Está en la página 1de 38

…†‡6

6ˆ6†‡6 7‰Š

 "#$


!
%&'()*('+,-./')/0123
4567879:;<=<95<>?@A:
BC@:8?9:;<DE<95<?8@7F

|< >?I5IJ5<?>87\?F5I67?<5IJ@5<F:U<
SUJ5<?@JY6VF:<C@5U5IJ?<f<97U6VJ5< U5IJ79:U<95F<J5WJ:x<F:<6V?F<M?65<
F?<C@5U5I67?<95<F:<5@cJ76:K<:<>nU< 95<UV<J5:F:ZY?K<VI?<5WC@5U7cI<95F<
C@567U?>5IJ5K<5F<5@:J7U>:<>7Uj 6:IT76J:<95<F:U<CF?65@5UN
>:<5I<F?<5WaZ5U7U<95<X@YZ5I5U<95<
BF5q?I9@Y?<?<C?@J7@<95<VI<?InF7U7U< ‚ ƒ „
95<UV<}&./')(~-&+(0+}(')(~+/+0&€+ X@YZ5I5U<95<BF5q?I9@Y?K<5@:J7U>:K<
}(')(~/€+h?<J5U7U<sV5<U:UJ75I5< 7IJ5@C@5J?67cIK<6?@I5K<?IJ@:C:F:j
5F<J@?8?q:<5U<sV5<5UJ5<6:>5IJ?j ZY?<J5:FcZ76?N
@7:<:@7Z5I7UJ?<>V5UJ@?<VI?<C5@j
DG=<H7>5IJ5FK<L:I?JM?IN<OEPDPQN<RS:F<6:IT76J:<95<F:U<CF?65@5U;<6:>5IJ?@7:<?<VI<J5WJ:<95<
X@YZ5I5U[K<5I<45\7UJ?<]7^_`K<I<=N<SU6V5F?<S6V>aI76?<95<b75I67?U<95<F?<45F7Z7cI<95<
F?<deB<f<dI7\5@U79?9<gY8F76?<h?J7I:?>5@76?I?N<i5@597?;<H@:Z@?>?<95<HV8F76?67:j
I5U<5<k>C@5U7:I5UK<deBN
DGl<mnUJ5@<5I<o5:F:ZY?K<7I\5UJ7Z?9:@<f<C@:p5U:@<5I<F?<SU6V5F?<S6V>aI76?<95<b75I67?U<95<
F?<45F7Z7cI<95<F?<deB<f<95<F?<dI7\5@U79?9<gY8F76?<h?J7I:?>5@76?I?N<b:@@5:<5F56j
J@cI76:<qC7>5IJ5rVI?N?6N6@N<
< SUJ5<?@JY6VF:<p:@>?<C?@J5<95<VI?<7I\5UJ7Z?67cI<>nU<?>CF7?<95<F?<sV5<f?<U5<M?I<CVj
8F76?9:<?FZVI:U<?\?I65U;<L:I?JM?I<H7>5IJ5FK<Rh?<g7:Z@?pY?<95<]?I<BIJ:I7:<95<BJ?j
I?U7:<f<F?<@5ZVF?67cI<95F<95U5:[<5I<H@?W7U<tE<O45\7UJ?<95<u7F:U:pY?<95<F?<dI7\5@U79?9<
e?67:I?FQ<OEPPvQK<Dt=jDwPx<Rb?@I5<f<9:F:@;<dI?<@5F56JV@?<95<h?U<b:Ip5U7:I5U<95<
BZVUJYI[<5I<y79?<f<H5IU?>75IJ:<OEPPvQK<DwjGPx<Rb?@I?F79?9;<dI?<@5F56JV@?<95F<>7J:<
6@7UJ7?I:<95F<z7:U<6?@I?F[<5I<45\7UJ?<95<o5:F:ZY?<]7^{<OEPPwQK<EEjGwx<R]5W:<5I<5F<
95U75@J:;<dI?<@5F56JV@?<6?@I?F<95F<o@?J?9:<H@n6J76:<95<S\?Z@7:<HcIJ76:[<5I<y79?<f<
H5IU?>75IJ:<OEPDPQN

01234567869012 3456789
92101

 $)"#(?<
! $="")'("
"#"$%"& "#"@"#!;
$"'%"$
()!'"#*)"# ABCDEFGD
+(#"$'"# *)"#+(%"$%
,-../012345-6517/58-095-658-09:; "%@%"")
<"=$ """)';
")"$$'"<
$$>&><
HIJ KLFGMNOL
PQ!"'!)!"$"$R"S
!$&T!%""
T!UY\V W
" ! XYZ[\SYZ ]^_ "$ 
! 
`& a 
"
$!"b\%"aa"!"$$";
P"%>"a$""Q)%Q%)S
"%cT!d"'""
T!>"T!>Y\e""!W"!"$$";P">$
$R %"")"%#"$a'Y\]""T!
d$"*Q)X;Yf\Sg\^_ ;
Y\\UVW"!%*Q);!"#W"h!"i;j;j)";k!"
+lm!$%YZ\f%Z;
Y\ePi;ndXYf^^SYZ[[_%$R$>W!!a>R;"""
T!"#!"%$$R%oa"#"$R;p$!a%>"d"%
!)%")$R"%$R%o%$!)"%"%$$"$"%
"!"";p"T!"!"R""T!$!%S
$!!$;jnd%$R"&!&"!
"T!da;P*Q)$!a
$R'"T!"!;q$"&$R%$%"
&"%""&""T!!$"#"%""&S
""!";P"%$R&!&""!"'"&";pa
$RT!dR!"""$R""S
$";p$R"r"%a"'&"T!"&)sdQ;
j$("a"!&W!$"&$"$&>T!%"
"$$"%a!;
Y\]*Q)$!t"g\^;ut">Q""!"v;

!"#$ 012345326789
24
6 53 2 %&'

()* +,-./012.3/-45-,/6-7,8.5956
:;<=>?@<ABCD@<=;DA@EBCE@<=<@=E@F;>BCD;EGD=;H?IJ=>@DAE;FK@DA@J=
>CD=F;=LE@M?DA;=;>@E>;=N@=<B=@<=LC<BOF@=C=>CKL;ABOF@=@F=MC>@=P=LF;Q
>@E=>CELCE;F=@D=F;=@RL@EB@D>B;=@ESAB>;=>CD=TBC<U=VEIM@D@<=>CDQ
<BN@E;=H?@=;KOC<=LF;>@E@<J=P=@<=BKLCEA;DA@=N@<A;>;E=H?@=<@=AE;A;=
N@=?D=>CDWB>AC=N@=LF;>@E@<J=<CD=BD>CKL;ABOF@<U=:;=E@<CF?>BSD=
XL@EC=;DA@<=<?=;L;EB>BSD=P=>;E;>A@EI<AB>;<Q=N@=@<;=BD>CKL;ABOBFBQ
N;NJ=<?L?@<AC<=P=LEC>@NBKB@DAC<J=@D=F;=>?;F=<@=?OB>;=VEIM@D@<J=@<=
BKLCEA;DA@=L;E;=NB<>?ABE=;FM?D;<=N@=F;<=NB<L?A;<=>EB<AB;D;<=A@KQ
LE;D;<=H?@=C>?EEI;D=@D=@F=>?@ELCU=YD=@F=L@D<;KB@DAC=CEBM@DB<A;=
@D>CDAE;KC<J=;F=K@DC<J=NC<=>?@<ABCD@<=BDB>B;F@<=H?@=N@FBD@;D=<?=
E@LE@<@DA;>BSD=>CELCE;FZ=CO[@A?;FBN;N=P=;F@MCEI;U=
YD=@F=L@D<;KB@DAC=CEBM@DB<A;J=F;=\]^_àbcdebefN@F=>?@ELC=DC=<@=
;<?K@=>CKC=L?DAC=N@=L;EABN;=<IJ=L;E>B;FK@DA@J=>CKC=LECP@>ACU=
:;=gBA;FBN;N=;?ASDCK;=N@F=>?@ELC=BDH?B@A;=P=<?<>BA;=h;<>BD;>BSD=
PJ=;F=KB<KC=AB@KLCJ=BKLCA@D>B;U=:;=BKLCA@D>B;=;DA@=?D=>?@ELC=
DCQCO[@A?;F=<@=O?<>;=E@<CFg@E=;=AE;gi<=N@=F;=>E@;>BSD=N@=CAEC=>?@EQ
LCj=<@=AE;A;=N@=F;<=;F@MCEI;<=<COE@=@F=>?@ELC=H?@J=;=L@<;E=N@=;?Q
K@DA;E=<?=LCN@EJ=L;E@>@D=ChE@>@E=LC<BOBFBN;N@<=N@=@N?>;E=CJ=KG<=
LE@>B<;K@DA@J=N@=>CQk;OBA;EU=Y<AC=BKLFB>;=H?@=@F=e_ldmf@F=>?@ELCJ=
H?BnG=LCEH?@=N@>BE=LCNI;=<@E=>CD<BN@E;NC=?D=;>AC=@<L@>B;FK@DA@=
;Q>CELCE;FJ=BDAECN?>@=?D;<=LC<BOBFBN;N@<=H?@=F;=KBE;N;J=@F=CFh;ACJ=
@F=M?<AC=P=@F=A;>AC=DC=LC<@@D=C=LC<@@D=>;E@D>B;FK@DA@U=
YRB<A@=;N@KG<J=@D=>B@EA;<=A@DN@D>B;<=N@F=L@D<;KB@DAqxCy=C>>BN@DA;FJ=
>CKC=k;=N@KC<AE;NC=o;>H?@<=T@EEBN;=pqrstQuttvw J=?D=L@EK;Q
D@DA@=BDA@DAC=LCE=AE;<>@DN@E=@F=GKOBAC=N@=F;=@<>EBA?E;=@J=BD>F?<CJ=
N@=F;<=KB<K;<=L;F;OE;<U=:;=gC>;>BSD=N@=@D>CDAE;EJ=>CKC=;zEK;=
{CEBDD@=YD;?N@;?J=F;=g@EN;N=@qxDr==@F=;FK;=P=DC=@D=F;=@<>EBA?E;=
C=>?;FH?B@E=CAE;=hCEK;=<@D<BOF@ UT@>BE=@F=>?@ELC=@<=E@k;>@EFCJ=
qxy=o;>H?@<=T@EEBN;J=T@=F;=|E;KK;ACFCMB@U=};EB<Z=~BD?BAJ=qr€U
qxr={CEBDD@=YD;?N@;?J=:;=L;E;NC[;=N@=F;=E@LE@<@DA;>BSDU=E;N?>BNC=N@F=hE;D>i<=LCE=oCEQ
012 3456789
9 101

   


  ! "#$
%& "'$ '(
' "  *+,
" )"( "(  

  -'(.-
/0( 
-'( $ $ " 
1) '(
-$$$/$'(
1%$'2- 
 23456789-2$ (:
 "#-'(
'"! -$"/ $#! $
 -' ;('
 -$:-'($
 !  '(1(
' -(
1  $ ( 
 < )'2 "$ 
 = 1 $ "'$>
"(< (- '?
' $/$ " 
 @' ! 
! 38ABC3D89E597FG3565H9 
'< $ I(' " 
 ! - 
'J'K-L MNJ!$*OOO$P,
*+,&"! ! >$Q@@-R$
ST59UH35DC39VW756GDCX59CA9Y4FD4659GAE9Y6CDC3CHWZ'NZ'[ -J$
*O\]

!"#$ 012345326789
24
6 53 2 %&'

()*)+,-./+,/0,12(/3+/+2)/,145.510(/3+,6*71+41+38+2103*.510(/9+
:;<=>?>@AB?=C=?B:D@EA9+(51JK0J1+0+80+,/0(1054/+1)-(5,/+F81+41G1+31)+
1H265,5(*4/+I+453,8(54/ LM3(1+,/0(1054/+1)-(5,/9+,*35+351.2)1+
5N0/)*4/9+I+383+413106*,13+)138)N10+(/4*7O*+P/I+,/./+)13/68,5-0+
41+6*+1H5N10,5*+41+6*+)1080,5*L+Q*+1HRN1353+/)5N1053(*+13+80*+2)S,T
(5,*+F81+2)/,8)*+,/0(101)31+*+3O+.53.*L+U/671)+,/03(*0(1.10(1+
3/G)1+38+)1,/))54/+2*)*+3145.10(*)6/L+V50+1.G*)N/9+10+13*+7816(*+
)1,8))10(1+3/G)1+3O9+*+6*+.*01)*+41+80*+(1,0/6/NO*+416+I/9+16+(1-T
6/N/+*61W*04)50/+/21)*+80*+13,535-0+F81+,/)(*+38+,*.50/L+V1+()*(*+
41+6*+2)/,8)*,5-0+416+26*,1)+F819+,/./+71)1./39+)12)1310(*+80*+
50X1H5-09+41+4571)3*3+Y/).*3+01,13*)5*9+10+6*+,/03()8,,5-0+41+3OL+
V/0+2)1,53*.10(1+13(*3+Z*8(/[+()*03N)135/013+5.2)1753(*3+\F81+
2/3110+,*)*,(1)O3(5,*3+41+6*+5))82,5-0+416+*Y81)*+\+6*3+F81+21).5T
(10+*2)1,5*)+6/3+,/0X5,(/3+F81+2)/25,5*0+16+4132651N81+416+210T
3*.510(/+,)53(5*0/+41+6*+]0(5N^14*4+(*)4O*L+V/0+6/3+413,10()*T
.510(/3+21).*010(13+/+6*3+453,/0(50854*413+41+131+2103*.510(/+
6*3+F81+2)1,525(*0+21).*010(1.10(1+16+)1(/)0/+41+6/+)12)5.54/L
]+2*)(5)+41+6*+*0(1)5/)+,/03541)*,5-0+31+28141+413*))/66*)+80*+
453,835-0+3/G)1+80+(52/+41+1)/(53./+F81+410/.50/+1)/(53./+41+
6*+;_?=B?>`?>a:+D:=A?>b>`?a>D<AB=<a>`?a>:a;:c>M0+16+2103*.510(/+
/)5N1053(*9+6*+Gd3F814*+41+6*+.81)(1+0/+13+d05J,K*e.10(1+80*+Y/).*+
41+*086*,5-0+41+80*+,/0,510,5*+.16*0,-65,* 9+(*.G5R0+Y80,5/T
0*+,/./+7O*+2*)*+10,/0()*)+3*(53Y*,,5-0L+M6+(1H(/+2)1310(*+8J0Kh*+
Y/).*+41+:=f>?=<B@D:g>80*+Y/).*+41+,/03()8,,5-0+41+3O+.53./ c
JKJ+i1(1)+j)/k09+lm?>n<`b>:A`>o<D@?Bbc+p1k+q/)rs+t/68.G5*+u0571)35(I+i)1339+JvwwL+
j)/k0+.813()*+F81+6*+)1080,5*+31H8*6+0/+)12)1310(*G*+80*+01N*,5-0+41+3O+.53./+I+
F81+16+*3,1(53./+50,68O*+80*+/)510(*,5-0+(1)*2R8(5,*+I+3*0*4/)*+416+,81)2/L+Q/+F81+
50(1)13*+*F8O+13+,/.2)1041)+F8R+./7565x*G*+131+(52/+41+,)1*,5-0+I+)16*,5-0+,/0+80/+
.53./L
JKe+iL+y5N/9+y1+6z18005+S+6*+.R6*0,/651L+{/6/3*s+i)57*(9+Jv|vL
JKh+U1)+3/G)1+13(/+U5)N505*+j8))839+lm?>f?}>a@~?f><>Bm?>o:@ABfc>€A>=<B@Df><>€AD@?AB>‚:ƒ@<„
ƒ=:CmbL+iP56*4162P5*s+u0571)35(I+/Y+i1003I67*05*+i)1339+e……w9+JTJwL+Q*+P52-(1353+41+
j8))839+F81+382/01+80*+)1,/03541)*,5-0+41+6/+1)-(5,/+.S3+*66S+416+,/5(/+I+16+/)N*3./9+
13+38N13(57*L+V50+1.G*)N/9+6*+*8(/)*+1H()*65.5(*+6*3+2/35G5654*413+*0*6O(5,*3+41+38+
2/3(8)*L
012 3456789
9 101

 !"#$%%
& !%'()$*$%+"%
#%$%!%(*%$
,-*$%.!*/%$%0
1#2%+!%$2%#$2%%3
4!%%252!%6..72)$
%&%%&8"!3
$9:;<= *#2*/$.!2%
*-!6%>$75?-2%!*3
*%$%$2.%!
$%9:;< 4%64%$7"
6$72$*6@87#&0%AB
CD **%6*#-72"%ACD 
%674-%E%F4G!%
%%!%.#%45
EFH%)$%.!2%%*-$3
% !,-*4$*!
$%4%*#-%%5I%$3
%*$$&%--)$
JK%%4!48%%$5
I&%-%$!L)$M-3
$2%"$5
I2$%*+
$%*$+$%$
EFGN*O$*.2P:;Q:R ST S; C TR U9VR <S:WRT5X$?0Y$2
Z[[H2EZ[51$*$$\.%]$$%)$$2
%$*2^8$%$L5I!2$ !"!%*]
?%4M3_-51`%0?%2EaaF5
EFHb#%.%$%%.%$4I)$
'$%2 cT SdRT:;< C TR RCQ9TefR S TR gQ:;:RCSRSh i;S T Q:eC ST VQ:;:RC:;<
jR;R RC; S TR VCkd:;R S l<DQ:VRhX$?0m$%$2EanG5b#,-*3
$%%o*na3pH5

!"#$ 012345326789
24
6 53 2 %&'

()*+,-.)-/)(0(1+,-1/-12,(,10-.34),41(31+/)(0(,1(31*5617,-18459
:3-3*;13*,1*5;1*31439+,<,+01<01+/3*.)=-1(3<1(3*3,12)2>.)+,61?,1
@0401*/@3404<,1<,1A/31*31@4,+/4013*1<<3B04<,101*/*1+,-*3+/3-+)0*1
C<.)20*61845:3-3*1+,-,+313<12)23.)*2,1(3<1(3*3,1+04-0<1D*0E31
)-+</*,1A/310F3+.010<10<2091G1<,10F4,-.01-,1(3*(31<01B,</-.0(1(31
-,1(3*304;1@34,1*51(3*(31<01(31HIJIKLM<,12N*1*/E<)2361O-1845:39
-3*;13<1(3*3,13*1,1@/3(31*3410@0:0(,1@,413<1P3*3,61Q013R>:3*)*1
,4):3-)*.01,F43+31/-1*/*.)./.,143.=4)+,1G1*)2E=<)+,1@0401<01:40.)9
S+0+)=-1(31<,*1*3-.)(,*1A/313<134,.)*2,1(31<012/34.31-)3:061O*01
3*.40.3:)01@342).31<013-.40(01(3<1(3*3,D3-13<1P3*3,;1)-+</*,1(31
<01</T/4)01G1<01<0*+)B)0;13-13<13*+3-04),13R@<5+).,1(31-3:0+)=-1A/31
+,-F,42013<1@<0-.302)3-.,1,S+)0<1(3<10*+3.)*2,1)-.34),461
UVW XYZ[\]\^_`_ab^_cYba\[de\]b^_f_^g_h]i\YcY\ifjhd]_k\a_
lmnomp
Q01)-xy.y34@43.0+)=-1(31845:3-3*1(3<1<)E4,1T/(5,1qKrsKLMtIMuvJMqKrw
sKLIJ M@342).31*3z0<041G13R@<)+041<,1A/310A/51*31(3-,2)-01ILvw
s{J|vMtIMuKM|}ILsI61O<1qKrsKLMtIMuvJMqKrsKLIJM3*1/-1.3R.,1(31)29
@,4.0-+)01EN*)+0~143B),101*/1)-.34@43.0+)=-10<3:=4)+0;1*/@,-501
/-143€+‚,-,+)2)3-.,1(3<1+04N+.341+04-0<1G134=.)+,1(31<0143<):)=-1
T/(50 1G;1+,-13<<,;1,F43+501/-01F/-(023-.0+)=-1@04.)+/<0423-9
.31|}rtKrKM0<1+4)*.)0-)*2,61O<1qKrsKLM-,13*1/-01)-(0:0+)=-1
S<,*=S+01,1.3,<=:)+010+34+01(3<102,4;1@,413<1+,-.404),;13*1/-01
+3<3E40+)=-1@,>.)+01G13*.>.)+01(31<010/.,90S420+)=-1ƒ/20 -01
A/31*31(3*@<)3:013-13<1.3-34*3101/-,12)*2,1+,2,1B0<),*,6€„1O*1
(3+)4;13<1qKrsKL;M0<1+,-+3-.4041E/3-01@04.31(31*/1F/34…013R@439
*)B013-1<01.3-*)=-1(31<01*/<02).0;13-.431@0*)=-1G1<3G;1+,<,+01<01
€1845:3-3*1<3G=13*.31<)E4,13-1<01B34*)=-1(31<01†3@./0:)-.061O<1+,23-.04),1F/31+,-+</)(,1
+34+01(3<10z,1‡ˆ‰6
€‚1ƒG<<)*1Š4)E<3;1‹vtMKrtMsŒIMIsvL{ŽMvMI‘}Ku{s’61ƒ)<0(3<@ƒ)0“1”,4.43**143**;1€•‚„6
€„1Q010.3-+)=-1A/31+,<,+01–/<)01—4)*.3B013-1<010/.,90S420+)=-1(31<01J}uK|{sK;13-1.0-.,1
2/T341A/31(3*301G1E/*+01*0.)*F0+341*/1(3*3,;13*1*/:343-.361˜ILM™{JsvL{KJMtIMK|vL~1Š409
(/+)(,1(3<1F40-+>*1@,41š40+3<<)1›02,*1œ04.5-61?,B3-013()+)=-13*@0z,<061œ>R)+,;1
P6”“1†):<,1ž;1‡‰‰ˆ;1„ˆ9„Ÿ6
012 3456789
9 101

  


!  "# $%
&'(
&)* ) $-./)
+&$,

089:12 
345647 ;) )  
2,<&2 +
! )! 
&&2,=)
+" >46?@A;B; )!
()) ,=(
C C !%
$) $ ) 2*
 C+*,
0)) *
$ ! *C)
&#22) ) $ %
)D4;E7F4EGH5;IF;J5;J5@;KGAK@,0* )
2)! 
C+!+
2*FAF5L
EG4DGI4IM0 $+ %
) 22 )N
*,O !"
 P5@AGA;B;+&,Q
-./RSCTU()345647;IF;D@A;345647FAV;FD;WJFP@;X;D4;6F75J74MYTZ
0 )-//[\]O *]]^_YC
`ab-//-c)-d/%-`.,
-[eOC*& f?F;g@5P;@W;
g@5PA,hC=](i] ,i(2Zj ,
Y,= )deea,

!"#$ 012345326789
24
6 53 2 %&'

()*+,-./0+1,2+,3/(.453+4678,-589+0(8*+2,9(,:/;<(8(),(),4/(+/,
58,2(4*./,4+3+=,9(,>?@ABCBA@DBEF1,3./,(22.1,9()+//.22+,58,0G*.9.,
9(,68*(/3/(*+4678,H5(,)(,-589+0(8*+,(8,58+,-./0+,9(,4569+9.,
F1,0I),/+964+20(8*(1,(8,58+,+8*/.3.2.<;+JEK+,2(4*5/+,(,68*(/3/(L
*+4678,9(2,MD?@DB,()*I,68)4/6*+,(8,58,60+<68+/6.,4.)0.27<64.,F,
+8*/.3.27<64.1,45F+,*(8)678,NI)64+,:/;<(8(),(8*6(89(,+);O
P6,)(,+4(/4+,+2<56(8,Q+,2+),()4/6*5/+)R,H5(,)72.,(),S.0N/(,)(<T8,
2+,4+/8(1,3+/+,G)*(,*+2,2.,()4/6*.,3/.9546/I,58+,)6*5+4678,9(,3(L
26</.,05F,4/;*64+U,K+,/+=78,(),3./H5(1,+2,8.,)+N(/,()454S+/,4.8,
35/(=+,F,4+)*.),.;9.),2+),(V3/()6.8(),9(2,+0./1,S+/I,H5(,*.9+,
+44678,9(,.;/,)(,9()W;(,9(2,S.0N/(,68*(/6./,+2,S.0N/(,(V*(/6./,F,
4+/8+2X,9(2,()3;/6*5,)(,W.2W(/I,S+46+,2+,4+/8(1,85*/6/I,(8,);,06)L
0.,4.84536)4(846+),4+/8+2(),F,3+/(4(/I,H5(,2+,Y)4/6*5/+,96W[6\8[+,
(),3+/+,G2,.4+)678,9(,9(Z+/)(,0.W(/,(,6846*+/,(2,9()(.,4+/8+2U
Y2,3/.N2(0+,9(,2+,68*(/3/(*+4678,8.,)(,(845(8*/+,(8,2+,4.0L
32(Z69+9,9(2,*(V*.1,)(,+2.Z+,(8,]?^E_>`_^JEY),2+,/(2+4678,(8*/(,
4(<5(/+,F,W6)678U,:/;<(8()1,4.0.,(2,46(<.,a6/()6+),(8,(2,bc>C^E
9(,P7-.42()1,)+N(,H5(,2+,96)06854678,9(,2+,3/.36+,W6)678,dH5(,
(84(<5(4(L,4.8)*6*5F(,2+,efDE0I),+9(45+9+,3+/+,(2,4.8.4606(8*.,
9(,2+,/(+269+9U,g(8)+/,.,8.,3(8)+/,(8,2+,06/+9+,F,H5(,+2<.,3+)(,(8,
2+,06/+9+1,9()9(,2.),S6Z.),9(,h.G1,2+,05Z(/,9(,K.*,S+)*+,a.0I),F,
g+N2.1,)(,4.8)*6*5F(,(8,2+,-/.8*(/+,9(,2+,3(/964678,.,2+,/(9(84678U,
h.,*(8(/,06/+9+,(),+)5069.,4.0.,-+452*+9,H5(,68*/.954(,2+,3.L
)6N6269+9,9(2,+44().,+,2.,W(/9+9(/.,9(,2.),*(V*.),)+</+9.)U,
i,3()+/,9(,2+,603./*+846+,9(,]?^E_>`_^E(8,)5,0G*.9.,(V(L
<G*64.1,:/;<(8(),32+8*(+,58+,)5<()*6W+,*(./;+,9(2,*(V*.L()L
4/6*5/+U,P5,0G*.9.,(V(<G*64.,+j/0+O,k2+,(V6)*(846+,9(,58+,
+2*(/69+91,58+,3.26)(06+1,68S(/(8*(,+,2+),3+2+N/+),06)0+),
[\[,:/;<(8()1,M^_A?@DB>^EDlEMD?@DBEcAEl^`EMD?@DBA`U,m8*/.9544678,F,8.*+),9(,n+826.,P6L
0.8(**6,F,*/+95469.,3./,i/<606.,o(2+)4.,p(2<+9.U,q6N26.*(4+,g+*/;)*64+,[U,n+9/69O,
r659+9,h5(W+1,[stu1,vwU
001 23456789
8 101

   &'(  


!  " #$% )* +
 # ,-  ./+
# %)# # 0  &'+4
! /.. 12.. 3 .0$%
5  + ! +
6   7%) 7# 
   .  8 
%) 7 9#6 / 0 /+
# #%). 1# #
 .0  %5   
 7:  # %) .0# 
/ #  %
;< < # =&>??+(??(@ ABCDEDFGFHIJKDKLF+
 6 # # 1 ##%) 
   # ": 
 &' M%)# #9
6 3   &'N 0 #+
#! !  # 1% )*  #
#   1!   
 3 0:0! # +
&'O  0%5 :/   )+
 ! CBPBDQRERSTUF VEJWKXYF)  
 9 # #:# %

&'(Z [\WBF]EU^QE^BFK_F`aaB^KCGYbc- d. :, 


&>'>(O ,-Z ]KXFXQBeKXFBUFaEF̀UJS^fBDEDF\ECDgEYh 
1Zh6::i50 3%Z cj (??(&&>%
&'4klgDYLF&&>%
&'Mj.. "  b0%
&'N;< < # ABCDEDFGFHIJKDK%M 0%j#cj # &>'N%
&'Oj:. imZ1:!  %nEXRQaSUopIHBUSUFEQqFXKQCRBXFDQFRWCSXP
JSEUSXHBY,c) j (??N%

!"#$ 012345326789
24
6 53 2 %%%

&'()*+,)(-./'(+0+'1,)-,
234567879:34;6843<7=4;64>=:96?6@4@6JK4AKB4?;3<6?5346?4B?346CD96@E@4
;6487@4=68357@4FB;:7@4;64834G=63GEH?I L69M?4@B4E?56=N=653GEH?O4684
56C574;64PD?6@E@4QJO4RST4U468456C574;64PD?6@E@4QROKT4N=6@6?53?4834
G=63GEH?4;64;7@4@6=6@4;E@5E?57@46?5=64@:I4V84N=E<6=7O4G=63;74N7=4684
@7N87J4;KY64WE7@O46@4N7=53;7=4;64@B4E<396?4U4684@69B?;7O4G=63;74;684
X3==7 O4G3=6G64;646883I4V84Z7<X=64[B643G796<7@4\?74@7874[B64
]6<7@4\4G7?4?B6@5=7@4@6?5E;7@46@4684;64X3==74746C56=E7=I4V84Z7<^
X=64E?56=?7O4746@N:=E5BO4?74NB6;64@6=43G79E;74;E=6G53<6?564345=3^
]D@4;6487@4@6?5E;7@I4V8486?9B3F6O4E?G8B@74684;6487@456C57@4@39=3;7@O4
;6@E9?3474=6N=6@6?534834]E;34;646@57@4Z7<X=6@4G7?483@4<E@<3@4N3^
83X=3@O4G7<74@E4AB6@6?4E9B386@I4_7=46887O4@E4@64@E9B6434>=:96?6@O46@4
?6G6@3=E74G=63=438974<`@4388̀4;68486?9B3F6I4W646@534A7=<34@64N7;=`4
;E@5E?9BE=46?5=64684Z7<X=64E?56=E7=4U46C56=E7=I4aE6<N74;6@NBD@O4
V]39=E74_H?5EG74;6@3==788H46@534E<N8EG3GEH?4;684N6?@3<E6?k5l7m4
7=E96?E@534G7?4@B@46F6=GEGE7@4N3=34G7?@69BE=4834bcdefbgbhbieij
n
V84Z7<X=64E?56=E7=4746@NE=E5B384?74N7@664GB6=N74U46@43@6CB3;7I4
_6=7O4874AB?;3<6?53846@4[B646@564opcgqrn6@O4=638<6?56O4874[B64
WE7@4[BE@74G=63=I4234@69B?;34G=63GEH?4@64;6X6434B?4N6G3;74;6487@4
6@N:=E5B@4[B64;6F3=7?4;64G7?56<N83=4384s?74U4G3U6=7?I4t7<746C^
N=6@EH?4;64N6=;H?O4WE7@4G=6H4B?4<B?;74E?A6=E7=4\684<B?;74<3^
56=E384\4N3=34[B64@64=6@53B=3=3?4U4]78]E6=3?434@B4NB=6u347=E9E?38I4
234G7@<79D?6@E@47=E96?E@534Z3G64;684<B?;7O4G7<74<356=E38E;3;4
JKK4V?4=638E;3;O4@645=3534;64=68357@4[B64A7=<3?4N3=564;6846?57=?74GB85B=384;64v@=3684U4
[B64@7?4=6GEXE;7@O453=;:3<6?56O4384E?56=E7=4;64B?345=3;EGEH?4=68E9E7@34=6835E]3<6?564
;6@3==7883;3I
JKY4s?34E?56=6@3?564=6w6CEH?4@7X=6483456?@EH?46?5=64684X3==74U468438E6?5746?4a=E?E;3;4
26H?4xyBF6=6@4U43?5=7N7879:345678H9EG34;64834]E;34U4834<B6=56z46?44y6=G6;6@4{3]3^
==7O46;E57=3O4|}nrhn~cgqehjn~rq€rnn€rphp‚ƒenr}ndrqfdr„€b…enirnc~†rqrfjn‡E8X37ˆ4W6@G8D64
;64‡=7B‰6=O4RŠŠSO4JYJ^R‹RI
JKŒ4V]39=E74_H?5EG7O4gqefn|fdbqb€~ehrfjnv?5=7;BGGEH?4U4?753@4;64Ž7@D4vI4P7?u`86u4E883^
?B6]34U45=3;BGGEH?4;64ŽB3?4_3X874BXE74L3;E3I4‡EX8E756G34_35=:@5EG34RYI4y3;=E;ˆ4
tEB;3;4{B6]3O4JŒŒ‘O4J‹J^JKS4Qa=353;74N=`G5EG7TI
001 23456789
81 0

     


   !  " "#$
%  &" ' (#
) ) *  )$ + 
)   ') ) *
,& "  ! )  
 '  "  -" 
%   ) " .  
 &  /01   ) 
 !" 345)  /01 2 
  $
6 7 " (#  ') 2 )
 8$ 6 ) %  )
  7 )  ) $ 9 
  :;<=>? @ /ABC4 $ D$E F GBH $ D$1 !"
) '  $ @ @ ) )
 7 & !  !* I"2 
 &" 7 34 32  "#  " 
 J$
KL #   MNOP=QM<R? 
)    -" %$ 6 "
   )  ")
)   %$ 6 "L7 %  
   )$ + ' ) ) 
2    
 )# $ +  (# ) !
 " )   
345 (# S>T;NPR=M>?RU?SRNPR=?<;?U>O?SRNPR=;OV?BC$
343 @ IW  J XMYU>Z>O$ + [" K! \$ K. 
]2* @ 3^^4 _3B$

!"#$ 012345326789
24
6 53 2 %%&

'()*+*,-./012-.3451657'3,.1'/1,'8,514'/19.7.+*,.351:;601<=>?1
4'@'1+'/.6*53.+1'/1'+5,*(7514'/1'(,.451*3,'+*5+16531/.1'8*A'36*.1
4'/1+'65356*7*'3,514'/15,+5165751)+BC*7501D/1+'65A*7*'3,514'1/.1
'8)'+*'36*.15+AE(7*6.1*3F3*,.14'@'1'8,'+*5+*G.+('?1(./*+14'1(H1).+.1
657)/',.+('01D/1.75+15+*A'3*(,.1'(1,.7@*I31*36/*3.6*B31J.6*.1/.1
7.,'+*./*4.401K'+5?1'(,.1*36/*3.6*B31'(14'(J.@*/*,.3,'01
D/1'3L+'3,.7*'3,5151/.16'+6.3H.16531/.17-'+,'1M4'/1J57N
@+'17.,'+*./1M1.-7'3,.1'/1)/.6'+1O-'1)+54-6'1'/1.75+14'/1
P'+@514'1Q*5(01;.1*7)5+,.36*.14'1/.17-'+,'1'31'/16+*(,*.N
3*(7514'1/.1.3,*AR'4.41,.+4H.1351'(?1'3175451./A-35?1'86/-N
(*S.14'/1'+5,*(7515+*A'3*(,.01;.1L.(6*3.6*B316531/.17-'<+TNU
,'1('17.3*L'(,B1).+,*6-/.+7'3,'1'31'/16-/,51.1/5(1(.3,5(0
1D/16-/,51.1/5(1(.3,5(17E+,*+'(1'+.1-3.1L5+7.14'1J.6'+1)+'('3N
,'1/.1/'C.3H.14'1/51VWXYZ[\]X[^\[_W\`W01;5(1(.3,5(1)'+7*,H.31
-3.13-'S.1'(,+-6,-+.1).+.1/.1+'/.6*B31'3,+'1'/16*'/51a1/.1,*'N
++.b1.4'7E(1'+.31/.1'8)+'(*B314'1-3.17',.75+L5(*(1O-'1J.6<HT.f1
4'1I/151'//.1-3.1657).cH.1*3S*(*@/'?1-3.1'()'6*'14'1d]eXW^0
1;.17-'+,'?1).+,*6-/.+7'3,'1/.17.+,*+*./?1)+54-6H.1L.(6*3.6*B31
)5+O-'1(-A'+*+H.1/.1)5(*@*/*4.414'1-3.1'8*(,'36*.1(-)'+*5+1a1(*31
'7@.+A5?1'/1J5++5+1.3,'1/.17-'+,'13514'(.).+'6H.01g31,'8,514'1
h7@+5(*51:fi=Nfjk>?1.1)+5)B(*,514'/17.+,*+*514'<1Tli3I(?17-'(,+.1
'(,.1L.(6*3.6*B31a1,'++5+1J.6*.1/.17-'+,'17.+,*+*./ m
<TU1K','+1n+5o3?1pq[_VrZ\_Ws_\q[_t]e^\uv_w\u_xeu[_]^d_yr^V\eW^_e^_z]\e^_{q`eu\e]^e\|v12J*6.A5m1
g3*S'+(*,a15L12J*6.A51K+'((?1<jT<0
<Tf1l@H40?1<j0
<Ti1D/1653,'8,514'/17.+,*+*514'1l3I(?1./1O-'1J.6'1+'L'+'36*.1a1-(.1*4'5/BA*6.7'3,'1h7N
@+5(*5?1'(14'1)'+('6-6*B31653,+.1/5(16+*(,*.35(01h(H1O-'?1)54+H.1/''+('1'(,.14*()5(*6*B31
).+.1'/17.+,*+*5165751-3.1)5(,-+.1)5/H,*6.m1.3,'1/.1'8*A'36*.1'(,.,./14'/17.,+*753*51
a14'1/.1.45+.6*B314'1/5(14*5('(1+57.35(1M'(14'6*+1.3,'1'/1)+5a'6,514'1457*3.6*B314'/1
l7)'+*5M1'/16-*4.4514'1-3517*(751)-'4'1(-)53'+1/.17-'+,'01D(14'6*+?1'/17.+,*+*51351
('+H.1)+5S56.451)5+1'/14'()+'6*514'/16-'+)51516.+3'?1('+H.1-31.6,516.+3./1+.4*6./1O-'1
'8)+'(.+H.1/.1)5('(*B314'1(H1a1'/1.75+14'1(H1'31,.3,51('+165+)5+./1O-'1('1+'(*(,'1.1('+1
-(.450
1 K5+1.J5+.?1@.(,.16531J.6'+1+'L'+'36*.1.1/.1+'/.6*B31'+5,*(751a17-'+,'1'31/.13.++.6*B31
4'1h7@+5(*501K.+.1l3I(?1/.1S*+A'317E+,*+?1/.17-'+,'1351)+54-6'17*'451/'15,5+A.1
001 23456789
8 0

!"#$
%"& %%"#%!'&
(%&)*&+%,#
#%##%#"%
#%#%-./(%"%#0$
 %%
%%12%%3&)%4567!,#
,# 3 8&2%"%#
#,#%4%9,#%8.3
%%&("%#$
%%:#;"#%<=%> 4#
,#9"# &
?3#!@4#$
%##4%# %$
&A BC<=DE$<DFGH,#<=F
#%%#*%&
&I"%%"%#%
##"3,#!5"3%J&?
%%!*%K!
,#K#*%%4!
J&)"%#%##%:%%,#
L%%,#+9"*!,#
#!#9&
 %M##%%
%#%#9K%:4#:%
K%"%&+4,#%%!#,#
+%":" "%#%%&N%
%43%!&
 7%!!%%4&
%!!#,#"!%&2
%#3%#,#%##"%#
%!#%%%4&?#%#$"%4#
#,#%#%!0%4%"%%#
#&
<=>+6O%%7%8++#4!A%2PQRSQTQU
VWVXYWSRWVWZ)%3%(%[&\&7574# <DDE
]E$F^&
<=FA BX_WXàbQcQVWVdXabXaRefQYgeXhXbWXbQfaRWfiRWZX)!<Djj$<DF<&7$

!"#$ 012345326789
24
6 53 2 %%&

'()*)'+)',-.+./0)'1-+')2.*'1-'3*0/-4-56'-5,)',-575'1-'8),)7++-'
-5')1-9:)1);'(-*.6'5:')1-9:)97<4'1-=-41-'1-6')+'2-4.56',*-5'
9.41797.4-5;'>)'=*72-*)'-5'?:-'+)'2:-*,-'.6'2@5'=*-975)2-4A
,-6'1-/*)1)97<4'?:-'=*.=797)'=+)9-*'-5'+)'2:-*,-'1-+'B.2C*-'
-D,-*7.*;'E5)'-5'+)'57,:)97<4'7**-/:+)*'?:-'=-*27,-'-+'=+)9-*;'E5'
72=.*,)4,-'5:C*)F)*6'F'-5,)'-5'+)'5-/:41)'9.41797<46'+)'175,74A
97<4'-4,*-'2:-*,-'F'1-/*)1)97<4;'3*0/-4-5'4.'=*-,-41-'-+'5:7A
9717.6'F)'?:-'-5,.'72=+79)*0)'-+'9)5,7/.'-,-*4.6'5:'74,-497<4'
-5'++-G)*')+'+027,-'1-+')C)41.4.6'F'-5,.'-5'2@5'9+)*.')H4'-JK4L'
EG)/*7.'(<4,79.'F'.,*.5')59-,)56'F'5)9*7I97.')+'9:-*=.A9)*4-;JKK
'M+'2752.'++-G)'-5,)'-*<,79)'1-+'5)9*7I97.')'5:'=*.=7.'9:-*=.;
'E4'3*0/-4-5'5-'.=-*)':4'1-51.C+)27-4,.'?:-'+-'=-*27,-'-5,)*'
N*-4,-')'50'F'-D97,)*5-')+'OPQRSQTUVRWRXYT
E4'-+'G.F-:*752.6'-+'=+)9-*'5-'.C,7-4-')',*)GZ5'1-+'.9:+,)27-4,.'
1-'+)'27*)1)'?:-'4:49)'[WQ\QT]VU^_Q[VT̀]]QSVT̀_TV[RV'a):4?:-'?:7-4'
27*-'5-'=:-1)'5-4,7*'-4'9.2=+-,)'=.5-57<4A;'b'+)'27*)1)'.9:+,)'d+e)f'
1-5C.*1)'=*-975)2-4,-'+.'?:-'3*0/-4-5'1-4.274)'PWc`TW\[QRWVRY
T(-*.',)2C7Z4'+)'9.*=.*-71)1'+)'1-5C.*1);'>)'27*)1)'.9:+,)'
4.',*)5=)5)'-+'9:-*=.;'E+'1-51.C+)27-4,.'.*7/-475,)'-5'+)'=:-5A
,)'-4'-59-4)'1-+'9.4,*.+',.,)+'1-+'.,*.;'3*0/-4-5'4.'5-'.9:+,)'
=)*)'27*)*6'F'5:'27*)1)'=*.9:*)'+)'5:=-17,)97<4;'b?:0')=)*-9-'
-+',-2)'1-'+)'*-+)97<4'-4,*-'-*.,752.'F',*)45/*-57<4'1-'=*.B7C7A
97.4-5;'>)'*-5=.45)C7+71)1'B:2)4)6'5-/H4'-+'2752.'3*0/-4-56'
-5')2)*')'5:'=*<g72.;'E5,.'72=+79)'4.')5-574)*+.'47'1.274)*A
+.6'-5)'-5'+)'=*.B7C797<4;'(-*.6'Z+'4.',*)45/*-1-'=.*'9.2=+-,.'
97<46',*)1:997<4'F'=*<+./.'1-'h7+G7.'i),.447;'8:-4.5'b7*-5j'b1*7)4)'k71)+/.6'
lmmn6'oml;
JKL'E5,)'-D=-*7-497)'1-')C)41.4.'F'B:27++)97<4'9.*=.*)+6'-*)'+)'57,:)97<4'9.2H4'-4,*-'
+.5'-59+)G.5'-4'-+'p2=-*7.'q.2)4.;'r-*'s-447N-*'t+)49F6'u_`PQRvTW\Tw`R_vTxyRWS[Ẁ\W[vY'
i744-)=.+75j'z.*,*-55'(*-556'lmm{;
JKK'3*0/-4-5'5-'):,.'-2)59:+<'9:)41.'-*)'g.G-4;'|:-*=.')?:0'B)9-'*-N-*-497)6':4)'G-}'
2@56')'+.')9./71.'-4'+)5'N)9:+,)1-5'1-+'B.2C*-'-D,-*7.*;
JK~'b50'5:9-1-6'=.*'-g-2=+.6'-4'-+'I+2-'`ST_Q€Q\TcQRT\cQRQ\'‚ƒ`TPWc`TcQT_VSTV[RVS„;'E4'
-5,)'=-+09:+)6'574'-2C)*/.6'B)F':4)'):5-497)'-D=+097,)'1-'+)'27*)1);
001 23456789
8 0

 !"#!
 $ #!! $$%"
#!&!&'(34)5
*+ '$ ,-./012-.!
6$(7!"$343
 $$89%"
:%" 97 ' ;0<=>?@A0B.
' $!$ !$$ #!
!$ !$ C$D:%" 
'!$ 9!! ($$8)
 '!$ E!!!!  
$($$+F G$HI!
($ 9 #!!
'!& JK 9 $L!&
?-M.N=;NM:8$$$ O-1=P@=;1M.
'!$ '
Q!'! R
 E *$!)
 ( $8 
E ($! "
*8'!S '!$ !$
!*6$ #! ($D
$ $$ T$34U
:#!D$" #!' 

345V$ $ !H8HWM;.NM-;X


1@?M;.Y.Z0.0Z1,@=>0>[!$ $ ![$\
VQ9)+! $R 'U55]^_K' `" [WM.NM-;1@?M;M.Y.ZM.
<,ZZM:EL_\+VTK3444
343E(G$HI!aZ.O-1=P@=;1MB.bM;.N=Z,-=M;.>,.c0;P=-0P=d-.e?N0-0.
fM@.,Z.N0ZB6$!$$ " _K9Dg9"8TG H)
G \:$344]hU
34U%"/,ZB.i-.ajBkkJJJ$[l@M?m,Zn.o=@p=-=1q.,1.N0@=0p,.;,ZM-.r@=p,-,
:\D _$G!s34tu3u]

!"#$ 012345326789
24
6 53 2 %%&

'()*+)+(,-./.*.01+)23)4-103(356789)*.5)53:.5)5.();(+)<*+5=><+<=?()
+*30?-=<+)23)*+)2=@=5=?()<.6(7F5,=,;,=@+)23*)53-)A;B+(.C)'*)35/1-=,;)
D*.)B+5<;*=(.).)3*)B+<A.E )35)*+)/+-,3)5;/3-=.-)23*)/3(5+B=3(,.)
G)23)*+)=(,3*=03(<=+)A;B+(+9)35)*+)/+-,3)H;3)/;323)-35,+;-+-53)
/+-+)@.*@3-)+)I=.5C)'*)+*B+)J3()53(,=2.)+B/*=.)D*+)@=2+)/51H;=K
<+E)35,L6)7O-3/+-,=2+)3(,-3)*+5)2.5)/+-,35)./;35,+59)/;35)+BM+5)*+)
+,-+3(N C)'*)+*B+)+5/=-+).)2353+)*+5)<.5+5)35/=-=,;+*35)P35)23<=-9)
+*)B+<A.P)/.-)5;)<.(5,=,;<=?().)=(,3*=03(<=+)DQRSTUVWXQTE9)/3-.)
,+BM=Y()35)53(5=M*3)+)*.5)/*+<3-359)3:<35.5)G)5;Z-=B=3(,.5)23)*+)
<+-(3C)[;(H67;\3)3()4-103(35)35,+),=/.*.01+)35)+*30?-=<+)5;)235/*=3K
0;3)=B/*=<+ )(.)5.*.)*+)J+(,=K<-=5,=><+<=?(N)23)*+)B;]3-)53),-+,+)
23)*+)<.(5,-;<<=?()23)J*+)B;]3-N)<.B.)XQXW^_RV̀a^WRab^cdVeSXVTXV
bXTXcUVfSTgcVXV^QhXQhcVchac`caVXQVdcVgdcQbXTh^Q^bcbVD<.B.)3()3*)<+5.)
23*)I+@=2)];21.)G)i3,5+MYEjV
klmnopmoqrstqusvslwxynotlt
'()4-103(35)35)(3<35+-=.)3*)5+<-=><=.)/+-+)_RzcaV3*)+B.-C){+<-=K
><=.)23)*+)<+-(3)G)23*)+*B+)D*.)Z3B3(=(.)3();(.E)H;39)+)/3K
5+-)23),.2.9)5=0;3)5=3(2.)<.(5,=,;,=@.C)|;3)(.)53)5+<-=>H;3)+)
.,-.)/+-+).M,3(3-)/*+<3-9)BL5)M=3()H;3)XTXVRhaR)53+9)G)(.);(.)
B=5B.9)=(,-.2;<3)2=@3-5+5)=B/*=<+<=.(35C)}(+)23)3**+5)53-1+)
*+)/.5=M=*=2+2)23);(+)-3K=(,3-/-3,+<=?()23)*+)3(<+-(+<=?()23*)
I=.5)<-=5,=+(.C)'();(+),-+2=<=?(),3B/-+(+)23*)<-=5,=+(=5B.9)
*+)3(<+-(+<=?()359)+(,3),.2.9);()+<,.)23)+;,.K@;*(3-+<=?6(7C)
~3-.9)35,3)+<,.)(.)35)`SaRVTcga^g^RUV35)M€5H;32+)23)/*+<3-
678)[H;1)5=0.)G)235+--.**.)+*0;(+5)=(2=<+<=.(35)23){G*@=+(3)[0+<=(5‚=9)ƒ„hc`…†T^eSXVbXTV
TX‡XTU)<+/C)ˆ‰‰‰C
67F){.M-3)*+)A=5,.-=+)23)*+)=23+)*+)./.5=<=?()3(,-3)JA3BM-+)G)B+<A.N)23523)[-=5,?,3*35)
A+5,+)Š-3;2)@3-)‹A.B+5)Œ+H;3;-9)cVgRQThaSgg^ŽQVbXdVTX‡RjVSXa`RV†V_„QXaRVbXTbXVdRTV
_a^X_RTV…cThcVaXSbjV‹-+2;<=2.)23*)=(0*Y5)/.-)';03(=.)~.-,3*+C)‘+2-=2’)“L,32-+9)677FC
67O)‰M12C9)6F7C
67\){.M-3)35,+5)=B/*=<+<=.(35)3()3*)/3(5+B=3(,.)<-=5,=+(.)@3-)”.M=(){<A.,,9)•aRTVXVRTV
`aRgXTRTVgR_Q^h^–RTC)}B+)<-1,=<+)2+).M]3,=@=2+23)3B)>*.5.Z1+C)”1.)23)—+(3=-.’)”.5+)2.5)
,3B/.59)677\C
67)[H;1)/*+<3-)/.533);()<.(,3(=2.)35/3<1><.)H;3)35)5=BM.*=˜+2.9)3()+*0;(+5),-+2=<=.K
001 23456789
8 0

     ! " 


#  $  ! %  
 #   $! " &'
   #  !
(    & 
 )   * ! + * '
,     )!
" -) $ /01 . * 
    ! "  2 '
   ! "  
 ) /0 0  3 
  4! 5 ) )  '
  &6  . 8 99
 , ! 7 (  '
  ! : .  ;
  , ,   ,) 
. *  ;   
  ! 5 )    <'
# )  &!
5 # ,  < -'
)  =  # 
   6#   
, ! 5& >?@ABCDCEFCBG?BHD'
   &!
/01 7 & "& IJ6 KLD>?@ABCDMNLOPALCQDRPDL?MNBPDSDLPDTPLFPDCUDVMMGWCUFCQ
X *Y 7) Z! [\ =! 4Y< +!] ; ^2_
] ` "# a& ^2 /000!
/00 -) &  I )3   # 
Z3 + ,  ! "  )  
;;    !
899 7 & b) cCU?@CU?L?dePDWCLDCfOeBGFNQ +Y #! X
 . g h! 4Y< +!]!_ ] ` "# 8999
//i'/89!

!"#$ 012345326789
24
6 53 2 %%&

'()*+,-.(/.0-/1*)2-3456.670+*(.,(.65.02()*(3./-.6-8)5.*)519(/:
,().65.926;5<+6+,5,3.1-650(/*(.65.5;59+825=.>-)*2)5).56.?9)(I5J:K
,-.9-0-@.926;5<6(3.52/A2(.1(5.BCD4EFGEDH4;)-,29(.0+(,-
.L.;659()=.M-0-.65.926;5<+6+,5,./-.;2(,(.*)519(/,()1(.(/*()5:
0(/*(3.(/*-/9(1.65.*-)*2)5.,(<(.1().)(;(*+*+'5=.
N6.95)O9*().+/P)5/A2(5<6(.,(.65.926;5.(1*O.P2/,5,-.(/.65.)(659+Q/.
(/*)(.;515,-3.0(0-)+5.L.0565.9-/9+(/9+5=.R5)5.S)78(/(13.(T+1*(.
2/.('(/*-.;)+0-),+56.(/.(6.;515,-3.L.(1.(6.;(95,-.9-/*)5.U+-1=.
V/.;(95,-./-.1-6-.-)+8+/563.*50<+W/.DXFYFCZC[\]4N6.;(95,-.(1.2/.
;515,-.9-/*+/250(/*(.;)(1(/*(3.A2(.^59(.+0;-1+<6(.(6.-6'+,-=.
N6.;515,-.5<5)95.*-,5.65.)(56+,5,.L.65.0(0-)+5./-.;2(,(.('5,+):
6-=._5.+0;-1+<+6+,5,.,(.('51+Q/.;)-,29(.2/5.0565.9-/19+(/9+53.
2/5.9-/19+(/9+5.5*-)0(/*5,5=.
N/.S)78(/(13.9-0-.^(0-1.'+1*-3.65.P56*5.L.(6.951*+8-.1(.9-/2̀)5/.
(/.65.95)/(=.R-).(1-3.65.0(65/9-675.-)+8(/+1*5./-.(1.9-0;6(*5:
0(/*(.)(1*)+9*+'5=.N1.+0;-)*5/*(.,(1*595).A2(.;5)5.S)78(/(13.65.
P56*5.P2/,5/*(.(1.65.,(1-<(,+(/9+5.,(6.R5,)(=.aA27./-.^5L.51(:
1+/5*-.,(6.R5,)(3.^5L.A2(<)5/*50+(/*-.,(.12.6(L=.b+/.(0<5)8-3.
S)78(/(1.9-/'+()*(.65.,(1-<(,+(/9+5.(/.51(1+/5*-.L.9-/.(66-.
2̀1*+c95.65.0-)*+c959+Q/.,(6.dBefZge\].R()-3.(6.R5,)(.-)+8(/+1*5.
/-.<2195.'(/85/h53.9)(5.-*)-.02/,-=.M-0-.(6.R5,)(./-.(1*O.
02()*-.L.*50;-9-.,(1(5.'(/85)1(3.(/*-/9(1.65.,(1-<(,+(/9+5.,IJ(I.
65.6(L.,(<(.+/*();)(*5)1(.9-0-.59*-.,(.6+<()*5,.;5)5.65.6+<()*5,=
.S)78(/(13.L.a0<)-1+-.56.9-0(/*5).(6.05)*+)+-.,(.i/W13.^59(/.
,(.65.-<(,+(/9+5.L.,(1-<(,+(/9+5.,(.65.6(L.(6.P2/,50(/*-.,(.12.
5/*)-;-6-875.*(-6Q8+95=.b(8j/.a0<)-1+-3.i/W1.(1.15/*5.;-)A2(.
IJK.k(5/.U(620(523.le4EF\mD4\C4nddFm\C[\]4oCZ4dFBmZm4GF[FZmZ].>)5,29+,-.,(6.P)5/9W1.;-).
p52)-.a)0+q-=.p5,)+,r.>52)213.IJJI=.N1.+/*()(15/*(.65.)(659+Q/.A2(.(T;679+*5.U(62:
0(52.(/*)(.12<6('59+Q/.9-/*)5.65.6(L.L.926;5<+6+,5,=.R5)5.(6.9)+1*+5/+10-.,(.R5<6-3.65.
12<6('59+Q/.9-/*)5.6(L.;)-'+(/(.,+)(9*50(/*(.,(.U+-1=
IJI.s().1-<)(.(1*-.t)5/h.u+/v(6500()*34le4ZGZe[D4Ze4fDm\X4EBCmFZe4w4eZ4xFDe\CdFZ4GZYXZmZ4m\e4
yEf\XFD].b5/.k-1Wr.UNi3.IJJz3.95;=.is=
012 3456789
91202

   


!!"# $%!&"'(
 !% )!
) *%!'( "
+%% $ &%! !!  !
!,%!$%!*-%!&".! 
 $&! $$ %$% !(
!, "/&!,% %! $%
 !!% %$ 
! 01234523464789:;26:<=>8?@ABC
D%%$*% %! E%! 
*%%!- %$=2:32F2=@A9:69:
5@=59:G@4623F@9:>9?9:262G9?64:;2:3B2G4"+!%&%
 $ ! !% $!%
  %$ %%!!% !&! 
$!% * %HIJ#  
!%!%LMN %%$!K%!,
 ! "
+$%!% !%%!,
!,$! %!! 
!%"/&! ! %!% 
 !&! !"+!$ & %
% 0 ! %!
!%"O %%% %$%%!*!!LMQ
&! ! P! &&! "
/%!&!%! ! 
% "# !&!$!$!! 
!H*- %!!% J!
LMNR$1234523464789:;26:<=>8?@ABSTM"
LMQ' "$TU"

!"#$ 012345326789
24
6 53 2 %&%

'()*+,'-./+0-*-.,-0,-12+34,3-,'-./+0-02-,*+.-0*)+5,.-*4064.7
280341-,4,1+2)16+*)90341-,:0)*+/-02-,*40,;0+,<42+,3-,+<;+=,>(,
'+1+.,'4.,(4,0-<+2)?4,@,/+02-0-.1-,*-.*+,3-,(+,/;-.2-,-1,(4,A;-,
'-./)2-,1;'-.+.,-(,8/B)24,3-,(+,';.+,)0/-3)+2-C=,D+,*;-12)E0,-1,
A;-F,*40,G.H<-0-1F,-(,'.4*-14,3-,14/-2)/)-024,+,(4,0-<+2)?4,.-7
1;(2+,-0,;0+,3-1+'+.)*)E0,3-,(4,I0)24=,J4,-1F,*4/4,-0,K-<-(F,(4,
)0I0)24,A;-,+1;/-,(+,I0)2;3,*4/4,/434,3-,-L)12-0*)+,@F,3-,-1+,
64./+F,04,A;-3+,/81,)0I0)24,A;-,(4,I0)24,-0,?H+1,3-,1;'-.+.1-=,
MNO PQRQSTUTVQRVWXYZ[V\UV]URSUZ^UVYTX_QRXZSU
D+,)02-.'.-2+*)E0,4.)<-0)12+,'41--,;0+,6+02+1H+̀ab,A;-,1-,3-1'.-07
3-,3-,1;,2-4(4<H+,3-(,+/4.=,>12+,6+02+1H+,-1,'-0-2.+.,-(,*;-.'4,3-,
c)41=,D+,.-(+*)E0,-02.-,-.42)1/4,@,*.-+*)E0,1;'40-,;0+,3-12.;*7
*)E0,3-,(+1,3-2-./)0+*)40-1,3-(,1-.,@,3-(,1+B-.=,d,'+.2).,3-,-12+,
.-(+*)E0F,1-,';-3-,3-*).,A;-,-(,3-1-4,*.-+,1;,4Be-24=,J4,'4.A;-,
-(,4Be-24,-129,*4/'(-2+/-02-,+;1-02-F,/81,B)-0,'4.A;-,(+,)/+7
<)0+*)E0,-.E2)*+,f+*-,-L'(42+.,(+,'42-0*)+,*.-+34.+,-,)/')3-,A;-,
(4,3-1-+34,1-,/+02-0<+,)0/;2+B(-,+02-,(+,/).+3+=,>(,3-1-4,3-,
;0).,-(,+(/+,*40,-(,g-.B4,3-,c)41,1;'40-,(+,'-0-2.+*)E0,h-0,(41,
/)12-.)41,3-,1;,1+B)3;.H+i=,G.H<-0-1,(4,3-*(+.+,-.E2)*+/-02-5
j-+(/-02-F,*;+034F,'4.,0)0<:0,1-.?)*)4,3-,f4/B.-,4,3-,80<-(F,
(+,/-02-,1-,((-0+,3-,1-02)/)-0241,@,3-,'-01+/)-0241,3)?)041F,
*.-+,A;-,-1,-0240*-1,*;+034,.-*)B-,(41,B-141,3-(,g-.B4,/)1/4,
3-,c)41=,k4.,*+;1+,3-,(4,3)*f4,@,'4.,2+(-1,B-141F,3)<+a,n-(,+(/+,
4.+034,+,c)415,lA;-,/-,B-1-,*40,(41,B-141,3-,1;,B4*+m̀
,
, D+,)01;I*)-0*)+,3-,(41,1-.?)*)41,3-,f4/B.-1,@,3-,80<-(-1,
2)-0-,;0,1-02)34,-12.)*2+/-02-,-')12-/4(E<)*4=,o)0,-/B+.<4F,-0,
`ab,o4B.-,(+,)071;'-.+B(-,'.-1-0*)+,3-,(+,6+02+1H+,-0,-(,'-01+/)-024,A;-,1-,3-1-+,.+*)47
0+(F,?-.,p4.0-();1,p+124.)+3)1F,qrsturvwxwrstuyzt{rv|}y~,D+1,-0*.;*)e+3+1,3-(,(+B-.)07
24=,.+3;*)34,3-(,6.+0*91,'4.,d(B-.24,€)L)4=,€+.*-(40+5,-3)1+F,̀aabF,‚ƒ„7‚…n=
`an,G.H<-0-1F,†rvyx‡ˆ}wrtˆzt†ˆx‡ˆ}tuytzrst†ˆx‡ˆ}ys‰,…n=
011 23456789
81 0

    !


 "#$%&'( (
 ) *+ ,-+ ((.
 * ( ./
*  0 1 *!
2.3 *
. 4. 5
(6 6 30 
( 75( +7
28 2(9  !
. ." +10 6
 :*  !

;+ 0 (!
0 < 9 =!
. +1 0 = ** 0 
>> / "
 , .  
>  ? .  !
 > 6!
>,@6>  >*
> *(, +9.<+!
*, 2  
.;+ .> 
  6 ( ?
! 6 . 
ABCDEFGHIBJCGKCLMGNBCFCKDCODPHMQDHMRQ
"* + S$TU#VWXY$'WZ'SW#VWX';+  [\]
    
[\];+ S$TU#VWXY$'WZ'SW#VWX'^U'Z$&'_W#VWXU&`a\b 

!"#$ 012345326789
24
6 53 2 %&'

()*+,-./0121/34-*5671.-*7/*28341/3/9*7/*017413:;/*/34,/*/)*7/3<
410-*)14/,8)*=*/)*7/3410-*/7+1,14;8)*0/)*4/>4-*=*7/*1308:8*/3*/74/*
?)412-@*A8*,/B/,/3.18*8*)8*3/:,14;0*0/*)8*2;C/,*/7*134/,+,/4808D*
131.18)2/34/D*.-2-*;38*8)/:-,E8*0/)*.8,6.4/,*:/341)*0/*)8*F:)/718*
.,1741838@*G8,8*H,E:/3/7D*3-*-574834/D*/)*.8,6.4/,*/>4,83C/,-*0/*
)8*F:)/718*:/341)*3-*)/*,/748*5/))/I8@*A8*F:)/718*/7*,/710;8)D*7/.;3<
08,18*-D*.-2-*01./*G85)-*0/*7E*2172-D*85-,41J8@*K-*+-7//*+,/<
/213/3.18*31*+;/0/*,/.)828,)8@*(7*+,/.1782/34/*)-*,801.8)*0/*7;*
J;)3/,851)1080*)-*L;/*)/*-4-,:8*;3*/7484;4-*.-34,801.4-,1-9*/3*7;*
2-374,;-71080*/>+)-48*)8*5/))/I8@*()*8,:;2/34-*/7*134/,/7834/D*
713*/258,:-D*3-*/7*0/78,,-))80-@*
M/:?3*H,E:/3/7D*)8*5/))/I8*/7*;38*.;8)1080*L;/*7/*N/,/<
08*0/*)8*+,12/,8*.,/8.1O3@*(74-*71:31P.8*L;/*N8=*;38*1:;8)<
080*131.18)*0/*)-7*/7+E,14;7*L;/*3-*+;/0/*7/,*8,,83.808@*A8*
.;/741O3*0/*)8*/L;1J8)/3.18*0/*)-7*/7+E,14;7D*3-*-574834/D*
3-*,/7;/)J/*)8*.-3B,-348.1O3*+-,*)8*+1/)@*A8*3/:,14;0*0/5ST/U*
8+8.1:;8,7/*8*4,8JQ7*0/*)8*+/314/3.18R*/7*;38*283.N8
*L;/*+/,283/./*.-2-*,/.-,084-,1-*0/)*+/.80-@*G/,-D*/748*+/31<
4/3.18*3-*/7*0/P3141J8@*
A8*/>Q:/717*-,1:/31748*2;/74,8*L;/*828,*)8*+1/)*3/:,8*/7*;3*,87:-*
B;3082/348)*L;/*)/*08*.8,6.4/,*8*)-7*4/>4-7*0/*)8*V15)18*C;0E8@*A8*
/7+-78*0/*W-17Q7D*)8*,/138*0/*M858*=*)8*F:)/718*:/341)D*4-087*/))87*
7-3*2;C/,/7*3/:,87*L;/*7/*+,/7/3483*.-2-*4/7412-31-*0/)*82-,*0/*
X1-7@*X/*;3*X1-7*L;/*828*)-*L;/D*/3*)8*4/-)-:E8*-,1:/31748D*Q)*217<
2-*N8*N/.N-*7;.1-*-*.-34821380-@*YZ;Q*71:31P.8D*7/:?3*H,E:/<
3/7D*/)*J/,7-*[M-=*2-,/38*\-*3/:,8]*=*N/,2-78D*N1C87*0/*^/,;78)Q3D*
.-2-*)87*41/3087*0/*_/08,D*.-2-*)87*+1/)/7*0/*M8)-2O3`a*M1:31P.8*
L;/*/)*21/0-*=*)8*,/+;)71O3*L;/*+,-0;./*/)*+/.80-*\8)/:-,1I80-*/3*
)8*3/:,14;0*=*/3*)8*2;C/,]*48251Q3*+,-0;./3*B87.138.1O3@*
STU*M-5,/*)8*283.N8*=*7;*12+-,483.18*/3*/)*128:138,1-*,/)1:1-7-*+;/0/3*J/,7/D*/34,/*
-4,-7D*)-7*.-2/348,1-7*0/*^;)18*b,174/J8D**cdefgfhiefijkilfgmfghnopq*r,80;.10-*0/)*B,83<
.Q7*+-,*K1.-)67*s-78*=*t1J1838*u.v/,283@*V;/3-7*u1,/79*M1:)-*wwFD*xyUy@
012 3456789
91 0

!"#$
%!&''(
&!)!!&*!
'&!+,-.',&!!&!)
&',&!*%!
/&!&!+
0)10&!+)2,%!-.'
#3!4%!/&
//5&
&%!&%!#&
!0&!,&,'.
*&!!&!+%!
#! !'
&!+!%!&&!&0
'!+&&(&''60
*#!&!
&!+#3!&'
%!7&&8'*/)9:
8'9!:+&
;&;
<!&,&'',!
!'/#)'0
5,&&84!8(
-.'<&!+,
,!+%!)&
6+)!<'.&#'
;!8;,&&&#&,#
;/;'=0
',#!'!&*'%!7,!0
%!)&,!%!&
&&,*%!/./
,%!,!%!8',
&,!8

!"#$ 012345326789
24
6 53 2 %&'

()*+,-./0)*1.2*+34)*5./6+7+8)*8.3*9:.*:;)*;)*2.*2.<+5+=*8.3*9:.*:;)*
;)*2.*<5)0.4.*8.*3+*>?2>+*>+;.5+*9:.*8.*:;*),@.0)A*BC05+D.7+*?>+ EI
4?;+5?+*-*+>.;+7+*5.+3=*;)2*33+>+*-*0.5>?;+*<)5*2:>.54?5;)2FA GH
*B20+*J5+2.*8.*K5?20.L+*<5./?2+*8)2*/:.20?);.2*9:.*8.,.;*2.5*8.2+E
55)33+8+2A*(+*2:3+>?0+*.2*3)*5./6+7+8)*9:.*+3*2.5*/)3)/+8)*.;*:;*
0.C0)*<+5./.*.20+5*2.<+5+8)A*B20+*2.<+5+/?M;=*/)>)*2.*6+*8?/6)*
<5.L?+>.;0.=*.2*>)>.;0N;.+A*B3*5./6+7)=*3+*2.<+5+/?M;*-*.3*5.E
0)5;)*5.>?0.;*+*:;*5./6+7)*-*2.<+5+/?M;*<5?>?4.;?)2A*O.*05+0+*8.*
3+*.C<:32?M;*8.3*<+5+P2)A*B3*5.0)5;)*+3*<+5+P2)*2:<);.*3+*/3+:2:5+*
8.Q;?0?L+*+*3)*2.;2:+3*-*3)*2.;2?,3.A*B20+5*+J:.5+*8.3*<+5+P2)=*.2E
<+/?)*8);8.*;)*.C?20.*3?,.50+8=*+:;9:.*.2*<)2?,3.=*2:<);.*:;+*
2.<+5+/?M;*9:.*.3*.2<P5?0:*5.2?.;0.*/);20+;0.>.;0.A*B3*5.0)5;)*
.C?4.*3+*+2:;/?M;*L)3:;0+5?+*8.*:;+2*>.8?+/?);.2*9:.=*<5./?2+E
>.;0.*<)5*;)*2.5*+2:>?8+2*2?;*5)8.)2=*5.L.3+;*2:*+5,?05+5?.8+8A*
R+30.5*S.;@+>?;*TUVIGEUIWHX*/);2?8.5+,+*9:.*0)8)*8)/:>.;E
0)*8.*/:30:5+*.2*0+>,?Y;*8)/:>.;0)*8.*,+5,+5?.A*B;*.3*+;N3?2?2*
2),5.*Z5P4.;.2*2.*<:.8.*8./?5*9:.*0)8+*L:.30+*+3*<+5+P2)*2:<);.*
:;+*,+5,+5?.A*B3*5.0)5;)*+3*<+5+P2)=*.;*.3*<.;2+>?.;0)*)5?4.;?20+=*
2.*J:;8+>.;0+*.;*3+*/5..;/?+*2),5.*3+*.C?20.;/?+*8.*:;*0?.><)*
-*3:4+5*9:.*6+;*9:.8+8)*2:2<.;8?8)2*+*3+*.2<.5+*8.3*5.0)5;)*8.*
3)2*.2<P5?0:2*.55+;0.2*-*+05+<+8)2*.;*:;*>:;8)*/+5.;/?+3A*[2P=*.3*
5.0)5;)*5./3+>+*:;+*L?)3.;/?+*5+8?/+3*/);05+*0)8)*0?.><)*.C?2E
0.;0.A*(+*.><+0P+*,.;@+>?;?+;+*6+/?+*.3*0?.><)*<+2+8)*.2=*.;*
Z5P4.;.2=*8.2<5./?)*-*L)3:;0+8*8.*)3L?8)A*[6P*.20N*3+*,+5,+5?.\*
.;*.3*/+20?4)*9:.=*<5./?2+>.;0.*<)5*3+*3.@+;P+*8.3*<+5+P2)=*2.*6+/.*
?;0.5>?;+,3.A*]+20?4)*9:.=*.;*3+*+;05)<)3)4P+*)5?4.;?20+=*.2*.3.E
L+8)*/)>)*,.+0?0:8A*
]:+;8)*OA*^5.:8*TUV_`EUIaIX*.C<3?/MG*U3H)*9:.*<+5+*Y3*.5+;*3)2*
/);8?/?);+;0.2*8.3*)3L?8)*8.*;)>,5.2 =*<)20:3M*/)>)*<5?>.5*
GHI*b,P8A=*UUA
GUH*O?4>:;8*^5.:8=*cdefghijgkglminopnkinqeoinfgjeoeiris*_0+*.8?/?M;A*t5+8:/?8)*8.3*+3.>N;*
012 3456789
91 0

 


!  "
 # $
% &'' 
 
() * # * $!&!+
 ,--  
 # .  &
 !(/!'+
 ! ' 01$ 
# . $*2#3& '$+
2'4'* 4 (4 
 '$/'#)
 5 &6+
2*$# +
7'8&!' '
$9: 4 '!&'/#'+
' 4 !&/ ' *
 +6'/ +
 $ 9 #
7;23 $ 1 )$
 "
( $
 $
  )2'$
  )#
 <'$
)  #!
((2=#>0"?2'-@A,'@+-B
,--C:#?! D'EFGHIJKLMNOPQRPLQLPSPL',,B+,,A

!"#$ 012345326789
24
6 53 2 %&'

()*)+,-(./0-(12).)3.02+4,45-67.02)*).8-+*284(.9.:9.:4;B)C(B984<+.*).
)3,9.4+,)(=4+9;:).,-(,2(9.12).2+-.>.-,(-.3).4+?4+@)+A
D9.)(-,4E984<+.*).:-.9;>)8,-.)3.2+9.F-(=9.*).4+343,4(.)+.:9.0-34;4G
:4*9*.*).+-.*),)(=4+9(3)A.D9.H)(=-32(9.*).:9.3284)*9*7.9*54)(,).
I(J@)+)3.0-3,)(4-(=)+,)7.*);).:4=4,9(3).9.4+?4+@4(:).:9.54-:)+849.
>.:9.)K4@)+849L.8-+<8),).9.,4.=43=9A.D9.F9384+984<+.8-+.:-.9;>)8G
,-7.):.*)3)-.*).2+-.=43=-7.)3.8-+3,4,2,45-7.92+12).3).:).()8H98)7.
*).:9.4=0-34;4:4*9*.*):.09(9J3-.-(4@)+43,9A.
D9.02(4M8984<+.0(4=-(*49:.*).:-.9;>)8,-.)3,N.)+.:9.)38(4,2(97.)+.
):.9(,).*).:9.)KO@)343.9:)@<(489.-.)304(4,29:A.I(J@)+)3.893,4@9.9:.
,)K,-.H93,9.12).+-.12)*).=N3.12).32.F9+,93=9A.P)(-7.):.F9+,93G
=9.(),-(+9.>.,(9).8-+34@-.):.124);().*).:9.:)>Q.):.9:)R9+*(4+-.:-.
39;).>.@-E9.8-+.)::-A.D9.)38(4,2(9.-(4@)+43,9.)3.:9.12).4+,(-*28).:9.
*45)(@)+849A.S-+M)39.>.-82:,9Q.:).*9.9.:-.()5):9*-.2+.)3,9,2,-.12).
+-.9*=4,).:9.8)(,)E9A.P-(12).)+.2+9.=43=9.M@2(97.4+3)(,9*9.)+.
2+9.8-+M@2(984<+.12).9*=4,).>.32;32=).:93.8-+,(9G)38(4,2(93.)+.
:9.)38(4,2(97.3).02)*)+.)K0-+)(.:93.4+8:4+984-+)3.*):.9:=9.>.0(-82G
(9(.90:989(:93.>7.9:.=43=-.,4)=0-7.)39.M@2(9.)K98)(;97.92+12).3)9.
3-:-.09(9.124)+.)38(4;)7.:-3.=-54=4)+,-3.*):.9:=9.>.*):.82)(0-.12).
*);)(J9+.8-=;9,4(3)A.D9.)38(4,2(9.+-.)37.)+,-+8)37.,(9+309()+,)7.)3.
2+9.02)(,9.12).::)59.H9849.:2@9()3.12)7.124)+.)38(4;)7.+-.8-+-8).
0()549=)+,)A.D9.)38(4,2(9.*).3J7.-82:,9.)+.):.8-=)+,9(4-.*).2+.
,)K,-7.)3.)+,(9*9.>.39:4*9.>.,9=;4O+.=-=)+,-.*).;4F2(8984<+.-.
3230)+34<+.*).:-3.89=4+-3A.T+9.)38(4,2(9.12).0)(=4,).*):)4,9(3).
)+.:-.9;>)8,-.)3.:9.)K0:484,984<+.*).2+.8-+?48,-A
UVWXYZ[Z\]\[^\_^`_]a\Zb\]b_]\c\Zb\bd_^[Z
e:.9:=9.*);).8-+-8)(3).9.3J.=43=9A.D9.()+2+849.9:.89=4+-7.+-.
)K)+,-.*).8-+,(9(4)*9*)37.*):.8-+-84=4)+,-7.4=04*).):.*):)4,)A.
BCB.e5):>+).P)fE+)(7.ghijklmnoipqhrsmho7.CCtA
012 3456789
91 0

!
"
#$%&&!
&'%()!
*%(+,%(
&*%(,%
,-,&!
,$+*(
,)!
,&,&
*%./0 .,
)1),&23
)4*,*
&,*-&5/67
%)89:&
.*.),&"
;<&"7!
2"=.&
-"7)1*
,)(1
,"7
2
),.,2
*"
9" 7*$'!
4,)3,&"7
,,$"
=1*&>%%
?@ABCD%&2)2)"
89: ,EBF@G?HIJBDHADKHG?HIDL@DABCDEHG?HI@CM9NO!9N9"

!"#$ 012345326789
24
6 53 2 %&'

()*+,-,+)*).*/01234567)*89:;<=-*>7)?)*,+7.89@A)*)-*:BAC
+9@9AD*>)@,*-,*A)*>7)?)*9.+9-E9@*7-*+,-,+<:<)-8,*?)F-<C
8<G,*?).*9.:9H*(7*:,G<.<?9?*I*978,-,:J9*.,*<:><?)-H*K9*
<-?9L9+<M-*)-*).*9.:9*<-<+<9*)-*.9*?<A+<>.<-9*?).*+7)@>,*ID*
>9@8<+7.9@:)-8)D*?)*.9*:<@9?9H*N,@*)A,D*A)*O9*?<+O,*9-8)C
@<,@:)-8)*67)*).*+7)@>,*A<@G)*?)*>)?9L,L,*?).*9.:9H*(7*
97A8)@<?9?*,*9A+)A<A*?).<:<89*).*O,@<E,-8)*?)*.,*-)+)A9@<,*I*
O9+)*>,A<;.)*+,-*)..,*).*?<A+)@-<:<)-8,*?)*.9*F-9.<?9?*?).*
)A>J@<87*?,-?)*89:;<=-*>7)?)*>9@8<+<>9@*).*9.:9H*K9*<-?9C
L9+<M-*+,-8<)-)*,+7.89*7-9*)P<L)-+<9*?).*?);)@*A)@Q*9AJ*.9*
<-?9L9+<M-*A)*G7).G)*8@9-AR,@:9+<M-*?)*AJH*S,*,;A89-8)D*
)A89*<-?9L9+<M-*?);)*>@,?7+<@*7-*+,-,+<:<)-8,*67)*-,*
>7)?)*@)8@,+)?)@H*S,*:9-8)-)@*).*+,-,+<:<)-8,*A,;@)*AJ*
<:>.<+9*).*@)+O9E,*I*.9*)P>7.A<M-*?)*.9A*TO9;<89+<,-)A*?).*
)A>,A,UD*)A*?)+<@D*?)*.9*>@)A)-+<9*?)*V<,AHW
XH* Y,-,+<:<)-8,*I*8@9-AR,@:9+<M-*?)*AJZ*.9*<-?9L9+<M-*-,*
)A*-)78@9.H*S,*;7A+9*)-*).*9.:9*A7A*?<G)@L)-+<9A*I*+,-C
8@9?<++<,-)A*>9@9*+,-8):>.9@.9AH*[7<)@)*O9+)@*9.L,*+,-*).*
9.:9*\.9*8)+-,.,LJ9*R,7+97.8<9-9\D*>)@,*.,*)A+,-?)*O9A89*
).*.J:<8)*>,A<;.)H*].*9.:9*)A*7-*+9:>,*?)*R7)@E9A*9A<:=C
8@<+9A*67)*<-8)-89-*L,;)@-9@A)H*(9;)@*)A9A*+7)A8<,-)A*?).*
9.:9*>)@:<8)*8@9-AR,@:9@*.9*<-?9L9+<M-*)-*G,.7-89?*?)*
8@9-AR,@:9+<M-H*^9+)@*9.L,*+,-*).*9.:9*-,*>7)?)*A)@*7-9*
,>)@9+<M-*>7-879.H*K9*R7)@E9*?)*.9*9++<M-*?);)*@)>)8<@A)*
>9@9*9:9.L9:9@A)*+,-*).*9.:9H*^9+)@*9.L,D*)-*)A8)*+,-8)PC
8,D*A<L-<F+9*@,:>)@*+,-*.9*?<A8<-+<M-*A7_)8,C,;_)8,H*[7)*).*
9.:9*..)L7)*9*A)@*7-9*+,-*.,A*?)A),A*G<@87,A,AH*`-7.9+<M-*
?).*+,-a<+8,D*+7I9*@)9.<E9+<M-D*I*)A8)*)A*7-*:,8<G,*R7-?9C
:)-89.*?)*G9@<9A*8)-?)-+<9A*?).*+@<A8<9-<A:,*?)*.9*`-8<C
Lb)?9?*89@?J9D*)-*,+9A<,-)A*>7)?)*..)G9@A)*9*+9;,*>,@*.9*
R7)@E9*?).*A7_)8,*,D*)-*.9*:9I,@*>9@8)*?)*)..9AD*A)*A7A>)-?)*
O9A89*.9*@)+9><87.9+<M-*?)*8,?9A*.9A*+,A9AH*
cH* Y,-,+<:<)-8,*?)*AJ*I*8@9-AR,@:9+<M-*?)*.,A*,8@,AZ*O9+)@*
012 34567891
9 202

 


  !  " #  
$  %  % 
&% '  (' 
 ' )*) +
  , '-
$ % % 
 ")%  ) % 
 . # ' % %
 )#) $ '  
'/ . ) 
012 3 ' )* 
 .  % %
"   !   )
4' )/ -   
  % % 
% )  $  5 
   
3 64 )7 
 - )"-  $  
/  
$    
8% ) 5 $ 
-  
/   4% 
%  $  -  )
$ ') 7
  4% %
 # + % )
/ 9  ) 4!0
:%  )
 ) )
123:%;<=>?@ABC<DAEDFA?@ABDG>DE<HD;A?@AB>H%2I2

!"#$ 012345326789
24
6 53 2 %&%

'()(*+),-./.01*23.*04-3.*./*.056*7()84(9:./5.*9(*;685)4/(*79(5<=
/48(*;.9*(9:(1*.9*(9:(*>(8.*./*3/*83.)76*86:6*).0395(;6*;.*9(*
94?.)5(;@*A(*7.)B.884</*;.9*(9:(*0.*(98(/C(*./*9(*0.7()(84</*;.9*
83.)76@*A(*7.)B.884</*0.*).9(846/(*.05).8D(:./5.*86/*.0838D()*
9(*'(9(?)(*;.*E460*>*9(*9.>*;4F4/(@*G0838D()1*>*7.):(/.8.)*./*04=
9./8461*.0*9(*(85453;*86)).85(*;.9*(9:(@*'6)*.061*76)23.*.9*83.)76*
.0*/.8.0()46*7()(*.0838D()*9(*'(9(?)(1*.0*23.*+),-./.0*(H):(*23.*
I.B.854F(:./5.1*.9*83.)76*7().8.*./*84.)56*:6;6*23.*0.(*3/(*.0=
7.84.*;.*94-(;3)(*>*F,/8396*;.9*(9:(*>1*./*J)40561*.0(*(5(;3)(*:(/MN=O
54./.*(:())(;(*9(*-65(*;.*K96.*;.*03*76;.)*>*?6/;(;*;4F4/(0L@
*A(*).9(84</*./5).*'(9(?)(1*83.)76*>*(9:(*4/5)6;38.*/3.F(:./5.*
9(*83.054</*;.*96*03846*6*4/:3/;6@*
G9*(9:(*/6*;.?.*568()*/(;(*23.*.05P*03.956*>*23.*/6*.05P*0605./4=
;6*76)*9(*)(C</*>*5)(?(;6*76)*9(*F.);(;*;.*9(0*;685)4/(01*7()(*/6*
86/F.)54)0.*./*4/:3/;484(1*76)23.*.B.854F(:./5.1*.9*23.*5623.*
(9-6*4/:3/;61*4/:3/;6*0.)K1*0.-Q/*9(*9.>1*>(*23.*(*P9*96*D(?)K*
568(;6*3/*0./54:4./56*4))(84M6NS/(9*>*(R./6*(*9(*0(?4;3),(*;.*E4601*
>*96*86/F.)54)K*./*4/:3/;6@
T68()*54./.*3/*;6?9.*/4F.9*;.*04-/4H8(84</U*(V*.7405.:69<-486*
>*?V*8()/(9@*G/*96*).B.)./5.*(*96*.7405.:69<-4861*568()*4:7948(*
3/(*;40760484</*;P?49*6*037.)H84(9*./*.9*(856*;.9*;408.)/4:4./56*
;.*960*;4083)060*;.*960*65)60@*G/*.05.*8(061*.9*;408.)/4:4./56*.0*
;.079(C(;6*76)*.9*D6))6)@*A60*65)60*;4083)060*06/*8(;KF.)W*7.)6*
:K0*./*.9*.X5).:61*>*.056*0.*).9(846/(*86/*96*8()/(91*960*65)60*06/*
8(;KF.)@*A(*4:(-4/(84</*R.03K/48(*7).0./5(?(*3/*:3/;6*;6/;.*
9(*8()484(1*.9*)68.*>*9(*86/=F4F./84(*86)76)(9*D(8,(/*7).0./5.*.9*
Y.4/(;6*;.*E460@*A(*8()484(*6*5623.*86)76)(91*/6*7(84./5.*/4*H/=
-4;(1*7.)6*(23.99(*4/5.:7.054F(*>*./5.)(:./5.*7(046/(9*;.0(5(?(*
.9*76;.)*;.*E460@*G9*0.)*568(;6*76)*96*86/04;.)(;6*4/:3/;6*/6*
MNO*Z?,;@1*N[O@
MNS*Z?,;@
012 34567891
92 0

 !" #$" %


 &"" '(  " ) *
$ " +!" $"!, '-". ."/ 
 0  , $ .1"0! " ""&&0 
 '+ 0 ) *  %
 "  '-",  !&  /2
".! ""&$"/$" "!'3) %
"*"   '-" 
 ""&$ "!!. " 0
 / '-"!.!1 "!"/2%
'(  " !" ) *4"  5 '
( ) *$" )*$0"  %
'6 ."'-"  ""
" "&" '+ $
"  $ $ 7"" "$
"" '-" % . " %
 ) *'-" "!""$"
 " " '
( ) * " $84 
 &$!/ $8/$ #$ / &4%
 /'9 ""  $"$"0! #': %
 &4 )" *$ 5"
 '-", &""  " 8 
"  ';& . " "  '
,!  " $" .  "
0 )" *. /2" '<%
 #$=." 8/ $  %
!"'-" $" $ " .!="
"/ !1 # !" #'

!"#$ 012345326789
24
6 53 2 %&&

'()*+,*-./-0*1-)*23*4()53)6(1(780*)-*97:*-172(;)*6+*67/<*=+2>2*
)-*72?(/7@7*7*1-//+A(/*7*B3(+)+2*,-*6+)-5()7)*()53)6-<*C(DE7*
1-5-*()53)6-F*-G/+1E7*23*13+/?-*?7/7*2+/*1-5(6-F*71.-*()53)6-*
+)*+H./+5-<*I)*+,*J367E25-*6+*=+2>20*,7*1-/?-/+(K71(;)0*+,*7235(/*
+,*13+/?-*+*9(2.-/(K7/,-0*+2*,7*G-/57*?/(5-/6(7,*6+*971+/*4D(2(@,+*
,-*()D(2(@,+8<*I,*7G3+/7*+2*+,*13+/?-*6+2)36-*+*()53)6-*B3+*2+*
)(+A7*7*.-67*A,-/(L171(;)*+).+)6(67*1-5-*7@7)6-)-*6+*23*17/M1N
.+/*./7)2A/+2(D-<*I2.+*17/M1.+/*)-*6+@+*2+/*765(/76-F*7).+2*@(+)0*
7235(6-*1-5-*?/-:+1.-O*./7)2A/+6(/*+)*,7*/7EK*.-6-2*,-2*4757//+2*
6+,*53)6-8<
I)*+2.7*)3+D7*5+)1(;)*7*,-*()53)6-*-*231(-0*,7*+21/(.3/7*6+*
P/EA+)+2*?(+/6+*23*17/M1.+/*+)(A5M.(1-*:*2+*971+*./7)2?7/+).+<*
Q-67*,7*D(-,+)1(7*971(7*,7*?7,7@/7*6+*,-2*-./-20*,-2*13+/?-2*6+*,-2*
-./-2*:*,-2*-./-2*5(25-2<*C(-,+)1(7*B3+*)-*2+*-13,.7*?7/7*7.717/0*
2()*2+/*D(2.70*?-/*6+./M2*6+,*13+/?-0*?-/*+,*1-)./7/(-0*7@7)6-)7*,7*
-213/(676*:0*B3(KM*)-*2()*.+5-/0*2+*971+*.+2.(5-)(-*6+*3)7*6+17)N
.71(;)*B3+*7).+2*6+2+;*+D(.7/2+*-*.+)2(-)7/2+<*I)*+,*,(@/-*RRR*6+,*
STUVWXYZ[T\]+2.7*/7@(7*/+A/+27<*
^_`abcdabdefdagdceh_idhd̀adjkehdlmlm_dnmbd_aeh_`memabohn
p)7*6(2132(;)*1+)./7,*6+,*RRR*,(@/-*6+,*STUVWXYZ[T]+2*71+/17*6+,*
-/6+)*6+,*75-/<*P/EA+)+2*1-5+).70*7,*().+/(-/*6+*+27*13+2.(;)0*
B3q*2(A)(L17*757/*7,*?/;J(5-*:*1;5-*2+*-/6+)7*r13M,*+2*,7*J+/7/N
B3E7*B3+*6+@+*.+)+/*r*+2.+*75-/<*s7*+HqA+2(2*6+*,-2*.+H.-2*/+G+/(N
6-2*7,*75-/*7,*?/;J(5-*53+2./70*3)7*D+K*5M20*+,*17/M1.+/*+,E?.(1-*
6+*,7*+21/(.3/7*-/(A+)(2.7<*s7*-@,(A71(;)*6+*757/*7,*?/;J(5-*2+*
1-)D(+/.+0*+)*?/(5+/*,3A7/0*+)*3)7*+H(A+)1(7*6+*D(A(,7)1(7*6+*
,-2*-./-2<*t)(175+).+*?3+6-*757/*7*5(*?/;J(5-*2(*1-)-K1-*23*
D(67<*I,*,76/;)0*,7*53J+/*,3J3/(-27*-*+,*u7/7;)*+A(?1(-*)-*?3+N
6+)*2+/*7576-2*6+*,7*5(257*G-/57*B3+*v/(2.-<*I,*5(25-*w(-2*
)-*,-2*757*6+*,7*5(257*G-/570*6(1+*P/EA+)+2<*s7*+H(A+)1(7*6+*
012 34567891
9 0

  !  


" #$ !! )*+
%! #&$!!" !' !(!
 !,'#- .*/0*1*/2*3! 4 !1
  5 !4 67%#
$89:;<=>?:@ABC99<=DE:! #$! 
7 !, !!  
 !F GH!I4J"    
 J I!4 !  %  
J! % .K3$ !#L 
 !! ! ".K3
! .K3$ 4 % 
#$ 4!  %! 1
!F  #M " 
 J! !  N
!"!%#)M !%O  
" !# *2

7%J! !  ! #


$ ! !  ! % 
 H!! ! !P  56#$
  Q%! #
R "! !S I  "ST 
!! #$J1
!#U !  , !
!  P - !F #
G  Q H! !4 !
  !  %
 ! #V!%4  
)*+' !(!89:<BD>:;A>DW:X?:Y9<Z[\:<:]<^<\W_ !I HR
` #(!UT$ S$! )00a#
)*2' !- - Ia*+ b"#a*a#

!"#$ 012345326789
24
6 53 2 %&'

()*+,-).*()*/012(3()4*56*-7-3(*8*68*-96,28:,;3*<(*8=80*8*>-<-)*(6*
<()(-*<(*)8>,)?8:(0*)@*<()(-.*8=A3<-)(*8*)1*=,)=-*(3*(6*:@(07-*
<(6*->0-4*+()<B3*C8:,8*68*,<(8*<(*68*7-),9,6,<8<*<(*68*0(:@7(08D
:,;3.*(3*(6*8=-0*E*7-0*()>(.*<(*>-<8*68*C@=83,<8<4*F(0-.*()>(*3-*
()*@3*<()<B3*G@(*)(*C8:(*8*@3*68<-*E*<(H8*8*G@,(3*=,08*:-3I(3D
:,<-*<(*)@*?86>84*J)*8:>,I,<8<*G@(*C8:(*<(*6-*G@(*,3,:,86=(3>(*(08*
?86>8K*@38*I,0>@<4*
LMN OPQRSTUVWQ
X4*Y8>8,66(.*(3*)@*:-=(3>80,-*8:(0:8*Z<[\(*68*0(68:,;3*(3>0(*=1)>,:8*
E*)(3)@86,<8<*E*)83>,<8<*E*(0->,)=- .*)@2,(0(*G@(*(6*7(:8<-*E*
6-*)8208<-*3-*7@(<(3*:-3),<(080)(*:-=-*08<,:86=(3>(*-7@()>-)4*
],3*(=9802-.*0(:C8^8*68*,<(8*)(2_3*68*:@86*(6*=,)>,:,)=-.*E*780>,D
:@680=(3>(*6-)*B`>8),)*=1)>,:-).*)@7-3283*),(=70(*@38*(`7(0,(3D
:,8*)(`@86*I(68<84*a8*7-)>@08*()*8<(:@8<84*J3*/012(3()*6-*G@(*
8780(:(*E*<()8780(:(*:-3)>83>(=(3>(*8*>08IB)*<(*)@*():0,>@08*()*
68*(`,)>(3:,8*(3*(6*61=,>(4*J)>(*61=,>(*()*@3*>(00,>-0,-*-*A=9,>-*
<-3<(*68*-9I,(<8<*E*7@0(^8*<(6*>(`>-*0(6,2,-)-*)(*G@,(9083b*3-*
<()8780(:(3.*7(0-*)(*c:-3>8=,383d*:-3*6-*c,3=@3<-d4*](*:-3>8D
=,383*7-0G@(.*:-3*I80,-)*0-<(-).*6-*C83*9@):8<-4*a-*0(70,=,<-*
,00@=7(*7-0*)@*70-7,8*?@(0^8*E*7-0*68*?@(0^8*<(*68*I-6@3>8<4*e-3*
/012(3().*(6*7->(3:,86*6,9(08<-0*<(6*:0,)>,83,)=-*()*96-G@(8<-*
7-0*@38*:-3>08<,::,;3*G@(*()>A*0()@(6>8*<()<(*(6*,3,:,-*8@3G@(*
780(^:8*0()-6I(0)(*83>(*3-)->0-)K*68*:-3<,:,;3*:80386*<(*68*(`,)D
>(3:,8*C@=838*96-G@(8*68*I,<8*<(6*()710,>@M
J)>8*:-3>08<,::,;3*()>A*0()@(6>8*(3*(6*7683-*:-)=-6;2,:-*f>-<-*
0(>-038g.*7(0-*3-*(3*(6*7683-*83>0-7-6;2,:-4*J)(*3@<-*().*70(:,)8D
=(3>(.*(6*G@(*,3>0-<@:(*(3*(6*:-3h,:>-*<(*6-)*768:(0()4*e-3h,:>-*
G@(*)(*(`>,(3<(*E*8980:8*>-<8*(6*86=84*i8:(*G@(*68)*)-6@:,-3()*
Z[\*X(-02()*Y8>8,66(.*jklmnopqrsot*u>8*(<,:,;34*v08<@:,<-*<(6*?083:B)*7-0*w3>-3,*x,:(3)*
E*y80,(*F8@6(*]808^,34*Y80:(6-38K*v@)G@(>).*Zzz{.*ZZ|DZ|z4
012 34567891
9 0

    


 !!!" !  # $
!!  % !  & ' $
 ( )! ! *+ 
 !), ) - ! " .* 
 ' *! 
/01 234536789:;9
<*=>&- ?@AABCDEFGHIJKLMNOPQOKPKOROKSPTUVW $
 !' XY!!> 
<!Z'?[\\]C^G_FG`PQOPabKP^G_FG`OKcPOaPdNOebPJPaGPFO`_N`GSP
f < X# 
gggggggggggggg?[\\[Chi! >j i! 
i klOmLKFGPnopaLqGPBr[@\$[Bs
<ht*!!>*!k <<*&u *! 
v?[\\]CwL̀eL_LQGQPKGe`GQGSPY!j !x !
yT>X>* 
f u * ?@AABCzaPO`bFLK{bSP| !jx!!! )$
W<t &T >+f Xx$
" 
gggggggggggggg?@AA|C}GPdOaLqLQGQcPOaPO`bFLK{bPJPaGPaLFO`GFN`GSPY$
&[\||$[\s[> j!j&j*! >-T$
f < X<!y!*
f~ ?[\C€IOPnbQJPG_QPbqLOFJSv ~‚=Xiƒ$
- & 
gggggggggg?[\[CP€IOPqNaFPbdPFIOPGL_FKSP„… !V
#i'&i'*Xƒ- &)i'* 
f t*?@AAC€IOPKORPaLmOKPbdPFIOPGL_FKSP†_Pz`bFLqKPbdP†_qLO_FP
‡GeLbe`GHIJSP'! 'Xƒ- &) &- 
i!i ?@AABC}bKPQb{L_LbKPQOaPIb{p`OSP# $
%!! x!!! )W< f
f Xu !
iT ?@AA@C}bKPKNOˆbKPO_PaGP†_FLe‰OQGQP€G`QoGSPx$
!!! *WTx&&<*#j +T!!X
> 

!"#$ 012345326789
24
6 53 2 %&'

()*+,-./012/0345678209:;<:=:>?@A>@BC;:C<A@DAEF=@G;:<A=AH@IJ)KLM0N-LO.P-0
Q-0R)*+S-)2
NJTUP.*+/0V-JT/0345WX820G;Y<A=ADH@Z)JQ+OUQ*0Q-.0[)JTOPL0\*)0]+UQ*0IJ)^
\J_T*.U20R+-T*L0̀U)-LM0a+QJb-)UOJTJ2
N-.+b-J+/0V-JT/03cddc82@eE@B:AfF@A=@Ggg:fA=>AH@h=C@g:ifCf@D:>:CfC20Z)J^
Q+OUQ*0Q-.0[)JTOPL0\*)0jJ+)*0̀)bUk*20jJQ)UQM0ZJ+)+L2
N-))UQJ/0VJOl+-L/03456m820nA@EC@o;CBBC>FEF<:AH@IJ)ULM0jUT+Up2
NU_*/0I2/0345m5820nA@EqAi==:@r@EC@B?EC=gFE:AH@Z*.*LJM0I)UsJp2
N+LL-./0tT)Ul+-/0345mu820eE@fiCE:DBF@A=@EC@C=>;FvFEF<YC@fA@EC@w;:D>:C=fCfH@
nADfA@AE@F;:<A=@fAE@g;:D>:C=:DBF@xCD>C@C=>AD@fA@EC@gF=yi:D>C@fA@zB?{
;:gCH0R+-T*L0̀U)-LM0]+JQJ.+\-2
tTJ+Q-J+/0(*)UTT-/034555820|C@vC;CfF}C@fA@EC@;Av;ADA=>Cg:~=H@Z)JQ+OUQ*0
Q-.0[)JTOPL0\*)0V*)_-0IUJpU_*)L€20R+-T*L0̀U)-LM0IJUQL2
tsJ_)U*0ITpUO*/03455W820G‚;CD@eDv:;:>iCEADH@ƒTp)*Q+OOUT0€0T*pJL0Q-0
V*LP0ƒ20]*T,„.-,0…U..JT+-sJ0€0p)JQ+OOUT0Q-0V+JT0IJ†.*0‡+†U*0
aJQUJ20RU†.U*p-OJ0IJp)KLpUOJ0cX20jJQ)UQM0(U+QJQ0ˆ+-sJ2
‰*+OJ+.p/0jUOŠ-./034556820‹A;BA=?i>:gC@fAE@Di}A>FH@tQUOUT/0p)JQ+OOUT0
€0\).*_*0Q-0‰-)TJTQ*0̀.sJ)-,^Œ)KJ20J0I.JpJM0̀.pJbU)J2
‰)-+Q/0aU_b+TQ/0345mc820ŽD:gFvC>FEF<YC@fA@EC@:fC@gF>:f:C=CH@WpJ0-0QUOUT20
Z)JQ+OUQ*0Q-.0J.-b„T0\*)0+UL0\-,0RJ..-Lp-)*L0€0Q-0Z*))-L20
jJQ)UQM0̀.UJT,J2
]-*)_0]JQJb-)/01JTL/0345mW8209A;fCf@@B?>FfFH@upJ0-QUOUT20aJ.JbJT^
OJM0aK_+-b-2
].JTO€/0V-TTU[-)/03cdd682@‘ECA;@:=@eC;E@wx;:D>:C=:>H@jUTT-J\*.ULM0
‰*)p)-LL0I)-LL2
1J)\ŠJb/0]-*[[)-€/0345Xm820’xA@zDgA>:g@“BvA;C>:A@:=@wiE>i;A@C=f@w;:>:{
g:DBH@(ŠUOJ_*M0(ŠUOJ_*0ŒTUs-)LUp€0I)-LL2
1-_-./0]2”2‰2/03cddd820•A=FBA=FEF<YC@fAE@ADvY;:>iH@N+*QPOUbJ0)-Ub\)-^
LUT20Z)JQ+OUQ*0Q-.0J.-b„T0\*)0”-TO-L.J*0‡*O-L20jP–UO*/0N2‰M0
‰*TQ*0Q-0(+.p+)J0tO*TbUOJ2
1-))J/0‡J[J-.0—T_-./034555820|F@BF=D>;iFDF@@EF@‚AEEFH0I)Ub-)J0)-Ub\)-^
LUT2@aJT0V*LPM0tŒ(‡2
1UT-.Jbb-)p/0‰)JT,/03cdd7820eE@CDCE>F@CE@vFfA;@Bi=f:CE@@EC@:FEA=g:C@
DC<;CfC@fAE@“BvA;:FH@aJT0V*LPM0Ntƒ2
˜)ULp-sJ/0V+.UJ/0345X5820ŽFfA;AD@fA@EC@vA;A;D:~=H@Z)JQ+OUQ*0Q-.0[)JTOPL0
\*)0ˆUO*.„L0‡*LJ0€0…UsUJTJ0`O-)bJT20R+-T*L0`U)-LM0aU_.*0
™™ƒ2
012 34567891
9 0

 !"#$%&'(%)%*+,#$-'./0)#
1#$'*++(2$3)/4$#56-7)8*-$*%('(9-*/0$:)+$4.;(')
<=>?(@+)AAB
C$D&*&#"E)3$/FGGHIJKIILJMN!O&*#0)P@.-*#)
%*/%*+)/@#(*@)/E$/5$=#*&%"#$%&'(%)%*+(-@+./0)#Q&@*-()
R)#5*+$4$%#(%>OS5*%#$
C*T#&-U$'D&*/VM WK!XYMLJHIJ"#$%&'(%)
%*+,#$-'./0)#?(+8()4$55)-(T&*-)/1(#*/>Q%('()-*/+(5*#$+*/
PQ+'&*-')%*0+$5$
C*9-"#(-(%$%Z4&[*#*/P$-5#)0)+)@6$5*)+9@('$%*+$8(%$P+$3&*#\
5*]*-4*#'*%*/7$8$##)*%(5)#$VJMK ^M!4&*#5*P5*)\
+)@6$*-0*#/0*_'5(8$%*3&[*#*/T(+̀$)><*/'+.*%*
T#)&a*#FbF\c
4'd&(--T*#-$#%FGGeVMfJI!<)/3(+*-()/%*,$/'(-$'(9-
E&3$-$0)#*+3$+"#$%&'(%)%*+(-@+./0)#2$39-1<6*g
1#$@9-PO$#3*-T+$-')4)#*-)T$#'*+)-$>R$(%9/
4)#$4$P-)#eH JKhMM!i$'($&-$(-5*#\
0#*5$'(9-'#65('$%*+3(5)%*+3)-/5#&)i*#*%($>j71\Q/'&*+$
%*=(+)/),6$
7$&@E5)-k(#@(-($lMJMmWI nM!
T&*-)/1(#*/>o&$%#$5$
p#6@*-*/q JMqJMqJ!B-5#)%&''(9-P-)5$/
%*4$-+()?(3)-*55(P5#$%&'(%)0)#1#@(3()k*+$/')<*+@$%)
FGb_T(`+()5*'$R$5#6/5('$F4$%#(%>O(&%$%7&*8$
R*ag-*#Q8*+P-*FGGGVMr ^IKMW^M!HMIKhMsMJ
tIIJ!"#$%&'(%)%*+,#$-'./0)#?*#@()Uk(++$/*:)#T$P$#\
%)4.;(')<=ud&$%$+$[$#$>=)-%)%*O&+5&#$Q')-93('$P
j-(8*#/(%$%%*d&$%$+$[$#$
R+$59-FGGbZ=*%#))%*+$3)#]*-XvMw!Q%('(9-%*d$`#(*+
?(+8$2(-'9-?$-5$,.%*T)@)5S>R$-$3*#('$-$
?'E)552)`(-FGG_VWIIwJn!j3$'#65('$%$)`\
[*5(8(%$%**3x+)/),6$26)%*U$-*(#)>2)/$%)/5*30)/
yrzJwszJw!cB-5*#0#*5*%`PQ$#+POE#(/5($-$-%4*%(*8$+
O)33*-5)#/4('E(@$->{3TQ*#%*3$-/
"#(`+*REP++(/FGeb|Jr}IszNKMh!RE(+$%*+0E($>
=)#5#*//R#*//