Está en la página 1de 38

MEMÒRIA

REGIDORIA DE JOVENTUT

2018
1

Presentació

Formaccio! 3
Garantia juvenil 4
4

Casal Jove 7
Tarda Jove de Segur 8
Divendres al Casal 9
studi 10
Tallers al Casal Jove 11
Dimarts Joves 13
Festiu! 14
Patis Oberts 15
Nintendo Switch Tour 16
Z-Infection 16
Promoció de la salut
Nits Amb Cap! 18
Xerrades i tallers de prevenció 19
SOM-HI 20
ExpoPrevenció: sex o no sex 21
Alternativa a la sanció administrativa 22
Tarda de Salut Jove 22
Mapa Actius Salut 23
Foment de la participació
Trobades de delegats (FesTalaia, i FemCamí) 24
Cohesió i interculturalitat
Com vivim? Convivint 26
Informació i comunicació
Juvenil 27
PIJCES 29
Activitats infantils de Nadal
32
2
Presentació

A continuació us presentem la memòria dels projectes desenvolupats per la Regidoria de


Joventut durant el 2018. El 2018 ha estat un any important en les polítiques de Joventut
al municipi per diversos motius, ja que hi ha hagut una ampliació important en projectes.

futur centre cívic del Port de Segu

S s amb un èxit notable, i en vistes a una consolidació a


mig termini.

A
amb joves adolescents de dilluns a divendres amb molt bona acollida. El projecte deriva de
ntingut i allargar en el temps.

Són destacables les col·laboracions del Departament de Joventut amb la Cambra de


Comerç de Tarragona, que ens permet acollir cursos derivats de Garantia Juvenil a través
al Casal
Jove. Ambdós projectes permetran acollir de manera estable accions de formació i
orientació adreçats a joves que no estudien ni treballen.

Finalment, la
alternatives a la sanció administrativa per la tinença de substàncies estupefaents, permetrà
als joves menors de Calafell poder acollir-
ducativa.

que les polítiques de


joventut estan més vives que mai al municipi.
3

Formacció!
El context socioeconòmic actual recessió econòmica amb una
i precarietat juvenil, ha fet emergir la problemàtica dels
importants dèficits formatius dels joves del municipi. Actualment, els dèficits importants
de molts joves pel que fa a la formació es fan palesos en el moment en que les empreses
poden ocupar gent amb experiència i molt millor qualificada, de manera que el jovent
amb pocs recursos formatius queda exclòs de manera important del mercat de treball.
Objectius

competències
 Oferir una oferta complementària a la formació formal a través de cursos de durada
mitja i curta.
 Potenciar cursos que promoguin certificacions professionals homologades que facilitin
.
 Desenvolupar accions formatives atraients.
 Aprofundir en les sinergies que aporta el treball en xarxa per a una millor atenció als
usuaris.

Desenvolupament
Durant el 2018 at diferents accions formatives, de manera directa o bé a

 Monitor de lleure. A través del


projecte Jove Baix Penedès. Del
Alumnes
del curs: 30, dels quals 11 eren
de Calafell.

través del projecte PICE i la


Cambra de Comerç de
Tarragona. Alumnes del curs: 9.

de la Direcció General de
Joventut. Alumnes del taller: 15.

5 de maig. Curs realitzat amb el
Alumnes del curs:
26.
 Centre de noves oportunitats. Start! .
Alumnes: 20.
 Curs de monitor/a de menjador, transport i vetllador/a escolar. Del 5 de novembre al
19 de desembre. A través del projecte PICE i la Cambra de Comerç de Tarragona.
Alumnes del curs: 25

desembre al 4 de gener ( primers dos mòduls ). Curs realitzat amb el suport del
35.
4

Sessions informatives de Garantia Juvenil


La Garantia Juvenil és una iniciativa a nivell europeu per
ajudar e
compromet a donar alternatives, ja sigui en forma de
feina o de formació, a
inscriguin en menys de 4 mesos.
Atesa la importància que té i tindrà en un futur el
sistema de Garantia Juvenil,
recursos per a la inserció, i la tutorització dels joves que
ni estudien ni treballen, la Regidoria de Joventut ha
programat una campanya informativa adreçada als

Aquesta campanya es realitza conjuntament amb


Es mantenen les
sessions mensuals a l regidoria de Joventut el tercer
dimecres de cada mes.

Objectius

 Acompanyar
 esoldre els dubtes que puguin tenir les persones que es presentin a les nostres oficines.

Desenvolupament
La campanya informativa consisteix en sessions informatives mensuals
tercers dimecres de cada mes
al Casal Jove, a les 13.00 hores)
exceptuant els mesos de juliol i agost (10 sessions).

Les sessions es divideixen en dues parts ben diferenciades


la Garantia Juvenil i el que ofereix, i una segona part on els joves assistents, si reuneixen

dinària al municipi de Calafell per donar cobertura


als joves que volien iniciar cursos de formació promoguts per la garantia juvenil. La data

les sessions informatives, i un total de 111

l està adreçat a tots els joves del municipi que per diferents
motius presenten dificultats o mancances a nivell formatiu o per accedir al món laboral.

manca de motivació i expectatives dels joves.

és del 17,1%1 (19,6 homes i


14,4 dones). Tot i la tendència a la baixa en els darrers anys, el nombre és força
1
https://www.idescat.cat/indicadors/?id=ue&n=10101
5
significatiu, donat que, molts dels joves no finalitzen els seus estudis postobligatoris
(batxillerat, CFGM/S).

SO respecte als alumnes matriculats2 a


Catalunya en escoles públiques
12,4% dels joves matriculats no aconsegueixen finalitzar els estudis obligatoris amb èxit.
en el nostre territori, tot i que són dades de
difícil accés.

En aquest context ens trobem tres perfils ben diferenciats de joves que fan una demanda


 Joves que deixen els seus estudis postobligatoris
 Joves que no amb èxit volen
reemprendre els seus estudis o bé es planegen iniciar alguna acció que els faciliti

Des de la regido on poder reflexionar sobre


els següents aspectes:
 Autoconeixement i interessos professionals
 Coneixement dels estudis i les professions
 Itineraris formatius
 Oferta formativa

oves

rientació acadèmica
NS
Camí de Mar i el dia
en col·laboració amb el Jove Baix Penedès.

ls joves de Batxillerat. Els

informar dels itineraris formatius que poden


accedir els alumnes una vegada finalitzada

les diferents especialitats formatives i on es


podien cursar.

anualment per tal de tenir les noves formacions de CFGM, CFGS, Graus universitaris,... Els
assistents reben material bàsic per tal de poder trobar la informació des de casa o bé
poder contactar amb el Jove Baix Penedès o la regidoria de Joventut de Calafell.

2
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/indicadors/sistema-
educatiu/rendiment-escolar/avaluacions-internes/
6
Xerrada I desprès de la ESO, què?

I desprès de la ESO, què? És una xerrada promoguda pel Jove Baix Penedès als instituts de
ia el dia 14 de març. La xerrada va

resoldre tots aquells dubtes que puguin tenir una vegada finalitzin aquest període
educatiu.

Per altra banda, es dedica una part d


decisió, per part del jove. Capacitats, aptituds, motivacions, són aspectes a tenir en
compte en la elecció dels futurs estudis, tenint els pares i mares un paper decisiu en la
presa de decisió dels seus fills i filles.
7

el temps de lleure
Casal Jove de Calafell
Al Casal Jove els joves hi troben un espai informal de relació, acompanyat de diversos
serveis: connexió gratuïta a Internet, jocs de taula, sales polivalents, Playstation, futbolí,
tennis taula, petit hort urbà, passi de pel·lícules i documentals

campionats, manualitats, reforç escolar...

Objectius
 Obrir espais de relació juvenil en un entorn de lleure educatiu.
 Consolidar el Casal Jove com a espai cultural i cívic de referència entre el jovent.
 Oferir espais a grups de joves tan formals com informals on desenvolupar llurs
activitats.
 Oferir un ven

Desenvolupament
El Casal Jove obre les seves portes de dilluns a dijous, de les 16:00 a les 20:00 hores, més
les tardes dels divendres en que es realitzen activitats i tallers puntuals. D
horari 7:00 hores com un horari exclusiu per fer tasques
de 16.30 a 18.30 hores. A
banda de les activitats habituals que es realitzen tots els dies, els dijous el destinem a fer
passis de vídeos i/o
usuaris i usuàries del Casal.

ANY DE NAIXEMENT
MES ENTRADES MITJANA
2006 15
GENER 416 15 27,7
2005 15
FEBRER 346 16 21,6
2004 26
MARÇ 329 13 25,3
2003 14
ABRIL 297 14 21,2
2002 12
MAIG 355 18 19,7
2001 13
JUNY 286 16 17,9
2000 13
AGOST 10 11 0,9
1999 9
SETEMBRE 128 8 16,0
1998 5
OCTUBRE 428 19 22,5
1997 5
NOVEMBRE 387 16 24,2
1996 1
DESEMBRE 282 11 25,6
1990 1
TOTAL 2982 146 20,4
TOTAL 129
8

A més les activitats i tallers dels divendres


ens permeten ser més flexibles i adreçar
activitats a públics amb gustos més
diversos, com es detalla més endavant.

estat noies i un 74,4% han estat nois.


Destacar que en total hi ha hagut 2982
el 2018. També

freds són els que més entrada presenten.

Tarda Jove de Segur


Objectius
 ducatiu que permeti adquirir habilitats i

 egur de Calafell, especialment a les zones

 Obrir espais de relació juvenil en un entorn de lleure educatiu.

Desenvolupament
La Tarda Jove de Segur obre les seves portes de dilluns a dijous, de les 16:00 a les 20:00
hores, més les tardes dels divendres en que es realitzen activitats i tallers puntuals. Dins
er fer
a els dimarts de 16.30 a 18.30
hores.

Diàriament, entre 15 i 20 joves MES ENTRADES MITJANA


GENER 237 15 15,8
per fer-ne ús dels serveis i
FEBRER 228 16 14,25
participar de les activitats que
MARÇ 269 13 20,69
dirigida pel personal de ABRIL 263 14 18,79
Joventut. MAIG 328 18 18,22
JUNY 165 16 10,31
Actualment, estan previstes les AGOST 56 11 5,09
SETEMBRE 84 8 10,5
Cívic del Port de Segur aculli el
OCTUBRE 329 19 17,32
futur Casal Jove de Segur, que
ampliarà espais i serveis adreçats NOVEMBRE 381 16 23,81
a joves. DESEMBRE 266 11 24,18
TOTAL 2606 157 16,60
de trobada de joves i com a
referent on adreçar-se per resoldre dubtes escolars, per realitzar treballs en grup, usar els
ordinadors i connectar-se a una xarxa wifi.
9

juny, agost i setembre en que el nombr

grup de persones estable que


com veiem a la taula.

Les edats que més freqüenten el servei són les


ANY DE NAIXEMENT %
2006 8 7,4
2005 34 31,5
que es fa 2004 29 26,85
escolars. Tot allò relatiu amb les ofertes laborals i els 2003 19 17,6
cursos de formació per accedir al mercat laboral té una
2002 8 7,4
presència minoritària.
La Tarda Jove de Segur comparteix edifici amb la 2001 6 5,55
Biblioteca Municipal Cas 2000 3 2,77
1999 1 0,93
TOTAL 108 100

Pel que fa al servei

les seves famílies, existeix una comunicació freqüent entre els i les professionals de cada
servei ja que en alguns casos hi ha usuaris i usuàries que utilitzen els dos recursos. Durant
el curs escolar 2017- -pong i passi
de pel·lícules. Durant el curs escolar 2018-
al SIS durant els divendres a la tarda, ja que la sala està disponible.

entre professionals afavoreix el seguiment escolar dels i les joves així com un coneixement

Divendres al Casal
Objectius
 Oferir espais a grups de joves tan formals com informals on desenvolupar llurs
activitats.

 Incorporar a joves dels municipi, que normalment no assisteixen al Casal Jove, a les
dinàmiques promogudes des de la regidoria.

Desenvolupament
A iniciativa dels joves amb els qua
Jove esdeveniments destinats a trencar la rutina i promoure el lleure alternatiu. Així,
intentem que siguin els mateixos joves els que organitzin amb el suport de la
Regidoria en aquells aspectes que ho necessitin.
activitats que ens demanen i que poden tenir bona acollida.
10
Enguany els Divendres al Casal han experimentat un augment notable, en quant a

adreçades a joves del municipi.


8 han estat les següents:
1. 2 de febrer. Maquillatge Fantasia per Carnaval. Participants: 12.
2. 16 de febrer.
suficients.
3. 23 de febrer. Estampació de samarretes. Participants:
4. 2 de març. Edició de vídeo, videopad. Participants: 4.
5. 9 de març. Torneig de tennis taula. Participants: 17.
6. 16 de març. Cuina
amb xocolata.
Participants: 11.
7. 23 de març. Quin tipus

jo? No es va
realitzar per manca

suficients.
8.
fotografia: light
painting.
Participants: 7.
9. 4 de maig. Torneig de PS FIFA. Participants: 18.
10. 11 de maig. Tallert de cuina: fem pizza. Participants: No es va realitzar per manca

11. 18 de maig. Taller: Què reflexo amb la meva imatge. No es va realitzar per manca
cripcions suficients.
12.
suficients.
13. Participants: 7.
14. 8 de juny. Torneig de call of duty. Participants: 4.
15. rvivència. Participants:7.
16. No es va realitzar per manca

17. 9 de novembre. Torneig de tennis taula. Participants: 18.


18. 16 de novembre. Taller de còctels sense alcohol. No es va realitzar per manca

19. Participants: 18.


20. Participants:5.
21. 14 de desembre. Torneig de PS Fifa. Participants:16.

i
Objectius


Secundària Obligatòria.
11
Desenvolupament
les tasques escolars, de
dilluns a dijous de 16.00 a 17.00 hores, amb el suport del dinamitzador juvenil
6.30 a 18.30 hores, i els dimarts a la

els dilluns al Casal Jove de Calafell i els dimecres a la Tarda Jove de Segur.
les 16 a 18 hores.

ur ( 13 ).

Tallers al Casal Jove


Objectius

adreçades al jovent.
 Reforçar les programacions culturals i artístiques del municipi per oferir alternatives de
lleure.
 Oferir

Desenvolupament
Trimestralment es realitza una programació de tallers

pret
en el temps.
Així, determinats tallers tenen una durada trimestral,

La programació dels tallers es realitza a través de

passades de tallers, i en coordinació amb les regidories


i Participació Ciutadana, que ofereixen
ts formatives, per

ubvencionat
de 30 euros per trimestre. Amb tot, i sempre vetllant per la qualitat dels cursos, els usuaris
en general valoren positivament el preu que es proposa.

formalitzada i estable en els anys, fet que ha consolidat molt el projecte i ja es coneix
abastament entre els joves del municipi.
12
Així, durant el 2018

1. Guitarra I (iniciació). 2 grups. Del 26 de gener al 23 de març. . Alumnes: 6+5


2. Guitarra II (avançat). 2 grups. Del 26 de gener al 23 de març . Alumnes: 6+6
3. l 30 de gener al 20 de
març. Gratuït.
4. 6
5. 8
6.
Alumnes: 12
Temporada de Primavera:
7. . Alumnes: 8
8. . Alumnes: 13
9. Taller 14
10. Taller de robòtic 7
11. 12
12. No es va

Temporada de Tardor:
13. Guitarra I (iniciació) 1 grup. Del 19 21 de desembre. 30 euros.
Alumnes: 8
14. Guitarra II (avançat) 2 grups. Del 19 21de desembre. 30 euros.
Alumnes: 15
15. 15 26 de
novembre. Gratuït. Alumnes: 6.
16. Iniciació a la fotografia. Del 17 12 de Alumnes: 7.
17. Taller de Robòtica educativa amb Arduino. Del de desembre. 30
.

Finalment, convé destacar en aquest apartat el curs que vam realitzar conjuntament amb
Mar la quarta Informàtica inicial per a gent gran. En aquest curs,

van preparar vàries

aplicacions més importants per a la vida quotidiana: word, excel, google maps, cercador
de google, internet,... el curs es va desenvolupar entre ebrer i el 15 de març i hi
van assistir 11 persones grans.

Un cop finalitzat el curs, les persones grans que varen fer el curs, van fer de professors
a personal durant la Transició al llarg de
quatre sessions en diferents grups-aula, en què també van participar persones grans
-
13
Dimarts Joves
Objectius
 Reforçar les programacions culturals i artístiques del municipi per oferir alternatives de
lleure.
 Oferir un ventall


els hàbits de risc en el temps de lleure en el municipi.

Desenvolupament

lleure:

Zumba:

Zumba dos dies a la setmana


per a poder arribar a les
màximes persones del municipi.
La proposta per aquest any ha
estat:
 Dimarts a Segur de Calafell
(just al costat del port de
Segur), de 19 a 20 h.
 Dijous a la platja de Calafell (a la zona de la Confraria de Pescadors), de 19 a 20 h.

del 3 de juliol al 30 agost


de forma gratuïta.
participació mitjana de 5o persones per sessió.

es poden fer de manera c


actives. Totes les activitats són gratuïtes.
1. Taller de ball: girly style. 3 de juliol. Participants: 10.
2. Taller de ball. Hip hop. 10 de juliol. Participants: 13.
3. Taller de cuina: Fem sushi.
17 de juliol. Participants: 15.
4.
femenina. 24 de juliol.
Participants: 25.
5. Taller de mobles amb palets.
31 de juliol. Participants: 9.
6. Taller de curtmetratges. 7
. Participants: 10.
7. Taller de cuina: Fem coques.
Participants: 12.
8. Escalfament esportiu. 21
. Participants: 8.
9. Iniciació al running. 28
. Participants: 8.
14

A la nit, a partir de les 22:00h, es projecta cada dimarts una pel·lícula a la plaça del Casal
Jove. Com en els darrers anys, hem mantingut la temàtica de cinema de terror, el que més
la zona,
arribant a unes 300 persones per sessió. Les pel·lícules escollides van ser:
1. 03/07. Déjame salir.
2. 19/07. Zombeavers.
3. 17/07. El Bar.
4. 24/07. Southbound.
5. 31/07. Annabelle: Creation.
6. 07/08. Feliz día de tu muerte.
7. 14/08. Verónica.
8. 21/08. Life ( Vida ).
9. 28/08. It ( ESO ).

Festiu!
Objectius
 tiu que permeti adquirir habilitats i


els hàbits de risc en el temps de lleure en el municipi.
 Crear un espai de diversió, on a traves de diferents temàtiques els i les adolescents
puguin manifestar les seves inquietuds i pensaments.

passant els i les adolescents.

Desenvolupament

total de 72 adolescents han participat del projecte, amb una molt bona
valoració de les activitats proposades i de la flexibilitat en participar, ja que totes les
activitats eren obertes.

La participació va respondre a
les expectatives aconseguint el
màxim de places disponibles (34
places) totes les setmanes
excepte la setmana del 17 al 20
de juliol en que hi van acudir 22
persones.

Les activitats
 1a setmana: 2 de juliol a 13
de juliol. Curs de
premonitor/es de lleure.
 3a setmana: 17 de juliol a
20 de juliol.
contra el racisme
 4a setmana: 23 de juliol a 27 de juliol. Escapa dels ibers
 5a se
 6a El món solidari
15
tiu i es valora com a molt positiva la seva

Hem constatat que les actuacions finals que


(pintada de grafiti, scape-room, performance teatral i acció solidària) han estat molt ben

dinamitzen el poble i deixen testimoni de les accions de la joventut.

Patis Oberts
Objectius
 Ampliar les zones de joc i esbarjo per els ciutadans del municipi de Calafell i Segur de
Calafell.
 Donar resposta amb activitats lúdiques i esportives als infants i joves en períodes no
lectius, aprofitant i gaudint dels espais de proximitat disponibles.
 Afavorir les habilitats socials i els valors dels joves en el recinte.

Desenvolupament
El projecte Patis Oberts és una prova pilot impulsada i
bjectiu

posant-
escolar, convertint-los en nous espais de lleure de

el suport de la
Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven del
Ministeri de Treball, a través del qual hem pogut
contractar dues dinamitzadores, que han desenvolupat
el projecte del 8 de gener al 26 de maig.

Els patis estaran oberts segons el calendari i els horaris


determinats. Durant les obertures es compta amb dos

convivència.

lectiu. Amb aquesta normativa es fomentarà que aquestes instal·lacions, que inclouen
biblioteques, pistes poliesportives, aules i altres, puguin ser rendibilitzades mitjançant el
seu ús.

icipi, concretament dos a


Calafell i dos a Segur de Calafell. Els patis oberts han estat oberts entre setmana a les
tardes i els dissabtes en jornada de matí i tarda. Els dies festius es tanca el servei. La
üents:
16
 Institut Camí de Mar. Carrer Jaume Pallarès, s/n (Calafell). Dilluns i dimecres de 16 a
20h. Dissabtes de 11 a 14h.
 Institut La Talaia. Carrer Brasil, 8 (Segur de Calafell). Dimarts i dijous de 16 a 20h.
 Escola Castell. Plaça Cosme Maine (Calafell). Divendres de 17 a 20h.
 Escola Mossèn Cinto Verdaguer. Carrer Josep Lluís de la Rosa, 2 (Segur de Calafell).
Dissabtes de 16 a 19h.

desenvolupament de la pròpia identitat. No obstant, la simple obertura dels espais no


resol totes les necessitats. Cal donar un sentit educatiu a aquests espais i dinamitzar-los
mitjançant activitats socioeducatives que fomentin la convivència, el treball cooperatiu i els
valors cívics. Més enllà dels jocs i les dinamitzacions, el pati obert té el potencial positiu

convindria explorar i potenciar més de cara a futures edicions.

una mitjana diària de 23 usuaris. La la entre els 6 i 18


.

Nintendo Switch Tour


Per segon any consecutiu, arriba al Port de Segur
la Nintendo SWITCH Tour, del 27 al 29 de juliol en

municipis, sent Calafell un dels seleccionats i on


assisteixen un dels nombres més elevats de
particpació, amb 7163 entrades.

witch Tour consisteix en una


estructura mòbil amb dues carpes i un camió

de jocs per a que fins a 100 persones puguin jugar


al mateix temps.

oves i famílies on gaudir

Z-Infection
El dia 3 de novembre el nucli antic de Calafell va viure un joc de rol en què, durant tota la
nit es va viure una invasió zombie. El joc va recrear una infecció massiva per un virus que
converteix en zombies els afectats, mentre es autoritats lluiten per controlar la situació i,
els supervivents, per salvar-
nima de participació són 10 anys, tot i que fins els 13 anys van

diferents reptes
total de 237 persones.
17
Per facilitar la dinàmica del joc, cada participant va rebre un plànol on es delimitava la
roposat. Paral·lelament,

Valorar positivament la col·laboració de

comerços del poble.

participants i observadors que va promoure una

desconegut per molts dels participant i fins i tot


pels propis calafellencs.
18
Promoció de la salut
Nits amb cap
de 2010 a demanda de
suport de Jove Baix Penedès i de Joventut
del Consell Comarcal del Baix Penedès, es volen fomentar les conductes cíviques en el
temps de lleure nocturn de Calafell
segones residències.
Així, amb la intervenció in situ als escenaris on es produeixen les conductes de risc, es
pretén disminuir tant els riscos associats als consums, com aquelles conductes incíviques
que es produeixen en els espais públics durant les sortides nocturnes.

Objectius

drogues.
 Pal·liar els problemes relacionats amb la convivència entre els
nocturn i els seus veïns.
 Arribar a joves que, normalment, no entren en contacte amb les nostres campanyes,
deslocalitzant els nostres recursos, tot cridant la seva atenció amb activitats originals.

Desenvolupament

a Calafell es reparteixen

nocturn del municipi. En


aquests expositors hi posem tot
el material informatiu del que
disposem a les nostres oficines
sobre alcohol, drogues i altres
problemes relacionats amb la
nit.

La campanya NITS AMB CAP té


la seva pròpia imatge, que
incideix en els problemes de
convivència amb els veïns i en el
consum de tòxics. Aquesta campanya va ser guardonada als pr per al
FECASARM, els anys 2012,
2013 i 2014.

Aquesta difusió de material informatiu es veu reforçada per la nostra presència a les zones
tes. En aquestes nits comptàvem amb
parada on es desenvolupen dues activitats principals. Per una banda hi tenim una part

drogues cedits per la iniciativa SOM.NIT de la Creu Roja.


uns jocs cooperatius, cedits pel consell comarcal. Amb aquests dinamitzem i reflexionem
amb els i les joves sobre els comportaments per a poder gaudir
relaciones sexuals segures i sobre el consum de diferents drogues.

tenim dues iniciatives que actuen fora de la parada. Per una


19
banda tenim un grup de teatre, format per tres actrius/actors disfressades/ats de
presentadores/s evisiu de preguntes i respostes
a la vegada que difonien la informació del nostre projecte.
voluntaris del projecte SOM.NIT de la Creu Roja. La seva funció principal es que a partir de
diferents jocs i dinàmiques treballen, amb els diferents grups de joves que es van trobant,
el consum de drogues i com aquest afecta al seu organisme.

realitzat un total de 4 accions. Les dates han estat: 6 i 27 de juliol, i 10 i 24


Per altra banda, durant la Festa Major de Sant Pere es va realitzar una carpa, en
col·laboració amb Jove Baix Penedès, en el marc del projecte comarcal Festatenció, per

realitzar el 29 de juliol en el concert a la sorra.

Xerrades i tallers de prevenció


Donada la dificultat per entrar en contacte amb certs col·lectius de joves i la gran
incidència de les seves conductes de risc es crea aquest programa per a treballar de forma
interactiva amb joves amb un grau de participació molt baix, en els quals tenen poca
incidència les campanyes de difusió que es realitzen des dels diferents ens de

Objectius
 Prevenir conductes de risc relacionades amb els consums de tòxics, alimentació,
sexualitat...
 Promoure bits i conductes saludables a través de
personal.
 Aportar informació per promoure una presa de decisions responsable i informada.

Desenvolupament
La Regidoria de Joventut ofereix als diferents espais i centres educatius del municipi la
possibilitat de realitzar tallers de prevenció en els àmbits que els interessi de treballar.
37 i 829 participants.
20
Centre Taller Data Hora
INS La Talaia Com vivim? Convivint (3r 15/01, 22/01, 29/01 08:00 a 11:00h (3 cursos)
ESO)
INS Camí de Mar (4t ESO) 18/01, 25/01/ i 1/02 11.30 A 12.30h (1 cursos)
INS La Talaia Diversitat Sexual 2n ESO) 19/01 9.00 a 14.00h (4 cursos)
INS La Talaia Drogues (4t ESO) 24/01 11.30 a 14.30h (3 cursos)
INS La Talaia VIH/SIDA (BAT) 26/01 11.30 a 14.30 (2 cursos)
Centre Cívic Presentació vídeo 15/03 19.00 a 20.00 hores
Cinema Iris -
INS Camí de Mar Com actuar davant la 5/04 10.00 a 13.30h (3 cursos)
frustació (1r BAT)
INS Camí de Mar Com prendre decisions (2n 05/04 i 19/04 11:30 a 12.30 hores (2
BAT) cursos)
Calafell Ràdio Desmuntant tòpics 10/04 16.00 a 17.00 hores
INS Camí de Mar Teatre- 12/04 11.30 a 13.30 hores (4
(2n ESO) grups)
INS Camí de Mar Exposició i dinamització 25/05 Diferents horaris segons
grups (4 grups)
PFI 12/06 al 19/06 9.00 a 10.30 hores
(Hoteleria)
INS Camí de Mar SOM-HI (3r ESO religió) 16/10 al Diferents horaris segons
grups (3 cursos)
PFI Com vivim? Convivint (PFI 26/10 al 23/11 9.30 a 10.30 hores
electricitat)
PFI 16/11 al 30/11 9.30 a 10.30 hores (2 cursos
comerç i hoteleria)
INS Camí de Mar viure 13/12 18.00 a 19.30 hores

Dins el catàleg de tallers i xerrades que ofereix la regidoria de Joventut als centres

 Com actuar davant la frustració


 Com prendre decisions

SOM-HI
destinat a alumnes de secundària obligatòria
anomenat SOM-HI
Habilitats per a la V

relacions millors amb ella mateixa, amb altres persones i amb els entorns.
Aquestes habilitats es distribueixen de la següent manera:

o Autoestima i control intern
o Maneig de les emocions i sentiments
o
 Interpersonals i per la comunicació
o Empatia
o Comunicació interpersonals
o Negociació i rebuig
21
o Col·laboració i treball en equip
o Advocació i defensa
 Per a la presa de decisions i el pensament crític
o Presa de decisions i solució de problemes
o Pensament crític

El projecte combina la dinamització compartida, és a dir, treballar cada una d


habilitat en dues sessions, una primera que realitzarà una dinamitzadora externa al centre,
Es proposa treballar cinc
habilitats a 3r, i les altres cinc a 4t.

Som-hi no pretén treballar només amb els alumnes, sinó que incorpora formació a pares i
Sobreviure a un adolescent , el
13 de desembre a les 18 hores destinat a pares del municipi, amb la presència de 25 pares
tre.

darreres tres sessions el 28 de gener de 2019, i hi hauran participat un total de 44


alumnes.

ExpoPrevenció: Sex o no sex


Penedès
Social) SEX o no SEX, una
exposició de prevenció
de transmissió sexual) i de sexualitat en general, tot promovent una
actitud crítica davant les conductes sexuals d risc.
El grup a qui va destinat són alumnes de 15 a 18 anys ( ESO, BAT, CFGM).
21 de maig , ubicada
a la biblioteca.

maig de 11.30 a 14.30 hores)


0 plafons (85x200
complementar el treball amb una dinamització que provoqui la reflexió.

Els objectius que es treballaran en aquesta exposició són:


 Contribuir a promoure entre adolescents i joves una consciència crítica davant les

saludables i a la salut.
 Facilitar informació i sensibilitzar sobre riscos i conseqüències de les infeccions de
transmissió sexual, inclòs el VIH/Sida.
 Incrementar la percepció de vulnerabilitat associada a la pràctica de conductes sexuals
de risc.

situacions de risc.
22
Alternativa a la sanció administrativa
És un projecte en el que es realitza una intervenció global pels diferents agents que
intervenen (policia local, mossos d'esquadra, tècnics de joventut, justícia, CAR,...). Es
proposa donar l'opció als joves i pares denunciats, per tal de realitzar una mesura
socioeducativa alternativa a les sancions administratives a menors de 18 anys. Aquesta
sanció econòmica por anar des dels ls

La tasca socioeducativa té dues vessants: En primer lloc, que sigui un benefici del mateix
jove, incidint-hi amb mesures positives per a ell i implicant el seu entorn familiar i personal
en el procés educatiu. En segon lloc, que sigui un benefici de tota la comunitat en la
mesura que pot comportar una disminució dels riscos que aquestes conductes causen per
a la seguretat ciutadana.

L'acció socioeducativa consisteix en un màxim de sis sessions individuals i/o amb la família,
on es treballaran els riscos del consum de drogues i les pautes per a potenciar un estil de
vida saludable. Per altra banda, és una via per a detectar situacions de risc i vincular-los
amb els serveis sociosanitaris, comunitaris, per al jove infractor.

El projecte estableix un protocol que va des de la denúncia, informació i acceptació de la


mesura, sessions socioeducatives, així com l'informe de tancament i resolució del procés
sancionador.

Objectius específics
 Detectar situacions de risc i fer la derivació a altres recursos de la xarxa sociosanitària
 Orientar en relació amb les necessitats personals detectades en el menor objecte de la
denúncia
 Assessorar a la família en relació amb el consum de drogues i altres riscos associats.
 Vetllar perquè la mesura educativa es compleixi satisfactòriament.
 Garantir una òptima coordinació entre tots els agents implicats

consum o tinença de drogues (ASA) va estar signat pel Departament de l'interior,

han estat denunciats per consum o tinença de drogues a la via pública.

alternatives.

Tarda de Salut Jove

La Tarda de Salut Jove és un espai de consulta sobre temes específics de salut juvenil.
CAR Calafell atén en un espai de
trobada privat, os es pot resoldre qualsevol dubte relacionat amb la salut (pràctiques de
risc, les primeres relacions sexuals, autoconeixement del cos, cicle menstrual, el test
23

hores al Casal Jove de Calafell.

Durant el mes de setembre es va fer una reunió de valoració del servei i es va acordar:

- Que el nombre de consultes ha estat molt baixes

- rar-ho al CAR de Calafell

Mapa Actius i Salut


Actius i salut és un projecte integrat dins del Pla interdepartamental de salut pública
(PINSAP i el projecte COMSalut.

Per millorar la salut de la població és fonamental identificar i reforçar els seus actius. Un
actiu
Persones, entorns, equipaments i activitats comunitàries poden ser actius. El mapatge

Aquest enfocament de salut es basa en la Salutogènesi


genera salut i que ens permet treballar en la promoció de la Salut (procés que permet a les
persones incrementar el control sobre la seva salut, i benestar, per a millorar-la.

La proposta és construir de manera col·laborativa de salut, mitjançant la identificació

individus o entitats introdueixin activitats i recursos comunitaris, i també permet

dels actius de Catalunya, i en el nostre cas en particular en el municipi de Calafell.

La finalitat és que els professionals de salut (TS, pediatres, metges de família,


administratives,...) puguin fer prescripcions socials a persones usuàries del servei amb
l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida i millorin en la seva malaltia. Des de la
regidoria de Joventut s'han incorporat totes aquelles accions (9) i recursos (3) que es
realitzen per tal d'afavorir la recuperació d'aquestes persones dins aquesta xarxa de salut
comunitària.
24
Foment de la participació
Trobades de delegats (FesTalaia i FemCamí)
) amb la col·laboració dels delegats
de les aules. El projecte vol donar veu als delegats de classe dels diferents centres de
secundària per a proposar noves iniciatives.
en horari de
tutoria les dinàmiques participatives que iniciem en les sessions.

Objectius
 Facilitar la participació activa d i del municipi.

juvenils, tant dins com fora del centre.
 Oferir un espai de convivència entre els diferents alumnes i els professors de cada
centre educatiu.
 Apropar la regidoria als i les diferents joves del municipi.

Desenvolupament
Mitjançant una sèrie de reunions amb els delegats es motiva els joves a aportar idees i
demanar als seus companys de classe la seva opinió. Es bus
gust dels joves.

La progra va ser en relació a la festa del carnestoltes. Es va


celebrar el dia 9 de febrer. A primera hora es van realitzar un conjunt de tallers i activitats:
estampació de samarretes, karaoke, fotografia, Natació, paddle, body combat, zumba,
jocs de taula, torneig de counter strike, gimcana, torneig de tennis taula, hockey,
pel·lícules (Juno i Annabelle), debat de sexologia i debat de drogues.

A partir de les 12.00 hores tots els


es van dirigir al
pavelló municipal fent una rua de
carnestoltes per a començar a
celebrar la segona part de la jornada.

alumnes de primer de Batxillerat que


ivitats on
es pot destacar una rua amb les
diferents disfresses de les carrosses
del municipi i un ball on van voler
mostrar la importància del treball en
equip. El fi de festa el va anar a
càrrec del DJ Marc.

Pel que fa al FesTalaia, celebrat el ril el format va ser força similar. A primera hora
es van organitzar els següents tallers i activitats: torneig de futbol, zumba, Hip Hop,
torneig de dards, dibuix (anime i manga), torneig de counter strike, graffiti, fotografia,
pel·lícules (IT i El Francotirador), Robòtica, primers auxilis, maquillatge de fantasia,
autodefensa femenina i workout. A partir de les 12 es va organitzar un concurs de talents
on diferents alumnes van poder mostrar diferents actuacions de ball, música o monòlegs.
25
Aquesta activitat va estar organitzada pels alumnes de batxillerat, els quals van fer de
presentadors i de jurat. Per finalitzar la festa, un alumne del mateix institut va fer de
punxadiscos.

En total, en les dues actuacions van participar al voltant de 800 alumnes dels dos instituts
del municipi.
26
Cohesió social i interculturalitat
Taller: Com vivim? Convivint!
Des del 2016 que des de la regidoria oferim el taller Com vivim? Convivint!. Aquest taller
té com a objectiu treballar diferents aspectes que tenen relació amb la interculturalitat.

treballar per tal de modificar per a obtenir un respecte cap als altres. Amb aquest taller,
partir de la reflexió i del debat, es parlen temes tant importants com la diversitat i els
rumors. Aquest taller esta destinar als alumnes que estudien
en estudis postobligatoris.

Objectius

 Conèixer i treballar el concepte de la diversitat cultural d'una forma vivencial.

 Experimentar els possibles conflictes davant la diversitat

 Vivenciar i defensar assertivament les argumentacions en els conflictes

Desenvolupament

Enguany
de tercer de la ESO d
, en els
que han participat un total de 75 joves.
27
Informació i comunicació
uvenil
a tots els joves una
informació contrastada, àmplia i plural, relativa a tots els àmbits del seu interès: estudis,
treball, participació,

Objectius
 una presa de decisions
meditada, orientant i assessorant les seves consultes.
 Ser un referent per als joves respecte de les accions que les institucions, les entitats i
altres organismes duen a terme i que van dirigides a aquest col·lectiu.

Desenvolupament
juvenil. És un espai on
consultar informació pensada especialment per satisfer les seves necessitats i on consultar
als professionals, que El PIJ està
al públic de 09:00 a 14 hores i de
16:00 a 20 hores. EL PIJ comparteix espai amb el Casal Jove, on hi ha, a més, un espai de
ping-pong, futbolí,
consoles, tallers...

Al PIJ hi ha informació actualitzada sobre:


 Treball: ofertes laborals, borses de treball, com fer un currículum i una carta de
presentació...
 Formació acadèmica: estudis universitaris, accés per a majors de 25 anys, màsters,
postgraus, cicles formatius, batxillerat...
 Cursos i tallers: sobre teatre, dansa, música, dibuix, disseny gràfic, informàtica,
idiomes, turisme, cuina, fotografia...
 conèixer les entitats, les
ONG, on fer de voluntari o de cooperant...
 per a joves sobre
sexualitat, sobre drogues, sobre trastorns alimentaris...
 Oci i cultura: informació sobre concerts, espectacles, activitats juvenils i esportives...
 Habitatge: com compartir pis, com demanar ajuts al lloguer, què has de tenir en
compte per comprar-te un habitatge.

Enguany, al registre de consultes de consultes. De les


quals, per sexes:

Sexe
Dona 516
Home 224
28
Per edat:

Edat Número Usuaris % Usuaris

<16 20 2,70%

16-20 168 22,70%

21-25 69 9,32%

26-29 40 5,41%

30-35 63 8,51%

>35 380 51,35%

Total 740 100,00%

Canal d'Atenció Número % Usuaris

Correu electrònic 42 5,68%

Presencial descentralitzat 1 0,14%

Presencial SIJ 417 56,35%

Telefònic 279 37,70%

Telemàtic asincrònic 1 0,14%

Total 740 100,00%

Per àmbit de consulta:


Àmbit de la consulta Número % Usos

Cohesiosocial 3 0,41%

Cultura 8 1,08%

Educacioiformacio 476 64,32%

Garantiajuvenil 36 4,86%

Habitatge 2 0,27%

Lleure 117 15,81%

Mobilitat,solidaritatirelacionsinternacionals 1 0,14%

Participacio 1 0,14%

Salutiesports 5 0,68%

Sostenibilitatmediambienticonsum 1 0,14%

Tecnologiesinformaciocomunicacio 3 0,41%

Treball 86 11,62%

Turisme 1 0,14%

Total: 740 100,00%


29

undària
(PIJCES)
És important augmentar la nostra presència als centres
no entren en contacte amb les nostres activitats, sent
presents durant la seva realitat diària als instituts de secundària.

Objectius
 Millorar la incidència dels serveis adreçats a la joventut, als adolescents de 14 a 18
anys.
 Apropar els recursos i la informació adreçada als joves, als alumnes de Secundària.

Desenvolupament
Dos dies al mes en cada institut de Calafe dinamitzadors munten
una taula al pati de cada institut on porten
properes al dia de la intervenció. En molts dels casos, els joves tenen poc coneixement de
rganitzen al municipi, així com dels recursos de què disposen (com per
exemple, el Casal Jove). Els tècnics es centren, sobretot, a donar a conèixer els canals de
comunicació que ens faran entrar en contacte amb els usuaris de forma continuada: la
revista INFOJOVE, el Facebook del Casal Jove i el web de Joventut.

Per altra banda, aquest servei intenta ajudar en les inquietuds dels joves amb els quals
interactuen, de la mateixa manera que ho faria un PIJ. Es disposa de material relacionat
amb temes de salut
les seves consultes.

Es valora positivament la presència setmanal als instituts per tal de crear vincle amb els i
les joves així com mantenir- organitzen des del
Departament de Joventut. També és important afegir que les activitats temàtiques
constitueixen una bona eina per consolidar aquest vincle i per reflexionar amb els i les
joves sobre problemàtiques que els poden afectar. És indispensable crear canals de
comunicació amb els professionals educatius dels instituts per poder adequar les activitats
als interessos i problemàtiques de la joventut.

Talaia.

En els PIJCES podem

 Les sessions informatives consisteixen en donar a conèixer les activitats que es duen a
terme als Casals Joves de forma quotidiana així com totes aquelles referents als
projectes de Divendres al Casal, Formacció i Tallers Trimestrals. A banda, davant de
qualsevol consulta que els i les joves tinguin els emplacem a que concertin visita al
Casal Jove per resoldre-la.

 Són
activitats de curta duració que impliquen un petit joc i un espai de reflexió. Les
temàtiques venen determinades per la celebració del Dia Mundial de cada matèria,

treballadora. En aquesta mateixa línea es realitzen activitats temàtiques amb el Consell


30

dels micromasclismes o la importància de la comunicació entre les persones.

 Les activitats de FemCamí i FesTalaia corresponen a la culminació del projecte de

organitzen una jornada festiva als instituts.

DATA ACTIVITAT LLOC


12/01/18 PIJCES Camí de Mar
19/01/18 Activitat sobre la comunicació La Talaia
26/01/18 PIJCES Camí de Mar
02/02/18 Inscripcions FEMCAMÍ Camí de Mar
09/02/18 FEMCAMÍ Camí de Mar
16/02/18 PIJCES La Talaia
23/02/28 Activitat sobre la comunicació Camí de Mar
02/03/18 PIJCES La Talaia
09/03/18 Dia Mundial de la Dona Camí de Mar
16/03/18 Dia Mundial de la Dona La Talaia
22/03/18 Orientació acadèmica Camí de Mar
06/04/18 Orientació acadèmica La Talaia
13/04/18 Inscripcions FESTALAIA La Talaia
20/04/18 PIJCES Camí de Mar
27/04/18 PIJCES La Talaia
04/05/18 PIJCES Camí de Mar
11/05/18 PIJCES La Talaia
18/05/18 Carpa Micromasclismes Camí de Mar
25/05/18 Carpa Micromasclismes La Talaia
01/06/18 PIJCES Camí de Mar
08/06/18 PIJCES La Talaia
15/06/18 PIJCES Camí de Mar
28/09/18 PIJCES Camí de Mar
05/10/18 PIJCES La Talaia
19/10/18 PIJCES La Talaia
26/10/18 PIJCES Camí de Mar
09/11/18 Dia Mundial de l'Alimentació La Talaia
16/11/18 Dia Mundial de l'Alimentació Camí de Mar
23/11/18 Dia Mundial contra la Violència de Gènere La Talaia
30/11/18 Dia Mundial contra la Violència de Gènere Camí de Mar
14/12/18 PIJCES Camí de Mar

Es valora positivament la presència setmanal als instituts per tal de crear vincle amb els i
les joves així com mantenir-los informats de les
Departament de Joventut.
31
També és important afegir que les activitats temàtiques constitueixen una bona eina per
consolidar aquest vincle i per reflexionar amb els i les joves sobre problemàtiques que els
poden afectar.

És indispensable crear canals de comunicació amb els professionals educatius dels instituts
per poder adequar les activitats als interessos i problemàtiques de la joventut.
32
Activitats infantils de Nadal

Durant les Festes de N


activitats diverses per commemorar les festes
de Nadal i dinamitzar activitats infantils els
que hi ha vacances escolars.
Objectius
 Oferir activitats de lleure familiar per als
infants del municipi durant el període de
vacances de Nadal.
 Promoure les tradicions nadalenques al
municipi,

Desenvolupament

cercavila amb la Colla Gegantera de Calafell


i la colla de Gralles i Timbals de Mas Romeu,
on participen els gegants i capgrossos. En
finalitzar la cercavila es realitza la Festa de

tat va tenir molt bona acollida


entre petits i grans.
33
Recull activitats 2018
Activitat Data
Casal Jove Calafell y
Tarda Jove de Segur
Aula Estudi Casal Jove Calafell Curs escolar
Aula Estudi Espai Jove Segur de Calafell Curs escolar
PIJCES INS CAMÍ DE MAR Curs escolar
PIJCES INS LA TALAIA Curs escolar
Tarda Salut Jove
uvenil
Patis Oberts 8/01 al 26/05
Taller Com Vivim? Convivint! INS La Talaia (3rs ESO) 15/01 al 29/01
Garantia Juvenil 17 de gener

Diversitat Sexual. INS La Talaia (2ns ESO) 19 de gener


Xerrada Drogues. INS La Talaia (4rts ESO) 24 de gener
Guitarra Iniciació 26/01 al 23/03
Guitarra Aprofundiment 26/01 al 23/03
Xerrada VIH/SIDA. INS La Talaia (BAT) 26 de gener
Tasta el Món: Cuina Mediterrània 30/01 al 20/03
Iniciació a la fotografia 31/01 al 28/03
Taller informàtica per a la gent gran 21/03
Taller de Robòtica 01/02 al22/03
Maquillatge de fantasia 2 de febrer
5/02 al 19/03
FEM CAMÍ (INS Camí de Mar) 9 de febrer
Acrobàcia 16 de febrer
Garantia Juvenil 21 de febrer
Estampació de samarretes 23 de febrer
Edició de vídeo, videopad 2 de març
PIJCES Dia internacional de la Dona INS La Talaia 9 de març
Torneig tennis taula 9 de març
Xerrada I despré 14 de març
Com vivim? Convivint (presentació vídeo Desmuntant Tòpics) 15 de març
PIJCES Dia internacional de la Dona INS Camí de Mar 16 de març
Cuina amb xocolata 16 de març
17 de març
Garantia Juvenil 21 de març
Carpa Orientació (CCBP) INS Camí de Mar 22 de març
23 de març
Monitor/a Lleure Del 26/03 al 28/04
34
Del 4/04 al 15/05
Xerrada: Com actuar davant la frustració (1r BAT Camí de Mar) (3)
Xerrada: Com prendre decisions (2n BAT Camí de Mar) (2n A)
Carpa Orientació (CCBP) La Talaia
Calafell Ràdio: Desmuntant Tòpics (joves a la ràdio)
Iniciació a la fotografia
Teatracció: ENXARXATS. INS Camí de Mar
Jo puc, Tu pots (Coaching per a joves)
Taller Robótica Del 12/04 al 14/06
Guitarra iniciació Del 13/04 al 15/06
Guitarra aprofundiment Del 13/04 al 15/06
Taller de fotografia: Light Painting
C Del 16/04 al 25/05
Garantia Juvenil
Xerrada: Com prendre decisions (2n BAT Camí de Mar) (2n B)
FESTALAIA (INS La Talaia)
Taller alimentació sana Del 26/04 al 31/05
Torneig de FIFA 4 de maig
Tasta el Món: Cuina Vegana Del 8/05 al 19/06
PIJCES Dia Mundial sense alcohol INS La Talaia 11 de maig
Taller de cuina: Fem pizza casolana 11 de maig
Garantia Juvenil 16 de maig
PIJCES Dia Mundial sense alcohol INS Camí de Mar 18 de maig
Workshop: Què reflexo amb la meva imatge i com potenciar-la 18 de maig
Exposició: Sex o no Sex 25 de maig
Taller Hip Hop: Aprèn a rimar! 25 de maig
1 de juny
Torneig de Call of Duty 8 de juny
Hoteleria) 12/06 al 19/06
Garantia Juvenil 20 de juny
Festatenció 29 de juny
Festiu - Curs Premonitor/a de Lleure Educatiu 2/07 al 13/07
Tarda Jove de Segur 2/07 al 27/08
Dimarts Jove Taller de Ball. Girly Style: Lo Malo 3 de juliol
Cinema a la Fresca Déjame salir 3 de juliol
Casal Jove de Calafell 3/07 al 28/08
Zumba Fitness - Port de Segur 3/07 al 28/08
Zumba Fitness Confraria de Pescadors 5/07 al 30/08
Nits amb Cap 6 de juliol
Dimarts Joves Taller de Ball. Hip Hop 10 de juliol
Cinema a la Fresca Zombeavers (Castores Zombies) 10 de juliol
Festiu 17/07 al 20/07
35
Dimarts Joves Cuina. Fem Sushi a Casa 17 de juliol
Cinema a la Fresca El Bar 17 de juliol
Festiu Escapa dels Íbers 23/07 al 27/07
Dimarts Jove 24 de juliol
Cinema a la Fresca Soutbound 24 de juliol
Nits amb Cap 27 de juliol
Festiu 30/07 al 3/08
Dimarts Joves Taller de Mobles amb Palets 31 de juliol
Cinema a la Fresca Annabelle: Creation 31 de juliol
Festiu El Món Solidari 6/08 al 10/08
Dimarts Joves Taller de Curmetratges
Cinema a la Fresca Feliz Día de tu Muerte
Nits amb Cap
Dimarts Joves Cuina. Fem Coques a Casa (1 dolça i 1 salada)
Cinema a la Fresca Verónica
Dimarts Joves Escalfament esportiu
Cinema a la Fresca Life (Vida)
Nits amb Cap
Dimarts Joves Iniciació al Running
Cinema a la Fresca It (ESO)
SOM-HI (INS Camí de Mar 3r 3 cursos) Curs escolar
2018/19
Garantia Juvenil 19 de setembre
Sessió informativa START!
15/10 al 26/11
Iniciació a la fotografia 17/10 al 12/12
Garantia Juvenil
Taller Com vivim? Convivint! 18/10 al 20/12
Taller Robòtica 18/10 al 20/12
Guitarra Iniciació 19/10 al 21/12
Guitarra Aprofundiment 19/10 al 21/12
Taller de supervivència
Orientació i inscripcions curs Menjador, transport, vetllador i assetjament
escolar
Taller de Light Painting
Curs Menjador, transport, vetllador i assetjament escolar 5/11 al 19/12
Torneig Tennis Taula 9 de novembre
16/11 al 30/11
Taller còctels sense alcohol 16 de novembre
Garantia Juvenil 21 de novembre
Taller 23 de novembre
Taller elaboració pasta de dents naturals 30 de novembre
Torneig FIFA 14 de desembre
36
Garantia Juvenil 19 de desembre
27/12 al 18/04
Home dels Nassos 31 de desembre