Está en la página 1de 72

e-Rossinyol

  Núm. 9  | Gener 2019


La revista digital de l’AMPA www.ampajmj.com

N a d a l
2 0 1 8
a l J M J
Índex

Editorial
Benvolgudes famílies . . . . . . . . . . . . 2

Carta del Director


El “Caràcter propi” de les escoles
manyanetianes . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Consell Escolar . . . . . . . . . . . . . . . 5

Infantil 2018-2019
Noves instal·lacions P5 . . . . . . . . . . . 6

AMPA
Assemblea ordinària i extraordinària . . . . . 7
Berenar benvinguda P3 . . . . . . . . . . . 15 Programa internacional
Projecte Europeu Erasmus+ . . . . . . . . 38
  | e-Rossinyol [9] |  2019

Cercavila Sant Andreu 2018 . . . . . . . . 16


English Corner:
Infantil 2017-2018
2nd ESO Compositions . . . . . . . . . . . 39
La graduació de P-5 . . . . . . . . . . . . . 17
ESO4 Llengua Anglesa
Talent Show . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Projecte E-Twinning . . . . . . . . . . . . 40
Jornades Challenge in
Festes i celebracions “El Collell” . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
4
Festa cloenda del curs 2017-2018 . . . . . 2
0 FAKE NEWS: a new problem . . . . . . . 42
Innauguració curs escolar 2018-2019 . . . 23 U.S.A. Exchange . . . . . . . . . . . . . . . 43
1
Infantil i Primària 2n ESO, Exchange to Göttingen . . . . . . 44
Casal d’estiu 2018 . . . . . . . . . . . . . . 26 Nadal 2018
Esports Concursos de nadales . . . . . . . . . . . . 6
4
Al Manyanet Sant Andreu . . . . . . . . . 28 Concurs arbres nadal . . . . . . . . . . . . 50
Concurs de fotografia 3er i 4t d’ESO . . . 51
FEAC Concert de nadal . . . . . . . . . . . . . . . 54
Què és el FEAC? . . . . . . . . . . . . . . . 3
3 Nadala AMPA . . . . . . . . . . . . . . . . 55
El JMJ porta al Víctor Küppers . . . . . . 35 Rebem als Patges dels Reis . . . . . . . . . 56
Projecte ESO
Projecte Riu Besòs . . . . . . . . . . . . . . 37 Fotonotícies Manyanet JMJ . . . . . . . . 58

Pastoral JMJ
Si t’impliques, multipliques! . . . . . . . . 6
8
Gran recapte 2018 - voluntariat . . . . . . 70
Editorial

Benvolgudes famílies:
En primer lloc he de començar aquesta editorial desitjant-vos abans de res, un molt bon any
2019 per a tothom.
En segon lloc voldria tornar a donar les gràcies als companys de l’anterior Junta de l’Ampa que
ja no constitueixen part de l’actual. Per tant gràcies al Toni, al Francisco i a la Marta per tots
aquells esforços i hores de dedicació que heu tingut cap als nen@s de l’escola.
Aquest any hem mantingut projectes que en el seu moment van tenir una molt bona acollida
com ha estat:
• Gimnàstica Rítmica. On s’ha ampliat el número de nenes que la realitzen.
• Beques esportives. Un any més s’ha aconseguit poder demanar beques esportives pels nos-
tres jugadors a l’Ajuntament de Barcelona.
• Hip-Hop. Malauradament aquest any no hem pogut mantenir aquesta activitat donada la
poca quantitat de participants. De totes formes el curs vinent intentarem tornar a provar-ho.
• 2on Concurs d’Avets i 1er de Fotografia pels alumnes de 3er i 4rt d’ESO. S’ha
intentat fomentar activitats pels més grans que sempre eren els més oblidats.
  | e-Rossinyol [9] |  2019

• 2on any de la Paradeta pro Manyanet Solidari. El que es recapta es dóna a Manyanet
Solidari.
• 2on Concurs Talent Show on es va canviar el format per fer-ho més àgil i on els nostres
alumnes demostren les habilitats artístiques.
• Nadales i Jocs Florals. Fins ara participàvem només amb la festa de les Nadales però hem
procedit a fer-ho també amb els Jocs Florals amb el lliurament de llibres i roses.
• Cercavila. Aquest any hem tornat a participar-hi amb un gran èxit de participació. La con-
fecció de les disfresses es van realitzar mitjançant la col·laboració de l’escola mitjançant l’apa-
drinament dels meus grans en relació als més petits.
2 • Berenar pel dia dels avis de P4. Davant la iniciativa de l’escola de fer un dia per trobar-se
els avis amb el néts de P4 l’Ampa va oferir un berenar per acabar aquesta magnífica diada.
• Xocolatada per Carnestoltes. En aquest dia seguim oferint als nens que acabin la celebra-
ció de la forma més dolça.
• Festa fi de curs. Vam canviar el repartiment de les taules i cadires el que va suposar una
tranquil·litat per tots els assistents.
• Vam fomentar obres de millora a la pista de la Rosaleda i van col·laborar en el
canvi de l’equip de megafonia del teatre de l’escola.
• Indicar-vos que estem intentant una comunicació més fluida davant tots fomentant
la comunicació per tots els mitjans que tenim (Instagram, Twitter, Facebook, App, Alexia,
mail i web) per aconseguir que tothom estigui assabentat de tot el que es fa o es va fent des de
l’AMPA cap els nostres alumnes.
D’aquesta comunicació el nostre propòsit es aconseguir col·laboradors o grups de treball que
ens ajudin a millorar en diferents àmbits.
Res més a destacar, rebeu una forta abraçada. n

Josep Mª Purcalla Bofarull


President Junta AMPA-JMJ Manyanet Sant Andreu
Carta del Director

El “Caràcter propi” de les escoles


manyanetianes
El pluralisme de la nostra societat és fruit de la coincidència de diverses maneres de pensar i
d’actuar. Hi ha diversitat de cultures, pobles, religions, models de societat, models de vida i de
relacions entre les persones... També hi ha diverses maneres d’entendre l’educació i l’escola.
Creiem, però, que una societat democràtica ha de garantir que els grups socials puguin oferir
al conjunt de la societat models educatius diferents on les famílies, d’acord amb les seves con-
viccions, puguin elegir el tipus d’educació i d’escola que desitgin per a l’educació dels seus fills.
És per això necessari que en una societat plural cada escola defineixi oportunament el tipus
d’educació que ofereix i les característiques més importants de la seva identitat. La nostra
escola és una institució educativa d’església, impulsada pels religiosos Fills de la Sagrada Fa-
mília, congregació fundada per sant Josep Manyanet.
El document que anomenem “Caràcter propi”, és el que conté els trets més importants i
  | e-Rossinyol [9] |  2019

significatius que defineixen l’ideari, la manera de fer i d’actuar de la nostra escola. És, per tant,
un document fonamental, bàsic, que recull tota la tradició pedagògica pròpia de les escoles
manyanetianes.
La pedagogia del pare Manyanet ha donat una característica específica a les seves escoles. Con-
cebudes com una família al servei de les famílies, són al mateix temps una llar i una escola. La
nostra concepció d’escola, com a prolongació i complement de la pròpia família i forjadora de
noves famílies, fa que cerquem una relació propera entre escola i família a través de l’inter-
canvi i la cooperació entre pares i educadors, amb l’objectiu d’aconseguir una acció educativa
coherent. Per això parlem de l’escola com “d’una família al servei de les famílies” que
3
promou la formació integral dels alumnes d’acord amb una concepció cristiana de l’home, de
la vida i del món.


Carta del Director

Per això:
• promouen un ambient, que anomenem natzareno-familiar i fa de les nostres escoles
una veritable prolongació de la llar, on l’alumne és conegut i cridat pel propi nom,
• s ón centres on la cultura del cor i de l’intel·lecte dels alumnes constitueix la base de tota
la labor pedagògica, tot utilitzant els avenços tecnològics i les noves metodologies al servei de
l’educació;
• presenten l’Evangeli com una opció de vida i compromís, fent referència constant-
ment en la formació religiosa a l’estil de vida i als valors de Jesús, Maria i Josep a Natzaret;
• orienten els alumnes en la descoberta i maduració de llur vocació.
• ofereixen una experiència familiar el més rica possible, gràcies a l’acceptació i respecte
mutus, a les relacions personals basades en la confiança i el diàleg, i l’ambient de correspon-
sabilitat, alegria i harmonia entre tots;
• e stan obertes a totes les famílies, i per tant, s’acullen al finançament públic d’acord
amb les lleis, a fi de garantir la gratuïtat de l’educació;
• s ’insereixen en la realitat sociocultural de Catalunya com a centres d’animació i
  | e-Rossinyol [9] |  2019

serveis culturals, i com a expressió de la seva identitat cristiana i de la seva vocació evan-
gelitzadora.
• fan realitat la participació corresponsable dels diversos estaments de la Comunitat Edu-
cativa en un clima de veritable família;
El nostre model de gestió es fonamenta en aquesta participació de tota la comunitat educati-
va on pares, professors, alumnes, equip directiu i personal d’administració i serveis realitzen
conjuntament una tasca que ens aglutina i que dóna sentit als nostres esforços i il·lusions: la
formació integral dels nostres alumnes.
4 Aquestes idees són una breu síntesi del Caràcter Propi de les Escoles Manyanetianes.
El coneixement i l’acceptació d’aquests principis i criteris d’actuació faran convergir les il·
lusions pedagògiques i l’acció formadora de tots els qui constituïm la Comunitat Educativa
de l’escola. n

LA DIRECCIÓ
Consell Escolar
És el màxim òrgan col·legiat de la
Comunitat Educativa. Hi ha repre-
sentats els diversos estaments que
composen els diferents àmbits de
l’escola. El Consell Escolar es reu-
neix de forma ordinària tres cops a
l’any.
Els membres en són el Director i
President del Consell, representants
de la Titularitat del Centre, repre-
sentants del professorat de totes les
etapes educatives, representants del
personal d’administració o serveis
(no docent), un representant muni-
cipal, representants dels pares, un
representant de l’AMPA, i represen-
tants dels alumnes.
  | e-Rossinyol [9] |  2019

A continuació trobareu els membres


que formen part del Consell Escolar:


Infantil 2018-2019

Noves instal·lacions P5
Un any més, durant l’estiu passat es van portar a terme millores en les instal·lacions de l’escola.
En aquesta ocasió va ser el torn de les aules de P5.
Amb aquestes obres tot el cicle infantil disposa d’espais que faciliten i contribueixen al treball
adaptat al projecte pedagògic que el centre segueix basat en el foment de les intel·ligències
múltiples dels alumnes.
Us deixem un recull fotogràfic d’aquestes instal·lacions. n
Alumnes de 3r d’ESO
  | e-Rossinyol [9] |  2019

6
AMPA

ACTA ASSEMBLEA ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA


AMPA COL·LEGI JESÚS, MARIA I JOSEP
ACTA DE REUNIÓ

Data: 26 de novembre de 2018.


Assistents: 23 persones en total. S’adjunta a aquesta acta el llistat amb NIF i signatura dels
assistents.
L’Assemblea comença en segona convocatòria a les 20:30 h.
Cal indicar que al llarg de les diferents votacions va haver un parell de membres de l’Asso-
ciació que van arribar més tard de l’hora d’inici i per tant pot ser que en alguna votació el
nombre total de vots no s’ajusti al total d’assistents.
PUNTS TRACTATS:
  | e-Rossinyol [9] |  2019

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea anterior, de 19 de de-


sembre de 2017:
L’actual President de la Junta fa lectura de l’acta de l’Assemblea anterior. No hi ha comen-
taris i s’aprova per 21 vots a favor.
2. Lectura i aprovació, si escau, de la Memòria Anual:
El President indica que com cada any prenem la Revista Rossinyol com a memòria d’acti-
vitats (annex 1 – a disposició dels assistents-) . Es fa menció d’aquelles noves activitats
rellevants del curs.
7
Aquestes son:
-C  oncurs d’Avets per 3er i 4rt d’ESO.
- Berenar del dia dels avis de P4. Activitat escolar on els avis venen a l’escola i a l’acabar
l’AMPA organitza un berenar entre els avis, nens i mestres.
- Es comenta que aquest any s’han inclòs més mencions de les activitats (noves i velles) en
el Rossinyol i en e-Rossinyol.
Es comenta que aquest any s’han fet totes les activitats previstes.
Es pregunta als assistents si tenen alguna consulta en relació a la Memòria Anual. No n’hi
ha cap.
No hi ha més comentaris.
S’aprova per:
• 20 vots a favor
• 1 Abstenció
• 0 vots en contra


AMPA
3. Examen i aprovació, si escau, de l’estat de comptes de l’exercici anterior:
S’adjunta a aquesta acta el document (annex 2), presentat als assistents, on es reflexa
l’estat dels comptes actual i l’estat de comptes de l’exercici anterior.
Pren la paraula la Tresorera de l’AMPA que indica que abans de començar l’anàlisi dels comp-
tes s’ha de comentar que aquest any hi ha hagut un canvi de criteri comptable per adequar-se
a la normativa comptable-fiscal.
Anteriorment, es feia servir el Criteri de Caixa, que considerava com a ingressos i/o despeses
els moviments bancaris dels diferents comptes bancaris.
En els estat de comptes que es presenten corresponent al curs 2017-2018 i a partir d’ara, en
els successius estats de comptes, l’AMPA es pel Criteri Comptable d’Ingressos i Despeses on es
comptabilitzen tots els ingressos i despeses de l’exercici, independentment dels moment en que
es cobren i/o paguen. D’aquesta manera ens adaptem al format comptable de les Associacions
vigent des de fa 3 anys, i per aquest motiu, també s’ha adaptat també al format de Balanç i
Compte de Pèrdues i Guanys de la normativa comptable.
Per aconseguir aquesta adaptació s’ha procedit a unificar i codificar la comptabilitat dels dife-
  | e-Rossinyol [9] |  2019

rents comptes per així poder extreure l’anàlisi de cada una de les seccions amb facilitat.
Es comenta que durant aquest curs escolar 2017-2018 hem passat dues inspeccions:
- Inspecció de Treball. Es va procedir a la revisió de la situació contractual dels treballadors de
l’AMPA (secretaria i entrenadors). El resultat va ser positiu ja que tots els contracte complei-
xen la Normativa actual.
- Inspecció de l’Ajuntament de Barcelona en relació a les beques esportives que s’atorguen a les
famílies que fan activitats extraescolars i que es gestiona mitjançant l’AMPA. Es va revisar
el procediment on es va comprovar que tots els beneficiaris feien les activitats indicades i que
8 estaven al corrent de pagament de les mateixes i que se’ls hi abonava en temps i forma la
subvenció a cada família.
Es menciona que durant el curs 2017-2018 i com a complement del mencionat en referència a
la Inspecció de Treball, l’AMPA tenia 27 persones en contracte:
- 2 treballadors de l’AMPA.
- 8 treballadors d’Hoquei Patins.
- 1 treballador d’Hip Hop
- 1 t reballador de Mou-te (compartit amb Futbol Sala)
- 4 treballadors de Futbol Sala.
- 9 treballadors de Bàsquet.
- 3 treballadors de Patinatge.
També tenim 10 persones en contracte de voluntariat. Es tracta de gent jove que col·labora
amb les seccions.
A continuació es passa a exposar l’estat de comptes i alguns fets destacables. Indicar que el
període comptable coincideix amb el curs escolar, es a dir, de l’1 de setembre de 2017 fins el 31
d’agost de 2018.


AMPA
Es comenta que a 31 d’agost hi havia una secció que devia a l’AMPA 9.090,12 (a l’inici del curs
era d’uns 13.000 euros) i que a la data d’avui s’ha reduït ens uns 2.000 euros (7.069,34). Aques-
ta recuperació última no es va fer dins l’exercici ja que a petició de la secció i donat que es neces-
sitava efectiu per poder fer front a les fitxes del curs 2018-2019 es va demanar aquesta demora.
Un cop fet la primera remesa i fets els pagaments es va procedir a regularitzar part del deute.
També s’indica que des de la Vocalia d’Esports i de la Junta de l’AMPA es va decidir avançar a
les famílies part (25%) de la beca pendent d’abonament per part de l’Ajuntament de Barcelona,
uns 1.758,75 euros per així poder tancar l’exercici i estar al dia amb les famílies que no tenen
culpa de la demora de l’Ajuntament. Cal mencionar que l’Ajuntament de Barcelona va realitzar
l’abonament a finals el mes d’octubre.
A continuació es passa a exposar els saldos dels diferents comptes de l’AMPA tant a 31.8.17 com
a 31.8.18 per veure l’evolució dels mateixos.
S’explica que tenim un total de 10 comptes bancaris perquè cada secció disposa del seu compte,
amb la finalitat de que cada secció controli els seus ingressos i les seves despeses i siguin auto-
suficients.
Es comenta que actualment tenim 3 quotes que passem com AMPA per família, no per alumne:
  | e-Rossinyol [9] |  2019

- 33 euros com a quota pròpia d’AMPA (desembre)


- 20 euros quota social (gener)
- 32 euros quota orfenesa (juliol)
Es menciona que donat que tenim extraescolars a les que venen nens d’altres escoles, i donat
que per fer l’activitat has de ser membre de l’Associació, aquest també paguen la quota de 33
euros.
Es pregunta per la quota que es cobra al ex-alumnes que realitzen extraescolars. S’indica que
9 com que tothom ha de fer front a la quota de l’AMPA la Junta Directiva va decidir que com a
deferència als anys que han estat pagant la quota quan estaven a l’escola i per la seva encara
vinculació a la mateixa se’ls hi rebaixa la mateixa a quasi la meitat (15 euros). També s’explica
que cada secció pot repercutir la mateixa als jugadors o fer-hi front com a secció, però sempre
l’AMPA l’ha de cobrar.
La Tresorera de la Junta passa a explicar que els comptes han estat revisats i aprovats pels
censors de comptes i es presenta l’informe dels mateixos ratificant els comptes presentats (an-
nex 3).
A continuació passa a donar una breu explicació dels mateixos:
Es presenten els números en un format semblant al compte de Pèrdues i Guanys consolidada
pròpia del sector comptable-fiscal d’Associacions i Fundacions.


AMPA
  | e-Rossinyol [9] |  2019

En ella es pot veure que el resultat global (seccions i AMPA) és d’unes pèrdues de 419,11
10 euros.
Es torna a recalcar que cada secció (bàsquet, hoquei, futbol sala, etc...) s’autogestionen i
que tots els pagaments i tràmits es solen fer per transferència bancària amb la qual cosa
tot queda registrat i més clar. Els comptes son mancomunats, per la qual cosa per emetre
un pagament és necessari dues firmes. En el cas de les seccions, acostuma a ser del treso-
rer de la secció i del tresorer de l’AMPA. En el cas dels comptes de l’AMPA, acostuma a ser
el tresorer i el secretari o president.
Els comptes a nivell de seccions han tingut els següents resultats en el període auditat:
Secció Resultat
Hip-Hop +1.660,14
Bàsquet +9.022,98
Patinatge -1.799,15
Futbol Sala +3.545,60
Hoquei Patins -5.396,61
Mou-te +444,06
AMPA -7.897,13


AMPA
Es comenten de forma general els diferents conceptes comuns de cada secció (sous, quotes,
us de instal·lacions, comissions bancàries, fitxes, material, arbitratges, diades esportives,
etc...)
Es fa menció especial a les seccions amb resultat negatiu:
• Patinatge: Secció amb molts anys de resultat positius que aquest any han decidit obse-
quiar a les components de la secció amb el regal d’unes dessuadores, per aquest motiu el
resultat es negatiu, de no ser així seguiria en números positius.
• Hoquei Patins: Secció que es veu bastant perjudicada pel canvi de criteri comptable
adaptat ara. L’ingrés de les fitxes van entrar en el més d’agost, per tant de l’exercici an-
terior (aproximadament uns 2.000 euros). Aquest fet fa que estigui el resultat una mica
desvirtuat. A més, amb data 22-10-18 hem tingut coneixement que a la secció d’Hoquei
se li ha concedit una subvenció de 1.092 euros per cobrir part de les despeses de l’assegu-
rança. Al tractar-se d’altres exercicis es consultarà als gestors per saber a quin exercici
fiscal imputar (entenem que a l’anterior). Amb tot això estaríem parlant d’uns 2.300 eu-
ros de resultat negatiu. Tot i ser la secció que paga més de quota també es la secció amb
els sous i cost social més elevat donat, sobretot, per la dificultat de trobar entrenadors
  | e-Rossinyol [9] |  2019

amb titulació i sous més assequibles.


• AMPA: Tenim 4 subseccions i ens estem plantejant agrupar-les ja que, entre d’altres,
amb la quota de l’AMPA comencem a no poder cobrir certes despeses que anem cobrint
amb la resta de les quotes o ingressos. Algunes consideracions que es comenten:
- ESPORTS: per decisió de la junta, es contemplen com a ingressos les quotes que
paguen els esportistes que no formen part de l’escola.
- ORFANESA: pel canvi de criteri no es reflecteixen ingressos ni despeses de la pòlissa de
l’asseguradora ja aquesta es produeix al mes de juliol, i estan reflectís a l’exercici anterior.
11
- Hi ha pocs ingressos per publicitat en general, normalment cada secció es busca la
seva publicitat i se li imputa.
- Nous ingressos per lloguer de la pista de les Moreres en el dies en que no havia en-
trenaments (novetat).
Es pregunta per les beques d’orfenesa i social i es dona explicació de les mateixes.
El resultat global de les seccions de l’AMPA és d’uns – 7.897.- euros que venen motivats
essencialment per: - L’any passat es van aprovar pressupostos on s’estimava una despesa
addicional per arreglar la pista de la Rosaleda (Hoquei), si l’escola estava d’acord d’uns
7.000 euros. Finalment es va realitzar la mateixa amb una despesa de 11.000 euros que va
ser compartida amb l’escola el que va suposar un cost final per l’AMPA de 5.500 euros. - Cap
a final de curs l’escola ens va demanar si podíem col·laborar en el canvi de tota la megafonia
del teatre. Com que el cost de la reparació de la pista de la Rosaleda va ser inferior al pres-
supostat la Junta va considerar que podíem col·laborar amb l’escola per fer front a aquesta
millora. Vam col·laborar al 50% i això va suposar uns 3.500 euros aproximadament.
Aquests 2 fets bàsicament son els que originen la pèrdua ja prevista.
També es va fer altres despeses no previstes inicialment, com el canvi de mobiliari de la
secretaria de l’AMPA, la vestimenta dels patges reials que ja estaven una mica deteriorats,
berenar dels avis de P4, col·laboració en els Jocs Florals, etc...


AMPA
Amb tot i això ens vam ajustar al pressupost de l’any passat on vam preveure aquesta
pèrdua.
Es demana si hi ha alguna pregunta o aclariment sobre els comptes fent menció que sem-
pre estem a disposició per qualsevol aclariment prèvia cita. No n’hi ha cap.
Passem a votar l’estat de comptes amb el següent resultat:
• 22 vots a favor
• 0 Abstenció.
• 0 vots en contra.
Es donen per aprovats els comptes presentats a l’Assemblea.

4. Renovació de càrrecs:
Es comenta que el passat 25 d’octubre es va comunicar a les famílies que aquest any era
any electoral per la renovació de la Junta Directiva de l’AMPA (annex 4). Hi ha renovació
segons els Estatuts cada 3 anys. Per tant es va encetar el procés electoral amb el període de
  | e-Rossinyol [9] |  2019

presentació de candidatures i una data d’eleccions si n’hi hagués més d’una.


S’informa que el període de presentació de candidatures finalitzava el 12 de novembre i el
passat dia 14 de novembre es va comunicar a les famílies que només va haver una candida-
tura i per tant no hi hauria eleccions quedant la candidatura presentada com a nova Junta
Directiva de l’AMPA i que es faria efectiva el dia de l’Assemblea, en el dia d’avui.
La candidatura presentada i per tant la nova Junta Directiva està composta, tal i com es va
comunicar en la circular corresponent per:
President Josep Mª Purcalla Bofarull
12 Vicepresident/Cultura Manuel Górriz Martínez
Tresorera Míriam Capseta Casals
Secretari/ Festes Xavier Margarit Santallusia
Esports Jordi Joan Aymerich Miñarro
Orfenesa/Social Roser González Torner
Xarxes Socials Lluís Rosique Boguña
Infantil i Primària Elisabet Robles Jiménez
Suport Ramón Riba Castells
Es presenten els nous membres de la Junta.
Amb aquests canvi surten de la Junta Directiva en Toni González (10 anys), la Marta Fer-
nández (6 anys) i el Francisco Gómez (10 anys).
També hi ha canvi en els tresorers d’alguna de les seccions esportives i per que es puguin fer
els tràmits pertinents davant els organismes corresponents es fan constar en aquesta acta.
Es canvia el tresorer de la secció d’Hoquei donant-se de baixa el Pedro Diaz Velasco passant
a ser el nou tresorer en Roberto Vicente Martín.
Es canvia el tresorer de la secció de Bàsquet donant-se de baixa la Rosa Labrador Fuster
passant a ser el nou tresorer en Antoni Aránega Roura.


AMPA
S’explica que en tots els comptes la disposició dels diners es fa de forma mancomunada (2 fir-
mes). En tots els comptes hi figuren 4 persones (President, Tresorer, Secretari i Tresorer de la
secció) En el cas dels comptes de les seccions d’esports també hi figura el vocal d’esports.
Es pregunta si hi ha alguna consulta o dubte al respecte. No n’hi ha.

5. Revisió de quotes:
Pel que respecte a les quotes es comenta que per aquest curs ja estan fixades però de cara al
vinent ens trobem en la necessitat de pujar la quota per la pòlissa d’orfenesa ja que portem
7 anys amb la mateixa i a data d’avui amb els ingressos no es cobreix. Tenim ingressos per
uns 26.000 euros i la pòlissa es de 29.000. Es per aquest motiu que es sol·licita pujar de forma
progressiva la quota fins cobrir la despesa. Per aquest motiu es proposa passar dels 32 euros
actual a 33,50 pel juliol el que suposa un augment per aquest any 1,5 € per família.
Es procedeix a la votació sobre la pujada de la quota d’orfenesa.
Vots a favor de la quota proposada: 22
Vots en contra: 0
  | e-Rossinyol [9] |  2019

Abstencions: 1
S’aprova l’augment de quota quedant les quotes de la següent forma:
- 33,00 euros com a quota pròpia d’AMPA (desembre)
- 20,00 euros quota social (gener)
- 33,50 euros quota orfenesa (juliol)

6. A
 provació dels pressupostos d’ingressos i despeses per al proper curs 2018/2019:
13 Pren la paraula la tresorera que indica que la intenció de la Junta es intentar reduir despe-
ses i incrementar ingressos.
L’objectiu es cobrir les despeses originades per la publicació de la revista Rossinyol incre-
mentant, si es possible, els ingressos per anunciants. Per aquest fi, en breu, farem un e-mail
demanant si hi ha pares/mares/tutors que vulguin col·laborar posant anuncis be en la Re-
vista o be publicitat en el patis (cartells).
La Tresorera passa a explicar el pressupost (annex 5) .
S’ha fet en base a les quotes actuals de les que em comentat en el punt 3 d’aquesta acta.
S’explica que hi hauran algunes despeses que es preveu que pujaran i d’altres que s’intenta-
ran contenir o rebaixar. En principi no es preveuen despeses extraordinàries com va haver
l’any passat.
Amb el control per comptes com s’ha fet ara s’intentarà anar controlant les despeses per
veure sobre la marxa la desviació de les mateixes. S’intentarà reduir costos de gestoria i
similars tenint en compte que per aquest any tenim 31 contractes (4 persones més respecte
l’any passat).
Amb aquest pressupost tenim la previsió de tenir un resultat positiu al voltant dels 3.000
euros, si no hi ha imprevistos.


AMPA
Es pregunta si hi ha algun dubte. No hi ha comentaris al respecte.
Es procedeix a la votació del pressupost del curs 2018-2019.
• Votacions a favor: 23
• Votacions en contra: 0
• Abstencions: 0
S’aprova el pressupost presentat.

7. Nomenament de Censors de Comptes per al curs 2018/2019:


Es nomenen 2 censors de comptes pel proper exercici entre els assistents i que no formen part
de la Junta Nova:
Sra. Marta Fernández Martínez
Sra. Cristina Pérez Espasanoin

8. Precs i Preguntes:
  | e-Rossinyol [9] |  2019

Es felicita per part d’alguns assistents per la presentació dels comptes d’aquest any ja que es
veuen elaborats i de forma clara, concisa i adaptada. S’indica que ara per ara el funcionament
es quasi com una empresa ja que donat el volum que es genera només es pot fer com a tal, el que
suposa moltes hores de feina. Es comenta que la intenció de la Nova Junta es intentar millorar en
allò que creiem que es pot millorar i rectificar en aquelles coses que ens permetin fer-ho.
Donat que no hi ha més preguntes el nou President fa una reflexió sobre el fet que malgrat
que es una escola amb més de 800 famílies es fa estrany veure que a les Assembles només hi
hagi uns 20 o 25 representants. Que potser el problema sigui que no es sap com contactar
14 amb les famílies (tot i fer-ho per Alexia, e-mail, APP i web).
Per aquest motiu es faran comunicacions, a part de la de publicitat, per demanar pares/
mares/tutors per formar grups de treball tutelats pel vocal corresponent a veure si concre-
tant les necessitats puntuals tenim més quòrum.
Es comenta per part dels assistents que a vegades es molt difícil trobar col·laboradors. Es
demana també la possibilitat de informar de forma més habitual de les decisions de la Jun-
ta. Es pren nota. Es comenta que va ser una gran idea l’enquesta que es va fer desprès del
berenar de P3.
També es comenta que aquest any no s’ha pogut fer l’activitat del Hip–Hop per falta d’alum-
nes apuntats però amb el compromís de tornar-la a intentar activar.
Per acabar donem de nou les gràcies als membres de la Junta sortint pels seus anys d’implicació.
A les 21:34 hores finalitza l’assemblea n

El President (sortint) El Secretari (sortint)


Antonio Gonzalez Torner Josep Mª Purcalla Bofarull
El President El Secretari
Josep Mª Purcalla Bofarull Xavier Margarit Santallusia
AMPA

Berenar benvinguda P3
Com a família que aquest any la petita de casa comen-
ça a l’escola, agrair a l’AMPA el berenar de benvinguda
que es fa per les noves famílies. És un moment en el
que pots començar a conèixer aquells nens (i als pares)
dels que el teu fill et parla quan arriba a casa, sense les
presses del dia a dia. Un moment en el que comences
a prendre consciència de que formaràs part d’una gran
escola.
Com a membre de la junta de l’AMPA, agrair a les
famílies que van contestar a l’enquesta que els hi
vam fer i ens van aportar la seva opinió, per tal que,
de cara al pròxim any, poder millorar l’activitat.
Hem pres bona nota, i algun dels suggeriments els
podrem portar a terme, però altres pot ser una mica
complicat fer-ho. Per la Junta de l’AMPA, és molt
important saber l’opinió dels alumnes de l’escola i de
  | e-Rossinyol [9] |  2019

les seves famílies, ja que les nostres activitats estan


pensades per ells, juntament amb la col·laboració de
l’escola. n
Miriam Capseta
Mare de l’escola i tressorera de l’AMPA

15


AMPA

Cercavila a les Festes de Sant Andreu


Aquest any hi hem tornat, i tots molts contents. La temàtica escollida van ser els colors del
Manyanet (blanc, lila i blau).
  | e-Rossinyol [9] |  2019

Els nens i nenes anaven disfressats amb bosses de colors i portaven confeti i xiulets. Molts
infants, pares i familiars van gaudir de tota la rua.
Moltes gràcies a tots els que en vau participar-hi i gaudir amb nosaltres de la cercavila, sobretot
a l’escola per promoure l’apadrinament dels més petits per part dels alumnes més grans per
ajudar-los a fer les disfresses que portarien a la rua.
Fins l’any vinent… n
Xavier Margarit
Vocalia de Festes AMPA
16
Infantil 2017-2018

La graduació de P-5
Un any més i com és tradició arriba el final de curs i la tan esperada graduació dels alumnes de
P5. Els petits es fan grans i plens d’il·lusió s’acomiaden d’una etapa per iniciar una altra plena
de bones sorpreses.
Ja esteu a la Primària!!! n
  | e-Rossinyol [9] |  2019

17
TALENT SHOW
Per segon any els alumnes de l’escola ens fan gaudir d’aquest
espectacle en què es posa sobre l’escenari el saber fer i ser de
cada participant.
Cants, balls i altres manifestacions artístiques fan la delícia
dels espectadors. Gran i petits pugen a l’escenari i donen el
millor d’ells mateixos amb les diferents interpretacions.
Tots uns artistes!! Us animem a que participeu l’any vinent.
Teniu tot el curs per davant per a preparar-vos. Us deixem
amb les instantànies d’alguns dels artistes participants. n
  | e-Rossinyol [9] |  2019

18


19
  | e-Rossinyol [9] |  2019

Talent Show
Festes i celebracions

Festa cloenda del curs 2017-2018


Arriba juny i això és senyal de vacances, però abans ens hem d’acomiadar de tot un curs de
treball i esforç. No hi ha millor manera que amb la gran Festa de fi de curs. Jocs, espectacles i
bona música per acabar un curs escolar més.
Des de l’AMPA ens esforcem per què tot surti el millor possible i posem tota la il·lusió per oferir
a petits i grans una jornada a on tothom hi pugui gaudir en família.
Gràcies a tots i totes per fer-ho possible amb la vostra presència i participació i un agraïment
especial als membres de la Junta de l’AMPA per fer que aquesta diada fos un èxit.
Ens veiem de nou l’any vinent! n
  | e-Rossinyol [9] |  2019

20


21
  | e-Rossinyol [9] |  2019


22
  | e-Rossinyol [9] |  2019
Festes i celebracions

Innauguració curs escolar 2018/2019


La inauguració del curs escolar s’inicià el diumenge 7 d’octubre al matí amb una celebració de
l’Eucaristia a on tota la comunitat educativa posem en mans del Déu i de Sant Josep Manyanet
els nostres millors desitjos i la voluntat de tirar endavant una nova etapa en l’educació dels
nostres alumnes i fills.
Un cop més aquesta jornada inaugural va comptar amb la participació del P. Jesús Díaz, de la
Congregació Fills de la Sagrada Família, qui, a més de presidir l’Eucaristia, va presidir també
una breu celebració de benedicció de les noves aules d’Infantil de P5 .
Al finalitzar aquests actes es dóna lloc a la ja tradicional visita a les instal·lacions de l’escola per
part de les famílies a on la Direcció i el professorat atenen a totes aquelles qüestions que pares
i alumnes els hi plantegen.
Us deixem amb un recull fotogràfic d’aquesta diada així com de la visita a les noves instal·
lacions inagurades. n
  | e-Rossinyol [9] |  2019

23


24
  | e-Rossinyol [9] |  2019

Festes i celebracions
25
  | e-Rossinyol [9] |  2019

Festes i celebracions
Infantil i Primària

CASAL D’ESTIU 2018


Com cada any, al mes de juliol, a l’escola or- El Casal ha anat evolucionant amb els anys
ganitzem el Casal d’Estiu. Aquest any ha estat però manté la seva essència. A partir d’un
un any especial… hem fet el casal número 10! centre d’interès programem activitats de dife-
L’any 2009 vam decidir encarregar-nos nos- rents tipus procurant que tots els nens i nenes
altres mateixos del casal d’estiu i ja van 10. gaudeixin al màxim… I crec que un any més
Any rere any hem crescut, hem anat incloent ho hem aconseguit.
activitats, mantenint moltes que a tots ens
Com cada any vam gaudir de les motivacions
agraden molt i hem aconseguit crear un casal
setmanals, vam fer activitats motrius, plàsti-
amb una tarannà propi, el Casal JMJ.
ques, vam fer teatre, cinema, balls, vam pas-
Per fer un petit homenatge al nostre primer sar molta por al túnel del terror, vam anar a
casal vam voler tornar a viure el que va ser la piscina, vam fer un lipdub i La Nit al Casal
el primer centre d’interès: els 4 elements i la entre d’altres activats.
sostenibilitat.
  | e-Rossinyol [9] |  2019

26


Infantil i Primària

Unes de les activitats més esperades són les Per acabar, voldria agrair a totes les famílies
excursions setmanals. Aquest any vam anar al la confiança dipositada en nosaltres cada any,
Parc de Can Rius, al Museu Blau, a Sport Land als nens i nenes la il·lusió amb la que partici-
Center i Gnomo Parc els més petits i a la platja pen en totes i cadascuna de les activitats i a
a ver Big Sup i a Illa Fantasia els més grans. tot l’equip de monitors i monitores l’esforç i
el treball del dia a dia del Casal. Tots aquests
Com cada any grans i petits vam gaudir molt
elements fan que el Casal JMJ sigui possible
de totes les activitats programades sempre
any rere any. n
amb tota la il·lusió del món. Al següent enllaç
podeu veure el resum del que va ser el Casal MOLTES GRÀCIES!
JMJ 2018 https://www.youtube.com/
Vanesa Torres
watch?v=WyXf39ryuck&t=12s
  | e-Rossinyol [9] |  2019

27
Basquet

Esports

JMJ BASQUET
Enguany el JMJ Bàsquet ha emprès amb molta il·lusió multitud de reptes que amb esforç i per-
severança té l’objectiu de batre. Haver crescut en vint jugadors/es en un sol any representa per si
mateix un repte com a secció. Tot l’equip tècnic hem vist aquest repte com una oportunitat per
seguir millorant esportivament i per traslladar la nostra passió a tothom que vulgui.
Més enllà de la quantitat de jugadors/es de la que gaudeix la secció, podem estar ben satisfets de
com cada vegada aconseguim fer créixer en ells/elles l’interès i les ganes d’aprendre. De com són
capaços/es de veure en si mateixos/es la valentia per competir contra qui faci falta.
L’estima per aquest gran esport que és el bàsquet i pel JMJ Bàsquet ens empeny a marcar-nos
objectius engrescadors pel futur més immediat. Entre aquests objectius tenim clar que el més im-
portant és el de mantenir la cohesió dins la secció. Però també volem créixer basquetbolísticament
millorant cada dia el nostre joc i entrenaments. Som conscients de l’esforç que suposa i és per això
que ens hi dediquem des de jugadors/es i entrenadors/es fins a pares, mares i delegats/des.
  | e-Rossinyol [9] |  2019

Per acabar, una altra bona notícia per la secció ha sigut la l’arribada de la nova mascota, l’Ós Siberià.
L’actual amfitrió del pati La Sibèria il·lustra el que som i volem seguir sent, ferotges amb els reptes
que assumim, valents i valentes sempre que faci falta i acollidors amb qui vulgui jugar a bàsquet. n

Lluc Sellas

28


Futbol Sala

JMJ FUTBOL SALA


Quan hom pensa en l’esport escolar, de vegades pot caure en l’error d’associar-lo amb un nivell baix de
competitivitat, o una forma de tenir distrets als nens a conveniència dels pares.
Res més allunyat de la realitat.
Potser no serem els campions de la Copa d’Europa, però el nivell de joc dels nostres esportistes és digne
d’admiració, I això només s’aconsegueix amb l’esforç, el compromís i el treball que dia a dia dediquem
tots i cadascun del membres de la família del futbol Sala Manyanet Sant Andreu.
Per aquells que llegiu els nostres articles any rere any, no volem que trobeu a faltar l’esment al més
important de tot allò que ofereix formar part d’un equip, no importa l’esport. I és que el creixement com
a persones que s’aconsegueix mitjançant els esports d’equip és quelcom que difícilment podem trobar
enlloc més.
Podrien comptar per centenars les històries que ens posarien la pell de gallina i ens farien saltar més
d’una llagrimeta, i és que l’esport escolar és molt més del que pugui semblar des de fora.
Aquest any hem crescut fins als 64 Jugadors i hem ampliat el cos tècnic per donar la millor cobertura a
tots ells.
Estem molt contents de tenir fins a dos equips de nivell Juvenil, i absolutament il·lusionats amb les 14
promeses que formen part de la nostra escoleta.
A la vegada, també ens omple d’orgull que tres dels nostres jugadors hagin fet un pas endavant per
  | e-Rossinyol [9] |  2019

convertir-se en els futurs entrenadors de la secció, presentant-se com a voluntaris per tal de començar
a aprendre.
Per obrir-nos al món hem posat en marxa una compte del twitter des de la que podreu seguir les cròni-
ques de cada partit, @FutsalManyanet.
Volem agrair la tasca que fa l’equip de l’AMPA. La dedicació i el treball en positiu que aporten aquests
pares i mares pot resultar invisible des de fora, però és imprescindible i impagable per als que estem a
les seccions.
També, com no, a Finques Donaire i Mobles Chip per l’aportació econòmica que fan per ajudar-nos a
tirar endavant.
29 I a totes les famílies que han apostat perquè l’escola sigui l’espai de creixement esportiu dels seus fills, i
que ens permet lluir amb orgull l’escut del Manyanet.
Secció de Futbol Sala! n
Carlos Gómez

La nostra escoleta; present i futur de la secció


Gimnàstica rítmica

A.E. ASOGYM
Hola! Som l’Associació Esportiva Asogym, i organitzem l’activitat de gimnàstica rítmica. Aquesta és la
nostra tercera temporada a l’escola i l’activitat segueix creixent amb una gran participació d’alumnes.
Aquest curs seguim oferint l’activitat pels cursos de P5 fins a 5è de primària, els dilluns i dimecres de
17:30h a 18:30h, i de 18:30 a 19:30h, dividits per edats. I hem obert un nou grup per als cursos de 6è
de primària i ESO, perquè aquells alumnes que ja feien l’activitat amb nosaltres puguin continuar amb
ella, i per donar l’oportunitat als nous alumnes d’aquests cursos de provar un esport diferent i divertit.
L’horari d’aquest nou grup és els dilluns i dimecres de 19:30h a 20:30h.
La dinàmica de les classes consta d’un escalfament, adaptat a l’edat i nivell de cada grup, on es treballa
la flexibilitat, la postura corporal, la força, la coordinació i l’equilibri. Després de l’escalfament, les par-
ticipants es divideixen per edat i nivell, i treballen un exercici que serà el que mostraran més endavant
en les diverses exhibicions que faran. Durant la primera part de la temporada les gimnastes treballen
un exercici de mans lliures, per tal de poder perfeccionar les diferents tècniques de l’esport, i a la segona
part de la temporada, treballen un exercici amb aparell, que depenent de l’edat i el nivell poden portar
un o dos (pilota, corda, maces, cinta o cèrcol).
Durant el curs fem tres exhibicions. La primera és el dissabte 2 de febrer al matí, al CEM Cotxeres
Borbó, on participen altres centres on també fem gimnàstica rítmica. I a final de curs, fem una exhibició
a l’escola, i una altra a CEM Cotxeres Borbó, mostrant en aquestes dues tot el treballat durant el curs.
Us convidem a que vingueu a gaudir amb nosaltres d’aquestes jornades i a animar a les nostres gimnas-
tes que treballen i s’esforcen de valent per fer-ho el millor possible.
  | e-Rossinyol [9] |  2019

I per acabar, volem agrair una vegada més a l’Ampa l’oportunitat que ens dóna de treballar junts, i de
gaudir d’aquesta activitat amb totes les famílies participants.
Estem molt contentes de compartir amb tots vosaltres aquest esport que tant estimem!.
Moltes gràcies! n
A.E. ASOGYM

30

MOU-TE: ELS MÉS PETITS EN ACCIÓ


Mou-te La secció de “MOU-TE” s’ha renovat totalment aquest any
amb l’objectiu d’oferir als més petits de l’escola la possibilitat
d’iniciar-se en les activitats esportives, a més de potenciar les
seves qualitats psicomotrius des del joc i l’activitat física. Un
bon grapat de nens i nenes de p3 fins a 2n de primària partici-
pen d’aquesta activitat, en la qual aprenen tota mena d’esports
per aprendre a descobrir quina és la seva passió. A la vegada
que aprenen i es diverteixen, fomenten els valors propis del
món de l’esport: treballar en equip, companyerisme, l’esforç...
No dubteu en inscriure els vostres fills i filles a aquesta acti-
vitat. De ben segur que serà una experiència que recordaran
quan es facin grans. n
Adrián Ruiz

Hoquei Patins

HOQUEI PATINS
AVANÇANT SOBRE RODES.
Un cop més arribem a final d’any, mitjans de
temporada, amb la satisfacció de saber que du-
rant el camí recorregut fins el moment, s’està
avançant en la bona direcció. Gràcies a l’esforç
de tota aquella gent que sense cap obligació
ha volgut ajudar un cop més a fer que aquesta
secció històrica de l’escola estigui un any més,
avançant sobre rodes. Per això abans de res,
s’ha d’agrair a tothom per la seva col·laboració.
No podem oblidar que créixer és cosa de tots.
Aquesta secció segueix amb la mateixa il·lusió i
força que el primer dia, de seguir proporcionant
als/les alumn@s de l’escola la possibilitat de
practicar l’hoquei patins amb el propòsit de que
els practicants gaudeixin de la seva formació i
amb el temps es mostrin competents en l’esport, sense deixar de banda el que realment és important
per els més menuts, que no és una altre cosa que aprendre jugant i gaudint d’allò que practiquen.
  | e-Rossinyol [9] |  2019

Tenim la sort de comptar amb uns entrenadors experimentats en la formació dels nostres esportistes,
i això se’ns dubte, és garantia d’èxit.
A totes les persones que no coneixen aquest esport, els diria que en l’hoquei patins podreu trobar una
activitat molt enriquidora per els vostres menudets, ja que els ajuda a desenvolupar totes les habilitats
motrius bàsiques i d’altres més específiques i pròpies de l’hoquei patins. A través del joc sobre rodes
els vostres fill@s, i vosaltres els pares també, trobareu una altre família amb la que compartir noves i
enriquidores experiències, perquè no oblidem que l’hoquei patins és un esport d’equip, amb tots els
beneficis que comporta el treball d’equip i les seves relacions. És per això que si teniu nens i nenes de
entre 3 i 8 anys, no ho dubteu més i veniu a formar part de la nostre família. Us ben asseguro que no
us penedireu.
31
Tanmateix, m’agradaria fer una crida especial a totes aquelles nenes de l’escola, doncs tot i que aquest
any estem d’enhorabona i hem crescut en número de participants, concretament amb 3, i per tant ja
en som 6 en total, segueixen sent poquetes participants i ara per ara encara no podem formar un equip
femení sencer, tal i com és el nostre objectiu. No obstant, aquestes nenes poden desenvolupar-se amb
normalitat doncs en l’hoquei patins es permet jugar en equips mixtes fins a edats molt avançades.
Pel que fa a la vessant merament esportiva, aquesta temporada hem tingut la satisfacció de tornar
a col·locar un altre vegada, cosa que feia molt de temps que no succeïa, a dos equips (el Prebenjamí
A, i el PB iniciació) a les lligues de preferent. Com cada temporada tenim equips participant en les
eliminatòries per tal d’accedir, com és el cas del nostre Aleví que aquest any s’ha tornat a quedar a les
portes, però que de ben segur, si continuen treballant algun dia ho aconseguiran i per tant, també se’ls
ha de felicitar. També fer menció a la resta d’equips que tot i no aconseguir resultats significatius dins
la competició, si ho fan a nivell col·lectiu i milloren dia a dia gràcies a l’entrega i a la seva dedicació.
M’omple d’alegria veure que durant els entrenaments i els partits que disputen els nostres esportistes,
mostren l’entusiasme per l’hoquei i per tant, es guanyen el més sincer respecte.
Des d’aquestes línies vull donar les gràcies a tots els responsables dels equips que fan possible que els
nens aprenguin l’Hoquei Patins amb l’exigència necessària de la serietat i la responsabilitat pertinent.
Bé, ara tan sols queda desitjar un Bon Nadal i Feliç Any Nou, i que d’aquí a final de temporada tin-
guem si més no, com a mínim els mateixos èxits.
Visca l’Hoquei Patins!! n Àlex Van den Camp


Patinatge artístic

PATINATGE ARTÍSTIC
Des del mes de Setembre, totes les patinadores ens estem preparant per aquest nou any.
Tot i que a les més petites els costa una mica, ja es comença a notar la seva progressió gracies
a les ganes i l’esforç.
Com sempre, aquest any també tenim competicions, a les que ens hi presentarem amb molta
energia i intentarem treure la màxima puntuació possible.
Competirem contra Bon Pastor, Poblenou i les escoles Ramon Llull, Diputació i Vincit Carlit.
En total n’hi haurà 3, que seran entre Febrer i Abril
Les coreografies, preparades de la mà de les nostres entrenadores i entrenador (Magalí, Mu-
riel i Albert) ja les estem posant en pràctica a la pista.
Cap al mes de maig, tenim el pas de nivell, i les que treguin la millor puntuació es classifica-
ran per als campionats de Barcelona.
A final de curs, tindrà lloc el festival de la secció, on s’hi podran veure coreografies grupals,
duets i balls individuals.
  | e-Rossinyol [9] |  2019

Esperem que sigui un gran any! n


Joana Aymerich

32
FEAC 2018-2019

Què és el FEAC?
El FEAC (Família-Escola Acció Compartida) és
una trobada de pares amb mestres i educadors
de l’escola on des d’un pla d’igualtat es compar-
teixen experiències i dubtes sobre l’educació en
les diferents etapes del desenvolupament emo-
cional, social, educatiu i familiar dels nostres
fills.
Es tracta d’un espai de reflexió i diàleg on les
dinàmiques poden ser diverses segons l’ocasió,
i on totes les idees i experiències hi tenen ca-
buda.
Quan ens trobem al FEAC? Les trobades FEAC
  | e-Rossinyol [9] |  2019

es fan un dimecres al mes, a les 20,30h i ens


trobem a la mateixa escola. Ens dividim per
grups d’edat, per poder concentrar-nos millor
en cada etapa i aprofundir en la realitat dels
nostres fills i filles en el moment en què vivim:
Infantil, Primària, Secundària i Créixer en la
Fe.
Us animem a relacionar-vos més amb l’escola,
33 a conèixer els pares dels companys del teu fill,
a millorar la relació emocional amb els teus
fills...i sobretot, a compartir bons moments en-
tre FAMILIA i ESCOLA a fer FEAC . n

Per a fer un seguiment de la nostra tasca


es pot consultar el nostre bloc:
http://elnostrefeac.blogspot.com.es/


FEAC
Sopar FEAC
Com ja és habitual, pels voltants de Nadal i coincidint amb la darrera sessió dels grups
FEAC, té lloc el tradicional sopar de nadalenc.
És un moment de trobada de tots els grups per compartir el que s’ha fet i treballat en
els primers mesos des de l’inici de curs i ve precedit per una sessió dinamitzada, com
en d’altres edicions passades, per la psicòloga Xantal Lobera.
Aquest cop vam treballar les emocions dels nostres fills i de nosaltres mateixos. La
dinàmica, molt lúdica, va ser del tot enriquidora per els participants, que vam sortir
amb pensaments i reflexions conjuntes sobre com treballar-les en la quotidianitat. n
  | e-Rossinyol [9] |  2019

34


FEAC

El JMJ porta al Víctor Küppers!


Feia molt de temps que n’havia sentit parlar, d’en Víctor Küppers. El veia en aquests vídeos de
Youtube i em quedava bocabadat pensant que allò que estava dient, ja ho sabia, però calia que
algú m’ho digués.
Una companya me’l va recomanar, per a portar-lo al FEAC; li vaig fer cas. Vaig anar darrere
d’ell durant molt de temps i mai no podia: reunions, conferències, la família, els amics,... Això
sí, em contestava a tots els e-mails en pocs minuts.
Un dia, vaig rebre un correu d’en Víctor. No m’ho podia creure, em donava dia per a visi-
tar-nos! Com no, li vaig dir que sí. Així que es va presentar el dia 2 d’octubre davant de més de
400 persones. Per un moment pensava que no hi cabríem al teatre, perquè la gent em deia: Hi
ha una cua al carrer que fa la volta i no paren d’afegir-s’hi.

“En Víctor
  | e-Rossinyol [9] |  2019

Küppers és un
home senzill,
familiar,
amigable,... de
veritat us ho dic.
Ens va parlar
35
i recordar que
la vida és per
a viure-la amb
sentits...”


FEAC
En Víctor Küppers és un home senzill, familiar, amigable,... de veritat us ho dic. Ens va parlar
i recordar que la vida és per a viure-la amb sentit. Que l’hem de viure amb entusiasme i passió.
Va citar aforismes, refranys, frases i proverbis que ajuden a reflexionar. També va fer incís en
tenir cura i donar-li importància a allò que és important a la nostra vida. Com gestionem el
temps, quant li dediquem a la família, a la feina, a l’oci,... Com anem per la vida, què percep la
gent de nosaltres, quina cara posem, les presses,...
Tots vam arribar a casa amb un munt de qüestions, dubtes, reflexions,...però molt contents i
agraïts a la nostra escola per haver-lo portat; ja que era un acte obert a tothom. n

Victor Martínez
Delegat de Pastoral
Manyanet Sant Andreu
http://elnostrefeac.blogspot.com/
  | e-Rossinyol [9] |  2019

36
Projecte ESO

PROJECTE RIU BESÒS


El dia 23 d’octubre, 22 alumnes de 3r d’ESO acompanyats d’un dels professors de ciències del
centre vam anar d’excursió al riu Besòs. Era evident que tots teniem moltes ganes d’anar-hi
ja que era una activitat que no haviem realitzat en l’àmbit escolar anteriorment i, per tant,
suposava una interessant novetat per a tots nosaltres. Si hi ha una característica que ens de-
fineix realment a nosaltres, els adolescents, és la curiositat. En aquesta ocasió, sortir del recinte
escolar i portar a terme una activitat científica a l’aire lliure ens motivava com per no deixar-la
escapar.
Cap a les 10 del matí vam anar caminant des de l’escola fins al tren a pas ràpid per tal d’arri-
bar el més aviat possible al lloc de la recerca. El trajecte en tren va ser molt més curt del que
pensàvem i, al arribar- hi, vam caminar uns deu minuts fins al punt del riu on faríem l’activitat.
Un cop allà vam esmorzar i al cap d’una estona vam començar a fer els grups, distribuïts per
diferents punts de la zona, i a rebre les diferents tasques. Cada grup tenia assignada una activ-
  | e-Rossinyol [9] |  2019

itat relacionada amb el riu i les seves característiques, de tal manera que cadascun de nosaltres
va poder inspeccionar la qualitat hidromorfològica del riu , les seves alteracions, i la qualitat
fisicoquímica i biològica del mateix. Al finalitzar la inspecció, vam recollir totes les dades en un
dossier on es va veure reflectit tot el treball que havíem realitzat. La bona feina que vam fer era
el resultat d’haver treballat junts amb l’orientació i l’ajut del nostre professor amb l’objectiu
d’aprendre i passar una bona estona. Finalment vam tornar tots cap a l’escola, satisfets pel
resultat obtingut i per la tasca feta.
En conclusió, podem dir que la jornada va ser una experiència entretinguda i diferent al que
estem acostumats a fer a les excursions en general. No hi va haver cap problema ni incidència
i els objectius que teníem al principi de la sortida es van complir. ! n
37
Programa internacional

El curs passat vam començar el programa europeu Erasmus+ amb els alumnes de 4t
d’ESO. El continuem enguany, i la seva continuïtat ens ha portat a realitzar la trobada
a Barcelona de totes les escoles participants durant la setmana del 15 al 21 d’Octubre :
Joachim-Schumann-school, Offene Schule, Babenhausen (Alemania), Lentvario
  | e-Rossinyol [9] |  2019

Motiejaus Šimelionio gimnazija, Lentvaris (Lituània), i Escola Secundária Don


Dinis, Lisboa (Portugal).
El tema principal del programa és el Patrimoni i, , sota el títol “Carry on the Flame”,
vam realitzar, cooperativament, tot un seguit de tasques, d’acord amb el calendari i el
contingut del projecte. Entre d’altres, vam realitzar un ABP (metodologia d’aprenentatge
basat en problemes), amb impressió d’objectes en 3D i també la realització de vídeos a
partir de google maps.
També vam tenir l’oportunitat de posar en comú la feina que havia fet cada escola des
de la darrera trobada a Lituània. Vam ensenyar, orgullosos, el patrimoni de la ciutat de
38 Tarragona a tots els companys europeus.
Estem molt contents amb el resultat i també amb l’oportunitat que tenen els nostres
alumnes de conèixer altres cultures i de compartir fantàstics moments amb companys de
tots aquests països.
Fantàstica experiència que podeu seguir en el bloc del projecte: https://carryonthe-
flame.blogspot.com/

Daniel Navarro i Conxita Payán


PROGRAMA INTERNACIONAL


English Corner

2nd ESO Compositions


“LIFE IS A DREAM FOR THE WISE, A GAME FOR THE FOOL, A COMEDY FOR
THE RICH AND A TRAGEDY FOR THE POOR”
This sentence is from a Jewish Russian comedian and writer, called Sholom Aliechem. This
sentence stood out for me because I think it is very real (...)
This sentence touched my heart because every category of people in this sentence needs the
other one to get a better world. The fool need the wise and the poor need the rich
Frida Lugosi
2 ESO

“TIME IS MORE VALUABLE THAN MONEY. YOU CAN GET MORE MONEY, BUT
YOU CANNOT GET MORE TIME”
  | e-Rossinyol [9] |  2019

This sentence means that this life is short, and you have to make the most of your time in it,
because if you only give importance to make money you won’t have time to make fun of it.
Life was created to enjoy all the things that we have. The meaning of happiness is not having
the most expensive clothes of the market, it’s the feeling that you have in your heart while
you’re with the people which you love (friends, family…) or maybe when you win a competition
of the sport that you’ve been practicing very hard. If you’ve got a family that loves you and it
takes care of you, a few of good friends, food on the table, a roof where you can stay in and a
school to learn these things, you are the richest person of the world no matter the money you
39 have, more than what you think.
(....)
Nerea Haro Garrido
2 ESO

“TRUE HAPPINESS BRINGS MORE RICHNESS THAN ALL THE MONEY OF


THE WORLD”
The creator of this phrase is Mahatma Gandhi.
As far as I’m concerned, Gandhi was very popular because when you search him in Google we
can see lots of phrases of him.
I couldn’t agree more with the quote because it is very true, happiness brings a lot of richness
(more than money).
I reckon that happiness can be found everywhere and anytime.
(....)
Marc Gonzálezi
2 ESO


ESO4 LLENGUA ANGLESA

PROJECTE E-TWINNING
Un grup d’ESO4, des de la matèria de llengua anglesa, està realitzant un projecte eTwinning:
es tracta d’un treball de col·laboració entre dos o més centres escolars europeus de països dif-
erents a través d’una plataforma virtual i de l’ús de diferents eines web.
En el projecte que es titula Virtual Reality: experience the world’s heritage from home, els
alumnes es centren en aspectes artístics, geogràfics i històrics de cada país i, a través de les
darreres tecnologies (virtual reality, internet, Skype, cloud, ...), crearan tours virtuals dels
seus països que podran intercanviar amb la resta de països participants en el projecte, per tal
de conèixer el patrimoni cultural de cadascun d’ells.
Aquestes són les escoles que hi col·laboren:
• LLicei “Giolitti-Gandino” di Bra, Bra (Cn) Italia
• Lycée professionnel Jean de Berry, Bourges Francia
  | e-Rossinyol [9] |  2019

• Lycée Tayeb Mhiri Sfax, Sfax Túnez


• 3o Γυμνάσιο Κέρκυρας, Corfu Grecia
• Colegiul National “Grigore Ghica” , Dorohoi Rumania
• 1ο Γυμνάσιο Ρόδου, Rhodes Grecia
• Colegio Internacional Eurovillas, Nuevo Baztán España
• Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi, Beylikdüzü Turquía

40
Míriam Norverto i Conxita Payán n
Programa internacional

JORNADES CHALLENGE IN “EL COLLELL”


I’ve just arrived home and I’m currently lying on the sofa, I’m exhausted because we’ve spent
3 days in “El Collell” and we’ve done so many activities.
First of all, I would like to say the thing I’ve liked the most is the way all the classmates have got
along, these days have been really useful to strengthen our friendship.
We have stayed in a big house, well prepared to do camps and activities, situated near Ban-
yoles. The house was huge and we had a lot of space to play, to talk and to spend a great time
with our friends. In addition, we’ve done several out door activities, such as quads, football,
tree climbing, cycling, death slides, horse riding...
Our teachers prepared some activities too, with the aim of knowing more our classmates and
discovering new things from each other. We also had to start thinking about the “Treball de
Recerca”, which I think it will be quite difficult to choose the topic. Although I got a little bit
confused while teachers were explaining this work, I had a really nice time there and I would
repeat it without any doubt.
  | e-Rossinyol [9] |  2019

We’ve spent a nice time surrounded by our friends, classmates and teachers and we’ve done
some mad things, for instance, Raquel, Abril and me had a bath in a cold river. Here I attach
some nice pics about our stay there!
Sandra Salvatella ( 1r BATX A)!
Isidre Miramanda i Lurdes Pujadas

41
Programa internacional

FAKE NEWS: a new problem


Third ESO classes went to Sant Andreu library, Can Fabra, to a small talk organized by the
Barcelona Town Hall and the American Spaces about Fake News. At the hall, there was a girl
that came to talk to us about Fake News and answer our questions. She was called Geysha and
started the explanation telling us about their studies and jobs.
(....)
She explained us the importance of misinformation in the political campaign of D. Trump and
H. Clinton in the USA.
(...)
After the talk, Geysha answered our question and we returned to school. This talk has helped
us to understand the difference and to recognize a false new and to differenciate concepts apart
from the utility for me and for all, I suppose. (...)
Martí Molina
  | e-Rossinyol [9] |  2019

3r ESO

42


Programa internacional

U.S.A. EXCHANGE
Un any més hem tingut l’oportunitat de gaudir de l’experiència que ens ofereix l’escola OUR
LADY OF GOOD COUNSEL de Maryland, EE.UU. Els nostres alumnes han pogut conviure
amb alumnes d’aquesta escola I les seves famílies durant deu dies inoblidables. Han après no
només la llengua, sinó també la seva cultura, el seu dia a dia, les seves celebracions, ... Han
estat moltes experiències i la forja d’una amistat que perdurarà per sempre més.
Podeu llegir tot seguit algunes de les vivències dels alumnes protagonistes, enguany, d’aquest
programa que continuarà el proper mes de febrer 2019 amb la visita dels alumnes nord-amer-
icans.
Daniel Navarro i Conxita Payán

Since I was little, one of my biggest


dreams has been travelling to the USA,
  | e-Rossinyol [9] |  2019

and luckily, this year it has come true!


We’ve spent 8 days in Maryland, living
and sharing moments with our host
families. I’m so happy and grateful for
the family I’ve been with, we’ve learnt
thousand of new things and we’ve
made lots of friends. (...)
Sandra Salvatella
(....)
43
Another day we went to see a musical play about Christmas. I enjoyed it a lot since songs were
very catchy. Apart from all of that, we went shopping and we spent too much money on pres-
ents and clothes!
One of the best things there was that the last day they took us to New York. I liked it a lot but
there were a lot of people and it was a bit overwhelming. We were really amazed because ev-
erything that we had seen in series or movies were in front of us!
(...)
Abril Hernández
(...)
If I have to point out something, it would be the day when I went to New York. There I visited
the MET, which is very important for me because it appears in a series that I like, called Gossip
Girl. I also visited Central Park and Times Square.
To sum up, I think that being in America, has been my best experience. Also, this exchange
wouldn’t have been the same if Dani, Conxita and all my classmates hadn’t shared this trip
with me.
Raquel González


Programa internacional

2 ESO,
EXCHANGE TO GÖTTINGEN
From December 4th to 14th, a group of 2nd ESO students have been to Göttingen on a Ger-
man/English exchange with the school Felix Klein Gymnasium. As every year, we have been
welcomed by our partners and lived with them a wonderful week.
There we have been working with the project “Auf den Spuren der Brüder Grimm - Search-
ing for the Grimm brothers” A project about fairy tales, so popular in the region of Göttingen
where we have been.
We have also been to Erlebnismuseum in Wort.reich. There we have participated in
workshops of theater and cinema.
Apart from our project, we have also had the opportunity of living the Christmas spirit in Ger-
many. We’ve baked cookies, made some Christmas presents for our families and also walked
  | e-Rossinyol [9] |  2019

around the so typical German Christmas Markets.


Now, we are waiting for our partners to come back in March and have a good time in Barcelona
too!
Isidre Miramanda i Lurdes Pujadas

44
45
  | e-Rossinyol [9] |  2019

Programa internacional
Nadal 2018

Concurs de nadales
Com ja es tradicional per les festes de Nadal, l’AMPA amb el suport de l’escola organitza uns
concursos: de nadales i de construcció d’avets.
Els participants guanyadors del concurs de Nadales, des de cicle Infantil fins al primer cicle
de l’ESO, van rebre de mans dels membres de la Junta de l’AMPA un llibre com a premi.
I una segona edició del concurs d’avets també va tenir lloc com a continuació de la primera
edició que va tenir una molt bona acollida entre els alumnes de l’ESO.
Els grups guanyadors van gaudir d’un esmorzar convidats per l’AMPA de l’escola, que orga-
nitza el concurs i que havia dictaminat els guanyadors a través d’un jurat.
Tot seguit podeu veure les nadales guanyadores i els avets i els grups guanyadors.
Manel Górriz
Vocalia Cultura AMPA
  | e-Rossinyol [9] |  2019

46


Nadal 2018

Concurs de nadales
  | e-Rossinyol [9] |  2019

47


Nadal 2018

Concurs de nadales
  | e-Rossinyol [9] |  2019

48


Nadal 2018

Guanyadors concursos
  | e-Rossinyol [9] |  2019

Guanyadors Nadales Primària

49

3r ESO B primer premi concurs avets 2018

4rt ESO A primer premi concurs avets 2018


Nadal 2018

Concurs arbres Nadal


Ha arribat el Nadal i com sempre hem volgut decorar el passadís i engrescar als alumnes a
participar en diferents activitats que s’han proposat. Enguany hem fet un Pessebre Vivent amb
diferents escenes i passatges de la Bíblia, des de les Esposalles de Josep i Maria a l’Adoració
dels Reis Mags i dels pastors.
També, i gràcies a l’AMPA, hem celebrat el 2n concurs d’avets. Hem volgut decorar el passadís
amb feines realitzades pels alumnes en la que cada classe i cada una ha realitzat un avet amb
material reciclable. La veritat que el resultat ha estat extraordinari, amb avets de molta qua-
litat i originals.
Enhorabona als participants i als guanyadors. n

Manel March
Coordinador de 3r i 4t ESO
  | e-Rossinyol [9] |  2019

GUANYADORS AVETS 3R ESO I 4RT ESO

4t ESO A
3r ESO B

50


Nadal 2018

Concurs arbres Nadal


ALTRES PARTICIPANTS

51
Consurs de fotografia
Un altre any l’AMPA celebra el concurs de fotografia. Aquest 2n concurs de fotografia està cen-
trat en l’excursió que realitzaren a Girona (alumnes de 3r ESO) i Terrassa (alumnes de 4t ESO).
Té per objectiu donar a conèixer una visió personal de la ciutat que visiten tenint en compte les
dues categories que entren en el concurs:
• El paisatge urbà
• Aspectes curiosos de la ciutat
D’aquesta manera volem potenciar la creativitat i la imaginació dels nostres alumnes i que
aprenguin a mirar el seu entorn amb una altres ulls. Creiem que és molt vàlid no només cen-
trar-nos en els aspectes curriculars del curs sinó que és molt bo ampliar les àries del coneixe-
ment i aprofitar les diferents eines i tecnologies per a l’aprenentatge.
GUANYADORS CONCURS FOTOGRAFIA:
3er ESO – Paissatge urbà: 4rt ESO – Paissatge urbà: Enhorabona als
1er Premi: Quim Giralt participants i als
1er Premi: Andreu Donaire
guanyadors. n
2on Premi: Paula Giron 2on Premi: Queralt Purcalla
3er Premi: Aleix Enrich 3er Premi: Joel Pérez
Manel March
3er ESO – Aspectes curiosos: 4rt ESO – Aspectes curiosos: Coordinador de
1er Premi: Marta Hernando 1er Premi: Álex Garbí 3r i 4t ESO
2on Premi: Alba Ventura 2on Premi: Júlia Esteve
3er Premi: Óscar Lozano 3er Premi: Ainhoa Mayor ▼
Nadal 2018

Consurs de fotografia
Alumnes 3r de ESO
  | e-Rossinyol [9] |  2019

52


Nadal 2018

Concurs de fotografia
Alumnes 4t d’ESO
  | e-Rossinyol [9] |  2019

53


Nadal 2018

CONCERT DE NADAL
  | e-Rossinyol [9] |  2019

54


Nadal 2018
  | e-Rossinyol [9] |  2019

55

Nadala AMPA
Com cada any, l’AMPA felicita a famílies i a alumnes les
Festes de Nadal amb una Nadala. La d’enguany és aquesta.
Aprofitem per desitjar-vos a tots i totes un molt bon any
2019!


Nadal 2018

Rebem als Patges dels Reis


Durant la última setmana de desembre, abans de començar les vacances de Nadal, els patges
de Ses Majestats els Reis Mags d’Orient, ens van venir a visitar a l’escola un any més.
Els nens i nenes de P3, P4, P5 i de 1er de Primària a la seva classe van preparar la carta amb
tot allò que els hi volien demanar als Reis Mags. Amb molta il·lusió van rebre als Patges, van
donar les seves cartes i xerrar una mica amb ells.
Gràcies a l’escola, alumnes de Batxillerat i les persones que col·laborem a l’AMPA podem fer
que aquests dies siguin màgics i especials per els nostres petits.
Recordeu el que ens van dir: a esperar el gran dia i a dormir aviat !!!
Fins l’any vinent! n
Elisabet Robles
  | e-Rossinyol [9] |  2019

Vocalia d’Infantil i Primària AMPA

56


57
  | e-Rossinyol [9] |  2019

Nadal 2018
Fotonotícies Manyanet JMJ

FOTONOTÍCIES
Inici del curs
  | e-Rossinyol [9] |  2019

Acollida matinal P3 Visita de les famílies

58

P4 i P5 a envelat de festa major

Castanyada 2018 a Ed. Inf.

P5 visita camp Narcís Sala

P3 fa excursió a Can Pou P5 xerrada sobre bolets


Fotonotícies Manyanet JMJ

Les classes

P3A
  | e-Rossinyol [9] |  2019

P3B

59

P3C


Fotonotícies Manyanet JMJ

Les classes

P4A
  | e-Rossinyol [9] |  2019

P4B

60

P4C


Fotonotícies Manyanet JMJ

Les classes

P5A
  | e-Rossinyol [9] |  2019

P5B

61

P5C


Fotonotícies Manyanet JMJ

Fotos pessebre
  | e-Rossinyol [9] |  2019

62


Fotonotícies Manyanet JMJ

Primària Cicle Inicial


  | e-Rossinyol [9] |  2019

1r Primaria a Can Vendrell Xerrada del CEII a Primària

63

Cambridge FLYERS 2018

2n Primària fa el Jugatló

Cambridge MOVERS 2018

Cicle inicial preparia festa major Cambridge STARTERS 2018


Fotonotícies Manyanet JMJ

Primària Cicle Mitjà


4t fa el pessebre al vestíbul Projecte Tot Canvia amb avis de 4t
  | e-Rossinyol [9] |  2019

4t Primària a Valldeperes

64

3r a Can Déu
Fotonotícies Manyanet JMJ

Primària Cicle Superior

5è dinant, visita Olèrdola

6e fa escultures de filferro Colònies 6è a Begues

5e fa projecte de Weather Forecast Colonies 6e a Begues


Fotonotícies Manyanet JMJ

Campanya Domund 2018


  | e-Rossinyol [9] |  2019

66

Celebració inici de curs 2018-19

Diploma Ajuntament Homologació Esports AMPA JMJ


Fotonotícies Manyanet JMJ

ESO I BATXILLERAT
1r ESO Convivències 2n ESO Convivències

3r ESO a Torre Gironella 4t ESO a Terrassa

Erasmus Project a Batx 2n Btx 2018 a Itàlia


Pastoral JMJ

Si t’impliques,
multipliques!
Llavors els justos li respondran:
-Senyor, ¿quan et vam veure afamat, i et donàrem menjar; o que tenies set, i et donàrem
beure? ¿Quan et vam veure foraster, i et vam acollir; o que anaves despullat, i et vam
vestir? ¿Quan et vam veure malalt o a la presó, i vinguérem a veure’t?
El rei els respondrà:
-Us ho asseguro: tot allò que fèieu a un d’aquests germans meus més petits, a mi m’ho
fèieu. Mt 25, 37-40

És difícil explicar la realitat de moltes persones, quan no les tens al davant o no vius la mateixa
  | e-Rossinyol [9] |  2019

situació. Vivim en una societat cada cop més individualitzada i materialista, que la paraula
SOLIDARITAT entra de manera “forçada” en les persones; si més no, tenim alguna que altra
campanya televisiva que “ens toca el cor”, en certa manera.
Per això des de la nostra escola, una escola cristiana, una Escola amb Cor, amb uns arrels
on la FAMÍLIA era la principal preocupació del Pare Manyanet, potenciem la implicació de
les famílies i dels nostres alumnes en les campanyes que es fan durant el curs. Dues d’elles són
econòmiques i l’altre, d’aliments:
•D
 OMUND: Ajudar econòmica-
68 ment als missioners. Persones
que ho deixen tot per a anunciar
l’Evangeli i donar-li sentit, ate-
nent els més desfavorits; d’aquí i
d’allà. Fem una petita explicació
amb imatges i repartim sobres.
•R
 ECAPTE  D’ALIMENTS:
Aportar el nostre granet de sor-
ra amb un paquet d’arròs, llet,
oli, bolquers,...necessitats bàsi-
ques que molts dels nostres ve-
ïns pateixen per la seva situació (malaltia, soledat, atur,...). Participar com a voluntari en el
Gran Recapte amb una hora o les que siguin.
• MANYANET SOLIDARI: Ajudar econòmicament la nostra ONG, per a poder oferir a molts
nens i famílies estris escolars, beques,...Repartim sobres i posem paradetes.


Pastoral JMJ

Cada cop ho tinc més clar. Hem d’implicar els nostres fills/alumnes en aquest tipus d’ac-
tivitats que el món o les seves pantalles no els hi presenten. Molts desconeixen aquest món; la
única manera és donar-los l’oportunitat de veure aquests casos (visita al Cottolengo, repar-
timent d’aliments,...). Si els adults els acompanyem, els posem en situació, els expliquem,
els ajudem a que s’esforcin, fem grups amb d’altres, de la mateixa edat,...s’animaran i qui sap
si el dia de demà estaran cridats a ser voluntaris, missioners, religiosos, mestres, cuidadors,
metges,...persones que treballen amb i per les persones.
Obligatòriament? Jo diria que sí; estem parlant de sembrar la llavor, després ja decidiran; però
mentre siguin nens, hem de treballar i potenciar allò que dóna sentit a la vida: SERVIR ELS
ALTRES. n
Resumint: Qui s’implica, multiplica!
Víctor Martínez Llerena
Responsable de la Pastoral
  | e-Rossinyol [9] |  2019

69


Pastoral JMJ

Gran recapte
2018 -
voluntariat
  | e-Rossinyol [9] |  2019

70
Edita
Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola Jesús, Maria i Josep
Carrer Sant Sebastià, 55
08030 -Barcelona

Podeu visitar-nos i subscriure-us a les notícies de l’AMPA de l’escola:


www.ampajmj.com

e-mail:
ampa@santandreu.manyanet.org
  | e-Rossinyol [9] |  2019

Xarxes socials:

Equip de producció:
Vocalia de Cultura

Aquesta edició de l’e-Rossinyol ha estat possible gràcies, entre altres, a la


coŀlaboració de:
Josep Mª Taulats, Dolors Espinosa, Víctor Martínez, Conxita Payán, Lurdes Pujadas,
71
Miriam Noverto, Manel March, Vanesa Torres, Alumnes d’ESO i Batxillerat, Josep Mª
Purcalla, Miriam Capseta, Xavier Margarit, Elisabet Robles, les seccions esportives, Jordi
J. Aymerich, Alex Van den Camp, Joana Aymerich, AE Asogym, Carme Pérez, Eugènia
Touceda, Ramon Riba i Manel Górriz.

Maquetació:
Sonia Salmerón Tel. 607 76 14 96

Foto de Portada:
NADAL 2018 al JMJ