m ;m
m m m m # m m "& m ' m  m m ' m m m
* m

mm

 

 a 
  m

  
  
   
  m
mm

m m !' m N,%K mm m m 5m m  m  m m m "m m
mm m" mmm  mm mmm"  m

mm

Lm m 'm & m m m m &m m " m 5m m m #m m m
 #  Em 4m m m # m m m #m m m  m * &m m
"'m mm  m* m m m & m m#mm m m m
m #m & m m # m m m " m m m # # m m m
* mm""mm5mmOm"mmmm mmm> m%Km
<Em m 4m m # m 'm <m !m Em m  m
m%NJ0Emmm # mmm> m%KKm<m/%NK02 m

mm

* m m m m m # $m m m m # m 5m m "m
m m  m  m m m m m / m  2 m m m m
 m  m m m m m m /m m m m m m m
)5 4m m+2 m* m m m) m m' m+m*m m
m m mmm5mm'mm # mm m' m mm
 m m m m m m m 4 m m * m m <m m
 m " m 5m m m m m m  m Pm m m
 m)54m#mmm+m

mm

mm

 -  à  m

  c
  
  
 
  
 
 
  
      

m

mm

 m m m m m m  m "  m 5m !m m m m m m
m m m m 5m #m 54m m m m m   m m m m
 m m m  m Am m m m m # m  m m
 m&m #mm'm mmmmm# m m !m
# $m m%m

mm

 mm m  $m)m'>m "!& m m'm m m m 5mm
'm#+mO mm m)Mm"m'm m #m m5mm
'm & +m *m  ( m m m m  m m && m m
 mm mm ! mm mm5 mm mm m m
mm

" m m m m m m 5m m "!& m m  m m '"m m
m m m m m m  m '! m m "!& m m  m
mm "m'"mm mm m m

mm

Am  m m m  m m m ' m m m '! m m m
 mmm #mm& m'' m  mm m5 m
 m ' m m m m m &  m m m #  m # m
  m m m ! m m !& m m m ' m m m
 m m & m !5 m m mm> m

mm

m m  m #m m m 'm & m m  m m ' m
m 5m m m m m m m m m  m m m m m
m  m m m m m m m m m m ' #m m m
m  m'>mm mmm # m*' mmmm' # m
 &m'>mm # mmmm m !m#mm mm
 mm m?m5 mm & mm m #mmm m
"!& m&mmm m mm#m m*m ' m5m
&m m m  ' m  mmm m m " m #m m
m m"m5mm# m m# & m"& mm'mmm !m# m

mm

@m #m 5m m "m &m m m #m ' m m m m #m
 m!mm mm mmm mmm m

mm mm m m mm#m mm & !m !m
m m  m 5 m m m m m m m m Lm m m
"m & 4mm'! mmm m

mm

   


    m

     


    m

mm

;m m m m # m  #,  m m 5m m # m m '  #m m m
 m m m m m m m # # m m m m
m m m  m m
'm m  m # m m ' m Em m  m m m
mmm'! mmm m !m'mmm5mm$ m

mm
m m m m m "' mm m m m m m m mmm
m m;5 m5m4mmm m!mmm mm mmm
' m mm m m

mm

L m m m m ! m M&#m m m m m 5m m m m m
 mm m"m4#mm&mm & mmm5m! mm mm
 & m *4#m !m m m #m m m m m !m m m 5m ! m " m !m m
4#m !m m !m m m  m ;m m  m #m m m m m 'm
m m Em m m m 5m m m Lm m m m m m
!' mLm5m mm & m mmmm' mm m mmm#m
 mm" mm# m*m" mm mmm mmm mm
mm# m

mm

L mm mmm# mmm mmm mm mmmm


" m "m m m m m Q m Lm m m m  m m m
' m m m # m m m m m m & m m m m m m # m 5m &m m
 m m m m m m m m m m # &m 5m !m  m m
# m L m m m m m m m m # m m m
mmm mmm& m'&m m

mm

" m m 5m m m m &m m  m m m  m
m m m
4 m m m m m  m L m " m m > m m m m #m
m mm" m
mm>mm m mmm ! mm
 m'mmm mmmmmmm '4 m

mm

 mm  mmm mmmmm mm m)m5 4m


!m & m m +m )H4m !m  m m +m ); m !m
 & m m +m )H4m mm !m mm m"m +m* &mm
 mmm  m

mm

   
m

 am

m

 

 

÷÷÷ ÷
÷  m
mm

 2  
  m

    


   
 
    

 
 m

mm

Am m m  4m m m m m m Em #m 'm m
 m m m &m m m mm m m mm5m 5m m
mm m( m m*mmmmm mm m#mm' m
mmm m5mmmmm m" mM&#mm mmm
mm " m m  mm m'm m m mm m m m m m
'm m  m m m # ' m " # m
4m m M&#m m
5m m m  m 5m mm m#m m m m m m m m
 m mm  m #mm  mm mm m# mm
m m m m m 5mm # m m mm m m m
' mmm m m; &mm m m5 m

mm

m m m "m m  m m m m m 5m4m &m m & ' m m m
5mm mmm mm mm mmm m
*m m m m m m !m m &m m m < m H !m &m
#mmm mm"m !m mmm"& m5 m  mmm
m mmm mmm m5mmm mm m mmm
m m #'m m m / m # & m m "!2 m m m m & m
  m m m  m 'm m m m m m m ' m m
m m  m m m m m m & m m m m
 m mm ' 6m

mm

)H 4m mm +m)Am54mm"&mm # mm+m


) !m m m m m "+m )* m m m  m m
 m!mmmm +m?' mmmmm  m

  
  a 2a m

   
   

     
   
   
 
2a  m

mm
A!  m m m m  m m m m m " m  m
m m 'm m m m ' m m m m m m m !m m m m
' mm mm m5m  $m

mm

mm!' m:9,3: mà    


 
 2 a    
 m* m"m mm m  mmm mmm
 m m m m m m #m m m m m A m "m
 mm54mmmmm m'' mAm m!&m%:mm&m
m :KK9 m A m m m m )H4m m m #+m Am m m m m
 mm5mm m mmmmmm m ! mmmmm
m m m
m LEm ) m m "m m +m )m "m  m m m
 ( m ! m m m m m 4+m )m "m m m m
# m5m"m' m m##mm mmmmm"+m*mm
 m )5 4m mm +m )mm mm # +m ;m m m m # m m m
 m) mm+m

mm

 m"mm mm mm%3m m*mmm" m5m&mmm


 m " m m m #m  m 5m m m m  m m
  m*m"m m "m m m m m m %3m m
Lm 5m m m m 8m m m m ! m
m *m  m & 4m #!m 5m
 mmmmmm m) mm m+m* mm"mm
 mA m &#m 5 m mm m m %3m mmm! m mm
m m m O' m *m m m m m m m  m Bm "m m
m
*m  m5mmmm  mm  mmm# mm
 mmm  mm mm"m'm mm
 m m "& m , # m *m #m m m m m &# m &m
m&m  m & !mm m" mm#m m # mmmm
  m #mm m

mm

à   
 
 
2a  m

* m m !m mm  'm m m*m'mm  m # m # m
!m m m #m m m * &m m 5<m
!" # (# m m  m m  m m m m m m m m m
 'm  m m m m ' m m m !m m m m m
  m m m m m #m m m m m  m m m
 & m 
  
    
  
 
   
    
 
 
 
    

   

  
 
 $m

 
   m
   
 
   
 
  
 m

mm

 m m m '' m m > m)H4m !m' m m m +mAm
m5 mm ' mmmm mmmmm # m ' m
m m "m m <m m 'm m  m m m m m m m
 m '' 6m < m # m 'm m m # m /m
5 mm5m&mmm&mmmm" m #2 m* &m4m
mm  m*mmm' $m m

mm

M&#m 5m m ' m m m m m '' m m m m &m
<mm< m m<m5mm m m '>m  mm m m
m m m m  m m m m m m m m m
m ' m m m m m & m *m ' m !m m m
mm m m  m' m m' mm # m

m m m m ' m m m ' m m  m m 6m m m
" & m 5m m m m m m  m m m  m <m
m< m

mm

Am  m m m m m m m m &m =# $m
*&mmm  m
<m'mm # m m&#mm54m $m
 m m'm &#m m m m m m 5m !m m
m mA mmmm  m>m5 !m5!m & mm ' mm
m m m m m  m M&#m & 4m m ""m 5m m m m m
 # mmmmm mmm m& mmm' m ' m

mm

 m 54m m m m m m m # m !m m m m
 mmm mAm mm:9mm  &m mmmm%3mmm
m? m
mm mmm mm:9mm  &$mm%3m? $m
m m m 5m  &m ' m  $m 5m m m 'm m
)Am#m54mm mm'$mm mm& m  & $mm
"m mm:9mm  &$+m

mm

*m mm mm%3mmm !m5m mm'mm# m


m 5m m m m  m ' m m m  m m m 5m "m m m
 #m m m # m ( !' m 5m m & m *m m m m m
 m '' m )Am 54m m m m "& m m m m m m
 m # m m ! m m m %3m +m ;m m m m #m
 mm# m- mm5m mmm m .m
 - 
 m

          

  m

mm

*m 'm m m m m m m  m m m #  m )Am 54m m m
m m m m  +m
 m m  m m m 5m m m m
4m "m m m m m m * m m
< m m m
 m m %3m m m "m 5m m m 5m "m m m * m m
m m m m m m m m &m m :0m m A,' m m m m
 m m m  m m  4 m m m m m  m m m m
 m mm mAm ,m;m% m (Em;m:6mm m
A Em ;m 36m m P>m ! m m Am m m m m :0m m -!m m
 #m m m mm !.mAm m'mm5 !m !m
 mm m5m m

mm

*mmmm m m #mm # mm 'mm  m

 m  m ' m m m m m & !m m m


m #m m "m
""m m 5 !m 5!m m m m  m m m m
mmm m; &>mm4mm m # m

mm

*mm'mmm mm mmmm* mm


<m
m#mm m mm !m  6mm ( mm mA mm
 ! mmM!mmmH mC mmMm* mm  mmP>m
! m m A m m A m m 4m m  m m 4 m m
* mm
< mm&mm; mm m mm 4m
 m

mm

-mm m mm .mAm mm mm mA mm


> m ' m m  m m # m m :Km m 4 m'm &m m
mmmmm mmmm m;mm mm mm
''mmm'mmmm m

mm

?m5mm* mm
<mmmmm  $m

 
    

 m

  
   
 
   m

mm
*m mm:8Kmm m%3:Kmm#m mm mm m ' m5m
 m m m m m m  m m ' m  m m m #m
  $m

mm

m m !' m 3:,3I m *m m m  (Q m /#m m '! m m m !' m
0I2 m O ' m 5m m m m m :8Km m m m Em m m 5 m m m
& m m m #m 4m m  m  m  m < m
  m m m  'm # #m m  m m m !m m m
' m  m m m  m m 5m m m  m !m m
  m & mmmmmm  m' m; m m m
 m !m m m m m m m :8Km  m :0m m
5 #m mm mm m m 5m m m mm& m  m
mm m  m5m>m!m"m m* mm & 4 m
* &mm mmm  m

mm

*m'mmm m #mm mmm m m%36:K m

mm

Am  m m m m  m m m  m  m m
" m/#mmmmmPQmmm!' m002 mmm m# m!m
 # mmm5mm m &m&5"!# m5m m m5 #m
m %JJ KKKm m M&#m m m :Km m # m !m m m #m m
m"  m* mm#mm' mmmm"  m mmm
 m m mmm' m?' mm mmm  m

mm

 & 4m m m m m  m m m m m m ;# m m m
m m ? m m m !' m :N,3K m *m m m ;# m m m m m
 m m m m  m*m m m?m m m m m m ' m
m m m m " m m m m  m m #m  m * m m
 m%3Km mm m m m mm;# mmm> m%3Km
 m m mm? m

mm

*m m  m m m m & 4m m m m  m
 mmm m mmmmm" m  m
* mm m mmmm/#mm'! mmm!' m0N2 m* 'mm
$m m & m m m )H4m m m m m m m m m m m m m m
 m m m +m )Am "m m m m m ! ,R! m /m
A m m 2 m m m
,A4 m /m m m A 2+m ?' m m
 m  mmm  m

mm
   
m

 am

m

 ÷

÷
m
mm

 2   m

        
 
   

 ! m

mm

mm!' mJK,J9 m" mmm  mm# mmm mm mmm < m


M&#m m  m m m m m 5m  m ?m m m m
 m m m "' m ) m 54m m m m m &+m )*m 54m ' m
 +m )&m ' m m # m m m "'+m )H4m m m " m m
&+ m
4m " m m "m m ! m m m #m m ' m !m
 m
m "m #m m 5m m # m m m m m m 54m m
#mm !mmm  m)H4m#m mm  m+m) m
m 5mm <m  mm ' m # +m m & m m 5m mm m m m
 m < m m m !m &m & m  m )*m m m m +m )m m
mmm+m

mm

? m"mmmm mm ' mmm# m)H4m"m +m


)H4m m m 5m !m m m m +m )@ m m  m 5m m
 mmm# mmm m !m m/m mmm 2 m m
mmmm# +m)H4mm"m m5mm'm"m& +m
-? .m-*mm # mmmm mmm# .m

mm

" m m m m !m m m m A m m m m "&m m
m m <m m "m m $m /:KKK,:KKJ2 m m &m m m
 m  m Am 5m m m m m m " m m m m
 m ' m )H4m m m 5m m m m m m <m m m +m
A m m m 5m m m m m m %3m m m m m m m  m
) m m m m m m m 5 4+m m m m m m m m m
 mmmm !m# m?' mmm mmm  m

 
 c  
  
m
    
    
  

 
 m

mm

m# mm# m m" m m mm54m m"m m m
m m #  m m m m > m m m > m  m m # m m
 m m O m m * &m m &# m m m  m m 'm m
# mm#m&#mmm'mmm mm!mmmm!m
 m m m !m m m # m & 4 m m m  m m
m m m m  m ' m m "m m m 5m m m m
5 m m m # 6m m  m > m m ' m O m m m m
 mmm mm ' mm#m!mmm m'm5m m

mm

m 5 m m m m m 5m m m m m m m m m > m m
 m m m  m m m > m & m m A m m m m $m m m
m m  m ;m # m &#m 54m m m m 5m m m m m m
 ' m mm m5m"mmmm mmmm  m
=mm m m & m m &$m  m m !m & m >m m mm m
mmm mm' m m  mm m  m
 ' m & mm  m mmm"mm mmm m" m
m #m m m m m m m m m m m m m 5m m m #m m
 # m m m m m m ) m m m &m 5m 'm #m
 +m

mm

)*m &m 5mmm mmm  mm mmm m mm
5m#m m+m

  


  
 m

  c
  
 

 
 
  m

mm

= !mm'mm* mm


< m(mm mm%3mmm
m  mmm mm9:m<mmmm m mm
m m '! m/Lm m m ; m !' mN: m m Mm*m mA m
!' m N%2m O m m m '  #m m m # m m 54m m m m m
 mmm# m mLmmm# m m m mm'm m m
m m #m 5m m "m m m 5m m ! m m m m
 !mmm  m

mm

m m "m ""m m  m #m m m m #m m #m m m!'m m
mm# m mH !m5 mmmm mm# mmm m
m m  m m m m m m m 5m m "&m
mmm< mMm mm# m mm#4mmmm m
 m & mm m  m );m 54m mmm<m$m  ! +m );m
54m m m m <m &$m m  m m  +m );m 54m m m
 mmm<m$+m) m mmm<m $+m
'>m & 4mmmm m mmm m!mmm
 m<mmm mmm# m

mm

*m m !m m m " m  m m m m *m m m
m m "m !m 'm m m m # # m m m 5m m ' m !m
 m"m #& m $m

mm

 - 


   m

    


       
 m

mm

?>m m m'm m m# m6m# m m # m# m m m
 m# m m (m m# m m = m '" m m
5 m m # m 5m m m m m m 'm m " m  m
 'm 'm m 'm &m m m /m m m 'm "m m m m
 2 mL m"mmm@ mmmm m m

mm

m"mm'm'm # mm mm( mmm@ mm'>m


m m'm5mmmm  mmm mmm<m
  mmm #  m mAm mmm m 5 m"m m
m m m #mm' m m-
4m  m #.m

mm

*mmmmmm@? mmm mm#m5m m"mmmm "m m


m
m m mmm mmmm !mmm ' m
mm mm5m4m 'mmmm" mmm m m
-M&#mm mmm.m

mm

D mmmmmm5mmmm mmmm # &m5mm


mmmm"&mmm mm5 mmmm5 m $ m

mm
    
  m

  a        


     
 
    m

mm

; m '>m  m m m m m m m m m " m m ,
:K%: m m m m  m  #m 4 m m m m m
mm# mmm m

mm

 2m;m mmmm  m

mm

;m m m  m m  m m m #m m
m m 5m !m m "m m m m m m ) !m m m m m
 +m * &m m m m m  m *m  m m 'm m m
 m m m  m " m m m m
m m "mm m !m #m
 mm m !mmmmmm- mmm#m
m mmm mmm m# # .m

mm

* mm ' mm"mm mmm 6m

mm

m> m mm mmm#4mm mmmm mm


m mEm m &' mm5mmmmm m m5m mm
  m )H4m ' m +m )H4m 'm  m 5m m m m m m m
 +m O m m 'm m m 'm m m # m mm 5m
-mm m .m

mm

 mA m mmm mmm m mmm" m m
mmmmm m>mmmm m>mm#mmm
 m m m 5m m m m  m m m m m m
!m # m)H4m ' m m mm " m #m mmm ' +m
) mm # m& mmm m& mm +m

mm# #  mmm# mmm 'mmmmBm


 m' m
m> m
mm"mmmm m m mmmm m" m
m mm"mm> m m !mmmm mmmm
-m'm mmm m .m

mm
   
m

 a-m

m

 !
"

 ÷
 
m
mm

 22 à   


 

  m

     m

mm

*mmm# m ' mmm m mmm m5m !m&mmm


m m m m m Em m m m m m m m m m
  mmm mmm m , $m

mm

mm&m mm  mm5mm5mm!m m; mm


m m m m  m m m m m m m m ' m m m
 m mm m ! mAmm m m m  4mm m m 5m m
"mm !m m5mmm m
4m5 mmm5mm mm
 m ;m mm m  m =m m m m m m  m
m m
m m m 5m m  m !m m m m ?m 5m m m
 m m m m m &m m m >m m !m 5 m m m
&!m m"m5mmmmmm m

mm

;m 5mm mm # m m #mmm m mm5m 5m m
m !m m M# m m m 'm m *m m  m =m  m
m
'm m  m 4m  m "m m m m ! m
m5mm m m*m! m&m mmm  mm m
5mm# mm'mmm mm m  m
mm'>m  m
m!m m m  m54mmm5m"mmmm m

mm

*m m m m m m  m  m m ; m m m m
PmmAm? mL mm% m= m36m

mm
m! mmmm mmm  m m*mm m
m  m !m " m 5m m m *m & 4m m  m m m ' m
 m ! m 5 m m " m m m m 5m m 5 m m
mmmmmm m&mm " m5mm  m5m 'm
mm mm5mm mmmm m m*mm m&m
m " m m mmm !m &mm !m m
m &' m mmmm
 &m& mmm mmmm mmm m 4mm&mmm
 mmm m  mmmmmmmm m m mmm
mmm m

mm

m m m m m ' m m m m m  m m
&& m!m ' m" m& mmmm!m& m mm m
mm m" mmmmm mmm!m& mm# m mm mm
m m m m m 5m m m m m !m m *m m m m
mmm m m#mm mm m m mm&m mm
m!m m&mm mmm m" m& mm m
m m  m m m m " m m m "m m m m
!m m H m 5m m m 4m m 4 mm m m "m
m m m 5m  'm m m " m m # m 5 m m  m -=m
 mm.m

mm

" m m m  m m m 'm m m 54m "m !m 5m &#m m
  m ? m  m m m m m m m,m m
m m m !m m m m m m m m m,m m
 54m m $ m m m " m #m m  m *m m
m m# mmm" mmmmm mm m!m
mS&"Smmm m*m&"mmmm5m#mm5m  m
m # m*mm mmm m mmm#mmm#mm4 m m

mm

mm "m m m m " mJ9m mm m m " m m 5m m
m m 5m m m m m  m m m 54m 4m m m m
 m >m m m *!m  m m m m m m  m m
"m m m m m m  m 5m m  m m ' # m
O ' mmmmmm" mmmm"mm < mmm5m
 m m m )=m m m m m m m +m m m m
mm mmm m  m*mmNNmm mmm
! mm mm m m5mm mm> m mm5m
#mmm m m mm m m m m ! m ! m m m &m m
5mmm m mmmm m m5m!mmm m m

mm

Am ' m 5m m m m m m m m m
 # m m m &m m & m m 'm ' m m  m "m
 m m m m &m  m Am m !m #m m m
 # m #m !m m m ' m =m !m m m m m
mm m mmmmm mmm ' mmm m
m m m ! m Bm m m m m m m  m m m m m m
 mm#mm m Em mmm ! m

mm

     m

     m

mm

;mmmmm m mm' mmm #m $mPm

mm

*m 'm m m m m &m m m # m m 'm m m m " m
 mmmm mmm5mmm" m $m

mm

* m m m m "& m m m m m m m m ; &m m
&mmm m m m mm5 m5mmm'mm4m
"& m m m  m ; m "m !m m m m m m m m
 m m 'm m m m m m "& m m !m m m m m
"Q m
m m>m*?*
mm m
mm mm mm m
 m !m m m m m m m "Q m O#m m m ' m m
 m m m m m m m m m 5m m m  m
 m

mm

 mmm ' mmm ' 6m

mm

m m 'm ' m m mm m m " m m m m " m m mm
m $m

mm

Am mm mm mm m m m"mm


 mmmm" m m"mm mm  mmm mm
m !' m %30 m 
 


   
     
 
  
  
 
  m

  


 
   m
  
     
  m

mm

 cm M&#m m m m m m m m m m
 mm4 m* mm#m m m m m mm
 m 'm m '>m ,, $m 5m #m  m
  m  m ' m m m m m m M&#m m m m
m m #m m  m 'm m m m m m  m m
mmm&$m m/ m '4 2 m

mm

*mm  m mmm mm m #m mmm


m "mmm m  mmm&#mm mmmmm
 m m  m m m m # m "m m m
 ' m'mmm 6m)H 4m" mm mmm ! m5m+m
)m 54m  m #m m +m M&#m m m m m m !m 5m
m  m m  m m m  m m m m m m
 m m  m ? m m m m m m m "" m m
 &mm mmm  m

mm

*m mmmmmm mm m  m


m m m m m m
m "m  m m & m m #!m
 m m m m m  m 5m '!m " m m m # m
 m ! m #m m m m m m m m  m
& 4mmmm mmm5m"mm"m' m

mm

 ccmm mm!' m8J,8I m* mm"m &mm' m


 mm<mmA mmm"#9( m" m mm m
m& mmm' mm mmm mmm0m & mm
m m mm m  m m'mmm m  m) m m
m4 m mm'mm  mmmmmm m ' +m

mm

% mmmmmmB mTm mmm m

: mmmmmm= mTmO mm  m m

3 mmmmmmmTm* mmm m

J mmmmmmA mTm mm m

9 mmmmmmA"mTm mm mmmm m


8 mmmmmm;" mTm;mm m/m #mm  2m

I mmmmmm;" mTmA mm  m

0 mmmmmm
 " mTm #mmm mmm m

mm

 - 
  m

    


 
 

 
   m

mm

Am# mm  m m m # m m m 4 mTm m m m m m
m m m m m m m Tm m m m m m m  m m m
mm# m !m!mmm $m

mm

 mmmm'! m/*m mC mmmmm m?2 m


 mm mmm!' m80 m mmm m6m

mm

% mmmmmm m'# mTm'& mmm m  m

: mmmmmm m '4 m Tm '& m m m 4 m m m m
 m

3 mmmmmm m & 5 m Tm '& m m m m m  m m m
# m

mm

L mm m'# m mmm5mm5mmmm"m


m m 'm m m m  m L m m m '4 m m m
m m 5m !m  m m m m m
 mmmmmm mL mm m& 5 m mm m
mm# m5mmmm m#& mm5m!m mm
mm m mmm m

mm

?mm mm#  mm m% m5mm& mmm' mm


m mmm'm Emmmmmmmm mmmm
 m m/Am m  m&mm mm m m#m
 !#!#2m

mm
@m#m5m'&mm mm mm m mmmm mmm
mmmm#mm mL m m5mm mm m mm
 mm&  m

      m

          


  

  
    m

mm

m m !' m I3,I8 m Am m m m '! m m m !' m I9 m *m m m
 mmm m ( mmm#m" mm m

mm

c mTm  m& ' m

  mTm  m m

mm

4m "m /m m m 2 m m "m m "m # m m m m m
 m m*!mmm m m 'mm m" m
m m #& m &m "m m m m 5 m m "m m m m m
" m m ' m m #m m m m M&#m m mm m
m m m m m m #& m *m m m m m m
 m5m# m" m mm m*mmm mmmm'mm" m
 m

mm

&m"mmmm" mm "mmmmm 5 mm' mm


 #mm m mM&#mm mm m  mmmm
m m #& m m m m m m m m m *m
 m m  m 5m m " m m m m m m m
 m m  m m m m m m " m  m m m m
 m5m!m m&m mm m m

mm

m "m m m m m m m m m m m m
!mmmm m#& m*mmm & 4m m
mmm m '4 Dmm & m mmmm
 m& ' m mmmm#m !m& m

mm

 m "m m m m m '! m m m !' m I9 m m ;m m m &m
! $m m m m m m m / ( 2m m m &m
'! mmm m'! mm ' mAm !m  m mmm
 m ( m#m !#!#mm #23 &#  m

mm

à 
       
 m m m m m m
 ( m m & 4m m  m 'm m &m m /5m m m
m mm' m 2 m;mmm""mm5mm m
!m & 4m m m & m O m m m m & m
m m m m m m 'm m m  m ) !m
m m m m 5m m m #m !+m @m m ! m m m ( m m
m m m m m m m ' m * &m m  m m
&# mmm  m

mm

mm

   
m

 am
mm

m

 #÷÷ ÷ ÷÷ ÷÷
÷÷
m
mm

 2   " m

     
  " m

mm

 mm m "Qm m m mm >m mm ' m m # m
 mmm mm!' mINmmmm# &mmm54m' mm
# m !m m m "Q m
m m !m  m m m "Q m mm
mm m mmmmmm"Q m mm m m
m m m m m > m m 4m m m O" m m m m m m m # m
 m m m m m m "Qm m m 'm  m m "Qm m
'm #m' mmm mm mm m;m
m m m m # m !m m m m  m #m m m m 5m
 m m & &m '4 m ! m =m "m m m m #m
m5m& !mm mmm mmm"Q m

mm

m"mm mmmmm m mmm"Q mA mmm


mm' mm mm# m m mmm mmmmm
m m"Q mm ' mm'm m m&! mm5m&m
mm"Q m=m m  m m m "Qm m # m m m m m
#m m m m ' m m m m m m ;4m m #m m
' m  m 5!m m 5m 5m m m m 4m # m m
m ' m m 'm mm m m m mm # m m m
mm# m?m5mm"& mm#mm' mmmm mm
m m&# m mm m m

mm

Am  m 4m 5 m m  m 4m m "m m
 m# mm4 m5mmm&5mm mmm m? m
"m 5m m m m 4 m m m m  m O"m m " m m
m mmm!m mmm m m

mm

" m #m m m m m "Q m m &m " m & m m m > m
 mm4mm m m!m mmm!' mIN m

mm

? m m m "Q m m 4 m # 4m m m m m #m !m & m
M&#m m m m ' m m m m "Q m ?' m m m  m m
5mm#mmmmm"Q m

mm

 " 
 m * m m ' m m &# # m )
m 5m m 5m
"m m m "m m m &! +m ) !m  m m 'm m
'm m ' $(&# # +m m m m "Qm m m m m !m
' m# m!m m;4mmm' m' m mmm
"Q mm "mm

m#m 'm m m &&m " m m "Qm m ;m m 5m m ' m
 m!m m mm 4mmmm m

mm

 "  m Tm * m m m m # m m m m m m  m
) !mmm m mm+m)H4m# m mm m mmm
m m +m );m 54m m m m &m m # +mm "m
' m m !m m m m "Q m m m  m
;4m m m " m m m ' m ' m m m m "Q m m
"m'mm'mmm m" mm"Qm m;mm5mm
' m m!m m mm 4mmmm m

mm

 à mTm* mm mmm m)H4mmm+m)H4m&m


mmm m+m) mmm+mO mmm'mm"mm
m  m 5m m m m m 'm '"m m  m m
 m m;4mm' m' mm'mmm" mm "m
'm m 'm m m m " mm "Qm m m m;m m 5m
m' m m!m m mm 4mmmm m

mm

 " 
 mTm* mm m mmm m m
O mmm' mm' m5mm mmm mmm# m
mm ! mmm# m"mmm mmm' m) mm
m m m " m m m 5m # # m !m m m m  +m
;4m m m m &'m m m ' m m m " m m
"m'mm'm#mm& m" mm"Qmm m;mm5mm
' m m!m m mm 4mmmm m

mm

 " 
   mTm* m mm"& m) m mm+m
) m "&+m )&m m m m m  #+m )@m m #m m
 m m m m m #m  m m m m &m m m
mmmm ' +m)*mm#m &mm  mm"&mm m
! m m  mm mm m m &+m )Am 54m mm #m m m m
  +m ;4m m m "m m m ! m # m m "m m
'mmmm5 m" mm"Qmmm'' m;mm5mm
' m m!m m mm 4mmmm m

mm

 mTm* mmmm# mmm m5 m)H4m&m


mmmmm!+m)H4m"m +m*m mmm m
 &m m #4m m m  m m m m m m m m m m m
m m  m ;4m m m "m m m ! m # m m "m
m 'm 'm " m m "Qm m m m ;m m 5m m ' m
 m!m m mm 4mmmm m

mm

 " 
   m Tm * m m m m m  m 5m m
m # mO mmm mm'm m5mm'mmmm
 'm  m;4mmmm# m mm m ! mmm
"mm'm# m4 m m" mm"Qmmm m;mm
5mm' m m!m m mm 4mmmm m

mm 
mTmm mm&mm>m4 m mmm m

  
  mTmm mm&mmmmm m

mm

/m !mmmm! m#m #"%2m

mm

  
 à  
m

     


  " m

mm

;m m m m m m # m !m m m m  m m
 mm m m m@m#m 'm mmm  m
m m m m  ' m m m m "Q m m m  m m
 & &m'4 m ! $m

mm

m m m m m m !' m 0K,0% m m m m m m m m m
 m m mmm mm m mm! m/*m> m & 4m
 m mm4444 m5mm!m !m mm! 2m

mm

m m m m m !m  m 5m m &5m m m
 m m m m # m m m m ! m m & 4m
 m m m m m  m m m m & m 54m m m
 m mmm m mTm; m
 mm mTmmm
5m m$ mmm m 4 mm mm  mR mmmm
 m m m 5m m m m! m m mm mm,m
" m mm
 mTmmm5m! m $m

mm

*m m m m m #m m '"m m m   m m m
   m mm  mmm m !m mmm
mmmmm mm#4mm mmmm,m5 m& 4mm
#m mm #m  m;4mm'&mmmmm m m
mmmmmmmm"Q m mmm m mmm&m
&mm4mmm"Q m
mm

 mmm' m! m m mmmmmm


 m m m m m "Q m &m !m m m $m m m
  m m m m m m m m  m # m m "Qm m
' mm# m

mm

à  " 
m ,,m Am ! m m 5m m m m
 mmm m mm' m# # mmm mm>m4 mmm
 m

mm

#   " à m ,,m Am ! m m m m  $m m
' mm 5m mm # m mm 'mm/m # 2mm m

m  mmm' m mm! m

mm

a   " 
  à m ,,m * m m m  m m  m
! ,'! m  m m m m m m  m m m m m m
m m m m m * m O m m m m m m
m m  m m m  m m m m m m
  m

mm

à  " 
 m,,m* ( m m/*= mmm 'mm '46m
m(2m5m mmm! m m5mmm
mm' m #mmmmmm m m mm
mA4 m

mm

 " 


  m,,m* m;&,* m5m mmm
  m! mm m5m m & 4mmmmm

 m

mm

 " 
 m,,m mmm mmm& m! mm
5 m Emm"& mmmmm m m m mm
m&mR m

mm
  " 
  m,,m m5 mm5m mmm! m
 m5mm&mmm "m mmm# m #m m mm
mmM   m

mm

 " 
  

  
m ,,m m m! m m mmm
m m m m  m  m m m m m m m
mmm m

mm

 " 
   
   m ,,m m # m m m m m
 m m &m '! m Am m m m m m m m
 mm ' m

mm

  

  " m

        


      

    
  
  m

mm

 m m m m m m  m m m  m m m
 (Q mm:8Km mmm ' m!' mmmmmm& m
=m m 9:m m & m m # m m "# 
", ! ('"# m m # m m m  # # m /Am !m
 mmm m#m6" 2 m* mm mmmm&m
%,%3m5m!mmmmmm:8Km m=mm:Km' mmmm 5 m

mm

M&#m  m m m m m m ' m m 5mm m
 mm m" mm& mmm mmm'&mmm m
m m m m & m & m 5m m m m !m 5m m #5 m
?m 5m m m m ! m m m m  m m "m m
 m mm4 m!m'>mmm m

mm

Am "m m '! m m m m m m m m "m 'm m m m m
 m m 4m  m m m &m m  m *#m m 'm m m
  m m m m m 5m m & m )H4m #m m m m +m )Am
m m!m mm
 mI+m)Am# m54m> mm' m
!m m m m m m m 5 +m )Am #m m 54m m m m !m m
m m m 9:m A+m ;m  m m m
4m  m ;4m m 5m "m
m m m m m & m 'm m '! m m > m m # m
O# & m #m m m #m m #m m m !m #m
# m

mm

 >m m  m m m "m 5m m ! m #m m m
 mmmmmm m*mmmmm m m5m
mm5 mmm mmmmm"" mm5mmm
# mmm  m

mm
mm

mm

mm

mm
mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

 -  


  m

           m

mm

 m m m # m m "m 'm /m  m 4m m m m
 mm  2 m5 mm mmmm m=mm m

m m ? m "m  m " m 4m m  m m "m m
 m ' mm m mm m4m m m m m mm
 m m;m5mm m mm m! m4mmm
mmm  m

mm
"m mm #mmmmm"Q m mm m m m
m m m m "Qm ' m ! m m "m m m 4 m
 #mm m ( mm&m"4 m mm mmm m9mm
mJ m
mm&m"4 m mm"&m mmmm m
#&m / m 2 m >m # m m "Qm ' m m m m m
&m"4 m

mm

;m m 5m m  m ( m m &m "4 m m m m m  m
  m mm m ' mmm m 4 m

mm

4m m ' m m # 4m m m  m m m 5m m #m
 m m " m # m m m #m m #m m m m m
"Q m / m m  m ! m !m m m m 4 m m m
m  m #m m m m m 5 & m 5m #m m m ( m m
 m  2 m *m m m m m m m m m ' m m m m
 4 m

mm

m #m m m  m m m m m & m m *m  m
m m mm #m' mm#4mmmmm m
mm!' m0%,0J m*m mm;# (*m mm $m

mm

m m m 5m m  m m m  m m m ! m m m m m m
  m5m m m mm m #mm m 4 m

mm

*m 'm  m #m  m m m "Q m  m m 'm m m
 m # m 4 m m m m m 'm m #4m m m m m
 m m m & 5 m  m /m m m 5m m m m
 m m 2 m *m m  $m m # m 'm m m m m &m m
 m m 'm m m m *m m #m !m #m m  m m
4mm m>mm mm & mmm& $ m

mmm

mm

 a  
  m

        


   
  
  
 
   m
mm

mmmm mmm # mmmmmm'm ' mm


 m m* mm ' m 6m) mmmm mm
mmmm mmm" +m

mm

Am m m & m m m m &m m  m m m
" m mmm'mmm mmm mmm!' m09,08 m
* m m m m # m m m m " m  m m m m
;' m L m =" m m =m m 54m "Qm !m m m m m
m
 m
mm m  m'& m mmmmm mA mmm
 m m "m m m #m m m m m 5m m
 mm mmmmm m

mm

Amm,  m m mm m " m  m mm " m m
 m m # m m m " m m m m m m m & 4m
" mm'mmm m  $m

mm

#m"mmmmm !mm m mm!m # m4m m


m m5 mmmmmm:Kmmm5mmm mmm
mmm m
4mmmmmmm m 4mm
# m m  m m m m m m m > m 4#m m m m m
 m =m m m m m  m ) mmm +m ) m mm
mmmm +mm m5mm # mmm m5mmmm
m mm & 4mmmmmm5 m

mm

m mm'&mmm mm  m' mmmmmm' m


m m > m m &m m m m m m m
4m # m m m m
 m m m m ;m m m
m
 m m 5m m m
mmmmm%3m m; # 4 m
4m # mBm m

mm

 
 à à m

mm

m m ;' m ?m ,m # 4m m m ;' m  m 5m m m m m
#m m
m m #m m m  m m m m m m m m #m
 m

mm
# 4m"mmmL mPm,m;mmm#4mm mm m # &m m
 'mm m? m mm m4mm mm-m5m
m 5.m

mm

'mm ="m m!m m <m m m!m m4#mm !m mm
" mm4mm m mm&<mm  mm& m

"mmm*m  m mm m mm( mm


m mm m" mm mm
6mm m m

mm

"m'mmm,m*mm
 m? mmm&# # mmm' m;m5m
m m m m m m m m  ! m m # m m m m m
 m

mm

"mmm*mmmP m mm mmm mmmmm


m m mm m mm mmmm m 'm
m m>mmm , m

mm

 m m & m m m # m m m m m m m m m
 & m m m  m m m 5m m m m m m m m
?  m

mm

*m m m >m m m 'm


 m  m m m & m >m
mm&mmmm 6mmmmm ' mm m

mm

>mmm6mmmmm
 m

mm

   
m

àm

mm
9:mA?* *AM
m;*mmO
M?Om U
O 6m
*mOP?Mm;*m?M=Mm
mm

m9:mmmmm !m mmm m  m


 m mm mm mAm5mm mm mm
"&m mmmmm mm mmmm mm m
mm m

mm

*m  m m m m m m m m m  m m 9:m
 m#m mmm  mm m

mm

 m m m m m m ' m 'm  m m m m m m
& m H !m m 'm m m m & m m 'm m m  m*m
& #mm"mmmm mm&mm'mm9:m m

mm

;mm mmmmmm&mmmmm m  m@mm


m mmmm  m  mm mm#4mmm9:m
 m m #m m m m  m m m !m m m m m
 m5m!m' mmm m m  m

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm
mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

 c 
 2m

% ,m*m> m mmm# mmmm; mmmm mm'mmm


mmmm&m m5m; m"mmmm m

mm

 c 
 2m

: ,m m  m m m & m &m m  m  m m  m m m
 mmm m Em mmm& mmm m mm
" m mm m m m

mm

 c 
 2m
3 ,m *mm m m m m ' m m "m mm ; # m m #Em m m
 mmm  mm; m5m 6m?4 $m

mm

 c 
 2m

J ,m*m mmm & mmmm mmm mmm#4mmm m


m m m %3m (:0m Em m m m &m m m m m m #m
mm m

mm

 c 
 m

9 ,m *m ' m m m m %3m m m m m  m m m m m m
 mmm m 6m mm mm'mmm m # mm
mm # mm mm m

mm

 c 
 m

8 ,m*m mm%3m(:0mmmm mm#"mmm  mm


m m" mm mm;=m" m mm & 4mm" mm
m m !mmm"  m

mm

 c 
 m

I ,mm mmm  mmm m mmm 'mm mm


&m m m #m  m m m  Em m m #m 5m m m 4m
 m m &m m  ' m !m m m #m m #m
mm m m

mm

 c 
 m

0 ,m m  m m m m  m m m m m 4 m 5m &m
mm mm5mm" mmmm ' mmmm m
mm# m" mm mm"'! m

mm

 c 
 m

N ,mm m mmm #m !mmm  mm mm m


mmm" m# mmm& m mm"" m
mm

 c 
 m

%K ,mmm m5m"m m&m&mmmmmm#mm


5m m mm  mm ' mm mmm m

 c 
 m

%% ,m=mm"&m '>m#m#mmmm mmm# mm m


m  m,m m5m m'mm m m,m mmm5mmmm5m4m
'mm #mmm# mm' mm# m

mm

 c 
 m

%: ,m m  m m m # m m m m m # m m m  m
 #m" mmm mmm mmm# mm" m m

mm

 cc 
 -m

%3 ,m;mmmm m  m m 'm m m m  m m m


 m m ' m m m  m m m m m m m m " m
 mm  mmm #m4 mm m

mm

 cc 
 -m

%J ,m*m 'm mm " m &! mm m m m m m  m
5mmm#4mmmmm5mm mm m m m

mm

 cc 
 -m

%9 ,m *m ' m m  m m  m  m m m m m m m
"mm !mm mmm m m # m

mm

 cc 
 -m

%8 ,m m m m m 5m m m m !m m m m m
" Emmmm mm & 4mm'!mmmm m
 mmmm m" mm mmm m
mm

 cc 
 m

%I ,m;mmmm# mm"" mm mm'mm mmm


 m m &m m m m  m  m m m 5m m m m m
m m m # m m m m m m m m 'm ' m m
 m m

mm

 cc 
 m

%0 ,mm m mmmmm #mmm#4mmm m


mmm mm m&mm m

mm

 cc 
 m

%N ,m ;&m m 5m m 5m m m m m m 5m m m m !m 5m m
 m m '4 m

mm

 cc 
 m

:K ,m m  m m m m # m m 5m m m m # m m
# m

mm

mm

mm

 cc 
 åm

:% ,mmm&m5m!m" mmmmmmmm; mmmm


mmmmmm m m

mm

 cc 
 åm

:: ,m*m  m m m m m m " m m m m m # m m
 m  mm5mm m>m mm#"mm ' m  m m
 mmmmm mmm m mm# m

mm
 cc 
 åm

:3 ,m ;m m m m # m m m m  m 5 m >m m m m m
 m# #m5m mm mm mm m

mm

 cc 
 åm

:J ,m*mmm m mm  mmmm  mmm


m mmm  m

mm

 ccc 
 *m

:9 ,mm##m mmmm #m,mm 4 mm ' mmm m


,m 5m  m !m ! m m  m m m m m m
# m'mmm5 4mmm mmm54mmm5m!m" m
m m5 m

mm

 ccc 
 *m

:8 ,m;&m mm mmmmmm mmm5m m!m


&mmm mm m # m

mm

 ccc 
 *m

:I ,m m m m m !m 'm  m !m #Em m ' m
!m4 mm mm#m mm  m

mm

 ccc 
 *m

:0 ,m *m m m 5m >m m "m  m m m  m *m #m m
 m  m >m  m m m m m ' m m m m m m
 m m

mm

 ccc 
 m

:N ,m m 5m 5m m m m ' m mm m m m  m m m
# m  m m m 5m m mm m m&m m m Em
mm  mm !m!mm m m" mm 'm mmm
 mmmmmm mm m

mm

 ccc 
 m

3K ,m *m m m m @?m /  m #2m m m m 5m m m m m
#mm  m m mmm  mmm  mmm mmm
 mmm" mmm m

 ccc 
 m

3% ,m*m m m m ' m m m m #  m m m m m m
  m m ?  m @ #m ' m 5m m " m m m m
# mmmm 'mm m

mm

 ccc 
 m

3: ,mm  m "'! m m m 'mm m m m m m  m m
 mm#m5mm m" m & mm & mm m

mm

 ccc 
  m

33 ,m
m m m #m m 4m mmmLm ; # m m m
 m m m m m# m m m m 5m !m m m m m
m  m

mm

 ccc 
  m

3J ,m *m # m m  m m m  m 5m  m m m m m
 mEmmm& ' mmmmm " mmm m
mm " mm mmm'm5m mm"mm5m'm5m" m

mm

 ccc 
  m

39 ,m m #m m m m m m # m m m m m 5m m m m
 mmm m mm5mm#mmmmm ' m# mmm
m!m! m

mm
 ccc 
  m

38 ,m m m " #m m m m m m m 5m "m  m !m
 m m m m  m 5m m m m m m ' m m m
' m

mm

 c 
 2m

3I ,m*m'mmm5m m mmm' mmm'mmm5m m


mm m "4m4 m*m'mmm5m m& mm m
m m m m m ' m m m # m m m   m m m m 'm m
 m m m m4 m

mm

 c 
 2m

30 ,mm 'mmmmm m mmmm mm m


 mmm mm m%36:K mmmmm m

mm

 c 
 2m

3N ,mm m !m "m && m m m m m m m m  m m m
> mm#m mm' m

mm

 c 
 2m

JK ,m m  m  m m m m m m   m 5m m m m
  m  m m m m mm m m m  m m m' m m
 mmm # mmmm m m

 c 
 22m

J% ,mAm mm'mmmm m" m #mmm # mm


m mm m #mm m   m

mm

 c 
 22m

J: ,m*m 'mm m m5 m  m  m m m m m
 m m m m m m m m m'm m m !m& m m
'm, mm  m5mmm mm'mmm  m
mm

 c 
 22m

J3 ,m *m m m m m m  m m m m   m m m
 m mmm# mmm&mmm m   m5mm
 mm m

mm

 c 
 22m

JJ ,m m  m &m & m m m m "" m  m #m m
m m  mmm m m # m m m
 m= 'mmm m

mm

 c 
 2m

J9 ,m =m m m "m m m m m m  !m m m m
  mmm mmm mm m5mmm" mm& mm
m #m #m mmm m m

mm

 c 
 2m

J8 ,mO'm 5m m& m m m m m m mmm m m m 'm
  mmmmm mmm mm mmm ,
 m  m

mm

 c 
 2m

JI ,m@m 'mm' m5m!m mmm mmmmmm


 m m m m 5m 4(m m m m m m m
m m m m m m m m m m m m ' m m
 m & m

mm

 c 
 2m

J0 ,mm " m m m mm#4m m mm # m m  m m m
 m m m 5m m m m m m m m m
" &"( m
;& m m !'mmmm m mm m

mm
 c 
 2m

JN ,m*m mmm  mmm m mmm mmm& mm


 mmmmm m!m m mm m" mmm
m&mm m" m

mm

mm

 c 
 2m

9K ,mm  mmm m mmmmm> m m5mmm&m


mm mmm m mmm mm m m mm m
mm mmmm# mm  m

mm

 c 
 2m

9% ,m m !mm &mm mmmmmm  #mmm m


 m !mm# mmmmmm m mm m

mm

 c 
 2m

9: ,m m  m m m  m m m m m m m m m
m m m m > m  m m m m 4m m m m &m m
#m5mmm" mm ' m

    ! 

   m

 a åm
m


 $÷ ÷ 
÷
%
 ÷

÷ 
 
m
mm

 2  


  m

   


 
 
   
 
    m
mm

? m m m m m m m ' m ' m m &m m
 m m m  m )H4m &m m m  m  m m m m m
 +m ) m m  m m  m m m
 m m m m m m  +m )H4m m m 'm m m  m !m
 &$+m ) m m m  m 5m m m m m m m
 +m) mm m mm ' m+m)H4mmm
m" +m) m#mm m mmmmm" +m

mm

* m m m m  m m m m m m P 'm P' m )?m
mm5 m mm ' m #+m);m m# mm m' m
m m m m m m P 'm P'+m
m m  m m ; m m m
O ' m; # mmm mmmm!m' m

mm

m m5 m mm  mm m mm m mmm
 ' m 6m

mm

)H 4m!m +m

)H4mmm +m

)Am m' m m +m

mm

* m m'mm mmm mmm mm#4mmm mmm


 m  mm m# ' m)Am54m5 m"+mA5m m
 m mmm mmmm m m m'm
 m m  m  m #m & &m m  m m &m m
 mm m? mmm mm &mmmmm  mm

    m

      


  
   
 

  m

mm

L m m m m m 'm m  m >m m m m m m
 m m m m m m m m
& m m ) m
m"mm mmmm m m4mmm +m

mm
L mm m mm m5mmm#4mm m)H4mmm5m
!m mm# # +mL mm mmm# mmm m)Am"mm
'! mmm +m) m mm ' +m) mm mm
 ' mm&mmmmm"  mm mm=#m +m

mm

L m"mm m m m m


 m
 m m m m m
5m m m m m  5m m m m m  m > m *!m && m m
'm m m
 mA m 5m m m m m m m m 4m
mmm!m & mmm!m&<mmm' mm5m mm
!m" mm#m !mm !m& m
&m5mm m!m m
m m " 4m m  m  m m m  m ;m 5m m m m
m m
# ' m m m m m m m m &m # m 4 m m m m m m
'm m

mm

?'m "m m m  m m m m m m m m m &m m m
' $m @m m 'm m
 m m m 5m m m m m m
 mmmm  m*m ' m5m m mm mm  m
 m m m "& m 5 m m m m m m !mm m
 m m m m m m m ,'! m 5m m m
 mm & m

mm

m m "m m  m m m m m m m m m
 mm mm#mm mm> m 4 mm mm
mmm5mmm mm#  m
&mm&mmm& m
mmm
 mmm5mm&mm m  m mm " m mm" m
m
m 5m m m m m m ' m m m m m m m m
m mm m  m m m m m mm m m m 5m
m m m m !m m m  m )H4m m +m m m 5m  m
m m ' m m m 'm m m m m m m m
'm ,'! m
m 5 m m m m m m m
 m  m m m m m m m 5m !m m
  m*&mmm  m

mm

*m mmm mmm" mmmm m m# mm


 m5mm m>m mm#"mmm ' m  m m mm
mmm mm mm# $m m8m

mm

    m


  
    
  
  
   
 
   m

mm

m m m !m m & m m 4m m m m  m m m m m
!' m %K: m m * m  m ) !m m m m m
'm m 5<+m * m m m m m > m m m m !m
m m  m " m ?m 54m m m m m m m # m
* &mm mmm  m)H4mm<mmmmm m +m
)mmm +m)mm +m

mm

?m 5m m m m m m m m m "& m m m 5m m
m m m m m m "& m '>m m m m ' &m m m
 m m& $m*&m'mmmm5m#mmm m
!& mm" mmmm !m mmm m m
m m

mm

m m m m m m  m " m , &m m ,
 $m m8m

mm

 - 
 

    m

  
  
 
  

 


 
  
 m

mm

m !5 mm"&m mmm" mmm m  mmm


 mm mmm mm# m mmm !5 $m m
8m

mm

? m m m m m  m m # m m m m m m
# m m m !5 m m m m ' m 5m #m m !5 m
m # m4m m m m& & m m
 4 m  m m m m !m m m m * &m m
 m m m  m ) !m m m m m # m m
 m #m m #  m #m m +m A m m m !m !5 m m
 mmm"mm m

mm
* m 54m m m m m m m m  m* m m m"m
m "' m mm m  m m m m # mm  m 5m
 m mmmm  m m mm mmm
 m m "&!m m m m m m 4m m m m m m
 mmm m ! & mmm m);m54mmm+m) !mm
m mm+m* &mm mmm  mO ' m"m5mm&m
m m m m m # m m 5m m m " m # m m  m m
'm &mmmm ' m

mm

; 'm"mm mm m) mmm mmm !5 +m)mm


m m m !5 m m m m m m 'm 'm m m
'm &m m m 5m m m m m ! m /2 m 5m m m
!5 +m )=m m <m +m #m m m m m m 'm m " m m
& mm mm m
 mmm?#mC mAm mmmPm
mm?#mCm mm& m#mm:Km m)m m#m'+m)H4m
 m mm m mmm& mmmmmmmm
 ! +m

mm

  m

       
 m

mm

*mm m m m m  m m m m  m mm
m mmm  m*mmmmmmm# $m m8m

mm

 'mm! mm mm mm mmm m&mm mm m
m &m m "m m m m
m m L m 5m m m 5m !m
' mm mm &mmmm  m5mm5m!m m
m m m m m ' m m m m mm   m m 5m m
 m m m 5m !m #m m  m m mm m
# m  m m m m  m 5m !m " m m &m m
 m m !m m m m m !m m !m m m m
* mm m m

mm

?6m>mmm m mmmmm m

mm

  
  
m
m

m a* m


 & ÷÷ %÷÷m
mm

 2c
 
 à 
 m

       


    
  
 m

mm

m 5m m m m  m m m m &m m  m m m
 mm# m mm mm $ mm mIm

mm

m m !' m %%N,%:% m*mm  m "m m ' m m m m m m m /m
m m m m m %3m m m m m ; 2 m m m m
  m 'm m m 5m m & m m m "m &m m
 m # m m m 5m # m #m m m m mm
m mm & m m"mm mm## m?m5mmm5m
"m m m m m m  m m  m >m !m  m m m
 m m m m m  m m m m m m m m m 5m
 mm mmmm# m

mm

 m"mm m)*m mmmm mmmm m mm


m !' m %%N,%:K+m A'>m m m m m 54m " m m m m m
 # m ?' m m m m m  m )H4m m m m # m m
& ' +m)H4mmmm # m& mmmm" +m)m+m
 m & # m m m # m m '6m )H4m m m m &m
mmmD+mAm m m&mmm&m5mmm' mmm
5m !m & 'm m &# # m )54m m m m m 4+m ?6m m
!m mmm m !m m m

mm

m>mm!m m mmm mm m5m"m mmmm


5m!m"m# # mmm m>mm & m mm mm m m
!m m m m m m &m m m m m  m m
 m *m m m m & m m  m m m m m 5m !m
m" mm mmm m m & !mmm mm5m
&mm & mm mAmm m
  

 
  m

   


 
 
  
  
 

 
  
   
 
  m

mm

A m m m m m m m m  m m > m m m m m
 ' mmmm6m

mm

% mmmmmmA m mm m &mm ' m

: mmmmmm *m m m ' m m 'm &m m  m m <m m m
 m

3 mmmmmm ;m m  m m <m m m m 'm m m m
 ' m

mm

;m m m m @ #m m m &m m 'm m m !' m N9m m m
 m 4m m m 'm m ! m m m m m m 4m m m
 m # m" m mm mm  mmm m

mm

m  m m !' m %:%,%:9 m


m m m m  m 5 !m 5 m
 & mmm'mmmm #mmm m #mmm  m;m
m mm mmm m m5m&5!m m
  m

mm

 m m m  m m m ' m ' m m ' m m
m mm  m) m ' mm 5m m m m m 4 +m
)*m m 5m m m m m m m m +m )
m m
 m m m m +m )Mm m m m m m
 +m )H4m m 5m #mm m m m m #m 4 +m
)H4m m5m#mm" &mmm m ' +m)H4m m5m#mm?Ammm
 #m +m) mm mm #mC 4 mO ' mmmm
m m  +m *m m m m 'm ' m #m m m m m
! m

 
 
  m

    


 
  m
mm

;4m m "m m  m m m m @ #m  m m
'm"mmmm m m/mm'>mm'mmm'2 m
 mm  mm 4mm'>m'mmmm&#mm m)mm
mm +m*mm&# m mmmmmm@ # m

mm

A m m m @ #m C 4 m )H4m m m 5m m m m m
m +mmmm m5 m m mm# m)*!m
m'm m+m);+m)m > m+m
mm m)m54m +m
)m !mmm mm m5mm+m)H4mm'm!m"&mm
4m+m

mm

4#m"mm? mO ' mm m54mmmm mmm


 #m  m )'m m m m  m  +m )H4m m 5m #m m
/ m 2m m m m m m +m
m m m m "' m # m m
m m m !m m m m m 54m  m )Am 5m m
 mmmm mm5mmmmm<+m

mm

;m"mm m &# m m? m m ) !m mm m 5$m m
m  mmm'mm mm+m)H4m mm mm m
 m mm'+m)*mm& mm#m m !m+m
m m)!m mm!m
m +m )Am 5m ' m 4m m m m m m +m ) m
54m mm5m4mm&mmm +m

mm

>mm m&#mmmm'm5 mmmm


@ #m mm-*mmm m m5m' m !.m

mm

;4m m m 'm m m m m '>m 'm mm m m m m 'm
"& m m 4m m m m m m  m M&#m m  m m
 &mm&# m

 - 
  
 
" m

          
 
 
   

 
 m

mm
@m#m5mmm" mm >mmm 'mm4 mmmm
 #m !mmm  $m mIm

mm


mm mmm# mm#mm #mm m)!mmm m 'mm4 m
m' +m) !mmm m mm mmm +$m mIm

mm

mm!' m%:N,%J: m mm #m m>m!m" mm m


 'mm4 mmmmm m* m m 'mmmm
 m  m?m5mm 'mm4 m' mmm mm
m# mmmmm  mmm mmm m* 'm mmm
 "m5mmmm m5mm# # m*&m m* 'm'm
m%3m5m !mm ' mmmm m 'm #mmmm mm
m # # m * 'm m "m  m m m m m m m  m m
'  mm5m'>m5mm 'mmm m !m# m;m
5m m  'm m m m " m m !m m ?m 5m
m m mm# m mm m&m m'm#m
m mA mm mmmmm '$m mmmm
 m  m

mm

 mm%3 m-m'm##.m

mm

  
  m

       
  
  
  m

mm

 mm 'mK,%Nmmm 'm;'"m, mmm m


O mm mm&mmL m

mm

*m#mm#mm&m mm mm5m mm m


" mmm m mmm
'm  $m

mm

m  m" mmmm mm"m m mmm  $ m


*m;' mmm m" mmm m

mm
% m 6mm  m" mmmm mm"m m mmm
  $ m*m;' mmm m" mmm m

mm

: m 6m*mmm"m m mmm  $ m*mL m mm


 mm mmmmm mmm m ' m

mm

3 m 6mmMm/A2mm"m m""mm m  $ mm="m<mm


& m"m mmm mm@m; # m

mm

J m à 6m m m * m m "m m ""m m m  $ m m
 m
 m/mmm&2mmm mmm m m mm&mmm
m*  m

mm

9 m à 6m m L m ;'"m m "m m $ m m
 m  m m
# mmmm# m m mm m, mmm m ' m

mm

8 m 

 
6m m  m /P"#2m m "m m $ m *m
*m m m 'm m m m m m m Mm m m  m 5m m
 mm m

mm

I m  6m m m /
 2m m m "m $ m m m m m m
 m# mmm mmm mm mm m

mm

0 m 6m m A! m * m /


"2m m "m m $ m m *m
 &mm! m m mm*' mmmO  m

mm

N m a 6m *m 'm /m m Vm


 " 2m m "m m 5 $ m m m  m m
'm #mmmm " m!mmmmmmm mmm
 mm

mm
%K m 6m m &m  m m 4 m m "m m $ m *m Am
 mm # mm m mm mm 4 mmm4m m
 mmmm m

mmm

%% m  6m *m'm /m mVm


 " 2mm "m m '$ mm ' m mm
!m mmmm 'm5mm m " mm m m mm m &m
 m5mm mm

mm

%: m  6m*m !mmm/P" 2mm"m m $ m*m m#m


m !mm m mm& m  mm mmmmmm
m &m# m

mm

%3 m  
  6m *m C m /& "Q2m m "m m & $ m *m
 mm mmm m mm mmmm  m

mm

%J m  6m *m M& m /= #2m m "m m $ m *m ' m m
mm  mm mmm& mm 'm m

mm

%9 m # 6m m  m " m /m


 &2m m "m m $ m *m
W' m#mmm m mm 'mmmm  m

mm

%8 m 6m*mmm"m m $ mm ' mmm!mmm


&m'm5mm mm#4mm4 m

mm

%I m 6mmA! ,@ mm"m m""$ mm mm # & mmm
 mm m # # mmm
 m/! , 2mmm
mm m

mm

%0 m 6m m ; m m "m m # $ m *m *m m m m
 m m 'm mm  m

mm
%N m  6m *m
'm m X m m "m $ m m m m m
'mmm4 mm m5m mm# m

mm

:K mà 6m*m mmm  mm"m m'$ m*m


m mm# m mm
'm #mmm  m' m

mm

 
 m

mm

;m m #mm mm m m m #m m


m m !' m %3I,%J: m Am  m m m m m *m O  m
*m m  !m m m ""m m 5m # # m m m m  m m *m
mmm& mmm mm & m ( mmm m
mm mm m5m m &mm # mmm  m*m
mmmmm #m ' m?m m#mmm#mm
 mmm m mm m5m m mm m

mm

 & 4 m m m ?m m  m m # m m m m m m m
"m m m m ?m m m L m m &  m 5m & 4m m # m m m
 #m m )m m "m 5m m m 5+m ) m m m " m
 mmmm # mm mm #m +m

mm

mm

*m  m m m #m m m m m m m m m m m
 m  m m m m m m m mm m # m m m 5m
mmmmm54m!m5 $m mIm

  
  
m

m a m

mm

m

 ' 
÷÷ (


÷m
mm

 2  
   m

    


   
 
    
  


 

   


   
  
 m

mm

*m'! mmm mA mmm 'm5 m <mm5mm m


m m m m m m 5m m m m m m 5m m m m
 #mmm m5m!m mmm & ' m'm mmm
#m" mm m  $ mm m0m

mm

;m m m m &m m 'm m m m A m m m !' m N8 m 4m
 m m 'm m m ! m m m m m !' m m 4m m m
 m # m" m mm mm  mmm m

mm

m  m m !' m %J8,%99 m


m m m m  m 5 !m 5 m
 & mmm'mmmmmmm m mm m #m m
m  m ;m m m m m m m m  m m m
&5!m m  m

mm

 m "m m  m m m m 5m m m m m > m m m  m
 m m ' m  m m ' m m &# m m m m m
 6m

mm

% m 6m)H4m ' m5mm  mmm mmmm5m"m &m


mmm +m

mm

: m 6m ) m !m ' m 


m m m #m m m
m m # +m )Am m m m m m 5m m m m m #m
4m 
m+m

mm
3 mC 6m) !mmm !m#m 
mmm# +m)*mm m5mm
mm# #+m) !mmm !m#m 
mm #+m/?m5mm4 mm
 mmm mmm ' m!m & 4m mmm m 'm
5mm ! 2m

mm

J m ? ' 6m A m m m  m ' m m m  m 5m  m ' m
 'mmm $m) !mmm mmmm ' +m)m'm
 m m m ' m m m m ' m ' +m * &m m # m m m
? ' m@ # m

mm

  
 m

        

   
  
 
  m

mm

/Am m m m ' m m '! m m m m 2 m A!m
" m; &m"m"m5mm m4mmmmm/m"mmmm
 m m #m m m & 2 m "m 5m m m m m m m
# m m m m @? m m m m m m 'm m m m m m # m
m&mm mmmm m

mm

m&m "m m m m 6m m m,m


m m m m
  m

m &m 5 m m m'm 6m m m,m


m m m
@ # m

m m 5 mmmm 6mC m m,m


mmm
& m

m m"mmmm m,m


mm m m

mm

m "m 5m m m m 'm m m m m m m m
m m m mm m m m m mm m m m m
m m Am  m m 5m 'm m &m 5 m m m 'm m
m m m m m m m m "m m " & m O ' m m
 m m m m m m m  m 5m m m m
 & m m m m m m m m m '! m m m
m m mm mmm mmm mmmmmm
mm m
mm

-C .mm "m # m m m m @? m m m m !m #m m m
m # m m m " m #m m m#m  m -*m m
 m# # mmm#m #m .m

mm

 c 
  m

  
  
   
 
 
    
 
m

mm

mm m mmm&mmm m  $m m0m

mm

m " m m m m m m m m m 5 m m m 5m
 mmmm#mm mmm m # $m m0m

mm

 m m m m 'm m m m m m " m  m
 m mm!m' mm5mmmmm m mm
m m 4 m * m m m m m 5m 4m m m # 'm m "  m m
m m ' m m m # m  m m m " m  m m
'mm m m m  mAm  mm 'mm " m m O mm
" mmmmm mm" mmm  mmm" mmm
 m
  mM&#m5m"mm" m m m m

mm

m&# mmmm mmm  mM&#mmmm' m


mm m" mmm5mm5mmmmm"mm mAm m mm mmm
" m m m m m m m 'm m 6m ) !m m m  m
 ' +m) !m mmm m" mm ' mm m'+m) m
m# mmm +m

mm

M&#m m m m m mmm "m  m m mm !m
m m m m m )H4m m m m  m m "m m
m m +m )Am 54m m m +m A m m m m ' m m
m m m "  m )H4m ' m +m O# & m "m "m m m
#m m m m m "m m m   m m m "m
 mm mm#4mmmmmm!m  m

 - 
  à  m
  
 
        

 
  
  
     
 
 
 
  
m

mm

* 'm m m m m m m m ' m m ' m m m 5m 4m
&m m m m m m * &m "m m m m m  m m m
mm!' mmm m

mm

 mmm mmm mm &m'mmm mm%mm:m!' m


mmmmmm m m=m#mm m"m5mm"mm
m m ' mAmmmm5m m

mm

 mm' 6m

mm

% ,m  m m m L m  m m M m  m m m  m m M m
 mm m mmmA m* m

mm

: ,m mmmL m mmM m mm m mmM m m
m m mmmA m* m

mm

3 ,m C m m m L m C m m M m C m m m C m m M m
C mm mC mmmA m* m

mm

J ,m ? ' m m m L m ? ' m m M m ? ' m m m ? ' m m M m
? ' mm m? ' mmmA m* m

mm

9 ,mmmmL mmmM mmm mmmM mmm mm


mmA m* m

mm

Am !m # m m m # m "m m m m & m m m
 m m m Mm m => m m m m m m ;  m m m O ' m m
m' m
mm

!m & 4m m & mm &#m m '! m m " m&m
m m Jm m m m :Kmm m* 6mm m m L mmC m
m* mm? ' mm;' mm*mmm
 m m

 
  
 
  m

  a   


       
  
 
    
 m

mm

m  m m m m m m m m  m m m & m
m  m ' m *m & #m  m m m  m m m m m
mm' m mmm' $m m0m

mm

m '>m  m m !m m m m m m m m m m

m m "m m  m m m m m m m m m m m
mm m

mm

Am m ! m  m "m m m &m m m  m m m
 mmm  mm m mm #mm !mm# m mmm
@?m m m   m  m &m m m m " m m m m m
?  m@ #(? ' m@ #m/@?2 m

mm

m mmm 'mm mAmmm m mmm!' m


%JIm m m m m m  m m 'm m m  m m

 mm 
 mmm  m

mm

 6mAmm  mm# mmmAm mmmm"& mH !m


m m m  m m # m  m m m m m #m
mm  m
!m" m

mm


 6m m m #  m m m m m m m  m m
# m m m m mmmm 'm m m m/4m m
 m m m m m m m m ' m m m 5m "m
"& 2 m m m m m 'm m m # m  m O ' m !m
m m m  m m # m
m m  m m  m H !m
5 mmm  mmm mmmmm  m
mm

 
 6m H !m 5 m m m  m m m m   m
m mm#mmmmm'mm m*#m mm mm
  m
4m &m m m # m m m m m 5m 4m
! m m

mm

 6mO ' m"mmmm'mmmmm m m mAm


 " mmm& mm& m"m m # mC mm 'm
m m m m m 6m m m m m m m m m "m
 mmm mmmm'mmm m mmmmm5 mm
mmm m mmmm mmm ' m'! m?m
5mmm#  mmm m! m5mm mmm m

mm

/
m m & 4m m m  m m A m @ # m m m m
m#mmm;L;mm
 mm3m;m mmL mL 2 m

  
  
m

mm

m a m


 ) ÷÷ %÷ ÷m
mm

 2a  


c  m

       


   
 

 

m

mm

*mm  m &mm m; &m"mm !'mmmmm mm


mm mm3mm5m>m m/Lmm!' m%%J,%%9 2m@mmm
 !'mmmm  mmmmm  mmm> mm
m m  m m "m # m m 4m m m m m
 &m&#mmmm ' m m

mm
A m mmmmm5m!m mmm# m)*m54m m
mmm mm +mA mmm &m5m4mmm
m m m " m m 5m m m m  m )H4m m !m
 m +m ) m m m m # +m )H4m (& m
m m m m m m '+m )H4m m m > m "+m ) m
# mm#mm +m
mm m)54m mm' m +mOm5 mm
m 5m m #m m m m 'm m m m m m $m
 m*m&mmmm !m> m mm, mm m

mm

m #m m m m  m )54m m m m m > m m m # m m m
( ( +m m 54m m m m m m m m m
&m m m m m m  m ) m m #m m m m
 +mmmm5 mm5m&# m

mmm

  

 àm

    


   à   
 
  
  
 

 
m

mm

*m m m m m @


m m 'm 5m m m mm m m m
 m m m  m  m m m m 'm m m  m  $m
 mNm

mm

;mmmm@ #m
!mm&mm'mmm!' mNI m4m
 m m 'm m m ! m m m m m !' m m 4m m m
 m # m" m mm mm  mmm m

mm

m  m m !' m %8K,%8N m


m m m m  m 5 !m 5 m
 & m m m 'm m m m m m  m,m &m m  'm
' m m m m ,m m m m #m m m  m ;m m
 m m m m m m  m m m &5!m
 m  m m"mm  m mm ' m' m
m' mmmmm  m

mm

A m mm""mm5mmm5m"m m!m mm! m


m m ' m m <m m  m m m m m m m m
  m* mm mm mmmmmm m  m m
m #m m m '! m* m 'mm  m m #m m/0,%32 mm
 m!m mmm m  m* &mmm&# mmm  m
); m !m m m  +m )*!m m m m #+m )*!m
+m )H4m ' m 5m m 4 m  m m m m m 'm
+m

mm

  
  
m

  


  
  
  m

mm

m m !' m %90,%8K m * m m mm m m m m !& m
m m m m m m m m m m m m  m m m
5 m mm # m m m mH !m 5 m "m'm &5m mm
  m

mm

 m"mm m& mmm" m mmmm5m ' m


5mm m" mmm mmm m #mm < m m
m 54m m m m m & m m  m m !m m m m
 m m #m m m m m m m ) !m m
m m m m m m !m m m #+m ) m m m
+m ) m m m &+m )@m !'+m )@m +m *m m m &5m
 m m  m m m m  m ) !m m m
 m ! m m mmmm #+m

mm

" m  'm m m m m  m  m


m m &m m >m
' m m m m  m ) m m m m m
 m +m
m m m m m  m # m m m m m
m m m  m  m m m # m m m " m m m
mmm m mmmmm m m #mm m
m'mmm mm mAm mA m" m)!mm
m m  +$ m m  m ) m m & m m m m m
m +$ m m m " m )54m !m m m +$m
 m m m m m *m > m &m m m m m m m
 m m m' m# m m mm m

m - 
 
  m

             
  
  
m

mm
;4mm5m"m m  mm'! mm@
mmmm!' m
%IK,%I% m 5 !m 4m  m m m m m #m m
  
 
mAm m"m  m*m m mm mm m
m# mmm m?m5mm mm m mm mmm
m m 5m m !m m m ' m m Am m m m !m
# m-mmm m ' mmm !m#.m

mm

&m m m m m  m "m m ' m m /5 !m 5 m m
 'mm mmmm 26mm#m5m4mmm5 m m
m  m m m /m m 54m m 5<m m 2 m #m m m
m m m m m m m m !m #m m  m m  m
m
#mm  m m m  m m m m m !m m 5mmm
 m & !m" mm&m  m& m# mm m mmm
m m  m "m m #m m "m m m m m m m m m
# m  m

mm

*m m m m & m  #m m & !m ! m m m
 m m?m 5mm m  m m !m m5m m
" m
m &' mm m m mm &mm#4mmm m
5mmm mmm m/ 'm5mm mmm mmm 2 m

mm

 
         
  

m
* 'm m m m m m # m m m m  m m m m m <m m
 mm m mmm !m m*&mmm  m
 m
m m m m m m m m  m O ' m m 'm m m m
 m m m m m m  m *m m m m m m m
 mO ' m"mmm&m# m'mm m5mmm
m  mm m !m m!m !m" mm mH !m5 m
 &m m m m  m " m m m m m m m m m
 m -
m m m m !m m ! m m ".m * &m
5 m# mmm  m

m   m

      


  m

mm

m m m mmm# # m& m! mmm# m


m mm m'4 mmm# m , m $m mNm

mm
A m m '>m  m m m m m m 6m , m ,m m
  m O#m m m m  m m m m m m m
  m m m ' m 6m )H4m m m  m m m m
 +m mm5m m5m#mm mmm,)!"!#! m
 m 5m m  m  m m m m m
m m
m m m m  m m  m m 5m m
 m  m m m m m
m m m m m m
 m m m"'mm m

mm

A m"mmm mmm  mmm mmm5mmmm


 m m m m m m m m m  m # m #"m m
# m m m m m m m  m *m m !m m &m #m m
 mmm !5 $ m

mm

" m m 5m m , m 5m m m m'm 4 m
m m  #m m 'm  # m m m ' #m
 m 'm ' # m ?m 5m m m , m m m m
m m m(m mmm  m m 'm m m ' m
 m !m m m m m  m m "m 5m m 5 m
 mm mmm4 mm 4m mm'm4 m
*m 'm m m m m  m m m m  m Am
 ' mm> m mmmm m mm mm
 , m>m # m

mm

" m m 54m m m m 4 m mmm 'm 4 m
 #m 5m m m m )A m m m +m * &m m # m
mm m

mm