Está en la página 1de 191

Deputación Provincial da Coruña

BOP
BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
www.dicoruna.es D.L.: C-1-1958

LUNES, 21 DE NOVIEMBRE DE 2011  |  BOP NUMERO 221

Sumario

Página

Administración Central
Ministerio de Trabajo e Inmigración
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de A Coruña
Unidad Especializada de Seguridad Social
• Notificación del trámite de audiencia por actas de liquidación.......................................................................................................................... 7
2011/14692
Ministerio de Política Territorial y Administración Pública
Subdelegación del Gobierno en A Coruña
Área de Industria y Energía
• Resolución de 11/11/2011 de la Dirección General de Política Energética y MInas por la que se otorga a Reganosa autorización administrativa
y aprobación del proyecto de ejecución de “Ampliación posición 04B.1 con ERM G-100” en TM de Cerceda..................................................... 8
2011/14900
Ministerio de Política Territorial y Administración Pública
Subdelegación del Gobierno en A Coruña
Área de Industria y Energía
• Resolución de 10/11/2011 de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se otorga a Reganosa autorización administrativa
y aprobación del proyecto de ejecución de “Ampliación posición 03A con ERM G-160”, en el TM de As Pontes.................................................. 11
2011/14902
Ministerio de Política Territorial y Administración Pública
Subdelegación del Gobierno en A Coruña
Servicio de Asuntos Jurídicos
• Resoluciones de expedientes administrativos.................................................................................................................................................... 14
2011/14728
Ministerio de Política Territorial y Administración Pública
Subdelegación del Gobierno en A Coruña
Servicio de Asuntos Jurídicos
• Acuerdos de iniciacion de expedientes administrativos. .................................................................................................................................... 16
2011/14729
Ministerio de Política Territorial y Administración Pública
Subdelegación del Gobierno en A Coruña
Servicio de Asuntos Jurídicos
• Fin de procedimiento administrativo. ................................................................................................................................................................ 17
2011/14730
Ministerio de Política Territorial y Administración Pública
Subdelegación del Gobierno en A Coruña
Servicio de Asuntos Jurídicos
• Recurso de alzada. ........................................................................................................................................................................................... 18
2011/14731
Ministerio de Política Territorial y Administración Pública
Subdelegación del Gobierno en A Coruña
Servicio de Asuntos Jurídicos
• Resoluciones de expedientes administrativos de revocación de licencias de armas tipo E................................................................................. 19
2011/14974
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 2

Sumario (continuación)

Página

Administración Autonómica
Xunta de Galicia
Consellería de Economía e Industria
Xefatura Territorial da Coruña
• Número de expediente: IN407A 163/2011...................................................................................................................................................... 20
2011/14804
Xunta de Galicia
Consellería de Economía e Industria
Xefatura Territorial da Coruña
• Número de expediente: IN407A 2011/257...................................................................................................................................................... 21
2011/14822
Xunta de Galicia
Consellería de Economía e Industria
Xefatura Territorial da Coruña
• Número de expediente: IN407A 2011/254...................................................................................................................................................... 22
2011/14823
Xunta de Galicia
Consellería de Economía e Industria
Xefatura Territorial da Coruña
• Resolución do 14 de novembro de 2011, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se somete a información pública a petición de autorización
das instalacións eléctricas que se describen no concello da Laracha (n.º de expediente: IN407A 2011/306-1).............................................. 23
2011/14964

Administración Local
Provincial
Deputación Provincial da Coruña
Tesourería
• Elevación definitiva das “Bases para a prestación de servizos en materia de sancións por infracción das normas sobre tráfico, circulación de
vehículos de motor e seguridade viaria e da taxa pola utilización privativa ou aproveitamentos especiais...”...................................................... 24
2011/15067
Deputación Provincial da Coruña
Tesourería. Servizo Provincial de Recadación
• Notificación do expte. n.º 3518-3389 a nome de D. Jacobo Llado Bertrand..................................................................................................... 30
2011/14691
Deputación Provincial da Coruña
Tesourería. Servizo Provincial de Recadación. Zona 2
• Citación para notificar por comparecencia (Artigos 112 LXT e 59 LRXAPEPAC). ................................................................................................. 31
2011/14947
Deputación Provincial da Coruña
Tesourería. Servizo Provincial de Recadación. Zona 3
• Citación para notificar por comparecencia (arts. 112 LGT y 59 LRJAPYPAC)....................................................................................................... 35
2011/14778
Deputación Provincial da Coruña
Tesourería. Servizo Provincial de Recadación. Zona 4
• Citación para notificar por comparecencia. ....................................................................................................................................................... 37
2011/14630
Deputación Provincial da Coruña
Tesourería. Servizo de Inspección Tributaria
• Notificación por comparecencia (Art. 112 LGT). ................................................................................................................................................ 39
2011/14768
Deputación Provincial da Coruña
Tesourería. Servizo de Xestión Tributaria
• Citación por comparecencia Art. 112 LGT.......................................................................................................................................................... 40
2011/14881
Deputación Provincial da Coruña
Tesourería. Servizo de Xestión Tributaria
• Citación por comparecencia Art. 112 LGT.......................................................................................................................................................... 42
2011/14882
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 3

Sumario (continuación)

Página

Municipal
Abegondo
• Publicación ordenanza fiscal reguladora da taxa polo servizo da escola infantil municipal. ............................................................................... 43
2011/14960
Ames
• Notificación por comparecencia de dilixlencias de embargo de contas en entidades de depósito...................................................................... 45
2011/14976
Ames
• Notificación de providencia de constrinximento de diversos debedores............................................................................................................. 46
2011/14978
Ames
• Notificación por comparecencia de dilixlencias de embargo de devolucións da AEAT......................................................................................... 50
2011/14979
Arteixo
Servizos Económicos
• Relación de contribuíntes que se citan para ser notificados por comparecencia................................................................................................ 51
2011/15046
Boiro
• Licenza de actividade 2.7.1 restaurante............................................................................................................................................................ 53
2011/14574
Boiro
• Licenza de actividade 2.7.1. Restaurante.......................................................................................................................................................... 54
2011/14583
Boiro
• Licenza de actividade 2.7.2. café-bar................................................................................................................................................................ 55
2011/14588
Camariñas
• Decreto da Alcaldía polo que se corrixen as bases que rexerán a convocatoria para a contratación dun/dunha animadora cultural. ................. 56
2011/15174
Coristanco
• Aprobación provisional da modificacion da Ordenanza fiscal n.º 5 reguladora da taxa por recollida de lixo....................................................... 57
2011/14905
Coristanco
• Aprobacion provisional da imposición da taxa pola prestación do servizo de sumidoiros e depuración de augas residuais, e correspondente
Ordenanza reguladora n.º 19............................................................................................................................................................................ 58
2011/14906
A Coruña
Tesourería. Departamento de Recadación
• Edicto de citación para a notificación de requirimento de documentación en expediente de devolución de ingresos indebidos......................... 59
2011/14474
A Coruña
Tesourería. Departamento de Recadación
• Edicto de citación para notificación de resolucións ditadas en expedientes de devolución de ingresos indebidos.............................................. 60
2011/14477
A Coruña
Tesourería. Departamento de Recadación
• Edicto de citación para a notificación de embargo de dereitos ou créditos........................................................................................................ 61
2011/14479
A Coruña
Tesourería. Departamento de Recadación
• Edicto de citación para notificación de providencia de prema........................................................................................................................... 64
2011/14969
A Coruña
Hacienda y Administración Pública
Servizo de Xestión Tributaria. Departamento de Inspección de Tributos
• Edicto de citación para a notificación de expedientes administrativos da Inspección de Tributos....................................................................... 93
2011/14371
A Coruña
Área de Facenda, Planificación, Interior e Servizos Sociais
Servizo de Interior. Contratación
• Anuncio de procedemento aberto referencia As-44/2011................................................................................................................................. 95
2011/14827
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 4

Sumario (continuación)

Página

A Coruña
Área de Cultura e Promoción Social
Concellaría Delegada de Mocidade, Solidariedade e Normalización Lingüística
• Apertura de plazo para solicitar el uso de aulas en los centros docentes y centros cívicos municipales para enseñanza oral de lengua inglesa
al alumnado de primaria y secundaria de los centros docentes ubicados en el término municipal (2012)......................................................... 96
2011/14923
A Coruña
Área de Cultura e Promoción Social
Concellaría Delegada de Mocidade, Solidariedade e Normalización Lingüística
• Apertura de plazo para solicitar el uso de aulas en los centros docentes y cívicos municipales para enseñanza de competencia digital al
alumnado de primaria y secundaria de los centros docentes del término municipal (2012).............................................................................. 114
2011/14924
Culleredo
Economía, Facenda, Réxime Interior
• Convocatoria formación de listas de substitución de profesor/a de música (persoal laboral temporal).............................................................. 134
2011/14972
Fene
Secretaría
• Caducidade inscricións no padrón municipal de habitantes.............................................................................................................................. 135
2011/14503
Fene
Secretaría
• Modificación das bases que rexen a convocatoria de subvencións a entidades sen fins de lucro para o exercicio de 2010............................... 136
2011/14736
Ferrol
Policía Local
• Notificacións de denuncias do Concello de Ferrol. ............................................................................................................................................ 137
2011/14732
Irixoa
• Exposición pública de recoñecemento de privacidade de acceso a vivenda en Ceao (Coruxou)......................................................................... 139
2011/14952
Mazaricos
• Aprobación definitiva transferencia de crédito 12/2011. .................................................................................................................................. 140
2011/14568
Miño
• Citación para notificación por comparecencia (art. 112 LXT)............................................................................................................................. 141
2011/14441
Mugardos
• Aprobación definitiva do Estudo de Detalle para sinalización de aliñacións en O Merlo, promovido por Buarce Inversiones, SL.......................... 142
2011/14995
Narón
Secretaría
• Corrección de erros no nomeamento dun membro do tribunal para a provisión de 2 prazas de conserxe (promoción interna)........................... 146
2011/15171
Narón
Intervención
• Edicto de notificación por comparecencia......................................................................................................................................................... 147
2011/14174
Narón
• Licenza............................................................................................................................................................................................................. 148
2011/14828
Noia
Rendas
• Aprobación provisional de modificación da Ordenanza fiscal número 4, reguladora da taxa pola recollida de lixo.............................................. 149
2011/14966
Noia
Administración Financeira. Intervención
• Aprobación inicial expediente de concesion de crédito extraordinario 3/11. ..................................................................................................... 150
2011/14965
Rianxo
Secretaría
• Aprobar inicialmente a Ordenanza reguladora para a expedición de tarxetas de estacionamento para persoas con discapacidade. .................. 151
2011/14423
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 5

Sumario (continuación)

Página

Rianxo
Secretaría
• Bases da convocatoria de axudas para rehabilitación de edificios e vivendas da terceira fase ARI..................................................................... 152
2011/14797
Toques
• Anuncio sobre exposición pública do padrón das taxas polos servizos de subministración de auga e conservación de contadores e
acometidas....................................................................................................................................................................................................... 162
2011/14734
Toques
• Anuncio de dedicación parcial.......................................................................................................................................................................... 163
2011/14737
Vilarmaior
• Aprobación definitiva modificación ordenanza fiscal nº 5. ................................................................................................................................ 164
2011/14968
Vilarmaior
• Aprobación definitiva modificación ordenanza nº 12. ....................................................................................................................................... 165
2011/14975
Deltebre
• Citación por comparecencia.............................................................................................................................................................................. 166
2011/14832

Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia
1ª Instancia 11 A Coruña
• Expediente de dominio. Inmatriculación 53/2009-A......................................................................................................................................... 168
2011/14826
Juzgados de Instrucción
1ª Instancia e Instrucción 2 Padrón
• Expediente de dominio. Reanudación del tracto 230/2011.............................................................................................................................. 169
2011/14825
Juzgados de lo Social
Social 3 A Coruña
• Autos número 792/2010. Ejecución 34/2011................................................................................................................................................. 170
2011/14498
Social 3 A Coruña
• Autos número 411/2009. Ejecución 150/2011............................................................................................................................................... 171
2011/14499
Social 3 A Coruña
• Autos número 245/2009. Ejecución 136/2011............................................................................................................................................... 172
2011/14551
Social 3 A Coruña
• Autos número 104/2009. Ejecución 149/2011............................................................................................................................................... 173
2011/14717
Social 3 A Coruña
• Ejecución 185/2010........................................................................................................................................................................................ 174
2011/14877
Social 3 A Coruña
• Autos número 331/2009. Ejecución 159/2011............................................................................................................................................... 175
2011/14878
Social 3 A Coruña
• Autos número 1159/2008. Ejecución 144/2011............................................................................................................................................. 176
2011/14884
Social 3 A Coruña
• Ejecución 145.11............................................................................................................................................................................................. 177
2011/14938
Social 3 A Coruña
• Ejecución 148.11............................................................................................................................................................................................. 178
2011/14941
Social 3 A Coruña
• Demanda 1154/2009...................................................................................................................................................................................... 179
2011/14950
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 6

Sumario (continuación)

Página

Social 3 A Coruña
• Demanda 1160/2009...................................................................................................................................................................................... 180
2011/14953
Social 3 A Coruña
• Ejecución 213.11-L.......................................................................................................................................................................................... 181
2011/15004
Social 3 A Coruña
• Ejecución 218.11............................................................................................................................................................................................. 182
2011/15007
Social 4 A Coruña
• Despido/ceses en general 588/2011. Emilio Ramón Aguiar Rodríguez Señ. 1-12-2011................................................................................... 183
2011/14973
Social 4 A Coruña
• ETJ 210/11-J.................................................................................................................................................................................................... 185
2011/15010
Social 5 A Coruña
• Ejecución de títulos judiciales 83/2011. .......................................................................................................................................................... 186
2011/14951
Social 2 Ferrol
• Ejecución de títulos judiciales........................................................................................................................................................................... 187
2011/14820
Social 2 Ferrol
• Procedimiento ordinario 563/2011 B............................................................................................................................................................... 188
2011/14821
Social 3 Lugo
• Seguridad Social 782/2010............................................................................................................................................................................. 189
2011/14824

Otras Entidades y Anuncios Particulares


Empresas y Sociedades
Empresa Municipal de Aguas de La Coruña, S.A.
• Anuncio de EMALCSA por el que se hace pública la convocatoria de licitación del contrato de ejecución de las obras contempladas en los
proyectos técnicos (conducción principal de abastecimiento: Alvedro-Monte Mero)........................................................................................... 190
2011/14957
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 7

Administración Central
Ministerio de Trabajo e Inmigración
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de A Coruña
Unidad Especializada de Seguridad Social

Notificación del trámite de audiencia por actas de liquidación


ANA RICO SANTOS, JEFA DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL DE A CORUÑA.
Notificación de trámite de audiencia de actas de liquidación e infracción, incoadas a las empresas que se relacionan:

ACTA INTERESADO IMPORTE LOCALIDADE


152011008031382 BONDEN, SL 14.682,68 € CAMBRE
I152011000118913 BONDEN, SL 626,00 € CAMBRE

152011008026130 DISERPO SERVICIOS, SLU 2.287,65 € VIGO


I152011000099109 DISERPO SERVICIOS, SLU 1.830,35€ VIGO

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, BOE de 27.11.1992, de Régi-
men jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, modificada por la Ley 4/99, de
13 de enero, BOE de 14.01.1999, se pone en conocimiento de las empresas interesadas que con esta notificación se da
cumplimento al trámite de audiencia previsto en el nº 2 del artículo 33 del Reglamento general sobre procedimiento para la
imposición de sanciones por infracciones de orden social, aprobado por Real decreto 928, BOE de 3 de junio. Por lo tanto,
disponen de un plazo de 10 días, contados desde la publicación de la presente notificación, para examinar el expediente,
pudiendo formular alegaciones y probar lo que estime conveniente.
Los expedientes instruidos se encuentran a disposición de las empresas en las oficinas de la C/ Gaiteira 54, 5ª planta,
15009 A Coruña, Sección de Sanciones, en horario de 9 a 14 horas. Teléfono 981 122 924

A Coruña, 8 de noviembre de 2011-11-08


La Jefa de la unidad especializada de Seguridad Social de A Coruña
Fdo. Ana Rico Santos
2011/14692
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 8

Administración Central
Ministerio de Política Territorial y Administración Pública
Subdelegación del Gobierno en A Coruña
Área de Industria y Energía

Resolución de 11/11/2011 de la Dirección General de Política Energética y MInas por la que se otorga a Reganosa
autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de “Ampliación posición 04B.1 con ERM G-100”
en TM de Cerceda
RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA Y MINAS POR LA QUE SE OTORGA A «REGANOSA»
AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DENOMINADO «AMPLIACIÓN DE LA POSICIÓN
04B.1 CON INSTALACIÓN DE UNA ESTACIÓN DE REGULACIÓN Y MEDIDA G-100», EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CERCEDA (A
CORUÑA).
Por resolución de 24 de abril de 2006 la Dirección General de Política Energética y Minas otorgó a la empresa «REGANO-
SA» (Regasificadora del Noroeste, Sociedad Anónima) autorización para la construcción de las instalaciones del gasoducto
denominado «Abegondo-Sabón y ramal a la central de ciclo combinado de Meirama».
La empresa «REGANOSA» ha solicitado, mediante escrito de fecha 3 de junio de 2011, autorización administrativa y
aprobación del proyecto de ejecución denominado «Ampliación de la posición 04B.1 con estación de regulación y medida
(E.R.M.) G-100» en el término municipal de Cerceda, en la provincia de A Coruña, motivada por la creciente demanda de
gas natural en la zona.
La referida solicitud de la empresa «REGANOSA» así como el proyecto de las instalaciones, mediante el que no se afec-
tan bienes de propiedad privada, han sido sometidos a trámite de información pública por la Dirección del Área de Industria
y Energía de la Delegación del Gobierno en Galicia, de acuerdo con lo previsto en el título IV del Real Decreto 1434/2002,
de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y proce-
dimientos de autorización de instalaciones de gas natural; habiendo transcurrido el plazo reglamentariamente establecido
sin que se haya recibido ninguna alegación por parte de particulares.
Una vez concluido el referido trámite de información pública, la Dirección del Área de Industria y Energía, de la Delegación
del Gobierno en Galicia, ha emitido informe, con fecha 16 de agosto de 2011, sobre el proyecto denominado «Ampliación de
la Posición 04B.1 con ERM G-100»; habiendo informado favorablemente el otorgamiento de la autorización administrativa y
la aprobación del proyecto de ejecución, solicitados por la empresa «REGANOSA».
Vistos la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero; el Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural (Boletín Oficial del Estado
de 31 de diciembre de 2002); el Real Decreto 949/2001, de 3 de agosto, por el que se regula el acceso de terceros a las
instalaciones gasistas y se establece un sistema económico integrado del sector de gas natural (Boletín Oficial del Estado
de 7 de septiembre de 2001); la Orden del Ministerio de Industria de 18 de noviembre de 1974, por la que se aprueba
el Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos, modificada por órdenes del Ministerio de Industria y
Energía de 26 de octubre de 1983, de 6 de julio de 1984, 9 de marzo de 1994 y de 29 de mayo de 1998 (Boletines Oficiales
del Estado de 6 de diciembre de 1974, de 8 de noviembre de 1983, de 6 de julio de 1984, de 21 de marzo de 1994, y de
11 de junio de 1998, respectivamente).
Esta Dirección General de Política Energética y Minas ha resuelto otorgar a la empresa «REGANOSA» autorización
administrativa y aprobación del proyecto de ejecución para la modificación de la posición denominada 04B.1 del gasoducto
«Abegondo - Sabón y Ramal a la Central de Ciclo Combinado de Meirama» con la instalación de una estación de regulación
y medida de gas natural (E.R.M.), de tipo G-100 (80/16), ubicada en el término municipal de Cerceda, en la provincia de A
Coruña.
La presente resolución sobre autorización de construcción de las instalaciones del referido proyecto se otorga al ampa-
ro de lo dispuesto en el Título IV del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades
de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural;
quedando sometida a las condiciones que figuran a continuación.
Primera.–En todo momento «REGANOSA» deberá cumplir en relación con la citada posición 04B.1 del gasoducto «Abe-
gondo - Sabón y Ramal a la Central de Ciclo Combinado de Meirama» y con las instalaciones auxiliares y complementarias
ubicadas en la misma, cuanto se establece en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, así como
en las disposiciones y reglamentaciones que la complementen y desarrollen; en el Real Decreto 1434/2002, de 27 de
diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 9

de autorización de instalaciones de gas natural; en el Real Decreto 949/2001, de 3 de agosto, por el que se regula el
acceso de terceros a las instalaciones gasistas y establece un sistema económico integrado del sector de gas natural, y en
las disposiciones de aplicación y desarrollo del mismo; en la legislación sobre evaluación de impacto ambiental así como
en las disposiciones legislativas en materia de ordenación del territorio; en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, así
como en las normas y disposiciones reglamentarias de desarrollo y aplicación de la misma.
Segunda.–La presente autorización se refiere a las instalaciones contempladas en el documento técnico denominado
«Proyecto de autorización administrativa y de ejecución para la ampliación de la posición 04B.1 ERM G-100. Gasoducto
Mugardos-Betanzos-Abegondo-Sabón. T.M. de Cerceda (A Coruña)», presentado por la empresa «REGANOSA» en esta Direc-
ción General, y en la Dirección del Área de Industria y Energía, de la Delegación del Gobierno en Galicia.
Las principales características básicas de la estación de regulación y medida de gas natural, previstas en el referido
documento técnico, son las que se indican a continuación.
La estación de regulación y medida de gas natural (E.R.M.) que se ubicará en la posición 04B.1, tiene como objeto
la regulación de la presión y la medición del caudal de gas natural en tránsito desde el gasoducto de transporte primario
«Mugardos-Betanzos-Abegondo-Sabón» a la línea de conducción que, teniendo origen en la citada posición del gasoducto,
permitirá entregar gas natural a la red de distribución en el municipio de Cerceda.
La unidad de regulación y medida cumplirá las características de las instalaciones estandarizadas para la regulación y
la medida del caudal de gas natural que alimentan a las redes conectadas al gasoducto principal. La citada E.R.M. ha sido
diseñada para una presión máxima de servicio de 80 bares, en el lado de entrada del gas natural a la estación; mientras
que en el lado de salida de gas de la estación la presión estará regulada a 16 bares.
La estación de regulación y medida estará constituida por dos líneas idénticas, dispuestas en paralelo, actuando una de
ellas como línea de reserva, con posibilidad de ampliación a una tercera, con capacidad para un caudal máximo de 3.026
m3(n)/h de gas natural.
En la citada estación también se incluirá sistema de odorización de gas. Asimismo, se dispondrán los correspondientes
colectores de entrada y salida de gas a las líneas de medida de la citada unidad de medición, los equipos auxiliares y com-
plementarios de la misma, y los elementos y equipos de instrumentación de presión, temperatura y caudal, de detección de
gas y de detección y extinción de incendios, así como de maniobra, telemedida y telecontrol, necesarios para el adecuado
funcionamiento, vigilancia y supervisión de la estación.
Igualmente, se dispondrán los elementos necesarios de filtrado, análisis y control para garantizar que la calidad y los
componentes del gas son acordes con los requisitos y exigencias que al respecto se establecen para el gas natural en las
Normas de Gestión Técnica del Sistema Gasista.
Tercera.–En el diseño, construcción y explotación de las instalaciones de la citada posición 04B.1, y de la citada estación
de regulación y medida, se deberán observar los preceptos técnicos y prescripciones establecidos en el citado Reglamento
de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos y en sus instrucciones técnicas complementarias, aprobados por Orden
del Ministerio de Industria de 18 de noviembre de 1974, y modificados por las Órdenes del Ministerio de Industria y Energía
de 26 de octubre de 1983, de 6 de julio de 1984, de 9 de marzo de 1994 y de 29 de mayo de 1998.
La construcción de la referida instalación, así como de sus elementos técnicos, materiales y equipos e instalaciones
complementarias deberá ajustarse a las correspondientes normas técnicas de seguridad y calidad industriales, de confor-
midad con cuanto se dispone en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, así como en las disposiciones reglamentarias
y normativa técnica y de seguridad de desarrollo y aplicación de la misma.
Asimismo, las instalaciones complementarias y auxiliares que sea necesario establecer deberán cumplir las prescrip-
ciones contenidas en las reglamentaciones, instrucciones y normas técnicas y de seguridad que en general les sean de
aplicación, las cuales serán legalizadas, en su caso, por la Dirección del Área de Industria y Energía de la Delegación del
Gobierno en Galicia, de acuerdo con su reglamentación especifica, cuando las competencias administrativas no hayan sido
asumidas por la correspondiente Comunidad Autónoma.
Cuarta.–De conformidad con lo previsto en el artículo 84.10 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el
que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización
de instalaciones de gas natural; el plazo máximo para la construcción de las instalaciones y presentación de la solicitud
de levantamiento del acta de puesta en servido de las instalaciones, por la empresa «REGANOSA», será de doce meses,
contados a partir de la fecha de la presente resolución. El incumplimiento del citado plazo dará lugar a la extinción de esta
autorización administrativa, salvo prórroga por causas justificadas.
Quinta.–Para introducir ampliaciones o modificaciones en las instalaciones que afecten a los datos y a las caracte-
rísticas técnicas básicas de las mismas será necesario obtener autorización previa de esta Dirección General de Política
Energética y Minas, de conformidad con lo previsto en el artículo 67 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de
Hidrocarburos.
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 10

Sexta.–La Dirección del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Galicia, podrá efectuar durante la
ejecución de las obras las inspecciones y comprobaciones que estime oportunas en relación con el cumplimiento de las
condiciones establecidas en la presente resolución y en las disposiciones y normativa vigente que sea de aplicación.
A tal efecto, «REGANOSA» deberá comunicar, con la debida antelación, a la citada Área de Industria y Energía, las fechas
de inicio de las obras, así como las fechas de realización de los ensayos y pruebas a efectuar de conformidad con las
especificaciones, normas y reglamentaciones que se hayan aplicado en el proyecto de las instalaciones.
Séptima.–La empresa «REGANOSA» deberá dar cuenta de la terminación de las instalaciones a la Dirección del Área de
Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Galicia, para su reconocimiento definitivo y levantamiento del acta de
puesta en servicio de las instalaciones, sin cuyo requisito no podrán entrar en funcionamiento.
Previamente al levantamiento de dicha acta de puesta en servicio de las instalaciones, el peticionario presentará en
la citada Área de Industria y Energía un certificado final de obra, firmado por técnico competente, en el que conste que la
construcción y montaje de las instalaciones se ha efectuado de acuerdo con lo previsto en el proyecto técnico presentado
por «REGANOSA», con las normas y especificaciones que se hayan aplicado en el mismo, con las variaciones de detalle que,
en su caso, hayan sido aprobadas, así como con la normativa técnica y de seguridad vigente que sea de aplicación.
Asimismo, el peticionario deberá presentar certificación final de las entidades o empresas encargadas de la supervisión
y control de la construcción de las instalaciones, en la que se expliciten los resultados satisfactorios de los ensayos y
pruebas realizados, según lo previsto en las normas y códigos aplicados y que acrediten la calidad de las instalaciones.
Octava.–La Dirección del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Galicia, deberá poner en conoci-
miento de la Dirección General de Política Energética y Minas la fecha de puesta en servicio de las instalaciones, remitiendo
copia de la correspondiente acta de puesta en servicio.
De acuerdo con lo indicado en la disposición final cuarta de la Orden ITC/1890/2010, de 13 de julio, por la que se
regulan determinados aspectos relacionados con el acceso de terceros y las retribuciones reguladas en el sistema de gas
natural (Boletín Oficial del Estado de 15 de julio de 2010), la citada acta de puesta en servicio deberá incluir, formando
parte integrante de la misma, la tabla correspondiente que figura en el Anexo de dicha Orden.
Novena.–Esta autorización se otorga sin perjuicio e independientemente de las autorizaciones, licencias o permisos de
competencia municipal, autonómica o de otros organismos y entidades necesarias para la realización de las obras de las
instalaciones o en relación, en su caso, con sus instalaciones auxiliares y complementarias.
Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Señor Secretario de Estado de
Energía en el plazo de un mes, de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
y en el artículo 14.7 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del
Estado.

Madrid, 11 de octubre de 2011.


EL DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA Y MINAS
Fdo.: Antonio Hernández García
2011/14900
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 11

Administración Central
Ministerio de Política Territorial y Administración Pública
Subdelegación del Gobierno en A Coruña
Área de Industria y Energía

Resolución de 10/11/2011 de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se otorga a Reganosa
autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de “Ampliación posición 03A con ERM G-160”,
en el TM de As Pontes
RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA Y MINAS POR LA QUE SE OTORGA A «REGANOSA» AU-
TORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO «AMPLIACIÓN DE LA POSICIÓN
03A CON INSTALACIÓN DE UNA ESTACIÓN DE REGULACIÓN Y MEDIDA G-160», EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE AS PONTES DE
GARCÍA RODRÍGUEZ (A CORUÑA).
Por resolución de 30 de noviembre de 2005 la Dirección General de Política Energética y Minas otorgó a la empresa
«REGANOSA» (Regasificadora del Noroeste, Sociedad Anónima) autorización administrativa y aprobación de proyecto de
ejecución para la construcción de las instalaciones del gasoducto denominado «Mugardos-As Pontes-Guitiriz y ramal a la
central de ciclo combinado de As Pontes».
La empresa «REGANOSA» ha solicitado, mediante escrito de fecha 3 de junio de 2011, autorización administrativa y
aprobación del proyecto de ejecución denominado «Ampliación de la posición 03A con estación de regulación y medida
(E.R.M.) G-160» en el término municipal de As Pontes de García Rodríguez, en la provincia de A Coruña, motivada por la
creciente demanda de gas natural en la zona.
La referida solicitud de la empresa «REGANOSA» así como el proyecto de las instalaciones, mediante el que no se afec-
tan bienes de propiedad privada, han sido sometidos a trámite de información pública por la Dirección del Área de Industria
y Energía de la Delegación del Gobierno en Galicia, de acuerdo con lo previsto en el título IV del Real Decreto 1434/2002,
de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y proce-
dimientos de autorización de instalaciones de gas natural; habiendo transcurrido el plazo reglamentariamente establecido
sin que se haya recibido ninguna alegación por parte de particulares.
Una vez concluido el referido trámite de información pública, la Dirección del Área de Industria y Energía, de la Delegación
del Gobierno en Galicia, ha emitido informe, con fecha 16 de agosto de 2011, sobre el proyecto denominado «Ampliación
de la Posición 03A con ERM G-160»; habiendo informado favorablemente el otorgamiento de la autorización administrativa
y la aprobación del proyecto de ejecución, solicitados por la empresa «REGANOSA».
Vistos la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero; el Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural (Boletín Oficial del Estado
de 31 de diciembre de 2002); el Real Decreto 949/2001, de 3 de agosto, por el que se regula el acceso de terceros a las
instalaciones gasistas y se establece un sistema económico integrado del sector de gas natural (Boletín Oficial del Estado
de 7 de septiembre de 2001); la Orden del Ministerio de Industria de 18 de noviembre de 1974, por la que se aprueba
el Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos, modificada por Ordenes del Ministerio de Industria y
Energía de 26 de octubre de 1983, de 6 de julio de 1984, 9 de marzo de 1994 y de 29 de mayo de 1998 (Boletines Oficiales
del Estado de 6 de diciembre de 1974, de 8 de noviembre de 1983, de 6 de julio de 1984, de 21 de marzo de 1994, y de
11 de junio de 1998, respectivamente).
Esta Dirección General de Política Energética y Minas ha resuelto otorgar a la empresa «REGANOSA» autorización
administrativa y aprobación del proyecto de ejecución para la modificación de la posición denominada 03A del gasoducto
«Mugardos – As Pontes – Guitiriz» con la instalación de una estación de regulación y medida de gas natural (E.R.M.), de tipo
G-160 (80/16), ubicada en el término municipal de As Pontes de García Rodríguez, en la provincia de A Coruña.
La presente resolución sobre autorización de construcción de las instalaciones del referido proyecto se otorga al am-
paro de lo dispuesto en el título IV del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades
de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural;
quedando sometida a las condiciones que figuran a continuación.
Primera.–En todo momento «REGANOSA» deberá cumplir en relación con la citada posición 03A del gasoducto «Mugar-
dos-As Pontes-Guitiriz» y con las instalaciones auxiliares y complementarias ubicadas en la misma, cuanto se establece
en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, así como en las disposiciones y reglamentaciones que
la complementen y desarrollen; en el Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades
de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural;
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 12

en el Real Decreto 949/2001, de 3 de agosto, por el que se regula el acceso de terceros a las instalaciones gasistas y
establece un sistema económico integrado del sector de gas natural, y en las disposiciones de aplicación y desarrollo del
mismo; en la legislación sobre evaluación de impacto ambiental así como en las disposiciones legislativas en materia de
ordenación del territorio; en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, así como en las normas y disposiciones reglamen-
tarias de desarrollo y aplicación de la misma.
Segunda.–La presente autorización se refiere a las instalaciones contempladas en el documento técnico denominado
«Proyecto de autorización administrativa y de ejecución para la ampliación de la posición 03A ERM G-160. Gasoducto
Mugardos-As Pontes-Guitiriz. T.M. de As Pontes (A Coruña)», presentado por la empresa «REGANOSA» en esta Dirección
General, y en la Dirección del Área de Industria y Energía, de la Delegación del Gobierno en Galicia.
Las principales características básicas de la estación de regulación y medida de gas natural, previstas en el referido
documento técnico, son las que se indican a continuación.
La estación de regulación y medida de gas natural (E.R.M.) que se ubicará en la posición 03A, tiene como objeto la
regulación de la presión y la medición del caudal de gas natural en tránsito desde el gasoducto de transporte primario
«Mugardos-As Pontes-Guitiriz» a la línea de conducción que, teniendo origen en la citada posición del gasoducto, permitirá
entregar gas natural a la red de distribución en el municipio de As Pontes de García Rodríguez.
La unidad de regulación y medida cumplirá las características de las instalaciones estandarizadas para la regulación y
la medida del caudal de gas natural que alimentan a las redes conectadas al gasoducto principal. La citada E.R.M. ha sido
diseñada para una presión máxima de servicio de 80 bares, en el lado de entrada del gas natural a la estación; mientras
que en el lado de salida de gas de la estación la presión estará regulada a 16 bares.
La estación de regulación y medida estará constituida por dos líneas idénticas, dispuestas en paralelo, actuando una de
ellas como línea de reserva, con posibilidad de ampliación a una tercera, con capacidad para un caudal máximo de 4.728
m3(n)/h de gas natural.
En la citada estación también se incluirá sistema de odorización de gas. Asimismo, se dispondrán los correspondientes
colectores de entrada y salida de gas a las líneas de medida de la citada unidad de medición, los equipos auxiliares y com-
plementarios de la misma, y los elementos y equipos de instrumentación de presión, temperatura y caudal, de detección de
gas y de detección y extinción de incendios, así como de maniobra, telemedida y telecontrol, necesarios para el adecuado
funcionamiento, vigilancia y supervisión de la estación.
Igualmente, se dispondrán los elementos necesarios de filtrado, análisis y control para garantizar que la calidad y los
componentes del gas son acordes con los requisitos y exigencias que al respecto se establecen para el gas natural en las
Normas de Gestión Técnica del Sistema Gasista.
Tercera.–En el diseño, construcción y explotación de las instalaciones de la citada posición 03A, y de la citada estación
de regulación y medida, se deberán observar los preceptos técnicos y prescripciones establecidos en el citado Reglamento
de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos y en sus instrucciones técnicas complementarias, aprobados por Orden
del Ministerio de Industria de 18 de noviembre de 1974, y modificados por las órdenes del Ministerio de Industria y Energía
de 26 de octubre de 1983, de 6 de julio de 1984, de 9 de marzo de 1994 y de 29 de mayo de 1998.
La construcción de la referida instalación, así como de sus elementos técnicos, materiales y equipos e instalaciones
complementarias deberá ajustarse a las correspondientes normas técnicas de seguridad y calidad industriales, de confor-
midad con cuanto se dispone en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, así como en las disposiciones reglamentarias
y normativa técnica y de seguridad de desarrollo y aplicación de la misma.
Asimismo, las instalaciones complementarias y auxiliares que sea necesario establecer deberán cumplir las prescrip-
ciones contenidas en las reglamentaciones, instrucciones y normas técnicas y de seguridad que en general les sean de
aplicación, las cuales serán legalizadas, en su caso, por la Dirección del Área de Industria y Energía de la Delegación del
Gobierno en Galicia, de acuerdo con su reglamentación especifica, cuando las competencias administrativas no hayan sido
asumidas por la correspondiente Comunidad Autónoma.
Cuarta.–De conformidad con lo previsto en el artículo 84.10 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el
que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización
de instalaciones de gas natural; el plazo máximo para la construcción de las instalaciones y presentación de la solicitud
de levantamiento del acta de puesta en servido de las instalaciones, por la empresa «REGANOSA», será de doce meses,
contados a partir de la fecha de la presente resolución. El incumplimiento del citado plazo dará lugar a la extinción de esta
autorización administrativa, salvo prórroga por causas justificadas.
Quinta.–Para introducir ampliaciones o modificaciones en las instalaciones que afecten a los datos y a las caracte-
rísticas técnicas básicas de las mismas será necesario obtener autorización previa de esta Dirección General de Política
Energética y Minas, de conformidad con lo previsto en el artículo 67 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de
Hidrocarburos.
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 13

Sexta.–La Dirección del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Galicia, podrá efectuar durante la
ejecución de las obras las inspecciones y comprobaciones que estime oportunas en relación con el cumplimiento de las
condiciones establecidas en la presente resolución y en las disposiciones y normativa vigente que sea de aplicación.
A tal efecto, «REGANOSA» deberá comunicar, con la debida antelación, a la citada Área de Industria y Energía, las fechas
de inicio de las obras, así como las fechas de realización de los ensayos y pruebas a efectuar de conformidad con las
especificaciones, normas y reglamentaciones que se hayan aplicado en el proyecto de las instalaciones.
Séptima.–La empresa «REGANOSA» deberá dar cuenta de la terminación de las instalaciones a la Dirección del Área de
Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Galicia, para su reconocimiento definitivo y levantamiento del acta de
puesta en servicio de las instalaciones, sin cuyo requisito no podrán entrar en funcionamiento.
Previamente al levantamiento de dicha acta de puesta en servicio de las instalaciones, el peticionario presentará en
la citada Área de Industria y Energía un certificado final de obra, firmado por técnico competente, en el que conste que la
construcción y montaje de las instalaciones se ha efectuado de acuerdo con lo previsto en el proyecto técnico presentado
por «REGANOSA», con las normas y especificaciones que se hayan aplicado en el mismo, con las variaciones de detalle que,
en su caso, hayan sido aprobadas, así como con la normativa técnica y de seguridad vigente que sea de aplicación.
Asimismo, el peticionario deberá presentar certificación final de las entidades o empresas encargadas de la supervisión
y control de la construcción de las instalaciones, en la que se expliciten los resultados satisfactorios de los ensayos y
pruebas realizados, según lo previsto en las normas y códigos aplicados y que acrediten la calidad de las instalaciones.
Octava.–La Dirección del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Galicia, deberá poner en conoci-
miento de la Dirección General de Política Energética y Minas la fecha de puesta en servicio de las instalaciones, remitiendo
copia de la correspondiente acta de puesta en servicio.
De acuerdo con lo indicado en la disposición final cuarta de la Orden ITC/1890/2010, de 13 de julio, por la que se
regulan determinados aspectos relacionados con el acceso de terceros y las retribuciones reguladas en el sistema de gas
natural (Boletín Oficial del Estado de 15 de julio de 2010), la citada acta de puesta en servicio deberá incluir, formando
parte integrante de la misma, la tabla correspondiente que figura en el Anexo de dicha Orden.
Novena.–Esta autorización se otorga sin perjuicio e independientemente de las autorizaciones, licencias o permisos de
competencia municipal, autonómica o de otros organismos y entidades necesarias para la realización de las obras de las
instalaciones o en relación, en su caso, con sus instalaciones auxiliares y complementarias.
Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Señor Secretario de Estado de
Energía en el plazo de un mes, de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
y en el artículo 14.7 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del
Estado.

Madrid, 10 de octubre de 2011.


EL DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA Y MINAS
Fdo.: Antonio Hernández García
2011/14902
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 14

Administración Central
Ministerio de Política Territorial y Administración Pública
Subdelegación del Gobierno en A Coruña
Servicio de Asuntos Jurídicos

Resoluciones de expedientes administrativos

EDICTO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE de 27.11.92), modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14.1.99), se notifica a las personas que a continuación se relacionan resoluciones
de expedientes instruidos por infracción a las disposiciones que asimismo se señalan, ya que habiéndose intentado la
notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Los interesados podrán interponer contra la resolución del expediente, que no pone fin a la vía administrativa, recurso
de alzada, que deberá presentarse dentro del plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la publicación del
presente edicto, ante la Subdelegación del Gobierno o ante el Sr. Ministro del Interior o Ministro de Fomento, ante este
último en el caso de infracciones a la Ley del Sector Ferroviario, que es la autoridad competente para resolverlo, según
lo establecido en los artículos 114 y 115 de la mencionada Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común. Podrán comparecer dentro de este plazo, para examinar los expedientes, en la
Subdelegación del Gobierno de A Coruña, Servicio de Asuntos Jurídicos, C/ San Andrés, nº 162, 3ª planta, de 9 a 14 horas
todos los días laborables, excepto el sábado.
La sanción que consista en multa, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria (BOE de 18.12.2003), deberá abonarse, en los plazos que se indican:
-Si la notificación de esta resolución se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la
notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
-Si la notificación de esta resolución se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de
la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
En el caso de interponer recurso de alzada, estos plazos se computarán desde la fecha de recepción de la notificación
de la resolución del mismo.
Puede hacerse efectiva en cualquier entidad colaboradora en la recaudación (Bancos, Cajas de Ahorro y Cooperativas
de Crédito en las que no es preciso tener cuenta abierta), entregando en dicha entidad el documento de ingreso 069 que
podrán recoger en la Unidad de Infracciones Administrativas del Servicio de Asuntos Jurídicos de 9 a 14 horas los días
laborables, excepto el sábado, o bien por vía telemática, a través de la “Oficina Virtual” de la Agencia Tributaria (www.
agenciatributaria.es) en el apartado “Pago de impuestos”, todo ello de acuerdo con el procedimiento establecido en la
Orden PRE/3662/2003, de 29 de diciembre (BOE de 31.12.2003), modificada por las Ordenes EHA/3082/2006, de 14
de septiembre (BOE de 10.10.2006) y EHA/3967/2007, de 26 de diciembre (BOE de 08.01.2008), y desarrollada por la
Resolución de 18 de febrero de 2008, (BOE de 28.02.2008).
En caso de impago, se apercibe formalmente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artº 95 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, que se procederá a su cobro por la vía de apremio con los recargos que legalmente procedan.

L.O.) Ley Orgánica; L.) Ley

INTERESADO/A MUNICIPIO
EXP. SANCIÓN LEGISLACIÓN INFRINGIDA
NIF/CIF/NIE (PROVINCIA)

FERMIN GALAN COUCE 310€ Coruña (A)


2055/2011 L.O. 1/1992 - 25.1
54129456Z incautación de lo intervenido (A Coruña)

VANESSA MARIA LOPEZ GARCIA 310€ Coruña (A)


2163/2011 L.O. 1/1992 - 25.1
47375738Q incautación de lo intervenido (A Coruña)

JESUS MANUEL GABARRI BORJA 600€ Coruña (A)


2275/2011 L.O. 1/1992 - 23.a)
47352038Y incautacion de lo intervenido (A Coruña)

AARON GINES MON ROMERO 100€ Oleiros


2294/2011 L.O. 1/1992 - 26.i)
53307604K (A Coruña)

JESUS MANUEL GABARRI BORJA 660€ Coruña (A)


2313/2011 L.O. 1/1992 - 23.a)
47352038Y incautacion de lo intervenido (A Coruña)
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 15

INTERESADO/A MUNICIPIO
EXP. SANCIÓN LEGISLACIÓN INFRINGIDA
NIF/CIF/NIE (PROVINCIA)

MARTIN REYES LOIRA 360€ Narón


2315/2011 L.O. 1/1992 - 23.a)
53614365P incautacion de lo intervenido (A Coruña)

LOUP DORIS KEWIN PRASZEZINSKI Santiago de Compostela


2318/2011 301€ L.O. 1/1992 - 23.n)
Y1826911N (A Coruña)

ALEXANDER FIAT MONTOYA Santiago de Compostela


2319/2011 90€ L.O. 1/1992 - 26.h)
X7321072B (A Coruña)

CARLOS MANUEL CANDAL DOPAZO 310€ Coruña (A)


2324/2011 L.O. 1/1992 - 25.1
32835255H incautación de lo intervenido (A Coruña)

JAVIER ROMERO DE LA ROSA 310€ Coruña (A)


2328/2011 L.O. 1/1992 - 25.1
47362325N incautación de lo intervenido (A Coruña)

OMAR SCURO ROSSI 310€ Coruña (A)


2331/2011 L.O. 1/1992 - 25.1
X4290738L incautación de lo intervenido (A Coruña)

HELENA PLANA SEOANE 420€ Oza dos Ríos


2332/2011 L.O. 1/1992 - 25.1
32836839S incautación de lo intervenido (A Coruña)

ALBERTO VILLADONIGA TRILLO 420€ Coruña (A)


2342/2011 L.O. 1/1992 - 25.1
46910243H incautación de lo intervenido (A Coruña)

BEGOÑA SALAZAR CONCHADO 420€ Coruña (A)


2346/2011 L.O. 1/1992 - 25.1
32699391S incautación de lo intervenido (A Coruña)

JESUS RIVERO CONCHADO 420€ Coruña (A)


2347/2011 L.O. 1/1992 - 25.1
46912097D incautación de lo intervenido (A Coruña)

MIGUEL ANGEL LOPEZ SERRANO 360€ Coruña (A)


2349/2011 L.O. 1/1992 - 25.1
32754116T incautación de lo intervenido (A Coruña)

GERMAN RODRIGUEZ MARTINEZ 420€ Coruña (A)


2353/2011 L.O. 1/1992 - 25.1
32446004L incautación de lo intervenido (A Coruña)

JOSE ALBERTO POLO LORENZO 360€ Narón


2441/2011 L.O. 1/1992 - 25.1
36169418D incautación de lo intervenido (A Coruña)

JORGE LOPEZ ARIAS 360€ Oleiros


2447/2011 L.O. 1/1992 - 25.1
34895060N incautación de lo intervenido (A Coruña)

GABRIEL JESUS DÍAZ 420€ Coruña (A)


2942/2011 L.O. 1/1992 - 25.1
X1103450W incautación de lo intervenido (A Coruña)

A Coruña, 08 de noviembre de 2011


(Gestión Edictos nº 127/2011)
EL SUBDELEGADO DEL GOBIERNO
JOSE LUIS UCIEDA SOMOZA
2011/14728
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 16

Administración Central
Ministerio de Política Territorial y Administración Pública
Subdelegación del Gobierno en A Coruña
Servicio de Asuntos Jurídicos

Acuerdos de iniciacion de expedientes administrativos

EDICTO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE de 27.11.92), modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14.1.99), se notifica a las personas que a continuación se relacionan acuerdos
de iniciación de expedientes instruidos por infracción a las disposiciones que asimismo se señalan, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Los interesados disponen de un plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación del
presente edicto, para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen pertinentes y, en su caso, pro-
poner prueba concretando los medios de que pretendan valerse, según lo establecido en el artículo 16.1 del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora (BOE de 9.8.93). Podrán examinar dentro de este plazo los expedientes que se instruyen en la Subdelegación
del Gobierno de A Coruña, Servicio de Asuntos Jurídicos, C/ San Andrés, nº 162, 3ª planta, de 9 a 14 horas todos los días
laborables, excepto el sábado. De no efectuar alegaciones, la iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución
conforme a lo dispuesto en el artículo 13.2 del citado Reglamento.
L.O.) Ley Orgánica; L.) Ley

INTERESADO/A MUNICIPIO
EXP. LEGISLACIÓN INFRINGIDA
NIF/CIF/NIE (PROVINCIA)
MIGUEL ANGEL CABEIRO MENGIBAR Culleredo
4057/2011 L.O. 1/1992 - 23.a)
32695836W (A Coruña)
JOAQUÍN RAMIRO FERNÁNDEZ Culleredo
4062/2011 L.O. 1/1992 - 23.a)
32795094S (A Coruña)
JUAN ANTONIO NAVARRO ECHEVARRIA Ames
4063/2011 L.O. 1/1992 - 23.a)
45143529A (A Coruña)
JORGE JUAN ALVAREZ MATOS Carballo
4064/2011 L.O. 1/1992 - 23.a)
47361741A (A Coruña)
ABDELJALIL NAOUM Coruña (A)
4067/2011 L.O. 1/1992 - 23.a)
X9029506M (A Coruña)
ALBA MARIA ENRIQUEZ VILAR Coruña (A)
4089/2011 L.O. 1/1992 - 25.1
47370037L (A Coruña)
SAUL VERDES FREIRE Coruña (A)
4109/2011 L.O. 1/1992 - 25.1
53160277D (A Coruña)
DANIEL BOUTUREIRA TOME Coirós
4112/2011 L.O. 1/1992 - 25.1
47386571Q (A Coruña)
JOSE MANUEL CADAVIECO PALEO Coruña (A)
4117/2011 L.O. 1/1992 - 25.1
32803168Q (A Coruña)
JOSE OSCAR CASTRO PARIS Coruña (A)
4122/2011 L.O. 1/1992 - 25.1
32798444F (A Coruña)
GABRIEL JESUS DÍAZ Coruña (A)
4131/2011 L.O. 1/1992 - 25.1
X1103450W (A Coruña)
LEONARDO NOVOA ROSALES Lugo
3566/2011 L.O. 1/1992 - 25.1
76828152X (Lugo)
JOSE LUIS GARCIA MUÑIZ Coruña (A)
3944/2011 L.O. 1/1992 - 23.a)
32845721L (A Coruña)
JOSE MARIA SESTO SESTO Santiso
4051/2011 L.O. 1/1992 - 23.a)
76454829T (A Coruña)

A Coruña, 08 de noviembre de 2011


(Gestión Edictos nº 128/2011)
EL SUBDELEGADO DEL GOBIERNO, JOSE LUIS UCIEDA SOMOZA
2011/14729
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 17

Administración Central
Ministerio de Política Territorial y Administración Pública
Subdelegación del Gobierno en A Coruña
Servicio de Asuntos Jurídicos

Fin de procedimiento administrativo

EDICTO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 27-11-92), modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (BOE 14-1-99), se notifica a la personas que a continuación se relacionan las resoluciones que
ponen fin a los expedientes instruidos por infracción a las disposiciones que asimismo se señalan, por pago voluntario de
la sanción antes de la resolución imponiendo la misma, según lo establecido en el artículo 8.2 del Real Decreto 1398/1992
de 4 de agosto por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora (B.O.E.
09-08-93), ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Los interesados podrán interponer contra la resolución del expediente, que no pone fin a la vía administrativa, recurso
de alzada, que deberá presentarse dentro del plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la publicación del
presente edicto, ante la Subdelegación del Gobierno o ante el Sr. Ministro del Interior o Ministro de Fomento, ante este
último en el caso de infracciones a la Ley del Sector Ferroviario, que es la autoridad competente para resolverlo, según
lo establecido en los artículos 114 y 115 de la mencionada Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común. Podrán comparecer dentro de este plazo, para examinar los expedientes, en la
Subdelegación del Gobierno de A Coruña, Servicio de Asuntos Jurídicos, C/ San Andrés, nº 162, 3ª planta, de 9 a 14 horas
todos los días laborables, excepto el sábado.

L.O.) Ley Orgánica; L.) Ley

INTERESADO/A MUNICIPIO
EXP. SANCIÓN LEGISLACIÓN INFRINGIDA
NIF/CIF/NIE (PROVINCIA)
JORGE BOTANA RAMOS 420€ Coruña (A)
3286/2011 L.O. 1/1992 - 25.1
46906878B incautación de lo intervenido (A Coruña)

A Coruña, 08 de noviembre de 2011


(Gestión Edictos nº 130/2011)
EL SUBDELEGADO DEL GOBIERNO
JOSE LUIS UCIEDA SOMOZA
2011/14730
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 18

Administración Central
Ministerio de Política Territorial y Administración Pública
Subdelegación del Gobierno en A Coruña
Servicio de Asuntos Jurídicos

Recurso de alzada

EDICTO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE de 27.11.92), modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14.1.99), se notifica a la/s persona/s que a continuación se relaciona/n resoluciones
de los recursos de alzada interpuestos contra la/s resolución/es de sanción/es de el/los expediente/s instruidos por
infracción/es a la/s disposición/es que asimismo se señalan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Los interesados podrán interponer contra la resolución del recurso de alzada, que pone fin a la vía administrativa,
(artículo 109-a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común), recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo
en cuya circunscripción tenga su domicilio, o se halle la sede del órgano autor del acto originario impugnado, a su elección,
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8º, nº 3, en relación con el artículo 14, nº 1, Segunda, ambos de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (BOE de 14.07.98), en el plazo de dos meses, a
contar desde el día siguiente al de notificación de la presente, de conformidad con lo previsto en el artículo 46, nº 1, de la
Ley últimamente citada. Podrán comparecer dentro de este plazo, para examinar los expedientes, en la Subdelegación del
Gobierno de A Coruña, Servicio de Asuntos Jurídicos, C/ San Andrés, nº 162, 3ª planta, de 9 a 14 horas todos los días
laborables, excepto el sábado.

L.O.) Ley Orgánica; L.) Ley

INTERESADO/A RESOLUCIÓN MUNICIPIO


EXP. LEGISLACIÓN INFRINGIDA
NIF/CIF/NIE RECURSO (PROVINCIA)
SANTIAGO ROMERO OTERO Desestimado Rianxo
4929/2010 L.O. 1/1992 - 23.a)
53489148A (A Coruña)

A Coruña, 08 de noviembre de 2011


(Gestión Edictos nº 129/2011)
EL SUBDELEGADO DEL GOBIERNO
JOSE LUIS UCIEDA SOMOZA
2011/14731
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 19

Administración Central
Ministerio de Política Territorial y Administración Pública
Subdelegación del Gobierno en A Coruña
Servicio de Asuntos Jurídicos

Resoluciones de expedientes administrativos de revocación de licencias de armas tipo E

EDICTO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE de 27.11.92), modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14.1.99), se notifica a las personas que a continuación se relacionan resoluciones
de expedientes administrativos de revocación de licencias de armas tipo “E”, instruidos por los motivos que asimismo se
señalan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Los interesados podrán interponer contra las citadas resoluciones, que ponen fin a la vía administrativa (artículo 109.
d) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (BOE de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE 14-1-99), y artículo 3.3 del Real
Decreto 1778/94, de 05 de agosto (BOE de 20-08-94), por el que se adecuan a la Ley 30/1992, las normas reguladoras de
los procedimientos de otorgamiento, modificación y extinción de autorizaciones , recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente de la provincia de A Coruña en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con los artículos 8.3, 14.1 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio
(BOE de 14 de julio), reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (durante el mes de agosto no correrá el plazo
para la interposición del recurso contencioso-administrativo - artículo 128.2-).
También pueden ser recurridas potestativamente en reposición ante el mismo órgano que las dictó, en el plazo de
un mes, contado desde el día siguiente al de la notificación de esta resolución. En este caso no se podrá interponer el
recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta
del recurso de reposición interpuesto, todo ello según lo establecido en los artículos 107, 116 y 117 de la mencionada Ley
30/1992, de 26 de noviembre.

INTERESADO/A MUNICIPIO
NIF/CIF/NIE (PROVINCIA)
MANUEL FERNANDEZ JEREMIAS (34887846-C) ORDES (A Coruña)

MOTIVO.–Dejar de reunir los requisitos establecidos en el artículo 97 y 98 del Real Decreto 137/93, de 29 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de Armas, para la posesión de armas de fuego.

A Coruña, 14 de noviembre de 2011.


EL SUBDELEGADO DEL GOBIERNO
JOSE LUIS UCIEDA SOMOZA
2011/14974
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 20

Administración Autonómica
Xunta de Galicia
Consellería de Economía e Industria
Xefatura Territorial da Coruña

Número de expediente: IN407A 163/2011


Resolución do 3 de novembro de 2011, da Xefatura Territorial da Consellería de Economía e Industria da Coruña, pola
que se somete a información pública a petición da autorización administrativa da instalación eléctrica no concello da Pobra
do Caramiñal (expediente IN407A 163/2011).
Para os efectos previstos na Lei 54/1997, do 27 de novembro (BOE n.° 285), do sector eléctrico, e no título VII do
Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro (BOE n.° 310), polo que se regulan as actividades de transporte, distribución,
comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, sométese a infor-
mación pública a petición da autorización administrativa da instalación eléctrica que se cita:
Solicitante: Unión Fenosa Distribución, S.A.
Enderezo social: Avda. de Arteixo, 171, 15007 - A Coruña.
Denominación: L.M.T.S., C.T., R.B.T. Castro.
Situación: concello da Pobra do Caramiñal.
Características técnicas:
Liña eléctrica de media tensión aérea a 20 kV a C.T. Castro, cunha lonxitude de 0,044 km, coa orixe en apoio en deri-
vada da L.M.T.A. a C.T. Devesa-Xobre (expediente 27.254) a C.T. depuradora Pobra (expediente 51.680), en condutor tipo
LA-56154,6 mm2, e final no apoio proxectado n.° 2.
Liña eléctrica de media tensión aérea a 20 kV a C.T. depuradora Pobra, cunha lonxitude de 0,017 km, coa orixe no
citado apoio proxectado n.° 2, con condutor tipo LA-30/31,1 mm2, e final en apoio existente.
Liña eléctrica de media tensión subterránea a 20 kV a C.T. Castro, cunha lonxitude de 0,458 km, en condutor tipo
RHZ1-2OL-12/20 kV-3x(1X150) mm2 Al, coa orixe no paso aéreo-subterráneo do citado apoio proxectado n.° 2 e final en
C.T. Castro proxectado.
Centro de transformación (CT) prefabricado Castro, cunha potencia de 250 kVA e unha relación de transformación de
20/0,400-0,230 kV.
Rede de baixa tensión subterránea, composta de 2 circuitos, cunha lonxitude de 0,263 km, en condutor tipo XZ1 0,611
kV 4x(1x240) mm2 Al, coa oríxe no C.T. proxectado e final en pasos aéreos subterráneos.
Rede de baixa tensión aérea, coa orixe nos pasos aéreo-subterráneos da R.B.T.S., consistentes no reforzo de tramos
en condutor tipo RZ 3x50154,6 mm2 Al e substitución de 3 apoios existentes, cunha lonxitude total de 0,445 km. Concello
da Pobra do Caramiñal.
Todas aquelas persoas ou entidades que se consideren afectadas podarán examinar o expediente e presentar as súas
alegacións nesta Xefatura Territorial, situado no edificic administrativo de Monelos, s/n, 15071 - A Coruña, no prazo de vinte
días, a partir da última publicación.

A Coruña, 3 de novembro de 2011.


A xefa territorial
Por ausencia
O xefe do Servizo de Administración Industrial
Artigo 39.3 Decreto 324/2009 (DOG n.°. 117, do 17/06/2009)
Isidoro Martínez Arca
2011/14804
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 21

Administración Autonómica
Xunta de Galicia
Consellería de Economía e Industria
Xefatura Territorial da Coruña

Número de expediente: IN407A 2011/257


Resolución do 27 de outubro de 2011, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se somete a información pública a pe-
tición de autorización da instalación eléctrica no concello das Pontes de García Rodríguez (expediente IN407A 2011/257).
Para os efectos previstos na Lei 54/1997 do 27 de novembro (B.O.E. n.° 285), do Sector Eléctrico, e no título VII do
Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro (B.O.E. n.° 310), polo que se regulan as actividades de transporte, distribu-
ción, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, sométese a
información pública a petición de autorización administrativa da instalación eléctrica que se describe:
Solicitante: DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA NIEBLA, S.L.
Domicilio social: rúa Linares Rivas, 44-21 C, 15005 - A Coruña
Denominación: LMTS a 20 kV e CT’S Penapurreira e Fraga dos Cregos
Situación: concello das Pontes de García Rodríguez
Características técnicas:
• Línea de media tensión soterrada (LMTS) a 20 kV, cunha lonxitude de 2,5515 km, con conductor RHZ1-2OL-18/30
kV 2x(3x(1x240)) mm2 Al, con orixe na saída de reserva do novo punto fronteira en Saa (coordenadas UMT, X: 588.826, Y:
4.812.012) (Expte. IN407A 2011/253), entrando e saíndo do CT Penapurreira proxectado (coordenadas UTM, X: 587.826,
Y: 4.811.046) e con final no CT Fraga dos Cregos proxectado (coordenadas UTM, X: 589.024, Y: 4.810.838).
• Centro de seccionamento e transformación (CT) Penapurreira prefabricado, compusto dun transformador de potencia
de 100 kVA e unha relación de transformación 20.000/400-230 V, así como das seguintes celdas: cela de liña de entrada,
cela de liña de saída, cela de protección de transformador e 2 celas de liña de reserva.
• Centro de seccionamento e transformación (CT) Fraga dos Cregos prefabricado,composto dun transformador de
potencia de 100 kVA e unha relación de transformación 20.000/400-230 V, así como as seguintes celas: cela de liña de
entrada, cela de protección de transformador e 1 cela de liña de reserva.
Todas aquelas persoas ou entidades que se consideren afectadas poderán examinar o expediente e presentar as súas
alegacións nesta Xefatura Territorial, sito no edificio administrativo de Monelos, s/n, 15071 - A Coruña, no prazo de vinte
días, a partir da última publicación.

A Coruña, 27 de outubro de 2011.


A xefa territorial
Tristana Moraleja Gómez
2011/14822
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 22

Administración Autonómica
Xunta de Galicia
Consellería de Economía e Industria
Xefatura Territorial da Coruña

Número de expediente: IN407A 2011/254


Resolución do 27 de outubro de 2011, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se somete a información pública a
petición de autorización da instalación eléctrica no concello de Val do Dubra (expediente IN407A 2011/254).
Para os efectos previstos na Lei 54/1997 do 27 de novembro (B.O.E. N° 285), do Sector Eléctrico, e no Título VII do
Real Decreto 1955/2000, do 1 de decembro (B.O.E. N° 310), polo que se regulan as actividades de transporte, distribu-
ción, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, sométese a
información pública a petición de autorización administrativa da instalación eléctrica que se describe:
Solicitante: Central Eléctrica Industrial, S.L.
Domicilio social: lugar de Cernadas, s/n, Portomouro, 15781 Val do Dubra (A Coruña).
Denominación: LMT SUBTERRÁNEA A 20 KV DC CENTRO SECCIONAMIENTO E TRANSFORMACIÓN 630 KVA EN
PORTAL.
Situación: concello de Val do Dubra.
Características técnicas:
• Liña de media tensión soterrada (LMTS) a 20 kV, cunha lonxitude de 0,939 km, con conductor tipo RHZ1-2 OL-12/20
kV 3(1x240) mm2 Al, con orixe no paso aereo-soterrado a instalar en apoio metálico AC-500 na LMTA 20 kV propiedade do
solicitante, e final no centro de seccionamento e transformación en Portal do Agro.
• Liña de media tensión soterrada (LMTS) a 20 kV, cunha lonxitude de 0,729 km, con conductor tipo RHZ1-2 OL-12/20
kV 3(1x240) mm2 Al, compartindo canalización coa anteriormente citada liña soterrada, con orixe en arqueta situada a 2
m do paso aéreo-soterrado a instalar en apoio de hormigon existente HV-630-R13 CR1 CA existente na LMTA 20 kV nas
proximidades do CTA Cernadas e final no centro de seccionamento e transformación en Portal do Agro.
• Centro de seccionamento e transformación en edificio prefabricado en Portal do Agro, onde chegan as citadas liñas
soterradas e cun transformador de potencia de 630 kVA e unha relación de transformación 20.000/400-230 V, quedando
prediseñado para 2 x 630 kVA.
Todas aquelas persoas ou entidades que se consideren afectadas poderán examinar o expediente e presentar as súas
alegacións nesta Xefatura Territorial, sito no edificio administrativo de Monelos, s/n, 15071 - A Coruña, no prazo de vinte
días, a partir da última publicación.

A Coruña, 27 de outubro de 2011.


A xefa territorial
Tristana Moraleja Gómez
2011/14823
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 23

Administración Autonómica
Xunta de Galicia
Consellería de Economía e Industria
Xefatura Territorial da Coruña

Resolución do 14 de novembro de 2011, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se somete a información pública
a petición de autorización das instalacións eléctricas que se describen no concello da Laracha (n.º de expediente:
IN407A 2011/306-1)
Resolución do 14 de novembro de 2011, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se somete a información pública a pe-
tición de autorización das instalacións eléctricas que se describen no concello da LARACHA (N.º Expte. IN407A 2011/306-1).
Para os efectos previstos na Lei 54/1997, do 27 de novembro, e no artigo 125 do Real decreto 1955/2000, do 1
de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procede-
mentos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, sométese a información pública a petición de autorización das
instalacións eléctricas que se describen:
– Solicitante: SUELO EMPRESARIAL DEL ATLÁNTICO, S.L.
– Enderezo social: POLÍGONO DE FONTIÑAS, AREA CENTRAL, 1.ª P. L32, 15707 SANTIAGO DE COMPOSTELA.
– Denominación: DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDADE EN AT (20 KV), BT.
– Situación: PARQUE EMPRESARIAL DA LARACHA.
– Descricións técnicas:
REDE DE AT EN ANEL, EN CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA, CONDUTORES RHZ1-2OL 12/20KV 1X240 MM2 AL.
CENTROS DE TRANSFORMACIÓN: CT1 2X630 KVA, CT2 2X630 KVA, CT3 2X630 KVA, CT4 2X630 KVA, CT5 1X400 E
1X630 KVA, CT6 1X250 KVA, CT7 1X400 E 1X630 KVA, CT8 1X400 KVA, EN EDIFICIOS PREFABRICADOS, 15-20/0,42 KV,
ACEITE.
REDE DE BT PARA ALIMENTACIÓN AS PARCELAS, CONDUTOR RV 1X240 MM2 AL E 1X50 MM2 PARA OS CADROS DE
ALUMEADO.
Todas aquelas persoas ou entidades que se consideren afectadas poderán presentar as súas alegacións nesta Xefatu-
ra Territorial, praza Luis Seoane, s/n, no prazo de vinte días. Así mesmo, e durante o mencionado prazo, tamén se poderá
examinar o proxecto da instalación.

A Coruña, 14 de novembro de 2011.


A xefa territorial
Por ausencia
O xefe do servizo de administración industrial
Art. 39.3 Decreto 324/2009 (DOG n.º 117, do 17/06/2009)
Isidoro Martinez Arca
2011/14964
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 24

Administración Local
Provincial

Deputación Provincial da Coruña


Tesourería

Elevación definitiva das “Bases para a prestación de servizos en materia de sancións por infracción das normas
sobre tráfico, circulación de vehículos de motor e seguridade viaria e da taxa pola utilización privativa ou aproveita-
mentos especiais...”
Trala publicación no Boletín Oficial da Provincia nº 66, do día 6 de abril de 2011 das bases para a prestación de servizos
en materia de sancións por infracción das normas sobre tráfico, circulación de vehículos de motor e seguridade viaria e
da taxa pola utilización privativa ou aproveitamentos especiais aos concellos que non teñan delegada a xestión tributaria
e a recadación dos impostos municipais obrigatorios, e transcorrido o prazo de 30 días de exposición ao público para
presentación de reclamacións sen que consten presentadas, enténdese definitivamente aprobado o acordo cuxo contido
transcríbese a continuación:

BASES PARA A PRESTACIÓN DE SERVIZOS EN MATERIA DE SANCIÓNS POR INFRACCIÓN DAS NORMAS SOBRE TRÁFICO,
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR E SEGURIDADE VIARIA E DA TAXA POLA UTILIZACIÓN PRIVATIVA OU APROVEITA-
MENTOS ESPECIAIS AOS CONCELLOS QUE NON TEÑAN DELEGADA A XESTIÓN TRIBUTARIA E A RECADACIÓN DOS IMPOSTOS
MUNICIPAIS OBRIGATORIOS.
1º) Aprobar inicialmente as bases para a prestación de servizos en materia de sancións por infracción das normas
sobre tráfico, circulación de vehículos a motor e seguridade viaria e da taxa pola utilización privativa ou aproveitamentos
especiais para os concellos que non teñan delegada a xestión tributaria e a recadación dos impostos municipais obrigato-
rios, co contido seguinte:

BASE PRIMEIRA: OBXECTO


A Deputación Provincial da Coruña asumirá as competencias relacionadas na base terceira, por delegación expresa dos
concellos que non teñen delegada a xestión, inspección e recadación dos tributos obrigatorios e que así o acorden, con
adhesión particular e expresa de cada concello ás presentes bases.

BASE SEGUNDA: RÉXIME XURÍDICO


O exercicio das competencias obxecto destas bases rexerase en primeiro termo pola presente norma e, ademais en
todo o que non se opoña, contradiga ou resulte incompatible con elas, polo disposto en:
- a base segunda das bases para a prestación de servizos en materia de sancións por infracción das normas sobre
tráfico, circulación de vehículos de motor e seguridade viaria aprobadas polo Pleno da Deputación na sesión celebrada o
día 26 de xuño de 2009.
- e a base segunda das bases para a prestación de servizos tributarios aos concellos da provincia, aprobadas por
acordo plenario do 29 de xuño de 2001 e modificadas por acordo plenario do 28 de maio de 2010.

BASE TERCEIRA: CONTIDO E ALCANCE DA DELEGACIÓN


A Deputación asumirá as seguintes competencias:
1ª) A recadación voluntaria e executiva das sancións municipais por infraccións da Lei sobre tráfico, circulación de
vehículos de motor e seguridade viaria.
En particular, en materia de recadación, será competencia da Deputación no exercicio das seguintes funcións:
- Tramitación, concesión e posterior seguimento de aprazamentos e/ou fraccionamentos de pago.
- Declaración de insolvencias e de créditos incobrables.
- Representación do concello nos procedementos xudiciais de quebra ou suspensión de pagos nos que resulte afectado
algún expediente executivo.
2ª) A instrucción dos expedientes sancionadores por denuncias cursadas polos concellos no ámbito das súas compe-
tencias, por infracción da normativa de tráfico, circulación de vehículos de motor e seguridade viaria. Tamén instruirá os
expedientes de interposición de recursos administrativos contra as resolución sancionadoras e representará os concellos
nos recursos contencioso-administrativos que se presenten sobre esta materia.
Os concellos manterán a competencia para resolver os expedientes sancionadores e os recursos contra as resolución
sancionadoras.
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 25

A instrución dos expedientes levaraa a cabo a Unidade de Instrución de Sancións Municipais de Tráfico da Deputación
(en diante UISMT), e actuará como xefe instrutor o xefe da mencionada unidade.
Os concellos colaborarán na instrución dos expedientes sancionadores emitindo os informes e realizando as probas
que en cada expediente considere necesarios o seu instrutor.
3ª) A xestión, inspección e recadación voluntaria e executiva da taxa pola utilización privativa ou aproveitamentos
especiais constituídos no solo, subsoló ou voo das vías públicas municipais, a favor de empresas explotadoras de servizos
de subministracións que resulten de interese xeral. A xestión que pode ser obxecto de delegación, tanto lle pode afectar ao
suposto xeral do artigo 24 do Texto refundido da lei reguladora das facendas locais, aprobado por Real decreto lexislativo
2/2004 do 5 de marzo, consistente no 1,5% dos ingresos brutos obtidos no termo municipal, como ao suposto especial
da telefonía móbil.

BASE CUARTA: AVOCACIÓN


Os concellos poderán avocar para si, mediante comunicación escrita e razoada dirixida a Deputación, a tramitación
de determinados expedientes en curso, debido a circunstancias tales como a repercusión económico-social que a súa
execución puidese ter no municipio.
Neste suposto, a Deputación formulará a data das liquidacións afectadas e quedará exenta de calquera responsabi-
lidade que puidese producirse no futuro con respecto a elas. As ditas liquidacións non poderán ser cargadas de novo á
Deputación para a continuación do procedemento.

BASE QUINTA: LABORES ESPECÍFICOS DE AMBAS ADMINISTRACIÓNS NO PROCEDEMENTO SANCIONADOR E NORMALIZA-


CIÓN DAS INFRACCIÓNS E SANCIÓNS.
Neste punto, estarase ao disposto nas bases cuarta e quinta das Bases para a prestación de servizos en materia de
sancións por infracción das normas sobre tráfico, circulación de vehículos de motor e seguridade viaria aprobadas polo
Pleno da Deputación na sesión celebrada o día 26 de xuño de 2009.

BASE SEXTA: SEGUIMENTO DOS EXPEDIENTES POLOS CONCELLOS


As autoridades e funcionariado dos concellos debidamente autorizados e acreditados poderán facer o seguimento
puntual dos expedientes, así como obter resultados globais e estatísticas de xestión, accedendo á aplicación informática da
área Tributaria da Deputación; todo iso con suxeición a Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos
de carácter persoal e normativa de desenvolvemento.

BASE SÉTIMA: TAXAS POLA PRESTACIÓN DE SERVIZOS DELEGADOS


As taxas que han de aboar os concellos delegantes serán recollidas na ordenanza fiscal número 5 da Deputación. O
seu importe é o seguinte:
No caso das sancións municipais de tráfico:
- O 12,5% do importe recadado en concepto de sanción en período voluntario
- O 25% do importe recadado en concepto de sanción en período executivo.
No caso da taxa por utilización privativa ou aproveitamentos especiais:
- O 5% do importe das cotas recadadas en período voluntario.
- O 75% do importe das recargas de constrinximento recadadas en período executivo.
- O 50% do importe das sancións que se deriven da xestión e inspección da taxa pola utilización privativa ou aprovei-
tamentos especiais constituídos no solo, subsolo, ou voo das vías públicas, a favor de empresas explotadoras de servizos
de subministracións de interese xeral, recadadas en período voluntario e executivo. No caso de que os anteriores importes
fosen recadados en período executivo, cobrarase tamén o 75% das recargas do período executivo.

BASE OITAVA: RESULTADOS DA XESTIÓN RECADATORIA


Da recadación procedente das sancións de tráfico e da taxa por utilización privativa ou aproveitamentos especiais, xa
sexa en período voluntario como en período executivo, practicaranse liquidacións provisionais de periodicidade trimestral.
No primeiro trimestre do exercicio seguinte, practicarase a liquidación anual e definitiva do exercicio anterior. O importe
que lle ha de entregar a cada concello calcularase deducindo da recadación íntegra os seguintes importes:
- Liquidacións provisionais.
- Devolucións de ingresos indebidos.
- Taxas por prestación dos servizos obxecto destas bases.
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 26

- Outros importes que procedan, relacionados coas competencias delegadas, debidamente xustificados.

BASE NOVENA: COLABORACIÓN DOS CONCELLOS


De conformidade co disposto nos artigos 106.3 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local e 8
da Lei reguladora das facendas locais e co obxecto de facilitar o exercicio das competencias delegadas na Deputación, os
concellos deberanlle prestar a esta a colaboración necesaria, especialmente nos seguintes aspectos:
- A localización de suxeitos pasivos, contribuíntes, obrigados ao pago ou debedores en xeral, certificando ou informando
respecto da súa veciñanza ou non no termo municipal, a posesión ou carencia de bens e o exercicio ou non de actividades
económicas.
- Pór ao dispor dos Servizos Tributarios da Deputación os seus rexistros e bases de datos que conteñan información
de interese tributario, respectando en todo caso o establecido na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección
de datos de carácter persoal e as súas normas de desenvolvemento.
- A exposición pública no taboleiro de anuncios do concello e outros lugares de costume, dos edictos que se diten no
exercicio das competencias delegadas.
- Responder en prazo os requirimentos de información que, con ocasión da tramitación de calquera expediente, realice
a Deputación.

BASE DÉCIMA: PROCEDEMENTO DE DELEGACIÓN E ACEPTACIÓN


De acordó co disposto no artigo 106.3 da Lei 7/1985, de bases do réxime local e do artigo 7 do Texto refundido da
lei de facendas locais, aprobado por Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, o procedemento para formalizar a
delegación das competencias obxecto destas bases será o seguinte:
1) Acordo de delegación de competencias, adoptado polo Pleno do Concello delegante.
2) Comunicación do acordó á Deputación.
3) Acordo de aceptación da delegación de competencias, adoptado polo Pleno da Deputación.
4) Publicación de ambos acordos (de delegación e aceptación) no Boletín Oficial da Provincia e no Diario Oficial de
Galicia, para xeral coñecemento.

BASE UNDÉCIMA: VIXENCIA DA DELEGACIÓN


A delegación entrará en vigor desde o día seguinte ao da publicación do acordo de aceptación no Boletín Oficial da
Provincia e no Diario Oficial de Galicia e terá un período de vixencia de 10 anos, contados a partir de dita data e ata o 31
de decembro do ano en que se cumpra o devandito período de vixencia.
Este prazo de delegación poderá prorrogarse tácitamente por períodos iguais, se ninguna das partes comunica á outra,
cun mínimo dun ano de antelación ao seu vencemento, o seu desexo de deixar sen efecto a delegación, o que deberá
formalizalo o mesmo órgano e procedemento que levou a cabo a delegación.

BASE DUODÉCIMA: NORMAS DE DESENVOLVEMENTO


Facúltase ao presidente da Deputación para aprobar por resolución cantas normas fosen necesarias para o adecuado
cumprimento e desenvolvemento das presentes bases.

2º) A aplicación efectiva da base sétima quedará condicionada á modificación da Ordenanza fiscal número 5 desta
Deputación relativa á taxa pola prestación dos servizos tributarios.

3º) Expoñer ao público as presentes bases por un prazo de trinta días. Se non houbera reclamacións durante o período
de exposición ao público entenderase definitivo o acordo inicial agora adoptado. Se houbera reclamacións deberán resol-
verse e someter o texto deste acordo á aprobación definitiva do Pleno da Corporación.

A Coruña, a 17 de novembro de 2011


O presidente, O secretario,
Asdo.: D. Diego Calvo Pouso Asdo.: D. José Luis Almau Supervía
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 27

Tras la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia nº 66, del día 6 de abril de 2011 de las bases para la presta-
ción de servicios en materia de sanciones por infracción de las normas sobre tráfico, circulación de vehículos de motor y
seguridad vial y de la tasa por la utilización privativa o aprovechamientos especiales a los ayuntamientos que no tengan
delegada la gestión tributaria y la recaudación de los impuestos municipales obligatorios, y transcurrido el plazo de 30 días
de exposición al público para presentación de reclamaciones sin que consten presentadas, se entiende definitivamente
aprobado el acuerdo cuyo contenido se transcribe a continuación:

BASES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN MATERIA DE SANCIONES POR INFRACCIÓN DE LAS NORMAS SOBRE
TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR Y SEGURIDAD VIAL Y DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O
APROVECHAMIENTOS ESPECIALES A LOS AYUNTAMIENTOS QUE NO TENGAN DELEGADA LA GESTIÓN TRIBUTARIA Y LA RECAU-
DACIÓN DE LOS IMPUESTOS MUNICIPALES OBLIGATORIOS.
1º) Aprobar inicialmente las bases para la prestación de servicios en materia de sanciones por infracción de las normas
sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial y de la tasa por la utilización privativa o aprovechamientos
especiales para los ayuntamientos que no tengan delegada la gestión tributaria y la recaudación de los impuestos munici-
pales obligatorios, con el contenido siguiente:

BASE PRIMERA: OBJETO


La Diputación Provincial de A Coruña asumirá las competencias relacionadas en la base tercera, por delegación expresa
de los ayuntamientos que no tienen delegada la gestión, inspección y recaudación de los tributos obligatorios y que así lo
acuerden, con adhesión particular y expresa de cada ayuntamiento a las presentes bases.

BASE SEGUNDA: RÉGIMEN JURÍDICO


El ejercicio de las competencias objeto de estas bases se regirá en primer término por la presente norma y, además en
todo lo que no se oponga, contradiga o resulte incompatible con las mismas, por lo dispuesto en:
- la base segunda de las Bases para la prestación de servicios en materia de sanciones por infracción de las normas
sobre tráfico, circulación de vehículos de motor y seguridad vial aprobadas por el Pleno de la Diputación en la sesión
celebrada el día 26 de junio de 2009.
- y la base segunda de las Bases para la prestación de servicios tributarios a los ayuntamientos de la provincia, aproba-
das por acuerdo plenario del 29 de junio de 2001 y modificadas por acuerdo plenario del 28 de mayo de 2010.

BASE TERCERA: CONTENIDO Y ALCANCE DE LA DELEGACIÓN


La Diputación asumirá las siguientes competencias:
1ª) La recaudación voluntaria y ejecutiva de las sanciones municipales por infracciones de la Ley sobre tráfico, circula-
ción de vehículos de motor y seguridad vial.
En particular, en materia de recaudación, será competencia de la Diputación en el ejercicio de las siguientes
funciones:
- Tramitación, concesión y posterior seguimiento de aplazamientos y/o fraccionamientos de pago.
- Declaración de insolvencias y de créditos incobrables.
- Representación del Ayuntamiento en los procedimientos judiciales de quiebra o suspensión de pagos en los que
resulte afectado algún expediente ejecutivo.
2ª) La instrucción de los expedientes sancionadores por denuncias cursadas por los ayuntamientos en el ámbito de
sus competencias, por infracción de la normativa de tráfico, circulación de vehículos de motor y seguridad vial. También
instruirá los expedientes de interposición de recursos administrativos contra las resoluciones sancionadoras y representará
los ayuntamientos en los recursos contencioso-administrativos que se presenten sobre esta materia.
Los ayuntamientos mantendrán la competencia para resolver los expedientes sancionadores y los recursos contra las
resoluciones sancionadoras.
La instrucción de los expedientes la llevará a cabo la Unidad de Instrucción de Sanciones Municipales de Tráfico de la
Diputación (en adelante UISMT), actuando como jefe instructor el jefe de la mencionada Unidad.
Los ayuntamientos colaborarán en la instrucción de los expedientes sancionadores emitiendo los informes y realizando
las pruebas que en cada expediente considere necesarios su instructor.
3ª) La gestión, inspección y recaudación voluntaria y ejecutiva de la tasa por la utilización privativa o aprovechamientos
especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, a favor de empresas explotadoras
de servicios de suministros que resulten de interés general. La gestión que puede ser objeto de delegación, tanto le puede
afectar al supuesto general del artículo 24 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 28

por Real Decreto Legislativo 2/2004 del 5 de marzo, consistente en el 1,5% de los ingresos brutos obtenidos en el término
municipal, como al supuesto especial de la telefonía móvil.

BASE CUARTA: AVOCACIÓN


Los ayuntamientos podrán avocar para sí, mediante comunicación escrita y razonada dirigida a la Diputación, la trami-
tación de determinados expedientes en curso, debido a circunstancias tales como la repercusión económico-social que su
ejecución pudiera tener en el municipio.
En este supuesto, la Diputación formulará la baja de las liquidaciones afectadas y quedará exenta de cualquier respon-
sabilidad que pudiera producirse en el futuro con respecto a ellas. Dichas liquidaciones no podrán ser cargadas de nuevo
a la Diputación para la continuación del procedimiento.

BASE QUINTA: LABORES ESPECÍFICAS DE AMBAS ADMINISTRACIONES EN EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR Y NORMA-


LIZACIÓN DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES.
En este punto, se estará a lo dispuesto en las bases cuarta y quinta de las Bases para la prestación de servicios en
materia de sanciones por infracción de las normas sobre tráfico, circulación de vehículos de motor y seguridad vial aproba-
das por el Pleno de la Diputación en la sesión celebrada el día 26 de junio de 2009.

BASE SEXTA: SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES POR LOS AYUNTAMIENTOS


Las autoridades y funcionariado de los ayuntamientos debidamente autorizados y acreditados podrán hacer el segui-
miento puntual de los expedientes, así como obtener resultados globales y estadísticas de gestión, accediendo a la aplica-
ción informática del área Tributaria de la Diputación; todo eso con sujeción a Ley orgánica 15/1999, del 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal y normativa de desarrollo.

BASE SÉPTIMA: TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DELEGADOS


Las tasas que han de abonar los ayuntamientos delegantes serán recogidas en la ordenanza fiscal número 5 de la
Diputación. Su importe es el siguiente:
a) En el caso de las sanciones municipales de tráfico:
- El 12,5% del importe recaudado en concepto de sanción en período voluntario
- El 25% del importe recaudado en concepto de sanción en período ejecutivo.
b) En el caso de la tasa por utilización privativa o aprovechamientos especiales:
- El 5% del importe de las cuotas recaudadas en período voluntario.
- El 75% del importe de las recargas de apremio recaudadas en período ejecutivo.
- El 50% del importe de las sanciones que se deriven de la gestión e inspección de la tasa por la utilización privativa
o aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo, o vuelo de las vías públicas, a favor de empresas
explotadoras de servicios de suministros de interés general, recaudadas en período voluntario y ejecutivo. En caso de que
los anteriores importes fueran recaudados en período ejecutivo, se cobrará también el 75% de los recargos del período
ejecutivo.

BASE OCTAVA: RESULTADOS DE LA GESTIÓN RECAUDATORIA


De la recaudación procedente de las sanciones de tráfico y de la tasa por utilización privativa o aprovechamientos es-
peciales, ya sea en período voluntario como en período ejecutivo, se practicarán liquidaciones provisionales de periodicidad
trimestral.
En el primer trimestre del ejercicio siguiente, se practicará la liquidación anual y definitiva del ejercicio anterior. El
importe que se le ha de entregar a cada ayuntamiento se calculará deduciendo de la recaudación íntegra los siguientes
importes:
- Liquidaciones provisionales.
- Devoluciones de ingresos indebidos.
- Tasas por prestación de los servicios objeto de estas bases.
- Otros importes que procedan, relacionados con las competencias delegadas, debidamente justificados.

BASE NOVENA: COLABORACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS


De conformidad con lo dispuesto en los artículos 106.3 de la Ley 7/1985, del 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local y 8 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y con el objeto de facilitar el ejercicio de las competencias
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 29

delegadas en la Diputación, los ayuntamientos le deberán prestar a ésta la colaboración necesaria, especialmente en los
siguientes aspectos:
- La localización de sujetos pasivos, contribuyentes, obligados al pago o deudores en general, certificando o informando
respecto de su vecindario o no en el término municipal, la posesión o carencia de bienes y el ejercicio o no de actividades
económicas.
- Poner a disposición de los Servicios Tributarios de la Diputación sus registros y bases de datos que contengan infor-
mación de interés tributario, respetando en todo caso lo establecido en la Ley orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y sus normas de desarrollo.
- La exposición pública en el tablón de anuncios del ayuntamiento y otros lugares de costumbre, de los edictos que se
dicten en el ejercicio de las competencias delegadas.
- Responder en plazo los requerimientos de información que, con ocasión de la tramitación de cualquier expediente,
realice la Diputación.

BASE DÉCIMA: PROCEDIMIENTO DE DELEGACIÓN Y ACEPTACIÓN


De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 106.3 de la Ley 7/1985, de Bases del Régimen Local y del artículo 7 del
Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, del 5 de marzo, el proce-
dimiento para formalizar la delegación de las competencias objeto de estas bases será el siguiente:
1) Acuerdo de delegación de competencias, adoptado por el Pleno del Ayuntamiento delegante.
2) Comunicación del acuerdo a la Diputación.
3) Acuerdo de aceptación de la delegación de competencias, adoptado por el Pleno de la Diputación.
4) Publicación de ambos acuerdos (de delegación y aceptación) en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Diario Oficial
de Galicia, para general conocimiento.

BASE UNDÉCIMA: VIGENCIA DE LA DELEGACIÓN


La delegación entrará en vigor desde el día siguiente al de la publicación del acuerdo de aceptación en el Boletín Oficial
de la Provincia y en el Diario Oficial de Galicia y tendrá un período de vigencia de 10 años, contados a partir de dicha fecha
y hasta el 31 de diciembre del año en que se cumpla dicho período de vigencia.
Este plazo de delegación podrá prorrogarse tácitamente por períodos iguales, si ninguna de las partes comunica a la
otra, con un mínimo de un año de antelación a su vencimiento, su deseo de dejar sin efecto la delegación, lo que deberá
formalizar el mismo órgano y procedimiento que llevó a cabo la delegación.

BASE DUODÉCIMA: NORMAS DE DESARROLLO


Se faculta al Presidente de la Diputación para aprobar por resolución cuantas normas fueran necesarias para el ade-
cuado cumplimiento y desarrollo de las presentes bases.

2º) La aplicación efectiva de la Base séptima quedará condicionada a la modificación de la Ordenanza Fiscal número 5
de esta Diputación relativa a la tasa por la prestación de los servicios tributarios.

3º) Exponer al público las presentes Bases por un plazo de treinta días. Si no hubiera reclamaciones durante el período
de exposición al público se entenderá definitivo el acuerdo inicial ahora adoptado. Si hubiera reclamaciones deberán resol-
verse y someter el texto de este acuerdo a la aprobación definitiva del Pleno de la Corporación.

A Coruña, a 17 de noviembre de 2011


El Presidente, El Secretario,
Fdo.: D. Diego Calvo Pouso Fdo.: D. José Luis Almau Supervía
2011/15067
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 30

Administración Local
Provincial

Deputación Provincial da Coruña


Tesourería. Servizo Provincial de Recadación

Notificación do expte. n.º 3518-3389 a nome de D. Jacobo Llado Bertrand

NEGOCIADO DE RECURSOS

EDICTO DE NOTIFICACIÓN DA RESOLUCIÓN Nº 2.651, CON DATA DO 28/09/2011, DITADA POLA VICETESORERÍA DESTA
EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL, CORRESPONDENTE AO RECURSO DO 13/05/2011
(EXPTE.: 3518/3389)
Intentouse a notificación o día 17/10/2011, a través de carta certificada con xustificante de recepción ao contribuínte
abaixo citado, da Resolución nº 2.651, con data do 28/09/2011, ditada pola vicetesorería desta Excma. Deputación
Provincial, ao enderezo que consta no expediente e ésta foi devolta polo servizo de Correos, por DESCOÑECIDO, xa que
logo, notifícase a través do Boletín Oficial da Provincia de conformidade co disposto no art. 112 da Lei 58/2003, do 17 de
decembro, xeral tributaria ao contribuínte que deseguido se detalla para que compareza na Deputación Provincial da Coruña,
no Servizo de Recadación -8º andar- sita na rúa Mister Archer Milton Huntington, nº 17, C. P.15011 -A CORUÑA- en horario
de atención ao público, de 9h. a 14h., no prazo de 15 días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación
deste edicto no boletín.
Se transcorrido o devandito prazo non comparece, a notificación entenderase producida para todos os efectos legais
desde o día seguinte ao vencemento do prazo sinalado para comparecer.

Nome do contribuínte Enderezo


C/ General Arrando, 32 - 5º D
D. JACOBO LLADO BERTRAND
28010 - MADRID - (Madrid)

A Coruña, 04 de novembro de 2011


O Xefe do Servizo,
Asdo. Justo Real Iglesias.
2011/14691
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 31

Administración Local
Provincial

Deputación Provincial da Coruña


Tesourería. Servizo Provincial de Recadación. Zona 2

Citación para notificar por comparecencia (Artigos 112 LXT e 59 LRXAPEPAC)


CITACIÓN PARA NOTIFICAR POR COMPARECENCIA (Art. 112 LXT e 59 LRXAPEPAC)

CITACIÓN PARA NOTIFICAR POR COMPARECENCIA. Art. 112 LGT y 59 LRJAPYPAC


EL RECAUDADOR DE TRIBUTOS LOCALES DE LA ZONA 2 DEL SERVICIO PROVINCIAL DE RECAUDACIÓN DE A CORUÑA.
HACE SABER: Que en dicha zona Recaudatoria se ha dictado el siguiente ANUNCIO PÚBLICO:

1º).- NOTIFICACIÓN POR COMPARECENCIA:


Al. no haber sido posible la notificación personal al obligado tributario o a su representante por causas no imputables
a la administración, habiéndose intentado por dos veces la notificación, excepto en el caso de desconocidos, y de acuerdo
con lo establecido por el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria, para las notificaciones
de naturaleza tributa y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
de Procedimiento Administrativo Común, en relación con las de naturaleza no tributaria, se procede a citar a través de este
anuncio público, a todos y cada uno de los interesados o sus representantes que se expresan en la relación que sigue, a fin
de practicarles la NOTIFICACIÓN POR COMPARECENCIA del trámite de gestión recaudatoria que se indica. En todo caso la
comparecencia deberá tener lugar en el plazo de QUINCE DÍAS naturales, contados desde el siguiente a la publicación del
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado.

2º). - PROCEDIMIENTO Y TRÁMITE A NOTIFICAR: Procedimiento administrativo de apremio.

3º).- LUGAR DE COMPARECENCIA:


- Oficina : C/ Naturalista López Seoane nº 5-7 bajo Esteiro-FERROL De Lunes a Viernes (días hábiles). Teléfono: 981
35 57 95. Horario: 9 a 14 horas.
- Oficina : C/ Pintor Seijo Rubio nº 8-Local 5 BETANZOS. De Lunes a Viernes (días hábiles). Teléfono: 981 77 18 35.
Horario: 9 a 14 horas
- Oficina : Pza. do Concello s/nº Xubia-NARON. Lunes-Miércoles-Viernes. Teléfono 981 397083 Horario: 9,30 a 14 horas
- Oficina : C/ General Franco nº 39 ORTIGUEIRA. Martes y Jueves. Teléfono 981 40 01 02. Horario: 9,30 a 13 horas

Ferrol, a 11-nov-11 Fdo.: Jorge Muñoz Martínez


BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 32

CITACIÓN PARA NOTIFICAR POR COMPARECENCIA. Art. 112 LXT e 59 LRXAPEPAC


O RECADADOR DE TRIBUTOS LOCAIS DA ZONA 2 DO SERVIZO PROVINCIAL DE RECADACIÓN DA CORUÑA
FAI SABER: Que na devandita zona Recadatoria ditouse o seguinte ANUNCIO PÚBLICO:

1º).- NOTIFICACIÓN POR COMPARECENCIA:


Ó non ser posible a notificación persoal ó obrigado tributario ou ó seu representante por causas non imputables á
administración, intentándose por dúas veces a notificación, agás no caso de descoñecidos, e de acordo co establecido
polo artigo 112 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria, para as notificacións de natureza tributaria e 59
da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e de Procedemento Administrativo
Común, en relación cas de natureza non tributaria, procédese a citar a través deste anuncio público, a todos e cada un dos
interesados ou ós seus representantes que se expresan na relación que segue, co fin de practicarlles a NOTIFICACIÓN POR
COMPARECENCIA do trámite de xestión recadatoria que se indica. En todo caso a comparecencia deberá ter lugar no prazo
de QUINCE DÍAS naturais, contados dende o seguinte á publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia. Transcorrido
o devandito prazo sen comparecer, a notificación entenderase producida para tódolos efectos legais o día seguinte ó do
vencemento do prazo sinalado.

2º).- PROCEDEMENTO E TRÁMITE QUE HAI QUE NOTIFICAR:


Procedemento administrativo de constrinximento.

3º).- LUGAR DE COMPARECENCIA:


- Oficina : C/ Naturista López Seoane nº 5-7 baixo Esteiro-FERROL De Luns a Venres (días hábiles). Teléfono: 981 35
57 95. Horario: 9 a 14 horas.
- Oficina : C/ Pintor Seijo Rubio nº 8-Local 5 BETANZOS. De Luns a Venres (días hábiles). Teléfono: 981 77 18 35.
Horario: 9 a 14 horas
- Oficina : Pza. do Concello s/nº Xubia-NARON. Luns-Mercores-Venres. Teléfono 981 397083 Horario: 9,30 a 14 horas
- Oficina : C/ Xeral Franco nº 39 ORTIGUEIRA. Martes y Xoves. Teléfono 981 40 01 02. Horario: 9,30 a 13 horas

Ferrol, a 11 nov. 11 Asdo.: Jorge Muñoz Martínez

NOMBRE/NOME NIF ACTO A NOTIFICAR DETALLE DEL/DO ACTO NUM REFERENCIA

ABELEDO CABANA SEVERINA ( HEREDEROS) 32456998L REQUERIMIENTO BIENES   2010EXP35008177

ACUÑA GUNDIN ALMA ROCIO 32648740X SOLICITUD INFORMACION ADMINISTRADOR 2008EXP35032126

ALDREY MANUEL CARMEN 76396870R NOTIFICACION DILIGENCIA EMBARGO BIENES INMUEBLES 2010EXP35009044

ALEGRE VARGAS HERMINIO ANTONIO X9961358N REQUERIMIENTO BIENES A LOS INTERESADOS 2009EXP35040235

ALVARIÑO CALVO CARLOS 32670760L NOTIFICACION DILIGENCIA EMBARGO SALARIOS, PENSIONES Y CREDITOS 2011EXP35019783

ALVEDRO MOSQUERA ROBERTO 32786880N NOTIFICACION DILIGENCIA EMBARGO BIENES INMUEBLES A TERCEROS 2009EXP35028990

AMENEIROS MARTINEZ EDELMIRO ROMAN 52440065L REQUERIMIENTO A LOS INTERESADOS 2008EXP35021089

AMENEIROS YAÑEZ REMEDIOS 32580994E REQUERIMIENTO BIENES A LOS INTERESADOS 2011EXP35006065

BARRO DEIBE MARIA DOS ANXOS 32647314X NOTIFICACION DILIGENCIA EMBARGO SALARIOS, PENSIONES Y CREDITOS 2011EXP35010970

BAYI LAQUIBI AHMED 49470706Y AVISO DE EMBARGO VEHICULOS 2008EXP35015128

BETANCOURT CARDENAS JOSE ASMED 48112791B NOTIFICACION DILIGENCIA EMBARGO SALARIOS, PENSIONES Y CREDITOS 2011EXP35011581

BLANCO MUIÑO JOSE ANTONIO 79339466T SOLICITUD INFORMACION ADMINISTRADOR 2008EXP35015221

BREIJO DURAN LIDIA 32699399T NOTIFICACION DILIGENCIA EMBARGO SALARIOS, PENSIONES Y CREDITOS 2009EXP35005979

CANDOCIA BREIJO MAGADALENA 32499135C REQUERIMIENTO A LOS INTERESADOS 2011 EXP35003051

CARPENTE CALVO RAMON 32626431B AVISO DE EMBARGO A LA EMPRESA 2009EXP35032766

CASAL ORJALES VICTOR MANUEL 76417848A NOTIFICACIÓN LIQUIDACION/ES A LOS INTERESADOS Nº20003515088IU01L000007/6/5

CHIA REVUELTA JESUS 50808890G DILIGENCIA EMBARGO SALARIOS, PENSIONES Y CREDITOS 2009EXP35029955
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 33

NOMBRE/NOME NIF ACTO A NOTIFICAR DETALLE DEL/DO ACTO NUM REFERENCIA

DA CALZADA CAL NATALIA 45720972P NOTIFICACION DILIGENCIA EMBARGO VEHICULOS 2010EXP35027516

DANS PEREZ DIEGO 78795287R NOTIFICACIÓN EMBARGO SALARIOS, PENSIONES Y CREDITOS 2011EXP35016452

DIAZ RODRIGUEZ ANA MARIA 11390599X REQUERIMIENTO BIENES A LOS INTERESADOS 2010EXP35006336

DOCAMPO PAZOS FERNANDO JOSE 32651880E SOLICITUD INFORMACION ADMINISTRADOR 2008EXP35013713

EDREIRA SOBRINO ISMAEL 79324027V NOTIFICACION DILIGENCIA EMBARGO SALARIOS, PENSIONES Y CREDITOS 2010EXP35028754

EFECTOS NAVALES SANDE VIDAL SL B15586258 NOTIFICACION DILIGENCIA EMBARGO SALARIOS, PENSIONES Y CREDITOS 2011EXP35018100

FEAL LOPEZ ALBERTO   SOLICITUD INFORMACION ADMINISTRADOR 2008EXP35015158

FEAL LOPEZ PABLO   SOLICITUD INFORMACION ADMINISTRADOR 2008EXP35015158

FERNANDEZ DELGADO MANUEL 24176601J NOTIFICACION DILIGENCIA EMBARGO VEHICULOS 2003EXP35014904

FERNANDEZ FADRIQUE LUIS 12356842T NOTIFICACION DILIGENCIA EMBARGO BIENES INMUEBLES 2011EXP35003830

FERNANDEZ LABANDEIRA PEREZ FERNANDO 32535651N REQUERIMIENTO HEREDEROS LEGATARIOS 2011EXP35001820

FILGUEIRAS CASTRILLON FRANCISCO JOSE 76416189T REQUERIMIENTO BIENES A LOS INTERESADOS 2011EXP35022722

GALERA SANTIAGO MILAGROS 34009368G NOTIFICACION DILIGENCIA EMBARGO BIENES INMUEBLES A TERCEROS 2008EXP35007076

GARCIA DIAZ ESMERALDA 32699154P NOTIFICACION DILIGENCIA EMBARGO SALARIOS, PENSIONES Y CREDITOS 2008EXP35024842

GAVIDIA FRANCIA JAIME GABRIEL X7974366J NOTIFICACIÓN EMBARGO SALARIOS, PENSIONES Y CREDITOS 2009EXP35044598

GAVIDIA FRANCIA JAIME GABRIEL X7974366J NOTIFICACION DILIGENCIA EMBARGO A LOS INTERESADOS 2009EXP35044598

GOMEZ MERA ELIAS DAVID 47388169G NOTIFICACION DILIGENCIA EMBARGO SALARIOS, PENSIONES Y CREDITOS 2011EXP35022666

GUNDIN LAGO DIVINA 32598658E REQUERIMIENTO BIENES A LOS INTERESADOS 2011EXP35006532

HERMIDA MOURIZ JOSE 32500156Y REQUERIMIENTO A LOS INTERESADOS 2011EXP35006129

HERVADA FERNANDEZ ESPAÑA JAIME 32260396K DILIGENCIA EMBARGO A LA EMPRESA 2011EXP35011190

IGLESIAS REY JAIME 32775179H NOTIFICACIÓN EMBARGO CUENTAS 2010EXP35017204

INDRA SOFTWARE LABS SL 76411903S CANCELACION EMBARGO SALARIOS, PENSIONES Y CREDITOS 2009EXP35021154

LAGE MARTINEZ JOSE MANUEL 32656511F NOTIFICACION DILIGENCIA EMBARGO BIENES INMUEBLES 2008EXP35007076

LANDEIRA SERANTES CONCEPCION 35567993B REQUERIMIENTO BIENES   2010EXP35012126

LOELANP CEDEIRA SL B15747694 REQUERIMIENTO   2011EXP35001268

MAIRA ARIAS ELISEO 32495355N COMUNICACIÓN A LOS INTERESADOS 2010EXP35030851

MARCOS VARELA JOSE LUIS 32673767J AVISO DE EMBARGO VEHICULOS 2009EXP35035784

MARTINEZ GOMEZ JUAN MANUEL 32672907G DILIGENCIA EMBARGO BIENES INMUEBLES 2008EXP35029351

MARTINEZ GONZALEZ M CARMEN 76407278j SOLICITUD INFORMACION ADMINISTRADOR 2008EXP35019106

MARTINEZ ORDOÑEZ RAFAEL 32550778M REQUERIMIENTO . 2011EXP35001280

MERA GARCIA GERMAN 32699363X NOTIFICACION DILIGENCIA EMBARGO VEHICULOS 2011EXP35007146

MESPIN 2007 SL B70088372 NOTIFICACIÓN EMBARGO VEHICULOS 2010EXP35033757

PAZZOTTA GABRIELE X8060268X REQUERIMIENTO BIENES A LOS INTERESADOS 2009EXP35040160

PEREZ NOVO JOSE MANUEL 32682849X REQUERIMIENTO BIENES   2010EXP35000610

PEREZ PRADOS JOSE MANUEL 76416586Y NOTIFICACION DILIGENCIA EMBARGO SALARIOS, PENSIONES Y CREDITOS 2011EXP35020571
NOTIFICACION DILIGENCIA EMBARGO (VA-
PEREZ VILLAMOR DAVID 32823773J SALARIOS, PENSIONES Y CREDITOS 2010EXP35010999
RIACIÓN)
PITA DIAZ MARI NIEVES 32756078F NOTIFICACIÓN EMBARGO SALARIOS, PENSIONES Y CREDITOS 2010EXP35008345

PORTA GONZALEZ IGNACIO 32625778W SOLICITUD INFORMACION ADMINISTRADOR 2009EXP35040129

PRIETO SALGADO JOSE MARIA 32646874F NOTIFICACION DILIGENCIA EMBARGO BIENES INMUEBLES 2009EXP35017463

REY RIVERA TINA 32717617W REQUERIMIENTO BIENES   2011EXP35022715

REYA LEBRON BELTRE X5181963V REQUERIMIENTO BIENES   2010EXP35014796

RICO LOPEZ JOSE MANUEL 76411072N AMPLIACION EMBARGO A LOS INTERESADOS 2010EXP35007372

RODRIGUEZ DE ZULOAGA DEL REAL ENRIQUE 1480303T NOTIFICACIÓN EMBARGO SALARIOS, PENSIONES Y CREDITOS 2009EXP35038390

RODRIGUEZ FEAL JOSE MANUEL 76412754S AVISO DE EMBARGO BIENES INMUEBLES 2010EXP35021290

RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE RAMON 32613081R REQUERIMIENTO BIENES   2005EXP35015177

ROMERO PARDO MARIA TERESA 52440065L REQUERIMIENTO A LOS INTERESADOS 2008EXP35021089

RUBIN BECEIRO JAVIER ALEJANDRO 32704625M DILIGENCIA EMBARGO RENTAS 2005EXP35015204

SAA CASTRO CELINA 11368398G NOTIFICACIÓN EMBARGO SALARIOS, PENSIONES Y CREDITOS 2011EXP35011250
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 34

NOMBRE/NOME NIF ACTO A NOTIFICAR DETALLE DEL/DO ACTO NUM REFERENCIA

SALDARRIAGA SANCHEZ JUAN CARLOS 32720541M AMPLIACION EMBARGO A LA EMPRESA 2008EXP35016205

SANCHEZ FRAGA CARLOS 33311735F REQUERIMIENTO BIENES A LOS INTERESADOS 2009EXP35009939

SANCHEZ SANCHEZ JAVIER 78786950J AVISO DE EMBARGO VEHICULOS 2008EXP35007751

SANTIAGO MARTINEZ LUIS 32778672S NOTIFICACIÓN LIQUIDACION/ES A LOS INTERESADOS 2008EXP35032269

SANTORO BRITO MARIA CARMEN 53171871B NOTIFICACIÓN EMBARGO CUENTAS 2009EXP35003525

SENDON VAZQUEZ MONICA 32683037Z REQUERIMIENTO BIENES A LOS INTERESADOS 2010EXP35025174

SERVIASISTENCIA FERROLTERRA SLNE B70112800 NOTIFICACION TRAMITE AUDIENCIA SALARIOS, PENSIONES Y CREDITOS 2008EXP35003247

SUMINISTROS FRADES S.L. B70092093 SOLICITUD INFORMACION DOCUMENTACIÓN 2009EXP35032770

TRIVIÑO GARCIA ALEJANDRO 48425213R DILIGENCIA EMBARGO VEHICULOS 2009EXP35012098

VIZOSO LOIRA ANTONIO 32695391V REQUERIMIENTO ADMINISTRADOR 2009EXP35012931

WARD EDVARD JAMES WALLACE M1504141X NOTIFICACION TRAMITE AUDIENCIA RESPONSABLE SUBSIDIARIO 2009EXP35029003

2011/14947
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 35

Administración Local
Provincial

Deputación Provincial da Coruña


Tesourería. Servizo Provincial de Recadación. Zona 3

Citación para notificar por comparecencia (arts. 112 LGT y 59 LRJAPYPAC)


DON ESTEBAN GONZÁLEZ MILÁN, RECAUDADOR DE TRIBUTOS LOCALES DEL SERVICIO PROVINCIAL DE RECAUDACIÓN,
ZONA 03: SANTIAGO-RIVEIRA-ARZÚA
HACE SABER: Que en dicha zona recaudatoria se ha dictado el siguiente anuncio público:
1.º).–NOTIFICACIÓN POR COMPARECENCIA.
Al no haber sido posible la notificación personal al obligado tributario o a su representante por causas no imputables
a la Administración, habiéndose intentado por dos veces la notificación, excepto en el caso de desconocidos, y de acuerdo
con lo establecido por el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se procede a citar a
través de este anuncio público, a todos y cada uno de los interesados o sus representantes que se expresan en la relación
que sigue, a fin de practicarles la NOTIFICACIÓN POR COMPARECENCIA del trámite de gestión recaudatoria que se indica.
En todo caso la comparecencia deberá tener lugar en el plazo de QUINCE DÍAS naturales, contados desde el siguiente a
la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la provincia. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado.
2.º).–PROCEDIMIENTO Y TRÁMITE A NOTIFICAR.
Procedimiento administrativo de apremio.
3.º).–LUGAR DE COMPARECENCIA.
– Oficina principal: c/ Fernando III El Santo, 9-bajo. SANTIAGO. De lunes a viernes (días hábiles). Teléfono 981 59 99
66. Horario: 9 a 14 horas.
– Oficina auxiliar de Arzúa: c/ Padre Pardo (Edifi. Multiusos). ARZÚA. Miércoles y Viernes (días hábiles). Teléfono 981
50 09 77. Horario: 9 a 14 horas.
– Oficina auxiliar de Riveira: c/ M. Rodríguez Bautista, 42. RIVEIRA. Martes y jueves (días hábiles). Teléfono 981 87 42 63.
Horario: 9 a 14 horas.

DON ESTEBAN GONZÁLEZ MILÁN, RECADADOR DE TRIBUTOS LOCAIS DO SERVIZO PROVINCIAL DE RECADACIÓN, ZONA
03: SANTIAGO-RIBEIRA-ARZÚA
FAI SABER: Que en dita zona recadadora se ditou o seguinte anuncio público:
1.º).–NOTIFICACIÓN POR COMPARECENCIA.
Ao non ser posíbel a notificación persoal ao obrigado tributario ou ao seu representante por causas no imputábeis á
Administración, intentándose por dúas veces a notificación, excepto no caso de descoñecidos, e consonte co estabelecido
polo artigo 112 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, procédese a citar a través deste anuncio público, a
todos e cada un dos interesados ou os seus representantes que se expresan na relación que segue, co fin de lles practicar
a NOTIFICACIÓN POR COMPARECENCIA do trámite de xestión recadadora que se indica. En todo caso a comparecencia
deberá ter lugar no prazo de QUINCE DÍAS naturais, contados dende o seguinte á publicación do anuncio no Boletín Oficial
da Provincia. Transcorrido o dito prazo sen comparecer, a notificación entenderase producida para todos os efectos legais
o día seguinte ao do vencemento do prazo sinalado.
2.º).–PROCEDEMENTO E TRÁMITE QUE SE HA NOTIFICAR.
Procedemento administrativo de constrinximento.
3.º).–LUGAR DE COMPARECENCIA.
– Oficina principal: r/ Fernando III O Santo, 9-baixo. SANTIAGO DE COMPOSTELA. De luns a venres (días hábiles).
Teléfono 981 59 99 66. Horario: 9 a 14 horas.
– Oficina auxiliar de Arzúa: c/ Padre Pardo (Edif. Multiusos). ARZÚA. Mércores e venres (días hábiles). Teléfono 981
50 09 77 Horario: 9 a 14 horas.
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 36

– Oficina auxiliar de Ribeira: r/ M. Rodríguez Bautista, 42. RIBEIRA. Martes e xoves (días hábiles). Teléfono 981 87 42 63.
Horario: 9 a 14 horas.

4.º).-RELACION DE EXPEDIENTES:

CONTRIBUYENTE O DESTINATARIO DNI/CIF TRAMITE A NOTIFICAR DETALLE DO ACTO N.º EXPTE.


ALVAREZ DE NOVOA PENA EVA VANESA 52937971K NOTIFICACION RETENCION DE SOBRANTE PROC Nº 183/2010 2009EXP35030167
BARCIA TORQUEMADA VICTOR MANUEL 36672675A COMUNICACIÓN DO DEREITO DE ALTERACIÓN DO ORDEN DE EXECUCIÓN DO EMBARGO DE BENS 2011EXP35013721
BRAY INVERSIONES Y ALIMENTACION SA A80518533 COMUNICACIÓN DO DEREITO DE ALTERACIÓN DO ORDEN DE EXECUCIÓN DO EMBARGO DE BENS 2010EXP35014181
CARBALLEDA CATOIRA JOSE MANUEL 35463972L NOT. EMBARGO SALARIOS/CREDITOS/RENTAS 2011EXP35013330
CARNERO LA FUENTE MARIA DE LA CRUZ 33290261S NOT. EMBARGO SALARIOS/CREDITOS/RENTAS 2011EXP35009287
COMPROP ED EN ARROCHELA H70112693 COMUNICACIÓN DO DEREITO DE ALTERACIÓN DO ORDEN DE EXECUCIÓN DO EMBARGO DE BENS 2011EXP35009905
FRANCO ALVAREZ JOSE 33118152S COMUNICACIÓN DO DEREITO DE ALTERACIÓN DO ORDEN DE EXECUCIÓN DO EMBARGO DE BENS 2011EXP35010928
FRANCO MASIDE ROSA MARIA 33284951H NOT. EMBARGO SALARIOS/CREDITOS/RENTAS 2011EXP35012848
GARCIA ALONSO ANA MARIA 44845950K COMUNICACIÓN DO DEREITO DE ALTERACIÓN DO ORDEN DE EXECUCIÓN DO EMBARGO DE BENS 2011EXP35007001
GIL DE BARROETA MIGUEL 33296044W COMUNICACIÓN DO DEREITO DE ALTERACIÓN DO ORDEN DE EXECUCIÓN DO EMBARGO DE BENS 2011EXP35007989
GIL MARTINEZ MAGDA MIROSLAVA X4083404F NOTIFICACION EMBARGO BIENES INMUEBLES 2009EXP35010927
IGLESIAS NUÑEZ MIGUEL ANGEL 52459939K NOT. EMBARGO SALARIOS/CREDITOS/RENTAS 2011EXP35010448
INO REPRODUCCIONES SA A50068089 COMUNICACIÓN DO DEREITO DE ALTERACIÓN DO ORDEN DE EXECUCIÓN DO EMBARGO DE BENS 2011EXP35013723
INVERSIONES IRMANDIÑOS SL B15657943 COMUNICACIÓN DO DEREITO DE ALTERACIÓN DO ORDEN DE EXECUCIÓN DO EMBARGO DE BENS 2011EXP35008669
JESO SL B15145402 NOTIFICACION RETENCION DE SOBRANTE PROC Nº 110/2011 2010EXP35003116
LORENZO FILLOY MANUELA 35457328E NOT. EMBARGO SALARIOS/CREDITOS/RENTAS 2011EXP35010964
MECIAS TEJO JOSE 44838241V NOT. EMBARGO SALARIOS/CREDITOS/RENTAS 2011EXP35012961
MUÑIZ HERMO JOSE ANDRES 52454023Q COMUNICACIÓN DO DEREITO DE ALTERACIÓN DO ORDEN DE EXECUCIÓN DO EMBARGO DE BENS 2011EXP35022539
OTERO GARRIDO RODRIGO 76872716T COMUNICACIÓN DO DEREITO DE ALTERACIÓN DO ORDEN DE EXECUCIÓN DO EMBARGO DE BENS 2011EXP35006791
PARDAL PARDAL JOSE ANGEL 76867434P COMUNICACIÓN DO DEREITO DE ALTERACIÓN DO ORDEN DE EXECUCIÓN DO EMBARGO DE BENS 2011EXP35014818
PATIÑO MARIÑO MARIA DEL CARMEN 52456886G NOT. MANDAM. EMBARGO BIENES INMUEBLES 2009EXP35011362
PEDRARES MATO EDUARDO 76508006R COMUNICACIÓN DO DEREITO DE ALTERACIÓN DO ORDEN DE EXECUCIÓN DO EMBARGO DE BENS 2011EXP35007891
PROMOCIONES HIDRA SL B94004850 NOT. MANDAM. EMBARGO BIENES INMUEBLES, FINCA 19636 2009EXP35015023
SOLICITUD DE INFORMACION CARGAS O HIPO-
PROMOCIONES HIDRA SL B94004850 2009EXP35015023
TECAS
PRODUCCIONES Y SERVICIOS GOYANES SL B15482672 NOTIFICACION DILIGENCIA EMBARGO INMUEBLES FINCA 19636 2009EXP35015023
SOLICITUD DE INFORMACION CARGAS O HIPO-
PRODUCCIONES Y SERVICIOS GOYANES SL B15482672 2009EXP35015023
TECAS
RAMOS CORRAL SAMUEL 33284985Y COMUNICACIÓN DO DEREITO DE ALTERACIÓN DO ORDEN DE EXECUCIÓN DO EMBARGO DE BENS 2009EXP35042392
REBOREDO SIXTO MARIA AUREA 44809746L COMUNICACIÓN DO DEREITO DE ALTERACIÓN DO ORDEN DE EXECUCIÓN DO EMBARGO DE BENS 2011EXP35007916
SANTALLA INVERSIONES SL B15620727 COMUNICACIÓN DO DEREITO DE ALTERACIÓN DO ORDEN DE EXECUCIÓN DO EMBARGO DE BENS 2011EXP35010297
SENRA INGENIEROS SL B15919426 NOTIFICACION DA DILIXENCIA DE EMBARGO DE VEHICULOS AO DEBEDOR 2010EXP35024995
SINEIRO RAMOS FRANCISCO PASTOR 32750141G NOT. EMBARGO SALARIOS/CREDITOS/RENTAS 2011EXP35003184
TERRON SANTIAGO SL B15115447 NOTIFICACION RETENCION DE SOBRANTE PROC 100/2011 2010EXP35012273
VALIÑAS DONO ANTONIO JOSE 35417035W NOT. MANDAM. EMBARGO BIENES INMUEBLES 2011EXP35002653
VALIÑO SANCHEZ JOSE 44837089S NOT. MANDAM. EMBARGO BIENES INMUEBLES 2008EXP35010555
VALIÑO SANCHEZ MARIA 78811835N NOT. MANDAM. EMBARGO BIENES INMUEBLES 2008EXP35010555
WENK EVA MARIA X1812460Z COMUNICACIÓN DO DEREITO DE ALTERACIÓN DO ORDEN DE EXECUCIÓN DO EMBARGO DE BENS 2011EXP35014907

Santiago, 8 de noviembre de 2011.


EL RECAUDADOR
Asdo.: Esteban González Milán
2011/14778
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 37

Administración Local
Provincial

Deputación Provincial da Coruña


Tesourería. Servizo Provincial de Recadación. Zona 4

Citación para notificar por comparecencia

ANUNCIO
CITACIÓN PARA NOTIFICAR POR COMPARECENCIA (arts. 112 LGT y 59 LRJAPYPAC)
EL RECAUDADOR DE TRIBUTOS LOCALES DE LA ZONA 4, CORCUBIÓN-NEGREIRA, DEL SERVICIO PROVINCIAL DE RECAU-
DACIÓN DE A CORUÑA.
HACE SABER: Que en dicha zona recaudatoria se ha dictado el siguiente ANUNCIO PÚBLICO:
1.º).–NOTIFICACIÓN POR COMPARECENCIA.
Al no haber sido posible la notificación personal al obligado tributario o a su representante por causas no imputables
a la Administración, habiéndose intentado por dos veces la notificación, excepto en el caso de desconocidos, y de acuerdo
con lo establecido por el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, para las notificaciones
de naturaleza tributa y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, en relación con las de naturaleza no tributaria, se procede a citar a través de este
anuncio público, a todos y cada uno de los interesados o sus representantes que se expresan en la relación que sigue, a fin
de practicarles la NOTIFICACIÓN POR COMPARECENCIA del trámite de gestión recaudatoria que se indica. En todo caso la
comparecencia deberá tener lugar en el plazo de QUINCE DÍAS naturales, contados desde el siguiente a la publicación del
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado.
2.º).–PROCEDIMIENTO Y TRÁMITE A NOTIFICAR.
Procedimiento administrativo de apremio.
3.º).–LUGAR DE COMPARECENCIA.
– Oficina principal: plaza de José Carrera, 1. CORCUBIÓN. De lunes a viernes (días hábiles). Teléfono 981 74 68 11.
Horario: 9 a 14 horas.
– Oficina auxiliar de Negreira: Avda de Castelao, s/n. NEGREIRA. Martes y jueves (días hábiles). Teléfono 981 88 54 52.
Horario: 9 a 14 horas.
Corcubión, a 07 de noviembre de 2011.
Fdo.: Bernardo Rodríguez Casillas

CITACIÓN PARA NOTIFICAR POR COMPARECENCIA (arts. 112 LXT e 59 LRXAPEPAC)


O RECADADOR DE TRIBUTOS LOCAIS DA ZONA 4, CORCUBIÓN-NEGREIRA, DO SERVIZO PROVINCIAL DE RECADACIÓN
DA CORUÑA,
FAI SABER: Que na devandita zona recadatoria ditouse o seguinte ANUNCIO PÚBLICO:
1.º).–NOTIFICACIÓN POR COMPARECENCIA.
Ó non ser posible a notificación persoal ó obrigado tributario ou ó seu representante por causas non imputables á
Administración, intentándose por dúas veces a notificación, agás no caso de descoñecidos, e de acordo co establecido
polo artigo 112 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, para as notificacións de natureza tributaria e 59
da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e de procedemento administrativo
común, en relación cas de natureza non tributaria, procédese a citar a través deste anuncio público, a todos e cada un dos
interesados ou ós seus representantes que se expresan na relación que segue, co fin de practicarlles a NOTIFICACIÓN POR
COMPARECENCIA do trámite de xestión recadatoria que se indica. En todo caso a comparecencia deberá ter lugar no prazo
de QUINCE DÍAS naturais, contados dende o seguinte á publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia. Transcurrido
o devandito prazo sen comparecer, a notificación entenderase producida para tódolos efectos legais o día seguinte ó do
vencemento do prazo sinalado.
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 38

2.º).–PROCEDEMENTO E TRÁMITE QUE HAI QUE NOTIFICAR.


Procedemento administrativo de constrinximento.
3.º).–LUGAR DE COMPARECENCIA.
– Oficina principal: praza de José Carrera, 1. CORCUBIÓN. De luns a venres (días hábiles). Teléfono 981746811.
Horario: 9 a 14 horas.
– Oficina auxiliar de Negreira: rúa Castelao, s/n. NEGREIRA. Martes e xoves (días hábiles). Teléfono 981885452.
Horario: 9 a 14 horas.
Corcubión, a 07 de novembro de 2011.
Asdo.: Bernardo Rodríguez Casillas

NOMBRE/NOME NIF ACTO A NOTIFICAR DETALLE DEL/DO ACTO N.º REFERENCIA


BLANCO VARELA, JESÚS MANUEL 52434075-D REQUERIMIENTO DE DESIGNACIÓN DE BIENES Y DERECHOS 2008EXP35030433
BUJAN SIXTO, CONCEPCIÓN 32438011-F REQUERIMIENTO DE DESIGNACIÓN DE BIENES Y DERECHOS 2010EXP35026850
CANOSA SANTOS, RAMÓN 76341436-C REQUERIMIENTO DE DESIGNACIÓN DE BIENES Y DERECHOS 2010EXP35001650
ESTACIÓN DE SERVICIO CASTRIZ, SL B-15317167 REQUERIMIENTO DE DESIGNACIÓN DE BIENES Y DERECHOS 2008EXP35024058
LAGO FIGUEROA, JAIME 32215024-M DILIGENCIA DE EMBARGO SUELDOS, SALARIOS Y PENSIONES 2010EXP35003716
LÓPEZ RIOBOO LATORRE, JUAN LUIS 5210298-Q REQUERIMIENTO DE DESIGNACIÓN DE BIENES Y DERECHOS 2006EXP35008121
MAGÁN RODRÍGUEZ, JESÚS 36575029-S COMUNICACIÓN DERECHO DE ALTERACIÓN ORDEN DE EMBARGO 2009EXP35001574
MARTÍNEZ DÍAZ, ELENA 76346663-A REQUERIMIENTO DE DESIGNACIÓN DE BIENES Y DERECHOS 2009EXP35044647
PERNAS BERMÚDEZ, JOSÉ 33663409-B COMUNICACIÓN DERECHO DE ALTERACIÓN ORDEN DE EMBARGO 2010EXP35007295
RIVEIRO RIAL, JOSÉ MANUEL 33236292-G REQUERIMIENTO DE DESIGNACIÓN DE BIENES Y DERECHOS 2008EXP35000268
SUÁREZ CARBALHO, MÓNICA L-1515165-V COMUNICACIÓN DERECHO DE ALTERACIÓN ORDEN DE EMBARGO 2009EXP35028938
SUCESORES (HEREDEROS O LEGATARIOS DE DOMÍNGUEZ) 33152916-A REQUERIMIENTO A HEREDEROS 2009EXP35004359
GUARDADO EUGE TECYSERIN, SL B-70028485 REQUERIMIENTO DE DESIGNACIÓN DE BIENES Y DERECHOS 2010EXP35034496

2011/14630
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 39

Administración Local
Provincial

Deputación Provincial da Coruña


Tesourería. Servizo de Inspección Tributaria

Notificación por comparecencia (Art. 112 LGT)

CITACIÓN POR COMPARECENCIA. ART. 112 LXT


De conformidade co que estabelece o artigo 112 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, non sendo
posíbel notificarlles os procedementos que se relacionan, a pesar dos intentos realizados, cítase aos obrigados tributarios
que figuran neste anuncio para que, no prazo de 15 días naturais, contados dende o seguinte ao desta publicación, com-
parezan persoalmente ou mediante representante debidamente acreditado nas oficinas do Servizo de Inspección Tributaria
da Deputación da Coruña (Rúa M. Archer Milton Huntington, 24 - A Coruña), de luns a venres, en horario de 9 a 14 horas,
para o efecto de practicar as notificacións que se indican.
Transcorrido o citado prazo sen comparecer, a notificación entenderase producida para todos os efectos legais o día
seguinte ao do vencemento do prazo antes sinalado.

CITACIÓN POR COMPARECENCIA. ART. 112 LGT


De conformidad con lo que establece el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, no
habiendo sido posible notificar los procedimientos que se relacionan, a pesar de los intentos realizados, se cita a los
obligados tributarios que figuran en este anuncio para que, en el plazo de 15 días naturales, contados desde el siguiente
al de esta publicación, comparezcan personalmente o mediante representante debidamente acreditado en las oficinas del
Servicio de Inspección Tributaria de la Diputación de A Coruña (Rúa M. Archer Milton Huntington, 24 - A Coruña), de lunes
a viernes, en horario de 9 a 14 horas, al efecto de practicar las notificaciones que se indican.
Transcurrido el citado plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día
siguiente al del vencimiento del plazo antes señalado.

A Coruña, 9 de noviembre de 2011


EL PRESIDENTE, EL SECRETARIO,
Fdo.: Diego Calvo Pouso Fdo.: José Luis Almau Supervía

OBLIGADO TRIBUTARIO PROCEDEMENTO QUE LAS MOTIVA

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL NIF DOMICILIO MUNICIPIO PROCEDIMIENTO EXPEDIENTE ENTE TIT. CONTENIDO

VAN DER HEYDE GEB GERLACH Lg. Xinzo, 7 - Bas-


X8627085S 15280 – BRIÓN Comprobación limitada 35210000018167 BRIÓN Primer requerimiento de IIVTNU
HILTRUD ANKEK tavales

BRANDARIZ SENRA, JOSÉ MARÍA 32606595R Cl.Penedo Lubre, 1 15624 - ARES Comprobación limitada 35210000018165 ARES Primer requerimiento de IIVTNU

Cl. La Flor, nº 14 - 1 - Propuesta de liquidación de IIVTNU y


COUTO DE CAROU, ALEJANDRA X4190856A 15270 – CEE Comprobación limitada 35210000017709 CEE
Edif. Bergantiños trámite de alegaciones

2011/14768
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 40

Administración Local
Provincial

Deputación Provincial da Coruña


Tesourería. Servizo de Xestión Tributaria

Citación por comparecencia Art. 112 LGT

CITACIÓN POR COMPARECENCIA ART. 112 LXT


De conformidade co que establece o artigo 112 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, non sendo posible
notificarlles os procedementos que se relaciona, a pesar dos intentos realizados, cítase aos obrigados tributarios que
figuran neste anuncio para que, no prazo de 15 días naturais, contados dende o seguinte ao desta publicación, comparezan
persoalmente ou mediante representante debidamente acreditado nas oficinas do Servizo de Xestión Tributaria da Depu-
tación da Coruña (Rúa M. Archer Milton Huntington, 17 – A Coruña), de luns a venres, en horario de 9 a 14 horas, para o
efecto de practicar as notificacións que se indican.
Transcorrido o citado prazo sen comparecer, a notificación entenderase producida para todos os efectos legais o día
seguinte ao do vencemento do prazo antes sinalado.

CITACIÓN POR COMPARECENCIA ART. 112 LGT


De conformidad con lo que establece el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria, no
habiendo sido posible notificar los procedimientos que se relacionan, a pesar de los intentos realizados, se cita a los
obligados tributarios que figuran en este anuncio para que, en el plazo de 15 días naturales, contados desde el siguiente
al de esta publicación, comparezcan personalmente o mediante representante debidamente acreditado en las oficinas del
Servicio de Gestión Tributaria de la Diputación de A Coruña (C/ M. Archer Milton Huntington, 17 - A Coruña), de lunes a
viernes, en horario de 9 a 14 horas, al efecto de practicar las notificaciones que se indican.
Transcurrido el citado plazo sin comparecer, la notificación de entenderá producida a todos los efectos legales el día
siguiente al del vencimiento del plazo antes señalado.

NOMBRE/RAZON SOCIAL NIF PROCEDIMIENTO TRIBUTO EJERCICIO EXPEDIENTE ENTE TITULAR CONTENIDO
COMPROBACIÓN LI- NOTIF. PPTA. LIQUIDACIÓN Y TMTE. ALEGA-
ABELLA ARCOS FRANCISCO JAVIER 76409243T IIVTNU 2007 35140000043768 CARIÑO
MITADA CIONES
COMPROBACIÓN E
ARRIVI OCHART DIGNA 918407V IIVTNU 2007 35140000044862 CEDEIRA 1. REQ. DE DOCUMENTACIÓN
INVESTIGACIÓN
COMPROBACIÓN LI- NOTIF. PPTA. LIQUIDACIÓN Y TMTE. ALEGA-
ARRIVI OCHART DOLORES 32550261V IIVTNU 2007 35140000043549 CEDEIRA
MITADA CIONES
COMPROBACIÓN LI- NOTIF. PPTA. LIQUIDACIÓN Y TMTE. ALEGA-
ARRIVI OCHART DOLORES 32550261V IIVTNU 2007 35140000043770 CEDEIRA
MITADA CIONES
OTROS INGRE- NOT. RESOL. Y LIQUID.
AVV MONELOS FUENTE DE LAS REINTEGRO RENUN-
G15073216 SOS DE DERE- 2011 35130000005330 DIPUTACIÓN 20113515800RR38L000001 Y
PAJARITAS CIA SUBVENCIÓN
CHO PÚBLICO 20113515800RR38L000002
CONCEPCIÓN LOPEZ JUAN CAR- NOTIF. APERT. SANCIONADOR Y TMTE. AU-
46902661A SANCIONADOR SANCIÓN 2011 35140000045352 DEPUTACIÓN
LOS DIENCIA
NOTIF. APERT. SANCIONADOR Y TMTE AU-
CRUZ BARREIRO FLORENCIO 76333746N SANCIONADOR SANCIÓN 2011 35140000045357 DEPUTACIÓN
DIENCIA
COMPROBACIÓN LI- NOTIF. PPTA. LIQUIDACIÓN Y TMTE. ALEGA-
CRUZ BARREIRO FLORENCIO 76333746N IIVTNU 2007 35140000043059 OROSO
MITADA CIONES
EDROFAN 2001 SL B15808264 SANCIONADOR SANCION 2011 35140000045507 DEPUTACION NOT.APER.SANC. Y TRÁMIT.AUDIENCIA
FERNANDEZ FERNANDEZ AGUS- NOTIF. APERT. SANCIONADOR Y TMTE. AU-
32832924X SANCIONADOR SANCIÓN 2011 35140000045353 DEPUTACIÓN
TIN JOSE DIENCIA
FERNANDEZ FERNANDEZ AGUS- COMPROBACIÓN LI- NOTIF. PPTA. LIQUIDACIÓN Y TMTE. ALEGA-
32832924X IIVTNU 2007 35140000043785 SADA
TIN JOSE MITADA CIONES
NOTIF. APERT. SANCIONADOR Y TMTE. AU-
FERNANDEZ RAMOS ALMUDENA 53163110J SANCIONADOR SANCIÓN 2011 35140000045334 DEPUTACIÓN
DIENCIA
COMPROBACIÓN E
FERNANDEZ SANCHEZ MANUEL 32595388H IIVTNU 2007 35140000044961 MIÑO 1. REQ. DE DOCUMENTACIÓN
INVESTIGACIÓN
COMPROBACION LI- NOT.RES. Y LIQ.
GESTION CEYFER SL B15918519 IIVTNU 2007 35140000042890 CEDEIRA
MITADA 20113515022VT32L000002
COMPROBACION LI- NOT.RES. Y LIQ.
GESTION CEYFER SL B15918519 IIVTNU 2007 35140000044002 CEDEIRA
MITADA 20113515022VT32L000003
COMPROBACIÓN LI- NOTIF. PPTA. LIQUIDACIÓN Y TMTE. ALEGA-
GONZALEZ LOPEZ DILIA TERESA 76298695J IIVTNU 2007 35140000044338 CEE
MITADA CIONES
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 41

NOMBRE/RAZON SOCIAL NIF PROCEDIMIENTO TRIBUTO EJERCICIO EXPEDIENTE ENTE TITULAR CONTENIDO
COMPROBACION LI-
HOTEL MAR MOLINO SL B15318900 IIVTNU 2007 35140000044346 BETANZOS NOT.PPTA.LIQ. Y TRÁMIT. ALEGAC.
MITADA
HOTEL MAR MOLINO SL B15318900 SANCIONADOR SANCION 2011 35140000045548 DEPUTACION NOT.APER.SANC. Y TRÁMIT.AUDIENCIA
INVESTIMENTOS URBANISTICOS COMPROBACIÓN LI- NOTIF. PPTA. LIQUIDACIÓN Y TMTE. ALEGA-
B15848963 IIVTNU 2007 35140000042957 TEO
DO NOROESTE SL MITADA CIONES
INVESTIMENTOS URBANISTICOS COMPROBACIÓN LI- NOTIF. PPTA. LIQUIDACIÓN Y TMTE. ALEGA-
B15848963 IIVTNU 2007 35140000042972 TEO
DO NOROESTE SL MITADA CIONES
INVESTIMENTOS URBANISTICOS COMPROBACIÓN LI- NOTIF. PPTA. LIQUIDACIÓN Y TMTE. ALEGA-
B15848963 IIVTNU 2007 35140000043094 TEO
DO NOROESTE SL MITADA CIONES
INVESTIMENTOS URBANISTICOS COMPROBACIÓN LI- NOTIF. PPTA. LIQUIDACIÓN Y TMTE. ALEGA-
B15848963 IIVTNU 2007 35140000043095 TEO
DO NOROESTE SL MITADA CIONES
INVESTIMENTOS URBANISTICOS COMPROBACIÓN LI- NOTIF. PPTA. LIQUIDACIÓN Y TMTE. ALEGA-
B15848963 IIVTNU 2007 35140000042930 TEO
DO NOROESTE SL MITADA CIONES
LIÑARES FUENTES JOSEFA 32783563F SANCIONADOR SANCION 2011 35140000045505 DEPUTACION NOT.APER.SANC. Y TRÁMIT.AUDIENCIA
COMPROBACIÓN LI- NOTIF. PPTA. LIQUIDACIÓN Y TMTE. ALEGA-
LOPEZ VAZQUEZ JULIO 32596726E IIVTNU 2007 35140000044053 SADA
MITADA CIONES
COMPROBACIÓN LI- NOTIF. PPTA. LIQUIDACIÓN Y TMTE. ALEGA-
MARTY GARCIA MARIA LUISA 33019662B IIVTNU 2007 35140000043154 CERCEDA
MITADA CIONES
COMPROBACION LI- NOT.RES. Y LIQ.
NICRARIA SL B15538952 IIVTNU 2007 35140000042986 BERGONDO
MITADA 20113515008VT31L000001
PRADO LOPEZ Mª DE LOS MI- COMPROBACION E
33019105Y IIVTNU 2007 35140000044960 O PINO 1º REQ. DOCUMENTACION
LAGROS INVESTIGACION
COMPROBACION E
PRIETO VARELA MARIA VERONICA 47364056H IIVTNU 2007 35140000044953 CARRAL 1º REQ. DOCUMENTACION
INVESTIGACION
COMPROBACIÓN LI- NOTIF. PPTA. LIQUIDACIÓN Y TMTE. ALEGA-
REBOLLO UJIDOS FRANCISCO 32682050Q IIVTNU 2007 35140000043669 VALDOVIÑO
MITADA CIONES
RESTAURANTE XAMONERIA A COMPROBACIÓN LI- NOTIF. PPTA. LIQUIDACIÓN Y TMTE. ALEGA-
B15599095 IIVTNU 2007 35140000043665 TEO
COVA SL MITADA CIONES
SANTOME COSTA JOSE MANUEL 76805450D SANCIONADOR SANCION 2011 35140000045509 DEPUTACION NOT.APER.SANC. Y TRÁMIT.AUDIENCIA
COMPROBACION E
SAR FERNANDEZ ANGEL ENRIQUE 32651448G IIVTNU 2007 35140000044955 ARES 1º REQ. DOCUMENTACION
INVESTIGACION
SEAWIND COMPOSITE BOAT SL B70122197 DEVOLUCION IAE 2010 35140000044383 NARON NOTIFICACIÓN DEVOLUCIÓN
SEAWIND COMPOSITE BOAT SL B70122197 DEVOLUCION IAE 2010 35140000044382 NARON NOTIFICACIÓN DEVOLUCIÓN
COMPROBACIÓN E
TRANSXUVIA SL B15897416 IIVTNU 2009 35140000045182 ARES 1. REQ. DE DOCUMENTACIÓN
INVESTIGACIÓN
YAÑEZ&PEMAN SL B15994023 SANCIONADOR SANCION 2011 35140000045503 DEPUTACION NOT.APER.SANC. Y TRÁMIT.AUDIENCIA
ZARAGOZA SERANTES MARTA
32667221E BENEFICIOS FISCALES TASA 2011 35130000005221 DIPUTACIÓN RESOLUCIÓN
MARIA

A Coruña, 11 de novembro de 2011


O Presidente/PDFR 5-8-2011/A Vicepresidenta 2ª, O Secretario,
María Padín Fernández José Luis Almau Supervía
2011/14881
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 42

Administración Local
Provincial

Deputación Provincial da Coruña


Tesourería. Servizo de Xestión Tributaria

Citación por comparecencia Art. 112 LGT

CITACIÓN POR COMPARECENCIA ART. 112 LXT


De conformidade co que establece o artigo 112 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, non sendo posible
notificarlles os procedementos que se relaciona, a pesar dos intentos realizados, cítase aos obrigados tributarios que
figuran neste anuncio para que, no prazo de 15 días naturais, contados dende o seguinte ao desta publicación, comparezan
persoalmente ou mediante representante debidamente acreditado nas oficinas do Servizo de Xestión Tributaria da Depu-
tación da Coruña (Rúa M. Archer Milton Huntington, 17 – A Coruña), de luns a venres, en horario de 9 a 14 horas, para o
efecto de practicar as notificacións que se indican.
Transcorrido o citado prazo sen comparecer, a notificación entenderase producida para todos os efectos legais o día
seguinte ao do vencemento do prazo antes sinalado.

CITACIÓN POR COMPARECENCIA ART. 112 LGT


De conformidad con lo que establece el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria, no
habiendo sido posible notificar los procedimientos que se relacionan, a pesar de los intentos realizados, se cita a los
obligados tributarios que figuran en este anuncio para que, en el plazo de 15 días naturales, contados desde el siguiente
al de esta publicación, comparezcan personalmente o mediante representante debidamente acreditado en las oficinas del
Servicio de Gestión Tributaria de la Diputación de A Coruña (C/ M. Archer Milton Huntington, 17 - A Coruña), de lunes a
viernes, en horario de 9 a 14 horas, al efecto de practicar las notificaciones que se indican.
Transcurrido el citado plazo sin comparecer, la notificación de entenderá producida a todos los efectos legales el día
siguiente al del vencimiento del plazo antes señalado.

NOMBRE/RAZON SOCIAL NIF PROCEDIMIENTO EJERCICIO EXPEDIENTE ENTE TITULAR


ALVAREZ CAPARROS CAROLINA 34897366H LIQ. TASA CONSERVAT. 2011 20113515800EM06L000060 DIPUTACIÓN
ALVAREZ CAPARROS CAROLINA 34897366H LIQ. TASA CONSERVAT. 2011 20113515800EM05L000078 DIPUTACIÓN
RODRIGUEZ VAZQUEZ MARIA CARMEN 32781474B LIQ. TASA CONSERVAT. 2011 20113515800EM06L000014 DIPUTACIÓN
ZARAGOZA SERANTES MARTA MARIA 32667221E LIQ. TASA CONSERVAT. 2011 20113515800EM06L000115 DIPUTACIÓN
ZARAGOZA SERANTES MARTA MARIA 32667221E LIQ. TASA CONSERVAT. 2011 20113515800EM05L000122 DIPUTACIÓN

A Coruña, 11 de novembro de 2011


O Presidente/PDFR 5-8-2011/A Vicepresidenta 2ª, O Secretario,
María Padín Fernández José Luis Almau Supervía
2011/14882
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 43

Administración Local
Municipal

Abegondo

Publicación ordenanza fiscal reguladora da taxa polo servizo da escola infantil municipal

ANUNCIO
Ao non presentarse reclamacións durante o prazo de exposición ao público (25 de agosto de 2011 publicouse no Bole-
tín oficial da Provincia BOP nº 162 e no taboleiro municipal de anuncios por un prazo de trinta días), queda automaticamente
elevado a definitivo o Acordo plenario inicial aprobatorio da Ordenanza municipal reguladora da taxa polo servizo da escola
infantil, cuxo texto íntegro se fai público, para o seu xeral coñecemento e en cumprimento do disposto no artigo 70.2 da Lei
7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLO SERVIZO DE ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL.

Artigo 1.- Concepto


En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución e polo artigo 106 da Lei 7/1985 regula-
dora das bases do réxime local, e de conformidade co disposto no artigo 132 en relación co artigo 20 do Texto refundido
da lei reguladora das facendas locais aprobado polo R.D.L. 2/2004 do 5 de marzo, o Concello de Abegondo estabelece a
taxa por servizos da Escola Infantil Municipal.

Artigo 2.- Feito impoñible


Constitue o feito impoñible desta taxa a prestacion de servicios pola escola infantil municipal.

Artigo 3.- Suxeito pasivo


Son suxeitos pasivos desta taxa, en concepto de contribuíntes, as persoas físicas ou xurídicas, así como as entidades
a que se refire o artigo 35.4 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, que soliciten ou resulten beneficiados ou
afectados pola actividade administrativa ou servizo que constitúe o feito impoñíbel desta taxa.

Artigo 4.- Devengo


A taxa devéngase cando se inicie a prestación do servicio ou da actividade, con periodicidade mensual. Non obstante o
anterior, no caso da matrícula da Escola infantil devéngase a taxa cando se presente a solicitude desta.

Artigo 5.- Cota tributaria


A cota tributaria será a resultante da aplicación da seguinte tarifa:

RENDA PER CÁPITA COTA


a) Rendas inferiores ao trinta por cento do IPREM 0€
b) Rendas comprendidas entre o 30 e inferiores ao 50 por cento do IPREM 0€
c) Rendas comprendidas entre o 50 e 75 por cento do IPREM 42 €
d) Rendas superiores ao 75 e inferiores ao 100 por cento do IPREM 81 €
e) Rendas comprendidas entre o 100 e o 125 por cento do IPREM 110 €
f) Rendas superiores ao 125 e inferiores ao 150 por cento do IPREM. 126 €
g) Rendas superiores ao 150 por cento do IPREM 140 €

Artigo 6.- Beneficios fiscais


Segundo as circunstancias da unidade familira, sobre a cuota que resulte de aplicar o disposto no artigo anterior,
aplicaranse os seguintes beneficios fiscais:

 Nenos e nenas pertencentes a familias numerosas: desconto do 20 %


 Nenos e nenas pertencentes a familias monoparentais: desconto do 20 %
 Asistencia á Escola Infantil Municipal de varios irmáns: desconto dun 20 % para cada un
 Asistencia á Escola Infantil Municipal de varios irmáns nacidos en parto múltiple: desconto dun 30 % para cada un.
Estes beneficios, en canto concurran nunha mesma persoa serán compatibles e polo tanto acumulables.
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 44

Artigo 7.- Liquidación, recadación e xestión.


A liquidación do servicio realizarase mensualmente polo sistema de autoliquidación a través dos recibos que expida o
Concello ou no seu caso o concesionario do servicio. Os pagos realizaranse nas contas municipais, ou no seu caso nas do
concesionario do servizo, debendo presentarse dentro dos dez primeiros días de cada mes.
O pago da matrícula anual realizarase polo procedemento de declaración-liquidación nos modelos aprobados ao efecto
nas contas municipais, ou no seu caso nas do concesionario do servizo.
Cando por circunstancias sobrevidas os nenos e nenas ingresen no centor con posterioridade ao día 15 do mes, a cota
que corresponda pagar por dito mes experimentará unha reducción do 50 %

Definicións:
 Renda per cápita mensual: o resultado de dividir polo número de persoas que compoñen a unidade familiar o co-
ciente resultante de dividir entre doce a suma dos ingresos totais da unidade familar
 Unidade familiar: a formada polos pais, e fillos menores de 18 anos ou fillos maiores de 18 anos, cunha minusvali-
dez superior ao 33 %. No caso de familias monoparentais e para os efectos do cálculo da renta per cápita á que se refire
o apartado anterior, increméntarase nun 0,8 o número real de membros que compoñen a unidade familiar
 Ingresos de cada membro da unidade familiar: a suma da base impoñible xeral e da base impoñible do aforro do IRPF
previas á aplicación do mínimo persoal e familiar. O rendemento do traballo para cada membro da unidade familiar poderá
estimarse segundo as tres últimas nóminas anteriores á presentaciónda solicitude
Ao longo do curso poderase proceder á revisión da cota fixada, sempre que se xustifiquen variacións nas circunstancias
económicas e familiares que impliquen unha modificación substancial na capacidade económica. Soamente se terán
en conta as variacións de ingresos que supoñan unha diminución ou iincremento de máis do 20 % no cómputo anual ou
mensual fronte aos ingresos declarados na solicitude da praza
Disposición final.- A entrada en vigor da presente ordenanza fiscal derroga o acordo plenario adoptado en sesión de data
29 de xullo de 2006 de establecemento do prezo público polo servizo de escola infantil.
Contra o presente Acordo, interporase recurso contencioso-administrativo, ante a Sala do Contencioso-Administrativo
do Tribunal Superior de Xustiza de galicia con sede en A Coruña, no prazo de dous meses a contar desde o día seguinte á
publicación do presente anuncio, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, de 13 de xullo, da Xurisdición Contencioso-
Administrativa

En Abegondo a 09 de novembro de 2011.


O Alcalde,
José Antonio Santiso Miramontes
2011/14960
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 45

Administración Local
Municipal

Ames

Notificación por comparecencia de dilixlencias de embargo de contas en entidades de depósito


CITACIÓN PARA NOTIFICACIÓN POR COMPARECENCIA DE DILIXENCIAS DE EMBARGO DE CONTAS ABERTAS EN ENTIDA-
DES DE DEPÓSITO.
De conformidade co disposto no artigo 112 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria, e artigos 59.5 e 61
da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime jurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo
común, do 27 de novembro de 1992 (redacción Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, e Lei 24/2001, do 27 de decembro), e non
sendo posible notificar a dilixencia de embargo de contas abertas en entidades de depósito, por causas non imputables a
esta Administración Local, cítase aos debedores que a continuación se relacionan para que no prazo de 15 días naturais,
contados a partir do seguinte ao da publicación deste anuncio, pasen a retirar persoalmente ou por medio de representante,
as notificacións que figuran na relación adxunta, na Oficina de Recadación do Concello de Ames, sita na rúa Entrerríos,
n.º 6-baixo, en horario de 9.00 a 13.30 horas e de 16.15 a 18.30 de luns a xoves, e os venres de 08.00 a 14.00 horas
(teléfono 981 88 49 19, fax 981 89 16 92 e mail: recadacion.ames@canaltributos.es).
Transcurrido o citado prazo sen comparecer, a notificación entenderase producida a tódolos efectos legais desde o día
seguinte ao do vencimento do prazo anteriormente sinalado.
O órgano responsable da tramitación do procedememto executivo é a Tesourería deste Concello.
Ames, a 11 de novembro de 2011.
O tesoureiro
Asdo.: Santiago González Prado

NOME NIF EXPEDIENTE


AROKA MONTAÑA, ANA ISABEL 20185900-L 2011EXP46000192
BOTANA AGUION, PABLO 44807305-Q 2010EXP46001392
BOUZAS OREIRO, JOSE MANUEL 33252284-B 2010EXP46001845
CASTRO CALVO, CARLOS 44838431-T 2011EXP46000806
DIAZ VIDELA, MARIA ROSA 32793782-Z 2011EXP46000145
FERNANDEZ IGLESIAS, M. DOLORES 33261226-Y 2011EXP46000259
FERNANDEZ TURNES, ALFONSO FERNANDO 47362877-N 2011EXP46000222
FUENTES ROSALES, JOSE ANTONIO 45957851-X 2010EXP46001615
GAGO PIÑEIRO, OSCAR 20184485-F 2010EXP46001316
GARCIA DAPENA, DIANA PATRICIA 35317989-V 2011EXP46000130
GARCIA GUILLIN, MARCIAL 33298675-B 2011EXP46000590
GONZALEZ AGRA, M. TERESA 33274083-Y 2009EXP46000602
GONZALEZ HERNANDEZ, FERNANDO RICARDO 7227390-P 2010EXP46000054
MAGARIÑOS BOQUETE, VERONICA 78798043-C 2011EXP46000629
MARTINEZ PEREZ, PEDRO DOMINGO 78793178-P 2009EXP46002326
PAIS LAGO, ROSA MARIA 44822279-V 2010EXP46001218
PAZOS ARANAGA, FERNANDO MARCEL X-8793768-V 2011EXP46000783
PAZOS GRELA, JOSE MANUEL 33262886-X 2011EXP46000005
PIÑEIRO MARTINEZ, NATALIA 53112714-X 2009EXP46002607
ROBAINA DOMINGUEZ, ANA DEL PINO 44300703-N 2011EXP46000916
SANCHEZ LUCAS, DOMINGO 7823535-Q 2010EXP46001281
TORTOLERO PERDIGON, JONATHAN GERARDO X-9105493-T 2011EXP46000147
VAZQUEZ OTERO, JOSE RAFAEL 44816197-F 2009EXP46000225

2011/14976
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 46

Administración Local
Municipal

Ames

Notificación de providencia de constrinximento de diversos debedores


Edicto para notifica-la providencia de constrinximento a diversos debedores
Ponse en coñecemento dos suxeitos pasivos que a continuación se expresan que intentada a notificación das respec-
tivas providencias de constrinximento do Concello de Ames que igualmente se relacionan, non foi posible notificalas, polo
que, conforme ao previsto no artigo 112 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, se lles require por medio do
presente anuncio para que comparezan os interesados ou os seus representantes debidamente acreditados na Oficina de
Recadación, sita na rúa Entrerríos, 6-baixo, Bertamiráns (Ames), Tfno. 981 88 49 19, e-mail: ames@canaltributos.com co
fin de ser notificados do texto íntegro do acto no prazo de quince días (15 días) naturais, contados desde o seguinte ao da
publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Coruña.
Transcorrido dito prazo sen comparecer, a notificación entenderase producida a tódolos os efectos legais desde o día
seguinte ao do vencemento do prazo sinalado para comparecer.
Procedemento que motiva a notificación: procedemento de constrinximento.
En Ames, a 11 de novembro de 2011.
O tesoureiro
Asdo.: Santiago González Prado

Concepto: notificación providencia de prema


Suxeito pasivo ou representante / identificador fiscal / Concepto / Importe
Obxecto tributario Exercicio e período
ABREU VAZQUEZ JUANA MIRNA X 9120316B IMPOSTO SOBRE VEHICULOS 91,58
TOYOTA AVENSIS 2799FCZ 2011 - PERIODO: 2011 - ANUAL
ACEITUNO ORTEGA JOSE 34896983A IMPOSTO SOBRE VEHICULOS 91,58
ALFA ROMEO 33 1.7 IE B7029MV 2011 - PERIODO: 2011 - ANUAL
ACOSTA LUGO YESICA MARIA 45864681J IMPOSTO SOBRE VEHICULOS 91,58
SEAT IBIZA 1.9 2050DXB 2011 - PERIODO: 2011 - ANUAL
AROCA MONTAÑA ANA ISABEL 20185900L IMPOSTO SOBRE VEHICULOS 43,38
HONDA CIVIC 0205BRS 2011 - PERIODO: 2011 - ANUAL
ASTOLFI GARCIA DAVID 53406171 IMPOSTO SOBRE VEHICULOS 5,63
RIEJU TOREO 50 PACIFIC 50 C5768BTP 2011 - PERIODO: 2011 - ANUAL
BAIA RIBEIRO ALCINA MARIA DA X 4163585X IMPOSTO SOBRE VEHICULOS 114,07
A.U.D.I. A4 2.5 TDI Q. 6V. 7192BSR 2011 - PERIODO: 2011 - ANUAL
BARDANCA LAGE FERNANDO OSCAR 79319540S IMPOSTO SOBRE VEHICULOS 5,63
KYMCO VITALITY 50 C7823BRK 2011 - PERIODO: 2011 - ANUAL
BEADE SEÑORIS JESUS 33043646Y IMPOSTO SOBRE VEHICULOS 5,63
DERBI FDX C1911BCC 2011 - PERIODO: 2011 - ANUAL
BENALI ABOUCHARIF FATHI 46095516 IMPOSTO SOBRE VEHICULOS 91,58
SEAT ALTEA 1.9 TDI 5V 6088FDG 2011 - PERIODO: 2011 - ANUAL
BORGES CAETANO MARIA DE FATIMA X 7804984A IMPOSTO SOBRE VEHICULOS 43,38
PEUGEOT 207 7275FSG 2011 - PERIODO: 2011 - ANUAL
BRAO LOUREIRO M BELEN 44828050S TAXA PRESTACIÓN COMEDOR 35,00
COM_MANUEL ANTONIO PASIN BRAO 44828050SCOM 2010 - PERIODO: 2010 - NOVEMBRO
BRAO LOUREIRO M BELEN 44828050S TAXA PRESTACIÓN COMEDOR 35,00
COM_MANUEL ANTONIO PASIN BRAO 44828050SCOM 2011 - PERIODO: 2011 - ABRIL
BRAO LOUREIRO M BELEN 44828050S TAXA PRESTACIÓN COMEDOR 35,00
COM_MANUEL ANTONIO PASIN BRAO 44828050SCOM 2011 - PERIODO: 2011 - MAIO
BRAO LOUREIRO M BELEN 44828050S TAXA PRESTACIÓN COMEDOR 35,00
COM_MANUEL ANTONIO PASIN BRAO 44828050SCOM 2011 - PERIODO: 2011 - FEBREIRO
BRAO LOUREIRO M BELEN 44828050S TAXA PRESTACIÓN COMEDOR 35,00
COM_MANUEL ANTONIO PASIN BRAO 44828050SCOM 2011 - PERIODO: 2011 - MARZO
BRAO LOUREIRO M BELEN 44828050S TAXA PRESTACIÓN COMEDOR 35,00
COM_MANUEL ANTONIO PASIN BRAO 44828050SCOM 2011 - PERIODO: 2011 - XANEIRO
BRAO LOUREIRO M BELEN 44828050S TAXA PRESTACIÓN COMEDOR 35,00
COM_MANUEL ANTONIO PASIN BRAO 44828050SCOM 2010 - PERIODO: 2010 - OUTUBRO
BRAO LOUREIRO M BELEN 44828050S TAXA PRESTACIÓN COMEDOR 35,00
COM_MANUEL ANTONIO PASIN BRAO 44828050SCOM 2010 - PERIODO: 2010 - DECEMBRO
CACHEDA PENA JOSE LUIS 44840196V IMPOSTO SOBRE VEHICULOS 43,38
FIAT REGATA 100-S S.P.I. C8123AD 2011 - PERIODO: 2011 - ANUAL
CAMPOS VAZQUEZ ENRIQUE 33286417N IMPOSTO SOBRE VEHICULOS 43,38
RENAULT 14 C3495U 2011 - PERIODO: 2011 - ANUAL
CASAROOM BERTAMIRANS B 70108881 ICIO 226,08
CL ALCALDE LORENZO N.º 4, BAIXO 912010 2010 - PERIODO: 2010
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 47

Suxeito pasivo ou representante / identificador fiscal / Concepto / Importe


Obxecto tributario Exercicio e período
CASTRO RODRIGUEZ ENRIQUE 37744368B IMPOSTO SOBRE VEHICULOS 43,38
CITROËN SAXO 15D SX 5P 7178BFJ 2011 - PERIODO: 2011 - ANUAL
CONSTRAP CONTRATASSL B 15870637 IMPOSTO SOBRE VEHICULOS 106,04
NISSAN TRADE 100 M3326VG 2011 - PERIODO: 2011 - ANUAL
CONSTRAP CONTRATASSL B 15870637 IMPOSTO SOBRE VEHICULOS 53,82
NISSAN SERENA C1812BG 2011 - PERIODO: 2011 - ANUAL
CORBELLE SUAREZ JESUS 33295314P MULTAS DE TRAFICO 200,00
1509/2010 08/11/10 19:45 2302BCH 2010 - PERIODO: 2010
COUTO LOPEZ MARIA JOSE 34998092 IMPOSTO SOBRE VEHICULOS 91,58
ALFA ROMEO ALFA GT 3238GTD 2011 - PERIODO: 2011 - ANUAL
DELGADO DENDARIEN TARIANA Y-1042549 INSTRUMENTO E LINGUAXE 25,00
IL_TARIANA DELGADO DENDARIEN Y1042549LIL 2010 - PERIODO: 2010 -OUTUBRO
DIAZ GAREL JUAN JOSE 32624988V IMPOSTO SOBRE VEHICULOS 91,58
SKODA SUPERB 7111GVR 2011 - PERIODO: 2011 - ANUAL
DIAZ VIDELA MARIA ROSA 32793782Z IMPOSTO SOBRE VEHICULOS 43,38
CITROEN C3 1.1 6362CMG 2011 - PERIODO: 2011 - ANUAL
ELEVACIONES GALICIA SA EN CON. A 70088752 IMPOSTO SOBRE VEHICULOS 106,05
GROVE GRUA TODO TERRENO E4835BFC 2011 - PERIODO: 2011 - ANUAL
ELEVACIONES GALICIA SL A 70088752 IMPOSTO SOBRE VEHICULOS 106,05
LIEBHERR LTM 1070-4.1 E9471BFC 2011 - PERIODO: 2011 - ANUAL
ESCAYOLAS OTERO Y SIXTO SL B 15923261 IMPOSTO SOBRE VEHICULOS 106,04
FIAT DUCATO II 0875DBM 2011 - PERIODO: 2011 - ANUAL
ESCAYOLAS SIXTO OTERO SL B 15923261 IMPOSTO SOBRE VEHICULOS 9,63
U.V.M. NEW FORCE 150 5372DDS 2011 - PERIODO: 2011 - ANUAL
ESTEVEZ MONTOTO ABELARDO 32444262 IMPOSTO SOBRE VEHICULOS 91,58
FORD ESCORT/ORION 1.8TD C9934BT 2011 - PERIODO: 2011 - ANUAL
FERNANDEZ LALUZ LUIS ERNESTO X 4599711X IMPOSTO SOBRE VEHICULOS 43,38
CITROEN ZX AUREA 5601CCR 2011 - PERIODO: 2011 - ANUAL
FRAGA CRESPO CARLOS 33266609F IMPOSTO SOBRE VEHICULOS 43,38
PEUGEOT 205 C8426AU 2011 - PERIODO: 2011 - ANUAL
GALEGO TORRADO XOAN LOIS 34918063S IMPOSTO SOBRE VEHICULOS 77,12
B.M.W. K1200 GT 4598FGC 2011 - PERIODO: 2011 - ANUAL
GARCIA DAPENA DIANA PATRICIA 35317989V TAXA PRESTACIÓN COMEDOR 70,00
COM_CAROLINA FERNÁNDEZ GARCÍA 35317989VCOM 2009 - PERIODO: 2009 - 2008
GARCIA DAPENA DIANA PATRICIA 35317989V IMPOSTO SOBRE VEHICULOS 91,58
MAZDA MAZDA 5 3154FBT 2011 - PERIODO: 2011 - ANUAL
GARCIA DAPENA DIANA PATRICIA 5317989V IMPOSTO SOBRE VEHICULOS 43,38
ROVER MINI COOPER 1073DHK 2011 - PERIODO: 2011 - ANUAL
GARCIA DAPENA DIANA PATRICIA 35317989V TAXA PRESTACIÓN COMEDOR 70,00
COM_PABLO AMOEDO GARCÍA 35317989VCOM 2009 - PERIODO: 2009 - 2008
GARCIA LALINDE GARRIDO SLNE B 70083969 IMPOSTO SOBRE VEHICULOS 43,38
FORD FOCUS 9910GBZ 2011 - PERIODO: 2011 - ANUAL
GARCIA MARIÑO SERGIO 33278514K IMPOSTO SOBRE VEHICULOS 43,38
SEAT RITMO 75 PO8041O 2011 - PERIODO: 2011 - ANUAL
GARCIA MARIÑO SERGIO 33278514K IMPOSTO SOBRE VEHICULOS 91,58
CITROEN BX 19 TRD C5685Z 2011 - PERIODO: 2011 - ANUAL
GARCIA MOTA MARGARITA 44819144 IMPOSTO SOBRE VEHICULOS 53,82
PEUGEOT 807 2.0 4193DDF 2011 - PERIODO: 2011 - ANUAL
GONZALEZ AGRA MARIA TERESA 33274083Y IMPOSTO SOBRE VEHICULOS 77,12
CAGIVA MITO 125 C5302CD 2011 - PERIODO: 2011 - ANUAL
GONZALEZ SOTO DIEGO 33958592 IMPOSTO SOBRE VEHICULOS 91,58
SUZUKI BALENO 9907BHD 2011 - PERIODO: 2011 - ANUAL
GOSENDE BELLO CARLOS 44841545D MULTAS DE TRAFICO 200,00
1773/2010 19/12/10 18:25 0403GDF 2010 - PERIODO: 2010
GUARDIOLA ARRANZ MONTSERRAT 39330103B IMPOSTO SOBRE VEHICULOS 91,58
A.U.D.I. A4 1.8 9775FPV 2011 - PERIODO: 2011 - ANUAL
HERNANDEZ REGUEIRO M ENCARNACION 33276679A IMPOSTO SOBRE VEHICULOS 43,38
RENAULT-7 C5875N 2011 - PERIODO: 2011 - ANUAL
HIEBRA VAZQUEZ RAFAEL 34247986C LICENCIAS DE APERTURA 63,18
AV DA MAIA, 11 BAIXO 6182005 2010 - PERIODO: 2010
IGLESIAS LOPEZ PRIMITIVO 33019517G IMPOSTO SOBRE VEHICULOS 5,63
MOBYLETTE LIBERTY C8025BBK 2011 - PERIODO: 2011 - ANUAL
JESUS JULIAO JOAO MANUEL X 5687864X IMPOSTO SOBRE VEHICULOS 91,58
SEAT IBIZA 1.9 0258DMH 2011 - PERIODO: 2011 - ANUAL
JIMENEZ BORJAS RAMON 35561162 IMPOSTO SOBRE VEHICULOS 91,58
NISSAN PRIMERA 2.0 D PO6292AZ 2011 - PERIODO: 2011 - ANUAL
JIMENEZ FERRERES FRANCISCO JAVIER 2601476S MULTAS DE TRAFICO 80,00
7/2011 10/01/11 19:56 5803GZH 2011 - PERIODO: 2011
LABAJO LOPEZ GUSTAVO 22754494 IMPOSTO SOBRE VEHICULOS 53,82
SSANGYONG KYRON 3184GLK 2011 - PERIODO: 2011 - ANUAL
LETONA ADA NANETTE X 5759788J INCREMENTO VALOR TERREOS 210,32
RU ALCALDE LORENZO 0014 1 01 B 32430522 2009 - PERIODO: 2009
LOJO VIEITO DIEGO 35479302 IMPOSTO SOBRE VEHICULOS 142,56
CHEVROLET CAMARO COUPE 7994CSD 2011 - PERIODO: 2011 - ANUAL
LOPEZ FERNANDEZ CRISTINA 72399220 IMPOSTO SOBRE VEHICULOS 43,38
SEAT IBIZA 0627GGS 2011 - PERIODO: 2011 - ANUAL
LOPEZ GASAMANS ANGEL JORGE 33160323G IMPOSTO SOBRE VEHICULOS 43,38
SEAT IBIZA 1.4 6386FLH 2011 - PERIODO: 2011 - ANUAL
LOPEZ GASAMANS ANGEL JORGE 33160323G IMPOSTO SOBRE VEHICULOS 43,38
TOYOTA YARIS 3415CWR 2011 - PERIODO: 2011 - ANUAL
MACIAS CABALLERO JORGE 50805496Z MULTAS DE TRAFICO 500,00
1111/2010 30/06/10 03:00 7579FGY 2010 - PERIODO: 2010
MARQUEZ FREIRE ROBERTO 33242682T IMPOSTO SOBRE VEHICULOS 114,07
MERCEDES 300 D CA3019AV 2011 - PERIODO: 2011 - ANUAL
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 48

Suxeito pasivo ou representante / identificador fiscal / Concepto / Importe


Obxecto tributario Exercicio e período
MARTI POMBO ENRIQUE 32787055A LICENCIAS DE APERTURA 184,28
AV DA MAIA N.º 108, BX, 1.º C 55/2007 2010 - PERIODO: 2010
MARTI POMBO ENRIQUE 32787055A ICIO 358,00
AV MAIA 108, BAIXO 1.º C 3952007 2010 - PERIODO: 2010
MARTINEZ HAYNES RICARDO 33293627T IMPOSTO SOBRE VEHICULOS 91,58
OPEL FRONTERA SPORT 2597CNB 2011 - PERIODO: 2011 - ANUAL
MARTINEZ LOPEZ JESUS 44814775B IMPOSTO SOBRE VEHICULOS 91,58
A.U.D.I. A4 3405GJX 2011 - PERIODO: 2011 - ANUAL
MIGUEL ARI X 7502435L IMPOSTO SOBRE VEHICULOS 91,58
FORD C-MAX 0694GDD 2011 - PERIODO: 2011 - ANUAL
MOARES SAMPEDRO BORJA 53480377H IMPOSTO SOBRE VEHICULOS 5,63
PEUGEOT TREKKER C1222BDG 2011 - PERIODO: 2011 - ANUAL
MORERIRA MAIO HELENA FILIPA X 8028542R IMPOSTO SOBRE VEHICULOS 91,58
FORD ESCORT 1.8 D C6062BM 2011 - PERIODO: 2011 - ANUAL
MOURELLE FRAMIL JOSE ANTONIO 33202903B IMPOSTO SOBRE VEHICULOS 43,38
RENAULT R. MEGANE GC2533BU 2011 - PERIODO: 2011 - ANUAL
MOURELLE FRAMIL JOSE ANTONIO 33202903B IMPOSTO SOBRE VEHICULOS 43,38
SEAT IBIZA II 5230BWV 2011 - PERIODO: 2011 - ANUAL
NOGAREDA SEAGE MERCEDES 78786424 IMPOSTO SOBRE VEHICULOS 91,58
SKODA FABIA 1.9 SDI 8285DNT 2011 - PERIODO: 2011 - ANUAL
PAIS IGLESIAS MANUEL 33276738Q MULTAS DE TRAFICO 80,00
421/2011 24/02/11 09:00 6446GRY 2011 - PERIODO: 2011
PAMPIN RODRIGUEZ JOSE 33041782M IMPOSTO SOBRE VEHICULOS 43,38
SEAT 1430 M841388 2011 - PERIODO: 2011 - ANUAL
PASIN SANCHEZ JOSE ANTONIO 44813211B MULTAS DE TRAFICO 200,00
303/2011 11/02/11 08:46 6054BNW 2011 - PERIODO: 2011
PAZ SANCHEZ CONCEPCION 33302709C IMPOSTO SOBRE VEHICULOS 43,38
OPEL CORSA LU9021O 2011 - PERIODO: 2011 - ANUAL
PAZOS ARANAGA FERNANDO MARCEL X 8793768V IMPOSTO SOBRE VEHICULOS 53,82
FORD TRANSIT C-407 PO6697AL 2011 - PERIODO: 2011 - ANUAL
PAZOS ARANAGA FERNANDO MARCEL X 8793768V MULTAS DE TRAFICO 200,00
552/2011 14/03/11 17:28 9295BPH 2011 - PERIODO: 2011
PEDREIRA PRIETO MARIA LARISA 32832815 IMPOSTO SOBRE VEHICULOS 91,58
PEUGEOT 206 2360DPY 2011 - PERIODO: 2011 - ANUAL
PENAS ANTELO BERNALDO 44819570E MULTAS DE TRAFICO 200,00
193/2011 03/02/11 11:20 2982GXN 2011 - PERIODO: 2011
PESTAÑA GONÇALO JORGE X 2719689P IMPOSTO SOBRE VEHICULOS 91,58
OPEL ASTRA G CARAVAN C2815CC 2011 - PERIODO: 2011 - ANUAL
PIÑEIRO BERMO TOMAS 33247769 IMPOSTO SOBRE VEHICULOS 91,58
OPEL VECTRA B CC PO3709BK 2011 - PERIODO: 2011 - ANUAL
PLATAFORMA DE ATENCION TELEFONICA B 70032313 IMPOSTO SOBRE VEHICULOS 91,58
MITSUBISHI LANCER EVOLUTION RS 7838FWG 2011 - PERIODO: 2011 - ANUAL
POMBO BOTANA ANDRES 78792062L IMPOSTO SOBRE VEHICULOS 43,38
SEAT TRANS C2557Z 2011 - PERIODO: 2011 - ANUAL
POMBO BOTANA ANDRES 78792062L IMPOSTO SOBRE VEHICULOS 43,38
RENAULT R-9 GTD C3580Z 2011 - PERIODO: 2011 - ANUAL
POMBO BOTANA JESUS 78790692Y IMPOSTO SOBRE VEHICULOS 43,38
PEUGEOT 309 GL PROFIL PO5818Z 2011 - PERIODO: 2011 - ANUAL
POMBO BOTANA JESUS 78790692Y IMPOSTO SOBRE VEHICULOS 43,38
LANCIA DELTA 1600 GT C2503AY 2011 - PERIODO: 2011 - ANUAL
POMBO BOTANA JESUS 78790692Y IMPOSTO SOBRE VEHICULOS 43,38
OPEL CORSA 1 2S C8310AK 2011 - PERIODO: 2011 - ANUAL
POMBO BOTANA JESUS 78790692Y IMPOSTO SOBRE VEHICULOS 43,38
VOLKSWAGEN POLO 1,05 L2701L 2011 - PERIODO: 2011 - ANUAL
POMBO BOTANA JESUS 78790692Y IMPOSTO SOBRE VEHICULOS 43,38
RENAULT R-5 TL C3428N 2011 - PERIODO: 2011 - ANUAL
PORTO GUERRA M BEGOÑA 33284968N IMPOSTO SOBRE VEHICULOS 43,38
FORD FIESTA 2236GYC 2011 - PERIODO: 2011 - ANUAL
QUINGRANIT SC J 70222625 IMPOSTO SOBRE VEHICULOS 106,04
FORD TRANSIT 7772CVH 2011 - PERIODO: 2011 - ANUAL
RAMOS SEOANE ALBERTO 44839247B IMPOSTO SOBRE VEHICULOS 5,63
U.V.M. BINGO 50 C4817BHS 2011 - PERIODO: 2011 - ANUAL
REY SANDE JOSE ALBERTO 33287003 IMPOSTO SOBRE VEHICULOS 5,63
VESPA VESPINO CP5 C2075BJT 2011 - PERIODO: 2011 - ANUAL
REY SIXTO ALBERTO ALFONSO 45958783 IMPOSTO SOBRE VEHICULOS 91,58
FORD MONDEO 9168CDT 2011 - PERIODO: 2011 - ANUAL
RIGAS GIL MARIA SARA 36103865Y IMPOSTO SOBRE VEHICULOS 91,58
HYUNDAI COUPE 2659BHZ 2011 - PERIODO: 2011 - ANUAL
RIVADAS ALLER ELISEO 33286999L IMPOSTO SOBRE VEHICULOS 114,07
NISSAN PATROL C7572AZ 2011 - PERIODO: 2011 - ANUAL
RODRIGUEZ DE BIAS VERONICA ESTELA X 8698779H TAXA PRESTACIÓN COMEDOR 275,00
COM_FLORENCIA BELÉN SANGUINETTI X8698779HCOM 2009 - PERIODO: 2009 - 2008 - 2009
RODRIGUEZ DE BIAS VERONICA ESTELA X 8698779H TAXA PRESTACIÓN COMEDOR 275,00
COM_ROMEO EZEQUIEL SANGUINETTI X8698779HCOM 2009 - PERIODO: 2009 - 2008 - 2009
RODRIGUEZ DOMINGUEZ LUIS ALBERTO 10041687 IMPOSTO SOBRE VEHICULOS 5,63
JONWAY JS 7630FZF 2011 - PERIODO: 2011 - ANUAL
RODRIGUEZ RIAL CRISTINA 44840063E OBRADOIROS CULTURAIS 16,00
OB_KENIA FERNANDEZ RODRIGUEZ 44840063EOB 2010 - PERIODO: 2010 - 1.º
ROJO POMBO ANTONIO 44822216T IMPOSTO SOBRE VEHICULOS 91,58
OPEL KADETT GSI IB9841AU 2011 - PERIODO: 2011 - ANUAL
ROJO POMBO ANTONIO 44822216T IMPOSTO SOBRE VEHICULOS 91,58
SEAT MALAGA DIESEL C1709AU 2011 - PERIODO: 2011 - ANUAL
ROJO POMBO ANTONIO 44822216T IMPOSTO SOBRE VEHICULOS 91,58
VOLKSWAGEN GOLF 1.8 INY C4151AM 2011 - PERIODO: 2011 - ANUAL
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 49

Suxeito pasivo ou representante / identificador fiscal / Concepto / Importe


Obxecto tributario Exercicio e período
ROSA ALVES RICARDO (+1) X 8488738J IMPOSTO SOBRE VEHICULOS 53,82
VOLKSWAGEN CADDY 1.9 4638FTR 2011 - PERIODO: 2011 - ANUAL
SALGADO SALGADO MANUEL 45957625Z IMPOSTO SOBRE VEHICULOS 91,58
FORD ESCORT 5 PUERTAS 1.8D C8432BY 2011 - PERIODO: 2011 - ANUAL
SAMPEDRO LARANGA MIGUEL ANGEL 44810281W IMPOSTO SOBRE VEHICULOS 91,58
SEAT LEON 7415GDH 2011 - PERIODO: 2011 - ANUAL
SANCHEZ BREA JESUS 33198482Y IMPOSTO SOBRE VEHICULOS 91,58
RENAULT MEGANE SCENIC 5178CHT 2011 - PERIODO: 2011 - ANUAL
SIXTO OTERO MONTSERRAT 44805502F SERVIZO DE TARDES DIVERTIDAS 112,50
TD_NOA REY SIXTO 44805502FTD 2009 - PERIODO: 2009 - 2008 - 2009
SIXTO OTERO MONTSERRAT 44805502F SERVIZO DE TARDES DIVERTIDAS 146,25
TD_ALEJANDRO REY SIXTO 44805502FTD 2009 - PERIODO: 2009 - 2008 - 2009
SIXTO OTERO MONTSERRAT 44805502F IMPOSTO SOBRE VEHICULOS 43,38
SUZUKI SWIFT C0501CG 2011 - PERIODO: 2011 - ANUAL
SIXTO OTERO MONTSERRAT 44805502F TAXA PRESTACIÓN COMEDOR 275,00
COM_NOA REY SIXTO 44805502FCOM 2009 - PERIODO: 2009 - 2007 - 2009
SIXTO OTERO MONTSERRAT 44805502F TAXA PRESTACIÓN COMEDOR 275,00
COM_ALEJANDRO REY SIXTO 44805502FCOM 2009 - PERIODO: 2009 - 2007 - 2009
SUAREZ MENDEZ JOSE IGNACIO 9357465F IMPOSTO SOBRE VEHICULOS 5,63
KYMCO ZING 1944DCK 2011 - PERIODO: 2011 - ANUAL
TESOURO BORRAJO FCO JAVIER 34967928Q IMPOSTO SOBRE VEHICULOS 5,63
DAELIM SQ125 3607DPG 2011 - PERIODO: 2011 - ANUAL
TOJO NUÑEZ SALVADOR 33287689L IMPOSTO SOBRE VEHICULOS 91,58
A.U.D.I. A3 1.9 4793DJD 2011 - PERIODO: 2011 - ANUAL
TORTAJADA BONASELT JOSE IGNACIO 14379717W IMPOSTO SOBRE VEHICULOS 91,58
BMW 120D 3184GLX 2011 - PERIODO: 2011 - ANUAL
TORTOLO LEMES JANKO ARIEL X 2224897S IMPOSTO SOBRE VEHICULOS 91,58
B.M.W. 320CD MAN 2243DBS 2011 - PERIODO: 2011 - ANUAL
VAZQUEZ DIAZ M ISABEL 34229760X TAXA PRESTACIÓN AXUDA NO 67,98
34229760XAFLC 34229760X 2010 - PERIODO: 2010 - ABRIL
VAZQUEZ DIAZ M ISABEL 34229760X TAXA PRESTACIÓN AXUDA NO 70,25
34229760XAFLC 34229760X 2010 - PERIODO: 2010 - XULLO
VAZQUEZ DIAZ M ISABEL 34229760X TAXA PRESTACIÓN AXUDA NO 67,98
34229760XAFLC 34229760X 2010 - PERIODO: 2010 - XUÑO
VAZQUEZ DIAZ M ISABEL 34229760X TAXA PRESTACIÓN AXUDA NO 70,25
34229760XAFLC 34229760X 2010 - PERIODO: 2010 - MAIO
VAZQUEZ DIAZ M ISABEL 34229760X TAXA PRESTACIÓN AXUDA NO 69,11
34229760XAFLC 34229760X 2010 - PERIODO: 2010 - AGOSTO
VAZQUEZ DIAZ M.ª ISABEL 34229760X IMPOSTO SOBRE VEHICULOS 43,38
CITROEN C4 6973GBR 2011 - PERIODO: 2011 - ANUAL
VIAJARTE TRAVEL SL B 70133285 MULTAS DE TRAFICO 180,00
S433/2010 22/07/10 6697FVG 2010 - PERIODO: 2010
VILA GONZALEZ GRACIELA 33296547E IMPOSTO SOBRE VEHICULOS 91,58
A.U.D.I. A3 2794DZP 2011 - PERIODO: 2011 - ANUAL
VILARIÑO CAMPOS JOSE MARIA 4095660 BENS INMOBLES URBANA 29,40
LG IGREXA 0000 0000 S UE LO 32635702 2009 - PERIODO: 2009 - 2009
VILLAR CALO MARIA ANTONIA 47370233 IMPOSTO SOBRE VEHICULOS 91,58
VOLKSWAGEN GOLF 2.0 INY C4511BC 2011 - PERIODO: 2011 - ANUAL
VIOLA NADAL LETICIA Y 0278774M IMPOSTO SOBRE VEHICULOS 5,63
APRILIA HABANA C C6683BCH 2011 - PERIODO: 2011 - ANUAL
ZAPATA VILLEGAS MARIA LINDELIA X 6528439G IMPOSTO SOBRE VEHICULOS 91,58
VOLKSWAGEN GOLF 1.8 5V 6958BCF 2011 - PERIODO: 2011 - ANUAL
2011/14978
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 50

Administración Local
Municipal

Ames

Notificación por comparecencia de dilixlencias de embargo de devolucións da AEAT


CITACIÓN PARA NOTIFICACIÓN POR COMPARECENCIA DE DILIXENCIAS DE EMBARGO DE DEVOLUCIÓNS DA AXENCIA
ESPAÑOLA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
De conformidade co disposto no artigo 112 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, e artigos 59.5 e 61
da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime jurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo
común, do 27 de novembro de 1992 (redacción Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, e Lei 24/2001, do 27 de decembro), e non
sendo posible notificar a dilixencia de embargo de devolucións da AEAT, por causas non imputables a esta Administración
Local, cítase aos debedores que a continuación se relacionan para que no prazo de 15 días naturais, contados a partir do
seguinte ao da publicación deste anuncio, pasen a retirar persoalmente ou por medio de representante, as notificacións que
figuran na relación adxunta, na Oficina de Recadación do Concello de Ames, sita na rúa Entrerríos, n.º 6-baixo, en horario
de 9.00 a 13.30 horas e de 16.15 a 18.30 de luns a xoves, e os venres de 08.00 a 14.00 horas (teléfono 981 88 49 19,
fax 981 89 16 92 e mail: recadacion.ames@canaltributos.es).
Transcurrido o citado prazo sen comparecer, a notificación entenderase producida a tódolos efectos legais desde o día
seguinte ao do vencimento do prazo anteriormente sinalado.
O órgano responsable da tramitación do procedemento executivo é a Tesourería deste Concello.
Ames, a 11 de novembro de 2011.
O tesoureiro
Asdo.: Santiago González Prado

NOME NIF EXPEDIENTE


ALVAREZ HERMIDA, ESTHER 35309251-L 2009EXP46002429
CAMPOS CAMIÑO, JOSE 33247885-M 2009EXP46000569
EL BARRAK EL FAHSSI, MOHAMED SAID X-6351957-R 2010EXP46000150
ESCUDERO ESTEVEZ, LUIS 76706239-C 2011EXP46000669
FERNANDEZ DE LA IGLESIA, JOSE ANGEL 30611535-F 2009EXP46002567
FERRIN FERREIRO, JUAN RAUL 33244775-T 2011EXP46000448
FIGUEIRA ALVELA, ERUNDINA 44806536-Y 2011EXP46000538
GOMEZ BAHAMONDE, M. PILAR 20199885-C 2009EXP46002324
LOPEZ HERRERO, MONICA 73774684-E 2011EXP46000537
MARTINEZ ASENSIO, SILVIA 36133217-X 2009EXP46000153
MOREIRAS SANTAMARIA, M. IRIA 36109209-Z 2011EXP46000447
MUÑIZ TEMBRA, JOSE MANUEL 33270314-D 2011EXP46000659
OTERO GONZALEZ, JOSE CARLOS 34591052-H 2010EXP46000859
RIVAS VARELA, MONTSERRAT 33296737-M 2011EXP46000239
SALGADO CARRIL, JOSE LUIS 33266902-R 2009EXP46002445
SUAREZ PENAS, JOSE LUIS 33274339-D 2010EXP46001284
TEMPRANO DE LA IGLESIA, URIAS 11941539-P 2009EXP46002556
VIQUEIRA FIDALGO, MARIA 33295773-F 2009EXP46002432

2011/14979
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOPBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 51

Administración Local
Municipal

Arteixo
Servizos Económicos

Relación de contribuíntes que se citan para ser notificados por comparecencia

CITACIÓN POR COMPARECENCIA. ART.112 LXT.

ANUNCIO

Relación de contribuíntes que se citan para ser notificados por comparecencia.


De conformidade có establecido polo artigo 112 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria, non sendo
posible notificar os procedementos que se relacionan, a pesar dos intentos realizados, citase aos interesados que figuran
neste anuncio, para que, nun prazo de 15 días naturais contados a partir do seguinte ao desta publicación, pasen a retirar
persoalmente ou mediante representante as notificacións que se indican, de 9 a 14 horas, de luns a venres laborais, no
Departamento de Rendas deste Concello de Arteixo, sito en Pza. Alcalde Ramón Dopico, nº 1, Arteixo (A Coruña).

Transcorrido o citado prazo sen a comparecencia, a notificación entenderase producida a todos os efectos legais desde
o día seguinte ao vencemento do prazo antes sinalado.

INTERESADO Procedemento que as motiva

NOME N.I.F. DOMICILIO MUNICIPIO

Eladio-Manuel Blanco Moares 32776454M Lg.Comeanda, Bens, 12 (15008) A Coruña Liquidación L181/11 Plusvalía (34570)

Promociones Prepasa SL B-15533250 C/Chile, 1-1º D (15100) Carballo ( A Coruña) Liquidación L188/11 Plusvalía (34627)

Promociones Prepasa SL B-15533250 C/Chile, 1-1º D (15100) Carballo ( A Coruña) Liquidación L188/11 Plusvalía (34628)

Promociones Prepasa SL B-15533250 C/Chile, 1-1º D (15100) Carballo ( A Coruña) Liquidación L188/11 Plusvalía (34629)

María del Carmen Torrado Souto 79313830-D Trav. Meicende, 191-3º I (15008-Meicende) Arteixo (A Coruña) Liquidación L194/11 Plusvalía (34643)

Promociones Prepasa SL B-15533250 C/Chile, 1-1º D (15100) Carballo ( A Coruña) Liquidación L198/11 Plusvalía (34662)

Juan Francisco Veira Sardiña 47373686-B C/Peñamaría de Llano, 2-4º A (15010) A Coruña Liquidación L200/11 Plusvalía (34757)

Promociones Prepasa SL B-15533250 C/Chile, 1-1º D (15100) Carballo ( A Coruña) Liquidación L206/11 Plusvalía (35410)

Promociones Prepasa SL B-15533250 C/Chile, 1-1º D (15100) Carballo ( A Coruña) Liquidación L206/11 Plusvalía (35408)

Jorge Pena Viña 52433286-W C/Cerca, 13 (15009) A Coruña Liquidación L210/11 Plusvalía (35464)

Patxi Hueta Rodríguez 30608117-Q Rúa dos Osos, 8-2º A (15142) Arteixo (A Coruña) Liquidación L213/11 Plusvalía (35473)

Promociones Carro Paz SL B-15748676 Avda. Carballo, 100 (15140-Pastoriza) Arteixo (A Coruña) Liquidación L214/11 Plusvalía (35489)

Promociones Carro Paz SL B-15748676 Avda. Carballo, 100 (15140-Pastoriza) Arteixo (A Coruña) Liquidación L215/11 Plusvalía (35498)

Francisco Javier Leira García 32777282-M C/Almirante Mourelle, 16-3º A Coruña Liquidación L218/11 Plusvalía (35517)

José Antonio Santamaría Martín 50914403-Q Ronda de Outeiro, 174-5º I (15007) A Coruña Liquidación L226/11 Plusvalía (35549)

Maritoria SL B-15696339 Plaza de Pontevedra, 5-4º I (15003) A Coruña Liquidación L234/11 Plusvalía (35575)

Maritoria SL B-15696339 Plaza de Pontevedra, 5-4º I (15003) A Coruña Liquidación L234/11 Plusvalía (35576)

María Isabel Balbis Cabezas 46916641-E Avda. Alc. Manuel Platas Varela, 96-4º D (15141-Oseiro) Arteixo (A Coruña) Liquidación L238/11 Plusvalía (29121)

Expansión Inmobiliaria del Noroeste SL B-15613334 Avda. Pastoriza, 8 (15140-Pastoriza) Arteixo (A Coruña) Liquidación L247/11 Plusvalía (24451)

Expansión Inmobiliaria del Noroeste SL B-15613334 Avda. Pastoriza, 8 (15140-Pastoriza) Arteixo (A Coruña) Liquidación L247/11 Plusvalía (24452)

Expansión Inmobiliaria del Noroeste SL B-15613334 Avda. Pastoriza, 8 (15140-Pastoriza) Arteixo (A Coruña) Liquidación L248/11 Plusvalía (24449)

Expansión Inmobiliaria del Noroeste SL B-15613334 Avda. Pastoriza, 8 (15140-Pastoriza) Arteixo (A Coruña) Liquidación L248/11 Plusvalía (24450)

Expansión Inmobiliaria del Noroeste SL B-15613334 Avda. Pastoriza, 8 (15140-Pastoriza) Arteixo (A Coruña) Liquidación L249/11 Plusvalía (24448)

Expansión Inmobiliaria del Noroeste SL B-15613334 Avda. Pastoriza, 8 (15140-Pastoriza) Arteixo (A Coruña) Liquidación L249/11 Plusvalía (24447)

Expansión Inmobiliaria del Noroeste SL B-15613334 Avda. Pastoriza, 8 (15140-Pastoriza) Arteixo (A Coruña) Liquidación L250/11 Plusvalía (24445)

Expansión Inmobiliaria del Noroeste SL B-15613334 Avda. Pastoriza, 8 (15140-Pastoriza) Arteixo (A Coruña) Liquidación L250/11 Plusvalía (24446)

Expansión Inmobiliaria del Noroeste SL B-15613334 Avda. Pastoriza, 8 (15140-Pastoriza) Arteixo (A Coruña) Liquidación L251/11 Plusvalía (24432)

Expansión Inmobiliaria del Noroeste SL B-15613334 Avda. Pastoriza, 8 (15140-Pastoriza) Arteixo (A Coruña) Liquidación L251/11 Plusvalía (24431)

Expansión Inmobiliaria del Noroeste SL B-15613334 Avda. Pastoriza, 8 (15140-Pastoriza) Arteixo (A Coruña) Liquidación L252/11 Plusvalía (24429)
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 52

INTERESADO Procedemento que as motiva

NOME N.I.F. DOMICILIO MUNICIPIO

Expansión Inmobiliaria del Noroeste SL B-15613334 Avda. Pastoriza, 8 (15140-Pastoriza) Arteixo (A Coruña) Liquidación L252/11 Plusvalía (24428)

Expansión Inmobiliaria del Noroeste SL B-15613334 Avda. Pastoriza, 8 (15140-Pastoriza) Arteixo (A Coruña) Liquidación L253/11 Plusvalía (24426)

Expansión Inmobiliaria del Noroeste SL B-15613334 Avda. Pastoriza, 8 (15140-Pastoriza) Arteixo (A Coruña) Liquidación L253/11 Plusvalía (24427)

Expansión Inmobiliaria del Noroeste SL B-15613334 Avda. Pastoriza, 8 (15140-Pastoriza) Arteixo (A Coruña) Liquidación L254/11 Plusvalía (24424)

Expansión Inmobiliaria del Noroeste SL B-15613334 Avda. Pastoriza, 8 (15140-Pastoriza) Arteixo (A Coruña) Liquidación L254/11 (24423)

Expansión Inmobiliaria del Noroeste SL B-15613334 Avda. Pastoriza, 8 (15140-Pastoriza) Arteixo (A Coruña) Liquidación L255/11 Plusvalía (24417)

Expansión Inmobiliaria del Noroeste SL B-15613334 Avda. Pastoriza, 8 (15140-Pastoriza) Arteixo (A Coruña) Liquidación L254/11 Plusvalía (24418)

Expansión Inmobiliaria del Noroeste SL B-15613334 Avda. Pastoriza, 8 (15140-Pastoriza) Arteixo (A Coruña) Liquidación L256/11 Plusvalía (24414)

Expansión Inmobiliaria del Noroeste SL B-15613334 Avda. Pastoriza, 8 (15140-Pastoriza) Arteixo (A Coruña) Liquidación L256/11 Plusvalía (24413

Procorsa SL B-15415698 C/San Andrés, 143, esc. 2-1º (15003) A Coruña Requerimento documentación 3R/IC-0011-11-ICIO

Arteixo, 11 de novembro de 2011


O ALCALDE-PRESIDENTE
Por Resolución Alcaldía nº 989/2011
Asdo.: María José Riveiro Martínez
Concelleira de Servizos Económicos
2011/15046
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 53

Administración Local
Municipal

Boiro

Licenza de actividade 2.7.1 restaurante

EDICTO
Tendo solicitado desta Alcaldía por Dª. Mª Mar Outeiral Fernández, en nome propio, licenza municipal para instalación de
2.7.1. RESTAURANTE (cambio de café-bar a restaurante) sito na Avda. de Barraña, 63-baixo, parroquia de Boiro, deste termo
municipal, cumprindo co disposto no RD 2816/1982, do 27 de agosto polo que se aproba o Regulamento xeral de policía
de espectáculos públicos e actividades recreativas, sométese o expediente a información pública por un período de dez
días hábiles, a fin de que durante o mesmo - que empezará a contar dende o día seguinte ó da inserción do presente edicto
no BOP - poida examinarse o expediente, na Secretaría deste Concello, polas persoas que de algún xeito se consideren
afectadas pola actividade que se pretende instalar e formular por escrito as reclamacións ou observacións que se estimen
oportunas.

Boiro, 7 de novembro de 2011


O alcalde,
Juan José Dieste Ortigueira
2011/14574
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 54

Administración Local
Municipal

Boiro

Licenza de actividade 2.7.1. Restaurante

EDICTO
Tendo solicitado desta Alcaldía por Dª. Ramón Dieste García, en nome propio, licenza municipal para instalación de
2.7.1. RESTAURANTE a situar na rúa Francisco del Río Romero, 4-baixo, parroquia de Boiro, deste termo municipal, cumprin-
do co disposto no RD 2816/1982, do 27 de agosto polo que se aproba o Regulamento xeral de policía de espectáculos
públicos e actividades recreativas, sométese o expediente a información pública por un período de dez días hábiles, a fin
de que durante o mesmo - que empezará a contar dende o día seguinte ó da inserción do presente edicto no BOP - poida
examinarse o expediente, na Secretaría deste Concello, polas persoas que de algún xeito se consideren afectadas pola
actividade que se pretende instalar e formular por escrito as reclamacións ou observacións que se estimen oportunas.

Boiro, 7 de novembro de 2011


O alcalde,
Juan José Dieste Ortigueira
2011/14583
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 55

Administración Local
Municipal

Boiro

Licenza de actividade 2.7.2. café-bar

EDICTO
Tendo solicitado desta Alcaldía por D. Avelino Outeiral Pérez, en nome propio, licenza municipal para instalación de
2.7.2. CAFÉ-BAR a situar no lugar de Escarabote, 69-baixo, parroquia de Lampón, deste termo municipal, cumprindo co
disposto no RD 2816/1982, do 27 de agosto polo que se aproba o Regulamento xeral de policía de espectáculos públicos
e actividades recreativas, sométese o expediente a información pública por un período de dez días hábiles, a fin de que du-
rante o mesmo - que empezará a contar dende o día seguinte ó da inserción do presente edicto no BOP - poida examinarse
o expediente, na Secretaría deste Concello, polas persoas que de algún xeito se consideren afectadas pola actividade que
se pretende instalar e formular por escrito as reclamacións ou observacións que se estimen oportunas.

Boiro, 7 de novembro de 2011


O alcalde,
Juan José Dieste Ortigueira
2011/14588
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 56

Administración Local
Municipal

Camariñas

Decreto da Alcaldía polo que se corrixen as bases que rexerán a convocatoria para a contratación dun/dunha
animadora cultural

Anuncio: Decreto da Alcaldía polo que se corrixen as bases que rexerán a convocatoria para a contratación laboral tem-
poral, mediante concurso, dun/dunha animadora cultural ( bases aprobadas en data 8 de novembro de 2001 e publicadas
no BOP 16 de novembro 2011).
Con data 8 de novembro de 2011 aprobáronse as bases que rexerán a convocatoria para a contratación laboral tempo-
ral, mediante concurso, dun/dunha animadora cultural.
Na base sétima apartado C) establecíase o seguinte “Cursos oficiais de lingua galega ou validación correspondente, a
puntuación máxima neste apartado será 0,75 puntos:
CELGA 4 ou equivalente: 0,75 puntos
CELGA 3 ou equivalente: 0,50 puntos
CELGA 2 ou equivalente: 0,25 puntos”
Considerando o baremos de méritos do concurso establecido na convocatoria dos programas de apoio á cultura e o
deporte, dirixidos a concellos e outras entidades locais para actividades e investimentos durante o ano 2011 ( BOP núm.
242, de data 22 de decembro de 2011).
Considerando en consecuencia que as bases contradín o previsto na citada convocatoria ao non alcanzar a valoración
do galego a porcentaxe esixida é polo que en uso das facultades que me confire o art. 21 da lei 7/1985, de 2 de abril
reguladora das bases de réxime local ACORDO:
Primeiro: Dar nova redacción a base sétima apartado C) que queda como segue
“C) Cursos oficiais de lingua galega ou validación correspondente, a puntuación máxima neste apartado será 1,00
punto:
CELGA 4 ou equivalente: 1,00 punto
CELGA 3 ou equivalente: 0,50 puntos
CELGA 2 ou equivalente: 0,25 puntos
Computarase unicamente o de grado superior alegado e só se concederá validez aos cursos e titulacións oficias ou
que foran debidamente validados.”
Segundo: Facer público o presente acordo mediante a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia.
Terceiro: Que o prazo de dez días hábiles establecido para a presentación de instancias, base 4º, comece a contar
desde o día seguinte a publicación deste anuncio no BOP.

Camariñas, a 17 de novembro de 2011


O Alcalde,
Asdo.: Manuel Valeriano Alonso de León.
2011/15174
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 57

Administración Local
Municipal

Coristanco

Aprobación provisional da modificacion da Ordenanza fiscal n.º 5 reguladora da taxa por recollida de lixo

EDICTO

Modificación de Ordenanza fiscal n.º 5


O Pleno Municipal, en sesión celebrada o día 9 de novembro de 2011, aprobou, con carácter provisional, a modifica-
ción da Ordenanza fiscal nº 5 reguladora da taxa por recollida de lixo. Por medio do presente expóñense ao público polo
prazo de trinta días hábiles, no taboleiro de anuncios deste Concello, o acordo provisional así como o texto completo da
ordenanza.
Se finalizado o prazo de exposición ao público non se presentasen reclamacións, o expediente considerarase aprobado
definitivamente.

Coristanco, 9 de novembro de 2011.


O alcalde
Asdo.: Antonio Pensado Plágaro.
2011/14905
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 58

Administración Local
Municipal

Coristanco

Aprobacion provisional da imposición da taxa pola prestación do servizo de sumidoiros e depuración de augas
residuais, e correspondente Ordenanza reguladora n.º 19

EDICTO

Imposición da taxa por sumidoiros e depuración de augas residuais e Ordenanza fiscal reguladora n.º 19
O Pleno Municipal, en sesión celebrada o día 9 de novembro de 2011, aprobou, con carácter provisional, a imposición
da Taxa pola prestación do servizo de sumidoiros e depuración de augas residuais, así como a correspondente Ordenanza
fiscal reguladora nº 19. Por medio do presente expóñense ao público polo prazo de trinta días hábiles, no taboleiro de
anuncios deste Concello, o acordo provisional así como o texto completo da ordenanza.
Se finalizado o prazo de exposición ao público non se presentasen reclamacións, o expediente considerarase aprobado
definitivamente.

Coristanco, 9 de novembro de 2011.


O alcalde
Asdo.: Antonio Pensado Plágaro.
2011/14906
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 59

Administración Local
Municipal

A Coruña
Tesourería. Departamento de Recadación

Edicto de citación para a notificación de requirimento de documentación en expediente de devolución de ingresos


indebidos

EDICTO DE CITACIÓN PARA A NOTIFICACIÓN DE REQUIRIMENTO DE DOCUMENTACIÓN EN EXPEDIENTE DE DEVOLUCIÓN


DE INGRESOS INDEBIDOS

EDICTO
D. Emilio A. Álvarez Fachado, Xefe do Departamento de Recadación do Excmo. Concello da Coruña,
FAI SABER: Que, unha vez que se intentou, sen resultado positivo, practicarlles a notificación persoal aos interesados
que se relacionan ou aos seus representantes, nos termos do art. 112 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria,
a través do presente escrito e de conformidade co que dispón a dita norma, cítaselle para ser notificado mediante compa-
recencia, durante o prazo e no lugar que logo se dirá, do requirimento de documentación para expediente de devolución de
ingresos indebidos emitido no curso do expediente que se indica:

INTERESADO NIF/C.I.F. EXPTE.


MARQUEZ FRANCO, MARIA LUISA 32775190-Y 372/675/2011

Prazo da comparecencia:
A comparecencia para recibir a notificación aludida haberá de producirse no prazo de quince días naturais, que contarán
desde o seguinte ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial de Provincia.
Se transcorre o dito prazo e non se comparece, a notificación entenderase producia para todos os efectos legais desde
o día seguinte ao do vencemento do prazo.

Lugar da comparecencia:
Oficinas da Recadación Municipal do Excmo. Concello da Coruña, situadas na r/ Franxa, 20-22 baixo, en horario de
08.00 a 14.00 horas, de luns a venres.

A Coruña, 3 de novembro do 2011.


O Xefe do Departamento de Recadación
Asdo.: Emilio Antonio Álvarez Fachado
2011/14474
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 60

Administración Local
Municipal

A Coruña
Tesourería. Departamento de Recadación

Edicto de citación para notificación de resolucións ditadas en expedientes de devolución de ingresos indebidos

EDICTO
EDICTO DE CITACIÓN PARA NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓNS DITADAS EN EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS
INDEBIDOS
D. Emilio Alvarez Fachado, xefe do Departamento de Recadación do Excmo. Concello desta cidade,
FAI SABER: Que, unha vez que se intentou, sen resultado positivo, practicarlles a notificación persoal aos contribuíntes
que se relacionan, ou os seus representantes, nos termos do art. 112 da Lei 58/03, do 17 de decembro, xeneral tributa-
ria, por medio do presente e de conformidade co disposto en devandita norma, cítaselles para ser notificados mediante
comparecencia durante o prazo e no lugar que logo se dirá, das resolucións ditadas nos expedientes de devolución de
ingresos indebidos que lles afectan, os cales foron resoltos en base aos motivos que se fan constar nos expedientes de
referencia:

INTERESADOS NIF TB. ANO LIQUID EXPTE.

CAVALLARO CARBAJAL, JOSÉ ALFREDO 52936835-N 16 2007 2603219 372/330/2011


NEIRA LÓPEZ, LUISA 32423576-Q 06 1999 e outros 999039244 e outras 372/296/2008
SÁNCHEZ ZABALA, M.ª BEGOÑA 00415481-D 15 2009 4794156 372/315/2010
SANZ FERREIRO, ENRIQUE 02181531-G 20 2002 191751-8 372/405/2010

Prazo da comparecencia:
A comparecencia para recibir a notificación aludida haberá de producirse no prazo de quince días naturais, que contarán
desde o seguinte ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial de Provincia.
Se transcorre o dito prazo e non se comparece, a notificación entenderase producia para todos os efectos legais desde
o día seguinte ao do vencemento do prazo.
Lugar da comparecencia:
Oficinas da Recadación Municipal do Excmo. Concello da Coruña, situadas na r/ Franxa, 20-22 baixo, en horario de
08.00 a 14.00 horas, de luns a venres.

TB – Tributo
06 – Taxa recollida e tratamento de lixo
15 – Imposto sobre bens inmobles.
16 – Imposto sobre vehículos de tracción mecánica
20 – Imposto sobre actividades económicas

A Coruña, 3 de novembro do 2011.


O XEFE DO DEPARTAMENTO DE RECADACIÓN
Asdo. D. Emilio Alvarez Fachado
2011/14477
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 61

Administración Local
Municipal

A Coruña
Tesourería. Departamento de Recadación

Edicto de citación para a notificación de embargo de dereitos ou créditos

TESOURERÍA

Departamento de Recadación

EDICTO DE CITACIÓN PARA A NOTIFICACIÓN DE EMBARGO DE DEREITOS OU CRÉDITOS


Emilio A. Álvarez Fachado, xefe do Departamento de Recadación do Excmo. Concello da Coruña,
FAI SABER: Que, unha vez que se intentou, sen resultado positivo, practicarlle a notificación personal ao debedor que se
indica ou a os seus representantes, nos termos do art. 112 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria, a través
do presente edicto e de conformidade co que dispón a dita norma, cítaselle para ser notificado, mediante comparecencia,
durante o prazo e no lugar que logo se dirá, da DILIXENCIA DE EMBARGO DE DEREITOS OU CRÉDITOS, ditada no curso do
expediente administrativo de prema que lle afecta, incoado por esta Recadación:

Debedor C.I.F. Expediente


ALBERICH PORTELA, JAIME JORGE 32760273-Q 98204
ANDON MURADAS, MARIA MAR 32773389-E 119383
ARES VARELA, MIGUEL 32423112-N 95399
ARIAS LOPEZ, MARIA OLGA 76620447-H 115814
ARUFE ROMERO, LUIS MARIA 32803264-C 119163
BALADO GUZMAN, VICTOR JOSE 32805927-S 121651
BARCIA FARIÑA, ERIC 53169475-F 117381
BARES CASTAÑO, EVA 32842903-F 120664
BARTUAL DE CAL, JOSE JAVIER 45280044-J 104773
BASANTA MASEDA, FRANCISCA 33824204-J 59121
BELLO FERNANDEZ, ROMINA 32841728-M 114342
BELLO ZAPATA, ROSA MARIA 32774526-D 112505
BERKYTA, ANDRIY X4345259-F 119431
BLASCO ZAS, JORGE 32782962-G 111470
BOO FEIJOO, BEATRIZ 33250677-Z 121664
CALVETE GOMEZ, JESUS CLAUDIO 32446277-Q 76011
CARBALLES MUÑIZ, EMILIO 32391411-M 121277
CARBALLO CID, ROSARIO 34960579-G 113132
CASTELLANOS JIMENEZ, SERGIO HI 34890317-F 118180
CHOUSA GIL, SHAILA MARIA 47352478-D 114336
COBAS RAMOS, GUILLERMO 32690690-P 101414
COBIAN FERNANDEZ DE LA PUENTE, FELIPE LUIS 32782443-Z 118238
COUSILLAS BANEIRA, ANGEL JAVIER 32790794-Q 70590
CRUZ MENA, JAVIER 32816662-D 102544
DIAZ CASAL, MARIA DEL CARMEN 32447598-A 113420
DOMINGUEZ DIEZ, ELOY RAFAEL 09748733-E 78462
ESCOBAR BARRERA, SOFIA 47385454-A 119989
FAJARDO DE TORRES, SONIA 34899662-Z 97004
FERNANDEZ ANTA, BALBINA 76721623-V 106852
FERNANDEZ CASARES, PABLO 32807248-W 121653
FERNANDEZ GARCIA, MARIA LUISA 32751377-K 122105
FIGUEIRA LOPEZ, ERIC JOSE 47375978-A 117472
FRANCO TABOADA, MARIA VICTORIA 32423765-K 114716
FREIRE CERRILLO, ANTONIO 32365994-A 82914
FUENTES CORGO, RAFAEL 32421932-M 111906
GARCIA BALADO, CINTIA MARIA 34888483-J 106460
GARCIA GARCIA, JOSE 34978190-C 105161
GAYOSO PEREZ, CAMILO 33853870-D 119718
GIMENEZ GUERRO, FRANCISCO 02501644-A 113595
GOMEZ FERNANDEZ, MARIA BELEN 32779244-N 104686
GONZALEZ FERNANDEZ, LORETO 32824575-X 95625
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 62

Debedor C.I.F. Expediente


GONZALEZ LONGO, MARIA ISABEL MARGARITA 32392077-G 87499
GUERRERO ULLOA, LUIS MIGUEL 34893403-B 77886
GUTIERREZ LLANO, LUIS 05277450-P 119310
HERRERO AYUSO, ANGEL MARIA 03458114-H 109096
IVANOVA, IRINA X3597198-K 118968
JIMENEZ FABIAN, NURIA 36864223-F 122756
JIMENEZ JIMENEZ, MARIA ANGELES 32789633-M 103592
LAGOA ALVARELLOS, MANUEL JESUS 76364430-Z 118415
LANDEIRA PEREIRA, UXIA 79317682-C 122207
LAZARO DORADO, MARIA DOLORES 32749224-F 112391
LEAL PIÑEIRO SALIDO, SILVIA M 46911613-P 113615
LEMA LEMATE, MARIA SOLEDAD 32756981-J 105105
LLAMAS APARICIO, JAVIER 11958873-T 114376
LOIRA PARADO, RAQUEL 32782868-W 80596
LOPEZ CABANAS, BEATRIZ NIEVES 46914614-L 120769
LOPEZ CAMPELO, BEATRIZ 32778615-G 106438
LOPEZ GALAN, M. DALDA 34264317-K 116233
LOPEZ GONZALEZ, CARLOS 09655491-E 120776
MANSO LOPEZ, VICENTE JAVIER 03439945-L 122255
MANTIÑAN CALVIÑO, PEDRO 32421334-M 101486
MARIÑO CURRAS, MANUEL ANTONIO 32404903-L 87648
MARQUEZ SANTOS, MERCEDES 32822001-N 121886
MARTINEZ SANTIRSO, MARIA CONCEPCION 32811862-Q 112618
MBAYE, BARA X3156437-D 112801
MESSONI PEÑA, VERONICA VIVIANA 47377124-E 112015
MORALES GARCIA, VANESSA 47357865-Z 115759
MOSQUERA NOVO, MARIA SUSANA 32813439-Y 122303
NAVARRO MATEO, MARCO 32816806-S 73287
NIETO HERVES, MARIA DEL CARMEN 76867849-D 111606
NIETO LOPEZ, JOSE LUIS 32302761-C 107327
NION VIZCAINO, IVONNE 32812869-B 115971
NUÑEZ RODRIGUEZ, ORLANDO 32401728-H 101827
OLDAN VARELA, JOSE ANTONIO 33213019-F 119505
ORTEGA ROMERO, FERNAN XAVIER 32762576-L 118826
PADIN SANTOS, DAVID 32800980-J 119308
PARDIÑAS CASTRO, PURIFICACION 32786376-Z 119135
PARIENTE VILLASUR, RICARDO 12773962-S 113959
PAZ SOTO, ROMAN FRANCISCO 32391792-H 108043
PAZOS SUAREZ, RAQUEL ESPERANZA 32800841-N 121415
PEDREIRA OTERO, JESUS MANUEL 32352304-K 119140
PENA LONGUEIRA, ALEJANDRO JESUS 32440382-D 91923
PENA NOCEDA, ALFONSO 33286649-Z 111999
PEREIRA CORONIL, VANESSA 32825559-M 117214
PEREZ FERNANDEZ, MIRIAM 47360528-D 122991
PEREZ GARCIA, MARIA CRISTINA 32778827-D 91853
PEREZ IGLESIAS, CRISTINA BELEN 32803803-F 112444
PEREZ RODRIGUEZ, FRANCISCO J. 32760820-B 120803
PIÑEIRO ROBLES, GLORIA 32769666-W 118929
POSE LEMA, JORGE JUAN 47384164-R 116977
PROMOCIONES PONTEYOS S.L. B15661770 123006
PUENTE CORREDOIRA, JESUS 33822647-C 83239
QUINTELA BERMUDEZ, M. LUISA 33842372-B 118573
RAMOS ALVAREZ, LUIS 32776036-R 93599
REBOREDO LOPEZ, ANA BELEN 32829223-N 118221
RECALDE FERNANDEZ, BEATRIZ 32789235-K 86287
REIMUNDEZ PATIÑO, GUILLERMO 32811612-L 116375
REY DANS, JUAN JOSE 32788671-D 111865
REY VARELA, MARIA ANTONIA 32436327-W 85732
RIERA LEMA, ALONSO 32431780-D 122395
RIVAS MARCOTE, ELADIO 32827881-G 111938
RODRIGUEZ CORREDOYRA LINARES, JESUS MOISES 32824747-K 120870
RODRIGUEZ NIETO, FRANCISCO MANUEL 32840597-R 112597
RODRIGUEZ NOGUEIRA, JOSE MANUEL 39818789-Q 119107
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 63

Debedor C.I.F. Expediente


ROMAY JUSTO, M. DOLORES 33331471-D 90906
SALGUEIRO ALVAREZ, MARIA ANGELES 36142710-G 103388
SANCHEZ ASTRAY, MANUEL 78783293-J 78385
SANTOS GAYOSO, FERNANDO M. GONZALO 32375440-L 111443
SANTOS URES, FATIMA 46914433-E 64968
DE LA SIERRA BARRIENTOS, MANUEL JESUS 34896163-B 121109
SIMON CUADRADO, SANTIAGO 32441429-K 103420
SOMOZA GOLIAS, MARCOS 34893982-S 112439
TEDIN DOLDAN, MARIA DOLORES 34891745-D 98174
TORAL MARTINEZ, MIGUEL ANGEL 09696916-R 71617
VARELA DIAZ, HIPOLITO 32451793-N 111978
VAZQUEZ BENITEZ, ALBERTO FERNAN 32837854-H 119206
VAZQUEZ LOPEZ, SILVESTRE 33859912-W 118812
VECINO OUBIÑA, PEDRO A. 32430316-V 89031
VENTUREIRA AMENEDO, JOSE 32503229-C 120950
VERGARA BLANCO, RUBEN 47371763-C 117931
VIDAL GOMEZ, SUSANA 34899645-C 111758

PRAZO DA COMPARECENCIA:
A comparecencia para recibir a notificación aludida haberá de producirse no prazo de QUINCE DÍAS NATURAIS, que
contará desde o seguinto ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia.
Se transcorre o dito prazo e non se comparece, a notificación entenderase producida a todos os efectos legais desde
o día seguinto ao do vencemento do prazo.

LUGAR DA COMPARECENCIA:
Oficinas da Recadación Municipal do Excmo. Concello da Coruña, situadas en r/ Franja, 20-22 baixo, de lunes a venres,
en horario de 08 a 14:00 horas.

RECURSOS:
Contra a resolución que se traslada cabe interpor, con carácter potestativo, recurso de reposición ante o Sr. Tesoureiro,
no prazo DUN MES contado a partir do día seguinte ao da recepción da presente notificación ou, no seu caso, reclamación
económico-administrativa ante o Tribunal Económico Administrativo Municipal (TEAM), no prazo DUN MES a contar desde a
data citada, sen que en ningún caso poidan simultanearse ambas reclamacións (arts. 108 e 137 da Lei 7/1985, reguladora
das bases do réxime local, 235 la Lei xeral tributaria e 14 do texto refundido da Lei reguladora das facendas locais).

A Coruña, a 3 de novembro do 2011


O xefe do Departamento de Recadación
Asdo.: Emilio Antonio Álvarez Fachado
2011/14479
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 64

Administración Local
Municipal

A Coruña
Tesourería. Departamento de Recadación

Edicto de citación para notificación de providencia de prema

EDICTO DE CITACIÓN PARA A NOTIFICACIÓN DE PROVIDENCIA DE PREMA

EDICTO
D. Emilio Antonio Álvarez Fachado, xefe do Departamento de Recadación do Excmo. Concello da Coruña,
FAI SABER: Que, unha vez que se intentou, sen resultado positivo, practicarlles as notificacións persoais aos debedores
que se relacionan ou aos seus representantes, nos termos do art. 112 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria,
a través do presente edicto e de conformidade co que dispón a dita norma, cítaselles para seren notificados mediante
comparecencia, duranto o prazo e no lugar que logo se dirá, aos administrados que figuran como debedores a este Concello
polos débitos que se detallan, ao que poderán comparecer por sí ou por medio de representante no expediente executivo
que se lles segue:
Que nos correspondentes títulos acreditativos dos débitos ditouse polo Sr. Tesoureiro a seguinte:

PROVIDENCIA DE PREMA
No uso das facultades que me confire o art. 5.3.c) do RD 1174/87, de 18 de setembro, así como o art. 10 da Orde-
nanza Municipal de Recadación, de conformidade co disposto nos artigos 167 da Lei 58/2003 Xeral Tributaria e 70 do
Regulamento Xeral de Recadación e concordantes da Ordenanza Municipal de Recadación, DECLARO INCURSAS EN VÍA DE
PREMA, as débedas relacionadas, co recargo de ata o 20 %, as que foron debidamente notificadas e, rematado o regula-
mentario prazo de ingreso en voluntaria, atópanse pendentes de pago, comezado o devengo dos xuros de mora.
En consecuencia, requírese o pago do importe total da débeda pendente, incluído o recargo de prema reducido (10 %),
no prazo regulado no art. 62.5 da Lei 58/2003, Xeral Tributaria. No caso de non se producir o ingreso no devandito prazo se
procederá ao embargo dos bens do debedor ou á execución das garantías existentes para o cobro da débeda, con inclusión
do recargo de prema do 20 % e dos xuros de mora que se devenguen ata a data de cancelación da débeda.

RECURSOS
Contra a providencia de prema e nos casos a que se refiren os artigos 167.3 da Lei 58/2003 Xeral Tributaria e concor-
dantes do Regulamento Xeral de Recadación, Reclamación económico – administrativa ante o Tribunal Económico – Admi-
nistrativo Municipal (TEAM), no prazo DUN MES contado a partir do día seguinte ao da recepción da presente notificación.
Previamente e con carácter potestativo, poderá interpor Recurso de Reposición ante o Sr. Tesoureiro no prazo DUN
MES a contar desde a data citada (arts. 108 e 137 da Lei 7/85, reguladora das Bases de Réxime Local, 235 da Lei Xeral
Tributaria e 14 do Texto refundido da Ley Reguladora das Facendas Locais).

PRAZO DE INGRESO E FORMA DE PAGO


A).- Débedas notificadas entre os días 1 e 15 de cada mes, ata o día 20 do devandito mes ou inmediato hábil
posterior.
B).- Débedas notificadas entre os días 16 e o derradeiro de cada mes, ata o día 5 do mes seguinte ou inmediato hábil
posterior.
O importe total a ingresar poderá facerse efectivo nas oficinas da Recadación Municipal (r/ Franja nº 20-22 baixo),
advirtíndoselles que trascorridos os devanditos prazos se procederá ao embargo dos seus bens.

XUROS DE MORA E CUSTAS


As débedas devengarán xuros de mora desde o día seguinte ao do vencemento da debeda en período voluntario ata a
data de ingreso, agás cando a débeda se satisfaga antes de que finalice o prazo de ingreso arriba sinalado (arts. 161.4 y
28.5 da Lei 58/2003 Xeral Tributaria e concordantes do Regulamento Xeral de Recadación).
Repercutiranse custas do procedemento conforme ao disposto no art. 161.4 da Lei 58/2003 Xeral Tributaria.
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 65

SUSPENSION DO PROCEDEMENTO
O procedemento de prema só se suspenderá nos termos e coas condicións sinaladas nos arts. 233 da Lei 58/2003
Xeral Tributaria, 14 do Texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais e concordantes do Regulamento Xeral de
Recadación.

APRAZAMIENTO OU FRACCIONAMENTO DE PAGO


Poderá solicitarse aprazamento ou fraccionamento de pago das débedas que se atopen en período executivo cuxo
importe sexa superior aos 15.000 €, con arranxo ao disposto nos arts. 40 e ss. da Ordenanza Municipal de Recadación.

PRAZO DA COMPARECENCIA:
A comparecencia para recibir a notificación aludida haberase de producir no prazo de QUINCE DIAS NATURAIS contados
desde o siguiente ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia.
Cando trascorrido o dito prazo non se comparecera, a notificación entenderase producida a todos os efectos legais
desde o día seguinente ao do vencemento do prazo.

LUGAR DE LA COMPARECENCIA:
Oficinas do Departamento Recaudación, sitas en r/ Franja, 20 baixo. Horario: de luns a venres, de 8 a 14 horas.

A Coruña, a 14 de novembro de 2011


O xefe do Departamento de Recadación
Asdo.: Emilio Antonio Álvarez Fachado

REFERENCIA NOMBRE DNI/NIF LIQ./EXPED.


-----------------------------------------------------------------------------
1 A.M. IVENS S.L. B15858210 4622426
2 ABAD DOPICO MARCELINA 32181595H 4664036
3 ABAD GARRIDO JOSE AMADO 4664059
4 ABELENDA RAMON (HDROS) 4664391
5 ABELENDA VARELA JULIO BASILIO RAMON 32268827B 4664399
6 ACADEMIA FORMNET S.L. B15842511 4621319
7 ADEGA ALIMENTARIA S.L. B15588999 4622004
8 ADEGA ALIMENTARIA S.L. B15588999 4622005
9 ADEGA ALIMENTARIA S.L. B15588999 4622006
10 ADRO VELLO S.L. B15717580 4664802
11 AEG IBERICAE ELECTRICIDAD S.A. A28009017 4618874
12 AFIANZAMIENTOS DE GALICIA SOC DE GARANTI V15053754 4664807
13 AGECO OFICINA TECNICA S.C. J15731037 4664846
14 AGEITOS PATIÑO JOSE JACINTO 32250589N 4664850
15 AGENCIA INMOBILIARIA SANMARTIN 4664879
16 AGINACO ACOSTA MARTA 30635642X 4664899
17 AGRICOLA VALLROMANES S.L. B61548210 4621149
18 AGUION VAZQUEZ JUAN ANTONIO 34968732S 4665196
19 AIRA PRIETO VICTORIA 34484175E 4665258
20 ALBAGAR CORUÑA S.L. B15848518 4622319
21 ALBAGAR CORUÑA S.L. B15848518 4665365
22 ALDEA FILMS S.L. B15473572 4622104
23 ALEN DOMINGUEZ ARTURO 32814129Y 4665656
24 ALICATADOS MESEGO S.L. B36443513 4621003
25 ALICATADOS MESEGO S.L. B36443513 4621042
26 ALMERGE MARTINEZ MARIA DEL MAR 45058204P 4665984
27 ALONSO CARRIL MANUEL 32119204A 4666092
28 ALONSO FLORES RAMONA 43075334Z 4666177
29 ALONSO FRANCO BLANCA 32128295D 4666195
30 ALONSO FRANCO BLANCA 32128295D 4666197
31 ALONSO FRANCO BLANCA 32128295D 4666196
32 ALONSO FRANCO JUAN 32124627K 4666198
33 ALONSO MARTINEZ BERNARDO 09667944D 4666322
34 ALONSO MARTINEZ BERNARDO 09667944D 4666323
35 ALSINA SRES DE 32999932S 4666594
36 ALUMINIOS ORZAN S.L. B15685977 4622247
37 ALVARADO GONZALEZ CARMEN 4666657
38 ALVAREZ CASAPRIMA ANGEL ANTONIO 32794176V 4666907
39 ALVAREZ DIAZ JOSE ANTONIO 32757940Y 4666991
40 ALVAREZ DIAZ JOSE ANTONIO 32757940Y 4666992
41 ALVAREZ DIAZ NICOLASA 34683681A 4666993
42 ALVAREZ RODRIGUEZ ANA MARIA 32373378G 4667659
43 ALVAREZ ROMERO M FRANCISCA 34889278A 4667726
44 ALVAREZ SEOANE MARIA MILAGROS 32388688L 4667768
45 ALVAREZ SUAREZ AURORA MARIA 32814428Y 4667790
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 66

46 ALVITE MANEIRO MANUEL 00778792N 4668049


47 AMARO CAAMAÑO MANUEL JAVIER JULIO 32434177Z 4668270
48 AMBAR MONTAJES ELECTRICOS S.A. A28583466 4668277
49 AMBAR MONTAJES ELECTRICOS S.A. A28583466 4668278
50 AMEAL MIÑONES ROSALIA 32269875R 4668323
51 ANAYA FUERTES JOSE 32111369B 4668691
52 ANDRADE GOMEZ PILAR 32115787J 4668810
53 ANDRADE GOMEZ PILAR 32115787J 4668811
54 ANDRADE SANCHEZ ELOY 32831126Y 4668882
55 ANDREU MERA RAQUEL 32845842W 4668954
56 ANDREU MORLA GABRIEL 41259115J 4668956
57 ANSEDE CABADO ANGEL 32405187G 4669165
58 ANSON CAVIA ELENA 17218669H 4669227
59 APARCAMIENTOS REO S.A. A36025856 4669579
60 APARCAMIENTOS REO S.A. A36025856 4669580
61 APARCAMIENTOS REO S.A. A36025856 4669581
62 APARECIDA MENDEZ ANA C00001071 4669582
63 ARAGON GARCIA CONCEPCION 4669682
64 ARAN SUAREZ RAMIRO 33134480J 4669706
65 ARAN SUAREZ RAMIRO 33134480J 4669708
66 ARAN SUAREZ RAMIRO 33134480J 4669709
67 ARAN SUAREZ RAMIRO 33134480J 4669707
68 AREOSA MALLO MANUEL 32196267Q 4670037
69 ARES ESTRAVIZ FRANCISCO ANTONIO 32359300W 4670174
70 ARES GONZALEZ JESUS 32246773Z 4670210
71 ARES MEJUTO ALFONSO 32772798Y 4670274
72 ARES SIXTO RAMIRO 08500014L 4670437
73 AREVALO GONZALEZ MANUEL 32124001Q 4670506
74 AREVALO GONZALEZ MANUEL 32124001Q 4670507
75 AREVALO GONZALEZ MARIA 32136455G 4670508
76 AREVALO GONZALEZ MARIA 32136455G 4670509
77 ARIAS CORTI MARIA CARMEN 32777861D 4670719
78 ARIAS FERNANDEZ ANTONIO 33106091Y 4670756
79 ARIAS RIVAS JUAN CARLOS 52931072E 4670938
80 ARIAS FERNANDO 4671011
81 ARIAS QUEIJO 4671012
82 ARNAIZ REVILLAS ARROYO DE LAS JOSE MARIA 13695797X 4671184
83 ARRENDAMIENTOS FERSAN S.L. B15544463 4671280
84 ARTEAGA BENITEZ CONCEPCION 42006932P 4671381
85 ARTESANIAS AMAN S.L. B15835572 4620276
86 ARTURO ENCINAR ADELFOS S.C. J15836968 4620523
87 ARUFE VILLAVERDE AVELINO 32153409F 4671430
88 ASESORAMIENTO TECNICO E INGENIERIA CIVIL B15062458 4671487
89 ASOCIACION CIVIL O PORTIÑO G15070071 4671540
90 ASOCIACION CULTURAL REEVOLUTION G15836984 4620123
91 AVICOLA PEREZ MACIÑEIRA S.A. A15029135 4621436
92 AVICOLA PEREZ MACIÑEIRA S.A. A15029135 4621696
93 AÑON BLANCO RAMON 4672134
94 AÑON REY SANTIAGO 32422757W 4672178
95 BAAMONDE FERNANDEZ JOSE PABLO 32695098T 4672225
96 BADIA GUTIERREZ DE CAVIEDES MARIA 12108498X 4672336
97 BADIA GUTIERREZ DE CAVIEDES MARIA 12108498X 4672337
98 BADRAN BLANCO JEANETTE JAZMIN 47380839B 4672344
99 BAHAMONDE SANTISO DE OSSORIO JAVIER ANGE 32423752P 4672396
100 BALBAS GARCIA RUBEN 13941525Y 4672529
101 BALDOMIR SEOANE CARMEN 37965740P 4672605
102 BALSA DIEGUEZ EDMUNDO 35898037M 4672698
103 BALSEIRO IGLESIAS MARIA MONICA 32840206R 4672761
104 BALUGO ANDRADE M OLGA 32757675V 4672808
105 BALZA MORENO MOZART RAFAEL X6661458Z 4672820
106 BAO BASSAUE ENRIQUE LUIS 32434230K 4673219
107 BAO NUÑEZ JESUS 32174666N 4673257
108 BARBA MELLA MANUEL 32128384Y 4673377
109 BARBA ROMERO ANGEL MANUEL 27777153F 4673384
110 BARBEITO LOPEZ DOLORES MATILDE 32111194C 4673546
111 BARBEITO MORANO PEDRO JOSE 32153769E 4673581
112 BARCIA CAPELAN ARGIMIRO 32440975G 4673802
113 BARCIA CAPELAN ARGIMIRO 32440975G 4673803
114 BARCIA GONZALEZ MANUEL ANGEL 32661467H 4673815
115 BARQUEIRO PORTO MARIA MANUELA 76487402M 4674008
116 BARRAL SANTIAGO MARIA MARGARITA 32443684E 4674203
117 BARREDO PEREZ ANTONIO 32809932H 4674255
118 BARREIRO FRAGA MARIA NIEVES 32428203C 4674423
119 BARREIRO RIAL ROSA MARIA 33294902X 4674615
120 BARREIRO VIZCAINO MARIA DEL CARMEN 32760347K 4674735
121 BARRERA CUEVAS JOSE MANUEL 11395631M 4674767
122 BARRERO MUÑOZ MARIO 32163325X 4674779
123 BARRO GARCIA RAMIRO 32408120Q 4674884
124 BARROS ABA MARIA HILDA 32183809R 4674960
125 BARROS FERREÑO JUAN 32263513X 4675008
126 BARROS FERREÑO JUAN 32263513X 4675009
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 67

127 BARROS GONZALEZ MANUEL 32145362X 4675047


128 BARROS RIVERA EMILIO 32160936J 4675122
129 BARTAN METUA CARMEN 32108183E 4675189
130 BARTAN METUA CARMEN 32108183E 4675190
131 BASADRE TAJES JUAN ANTONIO 32415395T 4675234
132 BASANTA VALIÑA FRANCISCO 03378938P 4675278
133 BASTERRECHEA QUINTELA PEDRO LUIS 32451910Z 4675335
134 BAÑOBRE CARBALLO FELIX 76411151E 4675464
135 BECERRA GENDE EDELMIRO 32395733A 4675694
136 BEIRO FONDO RAMON ANTONIO 32812874Q 4675842
137 BELLA FERNANDEZ JUAN 4675892
138 BELLAS GUZMAN TERESA 32105204X 4675915
139 BELLO GACIO DAVID 46899710L 4676098
140 BELLO GONZALEZ ANA MARIA 76408404N 4676115
141 BELLO RODRIGUEZ JESUS 32187197P 4676285
142 BELLO RODRIGUEZ MANUEL W405245V 4676291
143 BEN IGLESIAS YOLANDA 32770470R 4676499
144 BERISTAIN DIEZ MARIA DEL MAR 16030486S 4676702
145 BERMUDEZ FRAGA PEDRO 32368147V 4676888
146 BERMUDEZ IGLESIAS PEDRO ANGEL 76367395N 4676917
147 BERMUDEZ RIVAS ELISARDO 32329024V 4677066
148 BERMUDEZ RIVAS JOSE 32182144S 4677068
149 BERMUDEZ VARELA MARCOS ANDRES 32816494W 4677105
150 BERNAT SANTIESTEBAN MANUEL 00593258L 4677220
151 BLANCO AREAS CANDIDO 4677505
152 BLANCO ARIAS AURORA 4677512
153 BLANCO BAO MARIA DEL CARMEN 32278966F 4677530
154 BLANCO BOEDO DOLORES 15035694L 4677613
155 BLANCO BOEDO DOLORES 15035694L 4677614
156 BLANCO BOEDO FLORA 32349982E 4677616
157 BLANCO BOEDO FLORA 32349982E 4677617
158 BLANCO BOEDO LUIS 4677621
159 BLANCO LAGO GABRIEL AGUSTIN 32794832Y 4678052
160 BLANCO LORENZO JOSE CARLOS 32767342R 4678141
161 BLANCO MARTINEZ JUANA 32346036D 4678171
162 BLANCO MARTINEZ RAMON 4678175
163 BLANCO MARTINEZ RAMON 4678176
164 BLANCO MENA IRIA 44473030T 4678199
165 BLANCO MORENO MARIA VICTORIA 4678242
166 BLANCO MUNIN ORLANDO 53165258E 4678254
167 BLANCO NUÑEZ JOSE 32266050V 4678277
168 BLANCO PLANAS SONIA MARIA 32834619A 4678374
169 BLANCO RAJOY ESPADA 4678398
170 BLANCO TIZON JULIO 53162978L 4678584
171 BLAS FERREIRO EMMA 00601609K 4678751
172 BODELON RODRIGUEZ DIONISIO 01133301E 4678959
173 BORISOV PETROV VALENTIN X5364620P 4679308
174 BORREGO CANDAMIO DAVID 46895276R 4679411
175 BOTANA QUINTAS JOSE ANGEL 33287845Z 4679587
176 BOTIA SUAREZ MARIA DEL CARMEN 01013923Z 4679663
177 BOTIA SUAREZ MARIA DEL CARMEN 01013923Z 4679664
178 BOUSO CAIÑA BERTA 00444441N 4679716
179 BOUZA GARRIDO JOSE 33015919V 4679779
180 BOUZA HERNAEZ INES FATIMA 76351120K 4679787
181 BOUZAS FERREIRO JOSE MANUEL 33035134G 4679868
182 BOUZAS PEREZ MARIA ELENA 32411694W 4679936
183 BOUZO VAZQUEZ CELINA 34525221J 4679971
184 BRA PRESEDO MANUEL 32375899H 4680009
185 BRA SANCHEZ JOSE LUIS 32777239P 4680017
186 BRAÑA FERNANDEZ CELESTINO 32260294B 4680267
187 BRAÑAS RODRIGUEZ ESTHER 32748094G 4680339
188 BRAÑAS RODRIGUEZ ESTHER 32748094G 4680340
189 BRISA LIMPIEZAS GENERALES S.L. B15833205 4620985
190 BROWN CARLOS H. X0533107J 4680642
191 BROWN CARLOS H. X0533107J 4680643
192 BROWN OBDULIA JOSEFA MARIA X0189102L 4680645
193 BROWN OBDULIA JOSEFA MARIA X0189102L 4680646
194 BROWN OBDULIA JOSEFA MARIA X0189102L 4680647
195 BUGALLO CHANS BENJAMIN 47359900W 4680801
196 BUJAN MATO RAMON 32262668Q 4680924
197 BUJAN MATO RAMON 32262668Q 4680927
198 BURGO YAÑEZ JOSEFA 33837336N 4681024
199 BUSTELO CALVO FRANCISCO 33019782Q 4681078
200 C CULTURAL DEPORTIVO C JARDIN 4681177
201 C.B. SOLAR Nº 9 M2 PASEO DE LOS PUENTES E15714660 4681210
202 C.M.A. MERCADOS INTERNACIONALES S.L. B15554439 4618704
203 C.P. AVDA FINISTERRE 274 H15242019 4681330
204 C.P. CALLE BUENAVISTA 30-32 H15908445 4681673
205 C.P. CALLE EMILIO GONZALEZ LOPEZ 80 H15660343 4681779
206 C.P. CALLE GENERAL GUTIERREZ MELLADO 1 H15960602 4681880
207 C.P. CALLE MARISCAL PARDO DE CELA 8 H15331978 4682073
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 68

208 C.P. CALLE MONASTERIO DE BERGONDO 6 H15170673 4682122


209 C.P. CALLE VAAMONDE LORES 7 4682453
210 C.P. PLAZA LIBRO 11 H15139389 4682612
211 C.P.G. CALLE MARIA LUISA DURAN MARQUINA 4683087
212 C.P.G. CALLE SAN ANTONIO 8 H15498843 4683200
213 C.P.G. URB SANTA GEMA 2 H15658982 4683347
214 C.P.G. URB SANTA GEMA 2 H15658982 4683348
215 C.P.S01 1 LUGAR LOUREIRO ED LOUREIRO 27 H70079041 4683359
216 C.P.T. AVDA PRIMO DE RIVERA 5D 4683377
217 CAAMAÑO BEIRO MARIA ISABEL 78795611A 4683471
218 CAAMAÑO GONZALEZ MANUEL JOSE 78794964T 4683570
219 CAAMAÑO LEMA JOSE E. 32749435B 4683589
220 CAAMAÑO PEREZ JUAN JOSE 32813463F 4683671
221 CABANELA GOMEZ JOSE MARIA 32445993P 4683969
222 CABARCOS VAZQUEZ JOSE 12273981P 4684027
223 CABEZA GRAS JAIME 35294125G 4684059
224 CABEZAL FACHAL JOSE JUAN 32611223Y 4684070
225 CABO LOPEZ ANA MARIA 32811168N 4684135
226 CACHAFEIRO VILAVERDE ROSA MARIA 33181212D 4684216
227 CACHEIRO PARDAL MARCOS 32803077V 4684276
228 CAHUE FRANQUET JUAN 32202616V 4684457
229 CAJIGAL FARIÑA JOSE ANTONIO 32350403Y 4684870
230 CALATAYUD SATORRES EVARISTO 16363688Q 4684934
231 CALDERON MIGUEL CARLOS 32153195T 4684975
232 CALO POMBO JESUS 32324636E 4685047
233 CALVETE DOMINGUEZ JOSE 32213994X 4685130
234 CALVIÑO PALLAS JOSEFINA 32374669F 4685315
235 CALVO FERNANDEZ JUAN 32404367N 4685484
236 CALVO MARTINEZ VIRGILIO 51380385H 4685570
237 CALVO YAÑEZ OSCAR JAVIER 43280902P 4685722
238 CALZADA DE LA NUÑEZ CAÑAL DEL ASUNCION 32110557G 4685727
239 CAMBA FRAGUIO JESUS 32106080N 4685801
240 CAMBON CASTRO MARIO 71502749G 4685907
241 CAMO S COOP L 49999997K 4686093
242 CAMPOS RAMAS ESPERANZA 32401694F 4686350
243 CAMPOS RAMOS JOSE 33258797S 4686351
244 CAMPOS SANTIAGO 4686402
245 CANCELA FERNANDEZ MARIA 32845361G 4686497
246 CANDAIRA CORUÑA IVR S.L. B15582844 4620701
247 CANDAIRA CORUÑA IVR S.L. B15582844 4621573
248 CANDAIRA CORUÑA IVR S.L. B15582844 4620771
249 CANDAIRA CORUÑA IVR S.L. B15582844 4620912
250 CANDAL BOUZAS JOSE ANTONIO 32443949B 4686675
251 CANDAME FERNANDEZ CARLOS 32999932S 4686836
252 CANDAME NO CARMEN 4686857
253 CANELAS CANELAS AURELIO 32127672F 4687063
254 CANOSA BARBEITO ELENA 32804203Q 4687113
255 CANTERO VERGARA JOSE LUIS 10869255F 4687312
256 CANZOBRE MANUEL 4687429
257 CAO BARREIRO JOSE ANTONIO 32419108X 4687439
258 CAO TRISTAR RAFAEL 90000196T 4687549
259 CARAMES MATO DANIEL 32277084B 4687744
260 CARBALLEIRA PONTE FRANCISCO MANUEL 32335012W 4687953
261 CARBALLES PUENTES PEDRO 4687982
262 CARBALLES PUENTES PEDRO 4687984
263 CARBALLO CORRAL CESAR 47367076W 4688084
264 CARES MARKETING Y COMUNICACION S.L. B15436843 4619402
265 CARNOTA MOSQUERA LUIS 32779437K 4688562
266 CAROU ORDOÑEZ JOSE IGNACIO 33272279L 4688592
267 CARRAL CONCHADO RAMON 32105517R 4688713
268 CARRANZA VICENTE CONSUELO 32328673B 4688749
269 CARREIRAS CASTRO WALDO 33670160T 4688973
270 CARRERA PEREZ ISAAC 44835476N 4689033
271 CARRERO LOPEZ MARIA TERESA 33105040J 4689053
272 CARRO CAL JOSE 32404794W 4689260
273 CARRO MENDEZ JAVIER 76862663K 4689370
274 CARRO RODRIGUEZ ANDRES MANUEL 33120315Q 4689445
275 CASA DE SALAMANCA 4689628
276 CASABLANCA ARRENDAMIENTOS S.L. B15159213 4689644
277 CASABLANCA ARRENDAMIENTOS S.L. B15159213 4689645
278 CASADO BELLON PILAR 32143591X 4689648
279 CASAL MIÑO RAMON 32114126P 4689865
280 CASAL RAMA JULIO FERNANDO 32766883W 4689903
281 CASAL TEIJIDO PERFECTO 32391891W 4689944
282 CASAL AURORA 4689979
283 CASARES RIVERA M. CONCEPCION 32156814P 4690069
284 CASARIEGO PITA MANUEL EMILIO 32700805A 4690088
285 CASAS AGUDO VICENTE PASTOR 32842276R 4690091
286 CASAS GOIMIL ESTRELLA 32224443V 4690151
287 CASAS RODRIGUEZ AURELIA 33578645W 4690200
288 CASTANEDO GONZALEZ MARIANO JAVIER 32762919V 4690285
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 69

289 CASTAÑEDA GUTIERREZ MARIO JOSE 32752839B 4690290


290 CASTAÑEDA GUTIERREZ MARIO JOSE 32752839B 4690291
291 CASTAÑO SEOANE MANUEL 33668643R 4690333
292 CASTELAO COSTA JAVIER 76863864A 4690359
293 CASTELO FERNANDEZ FLORENTINO 32433574D 4690471
294 CASTELO FERNANDEZ MANUELA 32305124Z 4690473
295 CASTIÑEIRO EIRIS S.L. B15478589 4690882
296 CASTRILLON GALAN MARIA DE LOS ANGELES 32790130L 4690911
297 CASTRO ARES MARIA DE LOS ANGELES 32298358X 4691009
298 CASTRO BARRIENTOS MARIA BEGOÑA 32792658V 4691035
299 CASTRO CAMIÑO MARIA 76303021S 4691125
300 CASTRO NEGREIRA MARIA SALOME 76353396C 4691817
301 CASTRO RIO JOSE MANUEL 34724477C 4692035
302 CASTRO RODRIGUEZ EDUARDO 32820258V 4692081
303 CASTRO RODRIGUEZ MANUEL BENEDICTO 76299152X 4692108
304 CASTRO ROSA DE LA CARLOS + 13 32265145D 4692142
305 CASTRO VEIGA MARIA DE LA PAZ 33856194X 4692347
306 CASTRO VELADO MONICA BELEN 32812422R 4692350
307 CATOIRA MANTIÑAN MANUEL 32166540M 4692998
308 CATOIRA SEOANE JUAN 32257637E 4693044
309 CAÑAS REBOREDO JOSE 32325997A 4693152
310 CEDEIRA ABELEIRA DOMINGA 32335181X 4693306
311 CEDEIRA ABELEIRA DOMINGA 32335181X 4693307
312 CEDEIRA AVELINA 32999932S 4693366
313 CEGAPE S.L. B15590979 4620917
314 CEGAPE S.L. B15590979 4620922
315 CELA MONTES FRANCISCO JAVIER 34260758G 4693419
316 CELA MONTES FRANCISCO JAVIER 34260758G 4693420
317 CENIZO VALIÑO DAVID 32824940F 4693534
318 CENTENO RODRIGUEZ JESUS 32358338Y 4693566
319 CENTRO ASISTENCIAL FUENTESANTA V15828767 4620040
320 CENTRO AUTONOMO DE FORMACION ARCADE S.L. B50689439 4619082
321 CENTRO INMOBILIARIO FINANCIERO ASEGURADO B15831365 4693603
322 CERCEDO PONTE J Y D 32999932S 4693636
323 CERDIDO REY JUAN 32200827E 4693688
324 CERVECERIA BAVARIUM S.L. B15826514 4618803
325 CERVERA RIVAS ANA MARIA 32804522J 4693904
326 CESERO DE FEIJOO PABLO 32819334J 4693965
327 CHACON LOPEZ MONICA CONCEPCION 32778863E 4694061
328 CHAOS ITURRALDE OSCAR LUIS 33835867S 4694207
329 CHOUSA VILA JOSE 33804189P 4694450
330 CID MACEIRAS ANA MARIA 34883021W 4694519
331 CODESAL MARZOA MARIA ESTHER 32750595K 4694922
332 COLLAZO CEBEY VENERABLE 52431944V 4695174
333 COMERCIAL SANUTO S.L. B15822638 4619880
334 COMERCIO Y MADERA CORUÑA S.L. B15847171 4618845
335 COMPAÑIA FRIGORIFICA S.A. A15000219 4695370
336 COMUNAL 4695387
337 CONCHADO CANDAMIO JOSEFA 32175839N 4695996
338 CONCHADO CANDAMIO JOSEFA 32175839N 4695997
339 CONCHADO CANDAMIO MARIA DOLORES 32345879J 4695998
340 CONDE ALLO CRISTINO 32396912D 4696097
341 CONDE FIESTRAS JAVIER 35317207V 4696152
342 CONDE FRAGA FRANCISCO ASIS 47371610M 4696153
343 CONDE GARCIA PAULINO 35159766B 4696162
344 CONDE PEREZ MARIA ASUNCION 32130115N 4696251
345 CONFECCIONES CANDELAO S.L. B15523863 4696318
346 CONFECCIONES FERBAL S.L. B15675648 4619345
347 CONFECCIONES FERBAL S.L. B15675648 4622288
348 CONGELADOS ICE CORUÑA S. A. A15579394 4622007
349 CONSERVACION DE ALIMENTOS S.A. A15011752 4696391
350 CONSTRUCCIONES CORUÑA-BOHEMIA S.L. B15621980 4696585
351 CONSTRUCCIONES CORUÑA-BOHEMIA S.L. B15621980 4696586
352 CONSTRUCCIONES E INGENIERIA NARES SA-COV U15654213 4621831
353 CONSTRUCCIONES GESTIONES PROYECTOS OVIED B74037540 4620959
354 CONSTRUCCIONES INOCOR S.L. B15388416 4618883
355 CONSTRUCCIONES INOCOR S.L. B15388416 4620677
356 CONSTRUCCIONES INOCOR S.L. B15388416 4620968
357 CONSTRUCCIONES INTERIORISMO Y PAISAJISMO B15830383 4621609
358 CONSTRUCCIONES PEDROUCES S.L. B15939002 4696670
359 CONSTRUCCIONES PONTEVI S.L. B15777915 4618355
360 CONSTRUCCIONES PONTEVI S.L. B15777915 4618356
361 CONSTRUCCIONES PONTEVI S.L. B15777915 4621123
362 CONSTRUCCIONES SUAREZ AGRA S.A A15017148 4696704
363 CONSTRUCCIONES TABICASA S.L. B74074352 4619690
364 CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES ANTONIO GAR A15159775 4696811
365 CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES RODRIGUEZ Y J70046800 4696855
366 CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES RODRIGUEZ Y J70046800 4696859
367 CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES RODRIGUEZ Y J70046800 4696857
368 CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES RODRIGUEZ Y J70046800 4696858
369 CONSULTORES GALLEGOS DE FRANQU B15620529 4696911
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 70

370 CONTROL Y RENOVACION ELECTROMECANICA S.A A15151699 4620661


371 COOP ASOC NS BELEN 90001848L 4696941
372 COOP. DE VIVIENDAS NUESTRA SEÑORA DE LA F15041783 4696944
373 COOP. DE VIVIENDAS SAN JOSE DE CALASANZ F15036312 4696945
374 COOP. DE VIVIENDAS SAN JOSE DE CALASANZ F15036312 4696946
375 COOP. DE VIVIENDAS SAN JOSE DE CALASANZ F15036312 4696948
376 COOP. DE VIVIENDAS SAN JOSE DE CALASANZ F15036312 4696949
377 COOP. DE VIVIENDAS SAN JOSE DE CALASANZ F15036312 4696947
378 COOP. DEL MAR DE ARMADORES F15014996 4696950
379 COOP. SAN MARTIN PINARIO F15518376 4696956
380 COPIMA S.L. B15061187 4696973
381 COPIMA S.L. B15061187 4696974
382 COPRO H15235302 4696989
383 COPRO H15235302 4696990
384 CORBELLE FRADE CONSUELO 36407273K 4697050
385 CORDEIRO RIEIRO CEFERINO 32215394F 4697106
386 CORDERA CASTRO ELSA 13937993Q 4697118
387 CORDERO ARAUJO ALBERTO 34890398L 4697123
388 CORES MONTEAGUDO M CONCEPCION 32544303Q 4697178
389 CORPORACION EMPRESARIAL EYE S.A. A20428843 4697249
390 CORRAL GALAN PURIFICACION 32408845M 4697370
391 CORRAL GOMEZ JESUS 32260107P 4697403
392 CORRAL GOMEZ JESUS 32260107P 4697404
393 CORRAL MARTINEZ RICARDO 90001850K 4697457
394 CORRAL VAZQUEZ JULIA 32319597C 4697557
395 CORTES SOTO MARIA ROSARIO 33191770X 4697849
396 CORTON CEDRON MANUEL 32121789N 4697948
397 CORTON CEDRON MANUEL 32121789N 4697950
398 CORTON CEDRON MANUEL 32121789N 4697951
399 CORWELD MONTAJES SLL B15813769 4621065
400 CORWELD MONTAJES SLL B15813769 4622457
401 COSTA LEMA JOSE 32235850Q 4698144
402 COSTA LIÑARES JESUS ALBERTO 33297428Y 4698146
403 COSTA RAMOS DANIEL ALFREDO X1754308Y 4698169
404 COSTAS SANTOS TERESA 32351627B 4698232
405 COSTOYA BARREIRO MARIA C 32307838Z 4698250
406 COSTOYA SEGADO 4698311
407 COSTOYA SEGADO 4698312
408 COTELO REY ENRIQUE 32147345S 4698393
409 COTELO JOSE 32999932S 4698436
410 COUCEIRO CUNS FERNANDO LUIS 32803141N 4698608
411 COUCEIRO VAZQUEZ PABLO 32836868K 4698733
412 COUTO MOURELLE JOSE MANUEL 52431667Q 4699053
413 CREATIVE NATURAL STONE S.L. B15825193 4620966
414 CREATIVE NATURAL STONE S.L. B15825193 4621721
415 CRECOC S.A. A78238938 4620913
416 CREGO BOEDO MANUELA 4699165
417 CREO VAZQUEZ BEATRIZ 32768217W 4699218
418 CRESPO ANDION PEDRO MIGUEL 32388546S 4699222
419 CRESSO GARDEN S.L. B15627664 4699387
420 CRIADO PILAR 4699455
421 CRISTALERIA Y ALUMINIO FERNANDO S. L. B15943103 4620638
422 CRUELLS PEREZ JUAN IGNACIO 32257653S 4699524
423 CRUZADO GAREA JOSE CARLOS 32431503P 4699663
424 CUELLO LENNING JULIO ALBERTO 06600749W 4699721
425 CURA DEL ARAUZO ALEJANDRO 13101258K 4699899
426 CYBERDAYMA S.L. B15847775 4619073
427 DA SILVA GOMES MAURO 47364075Z 4700043
428 DACASA ANTON ALBERTO 34996737Y 4700068
429 DACASA ANTON ALBERTO 34996737Y 4700071
430 DACASA ANTON ALBERTO 34996737Y 4700073
431 DACASA ANTON ALBERTO 34996737Y 4700074
432 DACASA ANTON ALBERTO 34996737Y 4700072
433 DACASA ANTON ALBERTO 34996737Y 4700070
434 DACASA ANTON ALBERTO 34996737Y 4700069
435 DACOSTA LEDO MANUEL IGNACIO 33861054V 4700083
436 DACUNHA RIVAS LUIS FELIPE 4700089
437 DALY NAKRO PAUL GILDAS 54131197F 4700145
438 DC-PROATOS S.L. B15873326 4700343
439 DEBEN ALLER JOSE 32153255Z 4700355
440 DEBEN GOMEZ JAVIER 32821359Z 4700376
441 DEBEN GOMEZ JOSE 32799813L 4700377
442 DEBEN RODRIGUEZ CARLOS LUIS 47362901J 4700389
443 DECORACIONES TORADA S.L. B15818016 4620580
444 DELGADO SARABIA ANA ISABEL 09759192Q 4700544
445 DEMANTI S.L. B15152465 4700561
446 DEMANTI S.L. B15152465 4700563
447 DENS RAÑA CLAUDIO 4700569
448 DEQUIDT ALVAREZ JULIO JESUS JAVIER 32399771Q 4700574
449 DESCONOCID0 (REFERENCIA: 8012048NJ4081S- ER0006348 4700615
450 DESCONOCID0 (REFERENCIA: 8296601NH4989S- ER0012562 4700616
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 71

451 DI NORA MARCO X2312927R 4701258


452 DIAZ ARIAS ISAAC 32372120B 4701339
453 DIAZ BARBEITO MANUEL 4701374
454 DIAZ BELLO MANUEL 32409566J 4701403
455 DIAZ DIAZ JOSE MARIA 32371357F 4701586
456 DIAZ FORMOSO JESUS MARIA 32751221A 4701721
457 DIAZ GONZALEZ JESUS 33349029H 4701842
458 DIAZ MARTINEZ FRANCISCO JAVIER 33814385S 4702070
459 DIAZ MORIS MANUEL LUIS 32450160N 4702142
460 DIAZ PEREZ JAVIER 34250211Z 4702253
461 DIAZ PEREZ JAVIER 34250211Z 4702258
462 DIAZ REY GERVASIO JOSE 32115296M 4702355
463 DIAZ REY JOSE 32288346A 4702357
464 DIAZ ROCHA DE LA GONZALEZ ANA TERESA SAR 32391172L 4702394
465 DIAZ RODRIGUEZ ANTONIO JAVIER 34961464S 4702400
466 DIAZ VAZQUEZ ELENA 32274655C 4702662
467 DIEGO SOTO Y JOSE RODRIGUEZ C.B. E15819501 4622327
468 DIEGUEZ DIEGUEZ EDUARDO 32823516D 4702781
469 DIGA FONOTIENDAS S.L. B15845332 4618599
470 DIGA FONOTIENDAS S.L. B15845332 4618818
471 DIGA FONOTIENDAS S.L. B15845332 4618819
472 DIGA FONOTIENDAS S.L. B15845332 4621412
473 DIGA FONOTIENDAS S.L. B15845332 4620352
474 DIGA FONOTIENDAS S.L. B15845332 4619725
475 DISTRIBUIDORA ASTURIANA DE TELEFONIA S. B15865546 4618807
476 DIZ GARCIA FRANCISCO NAZARIO 46908846R 4703083
477 DIÑEIRO FERNANDEZ CAROLINA ISABEL 32842606D 4703119
478 DMB URGENTE S.L. B15816838 4619999
479 DMB URGENTE S.L. B15816838 4620295
480 DOMATO DELGADO ELOY 17398256K 4703363
481 DOMATO DELGADO ELOY 17398256K 4703364
482 DOMINGUEZ BAÑA MARCOS 78788320A 4703429
483 DOMINGUEZ DOMINGUEZ EVA 36080129Y 4703516
484 DOMINGUEZ DOMINGUEZ EVA 36080129Y 4703517
485 DOMINGUEZ GAONA INOCENTE 32413595V 4703563
486 DOMINGUEZ PEÑA AMANDO 999999999 4703774
487 DOMINGUEZ RODRIGUEZ FRANCISCO 4703815
488 DONEGA ROZAS LUCINIO 32277461C 4703929
489 DOSIL LAGO JOSE 28359173N 4704172
490 DUATEL ASESORAMIENTO DE COMUNICACIONES S B15791734 4618831
491 DUATEL ASESORAMIENTO DE COMUNICACIONES S B15791734 4620545
492 DURAN GOMEZ ANGEL 32843234Q 4704475
493 DURO PRADO JOSE LUIS 32433805X 4704548
494 EDIFICACIONES ORIVAN S.L. B15844723 4620978
495 EGIDO DEL DIAZ DIONISIA FLORENTINA 32282339E 4704694
496 EIROA PEINADOR ALEJANDRO 32808054A 4704932
497 EL PINCEL S.A. A15028525 4704985
498 EL PINCEL S.A. A15028525 4704986
499 EL PRIMERO C.B. E15989890 4704998
500 ELECTRICIDAD SENIN SLL B15784135 4620916
501 EMILIA GOMEZ BRAVO S.L. B15690803 4705161
502 EMILIA GOMEZ BRAVO S.L. B15690803 4705162
503 EMPRESA DE SUBCONTRATACIONES ANIER S.A. A81787723 4618993
504 ENCADRE S.L. B15844244 4620960
505 ENRIQUEZ AREVALO CONSUELO 32411716R 4705306
506 ENRIQUEZ MENDEZ EVA MARIA 53160147V 4705331
507 ENRIQUEZ VICENTE DE JOSE MANUEL 32443100J 4705366
508 ESFERAS Y TANQUES S.A. A82301383 4621037
509 ESFERAS Y TANQUES S.A. A82301383 4621063
510 ESPENOR S.A. A15111149 4705829
511 ESPENOR S.A. A15111149 4705833
512 ESPENOR S.A. A15111149 4705831
513 ESPENOR S.A. A15111149 4705832
514 ESPINOSA GARCIA VICTORIANO 33153271J 4705898
515 ESPIÑEIRA GARCIA MARIA MERCEDES 32827692E 4705982
516 ESTABLECIMIENTOS CORRAL S.L. B15008659 4619893
517 ESTARTA Y ECENARRO S.A. A20022752 4706178
518 ESTEVEZ GARCIA PERFECTO ANTONIO 34904697N 4706282
519 ESTEVEZ MACHADO ELENA 44454330E 4706298
520 ESTRADA ROCHA MARINA 86121523R 4706397
521 EVANGELISTA NUÑEZ MARIA DOLORES 32358925H 4706560
522 EXPLOTACIONES TURISTICAS DE GALICIA S.A. A78929817 4706610
523 F SILVA & L FERNANDEZ S.L. B15835853 4620139
524 FANDIÑO VILARIÑO MANUEL Y OCHO MAS C.B. E15067648 4707002
525 FANJUL MUÑIZ PEDRO ROBERTO 10717313A 4707187
526 FARALDO CALVO EVARISTO 32747974E 4707214
527 FARALDO LAGARES JESUS 32105400E 4707223
528 FARALDO LAGARES JESUS 32105400E 4707224
529 FARALDO VAZQUEZ JOSE RAMON 32164298V 4707238
530 FARIÑA DAVILA FRANCISCO 39559439Z 4707302
531 FARIÑAS REGO RICARDO 33827086C 4707482
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 72

532 FAROCASEN B15997901 4707501


533 FENURBE S.L. B15652795 4707739
534 FENURBE S.L. B15652795 4707740
535 FENURBE S.L. B15652795 4707741
536 FERANDNEZ SANTOS LADISLAO 33037184F 4707743
537 FERFRAMAR GALICIA S.L. B70028667 4707752
538 FERNANDEZ ESPAÑA GARCIA CARLOS 32781357D 4707851
539 FERNANDEZ ARCE JAIME 32263978S 4708138
540 FERNANDEZ ARIAS FRANCISCO 32876432W 4708154
541 FERNANDEZ BERGONDO SERGIO 32780564K 4708321
542 FERNANDEZ CASTIÑEIRA VIRTUDES 32178885E 4708663
543 FERNANDEZ CASTRO ANTONIO JOAQUIN 32768836T 4708672
544 FERNANDEZ CONCHADO JOSE 32377945V 4708763
545 FERNANDEZ FERNANDEZ M. DOLORES 32444203N 4709240
546 FERNANDEZ FERNANDEZ ROSENDO 34385798Q 4709333
547 FERNANDEZ FONDO JOSE MARIA 32130847P 4709410
548 FERNANDEZ GARCIA MARIA LUISA 32751377K 4709621
549 FERNANDEZ GONZALEZ BENIGNO 4709763
550 FERNANDEZ GUTIERREZ ANGEL JESUS 32291409F 4709867
551 FERNANDEZ GUTIERREZ CARMEN ASUNCION 32318432M 4709868
552 FERNANDEZ GUTIERREZ CARMEN ASUNCION 32318432M 4709869
553 FERNANDEZ GUTIERREZ CARMEN ASUNCION 32318432M 4709870
554 FERNANDEZ GUTIERREZ SANTIAGO 76373350X 4709874
555 FERNANDEZ HERNANDEZ SANTIAGO EDUARDO 32832323F 4709886
556 FERNANDEZ HERNANDEZ SANTIAGO EDUARDO 32832323F 4709887
557 FERNANDEZ IGLESIAS GABRIEL 46909650T 4709916
558 FERNANDEZ IZQUIERDO JESUS MANUEL 32425449A 4709944
559 FERNANDEZ LEIRO JORGE ANTONIO 32411057D 4710014
560 FERNANDEZ LEIRO JORGE ANTONIO 32411057D 4710015
561 FERNANDEZ LEIRO JORGE ANTONIO 32411057D 4710016
562 FERNANDEZ LOPEZ MANUEL 32127278G 4710179
563 FERNANDEZ MACIAS FRANCISCO 32114001K 4710307
564 FERNANDEZ MARTIN RAUL 53036326M 4710375
565 FERNANDEZ MARTINEZ EMILIO 32422325F 4710390
566 FERNANDEZ MORENO MARIA ISABEL 34888785Q 4710575
567 FERNANDEZ MORENO MARIA ISABEL 34888785Q 4710576
568 FERNANDEZ MOSTEIRO ISAAC 47352274N 4710589
569 FERNANDEZ NOVOA CAROLINA IDOYA 32834418D 4710656
570 FERNANDEZ O LA PRIMITIVO 47363737K 4710683
571 FERNANDEZ ORTIZ ARKAITZ 47376934Q 4710695
572 FERNANDEZ PARDO JOSE 14755412S 4710765
573 FERNANDEZ PEREZ MANUEL 35998105T 4710968
574 FERNANDEZ RIVERO JULIO 34933272K 4711303
575 FERNANDEZ SANCHEZ JOSE LUIS 32766497F 4711591
576 FERNANDEZ SANCHEZ JOSE LUIS 32766497F 4711593
577 FERNANDEZ SANTOS JUAN 47383109G 4711659
578 FERNANDEZ SEOANE ARTEMIA 32249484B 4711680
579 FERNANDEZ SEOANE JUAN CARLOS 32760725P 4711681
580 FERNANDEZ SOAZ ANGEL SECUNDINO 32450607E 4711708
581 FERNANDEZ TABOADA MARIA SALOME 4711815
582 FERNANDEZ TORIJA GREGORIO 00938798F 4711866
583 FERNANDEZ TRILLO FIGUEROA MIGUEL ANGEL 22975752V 4711900
584 FERNANDEZ VARELA MANUEL 32180995Q 4711986
585 FERNANDEZ VAZQUEZ FIDEL 33611228V 4712037
586 FERNANDEZ VAZQUEZ MANUEL 4712093
587 FERNANDEZ VELO ELADIO 32250360J 4712143
588 FERNANDEZ VICTORIO CALVETE ANTONIO 51700235F 4712158
589 FERNANDEZ VICTORIO CALVETE ANTONIO 51700235F 4712159
590 FERNANDEZ VICTORIO CALVETE ANTONIO 51700235F 4712160
591 FERNANDEZ MANUEL 4712271
592 FERNANDO REYERO S.L. B15353386 4620758
593 FERNANDO REYERO S.L. B15353386 4621787
594 FERRADAS VARELA CELSO 05297674S 4712314
595 FERREIRA FERNANDEZ JOSE MARIA 32122326C 4712354
596 FERREIRO COSTA MARIA JOSE 32799402E 4712526
597 FERREIRO LEMA MARIA 32283077R 4712650
598 FERREIRO NEGREIRA MARIA LUZ 32422113W 4712687
599 FERREIRO SANTOS SECUNDINO 31712092Z 4712821
600 FERREIRO TALLON MARIA BEATRIZ 32773516B 4712838
601 FERREIRO VAZQUEZ BALBINA 4712870
602 FERREÑO SCHEZ MERCEDES 32172915D 4713082
603 FERRO VAAMONDE JOSE 34711057D 4713214
604 FIGUEIRA GARABATO PEDRO 76347991C 4713378
605 FIGUEIRA GARABATO PEDRO 76347991C 4713379
606 FIGUEIRAL ILLAN ANTONIO 34564008E 4713405
607 FIGUEIRAS REGAVILA VIAL PROMOCIONES INMO B70066345 4713408
608 FIGUERO ZAS MARIA 32341472E 4713464
609 FIGUEROA CALVEIRO JESUS MANUEL 52472155R 4713474
610 FIGUEROA FIGUEROA LUIS 4713488
611 FIGUEROA MARTINEZ MARIA 32334290Q 4713518
612 FIGUEROA VAZQUEZ MIGUEL 32129405S 4713554
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 73

613 FIGUEROA JUANA 4713557


614 FILGUEIRA MALLO MANUEL 32373045Q 4713578
615 FINCAS NUÑEZ TORRADO S.L. B15877566 4713678
616 FINUDI S.L. B81829103 4713731
617 FLORES GARCIA ISRAEL 30101999 4713775
618 FLORES LIGONDES DE CAROLINA 32107376C 4713783
619 FLORES LOJO JESUS DOMINGO 32780192V 4713784
620 FLORES MERCADER MANUEL 33767165Z 4713792
621 FLORES MERCADER MANUEL 33767165Z 4713793
622 FOJON MARTINEZ REBOREDO PILAR 35855828R 4713851
623 FOMENTO DE CONST Y OBRAS GALICIA S.L. B15827116 4618492
624 FONTE VARELA DANIEL 32615529B 4714078
625 FONTELA GONZALEZ ELENA 4714096
626 FONTENLA ULLOA EMILIO FRANCISCO 32803906H 4714235
627 FONTENLA ULLOA LUIS 32772279Q 4714236
628 FORJAN VILLAR ESCLAVITUD 05801790V 4714267
629 FORNIS CAMBLOR ANGEL MANUEL 32820272P 4714396
630 FOTO UNO S.A. A28598662 4714428
631 FRAGA BELLO JESUS 32117854X 4714534
632 FRAGA BELLO JESUS 32117854X 4714535
633 FRAGA JAMBRINA LAURA 47360881V 4714706
634 FRAGA VARELA ROBERTO 32271226H 4714888
635 FRANCO FERNANDEZ SILVIA MARIA 34889314Q 4715109
636 FRANCO RODRIGUEZ MANUEL 32395827M 4715218
637 FRANCOS CENDAN BENIGNO 32819762G 4715263
638 FRANQUEIRA CARRASCOSA ELISEO 32276606Q 4715314
639 FRANQUEIRA SALETA MARIA JOSE 32437745V 4715332
640 FREIJE LOPEZ PEDRO 32386806T 4715352
641 FREIRE LOPEZ MANUEL 33058082K 4715672
642 FREIRE PAZ JOSE A NICOLAS 32292090K 4715734
643 FREIRE RODRIGUEZ ANGEL M. 32403039H 4715791
644 FREIRE SANCHEZ ALFREDO 32767979V 4715810
645 FRESNILLO MALDONADO CIRILO 03393070H 4715927
646 FUENTE DE LA SIMES PILAR 32434486R 4716109
647 FUENTE SANTOS SAMUEL 46907194M 4716136
648 FUENTES BERMUDEZ MARIA DEL CARMEN 32785589D 4716184
649 FUENTES CALDEIRO AMPARO 32266975E 4716199
650 FUENTES CALDEIRO AMPARO 32266975E 4716200
651 FUENTES CASTRO FRANCISCO 35442576J 4716217
652 FUENTES GOMEZ CARLOS 32338954B 4716283
653 FUENTES IGLESIAS MERCEDES 4716294
654 FUENTES MARIA HR 90000134F 4716313
655 FUNDACION BENEFICA RAMON PLA MARQUES DE G15222573 4716495
656 FURELOS LOUZAO MARIA ANGELES 33279337Q 4716530
657 FUSTER ACEBAL JOSE ANTONIO 05104287N 4716545
658 GABARRI BORJA CARMEN 32440440K 4716571
659 GABARRI ROSILLO ARTURO 47359033D 4716572
660 GABINETE MEDICO JUR DAÑO CORPORAL S.L. B15780315 4618846
661 GALIANA CABALLERO MARIA DOLORES 32414444S 4717022
662 GALIBRIK S.L. B15898737 4717028
663 GALICIA MEDICA S.A. A15009202 4717031
664 GALIÑANES FERNANDEZ JUAN MANUEL 76816239B 4717072
665 GALMAN OTERO JOSE LUIS 76325294R 4717285
666 GANCEDO CRUZ JOSE ISIDRO 33306280A 4717360
667 GARCES SANCHEZ JOSE MARIA 29826007K 4717590
668 GARCIA PLATA GONZALEZ ANTONIO FRANCISCO 25706058Q 4717658
669 GARCIA ABELLA JOSE 32171018K 4717730
670 GARCIA ABELLA JOSE 32171018K 4717731
671 GARCIA ABELLA JOSE LUIS 35812448E 4717732
672 GARCIA ABELLEIRO DARIO 32279619Q 4717733
673 GARCIA ALVAREZ FRANCISCO JAVIER 35243096N 4717808
674 GARCIA ARES MANUEL ANGEL 32828893G 4717900
675 GARCIA BALTASAR TERESA 32824637A 4717961
676 GARCIA BARREIRA LUIS 34722684K 4717987
677 GARCIA BARRO ANDRES 32550795E 4718008
678 GARCIA BELLO DIEGO 53168038L 4718063
679 GARCIA CABANAS MARIA ISABEL 32842218N 4718225
680 GARCIA CALDERON JOSE LUIS 13041317H 4718272
681 GARCIA CAMPAÑA MANUEL 32326930Q 4718298
682 GARCIA CAO MANUEL 33018647P 4718375
683 GARCIA CARRO MARIA 32417645L 4718444
684 GARCIA CASTRO CELIA 33784203D 4718499
685 GARCIA CIURANA SIXTO 10413025M 4718573
686 GARCIA DIAZ JESUS 14369450Q 4718729
687 GARCIA DIAZ MARIA RAMONA 32756178S 4718754
688 GARCIA DIAZ MARIA RAMONA 32756178S 4718755
689 GARCIA FARIÑAS ROSA 34958626Y 4718939
690 GARCIA GARCIA MARIA TERESA 32747943Z 4719447
691 GARCIA GARCIA RAMON 52482669G 4719472
692 GARCIA GONZALEZ SUSANA MARGARITA 32783908F 4719723
693 GARCIA IGLESIAS ANTONIO 33205654W 4719820
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 74

694 GARCIA IGLESIAS MARCOS 34264416M 4719842


695 GARCIA INFANTE MARICEL 32840965R 4719855
696 GARCIA LOPEZ ANGEL 32410483X 4720005
697 GARCIA LOPEZ ANGEL 32410483X 4720006
698 GARCIA LOPEZ CONSUELO 32443601P 4720025
699 GARCIA LOPEZ JOSE LUIS 76530518L 4720092
700 GARCIA MENDEZ LAURA P9900800 4720462
701 GARCIA MENDEZ LAURA P9900800 4720463
702 GARCIA MENDEZ LAURA P9900800 4720464
703 GARCIA PEREZ ARTURO 32312050V 4720879
704 GARCIA PEREZ DANIEL 46898910R 4720881
705 GARCIA POVEDA JUAN 4721056
706 GARCIA RAMOS JOSE 4721152
707 GARCIA RIAL JULIO RAMON 32753676C 4721267
708 GARCIA RIO DEL LUIS 32115248A 4721291
709 GARCIA RODELLINO LUIS MANUEL 32433080K 4721341
710 GARCIA RODELLINO LUIS MANUEL 32433080K 4721342
711 GARCIA RODELLINO LUIS MANUEL 32433080K 4721344
712 GARCIA RODELLINO LUIS MANUEL 32433080K 4721343
713 GARCIA RODRIGUEZ RAMON 32392698G 4721453
714 GARCIA SANTOS VICENTE 32311516N 4721701
715 GARCIA SUAREZ GENEROSA 4721863
716 GARCIA TORRALBO JAVIER 04592256F 4721990
717 GARCIA TORRE NURIA 13796272K 4721994
718 GARCIA VAZQUEZ ALBERTO 32373475D 4722124
719 GARCIA VAZQUEZ JESUS 32105676E 4722154
720 GARCIA VILLANUEVA GABRIEL 32395636K 4722308
721 GARCIA VIVANCO PABLO 32659731F 4722334
722 GARCIA VIÑA JESUSA 32368437P 4722336
723 GARDEN GATE S.L. B63557771 4722367
724 GARRIDO CANDAMIO MARIA 32271067C 4722571
725 GARRIDO LEMA MANUEL 32449871E 4722631
726 GARRIDO LEMA MANUEL 32449871E 4722632
727 GARRIDO ORDOÑO CARMEN 50941187M 4722662
728 GAYOSO DARRIBA SABINO 32117607Q 4722861
729 GAYOSO OCAMPO M. DOLORES 32386355D 4722895
730 GENERAL LAB S.A. A59845875 4618271
731 GESCOM PROMOTORA DE VIVIENDAS S.L. B70013529 4723089
732 GESCOM PROMOTORA DE VIVIENDAS S.L. B70013529 4723090
733 GESCOM PROMOTORA DE VIVIENDAS S.L. B70013529 4723091
734 GESTIONES Y DESARROLLOS PATRIMONIALES S. A80573173 4723337
735 GIL FERNANDEZ MARIA JOSEFA 32368262V 4723495
736 GIMENEZ BORJA FELIX 33246395X 4723679
737 GIMENEZ GOMEZ VALERIANA 32293836L 4723695
738 GLOAN S.L. B15289275 4723751
739 GODOY FRANQUEIRA MODESTO 32126822P 4723775
740 GOLPE TIZON MARIA TERESA 32400738V 4723947
741 GOMEZ ALVAREZ JOSE MANUEL 32765837Z 4724012
742 GOMEZ BASTOS LOURDES 36040328H 4724122
743 GOMEZ CARROS ANTONIO 4724255
744 GOMEZ CARROS ANTONIO 4724256
745 GOMEZ CERNADAS JESUS 32392142T 4724288
746 GOMEZ CORRAL ANTONIO 33057461K 4724321
747 GOMEZ FUENTEFRIA MARIA 32108713T 4724476
748 GOMEZ GARCIA JUAN ANTONIO 32774159X 4724516
749 GOMEZ GOMEZ MARIA DOLORES 32427622Z 4724580
750 GOMEZ GUITIANS FERMINA 32162048K 4724637
751 GOMEZ LAMAS EDUARDO FERNANDO 32104212F 4724689
752 GOMEZ LOPEZ RODRIGO 25680938N 4724764
753 GOMEZ MARTINEZ JAVIER 32706164A 4724790
754 GOMEZ PATIÑO ROSA MARIA 32419936X 4724949
755 GOMEZ PONZARES LORENZO 32999932S 4725016
756 GOMEZ RAMOS ROBERTO 32134089F 4725108
757 GOMEZ REVUELTA BERNARDO 32260003L 4725126
758 GOMEZ REY RAMON 32122087B 4725139
759 GOMEZ REY SOLEDAD 32111438B 4725140
760 GOMEZ RODRIGUEZ AMELIA 4725170
761 GOMEZ SANTAMARINA JOSE 32269804E 4725278
762 GOMEZ SANTOS J 35052922W 4725286
763 GOMEZ SUAREZ MARIA DEL CARMEN 32304470G 4725355
764 GOMEZ VALIÑO MARIA LUISA 32103802B 4725404
765 GOMEZ DORINDA ESTRELLA M1502560Q 4725522
766 GONISA INVERSIONES S.L. B70068598 4725534
767 GONTRAN POVEDA VICTORIA 32278364A 4725541
768 GONZALEZ CASTIÑEIRAS FABIO OTILIO 47379121H 4726072
769 GONZALEZ CORBAL JOSE MANUEL 34997236E 4726142
770 GONZALEZ CORBAL JOSE MANUEL 34997236E 4726143
771 GONZALEZ DIAZ RAMON 32401894T 4726219
772 GONZALEZ EDROSA ROSA MARIA 33341428F 4726275
773 GONZALEZ FEIJOO FRANCISCO 32251961G 4726311
774 GONZALEZ FREIRE RAMON 4726548
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 75

775 GONZALEZ GARCIA DARIA 35184170N 4726578


776 GONZALEZ GARCIA DARIA 35184170N 4726579
777 GONZALEZ GARCIA JOSE MANUEL 14530303F 4726602
778 GONZALEZ GARCIA JOSE MANUEL 14530303F 4726603
779 GONZALEZ GARCIA MARCOS 46901878W 4726616
780 GONZALEZ GOMEZ JOSE 14998267J 4726681
781 GONZALEZ GONZALEZ MANUEL 76350006B 4726782
782 GONZALEZ GONZALEZ MANUELA DOMINGA 33275688R 4726784
783 GONZALEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL 32784098J 4727030
784 GONZALEZ MARCOTE CARLOS MANUEL 32752967R 4727090
785 GONZALEZ MARTIN GUSTAVO ADOLFO 05425225P 4727105
786 GONZALEZ MARTIN GUSTAVO ADOLFO 05425225P 4727106
787 GONZALEZ PEREZ LUIS GONZALO 32771536D 4727508
788 GONZALEZ PRADO MONICA MARIA 46917044B 4727587
789 GONZALEZ PUENTE JOSE 09912992S 4727603
790 GONZALEZ QUINTAS ASUNCION 33027315M 4727614
791 GONZALEZ RAIMUNDEZ SONIA MARIA 36114356D 4727628
792 GONZALEZ RECAMAN ELVIRA 4727646
793 GONZALEZ REGUEIRA VICENTE 32788247E 4727658
794 GONZALEZ RIO DAVID 32446214E 4727689
795 GONZALEZ RODRIGUEZ DOSITEO 32145334M 4727738
796 GONZALEZ RODRIGUEZ JESUS SANTIAGO 32752310B 4727766
797 GONZALEZ ROUCO ELENA BALBINA 32306938B 4727867
798 GONZALEZ SANCHEZ JOSE 4727904
799 GONZALEZ SANCHEZ JOSE 4727906
800 GONZALEZ SUAREZ RAMON 32346151D 4728062
801 GONZALEZ UCHA CLARA 32404090B 4728105
802 GONZALEZ VAZQUEZ JOSEFA 32349633H 4728205
803 GONZALEZ YAÑEZ JULIO 32264700R 4728340
804 GONZALEZ LEANDRO ANDRES X4325333E 4728357
805 GORGOSO CARBALLAL AURORA 32332761M 4728397
806 GOYANES GONZALEZ AMALIA 34214257D 4728450
807 GOYANES GONZALEZ AMALIA 34214257D 4728451
808 GOYANES PENA DE ALFREDO 32217663E 4728468
809 GOYENECHA MERCEDES ENRIQUE JOSE EMILIO 07790796Y 4728495
810 GRAINO PEREZ PAULINO 32316563E 4728512
811 GRAIÑO BUSTO JOSE M. 34896781P 4728518
812 GRAJAL S.A. A15030034 4619919
813 GRAL. ASTURIANA DE OBRAS Y SERVICIOS S.L B33576141 4620618
814 GRANDA LOPEZ LUIS MANUEL 32785851H 4728555
815 GRAÑA NOVO M. JOSE 32758660J 4728733
816 GROBAS OTERO JOSE MIGUEL 32824612R 4728926
817 GRUPO ATLANTIDA 2006 S.L. B15998453 4728971
818 GRUPO ATLANTIDA 2006 S.L. B15998453 4728972
819 GRUPO ATLANTIDA 2006 S.L. B15998453 4728973
820 GRUPO CASTELEIRO S.L. B15620636 4728974
821 GRUPO CASTELEIRO S.L. B15620636 4728989
822 GRUPO CASTELEIRO S.L. B15620636 4728990
823 GRUPO CASTELEIRO S.L. B15620636 4728986
824 GRUPO CASTELEIRO S.L. B15620636 4728978
825 GRUPO MOVIL DE TELECOMUNICACIONES S.L. B15706799 4619192
826 GUERRA BAHAMONDE LUZ 76857347H 4729197
827 GUIJARRO HERMIDA CONSTRUCCIONES S.L. B70006614 4729338
828 GUILLIN CARIDAD JOSE 32769766X 4729434
829 GUITIAN CASTRO PABLO 46896357R 4729510
830 GUTIERREZ SANTOS CARMEN 32141350T 4729761
831 GUZMAN PEREZ JAVIER 32762782H 4729818
832 HEREDIA CAJAL FRANCISCO JOSE 50533203H 4729970
833 HEREDIA MUÑOZ ANTONIO 32877746M 4729972
834 HERMEPAS INVERSIONES S.L. B15667934 4730072
835 HERMIDA ALVAREZ JOSE 43057933R 4730077
836 HERMIDA FERNANDEZ RAMON 32306782Q 4730123
837 HERMIDA POMBO ASCENSION 32272741S 4730198
838 HERNANDEZ JIMENEZ JOSE ISRAEL 47357526C 4730395
839 HERRERO MAMES LUIS SIMON 09784774E 4730553
840 HEVIA MORANTE JULIA MARIA DE BORJA 10814701D 4730644
841 HIJOS DE PETRA SABIO S.A. A15004856 4730689
842 HIPERMUEBLE DEL NOROESTE S.L. B15834591 4620654
843 HOLGUERAS ARCINIEGA MARIA LUZ 13020152J 4730820
844 HOLGUERAS ARCINIEGA MARIA LUZ 13020152J 4730821
845 HOLGUERAS ARCINIEGA MARIA LUZ 13020152J 4730823
846 HORTAS CANOSA MANUEL 32405969G 4730850
847 HORTAS LAGO CARLOS 32359231W 4730863
848 HOSTELSERVI S.C. J15833585 4620280
849 HOYO DEL FERNANDEZ GAGO SANTIAGO 32408077L 4730909
850 HROS ANGEL REY MARTINEZ 4730937
851 HROS ANGEL REY MARTINEZ 4730938
852 HROS ANGEL REY MARTINEZ 4730939
853 HROS ANTONIO MARTINEZ PUGA 4730948
854 HROS ANTONIO MARTINEZ PUGA 4730949
855 HROS BLANCO MORENO 4730962
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 76

856 HROS BLANCO MORENO 4730963


857 HROS ELISA LOPEZ PARDO E27172055 4730971
858 HROS ELISA LOPEZ PARDO E27172055 4730972
859 HROS FRANCISCA PEREZ NEU 4730975
860 HROS IZQUIERDO CARRICARTE 4730984
861 HROS JOSE NO NION 4730993
862 HROS JOSE RODRIGUEZ GALLOSO 4731001
863 HROS JOSE VEIRA 4731007
864 HROS MANUEL FERNANDEZ FERREÑO 4731018
865 HROS MANUEL GARRIDO PEREIRA 4731020
866 HROS MARIA CARMEN REY VALES 4731024
867 HROS MARIA CARMEN REY VALES 4731025
868 HROS MARIA PREGO 4731027
869 HROS RAMON FRANCO DAFONTE 4731035
870 IGLESIA DE LA MERCEDES HDROS. 4731239
871 IGLESIA DE LA HDROS. 4731305
872 IGLESIA DE LA HDROS. 4731306
873 IGLESIA EVANGELICA FILADELFIA R0700015A 4731309
874 IGLESIAS BOTIA JAVIER EUGENIO 32804843N 4731511
875 IGLESIAS FERNANDEZ ANGEL ANTONIO 32822461N 4731805
876 IGLESIAS MOSQUERA CARLOS 32418992D 4732183
877 IGLESIAS PEREZ PEDRO ANGEL 32317133V 4732329
878 IGLESIAS PEREZ PEDRO ANGEL 32317133V 4732331
879 IGLESIAS PEREZ PEDRO ANGEL 32317133V 4732332
880 IGLESIAS PEREZ PEDRO ANGEL 32317133V 4732333
881 IGLESIAS PEREZ PEDRO ANGEL 32317133V 4732330
882 IGLESIAS REGA JOSE ANTONIO 32793904K 4732391
883 IGLESIAS VALBUENA JOSE LUIS 32315820S 4732610
884 IGLESIAS VICENTE JESUS 52495115F 4732667
885 IGLESIAS VILAS MANUEL ANTONIO 33149029A 4732675
886 INDUSTRIAS DEL ATLANTICO A15011935 4732845
887 INFASA 4732892
888 INGENIERIA DE INSTALACIONES INDUSTRIALES A15052335 4620892
889 INGENIERIA DE INSTALACIONES INDUSTRIALES A15052335 4732899
890 INGENIERIA DE INSTALACIONES INDUSTRIALES A15052335 4622076
891 INGENIERIA DE INSTALACIONES INDUSTRIALES A15052335 4621212
892 INGENIERIA METALICA CORUÑESA S.L. B15443799 4620702
893 INMOATLANTICA HERCULES S.L. B15909864 4732918
894 INMOBILIARIA EURO METROPOLITANA S.A. A36862241 4621117
895 INMOBILIARIA SAN-IAGO S.L. B15200314 4733264
896 INMOBILIARIA SAN-IAGO S.L. B15200314 4733265
897 INMOGAL SIGLO XXI S.L. B15781891 4733296
898 INMOGROUP S.A. A95003869 4621110
899 INNORSA S.L. B15165483 4733343
900 INROMODI S.L. B15458540 4733366
901 INSTITUTO TECNICO DE SALUD LABORAL S.A. A82820473 4620560
902 INSUA NORTE S.L. B15830508 4621725
903 INSUA ALVAREZ NEIRA M. MAR 32403636V 4733993
904 INTERSER S. A. 4734140
905 INVENT ARQUITECTURA DE INTERIOR S.L. B15873409 4621066
906 INVERGAR LEON PROMOCIONES S L, B24541070 4734212
907 INVERGAR MARVIL S.L. B83803130 4734216
908 INVERSIONES ANVACASA S.L. B15723497 4734266
909 INVERSIONES GRUPO VECINO RODRIGUEZ S.A. A15025513 4734309
910 INVERSIONES GRUPO VECINO RODRIGUEZ S.A. A15025513 4734310
911 INVERSORA A-7 S.A. A15207491 4734406
912 INVERSORA A-7 S.A. A15207491 4734409
913 INVERSORA A-7 S.A. A15207491 4734407
914 INVERSORA HISPANO INTERNACIONAL S.A. A28222743 4734410
915 INVHERLEASING SAF S.A. A33091547 4734431
916 IVANOR OCP S.L. B15921844 4734612
917 J. COSTAS MANT NAVAL Y COGENERACION S.L. B15608334 4619359
918 J. COSTAS MANT NAVAL Y COGENERACION S.L. B15608334 4734703
919 J. COSTAS MANT NAVAL Y COGENERACION S.L. B15608334 4734704
920 JAIME FERNANDEZ SANTOS Y OTROS CB E15103096 4734745
921 JAIME FERNANDEZ SANTOS Y OTROS CB E15103096 4734746
922 JANDEI S.L. B15402100 4622094
923 JANDEI S.L. B15402100 4622095
924 JAÑEZ LOSADA ANDRES 17701828Q 4734921
925 JESUS SANCHEZ RODRIGUEZ FINANCIACIONES S B15903669 4734954
926 JIMENEZ MENDOZA JUAN 01089406B 4735060
927 JOSE LAGE GARCIA Y JUAN ROSENDE CENDAL C E15157522 4735203
928 JOSE RAMON TAIBO SUMAY S.L. B36198141 4735245
929 JPLP S.C. J15848526 4618334
930 JULIAS RIO DEL LUISA 10305466V 4735528
931 JULIO PEREZ PATIÑO Y HERMANOS CB E15082647 4735533
932 JUNTA COMPENSACION UA9 SAN ROQUE AFUERA E15313943 4735580
933 KALAIKIA S.L. B15759236 4735654
934 KALAIKIA S.L. B15759236 4735655
935 KANG CHAO CHIEH 01934832A 4735657
936 KANG CHAO CHIEH 01934832A 4735659
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 77

937 KANG CHAO CHIEH 01934832A 4735658


938 KICKER SISTEMAS INFORMATICOS S.L. B83025510 4618897
939 KROMA SYSTEMS S.L. B15441694 4619059
940 LA CONSTRUCTORA MODERNA BARCELONESA S.A. A08066912 4735708
941 LA CONSTRUCTORA MODERNA BARCELONESA S.A. A08066912 4735709
942 LABORATORIO ORZAN S.A. A15000698 4735746
943 LABORATORIO ORZAN S.A. A15000698 4735747
944 LABORATORIO ORZAN S.A. A15000698 4735748
945 LAGARDA CERVIÑO JUAN JOSE 32415411Q 4735946
946 LAGE CORREDOIRA CARMEN 33789240D 4736058
947 LAGE GANTES MANUEL ANGEL 32451513P 4736083
948 LAGO JIMENEZ LUIS 32626156N 4736328
949 LAGOAS GESTION S.A. A15485675 4736524
950 LAMAS GALAN ANGELA 32344209E 4736633
951 LAMAS PISONERO VICTOR PIO 32779117T 4736758
952 LAMAS PISONERO VICTOR PIO 32779117T 4736759
953 LAMAZARES VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 76616933T 4736872
954 LAREO GALAN ERNESTO 32246256A 4737289
955 LAREO GALAN ERNESTO 32246256A 4737290
956 LARIÑO ALVARELLOS MARTA MARIA 32838428V 4737306
957 LASTRES REY MANUEL 76308707C 4737410
958 LEIS PORRAS JORGE AVELINO 32826911T 4737907
959 LEMA CASTRO RICARDO 32318084W 4738025
960 LEMA GARCIA ISAAC 32749394Q 4738078
961 LEMA GARCIA MANUEL 76320302T 4738087
962 LEMA LEMA MIGUEL ANGEL 32812461V 4738130
963 LEMA PAJON JOSE CELESTINO 32426498V 4738188
964 LEMA SANTIAGO MANRIQUE 32762941Q 4738268
965 LEMUS BARROS ALVARO 32818686D 4738376
966 LEON BUIDE DIEGO 32416944P 4738441
967 LESTA VIDAL ELISEO 32449447N 4738538
968 LESTEGAS PALEO ANTONIA 32104970Y 4738562
969 LESTON CANOSA MIGUEL ANGEL 76366755Q 4738571
970 LESTON GONZALEZ MARIA 76470768T 4738590
971 LEVANI S.L. B15412091 4738611
972 LINARES DIAZ JUAN CARLOS 33317277Y 4738725
973 LLANES VAZQUEZ JOSE L. 30474543A 4739131
974 LODEIRO FERNANDEZ CARMEN 33637278P 4739380
975 LODEIRO FERNANDEZ CARMEN 33637278P 4739381
976 LODEIRO GAMERA JAIME 4739390
977 LODEIRO LOPEZ MARCOS JOSE 34891819Z 4739417
978 LODEIRO MAQUIEIRA MARIO 13193207Q 4739420
979 LODEIRO VALLO MANUEL 32447876M 4739480
980 LOIRO CRESPO ANTONIO 32117581J 4739546
981 LOIS LOUREDA JUAN JOSE 04073185T 4739594
982 LOJO BARBEITO PATRICIA 32839200F 4739660
983 LONGUEIRA CARRO BEATRIZ 53164260J 4739814
984 LONGUEIRA SOUTO MARIA LUISA 32103218W 4739896
985 LOPEZ ABENTE TOCINO JUAN CARLOS 32790314L 4739919
986 LOPEZ ABENTE TOCINO JUAN CARLOS 32790314L 4739920
987 LOPEZ SARRY GARCIA JORGE 33835712K 4740010
988 LOPEZ AMEIJEIRAS CARLOS 32806274V 4740151
989 LOPEZ ARAUJO JOSE MANUEL 32799660G 4740172
990 LOPEZ ARMAS DANIEL 33750922D 4740231
991 LOPEZ ARMAS DANIEL 33750922D 4740232
992 LOPEZ ARMAS DANIEL 33750922D 4740233
993 LOPEZ BAO M PILAR 32122675R 4740270
994 LOPEZ BARBEITO ALFONSO 32106247H 4740272
995 LOPEZ BEDRIÑANA MONICA 32811167B 4740360
996 LOPEZ CAJARAVILLE AURORA 32280210D 4740557
997 LOPEZ CALVIÑO JOSE ANTONIO 32418821E 4740569
998 LOPEZ CAMPOS JESUS 34197378N 4740611
999 LOPEZ CANZOBRE ENCARNACION 4740635
1000 LOPEZ CARBALLAL FRANCISCA 4740647
1001 LOPEZ CONESA ANDRES 50820623F 4740881
1002 LOPEZ CONESA ANDRES 50820623F 4740883
1003 LOPEZ CONESA ANDRES 50820623F 4740884
1004 LOPEZ CONESA ANDRES 50820623F 4740882
1005 LOPEZ CORRAL JESUS 32371991C 4740907
1006 LOPEZ DEAN DOMINGO 33994059J 4741019
1007 LOPEZ DIAZ ANDRES M 76554226Z 4741044
1008 LOPEZ ESPEJO MANUEL 02094905L 4741168
1009 LOPEZ ESTRAVIZ MARIA JUANA 32607103A 4741188
1010 LOPEZ FARIÑA MIGUEL 32365467M 4741218
1011 LOPEZ FERNANDEZ ANTONIO 32289525D 4741252
1012 LOPEZ GALLEGO ADOLFO AUGUSTO 11707224V 4741510
1013 LOPEZ GARCIA ANA MARIA 32829739E 4741537
1014 LOPEZ GARRIDO REBECA 46909672E 4741742
1015 LOPEZ GRELA RICARDO 32816128G 4741940
1016 LOPEZ GRELA RICARDO 32816128G 4741941
1017 LOPEZ JORGE MARIA DOLORES 01146230W 4742063
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 78

1018 LOPEZ LAREO RAMON 35408602X 4742117


1019 LOPEZ LOSADA JOSE RAMON X0399176B 4742474
1020 LOPEZ MALVAREZ MARIA PURIFICACION 32779232T 4742530
1021 LOPEZ MANTEIGA CONSUELO 32121576Y 4742532
1022 LOPEZ MANTEIGA MANUELA 32353153L 4742537
1023 LOPEZ MINGUEZ FABIO GIL 19335798C 4742725
1024 LOPEZ MOSQUERA ADELAIDA 4742799
1025 LOPEZ MOSQUERA ADELAIDA 4742800
1026 LOPEZ MOURIZ JOSE ANTONIO 33022945M 4742826
1027 LOPEZ NIÑO ANICETO 33727096B 4742884
1028 LOPEZ PERNAS EMILIO 32430923A 4743254
1029 LOPEZ PLA MARIA ASUNCION 47435971N 4743302
1030 LOPEZ QUINTEIRO JOSE LUIS 4743361
1031 LOPEZ RODRIGUEZ CHRISTIAN 32842841Z 4743641
1032 LOPEZ RODRIGUEZ MANUELA 32106947M 4743756
1033 LOPEZ SANCHEZ ANGEL CARLOS 32348512R 4743894
1034 LOPEZ SANCHEZ M. VICTORIA 32112422Y 4743962
1035 LOPEZ SARRY JOSE 4744068
1036 LOPEZ SEVA JOSE 21225155L 4744111
1037 LOPEZ SILVAR EUSEBIO 32371187K 4744123
1038 LOPEZ SOTELO JOAQUINA 34174220S 4744151
1039 LOPEZ TABOADA CARMEN 32412591W 4744219
1040 LOPEZ TOME JOSE RAMON L1515132F 4744269
1041 LOPEZ TRILLO MARIA ESTHER 32287677R 4744314
1042 LOPEZ VAZQUEZ JOSE ANTONIO 32366818E 4744444
1043 LOPEZ VAZQUEZ JUAN 53309129M 4744453
1044 LOPEZ VAZQUEZ MANUEL 32128506J 4744479
1045 LOPEZ YAÑEZ ANTONIO 4744641
1046 LOPEZ ZAPATA CARMEN 32767117Y 4744658
1047 LOPEZ-RIOBOO LATORRE JUAN LUIS 05210298Q 4744672
1048 LOPEZ-RIOBOO LATORRE JUAN LUIS 05210298Q 4744673
1049 LORENZO GARCIA ALBERTO 32801150E 4744810
1050 LORENZO GARCIA ALBERTO 32801150E 4744811
1051 LORENZO MARTINEZ AGUSTIN 32432851E 4744871
1052 LORENZO TURBON MIGUEL 32825026R 4745020
1053 LOSADA CACHEIRO JESUS 32116017J 4745117
1054 LOSADA LOPEZ RUA MARIA 32777196B 4745203
1055 LOUREIRO VIEITES LUCIANO 32304592B 4745748
1056 LOURIDO TUÑAS JOSE ANTONIO 32784314E 4745813
1057 LOUSA LIÑARES ANTONIO 32119839V 4745909
1058 LOUSAS RODRIGUEZ JOSE ANGEL 33859082T 4745925
1059 LOZADA CIUDAD DE CARMEN ALIDA M1502334C 4745991
1060 LUANA MODA S.L. B70033535 4746137
1061 LUGRIS SUAREZ MARIA MERCEDES 47367895Q 4746210
1062 LUIS 4746212
1063 LULA FISH S.L. B50990027 4621846
1064 MAAÑON LORENZO SONIA 35310551P 4746322
1065 MACEIRAS BLANCO JOSE 32141424M 4746367
1066 MACEIRAS BLANCO LUIS 32167508F 4746373
1067 MACEIRAS (HDROS.) 32999328D 4746585
1068 MACEIRAS (HDROS.) 32999328D 4746586
1069 MACEIRAS (HDROS.) 32999328D 4746588
1070 MADRES DOROTEAS 4746698
1071 MAGIDE GARCIA NATALIA 32391523W 4746743
1072 MAHIA RAPOSO JULIO 32118483H 4746788
1073 MAHIA VAZQUEZ JOSE MARIA 32411555R 4746807
1074 MALLO PEREIRA JUAN CARLOS 79316674R 4746904
1075 MALLO RODRIGUEZ JOSE MANUEL 32450495W 4746922
1076 MALVIDO CARDALDA ANTONIO MANUEL 32422309Z 4746963
1077 MANGULABNAN FRANCISCO ANICETA 46898154G 4747123
1078 MANSO DIAZ SILVIA 32833374T 4747151
1079 MANTENIMIENTOS DE JARDINERIA MISAN S.L. B82869215 4621049
1080 MANTI\AN BLANCO MANUELA 4747297
1081 MANTIÑAN BLANCO MANUELA 4747318
1082 MANTIÑAN SOLER JOSE MANUEL 32418224T 4747416
1083 MANTIÑAN SOLER JOSE MANUEL 32418224T 4747418
1084 MANTIÑAN JOSE 4747430
1085 MANTIÑAN ROBERTO 4747431
1086 MANTUANO GALICIA S.L. B70109236 4747432
1087 MANUEL HORTAS CANOSA S.L. B15172208 4620192
1088 MAQUIEIRA VALES SANTIAGO JESUS 32748220S 4747552
1089 MARANTE ORREA PILAR 32133897E 4747566
1090 MARCOS RODRIGUEZ RAQUEL 32839452Y 4747692
1091 MARCOTE LOPEZ ELENA 32268625Q 4747709
1092 MARFANY NIETO MARGARITA 32777033D 4747758
1093 MARINELLI ANA MARIA X6851164Q 4747841
1094 MARISCOS GALICIAMAR S.L. B15820129 4622129
1095 MARIÑO GONZALEZ MANUEL EMILIO 47439002F 4748024
1096 MARIÑO SANCHEZ VICTORIA 32170628E 4748081
1097 MARMOLES CASAL S.L. B15080070 4748105
1098 MAROÑO MONTERO LUIS RAMON 35472586P 4748178
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 79

1099 MARPENGAS S.L. B28938595 4748199


1100 MARTI RODRIGUEZ MA BEATRIZ 32400498F 4748334
1101 MARTI TICO RAMON 38039931R 4748339
1102 MARTIN DIAZ FRANCISCO 52244584S 4748418
1103 MARTIN VAZQUEZ ANA MARIA 4748615
1104 MARTIN RAMIL 4748627
1105 MARTINEZ BONOME Y ALONSO S.L. B15654833 4748656
1106 MARTINEZ BUJIA JOSE LUIS 32409781K 4749048
1107 MARTINEZ BUJIA JOSE LUIS 32409781K 4749049
1108 MARTINEZ CABALEIRO PILAR 32158836Y 4749062
1109 MARTINEZ CAGIDAS DOLORES 4749065
1110 MARTINEZ CANOSA JOSE 32317623R 4749101
1111 MARTINEZ CANOSA MANUEL 33209496A 4749106
1112 MARTINEZ CANOSA MANUEL 33209496A 4749107
1113 MARTINEZ CARBALLO FERNANDO 4749122
1114 MARTINEZ CASTRO MANUEL 33661713V 4749195
1115 MARTINEZ DEUS JUAN LUIS 32106237P 4749289
1116 MARTINEZ FERNANDEZ JOSE 4749453
1117 MARTINEZ FIGUEROA CONSUELO 4749523
1118 MARTINEZ FILGUEIRAS ELENA 32177942E 4749531
1119 MARTINEZ GOMEZ JUAN AMOR 32751053L 4749721
1120 MARTINEZ GUTIERREZ FRANCISCO JOSE 47361834G 4749799
1121 MARTINEZ GUTIERREZ FRANCISCO JOSE 47361834G 4749801
1122 MARTINEZ GUTIERREZ FRANCISCO JOSE 47361834G 4749800
1123 MARTINEZ IGLESIA MANUEL 4749812
1124 MARTINEZ IGLESIA MANUEL 4749813
1125 MARTINEZ JOSEFA HDROS 4749842
1126 MARTINEZ JUANATEY ANGEL 4749844
1127 MARTINEZ LAGE JESUS 33993299N 4749858
1128 MARTINEZ LAMAS RAMON 32156171D 4749876
1129 MARTINEZ LAMAS RAMON 32156171D 4749877
1130 MARTINEZ LATORRE MANUEL LUIS 36055211C 4749892
1131 MARTINEZ LOPEZ HERMINIA 33580357N 4749996
1132 MARTINEZ LOPEZ JOSE 32148050F 4750003
1133 MARTINEZ MARTINEZ JOSE 32282266H 4750151
1134 MARTINEZ MOLINA JAIME 00695112Y 4750275
1135 MARTINEZ OTERO ANGEL ANTONIO 32765483M 4750400
1136 MARTINEZ PATIÑO JUAN 32370775T 4750460
1137 MARTINEZ PATIÑO JUAN 32370775T 4750462
1138 MARTINEZ PATIÑO JUAN 32370775T 4750461
1139 MARTINEZ PATO ADRIANA 53168077N 4750467
1140 MARTINEZ PIÑEIRO ANTONIO 76832679Y 4750563
1141 MARTINEZ PRIMOY AMELIA 32412178A 4750611
1142 MARTINEZ RILO SOLEDAD 33354217P 4750753
1143 MARTINEZ RODRIGUEZ ANTONIO 09972854P 4750795
1144 MARTINEZ RODRIGUEZ ANTONIO 09972854P 4750796
1145 MARTINEZ RUA YOLANDA 32786241V 4750901
1146 MARTINEZ RUSO JOSE LUIS 46898682A 4750912
1147 MARTINEZ SANMARTIN DOLORES 32335888G 4750976
1148 MARTINEZ SOUTO PABLO 32827176N 4751093
1149 MARTINEZ SOUTO PABLO 32827176N 4751094
1150 MARTINEZ TENREIRO JULIA HDOS 4751140
1151 MARTINEZ TREVIÑO JOSE MARIA L1516453V 4751162
1152 MARTINEZ TREVIÑO JOSE MARIA L1516453V 4751167
1153 MARTINEZ VAZQUEZ ELADIO 32758484K 4751251
1154 MARTINEZ VELAZQUEZ ELADIO 32104513D 4751319
1155 MARUGAN TOJAL RODRIGO 13305946D 4751465
1156 MATO VILLAR DOLORES LOURDES 76307455X 4751922
1157 MATOVELLE CINZA GIL 32102113R 4751966
1158 MATOVELLE CINZA GIL 32102113R 4751967
1159 MAÑA MOSQUERA JOSE 32206004R 4752114
1160 MAÑANA CARRIL ALFONSO 32781222N 4752117
1161 MECIAS BEIS ROSA MARIA 33269664A 4752163
1162 MEDPRON S.A. A15909880 4752230
1163 MEIJIDE PARDO M LUISA 32104766D 4752285
1164 MEILAN GARCIA AUREA 34193420X 4752326
1165 MEILAN GIL JAIME 32104021T 4752327
1166 MEIRAS MOREIRA MARIA 32122106F 4752367
1167 MEIRAS MOREIRA MARIA 32122106F 4752368
1168 MEIZOSO MOSQUERA LUIS MAXIMO 34889784A 4752402
1169 MELENDREZ CEBRIAN ARMANDO 32288384H 4752533
1170 MELLA BARREIRO JUAN JOSE 32754872C 4752567
1171 MENA ELENA 4752695
1172 MENDEZ CASTRO ANGELINA 32127701J 4752808
1173 MENDEZ FARIÑAS MARIA VICTORIA 32426949P 4752864
1174 MENDEZ FERREIROS GUILLERMO 32124292P 4752919
1175 MENDEZ GOMEZ RAMON 4752950
1176 MENDEZ PAN HORTENSIA 32106932J 4753118
1177 MENDEZ SANCHEZ ANTONIA 32150920W 4753218
1178 MENDEZ VAZQUEZ ANTONIO 32277028R 4753277
1179 MENDEZ VILARIÑO PABLO 32820494T 4753302
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 80

1180 MENDEZ VILLARES JUAN JOSE 32808479Z 4753309


1181 MENENDEZ AMAGO PILAR 32102593K 4753350
1182 MENENDEZ SAN EPIFANIO ALBERTO 4753396
1183 MERINO DALMAU FERNANDO 32343909K 4753544
1184 MERINO SANCHEZ JUAN 28959851E 4753561
1185 METAL FERSA S.L. B15629751 4620281
1186 METAL FERSA S.L. B15629751 4620283
1187 METAL FERSA S.L. B15629751 4620728
1188 MIGUEZ CASTRO PURIFICACION 32364315A 4753851
1189 MIRANDA ALFONSO ADELINA 34883956V 4754363
1190 MIRANDA GARROTE FRANCISCO JAVIER 32836339K 4754384
1191 MISS DESMAK S.L. B15994585 4754549
1192 MIÑONES FIGUEROA MANUELA 32440476B 4754589
1193 MOALXO OBRAS S.L. B15765225 4754614
1194 MOAR MARTINEZ MARIA CARMEN 32760930Y 4754657
1195 MOLINA GARCIA AGUSTIN 32001180S 4754849
1196 MOLINO DIAZ JUAN 4754905
1197 MONDELLO FABRICACION Y DISEÑO TEXTIL S.L B15793284 4619226
1198 MONDELO BARBEITO ERNESTO JESUS 32295538L 4754975
1199 MONELOS COTELO GERARDO 32333032T 4755017
1200 MONTENEGRO RAMON DE CRISTINA 47373583T 4755217
1201 MONTERDE PONCE JOSE LUCAS 32101119L 4755224
1202 MONTERO REGUEIRO RAQUEL 44821443D 4755415
1203 MONTERO VARELA ALFREDO ANGEL 44811354V 4755459
1204 MONTES GRELA BEATRIZ MARIA 32773566S 4755525
1205 MONTES GRELA RAQUEL NURIA 32773567Q 4755528
1206 MONTES GRELA RAQUEL NURIA 32773567Q 4755530
1207 MONTES GRELA RAQUEL NURIA 32773567Q 4755529
1208 MONTES RAMOS NICOLAS 32160404X 4755591
1209 MONTES SANTOS JOSE MANUEL 07489486L 4755595
1210 MONTOIRO RODRIGUEZ MARIA DEL PILAR 33082662Z 4755639
1211 MORAN HIDALGO BENITO 34209722M 4755855
1212 MORANDEIRA CARIDAD MARGARITA 32435592A 4755895
1213 MOREIRA LEMA MARIA DOLORES 32841966J 4756090
1214 MORENO FERNANDEZ AMALIA 4756206
1215 MOSCOSO COSTOYA RAMON 33065890D 4756420
1216 MOSQUERA BOTANA ENRIQUE 4756573
1217 MOSQUERA GARCIA MARIA TERESA 32163029J 4756697
1218 MOSQUERA GOMEZ MANUEL 32445323M 4756707
1219 MOSQUERA GUIMAREY M CARMEN 33777977Q 4756725
1220 MOSQUERA JASPE MERCEDES 32122109X 4756750
1221 MOSQUERA JASPE MERCEDES 32122109X 4756752
1222 MOSQUERA JASPE MERCEDES 32122109X 4756753
1223 MOSQUERA JASPE MERCEDES 32122109X 4756754
1224 MOSQUERA JASPE MERCEDES 32122109X 4756751
1225 MOSQUERA MACEIRAS OLGA 32125778E 4756807
1226 MOSQUERA MARTIN SUSANA MARIA 34894361A 4756812
1227 MOSQUERA NOVO MARIA CELIA DEL PILA 32427985D 4756866
1228 MOSQUERA SANTE MARIA ISABEL 32751062M 4757014
1229 MOSQUERA SEOANE CARMEN 32153098H 4757017
1230 MOSQUERA SEOANE CARMEN 32153098H 4757019
1231 MOSQUERA SEOANE CARMEN 32153098H 4757018
1232 MOSQUERA EMILIO 4757096
1233 MOSTEIRO REGUEIRO SARA 32750777L 4757163
1234 MOURON MATO JUAN MANUEL 76341272V 4757538
1235 MOUSO DOMINGUEZ ANTONIO JOSE 32834946P 4757548
1236 MOUTINHO LIÑARES DE MARIA DA CONCEIAO E1029973 4757551
1237 MUIÑO PEREZ JESUS 32147745R 4757787
1238 MUIÑO PEREZ JESUS 32147745R 4757789
1239 MUNDIAL DE TERRENOS S.L. B15827900 4757906
1240 MUNDO MAGICO TOURS S.A. A92005644 4619694
1241 MUNDO MAGICO TOURS S.A. A92005644 4619695
1242 MURGA ALVAREZ MANUEL 32445616E 4757951
1243 MURIAS MERA MANUELA 32262384P 4757958
1244 MURILLO JIMENEZ EDUARDO X3586980S 4757965
1245 MUÑIZ FERNANDEZ JAIME 32782165N 4758039
1246 MUÑIZ SAN EUFRASIO RAMIRO 32396280K 4758088
1247 MUÑIZ SAN EUFRASIO RAMIRO 32396280K 4758090
1248 MUÑOZ BALLESTEROS JOSEFA ELENA 32783202Z 4758112
1249 NAVALLO ARES MARIA CARMEN 33796466J 4758241
1250 NAVEIRO LOPEZ JUAN LUIS 32427760Z 4758537
1251 NAVELA VASQUEZ MANUEL 4758541
1252 NAYA DIAZ CARLOS 76341642L 4758590
1253 NAYA MOSQUERA JUAN MANUEL 33829881D 4758665
1254 NAYA PEINADO TERESA 32838183W 4758688
1255 NAYARFI PROMOCIONES S.A. A15103724 4758746
1256 NAYARFI PROMOCIONES S.A. A15103724 4758754
1257 NAYARFI PROMOCIONES S.A. A15103724 4758748
1258 NAYARFI PROMOCIONES S.A. A15103724 4758749
1259 NAYARFI PROMOCIONES S.A. A15103724 4758751
1260 NAYARFI PROMOCIONES S.A. A15103724 4758753
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 81

1261 NEGRIN FRAGOSO DOMINGO SERVANDO 41840859H 4758826


1262 NEGRIN FRAGOSO DOMINGO SERVANDO 41840859H 4758827
1263 NEIRA CARSI JULIO GONZALO 32771008X 4758878
1264 NIETO LOPEZ JOSE LUIS 32302761C 4759158
1265 NIMO SILVA JOSE JUAN 33194112Y 4759245
1266 NIÑO TABOADA JOSE ANTONIO 32772269Y 4759300
1267 NIÑO TABOADA JUAN IGNACIO 32779278T 4759301
1268 NOGAREDA ARES MANUEL 79312067V 4759387
1269 NOGAREDA VARELA ALEJANDRO 4759408
1270 NOGUEIRA CASTELO TOMAS GUILLERMO 32792896W 4759428
1271 NOGUEIRA FREIRE AIDA MARIA 32792045W 4759439
1272 NOGUEIRA FREIRE PABLO 32792809F 4759440
1273 NOGUEIRA VILAR JOSE ANGEL 32790973B 4759495
1274 NOGUERA ARTAZA DE ROMUALDO 32999932S 4759503
1275 NOROESTE EXPRESS SERV.INT.PAQUETERIA S.L B15852296 4622216
1276 NOROESTE EXPRESS SERV.INT.PAQUETERIA S.L B15852296 4622217
1277 NORPOL S.A. A15422496 4621512
1278 NOSO HABITAT S.L. B15779986 4620965
1279 NOSO HABITAT S.L. B15779986 4759580
1280 NOVE FIORI ACCESORI S.L. B15910250 4759631
1281 NOVIO TEJO VICTOR 33222561G 4759644
1282 NOVO LAR S.L. B15057524 4759646
1283 NOVO CABANAS ANGELA ENCARNACION 32278886L 4759672
1284 NOVO CABANAS ANGELA ENCARNACION 32278886L 4759673
1285 NOVO CASTRO CARMEN 32775073G 4759681
1286 NOYA VARELA MARIA 32844624A 4760161
1287 NUEVA CORUÑA PROMOCIONES INMOBILIARIAS S B15671720 4760171
1288 NUÑEZ Y VALCARCEL S.L. B15831068 4620020
1289 NUÑEZ CORRAL ARACELI 32271703N 4760296
1290 NUÑEZ DIEGUEZ JOSE CARLOS 10032714E 4760324
1291 NUÑEZ DIEGUEZ JOSE CARLOS 10032714E 4760325
1292 NUÑEZ MARTINEZ MANUEL MARTIN 33178140L 4760436
1293 NUÑEZ MARTINEZ MANUEL MARTIN 33178140L 4760437
1294 NUÑEZ PERAL ANTONIA 32311561B 4760483
1295 NUÑEZ RODRIGUEZ JOSE 33651507T 4760540
1296 NUÑEZ VEIGA MARIA 32845188S 4760635
1297 NUÑEZ ALFREDO 4760640
1298 NUÑEZ JOSE 4760641
1299 NUÑEZ JOSE 4760642
1300 O CARON GRUPO S.L. B15659105 4618925
1301 O CARON GRUPO S.L. B15659105 4760657
1302 O CARON GRUPO S.L. B15659105 4760670
1303 O CARON GRUPO S.L. B15659105 4760669
1304 O CARON GRUPO S.L. B15659105 4760668
1305 O CARON GRUPO S.L. B15659105 4760667
1306 O CARON GRUPO S.L. B15659105 4760666
1307 O CARON GRUPO S.L. B15659105 4760665
1308 O CARON GRUPO S.L. B15659105 4760664
1309 O CARON GRUPO S.L. B15659105 4760663
1310 O CARON GRUPO S.L. B15659105 4760662
1311 O CARON GRUPO S.L. B15659105 4760660
1312 O CARON GRUPO S.L. B15659105 4760659
1313 O CARON GRUPO S.L. B15659105 4760658
1314 O CARON GRUPO S.L. B15659105 4760655
1315 O CARON GRUPO S.L. B15659105 4620801
1316 O CARON GRUPO S.L. B15659105 4760654
1317 O CARON GRUPO S.L. B15659105 4760653
1318 O’ CATASOL S.L. B15845472 4620947
1319 OASIS SKY WAY S.L.. B15866031 4760686
1320 OASIS SKY WAY S.L.. B15866031 4760687
1321 OASIS SKY WAY S.L.. B15866031 4760688
1322 OBRAS Y TERMINACIONES BERGONVI S.L. B15657232 4760719
1323 OBRAS Y TERMINACIONES BERGONVI S.L. B15657232 4760720
1324 OCC.DISEÑO COM.INVEST.SOLUC.GALICIA U70147079 4621870
1325 OCC.DISEÑO COM.INVEST.SOLUC.GALICIA U70147079 4621871
1326 OFICONSUM S.L. B15834096 4618939
1327 OJEDA LANDA JUAN C. 00248280H 4760871
1328 OPCINGALL S.L. B15903446 4761054
1329 OPECEN INMOBILIARIA S.A. A15973951 4620423
1330 OPECEN INMOBILIARIA S.A. A15973951 4621126
1331 ORDOÑEZ CES M. MAR 33255021B 4761085
1332 ORGUEIRA VIDAL MANUEL 32344054M 4761223
1333 OROZCO TOVAR JUAN A 32253162D 4761325
1334 ORRO VAZQUEZ VIOLETA 32414943P 4761359
1335 ORTEGA 4761365
1336 ORTEGA CONDE MARCOS 46914106V 4761373
1337 ORTIZ DE SOUTO CARMEN BEATRIZ X8705655V 4761423
1338 OTERO Y FERNANDEZ INVERSIONES S.L. B70005012 4761519
1339 OTERO ESTUA MARIA 00147736F 4761753
1340 OTERO GIL MARIA MANUELA 32339390X 4761833
1341 OTERO GOMEZ RICARDO 32780514V 4761843
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 82

1342 OTERO LAGO VICENTE 32414725C 4761922


1343 OTERO REGUEIRO JOSE MANUEL 32813441P 4762158
1344 OTERO ROMAY MANUEL 32277274V 4762194
1345 OTERO SOUSA RUBEN 46899228C 4762240
1346 OTERO TRONCOSO AURELIO 32112156Q 4762275
1347 OTERO VIDAL ANGELES 32779671W 4762315
1348 OTERO VIÑA FIDELINA 34899979D 4762325
1349 OURO AGROMARTIN JUAN CARLOS 32447866H 4762364
1350 OURO VILLARAVID ALFREDO 32820055K 4762387
1351 OUTEDA MACIAS JOSE 76358500H 4762396
1352 PADERNE GARCIA ISOLINA 33022001G 4762595
1353 PAIS LAGO S.L. B15772593 4620909
1354 PALLAS DUBRA EDUARDO 32367881G 4762865
1355 PALLAS DUBRA EDUARDO 32367881G 4762866
1356 PALLAS MUIÑO AMADOR BENITO 32427525D 4762901
1357 PALMEIRO VILLANUEVA MARIA MERCEDES 32347923X 4762980
1358 PAMONDE GALICIA S.L. B15846835 4763003
1359 PAMPIN IGLESIAS CARMEN 32158197B 4763050
1360 PAN ANGEL HDROS 4763112
1361 PAN ANGEL HDROS 4763113
1362 PAN DIAZ JAIME 32110412C 4763141
1363 PAN DIAZ JAIME 32110412C 4763142
1364 PAN DIAZ JAIME 32110412C 4763145
1365 PAN DIAZ JAIME 32110412C 4763146
1366 PAN DIAZ JAIME 32110412C 4763143
1367 PAN DIAZ JOSEFINA 32110411L 4763148
1368 PAN VQUEZ LUCAS 32237394L 4763259
1369 PARDO CALVIÑO CLEMENTINA 32278127L 4763721
1370 PARDO DIAZ MAITE 53169751F 4763775
1371 PARDO GONZALEZ CATALINA 32644953H 4763886
1372 PARDO LOPEZ AMALIA 32285839A 4763920
1373 PARDO LOPEZ AMALIA 32285839A 4763921
1374 PARDO LOUREIRO ALFREDO 32529251Y 4763953
1375 PARDO PITA OVIDIO 32119696N 4764061
1376 PARDO SOTO JUAN CARLOS 32821095A 4764186
1377 PARDO CONSUELO 4764247
1378 PARDO CONSUELO 4764249
1379 PARDO CONSUELO 4764248
1380 PARDO DANIEL 4764250
1381 PARDO JOSE 4764251
1382 PAREDES BAHAMONDE JUAN CARLOS 47368433W 4764260
1383 PARRA CARRILLO JUAN 27432857K 4764724
1384 PARRA CARRILLO JUAN 27432857K 4764725
1385 PARRA CASTELO JUANA 33198020G 4764726
1386 PASCUAL ORTEGA JUAN 4764855
1387 PASCUAL ORTEGA JUAN 4764856
1388 PASCUAL SALLES JUAN 32197022N 4764864
1389 PASIN FRANCO JOSE MANUEL 32417273S 4764894
1390 PASTOR LEASING SOCIEDAD DE ARRENDAMIENTO A15244031 4764901
1391 PASTOR LEASING SOCIEDAD DE ARRENDAMIENTO A15244031 4764903
1392 PASTOR LEASING SOCIEDAD DE ARRENDAMIENTO A15244031 4764902
1393 PASTOR COLINAS MIGUEL ANGEL 32809399Z 4765005
1394 PASTOR FERNANDEZ CARMEN 34237005X 4765007
1395 PASTORIZA DAVILA MIGUEL 4765038
1396 PASTORIZA PIÑEIRO MARIA DEL CARMEN 32413503V 4765062
1397 PATRICIO VARELA MARIA ISOLINA 32424625F 4765421
1398 PAZOS CONCHADO MARIA 32311182T 4765950
1399 PAZOS FERNANDEZ MARIA ANGELES 32435459P 4765977
1400 PAZOS FERNANDEZ MARIA ANGELES 32435459P 4765978
1401 PAZOS GERPE FRANCISCO 76496018L 4766016
1402 PAZOS MIRANDA JOSE 32291569Y 4766073
1403 PAZOS RODRIGUEZ MARIA 32376537N 4766169
1404 PEDREIRA FERREÑO ANDRES 76352213X 4766351
1405 PEDREIRA OTERO JESUS MANUEL 32352304K 4766468
1406 PEDREIRA OTERO JESUS MANUEL 32352304K 4766469
1407 PEDREIRA OTERO JESUS MANUEL 32352304K 4766470
1408 PEDRIDO PEREZ MARIA JESUS 34915362M 4766624
1409 PENA DARRIBA SAMUEL 46915746R 4766901
1410 PENA FRAGA SOCORRO 32402531Q 4766938
1411 PENA LOPEZ JOSE ROBERTO 32406338M 4767017
1412 PENA LOPEZ JOSE ROBERTO 32406338M 4767018
1413 PENA NIETO MARIA ELVIRA 32774137B 4767079
1414 PENA VAZQUEZ ELENA 32127862J 4767190
1415 PENA VERDURA MANUEL 16175731S 4767207
1416 PENAS ARIAS ANTONIO 32124071V 4767253
1417 PERALBO NAYA OSCAR 46909546B 4767573
1418 PEREIRA DE OLIVEIRA CABRAL CARLOS MANUEL 09659546Y 4767599
1419 PEREIRA FEAL ANGEL LUIS 76407018Y 4767670
1420 PEREIRA LEMA MARIA DE LOURDES 47367829L 4767723
1421 PEREIRA MOAR PEDRO 4767734
1422 PEREIRA MOAR PEDRO 4767735
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 83

1423 PEREZ BETIZO PILAR 32128333R 4768401


1424 PEREZ BOTANA MANUEL 32119228G 4768428
1425 PEREZ CANDAME ERNESTO 32301432W 4768489
1426 PEREZ CANDAME MARIA LUISA 32272739J 4768491
1427 PEREZ CENTOIRA FLORA 32182047X 4768584
1428 PEREZ COBAS ANTONIO 03553272W 4768607
1429 PEREZ DIEGUEZ LUIS 76670501R 4768691
1430 PEREZ DOESTE ISABEL 32748841S 4768702
1431 PEREZ ESCARIZ JOSE MARIA 32123156E 4768753
1432 PEREZ ESCARIZ JOSE MARIA 32123156E 4768754
1433 PEREZ ESTEVEZ GIL 4768780
1434 PEREZ FERNANDEZ MARIA TERESA 32825961Q 4768895
1435 PEREZ FERNANDEZ MARIA TERESA 32825961Q 4768896
1436 PEREZ FERREIRO MANUEL 13573613W 4768921
1437 PEREZ GARCIA GABINA 33582064V 4769037
1438 PEREZ GOMEZ HERMINIA 32166988Q 4769110
1439 PEREZ GOMEZ HERMINIA 32166988Q 4769111
1440 PEREZ GONZALEZ DOLORES 33179784F 4769144
1441 PEREZ LOUREDA AMELIA 32298971W 4769403
1442 PEREZ LOUREDA MANUEL ANGEL FERNAND 32422833D 4769408
1443 PEREZ MACEIRAS FRANCISCO 76272500S 4769421
1444 PEREZ MARTA JUAN MANUEL 32450745E 4769455
1445 PEREZ PAZOS LILIA 32103837T 4769781
1446 PEREZ POZA ESTEBAN 77051405W 4769959
1447 PEREZ PREGO LUIS 32275067H 4769971
1448 PEREZ REGUEIRA MARIA DOLORES 4770034
1449 PEREZ RICO PAULINO 33326366X 4770058
1450 PEREZ RODRIGUEZ ELISA 32309176H 4770112
1451 PEREZ SEOANE MANUEL 61233809N 4770282
1452 PEREZ SEOANE MANUEL 61233809N 4770284
1453 PEREZ SEOANE MANUEL 61233809N 4770287
1454 PEREZ SEOANE MANUEL 61233809N 4770286
1455 PEREZ SEOANE MANUEL 61233809N 4770285
1456 PEREZ SEOANE MANUEL 61233809N 4770283
1457 PEREZ SEOANE MANUEL 61233809N 4770288
1458 PEREZ SEOANE MANUEL 61233809N 4770290
1459 PEREZ SEOANE MANUEL 61233809N 4770289
1460 PEREZ SILVA MANUEL AURELIO 01050166D 4770306
1461 PEREZ SILVA MANUEL AURELIO 01050166D 4770310
1462 PEREZ SILVA MANUEL AURELIO 01050166D 4770309
1463 PEREZ SILVA MANUEL AURELIO 01050166D 4770308
1464 PEREZ SILVA MANUEL AURELIO 01050166D 4770307
1465 PEREZ SILVA MANUEL AURELIO 01050166D 4770311
1466 PEREZ SILVA MANUEL AURELIO 01050166D 4770312
1467 PEREZ TORRON JORGE GERARDO 34897047K 4770373
1468 PEREZ VALE MARIA JOSE 32447834D 4770404
1469 PEREZ VARELA JOSE CARLOS 76352501E 4770425
1470 PEREZ VAZQUEZ MARIA INES 32437133A 4770499
1471 PERNAS SABIO ANTONIO 32312182B 4770743
1472 PETEIRO GUAS MARIA CARMEN 32166562G 4770834
1473 PIAS RECAREY JOSE MANUEL 33230713Z 4771086
1474 PICAINSA DE XESTION S.L. B15721400 4771113
1475 PICAINSA DE XESTION S.L. B15721400 4771115
1476 PINO MONTERO GENEROSA 09982248H 4771390
1477 PINTOR MELLID ESTHER 76448133C 4771445
1478 PINTOS GARCIA FRANCISCO JAVIER 50441063Q 4771480
1479 PIQUER MAHIA JUAN CARLOS 32821391T 4771505
1480 PIRIZ SILVA ALBA ILUZ X5056532M 4771520
1481 PITA GALAN MANUELA 4771606
1482 PIÑEIRO CASTRO LUIS 32265143F 4771825
1483 PIÑEIRO LORENZO ENRIQUE 52454665Z 4771921
1484 PLANEAMIENTOS ESPECIALES SUELO URBANO S. A15152143 4772179
1485 PLANEAMIENTOS ESPECIALES SUELO URBANO S. A15152143 4772180
1486 PLAZA GONZALEZ ROBERTO 13043914Q 4772298
1487 POMBO CARRIL MARIA ANGELICA 32303510X 4772425
1488 POMBO DACOSTA JUAN CARLOS 32818553Z 4772434
1489 POMPA PAREJA OSCAR 53439139L 4772602
1490 PORTADEGO 2002 S.L. B15822828 4772926
1491 PORTADEGO 2002 S.L. B15822828 4772927
1492 PORTEIRO CERDEIRO JESUS 32123928N 4772954
1493 PORTELA COUSO CARMEN 32129433C 4772978
1494 PORTILLA GUTIERREZ ANTONIO 02480930N 4773065
1495 POSE GARCIA MARCO ANTONIO 46909692L 4773330
1496 POSE GOMEZ CLEMENTE 53166467N 4773340
1497 POUSA ALVAREZ JESUS 32111680T 4773512
1498 PRADA GARCIA JUAN CARLOS 32764024H 4773667
1499 PRADA GARCIA JUAN CARLOS 32764024H 4773668
1500 PRADERA SANCHEZ JESUS PABLO 34893062S 4773737
1501 PRADO BELLO EMILIO ENRIQUE 32318568A 4773756
1502 PRADO BELLO IVAN 32823689K 4773757
1503 PRADO QUINTELA JOSE 76490255Y 4773988
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 84

1504 PRECOCINADOS DEL NOROESTE S.L. B15807803 4620120


1505 PRECOCINADOS DEL NOROESTE S.L. B15807803 4620121
1506 PRIETO ASUNCION JOSE LUIS 4774407
1507 PRIMEIRA VIVENDA EN PROPIEDADE S.L. B15468226 4774706
1508 PROCUISO S.L. B15310808 4774772
1509 PROCUISO S.L. B15310808 4774773
1510 PROCUISO S.L. B15310808 4774774
1511 PROCUISO S.L. B15310808 4774775
1512 PROCUISO S.L. B15310808 4774777
1513 PROCUISO S.L. B15310808 4774779
1514 PROCUISO S.L. B15310808 4774782
1515 PROCUISO S.L. B15310808 4774781
1516 PROCUISO S.L. B15310808 4774780
1517 PROCUISO S.L. B15310808 4774778
1518 PROCUISO S.L. B15310808 4774776
1519 PRODIECU 4774802
1520 PROHERPO CONSTRUCCIONES S.L. B15715113 4622382
1521 PROHERPO CONSTRUCCIONES S.L. B15715113 4622383
1522 PROIN DEVIMARK S.L. B15981954 4774818
1523 PROIN DEVIMARK S.L. B15981954 4774820
1524 PROIN DEVIMARK S.L. B15981954 4774819
1525 PROMOCIONES DANODA S.L. B70057237 4775046
1526 PROMOCIONES ESPA S.A. A15130867 4775079
1527 PROMOCIONES ESPA S.A. A15130867 4775082
1528 PROMOCIONES ESPA S.A. A15130867 4775084
1529 PROMOCIONES ESPA S.A. A15130867 4775083
1530 PROMOCIONES ESPA S.A. A15130867 4775081
1531 PROMOCIONES ESPA S.A. A15130867 4775080
1532 PROMOCIONES FONTECULLER S.L. B15836588 4620961
1533 PROMOCIONES HERMANOS PARDO LOPEZ C.B. E15786254 4775177
1534 PROMOCIONES INMOBILIARIAS DACO MADRID S. B70119847 4775207
1535 PROMOCIONES INMOBILIARIAS DACO MADRID S. B70119847 4775211
1536 PROMOCIONES INMOBILIARIAS DACO MADRID S. B70119847 4775210
1537 PROMOCIONES INMOBILIARIAS DACO MADRID S. B70119847 4775208
1538 PROMOCIONES INMOBILIARIAS DACO MADRID S. B70119847 4775209
1539 PROMOCIONES MAR DE HERCULES S.A. A70067319 4775503
1540 PROMOCIONES MAR DE HERCULES S.A. A70067319 4775507
1541 PROMOCIONES MAR DE HERCULES S.A. A70067319 4775512
1542 PROMOCIONES MAR DE HERCULES S.A. A70067319 4775514
1543 PROMOCIONES MAR DE HERCULES S.A. A70067319 4775516
1544 PROMOCIONES MAR DE HERCULES S.A. A70067319 4775515
1545 PROMOCIONES MAR DE HERCULES S.A. A70067319 4775513
1546 PROMOCIONES MAR DE HERCULES S.A. A70067319 4775510
1547 PROMOCIONES MARINEDA NOROESTE S.L. B15965395 4775518
1548 PROMOCIONES MARINEDA NOROESTE S.L. B15965395 4775519
1549 PROMOCIONES MARINEDA NOROESTE S.L. B15965395 4775521
1550 PROMOCIONES MARINEDA NOROESTE S.L. B15965395 4775523
1551 PROMOCIONES MARINEDA NOROESTE S.L. B15965395 4775522
1552 PROMOCIONES MARINEDA NOROESTE S.L. B15965395 4775520
1553 PROMOCIONES PRIMERA OCUPACION S.L. B18593475 4775596
1554 PROMOCIONES PROMOU DOS MIL S.L. B15741713 4775597
1555 PROMOCIONES PROMOU DOS MIL S.L. B15741713 4775598
1556 PROMOCIONES PROMOU DOS MIL S.L. B15741713 4775599
1557 PROMOCIONES PROMOU DOS MIL S.L. B15741713 4775603
1558 PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES ANIDOS B15270366 4775880
1559 PROMOFEMAR S.L. B15965767 4775904
1560 PROMOFEMAR S.L. B15965767 4775905
1561 PROMOFEMAR S.L. B15965767 4775907
1562 PROMOTORA CIUDAD DE LA CORUÑA S.L. B15472731 4775953
1563 PROMOTORA CIUDAD DE LA CORUÑA S.L. B15472731 4775954
1564 PROPENOR S.L. B15548522 4776075
1565 PROVERLAR XXI S.L. B70019997 4776100
1566 PUENTE VARELA JOSE LUIS 33242546W 4776236
1567 PUENTES VAZQUEZ FRANCISCO JAVIER 32762457S 4776264
1568 PUGA SAA RAUL 33572551A 4776315
1569 PUÑAL MENDEZ MANUEL 32565440Q 4776490
1570 PYC GALICIA 2000 S.L. B15713100 4776507
1571 QUEIJO RODRIGUEZ JESUS 4776640
1572 QUINTANA LEIRA FRANCISCO MANUEL 32824417J 4776799
1573 QUINTANA VAZQUEZ JUAN 32262713S 4776816
1574 QUINTANS JURJO ANGEL 32831024L 4776846
1575 QUINTERO VILLAR SEBASTIAN 32273515F 4777196
1576 QUINTIANA SALGUEIRO JOSE ANTONIO 32818130M 4777241
1577 RABUÑAL VAZQUEZ ISABEL 32149828Z 4777546
1578 RABUÑAL VAZQUEZ ISABEL 32149828Z 4777547
1579 RADIO MINUTO 4777562
1580 RAFAEL GARCIA Y MAHIA S.L. B15353162 4621769
1581 RAMA CALVETE MARCELINO 32125833P 4777609
1582 RAMA REGOS PEDRO 32192162M 4777757
1583 RAMA SILVAR M. CARMEN 32130379T 4777793
1584 RAMALLO CASTRO JUAN M. 32447193N 4777843
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 85

1585 RAMIL REGO MARIA NELLY 33844050X 4777917


1586 RAMILO LAGO JESUS 35527646Y 4777955
1587 RAMIRO RAMA REGOS Y OTROS S.C. J15625361 4778057
1588 RAMOS POLLAN RAUL 32815003Y 4778468
1589 RASOLENIA S.L. B36899649 4778778
1590 RAÑA LISTE MANUEL 32433716J 4778821
1591 REBOIRAS BALIÑA VICTOR MANUEL 53161091H 4778931
1592 REBOLLO GIL JESUS ALBERTO 32820977T 4778963
1593 REBON VIAÑO AVELINO 76317574D 4778985
1594 RECAREY GARCIA ANTONIO 4779093
1595 REDONDO FRESNEDA ANA M VICTORIA 30090535A 4779220
1596 REDONDO TUDOLI FERNANDO 32445405H 4779253
1597 REGUEIRA FERNANDEZ ALBERTO 32752506T 4779513
1598 REGUEIRA GESTAL RAMON 32161583Q 4779550
1599 REGUEIRA GONZALEZ MANUEL 82113305Q 4779556
1600 REGUEIRA RODRIGUEZ IRENE 32280260J 4779646
1601 REGUEIRA VAZQUEZ ALICIA 4779681
1602 REGUEIRO GARCIA M. ANGELES 32429615Y 4779781
1603 REGUEIRO SOUTO JOSE 32193403G 4779945
1604 REGUEIRO SOUTO JOSE 32193403G 4779947
1605 REGUEIRO SOUTO JOSE 32193403G 4779946
1606 REGUEIRO VILA JOSE 00047075V 4779988
1607 REHABILITACION INMOBILIARIA SAN ANDRES S B15156532 4620904
1608 REHABILITACION INMOBILIARIA SAN ANDRES S B15156532 4780017
1609 REHABILITACION INMOBILIARIA SAN ANDRES S B15156532 4780016
1610 REMUIÑAN VIQUEIRA ANTONIO 76351447A 4780218
1611 REY AMO JULIO 32785160V 4780421
1612 REY AMO JULIO 32785160V 4780422
1613 REY CARBALLEIRA VICTOR 33822119K 4780543
1614 REY FERNANDEZ JUAN RAMON 32756102P 4780655
1615 REY FERNANDEZ RAMON 32828227M 4780662
1616 REY LOPEZ NICOLAS 32120191R 4780879
1617 REY MOURE JOSEFA 32417035F 4780961
1618 REY REY MARIA VICTORIA 32375369V 4781114
1619 REY RIOS PATRICIA 46909712Q 4781119
1620 RIAL GIRALDEZ RAMON 76990240V 4781510
1621 RICO SEGADES MARIA ANGELES 46901223Z 4781778
1622 RICOR BEUZOR MARIA JESUS 50953905G 4781801
1623 RICOR BEUZOR MARIA JESUS 50953905G 4781802
1624 RIEGO VICENTE AGUSTIN ELIAS 32415419R 4781831
1625 RIESCO CRESPO MIGUEL 11951294B 4781846
1626 RILECHO CARMEN 32999932S 4781884
1627 RILECHO CARMEN 32999932S 4781885
1628 RILO CASTRO JOSEFINA 32559959D 4781895
1629 RILO DIAZ MARIA DEL PILAR 32162034F 4781897
1630 RIO ARGONTE S.L. B15849128 4782012
1631 RIO ARGONTE S.L. B15849128 4782013
1632 RIO DEL SANTOS MARIA 32833803S 4782107
1633 RIOS PERNAS MARIA DEL CARMEN 33794167Z 4782529
1634 RIVAS BARRAL JESUS 32332710T 4782742
1635 RIVAS BARRAL JESUS 32332710T 4782743
1636 RIVAS CID JOSE LUIS 36134873X 4782782
1637 RIVAS FERNANDEZ RICARDO 4782824
1638 RIVAS LOPEZ RAMON 14784015Y 4782892
1639 RIVAS PIÑEIRO CESAR 34894554N 4782952
1640 RIVAS PIÑEIRO CONSTANTE 32778246A 4782953
1641 RIVEIRO FERNANDEZ JOSE 32212081Y 4783118
1642 RIVEIRO RAMILO MANUEL 32198963K 4783175
1643 RIVERA CANELAS GERMAN ALBERTO 32767592K 4783245
1644 RIVERA CANELAS GERMAN ALBERTO 32767592K 4783246
1645 RIVERA FARIÑAS OLIMPIA 32284628B 4783278
1646 RIVERO GONZALEZ CANDIDA 34517327P 4783450
1647 ROCA ESPIDO JAIME 32792121D 4783623
1648 ROCA PEREZ JOSE 32366408A 4783710
1649 ROCA RODRIGUEZ MIGUEL 32675010Z 4783742
1650 ROCHA DE LA LOPEZ SORS BEATRIZ 32746552A 4783791
1651 RODAINDUSTRIA IBERICA S.A. A82235045 4619489
1652 RODAL SOLIÑO MARIA CRISTINA 32783291B 4783891
1653 RODEIRO GRANDAL MARIA ANGELES 30553317W 4783896
1654 RODEIRO GRANDAL MARIA ANGELES 30553317W 4783897
1655 RODRIGUEZ DE ROBLES PRIETO ISRAEL 35460430L 4783952
1656 RODRIGUEZ NAVAS SANCHEZ ROSA MARIA 32357459R 4783991
1657 RODRIGUEZ ABAD JUAN ANTONIO 32416842K 4784030
1658 RODRIGUEZ AGUESO ELOY 61221755X 4784144
1659 RODRIGUEZ AGUESO ELOY 61221755X 4784145
1660 RODRIGUEZ ALVAREZ GERMAN ROBERTO 32755150E 4784220
1661 RODRIGUEZ ANEIROS MIGUEL ANGEL 34893788M 4784292
1662 RODRIGUEZ ARCAY ANTONIO MANUEL 32793023Z 4784308
1663 RODRIGUEZ ARES MARIA DOLORES 32181540D 4784324
1664 RODRIGUEZ ARES MARIA DOLORES 32181540D 4784325
1665 RODRIGUEZ BARROS FRANCISCO 32748920W 4784454
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 86

1666 RODRIGUEZ CAAMAÑO JOSEFA 32327995T 4784642


1667 RODRIGUEZ CAREAGA MANUEL 4784785
1668 RODRIGUEZ CAREAGA MANUEL 4784786
1669 RODRIGUEZ CAROU MARIA CONSTANTINA 32819019C 4784793
1670 RODRIGUEZ CAROU MARIA CONSTANTINA 32819019C 4784794
1671 RODRIGUEZ CASTELEIRO JOSE MANUEL 32792273T 4784873
1672 RODRIGUEZ CASTRO ANGEL ALBERTO 34893841N 4784902
1673 RODRIGUEZ CASTRO MANUEL 76299859G 4784938
1674 RODRIGUEZ CASTRO SECUNDINO 32134088Y 4784954
1675 RODRIGUEZ COMOS M. VICTORIA 33740698C 4785007
1676 RODRIGUEZ DIAZ EMILIA 32337580V 4785163
1677 RODRIGUEZ DON FRANCISCO 32292767P 4785249
1678 RODRIGUEZ FARIÑAS JOSE LUIS 32756455Q 4785362
1679 RODRIGUEZ FEIJOO MARIA ASUNCION 11733946J 4785366
1680 RODRIGUEZ FERNANDEZ CESAREO 32767596W 4785399
1681 RODRIGUEZ FERNANDEZ FRANCISCO 4785431
1682 RODRIGUEZ FERNANDEZ JOSE JESUS 32423645Q 4785467
1683 RODRIGUEZ FUENTES ALEJANDRO JOSE 44837546N 4785685
1684 RODRIGUEZ FUENTES ALEJANDRO JOSE 44837546N 4785686
1685 RODRIGUEZ GERPE MANUEL 4785905
1686 RODRIGUEZ GOMEZ FERNANDO 32439785X 4785941
1687 RODRIGUEZ GONZALEZ PABLO 32770042X 4786050
1688 RODRIGUEZ GONZALEZ TERESA 01063143Z 4786062
1689 RODRIGUEZ HERMIDA ROLANDO CESAR 32124919Z 4786112
1690 RODRIGUEZ HERMIDA ROLANDO CESAR 32124919Z 4786113
1691 RODRIGUEZ IGLESIA DE LA MANUEL 4786139
1692 RODRIGUEZ LOPEZ CELSA 34229941F 4786401
1693 RODRIGUEZ LOPEZ JOSE ANTONIO 53160602N 4786435
1694 RODRIGUEZ LOPEZ JULIA 32113339A 4786468
1695 RODRIGUEZ M LUZ 32255169S 4786622
1696 RODRIGUEZ MACIA MARIA ISABEL 47358101C 4786631
1697 RODRIGUEZ MARTIN MANUEL 43779550Q 4786715
1698 RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN LUIS 32353783M 4786774
1699 RODRIGUEZ MONTERO MARIA DE LA MERCED 32422924P 4786918
1700 RODRIGUEZ MOSTEIRO LUCIANO 32143965Q 4786977
1701 RODRIGUEZ NIETO MARIA 06532841J 4787020
1702 RODRIGUEZ NIETO MARIA 06532841J 4787021
1703 RODRIGUEZ PARDO JUAN 32769096F 4787221
1704 RODRIGUEZ PARDO JUAN 32769096F 4787222
1705 RODRIGUEZ PARDO JUAN 32769096F 4787223
1706 RODRIGUEZ PARENTE CELSO 34272727J 4787250
1707 RODRIGUEZ PONTE MARIA DEL ROSARIO 47357556G 4787506
1708 RODRIGUEZ PREGO MANUEL 32443480W 4787554
1709 RODRIGUEZ REDONDO JOSEFA 4787693
1710 RODRIGUEZ REY ANTONIA 32146622M 4787717
1711 RODRIGUEZ RIVEIRO JOAQUIN 00593854V 4787793
1712 RODRIGUEZ SANMIGUEL RAUL 32307048Y 4788272
1713 RODRIGUEZ SOUTO RAMON 35367794G 4788422
1714 RODRIGUEZ SUAREZ MIGUEL LORENZO 32788424S 4788469
1715 RODRIGUEZ VAZQUEZ ALBERTO 54153557B 4788646
1716 RODRIGUEZ VAZQUEZ JOSE ENRIQUE 34247292Q 4788700
1717 RODRIGUEZ VAZQUEZ MANUELA 32416354Q 4788721
1718 RODRIGUEZ VAZQUEZ MARIA DOLORES 32844829R 4788733
1719 RODRIGUEZ YEBRA ANA MARIA 32766857E 4788933
1720 RODRIGUEZ ENRIQUE 4788941
1721 ROGELIO CASTRO Y OTROS C.B. E15130586 4789042
1722 ROJO MENDEZ JOSE RICARDO 34887444D 4789204
1723 ROL RODRIGUEZ JOSE MARIA 52956675A 4789231
1724 ROMAR GERPE JOSE 33275137W 4789333
1725 ROMERO CABARCOS VALENTINA 32397167B 4789480
1726 ROMERO CABARCOS VALENTINA 32397167B 4789481
1727 ROMERO HERMO ANGEL DAVID 46908685R 4789582
1728 ROMERO HERMO MARTA BEATRIZ 46914699N 4789586
1729 ROMERO CESAR MIGUEL X3400795S 4789771
1730 RONDA 322 S.A. A15113301 4789815
1731 ROSALES FRAGA FRANCISCO JAVIER 32449712R 4789887
1732 ROSALES LOPEZ MARIA PILAR 32768647H 4789891
1733 ROTTNEROS MIRANDA S.A. A78509882 4620132
1734 RTVE SA 4790123
1735 RUBIDO VELASCO FUENSANTA 32214866P 4790262
1736 RUIZ ALAMINOS GONZALO 26341374A 4790383
1737 RUIZ ALAMINOS GONZALO 26341374A 4790384
1738 RUIZ VARELA MARIA DOLORES 35866741N 4790527
1739 RUMBO NUÑEZ JESUS 32313357J 4790589
1740 RUZO CRUZ RAMON ALBERTO 34898585H 4790653
1741 S.C.R. INSTALACIONES DE VENTILACION Y AI B15945017 4619507
1742 S.C.R. INSTALACIONES DE VENTILACION Y AI B15945017 4621122
1743 SAAVEDRA GARCIA JOSE 32128279Q 4790715
1744 SAAVEDRA NUÑEZ JOSE RAMON 32758853E 4790746
1745 SALAS ALVAREZ JULIO 12025340C 4791052
1746 SALAS ALVAREZ JULIO 12025340C 4791053
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 87

1747 SALGADO MARTINEZ MARIA GLORIA 34682751Q 4791248


1748 SALGADO MARTINEZ MARIA GLORIA 34682751Q 4791249
1749 SAN ANDRES COMUNICACIONES S.L. B15818206 4619394
1750 SAN MARTIN ALEN S.L. B15561848 4621517
1751 SAN MIGUEL SEIJAS JOSE 32277628A 4791720
1752 SANCHEZ TEMBLEQUE CANO GABRIEL 32832503A 4791786
1753 SANCHEZ BALSEIRO JOSEFINA 32408222A 4791894
1754 SANCHEZ CAO ADOLFO 76310265Z 4792079
1755 SANCHEZ CARRO MARIA 32168959D 4792144
1756 SANCHEZ CASTRO DE CARLOS 32833612P 4792173
1757 SANCHEZ DACOBA ANGEL JESUS 32368134G 4792299
1758 SANCHEZ DACOBA ANGEL JESUS 32368134G 4792300
1759 SANCHEZ DACOBA ANGEL JESUS 32368134G 4792301
1760 SANCHEZ IGLESIAS ALFONSO 32128795A 4792696
1761 SANCHEZ IGLESIAS JESUS PEDRO 32829257T 4792701
1762 SANCHEZ MIRA MARIA DEL CARMEN 47355019C 4793047
1763 SANCHEZ NUÑEZ RAMON 32261466X 4793141
1764 SANCHEZ PASTOR MONTSERRAT 32430927F 4793209
1765 SANCHEZ PREGO ANTONIO 32289914F 4793353
1766 SANCHEZ PREGO ANTONIO 32289914F 4793354
1767 SANCHEZ PREGO ANTONIO 32289914F 4793355
1768 SANCHEZ RAMIREZ SATURNINO 32232375Z 4793387
1769 SANCHEZ RAMOS MARIA 999999999 4793394
1770 SANCHEZ RODRIGUEZ MARIA LUISA 32402745T 4793597
1771 SANCHEZ SANCHEZ CARMEN 32284985T 4793679
1772 SANCHEZ SANTOS LUISA 32193214E 4793782
1773 SANCHEZ SOUTO LAURA 32765433R 4793859
1774 SANCHEZ SUAREZ ANTONIO 32431694S 4793865
1775 SANCHEZ VAZQUEZ TERESA 32269816B 4794053
1776 SANDE CANZOBRE ENRIQUETA 32274118N 4794277
1777 SANDE CANZOBRE ENRIQUETA 32274118N 4794278
1778 SANFELIX FENOLLAR CONCEPCION 19281956K 4794444
1779 SANGUINO MATEOS ANTONIO 32112059B 4794495
1780 SANGUINO MATEOS ANTONIO 32112059B 4794496
1781 SANJUAN NUÑEZ MARIA LUZ 33837150X 4794528
1782 SANMARTIN SEOANE SATURNINO MANUEL 32316206X 4794802
1783 SANTACLARA RIVAS JORGE 52491672Z 4794852
1784 SANTAMARINA SEIJO M. JOSEFA 32280850M 4794930
1785 SANTAMARIÑA SANTOS FRANCISCO JAVIER 53160758F 4794959
1786 SANTE ILLOBRE LORENA 32842266Z 4795021
1787 SANTIAGO GACIÑO MANUEL 15873491H 4795093
1788 SANTIAGO MARTINEZ LUIS 32778672S 4795125
1789 SANTIAGO OTERO VANESSA 32845432Y 4795134
1790 SANTIAGO PARIS DOLORES 32786900D 4795136
1791 SANTISO GONZALEZ MARIA LUZ 32771877M 4795251
1792 SANTISO GONZALEZ MARIA LUZ 32771877M 4795252
1793 SANTOS MARIÑO JOSE MANUEL 33290779G 4795576
1794 SANTOS MARIÑO JOSE MANUEL 33290779G 4795577
1795 SANTOS MOSQUEIRA ELVIRA 32350178B 4795607
1796 SANTOS REY JOSE ANTONIO 53162183Y 4795702
1797 SANTOS SANCHEZ LUIS 32272882H 4795740
1798 SANTOS SILVOSA ROSA MARIA 32782788Z 4795768
1799 SANZ MAIZ PEDRO 15051784D 4795871
1800 SARDINA SUAREZ JULIA 32288024A 4795977
1801 SARDON COLLAZO GERMAN DOMINGO 32777031F 4795987
1802 SARR SERIGNE X4000420F 4796019
1803 SAS TABOADA DE ALFONSO 32136313T 4796022
1804 SATDATA TELECOM S.L. B15922503 4621222
1805 SAYAR GARCIA MARIA JOSEFA 33181509F 4796049
1806 SAYROR S.L. B15336928 4796052
1807 SCALONI LIONEL SEBASTIAN X2495451C 4796059
1808 SCERBINA ALEXANDRU X2681093Y 4796061
1809 SCURO OMAR X4290738L 4796070
1810 SDAD COOP. UDACCO RESPONSABILIDAD LIMITA F15032683 4796073
1811 SDAD ESTATAL INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMI 4796074
1812 SEGADE QUIROGA MARIA JESUS 32812153P 4796233
1813 SEGADE VAZQUEZ LUIS 32121407K 4796248
1814 SEGADE VAZQUEZ LUIS 32121407K 4796251
1815 SEGADE VAZQUEZ LUIS 32121407K 4796252
1816 SEGADE VAZQUEZ LUIS 32121407K 4796250
1817 SEGRET MONDELO MARIA AYSSA 32803857S 4796272
1818 SEIJAS PEREZ CELIA 86121521E 4796436
1819 SEIJO LARROSA DOLORES 1234560 4796596
1820 SEIJO LOPEZ FERNANDO 32143915N 4796598
1821 SEIJO MATO JOSE 32448268Y 4796602
1822 SENANDE LOUZAO MANUEL 33302453V 4796736
1823 SENDON RUIZ MARIA FERNANDA 32790395P 4796778
1824 SENIORS FRANQUICIAS S.L. B62653209 4618998
1825 SENRA JORGE MARIA TERESA 35251994D 4796815
1826 SENRA FANEGO MARIA DE LA CONCEPCI 32265900M 4796824
1827 SEOANE DIAZ ANTONIO 32112782K 4797009
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 88

1828 SEOANE FERNANDEZ MANUEL ANGEL 33222933P 4797067


1829 SERCOVENDING S.L. B15417058 4619066
1830 SERCOVENDING S.L. B15417058 4620921
1831 SERCOVENDING S.L. B15417058 4620910
1832 SERICO OBENDORF ALEJANDRO OLIVERO 32831117C 4797608
1833 SERTRICO SERVICIOS GRAFICOS S.L. B15641590 4619514
1834 SERVIA ROMERO JOSE MARCOS 46910250W 4797715
1835 SERVICIOS CORUÑESES MARSA S.L. B15898877 4621137
1836 SERVICIOS INTEGRALES S.C. J15835135 4621933
1837 SERVICIOS PORTUARIOS DEL FRIO S.L. B15530264 4797745
1838 SERVICIOS PORTUARIOS DEL FRIO S.L. B15530264 4797746
1839 SERVITEC GALICIA SLP B70156427 4621186
1840 SEULAR PROMOCIONES INMOBILIARIAS S.L. B15567977 4797814
1841 SEULAR PROMOCIONES INMOBILIARIAS S.L. B15567977 4797815
1842 SEULAR PROMOCIONES INMOBILIARIAS S.L. B15567977 4797817
1843 SEULAR PROMOCIONES INMOBILIARIAS S.L. B15567977 4797820
1844 SEULAR PROMOCIONES INMOBILIARIAS S.L. B15567977 4797819
1845 SEULAR PROMOCIONES INMOBILIARIAS S.L. B15567977 4797818
1846 SEULAR PROMOCIONES INMOBILIARIAS S.L. B15567977 4797816
1847 SEULAR PROMOCIONES INMOBILIARIAS S.L. B15567977 4797821
1848 SHTYKHAR SERHIY X6872131F 4797905
1849 SIERRA RUSSO JOSE 32431592M 4798025
1850 SIGLA IBERICA S.A. A79288148 4621045
1851 SILVA BORJA ALBINO 32451297E 4798050
1852 SILVA SUAREZ PEDRO SANDELY 47363980B 4798211
1853 SILVAR FORMOSO JACOBO MARIA 32811616T 4798224
1854 SILVERSHORE S.L. B15815145 4621307
1855 SILVERSHORE S.L. B15815145 4621309
1856 SILVERSHORE S.L. B15815145 4621310
1857 SINTAXIS 123 S.L. B15867856 4798426
1858 SINTAXIS 123 S.L. B15867856 4798427
1859 SINTAXIS 123 S.L. B15867856 4798428
1860 SINTAXIS 123 S.L. B15867856 4798430
1861 SINTAXIS 123 S.L. B15867856 4798429
1862 SOBRINO LAGO HIPOLITO 32175285X 4798632
1863 SOBRINO LAGO HIPOLITO 32175285X 4798633
1864 SOBRINO SANCHEZ FRANCISCO 32780655C 4798648
1865 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MONTAJES INDUSTRIAL A28018083 4798687
1866 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PRODUCTOS FOTOGRAFI A48027445 4619395
1867 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PRODUCTOS FOTOGRAFI A48027445 4619396
1868 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PRODUCTOS FOTOGRAFI A48027445 4619398
1869 SOCIEDAD GALLEGA DE VALORACION S.L. B15635584 4798704
1870 SOCIEDAD GALLEGA DE VALORACION S.L. B15635584 4798705
1871 SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTA G15336563 4619067
1872 SOILAN GONZALEZ JOSE RAMON 32790611V 4798761
1873 SOLER ZUBIRIA EMILIA 00496382L 4798826
1874 SOLLO QUINTELA MANUEL 4798878
1875 SOMESO SERRA ALVARO FRANCISCO 32417889X 4798918
1876 SORIBAR S.A. B15062011 4622435
1877 SORIBAR S.A. B15062011 4799044
1878 SORIBAR S.A. B15062011 4799046
1879 SORIBAR S.A. B15062011 4799047
1880 SORIBAR S.A. B15062011 4799045
1881 SOTO GIMENEZ ANGELES 46532166S 4799193
1882 SOTO MARTINEZ JESUS 32450189H 4799222
1883 SOTO SANCHEZ ANTONIO MARIA 32833486C 4799279
1884 SOTO VIZOSO JUAN 32494509V 4799317
1885 SOUTO BLANCO CARLOS 32410409M 4799441
1886 SOUTO BLANCO CARLOS 32410409M 4799442
1887 SOUTO BLANCO JACINTO 76515748S 4799448
1888 SOUTO GONZALEZ FERNANDO 46879839C 4799650
1889 SOUTO GONZALEZ FERNANDO 46879839C 4799651
1890 SOUTO HERMIDA DOLORES 32103583E 4799663
1891 SOUTO PARDO JOSE ANTONIO 32748083Q 4799817
1892 SOUTO PEREZ JOSE MANUEL 32764743R 4799857
1893 SOUTO SEOANE JUAN JOSE 32147247D 4799949
1894 SOUTO SOUTO MARIA DOLORES 32747547D 4799980
1895 SOUTO SOUTO MARIA DOLORES 32747547D 4799981
1896 SOUTO ZAS JOSE HDROS 4800065
1897 SOUTO JOSE 4800068
1898 SOUTO JOSE 4800070
1899 SOUTO JOSE 4800069
1900 SOUZA DE POHLE JORGE OSCAR 54154930G 4800080
1901 SPORTING CIUDAD G15091473 4800111
1902 SPP ANTELO GAS S.A. A15266018 4620982
1903 STUDIOS DEN DOUSANT S.L. B81812828 4620987
1904 SUAREZ ARCEO RUBEN 47350406F 4800237
1905 SUAREZ DOLDAN ROBERTO 47403495N 4800470
1906 SUAREZ DOLDAN ROBERTO 47403495N 4800471
1907 SUAREZ DOLDAN ROBERTO 47403495N 4800472
1908 SUAREZ DOLDAN ROBERTO 47403495N 4800473
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 89

1909 SUAREZ MARTIÑAN JOSE MARIA 4800859


1910 SUAREZ MONTES JAIME ENRIQUE 32451291Q 4800893
1911 SUAREZ PEREIRO JOSE 32310518A 4800989
1912 SUAREZ PERGO JOSE HRS 4801006
1913 SUAREZ SANCHIS JULIO 4801211
1914 SUAREZ SUAREZ EULOGIA 88071100Y 4801250
1915 SUAREZ VARELA EVARISTO 32210349E 4801310
1916 SUAREZ VARELA EVARISTO 32210349E 4801311
1917 SUEIRAS DIAZ JAVIER JULIO 32337922Z 4801465
1918 SVEYN S.A. A79299533 4801621
1919 TABIQUES S.L. B15061781 4618938
1920 TABOADA ARRIBE LOIS UXIO 32416724H 4801667
1921 TABOADA BARBEITO ROSA 32442859W 4801669
1922 TABOADA GUERRA ENRIQUE 32806135Q 4801772
1923 TABOADA PRIETO MARIA ROSARIO 32793409D 4801852
1924 TALAVERA ALFARO PABLO JAVIER 76907695L 4802079
1925 TALLERES CORREA S.L. B15015688 4802087
1926 TALLERES DOMINGUEZ S.A. A15025075 4802091
1927 TALLERES REPARACIONES PESQUERO A15067309 4802103
1928 TAPIA GOMEZ M. JOSE 50064003H 4802138
1929 TATO TEMPRANO BRUNO 53162572G 4802284
1930 TECMEN G2 INVER 2003 S.L. B62579230 4621308
1931 TEDIN DOLDAN MARIA DOLORES 34891745D 4802327
1932 TEIJIDO CANDAME EMILIA 4802475
1933 TEIJIDO IGLESIA DE LA EMILIA 4802512
1934 TEIJIDO LOPEZ EMILIA 4802520
1935 TEIJIDO LOPEZ EMILIA 4802521
1936 TELLADO DIAZ MANUEL 32369485K 4802654
1937 TELLADO DIAZ MANUEL 32369485K 4802656
1938 TENREIRO MALVAR JOSE 32124373C 4802801
1939 TENREIRO RABUÑAL CARMEN 32413541D 4802815
1940 TENREIRO RABUÑAL CARMEN 32413541D 4802816
1941 TENREIRO RABUÑAL CARMEN 32413541D 4802817
1942 TERCEIRO RODRIGUEZ JOSE 35132350B 4802856
1943 TERMAC EMPRESA CONSTRUCTORA S.A. A28002376 4802866
1944 TERMAC EMPRESA CONSTRUCTORA S.A. A28002376 4802868
1945 TERMAC EMPRESA CONSTRUCTORA S.A. A28002376 4802867
1946 TERRADILLOS ATAN ANA 44075376Q 4802879
1947 TERRON SANTIAGO S.L. B15115447 4622337
1948 TILVE SOLLA JOSE 32284559B 4803134
1949 TILVE SOLLA JOSE 32284559B 4803136
1950 TILVE SOLLA JOSE 32284559B 4803137
1951 TILVE SOLLA JOSE 32284559B 4803135
1952 TOBA BLANCO MARIA CLOTILDE 32398133B 4803209
1953 TOBA BLANCO MARIA CLOTILDE 32398133B 4803210
1954 TOJA RODRIGUEZ JUAN CARLOS 34889641K 4803338
1955 TOJO CRIADO JOSE ANTONIO 36088590A 4803368
1956 TOJO CRIADO JOSE ANTONIO 36088590A 4803369
1957 TOME CARIDAD MANUEL 32153709P 4803451
1958 TOME FERREIRO JUAN FRANCISCO 32410928H 4803473
1959 TOPERVENT S.L. B70030549 4803545
1960 TORAL SANCHEZ MARIA PILAR 32283281K 4803555
1961 TOREA GARCIA ANTONIO 4803570
1962 TORQUEMADA ALVARADO CARLOS CONSTANTINO 34975242Q 4803598
1963 TORRES DE OZORES FERNANDO 32109493K 4803819
1964 TORRES GONZALEZ JOSE 33264814Y 4803902
1965 TORRES PEIRO DIEGO 32839249X 4803955
1966 TRANSPORTES R. LORENZO S.L. B15238769 4622282
1967 TRASANCOS SOTO ANTONIO 32529108R 4804287
1968 TRASEIRA FERNANDEZ PILAR 33579539E 4804294
1969 TRAVIESAS SAMPEDRO CARLOS 33810508W 4804336
1970 TREBALUGUE S.L. B15904691 4619170
1971 TREBALUGUE S.L. B15904691 4620180
1972 TREN MOURIÑO S.L. B15697683 4804357
1973 TREN MOURIÑO S.L. B15697683 4804362
1974 TREN MOURIÑO S.L. B15697683 4804366
1975 TREN MOURIÑO S.L. B15697683 4804358
1976 TUDOLY BALADRON EDUARDO 32407575T 4804756
1977 TURNPIKE S.L. B15574163 4804778
1978 UCHA BELLON MARCOS 46895638H 4804842
1979 UERIOS S.L. B15825003 4804869
1980 UERIOS S.L. B15825003 4804870
1981 UERIOS S.L. B15825003 4804872
1982 UERIOS S.L. B15825003 4804873
1983 UERIOS S.L. B15825003 4804871
1984 ULLOA BERMUNDEZ RICARDO 4804931
1985 UNION ATALAYA S.L. B15270721 4621967
1986 UNION ATALAYA S.L. B15270721 4804986
1987 UNION EXPLOSIVOS RIO TINTO S.A. A28022143 4804993
1988 URBALICIA S.L. B15735830 4805224
1989 URBANIZADORA GALLEGA DE SUELO S.L. B15835390 4805271
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 90

1990 URBANIZADORA GALLEGA DE SUELO S.L. B15835390 4805275


1991 URBANIZADORA GALLEGA DE SUELO S.L. B15835390 4805274
1992 URBANIZADORA GALLEGA DE SUELO S.L. B15835390 4805272
1993 URBANIZADORA GALLEGA DE SUELO S.L. B15835390 4805273
1994 URBILAR S.A. A15015753 4805343
1995 URBILAR S.A. A15015753 4805344
1996 UTANDE BLANCO JORGE 46902861L 4805447
1997 UZ ANDION MARIA ESTHER 33826001Q 4805459
1998 UZAL COMENDEIRO RICARDO 53167937X 4805472
1999 UZAL COMENDEIRO RICARDO 53167937X 4805473
2000 V62 INTERIORISMO S.L. B15750565 4621331
2001 VAIBEN CONSTRUCCIONES S.L. B15644024 4805601
2002 VAIBEN CONSTRUCCIONES S.L. B15644024 4805602
2003 VAIBEN CONSTRUCCIONES S.L. B15644024 4805606
2004 VAIBEN CONSTRUCCIONES S.L. B15644024 4805605
2005 VALERA RODRIGUEZ CRISTOBAL 37255129M 4805894
2006 VALES MOSQUERA JOSE 32175857F 4806015
2007 VALLO FERNANDEZ MARIA AURELIA 32433174T 4806774
2008 VALLO MIRAMONTES MIGUEL 32792567H 4806775
2009 VALLO MIRAMONTES MIGUEL 32792567H 4806776
2010 VALVERDE PARGA MARIA MERCEDES L1500272M 4806829
2011 VARADEROS CERCA GRANDE S.A. A78381837 4806912
2012 VARELA BORRAZAS JOSE ELVIS 32790010Z 4807074
2013 VARELA DOVAL JOSE ANTONIO 76336494T 4807288
2014 VARELA GARCIA MIGUEL OVIDIO 79314436V 4807422
2015 VARELA GOMEZ FRANCISCO J. 32832645F 4807447
2016 VARELA MATO ANTONIO 79314994T 4807701
2017 VARELA NOVO MARIA 32342844Z 4807778
2018 VARELA RODRIGUEZ MARIA ADOLFINA 32757266E 4808088
2019 VARELA SUAREZ MARIA 32811924D 4808219
2020 VARELA VALES ELADIO 32273117T 4808255
2021 VARELA VALES ELADIO 32273117T 4808257
2022 VARELA VAZQUEZ JOSE HROS 99999999R 4808332
2023 VARELA VAZQUEZ JUAN 32329224X 4808339
2024 VARELA-VILLAMOR TORNEIRO MARIA DE LOS AN 33798216S 4808426
2025 VAZQUEZ ALONSO M. NIEVES 32333048Q 4808543
2026 VAZQUEZ ARES PABLO 76812261N 4808633
2027 VAZQUEZ BALADO GONZALO 32694212B 4808672
2028 VAZQUEZ BAR MARIA VICTORIA 32432023E 4808678
2029 VAZQUEZ BARREIRO JOSE MIGUEL 32843428A 4808713
2030 VAZQUEZ BLANCO JUAN CARLOS 44811540L 4808776
2031 VAZQUEZ BLANCO MARIA ESPERANZA 46907419T 4808783
2032 VAZQUEZ BRAÑAS AGUSTIN 32787463C 4808815
2033 VAZQUEZ CAMBA DEMETRIO LUIS 32398161Q 4808878
2034 VAZQUEZ CAMPELO JOSEFA 32302412Q 4808889
2035 VAZQUEZ CARBALLEIRA CARLOS 32425026V 4808929
2036 VAZQUEZ CARBALLEIRA CARLOS 32425026V 4808930
2037 VAZQUEZ CASTRO FELIPE 32239835E 4809032
2038 VAZQUEZ CAZON MARIA 32265902F 4809075
2039 VAZQUEZ FERNANDEZ LUIS 32154514P 4809394
2040 VAZQUEZ FERNANDEZ XOSE GABRIEL 33853687X 4809422
2041 VAZQUEZ GARCIA ANGEL DANIEL 53166578P 4809533
2042 VAZQUEZ GARCIA PABLO 32165160M 4809637
2043 VAZQUEZ LOSADA AUGUSTO 34962539D 4810082
2044 VAZQUEZ MIRANDA CONCEPCION 76352358V 4810295
2045 VAZQUEZ MIRAS ANGEL FRANCISCO 32422000G 4810298
2046 VAZQUEZ MORAS MARIA DEL CARMEN 32380682V 4810323
2047 VAZQUEZ NOVO EMILIO 4810437
2048 VAZQUEZ NUÑEZ VIRGINIA 32239706P 4810463
2049 VAZQUEZ NUÑEZ VIRGINIA 32239706P 4810464
2050 VAZQUEZ OTERO JAIME MANUEL 32768129Y 4810478
2051 VAZQUEZ PALLAS LUIS 32419504S 4810501
2052 VAZQUEZ PORTO CONSUELO 32327701M 4810770
2053 VAZQUEZ RAMA LUIS 76321105K 4810845
2054 VAZQUEZ RODRIGUEZ CARLOS 32362017M 4811032
2055 VAZQUEZ RODRIGUEZ CONCEPCION ANTONIA 32339875N 4811038
2056 VAZQUEZ RODRIGUEZ JESUS 32282587V 4811065
2057 VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIA 34265731D 4811104
2058 VAZQUEZ SERANTES ANA MARIA 76401822P 4811360
2059 VAZQUEZ VARELA GONZALO 32345345P 4811580
2060 VAZQUEZ VAZQUEZ ANTONIO 34606276Q 4811625
2061 VAZQUEZ VERDIA DEMETRIO 32393145Z 4811793
2062 VAZQUEZ FRANCISCO 4811878
2063 VAZQUEZ MARIA 00010377G 4811879
2064 VECINO RODRIGUEZ JOSE MARIA 32384606P 4811914
2065 VEGA PARADELO ADEL ALEJO 32128851J 4812040
2066 VEGAS PATIÑO MARIA DE LOS ANGELES 32103111X 4812077
2067 VEIGA LAGE MARIA 32342609D 4812214
2068 VEIGA RODRIGUEZ MARCELINO 32170660P 4812319
2069 VEIRA CATOIRA JOSEFA 4812393
2070 VEIRA CEDEIRA JOSE 32129184R 4812394
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 91

2071 VEIRA GANTES MANUELA 05367056Y 4812407


2072 VEIRA GANTES MANUELA 05367056Y 4812409
2073 VEIRA GANTES MANUELA 05367056Y 4812408
2074 VEIRA GANTES MANUELA 05367056Y 4812410
2075 VEIRA GANTES MANUELA 05367056Y 4812412
2076 VEIRA GANTES MANUELA 05367056Y 4812414
2077 VEIRA GANTES MANUELA 05367056Y 4812416
2078 VEIRA GANTES MANUELA 05367056Y 4812415
2079 VEIRA GANTES MANUELA 05367056Y 4812413
2080 VEIRA GANTES MANUELA 05367056Y 4812411
2081 VEIRAS FERRO ANDRES ANTONIO 76348845T 4812498
2082 VEIRAS SUAREZ EUGENIO 32189969C 4812514
2083 VELASCO ALVAREZ LOURDES 4812529
2084 VELASCO ZAMORANO MARIA LUISA 34966182H 4812552
2085 VELO TRASPUESTO CARLOS 34897285Y 4812645
2086 VELO TRASPUESTO CARLOS 34897285Y 4812646
2087 VENCE MIÑONES ANTONIO 09394449F 4812691
2088 VENTOSO OUJO JOSE 35848891X 4812710
2089 VERBAS PUBLICIDADE S.L. B15585847 4622386
2090 VERDES RODRIGUEZ ANTONIO 32112022C 4812836
2091 VERONA NORTE PROMOTORA S.L B37377413 4812971
2092 VERONA NORTE PROMOTORA S.L B37377413 4812975
2093 VERONA NORTE PROMOTORA S.L B37377413 4812977
2094 VERONA NORTE PROMOTORA S.L B37377413 4812979
2095 VERONA NORTE PROMOTORA S.L B37377413 4812983
2096 VERONA NORTE PROMOTORA S.L B37377413 4812982
2097 VERONA NORTE PROMOTORA S.L B37377413 4812981
2098 VERONA NORTE PROMOTORA S.L B37377413 4812980
2099 VERONA NORTE PROMOTORA S.L B37377413 4812978
2100 VERONA NORTE PROMOTORA S.L B37377413 4812976
2101 VERONA NORTE PROMOTORA S.L B37377413 4812974
2102 VERONA NORTE PROMOTORA S.L B37377413 4812972
2103 VERONA NORTE PROMOTORA S.L B37377413 4812973
2104 VIAJES IBERMAR S.L. B28216901 4618250
2105 VICTORERO GARCIA JOSE LUIS 11354349P 4813128
2106 VIDAL AMADO ANTONIO 32153123C 4813145
2107 VIDAL ARES RAMON VICENTE 33313660T 4813151
2108 VIDAL BLANCO ENCARNACION 32449368W 4813175
2109 VIDAL PENA PAULA 34895422Y 4813412
2110 VIDAL PENA PAULA 34895422Y 4813413
2111 VIDAL PENA PAULA 34895422Y 4813414
2112 VIDAL PRADO CARLA MARIA 32665213S 4813428
2113 VIDAL QUINTIAN FRANCISCO 32371890B 4813446
2114 VIDAL RODRIGUEZ CONSUELO 32287946V 4813469
2115 VIDAL RODRIGUEZ JOSE BENITO 10054996V 4813471
2116 VIDRIERIA HERCULES S.L. B15020613 4813598
2117 VIDUEIROS GOMEZ MARIA DOLORES 32297164N 4813600
2118 VIEITO PEREZ CARMEN 33256227K 4813713
2119 VILACHA MONTERO JOAQUINA 32422572R 4814064
2120 VILACHA MONTERO JUANA 32276623X 4814065
2121 VILARES LUGO S.L. B27140391 4814228
2122 VILARIÑO ALONSO ENRIQUE 32160295Q 4814246
2123 VILARIÑO ALONSO ENRIQUE 32160295Q 4814247
2124 VILARIÑO IGLESIAS ANTONIO JAVIER 32759775R 4814351
2125 VILARIÑO NANTON ROSALIA 32154433L 4814398
2126 VILARIÑO PITA ALBERTO 32654229W 4814411
2127 VILAVEIRAN NUÑEZ RAMIRO 4814651
2128 VILLAMIL VARELA SONIA 4814821
2129 VILLANUEVA GONZALEZ REMIGIO 32169895W 4814908
2130 VILLANUEVA GONZALEZ REMIGIO 32169895W 4814910
2131 VILLAR GOMEZ RAMON 35900317P 4815049
2132 VILLAR RODRIGUEZ MARIA ELENA 32414134G 4815192
2133 VILLAR SANTAMARIA DOLORES 32576799J 4815203
2134 VILLAR SANTOS LUIS MANUEL 32441902B 4815207
2135 VILLAR VAZQUEZ M ELENA 32280686W 4815224
2136 VILLARES SEGADE J MANUEL 4815299
2137 VILLAVERDE FIESTRAS ILDEFONSO 35185276Z 4815502
2138 VILLAVERDE FIESTRAS ILDEFONSO 35185276Z 4815503
2139 VILLAVERDE NIEVES MARIA ISABEL 32412124H 4815532
2140 VIRIATO Y PABLO LAMAS PISONERO C.B. E36405900 4815740
2141 VIROI CONSULTORES B15629124 4815741
2142 VIROSTA FERNANDEZ JOSE 32156674Y 4815744
2143 VIROSTA FERNANDEZ JOSE 32156674Y 4815745
2144 VIVERO FRAGA VICENTE 32335604L 4815820
2145 VIVERO MARTINEZ JOANA DESIREE 47354065D 4815823
2146 VIVERO MARTINEZ JOANA DESIREE 47354065D 4815825
2147 VIVERO MARTINEZ JOANA DESIREE 47354065D 4815824
2148 VIVERO NOGUEIRAS MANUEL 32380285B 4815829
2149 VIVERO NOGUEIRAS MANUEL 32380285B 4815830
2150 VIVERO NOGUEIRAS MANUEL 32380285B 4815831
2151 VIVERO NOGUEIRAS MANUEL 32380285B 4815832
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 92

2152 VIÑA PATIÑO JOSE MARIA 32201821G 4816046


2153 VIÑAS GONZALEZ OLGA MARIA 53160159Y 4816111
2154 VIÑAS MIGUENS OBDULIA 33255427A 4816125
2155 WONENBURGER SANCHEZ ANDRES 32166498D 4816173
2156 XERAL SOFT S.L. B81582512 4816197
2157 YAÑEZ PAZOS MARGARITA 76395307W 4816484
2158 YAÑEZ SEOANE RAQUEL 32651381Y 4816508
2159 YEBRA BABIO MARIA DEL ROSARIO 32780252P 4816529
2160 ZAPATA N 4816717
2161 ZAS MENDEZ MERCEDES 4816857
2162 ZEPOL EXPORTACIONES S.L. B15814817 4620950
2163 ZUANELLA GRIFFIN MARIO ALBERTO X3335994M 4816957

2011/14969
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 93

Administración Local
Municipal

A Coruña
Hacienda y Administración Pública
Servizo de Xestión Tributaria. Departamento de Inspección de Tributos

Edicto de citación para a notificación de expedientes administrativos da Inspección de Tributos

EDICTO DE CITACIÓN PARA A NOTIFICACIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DA INSPECCIÓN DE TRIBUTOS


A Inspección de Tributos do Concello da Coruña intentou notificarlles por dúas veces aos suxeitos pasivos ou obriga-
dos/as ao pagamento, por si ou a través da súa representación legal, os expedientes correspondientes. Dado que non
foi posible, por resultar descoñecidos ou ausentes no seu domicilio, por medio do presente edicto e, de conformidade co
disposto no art. 112 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, requírese ós obrigados tributarios que están
relacionados no documento que se achega para ser notificados por comparecencia.
Prazo da comparecencia:
Os interesados ou seus representantes deberán comparecer no prazo máximo de quince días naturais, contados dende
o día seguinte ó da publicación deste edicto no Boletín Oficial da Provincia.
Transcorrido o dito prazo e de non comparecer, a notificación entenderase realizada a tódolos efectos legais dende o
día seguinte ó do vencimento do prazo sinalado para comparecer.
Lugar da comparecencia:
Edificio de Servizos Económicos Municipais
Departamento de Inspección de Tributos
Rúa da Franxa, 20-2.º
15001 - A CORUÑA
Horario: de 8 a 14 horas, de luns a venres.

A Coruña, 2 de novembro de 2011.


Por delegación da Xunta de Goberno Local,
EL DIRECTOR DE FACENDA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Asdo.: Martín González Rodríguez

EXPEDIENTE SUXEITO PASIVO OBXECTO TRIBUTARIO TRIBUTO


INS201000148 ARAUCARIA DEL NORTE S.L. B15822844 CALLE SAN PEDRO 2 ICIO. NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN
INS201000255 ALBAGAR CORUÑA S.L. B-15848518 CALLE BARCELONA 113 ICIO. NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN
INS201000256 ALBAGAR CORUÑA S.L. B-15848518 CALLE BARCELONA 113 NOTIFICACIÓN DE SANCIÓN
INS201000473 PROMOCIONES IGLESIAS SEGRET S.L. B-15668510 CALLE SAN IGNACIO 7 ICIO. NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN
INS201000494 MONELOS 63 PROMOCIÓN INMOBILIARIA S.L. B-15883606 AVDA. MONELOS 63 ICIO. NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN
INS201000495 MONELOS 63 PROMOCIÓN INMOBILIARIA S.L. B-15883606 AVDA. MONELOS 63 NOTIFICACIÓN DE SANCIÓN
INS201000523 BOSSETTI PROMOCIONES S.L. B-15921851 AVDA. FINISTERRE 176 ICIO. NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN
INS201000524 BOSSETTI PROMOCIONES S.L. B-15921851 AVDA. FINISTERRE 176 NOTIFICACIÓN DE SANCIÓN
INS201000525 BOSSETTI PROMOCIONES S.L. B-15921851 ESTRECHA DE SAN ANDRES 13 ICIO. NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN
INS201000526 BOSSETTI PROMOCIONES S.L. B-15921851 ESTRECHA DE SAN ANDRES 13 NOTIFICACIÓN DE PROPOSTA DE SANCIÓN
INS201000741 AMBIENTES CORUÑA S.L. B-70083456 GRUP. VIVIENDAS MARIA PITA 18 ICIO. NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN
INS201000742 AMBIENTES CORUÑA S.L. B-70083456 GRUP. VIVIENDAS MARIA PITA 18 NOTIFICACIÓN DE SANCIÓN
INS201000779 M.N.M. PROGRAMACIÓN S.L. B-15736218 CALLE COPERNICO 28 PBJ ICIO. NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN
INS201000780 M.N.M. PROGRAMACIÓN S.L. B15736218 CALLE COPERNICO 28 PBJ NOTIFICACIÓN DE SANCIÓN
INS201100029 PROMOCIONES INMOBILIARIAS Y NEGOCIOS DE GALICIA S.L. CALLE PANADERAS 55 ICIO. NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN
B-15692353
INS201100030 PROMOCIONES INMOBILIARIAS Y NEGOCIOS DE GALICIA S.L. CALLE PANADERAS 55 NOTIFICACIÓN DE SANCIÓN
B-15692353
INS201100041 PRC EDIFICIO MIRADOR DE SAN PEDRO S.L. B-15935315 LUGAR LOUREIRO 28 ICIO. ACTA DE DISCONFORMIDADE
INS201100042 PRC EDIFICIO MIRADOR DE SAN PEDRO S.L. LUGAR LOUREIRO 28 NOTIFICACIÓN DE PROPOSTA DE SANCIÓN
B-15935315
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 94

EXPEDIENTE SUXEITO PASIVO OBXECTO TRIBUTARIO TRIBUTO


INS201100215 MENDEZ FERREIRO, ERIKA ELENA. 47350419-C CALLE ORZAN 180 PBJ ICIO. ACTA DE DISCONFORMIDADE
INS201100563 MOSHENI RAYENI, SEYED MORTEZA. X-0528397-H CALLE FEDERICO TAPIA 10 TASA DE RECOGIDA DE BASURAS, REQUERIMENTO COMPARE-
CENCIA PARA FIRMA DE ACTAS
INS201100573 MODROÑO MARQUEZ S.A. A-15092588 CALLE GALERA 29 PBJ TASA DE RECOGIDA DE BASURAS, ACTA DE DISCONFORMIDADE
INS201100574 MODROÑO MARQUEZ S.A. A-15092588 CALLE GALERA 29 PBJ NOTIFICACIÓN DE SANCIÓN
INS201100575 MODROÑO MARQUEZ S.A. A-15092588 AVDA. SALVADOR DE MADARIAGA TASA DE RECOGIDA DE BASURAS, ACTA DE DISCONFORMIDADE
INS201100576 MODROÑO MARQUEZ S.A. AVDA. SALVADOR DE MADARIAGA NOTIFICACIÓN DE SANCIÓN
A15092588
INS201100577 MODROÑO MARQUEZ S.A. A-15092588 CALLE FALPERRA 13 TASA DE RECOGIDA DE BASURAS, ACTA DE DISCONFORMIDADE
INS201100578 MODROÑO MARQUEZ S.A. A-15092588 CALLE FALPERRA 13 NOTIFICACIÓN DE SANCIÓN
INS201100589 LAGE FRAGA, DAVID MARIANO. 47356679-R CALLE SAGRADA FAMILIA 18 PBJ TASA RECOLLIDA DE LIXO. COMUNICACIÓN DE INICIO DE AC-
TUACIÓNS
INS201100591 CEIPSER S.L. B-15336787 CALLE NOVOA SANTOS 1-3 TASA RECOLLIDA DE LIXO. REQUERIMENTO COMPARECENCIA
FIRMA DE ACTAS
INS201100593 CEIPSER S.L. B-15336787 CALLE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ 18 TASA RECOLLIDA DE LIXO. REQUERIMENTO COMPARECENCIA
PBJ FIRMA DE ACTAS
INS201100691 GARCIA PIÑEIRO, EDUARDO. 33058693-B CALLE ARZÚA 8 ICIO. REQUERIMENTO COMPARECENCIA FIRMA DE ACTAS
INS201100695 AMBIENTES CORUÑA S.L. B-70083456 CALLE EMILIO GONZALEZ LÓPEZ 9 PBJ D ICIO. REQUERIMENTO COMPARECENCIA FIRMA DE ACTAS
INS201100697 AMBIENTES CORUÑA S.L. B-70083456 CALLE EMILIO GONZALEZ LÓPEZ 9 PBJ I ICIO. REQUERIMENTO COMPARECENCIA FIRMA DE ACTAS
INS201100714 COMPLEMENTOS INNOVACIÓN Y MODA S.L. B-84611789 CALLE TORREIRO 16 NOTIFICACIÓN DE PROPOSTA DE SANCIÓN
INS201100773 LODEIROS PIMENTEL, ALBERTO. 76777003-J CALLE GALERA 3 TASA RECOLLIDA DE LIXO. REQUERIMENTO COMPARECENCIA
FIRMA DE ACTAS
INS201100785 JOSE MANUEL REGUEIRA LEIS. 34892417-Z CALLE CONCEPCIÓN ARENAL 10 TASA DE RECOGIDA DE BASURAS, REQUERIMENTO COMPARE-
CENCIA FIRMA DE ACTAS
INS201100801 TORTONI INVERSIONES HOSTELERAS S.L. B-70215579 CALLE PADRE FEIJOO 6 TASA RECOLLIDA DE LIXO. REQUERIMENTO COMPARECENCIA
FIRMA DE ACTAS
INS201100803 TORTONI S.L. B-15640154 CABO SANTIAGO GÓMEZ 8 TASA DE RECOGIDA DE BASURAS, REQUERIMENTO COMPARE-
CENCIA FIRMA DE ACTAS
INS201100805 TORTONI INVESTMENT S.L. B-70166368 CALLE WENCESLAO FERNÁNDEZ FLÓREZ 2 TASA RECOLLIDA DE LIXO. REQUERIMENTO COMPARECENCIA
FIRMA DE ACTAS
INS201100836 DOMINGUEZ LOSADA, ATAULFO. 32237273-J CALLE BAILEN 10 TASA RECOLLIDA DE LIXO. COMUNICACIÓN DE INICIO DE AC-
TUACIÓNS
INS201101000 DECOR SHOP S.A. A-15070659 CALLE REY ABDULLAH 6 PBJ ICIO. COMUNICACIÓN DE INICIO DE ACTUACIÓNS
INS201101098 MIRAPARAMIN S.L. B-70172663 CALLE CORDONERIA 1 TASA RECOLLIDA DE LIXO. COMUNICACIÓN DE INICIO DE AC-
TUACIÓNS
INS201101158 TODO EN DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS 2006 S.L. B-97767628 CALLE JOSE BALDOMIR 23 PBJ TASA RECOLLIDA DE LIXO. COMUNICACIÓN DE INICIO DE AC-
TUACIÓNS
INS201101160 TODO EN DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS 2006 S.L. B-97767628 CALLE MARIA CASARES 12 LOC 0003 TASA DE RECOGIDA DE BASURAS, COMUNICACIÓN INICIO DE
ACTUACIÓNS

2011/14371
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 95

Administración Local
Municipal

A Coruña
Área de Facenda, Planificación, Interior e Servizos Sociais
Servizo de Interior. Contratación

Anuncio de procedemento aberto referencia As-44/2011

ANUNCIO
1. Entidade adxudicadora: Concello de A Coruña. a) Dependencia: Departamento de Contratación. b) Número de expe-
diente: As-44/2011.
2. Obxecto do contrato: limpeza e roza de viais, medianas, cunetas e canles de ríos no termo municipal. Duración: catro
anos, prorrogables por dous máis.
3. Tramitación: ordinaria. Procedemento: aberto con diversos criterios de valoración.
4. Orzamento base de licitación: 93.300,66 € anuais (TVE incluído).
5. Garantía provisional: non se esixe.
6. Obtención de documentación: web municipal (perfil do contratante): www.coruna.es. Información: a) Teléfono 981184219.
b) Fax 981184271. c) Correo electrónico: contratacion@aytolacoruna.es. d) Enderezo: praza de María Pita, 1-2.°.
7. Clasificación: non se exixe.
8. Presentación de proposicións: a) Prazo: quince días naturais, contados a partir do seguinte ao da publicación deste
anuncio no Diario Oficial de Galicia, e que remata ás 13.00 horas. No caso de resultar sábado o día de finalización do
prazo, quedará automáticamente prorrogado ao día hábil seguinte. b) Documentación que hai que presentar: véxase prego
de cláusulas administrativas particulares. c) Lugar de presentación: Rexistro Xeral de Entrada.
9. Apertura de proposicións técnicas e económicas: a) Lugar: véxase punto 6. b) Data e hora: publicarase no tablón de
anuncios de Contratación e/ou perfil do contratante.
10. Outras informacións: o prego de cláusulas administrativas particulares exponse ao público para que poidan presen-
tarse reclamacións por prazo de oito días contados a partir do seguinte ao deste anuncio.
11. Gastos de anuncios: por conta do adxudicatario.

A Coruña, 8 de novembro de 2011.


O ALCALDE, P.D.
A Tte. alcalde responsable de Facenda e Administración Pública
Asdo.: Rosa M.ª Gallego Neira
2011/14827
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 96

Administración Local
Municipal

A Coruña
Área de Cultura e Promoción Social
Concellaría Delegada de Mocidade, Solidariedade e Normalización Lingüística

Apertura de plazo para solicitar el uso de aulas en los centros docentes y centros cívicos municipales para ense-
ñanza oral de lengua inglesa al alumnado de primaria y secundaria de los centros docentes ubicados en el término
municipal (2012)

ANUNCIO.

Apertura de plazo para solicitar el uso de aulas en los centros docentes y centros cívicos municipales para enseñanza oral
de lengua inglesa al alumnado de primaria y secundaria de los centros docentes ubicados en el término municipal (2012)
El 8 de noviembre de 2011 el Concejal Delegado de Educación, Deportes y Juventud, por delegación de la J.G.L. adoptó
la siguiente resolución:
“PRIMERO.- Aprobar la realización y gestión de programas educativos municipales de comprensión auditiva y expresión
e interacción oral en Lengua Inglesa (Ejercicio 2012) en las condiciones recogidas en el anexo A.
SEGUNDO.- Autorizar el uso de instalaciones y equipamientos en los centros docentes y, en su caso, en los centros
cívicos del Ayuntamiento de A Coruña para la realización y gestión de programas educativos municipales de comprensión
auditiva y expresión e interacción oral en Lengua Inglesa (Ejercicio 2012).
El Concejal Delegado de Educación, Deportes y Juventud, por delegación de la J.G.L.
Francisco J. Mourelo Barreiro (Firmado)”

Tal como se recoge en el punto 8 del anexo A, las entidades o personas interesadas en la realización y gestión de estos
programas presentarán las solicitudes en el modelo establecido que se adjunta, en el Registro General del Ayuntamiento
de A Coruña o por cualquier otro medio establecido en la Ley 30/92, del 26 de noviembre, de régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.
El plazo para presentar estas solicitudes es de quince días naturales, que contará desde el día siguiente al de la
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
A Coruña a 10 de noviembre de 2011.
El Director de Educación, Deportes y Juventud.
Juan Carlos Varela Vázquez (Firmado)

ANEXO A

CONDICIONES DE REALIZACIÓN Y GESTIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO DE AC-


TIVIDADES DE COMPRESIÓN AUDITIVA Y EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORAL EN LENGUA INGLESA PARA EL ALUMNADO DE
PRIMARIA Y SECUNDARIA (EJERCICIO 2012)
La Concejalía de Educación, Deportes y Juventud, en lo sucesivo la Concejalía, ha previsto el desarrollo de actividades
de comprensión auditiva y expresión e interacción oral en Lengua Inglesa para el alumnado de primaria y secundaria de los
centros docentes de infantil, primaria y secundaria del Ayuntamiento de A Coruña, en lo sucesivo el Ayuntamiento.
Con esta finalidad, el Ayuntamiento pondrá a disposición de las entidades beneficiarias, en lo sucesivo entidades o
entidad, aulas en los centros docentes y, en su caso, centros cívicos de la ciudad.
Las aulas dispondrán -como equipamiento mínimo- de un sistema de audio-vídeo y una pizarra de rotuladores; siendo
responsabilidad del alumnado la adquisición del material necesario al comienzo de las clases y durante el desarrollo de
este programa.
La Concejalía se reserva la facultad de supervisar, en cualquier momento, el desarrollo de la actividad así como el uso
correcto del local.
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 97

La Concejalía facilitará a las entidades con la suficiente antelación los centros docentes y, si fuera el caso, los centros
cívicos, grupos y alumnado inscrito para participar en el programa.
Las entidades en ningún caso recibirán una contraprestación económica del Ayuntamiento para la realización de este
programa.

1. Legislación
1.1. De conformidad con las competencias que le atribuye a este Ayuntamiento el artículo 25.2n) y de las comple-
mentarias propias de otras Administraciones Públicas, en particular de las relativas a educación del artículo 28 de la Ley
7/85 Reguladora de Bases de Régimen Local, el Ayuntamiento convoca a entidades y personas físicas para la realización
de actividades de comprensión auditiva y expresión e interacción oral en Lengua Inglesa con el alumnado de primaria y
secundaria de los centros docentes del Ayuntamiento durante el año 2012.

2. Actuaciones.
El objeto es la puesta a disposición de las entidades de aulas en los centros docentes y centros cívicos, si fuera el
caso, del Ayuntamiento para el desarrollo de actividades de comprensión auditiva y expresión e interacción oral en Lengua
Inglesa con el alumnado de primaria y secundaria de los centros docentes del Ayuntamiento durante el año 2012. Para ello,
el Ayuntamiento autoriza la cesión de uso de instalaciones y equipamientos en los centros docentes y, en su caso en los
centros cívicos del Ayuntamiento.

3. Actividades a realizar.
Elaborar, secuenciar y desarrollar actividades linguísticas de comprensión auditiva y de expresión e interacción oral en
lengua inglesa, adaptadas al alumnado de 5º y 6º curso de educación primaria, que complementen y refuerzen el curriculum
escolar de la Lengua Inglesa en estos cursos y esten orientadas a una certificación de validez internacional aprobada por
la Concejalía.

4. Crédito presupuestario
Las entidades en ningún caso recibirán una contraprestación económica del Ayuntamiento por la realización del
programa.

5. Procedimiento
La concesión se efectuará en régimen de concurrencia competitiva.

6. Beneficiarios
6.1. Podrán acceder a la condición de beneficiarias aquellas entidades y personas con experiencia demostrable en la
enseñanza de la Lengua Inglesa desarrollada total o parcialmente en el ámbito territorial del Ayuntamiento.
6.2. No podrán acogerse:
•Las entidades que no estén al corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.

7. Órgano competente
El órgano competente para resolver es el Concejal Delegado de Educación, Deportes y Juventud, por delegación de la
Junta de Gobierno Local.

8. Presentación de las solicitudes


Las solicitudes se presentarán en el modelo establecido que se adjunta, en el Registro General del Ayuntamiento o
por cualquier otro medio establecido en la Ley 30/92, del 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones
públicas y del procedimiento administrativo común.
El plazo para presentar estas solicitudes es de quince días naturales, que contará desde el día siguiente al de la
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

9. Documentación
9.1. Documentación propia de las actividades:
9.1.1. El Proyecto educativo que tendrá la siguiente estructura:
• Objetivos mensuales y finales expresados en términos de capacidades que el alumnado adquirirá y que estarán
orientados a la obtención de una certificación de validez internacional.
• Contenidos que se van a impartir relacionados cada uno de ellos con las actividades lingüísticas que los van a
desarrollar y secuenciados semanalmente.
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 98

• Metodología que se va a aplicar en el proceso de enseñanza de la competencia oral.


• Forma en que se incorpora a las diferentes actividades lingüísticas programadas, el Portfolio Europeo de las
Lenguas adaptado al nivel de dominio de la Lengua Inglesa por parte del alumnado participante en el programa.
• Evaluación inicial, mensual y final de la consecución de los objetivos propuestos y del funcionamiento general del
programa educativo.
9.1.2. Presentación de la entidad y descripción de las actividades realizadas en el ámbito de la enseñanza de la
Lengua Inglesa en los últimos tres años, conforme al modelo del Anexo 1.
9.1.3. Presupuesto de ingresos y gastos de la actividad, con expresión de la financiación prevista, conforme al modelo
de Anexo 2.
9.1.4. Certificado de la Secretaría de la entidad, con el visto bueno la Presidencia en el que se indiquen las subven-
ciones solicitadas y las que le fueran concedidas para la misma actividad procedente de cualquier Administración o ente
público o privado, nacional o internacional (según el modelo anexo 3).
9.2. Documentación relativa a la entidad y a su persona representante:
9.2.1. Estatutos por los que se rige la entidad.
9.2.2. Certificación acreditativa de los cargos representativos y del domicilio social (según el modelo del anexo 4).
9.2.3. Fotocopia compulsada del código de identificación fiscal (CIF), en el caso de personas jurídicas; o del número
de identificación fiscal (NIF), en el caso de personas físicas.
9.2.4. Certificación de la secretaría, con el visto bueno de la presidencia, acreditativa del nombramiento de la persona
representante de la entidad (según el modelo del anexo 4).
9.2.5. Fotocopia compulsada del DNI o del NIF del representante.
9.2.6. Certificados acreditativos de que la entidad se encuentra al corriente en el pago de sus obligaciones tributar-
ias con el Estado y con el Ayuntamiento y al corriente de las obligaciones frente a la Seguridad Social. En el caso de las
obligaciones tributarias con el Estado y el Ayuntamiento, los interesados podrán sustituir el certificado por la autorización
al órgano concedente para que este los obtenga directamente.
9.2.7. En caso de que los documentos exigidos ya estuviesen en poder de cualquier órgano del Ayuntamiento, los
solicitantes podrán acogerse a lo que establece el párrafo f) del artículo 35 de la Ley 30/92, del 26 de noviembre, de régi-
men jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, siempre que se hagan constar la
fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados, o en su caso, emitidos, y cuando no transcurran más de cinco
años desde la finalización del procedimiento al que correspondan (según el modelo anexo 7).
Las entidades solicitantes podrán, además de entregar los documentos normalizados señalados como “anexos”,
presentar a mayores toda aquella documentación que estimen conveniente para conseguir una mejor valoración de sus
solicitudes.
Los documentos exigidos serán originales, copias autenticadas o fotocopias debidamente compulsadas por:
• Notario/a.
• Registro General del Ayuntamiento de A Coruña.
• Departamento municipal en el que consten los documentos originales.
• Organismos públicos a los que se refiere el artículo 38.5 en relación con el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.

10. Valoración de solicitudes


Los criterios de valoración de las solicitudes serán los siguientes:
• Experiencia y continuidad en el desarrollo de actividades de enseñanza y aprendizaje de la Lengua Inglesa tanto
dentro como fuera de Ayuntamiento. (Hasta 10 puntos).
• Fundamentación, elaboración y desarrollo práctico del Proyecto Educativo. (Hasta 10 puntos).
• Selección y curriculum del profesorado responsable de la realización del Proyecto Educativo. (Hasta 20 puntos).

11. Mesa de Evaluación


Las solicitudes presentadas serán evaluadas por una Mesa de Evaluación compuesta por la Presidencia, dos vocales
y una secretaría.
Los miembros de esta Mesa serán nombrados por el Concejal Delegado de Educación, Deportes y Juventud.
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 99

La propuesta de resolución provisional se les notificará a las entidades solicitantes mediante un anuncio público en
el tablero de edictos del Ayuntamiento, situado en el Palacio Municipal, plaza de María Pita, 1, así como en el Servicio
Municipal de Educación, Deportes y Juventud situado en la Casa Paredes, Av. de la Marina, 18, 2ª planta.
Al mismo tiempo, se les concederá un plazo de diez días para presentar las alegaciones que estimen oportunas.
La propuesta de resolución definitiva se les notificará a las entidades solicitantes propuestas como beneficiarias,
en la forma que establece la Ley 30/92, del 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del
procedimiento administrativo común, para que en el plazo de diez días, comuniquen su aceptación.

12. Resolución
El acuerdo de resolución incluirá una relación ordenada de todas las solicitudes, que cumpliendo con las condiciones
administrativas y técnicas establecidas, no sean estimadas con indicación de la puntuación otorgada a cada una de ellas
en función de los criterios de valoración recogidos en esta.
Si alguna entidad beneficiaria no confirma su aceptación, el órgano concedente acordará, la concesión de a la entidad
siguiente a aquella en orden de puntuación.

13. Plazo de resolución y recursos


El plazo máximo de resolución es de 6 meses, que contarán a partir de la fecha de finalización del plazo para presentar
las solicitudes. El período utilizado para la corrección de errores y aportación de documentos interrumpirá el citado plazo, al
amparo de lo que dispone el artículo 42.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones
públicas y del procedimiento administrativo común.
En caso de que venciese el plazo sin tener notificación de la resolución, se entenderá desestimada la solicitud.
La resolución del procedimiento pondrá fin a la vía administrativa y en contra de ella se podrá interponer un recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, o bien, previamente, con carácter potestativo, el recurso de reposición
en el plazo de un mes.
Ambos plazos contarán desde el día siguiente al de la notificación de la resolución.

14. Obligaciones de las entidades beneficiarias


Las entidades beneficiarias estarán obligadas a:
1. Realizar el proyecto y a cumplir todas las estipulaciones recogidas a continuación.
2. Utilizar adecuadamente las instalaciones y equipamientos cedidos y entregarlos al finalizar el programa en el mismo
estado de conservación que le fueron puestos a disposición.
3. Acreditar ante el Ayuntamiento la realización de la actividad, así como el cumplimiento de los requisitos o de las condi-
ciones que determinan la concesión, aportando toda la documentación y material gráfico necesario para tal justificación.
4. Someterse al seguimiento, comprobación de la realización de las actividades objeto de la concesión y disponer, en todo
caso, de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos
por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, que garanticen una correcta comprobación que
estime procedente realizar la Concejalía, conforme a lo dispuesto en el art.46 de la Ley 38/2003, del 17 de noviembre.
5. Introducir en un lugar principal y visible de todo el material de divulgación de las actividades, la referencia de que
las mismas están promocionadas por el Ayuntamiento de A Coruña y la Concejalía de Educación, Deportes y Juventud,
incluyendo su imagen corporativa y el logotipo de Ciudad Educadora.
6. Responder legalmente de la veracidad de los datos expuestos en la solicitud y en la documentación presentada.
7. Comunicar cualquier eventualidad en la programación, en el desarrollo o en la finalización de la actividad en el
momento en que esta se produzca.
8. Asumir las responsabiidades que puedan derivarse de la realización de los programas y actividades.
9. Solicitar y disponer de los permisos y de las autorizaciónes necesarios para el desarrollo de las actividades.
10. Seleccionar al profesorado competente para el desarrollo de las citadas actividades linguísticas de acuerdo con
estos criterios:
10.1. Licenciatura en Filología Inglesa o titulación de Grado equivalente en los mismos estudios, obtenida en España
o en el extranjero: 5 puntos.
10.2. Diplomatura en Magisterio-Especialidad Lengua Inglesa, o titulación equivalente en los mismos estudios, obtenida
en España o en el extranjero: 4 puntos.
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 100

10.3. Titulación española o extranjera equivalente a Licenciatura o Grado relacionada directamente con el ámbito de
la metodología de lenguas extranjeras y que haya sido impartida íntegramente en Lengua Inglesa, o bien que habiéndose
impartido en otra lengua el titular acredite el dominio de la Lengua Inglesa en un nivel de C1 del MCERL: 3 puntos.
10.4. Además de las titulaciones y condiciones contempladas en los apartados 9.1, 9.2 y 9.3, profesorado con un
Doctorado o Máster relacionado directamente con la enseñanza de lenguas extranjeras: 3 puntos.
10.5. Experiencia docente en centros docentes oficiales públicos y/o privados, situados en paises de habla inglesa,
con alumnado extranjero en etapas equivalentes a Primaria y Secundaria e impartiendo materias del ámbito lingüístico:
hasta 4 puntos.
10.6. Experiencia docente en centros docentes oficiales públicos y/o privados situados en España, impartiendo Lengua
Inglesa: hasta 3 puntos.
 ota 1: En cada uno de los apartados 9.5 y 9.6, se puntuará 0,10 por mes completo trabajado y un 1 punto por curso
N
escolar completo hasta el tope establecido en cada caso.
 ota 2: En cada uno de los casos sólo se valorarán documentos oficiales expedidos por las entidades públicas y
N
privadas y firmados por los órganos competentes.
10.7. Entrevista en Inglés, en las condiciones establecidas por la Concejalía, para verificar el dominio de la competencia
oral por parte del candidato. Esta prueba, será calificada del 1 al 10 y se aplicará una vez sean baremados los méritos
de las personas candidatas. La puntuación obtenida en ella se sumará a la de la baremación y servirá para resolver por
orden de mayor a menor puntuación la ocupación de los puestos docentes del programa, así como la lista de posibles
sustituciones.
10.8. La entidad colaboradora aplicará al personal empleado el convenio colectivo de enseñanza y formación no reglada
interprovincial, publicado en el BOE nº 102 de 29 de abril de 2011. El profesorado seleccionado no adquirirá relación
jurídica alguna con el Ayuntamiento. Este punto deberá constar expresamente en los contratos que se establezcan entre
ellos y la entidad beneficiaria. Las retribuciones serán las que se incluyen en el grupo I Docentes: profesor/a titular en el
citado convenio.
10.9. El número de docentes a contratar no será superior a 10, según necesidades de atención al alumnado inscrito
en el programa y de acuerdo con los criterios organizativos establecidos por la Concejalía.
11. Realizar el programa educativo desde el 30 de Enero hasta el 1 de Junio y desde 1 de Octubre hasta el 21 de
Diciembre del 2012.
Durante los meses de Junio, Julio, Agosto y Setiembre el Ayuntamiento, en las condiciones establecidas por la Con-
cejalía, podrá contar con parte del profesorado de este programa, para la enseñanza de la Lengua Inglesa al alumnado
seleccionado en el programa “Aprender en USA”, así como para la enseñanza de la Lengua Española al alumnado extranjero
participante en los intercambios escolares con centros de la ciudad.
12. Que el personal docente a emplear esté acogido al régimen correspondiente de la Seguridad Social y cubierto,
como mínimo, por el correspondiente seguro de responsabilidad civil y de accidentes señalado en el convenio colectivo de
referencia.
13. Velar por el cumplimiento de la normativa en vigor -o que se dicte durante la vigencia del contrato- en relación con
prevención de riesgos laborales y salud laboral del personal que preste sus servicios al amparo del contrato.
14. Que el personal docente cumpla la normativa de seguridad y salud laboral; correspondiendo a la entidad la obser-
vancia y el suministro de los útiles e instrumentos necesarios para su cumplimiento.
15. Informar detallada y puntualmente a la Concejalía sobre el proceso de selección del personal docente y de acuerdo
con el procedimiento que la Concejalía establezca.
16. Garantizar que no se dejará de impartir ninguna hora de este programa educativo. A tal fin, la entidad establecerá
un procedimiento para que el profesorado sustituto o cualquier otro contratado se incorpore de forma inmediata al grupo
correspondiente y con la información suficiente para poder continuar con las actividades lingüísticas programadas.
17. Garantizar que el profesorado responsable de este programa se reuna con el personal de la Concejalía para evaluar
mensualmente el funcionamiento del mismo.
18. Sustituir al profesorado por otro seleccionado con los criterios establecidos en el punto 9, en el supuesto de una
evaluación mensual negativa de este programa en alguno de los centros en los que se desarrolla. Si esta situación se repi-
tiese con el mismo docente por segunda vez, la entidad beneficiaria excluirá a esta persona de este programa educativo.
19. La organización de este programa se ajustará a los siguiente criterios organizativos:
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 101

19.1. En los centros docentes seleccionados y, en su caso, en los centros cívicos, se formarán grupos con una ratio
mínima de 10 y una máxima de 15 alumnos. En situaciones excepcionales a valorar por la Concejalía, la ratio mínima y
máxima podrán ser modificadas siempre y cuando no se alteren los objetivos del programa.
19.2. No se podrán abrir nuevos grupos hasta completar la ratio máxima de 15 alumnos en los ya existentes tanto en
el mismo centro como en el centro más cercano.
19.3. El número de plazas a ofertar para el año 2012 serán hasta 1.200.
19.4. Cada docente contratado tendrá un horario semanal lectivo con un mínimo de 16 y un máximo de 20 horas de
clase y podrá desarrollar su actividad lectiva entre las 16 y las 20 horas de lunes a Viernes.
20. Cada docente realizará las siguientes funciones:
20.1. Elaborar e impartir una programación de aula adaptada a las necesidades del alumnado y que dentro del marco
del proyecto educativo aprobado y valorado por la Concejalía, secuencie semanalmente las actividades linguísticas de
comprensión auditiva y expresión e interacción oral que se vayan a desarrollar en los períodos de tiempo establecidos en
el punto 10.
20.2. Incluir dentro de la programación de aula un “Project Work” que consista en obras teatrales, programas de radio
y/o TV, anuncios publicitarios o representaciones similares, de breve duración y en las que participe el alumnado que tenga
asignado en los diferentes grupos, con el fin de que sea presenciadas por las familias y el público en general al finalizar el
período correspondiente.
20.3. Responsabilizarse de que su alumnado cubra semanalmente el Portfolio Europeo de las Lenguas.
20.4. Evaluar mensualmente al alumnado en su competencia oral con varias pruebas similares a las que tendrán que
superar en las correspodientes certificaciones internacionales.
20.5. Supervisar la asistencia a clase del alumnado llevando constancia escrita en un modelo único elaborado por la
entidad y aprobado por la Concejalía.
20.6. Informar puntualmente a las familias sobre el progreso académico del alumnado así como de su
comportamiento.
20.7. Mantener en todo momento la disciplina en el aula, no permitiendo ningún comportamiento que altere el desar-
rollo razonable de una clase de estas características.
20.8. Expulsar de clase temporal o definitivamente a cualquier alumno/a por causa motivada relacionada con una
indisciplina reiterada por parte de éste, previa consulta y autorización de la Concejalía. En este caso, la familia deberá estar
informada con antelación del comportamiento negativo del alumno/a y no tendrá derecho a la devolución de las cantidades
abonadas.
20.9. Asistir a la evaluación mensual del programa educativo, de acuerdo con lo establecido por la Concejalia.
21. Al alumnado inscrito en este programa se le hará una evaluación inicial de comprensión auditiva y expresión e
interacción oral adaptadas a su curso escolar, que servirá para conocer el grado de dominio del idioma con el que empiezan
las clases y, de este modo, poder adaptar la programación del aula a la realidad del alumnado en cada centro docente, o
bien, si las circunstancias lo permitiesen, poder cambiar al alumno a un grupo de nivel superior.
22. Cada clase durará 60 minutos, sin descanso, y se impartirá íntegramente en Inglés. El alumnado inscrito en este
programa recibirá un total de 120 minutos semanales de comprensión auditiva y de expresión e interacción oral en Lengua
Inglesa, en 2 clases organizadas en días alternos entre las 16 y las 20 horas. Los días podrán ser:
Lunes y Miércoles.
Lunes y Jueves.
Martes y Jueves.
Martes y Viernes.
Miércoles y Viernes.
23. El alumnado será preparado, informado y animado a presentarse a las pruebas de certificación de validez in-
ternacional que en su momento se celebren. En este caso, la entidad se responsabilizará de informar a las familias del
alumnado, de forma puntual y detallada, sobre los trámites para la incripción en las citadas pruebas.
24. El Ayuntamiento extenderá un diploma que informe, a los efectos que procedan, las capacidades adquiridas por el
alumnado al finalizar su formación.
25. El alumno que falte, justificadamente o no, más del 10% de las horas totales de duración de este programa, no
tendrá derecho a la obtención de este diploma.
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 102

26. La entidad informará puntualmente al alumnado y a sus familias del material necesario para el desarrollo de las
clases así como de los lugares donde pueda adquirirlos. En ningún caso la compra de este material por parte de las familias
supondrá beneficio alguno para la citada entidad.
27. Como consecuencia de los resultados de la evaluacion mensual y final, la Concejalía se reserva el derecho de
modificar, ampliar o suprimir cualquiera de las obligaciones de la entidad, siempre y cuando suponga un beneficio evidente
en la formación del alumnado participante en el programa, no vulnere los derechos del personal docente y no ocasione
pérdida económica alguna a la misma.
28. Si fuera el caso, la entidad se responsabilizará de la seguridad y cierre de los centros en los que se desarrolle el
programa, de acuerdo con la Dirección de los mismos, a partir de las 18 hasta las 20 horas.
29. La entidad se responsabilizará de gestionar el cobro de este programa educativo que será de 12€ mensuales por
participante.

15. Justificación
La documentación acreditativa de la justificación deberá presentarse en el Registro General del Ayuntamiento, con
destino al Servicio de Educación en el plazo de un mes, que contará desde que finalice el plazo para realizar la actividad.
En caso de actividades finalizadas con anterioridad a la recepción de la notificación de la resolución definitiva de concesión,
el plazo de un mes contará a partir del día siguiente al de la recepción de dicha notificación.
a) La documentación que deben aportar las entidades beneficiarias a los efectos de justificar es la siguiente:
b) Impreso de solicitud de justificación (modelo anexo J1).
c) Memoria explicativa de la realización de la actividad o proyecto y grado de cumplimiento de los objetivos (modelo
anexo J2).
d) Balance de ingresos y gastos realizados con motivo de la actividad, de forma que se pueda comprobar la concordan-
cia con el presupuesto inicial presentado (modelo anexo J3).
e) En su caso, cuadro de desviaciones del balance con respecto al presupuesto inicial (modelo anexo J4) e informe
explicativo de las desviaciones (modelo anexo J5).
f) Certificación del secretario de la entidad, en que conste el visto bueno del/a presidente/a acerca de las subvenciones y de
los demás ingresos generados con motivo de la actividad, con independencia de su reflejo en el balance (modelo anexo J6).
g) Relación clasificada y detallada de los gastos de la actividad, en que se indiquen el acreedor, el número de docu-
mento, la fecha de emisión, el importe, el concepto y la fecha de pago (modelo anexo J7).
h) Facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico-mercantil o con efica-
cia administrativa, por el conjunto de la actividad o proyecto. Los justificantes originales de gastos se marcarán con un sello
y en ellos se reflejará el programa para cuya justificación fueron presentados y si el importe del justificante se imputa total
o parcialmente al programa justificado.
i) Nóminas, boletines de cotización a la Seguridad Social (documentos TC1, TC2 o los que los sustituyan reglamentari-
amente) y documentos de ingreso en Hacienda de las retenciones practicadas en concepto de IRPF.
j) Los documentos exigidos deberán ser originales. No obstante, se admitirán copias autenticadas y fotocopias debida-
mente compulsadas por:
• Notario/a.
• Registro General del Ayuntamiento de A Coruña.
• Departamento Municipal en el que consten los documentos originales.
• Organismos públicos a los que se refiere el artículo 38.5 en relación con el 38.4 de la Ley 30/92, del 26 de
noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.

***
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 103

ANEXOS

SOLICITUD

Concejalía de Educación, Deportes y Juventud

Ejercicio 2012 . EDUCACIÓN

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

Nombre o razón social: ..........................................................................................................................................................................................


CIF: .................................................................. Domicilio social: ..........................................................................................................................
Localidad: ..................................................... Provincia: ............................................................. C. postal: ..........................................................
Tel.: .......................................................................................... Fax: .....................................................................................................................

DATOS DEL/A REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD

Nombre y apellidos: ..............................................................................................................................................................................................


NIF: .......................................................................................................................................................................................................................

SOLICITO:
 ue sea admitida a trámite la solicitud para el desarrollo de actividades de comprensión auditiva y expresión e interac-
Q
ción oral en Lengua Inglesa con los alumnos de primaria y secundaria de los centros docentes del Ayuntamiento de A
Coruña

Se adjuntan los siguientes documentos exigidos (marque con una X los que procedan):

DOCUMENTACIÓN PROPIA DE LAS ACTIVIDADES:


 Memoria de la actividad según el modelo anexo 1.
 Presupuesto de ingresos y gastos de la actividad con expresión de la financiación prevista según el modelo anexo 2.
 Certificado relativo a las subvenciones solicitadas y otorgadas según el modelo anexo 3.
 DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA ENTIDAD E A LA PERSONA QUE LA REPRESENTA:
 Estatutos por los que se rige la entidad (original o fotocopia compulsada).
 Certificación acreditativa de los cargos representativos y del domicilio social (según el modelo anexo 4).
 Fotocopia compulsada del código de identificación fiscal (CIF) (personas jurídicas).
 Fotocopia compulsada del número de identificación fiscal (NIF) (personas físicas).
 Certificación de los datos bancarios de la entidad solicitante (original expedido por la entidad bancaria).
 Certificación acreditativa del nombramiento del/a representante legal de la entidad (según el modelo anexo 5).
 Fotocopia compulsada del DNI ou del NIF del/a representante legal.
D
 eclaración, en su caso, de que los documentos anteriores relativos a la entidad ya constan en el Ayuntamiento y no
sufrieron ninguna modificación (según el modelo anexo 6).
C
 ertificado de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de estar la entidad al corriente en el pago de sus
obligaciones tributarias.
C
 ertificado da Tesorería General de la Seguridad Social de estar la entidad al corriente en el pago de sus obligaciones
laborales.
C
 ertificado acreditativo de estar la entidad al corriente en el pago de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento
de A Coruña.
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 104

 DECLARO RESPONSABLEMENTE que son ciertos todos los datos que constan en la presente solicitud, así como en la
Y
documentación presentada y que la entidad solicitante (marque con una X lo que proceda):
 Está validamente constituída.
 Tiene objetivos y finalidades coincidentes con el objecto de la actividad, de acuerdo con sus estatutos.
 Tiene sede social o delegación en el término municipal de A Coruña.
 Está al corriente en las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.
 AUTORIZO al órgano concedente a que obtenga de forma directa los certificados acreditativos de que el interesado
está al corriente en sus obligaciones con la Agencia Tributaria e con el Ayuntamiento.

A Coruña, ............... de ................................... de .................


El/a representante

Fdo.: ....................................................................................

ANEXO 1

Concejalía de Educación, Deportes y Juventud

Ejercicio 2012. EDUCACIÓN

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROYECTO


................................................................................................................., en calidad de ...................................
de la entidad ...................................................................................., presenta la memoria relativa al proyecto o a
la actividad .........................................................................................................................................................

 reve descripción de la entidad y de las actividades de enseñanza del idioma inglés que desarrolló en los últimos tres
B
años.
F undamentación: descripción del contexto donde se va a desarrollar el proyecto; que necesidades o demandas se
detectan desde el punto de vista lingüístico; explicación del por qué del proyecto que se propone desarrollar.
 bjetivos: definir uno o varios de los objetivos generales y concretar estos en objetivos específicos, que han de ser
O
claros, alcanzables y evaluables.
Actividades : que se va a hacer, como y cuando.
 valuación: como está previsto evaluar el proyecto, herramientas para evaluar los objetivos propuestos: encuentros,
E
fichas de evaluación, encuestas... y sobre que indicadores se conseguirán los datos para saber si los objetivos espe-
cíficos se alcanzaron.
Perfil de los beneficiarios: número de alumnos, grupos, ratio alumnos/grupo...
Recursos humanos: perfil y número de las personas implicadas en la organización del proyecto.

A Coruña, ..... de...................................... de 2012


La persona representante

Fdo.: .................................................................
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 105

Concejalía de Educación, Deportes y Juventud

Anexo 2

Ejercicio 2012. EDUCACIÓN


Actividad: ..........................................................................................................................................................

PRESUPUESTO

Ingresos Importe Gastos Importe


Cuotas propias de la actividad Personal ......................€
Mensualidades .........................€ Gastos de profesionales ......................€
Materiales .....................€
Subvenciones destinadas a la actividad
(obtenidas o en trámite) Otros gastos corrientes
..................................................................................... .........................€ (imputables directamente a la actividad)
..................................................................................... .........................€
..................................................................................... .........................€ ................................................................ ......................€
................................................................ ......................€
Otros ................................................................ ......................€
..................................................................................... .........................€ ................................................................ ......................€
..................................................................................... .........................€ ................................................................ ......................€
..................................................................................... .........................€ ................................................................ ......................€

(A) TOTAL DE INGRESOS .........................€ (B) TOTAL DE GASTOS ......................€

RESULTADO DE LA ACTIVIDAD (B) - (A)..................................................€

 ILIGENCIA PARA HACER CONSTAR: que este balance es fiel reflejo de los datos que figuran en la contabilidad de la
D
entidad.
A Coruña, .......... de ............................. de..............

El/a secretario/a El/a presidente/a


BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 106

ANEXO 3

Concejalía de Educación, Deportes y Juventud

Ejercicio 2012. EDUCACIÓN


..............................................................................................................., NIF…..............................................,
secretario/a de la entidad ...............................................................................................................................,
con CIF ......................................y domicilio social en…………….......................................................................
......................................................................................................................................................................,
CERTIFICO:
Que la entidad......................................................................................................................................, para la
actividad..........................................................................................................................................................,
que se va a desarrollar en las fechas….............................................................................................................,

 olicitó las siguientes subvenciones (procedentes de cualquier Administración o ente público o privado, nacional ou
s
internacional):

Entidad a la que se solicitó Finalidad para la que se solicitó Importe solicitado

........................................................................................................... ......................................................................................... .................................... €


........................................................................................................... ......................................................................................... .................................... €
........................................................................................................... ......................................................................................... .................................... €

De ellas le fueron concedidas:

Entidad concedente Finalidad para la que se concedió Importe concedido

........................................................................................................... ......................................................................................... .................................... €


........................................................................................................... ......................................................................................... .................................... €
........................................................................................................... ......................................................................................... .................................... €

Y se compromete a comunicar aquellas concedidas con fecha posterior a la presentación de esta solicitud.

Y para que conste y produzaca los efectos oportunos, firmo la presente certificación.

A Coruña, ............... de..................................... de ..................


Firma del/a secretario/a Firma del/a presidente/a

Fdo.: ……………………………………..
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 107

ANEXO 4

Concejalía de Educación, Deportes y Juventud

Ejercicio 2012. EDUCACIÓN


..................................................................................................................., NIF...............................................,
secretario/a de la entidad..................................................................................................................................,
con CIF…...................................... y domicilio social en ………….......................................................................,

CERTIFICO:
Que la entidad...................................................................................................................................................,
En la asamblea/junta el día ...............................................................................................................................,
nombró como representante de la entidad las siguientes personas:

Nombre Apellidos DNI Cargo


…………………….. …………………………………….. …………………… ……………….
…………………….. …………………………………….. …………………… ……………….
…………………….. …………………………………….. …………………… ……………….
…………………….. …………………………………….. …………………… ……………….
Y para que conste y produzca los efectos oportunos, firmo la presente certificación.

A Coruña, ............... de..................................... de ..................

Firma del/a secretario/a Firma del/a presidente/a

ANEXO 5

Concejalía de Educación, Deportes y Juventud

Ejercicio 2012. EDUCACIÓN


(Cubrir solo en el caso de que el representante no sea el Presidente)

CERTIFICACIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE


..................................................................................................................., con NIF...........................................,
secretario/a de la entidad....................................................................................................................................,
con CIF.................................... y domicilio social en.............................................................................................,

CERTIFICO:
Que la entidad citada, en sesión de su Junta Directiva del día ……........................................................................,
nombró como representante para las relaciones con el Ayuntamiento la siguiente persona:
- Apellidos: ......................................................................................................................................................
- Nombre: ........................................................................................................................................................
- DNI: ..............................................................................................................................................................
- Cargo: ...........................................................................................................................................................
Acompaño una copia compulsada del DNI.

A Coruña, ............... de ...................................... de ..................

Firma del/a secretario/a Firma del/a presidente/a


BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 108

ANEXO 6

Concejalía de Educación, Deportes y Juventud

Ejercicio 2012. EDUCACIÓN


...................................................................................................................., NIF...............................................,
secretario/a de la entidade.................................................................................................................................,
con CIF…...................................... y domicilio social en ……….......................….................................................,

DECLARO:
Que los siguientes documentos relativos a la entidad arriba indicada:
 estatutos por los que se rige la entidad (original o fotocopia compulsada)
 certificación acreditativa de cargos representativos y del domicilio social
 fotocopia compulsada del código de identificación fiscal (CIF)
 certificación de datos bancarios de la entidad solicitante (original expedido por la entidad bancaria)
ya constan en el Ayuntamiento de A Coruña y que fueron presentados con fecha de..................................................
en (órgano o dependencia en que se presentaron o emitieron) ................................................................................
y no sufrieron ninguna modificación.

A Coruña, ............... de...................................... de..................

Firma del/a secretario/a Firma del/a presidente/a

Anexo J.1

Concejalía de Educación, Deportes y Juventud

Ejercicio 2012. EDUCACIÓN

JUSTIFICACIÓN
DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

Nombre o razón social: ..................................................................................................................................................................................................................


CIF: ......................................... Domicilio social: ...........................................................................................................................................................................
Localidad: .................................................................... Provincia: ........................................................................... Código postal: .............................................
Tel.: ............................................. Fax: .........................................
DATOS DEL/A REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD

Nombre y apellidos: ......................................................................................................................................................................................................................


NIF: ....................................................................................

DECLARO:
 ue la entidad ...................................................................................... realizó la actividad ……………………………...
Q
.................................................................……, que se desarrolló en las fechas ………………....................................
...........................……………………, con un importe de ………………………………………………………..………….€.

 , para los efectos de justificar realización del programa el día ………….………….., aporto los documentos exigidos
Y
en la convocatoria publicada en el BOP del día ……………………………………

A Coruña, ............... de ................................... de .................


El/a representante de la entidad

Fdo.: ....................................................................................
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 109

ANEXO J.2

Concejalía de Educación, Deportes y Juventud

Ejercicio 2012 . EDUCACIÓN

MEMORIA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA


Actividad realizada: .…………………………..........................................………………………………........................
Fechas en que se llevó a cabo: ..……………………………........................................………………………………….
Horario y lugar de realización: .……………………………..........................................…………………………………..
Resumen de la actividad:
…………………………………………………………........................................…………………………………………..
…………………………………………………………………........................................…………………………………..
…………………………………………………………………........................................…………………………………..
……………………………………………………………........................................………………………………………..
…………………………………………………………………........................................…………………………………..
………………………………………………………………….........................................………..………………………..
Objetivos alcanzados: .……………………………………………………….........................................…………………
…………………………………………………………………………………………........................................………….
…………………………………………………………………………………………........................................………….
…………………………………………………………………………………………........................................………….
…………………………………………………………………………………….......................................………………..
…………………………………………………………………………………........................................………………….

A Coruña, ............... de ...................................... de ..................


El/a representante de la a entidad

Fdo.: ................................................
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 110

Anexo J.3

Concejalía de Educación, Deportes y Juventud

Ejercicio 2012. EDUCACIÓN

BALANCE DE LA ACTIVIDAD
Actividad: ................................................................................................................................................

Ingresos Importe Gastos Importe


Cuotas propias de la actividad Personal ......................€
Mensualidades .........................€ Gastos de profesionales ......................€
Materiales .....................€
Subvenciones destinadas a la actividad
(obtenidas o en trámite) Otros gastos corrientes
..................................................................................... .........................€ (imputables directamente a la actividad)
..................................................................................... .........................€
..................................................................................... .........................€ ................................................................ ......................€
................................................................ ......................€
Otros ................................................................ ......................€
..................................................................................... .........................€ ................................................................ ......................€
..................................................................................... .........................€ ................................................................ ......................€
..................................................................................... .........................€ ................................................................ ......................€
(A) TOTAL DE INGRESOS .........................€ (B) TOTAL DE GASTOS ......................€

RESULTADO DE LA ACTIVIDAD (B) - (A)..................................................€

 ILIGENCIA PARA HACER CONSTAR: que este balance es fiel reflejo de los datos que figuran en la contabilidad de la
D
entidad.

A Coruña, .......... de .............................. de ....................

V. Bº.

El/a secretario/a El/a presidente/a


BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 111

ANEXO J.4

Concejalía de Educación, Deportes y Juventud

Ejercicio 2012. EDUCACIÓN

DESVIACIONES RESPECTO AL PRESUPUESTO INICIAL


Actividad: .........................................................................................................................................................

PRESUPUESTO

Importes Importes
Ingresos Gastos
Presupuesto Balance Desviación Presupuesto Balance Desviación
Cuotas propias de la actividad Personal

Matrícula Gastos de profesionales


Mensualidades

Subvenciones destinadas Materiales


a la actividad
(obtenidas o en trámite) Otros gastos corrientes
(imputables directamente
a la actividad)
Otros Otros

(A) TOTAL DE INGRESOS € (B) TOTAL DE GASTOS €

A Coruña, .......... de.............................. de ..............

El/a secretario/a El/a presidente/a

ANEXO J.5

Concejalía de Educación, Deportes y Juventud

Ejercicio 2012. EDUCACIÓN

JUSTIFICACIÓN DE LAS DESVIACIONES DEL BALANCE SOBRE EL PRESUPUESTO INICIAL


 ……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………........................................................

………………………………, ……… de ……………………………… de…………………

El/a secretario/a El/a presidente/a

Fdo.: ............................................ Fdo.: ...............................................


BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 112

ANEXO J.6

Concejalía de Educación, Deportes y Juventud

Ejercicio 2012. EDUCACIÓN


.................................................................................................................., NIF…..............................................,
secretario/a de la entidad....................................................................................................................................,
con CIF ...................................... y domicilio social en…………........................….................................................,

CERTIFICO:
Que la entidad........................................................................................................................................., para la
actividad ...........................................................................................................................................................,
desarrollada en las fechas …..............................................................................................................................,
 olicitó las siguientes subvenciones (procedentes de cualquier Administración o ente público o privado, nacional o
s
internacional):

Entidad a la que se solicitó Finalidad para la que se solicitó Importe

.......................................................................................................... ......................................................................................... ................................... €


.......................................................................................................... ......................................................................................... ................................... €
.......................................................................................................... ......................................................................................... ................................... €

De ellas, le fueron concedidas:

Entidad concedente Finalidad para la que se concedió Importe concedido

.......................................................................................................... ......................................................................................... ................................... €


.......................................................................................................... ......................................................................................... ................................... €
.......................................................................................................... ......................................................................................... ................................... €

Así como los siguientes ingresos:

Concepto de ingresos Finalidad (se procede) Importe

.......................................................................................................... ......................................................................................... ................................... €


.......................................................................................................... ......................................................................................... ................................... €

Y para que conste y produzca los efectos oportunos, firmo el presente certificado.

A Coruña, ............... de..................................... de ..................

V. e Bº
El/a presidente/a

Firma del/a secretario/a Firma del/a presidente/a


Fdo.: …………………………………….. Fdo.: ……………………………………..
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 113

ANEXO J.7

Concejalía de Educación, Deportes y Juventud

Ejercicio 2012. EDUCACIÓN

JUSTIFICACIÓN DE PAGO
Actividad: ............................................................................................................................................................

N.º FECHA DE RETENCIÓN RETENCIÓN IMPORTE FECHA DE


ACREDOR IMPORTE CONCEPTO
FACTURA EMISIÓN IRPF (1) SEG. SOCIAL LÍQUIDO PAGO (2)
GASTOS DE
PERSONAL
GASTOS DE
PROFESIONALES
MATERIALES Y
OTROS
GASTOS
INDIRECTOS

TOTAL

(1) Deberá aportarse una copia del documento acreditativo del pago en la Agencia Tributaria mediante modelos 190
(resumen anual) y 110 (resumen trimestral)
(2) Deberá aportarse una copia del documento acreditativo del pago

*En el campo “Nº de factura, se indicará o bien el número de la factura o la referencia que corresponda. Ejemplo.
Nómina de enero, TC Seguridad Social enero, etc.
................................, .......... de .............................. de ..............

V. Bº.
El/a secretario/a El/a presidenta

Fdo

2011/14923
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 114

Administración Local
Municipal

A Coruña
Área de Cultura e Promoción Social
Concellaría Delegada de Mocidade, Solidariedade e Normalización Lingüística

Apertura de plazo para solicitar el uso de aulas en los centros docentes y cívicos municipales para enseñanza de
competencia digital al alumnado de primaria y secundaria de los centros docentes del término municipal (2012)

ANUNCIO
Apertura de plazo para solicitar el uso de aulas en los centros docentes y cívicos municipales para enseñanza de compe-
tencia digital al alumnado de primaria y secundaria de los centros docentes del término municipal (2012)
El 8 de noviembre de 2011 el concejal delegado de Educación, Deportes y Juventud, por delegación de la J.G.L. adoptó
la siguiente resolución:
“PRIMERO.–Aprobar la realización y gestión de programas educativos municipales de habilidades básicas en el trata-
miento de la información y de la competencia digital (ejercicio 2012), en las condiciones recogidas en el anexo A.
SEGUNDO.–Autorizar el uso de instalaciones y equipamientos en los centros docentes y, en su caso, en los centros
cívicos del Ayuntamiento de A Coruña para la realización y gestión de programas educativos municipales de habilidades en
el tratamiento de la información y de la competencia digital (ejercicio 2012).
El concejal delegado de Educación, Deportes y Juventud, por delegación de la J.G.L.
Francisco J. Mourelo Barreiro (firmado)”.
Tal como se recoge en el punto 8 del anexo A, las entidades o personas interesadas en la realización y gestión de estos
programas presentarán las solicitudes en el modelo establecido que se adjunta, en el Registro General del Ayuntamiento
de A Coruña o por cualquier otro medio establecido en la Ley 30/92, del 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
El plazo para presentar estas solicitudes es de quince días naturales, que contará desde el día siguiente al de la
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
A Coruña, a 10 de noviembre de 2011.
El Director de Eduación, Deportes y Juventud
Juan Carlos Varela Vázquez (firmado)

ANEXO A

CONDICIONES DE REALIZACIÓN Y GESTIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS MUNICIPALES PARA QUE EL ALUMNADO DE


PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA ADQUIERA LAS HABILIDADES BÁSICAS DEL TRATAMIENTO DE
LA INFORMACIÓN Y DE LA COMPETENCIA DIGITAL (EJERCICIO 2012)

La Concejalía de Educación, Deportes y Juventud, en lo sucesivo la Concejalía, ha previsto el desarrollo de un programa


educativo durante el año 2.012, consistente en desarrollar actividades para que el alumnado de primaria y secundaria de
los centros docentes del Ayuntamiento de A Coruña, en lo sucesivo el Ayuntamiento, adquiera en inglés las habilidades
básicas del tratamiento de la información y de la competencia digital, que les permitan incorporar de forma natural el uso
de las tecnologías de la sociedad de la información como un recurso más en su proceso de aprendizaje.
Con esta finalidad, el Ayuntamiento pondrá a disposición de la entidades beneficiarias, en lo sucesivo entidades o
entidad, aulas en los centros docentes y, si fuera el caso, centros cívicos de la ciudad.
Los centros docentes que se inscriban en este programa deberán poner a disposición del mismo y en el horario es-
tablecido 1 aula dotada de una pizarra digital interactiva con un ordenador multimedia conectado a internet así como 20
ordenadores.
El Ayuntamiento se reserva la facultad de comprobar, en cualquier momento tanto el desarrollo de la actividad como el
uso correcto del local.
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 115

La Concejalía facilitará a las entidades con la suficiente antelación los centros docentes y, si fuera el caso, los centros
cívicos, grupos y alumnado inscrito para participar en el programa.
Las entidades en ningún caso recibirán una contraprestación económica del Ayuntamiento por la realización de este
programa.
1. Legislación.
De conformidad con las competencias que le atribuye a este Ayuntamiento el artículo 25.2 n) y de las complementarias
propias de otras Administraciones Públicas, en particular de las relativas a educación del artículo 28 de la Ley 7/85 Regu-
ladora de Bases de Régimen Local, el Ayuntamiento convoca a entidades y personas físicas para la enseñanza en Inglés de
las habilidades básicas integradas en el tratamiento de la información y la competencia digital para el alumnado de primaria
y secundaria de los centros docentes del Ayuntamiento a lo largo del año 2012.
2. Actuaciones.
El objeto es la puesta a disposición de las personas o entidades de aulas en los centros docentes y centros cívicos del
Ayuntamiento de A Coruña para el desarrollo de un programa educativo desde el desde el 30 de Enero hasta el 1 de Junio y
desde 1 de octubre hasta el 21 de diciembre del 2012, consistente en la enseñanza y práctica de las habilidades básicas
del tratamiento de la información y de la competencia digital, adaptadas a las diferentes necesidades del alumnado de
primaria y secundaria del Ayuntamiento de A Coruña. Para ello, el Ayuntamiento autoriza la cesión de uso de instalaciones
y equipamientos en los centros docentes y, en su caso, en los centros cívicos del Ayuntamiento de A Coruña.
3. Actividades a realizar.
Elaborar, secuenciar semanalmente y practicar con el alumnado de 3.º y 4.º de primaria del programa las habilidades
básicas específicas del tratamiento de la información y de la competencia digital necesarias en su entorno académico,
familiar y social.
4. Crédito presupuestario.
Las entidades en ningún caso recibirán una contraprestación económica del Ayuntamiento por la realización del
programa.
5. Beneficiarios.
5.1. Podrán acceder aquellas entidades y personas relacionadas con la comunidad educativa con experiencia demos-
trable en el ámbito de la enseñanza de las TIC desarrollada total o parcialmente en el ámbito territorial del Ayuntamiento
de A Coruña.
5.2. No podrán acogerse:
• Las entidades que no estén al corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.
6. Órgano competente.
El órgano competente para resolver es el concejal delegado de Educación, Deportes y Juventud, por delegación de la
Junta de Gobierno Local.
8. Presentación de las solicitudes.
Las solicitudes se presentarán en el modelo establecido que se adjunta, en el Registro General del Ayuntamiento de A
Coruña o por cualquier otro medio establecido en la Ley 30/92, del 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administra-
ciones públicas y del procedimiento administrativo común.
El plazo para presentar estas solicitudes es de quince días naturales, que contará desde el día siguiente al de la
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
9. Documentación.
9.1. Documentación relativa a las actividades:
9.1.1. Proyecto educativo que tendrá la siguiente estructura:
9.1.1.1. Objetivos expresados en términos de capacidades que el alumnado alcanzará al finalizar el período de forma-
ción. En consecuencia el alumnado de acuerdo con su edad y necesidades:
• Será capaz de acceder, seleccionar, tratar y utilizar de forma segura, crítica y reflexiva, la información en formato digital
disponible.
• Será capaz de transformar esta información en conocimiento.
• Será capaz de transmitir información en diferentes soportes una vez tratada.
• Será capaz de elaborar materiales con determinadas herramientas.
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 116

• Será capaz de aplicar las TIC en el marco de cada una de las áreas que está cursando utilizándolas como ayuda para
la consecución de los correspondientes objetivos educativos. En especial, la realización de las actividades de refuerzo para
superar problemas de aprendizaje individuales.
• Será capaz de utilizar las TIC como herramienta de conocimiento tanto individual como para la interacción y colabo-
ración grupal.
• Será capaz de aplicar un código ético al ejercicio de su competencia digital cuando se informe, aprenda o se
comunique.
• Será capaz de utilizar, aplicaciones, herramientas y servicios informáticos que sean de utilidad para ellos tales
como: Google docs, YouTube, el correo electrónico, procesadores de texto, hojas de calculo, presentaciones, realización de
trabajos en equipo…
• Será capaz de utilizar aplicaciones específicas como Splashup o JayCut para la edición de fotografías y vídeos o
para publicar presentaciones de trabajos a través de herramientas como el SlideShare o el SlideRocket que fomentan el
intercambio de contenidos y el trabajo en equipo.
• Será capaz de utilizar el programa Primary Access y aprender a elaborar películas digitales, storyboards,
jeroglíficos…
9.1.1.2. Metodología basada, preferentemente, en el aprendizaje a partir del juego digital considerado como un vehículo
importante y motivador siempre en un contexto de aprendizaje: juegos educativos como Evoke, Immune Attack. Mind Snack,
World of Warcraft o el Quest Atlantis adaptados al alumnado correspondiente, deben conocerse y aprender a utilizarlos.
9.1.1.3. Plan para utilizar el Inglés como lengua vehicular en el desarrollo de las actividades.
9.1.1.4. Evaluación inicial, mensual y final que verifique la consecución de los objetivos propuestos con cada grupo de
alumnos, y, finalmente, el funcionamiento general de este programa.
2.2.2. Presentación de la entidad y descripción de las actividades realizadas en el ámbito de las TIC en los últimos tres
años, conforme al modelo del anexo 1.
2.2.3. Presupuesto de ingresos y gastos de la actividad, con expresión de la financiación prevista, conforme al modelo
de anexo 2.
2.2.4. Certificado de la secretaría de la entidad, con el visto bueno de la presidencia, en el que se indiquen las subven-
ciones solicitadas y las que le fueran concedidas para la misma actividad procedentes de cualquier Administración o ente
público o privado, nacional o internacional (según el modelo anexo 3).
2.3. Documentación relativa a la entidad y a su persona representante:
1.1.1. Estatutos por los que se rige la entidad.
1.1.2. Certificación acreditativa de los cargos representativos y del domicilio social (según el modelo del anexo 4).
1.1.3. Fotocopia compulsada del código de identificación fiscal (CIF), en el caso de personas jurídicas; o del número de
identificación fiscal (NIF), en el caso de personas físicas.
1.1.4. Certificación del secretario/a, con el visto bueno del presidente/a, acreditativa del nombramiento de la persona
representante de la entidad (según el modelo del anexo 4).
1.1.5. Fotocopia compulsada del DNI o del NIF del representante.
1.1.6. Certificados acreditativos de que la entidad se encuentra al corriente en el pago de sus obligaciones tributarias
con el Estado y con el Ayuntamiento y al corriente de las obligaciones frente a la Seguridad Social. En el caso de las obli-
gaciones tributarias con el Estado y el Ayuntamiento, los interesados podrán sustituir el certificado por la autorización al
órgano concedente para que este los obtenga directamente.
1.1.7. En caso de que los documentos exigidos ya estuviesen en poder de cualquier órgano del Ayuntamiento, los soli-
citantes podrán acogerse a lo que establece el párrafo f) del artículo 35 de la Ley 30/92, del 26 de noviembre, de régimen
jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, siempre que se hagan constar la fecha
y el órgano o dependencia en que fueron presentados, o en su caso, emitidos, y cuando no transcurran más de cinco años
desde la finalización del procedimiento al que correspondan (según el modelo anexo 7).
Las entidades solicitantes podrán, además de entregar los documentos normalizados señalados como “anexos”,
presentar a mayores toda aquella documentación que estimen conveniente para conseguir una mejor valoración de sus
solicitudes.
Los documentos exigidos deberán ser originales, copias autenticadas o fotocopias debidamente compulsadas por:
• Notario/a.
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 117

• Registro General del Ayuntamiento de A Coruña.


• Departamento municipal en el que consten los documentos originales.
• Organismos públicos a los que se refiere el artículo 38.5 en relación con el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
10. Valoración de solicitudes.
Los criterios de valoración de las solicitudes serán los siguientes:
• Experiencia y continuidad en el desarrollo de actividades de enseñanza de las TIC tanto dentro como fuera del Ayun-
tamiento. (Hasta 10 puntos)
• Fundamentación, elaboración y desarrollo práctico en inglés del proyecto educativo (hasta 10 puntos).
• Selección y curriculum del profesorado responsable de la realización del proyecto educativo (hasta 20 puntos).
11. Mesa de evaluación.
Las solicitudes presentadas serán evaluadas por una Mesa de Evaluación compuesta por una Presidencia, dos vocales
y una Secretaría.
Los miembros de la mesa de evaluación serán nombrados por el concejal delegado de Educación, Deportes y
Juventud.
La propuesta de resolución provisional se les notificará a las entidades solicitantes mediante un anuncio público en
el tablero de edictos del Ayuntamiento de A Coruña, situado en el Palacio Municipal, plaza de María Pita, 1, así como en el
Servicio Municipal de Educación, Deportes y Juventud situado en la Casa Paredes, Avda. de la Marina, 18, 2.ª planta. Se
les concederá un plazo de diez días para presentar las alegaciones que estimen oportunas.
La propuesta de resolución definitiva se les notificará a las entidades solicitantes que sean propuestas como beneficia-
rias, en la forma que establece la Ley 30/92, del 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, para que en el plazo de diez días, comuniquen su aceptación.
12. Resolución.
El acuerdo de resolución incluirá una relación ordenada de todas las solicitudes, que cumpliendo con las condiciones
administrativas y técnicas establecidas no sean estimadas con indicación de la puntuación otorgada a cada una de ellas
en función de los criterios de valoración recogidos en ésta.
Si alguna entidad beneficiaria renuncia, el órgano concedente acordará, la concesión a la entidad o a las entidades
solicitantes siguientes a aquella en orden de puntuación.
13. Plazo de resolución y recursos.
El plazo máximo de resolución es de 6 meses, que contarán a partir de la fecha de finalización del plazo para presentar
las solicitudes. El período utilizado para la corrección de errores y aportación de documentos interrumpirá el citado plazo,
al amparo de lo que dispone el artículo 42.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En caso de que venciese el plazo sin tener notificación de la resolución, se entenderá desestimada la solicitud.
La resolución del procedimiento pondrá fin a la vía administrativa y en contra de ella se podrá interponer un recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, o bien, previamente, con carácter potestativo, el recurso de reposición
en el plazo de un mes.
Ambos plazos contarán desde el día siguiente al de la notificación de la resolución.
14. Obligaciones de las entidades seleccionadas.
Las entidades quedarán obligadas a:
1. Realizar el proyecto y a cumplir todas las estipulaciones recogidas a continuación.
2. Utilizar las instalaciones y equipamientos de acuerdo con el fin para el que son cedidas y, entregarlas al finalizar el
programa en el mismo estado de conservación en el que le fueron puestos a disposición.
3. Acreditar ante el Ayuntamiento la realización de la actividad, así como el cumplimiento de los requisitos o de las
condiciones, aportando toda la documentación y material gráfico necesario para tal justificación.
4. Someterse al seguimiento, comprobación de la ejecución de las actividades objeto y disponer, en todo caso, de los
libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legis-
lación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, que garanticen una correcta comprobación que estime
procedente llevar a cabo la Concejalía de Educación, Deportes y Juventud.
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 118

5. Introducir en un lugar principal y visible de todo el material de divulgación de las actividades, la referencia de que
las mismas están promocionadas por el Ayuntamiento de A Coruña y la Concejalía de Educación, Deportes y Juventud,
incluyendo su imagen corporativa y el logotipo de Ciudad Educadora.
6. Responder legalmente de la veracidad de los datos expuestos en la solicitud y en la documentación presentada.
7. Comunicar cualquier eventualidad en la programación, en el desarrollo o en la finalización de la actividad en el
momento en que esta se produzca.
8. Asumir las responsabilidades que puedan derivarse de la realización de los programas y actividades.
9. Solicitar y disponer de los permisos y de las autorizaciónes necesarios para el desarrollo de las actividades.
10. Seleccionar al profesorado competente para el desarrollo de las citadas actividades linguísticas de acuerdo con
los siguientes criterios:
10.1. Graduado en Ingeniería Informática o título universitario superior o medio equivalente en los mismos estudios ..
.................................................... 5 puntos.
10.2. Cualquier título de grado superior de la F.P. específica perteneciente a la familia profesional de Informática y
Gestión …………………………. 4 puntos.
10.3. Además de cualquiera de las titulaciones contempladas en los puntos anteriores, experiencia profesional en
centros docentes públicos y privados de primaria y secundaria, enseñando informática o aplicando las TIC como recurso
metodológico habitual al impartir otra área o materia .............. 4 puntos.
NOTA 1.–Se puntuarán 0,10 por mes completo trabajado y 1 punto por curso escolar completo hasta el tope, si fuera
el caso, de los 4 puntos.
NOTA 2.–En relación a los tres puntos anterirores sólo se valorarán documentos oficiales expedidos por las entidades
públicas y privadas, firmados por los responsables competentes para hacerlo en cada uno de los casos.
10.4. Además de las titulaciones contempladas en los puntos 9.1, 9.2 acreditación del dominio de la lengua inglesa en
un nivel mínimo del B1 del MCERL .................................................................................................. 4 puntos.
NOTA 3.–Si no se pudiera acreditar el nivel mínimo exigido de lengua inglesa en el punto anterior, el candidato podrá
acreditarlo en una entrevista en inglés en las condiciones establecidas por la Concejalía, para verificar su dominio de la
competencia oral en la citada lengua.
11. A que personal que la entidad emplee esté acogido al régimen correspondiente de la Seguridad Social y cubierto,
como mínimo, por el correspondiente seguro de responsabilidad civil y de accidentes señalado en el convenio colectivo de
referencia.
12. Velar por el cumplimiento de la normativa en vigor -o que se dicte durante la vigencia del contrato- en relación con
prevención de riesgos laborales y salud laboral del personal que preste sus servicios al amparo del contrato.
13. Garantizar que el personal cumpla la normativa de seguridad y salud laboral; correspondiendo a la entidad la
observancia y el suministro de los útiles e instrumentos necesarios para su cumplimiento.
14. Informar detallada y puntualmente a la Concejalía del proceso de selección, de acuerdo con el procedimiento que
ella misma establezca, así como, supervisar que se cumplen los citados criterios.
15. Garantizar que no se dejará de impartir ninguna hora de este programa educativo. A tal fin, la entidad establecerá
un procedimiento para que el profesorado sustituto o cualquier otro contratado se incorpore de forma inmediata al grupo
correspondiente y con la información suficiente para poder continuar con las actividades lingüísticas programadas.
16. Reunirse con el personal de la Concejalía para evaluar mensualmente el funcionamiento de este programa de
acuerdo con los criterios establecidos por la misma.
17. Sustituir al profesorado responsable del centro por otro seleccionado con los criterios establecidos en el supuesto
de una evaluación mensual negativa de este programa en alguno de los grupos en los que se desarrolla. Si esta situación
se repitiese con el mismo docente por segunda vez la entidad excluirá a esta persona de este programa educativo.
18. Informar al profesorado seleccionado que no adquirirá relación jurídica alguna con el Ayuntamiento. Este punto
deberá constar expresamente en los contratos que se establezcan entre ellos y la entidad.
19. La organización de este programa se ajustará a los siguiente criterios:
19.1. Realizará el programa educativo desde el 30 de enero hasta el 1 de junio del 2012 organizado en dos turnos. El
primero se desarrollará desde el 30 de enero hasta el 30 de marzo y segundo turno empezará el 10 de abril y finalizará el
1 de junio.
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 119

19.2. En cada turno la empresa garantizará el desarrollo del programa en 18 horas totales para cada uno de los grupos
de alumnos inscritos, de tal forma que utilizará los viernes por la tarde cuando proceda para recuperar las horas que no se
hayan impartido por festivos y vacaciones (Carnaval y Semana Santa).
19.3. En los centros docentes seleccionados y, en su caso, en los centros cívicos, se formarán grupos con una ratio
mínima de 10 y una máxima de 15 alumnos. En situaciones excepcionales, a valorar por la Concejalía, la ratio mínima y
máxima podrá ser modificada siempre y cuando no se alteren los objetivos de este programa educativo.
19.4. El número de plazas a ofertar para el año 2012 serán hasta 1.120. distribuidas en grupos organizados en los
centros docentes seleccionados del Ayuntamiento así como en los centros cívicos si fuera el caso.
19.5. Cada docente contratado tendrá un horario semanal con un mínimo de 16 y un máximo de 20 horas de clase y
podrá desarrollar su actividad lectiva entre las 16 y las 20 horas de lunes a viernes con las siguientes funciones:
 Elaborar e impartir una programación de aula adaptada a las necesidades del alumnado en su entorno académico,
familiar y social y que dentro del marco del proyecto educativo aprobado por la Concejalía, organice, secuencie y realice
semalmente actividades específicas propias del tratamiento de la información y de la competencia digital que se vayan a
desarrollar durante los períodos de tiempo establecidos por la Concejalía en el punto 2.
 Adaptar su programación al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
 Realizar estas actividades utilizando como lengua vehicular en el aula la Lengua Inglesa. El profesorado incluirá
dentro de su programación una estrategia para introducir el inglés como lengua vehícular en el aula desde el comienzo del
programa.
19.6. Evaluar mensualmente al alumnado en su competencia digital, haciendo constar su progreso en términos de
capacidades adquiridas en un documento elaborado específicamente para este fin, a efectos de informar a las familias y
de la posterior certificación oficial del Ayuntamiento, si fuera el caso.
19.7. Informar puntualmente a las familias sobre el progreso académico del alumnado así como de su
comportamiento.
19.8. Supervisar diariamente la asistencia del alumnado a clase haciendo constar, si fuera el caso, sus faltas en un
documento elaborado para este fin.
19.9. Mantener en todo momento la disciplina en el aula, no permitiendo ningún comportamiento que altere el desarro-
llo razonable de una clase de estas características.
19.10. El personal docente podrá expulsar de clase -temporal o definitivamente- a cualquier alumno/a por causa mo-
tivada relacionada con una indisciplina reiterada por parte de éste, previa consulta y autorización de la Concejalía. En este
caso, la familia deberá estar informada con antelación del comportamiento negativo del alumno/a y no tendrá derecho a la
devolución de las cantidades abonadas.
19.11. Asistir y responder a la evaluación mensual y final del programa educativo, de acuerdo con lo establecido por
la Concejalia.
20. Al alumnado inscrito en este programa se le hará una evaluación inicial que servirá para conocer el grado de
conocimientos y habilidad en competencia digital y, de este modo, poder adaptar la programación del aula a la realidad del
alumnado en cada centro docente.
21. No se podrán abrir nuevos grupos hasta completar la ratio máxima de 20 alumnos en los ya existentes tanto en el
mismo centro como en el centro más cercano.
22. Cada clase durará 60 minutos sin descanso y se impartirá en Inglés. El alumnado inscrito en este programa recibirá
un total de 120 minutos semanales, en dos clases organizadas en días alternos. Los días alternos podrán ser:
Lunes y miércoles.
Lunes y jueves.
Martes y jueves.
Martes y viernes
Miércoles y viernes.
Estas clases se impartirán fuera del horario lectivo, entre las 16 y las 20 horas.
23. El Ayuntamiento extenderá un diploma que informe, a los efectos que procedan sobre las capacidades adquiridas
por el alumnado al finalizar su formación.
24. El alumno que falte, justificadamente o no, más del 10% de las horas totales de duración de este programa, no
tendrá derecho a la obtención de este diploma.
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 120

25. La entidad garantizará que los ordenadores utilizados en este programa estarán en perfecta disposición de uso
por parte del profesorado y alumnado oficial del centro en su horario lectivo. Por ello la entidad se responsabilizará del
mantenimiento de los ordenadores en caso de un funcionamiento defectuoso como consecuencia del desarrollo de este
programa.
26. Como consecuencia de los resultados de la evaluación mensual y final, la Concejalía se reserva el derecho de
modificar, ampliar o suprimir cualquiera de las obligaciones de la entidad, siempre y cuando suponga un beneficio evidente
en la formación del alumnado participante en el programa, no vulnere los derechos del personal docente y no ocasione
pérdida económica alguna a la misma.
27. Si fuera el caso, la entidad se responsabilizará de la seguridad y cierre de los centros en los que se desarrolle el
programa, de acuerdo con la dirección de los mismos, a partir de las 18 hasta las 20 horas.
28. La entidad se responsabilizará de gestionar el cobro de la actividad siendo la cuota máxima a percibir de hasta 12€
mensuales por participante.
15. Justificación.
La documentación acreditativa de la justificación deberá presentarse en el Registro General del Ayuntamiento, con
destino al Servicio de Educación en el plazo de un mes, que contará desde que finalice el plazo para realizar la actividad.
En caso de actividades finalizadas con anterioridad a la recepción de la notificación de la resolución definitiva, el plazo de
un mes contará a partir del día siguiente al de la recepción de dicha notificación.
La documentación que deben aportar las entidades a los efectos de justificar la es la siguiente:
a) Impreso de solicitud de justificación (modelo anexo J1).
b) Memoria explicativa de la realización de la actividad o proyecto y grado de cumplimiento de los objetivos (modelo
anexo J2).
c) Balance de ingresos y gastos realizados con motivo de la actividad, de forma que se pueda comprobar la concordan-
cia con el presupuesto inicial presentado (modelo anexo J3).
d) En su caso, cuadro de desviaciones del balance con respecto al presupuesto inicial (modelo anexo J4) e informe
explicativo de las desviaciones (modelo anexo J5).
e) Certificación del secretario de la entidad, en que conste el visto bueno del/a presidente/a acerca de las subvencio-
nes y de los demás ingresos generados con motivo de la actividad, con independencia de su reflejo en el balance (modelo
anexo J6).
f) Relación clasificada y detallada de los gastos de la actividad, en que se indiquen el acreedor, el número de documen-
to, la fecha de emisión, el importe, el concepto y la fecha de pago (modelo anexo J7).
g) Facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico-mercantil o con efica-
cia administrativa, por el conjunto de la actividad o proyecto. Los justificantes originales de gastos se marcarán con un sello
y en ellos se reflejará el programa para cuya justificación fueron presentados y si el importe del justificante se imputa total
o parcialmente al programa justificado.
h) Nóminas, boletines de cotización a la Seguridad Social (documentos TC1, TC2 o los que los sustituyan reglamenta-
riamente) y documentos de ingreso en Hacienda de las retenciones practicadas en concepto de IRPF.
i) Los documentos exigidos deberán ser originales. No obstante, se admitirán copias autenticadas y fotocopias debida-
mente compulsadas por:
• Notario/a.
• Registro General del Ayuntamiento de A Coruña.
• Departamento Municipal en el que consten los documentos originales.
• Organismos públicos a los que se refiere el artículo 38.5 en relación con el 38.4 de la Ley 30/92, del 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 121

ANEXOS
SOLICITUD
Concejalía de Educación, Deportes y Juventud

Ejercicio 2012. EDUCACIÓN

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

Nombre o razón social ....................................................................................................................................

CIF ......................................... Domicilio social ............................................................................................

Localidad .............................................. Provincia ............................... C. postal ....................................

Tel. ............................................. Fax .........................................


DATOS DEL/A REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD

Nombre y apellidos .............................................................................................................................................

NIF .................................................

SOLICITO:
Que sea admitida a trámite la solicitud para el desarrollo de actividades para que el alumnado de primaria y secundaria
de los centros docentes del Ayuntamiento de A Coruña adquiera las habilidades básicas del tratamiento de la información
y de la competencia digital que les permitan incorporar de forma natural el uso de las tecnologías de la sociedad de la
información como un recurso más en su proceso de aprendizaje.
Se adjuntan los siguientes documentos exigidos (marque con una X los que procedan):
DOCUMENTACIÓN PROPIA DE LAS ACTIVIDADES:
 Memoria de la actividad según el modelo anexo 1.
 Presupuesto de ingresos y gastos de la actividad con expresión de la financiación prevista según el modelo anexo 2.
 Certificado relativo a las subvenciones solicitadas y otorgadas según el modelo anexo 3.
DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA ENTIDAD Y A LA PERSONA QUE LA REPRESENTA:
 Estatutos por los que se rige la entidad (original o fotocopia compulsada).
 Certificación acreditativa de los cargos representativos y del domicilio social (según el modelo anexo 4).
 Fotocopia compulsada del código de identificación fiscal (CIF) (personas jurídicas).
 Fotocopia compulsada del número de identificación fiscal (NIF) (personas físicas).
 Certificación de los datos bancarios de la entidad solicitante (original expedido por la entidad bancaria).
 Certificación acreditativa del nombramiento del/a representante legal de la entidad (según el modelo anexo 5).
 Fotocopia compulsada del DNI ou del NIF del/a representante legal.
 Declaración, en su caso, de que los documentos anteriores relativos a la entidad ya constan en el Ayuntamiento y no
sufrieron ninguna modificación (según el modelo anexo 6).
 Certificado de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de estar la entidad al corriente en el pago de sus
obligaciones tributarias.
 Certificado da Tesorería General de la Seguridad Social de estar la entidad al corriente en el pago de sus obligaciones
laborales.
 Certificado acreditativo de estar la entidad al corriente en el pago de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento
de A Coruña.
Y DECLARO RESPONSABLEMENTE que son ciertos todos los datos que constan en la presente solicitud, así como en
la documentación presentada y que la entidad solicitante (marque con una X lo que proceda):
 Está validamente constituida.
 Tiene objetivos y finalidades coincidentes con el objecto de la actividad, de acuerdo con sus estatutos.
 Tiene sede social o delegación en el término municipal de A Coruña.
 Está al corriente en las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 122

 AUTORIZO al órgano concedente a que obtenga de forma directa los certificados acreditativos de que el interesado
está al corriente en sus obligaciones con la Agencia Tributaria e con el Ayuntamiento.

A Coruña,............... de................................... de.................


El/a representante

Fdo.:....................................................................................

ANEXO 1

Concejalía de Educación, Deportes y Juventud


Ejercicio 2012. EDUCACIÓN

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROYECTO

..........................................................................................., en calidad de...................................


de la entidad ................................................................................., presenta la memoria relativa al
proyecto o a la actividad .................................................................................................................
Breve descripción de la entidad y de las actividades de enseñanza del idioma inglés que desarrolló en los últimos tres
años.
Fundamentación: descripción del contexto donde se va a desarrollar el proyecto; que necesidades o demandas se
detectan desde el punto de vista lingüístico; explicación del por qué del proyecto que se propone desarrollar.
Objetivos: definir uno o varios de los objetivos generales y concretar estos en objetivos específicos, que han de ser
claros, alcanzables y evaluables.
Actividades: qué se va a hacer, cómo y cuándo.
Evaluación: cómo está previsto evaluar el proyecto, herramientas para evaluar los objetivos propuestos: encuentros,
fichas de evaluación, encuestas... y sobre que indicadores se conseguirán los datos para saber si los objetivos específicos
se alcanzaron.
Perfil de los beneficiarios: número de alumnos, grupos, ratio alumnos/grupo...
Recursos humanos: perfil y número de las personas implicadas en la organización del proyecto.

A Coruña, ..... de ...................................... de 2012


La persona representante

Fdo.: .................................................................
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 123

ANEXO 2

Concejalía de Educación, Deportes y Juventud


Ejercicio 2012. EDUCACIÓN

Actividad: ................................................................................................................................................
..................

PRESUPUESTO

Ingresos Importe Gastos Importe


Cuotas propias de la actividad
. Personal ......................€

Mensualidades .........................€ Gastos de profesionales ......................€

Subvenciones destinadas a la actividad


(obtenidas o en trámite) Materiales ......................€

.................................................................. Otros gastos corrientes


.........................€
(imputables directamente a la actividad)
..................................................................
.........................€
................................................................ ......................€
..................................................................
.........................€
................................................................ ......................€

Otros ................................................................ ......................€

................................................................... .........................€ ................................................................ ......................€

................................................................... .........................€ ................................................................ ......................€

................................................................... .........................€ ................................................................ ......................€

(A) TOTAL DE INGRESOS .........................€ (B) TOTAL DE GASTOS ......................€

RESULTADO DE LA ACTIVIDAD (B) - (A) ................................€


DILIGENCIA PARA HACER CONSTAR: que este balance es fiel reflejo de los datos que figuran en la contabilidad de la
entidad.

A Coruña, .......... de ............................. de ..............


El/a secretario/a El/a presidente/a
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 124

ANEXO 3

Concejalía de Educación, Deportes y Juventud


Ejercicio 2012. EDUCACIÓN

.............................................................................................., NIF …..............................................,


secretario/a de la entidad ................................................................................................................,
con CIF ...................................... y domicilio social en ……………..................................................
........................................................................................................................................................,
CERTIFICO:
Que la entidad ...................................................................................................................., para la
actividad ......................................................................................................................................,
que se va a desarrollar en las fechas …..............................................................................................,
solicitó las siguientes subvenciones (procedentes de cualquier Administración o ente público o privado, nacional ou
internacional):

Entidad a la que se solicitó Finalidad para la que se solicitó Importe solicitado

........................................................... ................................................. ................... €

........................................................... ................................................. ................... €

........................................................... ................................................. ................... €

De ellas le fueron concedidas:

Entidad concedente Finalidad para la que se concedió Importe concedido

........................................................... .................................................. ................... €

........................................................... .................................................. ................... €

........................................................... .................................................. ................... €

Y se compromete a comunicar aquellas concedidas con fecha posterior a la presentación de esta solicitud.
Y para que conste y produzaca los efectos oportunos, firmo la presente certificación.

A Coruña, ............... de ..................................... de ..................

Firma del/a secretario/a Firma del/a presidente/a

Fdo.: ……………………………………..
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOPBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 125

ANEXO 4

Concejalía de Educación, Deportes y Juventud


Ejercicio 2012. EDUCACIÓN

................................................................................................., NIF ...............................................,


secretario/a de la entidad ................................................................................................................,
con CIF …...................................... y domicilio social en …………..................................................
........................................................................................................................................................,

CERTIFICO:
Que la entidad ..............................................................................................................................,
En la asamblea/junta el día
.........................................................................................................,
nombró como representante de la entidad las siguientes personas:

Nombre Apellidos DNI Cargo

…………………………………………….. ……………………………………………………………………………… ……………………………… ………………………………….

…………………………………………….. ……………………………………..…………………………………….. ……………………………… ………………………………….

…………………………………………….. ……………………………………………………………………………… ……………………………… ………………………………….

…………………………………………….. ……………………………………………………………………………… ……………………………… ………………………………….

Y para que conste y produzca los efectos oportunos, firmo la presente certificación.

A Coruña,............... de..................................... de..................

Firma del/a secretario/a Firma del/a presidente/a


BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 126

ANEXO 5

Concejalía de Educación, Deportes y Juventud


Ejercicio 2012. EDUCACIÓN

(Cubrir sólo en el caso de que el representante no sea el presidente)

CERTIFICACIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE

....................................................................................., con NIF ...........................................,


secretario/a de la entidad .......................................................................................................,
con CIF .................................... y domicilio social en .............................................................
..............................................................................................................................................,
CERTIFICO:
Que la entidad citada, en sesión de su Junta Directiva del día ……..................................,
nombró como representante para las relaciones con el Ayuntamiento la siguiente persona:

– Apellidos:.............................................................................
– Nombre:..............................................................................
– DNI:..................................................................................
– Cargo:.................................................................................
Acompaño una copia compulsada del DNI.

A Coruña, ............... de ...................................... de ..................

Firma del/a secretario/a Firma del/a presidente/a


BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 127

ANEXO 6

Concejalía de Educación, Deportes y Juventud


Ejercicio 2012. EDUCACIÓN

................................................................................................., NIF ...............................................,


secretario/a de la entidade ................................................................................................................,
con CIF …...................................... y domicilio social en …………..................................................
........................................................................................................................................................,
DECLARO:
Que los siguientes documentos relativos a la entidad arriba indicada:
 estatutos por los que se rige la entidad (original o fotocopia compulsada)
 certificación acreditativa de cargos representativos y del domicilio social
 fotocopia compulsada del código de identificación fiscal (CIF)
 certificación de datos bancarios de la entidad solicitante (original expedido por la entidad bancaria)
ya constan en el Ayuntamiento de A Coruña y que fueron presentados con fecha de ....................................
en (órgano o dependencia en que se presentaron o emitieron) ..................................................
y no sufrieron ninguna modificación.

A Coruña, ............... de ...................................... de ..................


Firma del/a secretario/a Firma del/a presidente/a

ANEXO J.1

Concejalía de Educación, Deportes y Juventud


Ejercicio 2012. EDUCACIÓN

JUSTIFICACIÓN

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

Nombre o razón social ....................................................................................................................................

CIF ......................................... Domicilio social ............................................................................................

Localidad .............................................. Provincia ............................... Código postal ...........................

Tel. ............................................. Fax .........................................


DATOS DEL/A REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD

Nombre y apellidos .............................................................................................................................................

NIF ..................................................

DECLARO:
Que la entidad ……………………………………………………… realizó la actividad …………………………………………
........……., que se desarrolló en las fechas …………………..………………………………………, con un importe de
………………………………………………………………. €.
Y, para los efectos de justificar realización del programa el día ……………..………….., aporto los documentos exigidos
por el acuerdo publicado en el BOP del día ……………………………………

A Coruña, ............... de ................................... de .................


El/a representante de la entidad
Fdo.: ....................................................................................
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 128

ANEXO J.2

Concejalía de Educación, Deportes y Juventud


Ejercicio 2012. EDUCACIÓN

MEMORIA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Actividad realizada .…………………………………………………………........................


Fechas en que se llevó a cabo ..……………………………………………………………….
Horario y lugar de realización .………………………………………………………………..
Resumen de la actividad …..……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
Objetivos alcanzados .…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….

A Coruña, ............... de ...................................... de ..................


El/a representante de la a entidad

Fdo.: ................................................
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 129

ANEXO J.3

Concejalía de Educación, Deportes y Juventud


Ejercicio 2012. EDUCACIÓN

BALANCE DE LA ACTIVIDAD

Actividad: .............................................................................................................................................................

Ingresos Importe Gastos Importe


Cuotas propias de la actividad
. Personal ......................€

Mensualidades .........................€ Gastos de profesionales ......................€


Subvenciones destinadas a la actividad
(obtenidas o en trámite) Materiales ......................€

.................................................................. .........................€ Otros gastos corrientes


(imputables directamente a la actividad)
.................................................................. .........................€
................................................................ ......................€
.................................................................. .........................€
................................................................ ......................€
Otros ................................................................ ......................€

................................................................... .........................€ ................................................................ ......................€

................................................................... .........................€ ................................................................ ......................€

................................................................... .........................€ ................................................................ ......................€

(A) TOTAL DE INGRESOS .........................€ (B) TOTAL DE GASTOS ......................€

RESULTADO DE LA ACTIVIDAD (B) - (A) ................................ €


DILIGENCIA PARA HACER CONSTAR: que este balance es fiel reflejo de los datos que figuran en la contabilidad de la
entidad.

A Coruña, .......... de .............................. de ....................


V.º B.º.
El/a secretario/a El/a presidente/a
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 130

ANEXO J.4

Concejalía de Educación, Deportes y Juventud


Ejercicio 2012. EDUCACIÓN

DESVIACIONES RESPECTO AL PRESUPUESTO INICIAL

Actividad: ............................................................................................................................................................
PRESUPUESTO

INGRESOS Importes GASTOS Importes

Presupuesto Balance Desviación Presupuesto Balance Desviación

Cuotas propias de la actividad


Personal

Matrícula
Gastos de profesionales
Mensualidades

Subvenciones destinadas a la actividad


Materiales
(obtenidas o en trámite)

Otros gastos corrientes (imputables di-


rectamente a la actividad)

Otros
Otros

(A) TOTAL DE INGRESOS € (B) TOTAL DE GASTOS €

A Coruña, .......... de .............................. de ..............

El/a secretario/a El/a presidente/a


BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 131

ANEXO J.5

Concejalía de Educación, Deportes y Juventud


Ejercicio 2012. EDUCACIÓN

JUSTIFICACIÓN DE LAS DESVIACIONES DEL BALANCE SOBRE EL PRESUPUESTO INICIAL

………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………

………………………………, ……… de ……………………………… de…………………

El/a secretario/a El/a presidente/a

Fdo.: ............................................ Fdo.: ...............................................


BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 132

ANEXO J.6

Concejalía de Educación, Deportes y Juventud


Ejercicio 2012. EDUCACIÓN

.............................................................................................., NIF …..............................................,


secretario/a de la entidad ................................................................................................................,
con CIF ...................................... y domicilio social en ……………..................................................
........................................................................................................................................................,
CERTIFICO:
Que la entidad ...................................................................................................................., para la
actividad ......................................................................................................................................,
desarrollada en las fechas ….............................................................................................................,
solicitó las siguientes subvenciones (procedentes de cualquier Administración o ente público o privado, nacional o
internacional):

Entidad a la que se solicitó Finalidad para la que se solicitó Importe

........................................................... ................................................. ................... €

........................................................... ................................................. ................... €

........................................................... ................................................. ................... €

De ellas, le fueron concedidas:

Entidad concedente Finalidad para la que se concedió Importe concedido

........................................................... .................................................. ................... €

........................................................... .................................................. ................... €

........................................................... .................................................. ................... €

Así como los siguientes ingresos:

Concepto de ingresos Finalidad (se procede) Importe

........................................................... .................................................. ................... €

........................................................... .................................................. ................... €

Y para que conste y produzca los efectos oportunos, firmo el presente certificado.

A Coruña, ............... de ..................................... de ..................

V.º e B.º
El/a presidente/a

Firma del/a secretario/a Firma del/a presidente/a


Fdo.: …………………………………….. Fdo.: ……………………………………..
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 133

ANEXO J.7

Concejalía de Educación, Deportes y Juventud


Ejercicio 2012. EDUCACIÓN

JUSTIFICACIÓN DE PAGO

Actividad: .............................................................................................................................................................

ACREDOR N.º FACTURA FECHA DE EMISIÓN IMPORTE RETENCIÓN IRPF (1) RETENCIÓN SEG. SOCIAL IMPORTE LÍQUIDO CONCEPTO FECHA DE PAGO (2)

GASTOS DE PERSONAL

GASTOS DE PROFESIONALES

MATERIALES Y OTROS

GASTOS INDIRECTOS

TOTAL

(1) Deberá aportarse una copia del documento acreditativo del pago en la Agencia Tributaria mediante modelos 190
(resumen anual) y 110 (resumen trimestral).
(2) Deberá aportarse una copia del documento acreditativo del pago.
*En el campo “N.º de factura, se indicará o bien el número de la factura o la referencia que corresponda. Ejemplo.
Nómina de enero, TC Seguridad Social enero, etc.

................................,.......... de .............................. de ..............


V.º B.º
El/a secretario/a El/a presidenta

Fdo.
2011/14924
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 134

Administración Local
Municipal

Culleredo
Economía, Facenda, Réxime Interior

Convocatoria formación de listas de substitución de profesor/a de música (persoal laboral temporal)

Convocatoria formación de listas de substitución de profesor/a de música (persoal laboral temporal)


Aprobada pola Xunta de Goberno Local de 31/10/2011

CONVOCATORIA
Convócanse probas selectivas, polo sistema de concurso de méritos, para a formación de listas de substitución de
profesor/a de música (persoal laboral temporal) nas especialidade de piano.

A presente convocatoria rexerase polas seguintes bases:


• Bases xerais para a selección de funcionarios interinos e pesoal laboral temporal, mediante listas de substitución,
aprobadas pola Xunta de Goberno Local en sesión de 24/11/2010 e publicadas no BOP nº 232 de 07/12/2010
• Bases específicas da convocatoria, aprobadas pola Xunta de Goberno Local en sesión de 31/10/2011, e publicadas
na páxina web do Concello (www.culleredo.es)

Culleredo, 10 de novembro de 2011.


A concelleira delegada da área de administración local, cultura e participación cidadá.
Alicia Ferreiro Varela
2011/14972
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 135

Administración Local
Municipal

Fene
Secretaría

Caducidade inscricións no padrón municipal de habitantes


Declaración de caducidade e acordo de baixa no padrón de habitantes, de estranxeiros non comunitarios sen autoriza-
ción de residencia permanente
Con data 11 de outubro de 2011, o sr. alcalde D. Gumersindo Pedro Galego Feal, dictou a seguinte resolución:

RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA nº 892/2011


En uso das facultades que me confire o artigo 21.1.s da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime
local e atendendo ao disposto na resolución do 28 de abril de 2005 da Presidencia do Instituto Nacional de Estatística e do
director xeral de Cooperación Local pola que se ditan instrucións técnicas aos concellos sobre o procedemento para acordar
a caducidade das inscricións padroais dos estranxeiros non comunitarios sen autorización de residencia permanente que
non sexan renovadas cada dous anos e na Resolución do 1 de abril da Presidencia do Instituto Nacional de Estatística e
do director xeral de Cooperacion Territorial pola que se ditan instrucións técnicas aos concellos sobre a xestión e revisión
do padrón municipal. Unha vez que se practicou notificación infrutuosa e/ou ó non presentarse as persoas interesadas a
formalizar a súa renovación na inscrición padroal.

RESOLVO:
PRIMEIRO.- Declarar a caducidade das inscricións no Padrón Municipal de Habitantes deste Concello das seguintes
persoas, por non ter renovada á súa inscrición padroal no prazo de dous anos, e acordar a súa BAIXA no padrón municipal de
habitantes deste municipio, a data de efectos da cal será, a teor no disposto na Lei 30/1992 do 26 de novembro, de réxime
xurídico das administracións públicas e de procedemento administrativo común, a de notificación á persoa interesada, e no
suposto de non poder practicarse a notificación á persoa interesada, a data da baixa será a da súa publicación no Boletín
Oficial da Provincia.

Nome e apelidos Pasaporte Tarxeta de residencia


MARINA CORREIA ALMEIDA COSTA CX140098
COSMEVALDO DE ALMEIDA COSTA CP877893
COOPER FORTUNATO BARRIONUEVO ATENCIA X5714972R
ABELARDO CORTES CARDENAS X7479982Z
TORIBIO VELAZQUEZ PIN TOS 001585670
FRANCIA DEL PILAR QUIÑONEZ MARTINEZ X3494240B
LILIAN BEATRIZ CARUANA X4451751D
ISABENA INNOCENT OKAFOR A1267187
T. O. A1267187

SEGUNDO.- Notificar o presente acordo aos interesados.


TERCEIRO.- Contra o presente acto, que pon fin a vía administrativa, poderanse interpoñer, de conformidade có precep-
tuado no artigo 116 da Lei 30/92, do 26 de novembro, de Réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento
administrativo común, potestativamente recurso de reposción ante esta Alcaldía-Presidencia, no prazo dun mes contado
a partir do seguinte ó da notificación da presente resolución, ou directamente recurso contencioso administrativo ante o
Xulgado do Contencioso-administrativo de Ferrol, no prazo de dous meses, contados dende o seguinte o da notificación do
presente acordo.
Todo isto, sen prexuízo de que poida interpoñer outro que estime procedente.
O que se notifica para xeral xoñecemento e aos efectos de continuar a tramitación do expediente de baixa.

Fene a 3 de novembro de 2011


O alcalde,
Gumersindo Pedro Galego Feal
2011/14503
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 136

Administración Local
Municipal

Fene
Secretaría

Modificación das bases que rexen a convocatoria de subvencións a entidades sen fins de lucro para o exercicio de 2010

ANUNCIO
Modificación das bases que rexen a convocatoria de subvencións a entidades sen fins de lucro para o exercicio de 2010
Mediante resolución da Alcaldía núm. 964/2011, do 4 de novembro, aprobouse a modificación os artigos 7.1 e 7.2.
e do epígrafe “Xustificación e pagamento” das bases da convocatoria de subvencións a entidades sen fins de lucro para
o exercicio de 2010 publicadas no BOP núm. 240, de 20 de decembro de 2010 que pasan a quedar redactados como
sigue:
• Artigo 7.1.
O/a instrutor/a dos expedientes do programa global será o xestor de actividades de cultura, educativas, deportivas e
de normalización lingüística, Daniel A. Romero Rodríguez, e como suplente a coordinadora deportiva municipal, Mercedes
Justo Pena.
• Artigo 7.2.
 Corresponderá a avaliación das solicitudes presentadas á comisión de valoración integrada por:
– Rocío A. Bértoa Puentes, que actuará como presidenta (PP)
– Juana Barro Couto (PP)
– Alejandro Dopico Rodríguez (PP)
– Amalia García Balado (PSdG-PSOE)
– María del Carmen Silvar Canosa (PSdG-PSOE)
– Rita Couto Seijido (BNG)
– Justo Martínez Ardá (BNG)
– María del Carmen Martínez Rodríguez (grupo mixto)
– Actuará como secretario o da corporación municipal ou funcionario/a no que delegue.
• Epígrafe: “Xustificación e pagamento”
 (...) O prazo de xustificación finalizará, en todo caso, o 31 de decembro de 2011, agás que se solicitara e concedera
unha prórroga a solicitude do interesado ou a proposta da unidade xestora (...).

Fene, cinco de novembro de 2011.


O alcalde
Asdo. Gumersindo P. Galego Feal
2011/14736
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 137

Administración Local
Municipal

Ferrol
Policía Local

Notificacións de denuncias do Concello de Ferrol


De conformidade co disposto nos artigos 59.5 e 61 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das
administracións públicas e do procedemento administrativo común, publícase notificación de incoación dos expedientes
sancionadores que a continuación se relacionan, por denuncias formuladas en materia de tráfico polos axentes da auto-
ridade ás persoas ou entidades que se indican, ao non haber sido posible realizala notificación, despoís de intentala no
domicilio que figura no Rexistro de Vehículos, feito do que se ten constancia no expediente.

ARTIGO
N.º EXPTE. MATR. NOME DNI DATA DENUNC. FEITO DENUNC. LUGAR FEITO AXENTE IMPORTE PUNTOS
RGC
1103019 1993FDR BOUZA FERNANDEZ ALE- 32693495F 30/08/2011 CIRCULAR A 75KM/H,ESTA LIMITADA 50 AV ESTEIRO NUM.58 092 300 2
JANDRO VELOCIDAD A 50KM/H, LIMITACION GE- DIRECC. UXIO NOVO-
NERICA VIA URB-TRAV. NEIRA
1103297 9733FRK JIMENEZ SIERRA VIRGINIA 75819037C 28/09/2011 ESTACIONAR SOBRE LA ACERA 91 PZ DE LAS ANGUS- 147 200
TIAS 10
1103317 5288CYJ CENDAN DIAZ JOSE MARIA 76402550T 30/09/2011 NO RESPETAR MARCA VIAL AMARILLA 171 CL DR. REY ROMALDE 137 80
ZIG-ZAG
1103324 C3213AW BECEIRO DIAZ JULIA 32581585S 25/09/2011 NO DETENERSE EN LUGAR PRESCRITO 151 CR. SANTA MARINA- 132 200 4
POR LA SEÑAL DE STOP CR. SAN PEDRO
1103338 1800BGX DIAZ GONZALEZ NATALIO 34217951T 02/10/2011 ESTACIONAR EL VEHICULO DELANTE DE 94 CL SAN SALVA- 146 90
UN VADO SEÑALIZADO CORRECTAMEN- DOR 16
TE (VADO N.º 0607)
1103339 4836CMH MARTINEZ VILLAR MARIA DEL 32662873K 21/09/2011 ESTACIONAR EN ZONA RESERVADA A 91 CL SANCHEZ BAR- 138 200
CARMEN CARGA-DESCARGA (FOTO) CAIZTEGUI SN
1103348 5422GZJ FERNANDEZ FERNANDEZ 32716715C 03/10/2011 ESTACIONAR EN PARTE DE LA VIA DI- 91 CL INSTITUTO 1 101 200
BRAIS FICULTANDO EL GIRO A LA IZQUIER-
DA. ZONA DELIMITADA CON ZIG-ZAG
AMARILLO.
1103363 6171DCJ MEJUTO FERNANDEZ JULIA 32676052K 01/10/2011 ESTACIONAR EN ZONA RESERVADA 94 PASEO DE LA MARI- 119 200
MARIA PARA ESTACIONAMIENTO Y PARADA DE NA S/N
TRANSPORTE PUBLICO URBANO (TAXI)
1103365 C9184CH COLLAZO CHOUCIÑO OSCAR 46901962V 16/07/2011 ESTACIONAR EN ZONA RESERVADA 91 CL PERBES 18- 20 153 200
CARLOS PARA CARGA Y DESCARGA
1103377 0902CFY SANJUAN LOPEZ JUAN CARLOS 32654200L 06/10/2011 NO RESPETAR LINEA LONGITUDINAL 171 PLAZA DE ESPAÑA 2 157 80
CONTINUA (FOTO)
1103379 C8566BJ SANJUAN LOPEZ JUAN CARLOS 32654200L 06/10/2011 NO RESPETAR UNA LINEA LONGITUDI- 171 PLAZA DE ESPAÑA 2 157 80
NAL CONTINUA
1103381 2911CVG PAZOS AROSA ALFONSO 35387843C 05/10/2011 ESTACIONAR EN ZONA SEÑALIZADA SE- 91 CL MUGARDOS 9 047 200
ÑALIZADA CON DISCO
1103388 4857DRV FANLI COMERCIAL SL B36931178 07/10/2011 CIRCULAR A 83 KM/H, ESTANDO LIMITA- 52 FE-13 PK.0,700 DI- 092 400 4
DA LA VELOCIDAD A 50 KM/H. RECCION AVDA. PIAS
1103389 8388GCF RUZO PITA FERNANDO JOSE 32571450T 07/10/2011 CIRCULAR A 74 KM/H, ESTANDO LIMITA- 52 FE-13 PK. 0,700 DI- 092 300 2
DA LA VELOCIDAD A 50 KM/H RECCION AVDA. PIAS
1103393 3789HCM FERNANDEZ FERNANDEZ 71505168P 08/10/2011 ESTACIONAR SOBRE ACERA, PASEO Y 91 PLAZA DEL CARBON 141- 200
JAVIER DEMAS ZONAS DESTINADAS AL PASO 115
DE PEATONES (PLAZA DEL CARBON
ZONA DESTINADA A PARQUE JARDIN,
EXCLUIDA AL TRAFICO)
1103411 7983CNJ SAN AGUSTIN FRANCO FRAN- 32711392X 07/10/2011 ESTACIONAR EN CALLE PEATONAL 91 CL MAGDALENA 118 200
CISCO JAVIER (FOTO) 39- 41
1103428 C7668AW CHANS MARTICO JESUS 32770007K 07/10/2011 ESTACIONAR EL VEHICULO MONTADO 91 CRTA. CIRCUNVALA- 142 200
MANUEL SOBRE LA ACERA CION (PUERTA IZAR)
1103429 0809DBH PITA CASTRO MIGUEL ANGEL 77594493Z 07/10/2011 NO RESPETAR SEÑAL DE ESTACIONA- 154 CRTA. CIRCUNVALA- 142 200
MIENTO PROHIBIDO (FOTO) CION (PUERTA IZAR)
1103446 C3363CB FUSTES CHEDA MANUEL 32594755Y 28/09/2011 ESTACIONAR SOBRE UN PASO DE PEA- 91 CR CATABOIS N.º 152 200
TONES CON ACERA REBAJADA 274
1103451 0884CVT LOPEZ RODRIGUEZ ESTEBAN 32685186R 07/10/2011 ESTACIONAR Z. PROHIBIDA SEÑAL 154 CL SAN RAMON / CL. 122 100
VERTICAL(R-308) (RESERVADO MOTOS- NAT.LOPEZ SEOANE
CICLOMOTORES) FOTO
1103452 0086BLS MENENDEZ MARQUES IG- 32667309H 07/10/2011 ESTACIONA VEH. EN PROXIMIDAD IN- 91 CL ESPAÑOLETO / 122 200
NACIO TERSECCION GENERA PELIGRO FALTA CL. FERNANDO VI
VISIBILIDAD(FOTO)
1103464 VA7494AG IOSOFACHE MARIAN NICUSOR Y0725566E 08/10/2011 ESTACIONAR EL VEHICULO RESEÑADO 91 CL RIO MANDEO 148 200
SOBRE LA ACERA N.º 5
1103466 MU0187BU LOPEZ FRAGA ABEL 32682562E 08/10/2011 NO OBEDECER UNA SEÑAL DE PRO- 154 CL RIO MERA (ESTA- 148 200
HIBICION DE ESTACIONAMIENTO CON CIONAMIENTO PORTA
DENOMINACION R-308 RESERVADO NOVA)
FEIRON INFERNIÑO 2.ºSABADO MES
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 138

ARTIGO
N.º EXPTE. MATR. NOME DNI DATA DENUNC. FEITO DENUNC. LUGAR FEITO AXENTE IMPORTE PUNTOS
RGC
1103474 C0804BT SANCHEZ ARUCAS ELIA ROSA 32642003N 03/10/2011 ESTACIONAR EN ZONA RESERVADA A 91 CL CORUÑA N.º 22 134 200
CARGA Y DESCARGA
1103475 C9719CB JUSTO FERNANDEZ JOAQUIN 32533757G 04/10/2011 ESTACIONAR EN CARGA Y DESCARGA 91 CL CARBALLO CALE- 159 200
ANTONIO RO N.º 8
1103483 6853CCR BECEIRO TEIJEIRO PEDRO 32654803R 03/10/2011 ESTACIONAR EN ZONA PEATONAL 94 CL GALIANO 71 133 100
ANTONIO
1103486 C9331CC GARCIA GOMEZ MA CARMEN 32595276K 10/10/2011 NO RESPETAR MARCA VIAL AMARILLA 171 PZ ESPAÑA(TUNEL) 136 80
1103510 4285DFT MOUZO MOUZO HERNAN 47361645E 05/10/2011 ESTACIONAR SOBRE LA ACERA PARCIAL- 94 CR CATABOIS 278- 120 80
DIEGO MENTE OCUPANDO ESTA 280
1103516 6919FCH ALVARIÑO HERAS DANIEL 32642127K 06/10/2011 ESTACIONAR ENCIMA DE LAS ACERAS 91 CL VILLA SOLEDAD 157 200
10- 8
1103520 4497GHM PEREZ IGLESIAS FERNANDO 32444417L 11/10/2011 ESTACIONAR DENTRO DE CALZADA (CA- 91 CL NATURALISTA LO- 157 200
RRIL DE CIRCULACION) PEZ SEOANE
1103532 7975BRG BOUZA DIAZ MARIA JOSEFA 32605213E 08/10/2011 NO OBEDECER SEÑAL PROHIBICION 154 CL RIO MERA(ESTAC. 150 200
R-308 RESERVA FEIRON INFERNIÑO 2.º PORTA NOVA)
SABADO MES
1103547 3966BMY LAGO FERNANDEZ ALVARO 32694508P 10/10/2011 ESTACIONAR EN CARGA Y DESCARGA 91 PZ HIMNO GALEGO 159 200
N.º 37- 39
1103550 CA8705BL CARRO ARAUJO ANA MARIA 35464473Z 10/10/2011 ESTACIONAR VIA URBANA INTERSEC- 91 CL MAC-MAHON IN- 159 200
CION- PROXIMIDADES DIFICULTA GIRO TERS. CON C/S. LUIS
A VEH.
1103551 9806GCC RODRIGUEZ SERANTES ANGEL 32612770N 07/10/2011 ESTACIONAR EN ZONA SEÑALIZADA 91 CL MUÑOZ TORRERO 160 200
RAFAEL PARA USO EXCLUSIVO DE MINUSVA-
LIDOS
1103560 7703GTH ARMESTO BARBEITO XOSE 32375144E 11/10/2011 ESTACIONAR EN CARRIL DE CIRCU- 91 CL NAT. LOPEZ 099 200
LUIS VENTURA LACION SEOANE CON C/ S.
RAMON
1103567 3086BFK ROMERO GARCIA TOMAS 32678967S 13/10/2011 ESTACIONAR ZONA RESERVADA 91 CL MARIA N.º 154 118 200
CARGA-DESCARGA EN HORARIO
UTILIZACION(7:30 A 11:30)
1103569 C4019CB EXPOSITO MOSCOSO RICARDO 33846552M 13/10/2011 ESTACIONAR Z. RESERVADA 91 CL SANTOS 31- 33 118 200
CARGA-DESCARGA EN HORARIO
UTILIZACION(7:30-11:30)
1103571 8611DVW REY LOPEZ FATIMA 32668857W 07/10/2011 NO FACILITAR IDENTIDAD ESTANDO IM- 129 CL DOADORES DE 092 200
PLICADO EN ACCIDENTE SANGUE
1103573 8611DVW REY LOPEZ FATIMA 32668857W 07/10/2011 CONDUCIR SIN LA DILIGENCIA Y PRE- 3 CL DOADORES DE 092 200
CAUCION NECESARIAS (NO MANTENER SANGUE
DISTANCIA DE SEGURIDAD)
1103577 0183FSG SOLMO BELLO LUZ MARIA 32633298R 14/10/2011 ESTACIONAR SOBRE LA ACERA 91 CL CABAÑAS N.º 1 118 200
1103595 6150FLS SAAVEDRA MARCOS CRISTINA 32672564Y 13/10/2011 CIRCULAR A 113/KM/H,VELOCIDAD 52 FE-15 PK 2,700 DI- 092 300 2
LIMITADA A 80KM/H,LIMITACION ESPE- RECC. A CORUÑA
CIFICA FIJADA SEÑAL
1103661 0860HDB SEMAFER SL B15344542 17/10/2011 ESTACIONAR EN CARGA Y DESCARGA 91 CL LUGO 64 133 200
1103679 C1606BM FERNANDEZ CALVO LINO JOSE 32570801H 20/10/2011 CIRCULAR A 73KM/H,VELOCIDAD LIMI- 50 AV ESTEIRO NUM.82- 092 300 2
TADA A 50KM/H,LIMITACION GENERICA 84 DIRECC. U. NO-
VIA URBANA-TRAVESIA VONEYR
1103700 C6433AN KIMA INSTALADORES SC G70037395 18/10/2011 ESTACIONAR OBSTACULIZA GRAVE- 91 CL SOL N.º 139 147 200
MENTE CIRCULACION, BLOQUEA PASO
VEH.,CREA RETENCION
1103726 C8697CJ MARTINEZ DIAZ ALEJANDRO 32678015Y 21/10/2011 ESTACIONAR EN CALLE PEATONAL 91 CL MAGDALENA 120 200
35- 37

A sanción poderá facerse efectiva cunha reducción do 50% sobre a contía correspondente que se consignara no boletín
de denuncia polo axente ou no seu defecto na notificación posterior de dita denuncia, sempre que dito pagamento se
efectúe dentro dos 20 días naturais seguintes á presente publicación deste edicto, e advírteselle de que ese pagamento,
implica 1.º) a renuncia a formular alegacións, 2.º)a terminación do procedemento e firmeza da sanción o día do pagamento,
sen necesidade de dictar resolución expresa, e 3.º) o esgotamento da vía administrativa sendo únicamente recurrible en vía
contencioso-administrativa no prazo de dous meses des o día seguinte ao do pagamento.
“Lugar e forma de pago: 1) Terá que persoarse nas dependencias da Oficina de Sancións sitas na Policía Local do
Concelllo de Ferrol, na estrada de San Pedro, s/n, a recoller unha carta de pago para facelo ingreso nas Oficinas de Nova-
CaixaGalicia; 2) Mediante ingreso na conta n.º 0046-0021-72-0000077140 do Banco Galego indicando n.º de expediente,
nome do infractor e matricula; 3) Mediante xiro posta facendo constalo n.º de expediente, matrícula, nome do infractor;
este xiro dirixirase ao IMFACOFE sito nas dependencias do Concello de Ferrol, sito na praza de Armas, s/n, 15402 Ferrol
(A Coruña)”.
Ferrol, a 09 de novembro de 2011.
O Instrutor do Procedemento
Víctor Suárez Garrote
2011/14732
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 139

Administración Local
Municipal

Irixoa

Exposición pública de recoñecemento de privacidade de acceso a vivenda en Ceao (Coruxou)


RECOÑECEMENTO DE PRIVACIDADE DE CAMIÑO EN CEAO (CORUXOU): M.ª ISABEL VIDAL FREIRE
O Concello de Irixoa está tramitando a solicitude de M.ª Isabel Vidal Freire de recoñecemento da privacidade do camiño
que dá acceso á vivenda en Ceao n.º 1 (parroquia de Coruxou). O camiño está catastrado como parcela 9019 do polígono
502 de rústica e como de titularidade municipal. A aprobación provisional municipal, adoptada por acordo da Xunta de Go-
berno do 11-11-2011, exponse ao público polo prazo de 15 días hábiles; durante tal prazo os veciños, usuarios e calquera
afectado poderán presentar por escrito as súas alegacións, resolvéndose o expediente por acordo plenario.

Irixoa, 11 de novembro de 2011.


O alcalde
Antonio Deibe Sanmartín
2011/14952
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 140

Administración Local
Municipal

Mazaricos

Aprobación definitiva transferencia de crédito 12/2011

ANUNCIO
O Pleno da Corporación, en Sesión de data 29 de setembro de 2011, aprobou inicialmente o expediente de modifica-
ción de crédito “Transferencia de crédito 12/2011”.
Segundo o previsto nos arts. 169 e 177.2 do RDL 2/2004, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora
das Facendas Locais, este acordo inicial someteuse a exposición pública, a efectos de reclamacións e suxerencias perante
o Pleno, por un prazo de quince días hábiles a contar dende a data de publicación da aprobación inicial no Boletín Oficial
da Provincia. De conformidade co previsto no artigo 169.4 do RDL 2/2004, finalizado o plazo de exposición e sen que se
presentaran reclamacións, publícase o resumo por capítulos aos efectos da súa aprobación definitiva e entrada en vigor.

ESTADO DE INGRESOS

Capítulo Consignación anterior Transf. De crédito 12/2011 Total consignación


1 815.500,00 0,00 815.500,00
2 75.000,00 0,00 75.000,00
3 168.734,28 0,00 168.734,28
4 1.512.829,98 0,00 1.512.829,98
5 23.100,00 0,00 23.100,00
6 0,00 0,00 0,00
7 680.595,11 0,00 680.595,11
8 342.054,99 0,00 342.054,99
9 0,00 0,00 0,00
Total 3.617.814,36 0,00 3.617.814,36

ESTADO DE GASTOS

Capítulo Consignación anterior Transf. De crédito 12/2011 Total consignación


1 1.474.912,84 (36.685,57) 1.438.227,27
2 1.105.816,84 0,00 1.105.816,84
3 17.100,00 0,00 17.100,00
4 51.968,74 0,00 51.968,74
6 884.515,94 0,00 884.515,94
7 0,00 0,00 0,00
8 0,00 0,00 0,00
9 83.500,00 36.685,57 120.185,57
Total 3.617.814,36 0,00 3.617.814,36

Mazaricos, a 7 de novembro de 2011


O ALCALDE
José Manuel Santos Maneiro
2011/14568
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 141

Administración Local
Municipal

Miño

Citación para notificación por comparecencia (art. 112 LXT)

ANUNCIO

Citación para notificación por comparecencia. Art. 112 LXT


De conformidade co disposto no artigo 112 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, da Lei Xeral Tributaria, e intentándose
a notificación ao interesado ou ao seu representante por dúas veces, sen que fose posible practicala por causas non
imputables ao Concello de Miño, ponse de manifesto, mediante o presente anuncio, que se atopan pendentes de notificar
os actos ao interesado, núm. de expediente e procedemento que se especifican a continuación:

INFRAC PRECEPTO DIA


NOME CIF/NIF MATRICULA EXPTE. LUGAR BOLETIN IMPORTE
(1) O.M. HORA
12/07/11
BALBUENA ZARZUELA ALISANDRO X7168642W C3690AX 309/11 A 26.2.B C/BARROSA, 21 6802 30.00
10:38
13/04/11
PATRICIA Y DAVID, S.C. J70074141 7192GLZ 072/11 B 72.3.2A (L.S.V.) C/RAXEL, 10 6399 60.00
10:38
07/07/11
LOSADA RODRIGUEZ GONZALO 33619402A C1904BX 282/11 A 26.2.B C/BARROSA, 52 6784 30.00
12:03
C/RAXEL (PZ. PAR- 24/06/11
MADEIRAME DE GALICIA, S.L. B15671654 C1332CC 225/11 A 26.2.B 6645 30.00
CHIS) 11:21
18/08/10
VIROI CONSULTORES, S.L. B15629124 3172GXL 902/10 B 72.3.2A (L.S.V.) C/CARREIRA, 19 6033 310.00
19:22
10/08/11
GABIN SANCHEZ ANDRES BASILIO 76328449M 5714DXC 363/11 C 28.1.U CP-4803 6822 200.00
6822
94.2A-5J AC-154 PK-1.050, 15/08/11
FERRO MORADO PABLO JULIAN 44806998P 3650CBG 150051638900 D 200.00
(R.G.C.) RUA LOIOS 20:00
08/09/11
RODRIGUEZ VIGO RAFAEL ALBERTO 32813377J 8018HFM 418/11 A 26.2.B C/CARREIRA, 57 6871 30.00
11:45
C/RAXEL (PZ. PAR- 16/08/11
ARMADA LOPEZ, MANUEL JUAN 32175004M 6944BFZ 397/11 A 26.2.B 6842 30.00
CHIS) 13:10
08/09/11
HERRERAS VALBUENA ALBERTO 09744098X 5803DGG 416/11 A 26.2.B C/CARREIRA, 13 6938 30.00
17:20
(1) INFRACCIONS:
A. Estacionamento en zona azul sen título habilitante.
B. Non identificar ó titular do vehículo, debidamente requirido para elo, ó conductor responsable da infracción.
C. Estacionar en zonas sinalizadas para uso exclusivo de persoas con mobilidade reducida.
D. Estacionar en vía urbana en intersección ou nas súas proximidades dificultando o xiro a outros vehículos.
NOME NIF CONCEPTO IMPORTE
PORTELA REY ROSALIA 32570964C TAXA ENGANCHE REDE AUGA DOMESTICA 57,24
PORTELA REY ROSALIA 32570964C TAXA ENGANCHE REDE SANEAMENTO DOMESTICO 57,51

En virtude do anterior, dispoño que os suxeitos pasivos, obrigados tributarios ou os seus representantes debidamente
acreditados deberán comparecer no prazo de 15 días naturais, contados dende o día seguinte ao da publicación da
presente resolución no Boletín Oficial da Provincia, en horario de 9 a 14 horas, nas Oficinas da Policía Local de Miño (Rúa
Mercado s/n, C.P.: 15630, Miño, A Coruña).
Así mesmo, advírteselles aos interesados que, de non compareceren no citado prazo, a notificación entenderase produ-
cida a todos os efectos legais dende o día seguinte ao do vencemento do prazo sinalado para comparecer.

Miño, 28 de outubro de 2011


P.D. Res 01/02/2010
O Alcalde,
Asdo./ Eva Vilariño González
2011/14441
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 142

Administración Local
Municipal

Mugardos

Aprobación definitiva do Estudo de Detalle para sinalización de aliñacións en O Merlo, promovido por Buarce Inver-
siones, SL

ANUNCIO

APROBACIÓN DEFINITIVA DO ESTUDO DE DETALLE PARA SINALIZACIÓN DE ALIÑACIÓNS EN O MERLO, PROMOVIDO POR
BUARCE INVERSIONES S.L.
O Pleno do Concello, en sesión celebrada o día 28 de outubro de 2011, aprobou definitivamente o Estudo de Detalle
para sinalización de aliñacións en O Merlo, promovido por Buarce Inversiones S.L., redactado pola arquitecta Dna. Elia Estra-
viz Prado, visado polo COAG en data 23.04.2007, no referente ás aliñacións e rasantes que nel se conteñen, por axustarse
ou remitirse, en canto ás rasantes, ao “Estudio de Detalle para o establecemento de aliñacións e rasantes na rúa prevista
no PXOM entre a rúa dos Corzás e rúa Alta”, aprobado definitivamente polo pleno da Corporación o 31.10.2003, publicado
no DOG en data 18.11.2003 e o seu texto e ordenanzas no BOP do 21.11.2003, coa seguinte consideración:
 “Facer constar que o plano nº 6, non aparece ben definido debido á escala e á non existencia de planos de arqui-
tectura, polo tanto deixarase para o proxecto de edificación a definición concreta dos parámetros de alturas, voos, baixocu-
berta, etc. non sendo vencellante a presente sección para o informe do mencionado proxecto, e que se lle dea traslado ao
interesado das observacións feitas pola arquitecta municipal de cara á obtención de licenzas de edificación no ámbito.”
Así mesmo, o Pleno do Concello desestimou, e polo tanto, non concedeu a aprobación definitiva á ordenación de
volúmenes que se conteñen no Estudo de Detalle, por non adaptarse á tipoloxía edificatoria –artigo 218 do PXOM- debido
á lonxitude da fachada continua dos bloques que contén o Estudo de Detalle, tal como consta no informe da arquitecta
municipal de data 11.10.2011, que se dá por reproducido.
En cumprimento do disposto no artigo 92 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia, publícase o presente anuncio e remitiráselle á Consellería de Medio Ambiente, Territorio e In-
fraestruturas copia autenticada do expediente e dous exemplares do instrumento aprobado definitivamente, debidamente
dilixenciados polo secretario do Concello.
Contra o acordo de aprobación definitiva, que pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer recurso contencioso-
administrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses a contar dende o día seguinte ao de
publicación deste anuncio.

TEXTO ÍNTEGRO NORMATIVA URBANÍSTICA

1.- MEMORIA.

1.1.- OBXECTO E SITUACIÓN DO ESTUDO DE DETALLE:


O obxecto do presente Estudo de Detalle é evitar unha implantación desordenada das edificacións, demostrando que
a ordenación proposta non perxudica ás características urbanísticas da zona da cal forma parte, tal e como se expón no
artigo 221 do vixente Plan Xeral de Ordenación do Termo Municipal.
A finca está situada no Concello de Mugardos, no camiño do Merlo e é propiedade de Buarce Construcciones S.L. con
C.I.F. B-24.534.489, e con enderezo en R/ Fueros de León nº 3, 3º H de Ponferrada (León), a cal é a promotora do presente
encargo.

1.2.- ANTECEDENTES:
Mugardos conta como documento de planeamento de ámbito municipal cun “Plan Xeral de Ordenación do Termo Mu-
nicipal”, aprobado definitivamente polo Pleno da Corporación Municipal en sesión celebrada o 19 de outubro de 1999. O
citado acordo foi publicado no Diario Oficial de Galicia do 3 de novembro de 1999.
Relacionado coa parcela obxecto do presente documento, aprobouse en Pleno do Concello en sesión celebrada o 31 de
outubro de 2003 o “Estudo de Detalle para o establecemento de aliñacións e rasantes na rúa prevista polo P.X.O.M. entre
Rúa dos Corzás e Rúa Alta”, publicado no Diario Oficial de Galicia do 21 de outubro de 2003.
A Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia e a súa modifica-
ción coa Lei 15/2004 do 29 de decembro (en adiante Lei 9/02) estipula no “Título II.-Planeamento Urbanístico”, “Capítulo
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 143

I.-Clases de Instrumentos de Ordenación”, “Sección 4ª.-Planeamento de Desenvolvemento”, na “Subsección 5ª.-Estudos de


Detalle”, concretamente no seu artigo 73:

“Artigo 73. Estudios de Detalle.


1. En desenvolvemento dos plans xerais, plans parciais e especiais poderán redactarse estudios de detalle para quin-
teiros ou unidades urbanans equivalentes completas cos seguintes obxectivos:
a. Completar ou reaxustar as aliñacións e as rasantes.
b. Ordenar os volumes edificables.
c. Concretar as condicións estéticas e de composición da edificación complementarias do planeamento.
2. Os estudios de detalle en ningún caso poderán:
a. Alterar o destino urbanístico do solo.
b. Incrementar o aproveitamento urbanístico.
c. Reducir ou modificar as superficies destinadas a viais, espazos libres ou dotacións públicas.
d. Prever a apertura de vías de uso público que non estean previamente recollidas no plan que desenvolvan ou
completen.
e. Aumentar a ocupación do solo, as alturas máximas edificables ou a intensidade de uso.
f. Parcelar o solo.
g. Descoñecer ou infrinxir as demais limitacións que lles impoña o correspondente plan.
h. Establecer novos usos e ordenanzas.
Por outra parte o Plan Xeral de Mugardos na súa Ordenanza SU-SD.- Solo Urbano semidenso que transcribimos a
continuación, di o seguinte:

4.4.- Ordenanza SU-SD, Solo urbano semidenso.

Sección 1.- Condicións xerais.


Art. 217.- O ámbito de aplicación desta Ordenanza será o grafado como tal nos Planos de Ordenación do Plan, a escala
1:1000, nos núcleos urbanos da Vila de Mugardos e no Seixo.
Art. 218.- As tipoloxías autorizadas serán a de vivenda unifamiliar e pequenas construcións de vivendas colectivas
cunha altura máxima de B+2P.

Sección 2.- Condicións de volume.


Art. 219.- Parcela mínima. A superficie mínima de parcela calificable como de solar será de 300 m2, e o ancho mínimo
de fachada será de 6 m., agás que proceda de solar preexistente por derribo de construción anterior, ou estea situada entre
dúas parcelas edificadas con anterioridade ás presentes Normas, en cuxo caso rixen os devanditos condicionantes.
Art. 220.- Profundidade edificable. A profundidade máxima edificable en Solo Urbano de Media Densidade establécese
en 14 m., agás para edificios dotacionais. Os sotos poderán ampliarse ata un fondo máximo de 20 m. exclusivamente para
o fin de prever plazas de aparcadoiro. Permítense voos, de máximo 1 m., no 60 % da superficie da fachada contada dende
a planta primeira, e sempre que o permita o ancho da rúa.
Art. 221.- Aliñacións. As aliñacións exteriores serán as definidas polo trazado dos viais nos planos. As fachadas
principais das edificacións unifamiliares situaranse nos primeiros 10 m. contados dende o vial ou viais aos que dea fronte
a parcela. Para os efectos de evitar unha implantación desordenada, redactarase obrigatoriamente un Estudio de Detalle
para as edificacións plurifamiliares, demostrando que a ordenación proposta non perxudica as características urbanísticas
predominantes da mazá da cal forma parte.
Art. 222.- Retranqueos. Non se permite a creación de novas medianeiras, agás as que procedan de obra realizadas en
edificacións existentes. Os retranqueos laterais mínimos serán de 3 m. Non obstante, o indicado anteriormente e nos casos
que a topografía o permita, non será obrigatorio o retranqueo lateral cando a futura edificación non supere en máis de 1 m.
a rasante do terreo natural colindante. Autorízase en todo caso a construción de sotos na totalidade da parcela.
Art. 223.- Alturas. Establécese unha altura máxima permitida de Baixo máis unha Planta (B+1)= 7,00 m. nas vivendas
unifamiliares, e de Baixo máis dúas Plantas (B+2), equivalente a 10 m., nas plurifamiliares. Permítense aproveitamentos
baixo cuberta para usos auxiliares da vivenda, e para uso habitacional, soamente cando se trate de espazos vividoiros
vinculados a vivendas de planta inferior, todo iso atendendo no indicado no Art. 84 do presente Plan.
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 144

Art. 224.- Chafláns. Achaflanaranse, as edificacións e aliñacións en 3 m., nas condicións xerais de chaflán, (en toda a
fachada), nos cruces de rúas ou vías públicas. Os peches quedan condicionados ao establecido no Artigo 300.
Art. 225.- Edificabilidade. Fíxase unha Edificabilidade sobre parcela destinada a edificacións plurifamiliares equivalente
á determinada polo fondo máximo edificable e altura máxima permitida e de 1,00 m2/m2, para a construción de vivendas
unifamiliares.

Sección 3.- Condicións de uso.

Art. 226.- Autorizaranse os seguintes Usos:


 Vivendas: en categorías 1 e 2.
 Garaxe-aparcadoiro: 1 e 2 categorías.
 Industrial: en 1, 2 e 5 categorías.
 Oficinas: en categoría 3.
 Comercial: en categoría 3.
 Espectáculos: en clase B, categoría 1.
 Socio-cultural, docente e asistencial: en clases B e C, categoría 1.
 Sanitarios: en categoría 4.
 Deportivo: en 2, 3 e 4 categorías.
 Relixioso: en todas as categorías.
 Hoteleiro: en 1 e 2 categorías.
En consecuencia e en cumprimento do artigo 221 do vixente Plan Xeral de Ordenación do Termo Municipal de Mugardos,
procédese á formulación do presente Estudio de Detalle.

1.2.2. CUMPRIMENTO DA LEI 8/1997 DO 20 DE AGOSTO, DE ACCESIBILIDADE E SUPRESIÓN DE BARREIRAS NA COMU-


NIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA.
O presente Estudo de Detalle, así como os consecuentes proxectos de edificación cumpren e cumprirán coa Lei 8/1997
do 20 de agosto, de accesibilidade e supresión de barreiras na Comunidade Autónoma de Galicia e o Decreto 35/2000 do
28 de xaneiro, polo que se aproba a Regulación do desenvolvemento e execución da Lei de accesibilidade e supresión de
barreiras na Comunidade Autónoma de Galicia.

1.2.3. CUMPRIMENTO DO DECRETO 311/1992 DO 12 DE NOVEMBRO SOBRE A SUPRESIÓN DA CÉDULA DE HABITABILI-


DADE DAS VIVENDAS.
O presente Estudo de Detalle, así como os consecuentes proxectos de edificación cumpren e cumprirán coas con-
dicións mínimas de habitabilidade recollidas no Decreto 311/1992 do 12 de novembro, sobre supresión da Cédula de
Habitabilidade, así como as Ordes Ministeriais do 29 de maio de 1969 e modificacións posteriores contidas na Orde
Ministerial de 1970.

1.3.- DESCRICIÓN DO ESTUDO DE DETALLE:


A través do presente Estudo de Detalle preténdese xerar tecido urbano ordenando unha zona de crecemento natural do
núcleo de Mugardos, moi próxima ao seu centro urbano.
Parécenos interesante non limitar este ámbito á existencia de vivenda unifamiliar de B+1, xa que estaríamos asfixiando
o crecemento natural desta zona e a extensión do núcleo de Mugardos dado que é un dos municipios máis pequenos da
provincia de A Coruña, pero cunha maior densidade de habitantes, 588,2 habitantes por quilómetro cadrado.
A parcela obxecto deste estudo de detalle atópase totalmente rodeada de solo urbano semidenso, onde nos últi-
mos tempos foron construíndose diversas edificacións de vivendas plurifamiliares, tal como se pode apreciar no anexo
fotográfico.
A parcela é atravesada por un vial de nova apertura de importante capacidade, que comunicará a Rúa Alta coa Rúa
Os Corzás; polo oeste dá fronte a outro vial que unirá a Rúa Apelón coa Rúa do Cristo. Entendemos que a edificación que
se xere aos lados destes dous novos eixos deberíase realizar con edificios de vivenda colectiva xa que non perxudica as
características urbanísticas predominantes da zona, e potenciaría a dinámica urbana deste ámbito.
A aliñación proposta é coincidente coa dos Planos de Ordenación do Plan e do Estudo de Detalle para o establecemento
de aliñacións e rasantes, resultando ambas vías dun ancho de 10 m. A aliñación interior vén imposta polo artigo 220 do
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 145

vixente Plan Xeral, que establece unha profundidade máxima edificable, neste tipo de solo, de 14 m. baixo rasante e para
un uso aparcadoiro permítense 20 m.
As rasantes da rúa que vai da Rúa Alta a Rúa Os Corzás serán as que se propoñen no “Estudo de Detalle para o
establecemento de aliñacións e rasantes na rúa prevista polo P.X.O.M. entre Rúa dos Corzás e Rúa Alta”, que van dende os
+40,00 m. na intersección entre ambas vías ata a cota +41,60 m. ao chegar á Rúa Os Corzás, resultando unha pendente
constante de 1,36%.
As rasantes da rúa que une a Rúa Apelón coa Rúa do Cristo serán as resultantes de unir a cota +40,00 m. da inter-
sección das vías antes mencionadas coas cotas do camiño existente ao oeste da parcela nos límites da mesma, cunha
pendente continua aproximada de 6,5 % no seu tramo sur, e do 8% aproximadamente no seu tramo norte.
A solución adoptada procede directamente do exposto no Plan Xeral para este tipo de solo.
A disposición dos volúmenes vén tamén imposta polo Plan Xeral, que no seu artigo 218 limita a altura máxima a
B+2P+BTA.
Previo ao presente Estudo de Detalle, e relacionado coa finca obxecto do mesmo, entregouse un “Documento de Par-
celación” redactado pola arquitecta Elia Estraviz Prado, en tramitación no Concello de Mugardos no momento de redactar o
presente documento (rexistro de entrada do 7 de marzo 2007).

REFERENCIA CATASTRAL Sup. Catastral


04220 44 NJ6102S0001GE 4.769,00 m2

SUPERFICIES
Parcela Bruta 4.469,00 m2
Parcela Neta 4.091,65 m2
Superficie de Cesión 698,35 m2

OCUPACIÓN
Ocupación máxima Baixo Rasante 2.788,10 m2
Ocupación máxima Sobre Rasante 1.959,70 m2

1.4.- CONCLUSIÓN:
A determinación de aliñacións obxecto do presente Estudo de Detalle axústase, a efectos urbanísticos, ao establecido
no Plan Xeral de Mugardos, especificando as súas características neste documento.
Esperando que o presente Estudo de Detalle obteña a aprobación, damos por concluida a súa redacción.
ANEXO 1.- REPORTAXE FOTOGRÁFICA
ANEXO 2.- ESCRITURA
ANEXO 3.- PLANOS

INDICE DE PLANOS
1. Situación e emplazamento. E 1/5000. E 1/1000.
2. Ordenación de solo urbano. P.X.O.M. de Mugardos. E 1/1000.
3. Catrastral. E 1/1000.
4. Topográfico. E 1/500.
5. Aliñacións e rasantes P.X.O.M. Planta. E 1/500.
6. Aliñacións e rasantes P.X.O.M. Alzados. E 1/200

Mugardos, 10 de novembro de 2011


O ALCALDE.
Asdo) XOSÉ FERNÁNDEZ BARCIA.
2011/14995
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 146

Administración Local
Municipal

Narón
Secretaría

Corrección de erros no nomeamento dun membro do tribunal para a provisión de 2 prazas de conserxe (promoción
interna)

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Vista a resolución de alcaldía de data 8 de novembro de 2011 pola que se nomeaba o tribunal para a provisión de 2
prazas de conserxe e existindo un erro no mesmo, esta alcaldía en uso das facultades que lle confire a lexislación vixente
resolve:
Modificar o punto segundo da resolución de alcaldía de data 8 de novembro de 2011, xa que onde di “Dona Mª Angeles
Manteiga Fulgueira” debe decir “D. Ignacio Mazaira Garro”

Narón, 17 de novembro de 2011


O ALCALDE-PRESIDENTE Ante min.
(Dou fe da identidade do asinante)
O SECRETARIO XERAL
Asdo. JOSÉ M. BLANCO SUÁREZ Asdo. ALFONSO DE PRADO FERNÁNDEZ-CANTELI
2011/15171
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 147

Administración Local
Municipal

Narón
Intervención

Edicto de notificación por comparecencia

EDICTO
NOTIFICACIÓN POR COMPARECENCIA
Intentada sin éxito, aos interesados que a continuación se relacionan, a notificación da resolución do concelleiro
delegado de xestión orzamentaria e das liquidacións relativas ao Imposto municipal sobre o incremento de valor dos
terreos, publícase a presente notificación en cumprimento do establecido no artigo 59 apartado 5 Lei 30/1992, do 26 de
novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, e no artigo 112 da
Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, citando por comparecencia as persoas relacionadas a continuación e
sinalando que o texto íntegro da notificación atópase a súa disposición na Intervención Xeral do Concello de Narón, pranta
n.º 4 da Casa do Concello, Praza de Galicia, 1 Narón, en horario de luns a venres de 8.30 a 13.30 horas. A comparecencia
deberá producirse no prazo de 15 días naturais, contados dende o seguinte ao da publicación do presente edicto no BOP.
Transcorrido o prazo sin producirse a comparecencia, a notificación entenderase producida a tódolos efectos legais ao día
seguinte do vencemento do prazo sinalado:
Resolución do concelleiro delegado da área de xestión orzamentaria:

CIF NOME ENDEREZO EXERCICIO N.º DE EXPEDIENTE DATA DA RESOLUCIÓN


B-70102017 NARÓN EXPRESS, SL Lg. Ansede, 12, Narón 2011 ING/192/2011 09/09/2011
A-15067341 TEXNOR, SA Estrada Castela, 161. Narón 2011 ING/67/2011 09/09/2011
32455585-D José Fernández Pérez Avda. Santa Icía, 115 2011 ING/136/2011 15/07/2011

Liquidacións relativas ao imposto municipal sobre o incremento de valor dos terreos:

DNI NOME ENDEREZO EXERCICIO N.º DE EXPEDIENTE A INGRESAR (€)


B-70083498 NARON SIGLO XXI R/ NAPOLES, 29. A CORUÑA 2011 0000746 1.608,80
B-15847833 INMOPAMS 333 SL AVDA. PASAJE, 15-ENT. A CORUÑA 2011 0000743 1.040,72
32532675-A Santiago Vázquez Bouza R/ RUBALCAVA, 30-4.º D 2011 0000695   864,22

Contra o presente acordo, poderá interpoñerse recurso de reposición diante da Alcaldía no prazo dun mes, contado a
partires do día seguinte á publicación deste edicto.
Contra a resolución da reposición poderá, á súa vez, interpoñer recurso diante do Xulgado do Contencioso-Adminis-
trativo no prazo de dous meses, contado dende a súa notificación, se fose expresa, e no de 6 meses, contando dende a
interposición, se fose presunta.
Pode empregar calquera outro recurso que teña por convinte, segundo prevé a lexislación vixente.
A interposición do recurso non interrompe os prazos de ingreso.

Narón, a 28 de outubro de 2011.


O alcalde
José Manuel Blanco Suárez
2011/14174
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 148

Administración Local
Municipal

Narón

Licenza

EDICTO
Solicitouse da Alcaldía por INDITEX, S.L. (A-15075062) licenza municipal para apertura de instalación de depuración
de augas residuais na parcela 2 plan sectorial de incidencia supramunicipal do polígono Río do Pozo, cumprindo o disposto
no apartado 3.° do artigo 8 do Decreto 133/2008, do 12 de xuño, polo que se regula a avaliación da incidencia ambiental,
sométese a información pública por período de VINTE DÍAS hábiles, contados a partir do seguinte ó da última publicación
deste edicto no Boletín Oficial da Provincia, co fin de que os afectados pola actividade que se pretende instalar poidan
examinalo e formular por escrito as alegacións ou reclamacións que estimen oportunas no Departamento de Urbanismo
deste Concello.

Narón 26 de octubro do ano 2011.


O SECRETARIO XERAL
Asdo.-ALFONSO DE PRADO FERNÁNDEZ-CANTELI
2011/14828
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 149

Administración Local
Municipal

Noia
Rendas

Aprobación provisional de modificación da Ordenanza fiscal número 4, reguladora da taxa pola recollida de lixo

ANUNCIO.-
De conformidade co disposto no art.17.2 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba
o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais e ó fin de que os interesados poidan examinar o expediente e
presentar as reclamacións que estimen oportunas, anúnciase que o Concello, en sesión plenaria de data 11/11/2011,
adoptou, entre outros, o seguinte acordo:

-Aprobación provisional de modificación da ordenanza fiscal número 4, reguladora da Taxa pola recollida de lixo.
O anterior acordo provisional, así como o texto completo das ordenanzas modificadas expoñeranse ao público durante
un prazo de trinta días hábiles, no taboleiro de anuncios deste Concello.

Noia, a 14 de Novembro de 2.011


O alcalde
Asdo:Rafael García Guerrero
2011/14966
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 150

Administración Local
Municipal

Noia
Administración Financeira. Intervención

Aprobación inicial expediente de concesion de crédito extraordinario 3/11

ANUNCIO

Aprobación inicial do expediente de Concesión de Crédito Extraordinario número 3/2011 sobre o orzamento municipal
de 2006 prorrogado.
Aprobado inicialmente polo Pleno da Corporación, en sesión ordinaria celebrada o 11 de novembro de 2011, o expe-
diente de Concesión de Crédito Extraordinario número 3/2011, por importe de 56.860,19€, en cumprimento do disposto
nos artigos 169.1 do Texto refundido da Lei reguladora de facendas locais, e 20.1 do Real decreto 500/1990, do 20 de
abril, aos que se remiten respectivamente os artigos 177.2 daquel e 38.2 de este, exponse ao público na Intervención
municipal o expediente de referencia, polo prazo de quince días hábiles, que comezarán a contarse dende o seguinte ao da
publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña, co fin de que durante este poidan formularse ante o
Pleno da Corporación as reclamacións que consideren pertinentes.
Se finalizado o prazo de exposición ao público non se presentasen reclamacións, considerarase aprobado definitiva-
mente ao abeiro do establecido no artigo 169.1 TRLRFL.

Noia, 14 de novembro de 2011.


O Alcalde.
Rafael García Guerrero
2011/14965
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 151

Administración Local
Municipal

Rianxo
Secretaría

Aprobar inicialmente a Ordenanza reguladora para a expedición de tarxetas de estacionamento para persoas con
discapacidade

ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL


Por medio do presente anuncio faise público que o PLENO MUNICIPAL na sesión Ordinaria do día vintesete de outubro
de dous mil once, adoptou, entre outros, o seguinte acordo:

13. Aprobar inicialmente a Ordenanza Reguladora para a expedición de tarxetas de estacionamento para persoas con
discapacidade
Primeiro: Aprobar inicialmente a Ordenanza Reguladora para a expedición de tarxetas de estacionamento para persoas
con discapacidade, cuxo texto se achega con esta proposta.
Segundo: Expoñer ao público dita disposición mediante anuncio no taboleiro de editos da Corporación e no Boletín
Oficial da Provincia, durante un prazo de trinta días hábiles, para a presentación de reclamacións e suxerencias polos
interesados.
Terceiro: De haber alegacións, resolveranse en nova sesión do pleno corporativo. No caso de non se producir reclama-
cións durante o prazo sinalado, entenderase aprobada definitivamente a ordenanza sen necesidade de novo acordo, de
conformidade co artigo 49 da Lei 7/85. Posteriormente publicarase o texto completo no BOP, entrando en vigor unha vez
transcorrido o prazo de 15 días previsto no artigo 65.2º da Lei 7/85.

Rianxo, 3 de novembro de 2011


O Alcalde
Adolfo Muíños Sánchez
2011/14423
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 152

Administración Local
Municipal

Rianxo
Secretaría

Bases da convocatoria de axudas para rehabilitación de edificios e vivendas da terceira fase ARI

EDITO
Aprobadas as bases reguladoras da axudas que de seguido se recollen en sesión da Xunta de Goberno Local deste
concello o día 08/11/2011 e acordada a convocatoria pola Alcaldía, publicase aos efectos correspondentes, dando aper-
tura ao prazo para a súa solicitude.

BASES DE CONVOCATORIA PÚBLICA ANTICIPADA E PLURIANUAL DE AXUDAS PARA A REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS E


VIVENDAS NA ÁREA DE REHABILITACIÓN INTEGRADA DOS NÚCLEOS DE RIANXO, FINCHEIRA E RIANXIÑO.- 3ª FASE.-
Consonte o disposto na Ordenanza Municipal reguladora das axudas para a rehabilitación de edificios e vivendas nas
Áreas de Rehabilitación Integrada dos núcleos de Rianxo, Fincheira e Rianxiño, publicada no Boletín Oficial da Provincia
(BOP) número 7, de data 10 de xaneiro de 2009, ábrese as bases da convocatoria do procedemento de concesión de
axudas coas seguintes bases reguladoras:

BASE 1ª. OBXECTO E FINALIDADE


O obxecto destas bases de convocatoria é regular un procedemento de concorrencia competitiva para a concesión de
axudas dirixidas á rehabilitación de vivendas e edificios e os seus elementos comúns, cuxa finalidade é favorecer o acceso
dos cidadáns á vivenda, estimulando a rehabilitación integral dos núcleos de Rianxo, Fincheira e Rianxiño, tanto na súa
dimensión física como no relativo a súa necesaria revitalización social, económica e cultural.

BASE 2ª. ÁMBITO TERRITORIAL E TIPOS DE ACTUACIÓN


1.O ámbito territorial das bases desta convocatoria é o da Área de Rehabilitación Integral (ARI) declarada por Acordo
da Consellería de Vivenda e Solo (hoxe Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas), con data de 5 de maio
de 2008, para os núcleos de Rianxo, Fincheira e Rianxiño, delimitada graficamente nos planos da Memoria-Programa, que
comprende as edificacións situadas nas rúas e prazas que se relacionan deseguido:
Calexón da Pempena, Calexón do Xudío, Carretera de Tanxil, Paseo da Ribeira, Praza da Fonte, Praza da Manuela, Praza
da Praciña, Praza de Castelao, Praza de Rafael Dieste, Rúa Arcos Moldes, Rúa Cabo de Vila, Rúa Campo de Arriba, Rúa
Consistorio Vello, Rúa Costiña da Igrexa, Rúa de Abaixo, Rúa de Arriba, Rúa do Adro, Rúa do Hospital, Rúa do Medio, Rúa J.
Frieiro e A. Romero, Rúa O Castelo, Rúa O Portiño, Rúa Os Loureiros, Rúa Paio Gómez Chariño, Rúa Praciña, Rúa Rinlo, Rúa
Setefogas, Rúa Subcampo, Travesía do Muelle, Fincheira e Rianxiño.
2.Para a concesión das axudas económicas obxecto das presentes bases, o programa de actuacións previstas na Área
de Rehabilitación define os diferentes graos de actuación:
2.1 Rehabilitación Lixeira: Obras referentes a acabados, tanto interiores como exteriores: Pintura, pavimentos, alicata-
dos, reparacións, adecuación de fachadas, substitución de canles e baixadas, reparación das instalacións de calefacción,
electricidade e fontanería, reparación de carpintaría interior.
2.2 Rehabilitación Media: Inclúe as obras anteriores, resultando unha renovación interior da vivenda, podendo incluír
ademais pequenas obras de modificacións de tabicaría, repasos e retellados de cuberta, cambio ou substitución das
instalacións de fontanería, saneamento, electricidade e calefacción.
2.3 Rehabilitación Pesada: Intervencións estruturais (reforzos estruturais, substitución de cuberta, substitución de
estruturas de entramados de piso, etc...)
2.4 Rehabilitación Ruinosa: Inmobles que precisan de unha rehabilitación total, mantendo polo menos algún elemento
característico do inmoble.
3.Obras a realizar na 3ª fase:
O obxectivo principal desta etapa de rehabilitación será o de conseguir unha mellora das condicións de habitabilidade
das vivendas, incluíndo a recuperación de inmobles en condicións ruinosas. E dicir, non hai preferencia nos graos de
actuación do punto anterior.
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 153

4. As vivendas rehabilitadas obxecto dos distintos tipos de actuacións subvencionadas a través destas bases destina-
ranse a residencia habitual e permanente do/a propietario/a ou, de ser o caso, do/a inquilino/a durante un prazo mínimo
de cinco anos dende a finalización das obras.
5.As actuacións atenderán á seguinte orde decrecente de preferencia:
5.1 Rehabilitación de vivendas unifamiliares e actuacións de conservación, restauración, rehabilitación, remodelación,
reestruturación, que comporten o acondicionamento estrutural e funcional das devanditas vivendas.
As actuacións en vivendas deberán atender, entre outras, á mellora das súas condicións: reposición dos elementos
da fachada relativa á substitución de carpintarías exteriores e elementos de peche, conservación dos elementos de valor
histórico-artístico, arquitectónico e ambientais, reparación dos muros exteriores degradados; estabilidade estrutural rela-
tiva á consolidación e reposición de estruturas degradadas tanto interiores como exteriores ó edificio; reestruturación de
cubertas e dos espazos interiores da vivenda; habitabilidade relativa á distribución interior; instalacións de fontanería,
electricidade e saneamento, instalacións sanitarias, ventilación e iluminación natural, illamento térmico, servizos hixiénicos
e instalación de cociña e doutros servizos de carácter xeral.
5.2 Rehabilitación de edificios, entendendo por isto ás actuacións de consolidación, conservación, restauración, re-
habilitación ou reforma e reestruturación en edificios con uso residencial para recuperar ou acadar unha adecuación
estrutural e funcional en ditos edificios. Dentro deste tipo de actuacións destinguiranse aquelas que supoñan un baleirado
interior das que non é preciso o seu baleirado para levar a cabo a actuación.
5.3 Actuacións nos elementos comúns das edificacións e de mellora e conservación dos elementos que demandasen
os valores histórico-artísticos, arquitectónicos e/ou ambientais.
Dentro destas actuacións entenderanse incluídas:
▪ A instalación de ascensores.
▪ As instalacións para a detección e prevención de incendios e habilitación de vías de evacuación.
▪ A supresión de antenas individuais e instalación de antenas colectivas.
▪ A adecuación de accesos e circulacións para a eliminación das barreiras arquitectónicas.

BASE 3ª. CONTÍA DAS AXUDAS ECONÓMICAS E ORZAMENTO PROTEXIBLE


1.A contía das axudas económicas ascenderá a 110.000,00 €, que por tratarse de axudas plurianuais se repartira
consonte o seguinte cadro:

ANUALIDADE IMPORTE
2012 55.000,00 €
2013 55.000,00 €

2. O gasto que supón as axudas imputarase nas actuacións que se inclúan nas anualidades 2012 e 2013 e financia-
ranse con cargo aos compromisos de aportación do Ministerio de Vivenda e da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e
Infraestruturas que se reflicten no acordo da comisión bilateral celebrada o 29/04/2011, relativa á Área de Rehabilitación
Integral dos núcleos de Rianxo, Fincheira e Rianxiño, en Rianxo (A Coruña), 3ª fase, na Comunidade Autónoma de Galicia.
PLAN VIVENDA 2009-2012. PERÍODO 2010. Quedando por tanto, condicionada a concesión de axudas á existencia de
créditos adecuados e suficiente no momento da resolución da concesión.
3. A distribución individualizada farase segundo os seguintes programas:
3.1 Programa de actuacións de rehabilitación de vivendas unifamiliares:
Establecese unha subvención a fondo perdido do 80% do orzamento protexible das obras de rehabilitación que se
realicen. A subvención media non poderá exceder de 9.000 euros por vivenda.
3.2 Programa de actuación de conservación, restauración, remodelación, reestruturación, baleirado e demolición parcial
de vivendas en edificios residenciais:
Para as actuacións sen baleirado interior, establece unha subvención a fondo perdido do 80% do orzamento protexible
das obras de rehabilitación que se realicen, ata un máximo de 9.000 euros por vivenda subvencionada.
Para as actuacións con baleirado interior establecerase unha subvención a fondo perdido do 50% do orzamento protexi-
ble das obras de rehabilitación que se realicen, ata un máximo de 9.000 euros por vivenda subvencionada.
3.3 Programa de actuacións nos elementos comúns das edificacións e de mellora e conservación de elementos que
fosen requiridos polos seus valores arquitectónicos, históricos e ambientais.
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 154

Establecese unha subvención a fondo perdido do 80% do orzamento protexible das obras de rehabilitación que se
realicen, ata un máximo de 9.000 euros por vivenda subvencionada.
3. 4 Programa de actuacións de rehabilitación de edificios dunha soa vivenda.
4. As axudas económicas determinaranse en atención á regulación do programa de actuación que corresponda, tanto
de edificios coma de vivendas. No caso de que as actuacións afecten a varios programas de actuación poderanse tomar
as axudas que supoñan maior contía.
5. Por orzamento protexible entenderase o orzamento xeral máis o imposto sobre o valor engadido (IVE). O devandito
orzamento será o resultado de sumarlle ao orzamento de execución material o beneficio industrial e os gastos xerais, máis
os custes dos honorarios facultativos e de xestión e os tributos satisfeitos por razón das actuacións.
Só se considerarán actuacións protexibles aquelas que conten cun orzamento de obra subvencionable mínimo que
ascenda á cantidade de 1.200 euros por vivenda, incluído o IVE.
O Orzamento presentado será revisado segundo a Base de prezos da Xunta de Galicia. Excluiranse mobiliario, elemen-
tos decorativos, carpintarías de aluminio e placas de formigón; agás informe favorábel dos/as técnicos/as responsables
da OdR.
Os prezos da base de datos poderán ser interpretados e axustados polos técnicos da OdR, de xeito motivado, en
determinados casos xustificados polo tipo de actuación.

BASE 4ª. CARÁCTER DAS AXUDAS


As axudas previstas nas bases da convocatoria, terán o carácter de subvención a fondo perdido. Serán outorgadas polo
procedemento de concorrencia competitiva e poderán acollerse a elas calquera das actuacións contempladas na Base 2ª.

BASE 5ª. BENEFICIARIOS. REQUISITOS XERAIS.


1. Poderán ser beneficiarios/as das axudas para a rehabilitación de vivendas, edificios e elementos comúns, os/
as propietarios/as, arrendatarios/as ou titulares dalgún dereito de uso sobre as vivendas, cando estas constitúan o seu
domicilio habitual e permanente.
No caso dos/as arrendatarios/as será requisito imprescindible para adquirir a condición de beneficiarios/as que teñan
autorización da propiedade para acometer obras na devandita vivenda ou edificio que ocupan como arrendatarios/as, de
conformidade co establecido na lexislación aplicables.
2. Tamén poderán solicitar as axudas os/as titulares de vivendas desocupadas sempre que a solicitude leve parello o
compromiso de ocupalas eles/as ou transmitilas ou cedelas a terceiras persoas en arrendamento ou por calquera outro
título legalmente admisíbel, sempre que sexa como residencia habitual. Este compromiso terá que se cumprir antes de
transcorridos tres meses desde que finalizasen as obras, e quedarán condicionadas as axudas á efectiva ocupación das
vivendas no devandito prazo, que poderá ser prorrogado ata seis meses por solicitude da persoa interesada cando medie
causa xusta.
3. Poderán ser beneficiarios/as das axudas para a rehabilitación de edificios os/as propietarios/as ou titulares dalgún
dereito de uso sobre eles. Será entón de aplicación o disposto sobre a ocupación no apartado 2 desta base.
Poderán ser beneficiarios/as das axudas para a rehabilitación de elementos comúns dos edificios os/as propietarios/
as ou titulares dalgún dereito de uso sobre estes.
4. De conformidade co artigo 12.1º do Decreto 18/2006, de 26 de xaneiro, nos casos anteriormente sinalados, os/
as beneficiarios/as das axudas deberán ocupar as vivendas rehabilitadas no prazo máximo dos tres meses seguintes a
súa entrega, salvo que medie xusta causa, sen que se proceda á liquidación da axuda mentres non sexan efectivamente
ocupadas.
5. Para os efectos de obter as axudas será necesario que previamente se xustifique polos/as interesados/as que non
se atopan incursos/as nas prohibicións para obter a condición de beneficiario/a sinaladas nos apartados 2° e 3º do artigo
10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de Subvencións de Galicia. Tal xustificación poderá realizarse mediante testemuño xudi-
cial ou certificación administrativa e, no seu defecto, mediante declaración responsábel outorgada perante unha autoridade
administrativa ou notario público. Esta documentación terá que ser presentada de novo, previamente ao pago da axuda, no
caso de non manter a vixencia ou de facerse de forma puntual a través de testemuño xudicial ou declaración responsábel
outorgada perante unha autoridade administrativa ou notario público.
6. Os/as beneficiarios/as deberán cumprir coas obrigas sinaladas con carácter xeral no artigo 11 da Lei de Subven-
cións de Galicia (obrigas dos beneficiarios). Ademais, deberán cumprir tamén os seguintes requisitos específicos:
6.1 As obras contarán coa preceptiva licenza municipal de obras nas que se faga constar a descrición de todas as
obras a executar.
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 155

6.2 A edificación ou vivenda deberá ter uso residencial unha vez rematadas as actuacións.
6.3 As obras que teñan por obxecto actuacións sobre os elementos comúns do edificio deberán garantir as debidas
condicións de coherencia técnica e construtiva co estado de conservación do edificio e das instalacións.
7. Non poderán ser beneficiarios aqueles que obtiveran axudas financeiras ou préstamos convidos para igual tipo de
actuacións ao amparo de plans estatais ou autonómicos de vivenda, durante os 10 anos anteriores á solicitude actual,
conforme a normativa aplicable.

BASE 6ª. CRITERIOS DE VALORACIÓN


Os criterios de valoración que se terán en conta para a selección entre as solicitudes presentadas en tempo e forma,
polo procedemento de concorrencia competitiva, son os seguintes:
A) Menor capacidade económica
B) Situación real do inmoble en relación coa salubridade edificativa
C) Antigüidade da edificación

1. MENOR CAPACIDADE ECONÓMICA


O obxectivo de este apartado é o de favorecer ás unidades familiares con menor capacidade económica, segundo os
criterios que a seguir se reflicten.
Para o cálculo da capacidade económica teranse en conta os ingresos de tódolos membros da unidade familiar promo-
tora no último ano. Estes ingresos acreditaranse coas correspondentes bases impoñibles declaradas a efectos do imposto
sobre a renda das persoas físicas no exercicio anterior.
No caso de vivendas desocupadas, neste criterio obterán 16 puntos.
Denomínanse, a efectos das bases desta convocatoria, ingresos anuais ponderados os que resultan do produto da
suma das bases impoñibles acreditadas e o coeficiente 0,8695. Á contía así obtida aplicaráselle o coeficiente corrector “A”,
que a seguir se reflicte, para a obtención dos ingresos anuais ponderados da unidade familiar:
Coeficiente “A”.- Dependente do número de membros da unidade familiar:

Número de membros da unidade familiar Coeficiente “A”


1 1,00
2 0,95
3 0,90
4 0,85
5 0,80
6 ou máis 0,75

Aos solicitantes con ingresos anuais ponderados da unidade familiar que excedan de 22.000 euros, adxudicaránselle
16 puntos no apartado de capacidade económica.
Aos solicitantes con ingresos anuais ponderados da unidade familiar que estean comprendidos entre os 14.000 e os
22.000 euros, adxudicaránselle 28 puntos no apartado de capacidade económica.
Aos solicitantes con ingresos anuais ponderados da unidade familiar que sexan menores de 14.000 euros adxudica-
ránselle 37 puntos no apartado de capacidade económica.
Este criterio só é de aplicación para as obras en edificacións unifamiliares, non sendo de aplicación para as obras en
edificios colectivos.
A puntuación máxima que se pode acadar neste apartado será de 37 puntos.

A) SITUACIÓN REAL DO INMOBLE EN RELACIÓN COA SALUBRIDADE EDIFICATIVA


Preténdese que as edificacións que comprenden a área de rehabilitación consigan un grao aceptable de salubridade
edificativa, polo que se valoran as obras tendentes a mellorar, ou en algúns casos, a implementar, as medidas de salubri-
dade das vivendas.
Considéranse como materiais idóneos para a rehabilitación:
a) A tella do país ou tella cerámica plana reutilizadas, o cobre e o zinc, para o remate exterior dos tellados; os canos
semicilíndricos e as baixadas cilíndricas de cobre ou zinc, para a recollida de augas pluviais;
b) As carpintarías exteriores de madeira FSC, así como o revestimento exterior de madeira FSC tratada;
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 156

c) As revocaduras de cal ou cal hidráulico e as pinturas de cal, silicato ou ecolóxicas, tanto en fachadas como en
muros interiores;
d) Os entramados de madeira ou derivados, para a estrutura horizontal, vertical e inclinada do tellado;
e) As tabicarías lixeiras para as divisións interiores;
f) Os materiais naturais e ecolóxicos para o illamento térmico e acústico, tales como a cortiza, o cáñamo, etc...
Considérase de interese a restauración de elementos orixinais como balcóns, tornachoivas, gárgolas, galerías de
madeira, fiestras no plano da fachada, lareiras, vertedoiros e demais elementos tradicionais, así como a mellora das
condicións ambientais exteriores e a eliminación dos elementos engadidos ou aplacados que non resulten adecuados ou
coherentes á configuración ambiental da edificación.
A tal efecto, adxudicaráselle ata un máximo de 12 puntos, en base ao estudo realizado polos técnicos da OdR, para
obras de pintura, pavimentos, alicatados, reparacións, adecuación e rehabilitación de fachadas, reposición de elementos
de fachada, reparación de muros degradados, substitución de carpintarías, canles e baixadas, reparación e adecuación de
instalacións, retellados de cuberta, pequenas modificacións de tabicaría, mellora das condicións de habitabilidade, mellora
das condicións de illamento térmico e acústico, obras para a mellora da eficiencia enerxética, mellora da iluminación e
ventilación das vivendas, servizos hixiénicos, mellora da instalación de cociñas sen obxecto decorativo, e demais obras
similares que sexan estimadas polos técnicos da OdR.
Non se valorarán as seguintes obras:
• As tendentes á decoración ou ornamentación de fachadas, a utilización de aplacados ou recercados de pedra.
• As obras de picado do revestimento exterior para deixar a cachotaría á vista (agás sexa unha condición imposta polo
Departamento Territorial de Patrimonio da Xunta de Galicia).
• A colocación de reixas ou persianas exteriores, molduras ou pingadeiras de pedra, as carpintarías de pvc, a substitu-
ción de carpintarías de madeira por outro material e as carpintarías e demais materiais e sistemas construtivos que traten
de imitar a outros materiais ou sistemas.
• O emprego de morteiros de cemento ou elementos de formigón.
• A construción de placas de piso ou de tellado utilizando materiais derivados do cemento.
• A substitución da estrutura de madeira do tellado por unha de elementos derivados do cemento.
• A substitución de ventás de madeira por ventás de outro material, agás informe motivado da OdR ou condición da
licenza.
Nas obras nas que se utilicen os materiais idóneos definidos nos anteriores parágrafos, poderáselle aplicar un coefi-
ciente adicional, máximo de 2,50, sendo compatible co coeficiente anterior.
Nas obras de conservación dos elementos de valor histórico-artístico ou de eliminación de elementos engadidos, elimi-
nación de materiais incoherentes ou aplacados que non resulten adecuados ou coherentes coa configuración ambiental da
edificación poderáselle aplicar un coeficiente adicional de 1,50, sendo compatible co coeficiente do seguinte parágrafo.
Nas obras que se propoñan para mellorar a eficiencia enerxética, utilizando a xeotermia ou paneis solares, caldeiras de
biomasa ou similares poderáselle aplicar un coeficiente adicional de 1,20, sendo compatible cos anteriores parágrafos.
A puntuación máxima que se pode acadar neste apartado será de 36 puntos.

C) ANTIGÜIDADE DA EDIFICACIÓN
O obxectivo deste apartado é o de favorecer a rehabilitación das edificacións con maior antigüidade, segundo os
criterios que a seguir se reflicten.
A antigüidade da edificación poderase acreditar mediante documentos que avalen esa circunstancia, e así se acepten
polo/s técnico/s da OdR, ou no seu defecto, mediante xustificación que consideren os técnicos da OdR.
A puntuación obterase segundo os contidos do seguinte cadro:

De 15 a 40 anos 7 puntos
De 41 a 70 anos 15 puntos
Máis de 70 anos 22 puntos

No caso das edificacións que están cualificadas na Memoria-Programa do A.R.I. coa protección ambiental, aplicaráselle
un coeficiente adicional de 1,15; se a protección fose estrutural ou integral, o coeficiente a aplicarlle é de 1,227.
A puntuación máxima que se pode acadar neste apartado será de 27 puntos.
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 157

BASE 7ª. COMPATIBILIDADE DAS AXUDAS


Estas axudas son compatibles con calquera outra, desta ou doutras administracións, coas limitacións que se es-
tablezan nas distintas normativas reguladoras de outras axudas, sen que se poida superar, en ningún caso, o 100% do
orzamento protexible.

BASE 8ª. ÓRGANOS COMPETENTES PARA A ORDENACIÓN, INSTRUCIÓN E RESOLUCIÓN DO PROCEDEMENTO.


1. A iniciación do procedemento realizarase mediante a aprobación das correspondentes bases da convocatoria que terá
necesariamente o contido indicado no artigo 20.2 da Lei de Subvencións de Galicia, o órgano competente é o Alcalde.
2. A instrución do procedemento corresponderá ós/ás técnicos/as da OdR, que realizarán de oficio cantas actuacións
estimen necesarias para a determinación, coñecemento e comprobación dos datos en virtude dos que deberá formularse a
proposta de resolución. Nos expedientes constará o informe do órgano instrutor no que se acredite que, á vista da informa-
ción dispoñible, os/as beneficiarios/as cumpren todos os requisitos necesarios para acceder ás subvencións.
3. As propostas de concesión das subvencións formularanse polo órgano instrutor (OdR) ó órgano concedinte (Xunta
de Goberno Local).
4. A resolución dos expedientes corresponderá a Xunta de Goberno Local, trala proposta formulada polo órgano
instrutor.

BASE 9ª. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES


1. A solicitude para participar nas presentes bases da convocatoria formalizarase mediante o modelo de impreso que
figura no Anexo 1 e que se atopará dispoñible na Oficina de Rehabilitación (OdR) e na páxina web do Concello.
2. As solicitudes dos interesados achegarán os documentos e informacións determinados nas presentes bases da
convocatoria.
3. En todo caso, o peticionario/a deberá solicitar unha visita de inspección técnica previa ao inicio das obras para as
que se solicita axuda, esta será efectuada polos/as técnicos/as da OdR para comprobar o estado da edificación e asesorar
ao peticionario/a sobre as posibilidades de mellora e rehabilitación do inmoble.
4. O prazo de presentación das solicitudes será de 20 días naturais a contar dende o día seguinte da publicación das
presentes bases da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia (BOP).

BASE 10ª. DOCUMENTACIÓN QUE SE ACHEGA COA SOLICITUDE


Realizada a visita de inspección correspondente, as solicitudes de axudas económicas presentaranse en impreso
oficial normalizado, coa achega da seguinte documentación:

1.Documentación relativa ao solicitante:


a) Fotocopia cotexada do DNI ou documento legalmente equivalente, vixente, do/a solicitante e, de ser o caso, do/a
seu/súa representante.
b) Cando se trate de actuacións nos elementos comúns dos edificios en réxime de propiedade horizontal deberá
achegarse certificación do secretario/a da comunidade de propietarios/as da acta da reunión na que se designou ao seu
presidente/a e da acta na que se recolla o acordo de realización das obras. Así mesmo, mediante documento público
acreditarase a cota de participación de cada veciño respecto do edificio. Se non existise comunidade de propietarios/as
legalmente constituída, deberá achegarse un escrito no que conste a conformidade de todos/as os/as copropietarios/as
coa realización das obras, e deberán designar a un veciño como secretario accidental a efectos de notificacións e acreditar
a cota que lles corresponde segundo as escrituras e superficie de cada vivenda de mutuo acordo.
c) Documentación acreditativa dos ingresos e da composición familiar:
• Fotocopia cotexada da última declaración sobre o imposto do IRPF, asinada ou con selo bancario, co prazo de pre-
sentación vencido.
• Declaración da renda telemática co Código Seguro de Verificación.
• Certificado de imputacións da Axencia Tributaria, no caso de non ter obriga de facer declaración.
Os ingresos familiares ponderados das persoas físicas beneficiarias das axudas non poderán exceder de 6,5 veces o
IPREM (Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples)
d) Achegarase tamén certificado de empadroamento, con independencia de se se vive no inmoble a rehabilitar ou non.

2. Documentación acreditativa da titularidade de dereitos sobre o inmoble:


a) Nos supostos de propiedade ou dereito de uso: contrato ou escritura de compravenda, certificación ou nota simple
do Rexistro da Propiedade, escritura de partición do legado hereditario, testamento e certificado de últimas vontades,
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 158

escritura pública de doazón, ou calquera outra documentación que acredite suficientemente a titularidade do inmoble. Toda
a documentación que se presente deberá estar cotexada.
b) Nos supostos de arrendamento, e á marxe de que as obras sexan promovidas polo propietario/a ou polo inquilino/a,
deberá achegarse, ademais do establecido no punto anterior, fotocopia cotexada do contrato de arrendamento e do con-
venio entre o propietario/a e o inquilino/a no que se faga constar a descrición das obras e a autorización do propietario/a
para realizalas, cando tal autorización sexa legalmente esixible e, de ser o caso, a súa repercusión na renda contractual e
nas demais condicións pactadas.

3. Documentación relativa ao destino da vivenda:


a) Cando o/a solicitante sexa ou vaia ser residente habitual e permanente da vivenda para rehabilitar, deberá achegar:
certificado de empadroamento ou compromiso escrito de destinar a vivenda á súa residencia habitual, e permanente polo
menos durante un período de cinco anos dende a aprobación definitiva das axudas solicitadas.
b) Cando o/a solicitante non habite na vivenda para rehabilitar, compromiso escrito de destinar a vivenda a residencia
familiar habitual e permanente de terceiras persoas no prazo máximo de seis meses e de manter a súa ocupación, cando
menos, por cinco anos contados dende a aprobación definitiva das axudas.

4. Documentación relativa as obras:


a) No caso de obras maiores terá que achegar un anteproxecto das obras que se pretenden levar a cabo.
O proxecto técnico que se presente para a licenza de obra maior quedará vinculado ao anteproxecto que se presentou
para a solicitude da axuda, axustándose integramente a el, sendo causa de perda da axuda o feito de realizar modificacións
nos citados documentos técnicos, agás se poida motivar polo/s técnico/s da OdR que a modificación está xustificada.
b) De seren obras menores, como mínimo presentará unha descrición das obras que se desexan acometer e bosquexos
acoutados delas.
En todos os casos, o contratista deberá aportar o Plan de Seguridade e Saúde antes do comezo das obras.
5. Fotografías do estado actual do inmoble.
6. Declaración xurada de todas as subvencións solicitadas, tanto aprobadas ou concedidas, como as pendentes de
resolución das distintas Administracións públicas competentes ou de calquera dos seus organismos, para as actuacións
subvencionadas nestas bases da convocatoria, de acordo co previsto no artigo 11.1.d) da Lei de subvencións de Galicia.
7. Declaración de non estar incursos/as nas causas de prohibición para obter a condición de beneficiarios de subven-
cións establecidas no artigo 10.2 e 3 da Lei de subvencións de Galicia.
8. Certificados de estar ao corrente das obrigas tributarias, a nivel estatal, autonómico e local e coa Seguridade
Social.
9. Certificación da conta bancaria a nome dos/as solicitante/s beneficiarios/as.
10. A solicitude de subvención debe acompañarse da solicitude de licenza de obras e as liquidacións de tributos que
correspondan.
11. Outros documentos que, se é o caso, resulten necesarios como complemento da documentación anterior.
A solicitude de subvención implica a aceptación das bases e obrigas establecidas na Ordenanza reguladora das axudas,
así como a autorización para acadar os datos en poder das administracións públicas que sexan necesarios para a tramita-
ción da solicitude.

BASE 11ª. TRAMITACIÓN DAS SOLICITUDES E PROCEDEMENTO DE CONCESIÓN


1. O órgano instrutor á vista do expediente, formulará a proposta de resolución de cualificación provisional das actua-
cións para as que se solicita axuda.
2. O Concello de Rianxo, unha vez teña adoptada proposta motivada de cualificación provisional das actuacións para as
que se solicita axuda, remitiralle a Delegación Provincial da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas as
solicitudes de axuda, acompañadas da pertinente documentación, para que por esta se realice a preceptiva cualificación
provisional, a cal se notificará ós/ás interesados/as polo Concello.
3. Coa solicitude e a documentación complementaria que corresponda (que inclúe a cualificación provisional das actua-
cións, para as que se solicita axuda, concedida pola Delegación Provincial da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infra-
estruturas) , e logo dos informes oportunos, a Xunta de Goberno Local, tras a proposta da OdR, resolverá sobre a concesión
inicial das axudas. Esta aprobación inicial terá a condición de acto de trámite necesario para a obtención das axudas.
4. Unha vez recibida a comunicación da aprobación inicial (que inclúe a cualificación provisional das actuacións con-
cedida pola Delegación Provincial da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas e a concesión inicial das
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 159

axudas), o/a solicitante deberá colocar no exterior da vivenda ou edificio o cartel informativo do programa de axudas para a
rehabilitación de acordo co deseño proposto pola OdR; o cal deberá permanecer ata o cobro total das axudas solicitadas.
5. Logo de efectivamente executadas as obras, dentro do prazo establecido na cualificación provisional das actuacións
ou na prorroga solicitada dentro do prazo e autorizada, e acreditado pola OdR este extremo e o cumprimento das condicións
establecidas, expedirase polos/as técnicos/as da OdR a correspondente certificación de obra executada e o informe de
execución no prazo concedido para esta.
6. Unha vez completa a documentación a Xunta de Goberno aprobará a certificación de obra e remitirase o certificado
da devandita aprobación xunto coa restante información necesaria para que a Delegación Provincial expida a resolución de
cualificación definitiva das actuacións, que será remitida ó concello para a súa comunicación ó/á interesado/a.
7. As propostas de resolución provisional e definitiva das actuacións non crean dereito ningún a favor do/a beneficiario/a
proposto/a, fronte á Administración, mentres non se notificase a resolución da concesión das axudas.
8.Logo de recibida polo Concello a resolución de cualificación definitiva das actuacións, o órgano competente resolverá
definitivamente o procedemento de concesión de axudas de forma motivada e previa acreditación da ocupación da vivenda,
se fose o caso.
9. O prazo máximo para resolver e notificar a resolución do procedemento será o establecido na Lei Xeral de Subven-
cións ou o superior que, se é o caso, se estableza por lei ou norma da UE.
10. O vencemento do prazo máximo sen terse notificado a resolución lexitima ós/ás interesados/as para entender
desestimada por silencio administrativo a solicitude de concesión da subvención.
11. Publicaranse no taboleiro de editos do Concello as subvencións concedidas, con expresión das bases da convoca-
toria, o programa e crédito orzamentario ao que se imputen, beneficiario/a, cantidade concedida e finalidade da subvención.
Ademais de publicarse un extracto da resolución pola que se ordena a publicación, indicarase tamén o lugar onde se atope
exposto o seu contido íntegro.

BASE 12ª . CONTRATACIÓN, INICIO, EXECUCIÓN E REMATE DAS OBRAS


1. Os/as solicitantes poderán contratar as obras coas empresas de construción que posúan o correspondente docu-
mento de cualificación empresarial e cos/as profesionais competentes que consideren máis oportunos.
2. Non entanto, cando o importe do gasto subvencionable supere a contía de 30.000,00 euros, o beneficiario deberá
solicitar como mínimo tres ofertas, seleccionándose de acordo con criterios de eficiencia e economía aquela que resulte
máis vantaxosa. Noutro caso, xustificarase expresamente a escollida en memoria elaborada para o efecto.
3. Deberá constar na OdR o orzamento de execución definitivo, asinado polas partes.
4. As obras deberán comezar no prazo máximo de dous meses a partir da notificación da concesión inicial da axuda e
da cualificación das actuacións pola Delegación Provincial da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas.
O devandito prazo poderá prorrogarse polo mesmo prazo, logo de solicitude xustificada. Transcorrido este período sen que
comezasen as obras, arquivarase o expediente tras trámite de audiencia ao interesado/a.
5. O contratista das obras comunicará formalmente a data do comezo das obras, o prazo de execución, as empresas
que interveñen e o importe do orzamento de obras de cada empresa, de forma que poida quedar constancia deses datos.
6. As obras deberán executarse no prazo máximo establecido no acordo de concesión inicial das axudas. Este prazo
poderá ser prorrogado por proposta da OdR, previa autorización da Delegación Provincial da Consellería de Medio Ambiente,
Territorio e Infraestruturas, se así o demanda o/a promotor/a solicitante das axudas, dentro do prazo inicialmente con-
cedido, e media causa xustificada. A prórroga só se concederá unha vez e non poderá exceder a súa duración do tempo
prescrito para o prazo orixinal.
7. A interrupción das obras por un prazo superior aos tres meses sen causa xustificada producirá a caducidade das
axudas inicialmente aprobadas.
8. As obras deberán axustarse ás prescricións contidas no proxecto técnico ou documentación que serviu de base para
a concesión inicial das axudas, non admitíndose máis modificacións na súa execución que as autorizadas pola OdR que, en
todo caso, deberán estar amparadas pola correspondente licenza.
9. A OdR prestará o seu asesoramento técnico na execución das obras e poderá, en todo o caso, supervisar de oficio
as obras sempre que o considere oportuno, co obxecto de comprobar a súa correcta execución e o cumprimento das
condicións ás que estean sometidas en virtude das axudas concedidas.
10. Coa finalidade de garantir o axeitado seguimento das obras, a solución de posíbeis incidencias e a coordinación
entre o solicitante das axudas, a OdR e as empresas executoras das obras, nomearase un/unha representante único/a
encargado/a da coordinación co/a técnico/a da Oficina encargado/a do seguimento.
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 160

11. Finalizadas as obras e a partir da elaboración do informe derradeiro de obra ou, de ser o caso, desde que se
acredite o cumprimento das condicións sinaladas na aprobación inicial tramitarase a aprobación definitiva da axuda, logo
da presentación da documentación redactada polo seu/súa técnico/a director/a e as facturas correspondentes, co fin de
que os servizos técnicos da OdR redacten o correspondente informe no que se fará constar, cando menos, as datas de
inicio e finalización das obras e o seu custo derradeiro, así como o cumprimento das condicións ás que estean sometidas
as actuacións.
12. En obras que precisen licenza de primeira ocupación, o outorgamento desta será imprescindíbel para continuar co
trámite de aprobación definitiva das axudas.

BASE 13ª. PRAZOS DE EXECUCIÓN E XUSTIFICACIÓN


1. O prazo de execución das obras será o determinado, para cada caso, polo/s técnico/s de OdR, segundo o tipo de
obras a realizar, que en ningún caso poderá ser superior a 18 meses.
2. O prazo de xustificación e execución da obra, dependera do ano asignado pola OdR, agás prórroga expresamente
concedida. En todo caso, será o 9 setembro do ano asignado para a execución.

BASE 14ª. CAUSAS DE DENEGACIÓN E PERDA DAS AXUDAS


As axudas poderán ser denegadas ou canceladas polas seguintes causas:
a) Non reunir as condicións esixidas por esta ordenanza, relativas ós/ás solicitantes ou aos inmobles para rehabilitar.
b) A realización de obras non previstas no proxecto e que non estean autorizadas polo/s técnico/s da OdR nin ampa-
radas por licenza urbanística.
c) A grave incorrección técnico-construtiva das obras, apreciada pola OdR e constatada no proxecto ou na súa
execución.
d) A non execución de obras previstas inicialmente que teñan incidencia nas condicións de habitabilidade a respecto
do estado previo do inmoble.
e) Iniciar as obras sen dar conta á OdR.
f) Incumprir os prazos sinalados na aprobación inicial ou nas prórrogas concedidas, así como as condicións relativas á
ocupación das vivendas.
g) O impedimento ou obstáculo do acceso ás obras ós/ás técnicos/as da OdR por parte do/a promotor/a ou do/a
contratista.
Así mesmo, teñen a obriga do reintegro, total ou parcial, da subvención ou da axuda pública percibida no suposto de
incumprimento das condicións establecidas para a súa concesión.

BASE 15ª. PAGAMENTO DAS AXUDAS


As axudas concedidas inicialmente non suporán dereito a favor dos solicitantes se non procede a concesión definitiva.
As axudas concedidas definitivamente serán aboadas unha vez que certifique o Concello a finalización das obras e que a
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas emita o documento de cualificación definitiva.

BASE 16ª. RECURSOS


Contra a resolución definitiva do procedemento, ditada pola Xunta de Goberno Local, e que esgota a vía administrativa,
consonte o establecido no artigo 109, da Lei 30/1992, de 26 de novembro, Réxime Xurídico das Administracións Públicas e
do Procedemento Administrativo Común, poderase interpoñer recurso potestativo de reposición perante o mesmo órgano que
o/os ditou, ou ser impugnados directamente perante a orde xurisdicional contencioso-administrativa, segundo o artigo 116, da
Lei 30/1992, de 26 de novembro, Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA


Atenderase, en todo caso, ao previsto na Ordenanza Municipal reguladora das axudas para a rehabilitación de edificios
e vivendas nas Áreas de Rehabilitación Integrada dos núcleos de Rianxo, Fincheira e Rianxiño.
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 161

ANEXO I

SOLICITUDE DE AXUDAS Á REHABILITACIÓN DE VIVENDAS E EDIFICIOS SITUADOS NA ÁREA DE REHABILITACIÓN INTE-


GRAL DOS NÚCLEOS DE RIANXO, FINCHEIRA E RIANXIÑO

DATOS DO SOLICITANTE (EN MAIÚSCULAS) EXP. Nº

APELIDOS E NOME NIF

EN REPRESENTACIÓN CIF

ENDEREZO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

NOME DA VÍA PÚBLICA NÚMERO ANDAR

CP MUNICIPIO PROVINCIA TELÉFONO

Solicito unha axuda económica á rehabilitación da vivenda ou edificio situado na Área de Rehabilitación Integral dos núcleos de Rianxo, Fin-
cheira e Rianxiño, concretamente en:
Rúa / Praza
Número Andar

En calidade de:

Propietario/a  Copropietario/a  Inquilino/a  Presidente/a comunidade prop. 

Lexislación aplicable:
• RD 2066/2008, de 12 de decembro, do Ministerio de Vivenda
• D 402/2009, de 22 de outubro, da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas
• Ordenanza Municipal Reguladora das axudas para a rehabilitación de edificios e vivendas nas Áreas de rehabilitación Integrada dos nú-
cleos de Rianxo, Fincheira e Rianxiño, publicada no BOP nº 7 de xaneiro de 2009

Rianxo, _____ de ___________ de 201__

Sinatura do/a solicitante

ALCALDE DO CONCELLO DE RIANXO

Rianxo, 9 de novembro de 2011


O Alcalde do Concello de Rianxo
Adolfo F. Muíños Sánchez
2011/14797
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 162

Administración Local
Municipal

Toques

Anuncio sobre exposición pública do padrón das taxas polos servizos de subministración de auga e conservación de
contadores e acometidas
Exposición pública do padrón das taxas polos servizos de subministración de auga e conservación de contadores, e
acometidas.
Configurado pola empresa concesionaria do servizo de subministración domiciliaria de auga potable o padrón das taxas
polos servizos de subministración de auga e conservación de contadores e acometidas, correspondente ao 4.º trimestre de
2011, o citado padron estará a disposición do público durante 15 días dende a publicación do presente anuncio no BOP no
taboleiro de anuncios do Concello de Toques en horario de 09.00 a 14.00 horas, de luns a venres, para que os interesados
poidan examinalo e, no seu caso, formular as reclamacións oportunas.
Contra estes actos poderá formularse perante o Sr. alcalde, o recurso de reposición previo o contencioso-administrativo
do artigo 14.2 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora
das facendas locais, nos termos previstos en dito precepto legal.
Neste senso, a publicación no Boletín Oficial da Provincia deste anuncio, produce efectos de notificación expresa ao
abeiro do disposto no artigo 102.3 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.
O pago poderá efectuarse nas oficinas da empresa ESPINA & DELFIN, S.L., abertas ao público de 11.00 a 13.00 horas
os martes e venres.
Transcorrido o período voluntario de pago establecido as débedas pendentes esixiranse pola vía de constrinximento coa
recarga de prema, os xuros de mora e os custos que se produzan.

Toques, 03 de novembro de 2011.


O alcalde
Asdo.: Jorge Francisco Calvo Pestonit
2011/14734
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 163

Administración Local
Municipal

Toques

Anuncio de dedicación parcial

ANUNCIO
O Concello en sesión celebrada o día 22 de setembro de dous mil once, adoptou o acordo de aprobar as dedicacións
parciais que a continuación se reseñan:

Dedicacións parciais:
- Concelleira de Xuventude e Voluntariado: Dna. Ana Mato Salgado, cunha retribución bruta anual de 4.638,62 €.

O que se fai público de acordo co establecido no artigo 75.5 da Lei 7/1985 do 2 de abril.-
Toques, 8 de novembro de 2011.
O Alcalde,
Asdo.: Jorge Francisco Calvo Pestonit
2011/14737
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 164

Administración Local
Municipal

Vilarmaior

Aprobación definitiva modificación ordenanza fiscal nº 5

ANUNCIO
Aprobada inicialmente polo Pleno deste concello en sesión de data vinte nove de setembro de dous mil once, a modifi-
cación da ordenanza fiscal nº 5, reguladora da taxa sobre recollida de lixo e residuos sólidos urbanos, e unha vez rematado
o prazo de trinta días de exposición ao público, publícase o acordo elevado a definitivo por non se presentar reclamacións,
así como o texto íntegro da modificación, de conformidade co disposto no artigo 70.2 da Lei 7/1985 do 2 de abril regula-
dora das bases de réxime local, en relación co artigo 17.4 do Texto refundido da lei reguladora das facendas locais.
Artigo 5º.- Cota tributaria.
1.- A cota tributaria, que será anual, consistirá nunha cantidade fixa, por unidade de local, que se determinará en
función da natureza e destino dos inmobles.
2.- As cotas a aplicar serán as seguintes:
Por cada vivenda: 35 €
Por cada local comercial: 65 €
Por outros non incluídos anteriormente: 65 €
Esta modificación será de aplicación desde o un de xaneiro de 2012.

Vilarmaior, 14 de novembro de 2011


O ALCALDE,
Carlos Vázquez Quintián
2011/14968
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 165

Administración Local
Municipal

Vilarmaior

Aprobación definitiva modificación ordenanza nº 12

ANUNCIO
Aprobada inicialmente polo Pleno deste concello en sesión de data vinte nove de setembro de dous mil once, a modifi-
cación da ordenanza fiscal nº 12, reguladora da taxa pola prestación do servicio do subministro domiciliario de auga potable
e das acometidas á rede xeral de abastecemento de auga, e unha vez rematado o prazo de trinta días de exposición ao
público, cómpre proceder á publicación do acordo elevado a definitivo por non se presentar reclamacións, así como o texto
íntegro da modificación, de conformidade co disposto no artigo 70.2 da Lei 7/1985 do 2 de abril reguladora das bases de
réxime local, en relación co artigo 17.4 do Texto refundido da lei reguladora das facendas locais.

Artigo 6º.- Cota tributaria.


1.- A cota tributaria, é a contida nas tarifas seguintes:

Usos domésticos
Cota fixa mensual 3,63 € /abonado mes
Consumo
Ata 10 m3/mes 0,29 € /m3
Máis de 10 m3 a 20 m3/mes 0,40 € /m3
Máis de 20 m3/mes 0,93 € /m3
Usos comerciais e industriais/agrícolas e gandeiros
Cota fixa mensual 4,54 € /abonado mes
Consumo
Ata 10 m3/mes 0,38 € /m3
Máis de 10 m3 a 20 m3/mes 0,56 € /m3
Máis de 20 m3/mes 0,93 € /m3
Usos para obras
Cota fixa mensual 4,54 € /abonado mes
Consumo
Ata 10 m3/mes 0,38 € /m3
Máis de 10 m3 a 20 m3/mes 0,56 € /m3
Máis de 20 m3/mes 0,93 €/ m3
Conservación de acometidas e contadores
De acometidas 0,32 € /abonado mes
De contadores 0,27 €/abonado mes
Xestión de cobro a impagados
Cobro aos abonados morosos dos gastos ocasionados pola comunicación dos recibos pendentes de pago 3,82 €
Dereitos de obra da acometida á rede de auga municipal e instalación de contador
Ata 5 metros á rede em tubería de 1” 605,93 €/unidade
O exceso de 5 metros se facturará previo orzamento realizado pola empresa concesionaria
Formalización de póliza por conexión á rede 54,54 €
Formalización de póliza por cambio de titularidade 12,11 €

2.- As tarifas anteriores non inclúen o IVE, que se engadirá en todo caso.
Esta modificación será de aplicación desde o un de xaneiro de 2012.

Vilarmaior, 14 de novembro de 2011


O ALCALDE,
Carlos Vázquez Quintián
2011/14975
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 166

Administración Local
Municipal

Deltebre

Citación por comparecencia

ANUNCIO
PARA NOTIFICAR LA PROVIDENCIA DE APREMIO A DIVERSOS DEUDORES
No habiéndose podido practicar directamente la notificación personal a los deudores que figuran en la relación adjunta,
a pesar de haberse intentado en la forma debida, se procede, de conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la
Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, a efectuar la citada notificación, mediante el presente anuncio.
De conformidad con lo establecido en el artículo 70 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real De-
creto 939/2005, de 29 de julio (BOE de 2.9.05), se comunica que en los títulos ejecutivos correspondientes a los sujetos
pasivos, conceptos e importes que al final se relacionan, el tesorero del Ayuntamiento, dictó providencia liquidando el
recargo del 20% de la deuda pendiente.
Se requiere al deudor para que una vez transcurrido el periodo voluntario de cobro de la deuda referenciada, sin que
la misma haya sido hecha efectiva y comunicándole el comienzo del devengo de los intereses de demora; efectúe el pago
de la deuda no ingresada, incluido el recargo de apremio reducido del 10%, advirtiéndole que si no lo hiciera en el plazo al
que se refiere el artículo 62.5 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria; se procederá al embargo de sus
bienes o a la enajenación de las garantías existente para el cobro de la deuda con inclusión del recargo de apremio del 20%
y de los intereses de demora que se devenguen hasta la fecha de la cancelación de la deuda.
LUGAR Y PLAZO DE COMPARECENCIA:
Los obligados tributarios o sus representantes deberán comparecer para ser notificados en la oficina de recaudación
de este ayuntamiento, en el plazo de 15 días naturales, contado desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial de la Província. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales el día siguiente al del vencimiento de plazo señalado.
Igualmente, se les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento mantenién-
dose el derecho que les asiste a comparecer en cualquier momento del mismo.
PLAZOS Y LUGAR DE INGRESO:
a) Las deudas notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, se ingresarán hasta el día 20 del mismo mes, o inmediato
hábil posterior.
b) Las deudas notificadas entre los días 16 y último de cada mes, se ingresarán hasta el día 5 del mes siguiente, o
inmediato hábil posterior.
El ingreso se podrá efectuar en la Oficina Municipal de Recaudación del Ayuntamiento de Deltebre, sito en plaza 20 de
Mayo n.° 1 (43580 DELTEBRE).
En caso de no efectuarse el ingreso, se procederá al embargo de los bienes de los deudores o a la ejecución de las
garantías existentes.
FORMAS DE PAGO:
a) En metálico.
b) Mediante giro postal.
c) Mediante cheque nominativo a favor de este Ayuntamiento.
d) Mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente abierta en la entidad “Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelo-
na” número 2100-0170-02-0200319497, cuyo titular es este Ayuntamiento.
INTERESES DE DEMORA Y COSTAS DEL PROCEDIMIENTO:
De acuerdo con lo previsto en el artículo 72 del Reglamento General de Recaudación, las cuotas no satisfechas en
período voluntario generarán intereses de demora desde el día siguiente a la conclusión del citado período, hasta el día de
su cobro.
Serán a cargo de los deudores las costas causadas en el procedimiento de apremio, comprendidas en el artículo 113
del citado Reglamento.
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 167

RECURSOS:
Contra la presente resolución que es definitiva en la vía administrativa, se podrá interponer el siguiente recurso:
Recurso de reposición previo al recurso contencioso-administrativo, ante el tesorero en el plazo de un mes a partir de la
fecha siguiente a la publicación de la presente notificación, de conformidad con lo establecido por el artículo 14.2 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.
No obstante, se podrá interponer cualquier otro recurso que se considere procedente.
Se advierte que en el procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, únicamente se suspenderá en los
casos previstos en los artículos 165 de la Ley General Tributaria y artículo 73 del Reglamento General de Recaudación.
Asimismo se advierte que podrá solicitarse aplazamiento o fraccionamiento del pago.

Deltebre, a 4 de noviembre de 2011.


LA RECAUDADORA
Fdo. Belén Verge Bertomeu

NOM DNI/NIF RECIBO Import Pendent


POWER HOLDING GESTIO, SL B-62869326 BIUR-2010-2-00016009-00 184,41 184,41
POWER HOLDING GESTIO, SL B-62869326 BIUR-2010-1-00043395-00 184,41 184,41

2011/14832
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 168

Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia

1ª Instancia 11 A Coruña

Expediente de dominio. Inmatriculación 53/2009-A


Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. INMATRICULACION 0000053 /2009-A
Sobre: EXPEDIENTE DE DOMINIO INMATRICULACION
De D/ña. MARIA LUZ TAIBO VAZQUEZ
Procurador/a Sr/a. IGNACIO ESPASANDIN OTERO
Contra D/ña.
Procurador/a Sr/a.

EDICTO
CARMEN CARBALLO RAMOS, SECRETARIA JUDICIAL DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N° 11 DE LOS DE A
CORUÑA
HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue el expediente de dominio número 53/2009 a instancia de Dª. María Luz
Taibo Vázquez, representada por el procurador D. Ignacio Espasandín Otero, para la inmatriculación de una finca, descrita
en la siguiente forma:
AYUNTAMIENTO DE OLEIROS, PARROQUIA DE SAN COSME DE MAIANCA
Monte en “Valgas” ou Besta”, de vintesete áreas e setenta e cinco centiáreas, igual a seis ferrados e seis cuartillos.-
Linda: norte, montes de José Siso e outros; este, monte de Jesús Suárez Botana; sur, monte dos heredeiros de Manuel
Portela Illanes, e oeste, camiño de carro”.
Finca también conocida como “vinculeiro”
Por el presente y en virtud de lo acordado por providencia de esta misma fecha se convoca a las personas ignoradas a
quienes pueda perjudicar la inscripción solicitada, y al colindante D. Manuel Rodríguez Fernández , cuyo domicilio se desco-
noce y cuando correspondiere, a los eventuales herederos o causahabientes, así como a todas las personas desconocidas
e inciertas a quien pudiera afectar la inscripción que se pretende para que en el término de los diez días siguientes a la
publicación de este edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga, si dejado transcu-
rrir dicho plazo sin hacer manifestación alguna se entenderá que no muestran oposición a la inscripción
En A Coruña a veinte de febrero de dos mil nueve
LA SECRETARIO JUDICIAL
CARMEN CARBALLO RAMOS
2011/14826
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 169

Administración de Justicia
Juzgados de Instrucción

1ª Instancia e Instrucción 2 Padrón

Expediente de dominio. Reanudación del tracto 230/2011


Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACION DEL TRACTO 0000230 /2011
Sobre EXPEDIENTE DE DOMINIO REANUDACION TRACTO
De D/ña. JOSE LUIS MENDEZ NOGUEIRA
Procurador/a Sr/a. ROSA MARIA GORIS MAYAN
Contra D/ña. MINISTERIO FISCAL
Procurador/a Sr/a.

EDICTO
DÑA ANA MARIA NAVARRO GOMEZ, SECRETARIA DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N° 002 DE PADRON.
HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACION DEL TRACTO
0000230 /2011 a instancia de JOSE LUIS MENDEZ NOGUEIRA, expediente de dominio para la inmatriculación de las
siguientes fincas:
RUSTICA: FINCA NUMERO 307 del plano general de la zona de concentración parcelaria de las Vegas de Pazos, ayunta-
miento de Padron. Terreno dedicado a labradío secano, al sitio de GANDARA LONDA, que mide dieciséis áreas, treinta y cinco
centiáreas. Linda, Norte, con Peregrina Rodríguez Romero (304) y otros; Sur y Oeste, camino construido por el Servicio de
Concentración Parcelaria y Este, Ramona Romero Varela (308). Sin cargas. Indivisible”
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Padrón al Tomo 324, Libro 81, Folio 212, Finca 6822, inscripción 1°.
Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el término de los diez días siguientes a la publicación de este edicto
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.
En PADRON a veintisiete de Octubre de 2011.
EL/LA SECRETARIO
2011/14825
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 170

Administración de Justicia
Juzgados de lo Social

Social 3 A Coruña

Autos número 792/2010. Ejecución 34/2011


DON JUAN REY PITA, SECRETARIO DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO TRES DE A CORUÑA, DOY FE Y
CERTIFICO: Que en autos núm.792/10, ejec. 34/11, seguidos a instancia de MARTA CRUZ ANTELO Y SILVIA SANCHEZ
PRIETO, contra la empresa ONKAWA BELLEZA, S.L, recayó DECRETO, de fecha 03.11.2011, que copiada en los particulares
necesarios dice así:
“Acuerdo:
a) Declarar al/a los ejecutado/s ONKAWA BELLEZA, S.L., en situación de INSOLVENCIA TOTAL por importe de 20.293,07
euros de principal, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional.
b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de Garantía Salarial, una
vez sea firme la presente resolución.
c) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante
quien dicta la resolución en el plazo de CINCO DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la
infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 186 LPL. El recurrente que no tenga la condición de trabajador
o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en la cuenta
del juzgado, en el debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código “31 Social- Revisión”.
Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con
la indicación “recurso” seguida del “código 31 Social- Revisión”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá
especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en
el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su
abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos
Autónomos dependientes de ellos.
Y para que así conste, a efectos de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y sirva de notificación a la
empresa Onkawa Belleza, S.L., expido y firmo el presente en A Coruña a 03 noviembre 2011.

El SECRETARIO JUDICIAL,
2011/14498
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 171

Administración de Justicia
Juzgados de lo Social

Social 3 A Coruña

Autos número 411/2009. Ejecución 150/2011


DON JUAN REY PITA, SECRETARIO DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO TRES DE A CORUÑA, DOY FE Y
CERTIFICO: Que en autos núm. 411/09, EJEC.150/11, seguidos a instancia de PAULA ANDREA SUAREZ ROA, contra
la empresa MAREMARLO DE HOSTELERIA S.L , recayó DECRETO DE FECHA 03.11.2011, que copiada en los particulares
necesarios dice así :
Acuerdo:
a) Declarar al/a los ejecutado/s MAREMARLO DE HOSTELERIA, S.L., en situación de INSOLVENCIA TOTAL por importe
de 2311,19 euros, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional.
b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de Garantía Salarial, una
vez sea firme la presente resolución.
c) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante
quien dicta la resolución en el plazo de CINCO DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la
infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 186 LPL. El recurrente que no tenga la condición de trabajador
o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en la cuenta nº
en el debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código “31 Social- Revisión”. Si el ingreso
se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación
“recurso” seguida del “código 31 Social- Revisión”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar
un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo
de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en
todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos
dependientes de ellos.
Y para que así conste, a efectos de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y sirva de notificación a la
empresa MAREMARLO DE HOSTELERIA S.L, expido y firmo el presente en A Coruña a 3 NOVIEMBRE 2011.

EL SECRETARIO JUDICIAL,
2011/14499
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 172

Administración de Justicia
Juzgados de lo Social

Social 3 A Coruña

Autos número 245/2009. Ejecución 136/2011


DON JUAN REY PITA, SECRETARIO DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO TRES DE A CORUÑA, DOY FE Y
CERTIFICO: Que en autos núm. 245/09,EJEC.136/11, seguidos a instancia de ROBERTO ANTONIO GARCIA GARCIA,
contra la empresa ANDRES BEN, recayó DECRETO DE 04.11.2011, que copiada en los particulares necesarios dice así:
Acuerdo:
a) Declarar al/a los ejecutado/s EMPRESA ANDRES SANCHEZ BEN, en situación de INSOLVENCIA TOTAL por importe de
3917,31 euros, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional.
b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de Garantía Salarial, una
vez sea firme la presente resolución.
c) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante
quien dicta la resolución en el plazo de CINCO DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la
infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 186 LPL. El recurrente que no tenga la condición de trabajador
o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en la cuenta nº
en el debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código “31 Social- Revisión”. Si el ingreso
se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación
“recurso” seguida del “código 31 Social- Revisión”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar
un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo
de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en
todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos
dependientes de ellos.
Y para que así conste, a efectos de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y sirva de notificación a la
empresa ANDRES SANCHEZ BEN, expido y firmo el presente en A Coruña a 04 NOVIEMBRE 2011.

EL SECRETARIO JUDICIAL,
2011/14551
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 173

Administración de Justicia
Juzgados de lo Social

Social 3 A Coruña

Autos número 104/2009. Ejecución 149/2011


DON JUAN REY PITA, SECRETARIO DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO TRES DE A CORUÑA, DOY FE Y
CERTIFICO: Que en autos núm.104/09,EJEC.149/11, seguidos a instancia de EUGENIO ENRIQUE SANCHEZ LOUZAN,
contra la empresa FILTROS ATLANTICO S.L, recayó DECRETO, que copiada en los particulares necesarios dice así:
Acuerdo:
a) Declarar al/a los ejecutado/s FILTROS ATLANTICO, S.L., en situación de INSOLVENCIA TOTAL por importe de 4474,40
euros, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional.
b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de Garantía Salarial, una
vez sea firme la presente resolución.
c) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante
quien dicta la resolución en el plazo de CINCO DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la
infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 186 LPL. El recurrente que no tenga la condición de trabajador
o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en la cuenta nº
en el debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código “31 Social- Revisión”. Si el ingreso
se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación
“recurso” seguida del “código 31 Social- Revisión”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar
un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo
de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en
todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos
dependientes de ellos.
Y para que así conste, a efectos de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y sirva de notificación a la
empresa FILTROS ATLANTICO S.L, expido y firmo el presente en A Coruña a 8 NOVIEMBRE 2011.

EL SECRETARIO JUDICIAL,
2011/14717
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 174

Administración de Justicia
Juzgados de lo Social

Social 3 A Coruña

Ejecución 185/2010
DON JUAN REY PITA, SECRETARIO DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO TRES DE A CORUÑA, DOY FE Y
CERTIFICO: Que en ejec. 185/10, seguidos a instancia de AVELINO LOSADA LÓPEZ Y OTRO, contra la empresa SELEMA
S.L, recayó decreto de 10.11.2011, que copiada en los particulares necesarios dice así:
Acuerdo:
a) Declarar al/a los ejecutado/s SELEMA, S.L., en situación de INSOLVENCIA TOTAL por importe de 14703,32 euros
(de los que 8772,44 Euros corresponden a Avelino Losada López y 5930,88 Euros a Jesus López Bergantiños), insolvencia
que se entenderá, a todos los efectos, como provisional.
b) Alzese el embargo de fecha 29.03.2011 sobre los vehículos.
c) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de Garantía Salarial, una
vez sea firme la presente resolución.
d) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante
quien dicta la resolución en el plazo de CINCO DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la
infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 186 LPL. El recurrente que no tenga la condición de trabajador
o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en la cuenta nº
en el debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código “31 Social- Revisión”. Si el ingreso
se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación
“recurso” seguida del “código 31 Social- Revisión”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un
ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de
observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo
caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos
Y para que así conste, a efectos de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y sirva de notificación a la
empresa SELEMA S.L, expido y firmo el presente en A Coruña a 10 NOVIEMBRE 2011.

EL SECRETARIO JUDICIAL,
2011/14877
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 175

Administración de Justicia
Juzgados de lo Social

Social 3 A Coruña

Autos número 331/2009. Ejecución 159/2011


DON JUAN REY PITA, SECRETARIO DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO TRES DE A CORUÑA, DOY FE Y
CERTIFICO: Que en autos núm.331/09, ejec. 159/11, seguidos a instancia de ANGEL EDUARDO MELLA CORRAL, contra
la empresa TABELLARIUS S.L., recayó decreto de fecha 09.11.2011, que copiada en los particulares necesarios dice así:
Acuerdo:
a) Declarar al/a los ejecutado/s TABELLARIUS, S.L., en situación de INSOLVENCIA TOTAL por importe de 10803,40
euros de principal (de los que 982,12 corresponden al 10% de interés legal de mora, insolvencia que se entenderá, a todos
los efectos, como provisional.
b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de Garantía Salarial, una
vez sea firme la presente resolución.
c) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante
quien dicta la resolución en el plazo de CINCO DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la
infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 186 LPL. El recurrente que no tenga la condición de trabajador
o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en la cuenta nº
en el debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código “31 Social- Revisión”. Si el ingreso
se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación
“recurso” seguida del “código 31 Social- Revisión”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar
un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo
de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en
todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos
dependientes de ellos.
Y para que así conste, a efectos de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y sirva de notificación a la
empresa TABELLARIUS S.L., expido y firmo el presente en A Coruña a 09 NOVIEMBRE 2011.

EL SECRETARIO JUDICIAL,
2011/14878
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 176

Administración de Justicia
Juzgados de lo Social

Social 3 A Coruña

Autos número 1159/2008. Ejecución 144/2011


DON JUAN REY PITA, SECRETARIO DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO TRES DE A CORUÑA, DOY FE Y
CERTIFICO: Que en autos núm.1159/08, seguidos a instancia de Mª JOSE PEREIRO AGRELO, contra la empresa PUERTA
FACIL BALIASA S.L, recayó decreto de 11.11.2011, que copiada en los particulares necesarios dice así:
Acuerdo:
a) Declarar al/a los ejecutado/s PUERTA FACIL BALIASA, S.L., en situación de INSOLVENCIA TOTAL por importe de
2045,19 euros, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional.
b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de Garantía Salarial, una
vez sea firme la presente resolución.
c) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante
quien dicta la resolución en el plazo de CINCO DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la
infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 186 LPL. El recurrente que no tenga la condición de trabajador
o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en la cuenta
del juzgado en el debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código “31 Social- Revisión”.
Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con
la indicación “recurso” seguida del “código 31 Social- Revisión”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá
especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en
el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su
abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos
Autónomos dependientes de ellos.
Y para que así conste, a efectos de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y sirva de notificación a la
empresa PUERTA FACIL BALIASA S.L, expido y firmo el presente en A Coruña a 11 NOVIEMBRE 2011.

2011/14884
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 177

Administración de Justicia
Juzgados de lo Social

Social 3 A Coruña

Ejecución 145.11
DON JUAN REY PITA, SECRETARIO DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO TRES DE A CORUÑA, DOY FE Y
CERTIFICO: Que en autos núm.135/10, ejec.145/11, seguidos a instancia de MARIA PILAR PAZ SÁNCHEZ , contra la em-
presa PANIFICADORES LUCENSE S.A, recayó DECRETO DE 11.11.2011, que copiada en los particulares necesarios dice así :
Acuerdo:
a) Declarar al/a los ejecutado/s PANIFICADORA LUCENSE, S.A., en situación de INSOLVENCIA TOTAL por importe de
141.080,79 euros, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional.
b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de Garantía Salarial, una
vez sea firme la presente resolución.
c) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante
quien dicta la resolución en el plazo de CINCO DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la
infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 186 LPL. El recurrente que no tenga la condición de trabajador
o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en la cuenta
del juzgado, debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código “31 Social- Revisión”. Si el
ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la
indicación “recurso” seguida del “código 31 Social- Revisión”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá
especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en
el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su
abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos
Autónomos dependientes de ellos.

Y para que así conste, a efectos de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y sirva de notificación a la
empresa PANIFICADORA LUCENSE, S.A, expido y firmo el presente en A Coruña a 11 NOVIEMBRE 2011.

El SECRETARIO JUDICIAL ,
2011/14938
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 178

Administración de Justicia
Juzgados de lo Social

Social 3 A Coruña

Ejecución 148.11
DON JUAN REY PITA, SECRETARIO DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO TRES DE A CORUÑA, DOY FE Y
CERTIFICO: Que en autos núm.340/09, Ejec. 148/11, seguidos a instancia de OMAR PEN OUCOS YAÑES Y OTRO , con-
tra la empresa ACTIVIDADES GALLEGAS DE LA ENERGIA S.A, recayó DECRETO 11.11.2011, que copiada en los particulares
necesarios dice así :
Acuerdo:
a) Declarar al/a los ejecutado/s ACTIVIDADES GALLEGAS DE LA ENERGIA, S.A., en situación de INSOLVENCIA TOTAL por
importe de 4741,78 euros, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional.
b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de Garantía Salarial, una
vez sea firme la presente resolución.
c) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante
quien dicta la resolución en el plazo de CINCO DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la
infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 186 LPL. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o
beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en la cuenta del
juzgado, debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código “31 Social- Revisión”. Si el ingreso
se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación
“recurso” seguida del “código 31 Social- Revisión”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un
ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de
observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo
caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales

Y para que así conste, a efectos de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y sirva de notificación a la em-
presa ACTIVIDADES GALLEGAS DE LA ENERGIA S.A, expido y firmo el presente en A Coruña a 11 NOVIEMBRE 2011.

El SECRETARIO JUDICIAL ,
2011/14941
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 179

Administración de Justicia
Juzgados de lo Social

Social 3 A Coruña

Demanda 1154/2009
Nº AUTOS: DEMANDA 0001154 /2009
MATERIA: ORDINARIO

DEMANDANTE/S: OSCAR MIGUEL FUENTES PATIÑO


DEMANDADO/S: CRISTALERIA Y ALUMINIO FERNANDO, S.L., VIDIRIO FERR, S.L.

EDICTO
D. JUAN REY PITA, SECRETARIO DE LO SOCIAL NúMERO 003 DE A CORUÑA.
HAGO SABER: Que por providencia dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de D./Dª. OSCAR
MIGUEL FUENTES PATIÑO contra CRISTALERIA Y ALUMINIO FERNANDO, S.L., VIDRIO FERR, S.L., en reclamación por ORDI-
NARIO, registrado con el nº 0001154 /2009 se ha acordado citar a CRISTALERIA Y ALUMINIO FERNANDO, S.L., y a VIDRIO
FERR, S.L., ambas con domicilio en A Telva 12-9, Cambre (A Coruña), a fin de que comparezca el día 2 de febrero de 2012, a
las 11’45 horas, para la celebración de los actos de conciliación y en su caso Juicio,que tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número 003 sito en C/MONFORTE S/N debiendo comparecer personalmente o mediante
persona legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es
única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia, y rendir confesión judicial en
el mismo acto, pudiéndole tener por confeso en caso de incomparecencia; requiriéndole asimismo, para que a dicho acto
aporte la documental interesada en demanda.
Se le hace saber que la copia de la demanda se encuentra a su disposición en la Secretaría de este Juzgado.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo aque-
llas que expresamente exceptúa la Ley de Procedimiento Laboral.
Y para que sirva de citación a CRISTALERIA Y ALUMINIO FERNANDO, S.L., y a VIDRIO FERR, S.L., se expide la presente
cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y colocación en el tablón de anuncios.

En A CORUÑA a once de Noviembre de 2011.


EL SECRETARIO JUDICIAL
2011/14950
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 180

Administración de Justicia
Juzgados de lo Social

Social 3 A Coruña

Demanda 1160/2009
Nº AUTOS: DEMANDA 0001160 /2009
MATERIA: ORDINARIO

DEMANDANTE/S:ABELARDO PAIS FARIÑA


DEMANDADO/S: CONSTRUCCIONES JOSE MARIA FERNANDEZ, S.A.

EDICTO
D. JUAN REY PITA, SECRETARIO DE LO SOCIAL NúMERO 003 DE A CORUÑA.
HAGO SABER: Que por providencia dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de D./Dª. ABELARDO
PAIS FARIÑA contra CONSTRUCCIONES JOSE MARIA FERNANDEZ, S.A., en reclamación por ORDINARIO, registrado con el nº
0001160 /2009 se ha acordado citar a CONSTRUCCIONES JOSE MARIA FERNANDEZ, S.A., domicilio en Carretera Coruña-
Carballo Km. 6 –Pastoriza – Arteixo (A Coruña), a fin de que comparezca el día 2 de febrero de 2012, a las 12’00 horas,
para la celebración de los actos de conciliación y en su caso Juicio,que tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado
de lo Social número 003 sito en C/MONFORTE S/N debiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente
apoderada, y con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia, y rendir confesión judicial en el mismo acto, pudién-
dole tener por confeso en caso de incomparecencia; requiriéndole asimismo, para que a dicho acto aporte la documental
interesada en demanda.
Se le hace saber que la copia de la demanda se encuentra a su disposición en la Secretaría de este Juzgado.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo aquellas
que expresamente exceptúa la Ley de Procedimiento Laboral.
Y para que sirva de citación a CONSTRUCCIONES JOSE MARIA FERNANDEZ, S.A., se expide la presente cédula para su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y colocación en el tablón de anuncios.

En A CORUÑA a once de Noviembre de 2011.


EL SECRETARIO JUDICIAL
2011/14953
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 181

Administración de Justicia
Juzgados de lo Social

Social 3 A Coruña

Ejecución 213.11-L
Nº AUTOS: EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 0000213 /2011
DEMANDANTE/S: ODILEIA PEREIRA DA SILVA
ABOGADO/A:
PROCURADOR:
GRADUADO/A SOCIAL:
DEMANDADO/S: IÑAKI SEOANE ZORRILLA-CERVECERIA PATXI
ABOGADO/A:
PROCURADOR:
GRADUADO/A SOCIAL:

EDICTO
D. JUAN REY PITA, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social nº 003 de A CORUÑA, HAGO SABER:
Que en el procedimiento EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 0000213 /2011 de este Juzgado de lo Social, seguido a
instancia de D. ODILEIA PEREIRA DA SILVA, contra la empresa IÑAKI SEOANE ZORRILLA-CERVECERIA PATXI, sobre DESPIDO,
se ha dictado la siguiente resolución que copiada en los particulares necesarios dice:
PARTE DISPOSITIVA
Dispongo: Despachar orden general de ejecución de sentencia a favor de la parte ejecutante, ODILEIA PEREIRA DA
SILVA, frente a IÑAKI SEOANE ZORRILLA-CERVECERIA PATXI, parte ejecutada, por importe de 6.572,19 euros en concepto
de principal, más otros 394,33 euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso, puedan
devengarse durante la ejecución y las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.
Contra este auto no cabe recurso alguno, sin perjuicio de que la parte ejecutada pueda oponerse al despacho de
ejecución en los términos previstos en el artículo 556 de la LEC y en el plazo de DIEZ DÍAS a contar desde el siguiente a la
notificación del presente auto y del decreto que se dicte.
Así lo acuerda y firma SSª. Doy fe.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en
el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir
forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

Y para que así conste, a efectos de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, a fin de que sirva de notificación
en forma a la empresa IÑAKI SEOANE ZORRILLA-CERVECERIA PATXI, expido y firmo el presente en A CORUÑA, a ocho de
Noviembre de 2011.

EL SECRETARIO JUDICIAL
2011/15004
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 182

Administración de Justicia
Juzgados de lo Social

Social 3 A Coruña

Ejecución 218.11
Nº AUTOS: EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 0000218 /2011
DEMANDANTE/S: ALEXANDER LONDOÑO GAVIRIA
ABOGADO/A:
PROCURADOR:
GRADUADO/A SOCIAL:
DEMANDADO/S: PROTECCIONES ANGAL, S.L.
ABOGADO/A:
PROCURADOR:
GRADUADO/A SOCIAL:

EDICTO
D. JUAN REY PITA, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social nº 003 de A CORUÑA, HAGO SABER:
Que en el procedimiento EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 0000218 /2011 de este Juzgado de lo Social, seguido
a instancia de D. ALEXANDER LONDOÑO GAVIRIA, contra la empresa PROTECCIONES ANGAL, S.L., sobre ORDINARIO, se ha
dictado la siguiente resolución que copiada en los particulares necesarios dice:
PARTE DISPOSITIVA
Dispongo: Despachar orden general de ejecución de sentencia a favor de la parte ejecutante, ALEXANDER LONDOÑO
GAVIRIA, frente a PROTECCIONES ANGAL, S.L., parte ejecutada, por importe 2.967,48 euros en concepto de principal, más
296,74 euros del incremento en el 10% en concepto de intereses de mora, y otros 178,04 euros que se fijan provisional-
mente en concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y las costas de ésta, sin perjuicio
de su posterior liquidación.
Contra este auto no cabe recurso alguno, sin perjuicio de que la parte ejecutada pueda oponerse al despacho de
ejecución en los términos previstos en el artículo 556 de la LEC y en el plazo de DIEZ DÍAS a contar desde el siguiente a la
notificación del presente auto y del decreto que se dicte.
Así lo acuerda y firma SSª. Doy fe.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en
el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir
forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

Y para que así conste, a efectos de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, a fin de que sirva de notifica-
ción en forma a la empresa PROTECCIONES ANGAL, S.L., expido y firmo el presente en A Coruña a once de Noviembre de
2011.

EL SECRETARIO JUDICIAL
2011/15007
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 183

Administración de Justicia
Juzgados de lo Social

Social 4 A Coruña

Despido/ceses en general 588/2011. Emilio Ramón Aguiar Rodríguez Señ. 1-12-2011


Nº AUTOS: DESPIDO/CESES EN GENERAL 0000588 /2011-h

DEMANDANTE/S: MARIA BEGOÑA FUENTES SOMOZA


ABOGADO/A: DAVID PENA DIAZ

DEMANDADO/S: INDUSTRIA TEXTIL RARE, S.L., TEXTIL EMSI S.L., INDUSTRIALES TEXTILES DE GIJÓN S.L., EMILIO
RAMÓN AGUIAR RODRÍGUEZ, MARÍA LUISA LÓPEZ PONTE

DECRETO
Secretario/a Judicial D/Dª ANA MARIA CARRASCO GARCIA
En A CORUÑA, a siete de Julio de 2011
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- MARIA BEGOÑA FUENTES SOMOZA ha presentado demanda de despido frente a INDUSTRIA TEXTIL RARE,
S.L., TEXTIL EMSI S.L., INDUSTRIALES TEXTILES DE GIJÓN S.L., EMILIO RAMÓN AGUIAR RODRÍGUEZ, MARÍA LUISA LÓPEZ
PONTE
SEGUNDO.- La demanda ha sido turnada a este XDO. DO SOCIAL N. 4.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
ÚNICO.- Examinados los requisitos formales de esta demanda procede su admisión y de conformidad a lo dispuesto en
el art. 82 LPL señalo el próximo 17/10/2011 a las 10:30 para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de este
XDO. DO SOCIAL N. 4 sita en C/MONFORTE S/N, para el caso de que las partes no lleguen a una avenencia en el acto de
conciliación a celebrar ante el/la Secretario/a Judicial 10:25
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
PARTE DISPOSITIVA
Acuerdo:
- Admitir la demanda presentada.
- Señalar para el próximo día 01.12.2011 a las 10:25 para la celebración del acto de conciliación ante el/la Secretario/a
Judicial, y 01.12.2011 a las 10:30 para la celebración, en su caso, del acto de juicio.
- Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la
suspensión del acto de conciliación o juicio, podrá el/la Secretario/a Judicial en el primer caso y el/la Magistrado/a Juez
en el segundo, tener al actor por desistido de su demanda; y si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los
actos de conciliación y juicio, continuando éstos sin necesidad de declarar su rebeldía.
Ha lugar a lo solicitado sobre interrogatorio o confesión de INDUSTRIA TEXTIL RARE S.L., TEXTIL EMSI S.L., INDUSTRIA-
LES TEXTILES DE GIJÓN S.L., EMILIO RAMÓN AGUIAR RODRÍGUEZ, MARÍA LUISA LÓPEZ PONTE.
A tal fin, se hace saber que el interrogatorio habrá de responderse por su representante en juicio siempre y cuando
hubiera intervenido en los hechos controvertidos. En caso contrario, tal circunstancia habrá de alegarse con suficiente
antelación al acto del juicio, identificando a la persona que intervino en nombre de la entidad, para su citación al juicio.
Si tal persona no formase parte ya de la entidad, podrá solicitar que se la cite en calidad de testigo. Apercibiéndose de
que, en caso de no cumplir lo anteriormente señalado o no identificar a la persona interviniente en los hechos, ello podrá
considerarse como respuesta evasiva y tenerse por ciertos los hechos a que se refieran las preguntas.
Requiérase a la demandada TEXTIL RARE S.L., para que aporte al acto del juicio la documental solicitada por la contraria
con la advertencia de que de no aportarla, sin justa causa, podrán estimarse como probadas las alegaciones hechas por la
actora en relación la prueba acordada.
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 184

- Antes de la notificación de esta resolución a las partes paso a dar cuenta a SSª del señalamiento efectuado por el/la
Sr./a Secretario/a Judicial Encargado/a de la Agenda Programada de Señalamientos.
Notifíquese a las partes.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de
CINCO DÍAS hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma,
sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.

EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL


2011/14973
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 185

Administración de Justicia
Juzgados de lo Social

Social 4 A Coruña

ETJ 210/11-J
Nº AUTOS: EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 0000210 /2011-J
DEMANDANTE/S: JUAN LUIS GARCIA RODRIGUEZ
DEMANDADO/S: ELECTROCOMUNICACIONES GALICIA, S.L.
D/Dª ANA MARIA CARRASCO GARCIA, Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social nº 004 de A CORUÑA, HAGO SABER:
Que en el procedimiento EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 0000210 /2011-J de este Juzgado de lo Social, seguido
a instancia de D/Dª JUAN LUIS GARCIA RODRIGUEZ contra la empresa ELECTROCOMUNICACIONES GALICIA, S.L. sobre
ORDINARIO, se ha dictado la siguiente resolución:

DECRETO
Secretario/a Judicial D/Dª ANA MARIA CARRASCO GARCIA
En A CORUÑA, a catorce de Noviembre de 2011
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- En fecha 03/11/2011 se ha dictado auto despachando ejecución contra ELECTROCOMUNICACIONES GALI-
CIA, S.L..
SEGUNDO.- Mediante decreto de fecha 03/11/11 se adoptan las medidas ejecutivas
FUNDAMENTOS DE DERECHO
ÚNICO.- Dispone el artículo 621.2 de la L.E.C., que cuando se embargaren saldos favorables en cuentas de cualquier
clase abiertas en entidades de crédito, ahorro o financiación, el Secretario Judicial responsable de la ejecución enviará a
la/s entidad/es orden de retención de las concretas cantidades que sean embargadas o con el límite máximo a que se
refiere el artículo 588, pudiendo disponer libremente el ejecutado de lo que exceda de ese límite.
Al propio tiempo, dispone que la entidad requerida deberá cumplimentarla en el mismo momento de su presentación,
expidiendo recibo acreditativo de la recepción de la orden en el que hará constar las cantidades que el ejecutado, en ese
instante, dispusiere en tal entidad. Dicho recibo se remitirá directamente al órgano de la ejecución.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
- Retener los saldos a favor del ejecutado, ELECTROCOMUNICACIONES GALICIA, S.L., en las siguientes entidades: Banco
Pastor y NOVA GALICIA BANCO, y ello en cuanto sea suficiente para cubrir la suma de las cantidades reclamadas, a saber:
15.118,08 euros, de principal e intereses ordinarios y 1.500 euros, presupuestados para intereses y costas.
- Librar el/los oficios necesarios en las entidades bancarias y/o de crédito donde se hará constar la orden de retención con
los apercibimientos legales que para el caso de incumplimiento de esta orden pudiera incurrir el receptor de la misma quien
deberá expedir recibo acreditativo de la recepción de la orden y quien deberá hacer constar las cantidades que el ejecutado, en
ese instante, dispusiere en tal entidad. Dicho acuse de recibo será devuelto se remitirá directamente a este órgano judicial.
Notifíquese a las partes.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de
CINCO DÍAS hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma,
sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en
el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir
forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En A CORUÑA, a catorce de Noviembre de 2011.


EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL
2011/15010
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 186

Administración de Justicia
Juzgados de lo Social

Social 5 A Coruña

Ejecución de títulos judiciales 83/2011


Nº AUTOS: EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 0000083 /2011

DEMANDANTE/S: CAYETANA VEIGA LOPEZ, MARCOS RODRIGUEZ FERREIRO, CARLOS MIGUEL BAHAMONDE NOVO
ABOGADO/A: CRISTINA GOMEZ LOZANO, MIGUEL A. NOUCHE FERREIRA, JOSE PARAMO SUREDA

DEMANDADO/S: MEDIA DIGITAL PRESS, S.L.

EDICTO:
D/Dª MARIA JESÚS HERNANDO ARENAS, Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social nº 005 de A CORUÑA, HAGO
SABER:
Que en el procedimiento EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 0000083 /2011 de este Juzgado de lo Social, seguido a
instancia de D/Dª CAYETANA VEIGA LOPEZ, MARCOS RODRIGUEZ FERREIRO, CARLOS MIGUEL BAHAMONDE NOVO contra
la empresa MEDIA DIGITAL PRESS, S.L. sobre DESPIDO, se ha dictado decreto en fecha 11-11-11, cuya parte dispositiva es
del tenor literal siguiente:
PARTE DISPOSITIVA
Acuerdo: Acumular a la presente ejecución las ejecuciones seguidas en este Organo Judicial con los números 133/11
y 171/11, siendo la cantidad total por la que se despacha ejecución y se requiere a la ejecutada, la de 26819,15 euros
de principal, más otros 4291,05 euros, presupuestados para intereses y costas.
Notifíquese a las partes.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de
CINCO DÍAS hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma,
sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.
Y para que sirva de notificación a Media Digital Press S.L. se expide el presente y se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando
se trate de emplazamiento.

En A CORUÑA, a once de Noviembre de 2011


EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL
2011/14951
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 187

Administración de Justicia
Juzgados de lo Social

Social 2 Ferrol

Ejecución de títulos judiciales


N° AUTOS: EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 0000211 /2011
DEMANDANTE/S: BEATRIZ DOLORES MEIS DIAZ ABOGADO/A: JOSE LLOMPART VIZOSO
DEMANDADO/S: T.Q.M. HOSTELERIA LIMPIEZAS Y SERVICIOS, S.L.

EDICTO
Dª MARTA DE VICENTE GUTIERREZ, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social n° 2 de FERROL, HAGO SABER:
Que en el procedimiento EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 0000211 /2011 de este Juzgado de lo Social, seguidos
a instancia de Dª BEATRIZ DOLORES MEIS DIAZ contra la empresa T.Q.M. HOSTELERIA LIMPIEZAS Y SERVICIOS, S.L., sobre
cantidades, se ha dictads- 1.-AUTO y 2.-DECRETO de fecha 2/11/2011, cuya parte dispositiva se adjunta:
1.- “Dispongo: Despachar orden general de ejecución a favor de la parte ejecutante, BEATRIZ DOLORES MEIS DIAZ,
frente a T.Q.M. HOSTELERIA LIMPIEZAS Y SERVICIOS, S.L., parte ejecutada, por importe de 4.040,60 euros en concepto
de principal, más otros 646,49 euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso, puedan
devengarse durante la ejecución y las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.
Contra este auto no cabe recurso alguno, sin perjuicio de que la parte ejecutada pueda oponerse al despacho de
ejecución en los términos previstos en el artículo 556 de la LEC y en el plazo de DIEZ DÍAS a contar desde el siguiente a la
notificación del presente auto y del decreto que se dicte.”
2.- “ACUERDO : Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora para que en QUINCE DIAS puedan desig-
nar la existencia de nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de no ser así se procederá a dictar decreto de
insolvencia provisional en la presente ejecución.”
Y para que sirva de notificación en legal forma a T.Q.M. HOSTELERIA LIMPIEZAS Y SERVICIOS, S.L., en ignorado parade-
ro, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en
el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir
forma de auto o sentencia, cuando se trate de emplazamiento.

En FERROL, a dos de Noviembre de 2011.


LA SECRETARIA JUDICIAL
Fdo. Marta de Vicente Gutiérrez
2011/14820
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 188

Administración de Justicia
Juzgados de lo Social

Social 2 Ferrol

Procedimiento ordinario 563/2011 B


N° AUTOS: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000563 /2011 B

DEMANDANTE/S: JOSE ANTONIO NAVEIRAS CERCIDO


ABOGADO/A: ANGEL SANCHEZ-CENDAL ABELEDO

DEMANDADO/S: CAMILO ARES S.L.

EDICTO
D/Dª MARTA DE VICENTE GUTIERREZ, SECRETARIO DE LO SOCIAL NÚMERO 002 DE FERROL.
HAGO SABER: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de D JOSE ANTONIO
NAVEIRAS CERCIDO contra CAMILO ARES S.L., en reclamación por ORDINARIO, registrado con el n° 0000563 /2011 se ha
acordado citar a CAMILO ARES S.L, en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 16/05/2012 a las 10:05 horas y
10:55 horas respectivamente, para la celebración de los actos de conciliación y en su caso Juicio, que tendrán lugar en la
Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social número 002 sito en FERROL C/ CORUÑA S/N 2 PLANTA debiendo comparecer
personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la
advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en
el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir
forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
Y para que sirva de citación a CAMILO ARES S.L., se expide la presente cédula para su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia y colocación en el tablón de anuncios.

En FERROL a dos de Noviembre de 2011.


EL/LA SECRETARIO JUDICIAL
2011/14821
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 189

Administración de Justicia
Juzgados de lo Social

Social 3 Lugo

Seguridad Social 782/2010


N° AUTOS: SEGURIDAD SOCIAL 0000782 /2010.
DEMANDANTE/S: MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
ABOGADO/A: JORGE ESTEBANEZ JUEGA
DEMANDADO/S: INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL,
CARLOS UZ RIVAS , TU IDEA FACTORY SL

EDICTO
D/Dª MARIA DE LOS ANGELES LOPEZ CARBALLO, Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social n° 003 de LUGO, HAGO
SABER:
Que en el procedimiento SEGURIDAD SOCIAL 0000782 /2010 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO contra la empresa TU IDEA FACTORY S.L., sobre SEGURIDAD SOCIAL, se ha
dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:”FALLO.-Que debo desestimar y desestimo la demanda
presentada por la Compañía MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y CONTINGENCIAS COMUNES contra las Enti-
dades demandadas INSTITUTO GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y
DON CARLOS UZ RIVAS y absuelvo a estos últimos de todos los pronunciamientos aducidos en su contra.-Notifíquese esta
resolución a las partes, a quienes se hace saber que no es firme y que contra ella cabe recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, debiendo anunciarlo ante este mismo Juzgado por comparecencia
o por escrito en el plazo de los cinco días hábiles siguientes al de su notificación, a cuyo efecto los depósitos legales han
de hacerse en la cuenta del banco BANESTO n° 2324000065, indicando el número de autos.-De no anunciarse recurso
contra la presente, firme que sea, procédase al archivo de las actuaciones, previa baja en el libro correspondiente.-Así por
esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión a las actuaciones, lo pronuncio, mando y firmo.-María
Sánchez Galindo.-rubricado.-PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia en el día de su entrega por el
Ilmo. Magistrado que la dictó, estando celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, de lo que doy fe.-María
de los Angeles López Carballo.-rubricado”.
Y para que sirva de notificación en legal forma a TU IDEA FACTORY SL, en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de A CORUÑA.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en
el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir
forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En LUGO, a ocho de Noviembre de 2011.


EL SECRETARIO JUDICIAL
2011/14824
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 190

Otras Entidades y Anuncios Particulares


Empresas y Sociedades

Empresa Municipal de Aguas de La Coruña, S.A.

Anuncio de EMALCSA por el que se hace pública la convocatoria de licitación del contrato de ejecución de las obras
contempladas en los proyectos técnicos (conducción principal de abastecimiento: Alvedro-Monte Mero)
Empresa Municipal de Aguas de La Coruña, S.A. (EMALCSA).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: EMALCSA.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Técnica.

2. Objeto del contrato.


a) Descripción del objeto: ejecución de las obras contempladas en los proyectos técnicos “conducción principal de
abastecimiento: Alvedro-Monte Mero, tramos desde María Cagiao a Electo Carballo y desde Electo Carballo a Palavea
Vieja”.
b) Lugar de ejecución: A Coruña.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.


a) Tramitación: ordinario.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación.


Importe total euros: 2.410.000 € (IVA no incluido).

5. Garantía provisional: no se exige.


Garantía definitiva: 75.000,00 €.

6. Obtención de documentación e información.


a) Entidad: EMALCSA.
b) Domicilio: c/ Manuel Murguía, s/n (edificio Casa del Agua).
c) Código postal y localidad: 15011 A Coruña
d) Teléfono 981154080.
e) Telefax 981902322.
f) Correo electrónico de contacto: lcsanchezs@emalcsa.es.
g) Igualmente puede obtenerse a través del perfil del contratante de la página web de EMALCSA, en la dirección (www.
emalcsa.com) REF: DT-11-04.
g) Fecha límite para la obtención de documentación: veinticinco días, contados desde el día la publicación de este
anuncio en el BOP de A Coruña.

7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: veintiséis días, contados desde la publicación de este anuncio en el BOP de A
Coruña.
b) Documentación a presentar: oferta económica, documentación administrativa y documentación técnica, según
pliego.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: EMALCSA (Registro General, 7.ª planta).
2. Domicilio: c/ Manuel Murguía, s/n (edificio Casa del Agua).
3. Localidad y código postal: A Coruña, 15011
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
21 de noviembre de 2011  •  Número 221  •  Página 191

8. Apertura de ofertas.
a) Entidad: EMALCSA.
b) Domicilio: c/ Manuel Murguía, s/n (edificio Casa del Agua).
c) Localidad: A Coruña.
d) Fecha: el segundo día hábil siguiente al de la finalización del plazo de presentación de solicitudes.
e) Hora: doce horas.
9. Gastos del anuncio: no.

A Coruña, 11 de noviembre de 2011.


El director general de EMALCSA
Jaime Castiñeira de la Torre
2011/14957