Está en la página 1de 2

u nidade 3.

Ficha de traballo lll


0 relevo e as augas dos continentes

África sitúase entre o mar Mediterráneo, as maiores alturas de África, como o Kili-
o océano índico e o océano Atlántico. Con manjaro. Ao norte e ao sur presenta cordi-
30,3 millóns de k m é o terceiro continen-
2
lleiras novas, como a do Atlas e os mon-
te en extensión. tes Drakensberg.
O relevo presenta no interior extensas As costas son rectilíneas e pouco acci-
mesetas, interrompidas por macizos mon- dentadas, destacando a península de So-
tañosos como o de Tibesti, e cubetas ou malia, o golfo de Guinea e o cabo de Boa
zonas deprimidas como as do Chad e Esperanza.
Congo. No leste atópase unha fractura ou As illas son escasas, e entre elas sobre-
fosa tectónica, o Rift Valley, onde se dan sae a de Madagascar.

1 No mapa, sitúa no seu lugar correspondente os seguintes nomes: macizo de Tibesti,


Rift Valley, montes Drakensberg, golfo de Guinea, Madagascar e Madeira.
Uniüade 3. Ficha de traballo lll
Nome e apelidos:

2 A extensión de España é de 505 990 km , e a de África, 30,3 millóns de k m . Cantos


2 2

países como España caberían en África?

3 Sitúa os seguintes nomes no cadro que lies corresponda.

Atlas Tibesti Congo Níxer Victoria Nilo

Drakensberg Zambezi Kilimanjaro Tanganika Madagascar Madeira

CORDILLEIRAS PICOS ILLAS RÍOS LAGOS

4 Completa os cadros en branco.

AFRICA

TERCEIRO RELEVO RIOS


CONTINENTE

alguns longos
cunha cubetas
cordilleiras e caudalosos
extensión de
como

o
- -
<

27