Está en la página 1de 15

BdsameMucho ConzueloVelazqr.

rez
A-. P"p" Mrtinez
tran. Noe Srinchez
n 'o
@ 1999

l-- ;+i !- J.! |


l

T-r-t r-.1--l

D d h t l ' u . d r G - L - r-d- L-*co e.- qr.ir..o d.ib F - r--t4 F&g*lr E-

Cm7 D7 Gm 07 Fra g7 Cm On|n Al D7


E a - r - k L - t - d D
F<b hol-u'o
o or'br-q!.n - E - a - L

Gm Cm Gorg Cm7 D7 G7 Fni

r- J ---.1

qr. - qgfntu - agd! fla ff-Edrt G'o dr'€{ n


&-t t--€-!r E
Cr b.lo Ex.6 F
Cim Al D7 Gm
t5 .t:y..r4i; !a
C

pra r qrctd !€n - lL-n r{ lc,jc, ot l.-J6 d. tr ve-


Ft!9b

Gm Gm Al D7 Gm
6 b
.
vtl

Ylt

vl 3

trl

tr2

&.

tPr

!F
Violin 1
BdsameMucho ConsueloVelazquez
Arr. PepeMatinez
r3_l rjl tran.Noe S6nchez
r3-l
l-'l
r-r v
o 1999

3 3 1 7
; s

25

t-;r
@ t'J
sol

; 3 3 3 3 3

arlysdtaat@ @

52

t-31
f,eh
BdsameMucho ConsueloVelazquez
Arr PepeMrtinez
Violin 2 tran. Noe *inchez
r_31
r3-l r3l
trv o 1999

It

3 3 1 7
; r

tr E

O
-. \ tr solo

s 3 3 3
; i

arlysartaa@ @

a73,2y atS
r-J-r
BdsameMucho ConsueloVelazquez
Arr. PepeMartinez
Violin 3 tran. Noe S6nchez
trv o 19ee
v

Irl*,"

at2ysaaa@ @

a|3,2 y al O

59

t
F
BdsameMucho
ConsueloVelazquez
Arr. PepeMartinez
tran.Noe S6nchez
TrompetaA @ 1999

jsJ 13 14

al2ysaltaal@ @

Tjr

a 1 3 ,y2d S S
BdsameMucho
ConsueloVelazquez
TrompetaB An PepeMrtinez
tran- Noe Sdnchez
@ 1999

n
, ,4 Liso

10

t-fl
" 4 Liso

s @

al@
arZysalta @ al3,2yaS
t-rl 3 trrs

- ttrl
D O I a/
n
\ \ \
63 64 65 67 68
66
B6sameMucho
ConsueloVelazquez
Arr. PepeMrtinez
FlugelHorns tran. Noe Sdnchez
o 1999

n
t-J 4
Liso

t-f 4

30

"@@ a13,2
v aS
t rrs S
BdsameMucho
ConsueloVelazquez
Arr. PepeMrtinez
tran. Noe S6nchez
Arpa o 1999

Bolero rjl -3-t Tjl tr


Gm

Gaug Cm7 G7 GmG G7

14

tr
Gm

30

@G tr
Cm

39

atly'aau@ @ Lll
Gm

Gaug Cm7 D7
arpq/pg. 2 Besame mucho

a I 3 , 2 y aSl O
A7 D7 Gm
BdsameMucho ConsueloVelazquez

Voz tr
solo
Arr. PepeMartinez
tran. Noe S6nchez
o 1999
tno

BC-sa-me, bi - sa- me mu - cho, oo-mo si - fuc-racs-ta


v

3-.1
14

t6
no - che la ril - ti-ma be-sa - me- bi - sa- me mu cho,-

lzl
r-3-r sol

22
que ten-go mic-do per der- tc, pcr- der t€9-tr8 vez.- 86 - sa-me-

3-__r

bd - sa-me mu cho
co-mo si - fue-rqgs-ta no-che la ril - ti-ma vez;-

- -2- -:-e

b6-sa bd - sa- cho, que ten-go mie-do per

@ El
40
der-te perdcr-teo - ba vaz. Quier,qgs+rochamqgtrus bra-zos sen{ir-temuy cer-ca muycer-cade

atlysataa@ @

plen-sa quc tal vsz ma . fia- na yo yqgr-ta 16 le - jos, muy le-jos de t. Yez.-

E,, a ! 3 , 2 y d SS
der - tc- perder-tc des - pues.
BdsamsMucho
Consuelo\r&lazquez
Armonia Arr. PepeMrtinez
tran. Noe S6nchez
o 1999

C m 7D 7 G m G7 Fm6 G7

12

Cm6 D7
tr
Gm Cm Gaug C m 7D 7 G m G7 Fm6
(t

21 22 23 24 25 26 27 n 30

@
7
tr
Cm

at2ysaltaal@ @ tr
Gm

G a u gC m 7 D 7 G m G7 FmO G7 Cm Gm A7 D7
I I t

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

al3,2y d S s
m6
BdsameMucho
ConsueloVelazquez
Guitarron An PepeMrtinez
tran. Noe Sdnchez
o 1999

,a
tr
6 10

11 12 13 15 16 17 18 19 2A

tr
22

ar2ysaltaal@ @ tr
47

ar3,2r AS S
61 64 65 66 67 68
, o t
h t , '
I

También podría gustarte