Está en la página 1de 6
ectorale LusSthow nr. 33 DECLARATIE* Subsemnatul(a), NASTAS Andrei Nicolae, —detinind—fuunejia_— de la , candidat la funcjia de deputat in Parlament la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019, pentru ccircumscriptia uninominala nr. in conformitate cu art.49 alin.(1) lite) din Codul electoral, declar pe propria raspundere ca: 1. in perioada | ianuarie 2017 -31 decembrie 2018 am realizat urmatoarele venituri: Cine a realizat venitul ‘Sursa venitului: Serv ‘Suma venitul ert. | (aumele/denumirea | prestat/obiectul persoanei generator de fiziceljuridice) __|___venit 1. Venitul obfinut la locul de muned de bazi - 1.1 | Subjectul declararii Salariu MAT Sef al direetiei | 140701.35 lei analiza si planificare strategica a DGAMEP a MAL Sef al Sectiei | 118266.67 lei inyestigare a CCTP al INI al IGP AL MAL 12 _| Soqul/sotia saw SRL >Viniria | consilier 14561082 concubinul/concubina Bostavan” 1.3 | Copii minori _ Ta |Persoanele —aflate la inireyinere 2. Venitul objinut din activititi didactice, stiintifice si de ereatie 2.1 | Subiectul declararit Salariu USEFS 184514.36 lei didactic’ Salariu ASEM Activitate 6954.94 lei Salariu ICJP al ASM. ate de | 14713.8 lei cercetare 2.2 Sonul/soyia sau I —_—_—$<—<— —<—<—<$<——————— ‘concubinul/eoncubina 2.3_| Copiii minori 2.4 |Persoanele —aflate ‘la intretinere | 3. Venitul obtinut din depuneri la institufiile financiare 3.1_| Subiectul declararit 3.2 | Sotul/sotia sau concubinu/concubina 3.3_| Copiii minori 3.4 | Persoanele alate la intretinere 4. Venitul obtinut din activitatea de reprezentant al statului in societiti comerciale 4.1_| Subiectul declararit 42° | Sotul/sotia sau ] coneubinul/concubina 43 _| Copii minori 44 |Persoanele — aflate ‘la intretinere 5. Venitul obfinut din donafii si mosteniri 5.1 _| Subiectul declararii 5.2 _| Soqul/sotia sau concubinul/eoneubina 3.3_| Copiii minori 34 | Persoanele —aflate la intretinere 6. Venitul obfinut din fnstriinarea si/sau definerea valo capitalul social al societatilor comerciale 6.1 | Subjectul declararii 6.2 | Sotul/sotia sau concubinul/coneubina 63 _ | Copii minori 64 [Persoanele —aflate la intretinere 7. Venitul objinut din instrainarea bunurilor mobile sau imobile 7.1_| Subiectul declararii 7.2_| Sotul/sotia sau concubinul/concubina 73_| Copii minori 1r mobiliare si/sau a cotelor-parti in 7a |Persoanele — aflate ‘la {ntrejinere 8. Venitul obfinut din alte surse legale (pensii, burse, i i, drepturi de proprietate intelectual ete.) 8.1 | Subiectul declararii hunt unt 30000 EURO 9500 USD | 126000 LEL 82_| Soqullsotia sau | concubinul/concubina 83 _| Copii minori 84 |Persoanele — aflate la intretinere Nr-cadastral’ | Categ | Modulde | Anul | Supr Valoarea —] Titularult=** localitaten | oria” | dobindive ** | dobindiit parte | _bunului®** S| Donatie | 2017 0,063ha | 1/2 | Valoarea | Nastas Andi integralA a | bunului 347745,00 lei I ¥ Categoril: (I) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) exiravilan; (3) alte categorit de teremurt aflate Tn cirewitul civil. ** Mod de dobindire: (1) proprietate; (2) posesie; (3) alte contracte translative de posesie si de folosin. *** Valoarea bunului: 1) valoarea cadastrald, in cazul in care terenul a fost evaluat de organele cadastrale, valoarea terenului conform documentului care certifica provenienga acestuia ‘Numele subiectului declardrii, al membrului de familie sau al concubinului/concubine! acestuia. Nota. Subiectii declardrii care nu detin bunurile in proprietate vor indica urmatoarele informarit: locativatea, ‘Modul de ‘Supracfata ‘Actul care cadastral dobin- confirma = | dire** | dirii provenienta iat __bunutui 2 | Donafie | 2017 | 163,3m.p. | 1/2 Certificat | 1526530,00 | Nastas din lei Andrei registra (valoarea bunurilor | integral a |mobile bunului) | 6 | Donatie | 2017 | 10.6mp | 12 | Certificat |22608,001ei | Nastas din (valoarea Andrei registra. | integral a |“ bunurilor | bunutui) | imobile | © | Donaie | 2017 | 31.7 mp. | 1/2 | Certificat | 67610,00 lei | Nastas din (valoarea | Andrei | [registra integral a bunului) * Categoril: (1) apartament; (2) casa de locuit; (3) vild; (4) spajiu comercial sau de productie: (3) garaj: (6) alte bunuri imobile, inclusiv cele nefinalizate. ** Mod de dobindire: (1) proprietate; (2) posesie: (3) uzufruct; (4) us; (5) abitatie; (6) alte contracte transtative de posesie si de folosinta **** Valoarea bunului: 1) valoarea cadastrald, in cazul in care bunul a fost evaluat de organele cadasirale, sau 2) valoarea bunului conform documentului care certificé provenienta acestuia #2 Numele subiectului declararii, al membrului de familie saw al concubinului/concubinei acestuia Nott. Subiectii declardrii care nu detin bunurile in proprietate vor indica urmatoarele informa: adresa, fra ‘mumar cadasirai: categoria bunului: modu de dobindire: anul dobindirii: syprafaya sititularul bunului