Está en la página 1de 1

1. Wal'aadiyaati dhob haa 2. fal muuriyaati qod haa 3. fal mughiirooti shub haa 4.

fa asarna bihii naq'aa 5. fa wasathna bihi jam'aa 6. innal insaana lirobbihii


lakanuud 7. wa innahu 'alaa dzaalika lasyahiid 8. wa innahu lihubbil khoiri
lasyadiid 9. A fa laa ya'lamu idzaa bu'siroo maa fil qubuur 10. wa hushshila maa
fish shuduur 11. inna robbahum bihim yauma-idzil lakhobiir