Está en la página 1de 1

_I

20t1t2019 Ul'lAD - Reimpresión


at

Servici*s. de Reimpresiósr
Ar\1i;!:11$§ir§r}
Fi ai' ¡ ,-r
L- i:ii:iIj
.d
*
.{l lJ.i
&&#*
*t x?v *r,
& u-: .
*#{§'
!-: fh' a- e
ffi m*$mnm#
. f:J"
$"# \ * rr ffi ?i,fi "áJ I S:[# át #E#
t͡ ..il r.1 i^- d:r f:l
::} \'.. r:l

rf, ..",i -".. t::: i.-l i.{¡ t:::r } i:l


i:t { -r LLi i:l t}" ;:i ,:::,
l::;:-- i'.j r*.r i;:l ". * ::¡.
¿-, r¡t if,:! ,f.r il f:J :r t.-j
¿? ,r¡'" L,-:i .ü '{3 :r ñ} :::¡
(rf:l ii:: i-- { ,.1-.. ¡::t '}..,
¿1 Í::l li) !::] :::::t -i-r ¡J.r ¡ .-i
:=i l'j:. if'.(l: :_...r r..l i--{:"r f;'
ÉJ !-+ i!+ i.+ r::ú ,.i-.. ¡r, {§ i:ii i-j
' -a
4*b**r:liii,:d.iil:::;;[f1:].1_-:iflts_
Resibo de Paso No r,¡o
5546225 sotic*ud Ho e4ú020r355210eB Referencia S02&?§fñ.05§ñr...§,i ,. ., ir].
l[- T§1T,_i '"';.. Fecna de Expediclón 2orcra1,?c Per¡odo 2019 tÉCRloú3:4b-6+
r"-'
ir :i'.!-:
t] i."] ia i:r
!" '-i ¡ !-{ "-.! "-'l
& F X :' Nombre d?¡ Éstudianté NELSON NAVARRO CAlVlAitcO
\J ""*"' C,:*i¡éoesr EstudiánrÉ 80207610 Doc.rdentidad sozozgf$,'.:;:-l:§,1¡: I: ,ii1,:},..§,,1:
-E Uhiversidad ña.iónál Programa ADMINISTRACION CE EMpRESASi
&tl]frr*!*ilirrrnciíicead (BoGoTACRA.30)JoSEACEVED0YGÓMEZ
Jc
Totál decréditosMatricularl0
NlT860.512.780-4 Direcciáe CalleTTBSURNlAA-34interior'1 Tetéfo¡oNo s2384s7-
T :N CPTO. DESCRTPCTON I,ALOR !
r i
U,r

LI.
":N CODTGO CURSO*ACABEIIICO
D*, ññnr*ñ rr r'cñ Añ^ncnir^A CRED. ME*¡AC|O'{ :
I
. :1 31 PAGO POR CREDITOS AD
A. n so sEGURo EsruDrANri- 93OOOO
gooo
N, tipoPago ....pgguehat1a Tolalapagal
1 §0021 ¡NGLES ll 2 CV :O.dlnarlo i2019-Ene-21 , $ 939000
Ti ioolos socroLcrGrA ; cv ,i*t'uoio¡n*io 'lóiá-*;á"ti i ü éáé¡óá
F:3 100007 ANTROPOLOGIA I !y róima aerago cod.Banco cheque Ño valor
4 10010§
¡UU rU§ DESCRIPTIVA
rAUi§ ILA UClr/H¡H
ESTAD|STICA
ɧ r rVA r 2
¿ t;v
\,y Efecriúo
EfeDtivo n
T'l
5 102030 ORGANTZACTCN Y'METODOS 2 r:V U
E{ectlvo
Lneque II
U Váio. Páoado
§o¡amente Cheqses d€ Gerencia y/ó Cssantías

i lir,';.i+::i lti:i;;l'-:*
!r--,..-.,.,.*.*---*-..-*-.,,.*-...*
l Atras
J

Reéibo de Paso No 5546225 Solic¡tud No 9406201355210S8 Referensia No 8020761 00535


T "Th. T.l .l Fechade Éxpedicién 2C19/01/20 Pe.iorlo 2019 I PER|OOo 16-01
ñ Lt At-" r. NombrcdelEstud¡ante NELSONNAVARROCAMARGO
§, -, §- e" código del Estudiante 80207610 Doe.ldent¡dad .!.,
I I --:*
- . Proqrama ADMINISTRACION DE
-.
!::+-.,"n--;-:á-'T.¡n?a {¡=&0297§1.0r_. : iL-__r-. }rr:
: r,i'r
F.
Hilnrt'
!r.1ur-
- unrv*fa¡dañ frác¡óná¡ =|.IPRES.AS
$i i &!a¡:*créliló**,,iji 1#rr:jij;:t i r"iY'I
f\l &tlifrt* Y * Í)iñtancJa Cead (BOGOTA CRA.30)JCSE ACE\,/EDf,. v GütrrZ
'' NIT 860.512.7804
¡¡':. Malrieiar,i'3r![ +n it.i'.,- ¡ in.,r,¡ !¡ t;r
Calle 7fB SUR N 'lA A -34 interisr : :: : .-.'tbGtb[d_¡db:!rJ64e?+ .iu1./ i.:r !i:,,1('
:". : ;' i]' " -' I ;,., l'1=!!u
" i : : -.
DireEción '1

i,¡ ti#fuil{-=:jiiH-ii-"sffiÉ6,iiif&HÍ " ii,:i".íj


viEfuftt
v: '*: : -. i,: ii+i¡;: i: T i: i Üiiil:5
c.
L i,i¡i,:¡ ;:,*,:'I_!li I iijf I üi.t. r_ii¡
Ri'N
CODIGO CURSO-ACADEMICO CRET'. MÍ:DIACION
li;"=ii,*,:r ,J.;'; ü
r r.Bi*¡ i*i lr+qbépo#ori-tslrosao s30000
: .z ¡ r ii Ii r X ,s_ü(iuRo EsruD¡ANrL
i;Es_Q e00c ,

I ,¡p"opig9ú. , i,;+,,-.nq.asueit'*r" rotata Pagár l


"':*-2¡i9-Eiie-21
Di; irt'#.
II.¡GLÉS II
§octcLoGtA CV
,ordiñati6-
'€rtraardinar¡o".:=i
5939000
12019-Ene-21 g S3gi)00
A3 100007 ANTROPOLOGIA 'Fclma de Pagq Cod.Banco Cheque No Valor
4 100105 ESTADI§TICA DESCRIPTIVA CV :Efectivo
D:e 1[204t0 Oil§ANIZA.CION Y METODOS CV n
U
Chvque n Efect:1o ..i
II Vslor Pásado

Intereses relacionados