Está en la página 1de 8

Dani Gutiérrez Encarni García José Luís Atienza

RENDIM COMPTES
El que hem fet aquests anys
per millorar la qualitat de vida
dels nostres veïns i veïnes

MEMBRES DE:

Viladecans
MEMBRES DE:

Viladecans
2

PASSIÓ PER VILADECANS


un horizonte para la gente de Vi- Para dar respuesta a necesida-
ladecans, es un lugar de salud des como ayudar a las familias
y de paseo. Nuestro territorio a mantener su vivienda, a pagar
adquiere un valor especial en la luz, el agua, o el gas. Asegurar
los espacios naturales de nues- las becas de comedor, o ayudar
tro litoral: la laguna del Remo- o las mujeres que sufren malos
lar, las pinedas litorales y las tratos o violencia machista, he-
playas naturales son las mejor mos multiplicado por tres el
valoradas del entorno metro- presupuesto en servicios so-
politano, espacios reconocidos ciales y para ofrecer un mejor
a nivel europeo por sus valores servicio a la ciudadanía en un
Encarni García naturales donde hemos aposta- futuro cercanos concentraremos
do por unir ciencia ciudadana y todos los servicios en Can Pal-

L a Passió per Viladecans y en- conocimiento con la Universidad mer.


tregar en el 2019 una ciudad de Barcelona creando espacios
mejor que la encontramos en el de aprendizaje con instalaciones Hablar de personas es también
2015 es el motor que guía nues- como el aula del Remolar o iti- hablar de Cultura. Para noso-
tra política y lo que nos empuja a nerarios y programas educativos tros la política cultural pasa prin-
hacer nuestro trabajo con rigor y para todas las edades. cipalmente por fomentar la cul-
persistencia para conseguir que tura que crece y se crea de abajo
nuestra ciudad sea un buen lugar La energía mueve las personas hacia arriba, desde las personas
para vivir y donde criar a nues- y las ciudades. Desde ICV-EUiA y las entidades y al alcance de
tros hijos. Desde ICV-EUiA de- hemos impulsado el proyecto todas. Desde cultura y patrimo-
fendemos que Viladecans sea Vilawatt para conseguir que nio hemos trabajado para hacer
una ciudad para vivir, una ciu- la energía deje de ser un pro- una cultura de sumar talento,
dad trabajadora, una ciudad blema y se convierta en una fortalecer los vínculos y crear re-
social y una ciudad educadora. oportunidad. Vencer la pobreza des culturales entre la gente de
Estos cuatro principios marcan energética y mejorar el confort Viladecans para compartir for-
nuestra acción política. Desde de nuestras viviendas, generar mación e información y generar
el gobierno municipal y a través trabajo y economía local, am- conocimiento como elemento
de las concejalías de Servicios pliar la formación de la ciudada- imprescindible para el creci-
Sociales y el Área de Medio Am- nía, reforzar la cohesión social a miento individual y colectivo. En
biente, Cultura y Patrimonio cul- través de la governanza compar- este sentido, hemos mejorado
tural hemos promovido accio- tida de nuestra “companía eléc- los equipamientos que están
nes que sitúan a las personas en trica” verde, responsable, trans- al servicio de la creatividad,
el centro de nuestras políticas. parente y social. que son punto de encuentro de
personas y proyectos y que ha-
La ciudad es ante todo un lu- Viladecans es nuestra gente. cen ciudad como Can Batllori, el
gar para vivir. Desde Medio Por ello nuestros esfuerzos se Ateneu de las Arts y el Museo de
Ambiente hemos tenido la suer- han centrado en acompañar a Viladecans.
te de gestionar la montaña y el las personas más vulnerables.
litoral que nos dan calidad de La actividad económica ha cre- La Passió per Viladecans es
vida, aire para respirar y contac- cido pero sus efectos siguen todo esto y mucho más. Com-
to con la naturaleza. La montaña golpeando la vida de muchos promiso y hechos para mejorar la
de Sant Ramon es hoy más que de nuestros vecinos y vecinas. vida de todos nosotros y nosotras.
MEMBRES DE:

Viladecans
3

ELS SERVEIS SOCIALS,


AL TEU COSTAT
El pressupost dels serveis so- recursos humans i materials
cials s’ha triplicat en aquests possibles per atendre a la po-
últims anys, ha passat de blació, i així ho hem fet durant
774.881 € a pràcticament 3 els 12 anys que l’hem dirigida.
milions d’euros, mostra de la També hem impulsat el Con-
nostra prioritat dins de l’equip sell de Serveis Socials, on s’in-
de govern. Des del 2012, hem forma i es debat al costat de
Foto: Grup d’ajuda mútua famílies amb discapacitat
atès cada any entre 10.000 les entitats i organitzacions
i 13.000 veïns i veïnes, quan ciutadanes sobre accions i Foto: Commemoració del dia dels drets dels infants

abans de la crisi s’atenien en- propostes de millora, i la Tau-


tre 3.000 i 4.000 als serveis la de Necessitats Bàsiques on
socials municipals. No només Càritas i Creu Roja fan una fei-
és una conseqüència de la crisi na imprescindible per trobar
econòmica, sinó que ICV-EUiA solucions compartides que
ha lluitat perquè la regidoria millorin les condicions de vida
obtingués el major número de de totes i tots.

UNIFICACIÓ A CAP FAMÍLIA LA CIUTAT MÉS


CAN PALMER SENSE LLAR INCLUSIVA
Per a donar un servei centralit- Des dels Serveis Socials hem Hem liderat i impulsat el Pla
zat, una atenció integral i millor lluitat al costat de les famí- d’Inclusió Social i polítiques
acompanyament als usuaris lies contra els desnonaments per a la convivència en la diver-
i usuàries dels serveis socials, conjuntament amb la PAH, per sitat i la cultura de la pau. Hem
hem impulsat la modernit- aturar o retardar tot el possi- treballat colze a colze amb les
zació i unificació dels serveis ble que les persones en risc es persones amb discapacitat i les
d’atenció a la Masia de Can quedin sense llar, però trobar seves famílies, oferint el nostre
Palmer. Cal fer una important habitatge és cada cop més suport tant personal com ma-
inversió per culminar la millora, complicat donat l’augment terial a organitzacions com CA-
però, gràcies a l’esforç de tot el dels preus del lloguer i els sala- VIGA, ASDIVI i als grups d’ajuda
departament, ja hem aconse- ris baixos. Des del nostre grup mútua de familiars i facilitant
guit que treballin junts 3 dels hem impulsat una moció per- el transport adaptat a centres
4 equips d’atenció bàsica i en què es creï un parc d’habitatge de dia o de formació-inserció
breu començaran les obres. de lloguer a preu assequible. laboral. Per altra banda hem
impulsat la Comissió de la Di-
versitat Funcional, per progra-
mar accions conjuntes com ara
la seva festa anual i fent sentir
la seva veu davant la Genera-
litat, en reivindicacions com la
necessitat d’un recurs residen-
cial en la zona per a aquest
col·lectiu.
MEMBRES DE:

Viladecans
4

L’ENERGIA ÉS DE TOTHOM

La companyia elèctrica de Vi- tica, que garantirà els drets fer un millor ús de l’energia i
ladecans comença a caminar. energètics de tota la pobla- s’han redactat els projectes
El projecte Vilawatt garantirà ció. Ja s’ha posat en marxa de rehabilitació energètica de
energia 100% renovable, ofe- l’oficina d’atenció on s’explica 3 edificis d’habitatges amb la
rirà serveis de formació per el projecte de la nova com- finalitat de millorar el comfort
estalviar a casa, a la botiga i panyia elèctrica i es coneguin i reduir el consum. Els estal-
a l’empresa i tota la ciutada- els consums energètics de les vis els invertirem en millo-
nia que ho desitgi podrà for- llars per tal d’oferir un servei rar la nostra ciutat i la nostra
mar-ne part i participar-hi. que respongui a les necessi- economia amb la posada en
Serà la nostra companyia, tats ciutadanes. També s’han funcionament d’una moneda
transparent, justa i democrà- iniciat tallers per aprendre a pròpia de Viladecans.

DIGNITAT PER A LES PERSONES GRANS


Hem tirat endavant la Guia per tir la dignitat de les persones,
a fer front al Maltractament algunes no estan en residèn-
de la Gent Gran, la primera a cies perquè no hi ha places,
tot Catalunya. Hem ampliat d’altres prefereixen quedar-se
un 43% el Servei d’Atenció a casa però necessiten de su-
Domiciliària, que és al que port. S’han triplicat les perso-
més pressupost de serveis so- nes que reben suport a domi-
cials hem dedicat per a cobrir cili, fa 10 anys en teníem 500
les necessitats de la gent gran i en l’actualitat 1.500. També
o discapacitada, que van en hem incrementat els àpats
augment. Aquest servei inclou a domicili per a gent gran o
l’atenció i cura de les perso- discapacitada per a garantir
nes en la seva pròpia llar, per un àpat calent al dia tant a
ajudar-les en les tasques quo- les persones depenents com
tidianes com ara aixecar-se a les persones en exclusió, i
del llit o banyar-se. L’atenció hem seguit millorant la quali-
domiciliària ajuda a garan- tat d’aquests serveis.
MEMBRES DE:

Viladecans
5

DEFENSEM L’HOSPITAL
Un dels moviments socials
més importants i unitaris dels
darrers anys ha estat la de­
fensa de l’Hospital de Vila­
decans. Fruit d’aquesta mo­
bilització i del treball, entre
d’altres, d’ICV-EUiA, ha resul-
tat el nou projecte de millo­ra
i ampliació del centre que ha
d’anar de la mà de la dismi-
nució de les retallades i llistes
d’espera. Vam participar a la
gran ma­nifestació i hem estat
en cada mobilització impulsa-
da per la Plataforma en Defen-
sa de l’Hospital de Viladecans. 

AMB L’ESCOLA VILADECANS FEMINISME I


ESTACIÓ PARADA
MEDITERRÀNIA OBLIGATÒRIA
LLUITA SOCIAL
Sempre hem estat al costat Els veïns i veïnes pateixen des Des d’ICV-EUiA lluitem pels drets
de les reivindicacions de les de fa molts anys un servei de de les dones, dels col·lectius LGT-
famílies de l’escola Mediterrà- Rodalies insuficient en unes BI i contra la violència masclista.
nia, l’alumnat de la qual porta instal·lacions deplorables. Tot Hem promogut campanyes de
més de 10 anys en barracons. i que s’ha augmentat el servei sensibilització com la del “8 de
La movilització de la gent ha el cap de setmana, continuem Març: si les dones ens parem es
arrencat a la Generalitat el exigint que s’aturin tots els para el món”, o la de les sabates
compromís de la construcció trens, sobretot entre setmana i vermelles per la eradicació de les
d’un nou institut escola que donar el servei que es mereixen violències masclistes. Hem pro-
agruparà aquest centre edu- als estudiants i la gent treba- mogut mocions en defensa de
catiu i l’institut Viladecans VI. lladora de Viladecans. les dones i per incrementar els
recursos per la prevenció de la
Foto: Movilització de les famílies als Serveis Territorials Foto: Campanyes de reivindicació i recollida de signatures violència masclista i l’homofòbia
del Baix Llobregat)
entre els i les joves.
MEMBRES DE:

Viladecans
6

ORGULLOSOS DEL NOSTRE PATRIMONI


Quasi 50.000 persones han breu període de temps s’ini-
participat de les exposicions, ciaran les obres que dotaran
xerrades, concerts, tallers al museu de nous serveis i in-
o activitats programades fraestructures on recordar el
des de la inauguració de Ca passat i projectar-nos cap al
n’Amat. El nostre grup ha tre- futur.
ballat pel Museu des de dues
vessants: d’una banda fer un Respecte de l’ermita de Sales
equipament cultural especia- esperem que a principis del
litzat capaç de generar activi- 2019 s’iniciïn les obres de res-
tat al seu voltant, sumar gent, tauració de les pintures i amb
oferint-se com una referència l’execució del projecte mu-
a les persones estudioses de seogràfic podrem lluir aques-
Viladecans; i de l’altra en un ta joia patrimonial.

CULTURA VIVA A L’ABAST DE TOTHOM


Creiem en una cultura que relació com la celebració del
neix des d’abaix; des d’abaix primer dia de la Música en la
neixen les activitats culturals que grups de músics locals i
que fan xarxes per generar escoles de música van actuar
noves relacions i projectes a diferents punts de la ciutat,
compartits que multipliquin o el dia de l’art al carrer en el
els efectes creatius i motivin que les escoles d’art i artistes
a joves i grans a participar i van omplir els carrers del ba-
a fer cultura. Una ciutat que rri antic amb tallers, quadres i
estima la cultura és una ciu- pinzells convidant a la ciuta-
tat viva. Per això hem impul- dania a participar de les acti-
sat espais de participació i de vitats i gaudir de art.

EQUIPAMENTS MILLOR DOTATS


La millora dels equipaments
és clau per ajudar a vertebrar
la vida de les entitats i per a la
transformació social. Des de
la Regidoria de Cultura hem
impulsat la creació de nous
serveis a l’Ateneu Popular de
Can Batllori, en el que s’ha fet
una millora molt important a
la sala polivalent i s’han millo-
rat els equips dels bucs d’as-
saig pels músics locals.
MEMBRES DE:

Viladecans
7

CUIDEM EL LITORAL
Les platges de Cal Francès i del
Remolar han rebut el guardó
‘Platges Verges’, concedit per
Ecologistes en Acció. Durant
molts anys el nostre litoral es-
tava ocupat pels càmpings, que
ens van deixar una lamentable
herència de tones de residus
i milers les plantes invasores.
Ha estat la persistent tasca
d’ICV-EUiA en la recuperació
dels espais naturals i la seva
biodiversitat fins aconseguir
que les nostres platges siguin
motiu d’orgull per a la gent de
Viladecans.

VILADECANS ABELLES REPLANTEM


REPARA ‘BEE HAPPY’ EL TERRITORI
Donar una segona vida als Per tal d’impulsar la recupe- Demostrem la nostra estima
objectes quotidians és re- ració de les abelles i el control i compromís amb els espais
duir els residus. Des del grup de la qualitat ambiental s’ha naturals com Sant Ramon,
municipal ICV-EUiA hem im- posat en marxa el projecte Bee el Mas Ratés i el Remolar i
pulsat el projecte Viladecans Happy, una iniciativa innovado- hem continuat celebrant re-
Repara que és pioner a Cata- ra que disposa de tres eixams plantades populars. Dese-
lunya en l’àmbit de la preven-
a la ciutat. Properament po- nes de veïns i veïnes ens han
ció de residus i que permet
sarem en marxa la casa de les acompanyat en aquestes
aprendre a fer petites repara-
abelles al Parc de Mas Ratés accions. Esperem que cada
cions, a reconvertir i reparar
els objectes, i a compartir allò des d’on es promourà el pro- cop més gent es comprome-
que sabem fer entre la ciuta- grama d’educació ambiental, ti amb nosaltes, i continua-
dania. Hem impulsat els En- els tallers i les activitats fami- rem defensant la muntanya
cants de Viladecans, la boti- liars per fer que les abelles si- i el nostre litoral dins i fora
ga de segona mà per facilitar guin Bee Happy a Viladecans. de la institució.
que altres aprofitin allò que
nosaltres no volem: joguines,
aparells domèstics..., serveis
que fan de la deixalleria mu-
nicipal, un espai on aprendre i
jugar van de la mà de reciclar
i prevenir en un equipament
gestionat per una empresa
d’inserció social.
10 compromisos d’ICV-EUiA
assolits aquest mandat
Defensa de l’hospital Més trens que s’aturin Suport social a les escoles
Seguim lluitant per rever- Les nostres reivindicacions Hem aportat més recursos
tir les retallades i les llis- van aconseguir que la Gene- per oferir més beques men-
tes d’espera i s’ha aprovat ralitat ampliés el número de jador i suport professional
el projecte d’ampliació de trens que s’aturen a Vilade- per millorar els protocols
l’hospital. Sens dubte, una cans durant els caps de set- de detecció de mancances
victòria dels veïns i veïnes mana. Però no és suficient i escolars, d’assetjament,
que hem vetllat perquè es seguirem lluitant per a la mi- abstentisme i millor aten-
faci realitat. llora del transport públic. ció a la discapacitat.

Lluita contra la pobresa Reforç dels casals de Millora de la qualitat


energètica cultura de la platja
El projecte Vilawatt és una Creiem en la cultura com Les platges de Cal Francès
realitat i un exemple arreu un motor de transforma- i del Remolar han rebut un
d’Europa. Estem realitzant ció social, i per això hem any més el guardó ‘Platges
auditories energètiques a aportat més recursos per- Verges’ que concedeix Eco-
les llars per millorar les ins- què els casals de cultura logistes en Acció, les úníques
tal·lacions i assessorar a les millorin les instal·lacions i de la província de Barcelona.
persones sobre com estal- ofereixin més serveis a les Hem millorat els serveis de
viar en les factures. persones. la platja de la Murtra.

Més carrils bici Recuperar la memòria Contra els desnonaments


La connexió amb el nostre Aprofundint el nostre com- Hem treballat per aturar
litoral amb bicicleta era del promís amb el patrimoni i o retardar tot el possible
tot indispensable, i final- la memòria històrica, hem els desnonaments i inten-
ment s’ha aconseguit. Im- multiplicat les activitats al tar trobar habitatge a preu
pulsem que s’ampliïn els Museu i les descobertes de assequible arreu per a per-
quilòmetres de carril bici a la nostra vila, així com el sones amb risc d’exclusió
tota la ciutat per una mobi- projecte de restauració de social, treballant conjunta-
litat més sostenible. la Torre Modolell. ment amb la PAH.

Reforç dels serveis socials


En els anys més difícils més d’11.000 veïns i veïnes I tot el que
ICV-EUiA ha estat al cos- cada any. Hem redoblat
tat de la gent, com sem-
pre hem fet. Gestionant
esforços per paliar la falta
d’actuació de la Generali-
ens queda
els Serveis Socials hem
aconseguit augmentar el
tat en matèria d’habitatge
social, les retallades en de-
per fer
pressupost per a l’atenció
a les persones fins prop de
pendència i en la no aplica-
ció de la Llei de Renda Ga- i farem!
3 milions d’euros, atenent a rantida de Ciutadania.

MEMBRES DE:

Viladecans

También podría gustarte