Está en la página 1de 22

VVooIIPP ccoonn

V V o o I I P P c c o o n n FFaaccuunnddoo AAmmeealal

FFaaccuunnddoo AAmmeealal ((AAssaadodo))

V V o o I I P P c c o o n n FFaaccuunnddoo AAmmeealal
V V o o I I P P c c o o n n FFaaccuunnddoo AAmmeealal

CChhrriisstitianan WW AAnnddrrééss ((CChhrr))

V V o o I I P P c c o o n n FFaaccuunnddoo AAmmeealal

IInnttrroodduucccciióónn aa llaa tetelleefofonniiaa IIPP

PPBBXX ((PPrriivvaattee BBrraanncchh eeXXcchhaannggee)) EEss uunnaa cceennttrraall tteelleeff óó nniiccaa qquuee eess ((PPrriivvaattee BBrraanncchh eeXXcchhaannggee)) EEss uunnaa cceennttrraall tteelleeffóónniiccaa qquuee eess uuttiilliizzaaddaa ppaarraa nneeggoocciiooss pprriivvaaddooss EEnn ccoommppaarraacciióónn aa uunnaa ccoompmpaaññííaa tteelleeffóónniiccaa

PPSSTTNN ((PPuubblliicc sswwiittcchheedd tteelleepphhoonnee nneettwwoorrkk)) RReedd TTeelleeff óó nniiccaa CCoonnmmuuttaaddaa ((PPuubblliicc sswwiittcchheedd tteelleepphhoonnee nneettwwoorrkk)) RReedd TTeelleeffóónniiccaa CCoonnmmuuttaaddaa ((RRTTCC;; ttaammbbiiéénn llllaamamaddaa RReedd TTeelleeffóónniiccaa BBáássiiccaa oo RRTTBB)) eess uunnaa rreedd ddee tteellééffoonnoo ddiisseeññaaddaa pprriimmoorrddiiaallmmeennttee ppaarraa llaa ttrraannssmimissiióónn ddee vvoozz

IInnttrroodduucccciioonn aa llaa tetelleeffooniniaa IIPP ((22))

FFXXSS ((FFoorreeiiggnn EExxcchhaannggee SSttaattiioonn))aa llaa tetelleeffooniniaa IIPP ((22)) LLaass ttaarrjjeettaass FFXXSS ssiirrvveenn ppaarraa

LLaass ttaarrjjeettaass FFXXSS ssiirrvveenn ppaarraa ccoonneeccttaarr tteellééffoonnooss aannaallóóggiiccooss nnoorrmmaalleess aa uunnaa ccoommppuuttaaddoorraa,, yy mmeeddiiaannttee uunn ssooffttwwaarree eessppeecciiaall,, rreeaalliizzaarr yy rreecciibbiirr llllaammaaddaass hhaacciiaa eell eexxtteerriioorr,, oo hhaacciiaa oottrrooss iinntteerrffaacceess FFXXSS

FFXXOO ((FFoorreeiiggnn EExxcchhaannggee OOffffiiccee))oo hhaacciiaa oottrrooss iinntteerrffaacceess FFXXSS UUnnaa ttaarrjjeettaa FFXXOO eess uunn

UUnnaa ttaarrjjeettaa FFXXOO eess uunn ddiissppoossiittiivvoo ddee ccoommppuuttaaddoorr qquuee ppeerrmmiittee ccoonneeccttaarr ééssttee aa llaa PPSSTTNN,, yy mmeeddiiaannttee uunn ssooffttwwaarree eessppeecciiaall,, rreeaalliizzaarr yy rreecciibbiirr llllaammaaddaass ddee tteellééffoonnoo SSiirrvvee ssoobbrree ttooddoo ppaarraa iimmpplleemmeennttaarr cceennttrraalliittaass tteelleeffóónniiccaass ((PPBBXX)) ccoonn uunn oorrddeennaaddoorr

HHiissttoorriiaa ddee AAsstteerrisiskk

EEll pprrooyyeeccttoo AAsstteerriisskk ccoommeennzzóó eenn 11999999 ccuuaannddoo MaMarrkk SSppeenncceerr ddeecciiddii óó iimpmplleememennttaarr ssuu pprrooppiiaa óó eenn 11999999 ccuuaannddoo MaMarrkk SSppeenncceerr ddeecciiddiióó iimpmplleememennttaarr ssuu pprrooppiiaa cceennttrraalliittaa ppoorrqquuee nnoo ppooddííaa ccoompmprraarr uunnaa

VViieennddoo eell éé xxiittoo ddee AAsstteerriisskk,, ffuunndd óó LLiinnuuxx SSuuppppoorrtt SSeerrvviicceess aa ffiinnaalleess ddeell ééxxiittoo ddee AAsstteerriisskk,, ffuunnddóó LLiinnuuxx SSuuppppoorrtt SSeerrvviicceess aa ffiinnaalleess ddeell mimissmmoo aaññoo

LLiinnuuxx SSuuppppoorrtt SSeerrvviicceess ssee ccoonnvviieerrttee eenn DDIIGGIIUUMM eenn 22000022aa ffiinnaalleess ddeell mimissmmoo aa ññ oo AAccttuuaallmemennttee,, cceerrccaa ddee 330000

AAccttuuaallmemennttee,, cceerrccaa ddee 330000 ddeessaarrrroollllaaddoorreess ppaarrttiicciippaann eenn eell ddeessaarrrroolllloo ddee llooss ddiiffeerreenntteess mmóó dduullooss óódduullooss

PPrrotocotocololosos SSoporoportatadosdos porpor AAsstteerrisiskk

SSooppoorrttaa ccaassii ttooddooss llooss pprroottooccoollooss ddee VVoozzIIPP ::

SSIIPP ((SSeessssiioonn IInniittiiaattiioonn PPrroottooccooll))

SSIIPP ((SSeessssiioonn IInniittiiaattiioonn PPrroottooccooll))

IIAAXX//IIAAXX22 ((IInntteerr­­AAsstteerriisskk eeXXcchhaannggee pprroottooccooll))

IIAAXX//IIAAXX22 ((IInntteerr­­AAsstteerriisskk eeXXcchhaannggee pprroottooccooll))

MMGGCCPP ((MeMeddiiaa GGaatteewwaayy CCoonnttrrooll PPrroottooccooll))

MMGGCCPP ((MeMeddiiaa GGaatteewwaayy CCoonnttrrooll PPrroottooccooll))

HH 332233

HH 332233

CCiissccoo SSkkiinnnnyy

CCiissccoo SSkkiinnnnyy

MMGGCCPP ((MeMeddiiaa GGaatteewwaayy CCoonnttrrooll PPrroottooccooll)) HH 332233 CCiissccoo SSkkiinnnnyy

CCodeodeccss dede ccomomprpreessionion dede AAudioudio

Codec Ancho de Banda Utilizado GG 771111 uullaaww ((uusasaddoo eenn EEEEUUUU)) GG 771111 aallaaww ((uusasaddoo
Codec
Ancho de Banda Utilizado
GG
771111
uullaaww ((uusasaddoo eenn EEEEUUUU))
GG
771111
aallaaww ((uusasaddoo eenn EEuurrooppaa))
GG 771111
56
o 64 Kbps.
GG 772222
48, 56 o 64 Kbps.
GG 772233
5,3 o 6,4 Kbps.
GG 772288
16
Kbps.
GG 772299
8 Kbps.
GGSSMM
13
kbps.
SSppeeeexx
4­48kbps.

HHaarrdwdwaarree CComompapatibletible

TTeelleeffoonnooss IIPPHHaarrdwdwaarree CComompapatibletible AATTAA ((AAnnaalloogguuee TTeelleepphhoonnee AAddaappttoorr)) PPllaaccaass

HHaarrdwdwaarree CComompapatibletible TTeelleeffoonnooss IIPP AATTAA ((AAnnaalloogguuee TTeelleepphhoonnee

AATTAA ((AAnnaalloogguuee TTeelleepphhoonnee AAddaappttoorr)) ((AAnnaalloogguuee TTeelleepphhoonnee AAddaappttoorr))

PPllaaccaassCComompapatibletible TTeelleeffoonnooss IIPP AATTAA ((AAnnaalloogguuee TTeelleepphhoonnee AAddaappttoorr))

CComompapatibletible TTeelleeffoonnooss IIPP AATTAA ((AAnnaalloogguuee TTeelleepphhoonnee AAddaappttoorr)) PPllaaccaass
CComompapatibletible TTeelleeffoonnooss IIPP AATTAA ((AAnnaalloogguuee TTeelleepphhoonnee AAddaappttoorr)) PPllaaccaass

SSooffttwwaarree LLiibbrree ::­­))

SSoftoftphonephoness

KKiiaaxx ((IIAAXX)) ((hhttttpp::////kkiiaaxx ssoouurrcceeffoorrggee nneett)) ((hhttttpp::////kkiiaaxx ssoouurrcceeffoorrggee nneett))

GGnnoopphhoonnee ((IIAAXX)) ((hhttttpp::////wwwwww ggnnoopphhoonnee ccoomm//)) ((hhttttpp::////wwwwww ggnnoopphhoonnee ccoomm//))

GGnnoommeeMMeeeettiinngg((HH332233 –– SSIIPP)) ((hhttttpp::////wwwwww ggnnoomememmeeeettiinngg oorrgg))

KKpphhoonnee((SSIIPP)) ((hhttttpp::////ssoouurrcceeffoorrggee nneett//pprroojjeeccttss//kkpphhoonnee)) ((hhttttpp::////ssoouurrcceeffoorrggee nneett//pprroojjeeccttss//kkpphhoonnee))

FuncFunciionaonalidalidadedess dede AAssteterrisiskk

TTrraannssffeerreenncciiaa CCiieeggaaFuncFunciionaonalidalidadedess dede AAssteterrisiskk MM úú ssiiccaa eenn eessppeerraa ∙∙ TTiimmbbrreess DDiissttiinn

MMúú ssiiccaa eenn eessppeerraa ∙∙ TTiimmbbrreess DDiissttiinn úússiiccaa eenn eessppeerraa ∙∙ TTiimmbbrreess DDiissttiinn

PPiicckkuupp ddee llllaamamaddaasseenn eessppeerraa ∙∙ TTiimmbbrreess DDiissttiinn LLllaamamaddaa eenn eessppeerraa ∙∙

LLllaamamaddaa eenn eessppeerraa ∙∙ CCoonnffeerreenncciiaassDDiissttiinn PPiicckkuupp ddee llllaamamaddaass CCoollaass ddee llllaamamaddaass ∙∙ CCoollaass ccoonn

CCoollaass ddee llllaamamaddaass ∙∙ CCoollaass ccoonn PPrriioorriiddaaddLLllaamamaddaa eenn eessppeerraa ∙∙ CCoonnffeerreenncciiaass CCaalllleerr IIDD eenn eessppeerraa [[ ]]

CCaalllleerr IIDD eenn eessppeerraa∙∙ CCoonnffeerreenncciiaass CCoollaass ddee llllaamamaddaass ∙∙ CCoollaass ccoonn PPrriioorriiddaadd [[ ]]

CCoollaass ddee llllaamamaddaass ∙∙ CCoollaass ccoonn PPrriioorriiddaadd CCaalllleerr IIDD eenn eessppeerraa [[ ]]

[[

]]

FuncFuncionaionallidaidadedess dede AAsstteerrisiskk (2(2))

IIVVRR:: IInntteerraaccttiivvee VVooiiccee RReessppoonnssee,, rreecceeppccii óó nn yy ggeessttii óó nn ddee llllaamamaddaass IInntteerraaccttiivvee VVooiiccee RReessppoonnssee,, rreecceeppcciióónn yy ggeessttiióónn ddee llllaamamaddaass ccoonn memennúúss iinntteerraaccttiivvooss

BBuuzzóó nn ddee VVoozz:: MMeennssaajjeess ddee VVoozz eennvviiaaddooss ppoorr EE­­MaMaiill,, aavviissooss ppoorr SSMMSS,, óónn ddee VVoozz:: MMeennssaajjeess ddee VVoozz eennvviiaaddooss ppoorr EE­­MaMaiill,, aavviissooss ppoorr SSMMSS,,

CCoonnffiigguurraacciióó nn eenn bbaassee ddee ddaattooss:: EExxtteennssiioonneess,,uussuuaarriiooss,, óónn eenn bbaassee ddee ddaattooss:: EExxtteennssiioonneess,,uussuuaarriiooss,,

ppuueeddeenn sseerr aallmamacceennaaddooss eenn BBBBDDDD ((MyMySSQQLL,, MMSS

eettcc

SSQQLL,, OODDBBCC **

iinnttrraanneettss//eexxttrraanneettss,, eettcc

))

EEss ppoossiibbllee ggeessttiioonnaarr llaa BBBBDDDD ddeessddee

CoConnffiigguuraracciióónn ddee AAsstteeririsskk

CConfonfiigurguraacciióónn dede AAsstteerrisiskk

LLaa ccoonnffiigguurraacciióónn ddee AAsstteerriisskk ssee ppuueeddee rreeaalliizzaarr ddee vvaarriiaass mmaanneerraass

IInntteerrffaazz WWeebb DDeessttaarr ((hhttttpp::////ddeessttaarr bbeerrlliiooss ddee//)) AAMPMP ((hhttttpp::////ccooaalleesscceennttssyysstteemmss ccaa//))ppuueeddee rreeaalliizzaarr ddee vvaarriiaass mmaanneerraass EEddiiccii óó nn ddee aarrcchhiivvooss ddee

EEddiicciióó nn ddee aarrcchhiivvooss ddee ccoonnffiigguurraaccii óó nn óónn ddee aarrcchhiivvooss ddee ccoonnffiigguurraacciióónn

AArrcchihivvosos dede cconfiguronfiguraacciióónn dede AAssteterriisskk

eexxtteennssiioonnss ccoonnff :: DDeeffiinniiccii óó nn ddee ppllaanneess ddee mamarrccaaddoo

eexxtteennssiioonnss

ccoonnff

:: DDeeffiinniicciióónn ddee ppllaanneess ddee mamarrccaaddoo

iiaaxx ccoonnff :: CCoonnffiigguurraaccii óó nn ddeell pprroottooccoolloo IIAAXX

iiaaxx

ccoonnff

:: CCoonnffiigguurraacciióónn ddeell pprroottooccoolloo IIAAXX

ssiipp ccoonnff :: CCoonnffiigguurraaccii óó nn ddeell pprroottooccoolloo SSIIPP

ssiipp

ccoonnff

:: CCoonnffiigguurraacciióónn ddeell pprroottooccoolloo SSIIPP

vvooiicceemmaaiill ccoonnff :: CCoonnffiigguurraaccii óó nn ddee bbuuzzoonn ddee vvoozz

vvooiicceemmaaiill

ccoonnff

:: CCoonnffiigguurraacciióónn ddee bbuuzzoonn ddee vvoozz

pprroottooccoolloo SSIIPP vvooiicceemmaaiill ccoonnff :: CCoonnffiigguurraaccii óó nn ddee bbuuzzoonn ddee vvoozz

[[ggeenneerraall]]

llaanngguuaaggee==eess

bbaannddwwiiddtthh==llooww

ddiissaallllooww==aallll

aallllooww==ggssmm

jjiitttteerrbbuuffffeerr==yyeess

[[cchhrr]] ttyyppee==uusseerr hhoosstt==1100 1100 1100 11 ccoonntteexxtt==ddeeffaauulltt

iaiaxx cconfonf

ssiip.p.cconfonf

[[aassaaddoo]] ;; nnoommbbrree ddee uussuuaarriioo ttyyppee==ffrriieenndd

sseeccrreett==11223344

ddiissaallllooww==aallll

aallllooww==uullaaww

;; ccllaavvee

eexxtteensnsiionsons cconfonf

[[ddeeffaauulltt]] eexxtteenn ==>> ss,,11,,RRiinnggiinngg eexxtteenn ==>> ss,,nn,,WWaaiitt,,33 eexxtteenn ==>> ss,,nn,,AAnnsswweerr

eexxtteenn ==>> ss,,nn,,DDiiaall,,CCoonnssoollee//11 ;; llllaamamarr ppoorr llaa ccoonnssoollaa ((uussaannddoo

llaa ppllaaccaa ddee ssoonniiddoo))

;; WWaaiitt aa sseeccoonndd,, jjuusstt ffoorr ffuunn ;; AAnnsswweerr tthhee lliinnee

eexxtteensnsionsions.c.confonf (2(2))

eexxtteenn ==>> 11,,11,,WWaaiitt,,11

eexxtteenn ==>> 11,,nn,,DDiiaall((IIAAXX22//aassaaddoo@@1100

aassaaddoo eexxtteenn ==>> 11,,nn,,HHaannggUUpp ;; ccoorrttaa llaa ccoommuunniiccaacciioonn

;; WWaaiitt aa sseeccoonndd,, jjuusstt ffoorr ffuunn

00 00 22//ss@@ddeeffaauulltt))

;; llllaamomo aa

eexxtteensnsionsions.c.confonf (3(3))

eexxtteenn ==>> 11,,11,,WWaaiitt,,11

eexxtteenn ==>> 11,,nn,,DDiiaall((SSIIPP//aassaaddoo,,1100)) ;; llllaamomo aa aassaaddoo eexxtteenn ==>> 11,,nn,,HHaannggUUpp ;; ccoorrttaa llaa ccoommuunniiccaacciioonn

;; WWaaiitt aa sseeccoonndd,, jjuusstt ffoorr ffuunn

vvoicoiceemmaailil cconfonf

[[ggeenneerraall]] ;; DDeeffaauulltt ffoorrmmaattss ffoorr wwrriittiinngg VVooiicceemamaiill

;;ffoorrmmaatt==gg772233ssff||wwaavv4499||wwaavv

ffoorrmmaatt==wwaavv4499||ggssmm||wwaavv

DDococumumeentantacciióónn dede AAsstteerriisskk

PPrreegguunnttaass

MMuucchhaass GGraracciiaass!!!!!!