Está en la página 1de 8

15 ARALIK 2017 SAYIT : 9474 TURKIYE TICARET SICILI GAZETESI SAYFA: 827

(Bastarafi 826. Sayfada) T. Halkbankasi A.S. maaslarmin Eray Acikgéz 5000 imza yetkisinin sonlandirilmasina,
hesaplanir. Genel kurul toplantilari insan Kaynaklari Daire T.L. Ali Ozmen 3000 T.L., Esra 12.05.2017 tarih ve 7 nolu . . .
ve bu toplantilardaki karar nisabi, Baskanhgi Onen 2.750 T.L izzet Ugur Zengin Yénetim Kurulu Karar ile imza STATU TADILLERI
Tirk Ticaret Kanunu hiiktimlerine Sira No: 1 3000 T.L. net olarak maaslarnmin yetkisi verilen Y6netim Kurulu
tabidir. Personel ddenmesine Uyesi Haluk Onem’in isleri
Genel kurul, sirketin merkez Sicil: 58597 yogunlugu _—nedeniyle imza
adresinde veya yonetim Adi: Nesime 2. Atlama’dan sorumlu yénetim yetkisinin sonlandirilmasina yerine istanbul Ticaret Sicil
merkezinin bulundugu sehrin Soyadi: Dogan kurulu iiyelizine Salih Basparmak iktisadi isletme Miidiirliigiine aksi Midirligii
elverisli bir yerinde toplanir. Eski Durumu ile Yénetim Kurulu Uyesi Murat karar alinincaya kadar Aziz Sicil Numaras1: 695481
Gorev Yeri: Vatan Caddesi Tungbilek’ inde gérevlen Mahmut Hiidayi Mahallesi Ressam
10. flan Subesi dirilmesine Ali Riza Sokak Numara 19/3 Eski Ticaret Unvam
Genel kurulun toplantiya ili: Istanbul Usktidar adresinde ikamet eden ILBORCAN ELEKTRONIK
cagnlmasinailiskin ilanlar da dahil Unvani: Servis Yetkilisi 3. Ise giris evraklar tamamlanan 11942149078 T.C. kimlik numarali VE KIYMETLi MADEN
olmak tizere Sirkete ait ilanlar Imza Yetki Derecesi: - Bursa TOHM yard. Antrenérii Erhayat Ozgiir Bayazitli’nin PAZARLAMA TICARET
Tirkiye Ticaret Sicili Gazetesinde Yeni Durumu Berna Oztiirk Diindar 2750 net segilmesine, iktisadi isletmeyi her ANONIM SIRKETI
yapilir.? Genel kurul toplantilarina Gorev Yeri: Vatan Caddesi maas ve ayrica Istanbul hususta miinferit imza ile temsil ve
iliskin ilanlarin toplant: giintinden Subesi Tozkoparan Ofisi ve gerektiginde ilzam etmek tizere yetki Yeni Ticaret Unvam
en az on gtin 6nce yapilmasi ili: Istanbul Ankara Merkez Ofiste verilmesine ve bu kararin Ticaret SARDES KIYMETLi
zorunludur. Unvani: Servis Yetkilisi Federasyonun Yurt disi tim Sicil Midiirliigiine bildirilmesine, MADENLER ANONIM
Imza Yetki Derecesi: Ikinci islemlerinin _yiirtittilmesi ve 12. 10.11.2015 tarih ve 4141 SIRKETI
11. Hesap Dénemi Agiklama: 23.06.2015 tarih, 23- sorumlu olarak Handan Kartok’in sayili Baskanlik olurunda 02-06
Sirketin hesap yih, Ocak ayimn 39 sayili Temsil ve ilzamailiskin i¢ aylik 4000 T.L. net maag ile ise Aralik 2015 tarihli arasinda Ticari Merkezi: Istanbul Fatih
1. gtintinden baslar ve Arahk Y6nerge kapsaminda ikinci derece baslatilmasina ve gérev sirasinda Israil’in Netenya kentinde Tayahatun Mah. Ekberiye is Hani
ayinin 31. gtinti sona erer. Fakat imza yetkisine haizdir. olusacak ulasim ve konaklama dizenlenen Milli Takim No. 28/420 (Eski Kapi No. 130)
birinci hesap yih, Sirketin kesin masraflarinin federasyonumuzca Kafilesinde Milli Takim
olarak kuruldugu tarihten itibaren Sira No: 2 karsilanmasina Antrenérleri arasinda bulunan Ticari Merkeziile sicil numarasi
baslar ve o senenin aralk ayinin Personel 4. Yénetim kurulumuzun Misabaka Antrenériinti Irina ve Unvani yukarida yazili bulunan
otuz birinci giinii sonaerer. Sicil: 58851 25.10.2017 tarihinde almis oldugu Viatchanina’nin ve 23.07.2015 Sirketin Beyoglu 25. Noterliginden
12. Karin Tespiti Ve Dagitim1 Adi: Orhan kararda belirtilen Uzman Doktor, tarih ve 2756 sayili Baskanlik 07.12.2017 tarih 62474 sayi ile
Sirketin net dénem kan yapilmis Soyadi: Saglam Yrd. Dg. Doktar ve Prof. Ders saat Olurunda 25-30 Aégustos tarihleri onayli genel kurul kararmuin tescil
her cesit masraflarin Eski Durumu licreti olan 60 T.L.nin yalnizca 20- arasinda Singapur’da yapilan ve ilani istenmis olmakla, 6102
gikarilmasindan sonra kalan Gorev Yer: Vatan Caddesi 29 ekim 2017 tarihinde Istanbul’da Diinya Gengler Yiizme sayili Ttirk Ticaret Kanunu
miktardir. Net dénem karindan her Subesi yapilan kurs icin gecerli olmak Sampiyonasinda Milli Takim htiktimlerine uygun olarak ve
yil %5 genel kanuni yedek akge Ili: Istanbul lizere saat ticretinin 70 T.L. olarak Kafilesinde Miisabaka Antrenérii Miidiirliigtimtizdeki vesikalara
ayrilir; kalan miktar, genel kurul Unvani: Servis Yetkilisi 6denmesine ayrica bundan sonra olarak yer alan Irina dayanilarak 11.12.2017 tarihinde
karan ile pay sahiplerine kar pay Imza Yetki Derecesi: - yapilacak kurslarda gérev yapacak Viatchanina’nin Spor Hizmet tescil edildigi ilan olunur.
olarak dagitiir. Kar payi, esas Yeni Durumu kurs gérevlerinin ticretinin yol ve Faaliyetlerinde stiin basari
sermaye payinin itibari degerine, Gorev Yer: Vatan Caddesi konaklama hari¢ giinliik 50 T.L. gésterenlerin ddtillendirilmesi Ilborcan Elektronik —_ve
yerine getirilen ek ddeme Subesi olarak 6denmesine, hakkinda yénetmelik kapsaminda Kiymetli Maden Pazarlama
yuktimliiligiintin tutar1 eklenmek ili: Istanbul 5. Kuliipden gelen talepler édiillendirilmesi igin Spor Genel Ticaret Anonim Sirketi’nin
suretiyle olusacak toplam miktara Unvani: Servis Yetkilisi uzerine antrenérlik ve kultip Miditirligti Uluslararas1 07.12.2017 Tarihinde Yapilan
oranla hesaplamr. Imza Yetki Derecesi: Ikinci akreditasyon siiresinin Organizasyonlar Dairesi 2017 Yih Olaganiistii Genel
Agiklama: 23.06.2015 tarih, 23- uzatilmasina Baskanligina bildirilmesine, Kurul Toplant: Tutanag
13. Yedek Akce 39 sayili Temsil ve [1zamailiskin ic 6. Tozkoparan Iktisadi 13. Artistik Ytizme Bransi ile
Yedek akgelerin aynlmasi Y6nerge kapsaminda ikinci derece Isletmesinin kullanmm haklarinin fl ilgili gelisen ve degisen artistik IIborcan Elektronik Ve Kiymetli
hususunda Tirk Ticaret imza yetkisine haizdir. Midiirligiine iade edilmesi ile yizme kareograf bilgilerini Maden Pazarlama Ticaret Anonim
Kanununun 519 ila 523. maddeleri ilgili olarak Spor Genel sporcularimiza teknik heyete Sirketi’nin 2017 yilina ait
hiikiimleri uygulamir. (1/A)(13/634093) Midirligine talepde aktarmak izere yurt disindan olagantistti genel kurul toplantisi
bulunulmasina, ayrica iktisadi egitim iicreti ve diger tim 07.12.2017 tarihinde, saat 13:00’de
14, Kanuni Hiikiimler isletmenin acil ddenmesi gereken masraflarin Federasyonumuzca “sirket merkezi olan Yenibosna
Bu sirket sézlesmesinde IKTISADI ISLETMELER Dogalgaz Fatura toplami 46.750 karsilanmak tizere 2 kareograf Merkez Mah. Ladin Sok.
bulunmayan hususlar hakkinda T.L. nin 6denmesine egitmenin getirilmesi konusunda KuyumcukentSit. Atélyeler Blogu
Tirk Ticaret Kanunu hiiktimleri 7. 2020 Olimpiyat Stireci Federasyon baskanina —yetki 1. Kat 5. Sok. No: 25
uygulanir kapsaminda Olimpiyatlara gitmesi verilmesine Bahcelievler/istanbul adresinde
istanbul Ticaret Sicil muhtemel sporcu ve antrendérlerin 14, Egitim Kurulunun istanbul [1 Ticaret Midirlizi’niin
Kurucular Miidiirliigii Federasyon faaliyet takvimi 19.07.2017 tarih ve 9 nolu Kararina 06.12.2017 tarih ve 30160596
Sira No 1 Sicil Numarasi: 827537 disinda kalan yurt igi ve yurtdisi istinaden yapilacak olan Antrendr sayili yazilariyla gérevlendirilen
Kurucu Fatih Kaya yaris ve kamplarda_ kuliip Egitim kurslarinda 2. kademe Bakanlik Temsilcisi Dilek Diren’in
Uyruk Tiirkiye Ticaret Unvam tarafindan teklif edilmesi halinde Antrenérlik belgesine sahip gézetiminde yapilmistir.
imza..... TURKIYE YUZME géndermeleri ve bu kapsamda daha antronerlerin mevzuatta yazili Ozel Toplant mahallinde ana
FEDERASYONUIKTISADi 6nce yapilmis faaliyetlerinde Egitim Programina ait derslerde sdzlesmeile ortaklar pay defterinin
(5/A)(13/634710) iSLETMESi masraflarinin faturalarinin egitim vermeleri ve bu hususla meveut oldugu toplantinin 6102
Federasyonaibraz edilmesi halinde ilgili olarak T.Y.F. Antrenérliik Sayil TTK’nun 416. Maddesine
Ticari Merkezi: istanbul 6denmesine Egitim talimatinda gerekli gore ilamsiz yapildigi gériildii.
BANKALAR Gingéren Tozkoparan Mh. 8. Giilcan Ozbil’in Artistik degisikligin yapilarak Spor Genel Hazir bulunanlar listesi
Erdemli Sk. N. 4 Yiizme Bransindan sorumlu Miidiirliigti Hukuk Miisavirligine tetkikinde, sirket paylarinin
Ticari Merkezi ile sicil numarasi Baskan Danismani olarak gOnderilmesine, 100.000,00.-TL toplam itibari
istanbul Ticaret Sicil ve Unvani yukarida yazili bulunan gérevlendirilmesine 15. Istanbul ofiste yurt digi degerinin; toplam itibari degeri
Midirligii Sirketin Ankara 63. Noterliginde 9. Milli Sporcu Belgesi stireciile islemleri ve organizasyonlari 100.000,00-TL olan, 100.000
Sicil Numarasi: 242308 5.12.2017 tarihinde tescil edilen ilgili uygulamalarda Genclik Spor gérevini yuriten Mehmet payin temsilen toplantida temsil
43219 sayi ile onayli kararin tescil Bakanligi Spor Genel Miidirliigti Erayman’in is akdinin edildigi ve béylece gerek Kanun
Ticaret Unvan ve ilani istenmis olmakla, 6102 Uluslararas1 Organizasyonlar sonlandinlmasina karar verilmistir. gerekse esas sézlesmede Sngdrtilen
TURKIYE HALK BANKASI sayih Tirk Ticaret Kanunu Dairesi Baskanligindan alinan asgari toplanti nisabinin mevcut
ANONIM SiRKETi VATAN hiiktimlerine uygun olarak ve 2.10.2017 tarih E.288401 sayih Baskan oldugunun anlasilmasi tizerine
CADDESi SUBESi Miditirligtiimtizdeki _——-vesikalara yazida yer alan esaslar dahilinde Erkan Yalgin (imza) toplanti Yénetim Kurulu Baskani
dayanilarak 8.12.2017 tarihinde Milli Sporcu Belgesi stirecinin Baskan Vekili Vecdi Mengekoglu tarafindan
Ticari Merkezi: istanbul Fatih tescil edildigi ilan olunur. uygulanmasina Salih Basparmak (imza) acilarak gtindemin géritisiilmesine
Karagtimriik Mah. Adnan Karara Esas Olan Evrakin Baskan Vekili gecilmistir.
Menderes Vatan Bulvari No. 72/A Tarih: 1.11.2017 10. Faaliyet takviminde yer alan Ali Giiven (imza) 1. Giindemin I‘inci maddesi
No: 18 Milli Takim segme ve Milli Takim Haluk Onem (imza) uyarinca Toplanti Baskanliginin
Ticari Merkezi ile sicil numarasi Baskanin adi ve soyadi: Erkan yarislarinda Tiirkiye rekoru Afife Besik olusturulmasina gegildi. Toplanti
ve Unvani yukanda yazili bulunan Yalom kirilmasi1 durumunda Baskanlik Fatih Sezer Baskanligina Vecdi
Sirketin Usktidar 6. Noterliginden Azalarin adi ve soyadi: Dilek Makaminca belirlenecek édiillerin Selcuk Demirel Mengekoglu’nun segilmesine karar
17.11.2017 tarih 83642 say: ile Mostaroglu, Ozgiir Beyazith, verilmesi konusunda Federasyon Yasar Ayhan (imza) verildi.
onayli genel miidtirltik kararimin Murat Tungbilek, Haluk Onem Baskanina yetki verilmesine Dilem Mostaroglu (imza) 2. Giindemin 2’inci maddesi
tescil ve ilam istenmis olmakla, 11. Tozkoparan Iktisadi Ozgiir Bayazith (imza) uyarinca Toplanti baskanligina
6102 sayil Tiirk Ticaret Kanunu Kararin Metni Isletmesinde 11.03.2015 tarihinde Murat Tungbilek (imza) genel kurul toplanti tutanagim
hiikiimlerine uygun olarak ve ve 46 nolu yénetim kurulu karan Kerim Altiay (imza) imzalamak tizere yetki verilmesi
Miidtirliigitimtizdeki —-vesikalara 1. Federasyon TOHM calisan ile yetki verilen Zeynep Nilifer hususu onaya sunuldu, yapilan
dayanilarak 8.12.2017 tarihinde antren6rlerin Aralik ayi itibari ile Sanvar’in istifasinn kabuliine ve (5/A)(13/634435)
tescil edildigi ilan olunur. (Devam1828 . Sayfada)
SAYFA: 828 TURKIYE TICARETSICILI GAZETESI 15 ARALIK 2017 SAYI : 9474

(Bastarafi 827. Sayfada) islenmemis kiymetli taslarin ve T.C./V.K. No: 45541335594 once nakden é6denmesine oy birligi 3. Hisse devri sonucundasirket
oylama neticesinde oy birligiyle bunlardan mamul kiymetli Uyrugu: T.C ile karar verildi. ortaklan, sermaye paylari ile hisse
tutanaklan imzalama yetkisinin esyalarin ihracat ve ithalat rejimi Adresi: Namik Kemal Mahallesi tutarlar1 asagida belirtildigi
verilmesine karar verildi. cercevesinde ihrag ve ithalim 32. Sokak No: 18/4 Esas Sézlesme Tadil Tasarisi sekildedir
3. Giindemin 3’iincti maddesi yapabilirler. Esenler/Istanbul YeniSekil 4. 400.000, 00- Tiirk Lirasi
uyarinca sirket sermayesinin d. islenmis ve ya islenmemis Hisse Adedi ve Grubu: 100.000 Madde6- Girkan Siirtictioglu’naaittir.
100.000,00-TL’s1 iken bu sefer kiymetli madenler ve taslar ile Paylarm Toplam itibari Degeri Sermaye 5. Ayrilan sirket ortagi Aziz
4,900.000,00-TL’s1 artirilarak bunlardan mamul esyalarin (T.L): 100.000,00 Sirketin sermayesi her biri 275 Yigit’in mitidtirligintin sona
5.000.000,00- TL’sina yapiminda_ kullanilmak tizere Paylarnm Edinim ekli_ ve TL nominal bedelde 20.000 adet ermesine,
ylkseltilmesine Ana Sdézlesmenin krymetli maden ve taslarm gecici Tarihi(*): Devren nama yazili paydan olusan toplam 6. Sirket hissesini yeni devir alan
6. maddesinin asagidaki gibi tadil ithalini ve islendikten sonra mamul Katilim Sekli (**): Asaleten 5.500.000 TL kiymetinde olup, Gaziosmanpasa Mahallesi 635
edilmesine oy birligiyle karar ve yar1 mamul kiymetli esya ve tas Temsilci Tiirti (***): - bunun tamami olan 5.500.000 TL Nolu Sokak No: 12
verilmistir. olarak ihracim yapmak. Temsilcinin Ad/Soyad/Unvan:- degerindeki 20.000 adet pay Forbo Babaeski/Kirklareli adresinde
e. Borsa btinyesindeki Temsilcinin T.C./V.K.Nosu:- Finanz AG firmasinaaittir. ikamet eden 17942425228 TC
Yeni Sekli: Sermaye faaliyetleri ile simrli olmak tizere imza: imza Sirket’in énceki esas numarali Girkan Sirictioglu’nun
Madde6 efektif alum satimim yapabilir. sermayesini teskil eden her biri 175 aksi karar alinana kadar miidiir
Sirketin sermayesi 5.000.000,00 f. Kiymetli madenler ve taslarin Bakanlik Temsilcisi TL nominal bedelde 20.000 adet secilerek sirket Unvani, altinda
TL kiymetindedir. Bu sermaye, her yurtiginde alim ve satimini Dilek Diren (imza) paya karsilk gelen 3.500.000 TL atacag.1 minferit imzasi ile
biri 1.000 TL kiymetinde 5.000 yapabilir. Toplant: Baskani tutarmdaki eski sermayenin sirketimizi temsil ve ilzam
adet hisseye ayrilmistir. 2. Sirket amag ve konusunu Vecdi Mencekoglu (imza) tamami édenmistir. Bununlailgili etmesine,
Bunun 5.000 paya karsilik olan gerceklestirmekiin; 15.11.2017 tarihli ve YMM-2709- 7. Sirket Ana sdézlesmesindeki
5.000.000,00 Tirk Liras1 Vecdi a. Kisa, orta ve uzun vadeli Sirketin Sermayesi Ve Paylarn 31/2017-STR-03 numarali mali Degisiklik Yapilan Maddelerin
Mengeko§glu’naaittir kredileri ig ve dis piyasalardaki Toplam itibar1 Degeri: 100.000.00 miisavir raporu mevcuttur. Bu defa Yeni Sekli Asagidaki Gibidir.
Onceki sermayeyi teskil eden yerli ve yabanci finans TL artinlan 2.000.000 TL tutarindaki
100.000,00 TL. ’nin tamamnakden kurumlarindan almak, kredi Toplam Hisse Adedi: 100.000 sermayenin tamami Forbo Finanz Sirketin Unvam:
édenmistir. sézlesmeleri imzalamak, teminat Asgari Toplanti: Nisabi: % 100 AG tarafindan tescil tarihinden Madde 2-
Bu defa artinlan Nakdi vermek, bu dogrultuda varlik ve Meveut Toplanti Nisabi: % 100 6nce nakden é6denmistir.
sermayenin 1/4 tiniin tescil teminat kredileri almak, bor¢ ve Asaleten: %100 Sirketin Unvani Platon Gida
tarihinden 6nce ddenmis olup, alacaklan karsiliginda veya tictincti Vekaleten: - Forbo Finanz AG‘yi temsilen Tekstil Insaat Otomotiv Ve Kimya
kalan 3/4 ti ise yOnetim kurulunun kisinin borclarint teminat altina Urs Uehlinger (imza) Sanayi Ticaret Limited Sirketi’dir.
alacagi kararlara gére en gec 24 ay almak icgin ipotek ve rehin tesis Hazir bulunanlar listesinde Stephan Martin Bauer (imza)
icinde d6denecektir. etmek veya bu rehinleri fek etmek. gésterilen Ortaklik ve Sermaye Amag Ve Konu:
Hisse senetleri nama yazilidir. b. Her cesit tasimr ve tasinmaz Yapisi Sirket pay defterine ve (5/A)(13/639278) Madde 3-
gayrimenkul mallar satin almak kayitlarina uygundur.
4. Gindemin 4’ iinciti maddesi veya satmak, bunlar tizerinde ayni Istanbul Ticaret Sicil a- Her tirlii tekstil
uyarinca ilborcan Elektronik Ve ve sahsiherttirlti haklar tesis etmek Yonetim Kurulu Uyesi Miidirligi malzemelerinin ve aksesuarlarmin
Kiymetli Maden Pazarlama ipotek almak, ipotek vermek ve Vecdi Mengekoglu Sicil Numarasi: 5767-5 toptan veya perakende alim
Ticareti Sirketi olan Unvanimizin ipotekleri fekketmek, sirket Kase ve imza satimini yapmak,fason isciliklerini
Sardes Kiymetli Madenler Anonim gayrimenkulleri tizerine irtifak Eski Ticaret Unvani yapmak, her tiirlii __tekstil
Sirketi olarak degistirilmesine, intifa, stikna, gayrimenkul (3/A)(13/639162) PLATON GIDA hammaddelerinin boya, kumas ve
Bu amacla sirket ana mikellefiyeti kat irtifaki, kat PAZARLAMATICARET aksesuarlarinin toptan veya
sézlesmesinin Unvan baslikl 2. miikellefiyeti tesis etmek. LiMiTED SiRKETi perakendeticaretini yapmak.
maddesinin asafidaki asagidaki c. Faaliyet konularina giren Istanbul Ticaret Sicil b- Hertiirlii insaat ve hirdavat
gibi tadil edilmesine oy birligiyle yatirumlarda bulunabilir, gerekli Midirligé Yeni Ticaret Unvani malzemelerinin toptan ve
karar verilmistir. ara¢, nakil vasitalarimalabilir, ithal Sicil Numarasi: 837182 PLATON GIDA TEKSTiL perakende ticaretini alim ve
edebilir, bunlar tizerinde ayni ve INSAAT OTOMOTIV VE satimin1 yapmak,
Yeni Sekli: sahsi tasarruflarda bulunabilir. Ticaret Unvani KiMYA SANAYi TiICARET c- Bilumum kimyasal maddeler
Unvan d. Gercgek veya Tiizel kisi tacirler FORBO HAREKET VE LiMiTED SiRKETi ve her tirlii yardimci kimyevi
Madde-2 ile ticaretle istigal eden ZEMIN SiSTEMLERI maddeler ve bunlarin tiretiminde
Sirketin Unvani Sardes Kiymetli kuruluslarla sézlesmeler TICARET LiMiTED SIRKETI Ticari Merkezi: Istanbul kullanilan mamul, yar1 mamul,
Madenler Anonim Sirketi’ dir. akdedebilir. Kiictikcekmece Istasyon Mah. ham maddelerin imalati ithalati
6. Giindemin 6’nci maddesi Ticari Merkezi: Istanbul Tuzla Konut Birlik Yapi Koop. Sk. toptan ve perakende alimi satim1,
5. Giindemin 5’inci maddesi uyarinca Sirket Genel Deri Organize Yan Sanayi Bélg. Olimpia Cars. Ap. N: 3/29 d- Hertiirlii motorlu ve motorsuz
uyarinca Sirket ana s6zlesmemizin Midirliigiine 3 yil stire ile T.C. Tabakhane Cd. Yb-24 Parsel kara hava ve deniz nakil vasitalari
ama¢ ve konu’ maddesinin uyruklu, 58546362526 T.C. Kimlik Ticari Merkezi ile sicil numarasi ile otomotiv sanayide kullanilan
degistirilmesine; Bu amagla sirket No’lu, Atakent Mah. 241. Sk Ticari Merkeziile sicil numarasi ve Unvam yukanda yazili bulunan her tiirli yedek parca ve
ana sézlesmesinin ama¢g ve konu Dumankaya Konsept Halkali-Blok ve Unvani yukanda yazili bulunan Sirketin Bakirkéy 31.Noterliginden aksesuarlarinn toptan veya
baslikli 3. maddesinin asagidaki 5A/184 Kiiciikeekmece/Istanbul Sirketin Besiktas 11. Noterliginden 4.12.2017 tarih 43427 sayi ile perakende alim satimi ithalati
gibi tadil edilmesine oy birligiyle adresinde ikamet eden Serdar 07.12.2017 tarih 27783 sayi ile onayli genel kurul kararimin tescil ihracatini yapmak,
karar verilmistir. Sarac’in atanmasina, onayli genel kurul kararmin tescil ve ilani istenmis olmakla, 6102 e- Her tirlii gida trinlerinin
Sirketimizi resmi dairelerde, ve ilani istenmis olmakla, 6102 sayili Tirk Ticaret Kanunu toptan veya perakende alim
Yeni Sekli: bankalarda, kamu kurum_ ve sayili Tirk Ticaret Kanunu htikiimlerine uygun olarak ve satimini yapmak
Amagc Ve Konu kuruluslarinda, tapuda, her tiirlti htiktimlerine uygun olarak ve Miditirliigtimtizdeki vesikalara f- Her tirlii reklam ve
Madde 3 islemi yapmaya3 yilsiire ile sirket Midiirligtimtizdeki _—vesikalara dayanilarak 8.12.2017 tarihinde organizasyonlarla ilgili hizmet
Sirketin amag ve konusu baslica Unvani veya kasesi altinda dayamilarak 11.12.2017 tarihinde tescil edildigi ilan olunur. vermek, bu konular ile ilgili her
sunlardir. miinferiden temsil ve ilzam etmek tescil edildigi ilan olunur. tiirlti malzeme ve hizmet almak
1. Sirket kendi mevzuatlan ile lizere yetkili kilinmasina oy birligi Karar No: 2017/01 satmak.
verilen yetkiler ve sinirlamalar ile karar verilmistir. Forbo Hareket ve Zemin Karar Tarihi: 04/12/2017 g- Her tiirlii tekstil, insaat,
sakli kalmak tizere kiymetli 7. Giindemin 7’nci maddesi Sistemleri Ticaret Limited Toplantiya Katilanlar: Aziz pazarlama, reklam ve organizasyon
madenler araci kuruluslan, aracilik uyarinca dilek ve temennilere Sirketi Ortaklar Kurulu Karari Yigit, Giirkan Sitirtictioglu, konularinda hertiirlii danigsmanlik
faaliyetleri kapsaminda; gecildi. Gértis bildiren olmadi. hizmeti vermek.
a. Standartlari ve saflik 8. Giindemdeki tiim maddelerin Karar Tarihi: 30 Kasim 2017 Sirket ortaklar sirket h- Her tirlii elektrikli ve
dereceleri T.C. Basbakanlik gortistilmesi sona_ erdiginden Karar No: 2017/3 merkezinde toplanarak asagidaki elektronik malzemelerin, ses,
Hazine Miistesarliginca belirlenen toplant1: Divan Baskani tarafindan Konu: Esas Sdzlesme hususlari karar altina almislardir. gértintii ve iletken sistemlerinin
kiymetli madenler tizerinden ilgili kapatildi. De®isikligi ve Sermaye Artirimi 1. Sirket hissedarlarnndan Aziz toptan ve perakende ticaretini
mevzuatta belirlenen esaslar Dilek Diren Yigit sirkette mevcut 400.000, 00- yapmak.
cercevesinde, kendi nam ve Bakanlik Temsilcisi (imza) Asagida isim ve imzalan TL hissesinin tamamimBakirkéy 1- Hastane, klinik, poliklinik,
hesabina, kendi namina_ baskas1 Vecdi Mencgekoglu bulunan iiyelerin istiraki ile 33.Noterliginden 04/12/2017 tarih laboratuar ve doktor
hesabina aracilik amactyla; Toplanti Baskani (imza) toplanan Ortaklar Kurulumuz, ve 57768 sayi ile tasdikli hisse muayenehaneleri ile saglik
kiymetli maden alimi ve satimi 1) Sirket Esas Sézlesmesi’nin 6. devir ve temlik sézlesmeile sirket kuruluslarinin ihtiyacglari plan her
islemleri, kiymetli maden édiing ilborcan Elektronik Ve maddesinin agsagidaki sekilde disindan Gaziosmanpasa Mahallesi tilt tibbi cihaz ve yedek pargalani,
alinmasi1 ve ddiing verilmesi Kiymetli Maden Pazarlama tadiline; 635 Nolu Sokak No: 12 laboratuar malzemeleri, réntgen
islemleri ile kiymetli madenlere Ticaret Anonim Sirketinin 2) Sirketin tamami ddenmis olan Babaeski/Kirklareli adresinde ; alet ve malzemeleri,
dayali sermaye piyasasi araclarina 07.12.2017 Tarihinde Yapilan 3.500.000 TL tutarindaki ikamet eden T.C. uyruklu; Cerrahi malzemeler, radyoloji ve
iliskin igslemler yapabilir. Olaganiistii Genel Kurul sermayesinin mevcut ortak Forbo 17942425228 T.C. kimlik nolu ntkleer tip malzemeleri, steril
b. islenmis veya islenmemis Toplantisinda Hazir Finanz AG tarafindan 2.000.000 Giirkan Siirtictioglu’na devrederek malzemelerinin alimi, satimi, ithali
kiymetli taslarin Borsa btinyesinde Bulunanlarin Listesi TL artirilarak 5.500.000 TL’ye ortakliktan ayrilmistir. ve ihracatint yapmak. Bilumum dis
alimini satimini yapabilir. Pay Sahibinin cikarilmasina ve nakit ve 2. Yukarida bahsi gegen devrin ve dis hekimligi malzemesi ve
c. Islenmis ve ya islenmemis Ad/Soyad/Unvani: Vecdi muvazaadan ari olarak tamamen kabultine ve devir hususunun sirket aletleri alim ve satimi, ithalat,
krymetli madenlerile islenmis veya Mencekoglu taahhtit edilmesine ve tescilden pay defterine islenmesine;
(Devami829 . Sayfada)
SAYFA: 558 TURKIYE TICARETSICILIi GAZETESI 12 OCAK 2018 SAYT : 9493

Istanbul Ticaret Sicil Toplantiya Katilanlar: Vecdi §.S.Istanbul Eczacilar Uretim Karar Tarihi: 28-12-2017
Miidirliisii Mencekoglu Temin Dagitim Kooperatifini 3. Subenin Temsilcilerine Ait
Sicil Numarasi: 41380-5 Temsilen Bilgiler Ticaret Unvani: Ozser Neo
Sirket yénetim kurulu tyeleri Hakan Ertem (imza) Adi Soyad: Unvani Esra Ozkan Sigorta Brokerligi Anonim Sirketi
Ticaret Unvani sirket merkezinde toplanarak 29461536118 Kimlik / Pasaj: No / Mersis No: Sarryer Ayazaga Subesi
OZYAVUZ CAFE asagidaki hususu_ karar alim;; Bie oe 3c 3c oc oie ie ok oo ok

RESTAURANT GIDA almuslardir. Levent Sadi Alemdar(imza) Yerlesim Yeri: Yenisehir Mah. Subenin Merkezi:Ayazaga
OTOMOTIV SANAYiI VE Sirket merkez adresi Tayahatun 35389600060 Kagnici Yolu Cad. 7000A Sitesi Mahallesi Mustafa Kemal Atatiirk
TICARET LIMITED SIRKETI Mah. Ekberiye Isham No:28/420 4.Blok no:32e Ig Kapi No: 3 Cad. Basar is Han Apt. No: 65/5
Fatih/Istanbul adresinden (2/A)(10/25639) Atagehir / Istanbul Sanryer/istanbul
Ticari Merkezi: Istanbul Yenibosna Merkez Mah. Ladin Gorev Sube Miidiirii Subenin Sermayesi: 0,00 TL
Bah¢elievler Yenibosna Merkez Sok. KuyumcukentSitesi Atélyeler Istanbul Ticaret Sicil Temsil Yetkisinin Kapsamui:
Mh.Degirmenbahce Cd. Airporthill Blogu Lkat 3.8k. No:49 Miidirligi’nden Miinferiden Temsile Yetkilidir. 3. Subenin Temsilcilerine Ait
Sit.D Blk.A- B N.11 (B.B.No:1172) Bahgelievler Ilan Sira No: 1211 Yetki Stiresi: Aksi Karar Bilgiler
/istanbul adresine tasinmistir. Mersis No: 0535004480800019
Alinincaya Kadar
Ticari Merkezi ile sicil numarasi Tescil ve ilan edilmesine oy Ticaret Sicil/Dosya No: Adi Soyadi Unvani Oguzhan
ve unvam yukarida yazili bulunan birligi ile karar verilmistir. 117426-5 (3/A)(10/26176) Uze
Sirketin Btyiikcekmece Kimlik / Pasaport No/ Mersis
13 .noterliginden 4.1.2018 tarih ve Y6netim Kurulu Baskan1 Ticaret Unvam Istanbul Ticaret Sicil
No: 38 0K 08 8K ook ok ok ok ok

228 say ile onayli genel kurul Vecdi Mencekoglu (imza) KAYA TRIKO SANAYi VE Miidirligi’nden Yerlesim Yeri: Bahcesehir 2.
kararinin tescil ve ilam istenmis TICARET ANONIM SIRKETI ilan Sira No: 1196 Kisim Mah. Selale Cad. Diiden
olmakla,6102 sayil Turk Ticaret (3/A)(10/25623) SUADIYE SUBESi Mersis No: 0621051431700065 Sitesi 3.Blok No:20 I¢ Kapi No: 57
Kanunu hikiimlerine uygun olarak Ticaret Sicil/Dosya No: Basaksehir / Istanbul
ve Midirliigiimtizdeki vesikalara Adres: Suadiye Mahallesi 117411-5 Gorev Sube Miidiirii
dayanilarak 8.1.2018 tarihinde UMUMi HEYET TOPLANTILARI
Pembe Gil Sk. No: 2 B/_ Temsil Yetkisini Kapsami
tescil edildigi ilan olunur. Kadikéy/Istanbul Ticaret Unvani Miinferiden Temsile Yetkilidir
OZSER NEO SIGORTA Yetki Siiresi Aksi Karar
Ozyavuz Cafe Restaurant Istanbul Ticaret Sicil Yukarida bilgileri verilen sube BROKERLiGi ANONIM Alinincaya Kadar
Gida Otomotiv San Ve Tic Ltd Midirligé ile ilgili olarak asagida belirtilen SIRKETI SARIYER
Sti’nin Genel Kurul Karar1 Sicil Numarasi: 710145 hususlar miidiirliigiimiize ibraz AYAZAGASUBESi (5/A)(10/26169)
edilen belgelere istinaden ve Tiirk
Karar No:2018/1 Ticaret Unvam Ticaret Kanunu’na uygun olarak Adres: Ayazaga Mahallesi istanbul Ticaret Sicil
Karar Tarihi:04.01.2018 ISTANBUL ECZACILAR 8.1.2018 tarihinde tescil edildigi Mustafa Kemal Atattirk Cad. Miidirligii’nden
Toplantrya Katilanlar: Mehmet SIGORTA ARACILIK ilan olunur. Basar Is Ham Apt. No: 65/5 ilan Sira No: 1113
Oz -Yasin Yavuz HIZMETLERI LiMiTED Sartyer/istanbul Mersis No:
SIRKETI Tescil Edilen Hususlar: Kurulus 0658049337200001
Sirket ortaklari sirket Tescile Delil Olan Belgeler: Yukarida bilgileri verilen sube Ticaret Sicil/Dosya No:
merkezinde toplanarak asagidaki Ticari Merkezi: istanbul Fatih Beyoglu 16.Noterligi’nin ile ilgili olarak asagida belirtilen 117330-5
hususu kararaltina almislardir. Capa Denizabdal Mah. Ké6prilit 5.1.2018 tarihli ve 392 yevmiye hususlar miidiirligiimitize ibraz
Sirket merkez adresinin Evren MehmetPasa Sk. No.47/A numaras: ile tasdik edilen edilen belgelere istinaden ve Tiirk Ticaret Unvam
Mahallesi Giilbahar Caddesi 18.12.2017 tarihli Y6netim Kurulu Ticaret Kanunu’na uygun olarak ONEM ORTAK SAGLIK
No:16A Bageilar Istanbul Ticari Merkeziile sicil numarasi Karan 8.1.2018 tarihinde tescil edildigi GUVENLiK BiRimMi EGiTiM
adresinden, Yenibosna Merkez ve unvam yukarida yazili bulunan ilan olunur. DANISMANLIK VE TiICARET
Mahallesi Degirmenbahce Caddesi Sirketin Bakirkéy 33.Noterliginden 1. Merkeze Ait Bilgiler LIMITED SIRKETI
Airporthill sitesi D Blok A-B 28.12.2017 tarih 71486 sayi ile Tescil Edilen Hususlar: Kurulus CEKMEKOYSUBESI
No:11 Bahgelievler /Istanbul onayli genel kurul kararinin tescil Unvan: Kaya Triko Sanayi Ve Tescile Delil Olan Belgeler:
adresine tasinmistir, ve ilani istenmis olmakla,6102 Ticaret Anonim Sirketi Btiytikcekmece 12.Noterligi’nin Adres: Mimar Sinan Mahallesi
Tescil ve ilan edilmesine oy sayili Tirk Ticaret Kanunu Kayith oldu TSM: istanbul 28.12.2017 tarihli ve 57309 Serhat Sk. No:2/4
birligi ile karar verilmistir. hiiktimlerine uygun olarak ve Ticaret Sicili Midiirligi yevmiye numarasiile tasdik edilen Cekmekéy/istanbul
Midiirligtimtizdeki _——vesikalara Tescil Tarihi: 23-12-1983 28.12.2017 tarihli Y6netim Kurulu
MehmetOz (imza) dayamlarak 8.1.2018 tarihinde 12:00:00 Karari Yukarida bilgileri verilen sube
T.C363 13650120 tescil edildigi ilan olunur. ile ilgili olarak asagida belirtilen
Mersis No: 0535004480800018 1. Merkeze Ait Bilgiler hususlar miidiirligiimiize ibraz
Yasin Yavuz (imza) Midiir Atanmasi Ve Temsil Sermayesi: 3873000,00 TL Unvani: Ozser Neo Sigorta edilen belgelere istinaden ve Tiirk
T.C 16546004556 Ilzama Ait Karar Merkezi: Birane Sk. Hel Boll Brokerligi Anonim Sirketi Ticaret Kanunu’na uygun olarak
ism.N.20 K.1 Bomonti Sisli Kayitli oldu TSM: istanbul 5.1.2018 tarihinde tescil edildigi
(5/A)(10/25068) Karar Tarihi: 28.12.2017 istanbul Ticaret Sicili Midiirligt ilan olunur.
Karar Numaras1:2017/3 Iisletme Konusu: Sézlesmesinde Tescil Tarihi: 15-02-2016
istanbul Ticaret Sicil Toplantrya Katilanlar: Mehmet yazili hususlar. 10:07:05 Tescil Edilen Hususlar: Kurulus
Miidirliigi Sait Yiicel, Stiresi:Simrsiz Mersis No: 0621051431700011
Sicil Numarasi: 695481 istanbul eczacilar tiretim temin Merkezin yetkili kisileri; Sermayesi: 2500000,00 TL Tescile Delil Olan Belgeler:
dagitum kooperatifi Merkezi: T.Ozal Mah. E-5 Beyoglu 25.Noterligi’nin
Ticaret Unvani istanbul eczacilar sigorta aracilik Adi Soyadi Esra Ozkan Karayolu Uzeri 68.Sok.Otoport 5.1.2018 tarihli ve 1091 yevmiye
SARDES KIYMETLi hizmetleri ve limited sirketi Vatandashg Tiirkiye Avm N.46/247 Esenyurt/istanbul numarasi ile tasdik edilen 3.1.2018
MADENLER ANONIM ortaklan olarak; Sirket merkezinde Kimlik Numarasi: *****#*##4* Isletme Konusu: Sézlesmesinde tarihli Genel Kurul Karari
SIRKETI toplanarak asagidaki husus karar Yerlesim Yeri Yenisehir Mah. yazili hususlar.
altina alinmistir. Kagnici Yolu Cad. 7000a Sitesi 4. Stiresi:99 1. Merkeze Ait Bilgiler
Ticari Merkezi: istanbul Sirket miudtrligitine 2 Blok No: 32e ig Kapi No: 3 Merkezin yetkili kigileri; Unvam: Onem Ortak Saglik
Bahgelievler Yenibosna Y.Merkez seneligine; Atasehir / Istanbul Giivenlik Birimi Egitim
Mh. Ladin Sok. K.KentSit. Atélye -Atakent 3 Mah. 425 ada.C12-1 Adi Soyadi Mehtap Aydin Danismanlik Ve Ticaret Limited
Blk. K.1 3.Sk No: 49 blok.D:3 Kiictikcekmece/Istanbul Adi Soyadi Hakan Acikgéz Vatandashg Ttirkiye Sirketi
adresinde ikamet eden Vatandashgi Tiirkiye Kimlik Numarasi *****##*#%* Kayitl oldu TSM: istanbul
Ticari Merkezi ile sicil numarasi 25312817122 T.C. kimlik nolu Kimlik Numarasi: ********##* Yerlesim Yeri Saadetdere Mah. Ticaret Sicili Miidirliigt
ve unvam yukarida yazili bulunan Emin Erkan Avec1 Yerlesim Yeri Fenerbahce Mah. Gazi Abdullah Anadolu Sk. No: Tescil Tarihi: 14-07-2014
Sirketin Bakirkéy 51.Noterliginden -Zuhuratbaba Mah. Yiice tarla Ahmet Mithatefendi Cad. No: 1 ic 12 I¢ Kap1 No: 8 Esenyurt/ Istanbul 01:19:34
03.01.2018 tarith 195 sayiile onayh Cad. No:4/1 Bakirkéy/istanbul Kapi No: 11 Kadikéy /istanbul Mersis No: 2999877796373354
yonetim kurulu kararinin tescil ve adresinde ikamet eden Adi Soyadi Oguzhan Uze Sermayesi: 10000,00 TL
ilani istenmis olmakla,6102 sayili 15077238508 T.C. kimlik nolu 2. Subeye Ait Bilgiler Vatandashgi Ttirkiye Merkezi: Atatiirk Mah. Meric¢c
Turk Ticaret Kanunu htiktimlerine Mehmet Sait Yticel atanmis olup Subenin Kurulusuna Karar Kimlik Numarasi Cad. Botamk/Atsh
uygun olarak ve sirketi her hususta miinferit Veren Yetkili Organin; Yerlesim Yeri Bahcesehir 2. Sit.CRS.Ap.16a/32 Atasehir
Miditirligtimtizdeki _—vesikalara imzalan ile temsil ve ilzam etmek Kistm Mah. Selale Cad. Diiden istanbul
dayamlarak 8.1.2018 tarihinde lizere yetki verilmistir. Adi Yénetim Kurulu Karari Sitesi 3. Blok No: 20 I¢ Kapi No: isletme Konusu: Sézlesmesinde
tescil edildigi ilan olunur. Karar No: 25.1 57 Basaksehir / istanbul yazili hususlar.
Is bu kararin ticaret sicil Karar Tarihi: 18-12-2017 Stiresi:99
Sardes Kiymetli Madenler miidtirliigtine bildirilmesine karar Ticaret Unvani: Kaya Triko 2. Subeye Ait Bilgiler Merkezin yetkili kigsileri;
Anonim Sirketi verilmistir. Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi Subenin Kurulusuna Karar
Yénetim Kurulu Karari Suadiye Subesi Veren Yetkili Organin; Adi Soyadi: Yakup Karakag
MehmetSait Yiicel (imza) Subenin Merkezi:Suadiye Vatandasligi: Tiirkiye
Karar No: 2017/05 15077238508 Mahallesi Pembe Gil Sk. No: 2 Adi Y6netim Kurulu Karan Kimlik Numarasi *****##*#%*
Karar Tarihi: 29.12.2017 Ortak B/_ Kadikéy/[stanbul Karar No: 70
(Devami 559 . Sayfada)
SAYFA: 376 TURKIYE TICARETSICILI GAZETESI 2 MAYIS 2018 SAYI : 9569

(Bastarafi 375 . Sayfada) glindemin ve genel kurul toplant istanbul Ticaret Sicil Vecdi Mencekoglu tarafindan TTK 395. Ve 396’ inci
cevaplarm dézet olarak, alinan tutanaginin bir niishasim katilmis Midirligé a¢gilarak giindemin g6riistilmesine maddelerinde sayilan izinlerin
kararlarin ve her bir karar igin olmasi halinde Bakanlik Sicil Numarasi: 504681 gecilmistir. verilmesi konusunun g6riistilerek,
kullanilan olumlu ve olumsuz temsilcisine teslim eder. 1. Giindemin I‘inci maddesi oya sunulmasi hususuna gegildi.
oylarm sayilarmin tutanakta agik Ticaret Unvam uyarinca Toplant: Baskanliginin Yapilan oylama sonucu yénetim
bir sekilde gésterilmesi ile Toplantiya Elektronik BERRA OYUNCAK olusturulmasina gecildi. Toplanti kurulu tiyelerine oybirligiyle TTK
tutanagin Kanun ve ilgili Ortamda Katilma HEDIYELIK ESYA SANAYI Baskanligina Vecdi Mencekoglu’ 395. Ve 396’1inc1 maddelerinde
mevzuatta belirtilen esaslara uygun Madde15- VE DIS TICARET LIMITED nun, Tutanak Yazmanhgina Tank sayilan izinler verildi.
olarak diizenlenmesi saglanir. SIRKETI Dogan’ in secilmelerine oy birligi Gtindemdeki tiim maddelerin
(2) Genel kurul tutanagi toplanti (1) Genel kurul toplantisina ile karar verildi. gortistilmesi tamamlandigindan
yerinde ve toplanti sirasinda Kanunun 1527’ nci maddesi Ticari Merkezi: istanbul 2. Gtindemin 2’inci maddesi Divan Baskan1 tarafindan
daktiloyla, bilgisayarla veya uyarinca elektronik ortamda Aveilar Firuzkéy, Ba®larigi uyarinca Toplanti baskanligina toplantrya son verildi.
okunakli sekilde mtirekkepli kalem katilma imkamtanindigi durumda Cad.No.77 genel kurul toplanti tutanagim Toplanti Baskani
kullanilmak suretiyle el yazistyla y6netim kurulunca ve toplanti imzalamak tizere yetki verilmesi Vedci Mengekoglu imza
diizenlenir. Tutanagin bilgisayarda baskanliginca yerine getirilecek Ticari Merkeziile sicil numarasi hususu onaya sunuldu, yapilan Tutanak Yazmani
yazilabilmesi i¢in toplanti yerinde islemler Kanunun 1527’ nei ve tinvam yukarida yazili bulunan oylama neticesinde oy birligiyle Tarik Dogan imza
ciktilarm alinmasina imkan maddesi ve ilgili mevzuat dikkate Sirketin ortagi Bayram Satilmis’in tutanaklan imzalama yetkisinin
saglayacak bir yazicinin olmasi alinarak ifa edilir. soyadinn Bayram ERTURK verilmesine karar verildi. (5/A)(27/244686)
sarttir. olarak degistiginin tescil ve ilam 3. Gtindemin 3’tincti maddesi
(3) Tutanak en az iki niisha Uciincii Boliim istenmis olmakla, 6102 sayili Tiirk uyarinca Yénetim Kurulunun 2016 Istanbul Ticaret Sicil
halinde dizenlenir ve tutanagin her Cesitli Hiikiimler Ticaret Kanunu hiikiimlerine yi faaliyet raporu Toplanti Miidirligsi
sayfasi, toplanti baskanligi ile uygun olarak ve Baskan1 Vecdi Mencekoglu Sicil Numaras1: 697866
katilmis olmasi halinde Bakanlik Bakanlik Temsilcisinin Miditirliigtimtizdeki vesikalara tarafindan okundu oy birligi ile
temsilcisi tarafindan imzalanir. Katilami Ve Genel Kurul dayanilarak 25.4.2018 tarihinde kabul edildi. Ticaret Unvani
(4) Tutanakta; sirketin ticaret Toplantisina Iliskin Belgeler tescil edildigi ilan olunur. 4. Giindemin 4’ tincti maddesi GEOS GENEL
tinvam, toplanti tarihi ve yeri, Madde 16- uyarinca 2016 yili Bilango ve ENDUSTRIYEL
sirketin paylarinin toplam itibari (2/A)(27/244564) kar/zarar hesaplar1 okundu ve OTOMASYONSiSTEMLERIi
deZeri ve pay adedi, toplantida (1) Bakanhk temsilcisinin miizakere edildi. Yapilan oylama MUHENDISLiK SANAYI VE
asaleten ve temsilen olmak tizere katilimi zorunlu olan toplantilar sonucunda, bilanco ve kar/zarar TICARET ANONIM SIRKETI
temsil edilen toplam pay adedi, igin temsilcinin istenmesine ve bu istanbul Ticaret Sicil hesaplari oybirligiyle kabul edildi.
katilmissa Bakanlik temsilcisinin temsilcinin gérev ve yetkilerine Midirligé 5. Gtindemin 5’ inci maddesi Ticari Merkezi: istanbul
adi ve soyadi ile gérevlendirme iliskin Anonim Sirketlerin Genel Sicil Numarasi: 695481 uyarinca 2016 yili y6netim kurulu Umraniye Madenler Mah.
yazismin tarih ve sayisi, toplanti Kurul Toplantilarinn Usul ve tyelerinin ibrasi hususuna geg¢ildi. Palandéken Cad. No:24
ilanli yapiliyorsa davetin ne surette Esaslan ile Bu Toplantilarda Ticaret Unvani Y6netim kurulu tiyeleri oy Ticari Merkeziile sicil numaras1
yapildigi, ilansiz yapilryorsa bunun Bulunacak Giimrtik ve Ticaret SARDES KIYMETLi birligiyle ibra edildiler. ve Unvani yukanda yazili bulunan
belirtilmesi zorunludur. Bakanhigi Temsilcileri Hakkinda MADENLER ANONIM 6. Giindemin 6’ nei maddesi Sirketin Kadikéy 26.Noterliginden
(5) Toplantida alinan kararlara Y6netmelik hikiimleri sakhdir. SIRKETI uyarinca 2016 yilinailiskin kar ve 19.04.2018 tarih 49338 sayi ile
iliskin oy miktarlan, hicbir kazang¢ paylari oranlarinin onayli y6netim kurulu kararinin
tereddiitte yer vermeyecek sekilde (2) Genel kurula katilabilecekler Ticari Merkezi: istanbul belirlenmesi hususu miizakere tescil ve ilani istenmis olmakla,
rakamla ve yaziyla_ tutanakta ve hazir bulunanlar listesinin Bahgelievler Yenibosna Y.Merkez edildi, yapilan miizakereler 6102 sayili Tiirk Ticaret Kanunu
belirtilir. hazirlanmasinda, genel kurulda Mh.Ladin Sok.K.Kent Sit.Atélye neticesinde; 2016 yili igerisinde kar htiktimlerine uygun olarak ve
kullanilacak temsil Blk.K.1 3.Sk No:49 elde edilmediginden dagitilacak Midiirliigtimtizdeki —vesikalara
(6) Toplantida alinan kararlara belgeleri ile toplant: tutanaginin karim olmadigina, olusan zarann dayanilarak 25.4.2018 tarihinde
olumsuz oy veren ve bu dizenlenmesinde birinci fikrada Ticari Merkezi ile sicil numarasi sonraki dénemlerde olusacak olan tescil edildigi ilan olunur.
muhalefetini tutanaga gecirtmek belirtilen Y6netmelik hikimlerine ve Unvam yukanda yazil bulunan karlardan karsilanmasina, oy
isteyenlerin adi, soyadi ve uyulmasi zorunludur. Sirketin Bakirkéy 51.noterliginin birligiyle karar verilmistir. Geos Genel Endiistriyel
muhalefet gerek¢eleri tutanaga 20.4.2018 tarih ve 8833 sayi ile 7. Giindemin 7’ nci maddesi Otomasyon Sistemleri
yazilir. ig Yénergede Ongériilmemis onayli genel kurul kararinin tescil uyarinca Yo6netim Kurulu Mihendislik Sanayi Ve Ticaret
(7) Muhalefet gerekgesinin Durumlar ve ilam istenmis olmakla 6102 tiyelerine talep etmemeleri nedeni Anonim Sirketi 2018 Yih
yazili olarak verilmesi halinde, bu Madde 17- sayili Tirk Ticaret Kanunu ile gérevleri karsiligi ikramiye, Yoénetim Kurulu- Toplant
yazi tutanaga eklenir. Tutanakta, htiktimlerine uygun olarak ve prim veya huzur hakki olarak Tutanagi
muhalefetini belirten ortagin veya (1) Toplantilarda, bu I¢ Midiirligtimtizdeki _—-vesikalara herhangi bir ticret 6denmemesine Toplanti Tarihi: 19.04.2018
temsilcisinin adi, soyadi yazilir ve Y6nergede d6ngérilmemis bir dayanilarak 25.4.2018 tarihinde oy birligi ile karar verildi. Toplantinin Konusu:Y6netim
muhalefet yazisinin ekte oldugu durumla_ karsilasilmasi halinde tescil edildigi ilan olunur. 8. Gtindemin 8’ inci maddesi Kurulu Gérev Taksimi
belirtilir. Tutanaga eklenen genel kurulca verilecek karar uyarinca Yo6netim Kurulu Toplantiya Katilanlar:Fahri
muhalefet yazisi toplanti dogrultusunda hareketedilir. Sardes Kiymetli Madenler Baskanligina 58546362526 T.C. Yilmaz, Mehmet Ali Gegit,
baskanligi ve katilmissa Bakanlik Anonim Sirketi’nin 16.02.2018 Kimlik Numarali Atakent Mah. Karar No:2018/3
temsilcisi tarafindan imzalanir. ic Yénergenin Kabulii Ve Tarihinde Yapilan 2016 Yili 241. Sok Dumankaya Konsept 14.06.2017 tarihli Olagan Genel
Defisiklikler Olagan Genel Kurul Toplant: Halkali —Blok 5A/184 Kurul Toplantisinda 3 yil stire ile
Toplant: Sonunda Yapilacak Madde 18- Tutanagi Kiictikcekmece/Istanbul adresinde Yo6netim Kurulu tiyeligine secilen
islemler ikamet eden Serdar Sarag’ 1n, ve kalanstire ile simirli olmak tizere
Madde14- (1) Bu I¢ Ydnerge Offon Konut Sardes Kiymetli Madenler Y6netim Kurulu—_ Baskan Fahri Yilmaz Y6netim Kurulu
Proje Anonim Sirketi Genel Anonim Sirketi’nin 2016 yili Yardimeiligina 44287883116 T.C. Baskanligina, Mehmet Ali Gecit
(1) Toplanti baskam, toplanti Kurulununonayiile yonetim olagan genel kurul toplantisi Kimlik Numarali Basak Mah. Y6netim Kurulu Baskan
sonunda tutanaginin bir niishasim kurulu tarafindan —yiiriirltige 16.02.2018 tarihinde, saat 12:00’ Yunus Emre Cad. Arc Sitesi 2. Yardimciligina, segilmislerdir.
ve genel kurulla ilgili diger tim konulur, tescil ve ilan edilir. Ic de sirket merkezi olan Yenibosna Blok No:25 ig Kapi No:7 Sirketi temsil ve ilzami
evraki toplantida hazir bulunan Y6nergede yapilacak degisiklikler Merkez Mh. Ladin Sok. Basaksehir/istanbul adresinde hususunda Y6netim Kurulu
yénetim kurulu tiyelerinden birine de aymusule tabidir. Kuyumcukent Sit. Atélye Blogu. ikamet eden Yakup Sahin’ in, Baskani Fahri Yilmaz ve Y6netim,
teslim eder. Kat 1 3. Sok. No:49 Yonetim Kurulu Uyeligzine Kurulu Baskan Yardimcisi
ic Yonergenin Yirirligii Bahcelievler/istanbul adresinde 23488137624 T.C. Kimlik Mehmet Ali Gegit sirketi her
Taraflar arasinda dtizenlenecek Madde 19- (1) yapilmistir. Numarali Cobangesme Mah. Coruh hususta sirket Unvani altinda ahzu
ayn bir tutanakla bu durum tespit TTK’nun 416. Maddesine uygun Sok. No: 12 I¢ Kapi:4 kabz yetkisi ile ataca&i miinferit
edilir. Bu I¢ Yénerge, Offon Konut olarak biitiin paylarin Bahcelievler/istanbul adresinde imzalan ile sirketi her konuda
Proje Anonim Sirketi’nin Yapacagi temsilcilerinin hazir bulunmas1 ikamet eden Fikri Caglar’ in 3(tic) temsil ve ilzam etmelerine,
(2) Y6netim Kurulu, toplanti Genel Kurul Toplantisinda kabul sebebiyle toplantiya ¢agirma ile yil stireyle secilmelerine; Sirket adina tigtincti kisileri vekil
tarihinden itibaren en ge¢ on bes edilip, Tirkiye Ticaret Sicili ilgili merasime riayet edilmeksizin Serdar Sarac, Yakup Sahin ve tayin etmesine veya vekil tayin
giin icgerisinde, tutanagin noterce Gazetesinde ilani tarihinde genel kurul yapilmistir. TTK’unun Fikri Caglar ‘dan herhangiikisinin ettigi tigtincti kisileri azletmesine
onaylanmusbir suretini ticaret sicili ylirtirliige girer. 416. Maddesine istinaden yapilan Sirket Unvam veya kasesi altinda iliskin 6zel yetki verilmesine,
miidiirltigtine vermek ve bu toplantiya hicbir itiraz olmamistir. atacaklar1 miisterek imzalari ile yurtic¢i ve yurtdisinda biitiin kamu
tutanakta yer alan tescil ve ilana isbu tutanak toplanti mahallinde Hazir bulunanlar listesi sirketimizi en genis yetki ile temsil ve 6zel kurum ve kuruluslarla ilgili
tabi hususlari tescil ve ilan diizenlendi okunarak imzalandi tetkikinde, sirket paylarinin ve ilzam etmelerine oybirligi ile ihalelere girmeye is ortakligi
ettirmekle yiiktimliidtir. 5.000.000,00-TL toplam itibari karar verilmistir. anlasmalar1 yapmaya yetki
Toplanti Baskani degerinin; toplam itibari degeri 9. Giindemin 9’ uncu maddesi verilmesine,
(3) Tutanak, internet sitesi MOHAMMAD HASSAN 5.000.000,00.-TL olan 5.000 payin uyarinca Sirket Genel Oybirligi ile karar verildi.
agmakla yiiktimlii olan sirketlerce OZTURK imza asaleten toplantida temsil edildigi Miidiirliigiine atanan Serdar Sara¢ Fahri Yilmaz
genel kurul tarihinden itibaren en ve béylece gerek Kanun gerekse ‘a 07.12.2017 tarihli genel kurulda Baskan imza
ge¢ bes gtin igerisinde internet Toplant: Saymam esas sézlesmede 6ngériilen asgari verilen yetkilerinin iptaline oy MehmetAli Gecit
sitesine de konulur. Orhan Ballikaya imza toplanti nisabinin mevcut birligi ile karar verildi. Baskan Yrd. imza
(4) Toplant: baskani ayrica, oldugunun anlasilmasi tizerine 10. Giindemin 10’ uncu maddesi
hazir bulunanlar listesinin, (5/A)(27/244871) toplanti Y6netim Kurulu Baskani uyarinca y6netim kurulu tiyelerine (5/A)(27/244687)
SAYFA : 574 TURKIYE TICARETSICILI GAZETESI 9 AGUSTOS2018 SAYI : 9639
istanbul Ticaret Sicili istanbul Ticaret Sicili Yénetim Kurulu/Yetkililer Denetciler olan 144******60 Kimlik No’lu
Miidirliigi’nden Midirligi’nden Yeni Denetgi istanbul / Kartal adresinde ikamet
ilan Sira No: 70784 ilan Sira No: 71426 Daha 6nceden Y6netim Kurulu Kimlik/Pasaport No/Mersis No: eden Mustafa Modoglu’in énceki
Mersis No: 0622050589900017 Mersis No: 0814002239200393 Uyesi olan 302******40 Kimlik Bie ee oie oie ok ok oko
bu gGrevi sona ermistir.
Ticaret Sicil/Dosya No: 945351 Ticaret Sicil/Dosya No: 862973 No’lu izmir/Urla adresinde ikamet Adi Soyadi/Firma Adi: Edit Daha Gnceden (Sirket Miidirti)
eden Bekir Pakdemirli’in 6nceki Bagimsiz Denetim Hizmetleri Temsile Yetkili gérevi olan
Ticaret Unvani Ticaret Unvami tiyeligi sona ermistir. Anonim Sirketi 360******84 Kimlik No’lu
CALIS ORMAN URUNLERI SIRINOGLU FAKTORING Faaliyet Baslangi¢ Tarihi: istanbul / Atasehir adresinde
VE INSAAT MALZEMELERi ANONIM SiRKETi PENDIK (5/A)(7/425353) 01.01.2018 ikamet eden [brahim Patlar’in
SANAYi TICARET LIMITED SUBESi Faaliyet Bitis Tarihi: 31.12.2018 6nceki bu gérevi sona ermistir.
SIRKETI Istanbul Ticaret Sicili
Adres: Bati Mah. Hat Boyu Cad. Midirliigi’nden (5/A)(7/425691) Genel Kurul ig Yénergesi
Adres: Mecidiye Mah. Fatih Yavuz is Hani No. 48 D. 32 K. 2 Ilan Sura No: 70707 Mustafa Modoglu Holding
Bulvart No.435/A Sultanbeyli Pendik/istanbul Mersis No: 0814049616200012 istanbul Ticaret Sicili Anonim Sirketi Genel
Istanbul Ticaret Sicil/Dosya No: 42514-5 Miidiirligiinden Kurulunun
Yukarida bilgileri verilen sube Ilan Stra No:70831 Calisma Esas Ve Usulleri
Yukarida bilgileri verilen gsirket ile ilgili olarak asagida belirtilen Ticaret Unvam Mersis No:0624056684800001 Hakkinda I¢ Yénerge
ile ilgili olarak asagida belirtilen hususlar miidiirliigiimtize ibraz SISECAM OTOMOTIV Ticaret Sicil/Dosya No:93902-5 Birinci Béliim
hususlar miidiirliigiimtize ibraz edilen belgelere istinaden ve Tiirk ANONIM SIRKETI Amag, Kapsam, Dayanak Ve
edilen belgelere istinaden ve Tirk Ticaret Kanunu’na uygun olarak Ticaret Unvani Tanimlar
Ticaret Kanunu’na uygun olarak 3.08.2018 tarihinde tescil edildigi Adres: Icmeler Mh.D-100 MUSTAFA MODOGLU Amag Ve Kapsam
3.08.2018 tarihinde tescil edildigi ilan olunur. Karayolu Cd. No:44/A Tuzla HOLDING ANONiIMSIRKETI Madde1-
ilan olunur. Istanbul
Tescil Edilen Hususlar: Adres:Cavusoglu Mahallesi (1) Bu fi¢ Yénergenin amaci;
Tescil Edilen Hususlar: Pay Yetkililer Yukarida bilgileri verilen gsirket Cobanyildizi Cad. No:34/ Mustafa Modoglu Holding
Devri, Miidiirler /Yetkililer ile ilgili olarak asagida belirtilen Kartal/Istanbul Anonim Sirketi genel kurulunun
Tescile Delil Olan Belgeler: hususlar miidtirliigiimiize ibraz calisma esas ve usullerinin, Kanun,
Tescile Delil Olan Belgeler: edilen belgelere istinaden ve Tiirk Yukarida bilgileri verilen sirket ilgili mevzuat ve esas sézlesme
Besiktas 19 .Noterligi’ nin Ticaret Kanunu’na uygun olarak ile ilgili olarak asagida belirtilen hiikiimleri cercevesinde
Sultanbeyli 3.Noterligi nin 30.07.2018 tarih 18813 sayi ile 3.08.2018 tarihinde tescil edildigi hususlar miidiirligiimtize ibraz belirlenmesidir. Bu Ic Yo6nerge,
27.07.2018 tarith 17189 sayi ile tasdikli, 30.07.2018 tarihli ilan olunur. edilen belgelere istinaden ve Tiirk Mustafa Modoglu Holding
tasdikli, 25.07.2018 tarihli 2018/3 2018/042 sayil1 Yénetim Kurulu Ticaret Kanunu’na uygun olarak Anonim Sirketinin tim olagan ve
sayili Genel Kurul Karan Karan Tescil Edilen Hususlar: 3.8.2018 tarihinde tescil edildigi olagantistii genel kurul
Y6netim Kurulu/Yetkililer ilan olunur. toplantilarini kapsar.
Pay Devri Yetkililer
Pay DeSisikligi Yeni Atanan Temsilciler Tescile Delil Olan Belgeler: Tescil Edilen Hususlar: Dayanak
Yo6netim Kurulu/Yetkililer, Genel Madde2-
Sirket Ortaklarindan 132******14 Kimlik No’lu, Kartal 10. Noterliginin Kurulig Yénergesi
496******18 Kimlik Numarali Istanbul/Uskiidar adresinde ikamet 27.07.2018 tarih 21988 sayi ile (1) Bu ig Y6nerge, Anonim
Recep Bas 50.000,00 TL sermaye eden, Arttir Tokat; Aksi Karar tasdikli, 3.07.2018 tarihli 12 sayili Tescile Delil Olan Belgeler: Sirketlerin Genel Kurul
karsihg 1000 adet payim hukuki Alinincaya Kadar Sube Miidirii Yonetim Kurulu Karan Toplantilarinin Usul Ve Esaslar1 ile
ve mali yikimlilikleri ile olarak secilmistir. Kartal 13 .Noterligi’nin Bu Toplantilarda Bulunacak
65] F#****QD
Yetki Sekli: Minferiden Yonetim Kurulu /Yetkililer 30.7.2018 tarih 14901 sayi ile Gtmrtk Ve Ticaret Bakanligi
Temsile Yetkilidir. Gérev Dagilimindaki tasdikli, 27.7.2018 tarihli Genel Temsilcileri Hakkinda Yénetmelik
Kimlik Numaralt Saban Ugar’e Defgisiklik Kurul Karari hiiktimlerine uygun olarak y6netim
devretmistir. Gérev Dagilamindaki Kartal 13 .Noterligi’nin kurulunca hazirlanmistir.
Defgisiklik Daha énceden Miidiir gérevi 30.7.2018 tarih 14900 sayi ile
Tek Ortakhk Bilgisi olan 204******76 tasdikli, 27.7.2018 tarihli 2018/02 Tanimlar
Daha 6nceden (Sube Midiirii) sayili Yénetim Kurulu Karari Madde3-
Sirket tek ortakh bir Limited Temsile Yetkili g6érevi olan Kimlik No’lu Kairklareli/
Sirkettir. Bu ortak. 468******24 Kimlik No’lu Litleburgaz adresinde ikamet eden Yonetim Kurulu/Yetkililer (1) Bu ig Yénergede gecen;
Istanbul/Sultanbeyli adresinde Istanbul/Atasehir adresinde ikamet Sinan Piircek’in Snceki bu gérevi a) Birlesim:Genel kurulun bir
ikamet eden 651******92 Kimlik eden Ceyda Yilmaz’in énceki bu sona ermistir. 144******60 Kimlik No’lu , ginlik toplantisini,
Numarali Saban Ucar ‘dir. gérevi sona ermistir. istanbul / Kartal adresinde ikamet b) Kanun:13/1/2011 tarihli ve
(5/A)(7/425228) eden, Mustafa Modoglu 27.7.2021 6102 sayili Tiirk Ticaret
Gerceklesen pay devrine bagh (5/A)(7/425798) tarihine kadar Yo6netim Kurulu Kanununu,
olarak sirketin son ortakhk Uyesi olarak secilmistir. c)Oturum:Her birlesimin
yapisi asagidaki gibidir:
Istanbul Ticaret Sicili dinlenme, yemek arasi ve benzeri
istanbul Ticaret Sicili Midirligi’nden Daha 6nceden Y6netim Kurulu
Midirliigi’nden Uyesi olan 144******6Q Kimlik nedenlerle kesilen béltimlerinden
Saban Ucar: Beheri 50,00 Tiirk
Ilan Sura No: 71422 herbirini,
Ilan Sura No: 71433 Mersis No: 0471040389600013 No’lu istanbul / Kartal adresinde
Liras1 degerinde 1000 adet paya Mersis No: 0871084248600001 ikamet eden Mustafa Modoglu’in ¢) Toplanti:Olagan ve
Ticaret Sicil/Dosya No: 695481
karsilik gelen 50000,00 Tiirk Ticaret Sicil/Dosya No: 6nceki tiyeligi sona ermistir. olaganiistii genel kurul
Lirasi, 124470-5 144******60 Kimlik No’lu , toplantilarin1,
Ticaret Unvan d) Toplanti baskanligi:Kanunun
SARDES KIYMETLi istanbul / Kartal adresinde ikamet
Miidiirler/ Yetkililer Ticaret Unvami eden, Mustafa Modoglu; 1 Yil igin 419 uncu maddesinin birinci
Miidiirliige Secilenler
MADENLER ANONIM fikrasina uygun olarak genel kurul
TURKCELL OZEL SIRKETI Y6netim Kurulu Baskani olarak
FINANSMAN ANONIM secilmistir. tarafindan toplantiy: yénetmek
651******92 Kimlik No’lu, SIRKETI tizere secilen toplant: baskanindan,
Adres: Y. Merkez Mh .Ladin
Istanbul/Sultanbeyli adresinde Yeni Atanan Temsilciler gereginde genel kurulca secilen
Sok. K. Kent Sit. Atélye Blk. K. 1
ikamet eden, Saban Ucar; Aksi Adres: Asmali Mescit Mahallesi toplanti baskan yardimcisindan,
3. Sk No: 49
Karar Mesrutiyet Cad. No: 144******60 Kimlik No’lu , toplanti baskaninca belirlenen
Yenibosna/Bahcelievler/Istanbul
71/_Beyoglu/istanbul istanbul / Kartal adresinde ikamet tutanak yazmanindan ve toplanti
Alimincaya Kadar Miidtir olarak eden, Mustafa Modoglu; 27.7.2021 baskaninin gerekli gérmesi halinde
Yukarida bilgileri verilen sirket
secilmistir. Yukarida bilgileri verilen sirket Tarihine Kadar Temsile Yetkili oy toplama memurundan olusan
ile ilgili olarak asagida belirtilen
ile ilgili olarak asagida belirtilen olarak segilmistir. kurulu, ifade eder.
hususlar midiirligtiimiize
Yetki Sekli: Minferiden hususlar miidiirliigiimtize ibraz Yetki Seki: Ikinci Boliim
Temsile Yetkilidir. edilen belgelere istinaden ve Tiirk Miinferiden Temsile Yetkilidir. Genel Kurulun Calisma Usul
ibraz edilen belgelere istinaden
Ticaret Kanunu’na uygun olarak 360******84 Kimlik No’lu , Ve Esaslan
ve Tiirk Ticaret Kanunu’na uygun
Gorev Dagilimmdaki 3.08.2018 tarihinde tescil edildigi istanbul / Atasehir adresinde Uyulacak Hiikiimler
olarak 3.08.2018 tarihinde tescil
Defgisiklik ilan olunur. ikamet eden, [brahim Patlar; Madde4 -
edildigi ilan olunur.
27.7.2021 Tarihine Kadar Temsile (1) Toplant, Kanunun, ilgili
Daha 6nceden (Miidiir) Temsile Tescil Edilen Hususlar: Yetkili olarak secilmistir. mevzuatin ve esas sdzlesmenin
Tescil Edilen Hususlar:
Yetkili gérevi olan 496******18 Yonetim Kurulu/Yetkililer Yetki Seki: genel kurula iliskin hikiimlerine
Denetciler
Kimlik No’lu Miinferiden Temsile Yetkilidir. uygun olarak yapulir.
Tescile Delil Olan Belgeler: Toplanti Yerine Giris Ve
Tescile Delil Olan Belgeler:
istanbul/Sultanbeyli adresinde Gérev Dagilimindaki Hazirhklar
ikamet eden Recep Bas’in énceki Beyoglu 18. Noterliginin DeSisiklik Madde5 -
Bakirkéy 51. Noterliginin
bu gérevi sona ermistir. 30.07.2018 tarih 17887 sayi ile (1) Toplanti yerine, yénetim
30.07.2018 tarih 17385 sayi ile
tasdikli, 12.07.2018 tarihli 9 sayili Daha énceden (Y6netim Kurulu kurulu tarafindan diizenlenen hazir
(5/A)(7/425863) tasdikli, 26.07.2018 tarihli Genel
Y6netim Kurulu Karari Kurul Karar1 Baskan1) Temsile Yetkili gérevi
(Devami 575. Sayfada)
7 ARALIK 2018 SAYI : 9719 TURKIYE TICARETSICILI GAZETESI SAYFA: 229

(Bastarafi 228. Sayfada) hususlar miidiirliigiimtize ibraz Yukarida bilgileri verilen sirket hususlar miidiirligiimtize ibraz Ticaret Kanunu’na uygun olarak
Tescil Edilen Hususlar: Adres edilen belgelere istinaden ve Tiirk ile ilgili olarak agsagida belirtilen edilen belgelere istinaden ve Tirk 30.11.2018 tarihinde tescil edildigi
Ticaret Kanunu’na uygun olarak hususlar miidiirliigiimiize ibraz Ticaret Kanunu’na uygun olarak ilan olunur.
Tescile Delil Olan Belgeler: 3.12.2018 tarihinde tescil edildigi edilen belgelere istinaden ve Tiirk 3.12.2018 tarihinde tescil edildigi
Bakirkéy 37.Noterligi’nin ilan olunur. Ticaret Kanunu’na uygun olarak ilan olunur. Tescil Edilen Hususlar:
29.11.2018 tarth 40900 say: ile Tescil Edilen Hususlar: Adres 3.12.2018 tarihinde tescil edildigi Tescil Edilen Hususlar: Kurulus
tasdikli, 28.11.2018 tarihli 014 ilan olunur. Kurulus
sayil Y6netim Kurulu Karari Tescile Delil Olan Belgeler: Tescil Edilen Hususlar: Adres 1. isletmeyeAit Bilgiler
Kadikéy 14.Noterligi’nin Tescile Delil Olan Belgeler: 1. isletmeye Ait Bilgiler
Adres 30.11.2018 tarih 18513 sayi ile Kartal 11 Noterligi’? nin Ticaret Unvani: Sezgin Kizilkus
Madde4- tasdikli, 1.11.2018 tarihli 2018/02 30.11.2018 tarih 14638 say: ile Ticaret Unvani: Halil [brahim Lime Garden Hotel
sayili Y6netim Kurulu Karari tasdikli, 29.11.2018 tarihli 2018/03 Boyraz Isletme Konusu: - Turizme
Yukarida bilgileri bulunan sayili Genel Kurul Karan Isletme Konusu: Turizm Ve yénelik otel, motel, bar, pansiyon,
kooperatifin merkezi Fatih Sultan Adres Adres Seyahat Acenteligi Uluslararasi Ve kamping,tatil kéyleri, apart oteller,
Mehmet Blv.Kiptas Finanskent Madde 4- Madde4- Sehirlerarasi Yolcu Tasimaciligi yemeigmetesisleri, eSlence yerleri
Sit.Sos.Tes.BI8.N.7 Eyiip/Istanbul Yukarida_bilgileri bulunan a. Yurt iginde ve yurt disinda kurmak, isletmek, isletmeye
Adresinden, Giizeltepe Mahallesi Yukarida_ bilgileri bulunan sitketin merkezi istanbul Deri turistik amacli geziler ve turlar vermek, bu yerleri satin almak,
15 Temmuz Sehitler Cad. sirketin merkezi Feneryolu Org.San.Bélgesi Kazligesme diizenlemek. Yerli ve yabanci satmak, kiralamak, kiraya vermek.
Finanskent Sit. No: 4 J Mh.Bagdat Cd.N.115 B-Blok D.4 Cad.No.33 G-6 Tuzla Istanbul turistlerin yurt icginde ve yurt - Herttirlii tabldot yemek tiretimi
Eyipsultan/Istanbul adresine Kadikéy/istanbul Adresinden, adresinden, Cevizli Mahallesi disinda konaklama, seyahat tasima, ve satisini, tiretilen yemeklerin
tasinmustir. Suadiye Mahallesi Bagdat Cad. B Bagdat Cad. No: 613 B rehberlik hizmetlerini yiirtitmek. servis hizmetlerini, pazarlamasini
Apt. No: 399 /1/1 Kadikéy/istanbul Maltepe/{stanbul adresine b. Her tiirlii seyahat acenteleri ve dagitimim yapmak. Gergek ve
(2/A)(5/6289 15) adresine tasinmistir. tasinmuistir. kurmak, kurulmus acentelere ortak tiizel isletmelerin yemekli
(5/A)(5/629019) olmak. toplantilarinin organizasyonunu
(5/A)(5/629031) c. Ugak, otobtis, gemi gibi tiim yapmak.Yemek tiretim tesisleri
STATU TADILLERI istanbul Ticaret Sicili ulasim araclari icin her tiirlii bileti kurmak, kurulu olanlar devir
istanbul Ticaret Sicili Midirligi’nden satmak ve bu maksatla bilet satis almak.
Midirliigiinden Ilan Sura No: 138178 yerleri agmak. - Hertiirlii restoran, cafe, lokanta
istanbul Ticaret Sicili lan Sura No: 138181 Mersis No: 0471040389600013 d. Her tirli gemi ve yat gibi gida satisinin yapilabilecegi
Miidirliigir’nden Mersis No: 0642037421932430 Ticaret Sicil/Dosya No: isletmeciligi yapmak, gemi ve yat tesisleri kurar, isletir, kiralar,
[lan Sira No: 138172 Ticaret Sicil/Dosya No: 695481-0 kiralamak. kiraya verir ve bu gibi yerlerin
Mersis No: 0017053538200015 792810-0 e. Ticari amacli hertiirlii motorlu rezervasyon ve organizasyon
Ticaret Sicil/Dosya No: Ticaret Unvan ara¢ kiralama hizmetleri verebilir. islerini yapar.
887486-0 Ticaret Unvani SARDES KIYMETLi f. Hava araclan ile ambulans - isletmehertiirlti bilardo salonu,
OMARYAPI INSAAT MADENLER ANONIM hizmetleri vermek. kafe, cay bahceleri acar, kiralar,
Ticaret Unvani SANAYI VE DIS TICARET SIRKETI g. Her tirlii hava, deniz, kara kiraya verir ve isletmesini yapar
AKCBiLiSiM TICARET VE LiMiTED SIRKETI vasitalari ile sehir ici, sehirlerarasi isletmenin Merkezi: Sehit Muhtar
SANAYI ANONIM SIRKETI Adres: Yenibosna Merkez ve uluslararasi yolcu tasimaciligi Mahallesi Bekar Sk. No: 12 A
Adres: Baglar Mahallesi Yalcin Mahallesi Ladin Sk. Kuyumcukent yapmak. Beyoglu/istanbul
Adres: Yenimahalle Mahallesi Kores Cad. Corridor Sit. D Blok Sit. Atélye Blogu Apt. No: 4/3132 h. OB8renci ve personel Isletmenin Sermayesi:
Mahmutbey Cad. No: 196 A Apt. No: 12 /3/19 Bagcilar/istanbul Bahcelievler/Istanbul tasimacilig yapmak 100000,00 TL
Bagcilar/istanbul Isletmenin Merkezi: Eyiip Sultan 2. Isletme Sahibine Ait Bilgiler
Yukarida bilgileri verilen girket Yukarida bilgileri verilen sirket Mahallesi Buhara SK. No: 11/2 Adi ve Soyadi: Sezgin Kizilkus
Yukarida bilgileri verilen gsirket ile ilgili olarak asagida belirtilen ile ilgili olarak asagida belirtilen Sancaktepe/Istanbul Vatandasligi: Tiirkiye
ile ilgili olarak asagida belirtilen hususlar miidiirliigiimtize ibraz hususlar miidiirliigiimtize ibraz Kimlik Numarasi: 441******06
hususlar miidirliigiimtize ibraz edilen belgelere istinaden ve Tirk edilen belgelere istinaden ve Tiirk 2. Isletme Sahibine Ait Bilgiler Yerlesim Yeri: Istanbul/Sisli
edilen belgelere istinaden ve Tirk Ticaret Kanunu’na uygun olarak Ticaret Kanunu’na uygun olarak 3. Isletmenin Temsilcilerine
Ticaret Kanunu’na uygun olarak 3.12.2018 tarihinde tescil edildigi 3.12.2018 tarihinde tescil edildigi Adi ve Soyadi: Halil Ibrahim Ait Bilgiler
3.12.2018 tarihinde tescil edildigi ilan olunur. ilan olunur. Boyraz Adi Soyadi/Unvam: Sezgin
ilan olunur. Tescil Edilen Hususlar: Adres Vatandashigi: Turkiye Kizilkus
Tescil Edilen Hususlar: Adres Tescile Delil Olan Belgeler: Kimlik Numarasi: 440*****#*82 Kimlik/Pasaport No/Mersis No:
Tescil Edilen Hususlar: Adres Bakirkéy 51.Noterligi’? nin Yerlesim Yeri: 4G] RR EREQG

Tescile Delil Olan Belgeler: 29.11.2018 tarih 26185 sayi ile istanbul/Sancaktepe Yerlesim Yeri: Istanbul/Sisli
Tescile Delil Olan Belgeler: Beyoglu 35.Noterligi’nin tasdikli, 28.11.2018 tarihli 2018/07 Gorev: Yetkili
Bakirkéy 37.Noterligi’nin 14.11.2018 tarih 32465 sayi ile sayili Y6netim Kurulu Karar1 3. isletmenin Temsilcilerine Temsil Yetkisinin Kapsami:
30.11.2018 tarih 41013 sayi ile tasdikli, 1.11.2018 tarihli 2018/02 Adres Ait Bilgiler Miinferiden temsile yetkilidir
tasdikli, 29.11.2018 tarihli 2018/12 sayili Genel Kurul Karart Madde 4- Yetki Stiresi: Aksi karar
sayili Y6netim Kurulu Karan Yukarida bilgileri bulunan Adi Soyadi/Unvani: Halil alimincaya kadar
Adres sirketin merkezi Y.Merkez Ibrahim Boyraz
Adres Madde 4- Mh.Ladin Sok.K.Kent Sit.Atélye Kimlik/Pasaport No/Mersis No: (3/A)(5/626765)
Madde4- BIk.K.1 3.Sk No:49
GAQ* FERRERD

Yukarida_bilgileri bulunan Yenibosna/Bahcelievler/{stanbul Yerlesim Yeri: istanbul Ticaret Sicili


Yukarida bilgileri bulunan sirketin merkezi Baglar Mahallesi adresinden, Yenibosna Merkez istanbul/Sancaktepe Miidirligii’nden
sirketin merkezi Baglar Yalcgin Kores Cad. Corridor Sit. D Mahallesi Ladin Sk. Kuyumcukent Gérev: Yetkili [lan Sira No: 137615
Mah.Kocman Cad.No.47/A Blok Apt. No: 12 £3/3 Sit. Atélye Blogu Apt. No: 4/3132 Temsil Yetkisinin Kapsamui: Mersis No: 0055130163400001
Bagcilar/istanbul adresinden, Bagcilar/istanbul adresinden, Bahgelievler/istanbul adresine Munferiden temsile yetkilidir Ticaret Sicil/Dosya No:
Yenimahalle Mahallesi Baglar Mahallesi Yalcin Kores tasinmistir. Yetki Sitiresi: Aksi karar 167098-5
Mahmutbey Cad. No: 196 A Cad. Corridor Sit. D Blok Apt. No: alinincaya kadar
Bagcilar/istanbul adresine 12 /3/19 Bagcilar/Istanbul adresine (2/A)(5/628951) Ticaret Unvam
tasinmistir. tasinmuistir. (5/A)(5/629293) HAMDI MOHAMMED H
(2/A)(5/629039) ALMINHALI GULF
(3/A)(5/628991) GERCEKKiSiLER istanbul Ticaret _—_Sicili
istanbul Ticaret _—Sicili Miidiirligii’nden Adres: Koza Mahallesi 1655.
Miidirliiginden istanbul Ticaret Sicili Ilan Sira No: 137619 Sk. Akbati Residance Sit. Yesil
Ilan Sira No: 138169 Midirliigi’nden istanbul Ticaret Sicili Mersis No: 4415903550600001 Blok (C Blok) Apt. No: 6 C/53
Mersis No: 0126043593200016 Ilan Sura No: 138148, Miidirligiinden Ticaret Sicil/Dosya No: Esenyurt/Istanbul
Ticaret Sicil/Dosya No: Mersis No: 0142058056035997 [lan Sira No: 137910 167099-5
871759-0 Ticaret Sicil/Dosya No: Mersis No: 4408034568200001 Yukanida bilgileri verilen tacir
857134-0 Ticaret Sicil/Dosya No: Ticaret Unvam ile ilgili olarak asagida belirtilen
Ticaret Unvani 167188-5 SEZGIN KIZILKUS LIME hususlar miidiirligiimiize ibraz
AYYA INSAAT TURIZM Ticaret Unvam GARDEN HOTEL edilen belgelere istinaden ve Tiirk
SANAYI VE TICARET BAROTEKTIBBi Ticaret Unvan Ticaret Kanunu’na uygun olarak
ANONIM SIRKETI MALZEME MEDIKAL HALIL IBRAHIM BOYRAZ Adres: Sehit Muhtar Mahallesi 30.11.2018 tarihinde tescil edildigi
URUNLERSU ALTI DALIS Bekar Sk. No: 12 A ilan olunur.
Adres: Suadiye Mahallesi EKIPMANLARI SANAYI VE Adres: Eyiip Sultan Mahallesi Beyoglu/Istanbul Tescil Edilen Hususlar:
Bagdat Cad. B Apt. No: 399 /1/1 TICARET LiMiTED SIRKETI Buhara Sk. No: 11/2 Kurulus
Kadikéy/{stanbul Sancaktepe/Istanbul Yukarida bilgileri verilen tacir 1. isletmeye Ait Bilgiler
Adres: Cevizli Mahallesi ile ilgili olarak asagida belirtilen Ticaret Unvan1: Hamdi
Yukarida bilgileri verilen girket Bagdat Cad. No: 613 B Yukarida bilgileri verilen tacir hususlar miidiirligiimtize ibraz Mohammed H Almmnhali Gulf
ile ilgili olarak asagida belirtilen Maltepe/Istanbul ile ilgili olarak asagida belirtilen edilen belgelere istinaden ve Tirk
(Devami 230. Sayfada)
19 SUBAT 2019 SAYI : 9770 TURKIYE TICARETSICILI GAZETESI SAYFA : 357

(Bastarafi 356 . Sayfada) h) Ticari, mali ve idari tim Ticaret Kanunu’na uygun olarak (Y6netim Kurulu Baskan1) Temsile Merkezin Kayitli Oldugu
c) Tekstil trtnlerinin imalatim alanlarda is planlamasi, is 13.2.2019 tarihinde tescil edildigi Yetkili Olarak Segilmistir. Miidiirlik: Istanbul Ticaret Sicili
yapabilmek igin ham, yar1 mamul, gelistirme ve fizibilite yapmak. ilan olunur. Adres: Koca Sinan Mahallesi E5 Midirligit
mamul ve mamul maddelerinin Karayolu Cad. No: 68/1 Merkezin Mersis Numarasi:
alimi satin imalati ve ihracatim ve i) Her tiirlii motorlu tasit ticareti, Tescil Edilen Hususlar: Adres Merkez/Edirne 0609058501400001
ithalatini yapmak, fason olarak ithalat ve ihracatim yapmak. Ttizel Kisi Adina; 238******72 Merkezin Sicil Numarasi:
yaptirmak Tescile Delil Olan Belgeler Kimlik No’lu, Agri/Dogubayazit 90321- 5
2) Isletme ve dizer idari j) Kitap, dergi, gazete, internet Adresinde Ikamet Eden Mehmet
damigmanlik faaliyetleri sitesi v.b. alanlarda yayincilik Beyoglu 25. Noterligil Nin Kaya Hareket Edecektir. Yukarida bilgileri verilen sube
a) Bir organizasyonun stratejik, yapmak. 11.2.2019 Tarih 7596 Sayi ile Yetki Sekli: Minferiden ile ilgili olarak asagida belirtilen
mali, pazarlama, tiretim, is Tasdikli, 10.8.2018 Tarihli 2018/1 Temsile Yetkilidir. hususlar miidiirligiimiize ibraz
stiregleri, proje, vb. ydénetim k) Sirket amag ve konusunun Sayili Genel Kurul Karar1 edilen belgelere istinaden ve Tiirk
hizmetleri ile ticari marka ve tahakkuku icin hertiirlii mali ticari (2/A)(15/94002) Ticaret Kanunu’na uygun olarak
imtiyaz konularinda danigsmanlik ve idari tasarruf ve faaliyetlerde Adres 13.2.2019 tarihinde tescil edildigi
b) Bir organizasyonun ihtiyaci bulunur, baska sirketler kurmak Madde 0- Istanbul Ticaret Sicili ilan olunur.
olan tiim stratejik, mali, pazarlama, veya kurulmus sirketlere istirak Miidirligii’nden
uretim, ig stiregleri, proje vb. etmek ve yénetimineistirak eder. Yukarida_ Bilgileri Bulunan Ilan Stra No: 28469 Tescil Edilen Hususlar: Terkin
faaliyetleri ile ilgili her tirlii ham, Sirketin Merkezi Turgut Ozal
yart mamul, mamul maddeleri, 1) Sirket ortaklar kurulu karar1ile Mahallesi 67. Sk. No: 34/2 Mersis No: 0295051341000022
makine ve techizat vb. yukarida yazili olanlar disinda Esenyurt/Istanbul Adresinden, Ticaret Sicil/Dosya No: Tescile Delil Olan Belgeler
malzemelerinin alimi satimi amacina uygun ve verimli gérdiigti Baris Mahallesi Gazi Sk. Uluova 594051- 0
yapmak islere girebilir, ancak esas Sit A Apt. No: 6/19 Kartal 25.Noterligi’nin
mukavele degisikligi mahiyetinde Beylikdiizii/istanbul Adresine Ticaret Unvam 12.2.2019 Tarih 1924 Sayi Ile
Sirket Bu Amaclarini olan is bu kararlarin tatbiki i¢in Tasinmistir. DIFANA DIS TICARET Tasdikli, 1.1.2019 Tarihli 2019/1
Gerceklestirmek icin Sanayi ve Ticaret Bakanligindan ANONIM SIRKETI Sayili Y6netim Kurulu Karari
izin alinacaktir. (5/A)(15/93446)
a) Gayri menkuller insa eder, Adres: Cumhuriyet Cad.Dalyan Terkin
satin alir, satar, isletir, devreder, (2/A)(15/93780) Sok. No.5 D.1 Maltepe/{stanbul
kiraya verir, kiralar, sahip oldugu UMUMiI HEYET TOPLANTILARI Yukarida_ bilgileri _-verilen
gayrimenkulleri teminat olarak Istanbul Ticaret Sicili Yukarida bilgileri verilen sirket subenin ticaret sicil kaydi
gésterebilir, tizerlerine leh ve Midirliigi’nden ile ilgili olarak asagida belirtilen midtrligtimtize ibraz edilen
aleyhte ipotek tesis edebilir ve [lan Sira No: 28032 istanbul Ticaret Sicili hususlar miidiirligiimiize ibraz belgelere istinaden ve Titirk Ticaret
kaldirabilir, rehin ve kefalet Mersis No: 0092079314400002 Midirliigiinden edilen belgelere istinaden ve Tirk Kanununa uygun olarak terkin
teminatlari alabilir ve verebilir. Ticaret Sicil/Dosya No: 6377-5 [lan Sira No: 28610 Ticaret Kanunu’na uygun olarak edilmistir.
Diger kisi ve kuruluslara ait Mersis No: 0460045838900018 13.2.2019 tarihinde tescil edildigi
gayrimenkul ve menkulleri Ticaret Unvam: Ticaret Sicil/Dosya No: ilan olunur. (5/A)(15/93466)
alacaklarina karsilik ipotek edebilir ATA ALASIMLI CELIK 935051- 0
ve bu ipotekleri fekkedebilir. DOKUM SANAYViIVE Tescil Edilen Hususlar: Istanbul Ticaret Sicili
Uciincii sahislara borclari icin her TICARET LiMiTED SIRKETI Ticaret Unvam Yonetim Kurulu/Yetkililer Miidirligii’nden
tirlii teminat ve kefalet verebilir. IKITELLI SUBESi HAVSA PETROL ANONIM Ilan Stra No: 28452
Tapu kitigti ve sicillerinde SIRKETI Tescile Delil Olan Belgeler Mersis No: 0471040389600013
miilkiyet, tevkif, taksim, tevhid, Eski Ticaret Unvani: Ticaret Sicil/Dosya No:
ifraz, terk, irtifak, parselasyon, cins ATA CELIK YEDEK Adres: Mehmetakif Mah. Cam Kadikéy 14.Noterligi’nin 695481- 0
tashihi ve sair ayni haklari tesis PARCA DOKUM IMALAT VE Sok. No: 45- 47/1 11.2.2019 Tarih 2701 Say: ile
edebilir veya kaldirabilir. TICARET ATANUR Kiiciikcekmece/istanbul Tasdikli, 11.2.2019 Tarihli Genel Ticaret Unvani
KONGUOGLUIKiTELLi Kurul Karar1 SARDES KIYMETLi
b) Sirket konularina gire SUBESi Yukarida bilgileri verilen sirket MADENLER ANONIM
mallarm depolanmasi igin ardiye ile ilgili olarak asagida belirtilen Yonetim Kurulu/Yetkililer SIRKETI
6zel depo veya antrepo agabilir ve Adres: Ikitelli Osb No: 9/9 hususlar miidiirliigiimiize ibraz
isetebilir, Nakli ve dagitimi icin Basaksehir/Istanbul edilen belgelere istinaden ve Tiirk 471 ******66 Kimlik No’lu, Adres: Yenibosna Merkez
gerekli her tiirlii vasita, tesisat, Ticaret Kanunu’na uygun olarak Iistanbul/Adresinde Ikamet Eden, Mahallesi Ladin Sk. Kuyumcukent
techizat, arazi ve bina satin alabilir, Yukarida bilgileri verilen sube 13.2.2019 tarihinde tescil edildigi Hac1 Omer Dumlu_ 11.2.2022 Sit, Atélye Blogu Apt. No: 4/3132
satabilir veya baskalarindan ile ilgili olarak agsagida belirtilen ilan olunur. Tarihine Kadar Y6énetim Kurulu Bahcelievler/istanbul
kiralayabilir, kiraya_ verebilir. hususlar miidiirliigiimtize ibraz Uyesi Olarak Secilmistir.
Sirket mallarinin teshiri igin teshir edilen belgelere istinaden ve Tirk Tescil Edilen Hususlar: 471 ******66 Kimlik No’lu, Yukarida bilgileri verilen sirket
ve satis yerleri acabilir. Fuarlara ve Ticaret Kanunu’na uygun olarak Yonetim Kurulu/Yetkililer Istanbul/Adresinde Ikamet Eden, ile ilgili olarak asagida belirtilen
organizasyonlara katilabilir. 13.2.2019 tarihinde resen tescil Hac1 Omer Dumlu; 1 Yil icin hususlar miidiirligiimiize ibraz
c) ithalat ve ihracat, dahili ve edildigi ilan olunur. Tescile Delil Olan Belgeler Yo6netim Kurulu Baskani Olarak edilen belgelere istinaden ve Tiirk
harici miimessillik, Segilmistir. Ticaret Kanunu’na uygun olarak
komisyonculuk, danismanlik, Teseil Edilen Hususlar: Unvan Bakirkéy 29. Noterligi’ nin 13.2.2019 tarihinde tescil edildigi
acentelik, miiteahhitlik ve taahhiit iceriZi De%isen Hususlarin 11.2.2019 Tarih 3361 Say: ile Yeni Atanan Temsilciler ilan olunur.
isleri yapabilir. Yeni Hali Tasdikli, 11.2.2019 Tarihli Genel
Unvan Kurul Karar1 471******66 Kimlik No’lu, Tescil Edilen Hususlar:
d) Yerli ve yabanci teknik Istanbul/Adresinde Ikamet Eden, Y6netim Kurulu/Yetkililer,
yardim, bilgi, patent, know- how, Subenin Unvanm Ata Alasimli Yoénetim Kurulu/Yetkililer Hac1 Omer Dumlu; 11.2.2022 Y6netim Kurulu Siire Ve Sayisi,
ihtira berati, marka, izin, ruhsat, Celik Déktim Sanayi Ve Ticaret Tarihine Kadar (Yénetim Kurulu Eklenen Diger Maddeler
imtiyaz, lisans, telif haklan, Limited Sirketi Ikitelli Subesi’dir. Trakya Holding Anonim Sirketi Uyesi) Temsile Yetkili Olarak
alameti farikalari, sertifika ve 11.2.2022 Tarihine Kadar Yénetim Segilmistir.
isletme haklari ve bunlar gibi (1/A)(15/96877) Kurulu Uyesi Olarak Secilmistir. Tescile Delil Olan Belgeler
cesitli fikri ve gayri maddi hak ve Adres: Koca Sinan Mahallesi E5 Yetki Sekli: Mtinferiden Temsile
kiymetleri istihsal eder, satin alir, Karayolu Cad. No: 68/1 Yetkilidir. Bakirkéy 51.Noterligi’nin
satar, kismen veya tamamen Merkez/Edirne 12.2.2019 Tarih 3557 Sayi Ile
kiralar, kiraya verir, teminat olarak
Istanbul Ticaret Sicili Tiizel Kisi Adina; 238******72
Midirligiinden (5/A)(15/93815) Tasdikli, 11.2.2019 Tarihli Genel
gésterebilir, devredebilir veya Kimlik No’lu, Agri/Dogubayazit Kurul Karari
devralabilir.
ilan Sira No: 28380 Adresinde Ikamet Eden Mehmet
Mersis No: 0331043718100012 Istanbul Ticaret Sicili Bakirkéy 51. Noterligi’nin
Kaya Hareket Edecektir. 12.2.2019 Tarih 3556 Sayi Ile
Ticaret Sicil/Dosya No: 84847- 5 Miidiirligiinden
e) Sirket ihtiyaci i¢in her tilt Trakya Holding Anonim Sirketi; Tasdikli, 11.2.2019 Tarihli
dokiiman alinip satilabilir ve 1 Yil icin Yénetim Kurulu Baskani Ilan Sira No: 28472
Ticaret Unvani Mersis No: 0609058501400002
2019/02 Sayili Y6netim Kurulu
personel istihdam edebilir ve Olarak Segilmistir. Karar1
kiralayabilir.
ELBIR MERMER Adres: Koca Sinan Mahallesi E5
Ticaret Sicil/Dosya No: 99017- 5
MADENCILIK SANAYI VE Karayolu Cad. No: 68/1
TICARET LiMiTED SIRKETI Ticaret Unvani: Yonetim Kurulu/Yetkililer
f) Yiriirltikteki mevzuata gére Merkez/Edirne
yabanc1 uyruklulan istihdam Tiizel Kisi Adina; 238******72
LiINA FOOD GIDA
Adres: Baris Mahallesi Gazi Sk. URUNLERi TURIZM INSAAT 585******26 Kimlik No’lu,
edebilir. Kimlik No’lu, Agri/Dogubayazit istanbul/Ktictikcekmece Adresinde
Uluova Sit. A Apt. No: 6/19 Adresinde Ikamet Eden Mehmet
OTOMOTIV SANAYi VE
Beylikdiizii/Istanbul TICARET ANONIM SIRKETI Ikamet Eden, Serdar Sarac
g) Yurticinde ve yurtdisinda Kaya Hareket Edecektir. 11.2.2022 Tarihine Kadar Yénetim
bulunan sirketleri devir, birlesme,
ISTANBUL SUBESi
Yukarida bilgileri verilen sirket Kurulu Uyesi Olarak Secilmistir.
nevi degistirme ve tasfiye Yeni Atanan Temsilciler Daha Onceden Yénetim Kurulu
ile ilgili olarak agsagida belirtilen Adres: Topcular Mahallesi
islemlerini yapar ve gsirketlere mali Trakya Holding Anonim Sirketi; Uyesi Olan 442******16 Kimlik
hususlar miidiirliigiimtize ibraz Osmangazi Cad. No: 2/150
danismanhik hizmeti verir. 11.2.2022 Tarihine Kadar
edilen belgelere istinaden ve Tiirk Eyiip/istanbul (Devami 358. Sayfada)
SAYFA : 358 TURKIYE TICARETSICILI GAZETESI 19 SUBAT 2019 SAYI : 9770

(Bastarafi 357. Sayfada) Istanbul Ticaret Sicili ikamet eden, Litfi Altun; Aksi 13.2.2019 tarihinde tescil edildigi Baglan Mahallesi Yeniyol Cad. B
No’lu Istanbul/Adresinde {kamet Miidirligi’nden Karar Alinincaya Kadar Miidiir ilan olunur. Blok Apt. No: 5 B/3
Eden Yakup Sahin’in Onceki Ilan Sira No: 28023 olarak secilmistir. Pendik/istanbul olarak
Uyeligi Sona Ermistir. Mersis No: 0833042440300102 Tescil Edilen Hususlar: degistirilmistir.
Daha Onceden Yénetim Kurulu Ticaret Sicil/Dosya No: 907022 Yetki Sekli: Miinferiden Temsile Merkez Nakli
Uyesi Olan 234******24 Kimlik Yetkilidir. iceri8i Degisen Maddelerin
No’lu istanbul/Bahcelievler Ticaret Unvami Tescile Delil Olan Belgeler: Yeni Hali
Adresinde Ikamet Eden Fikri TCHIBO KAHVE (5/A)(15/93340) 22.1.2019 tarihli Genel Kurul
Caglar’in Onceki Uyeligi Sona MAMULLERi DAGITIM VE Karari Sirketin Merkezi
Ermistir. PAZARLAMATICARET Istanbul Ticaret Sicili Madde4-
585******26 Kimlik No’lu, LIMITED SIRKETI VIAPORT Miidiirliigii’nden Merkez Nakli
Istanbul/Kiictikcekmece Adresinde ALISVERIS MERKEZi Ilan Stra No: 28645 Eski merkezi Ahlatlibel Sirketin merkezi Istanbul ili
Ikamet Eden, Serdar Sarac; 1 Yil SUBESI Mersis No: 0278009461200010 Mahallesi Incek Sehit Save1 Pendik ilcesi’ dir.
Igin Yénetim Kurulu Baskani Ticaret Sicil/Dosya No: 359071 MehmetSelim Kiraz Blv. Al Blok Adresi Sapan Baglan Mahallesi
Olarak Secilmistir. Adres: Yenisehir Mh. Dedepasa Apt. No: 1/1/1 Cankaya/Ankara Yeniyol Cad. B Blok Apt. No: 5
Cd.N.19 Viaport Alisverig Merkezi Ticaret Unvan adresinden bulunan sirketin B/3 Pendik/istanbul‘dir.
Yeni Atanan Temsilciler N145 Pendik/Istanbul HSBC YATIRIM MENKUL merkezi Kisikli Mahallesi Comert Adres degisikliginde yeni adres,
DEGERLER ANONIM Sk. No: 3/6 Uskiidar/istanbul ticaret siciline tescil ve Tiirkiye
585******26 Kimlik No’lu, Merkezin Kayith Oldugu SIRKETI olarak degistirilmistir. Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan
Istanbul/Kiictikcekmece Adresinde Miidiirliik: istanbul Ticaret Sicili ettirilir. Tescil ve ilan edilmis
Ikamet Eden, Serdar Sarac; Midirliigit Adres: Esentepe icerigi Degisen Maddelerin adrese yapilan tebligat sirkete
11.2.2022 Tarihine Kadar Merkezin Mersis Numarasi: Mah. Biiytikdere Cad. No.128 Yeni Hali yapilmis sayilir. Tescil ve ilan
(Y6netim Kurulu Baskam Ve 0833042440300012 Sisli/Istanbul edilmis adresinden ayrilmis
Genel Miidtir) Temsile Yetkili Merkezin Sicil Numarasi: Sirketin Merkezi olmasina ragmen, yeni adresini
Olarak Secilmistir. Yetki Sekli: 568850 Yukarida bilgileri verilen sirket Madde4- siresi icinde tescil ettirmemis
Miinferiden Temsile Yetkilidir. ile ilgili olarak agagida belirtilen sirket i¢in bu durum fesih sebebi
Yukarida bilgileri verilen sube hususlar miidtirliigiimtize ibraz Sirketin merkezi istanbul ili sayilir.
Gérev Dagilimindaki ile ilgili olarak agsagida belirtilen edilen belgelere istinaden ve Tiirk Usktidarilcesi’ dir.
Degisiklik hususlar miidiirliigiimtize ibraz Ticaret Kanunu’na uygun olarak Adresi Kisiki Mahallesi Cémert (5/A)(15/94232)
edilen belgelere istinaden ve Tirk 13.2.2019 tarihinde tescil edildigi Sk. No: 3/6 Uskiidar/istanbul‘dir.
Daha Onceden Temsile Yetkili Ticaret Kanunu’na uygun olarak ilan olunur. Adres degisikliginde yeni adres, Istanbul Ticaret Sicil
Go6revi Olan 442******16 Kimlik 13.2.2019 tarihinde tescil edildigi ticaret siciline tescil ve Tiirkiye Midirligi
No’lu istanbul/Adresinde Ikamet ilan olunur. Tescil Edilen Hususlar: Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan Sicil Numarasi: 265733
Eden Yakup Sahin’in Onceki Bu Y6netim Kurulu /Yetkililer ettirilir. Tescil ve ilan edilmis
GGrevi Sona Ermistir. Tescil Edilen Hususlar: Terkin adrese yapilan tebligat sirkete Ticaret Unvam
Tescile Delil Olan Belgeler: Tescile Delil Olan Belgeler: yapilmis sayilir. Tescil ve ilan TASFIYE HALINDE
Daha Onceden Temsile Yetkili Beyoglu 20.Noterligi’ nin Besiktas 11. noterligi nin edilmis adresinden ayrilmis FACTOFINANS ALACAK
Go6revi Olan 234******24 Kimlik 31.1.2019 tarih 2100 sayi ile 13.2.2019 tarih 3931 sayi ile olmasina ragmen, yeni adresini ALIMI ANONIM SIRKETI
No’lu istanbul/Bahcelievler tasdikli,4.1.2019 tarihli 2019/05 tasdikli,10.1.2019 tarihli 379 sayili stiresi icinde tescil ettirmemis
Adresinde Ikamet Eden Fikri sayili Genel Kurul Karari Yo6netim Kurulu Karan sirket icin bu durum fesih sebebi Ticari ikametgahi: istanbul
Caglar’in Onceki Bu Gérevi Sona sayilir. Sisli Esentepe Biiyiikdere Cad.
Ermistir. Terkin Yoénetim Kurulu /Yetkililer No.163 Kat.9
(5/A)(15/94258)
Yénetim Kurulu Siire Ve Yukarida _bilgilen _—verilen Daha énceden Y6netim Kurulu Ticari Merkezi ile sicil numarasi
Sayisi subenin ticaret sicil kaydi Uyesi olan 519******60 Kimlik Istanbul Ticaret Sicili ve Unvani yukanida yazili bulunan
miidirliigtimtize ibraz edilen No’lu istanbul/Beykoz adresinde Miidirligii’nden Sirketin T.C. Tasarruf Mevduati
Yo6netim Kurulu’ Eklenen belgelere istinaden ve Tiirk Ticaret ikamet eden Tolga Koyuncu’in Ilan Stra No: 27886 Sigorta. Fonu Istirakler ve
Madde(Yeni Hali) : Kanununa uygun olarak terkin 6nceki tiyeligi sona ermistir. Mersis No: 0573033117400015 Gayrimenkuller Daire
edilmistir. Ticaret Sicil/Dosya No: Baskanligi’nin 81514179- 100-
Y6netim Kurulu en az 1 kisiden Gérev Dagilimindaki 179853-5 E.300 sayili, 04.01.2019 tarihli
olusmaktadir. Y6netim Kurulu (5/A)(15/93978) Defgisiklik yazisi ile bildirilen, Fon Kurulunun
stiresi 1- 3 yil arasidir. Y6netim Ticaret Unvani 04.01.2019 tarihli ve 2019/14 sayili
Kurulu 1 yil icin secilmistir. istanbul Ticaret Sicili Daha énceden Temsile Yetkili KOCAROGLUYAPI karan ile; Y6netim Kurulu tiyesi
Midirliigiinden gérevi olan 519******60 Kimlik TURIZM GIDA SANAYiI VE Ibrahim Pasgali’nin gérevinin
Y6netim Kurulu Cikarilan [lan Stra No: 28510 No’lu Istanbul/Beykoz adresinde TICARET LIMITED SIRKETI sonlandinimasina bosalan yonetim
Madde (6nceki Hali): Mersis No: 0872063186200014 ikamet eden Tolga Koyuncu’in kurulu tiyeliZine Ismail Hakki
Ticaret Sicil/Dosya No: 5415-5 énceki bu gérevi sona ermistir. Adres: Sapan Baglan Mahallesi Karacaoglu’nun atanmasina karar
Y6netim Kurulu en az 1 kisiden Yeniyol Cad. B Blok Apt. No: 5 verildigi hususunun, 12.02.2019
olusmaktadir. Y6netim Kurulu Ticaret Unvani (3/A)(15/93721) B/3 Pendik/Istanbul tarihinde resen tescil edildigi ilan
stiresi 1- 3 yil arasidir. Y6netim TUVIUS ARGE olunur.
Kurulu 0 yil icin secilmistir. FAALIYETLERI VE Eski Ticaret Sicili Midirligi:
TEKNOLOJi SISTEMLERI Istanbul Ticaret Sicili Eskisehir Ticaret Sicili Miidtirligit (1/A)(15/96844)
Eklenen Diger Maddeler TICARET LiMiTED SIRKETI Eski Sicil No: 19841
Midirligi’nden
8. Madde 7 Yénetim Kurulu Eski Adres: Visnelik Mh.
Ilan Sura No: 28285 Istanbul Ticaret Sicili
Ve Siiresi Devami Adres: Nisbetiye Mah. Gazi Aydinlikevler Sk. No: 3/1
Mersis No: 0734126110600001 Miidirligiinden
Giignar Sk. Uygur Ismerkezi No: 4 Ticaret Sicil/Dosya No: Odunpazar1/Eskisehir ilan Sira No: 27907
Sirketin Isleri ve Yénetimi Genel D: 7 Besiktas/Istanbul 179946-5 Mersis No: 0063023629000463
Kurul tarafindan _hissedarlar Yukarida bilgileri verilen sirket Ticaret Sicil/Dosya No:
arasindan veyahissedarlar disindan Yukarida bilgileri verilen sirket ile ilgili olarak asagida belirtilen
Ticaret Unvan 179861-5
secilecek en az 1 (bir) tiyeden ile ilgili olarak asagida belirtilen hususlar miidirliigiimiize ibraz
REFORMTEC TEKNIK
olusan bir Y6netim Kurulu hususlar miidirliigiimtize ibraz edilen belgelere istinaden ve Tiirk
YAPI SANAYI VE TICARET Ticaret Unvani
tarafindan yiiriitiiltir. edilen belgelere istinaden ve Tiirk Ticaret Kanunu’na uygun olarak
ANONIM SIRKETI ALTINKILICLAR KAHVE
Y6netim Kurulu tiyeleri en cok 3 Ticaret Kanunu’na uygun olarak 13.2.2019 tarihinde tescil edildigi KAKAO URUNLERI
(ig) yil icin segilebilir. Secim 13.2.2019 tarihinde tescil edildigi ilan olunur.
Adres: Kisikh Mahallesi TICARET VE SANAYI
sliresi sona eren y6netim kurulu ilan olunur. Coémert Sk. No: 3/6 ANONIM SIRKETI KAHVE
tyeleri yeniden secilebilir. Tescil Edilen Hususlar:
Uskiidar/istanbul DUNYASI BEYLIKDUZU
Tescil Edilen Hususlar: Merkez Nakli CUMHURIYET CADDESi
Genel Kurul gerekli gértirse Midirler/Yetkililer Eski Ticaret Sicili Miidirligii: SUBESI
Y6netim kurulunu her zaman Tescile Delil Olan Belgeler:
Ankara Ticaret Sicili Miidtrligi
degistirebilir. Tescile Delil Olan Belgeler: kartal 7.noteri nin 11.2.2019
Eski Sicil No: 417170 Adres: Biyiksehir Mahallesi
Beyoglu 25.Noterligi’ nin Eski Adres: Ahlatlibel tarih 2048 sayi ile tasdikli, Cumhuriyet Cad. No: 3/2/1
Y6netim kurulunasecilen tiyeler 11.2.2019 tarih 7513 sayi ile 16.1.2019 tarihli 2019/02 sayili
Mahallesi Incek Sehit Savei Beylikdizii/Istanbul
arasinda bir tiyelik acuilir ise tasdikli,8.2.2019 tarihli 2019/01 Genel Kurul Karari
MehmetSelim Kiraz Blv. Al Blok Yukarida bilgileri verilen sube
Y6netim Kurulu, bosalan tiyeligin sayili Genel Kurul Karari Apt. No: 1/1/1 Cankaya/Ankara ile ilgili olarak asagida belirtilen
temsil ettigi grubun teklifi ile Merkez Nakli hususlar miidiirligiimiize ibraz
kanuni sartlara haiz bir kimseyi ilk Miidiirler/Yetkililer Yukarida bilgileri verilen gsirket edilen belgelere istinaden ve Tirk
toplanacak Genel Kurulun onayina Miidiirliige Secilenler Eski merkezi Vigsnelik Mh.
ile ilgili olarak agsagida belirtilen Ticaret Kanunu’na uygun olarak
sunmaktizere gegici olarak se¢er. Aydinlikevler Sk. No: 3/1
hususlar miidiirliigiimiize ibraz 13.2.2019 tarihinde tescil edildigi
191 ******84 Kimlik No’lu, edilen belgelere istinaden ve Tiirk Odunpazar1/Eskisehir adresinden ilan olunur.
(2/A)(15/93859) Istanbul/Kiictikcekmece adresinde bulunan sirketin merkezi Sapan
Ticaret Kanunu’na uygun olarak (Devami 359. Sayfada)