Está en la página 1de 1
[renciogumisa webia] Bapa Kami Nada: Andre Manika Kata: Charis, TPE 1979 la=Bm 4/4 1/4=70 Imam: Bm DE Fe Bm DE Fa7 323373 5%32330356:.535432330 Sabda Kristus tlah me-limpah-i ki-ta ma - ri ki-ta_kidungkan do-a- Nya Umat : am eA am am DE 73 |e77T212i17/66.35|635%72 133 Ba - pa ka-miyang a - da di sur-ga, di-mu - li- a-kan-lahna - ma-Mu 6 A D Fim 8 Em Fdim7 Fe o73{[6 6 i 76[53.03 |24212/17 Da - tang-lah ke - raja - an-Mu, ja - di- lah ke-hen- dak-Mu Bm G ea Bm 77/6 € 6 1 7i|747233|6 Di a -tas bu-mi se-per- ti di da-lam sur - ga. am Gia 8m am DE 73 |e@7121217/66.35|635H%2 | 3 Be - ri- lah ka- mire- je-ki pa - daha-ri i - i, G A D Fim B Em Fdim7_ Fit o3|6666 i 76|55303 | 2242172117 dan am-pun-i-lah ke - sa-lah- an ka-mi, se - perti kami pun mengampun- i am ea em € 2m 73 |e7T271277|660333|57>5H42/33 yang ber- sa-lah ke - pada ka-mi. Danjangan-lah ma-sukkan ka - mi ° e 8m am__ A D F3l5 7S 6 6 |3.03 73/i121765|33 keda- lam pen- co - ba - an, ta-pi be- bas - kan-leh —ka-mi 6 Fim 7 pati. . 2 2 | 7 da- fi yang ja - hat am or 8m fm fe fay 73 |e71243065|6332432173/6...] Se - bab Engkaulah Ra-ja yang mu - lia dan ber- ku-a-sa sepanjang ma-sa \g Wuisa de Marillac ~ Paroki