Está en la página 1de 354

portada dozón:Maquetación 1 03/12/09 11:28 Página 1

11

A actividade artística en Santiago. 1600-1648 OUTRAS PUBLICACIÓNS
A. Goy Diz (ed.). 2 vols.
f o n t e s pa r a a h i s t or i a d e g a l i c i a Inventario das fontes documentais da Galicia Medieval. I
Libro de notas de Álvaro Afonso. Ourense, 1434 CONSELLO H. Portela Silva e M.ª C. Pallares Méndez (dir.)
Anselmo López Carreira (ed.) DA CULTURA
GALEGA Corpus de inscricións romanas de Galicia. Provincia da
Itinera romana. Miliarios e outras inscricións viarias romanas do Coruña. I
noroeste hispánico (Conventos bracarense, lucense e asturicense) G. Pereira Menaut (dir.)
A. Rodríguez Colmenero, S. Ferrer Sierra e R. D. Álvarez
Fontes documentais da Universidade de Santiago de
Asorey
Compostela. Pergameos da serie Bens do Arquivo Histórico

DE VIANA Y VIEITES
Os documentos do tombo de Toxos Outos Universitario (Anos 1237-1537)
F. J. Pérez Rodríguez (ed.) M.ª X. Justo Martín e M. Lucas Álvarez (ed.)

J. I. FERNÁNDEZ
Documentos da catedral de Lugo. Século XIV Libro do Concello de Santiago (1416-1422)
María Xosé Portela Silva (ed.). 2 vols. Á. Rodríguez González (ed.)
Fragmentos de notarios (Ourense, séculos XIV-XVI) Minutario notarial de Pontevedra (1433-1435)
Anselmo López Carreira (ed.) Á. Rodríguez González e J. Armas Castro (ed.)
Catálogo da Colección Guerra Campos do Arquivo-Biblioteca Corpus de inscricións romanas de Galicia. Provincia de
da Catedral de Santiago de Compostela Pontevedra. II
M.ª Elena Novás Pérez G. Pereira Menaut (dir.)
Catálogo de Manuscritos do Arquivo-Biblioteca da Catedral de O tombo de Celanova. Séculos IX-XII
Santiago de Compostela J. M. Andrade Cernadas (ed.). 2 vols.
Xosé M. Sánchez Sánchez Padróns de Ourense do século XV. Fontes estatísticas para a
A Colección López Ferreiro do Arquivo-Biblioteca da Catedral historia medieval de Galicia
de Santiago de Compostela Transcrición e estudo por A. López Carreira
Xosé M. Sánchez Sánchez Documentos da catedral de Ourense
JOSÉ IGNACIO FERNÁNDEZ DE VIANA Y VIEITES E. Duro Peña (ed.)
Documentos da catedral de Lugo. Século XV
M.ª X. Portela Silva (ed.)
Colección diplómatica medieval do Arquivo da Catedral de
Mondoñedo
E. Cal Pardo (ed.)

C O L E C C I Ó N F.H.G.
CONSELLO CONSELLO CONSELLO CONSELLO
DA CULTURA DA CULTURA DA CULTURA DA CULTURA
GALEGA GALEGA GALEGA GALEGA

dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:19 Página 1

dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:19 Página 2

dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:19 Página 3

COLECCIÓN DIPLOMÁTICA DO MOSTEIRO
DE SAN PEDRO DE VILANOVA DE DOZÓN

dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:19 Página 4

FERNÁNDEZ DE VIANA Y VIEITES, José Ignacio
Colección diplomática do mosteiro de San Pedro de
Vilanova de Dozón / José Ignacio Fernández de Viana
y Vieites. — Santiago de Compostela : Consello da
Cultura Galega, 2009. — 349 p. ; 24 cm. — (Fontes
para a historia de Galicia ; 11)
D.L. VG 1383-2009 . — ISBN 978-84-96530-95-9
1. Mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón
(Pontevedra)-Fondos documentais. 2. Galicia-
-Historia-Fontes. I. Consello da Cultura Galega.
II. Título

© CONSELLO DA CULTURA GALEGA, 2009
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel. 981 957 202 Fax 981 957 205
correo@consellodacultura.org

Proxecto gráfico
e deseño de cubertas
MANUEL JANEIRO

ISBN 978-84-96530-95-9
Depósito legal VG 1383-2009

Imprime
Mabel Aguayo, CB
Pontevedra

dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:19 Página 5

JOSÉ IGNACIO FERNÁNDEZ DE VIANA Y VIEITES

COLECCIÓN DIPLOMÁTICA
DO MOSTEIRO DE SAN PEDRO
DE VILANOVA DE DOZÓN

CONSELLO
DA CULTURA
GALEGA

dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:19 Página 6

con todo. O aspecto artístico mereceu igualmente unha importante monografía3. desde a perspectiva provincial do «Antigo Réxime» pertencía á provincia de Lugo e. A súa desaparición e a incorporación da súa comunidade –e máis tarde das súas rendas– ao de San Paio de Antealtares de Santiago tamén se tratou. «Vilanova» e rectificada por nós en «Problemas» e na Gran Enciclopedia Gallega. sub voce «Vilanova de Dozón. emprendida. No entanto. Colombás. pp. tras a reforma de Javier de Burgos. 36-38. de Vilanova. 5-21. Esa non é a nosa intención. por frei Rodrigo de Valencia e continuada por frei Pedro de Nájera. Las señoras. t. 86. unha vez que xa foi feita a grandes trazos1. 40-41. p. . hoxe é o da de Pontevedra. 3 Valle Pérez. 2 García M.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:19 Página 7 INTRODUCIÓN Sería moi pretensioso pola nosa parte redactar unha historia do mosteiro de San Pedro de Dozón. filólogos e a calquera investigador que necesite consultar fontes escritas para o seu traballo. Cremos que é moito máis beneficioso para a cultura galega facer unha coida- dosa edición diplomática dos documentos que poida servir a historiadores. Non obstante. pp. a utilización dun maior número de fontes ca as que coñeceron os auto- res que con anterioridade se ocuparon deste mosteiro beneditino de monxas permiti- ríanos dar máis precisións sobre a comunidade e o seu contorno social e sobre as for- mas de adquisición e administración do patrimonio. 54. ou de Vilanova de Dozón. como fixo Lucas Álvarez con San Pedro de Ramirás4. herdeira do outrora reino do mesmo nome. con suficien- te extensión2. 74. cunha ampla bibliografía. Iglesia. 1988. 4 Lucas Álvarez. Colección diplomática. dar unha serie de precisións de localización xeográ- fica. XXX. destinadas aos que non coñezan con certo detalle a xeografía civil e eclesiás- tica galegas. O antigo mosteiro estaba na actual rexión autonómica histórica de Galicia. no marco xeral da reforma dos relixiosos dos Reis Católicos. San Pedro de Ramirás. Debemos. Santiago de Compostela. Municipalmente forma parte do concello de Dozón e antes 1 Duro Peña. para os benedi- tinos. Manuel e Pedro Pablo Lucas Domínguez. 44. monasterio de San Pedro de». Un monasterio femenino en la Edad Media.

e en Obispado de Lugo. Para a diocese de Lugo encontramos algunhas referencias na obra de García Conde. por documentos orixinais en pergamiño. San Pedro de Dozón. e as igrexas de presentación nos bispados de Lugo e Ourense. en 1765. unha das que compoñen o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. pp. Os pergamiños máis numerosos están no Arquivo Histórico Nacional de Madrid. OSEIRA 1509/20 = 17 1510/04 = 23 1508/01 = 4 1510/09 = 26 1508/05 = 1 1511/06 = 32 1508/06 = 2 1511/17 = 38 1508/07 = 3 1512/04 = 41 1508/13 = 5 1516/20 = 46 1508/18 = 6 1525/12 = 49 1508/19 = 7 1528/17 = 53 1508/20 = 8 1529/07 = 54 1509/04 = 10 1531/07 = 58 1509/08 = 11 1531/16 = 60 1509/11 = 12 1532/11 = 61 1509/14 = 40 1535/10 = 63 1509/15 = 24 1536/02 = 64 1509/17 = 13 1536/07 = 65 5 Non sinalamos a situación xurisdicional. As súas posesións estaban dispersas polas catro provincias da rexión. Estadística Eclesiástica de la Diócesis. 762 e 795. arciprestado de Dozón e parroquia de Santa María de Dozón6. Polo Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Lugo. no arciprestado de Dozón –e «fue agregada a Vidueiros. 181-185. sinalamos a súa adscrición á Audiencia Pro- vincial de Pontevedra. xa que os cambios de límites de partidos están sendo continuos. Sección Clero. que tiña como capela a igrexa de San Pedro de Mosteiro. distribuídos polas carpetas correspondentes a tres das catro pro- vincias galegas. 6 Aínda falta unha clara xeografía eclesiástica histórica de Galicia. op. e foi suprimida como parroquia ou anexo en 1890. como o foi desde a súa restauración –e pertenceu ao desapare- cido arcediagado de Dozón–. Con todo. AHN OURENSE. Lugo. dispersos por diferen- tes arquivos. 1968.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:19 Página 8 8 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites da división municipal actual facíao da xurisdición de Dozón5. posiblemente en esas mismas fechas»–. acompañada dunha boa cartografía. A presente colección diplomática está composta. A igrexa do mosteiro. pp. debido á súa posición central nela. data dende a que é unha simple capela. pertencía ao arciprestado de Deza e á posesión do arciprestado de Dozón. Episcopologio lucense. fundamentalmente nas pp. aínda que tamén en copias. 1943. Lugo. sabemos que Santa María de Dozón. Eclesiasticamente está na actual diocese de Lugo. Estadística diocesana. García Conde. Año 1943. cf. 747-799. 1968. malia que xa se fixeron intentos nalgunhas dioceses. cit. fundamentalmente.. . estaba considerada coma unha «vicaría ad nutum amobile» do mosteiro de San Paio de Antealtares de Santiago. dende o punto de vista xudicial.

1549/04 = 152 SAN PAIO 1549/09 = 142 518/20 = 30 1549/10 = 143 519/7 = 33 1549/17 = 147 522/81 = 70 1550/08 = 148 522/8 = 71 1550/10 = 150 522/20 = 117 1551/06 = 156 523/10 = 203 1551/13 = 112 1551/16 = 165 AHN A CORUÑA.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:19 Página 9 Introdución 9 1536/19 = 30 1551/19 = 69 1536/19 = 67 1551/19 = 173 1537/18 = 73 1551/20 = 175 1538/17 = 37 1552/01 = 176 1539/01 = 50 1552/03 = 179 1539/06 = 76 1552/04 = 183 1539/07 = 77 1552/06 = 186 1539/15 = 81 1552/15 = 187 1539/16 = 82 1552/20 = 212 1541/17 = 123 1553/15 = 221 1542/17 = 88 1553/17 = 223 1542/20 = 91 1554/04 = 226 1543/15 = 92 1555/03 = 243 1544/07 = 94 1545/06 = 96 AHN OURENSE. CATEDRAL 1547/20 = 115 1548/07 = 121 1326A/1 bis = 35 1548/13 = 125 1548/18 = 130 AHN A CORUÑA. SOBRADO 1551/17 = 167 1551/18 = 168 537/20 = 42 . VILANOVA 1546/07 = 99 1546/10 = 101 1566/17 = 27 1546/14 = 102 1566/18 = 39 1546/15 = 105 1566/19 = 47 1546/20 = 106 1566/20 = 194 1547/04 = 109 1547/05 = 110 AHN LUGO. SANTIAGO.

140.º 5). C. 4615= 234. 54. 210. Arquivo do mosteiro de San Paio de Antealtares: n. que se gardaban no mosteiro de Oseira. AHN. do mosteiro compostelán8.os 181 e 241 e o libro 1238 da sección Clero do Arquivo Provincial de Ourense. AHN. AHN. do que proceden. todos eles en moi bo estado de conservación. 83. SANTIAGO. pois a unión de todos os mosteiros femininos da Orde de San Bieito de Galicia e o tras- lado das súas comunidades a un só de nova creación. 1880= 84. 2. 180.os 18.º 22). 5. 188. 58. Non así os do Arquivo Catedral de Ourense. noutros arquivos galegos tamén se atopan orixinais e copias. 64. 1373= 66. 29-12= 254. «Documentos». 3732= 199. 63. 149. Tamén deberon saír del os conservados no fondo Blanco Cicerón do Arquivo Histórico Universitario de Santiago. do 3 de marzo de 1259 (n. 126. 107. 111. 242. 157. 198. Fondo monástico: 6= 9. 1517/6. 205 (o 204 inserido no anterior). 60. 291= 45. 228. que. do 18 de agosto de 1097 (n. A-12. 19. 3. que habería que unir aos do AHN de Oseira. 141. 1508/12. Madrid.os 40. 114. 162.º 1). 211. os do depósito madrileño. n. da mesma institución. 230. 2821= 139. de 1229 (n. lle foron vendidos7. Pergamiños.º 21= 229. Madrid. 103. . 177. Está clara a presenza dos do Arquivo de San Paio de Antealtares de Santiago. 98. 65 e 69 da obra que agora ve a luz. 52. os datos figuran fun- damentalmente no atado A-1. Non obstante. Arquivo Catedral. o segundo os n. AHN. 178. Colección Casto Sampedro. PONTEVEDRA. As copias simples proporciónannolas os manuscritos C-3 e C-21 do mostei- ro de San Paio. 155. sorprendentemente. 237. Esta dispersión dos fondos fixo difícil a súa localización e incluso a razón que a causou. 170. OURENSE. 57. 62. é o do arquivo do mosteiro beneditino de San Paio de Antealtares. 197. 145. 265= 43. 2700= 124. 623= 48. 2634= 116. 5714/4. 55. 252= 44. Arquivo Catedral. Arquivo Histórico Universitario.os 15.1-44.º 24). 235. 118. 131.º 760. 1677= 74. o grupo máis numeroso. d. 61. 894= 57. 216. Fábrica e capela do Santísimo. Colección Blanco Cicerón: n. 160. 4. 1513/5. OURENSE. 224. Como é lóxico. 113. durante moitos anos propiedade da familia de Tomás Blanco Cicerón.=18. do 28 de febreiro de 1015 (n. 166. 214. 119. 195. des- pois do fondo ursariense de Madrid. con toda seguridade.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:19 Página 10 10 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites Ademais. SANTIAGO. O cader- no. xunto con outros de mosteiros diferentes. Fondo monástico. Respecto aos perdidos e cuxo extracto podemos coñecer. C. 97. o n. en per- gamiño e papel. 132. Os pergamiños que se conser- van en Galicia son os seguintes: 1. 8 Recentemente Romaní.º 51. 46. 53. n. 182. Museo. aínda que antes estaba ocupado 7 AA. 253. Pauta de pergaminos. 2690= 122. 90. 20. 189. malia ser do mesmo fondo (AHN Oseira) e anteriores a 1300. Madrid. engade Madrid. non inclúe os n.

nuns países ata o século XVIII. proceden da venda que a abadesa e a comunida- de do mosteiro compostelán realizaron ao arquivo madrileño en momentos de penu- ria económica e cando non tiñan outros ingresos que lles permitisen unha subsistencia digna a unha comunidade numerosa. como xa apuntaramos. Non esquezamos que a desamortización supón a incautación total de bens. sendo a Igrexa a «culpable» da súa prolongación. noutros ata o XIX –e. A Coruña. concello do Vicedo (Lugo). unha reliquia do pasado. filólogos e historiadores. Catalogo archivís- tico. En consecuen- cia. clara ou solapadamente. Buján Rodríguez. diplomatistas. E se alí non se conservaron foi debido a razóns de diversa índole. ao que debe facer todo paleógrafo e diplomatista: a correcta edición dos documen- tos e. na súa opinión. Freire Camaniel. Pero non sexamos demasiado prolixos nestas páxinas e pasemos xa ao esen- cial. El monacato. menos útil ao noso parecer. cometeron os que o precederon. 10 Cruz. unhas coñecidas e outras de difícil explicación. Pero permítan- nos que cualifiquemos estes posibles erros como peccata minuta dentro da construción deste humilde edificio en que poidan convivir paleógrafos. De aí que no Real decreto de creación do AHN do 28 de marzo de 1886 se diga expresamente que se tras- laden a el «todos los documentos procedentes de las suprimidas comunidades monás- ticas. da desamortización e da exclaustra- ción.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:19 Página 11 Introdución 11 por unha masculina. pois é preferible que careza dalgunhas a con- verter os catro nun só refundido por orde alfabética. Cf. 9 O caso máis extremo é o do mosteiro de San Miguel de Negradas. E isto por unha sim- ple razón: os títulos eran «letra morta». debemos sinalar que poucas veces se insiste no feito diverso. non vían máis alá da dialéctica marxismo-capitalismo.. de ser o caso. p. 374. incluídos os arquivos.. os erros que. San Paio. situado no lugar de Mosteiro. quizais vaia repetido algún documento por non poder contrastar cla- ramente os resumos dalgúns índices do arquivo cos orixinais ou copias. 802. . Santiago. os bens que detían as mans mortas constituían o último escollo para pasar dunha sociedade feudal a outra moderna. n. 19-20. Como é lóxico. «La Sección de Clero». XXI. y no fueren indispensables para acreditar derechos de propiedad»10.º 2. aos que chegaron tardiamente as ten- dencias historiográficas –xa entón periclitadas en terras transpirenaicas– que. E xa enlazando con este tema. con máis ou menos facilidade e celeridade9. aínda que concatenado un ao outro. etc. e non necesariamente a incautación dos títulos demostrativos delas. aínda que o índice de materias se vexa limitado. Da mesma maneira. Está claro que os do AHN. E non é estraño nos estados peninsulares. por que non ata o XX. na parroquia co mesmo nome. a administración dos bens e dos dereitos de todo tipo dos mosteiros suprimidos pasan ao de nova creación. mentres que a exclaustración só a perda de propiedades. xeralmente raíces.

dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:19 Página 12 .

XXII (1968).dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:19 Página 13 BIBLIOGRAFÍA11 BUJÁN RODRÍGUEZ. pp. DURO PEÑA. «La desamortización y la Sección de Clero del Archivo Histórico Nacional. «El monacato femenino en Galicia en la Edad Media». Vocación por Monforte. FERNÁNDEZ DE VIANA Y VIEITES. «El monasterio de San Pedro de Vilanova de Dozón». A vida e o tempo de Diego Xelmírez. pp. «Las antiguas dignidades de la catedral de Orense». 2002. pp. pp. Culto y Clero». en II Jornadas científicas sobre documentación de la Corona de Castilla (siglos XIII-XV). Anuario de Estudios Medievales. 31-56. 57-63. M. «La Sección de Clero del Archivo Histórico Nacional». Enrique. pp. «Privilegios reales del Museo de Pontevedra». Catálogo archivístico del Monasterio de Benedictinas de San Payo de Ante-Altares. Vigo. DIEGO RODRÍGUEZ. 11 Ademais da específica referencia ao mosteiro de Dozón e ao de San Paio de Antealtares.ª Jesús. Madrid. CRUZ. Cuadernos de Estudios Gallegos. FERNÁNDEZ DE VIANA Y VIEITES. Natividad de. 45-55. pp. dada a frecuencia coa que se concatenan demasiado estes dous feitos ata o punto de confundilos. 1996 = Catálogo archivís- tico. FLETCHER. Madrid. I. 1986. 49-67). 7-62 = «Vilanova». Richard A. El Museo de Pontevedra. «Problemas en torno al monasterio de Dozón». Monforte de Lemos. . 1993 = A vida. 117-123 = «Problemas». en Desamortización y hacienda pública. 100 (1984-85). 2003. 298-332. José Ignacio. en Chicho Balado. Emilio. 373-432 = «La Sección de Clero». Santiago. Archivos Leoneses. A rota do románico na Ribeira Sacra. 79-106 e 132-174 = «Privilegios». FERNÁNDEZ VILLAMIL. pp. 1998. incluí- mos outra máis xeral sobre a desamortización e a exclaustración. que cremos que é necesaria. 1994 = Inventario. 1 (1964).. Casto Sampedro. FORTES ALÉN. I (1942). Emilio. Santiago de Compostela. M.ª Mercedes. Pontevedra. pp. Luis Miguel de la. (Reproducido en Pantón. DURO PEÑA. Inventario de la colección documental de D. José Ignacio.

1986 = História. GARCÍA CONDE. María. 1998. Tomás de. Historia de las monjas benedictinas de San Pelayo de Antealtares. «Colligere fragmenta». LEIRÓS FERNÁNDEZ. MARTÍ GILABERT. 190-191. El Museo de Pontevedra. Cuentas y gastos (1292-1294) del rey D. León. Tumbos del monasterio de Sobrado de los Monjes. GARCÍA CONDE. Granada. PERALTA. Madrid. 1991 = Episcopologio lucense. Alfonso IX. El Museo de Pontevedra. Documentos.. GALENDE DÍAZ. Santiago. LUCAS ÁLVAREZ. Historia.I. Madrid. Antonio. Las señoras de San Payo.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:19 Página 14 14 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites FREIRE CAMANIEL. Madrid. La Coruña. . V Las cancillerías reales (1109-1230). Lugo. Antonio e Amador LÓPEZ VALCÁRCEL. 2003. 1943 = Fernando II. Manuel. Julio.. vol.M. 2 vols. Francisco. Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Lugo. 1898 = H. 1976. Episcopologio lucense.C. pp. LÓPEZ FERREIRO. pp. Fundación. A Coruña. Universidad Complutense. 1984 = Cuentas. LÓPEZ DAPENA. Historia del reinado de Sancho IV de Castilla. 1993 = Cancillerías reales. El reino de León en la Alta Edad Media.). MAIA. «Antiguas dignidades de la catedral de Lugo». IV. 1677 = Fundación. II (1943). 1980 = Las señoras. DE VALDEVELLANO. Madrid. LOSCERTALES DE G. 1915. «Un documento de las benedictinas de Albeos». Regesta de Fernando II. 3 vols. = El monacato. «Catálogo da documentación medieval do Museo de Pontevedra». I. de la Orden del Císter. Eladio. pp. 2003 (coa bibliografía fundamental posta ao día). 1944 = Alfonso IX. Madrid. José. GONZÁLEZ. Juan Carlos (coord. Asunción. 110-432 = «Catálogo da docu- mentación». GONZÁLEZ. M. Julio. II Jornadas Científicas sobre Documentación de la Corona de Castilla (siglos XIII-XV). GAIBROIS DE BALLESTEROS. Clarinda de AZEVEDO. pp. GARCÍA M. cate- dral de Orense. Catálogo de los pergaminos monacales del archivo de la S. 2 vols. L (1996). REAL ACADEMIA GALLEGA. 19 (1992). COLOMBÁS. Madrid. Eladio. Madrid. 1951 = Catálogo. Pilar. Antonio. 276-283. El monacato gallego en la Alta Edad Media. B. Instituciones. Historia de la Santa A. Iglesia de Santiago de Compostela. MIRAMONTES CASTRO. Sancho IV el Bravo (1284-1295). 1922-1928 = Sancho IV. LEIRÓS FERNÁNDEZ. Mercedes. 3 (1949). Colección de documentos históricos. LUCAS ÁLVAREZ. Coimbra. 267-272. História do Galego-Português. Estado lingüístico da Galiza e do Noroeste de Portugal desde o século XIII ao século XVI (com referência à situação do galego moderno). Santiago de Compostela. Santiago. La desamortización española. Antigüedad y Progresos del Imperial Monasterio de Nuestra Señora de Osera. Manuel.

Manuel. RODRÍGUEZ GALDO. Madrid. 2000 = Documentos medievales. «Documentación del fondo de Oseira (AHN) relacionada con el monasterio [de] San Pedro de Vilanova de Dozón (1015-1295)». 1986. Marta GONZÁLEZ VÁZQUEZ e Paz ROMERO PORTILLA. 2001. María José. 1986. Documentos medievales del Reino de Galicia: Fernando II (1155-1188). 1793 = E. Documentos medievales del Reino de Galicia. 563-578. «La oposición clerical a la ley desamortizadora de 1481». Federico. Manuel. en Desamortización y hacien- da pública. 27-77 = «Documentos». pp. Lugo. 25-220 = «A data». ZARAGOZA PASCUAL. pp. 1989 = Oseira. II. 1976. ROMANÍ MARTÍNEZ. José M. A Coruña. Dozón y Ansemil (1498-99)». II. da CUNHA. España Sagrada.S. pp. Catálogo de los conservados en la Sección de Clero del Archivo Histórico Nacional. «La desamortización del clero regular en la provincia de Lugo. 2 vols. II. pp. VALLE PÉREZ. SÁNCHEZ BELDA. 1953 = Documentos reales. Santiago. 523-532. 1986. Germán. I. 1837-1851: Su influencia en la propiedad territorial».. Luis. 585-600. Paz ROMERO PORTILLA e Ángeles RODRÍGUEZ PRIETO. 301-331. Revista Portuguesa de História. tomo XLI. JOSÉ CARLOS. en Desamortización y hacienda pública. A colección diplomática do mosteiro cisterciense de Santa María de Oseira (Ourense) (1025-1310). Miguel. Miguel e Pablo OTERO PIÑEYRO MASEDA. 1986. Manuel. «Crédito agrícola y desamortización de Madoz. «La Bibliografía sobre la desamortización de Mendizábal: Realidades y proyectos». I. 1983 = Iglesia. pp.S. Madrid.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:19 Página 15 Bibliografía 15 RECUERO ASTRAY. VILLARES PAZ. Madrid. SARAIVA. I. Madrid. II (1943). . Manuel. La exclaustración (1838-1840). Ernesto. pp. REVUELTA GONZÁLEZ. Alfonso VII (1116-1157). O. Cuadernos de Estudios Gallegos. Documentos reales de la Edad Media referentes a Galicia. Theatro geográphico-histórico de la Iglesia de España. Homenaje al P. RUEDA HERRÁNZ. Madrid. ROMANÍ MARTÍNEZ.. «A data nos documentos medievais portugueses e astur-leoneses». pp. «Reforma de los monasterios de Lobaes. SANZ DÍAZ. en Desamortización y hacienda pública. L-116 (2003). Maximino Arias. RISCO. Ramón. Madrid. RECUERO ASTRAY. Problemas y tentativas en Galicia». 1998 = Documentos reales. en Miscelánea Samonense.B. Madrid. en Desamortización y hacienda pública. Lalín. Iglesia del monasterio San Pedro de Vilanova de Dozón. 539-561. A Coruña.

dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:19 Página 16 .

: páxina(s).: rexesto. EXT.: extracto. AHP: Arquivo Histórico Provincial.: edita.: apéndice.: ROMANÍ. AC: Arquivo Catedral.: sen data.: recto. RX.º: número. EMP: El Museo de Pontevedra.: folio(s). ap. fol(s). AHU: Arquivo Histórico Universitario.: Códice. ED.: cita. .: volto. CT.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:19 Página 17 SIGLAS E ABREVIATURAS AA: Arquivo do mosteiro de San Paio de Antealtares. v. Cód. p(p). n. AHN: Arquivo Histórico Nacional.d. r. R. s.

dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:19 Página 18 .

dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:19 Página 19 COLECCIÓN DIPLOMÁTICA DO MOSTEIRO DE SAN PEDRO DE VILANOVA DE DOZÓN .

dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:19 Página 20 .

In Dei nomine. p. AHN. IIIes lareas integras. ubi dicent Bertosindi. Ideo plagui nobis bone pacis volumptas ut perfiliamus et donamus a tivi meo affiliato Petro Osoriz. . de ipso kasale intigro 1 IIª intigra. FERNÁNDEZ DE VIANA. de intigras IIIª inti- gra davo. «Documentos». decembro. 18. Clero. MADRID. n. mala conservación na súa parte dereita. varias herdades en distintos lugares. Do ego Sonegildo a tivi mea uxsore Ledegundia mea racio- ne de ipsa villa qui iace super baselica Sancti Petri. 2 a prestitum] R. ROMANÍ. in Domino et Deo eterna salutem amen. de ipso inticro VI intigra. (Christus). Oseira. 118. visigótica caligráfica. filio de Osorio Muniz et filio de Adosinda Pelaiz. que fuisent ianatas (sic) per precium de Tita Mireliz. intus et foris per ubi illa potueritis invenire post parte ipso so kasale quanto ad omnis aprestitun2 est. A.º 2. «Problemas». doan ao seu afillado Pedro Osórez. 77x330 mm. Ourense. 4 e duco] R. Sonegildo e a súa muller. Ego Sonegildo et usxor mea Ledegundia. ED. Ipso iamdicto que desuper3 tasxa dono et educo (sic)4et perfilio ego Ledegundia meo afiliato Petro Ossoriz una pariter cum viro meo 1 ipso kasale] R. CT. fillo de Osorio Muñiz. et in alio loco in ipsa villa de Todereo Elias de quanto resona in mea karta meio intigro cun suo plantatu. 1508/5. ipso kasale que habeo conpa- rato de Argilo Quisariquiz cum sua exita usque fere in illos [±6] cun suo pumare. 3 de super] R. Leodegundia.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:19 Página 21 1 1082. et de ipso alio Kasale de Susano que abui meo patre Guntino et mea mater Aragunti conparato de avio Strouco. et in alio loco.

et con- gungia mea Todda. abril. Clero. Ledegundia una pariter cum meo viro. Petro. Aveas tu] R. 8 et cum matre] R. O conde don Rodrigo Ovéquiz e a súa muller. tam filiis quam nectis de quale fue genero. CT. 6 ubi illa potueris dare] R. alia tanta villa in Malarici aveas tu5 meo affiliato et quem [±7] quem volueris ad patre au matre ubi illa tu volueris dare6. Oseira. Ourense. ts. Pelagio. (Signa). Sonegildo. prolix Ovequiz.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:19 Página 22 22 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites Sonegildo. FERNÁNDEZ DE VIANA. Facta kartula perfiliacionis vel donacionis die tenpore XV kalendas ianua- rii. ad tivi Suario Petri et ad uxori tue. et habuit ipse Fredenando ipsa villa 5 Sonegildo alia tanta villa in Malarici. ts. Et est ipsa villa in territorio Aliola. notui. a tivi. Toda González. prope ripulo Aliola. ED. Magnum est enim tidulum donacionis quam etciam nostre largidatis inrunpere. Osorio. . 100x300 mm. concurrenten10 eglesie Sancti Iuliani et loco predicto vogabulo Kastro. una cum amore de tuo patre et meo cunpatre. prolix Gunzalviz. concurrenten] R. «Problemas». AHN. ROMANÍ.º 3. 27. Tareixa Rodríguez. Comes Rodrigu. 9 Que] R. 7 Et qui a] R. et mea cumatre8. Teomondo. MADRID. n.. 1508/6. 118. A. quod [±6] minamus manus nostras rovoramus. Veremuo. Adosinda.. p. quos recepemus nos ipsa villa de Fernando Vimaraz per nostro precio emto et per carta. afiliato meo. Et qui ad7 inrunpendum veneri vel venerimus. Ideo plagui nobis nunlisque gentis inperio nec suadentis artigulo set propria nostra acessi voluntas ut faceremus a tivi et ad uxori tue kartula donacio- nis de villa mea propria qui nos avemus de nostra ganancia. Tareixa Rodriquiz. danlles a Suero Pérez e á súa muller. era C XXª post millesima. et unc factum nostrum ple- num abe ruvore firmiter. 2 1084. visigótica caligráfica. «Documentos». subtus monte Lene. (Christus) Sub Christi nomine. Qui9 ibi fuerunt: Diacu. abas. ts. a vila de Castro. 10 rivulo Aliola. quia contra nostrum factum parie quanto inquietare vel presun- seri in duplo vel in triplo post parte ipsius scripture.. polo servizo que lles prestaron.

Et si aliquis omo de parte nostra vel de extranea qui contra anc donacio- nes ad inrumpendum venerit paria17 tivi ipsa villa in duplo vel triplo. por dous cabalos valorados en cento sesenta soldos. Qui presentes fuerunt: Petrus.. 20 placuit] R. ts. ED. A. Ideo plagui20 mici per bone pacis voluntas ut facere vobis iandictis kartula 11 ipsa villa qum quantum a prestandum] R. AHN. amen. varias herdades en Arcos. 1508/7. 16 potestatem.º 4. 13 atque] R. . Ego Pelagio Velasqui a tivi germano meo Martino Velasquiz et uxor tue Odrocia Roderiquiz19. 147x194 mm. Nodum die Vº kalendas magii. «Documentos». 15 tempore ipsa villa iam] R. MADRID. ROMANÍ. Clero. 3 1085. prolix Ovequiz. facien- di quod volueris abeas potestatem. in anc donacionis manus nostras. visigótica cursiva18. Paio Velázquez véndelle ao seu irmán. In Dei nomine. Martiño. Davimus tivi illa aque13 concedimus et rece- pimus de te tuo servicio qui ad nobis pro illa bene conplagui et de precio aput vos nicil remansit indevito14. 17 donacionis ad inrrumpendum venerit. 29. n. ita ut de odie die vel tenpore ipsa villa ian15 nominata de Kastro de iure sedea arasa et in tuo dominio sedea tradita aque confirmata. fre- guesía de Santa María de Graba. Adeatis] R.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:19 Página 23 Colección diplomática do mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón 23 de pater suo Vimara Gunzalviz et de aviorum suorum. Dei gratia. aveatis16 vos et omnis posteritas vestras in secu- lum seculi in perpetim avituri. Ourense. marzo. ts. 14 in devito] R. et eius congungia Todda. per ubi illa dividet12 qum alias villas. De ipsa villa qui fui de Gunzalvo suo quinione intigro quantum ipsi Fredenando Vimaraz ibidem abuit inter fratres vel eredes suos davimus vobis ipsam villam qum quantum aprestan- dum11 ominis est per ubi illa potueritis invenire per suis terminis et locis antiquis. rellegentem audivimus ad vobis iamdictos Suario Petriz et ad uxor tue Tereixa Rodriquiz. 19 Rodoriquiz] R. Comes. Rodrigu. pariat] R. 18 Podería ser do fondo de San Pedro de Ansemil.. 12 ubi illa villa dividet] R. era Iª C XX IIª. Olidi. ts. Pelagiu. Oseira. pro- lix Gunzalviz. (Signa). in Domino Deo eternam salutem.

Veremudo qui notuit. Pelagio. abeatis licentia prendere ea dlubrata ver tripata vel quomo ad vos fueri29 meliorata. pro que davit ego ad ean mea Vª24 de Meisomemenz. 24 mea va] R. 30 abituri] R. . arvores fructuosas vel infructuo- sas. 28 dividet] R. Facta kartula vendit<ion>is IIIIº kalendas apriles. et vos perpe- tim abitura30. montes. fontes. 25 pascus] R. soperatis. ts. suctus monte Lagona27. devesas. Gutier. existos montium vel recesun. 21 patre] R. Vindo ad vovis teras cultas vel barbaras. sautos. kasas. pascuis.. orta- lles. tanto mici bene conpla- gui ut de odie die vel tenpore de iuri meo ablata et in vestro tra<d>ita. (Signum).. 23 dona] R. Qui testes fuerunt: Petro. paulibus25. quintanas. ts.. (Signum monogramático). palatios. 22 a ti mea Vª. ts. abas Sancti Laurenti. (No reverso) Adefonsus. per ubi dividitur28 con alias vilas.] repetido. Condo tivi ipsas vilas in territorio Deza. Damus a tivi una quinta et allia22 Vª de mea germana domna23 Adosinda.. et si ila volueri sua Vª in Arzos abeatis vos mea Vª in Arzos et Vª in Meisomenz. Froila. 31 et. Pelagio Velasquiz a tivi Martino Velasquiz et uxor tue legenten audivi et31 manu mea rovoravit. abea- tis vos et omnis prosapie vestre. abas. arogio Togia. perumares26. et alia] R. Concedo vovis IIas Vª Vas intigras de abolencia quo- modo etian et de conparato sive et de contramutato per ubique eam potueritis invenire. Et si aliquis omo ad anc cartula ad inrrumpendo venerit. (Signum).Fernandus.. conomento Grava.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:19 Página 24 24 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites venditiones et facimus de ereditate mea probia que abeo de pater21 meo Velaszo et mater mea Elloni in villa vocitada Arzos. Freando. cf. 26 por pumares 27 Agona] R. ts. ts. 29 fuerit] R. era I C XX IIIª. Vindo ad vovis ipsas IIas Vª Vª pro que acipio de te in preciun cavalos IIas badios adpreciatos in CLX solidos.

n. A. 32 CHRISTUS. 38 ulla kalumnia] R. que] R. Oseira. Ego Arias Luzi facimus pactum simul33 et placitum per scriptum ligabile firmitatis ad tibi Suario Petriz et ad filia tua Gontrote34 Suariz. 40 ex[ierit?] R. sobre unhas herdades en varios lugares. Ego. CT. Arias Luz. . MADRID. Hec sunt: villa de [±3] et alia de [±9] de Sancto Stephani de Portella. ROMANÍ. febreiro. 33 pactum [.º 14. alia de Palaciis. Clero. Arias Luz pacta con Suero Pérez e a súa filla. «Documentos».Era I C L XXXX] R.. 36 Fekizi] R. una ecclesia de Sancti Migahel de Lainosa et alia de Sancti Felici36 de Ripa Ulie. 41 miserit. AHN. Era Iª C XXXVª32 et quodum VIIII kalendas marcias. 118-119.. Guntrodo Suárez. 37 quando petierimus] R. pro illas hereditates que tibi damus de nostras manus ad tenedum. cremos que por unha mala lectura da data. 22. Et si ego Arias Luz39 mentiosus fuerit et hunc placitum ex [±7]40 et illas hereditates iam superius nominatas in kalumnia miseri quod41 pariat Arias Luz in solidos mille ad tibi Suario et ad Gontrote ad quisquis42 de vobis illas in kalumnia miserit vel ad qui voce vestra pulsaverit. Ourense. ut quando ego petieri- mus37 tibi ego Suario vel filia mea Guntrote vel voci nostre [±12] tornetis eas in manus nostras pagatas sine illas kalumnias38 cum suas populationes sicut eas inve- nistis. 34 Gontrode] R. in hoc placitum legentem audivi et manu mea rovoravi. pp. FERNÁNDEZ DE VIANA. 1508/1. visigótica caligráfi- ca. 39 Luzi] R. en mal estado de conservación. con data de 1152.]] R. «Problemas». 42 quicque] R. 176x115 mm. 35 Faton] R. (Signum).dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:19 Página 25 Colección diplomática do mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón 25 4 1097.. ED. et non mitatis vos Arias Luz cum nullo omine nulla suposita mala per ubi eas Gontrote de illas hereditates kareat. alia de Futo35.

iusta rivulo Toga. freguesía de Santa Baia de Silleda. Veremudo. 18. sed49 propria nobis accesit bone pacis volumptas. O<b>inde placuit mici atque48 covenit nullis quoque gentis inperio nec suadentis articulo. R. [±9]43 cf. Alosinda Froilazi. Ego Onoricus Froilazi45 una pariter cum ier- manis suis. cf. 52 arogio Lucenca] R. FERNÁNDEZ DE VIANA. A. Ourense. 48 adque] R. quomodo discu- rrit per terminos de ipso vallo. ED.. ts.Oduario Aldiz. arrogio Lacenca52.º 6. 119. quomodo ex parte cum Sancta Eulalia. agosto. 47 Martiniz] R. territorio Dezia. et habeo ipsa hereditate de abolo Sabarico. ts.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:19 Página 26 26 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites Qui presentes fuerunt: Petro. Pelagio Froliazi. 44 Om. de alia pars usque ad termino53 de Merlaim usque in termino54 de Varcena. 49 set] R.hic] R. 53 terminos] R. Petro Froilazi. «Documentos». cf. 50 propria] R.. Oseira.] R. 153x226 mm. ts. 45 Froilaz] sempre que aparece Froilazi transcribe Froilaz. Trodilli Froilazi. 46 iermanus] R. Pelagio. 43 Enila Mgc confirmat] R. 46 Marina Froilazi ad tibi Pelagio Martinizi47 salutem amen. ROMANÍ. (Signum). de alia pars termi- nos ad Pena Vitale et inde per terminos de Fontanelo. Gondesindus qui notuit. n.Pelagius Baldemiriz. (Christus)44. 54 terminos] R. 1508/13. Clero.. 51 Om. AHN. por dez soldos. ut faceremus ad tibi kartula de hereditate nos- tra propia50 que abemus de pater nostro Froilaz Gomez hic51 in villa nominata Fonte Bona.. CT. visigótica caligráfi- ca rústica. p. Damus ad vobis de ipsa hereditate et de ipso casale IIIª integra. . «Problemas». 5 1097. MADRID. In Dei nomine. Onorico Froilaz e os seus irmáns véndenlle a Paio Martínez a terceira parte dun casal en Fonteboa.

aliquis homo ad inrumpendum venerit vel venero. unha herdade en Cenamir. Clero. MADRID. Qui presentes fuerunt: Ordonio. 5. aquis aquarum. In Dei nomine. (Signum). in Domino Deo salutem. tam intus quam de foris. .dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:19 Página 27 Colección diplomática do mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón 27 montes. tunc pariet tibi ipsa hereditate dublata vel triplata. AHN. sessicas molinarum. visigótica caligráfica59. A. novembro. cum aquaduc- tibus55 earum. fontes. que nobis bene conplacuit. ED. Paio Oduariz e Eiloni Muñiz véndenlles a Logildus Luz e á súa muller. 64 textum] R. 6 1106. nulis quoque gentis inperio nec sugentis artigulo. Eiloni Moniz vobis Logildu Luzi60 et uxori sue Adosinda Martiniz61. Ourense. Oseira. in hanc kartulam manus nostras rovoravimus. 59 O reverso móstranos o aproveitamento dun anaco dun códice co seu correspondente pautado. 185x185 mm. quod erit facta evo perhenni per secula cuncta. ut facere ad vobis iamdictis testum64 scripture et 55 ductibus] R. per suis terminis et locis ea secundum obtinue- runt parentes damus ad vobis ipsa hereditate pro precio que accepimus de vos. Petro. 63 suagentis artigulo. ts.. 62 conveni] R. ROMANÍ. Igitur56 de hodie die et tempore habeatis vos et omnis posteritas vestra. sed probria63 nobis accesit bone pacis voluntas. sed propria] R. freguesía de Santiago de Pocasolis. de argento solidos X. 1508/18. Adosinda Martínez.. 60 Logildo Luz] R. por cincuenta soldos. Facta kartula perpetim habitura. 56 ita ut] R. arbores fructuosas vel infructuosas. «Documentos». quod fierimus57. ts. con dezasete liñas de escritura conservadas. (Christus).º 7. Suario qui notuit. 58 quot] R. secesum vel regressum cum quantum adpresti- tum est. n. Ego Pellagio Oduriz.. Martino. Froila. a unha soa columna. ts. ts. 57 fieri non credimus] R. Si quis tamen. 61 sue Adosinda Martinz] R. (Signa). Facta cartula era Iª C XXX Vª et quotum58 XVº kalendas setembres. en visigótica caligráfica con notación musical. Plagu mihi aque eveni62.

ts. cum totis71 limitibus vel prestationibus suis per ubitque ea auctinuerit72 genitoris nostros. 77 pars] R. quintanas. 76 qui] R. sutus monte Circitu. Do vobis de illa hereditate IIIª intigra. sibe de ganantia quomodo et de contramutato. et sit ipsa IIIª solidos X non valuerit inter que illo pre- cio in illas alias tercias IIas que74 remansas fuerint. 70 casas] R. ts. (Signum). 73 valente] R. 69 conparatio] R. Do vobis kasas70. 74 qui] R. ita ut de odie die vel tempore sive de iuri nostro adrasa. sibe de advolentia quomodo et de comparato69.. in hac kartula manus nostras rovoravit. 67 susseptionum parentum] R. in vestro iure sit tradita aque confirmata. tam propinquis78 quam extraneis. Pelagio et Eloni79 ad tibi Logildu et uxori vestre Adosinda. de aliquis omo de parens77 nos- tra ad inrumpendum venerit vel venerimus. et sit ipsa75 IIIª L solidos value- rit in ipso precio quod76 superius diximus similiter remanea. 79 Eiloni] R. Vimarani80 notuit. Diegu. paries illa hereditatem duplata vel triplata et vos perpetim abitura. Si quis tamen. 72 auctinuerunt] R. 65 venditionis] R. 66 ereditate] R. ts. et est ipsa hereditate in loco predicto Cenamir. prope aulla Sancti Iacobi apostoli de Pocasolis68. quotum nonas novembris. 78 propinqui] R. Pellagio. Qui testes fuerunt: Petrus. quos fierit non credimus.. Facta kartula venditionis era Iª C XLª IIIIª. linares. Et adcepimus de vos precio Xm solidos de dinario valentes73 in plata. puma- res. 71 cuntis] R.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:19 Página 28 28 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites kartula vendidionis65 sicut et facimus de hereditate66 nostra propria que adbemus de susseptione parentorum67 nostrorum. exitum vel regresum. . 80 Vimara] R. 75 pars] R. 68 Pactasolis] R.

. Clero. visigótica caligráfi- ca rústica. . 83 atque] R. Damus vobis de illa hereditate iam nominata duas Vas. 85 Ramiro Amiquiz et filis] R. In Dei nomine. et accepimus de vos precio Lª solidos de dinarios. ita ut de hodie die et tempore de iure nostro <sit> abrasa et in vestro iure et dominio sit tradita adque confirmata. MADRID. n. et filiis85 suis tantum nos compotet inter nostros iermanos et heredes. Iohane. (Signum). (Signum). Adefonso. Oseira.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:19 Página 29 Colección diplomática do mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón 29 7 1106. tantum nobis bene complaguit. (Christus). illo casale de Frugulfi. por cincuenta soldos. per suis terminis antiquis per ubi illa obtinuerunt avii et intercessores nostri vel obtinere. ts. Ourense. A. ts. ut faceremus vobis kartula vendictionis sic84 et fecimus de hereditate nostra propria. AHN. nomine Toramiro Amiquiz. ROMANÍ. loco predicto. iuxta arrogio Raniola et Varazon. 115x355 mm. 82 Domino] R. Damus vobis in illa hereditate kasas et terras et nemora et homnia genera arborum quantum adpres- titum hominis est in ipsa hereditate. a herdade da Vilamoura.º 8. sed propria nobis acccessi volumptas. Ego Gudesteo Veasquiz et Petro Veasquiz vobis Petro Gudesteiz et coniunvi81 vestra Marina Arias. in Deo82 salute. sub aula Sancti Stephani. paria vobis illa hereditate dublata et pro compositionem templi duo talenta auri. subtus monte Lene. ED. 86 conplacuit.. Plaguit nobis adque83 conveni nullisque gentis inperio nec suadentis artigulo. et de precio aput] R. et de precio apud86 vos non remansi indebito. 87 kartula] R. vocitata Villa Mauri. que habemus de abola nostra Eilo Zanitiz et de pater nostro Veasco. Nos nominibus in hanc kartula manus nostras. Qui presentes fuerunt: Pelagio. habeatis vos firmiter et homnis posteritas vestra iuri quieto. 1508/19. Facta kartula vendictionis et firmitatis era Iª Cª XLIIIIª. Et si aliquis homo de parte nostra vel de extranea qui contra hanc kartu- la87 ad inrunpendum veneri vel infringere aut temptare volueri. Gudesteo e Pedro Velázquez véndenlles a Pedro Gudesteiz e á súa muller. 81 coniunx] R. Mariña Arias. 84 venditionis sicut] R. et duas quintas que ille homine que ibi abitat. territorio Aviancus. «Documentos». ts.

véndenlles a Pedro Godestez e á súa muller.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:19 Página 30 30 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites 8 1116. amen. 153x315 mm.º 9. 91 habemus] R. a vobis Petro Godestez89 et ad uxor vestra Marina Arias. Oseira. amen. VIes vakas obtimas in XL solidos et LXXXª solidos iaqueses. sesicas molinarum. ED. novembro. et vobis perpetim abitura. AHN. que nobis bene conplacuit. una cum iermana mea Elvira Muninz et viro suo Pelagio Sesnandiz. per ubi illa potuerit invenire. quo fieri non credit. in logo predicto Linares. ut faceremus a vobis kartulla vendicionis sicut et facimus de hereditate nostra propria que abemus91 de abolorum vel de parentorum nostrorum Munio Guncalviz et de iermana sua Eldonca Guncalviz. ROMANÍ. Abeatis vos et homnis posteritas vestra iuri quieto peren- ni secula cunta. exitus moncium accesu vel recesu. A. et aliquis homo de nostra parte vel de extranea qui contra hanc kartulla vendi[cio]nis ad inrrumpendum venerint que pariamus a vobis vel ad voci vestre illa hereditate dublata vel triplata et insuper solidos mile. terras93 cultas vel barbaras. kasas cum suis parietibus. Clero. Paio Sesnándiz. damus vobis94. ita ut de odie die sic ipsa hereditate de iure nostro abrasa et in vestro iure dominio sic tradita aque confirmata. por douscen- tos marabedís. Placui nobis. aquis aquarum. Si quis tamen. ibi in illas quintanas maiores. 90 salute] R. 1508/20. 94 damus a vobis] R. Pedro Muniz. MADRID. e o seu marido. in Domino Deo eterna salutem90. pro que accepimus de vos precio CCtos morabitinos. Iº kavalo bono in octuaginta solidos. Mariña Arias. Elvira. (Christus). 89 Goestez] R. visigótica caligráfica88. Damus inde a vobis VIIIª integra. arbores fructuosas vel infructuosas. subtus ille kastro. 93 terris] R. iusta aulla Sancti Iacobi. Ourense. et de ipso precio aput vos nilchil remansit indebito. coa súa irmá. Ego Petro Muninz. unha herdade en Liñares. 27. «Documentos». 92 inmoviles] R. 88 No reverso restos de pautado moi leves. grato animo et prona volumtate. In Dei nomine. Et est illa hereditate in territorio Abiancos. per suis terminis et locis antiquis. petras moviles vel inmobiles92. . n.

et in Ceidi quinione de Egilo Vermuiz et de Ansilli Gundesindiz98. et vindo vobis illa cum viro meo. DURO. por cincocentos soldos. hic in Deca comite96 Petrus et in Alva et in Besaucos et in Trava. 97 mea] omite DURO. hic in Saria comite Roderigus. hic in Sancti Iacobi Diagus episcopus. «Vilanova». ut faceremus vobis textum scripture kartula ven- ditionis de hereditate nostra propria que habemus de ganantia quomodo nunc audituri estis. In temporibus illis regnante regina Orraka et filio suo Adefonsus rex in Legione et in urbis Kastella et Galecia. II. Catálogo. . «Vilanova». 19. RX. in hoc kartulla que legentem audivimus (sig)-manus nostra rovoravi- mus-(na).. sed propria nobis accessit voluntas.º 6. Petro.. in Domino Deo eterno salutem. 98 Gundesindiz] Gunderindiz DURO. ts. hic in Monte Roso comite Munius. tibi Pelagio Martinz uxorique tue Guntrote Suariz. era Iª Cª Lª IIIIta. n. CT.. secundum ea obtinuerunt 95 decembras] R. Ego Pelagio Vimaraz et uxor mea Marina Luci. 11. n. visigótica caligráfica. unha herdade en Carragoso.º 1.Arias Eriz. doc. p. nullis coegentis imperio nec suadentis articulo. in Lucense sedis Petrus episco- pus. In Dei nomine. et relinquid michi Marina Luci. Qui presentes fuerunt pro testes: Pelagio. cf. subtus monte Rotellas vell Mauroces. freguesía de San Cristovo da Pena. Ovecus qui notuit et cf. Placuit nobis atque convenit. pergamiños. AC. fuit ipsa hereditate de Aragunti Ruderiquiz. iam dicta comite] R.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:19 Página 31 Colección diplomática do mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón 31 Facta [kart]ulla vendicionis die quod erit V kalendas decembres95. ap. in Sancti Antonini Diagus abba. cf. OURENSE. arrogio Bervia. 9 1123. amen. (En columna). Et habet iacentia ipsa heredi- tate territorio Deza. ED. Petro Pelaiz. mater mea97. (Signum monogramático). 96 hic. 100x510 mm. loco predicto Carragoso. LEIRÓS. Paio Vimáraz véndelles a Paio Martínez e á súa muller. prope aule Sancti Christofori de Penna.Munio Odariz. n. casal de Partemi.º 6. Fondo monástico. Ego Petro Moninz et iermana mea Elvira Moninz et viro suo Pelagio Sesnandiz. cf. A. (En columna). ts. Guntrodo Suárez. outubro.

unha herdade na freguesía de San Salvador de O. In Dei nomine. ts. ts. amen. Qui presentes fuerunt: Petro. terras cultas vel incultas.. «Documentos». 99 No reverso hai unha referencia arquivística ao depósito de Oseira: Cajón 20. contra hunc factum nostrum ad irrumpendum venerit quisquis ille fuerit pariat in duplo quantum in calump- nia miserit. Iohanne. 130x265 mm. ts. 1509/4. (Ao lado dereito) Petrus (monogramático). ts.º 10. legajo 41. Ego Pelagio Vimaraz et uxor mea Marina in hac karta manus nostras robo- ramus. et parentibus nostris et alii plures ad vobis Froia Arias et uxor vestra Godina Arias. ts. n. et vobis perpetim habituri. subtus monte Honore. Godina Arias. n. . Petro Diaz et Arias Diaz. Villa predicta. montes. cum omnibus adiunctionibus suis damus ad vobis101 et concedimus. Pelagio. sed propria nobis accessit bone pacis et voluntas. Suario. minúscula diplomática99. ROMANÍ. nullus cogentis imperio nec suadentis articulo. ED. B.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:19 Página 32 32 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites intercessores nostri. 10 1133.. quod fieri minime credimus.º 1 e a expresión De Dozón. cum quantum ibi adprestitum hominis est per suis terminis et locis antiquis. Monio. Vª de Honore. 100 set] R. petras. Si quis tamen. notuit. (Signa). Ego Petrus Adefonso et Odrozia Cresconiz et filiis nostris. et de precio nichil remansit apud vos indebitum. Et accepimus de vos pretio Ds solidos que nobis bene complacuit. Et est ipsa hereditate in territorio Dezon. 29. por un caba- lo valorado en dous marcos de prata. Clero. AHN. ita ut de hodie die vel tempore sit ipsa hereditate de iuri meo abrasa et in iuri vestro tradita atque confirmata. Pedro Afonso e Odrocia Cresconiz cos seus fillos véndenlles a Froilán Arias e á súa muller. presbiter. que comparavit mater nostra de filias de Petro Diaz. Ideo placuit 100 nobis bone pacis et voluntas. concurrente ad ecclesia Sancti Salvatoris. 101 damus vobis] R. Ourense.. Facta karta venditionis era Iª CLXIª et quotum XIIIIº kalendas novembris. in Domino Deo eternam salutem. kasas. arbores. MADRID. Oseira. novembro. ut faceremus ad vobis Froia Arias et uxor vestra Godina Arias carta venditionis sicut et facimus de hereditate nostra propria..

et de ipso precio apud vos nihil remansit indebitum. 105 meis filiis] R. per ubi illa potueritis invenire.. ts.. cf. . nisi solus Deus. sesicas molinarum. se<d> omnia completum est. Ego Petro Afonso et soror mea Odrocia Cresconiz.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:19 Página 33 Colección diplomática do mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón 33 fontes. Munio. pro victu pauperibus. exitus montium et regressum. cf. presbiter. ts. aliquis homo contra hanc kartam venditionis ad inrrumpendum103 venerit vel venerimus. Era Mª Cª LXXª Iª et quotum quod erit IIIº kalendas decembris. Qui presentes fuerunt: Petro. Si quis tamen.Pelagio. quomodo pariant ipsa hereditate duplata vel tri- plata et quantum a vobis fuerit meliorata ad vobis Froia Arias. 106 Froia] R. usque ad minima rem. et non habeant in illa hereditate iure hereditario filiis105. Ego Froia Arias et uxor mea Godina Arias. tam nos quam filiis nostris vel de quinque generatio nostra. Ego Froila106 Arias et uxor mea Gotina Arias in hac carta manus nostras roboramus. 103 irumpendum] R. presbiter. Roderico. in hac carta vendicionis manus nostras roboramus. vel ad voci vestre. pascuis et padulibus. Et accepimus de vos in precio uno kavallo apreciato in duos marcos de plata. cf. sicut superius diximus.. ts.. per suis ter- minis et locis antiquis. per terminos102 de Laquozos et inde ad carvalios notatos et fer in Pena Alva et inde per illo vallo de Guimaraes et fer in Pena Nigra et inde ad illos Banios et inde ad Valle Scuro et inde in illa aqua de Kovelo. et Petro Diaz et Arias Diaz et parentibus nostris et alios plures. Pelagio qui notuit. una cum filiis meis d[amus heredit]ate104 ad illo hospitale pro remedio anime nostre. 104 d[amus ipsa heredita]te] R. ad vobis Froia Arias et uxor vestra Gotina Arias. Iohannes. pratis. 102 terminis] R. pro illa mamua de Pulgam et per Petra Erecta. aquis aquarum. per ubi dividitur cum alias villas. Deo vota. ita ut de hodie die vel tem- pore sit de iure nostro abrase et in vestro iure vel dominio sit tradita atque confir- mata. que ad nobis et vobis bene complacuit.Gotina. quod fieri non credo. habeatis vos et omnis posteritas vestra.

80x295 mm. totum nobis et vobis bene complacuit. qui fuit de Pelagio Trasmiriz medietate quantum ganavit Arias Veremuiz et sua mulier in ipso kasare dedit ad Guntrote Suariz cum omnia107 sua prestantia. Facta karta vendicionis in concilio Sancti Michaelis. In Dei nomine. abea- tis vos et omnis posteritas vestra. «Documentos». A. . 110 vestro] R. Oseira. CT. p. subtus monte Aural. per suis terminis et locis antiquis per ubi illa potueritis invenire. 120. 10. Si quis tamen. Clero. 107 omnis] R. Ilduara Cresconiz e Luz Arias véndenlle a Guntrodo Suárez unha herdade en Meitiriz. Ourense. 109 vel] R. Ego Luzo Arias et Eldora Cresconiz in hanc kartam114 manus nostras rovo- ravimus. aliquis omo contra hanc kartam ad inrumpendum111 venerit vel venerimus propinquis vel extraneis quomodo pariat ipsa ereditate dublata \vel triplata/ et quitata112 et vos perpetim abitura. MADRID. Ideo placuit michi per bona pacis et volumptas ut faceremus a vobis kartula venditionis sicut et facimus de ereditate nostra propria que abemus de ganantia. 108 vos in precio] R. 114 karta] R. pro que accepimus de vos precio108 solidos XXXª de dinarios. ROMANÍ. Et iacet ipsa ereditate in villa quos vocitant Meitiriz. FERNÁNDEZ DE VIANA. (Christus). AHN. decembro. quod fieri non credo. Ego Eldara Cresconiz et Luzo Arias a tibi Gontrote Suariz. prope aula Sancti Micha<e>lis. in Domino Deo eterne salutem. de media VIª quinione de Ordonio et de quinione de Menando Trasmiri de abolo et de ganancia medietate integra de illa hereditate de Veremudo Menendiz.º 11. «Problemas». ED. et iacet in kasare de tiu Sandino. 113 Cancelado Froi. ita ut de odie et109 tem[p]ore de iuri nostro110 abrasa et in vestro iure vel dominio si tradita atque confirmata. roto na parte inferior. amen.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:19 Página 34 34 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites 11 1137. por trinta soldos. era Iª Cª LXXVª et quotum IIIIº idus decembris113. 111 karta ad irrumpendum] R. visigótica caligráfica. arrogio Mera. n. flubio Deza. 112 quieta] R. 1509/8.

aut qui voce vestra pulsaverit. . Pelagio. iusta Aquaada. «Documentos». 121 facere. 120. aliquis homo de mea parte. Placuit michi atque convenit nullis quoegentis inperio nec suadentis articulo. a iermana mea. sed propria michi accesit bone pacis voluntas ut facerem a vobis textum scripture et kartule vendicionis de hereditate mea propria que habeo de pater meo Suario Petriz. Oseira. In Dei nomine. subtus monte Mamona de Cuniarro117. secus flumine Decon. Pelagio. 115 Om. de testis. MADRID. ts115. quod fieri non credimus..dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:19 Página 35 Colección diplomática do mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón 35 Qui [presentes fuerunt]: Petro. et sedeat firmiter istum scriptum vel ipsas con- kambiacionis119. 130x340 mm. Et accepit inde pro illa alia hereditate in Palacius118 de Monte. p. in Domino Deo eterna salute. presbiter. Froia. 117 Cuiarro] R. 118 Palaciis] R. en visigótica.Ramiro. ts. 116 Utiliza sempre o z. CT. febreiro. o signo abreviativo de et e ts. 12 1145. Gonterode Suariz. in loco predicto Quintana meo quinione. minúscula diplo- mática116.. ED. et quicquid voluerit facere facia sive a vita121 et post obitum suu. ROMANÍ. Pedro Suárez cambia coa súa irmá Guntrodo unha herdade en Quintá por outra en Pazos de Monte. iusta ecclesia Sancta Maria. «Problemas». 119 conkambiaciones] R. ts. FERNÁNDEZ DE VIANA. presbiter. cf.º 12. Et iacet ipsa hereditate in terri- torio Decon. AHN. quinio suo de mea ier- mana domna Gunterode Suariz. Ourense. Concedo a vobis ipsa mea hereditate de Quintana. inde facia sive a vitta 122 filiis meis] R. 120 per ubi potueritis] R.] R. per ubi illa potueritis120 invenire per suis terminis antiquis tam intus quam de foris. Clero. amen. aut quam extraneis illa miserit in calumpnia componat illa in duplo a tibi. Facta kartula confirmacionis era I C LXXX IIIª et quotum X kalendas marcias. n. A. Abeco qui notuit. Si quis tamen. cf. tam filiis vel propinquis meis122. 20. 1509/11. Ego Petro Suariz a tibi iermana mea domna Gunterode Suariz.

.Arias. ts. Qui presentes fuerunt: Petro. aliquis omo de propinquis nostris vel de extraneis calumniare venerint vel venerimus que pariam vobis ipsa hereditate duplata vel triplata.. AHN.. discurrente ribulo Arnego. Qui presentes fuerunt: Garcia. Fernando. et est ipsa ereditate in tera Kanba. ts..dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:19 Página 36 36 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites Ego. «Documentos». 1509/17.. MADRID. Urraca Suárez véndelle a Guntrodo Suárez unha herdade en Agrosagro. vila pernomi- nata Arbosagro quantum me compota inter meos fratres vel eredibus meis.Vermudo.. . a tibi iermana mea. 125 sub aula domus Sancti Stefani] R. Si quis tamen. Ourense. In Dei nomine. cf.. Domna Orraca. Gontero Suariz. sub aula Sancti Stefani125. ts. visigótica caligráfica. ts. mea rovoro. 120. 13 1152. subtus monte Navego. «Problemas». decembro. Ego Oraka Suarizi ad tibi Gunterode Suarizi. Oseira. (Signum). FERNÁNDEZ DE VIANA.. A. Pelagio.. Facta kartula vendicionis et scriptura firmitatis126 era I C LXXXX et quo- dum quod erit127 kalendas decenber. Oduario. Petro. Et acepi de vos precium X solidos que a nobis bene complacuit et de precio apu vos nil remansi. ts. por dez soldos. ED. 126 Facta. CT. 123 episcopus Quidus] R. firmitatis] repetido. Clero. n. Ego Oraka Suarizi in oc kartula manus nostras rovoravimus. quod fieri non credo. ts. In presentia vel in tempore comite Fernando vel sedis Lucensis episcopus nomine Quidus123. Didaco.. Martinus qui notuit. Placui nobis per bona pacis voluntas nostre ut venderemus ad vobis mea ereditate probia que abeo de mea mater Goina Palaici124. fregue- sía de Santo Estevo de Carboentes. Iohanne. ts. Petro Suariz. (Signum). in hanc kartulam confirmacionis manu.. ROMANÍ. 127 et quod erit] R. p. ts. ts.º 15. vobis perpetim abitura. 1. 80x595 mm. Pelagio. 124 Pelaici] R. cf. cf.

AHU. n. C-3. mazo 28. A-1. SANTIAGO.º 33. (No reverso. B. A.º 50. diez dias de noviembre. o que é totalmente imposible segundo a data que dan. A-1. Bienes Nacio- nales. pois a fundadora xa a cita. era 1182.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:19 Página 37 Colección diplomática do mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón 37 Oduarius qui notuit. 289r. notario publico del rey no Valle de Senda en donde en mia presencia fiz escrebir y dilo de mi escribano bien e fielmente a fray Fernando. 290v. Tamén podería ser que leran mal a data e fose era 1192. A-1. 15 1154. Lugo129. éntranos a dúbida ao ver que nun documento do 2 de abril de 1155. pero entón xa non se trataría dun bispo lucense. cuxo nome comezara por G. todo pertencente á igrexa lucense. A-1. sólo está sellado e firmado co meu sinal en testimonio de verdad). atado 1. minúscula diplomática. n. n. n. e AHU. fol. (Signum). interpolado130. atado 1. don Guido. 129 Indubidablemente. abadesa de Dozón. e AHU. xunto á igrexa de San Xián. n. Colección Blanco Cicerón.º 38. Non obstante. 539r. AA. trátase dunha doazón anterior á fundación do mosteiro. aínda se di: Facta est tempore episcopi Guidonis. fol. era de mil e trecientos e cinco annos e testigos fueron presentes (Nada de esto se lee en forma. SANTIAGO. atado 919. Oraka Suariz.º 44. atado 919. atado 3. e ao seu convento diversas herdades en Camba. d. ao non ver un X aspado. mazo 19.º 84. EXT. . AHN 1325D/10. senón de Juan. c. As tres fontes que o extractan chaman ao bispo «Gutierre» ou «Gonzalo». Bardelás. 511x782 mm. dán- dolle as datas de era 1052 e ano 1162. fol. 128 Om.º 50. 26. O bispo de Lugo. este parágrafo] R. 130 Este he o traslado da dita carta que eu Afraiz Eanes. copia simple do século XVIII. SANTIAGO.º 24 e mazo 28. novembro. *14 [1144]. EXT. Baroncelle. fol.º 10 e atado 2. e a herdade de Arcas. Bienes Nacionales. AA. en papel. Guntrodo Suárez funda. n. 935r. SANTIAGO. sobre traslado de 1267. constrúe e dota o mosteiro de San Pedro de Dozón. AA. e o cabido da catedral danlles a dona Guntrodo Suárez. en minúscula diplomática) Ego. monje de Oseyra. c. n. d. roboro karta ad Guntrode Suariz de illa hereditate de Arborsacro meo quinione128. n.

qui est fons et origo omnium bonorum ex quo omne opus efecctum habet fieri et quiqumque fecerit illud iustificabitur ac honorabitur in illo. «Problemas». videlicet. monasterium suprame- moratum Santi Petri de Villa Nova vocatum. segundo B. His igitur et aliis exemplis. alfa et omega). «Vilanova». sola gratia humanitatem assumens pro sue ecclesie redemptione proprium sanguinem fundere dignatus est cui omne opus bonum esse referendum non est dubium. 16. 49. ego. . cum suis hereditatibus ecclesiasticis et laicali- bus. Deo auxiliante. ipse aperit et nemo claudet. p. ac si diceret omnia a vobis posessa mea sunt et nisi vos michi in holocaustum reddi- deritis frustra vestra dabitis. mee sunt enim omnes fere silbarum»132. credentibus aperit. 9-10. quam habemus de 131 Mt. sub Christi auxilio. et etiam in eodem me ipsam sanctimonialem in Dei holcaus- tum offerem. de propriis facultatibus in Vila Nova. n. DURO. «Vilanova». quae mihi evenit ex abolentia et ganantia. p. 132 Ps. nam nisi quis credens sequatur opera eius per evangelio- rum predicationem. in quo reliquiae Beati Petri apostoli ab omnibus fidelibus chris- tianis venerarentur. 24. etcetera. etcetera. corri- xindo a data da copia. Eapropter. «Colligere fragmenta». audiens prophetam dicentem: «non accipiam de domo tua vitulos neque de gregibus tuis hircos. quia iuxta Apocalipsim Iohannis ipse habet clavem David. mea hereditate. n. ad honorem omnipotentis Dei et beatissimi Petri. Guntrode Suariz. quod diu desideravi et mente pertractavi. firmiter ditavi ac Deo et beato Petro apostolo cum meis hereditatibus. omniumque sancto- rum.º 13. unus tamen est ipse Christus ex uno eodemque ore divinitatis procedens. RX. 11.FERNÁNDEZ DE VIANA. DURO. et illud ex meis tam hereditati- bus quam aliis bonis prout melius potui. divina inspiratione com- monita atque ante oculos mentis mee reducens electum opus esse ecclesiam Christi fabricare et omnibus pompis seculi huius abrenuntiare secundum illud evangeli- cum: «qui vult venire post me abneget semetipsum»131. sponte construxi et ad perfectio- nem perduxi meque in eodem sub regula Beati Benedicti cum aliis sanctimoniali- bus tota mentis devotione Deo omnipotenti obtuli. que quamvis quadrifaria sit. et tercia porcione totius ecclesie Sancte Marie de Dezum. ecclesiam atque monasterium Deo esse construendum valde necessarium duxi. LUCAS. sicuti e contra quicumque opus corruptibile fecerit in fine defi- ciet et perhibit in illo ipso referente omnem palmitem in me non ferentem fructum purgabit eum ut fructum tollet eum pater et omnem qui fert fructum purgabir eum ut fructum plus afferat et fructus eius in eternum maneat.º 2.. CT.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:19 Página 38 38 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites ED. integra et cum medietate infra ecclesie Sancte Marie de Viduariis. 119. Creator omnium Deus. non credentibus claudet. (Christus. apostolorum principis. in ripa fluminis quod vocatur Dezum. como de 1124. in ripa fluminis quod dicitur Dezum situm. cum villa vocitata Quintana.

. et una servicialia in villa Barram et alia servicialia in Riosicco. pone illos ut rotam. territorio Deze. et omni mea ganantia de villa Meitiriz. 133 Engade a copia: et duos casares in Palacios et medietate ipsius ecclesie et uno casale in Barran et medietatem ipsius ecclesie. et una servicialia in Baroncelli quam ibi ganavimus de Lucense sede. et hereditate que fuit de domna Godo. 134 Engade a copia: et duos casales in Mourigaes et medietatem ecclesie Sancti Iacobi de Arnego. et mea hereditate quam habeo in Sancto Stephano de Carbulentis ex parte matris mee et ex ganancia quam ibi sine viro meo ganavi. qui dixerunt hereditatem possideamus nobis sanctuarium Dei»135. et in Quintanela ubi dicitur Cuniarro omni mea ganantia quam ibi ganavi et mea hereditate quam 134 ex parte patris mei habeo et sine viro meo ganavi in villa Agrosacro . et iacet in Dezum. et medietatem ecclesie Sancti Cipriani de Pereda et medietatem ecclesie Sancte Olalie de Pereda et medietatem ecclesie Sancti Petri de Cudeiro. Et hoc totum ad victum tam sanctimonialium quam pauperum Christi eternaliter firmi- terque concessi atque a me et ab omni meorum parentum linea cum omnibus his superius eliminatis liberum et quietum Deo et prefato Petro apostolo in pace reddidi. concurrente ad ecclesiam Sancti Iacobi de Carrazedo. sed pocius omni tem- pore platando.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:19 Página 39 Colección diplomática do mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón 39 concambiatione. cum suis directuris . 135 Ps. et in Castella loco certo in villa dicta Trevoedo medietate totius ipsius hereditatis quam ibi habeo ex matre mea et ex ganantia. et mea ganan- cia integra de villa Crespus et cum equabus indomitis XXti et domatis aliis Xm et vacciis XXXª et ovibus Cm et ethiopibus XIIIIcim. cum una servicialia que ibi est. 82. cum sua porcione ecclesie Sancti Iacobi de Saa et medie- 133 tate integra ecclesie Sancte Marie de Carvalido. et mea hereditate quam habeo in Genaz. verbis prophete futura cominantis perterrita quibus ait: «Deus meus. hereditate alia in villa Biganos quam similiter ganavimus de Lucense sede. territorio Ventosa. non sit licencia vel facultas possidentibus bona ista destruere vel diminuere. libris et omnibus ornamentis ecclesie. inter sarracenos et sarracenas. et duabus terciis de omni hereditate quam habuit mater mea in Sancto Stephano de Portella. et integra mea hereditate quam habeo in villa Marinianos ex matre mea et ganancia. 14 + ? . et omni mea hereditate quam habeo ex matre mea in villa Peraria. edificando augmentare. et ecclesia Sancti Michaelis de Lagenoso integra cum suis adiunctionibus. tam ex matre mea quam ex mea ganantia integra. cruce aurea cum pede argenteo.. Hoc itaque totum Deo et beato Petro apostolo concedo pro anime mee et viri mei domni Pelagii Martiniz remedio et omnium peccatorum nostrorum indulgentia seu parentum nostrorum ac benefactorum remissione ut sanctimonialium feminarum Deo servientium ordo perheniter ibi habeatur et pauperes Christi illuc advenientes sustententur et in omni beneficio prefati monasterii ego et vir meus et omnes parentes nostri participes eficiamur quatinus in die magni iudicii Ihesum Christum possimus habere patronum et cum electis in parte dextera sedere. et hereditate integra quam ganavimus in Maurelos.

.. notuit et cf.- Petrus. Petrus Albus. prior Saris.Petrus Prior. canoni- cus. canonicus et prepositus. Santiago146. (Signum)143. cf. (Signum)139.. insuper eciam parti prefati monasterii et voci VI milia solidorum [pari]at. 145 Na marxe esquerda. Baeza. cf.Iohannes Arie. 144 En visigótica. ahcigidacus141. Inclinámosnos por que se trate de decembro de 1154. abbas monasterii Sancti Martini de Pignario.Martinus Pelaici. decembro. (Signum)... a favor de doña Guntrodo Suárez.Iohannes Didaci. Imperante domno Adefonso Hispaniarum imperatore in Tholeto. 26-ante 1155. Nagara..Petrus. hoc scrip- tum proprio robore. 12]. Cesaraugusta.1. iudex. en que le confirma todas las gracias y privilegios reales. iudex. cf. cf. cf. prior Iherusalem. Legione.Petrus Pardus. canonicus. cf. ten que ser o ano segundo. (Signum)140.. Na cruz central: Pelagius + Dei gratia Compostellanus archiepiscopus.. ecclesie Beati Iacobi cantor. 146 A pesar da referencia que dá A. canonicus.. in era M C LXL II. (Signum).. Dei gratia canonicus. do año 4º del papa Anastasio. *16 [post 1154. abadesa de Dozón.Petrus Vilielmiz. cf. 138 O signo é un brazo cun báculo. canonicus et subdiaconus. Auriensis episcopus.Martinus. pois o papa Anastasio non reinou catro anos. 140 No signo: Ciprianus.Pelagius. 137 Signo rodado e na roda: Cantate Domino canticum novum. legado ‘a latere’ en los reinos de España. clericus. iudex... A subscrición en visigótica. 136 imperatore. (Signum)142. 141 ahcigidacus] por archidiaconus. cf.. cf. Castella.145. .Didacus Ordonici. cf.Ciprianus. 142 En visigótica. Gallecia] falta na copia. cf144. cf. presbiter.. cf... 143 En visigótica. A subscrición en visigótica. (Signum).Pelagius Gundesindi. Ovetensis episcopus. Almaria. cf. in Gallecia136. Ego Pelagius. (Signum)138. et hoc scriptum semper sit firmum et eternum obtineat robur. 139 No signo: Petrus abbas IIII.. el testamento con el que había dotado el monasterio y lo recive debajo de su amparo»...Martinus. canonicus.Pelagius Infans. cf. IIIIs. cf. cf.d. Facta serie testamenti VIº kalendas decembrium. «Breve del cardenal Jacinto.Bernaldus Vilielmi.- Petrus Stefani.Munio \Iohannis/. cf. cf. Dei gratia Compostellane ecclesie archiepiscopus. cantate Domino omnis terra.Ordonius. novembro.. cf. (Signum)137.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:19 Página 40 40 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites Si quis vero hoc testamentum nostre donationis ac confirmationis infrin- gere vel diminuere voluerit quicumque fuerit sit excomunicatus et a corpore ac sanguine Domini nostri Ihesu Christi segregatus donec ad condignam satisfactio- nem venerit.

148 convenit] R. n. et habet iacenti[a] territorio Ventossa. SANTIAGO. María Pérez e os seus fillos véndenlle a dona Guntrodo Suárez a vila de Axiaz e Río por unha vaca. decembro. AA. n. et est terminata per Pennalada et inde per Tiduledu et inde per rivulo Arneci et inde fige se u[n]de in primiter. quantum aprestandum hominis est in ipsas villas tam intus quam de foris150. 150 quam foris] R. «A data». «Documentos».dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:19 Página 41 Colección diplomática do mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón 41 EXT. Vendimus] R. p. secus alvei Arneci. atado 2. Ourense. sub eminenti Summeo. MADRID. roto na parte superior esquerda. «Problemas». Ideo placuit nobis atque conveni148. 115x443 mm. aquas inkuribiles149 vel diferentes. 151 in quod primiter avimus. in quibus avimus vendimus151 vobis illas villas per ubique illas potueritis invenire per suis terminis et locis antiquis. Clero. In Dei nomine. atado 919. loco predicto villa Agelaz et Riulo medietate de quantum potuerit sacare inter meos parentes vel eredes. accessum vel regressum. 120. pro quod accepimus de vos in pretium una vaka et VI solidos de dinarios et uno modio de pan. A. nulis quodegentis imperio nec suaden- tis articulo. in Domino Deo eterna salute. amen. CT. 935r. . gennus arborum pomiferum vel infecundium. 13147. d. exitus montium. terras cultas et barbaras. id est.º 16. vid. en total trinta soldos. 1509/20. fol. seis soldos e un moio de pan. Oseira. Vendimus vobis domos cum utensilia. ROMANÍ. c. ED. A-1. o caso n. pretium que nobis bene compla- cuit. 17 1155.º 116 de Saraiva. Fatio tibi ego Maria Petrici textum scripture et kartula vendi- tionis de ereditate nostra propria que abemus de susceptione abiorum vel paren- tum nostrorum. 149 incuribiles] R. mazo 28. sub aula Sancto Iuliano. [Ego Maria Petrici] una cum filiis meis ad vobis domina Guntrode Suarici. e AHU. Bienes Nacio- nales. ita ut de hodie die et 147 Para unha correcta interpretación da data. 289r.º 27. n. et de pretium aput vos nichil non remansit indebitum. AHN. ut faceremus tibi domina Guntrode Suarici vel voci tue. FERNÁNDEZ DE VIANA. in totum pretium XXXª solidos. asto animo integroque consilio.º 23. sed propria nobis accessit voluntas. A-1. visigótica caligráfi- ca.

ts.os 717 e 718 do seu «Regesto documental». 19. . 176-177. cf. n. 152 cuncta] R. I. 153 quot] R. 176. (Signum). pp. (Signum). pp. n. Fondo Casto Sampedro. Consecuentemente. San Martiño de Asperelo.º 10. 155 Fernández Villamil dá a data. deste ano. era Iª Cª LXLª IIIª. n. n. Ítem máis. «Privilegios». M C LXII. Documentos reales. Museo.. RX. aliquis homo de consanguineis meis vel extraneis contra hanc scriptura kartulam venditionis atentandum vel infringendum venerit quisquis ille fuerit componat vobis vel voci vestre sepedicta hereditate duplata vel triplata vel quantum vobis fuerit meliorata. coa axuda de luz ultravioleta. 18 1155. Pelagio.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:19 Página 42 42 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites tempore sit ipsa hereditate de iuri nostro abra[sa] vestroque dominio confirmata ev[v]o pereni et in secula cunta152 amen. o mesmo ca a transcrición de Rica. LUCAS. Qui presentes fuerunt: Petro.º 682 bis. ts. ts. Santiago de Arnego. Sánchez Belda. ao non o estudar no mesmo arquivo. correspon- dentes aos de Sánchez Belda citados na nota redactada antes do coñecemento do libro do meu mestre. entre interrogantes. 156 Indubidablemente.MIRAMONTES CASTRO. segundo a edición de FERNÁNDEZ VILLAMIL156. Ildefonsus notuit. ao non ter que atrasala a *1154. en confirmación de Sancho IV do 2 de setembro de 1286. 154 anc] R.. as dúas obxeccións principais nas que se basea Lucas para dar o documento como «sospeitoso de falsidade» caen polo seu propio peso. e non Urraca.FORTES ALÉN.º 164. decembro.. Cancillerías reales. San Miguel de Riobó e San Paio de Senra. (sic) Maria Petrici. Documentos. p. 302.RECUERO. «Catá- logo da documentación».. Inventario. n. Temos outros dous documentos datados en decembro. Palencia155. quod fieri nemo credimus. cf. 82-83. a data 1155 é válida. ED. 31. unha transcrición coidadosa do documento. 117-118. leva á existencia dun X aspado. PONTEVEDRA. pp.os 283 e 284. Facta kartula venditionis die feria quarta et quotum153 idus kalendas december. Rodrigu. en concreto o día 28. segundo FERNÁNDEZ VILLAMIL. una cum filiis meis in hanc154 kartula venditionis quem fieri iussimus manus nostras. en Palencia. a todas luces imposible. Etgo. B. como se desprende dos docs. Afonso VII concédelle á abadesa Guntrodo Suárez as igrexas de Santo Estevo de Carboentes. e estudo p.. Si quis tamen. FERNÁNDEZ VILLAMIL.

.. Qui a fidelibus. pro remedio anime mee168 et parentum meorum ut habeas tu potestatem et omnis que vel qui successerit tibi [. loca etiam158 que actio p[. et est sita in ripa de Arnego. era ICLXL III172 et die II kalendarum ianuarii. peticiones earum exaudire. et est inter163 Sanctum Iacobum de Arnego et Sanctum Martinum de Asperelo et Sanctum Michaelem de Rivomalo164 et Sanctum Pelagium de Senrra165.. tibi Guntrode Suariz. et est inter] Privilegios. una cum [uxore] mea imperatrice domna Rica et cum filiis meis160 Sancio et Fernando regibus simul etiam cum filiabus nostris..] possessionibus ampliare. 172 era ICLXL III] Privilegios.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:19 Página 43 Colección diplomática do mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón 43 In nomine Sancte et individue Trinitatis qui a fidelibus in una deitate coli- tur et adoratur. 170 de iuro Imperatorio] Privilegios. loca etiam] Privilegios.. uele] Privilegios. 169 tu potestatem et omnis que vel qui successerit tibi [.] Privilegios. Baecie.. et ipsa ecclesia166 de Villanova et omnibus que vel qui tibi succedere<n>t167. principum] Privilegios. et est istud monasterium de Villanova est in territorio de Deçon. facio cartam donationis et textum scripture161 firmitatis in perpetuum valiturum de ecclesia Sancti Stephani de Carvonentos. Legione. 166 ipsi Eccleesie] Privilegios. Facta carta ista in Palentia.] instituit [...] possessionibus ampliare. Gallecie. totius Hispa- nie] Privilegios. 160 una cum [uxore] mea imperatrice domna Rica et cum filiis meis] Privilegios.. Anduger et Almarie.. totius Hispanie159 imperator. 165 Sera] Privilegios.] amodo] Privilegios.. actio p[.. regum et maxime imperatorum est viros religiosos vel feminas honorare. donandi vel quidlibet faciendi. 161 scriptum] Privilegios. 168 Doçon.. 164 .] instituit [... . 171 quod et] Privilegios. Cesarauguste. Eapropter ego Adeffonsus. Eapropter ego Adeffonsus. Imperante eodem Adefonso imperatore Toleto.162 territorio de Canba. Nagere. Castelle... Quoniam principum157. Si quis igitur contra hoc meum spontaneum factum quod et inconcussum haberi volo et171 semper firmum aliquo modo venerit et hanc meam cartam que pro remedio anime mee fieri iussi temptaverit infringere sit in primis maledictus et excomunicatus et cum Iuda proditore Domini nostri Ihesu Christi in inferno dap- natus et pro tanto excessu omnia bona sua amittat et tibi vel voce tua mille solido- rum persolvat. 163 est sita in ripa de Arnego. 158 Om. Vasalli imperatoris comes 157 Om. 159 Om. 167 succedent] Privilegios. 162 Caruonetos in] Privilegios. abbatisse de Sancto Petro de Villanova.] amodo169 de iuro imperatoris abrasum170 quidquid habeo vel habere debeo et sit in te trans- latum dominium et habeas potestatem vendendi..

FERNÁNDEZ VILLAMIL. n. de las heredades de Rioseco. AHU. 1355v. atado 919. «Privilegios». según pasa el río Miño por junto a la aula de Santiago de Caracedo. 5. fol. ED. n. A-1. A-1. nota 26. presbyter. n. 43. confessorum et virginum.º LXVIII. Sancius rex Navarre. Bienes Nacionales. «Vilanova». Ego Adefonsus173 imperator una cum filiis et filiabus nostris hac carta quam fieri iussi propria manu mea roboro atque confirmo. n. 213-214. «Venta e donación de Luzio Lugildiz a doña Guntrodo.º 7. devajo del monte Navego. fol. I (1915). por donde pasa el río Arnego. SANTIAGO. atado 3.º 6 e AHU. 123v. 6 e 12. Luppus rex Murcie item et [alii m]ulti quo- rum nomina hic non habentur. A-1. 289v. c. fol. fol. d. Atanasio. d. CT.º 7. In nomine sante et individue Trinitatis et in onore omnium sanctorum apos- tolorum. LÓPEZ. atado 1. minúscula diplomática. . junto al aula de San Esteban de Carboentes». Colección Blanco Cicerón. EXT. Luppus rex Murcie item et [alii m]ulti quorum nomina hic 173 non habentur. y a su convento.º 7 e A-15. Ego Adefonsus. en Colección de documentos históricos. pp. n. abadesa de Dozón. A-1. 137/7.DURO.º 6. p. SANTIAGO.. debajo del monte Cota. O presbítero Xoán e a súa irmá e concuñada María Muñiz danlle ao mosteiro de Dozón a igrexa de Santo Estevo de Carboentes. martyrum. c. SANTIAGO. en Camba. 20 1156. atado 1. en Búbal. A. divina disposicione inflamatus. AA. y de una heredad en Mariñaos. mazo 1. n. n. 158r.º 10. AA. 335x222 mm.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:19 Página 44 44 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites Barchinonensis. EXT. setembro. pp. una cum soro- re mea et concognata mea. *19 [¿1155?]. atado 3. Ego Iohannes. Privilegios Sancius rex Navarre. duximus ad memoriam illud quod in evangelio legitur: «Venite benedicti Patris mei Om. nomine Maria Muninci. mazo 6.

dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:19 Página 45

Colección diplomática do mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón 45

percipite regnum quod vobis paratum est ab origine mundi»174. Nos timentes illud
quod dicitur: «Discedite a me maledicti in ignem eternum qui preparatus est diabolo
et angelis eius»175. Ideo facimus testamentum fi[r]mitatis et kartulam afirmacionis de
ecclesia Sancti Stephani de Carbonentos ad illud monasterium Sancti176 Petri de
Villanova et a domnam Gontrodem Suarici, sanctimonialem. Damus adque testamur
illam ecclesiam cum omnibus bonis suis et cum hereditatibus suis quas habet vel habe-
re debet per loca antiqua et termina nominata, pro remissione peccatorum et parentum
nostrorum; et si necesse fuerit pro victu et vestitu omnibus diebus vite nostre, aut in
illa ecclesia Sancti Stephani vel in monasterio Sancti Petri aut in alio loco, et nos servia-
mus fideliter monasterio Sancti Petri et vobis, domne Gontrode Suarici, et aliis sancti-
monialibus quibus ibi remanserint, vos in vita vestra atribuatis nobis necessaria, post
mortem autem vestram cetere sorores que locum illum obtinuerint similiter faciant.
Et si ego Iohannes, presbyter, vel aliquis ex parte mea hoc testamentum
rumpere voluerit177 aut in calumniam miserit duplet quantum kalumniaverit et
pectet M solidos et insuper gladio anatematis feriatur.
Era Mª Cª LXXXXª IIII et quodum nonas setembris.
Ego Iohannes, presbyter, una cum iermana mea et congnata mea, nomine
Maria Muninci, hoc testamentum firmitatis et kartulam confirmacionis manibus
nostris roboramu-(signum)-s.
Qui presentes fuerunt sunt testes: (en columna) Martinus, ts., Pelagius, ts.;
Arias, ts.
(En columna) Monio, cf.- Pet[r]us, cf.- Fernandus, cf.
Pelagius notuit.

*21

[1158]178. Lugo.

A abadesa de Dozón, Guntrodo Suárez, concerta con Pedro Fróilaz Cercelo
sobre a herdade do reguengo de Dozón cedéndollo e obrigando a este a pagar ao mostei-
ro un cuarteirón de cebada.

EXT. SANTIAGO, AA, A-1, c, fol. 935v, atado 3, n.º 42; A-1, d, atado 3, n.º 42, con data
era 1166, «reinando en León y Galicia don Fernando; don Ordoño prior del Hospital de Jerusa-
lén, que confirmaron», e AHU, Bienes Nacionales, atado 919, fol. 290r, mazo 19, n.º 3.
174
Mat. 25, 34.
175
Mat, 25, 41.
176
Borrado por expuntuación n.
177
inrrumpere uolurtit?] Privilegios.
178
A data ten que ser era 1196, ao non ver o «X aspado» quen o resume, xa que o prior do Hospital, Ordo-
ño, está testemuñado entre 1156 e 1158, cf. DHGE e González, Fernando II, p. 351.

dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:19 Página 46

46 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites

22

1159, abril, 8.Lugo.

Fernando II dálle á abadesa de Dozón, Guntrodo, a metade de Santa Baia de
Camba.

B. PONTEVEDRA, Museo Provincial, Fondo Casto Sampedro; 175x400 mm; minúscu-
la diplomática; roto na parte inferior esquerda.
EXT. SANTIAGO, AA, A-1, d, atado 1, n.º 4 e A-1, c, fol. 220r/v, atado 1, n.os 4 e 8.

ED. FERNÁNDEZ VILLAMIL, «Privilegios», pp. 32-33, con data do 1 de outubro.-
RECUERO, Documentos medievales. II, n.º 14, pp. 19-20, co mesmo texto ca Villamil, pero sor-
prendentemente no rexesto pon o ano ben.
RX. GONZÁLEZ, Fernando II, 356, que o dá como sospeitoso. - DURO, «Vilanova», p. 12. -
FORTES ALÉN, Inventario, 19.- LUCAS, Las cancillerías, n.º 37, 406 e, sobre a rectificación da data,
341.- MIRAMONTES CASTRO, «Catálogo da documentación», n.º 1, p. 115.

FACS. MIRAMONTES CASTRO, «Catálogo da documentación», 117.

(Christus). In nomine sancte et individue Trinitatis, Petris et Filii et Spiritus
Sancti, amen. Regie maiestatis interesse dignoscitur religiosis congregationibus,
non tamen179 in his que ad salutem animarum et sanctorum discrete consulere,
verum etiam in his que cura corporum experit misericorditer subvenire. Eapropter
ego Fernandus, Dei gratia Legionensium rex, facio textum et scriptum firmitatis
Sancto Petro de Villanova et vobis domne180 Guntrode, eiusdem loci abbatisse, et
toti dominarum conventui ibidem Deo militancium et vobis succedentibus de
medietate Sancte Eolalie de Camba, cum duobus servicialibus ad ipsam medieta-
tem Sancte Eolalie pertinentibus, que quidem medietas est regalengam. Hanc181
siquidem meam hereditatem, videlicet, medietatem iamdicte Sancte Eolaie de
Camba, cum omnibus servicialiis182 et cum omni sui iuris plenitudine, ubicumque
illud invenire potueris et cum omnibus prestationibus suis et directuris quas habet
vel debet habere dono iam memorato Sancto Petro de Villanova eiusdem loci abba-
tisse donne Guntrode et universo conventui atque eis accedentibus vel succeden-
tibus et hereditario iure in perpetuum concedo pro salute anime mee et parentum
meorum et etiam pro183 illa vestra medietate... videlicet, quam mihi ad dandam
Ursarie conceditis sit deinceps de iure meo abrasa et dominio vestro tradita sitque
vobis potestas faciendi de illa quidquid volueritis.
179
modo] Privilegios.
180
domine] Privilegios.
181
regalengum. Hac] Privilegios.
182
servicialibus] Privilegios.
183
per] Privilegios.

dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:19 Página 47

Colección diplomática do mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón 47

Si quis igitur huius mei [... spontanei] factum temerarius violator contra
hanc mee donationis paginam venire teptaverit iram omnipotentis Dei eius indig-
natione mea incurrat et predicte abatisse predicto monasterio [Sancti Petri de]
Villanova et vobis abbatisse donne Guntrode vel voci vestre centum libras auri
componat, et hec scriptura robure et fortitudinem in perpetuum retineat.
Facta in urbe Lucense, die VIII [mensis april]is184, sub era Mª Cª LXLª VIIª.
Anno in quo obiit in portu de Muradal famosimus Hyspaniarum imperator dom-
185

nus Adefonsus et cepit regnare filius eius inclitus predictus rex Fernandus in
Legione, [Gallec]ia et Asturiis.
Ego Fernandus, Dei gratia Legionensium rex, hoc scriptum quod fieri iussi
proprio robore, cf.
(1ª columna) [Martinus], Dei gratia Compostellanus archiepiscopus, cf.-
[Petrus], Mindoniensis episcopus, cf.- [Petrus], Auriensis episcopus, cf.- Iohannes,
Lucensis episcopus, cf.- Iohannes, Legionensis episcopus, cf.- Petrus, Ovetensis episco-
pus, cf.- Fernandus, Astoricensis episcopus, cf.- Stephanus, Cemorensis episcopus, cf.
(2ª columna) Ordonius, Sa\l/mantinus episcopus, cf.- Isidorus, Tudensis
episcopus, cf.
(Signo rodado) SIGNUM FERNADI REGIS LEGIONENSIS186.
(3ª columna) Comes Pontius, cf.- Comes Gunzalvus, cf.- Comes Petrus,
cf.- Comes Ramirus, cf.- Alvarus Ruderici, cf.- Comes Poncius, maiordomus regis, cf.-
Fernandus Gunzalvi, sinifer regis, cf.
Ego Petrus, dictus Infantinus, [notarius] regis, per manum Ferdinandi
Curialis, archidiaconi et regis cancellarii, scripsit et cf.

23

1160, maio, 19.

Xuízo entre Fernando Odáriz e Guntrodo Suárez sobre a herdade de Rioseco.

A. MADRID, AHN, Clero, Ourense, Oseira, 1510/4; 200x215 mm; minúscula diplomática187.
EXT. OURENSE, AHP, Tombo 886, fol. 69r.

ED. ROMANÍ, «Documentos», n.º 17.

184
Ffacta in ujlle lucensi die [VIII] [Mensis Octobr]is] Privilegios.
185
ij] Privilegios.
186
Ao lado da roda, na parte inferior dereita pon: Hoc est translatum.
187
No reverso nota arquivística: Cajón 34, legajo 143, n.º 1.

dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:19 Página 48

48 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites

Orta fuit intentio inter Fernando Odariz et Guntrode Suariz super illa hilla
hereditate de Rivulo Sicco, et devenerunt inde ad iudicium ante comitem
Gunzalvum et ante Arias Petriz de Monte Roso et Fernando Fernandiz de Salnes et
Fernan Diez de Tavariolos qui iudicaverunt quod dedisset domnus Fernandus tres
milites et tres villanos ad iuramentum in Sancto Iacobo de Carrazedo, ubi est ipsa
hereditas. Et convenerunt homines optimos inter illos quod dedisset domna
Guntrode una mula preciata in Ve marcos et uno novo de ipsa hereditate et XX soli-
dos; et dedit domna Guntrode toto isto avere domno Fernando pro illa hereditate;
et domnus Fernandus annunciavit illa hereditate ad domnam188 Guntrode. Et iacet
ipsa hereditas in territorio Buvalense, discurrente rivulo Mineo, sub monte Coto,
in villa que vocitant Sancti Iacobi de Carrazado.
Ego, Fernandus Oariz, tibi, domna Guntrode, annuncio istam hereditatem
per ubi eam potueris invenire per omnibus suis terminis et locis antiquis, et acce-
pi de te precium supranominatum, quod mihi bene complacuit, ita ut de iuri meo
sit abrase189 et in iuri tuo confirmata, habeas tu firmiter et omnis posteritas tua.
Si autem aliquis homo ad irrumpendum venerit quomodo pariat ipsa
hereditate duplata vel triplata et in calumnia regia D solidos.
Facta cartula annunciationis et venditionis et confirmationis sub die et
quoddum190 fuit XIIII kalendas iunii, era Mª Cª LXXXXª VIIIª.
Ego, Fernando Oariz, et uxor mea, domna Tarasia Moniniz, tibi, domne
Guntrode Suariz, in hanc cartulam manus nostras roboramus.
Qui presentes fuerunt: Garsia Rugel, Petro Fumaz, Fernando Maxilla.
Regnante rege Fernando in Legione et in Gallecia; princeps de Monte Roso
comes Gunzalvus; in Lucense ecclesia Iohannes episcopus; in Oriensi, Petrus epis-
copus.
Martino, testes; Iohannes, testes; Petro, testes.
(Signum), Pelagius qui notuit.

24

[1161]191, marzo, 5.

Aragunta Fernández, a súa irmá Toda e outros cambian con Guntrodo Suárez, aba-
desa de Vilanova, unhas herdades en Abeancos e Ventosa, por outras en Ventosa e Asma.

188
domna] R.
189
abrasa] R.
190
et quodum quod] R.
191
Á data fáltalle un «X», polo que houbo que rectificar a aparente do ano 1151 a 1161, pois na primei-
ra aínda non estaba fundada Vilanova.

dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:19 Página 49

Colección diplomática do mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón 49

B. MADRID, AHN, Clero, Ourense, Oseira, 1509/15; 155x350 mm; minúscula diplo-
mática; roto en varias partes.

ED. ROMANÍ, «Documentos», n.º 13, que o considera orixinal e dálle a data de 1151.
CT. FERNÁNDEZ DE VIANA, «Problemas», p. 120.

(Christus). Omnis comutatio que scripturarum titulo et bonorum homi-
num testimonio facta192 dinoscitur plenum firmitudinis robur in perpetuum obti-
nere193 comprobatur. Quapropter nos Aragunti Fernandiz et Toda Fernandiz, soro-
res, et Fernandus194 Sancii et Petrus Sancii et Rodericus Sancii, fratres, nullo cogen-
te nec suadente, sed195 grato animo et spontanea voluntate, facimus cartulam
comutationis vobis amite nostre domne Guntrode, monasterii Sancti Petri de
Villanova domine atque abbatisse, de hereditate nostra propria quam habemus ex
parte avorum et parentum nostrorum in terra de Aviancos, videlicet, quartam par-
tem integram196 de ecclesia Sancti Felicis de Ripa de Ulia cum omni iure suo; et in
Ventosa medietatem integram de ecclesia Sancti Michaelis de Lagenosa similiter
cum omni iure suo, que nobis iure hereditario conveniunt. Quas ecclesias damus
et concedimus vobis iamdicte et voci vestre per presentis scripture titulum iure
hereditario perpetuo possidendas. Amodo supradicta hereditas de iure nostro abla-
ta, vestrum sit iuri et dominio197 tradita et confirmata ita quod faciatis de ea quid-
quid vobis placuerit in vita et in morte.
Si quis tamen, quod fieri non credimus, tam de nostris quam de extraneis
contra hoc nostrum factum ad irrumpendum venire presumpserit qualiscumque
sit quod sub calumpnia miserit in duplo vel triplo componat, et hoc nostrum fac-
tum nullo modo198 irrumpere queat sed199 firmum et stabile sit in perpetuum.
Accepimus autem a vobis pro supradicta hereditate in comutatione here-
ditates alias in Ventosa integram portionem vestram quanta vobis convenit in
monasterio de Orrea cum omni iure suo, et in terra de Asma integram portionem
nostram monasterio Sancte Marie de Insula similiter cum omni iure suo sicut vobis
convenit, precium quod nobis satis complacuit.
Facta comutationis carta era Mª Cª LXXX[X]ª VIIIIª, et quotum IIIº nonas
marcii.

192
bonorum hominum facta] R.
193
robur [...] obtinere] R.
194
Hernandus] R.
195
set] R.
196
medietate integra] R.
197
et in vestro iuri et dominio] R.
198
nullominus] R.
199
set] R.

dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:19 Página 50

50 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites

Nos superius [no]m[inati], Aragunti Fernandiz et Toda Fernandiz et
Fernandus Sancii et Petrus Sancii et Rodericus Sancii, quod fie[ri ma]ndavimus200
propriis manibus roboramus et cf. (Signum).
Comes Fernandus obtinens honorem201 in Gallecia et in Monte Roso, cf.-
[±10] Bazacus, cf.; [±16].
Qui presentes fuerunt: Petrus, ts.; Iohannes, ts.; Rodericus, [ts.].
Petrus [qui] notuit202.

*25

1167.

«Fernando II da a la abadesa de Dozón, doña Teresa Pérez, la mitad de la igle-
sia de Santiago de Saa con dos servicios, y en Piñor».

EXT. SANTIAGO, AA, A-1, c, fol. 1435v, atado 1, n.º 1, «era 1205» e A-1, d, atado 1,
n.º 1, «en el año que obtuvo de los moros la villa de Alcántara».

CT. DURO, «Vilanova», p. 14.- FERNÁNDEZ DE VIANA, «Problemas», p. 120.

26

1169, novembro, 1.

María Pérez dálle á súa irmá todo canto ten en Deza, Tabeirós, Búbal, Camba
e noutros territorios.

B. MADRID, AHN, Clero, Ourense, Oseira, 1510/9; 146x348 mm; minúscula diplomá-
tica; roto na parte inferior esquerda203.

ED. ROMANÍ, «Documentos», n.º 18, que o considera orixinal.

Sub Christi nomine. Ego Maria Petriz et omnis vox mea ad vobis soror
mea, in Domino eternam salutem, amen. Placuit michi per bona pacis et per bona
voluntatem ut faceremus ad vobis kartulam de donationis de ehreditatem204 meam

200
Om. quod fie[ri mandavimus]] R.
201
[...] Fernandus [...]nore] R.
202
L?etius notuit] R.
203
No reverso: Donaçión a Villanova.
204
hereditatem] R.

dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:19 Página 51

Colección diplomática do mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón 51

quem habeo de parte205 de meo patre et de mea matre in loco predicto, in Deca, in
Taveriolas, in Buval, in Asma, in Camba, in Montes, in Ripa Ulia, in Ventosa206, in
Durra, in Lemus, in Sarra207. Quantum ego chabeo208 de parte de meo patre vel de
matre dedero ad vobis domna Tuda et concedimus per ubi eam potueritis inveni-
re, montes, fontes, terras cultas vel incultas, arbores fructuosas vel infructuosas,
209
molinos, ribulos, casas, ecclesias, leigarios. Ego dedero ad vobis pro amorem que
habuit vobiscum, habeatis, possideatis, vendatis, donetis, faciatis de ea quicquid
voluerit et de criacione in perpetuum.
Et si de mea parte vel de extranea parte venerit vel venerimus quisquis
fuerit pariamus illam hereditatem duplatam vel triplatam et in quantum fuerit
melioratam et insuper solidos quinque milia.
210
Sub era Iª CCª VIIª et quodum kalendas novembrium.
Ego Maria Petriz in istam kartulam meas manus roboro.
Qui presentes fuerunt: Petrus, ts.; Martinus, ts211.; Didacus, ts.; Pelagius, ts.
Petrus Petriz fecit istam kartulam per autorgamento de212 \illo/ capitulo de
Villanova in presentia de domna Tareiga [Petr]iz213, in dies de rege Fernando et de
archiepiscopus Petrus Gudesteiz.

27

1170, marzo, 29. Lugo.

Fernando II dálle á abadesa de Dozón, dona Tareixa Pérez, todo o reguengo da
vila de Reza, na ribeira do Miño, no territorio de Búbal, segundo confina coa igrexa de
Santiago de Carracedo, mais unha terra entre Búbal e Barrela.

B. SANTIAGO, AA, Pergamiños, Dozón; 135x140 mm; minúscula diplomática; ilexible,
signatura, m. 1, n.º 5214.

205
Om. parte] R.
206
Om. Ventosa] R.
207
Sarria] R.
208
habeo] R.
209
amore] R.
210
quod] R.
211
Om. Maartinus, ts.] R.
212
de] corrixido sobre per.
213
[...]iz] R.
214
No reverso: Este maço de escripturas troxe yo Alonso Garçia, como fator del monesterio de San
Payo, del monasterio de Osera e dexo... al monasterio por éllas porque algunos dellos que me
paresçió commo neçesarios para el apeo, los quales ban en otros maços deste archibio.

dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:19 Página 52

52 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites

EXT. SANTIAGO, AA, A-1, d, atado 1, n.º 5; A-15, fol. 123r, mazo 1, n.º 5 e AHU, Bie-
nes Nacionales, atado 919, fol. 289r, mazo 28, n.º 22.

Facta carta apud Lucum, IIII kalendas aprilis, era milessima [CCª VIIIª].
Regnante [illustrissimo] rege domno Fernando Legione, [Extremadura, Gallecia] et
Asturiis.
Ego domnus Fernandus, Dei Gratia Hispaniarum rex, hoc scriptum quod
fieri iussi, proprio [robore] confirmo.
Comes Urgellensis, maiordomus regis, cf.
(1ª col.) [Petrus, Dei gracia] Compostellanus archiepiscopus, cf.- [Stephanus],
Zamorensis episcopus, cf.- [...]
(2º col.) Comes Petrus in [Asturiis], cf.- Comes Ramirus in Ber[iz], cf.-
Comes Rodericus in Sarria, cf.- Fernandus Roderici, tenens turres Legionis,
cf.- Alvarus Roderici, cf.- Ramirus Poncii, cf.[...]

28

1170, maio, 1.

Bermudo Pérez dálle en peñor á abadesa de Dozón a herdade de Sande por
unha débeda de cincuenta soldos.

A. MADRID, AHN, Clero, Ourense, Villanueva, 1566/17; 300x98 mm; visigótica cali-
gráfica rústica.

ED. DURO, «Vilanova», apéndice n.º 3, con cota de marzo.
CT. DURO, «Vilanova», p. 13.

Era I CC VIIIª et quotum kalendas maii. Ego Veremudus Petriz et omnis
vox mea facio pactum simul et placitum in solidos Cm roboratum vobis domne
abbatisse Taresie et voci vestri monasterii Sancti Petri de Villanova, pro ipsa mea
hereditate nominata Sancti, quam vobis pono in pignore pro solidis Lª, quos ego
debebbam vobis exsolvere et quia nunc non possum reddere. Do vobos proinde
istam meam supradictam ut teneatis illam sine ullo impedimento usque reddam
vobis illos quinquaginta solidos.
Et si ego Veremudus Petriz mentiosus fuero et hoc placitum infringere volue-
ri tunc pariam penam placiti superius dictam vobis aut qui vox vestra tenuerit.
Ego Veremudus Petriz in hoc placitum quod fieri iussi manu mea proprio
robore confir-(Signum)-mo.
Qui presentes fuerunt: Iohannes, ts.; Munio, ts.; Arias, ts.
Ordonius notuit.

] et unum kasalem integrum ubi vocitant Amenedo et quantum ibi pertinet ad regalengum.. Abbas domnus Fernandus et omnis congregatio Sancti Laurentii de Carbonario [. et in Pinario quantum ibi est de regalengum... a metade da igrexa de Santiago de Saa. et alium kasalem [. con todo o seu reguengo.. fol.]. A.] mai. b...] defendamus vobis et voci vestri [. 30 1173. e os de Piñeiro e Saa. carta partida por a. Pergamiños.] pro damna quod fecimus nobis.Fernandus Suariz. minús- cula diplomática. Et concedimus vobis omnia supradicta et ad vestrum monasterium sepedictum Sanctum Petrum Villenove in precium [. atado 1... cf.. [.] et voci in seculum in presenti evo perhenni et secula cuncta. León.. SANTIAGO. atado 919. Dozón. .. n. A-1.] et si non fecerimus duplemus vobis ipsas supradictas hereditates.º 12. Bienes Nacionales.. cf.. c.. un casar enteiro en Amedo. Omnia supradicta concedimus vobis cum omnia bona sua et beati Petri [. era Iª CCª VIIIª. d.] XXXª [.. mazo 1.] hoc pactum audientes et videntes cf.. nominato illo regalengo. Fernando II concédelle ao mosteiro de Dozón o privilexio de couto. irmáns e irmás danlle á abadesa de Dozón. (Signum). abbatisse Sancti Petri de Villanova. 289r... novembro. Ego Orraka Vermuez et filio meo Vermudo Pe[. 1435v..] alia plurima que nobis in oblatione sunt quod numerari non possumus.... [abril ou maio]. n. AA. Ego Orraka Vermuiz cum filiis meis et filiabus in hac kartula quem fieri fecimus manus nostras. In Dei nomine.. A-15. et conven- tus vestre congregationi et [. EXT..º 12 e AHU. [. n.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:19 Página 53 Colección diplomática do mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón 53 29 1170.] Sala cum aiunctionibus suis. dona Tareixa Pérez. c.. medietatem ecclesie Sancto Iacobo de Sa [. (Christus). AA. videlicet. A-1.º 12. atado 1.] scripture et carta firmitatis de hereditate que iacet in territorio Dozon. mazo 28. vobis domne Taresie Petriz.Arias Fernandiz et uxor sua Toda Petriz. 318x430 mm.. os seus fillos.. en moi mal estado de conservación. fol. SANTIAGO. Quod si aliquis ex parte nostra contra hanc scripturam vel carta venire temptare [.].. Dona Urraca Bermúdez. Facta [kartula] venditionis [.

172-173. H. Clero. 430x635 mm. e A-1. quod si fecerit supradic- tum cautum pectet.º 34. nobili vel ignobili. Oseira. atado 1. AA. de homicidio. [Cauto] etiam omnes hereditates vestras in tribus milibus solidorum. copia simple do XVIII ou XIX.º 35 e atado 2. una cum uxore mea regina domna Urraka et cum filio nostro rege domno Alfonso. n. Inter cetera que regiam maiestatem decorare videntur suma et precipua virtus est sancta loca et religiosas personas diligere ac venerari et eas largis ditare muneribus atque in prediis ac possesionibus ampliare. nisi vos vel ille abatisse quod vobis succederit. . et mando quod de suis hominibus supradictis nulli alii respondeant. Ourense.. pp. c. «Vilanova». (Christus. Documentos medievales. et omnibus sanctimonialibus tam presentibus quam furtu- ris ibidem servientibus Deo. et hoc scritum semper ma[neat firmum]. 518/20. in inferno sit dapnatus. segundo B. nisi suprascripto monasterio et vobis. MADRID. et cum Iuda Domini traditore et [cum Datan et Abiron]. amen. 432-433. et successoribus vestris. SANTIAGO. habeat vassallum in cautis vestris. Et libe- ro et absolvo omnes cautos et hereditates vestras et homines ibi morantes de pecto. MADRID. AHN. 172.SÁNCHEZ BELDA. CT.DURO.. C. Eapropter ego. A-1.C.º 4. In nomine Domini nostri Ihesu Christi. do et concedo Deo et monasterio Sancti Petri de Vilanova et vobis domne Terasie. «Vilanova». d.. GONZÁLEZ. pp. n. 315. maiordomo sive sagioni. segundo B. nulli igitur hominum potentem vel inpoten- tem. ipsius monasterii venerabile abbatisse et successoribus. de fossadaria. p. Si quis igitur tam de meo genere quam de alieno hoc meum voluntarium factum infringere temptaverit. IV. n.LUCAS. conserva fíos de seda amarelos para o selo. Clero. LÓPEZ FERREIRO. 12 e 26. per scrip- tum firmissimum in perpetuum valiturum. B. A Coruña. EXT. n. ut igitur ab hac die et deinceps hec omnia suprascripta firma permaneat iure hereditario in perpetuum. quod nullus. pp. domnus Fernandus. San Paio. p. minús- cula diplomática. fol. p. AA.º 316. domne Terasie. ED. DURO. quos vivos terra absorbuit. n. et quod invaserit vobis vel voci vestre in quadruplum reddat. RX. liceat de cetero in vestras heredi- tates contra voluntatem intrare vel aliquid inde extrahere. alfa et omega). eiusdem monasterii venerabile abatisse. de petito. ut dando terrena adipiscere mereatur eterna. en confirmación de Sancho IV do 2 de setembro de 1286. de rauso et de voce et caracterio et de [enli- za] et de omni fisco et [foro] regio. Documentos reales. iram Dei om]nipotentiss et regis indignationem incurrat.RECUERO. Santiago. SANTIAGO. neque miles. 1536/19. II. et pro temerario ausu partem regis tres mille solidos persolvat.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:19 Página 54 54 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites A. AHN. 935r. en mal estado de conservación. vobis et successoribus vestris concedo et presentis scripti pagina [con]firmo ob remedium anime mee et parentum meorum. Dei gratia Hispaniarum rex. n. Las cancillerías. Fernando II.º 138. C-3.º 365. 443. neque alius homo...

(2ª columna) Fernandus Roderici.º 6 e AHU. 288v..Comes Gomez de Castella. Astoricensis episcopus. cf. p. . 123r/v. cf. AA.Iohannes. Bienes Nacionales.]. Ego domnus Fernandus. domini regis cancelarius.. A-15. Regnante rege domno Fernando Legione. n. EXT.. dona Toda. (Na roda) +Signum [Fern]andi regis Hispaniarum.[Adam]. cf. MADRID. «Doña Mayor Pérez da a doña Toda. 21. Compostellanus archiepiscus. Clero. domi- nans [in Zamora.FERNÁNDEZ DE VIANA. cf. Galecia et Asturiis. A. A-1. Fernandus Fernandi. abadesa de Dozón. Auriensis episcopus. 1511/6. cf]. AHN. n.Goter Goterri. cf.. 121. fol. cf.. Oseira.. «Vilanova». cf.Rabinaldus. Ovetensis episcopus.. (Debaixo da roda) Petrus Iohannis. SANTIAGO. d. [dominans in Trastamar.Gundisalvus. cf.]. una tercera y una cuarta parte de la iglesia de San Pedro de Cudeiro.. jurisdi- cción y derechuras». cf. 235x146 mm.. Lucensis episcopus. hoc scriptum.º 21. mazo 28. 32 1191. «Problemas». Preito entre a abadesa de Vilanova. mense novenbris. cf.. [tenens turiis Legionis. *31 1188. p. proprio robore confirmo.Arias Fernandi.. con todas sus pertenencias.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:19 Página 55 Colección diplomática do mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón 55 Facta carta in Legione. Ourense. agosto. minúscula diplomática.. carta partida por a. era millesima CCXI. Extremadura. 1.Comes Gomez de Gallecia..Arias Fumaz. atado 1. fol. DURO. cf. quod fieri iussi.Arnaldus. cf. n. coa era 1236.h. mazo 1. e Fernando Gutiérrez polas her- dades de Piñor e Santa Baia de Camba. Minduniensis episcopus. 15. signifer regis.Iohannes.º 6. Legionensis episcopus. Dei gratia Hispaniarum rex. scripsi et confirmo...Alvarus Roderici. domini regis maiordomus..Iohannes Arie. (1ª columna) Petrus Suerii. coa data 1198. atado 919. cf. xaneiro. Nuno Fernandi. CT. Fernandus Arie. cf.

216 Et invenerunt] R. 220 sicut [. 231 Guterrit] R.. 227 Frenandus Guterriz similiter] R. 230 cum] R. domna Toda221. FERNÁNDEZ DE VIANA. 232 de equitaturis et de ab in vice] R. Si vero contigerit. Afonso Luz de Felgeira. ego. adiuvemus nos invi- cem pro posse nostro de quitaturis et de abbate232. Fernandus Guterriz231 similiter. . vobis.. 229 Si quis igitur tam ex parte regis vel aliquis homo ad calumpniandam] R. quando abbatissa vel aliqua soror de Sancto Petro ad eius domum vene- rit. qui illam domum tenuerit. et. archidiaconi de Lausada217. quando. 219 et quanta inter] R. et conventu monasterii de Villanova. 223 Blues? cum omnia] R. sim semper227 vobis amicus et vasallus. Martino Petri de Cadron. ar/[. Fernandus Guterri. scilicet. Petro Garsia. Iohannes Garsia. 218 Tabarra] R. Pelagii Bazacu. Fernando Guterriz. Et ego. 121. 225 grando] R. Era Mª CCª XXVIIIIª. 222 IIº] R. cum omni223 sua directura. et230 omni voce monasterii.]um invenientur] R. CT. 226 auforat] R. de media ecclesia de Sancta Eulalia de Camba et de tres casales. facimus pactum et convenientiam de nos- tra hereditate. ut ex parte regis vel alia.º 19. 221 Tota Petri] R. de224 kalendas augusti usque ad Sanctum Michaelem. n. cum omni nostro conventu de Sancto Petro de Villanova. detis nobis XIII modios de centeno. Orta fuit intentio inter abbatissa... et ad invicem228 vos in omni vestra directura pro posse meo. cum215 Fernando Guterriz super hereditates de Pinol et de Sancta Eulalia de Camba. Et inde vene- runt216 in presentiam bonorum hominum. et ita inter219 eos determinaverunt sicut hic scriptum invenietur220: Ego abbatissa. ROMANÍ. 217 Pelagii Luigon. p. 224 a] R. domna Toda Petri. bene pro posse serviat. duos222 in Ermosendi et Iº in Berlaes. et quotum kalendas augusti. nisi forte venerit glando225 vel pruina. et vos. per illum quartarium de Iohanne Garsia. ut teneatis eas tali pacto ut omni anno. qui auferat226. «Documentos». Petro Muniz de Barran218.]] R. cum Dei adiutorio. et etiam clericus. aliquis homo ad calumpnian- dum229 supradictam hereditatem venerit.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:19 Página 56 56 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites ED. Fernandus Diaz de Camba. Pelagii Bervegon. abbatissa domna Toda Petri. 215 et] R. «Problemas». 228 et adiuvem] R.

(Signum). unhas herda- des en Santiago de Arnego e Santalla de Artoño. . Petrus. A-1. 237 vero utrque] R. A Coruña. atado 1. Fernando Petri. n. 215x615 mm. 234 vestrum] R. n. Clero. Iohannes qui notuit et cf. que fuit ex parte patris mei.º 12. in primis sit maledictus et. MADRID. prope aula Sancti Stephani de Carboentes. et iacet illa ecclesia in territorio Kambe. A-1. cum omnibus suis directuris et bonis eidem ecclesie pertinentibus intus et extra per ubi eam potueris invenire pro mea voce et de germano meo Fernando Petri. Sub Christi nomine. quam habeo in ecclesia Sancti Iacobi de Arnego. 33 1192. Si quis vero ex utraque237 parte hoc pactum frangere temptaverit. fol. (Christus). Pelagius. Bienes Nacionales. Et pro inde accepi de te tuo quinione integro et de tua germana Maria Petri 233 et quaando ad iure nostro] R. mazo 1. AA. hereditas nostra sit libera et quieta cum omnia bona sua.. n. d. Fernandus Guterriz. pulsanti eius voci. 1336r. 290r. mazo 19.. et hoc pactum semper sit firmum.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:19 Página 57 Colección diplomática do mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón 57 ad iure233 nostro vel vestro234 venerit in hoc pactum supradictum. sem- per sit firmum. A-15. n.º 3 e AHU. debe- tis nobis dare IIIIor boves boni et IIas vacas et XII reixeilos et duas porcas. Ego Gomez Petri una cum uxore mea Tarasia Pelagii et omnis vox mea tibi germana mea Toda Petri omnique voci tue facio tibi kartam et textum scripture firmitatis im perpetuum valituram de ipsa mea propria hereditate. 238 scriptum] R. ts. Petri Bazacho.º 3. do tibi eam cum omnia bona sua vel ganancia tam ecclesiarum quam layca- rum. Santiago. Gómez Pérez e a súa muller cambian coa súa irmá. Et vos. maio. Toda Pérez. si vero evenerit. et hoc scriptu238. atado 919. minús- cula diplomática caligráfica. fol. et prop- ter illum ganatum dedistis nobis in pignore illum kasale de Fonte. atado 1. SANTIAGO. EXT. 236 maaiat] R. AHN. ts. discurrente rivo de Arnego. De ista igitur iamdicta ecclesia do tibi totum meum quinionem integrum de germano meo. pectet Cm morabitinos. A. ut abitum vestrum mutetis aut ab hoc seculo migraverit235. ts. 235 mitetis aut vel seculo mudaveritis] R. 519/7. ubi Dominicus morat236. San Paio. sit confirmata.º 3. Qui presentes fuerunt: Munio. c.

Bienes Nacionales. Facta karta in era M CC XXXª. atado 1. durante su vida. AA. fol. d. Ego. la tercera parte de Santa María de Dozón y el lugar de Piñeiro.º 33. A-15. MADRID. Clero. dos casales en Ríomalo y uno en Senra». Cod. SANTIAGO.. n. abadesa de Dozón. 1326A/9 bis. atado 919. carta partida por a. pp. 517r. A cambio el convento le da.. Pelagius Munioni tenente Kamba. quisquis fuerit. Pacto entre o cabido da catedral de Lugo e dona Toda. p. A-1. Lugo.GARCÍA CONDE. AHN.. Gomez Petri. (Signum). vel qui voci tue pulsaverit. abadesa de Dozón. 125r/v.p. pariat tibi germanam meam Todam Petri. Pelagius. illa ecclesia duplata vel triplata et ad partem regis pariat CCtos morabitinos. c. fol. Et ab ipso presenti die sit ipsa ecclesia Sancti Iacobi de Arnego de me Gomez Petri et de meo iure sit ablata et in tuo iure et dominio sit tradita atque confirmata usque in secula seculorum. Regnante regi Alfonso in Legione. mazo 28. n. ts.º 33. Si aliquis homo ex parte mea vel ab extranea contra hanc kartam ad irrum- pendum venerit vel ego venero. et iacet ipsa ecclesia in territorio Ventose. n. 16. Martinus qui notui. fol. Tumbo viejo de Lugo. «Munio Fernández da a doña Toda. pp. segundo Risco. AHN.. ts. 210-211.. A. por un canon anual de vinte soldos. Qui presentes fuerunt: Petrus. MADRID. «Vilanova». CT. XLI. EXT. atado 1. Comes Gomecii tenen- te Monteroso. 35 1194. et quotum mense maii. e o seu convento polo que o primeiro lles dá a herdade de Auria. A-1. catedral. que fuit ex parte matris tue domne Urrache Lopiz. minúscula diplomática caligráfica. *34 1192. 168r/v. Martinus. fol. .. 47. B..DURO. 1043B.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:19 Página 58 58 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites de Sancta Eolalia de Artonio. Episcopologio lucense. in hanc kartam manus meas roboro. ts.S. RISCO. 245x70 mm.º 33 e AHU. (Signum). et hanc kartam semper sit firmam. 288v. In sede Lucense episcopus Rudericus. mazo 1. agosto. E. 14-15. y a su monasterio.

º 34 e A-15. et quotum XVII kalendas septenbris. EXT..º 34. sicut habetur in scripto quod nobis ipse inde fecit.Ego Martinus.Ego magister Rudericus. fol. Quod si forte vos vel sequaces vestri post vos non impleveritis nos in bona pace absque omni calumpnia prefatam hereditatem cum omnibus pertinenciis suis et cum omnibus que continentur in scripto. Lucensis thesaurarius <subscribo>. damus vobis et prefato monasterio in perpetuum.. c.º 34. domna Taresia. cum concessione episcopi nos- tri domni Ruderici secundi. hereditatem nostram de Auria. Lucensis canonicus. Lucensis iudex.Ego Pelagius Bervegan. n. A-1. . in anniversario iamdicte abbatisse. cum totis suis per- tinenciis suis et cum aliis omnibus que nobis soror vestra.. videlicet. AA. subscribo. subscribo. archidiaconus. SANTIAGO. et deinceps totam nostram voluntatem de ea faciamus. atado 1.Ego Iohannes. «Munio Fernández da a doña Toda. hoc scriptum quod fieri iussi. subscribo. quod nobis prefata abbatissa fecit. 517r. n. atado 1. cf. Ego Romanus. et religiosos domnabus ibidem Deo ser- vientibus et sequacibus vestris.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:19 Página 59 Colección diplomática do mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón 59 Era Mª CCª XXXª IIª.Ego Iohannes. y a su monasterio. subscribo. facimus vobiscum domna Toda Petri. Lucensis canonicus. cf.- Ego Iohannes. dos terceras partes de Santa María de Dozón y el lugar de Piñeiro».. subscribo... mazo 1. et cum conventu eiusdem monasterii. domina monas- terii Sancti Petri de Decion.Ego Reginaldus. A-1. (En columna) Ego Rodericus. n. cf. 124r. qui notavi.Ego Iohannes. Hoc est pac- tum simul et placitum quod nos Lucensi canonici.Ego Iohannes. per omnia secula seculorum.. quon- dam venerabile abbatissa eiusdem monasterii. Dei gratia Lucensis episcopus. Lucensis can- tor. fol. Damus inquam vobis tali pacto et conveniencia quod annuatim detis inde nobis in capi- tulo nostro VII solidos melioris monete que in terra nostra ambulaverit in festivi- tate Sancti Tome archiepiscopi et martiris. subscribo. cf. abadesa de Dozón. d. Lucensis decanus. cf. *36 1195. Lucensis cano- nicus.. Lucensis archidiaconus. pro anima sua in anniversario suo in hereditatem dedit.. archi- diaconus.Ego Lupus. Lucensis archidiaconus. reci- piamus vel sequaces nostri.

Mando neptis meis. . coram testibus. Cudeiro. domum Suarii Pelaiz. [mando corpus] meus ad Sancta Maria de Ursaria cum lecto meo et mula mea. que est in Riadegos. XII]. cum sua hereditate et seara. Dona Maior Pérez. fol. si autem semen non habuerit ad obitum suum reddat ad Ursaria240. filia de Pelagio Munionis de Rodeiro. Ad Maria Pelagii. et alium in Aveleeda. quas fuerunt de Petro Pelagii. MADRID. Repertorio. Clero. AC. ad Ursariam. n.º 1296. in presencia monachorum de Ursaria: In primis ego. B. do ad Ursaria pro anima eius. Casale de Pena. habeant ipsam hereditatem filiis de domna Maiori. 15B.º 5. in ecclesia de Codario. concedente Pelagio Munionis. 1538/17. et fuit de patre suo Munio Diez. et qui- nionem meum de casale de Auterio. Hereditatem de Argulfi mando ad Sancia Diaz. Ad Sancto Petro de Villa Nova mando quartam partem ecclesiae de Cudeiro et quinionem meum de ecclesia de Dezon et de Sancta Maria de Biduarios ut faciant \mihi anniversarium/. quem ego nutrivi. sit de Ursaria. p. domum de Refronteira. de Didaco Munionis. datándoo no s. quia sue sunt. Oseira.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:19 Página 60 60 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites 37 [s. 145. et rogo eum ut accipiat. domum de Suario Suariiz. 240 Aquí termina a copia de D. Casale de Villa Meana. Ourense. casale de Requexo et de Custodia et hereditates de Benedicti et de Vilar de Monte. incompleta. segundo D. sororis sue. domna Maiore.. scilicet. abadesa de Dozón. AHN. Hereditates alias. ad Ursaria. fai manda de todos os seus bens. Cód. «Vilanova». D. filii de Pelagio Munionis et de Teresia Muninz. XIII. minúscula diplomática.ROMANÍ. Similiter mando porcionem meam de ecclesia de Sancto Vincentio de Riadigos et de hermita de Sancto Petro. DURO. MADRID. et heredita- 239 quod R. pro precio suo teneat eum Sancta Maria de Ursaria quousque habeat ipsam pecuniam. si forte sine semine mortua fuerit. AHN. mando ei here- ditatem de Riadigos. OURENSE. filia de Didaco Munionis. que vocatur Quintanas. que tenebat Didacus Munionis. alterum casalem de Vilar. casale de Palacios. Cód. co consentimento do seu fillo Paio Muñoz e en presenza da súa irmá dona Toda. 251r/v. C. et ut dimittat proinde here- ditates de Trevoedo filiis meis. Mando ad Osorium Iohannis. n. segundo B. unum casalem. ED. 100x290 mm. casa- lem vero quod habeo in vila de Gigundi fuit de domno Gil et dedit eum mihi in arras. scilicet. Hec est manda que239 fecit Maior Petri de omnibus rebus suis coram abba- tisse domne Tude. habeat Ursaria. filio suo. Oseira. habeat eum Guilielmus. Ad epis- copum Auriensem mando Cm solidos. Ipsum etiam quod habeo in Aurea.

39 [s. et prestimo- nium suum accipiant et habeant. Si quis igitur hanc meam donationem et testationem et scripture firmita- tis infringere temptaverit.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:19 Página 61 Colección diplomática do mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón 61 tem de Belarin et de Vilar Minore et duos casales in Vilarino. Noticia das herdades que deu Paio Martínez á súa muller. In Arvosagro de Iusano quanto exquisirem244 de Petro Luce. dona Guntrodo. et unum in Raaldi. monxa de Dozón. Oseira. ED. et sit maledictus male- dictione perpetua usque in sempiternum. In Banicili quanto ganavit cum suo marido. castro medio de Pelagio Milidiz. Guntrodo Eanes. en varios lugares. 241 ospitale] R. 38 [s. MADRID. n. 244 exquisierem 245 Cancelado que f. ROMANÍ. Hec est noticia de hereditate de Ospitali241 que donavit ille Pelaio242 Martinz et sua mulier dona Guntrode. . Deo vota: In Megimenci quanta ei de suas arras. «Documentos». Ourense. AHN. in quasa de Afonso Vermuz. dálle ao mosteiro dous casais en Barrán. Ad monasterium de Eiree mando hereditatem de Matancia de Portu. visigótica caligráfica. In Ventosa. De Lageosa uno casare. XII]. Arvoresagro243 de Susano quanto ganavit cum suo marido. 250x916 mm. A. In Sancti Stephanus casare medio de Arias Petris. quanto ganavit. In Perera que ganavit de Monio Ariz. In casar de Munio Sariz. 1511/17. Kavalaria245 in Arnego quanta ei de sua matre. 242 Pelagio] R. iram Dei omnipotentis incurrat. In Cunarro quanto ganavit cum suo marido. In Maurigaes aquele casare que ganavit cum suo marido de Petro Afonso. Clero. 243 Cancelado que. XII].º 20.

«Vilanova». sive in honorem Sancti Salvatoris et Sancte Marie Virginis vel omnium sanctorum quorum reliquie recon- dite manent in ecclesia et in alctare Sancti Petri de Villanova. auferat Dominus omnipotens memoriam eius de libro vite et non videat bona Ierusalem celestis evo perhenni et secula cuncta. ED. minúscula diplo- mática246. et eodem monasterio de Villanova. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:19 Página 62 62 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites B. MADRID. 1509/14. se puede rastrear la de esta escritura de fundación. Petrus notuit. en la era de 1186. Ourense. do et offero Deo et beate Marie semper virgini et beato Michaeli arcangelo et beato Petro. B. . ad susten- tationem sanctimonialium Deo in predicto monasterio servientium. Villanueva. coa relación dos bens. amen.º 6. siga suyo. (Christus). CT. scilicet. p. junto a Ossera. 14. «Vilanova». sancti Benedicti abba- 246 No reverso: Fundación del monasterio de San Pedro de Dozón. Carta de dotación do mosteiro de Dozón. minúscula diplomática. 84x262 mm. no dice ano ni era. monasterii Sancti Petri de Villanova soror. feita pola monxa Guntrodo Suárez. Quicumque igitur hec duo casalia de hoc iamdicto monasterio dare vel auferre seu alienare aliquo modo presumpserit. apostolorum principis. 27. DURO. que es el año de Cristo 1148. FLETCHER. XII]. p. MADRID. Clero. 165x260 mm. Se alguno le pareciere errado este juicio. AHN. Dei amore et timore compunc- ta. 1566/18. que por ningu- no de los dos nos lleven a la Inquisición. Ego Guntrode Iohannis. amen. 40 [s. Ourense. In honorem Domini et in nomine sancte Trinitatis. sancte Marie Virginis. n. doña Guntroda. in perpetuum habituros. A vida. AHN. CT. Clero. Por la fecha de la donaçión que está en esa de unos sobrinos y sobrinas desta señora. sancte Andree apostoli et sancti Martini episcopi. año de 1151. expresa los bienes. Oseira. DURO. que a mi pareçer sería tres o quatro años más atrás. que es de la era de César 1189. dua casalia in Barran.

et illa de Sancti Stephani. et de mea ganancia. quantum ego habeo sine viro meo. et totam meam hereditatem que habeo in Dezone de ganantia et de parentibus meis. In primis istam hereditatem de Quintana mando ibi. sit maledictus et excommunicatus usque in sep- tima generatione et auferat Dominus eius partem de paradiso. in Superiore Arvosagro unum kasal. et Mexemence quantum ibi habeo. et alia in Ventosa et in Agear. pro remedio anime mee atque mariti mei. Guidus. duos breviales. tres vestimentas de lino et Iº manto de sirico et alio de fustan. et Iº kasal de Meixime. IIos psalterios. et Iº kasal in Botos. et medio de Carragoso. uno missale. et fundavi ea. in Sancto Stephano de Portela unum kasal. In Tuiriz IIIes kasares. de quocumque sit genere. amen. que fuit de Petro Ascaruguiz. quam dedit nobis rex Fernandus pro Bustos. . Ego Guntrode Suariz. De ornamenta ecclesie Iª cruce de Ligno Domini de XIIII morabitinos cum suo pede. et facio testamentum de ipsa eclesia Sancti Petri ad Deum omnipoten- tem. In Roeriz IIos kasales. et illa hereditate de Bidueiros. et una citara et uno fatel. et IIos kasares in Castru Arias. et Iº in Piniol. et cano- nici Sancte Marie ad istam ecclesiam Sancti Petri IIas hereditates in Camba. et quantum habeo in Cenamir. medio de kasal de Gosteo Fernandi de Carrazedo. et fuit de meo patre Suario Petri. In Camba. que fuit de Petro Afonso. de ecclesiario et de laica- rio tota media. illam hereditatem de Sancta Eulalia. que fuit de Sancto Michaele de Vendurio. In Ribas Iº kasal et IIIes mauros et IIIes mauras. et una servicia<l>ia de Hospitale. et Iº kasal in Sancto Tirso. et IIos kasales in Palatios. et medio de Iaian. In Arnego Iº kasal. et casa de Ramiro de Arvosagro. In Decia hereditate de Vilar de Portu Malo et illa servicia<l>ia de Maurelos. et in Senra quantum ibi habeo. Et dedit nobis episcopus.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:19 Página 63 Colección diplomática do mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón 63 tis. sancti Stephani martiris. que comparavi de Ursaria. In Paredes quantum ibi ganavi de Petro Duro. in Barumceli et in Bingaus. illa hereditate de Marianos. et Iº kasal in Barran. quantum ibi habeo de mea matre. et Deo vota. fundavi hoc locum in honorem Domini nostri Ihesu Christi. et illa de Meteriz. flumine Dezon. quantum est directum de Hospitale Iherusalem. Si quis vero de omnibus his rebus istius monasterii \aliquid/ auferre temp- taverit. que fuit de Fernando Odoarii. et de <v>illa de Cuiarro medietatem de illa heredita- te et quantum ibi comparavi de Suario Garcia et de suos fratres. et Iº calice argenteo de Iº marco et quarta de marco. In Mauriganes unum kasal. et illam hereditatem que comparavi cum viro meo Pelagio de Oveco Rodriguiz. atque ganavi eam cum eo. et illa hereditate de Carrazedo. et totum alium meum quinionem que ibi habeo. In Auteiro Iº kasal. que fuit de Guina Petri. et totam hereditatem quantum habeo in Trevoedo. quantum habeo de mea matre. amen. Maior Luz. et illa hereditate de Pereira. que fuit facto in uno marco argenti. totas suas equas bravas et totas meas vaccas. et illa ecclesia Sancte Marie de Dezon. et illa ecclesia Sancte Marie de Carvaledo. subtus monte Mamoa de Cuiarro. et facio textum scripture pro remedio anime mee.

et priori Marie Petri. Martinus. Si aliquis ex parte mea vel aliena250 anc cartulam ad irrumpendum venerit. 247 anuntionis] R. 250x130 mm. 250 Si aliquis ex parte mea turbaverit] R. MADRID. e o mosteiro de Dozón. sit maledictus et pariat regi251 mille morabitinos. 82 (19)x270 (20) mm. Ourense. Clero. A abadesa de Dozón.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:19 Página 64 64 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites 41 1205. do et benedico in perpetuum. 121. 248 Oarie] R. 2. Facta carta sub era Mª CCª XXXXIIIª. (Signum). In Dei nomine.º 21. Qui presentes fuerunt: Petrus. dona Urraca Gómez. renuncia á demanda que tiña inter- posta contra o mosteiro de Sobrado sobre a herdade de Rogitorio e os castiñeiros que alí había. 249 Seragita (su: riscado). A. et quotum252 XI kalendas ianuarii. xaneiro. CT. et de Sancta Marta et de Sancto Iacobo de Arnego et de Sancta Maria de Carvaleda totum meum quinionem mando cum corpore meo ad Sanctum Petrum. Ego Terasia Arie vobis Urraca Gomez. abadesa. . «Problemas». AHN. AHN. a cambio de cento cincuenta soldos. ED. 252 quod] R. A Coruña. p. 1512/4. Fernandus. ROMANÍ. «Documentos». abbatisse Villenove. Oseira. minúscula diplomática. FERNÁNDEZ DE VIANA. facio cartulam agnicionis247 de hereditate mea propria in Amor. 251 regis] R. Clero. cum omni conventu monasterii. Tareixa Arias fai carta agnitionis de varios casais en favor de dona Urraca Gómez. 537/20. n. et casar de Figeiru Odoarit248 in Baran. Et Petrus Mendi qui notuit. sexaginta249 solidos super casale. 42 1217. minúscula diplo- mática. 22. MADRID. casar de Badin in Paredes. decembro. A. Sobrado.

minúscula diplomática. Asturiis et Galletia. Sancia Gomecii. ita ut ab hac die et deinceps absoluti et liberi sitis a demanda illa. donatione mea in suo robore permanente.. pp. et cf. facimus kartam annuntiationis et quitationis de tota demanda quam querebamus in hereditate de Rogitorio et castinariis que ibidem erant. Facta carta era Mª CCª LVIIIª. 43 1220. CT. et karta perpetuum obtineat robur. ts. n. LEIRÓS. RX.. Episcopo Lucense domno Ordonio.º 265. Catálogo. Orraca Gomecii. DURO. et cf. «Vilanova». et cf.Petrus Petri de Codessoso.Lupus Iohannis. Et propter hoc recipimus a vobis Cm Lª solidos. amen. In Dei nomine. cellararius. ts.. n. 290x90 mm. OURENSE. 15-16. ts. et cf. Notum sit omnibus quod ego. abbatissa de Villanova de Dizum. et nos nun- quam in termino illo aliquid queramus. Qui presentes fuerunt: domnus Petrus Martini. A. et cf. et totus conventus monialium eiusdem loci. Regnante rege domno Alfonso in Legione. ts. do sorori mee. Fondo monástico. AC. Tenente Monte Roso domno Iohanne Fernandi. tantum duplet. ts. et cf.Pelagius Heriz. quos expendimus in dedicatione ecclesie nostre. quantum calumpniaverit. ts. Notum sit presentibus et futuris quod ego domna Orracha Gomiz. et insuper iamdicte domne voci C morabitinos pectet.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:19 Página 65 Colección diplomática do mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón 65 In nomine sancte et individue Trinitatis.. Strematura. Archiepiscopo Compostellano domno Petro Munionis. pro quo recepi unum siphum argenteum preciatum in centum solidos minos IIos solidos.- Fernandus Pelagii. vobis abbati domno Henrrico de Superaddo et omni conventui eiusdem loci.Martinus Iohannis. pergamiños.. Facta karta annuntiationis et quitationis in era Mª CCª Lª Vª. Sancha Gómez dálle á súa irmá Urraca canto ten en Alfonselle a cambio dunha copa de prata. et cf.Petrus Heriz. Si igitur aliquis homo contra hanc meam donationem vel venditionem venerit. ts. quicquid iuris habeo vel habere debeo in toto termino de Fonseli.º 265. et quotum IIIIº nonas ianuarii. . valorada en noventa e oito soldos. Si quis igitur contra hoc nostrum voluntarium factum venire tentaverit sit maledictus et excommunicatus et alteri parti D morabitinos exsolvat et parti regie totidem.

Petrus Maurus de Ribas. Urraca Gómez. EXT. minúscula diplomática. clericus. OURENSE. Pelagius Petri. tali pacto quod erradicemus et cultemus illum monte usque ad Ve annos et habeamus eum in perpetuum nos et omnis posteritas nostra et simus semper fide- les vassalli predicte abbatisse el conventu de Villanova.º 252. Munio Petri. Iohannes Ramiriz. carta partida por a. 225x140 mm. sendo vasalos do mosteiro. DURO. ED.º 252. Iohannes Pelagii de Fonseli. Cód. DURO. In Dei nomine. OURENSE. que dicitur Casdenante et Mugildi. Notum sit tam presentibus quam futuris quod ego Fernandus Petri et uxor mea Eldara Petri recepimus a domna253 Urraca Gomecii et conventu de Villanova quoddam partem montis in Villamarin. Petrus Martini de Saa. 15. et non liceat nobis predic- tam hereditatem dare in helemosinam. 253 domina] DURO. Ilduara Pérez. et de omni fructu que ibi habuerimus terciam partem eis exsolvamus per maiordomum suum et quinque solidos omni anno. Petrus Lupi de Vilanova. A. marzo.º 7. 44 1224. p. presbiteri. Recepimus de ipso monte sex modios semente. n. pergamiños. clericus. reciben a perpetuidade da aba- desa de Dozón. et non plus. LEIRÓS. «Vilanova». Fernando Pérez e a súa muller. CT. magister conversorum Ursarie.. Repertorio. prelatus Sancti Martini de Lalin. presbiter. Pelagius notuit. armiger. Fondo monástico. RX. nec vendere similiter. nisi predicto monasterio. . si iusto precio voluerint dare. in die Sancti Martini eis reddamus. AC. cellara- rius. n. Iohannes Petri de Lalin.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:19 Página 66 66 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites Qui presentes fuerunt: Pelagius Ramiriz de Veres. n. pola terceira parte do froito e cinco soldos ao ano. Iohannes Alvus de Saa. Catálogo. unha parte de monte que o mosteiro ten en Vilamarín para que a poñan en cultivo nos próximos cinco anos. presbiter. Iohannes de Barcala. p. Alfonsus Pelagii. qui venit integrare iamdictum montem.k.. Petrus Iohannis. sin autem rustico qui teneatur ad omnia supradicta. et semper predictam abbatissam et monasterium habeant dominium in predictam hereditatem adquerendum ius suum. 214. AC. «Vilanova». Santius Pelagii.. filius iamdicti Petri Mauri.

Iohannes Boon. p. 320x105 mm. presbiter. Fundación..º 291. Testamento de dona Urraca Gómez. Michael notuit. Petrus [. LEIRÓS. 257 Gometti] R. ap.º 291. Alvar Iohannes. est Spiritus] R.DURO. sicut supradiximus. . Petrus Iohannis.. [H]oc est testamentum domne256 Orrace Gomecii257. Repertorio. 256 domine] DURO. remaneat eum. Asturiis et Galetia.. Item dicimus.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:19 Página 67 Colección diplomática do mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón 67 Pars autem que fecerit contra hoc pactum. ad Ve annos. «Vilanova». ED. OURENSE. n. presbiter. cum integritate tamen sensus mei de rebus ad me spec- tantibus huiusmodi259 testamentum condo.. In nomine Patris et Filii et Spiritus258 Sancti. monachus. Ego Orraca Gomecii. infra decem dies non potuerit emendare vel noluerit. p. setembro. A. 993. Oseira. mense marcio. si vocata.]. n. 93 e AHP. Petrus Pelagii. Catálogo. 116. CT. Episcopo Lucense domno255 O(rdonio). Tenente Alva F(ernando) Guterri et ipsa Villamarin F(ernando) Pelagii.. Iohannes Tranzon. minúscula diplomática. Testes: Iohannes. II. AC. Cód.ROMANÍ. ad Villanova. n. RX. amen. OURENSE. cum quanto ibi laborabimus. 258 Spiritui] DURO. EXT. fol. si hoc monte suprascripto non laboramus nec erradicamus. DURO. quod commiserit absolutionem centum aureorum parti alteri teneatur. Fondo monástico. AC. Facta carta era Mª CCª LXIIª. Fernandus Pelagii. clerici. p. Cód. 465r. in egritudine constituta. n. «Vilanova». no que fai varias mandas ao mosteiro de Dozón. pactum tamen in suo robore permanente. Petrus [Pelag]ii. PERALTA. Munio Muniz. Episcopo [Au]riense domno254 Laurenti<o>. pergamiños. Vincentius Alvariz.º 8.º 276. 259 huis] R. 254 domino] DURO. 45 1226. 16. doc. Regnante rege A(defonso) in Legione. 255 domino] DURO.

clerici. abbas Ursarie. Iohannes Pelagii de Afonseli. ita tamen quod teneat ea in vita sua tantum nec liceat eis ven- dere vel alio modo alienare. casale meum de Lalin. et de IIIIor anulis. mando monasterio Sancte Marie de Ursaria totam hereditatem de Afonseli. mando sobrine mee Santie Fernandi. que habui ex dote Garsie Iohannis. Iohannes Fernandi. abbas Ursarie. quas habeo in ipsa villa de Lalin. Et de fructu istorum omnium et de XXXª VI modiis panis veteris. aliud in Iaiam et quinque. 262 debet] R. 263 contraditione hec] DURO. si conventus Villanove voluerit et potuerit solvere debita mea. secundum consilium abbatis Ursarie. duas vacas. in quo habitat Martinus Martini. quibus solutis. Munio Petri. Archiepiscopo Compostellano domno B(ernardo). Petrus Lupi. in quo habitat Martinus Munionis. cuius260 hereditatis magnam partem ab ipso monas- terio receperam. miles. aliud in Oor. de pane novo de Lalin. Petrus Nuni. . magister Rodericus. omnes iste hereditates redeant ad ius et potestatem monasterii Villenove. cum consensu totius conventus Villenove. Facta carta era Mª CCª LXª IIIIª. Quod. exceptis illis duobus casalibus de Lalin. contaditione haec] R. Mando etiam quod. si perse- veraverit in ordine. fratri suo. Monasterio Villenove mando duo casalia in Saa. cum armentis et aliis que ibi habeo. per mensuram de Detia. quos habet Iohannes Pelagii de Afonseli. si abbas Ursarie invenerit ea ad me pertinere debere262. aliud in Iaiam261. Item mando predicto monasterio Ursarie minorum anulum meum sma- ragdinum. quod ei dimittitur. 264 ea] R. Petrus Iohannis de Arnego. sed in morte sua uterque eorum. si noluerint vel non potuerint hoc adimplere. Iohannes Roderici. Mando quod Iohannes Pelagii det Onega Fernandi XXXª II solidos cum tribus modiis panis. et cum duabus vaccis quas habeo in ipsa villa de Lalin. Iohannes Monachus de Marinaos. 261 aliud Iaiam] R. solvant debita mea que inferius scripta sunt. illum. que in eorum morte ad ipsum monasterium de Villanova debent redire. scilicet: duo casalia in Saa. cellararius. Strematura. Pelagius Eriz. mense septenbri. Fernandus Gometii. 265 Cancelado: Mando Santia Petri. 260 cius] R. aliud in Lalim. sine cuiusquam contradictione. recipiat omnes hereditates meas. que nepotibus meis in vita sua tenenda concessi265. hec263 omnia recipiat et tamdiu ea264 teneat. excepto pane veteri. Presentes fuerunt: domnus Fernandus. mando Gometio Fernandi. abbas.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:19 Página 68 68 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites In primis. quod emi. Asturiis et Galletia. Suerius Suerii. videlicet. IIIes in Lalin. qui sunt in Ursaria. Regnante rege domno Alfonso in Legione. liberum predicto monasterio de Villanova relinquat. Tenente Monte Roso Roderico Gometii. aliud in Oor. aliud. conversus Ursarie. donec omnia mea solvatur. prior.

quam. Alfonso IX. monasterium ipsum obtinuit. n. Auriensi episcopo. Documentos reales. setembro. SÁNCHEZ BELDA. p. GONZÁLEZ. XIII die septembris. ED. maiordomo domini regis. Nunone. Afonso IX concédelle ao mosteiro a metade da igrexa de Santa Baia de Camba. n. carta nichilomin[us in suo robore] permanente. magistroscolarum Auriensi. existente cancellario domini regis. Roderico. . A. Infante domno Petro. concedo et confirmo Deo et monasterio Sancti Petri [de Villa]nova illam medietatem Sancte Eulalie de Canba.º 617. Pelagius Martini. ex dona- tione patris mei. Domno Petro Petri. Petrus Eriz. 46 1229. Astoricensi episcopo. que xa lle dera anteriormente Fernando II.º 605. cum [omnibus d]irecturis et pertinentiis suis. Dei gratia rex Legionis et Gallecie. minúscula diplomáti- ca. Pelagius Eriz. conserva catro buracos romboidais dos que pendía o selo. iram Dei et regis in[curr]at et quantum invaserit duplo componat et regie parti in [penam] mille morabetinos exsolvat. CT. MADRID. Nulli igitur omnino hominum liceat hanc mee concessionies et confirmatio- nis cartam infringere vel ei ausu temerario contraire. Ourense. Melón. (En columna) Bernaldo. existente Compostellano arciepiscopo. Afonsus. RX. quod. Oseira. 13. 1516/20. Facta carta apud Me[lon]en. illustris regis domni Fernandi. cum duobus servicialibus ad eam pertinentibus. scripsit. canonico Compostellano. DURO: «Vilanova». secundum quod per instrumentum ipsius mihi constitit evidenter. er[a] Mª CCª LXVIIª. 12. Legionensi episcopo. Limiam et Zemoram. domini regis scriptor. quas habeo in Lalin. Laurentio. roto en varias partes. tenente Legionem. plica de 18 mm.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:19 Página 69 Colección diplomática do mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón 69 Huius sunt testes: Suerius Suerii. Mando etiam Santie Petri alias duas vacas. AHN. 190x220 mm. Clero. Notum sit omnibus per hoc scriptum quod ego Adefonsus. qui presumpserit.

scilicet. carta partida por a. 250x100 mm. n. et quotum kalendas setembris. Repertorio. A. e a súa nai. Adam Fernandi. «Vilanova».. clérigo do mosteiro. dona Maior. ts.. n. et cum matre sua M. MADRID. vende. polo que lles dá a ambos durante a súa vida un casal despoboado na Torre. minúscula diplomática. tali con- ditione quod ipsi M(artino) Iohannis et mater sua. dimitant ad mortem suam quantam hereditatem tenent in manu et in iure in Arvosagro et in Turre monasterio Villenove depopulatam sine aliqua calumpniatione. clerico nostro. freguesía de San Miguel de Goiás. Petri. por sesenta soldos. Qui presentes fuerunt: F. A monxa dona Toda.º 93 e AHP. A abadesa de Dozón. facimus placitum firmissimum cum Martino Iohannis. OURENSE. in vita amborum.º 9. DURO. p... miles. Era Mª CCª LXXXª IIª. M. «reservato usufructu». Notum sit tam presentibus quam futuris quod ego M(aior). fai «placita» con Martiño Eanes. Cód. setembro. 48 1248. Petri ad placitum nostri et eorum. Cód. en mal estado de conservación. 16. Fondo monástico. . Ourense. damus eis unum cas- sale depopulatum in Turre. Froyle. 185x125 mm. Mosteiro de Vilanova de Dozón. 469r.º 623. et carta remaneat roborata.. In Dei nomine. P. abbatissa Sancti Petri de Villanova de Dezon. OURENSE. fol. devolveranllo tras a súa morte con outro en Agrosagro. AHN. n.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:19 Página 70 70 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites 47 1244. Vilanova. 1566/19. 993. et debemus nos defendere vos ad directum et cum vestro directo. L. AC. co consentimento da abadesa do mosteiro de Dozón. CT.h. in quo moratur M. Clero. AC. EXT. DURO. ts. Iohannis qui notuit. 1. ts. A. Martin. ED. ao mosteiro de Oseira as tres quintas partes do casal de Paraíso. minúscula diplomática caligráfica. Si aliquis hoc pactum frangere voluerit pectet alteri parti C morabitinos. pergamiños. amen. «Vilanova».. cum consensu conventus nostri.

dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:19 Página 71 Colección diplomática do mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón 71 ED. 49 1251. Notum sit tam presentibus quam futuris quod ego [domna Toda]. videlicet: unam quintam meam et duas. «Documentos». de sobrinis meis. n. abadesa de Dozón. quos integre iam recepi. setembro. RX. Facta carta venditionis et confirmationis apud monasterium de Villanova.. Martinus Nunonis. ROMANÍ. Regnante domno Fernando rege Castella. p. 121.. CT. Obligo etiam monaste- rio Ursarie meum casale de Carragoso. Oseira. 135x115 mm. Domno Michaele episcopo Lucense. [In Dei] nomine. Sancia Fernandi. Lupus Iohannis. et altera sororis mee Stphanie Petri. quod Super dicitur. domna Marina Petri. ad defendendum ipsum monasterium cum ipsis tribus quintis. Petri Munionis et Urrace Munionis. ROMANÍ. prior. 16-17. MADRID. 54. monialis de Villanova. Legione et Gallecia. AHN. .. iure hereditario. A. tali pacto quod ego teneam prefatas quintas in tota vita mea. dálles «ad vitam» a Pedro Martínez e á súa muller.º 623. sendo reci- bidos como familiares do mosteiro. n. un casal en Munín.d.. Frater Michael notuit de mandato domne Tote. LEIRÓS.. CT.º 23. Dona Sancha. Vendo inquam et concedo iamdictas tres quintas casalis supradictis cum omni voci sua et cum omnibus. descascado en varias partes. Catálogo. cum consensu [abba]tisse domne Maioris et tocius conventus eiusdem loci. domnus Petrus. 1525/12. minúscula diplomática currens. «Problemas». vendo et concedo in presenti monasterio Ursarie de casali de Panizo tres quintas. maiordomus. moniales. capellanus. pp. ED. Qui presentes fuerunt: domna Sancia Fernandi.º 604. FERNÁNDEZ DE VIANA. Clero. Ourense. por setenta soldos ao ano. dona Eximia de Campo. «Vilanova». et post mortem meam. Oseira. con data de 1249. Maria Munionis. Martinus Iohannis.. n. DURO. sub era Mª CCª LXXXª VIª. p. carta partida por a. predictum monasterium Ursarie recipiat prefatas tres quintas in pace et sine impedimento. im perpetuum. scellarius Ursarie. Vendo insuper predictam hereditatem sub parrochia Sancti Michaelis de Goyaes. et directuris et pertinenciis suis pro LX solidis. Dominicus Petri.

M. vobis Petro Martini. 1989. domna Eximia. I. 273 et ita quod] R. Valencia. 267 filigrigia] R. 272 [. «El notariado en Galicia hasta 1300». Qui presentes fuerunt: M. en Notariado público y documento privado: de los orígenes al siglo XIV. et ita sunt273 anni VI. clericus. Et Petrus Martini et domna Eximia. Notum sit presentibus et futuris quod nos Sancia.]] R. 1986. pacaverunt nos pro primis annis Ve271. notarius iuratus de Dozon. Valen- cia.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:19 Página 72 72 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites In Dei nomine. Et nos recepimus domnam Eximiam et Petrum Martini pro nostris familiaribus... 266 voluntate casale] R.. quod vos debetis269 dare nobis in festo Sancti Martini. clericus.] fructus] R. 275 supradictus] R. Lucas Álvarez. Et ipse supradictus Petrus Martini et uxor sua. monacus. dicto Pidrero268. vol. .. et nos debemus amparare supradictum casale tamquam nostrum270. Facta carta sub era Mª CCª LXXXª VIIIIª. 271 pacaverit nos pro primus [. p.. Iohannis. Laurencius [±4]. 270 supradicto casale con quarenta morabetinos] R. 278 Cf. 274 annos hereditatem acceperunt] R. et quotum setembris. Arisius Iohannis. miles et iudex. monacus. [Petrus]278 Iohannis. 277 Borrado por expuntuación amborum.. A. 268 Pedrero] R.. et est in filigresia267 Sancti Iacobi. 269 quod nos debemus] R. Et si in termino sex annorum mortem acceperint274.] atque de ille mandaverint] R. et uxori vestre domne Eximie de Campo. quod habeatis illum in vita amborum pro LXXª solidos annuatim. quod [± 10] in pace in morte et in vita277 et hereditas maneat [± 14] amborum. et conventus de Dozon damus et concedimus spontanea voluntate unum casale266 quod habemus in Monini. 394. clericus. qui notuit. et primo anno habuimus nos homnes fructus272 et directuras. abatisa. debent habere per illud casale supradictos275 denarios de quibus non fuerunt pacati cum ille mandaverit276. quia dederunt nobis CCC et Lª solidos nominatim... M. 276 de quibus [. Actas del VII Congreso Internacional de Diplomática.

datada entre 1244 e 1248 e. M. quam invenissent huius rei. datada entre 1216 e 1262. iurata. Orracam Eriz. abbatissa de Vilanova. dixit quod nichil sciebat. M. interrogatus de professione vel de tempore. et. Garzia. iurata. a prioresa de Chouzán Maior Sancii. iurata. I. Oseira. in Iouzan et post vidit eam accipere ibi ordinem et ille morare fecit per spacium XXti annorum. iurati. Pelagii. debent monstrare Lucense episcopo. Inlar. 1539/1. ut inquisissent et didicissent veritatem utriusque partis et. consilio et mandato Lucense episcopo. quia ibi receperat ordinem. Stephani et uxor sua. Eriz dixerat ei in Vilanova quod tenebat se pro pecator. Pelaii per totum dixit. idem quod primus I. In primis isti iamdicti venerunt ad monasterium de Iouzan et interrogave- runt M. per totum idem quod I. laica. nichil dixit. xa nova abadesa en 1251. laicus. O. 279 A abadesa Maior Fernandi de Vilanova. quare non veniebat morare ad monasterium de Iouzan. super Orracam Eriz.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:19 Página 73 Colección diplomática do mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón 73 50 [entre 1238-1251]279. Maior Fernández. et hereditatem suam. iuratus. Petri. domni Michaeli. dixit quod vidit Orracam Eriz lege in monasterium de Iouzan et vidit eam ibi accipere ordinem. laica. priorissa de Iouzan. Petri. Ourense. abbatissa. laica. Petri. en todo caso. sanctimoniale. minúscula diplomá- tica currens. S. AHN. unde M. et ex alia parte inter Maior Sancii. domno Michaele. Fragmento da investigación feita por dous homes bos para decidir no preito pre- sentado entre a abadesa de Dozón. Martini. A. secundum quod invenissent et didicissent. debent isti duo predicti hanc causam iudicare et terminare. nichil dixit. interrogata de professione et de tempore. sobre os bens da monxa Urraca Eriz. Petri. dixit quod O. excepto quod nichil dixerunt de tempore quando ibi legit. similiter quod O. Et de veneplacito utriusque partis possiti et constituti sun<t> illi duos ombres. Fernandi. e a prioresa de Chouzán.. M. Pelagii dixit. iurata. Orta fuit intencio inter Maior Fernandi. Garzie et V. similiter quod et I. I. dixit quod vidit illam sanctimonialem. per totum dixit. B. Salvatoris. 323x215 mm. scilicet. veritatem. idem dixerunt quod et abbatissa domna M. compo- suissent illas aut iudicassent. copia do século XIII280. . Maior Sánchez. iuratus. et. Garsie per totum dixit. I. dictam abbatissam de Eyree. Clero. iurata. infantem. Pelagius. 280 No reverso: Es de Villanova. sanctimoniale. laicus. MADRID. Interrogata de professione et de tempore. Si autem isti duo supradicti hanc causam iudicare vel componere non potuissent vel noluissent.

clerico. pro verecundia quam habebat. clericus. quia iam tempus erat. Eriz.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:19 Página 74 74 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites A. Iohannis. monachus. Luz. sanctimoniale. quod placeret ei. M. subdiaco- nus. Petri. et de illo loco revertitur ad monasterium de Vilanova. et post quam legit litteras dixit quod prodest priorise de Iouzan. dixit quod vidit O. laicus. E. iuratus. I. Et illa respondit ita: «Non placet mihi amplius ibi morari». Eriz interrogavit eam si volebat accipere ordinem in monasterio de Iouzam. dixit quod vidit O. et tulit litteras Lucensis episcopi. dixit quos fuit cum Pelagio Petri. sanctimoniale. Eriz. in hereditate sua. ad abbatissam de Villanova. quia pro viginti annis quod illud morare fecit vixit hic XLª annos. iurata. et O. aut se inde excusaret. Pelagii de Lama. quod episcopus et predicatores dixerant ei quod veniret mora- ri ad monasterium de Iouzan. Eriz dixerat illi in casa- li suo de Requeixu. quia dicebat quod episcopus eam excomunicabat. miles. De professione dixit quod illo tempore puella et nichil sciebat. et erat ibi O. clericus. laicus. et dixit ita: «ego sum infelix et perdo animam. et audivit ei dicere quod volebat ire ad monasterium de Iouzan ut habitaret ibi. quia non vado ad Iouzan. dixit quod erat in Vilanova et O. domni Michaeli. Eriz venire ad here- ditatem suam de Requeixu. subdiaconus. Eriz sanctimoniale de Iouzan et vidit eam ibi morari. dixit quod duobus annis preteri- tis prior de Iouzan et conventus eiusdem loci miserant illam ad monasterium de Vilanova ire dicere quod O. M. et invenerat se in ecclesia de Vilaiusti. et illa dixit ei quod veniret ad monasterium de Iouzan usque ad fes- tum sancti Iohannis Babtiste. Fernandi. iurata. iuratus. soror. ad monasterium de Vilanova. dixit quod O. dixit quod ante quam acciperet ordinem erat in Requeixu. Et post hoc venit P. unde sum soror. presbiter. iuratus. iurata. iurata. aut excusaret se ab illo monasterio. P. P. T. ubi feci professionem». . \clericus de Vilaiusti/. ¿quare reliquistis monasterium vestrum de Iouzan?». iuratus. et venit O. Eriz. per totum dixit. Fernandi. Pelagii. Eriz. Eriz quod veniret ad suum monasterium. Nuniz. autem Lª. Petri. per totum dixit. subdiaconus. dixit quod erat in Vilaiusti. non poterat venire ad monasterium de Iouzan. iuratus. iurata. Raton: «O. et tamen unde sciebat quod illo tempore quod accipiebant ordinem. quia dixerant illi predicatores quod vivebat in peccato et. Arie. sanctimoniale. frater O. similiter quod et primus I. cum domna Maiori Petri Valoura. quia fuerat inde sororem et volebat venire ad monaste- rium de Iouzan. et abbatissa recepit litteras. E. cum ira abbatis- se de Vilanova. dixit quod erat preses ubi interroga- vit eam I. M. Eriz dixe- rat ei quod dicent priorisse de Iouzan. cum duobus equitibus. sanctimoniale. Petri. similiter quod et M. A. iuratus. sanctimoniale de Iouzan. et fuit cum illo ad monasterium de Vilanova. Eriz. faciebant professionem in sua regula. ut querent eam per episcopum.. autem LXª. Eriz.

laicus. Eriz puellam et infantem in Iouzan. sed una sanctimoniale quam viderat eam ibi dixit ei hoc totum. et dixit quod vidit eam querere eam de Iouzan vivam et mortuam. iuratus. et quod nunquam reversa fuerat ad Iouzan. et postea accepit ibi ordinem. similiter dixit sicut iste alie supradic- te. sanctimoniale. iuratus. dixit quod vidit O. Lupus Pelagii. idem per omnia dixit sicut ipse supradicte dixit. Maior Roderici. insuper unde credebat quod O. sanctimoniale. iurata. iurata. laicus. iurata. dixit quod vidit O. Ordonius Pelagii. Elvira Velasci. Interrogatus de professione vel de recersione nihil sciebat. Gostez. dixit quod vidit O. sanctimoniale. S. Eldara Arie. Eriz accipere ordinem in Iouzan. iuratus. Eriz venerat de Flauzano ad monasterium de Vilanova et quod fecerat pro- fessionem omnibus abbatisis que fuerant in monasterio. laicus. dixit quod reverteretur ad Iouzan. Martinus Sancii. Maria Velasci. sanctimoniale. sanctimoniale. et inde hoc non vidit. quia dixerat ei quidam homo qui viderat hoc. iurata. monacus Ursarie. . sed unde credebat quod acciperat ordinem in Iouzan. per omnia idem dixit sicut et F. iurata. Iohannis. dixit quod non vidit O. quam exiebat inde dixerat quod reverteretur ad Iouzan. Maria Nuniz. Eriz fuit infans in Iouzan et accepit ibi ordinem. iuratus. Elvira Petri. et postea vidit eam petere priorisse domne Maiore Sancii.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:19 Página 75 Colección diplomática do mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón 75 F. et quod vidit petere eam priorisse domne Orrace Oveci. laicus. quando ibat. et quod vidit illam ire ad hereditatem suam. similiter scit et Elvira Petri per omnia dixit. ut eam acciperat. iurata. conversus Ursarie. iuratus. et quod audivit dicere quod in vita quisierant eam in Iouzan. iurata. a diebus abbatisse domne Tarasie. similiter sicut et Maria Nuniz per omnia dixit. F. Ovecus Petri. per omnia similiter dixit sicut alii isti supradicti. Et insuper super hoc addidit quod erat unde certus. Interrogatus de tempore dixit quod erat per spacium Lª annorum. monacus Ursarie. sanctimoniale. et quod vidit illam venire ad hereditatem suam. dixit quod bene sit pro veritate quod O. et post hec vidit eam per mandatum exire ad monasterium de Iouzan. Suerii. idem per omnia dixit sicut ipsi supradicti. idem per omnia dixit sicut Maria Velasci. et postea vidit eam accipere ibi ordinem. Eriz puellam venire ad Iouzan et quod accepit ibi ordinem. Marina Fernandi. Gustez. et non vidit eam revertere. Eriz infantem in monasterio de Iouzan et legit ibi. et addidit quod audivi dicere aliis qui viderant eam ire ad hereditatem suam et quod illa. et credebat quod vixerat in Vilanova per spatium sexaginta annorum. sanctimoniale. per omnia dixit sicut Ordonius Pelagii. et addedit quod audivit dicere aliis qui viderant eam exire monas- terii de Iouzan et ire ad suam hereditatem.

d. varias herdades nas terras de Lemos. In nomine Domini. abadesa de Dozón. do et dono et inter vivos firmiter concedo vobis. Dona María Muniz dálle á súa filla. pro directo meo. domi- no I(ohanne) Fernandi. c. in Toleto. s. similiter per omnia dixit sicut isti supra- dicti.º 39 e AHU. atado 3. Archiepiscopo Compostele domi- no J(ohanne) Arie. Si quis ex parte mea contra hanc meam voluntariam donationem factam alio modo venerit. Interrogatus de tempore vel de professione nichil sciebat. filie mee. laicus. EXT. fol. 17. A-15. . in Murzia. prior eiusdem. 16. ita tamen quod ego debeo tenere et possidere predictas hereditates in tota vita mea. DURO. donna Maria Munis. sicut uni ex ipsis. atado 919. B. SANTIAGO. copia do século XVIII. per omnia dixit sicut isti supradicti. amen. Sancha Fernández. Sancie Fernandi. 935v. Episcopo Auriense domino J(ohanne) Didaci. CT. et alii filii mei dividant inter se ad mortem meam vel post dederint partem vestram hereditatum et bonorum meorum. Limia. AHP. cantor. 290r. n.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:19 Página 76 76 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites Interrogati de tempore nichil sciebant. in terra de Limia et in Lemos et in terra de Bubal et in Luucis et in terra de Castella de Bubal et in Andrade. OURENSE. Petrus Dominici. DURO. idem per omnia dixit sicut isti supradicti. Dominicus Petri. quantam hereditatem habe et habere debeo. fol. sit maledictus et pectet voci regis quingentos morabitinos. nomine vestro. «Vilanova». «Vilanova». mazo 1. atado 3. Bienes Nacionales. 314v/315r. iuratus. in monasterio de Azivario.º 39. n. fol. Notum sit presentibus et futuris quod ego. abbate de Azivario. Libro 1238. decimo septimo kalendas septembris. laicus. in Sibilia. in Geen. n. Regnante domino rege Alfonso in Castella et in Legione. AA. Presentibus: Domino I(ohanne) Ordonii. Mosteiro de Aciveiro.º 39. iuratus. Clero. mazo 19. n. A-1. ED. Fernandu Peter. Martinus Pelagii. iuratus. fols. 51 1255. agosto. in Corduba. Petrus Martini. p. d.º 10. Martinus Iohannis. tam laycariam quam ecclesiasticam.º 28. abbate de Camanzio. prior eiusdem. n. abbatise monasterii de Villanova. sacrista. Sebastianus Pelagii. 130r. A-1. vos detis unicuique eorum partem suam de predictis hereditatibus quas ego vobis donavi pro parte vestra bonarum mearum. Búbal e Andrade. con reserva de usufruto. Facto scripto in era MCCLXXXXIII. Episcopo Lucense domino Michaele. laicus.

con data era de 1264. 18. A-15. freguesía de San Martiño de Pazos. p. mazo 19. 17. quod teneatis illum casale in vita vestra amborum. 290r. et detis inde ad monasterium medie- tatem pannis et lini per nostrum maiordomum. atado 3. c. dictus Vultoran. «Vilanova». fol. mazo 3.º 41. et pro directuris de ipso loco annuatimxsolidos et I directum in festo sancti Petri de VI panes tritici et I almude de vino et unam collectam. 150x145 mm. pergamiños.º 14. con data era 1264. . Et ipse Petrus Iohannis paret ipsam hereditatem iam predictam bene. abadesa de Dozón. d. scilicet quod tenuit Iohannes Alvarii. AA. cum omnibus exitibus et pertinenciis suis.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:19 Página 77 Colección diplomática do mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón 77 Iohannes Fernandi. fol. Terasie281 Arie. monachus et cellararius monasterii Sancti Claudi. A-1. Notum sit omnibus tam presentibus quam futuris quod ego. Petrus Alfonsi. 283 rumpleverit] DURO. atado 3. nostrum casalle que habemus in loco ubi vocatur Palacius de Monte.º 11. Dona Sancha. dálles «ad vitam» a Pedro Eanes e á súa muller. interfuerunt. Petrus Perez.º 41 e AHU. n. S(ancia). Petrus Pelagii. baixo diversas condicións.. 138r. n. DURO.d. Et detis pro luctuosa XV solidos. 52 1256. et ipsum maiordomum det vobis semente et despensis. o casal que ten en Pazos de Monte. et uxor vestra. minús- cula diplomática. atado 919. et totum conventu<m> eiusdem loci damus et concedimus vobis. et ipse P(etrus) Iohannis de quanto monte rum- peverit283 debent levare inde Iº novo. sendo vasalos do mosteiro. carta partida por a. SANTIAGO. miles. Si quis igitur contra hanc cartam venire presumpserit pariat alteri parti C aureos. fol. n. et carta in suo robore permaneat. 935v. EXT. Tareixa Arias. Et sedeatis nostros vasallos et monasterium amparet vobis ad directum. AA. scripsit de mandatu et rogatu predicte domine Marie Munis. n. Petro Iohannis.º 41. A-1. CT. 282 fontem] DURO. miles de Curantes. ad montem et ad fontem282 et vallem. abbatisa de Dezon. «Vilanova». monachus eius. Vilanova. qua- lis solet inde dare. A. DURO.. SANTIAGO. Et si forte venerit a istum P(etrum) 281 vestre Terasia] DURO. xuño. n. ED. Bienes Nacionales.

quod \quando/ [± 20] per duos omines bonos. et sit vasallus meus fidelis quis moraverit ipsum casale. MADRID. totum sit vestrum et liberum de nobis. Et de ante Ves annis qui venerit transetis. 210x131 mm. Notum sit omnibus presentibus et futuris quod ego. abadesa de Dozón. et uxori tue. P. prelato Sancti Martini. domna Sancia Fernandi. Et de pos morte vestra. o casal de Outeiro. qui interfui et scripsi. Testes qui presentes fuerunt: (1ª columna) N. tali conditione quod detis inde mihi vel voci mee VIes quarterios de pane annuatim. xaneiro. A. et quotum XIIII kalendas iulii. I. per mandatum eiusdem monasterium Villanove. et det mihi luitosam ad obitum vestrum. Clero. istam heredi- tatem non pectet penam placiti. AHN. 284 soferre] DURO. 53 1259. Suerii. frater suus. un moio de centeo. abatisa de Villanova. Et si forte venerit grandum ou geada veniat maiordomum meum et levet medium de novo quod habuerit. 1528/17. Petri. sendo vasalos do mos- teiro. quod teneatis eum in vita vestra. et placitum stet in robore. Et qui hoc pactum rumperit es parte mea vel de vestra pectet parti alteri Cm solidos. . per talega de Burgo. A. Dona Sancha Fernández. Facta carta sub era Mª CCª LXLª IIIIª. Episcopus Auriensis I(ohannes) Didaci. por seis cuarteiróns de pan. prelato ecclesia de Barran. miles... Suerii. maiorino maiori in tota Gallecia.e. Suerii. Dominici. Arias Nunii. Et ego Petrus Dominici. Archidiacono in Buval A(defonso) Petri. et IIos quarterios de millo el VI solidos de denariis pro festo Sancti Martini. Et debetis morare meum casale vos aut filio vestro. do tibi. Rege regnante in Legione et Castella domno A(defonso). (2ª columna) Arias Iohannes. Petrus Pelagii de Cibran. miles. gran mancha de humidade central. dous cuarteiros de paínzo e seis soldos ao ano. quamtum habere habueritis. Mariña Pérez. Martino Martini. publicus notarius. unum modium de centeno.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 78 78 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites Iohannis vel uxorem suam minguam quem non possunt eo ferre284. Oseira. L. meum casale de Auteiro. Ourense. Marine Petri. quod fuit de matre mea. dálles «ad vitam» a Martiño Martínez e á súa muller. Tenente opidum Albe R(oderico) Suerii. minúscula diplomática currens. carta partida por a.

Clero. a súa muller e os seus fillos e tras a súa morte a terceira parte. 13. Episcopo in Auria domno Iohanne Didaci. domna Oraca Petri.. det mihi terciam. 54 1259. e outras condicións. monges de Villanova. Maiorino maiore domno Rodericus Garsias. monges de Vilanova. carta partida por a. el. AHN. Ourense. frater eius. tali conditione si ego voluero vendere aut subpinorare ad vos donam Santiam Petri vel voci vestre. Et ad obitum vestrum detis mihi terciam vestra voce. et debetis modo incipere laborandum. Maria Fernandi. B. de ipso loco unde morat Iohannes Pelagii usque ad rivum. Arias Lobo. in era Mª CCª LXLª VIIª. quod vos facie- tis me. vendetis vos in tali loco inde quod mihi bene istum forum faciant. Et de ipsa leira. MADRID. Et ideo dederunt mihi pro foribus Ve solidos et medio in vita sua. Tenente Castellam con Bolo de Senda Gundisalvus Iohannis. et de sua voce dedit mihi luctuosa preciata in X solidis. et si ego non possum conparare nec subpinorare.h. 196x143 mm. Notum sit omnibus hominibus tam presentibus quam futuris quod ego. rota na parte superior dereita285. gótica textual formata. notarius publicus de Castella. ts. 285 No reverso: No pertenece al monasterio. 1529/7. scilicet quanta est: sunt Ve leiras nominanter partidas. que iacet ante domum de Petro Suarii. Santia Petri. qui scripsi et inter- fui. sendo vasalos do mosteiro de Dozón. Regnante in Legione et Castella rege domno Adefonso. Petrus Sebastianus.. exitum inde haba- lem. clericus. maiordomus. tali conditio- ne quod det inde quartam de quanto ibi habuerit et ganaverit.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 79 Colección diplomática do mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón 79 Facto placito in mense ianuarii. dicta de Lobaes. et esset semper meus vasallus hominem quod ibi moraberit et omnis vox sua. Petrus Fernandi. domna Maior Suerii. . Qui presentes fuerunt: Iohannes Fernandi de Rivolo. dum vivi fuerimus. Et ego. setembro. Sancha Pérez fai pacto con Pedro Eanes sobre cinco leiras que ten xunto a Ponte Arenteiro pola cuarta parte da produción e cinco soldos ao ano. [Pe]tro Iohannis. tibi. et concedo me et uxor mea et filiis meis pro vestri vassallis. facio pactum et placitum inter me et vos bene firmissimum [h]oc scriptum esset valiturum usque in perpetuum per capitulum Sancti Petri de Villanova et per presentiam bonorum hominum de ipsa hereditate quam habeo iuxta Ponte Arintario. Oseira. Martinus Fernandi. quales boni duo homines. Petrus Michaelis.

º 40. fol. toda a herdade que tiña en Agrosagro. ts. Era Mª CCª LXLª VIIª. canonico et presbitero. d[e a]volorum meorum Anirim« [±2]asa Aniri[±4] octorgada cum suis antiquis locis omniquecumque parte [±6]. n. ts. fa[cimis] kartula vendicionis de hereditate mea que abeo in vila nominata Arvosagro.. Guntrodo Fernández. ts. A-1. A-1. In Dei nomine. Maria Fernandi et Marine Fernandi et Petro Fernandi.. ts. roto en varias partes. Espicopo Michael sede. ts. Martino Muniz. minúscula diplomática. n. Regnante Alfonso in Legione. mazo 3.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 80 80 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites Qui presentes fuerunt: Michael Petri. una cum [. atado 3.. Roderico Gomescii.] bone pacis et voluntas vobis omnibus germanis meis. por dezanove soldos. fol. EXT. atado 3. Mariña. 130r. frater Petro Iohannis. scilicet [pre]cium XVIIII solidos et de precio nichil apud vos non remansit. ts. d.º 40. Petro Suarii. Munio Muniz. Iohannes Iohannis. 55 1259. episcopo in Lucense sede. 152v. . Matheus Pelagii qui notuit. Et magis pectet XLa solidos voci regia. véndelles aos seus irmáns. AHU. quotum idus setembris. Guntroa Fernandi. María e Pedro Fernández. discurrente ribulo Arnego. tenente Monteroso. Munio Diaz prelato Sancti Stephani. et semper rei [±3] cum vestro iure. Matheus Pelagii qui notuit. Dono Ruderico Gomescii tenente Monterroso. Era Mª CCª LXLa VIIª. debaixo do monte Navego e xunto ao río Arnego.[Pe]lagio Iohannis. n.. ts. A-15. filla de Fernando Rosado.. filia Fernando Rosado. Colección Blanco Cicerón. AA. Regnante rege Alfonso in Legione. A. Maordomo Petrus Pelagii. Si aliquis venerit vel venerimus [ex] parte mea vel extranea ad irrumpen- dum istum placitum esset maledictus et excomunicatus et cum Iudas traditore in inferno sepultus.. parroquia de Santo Estevo de Carboentes. SANTIAGO. SANTIAGO. 137/19. monte Navego... 89x255 mm. ts. Michaele. c.º 40. ts. Notum sit omnibus tam presentibus quam futuris qod ego..Petro Pelii. ts.. Domna Toda abbatisa de Villanova.Stephano.. Qui presen[te]s fue[runt]: Pelagius Monaco. ts. Petro Pelagii. amen. Ista hereditas iacet prope [scist]erio Sanci Stephani Carbonenssis.

Martinez] R. Martín [Moo]go291. freguesía de Salvador de Barbantes. coa mesma data que Duro. 289 composiçom] DURO. 290 Nuniz] DURO. Feyta a carta en era de mil et CCCos annos.º 57. R. abadessa de Villanova de Deçom. 19. et permeesca a carta en [seu r]evor. ED.º 1009. abade de Oseira. maio. todo vosso erdamento que avedes et devedes a aver. Testemoyas: Ares Núnez290. véndelle a don Pedro García. Sancha García. 288 touquinegra] DURO. R. permítelle á monxa Sancha García dispoñer de canto ten.ROMANÍ. que faz a abasessa con seu convento et per consello que ouverom con o bispo don M[iguel.. do 19-maio-1262. prellado de Barram. «Vilanova». por mil trescentos soldos. un casal en Barbantes de Alence. domna Sancha Fernández. . de suu con o conven- to dese meesmo lugar quitamos a vos. Oseira. 291 monago] R. Pedro Eanes. monxa de Dozón. don Miguell. Martín Eanes O Vello. documento seguinte e rectificación ás notas dos seus editores anteriores. Sancha Garsia. Conuçuda cousa seya a quantos esta carta viirem287 et oyrem que eu. ome da d[ita] abadessa. Incluído no n.º 12. Esto foy pola raçón que eu quitei aa vestiaría. capellán desse lugar. de Lugo. que pey]te aa outra parte mil moravidís et aa voz do rey outros mil morabedís. Dona Sancha Fernández. et as con- pras et as gaanças que y fecerdes. 57 1262. incluído no pretendido do 29-maio-1272. 19]286. B. Et se alguén veer contra esta compossiçom289.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 81 Colección diplomática do mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón 81 56 1262 [ante maio. abadesa de Dozón. 286 Cf. capellán de Villanova de Deçom. prellado da iglesia de Carvoentes. Et esto façemos porque cómpre a nos et a vos et per mandado et per consello de nosso bispo. n. touquenegra288 de Villanova dese meesmo lugar. 287 virem] DURO. Pay Corza. n. DURO.

n. n. filia Garsie Roderici et Sancie Vermude. per omnia mea habita et habenda. in Castella et in Bullo de Senda. et eiusdem loci conventui vestrisque sucessoribus illum meum casale. 294 Tauteynus] DURO. de quo precio me esse bene pacatam. OURENSE. iudex domini regis in Buval. Xº IIIIº kalendas iunii. Et promito defendere monas- terium Ursarie. in terra de Buvalo.ROMANÍ. P(etrus) Petri de Sancto Petro de Venbibre. CT. ad montem et ad fontem. caixón 55. en vez de era [Mª CCCª]. Xº IIIIº kalen- das iunii. 217. . abbati Ursarie. Rodericus Tauteryus294. 292 CCC] DURO. in Buval.. 17. OURENSE. pergamiños. «Vilanova».º 1009. domno Petro Fernandi. IIIIº kalendas iunii». carta in suo robore permanente. Iohannes Arie. sigilli munimine roboratam. quod iamdictus abbas et conventus petierunt293 a me. 293 pecierunt] DURO. Nicolaus Fernandi d-Estrumil.. Notum sit omnibus presentibus et futuris quod ego.º 6.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 82 82 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites A. Arias Didaci de Vanga. cum predicto casali. cum omnibus suis pertinenciis.º 12.º 56) Si quis autem contra hanc cartam vendicionis venire presu<m>serit meam male[dictionem habeat] et monasterio Ursarie mille morabitinos pectet. In Dei nomine. DURO. pre- sente et concedente filius meus. EXT. ome de iudex supradictus. cuius tenor talis est: (Inclúe documento n. presento eisdem cartam scrip- tam abbatisse Villenove. LEIRÓS. AC. n. quod habeo in villa que vocatur Barvantes da Alenze. Catálogo. (Signum). notarius domini regis in Orzellon. coa data correcta. ambos coa data 1272- -maio-29. p. Et pro eo. n. quod nunquam inquietarent ipsos abbatissa de Villanova et episcopus Lucensis. Qui presentes fuerunt: Fernandus Iohannis. Estephanus Arie. sub parrochia Sancti Salvatoris de Barvantes. presente fui et scripsi et hoc signum meum apposui. Oseira. ED. n. Cód. Iohannes Paris de Vanga. Arias Petri de Barvantes. DURO. Arias Hodoarii. ts. Fondo monástico. RX. et facio ipsam scribere de verbo ad verbum in ista carta mee vendicionis in perpetuum valituram. monialis de Villanova. «Vilanova». AC. p. Gundisalvus Giraldez. Estas son testemuyas du outorgóu: Estevo Ares. Repertorio.º 894. 295 Barueytus] DURO. Sancia Garsie. vendo vobis. Laurencius Arie de Barveytos295.º 894. atado 280. Facta carta [era Mª CCCª]. ao ler «era [Mª CCCª] Xª. pro precio mille CCorum292 solidorum de alfonsiis et pro anima mea. Ego. amen.

fol. 104.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 83 Colección diplomática do mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón 83 58 1265. Et quicumque [± 8] movere vel frangere. b. Et de ipsis casalis est unum in Piniol. EXT. en recoñecemento. in Barrio de Yuzela.. n. minúscula diplomá- tica currens. AA. sciendum est quod ista casalia supradicta. nunquam removeatur nec mutentur in aliis. Da[tum ± 20] ii. in Tamalag[± 4]. rectores Ordinis Sancti Benedicti in regno Legionensi [± 20] facimus nostrorum sigillorum munimine communiri. s[cilicet] de quo moniales ipsius monasterii habeant vinum per unum mensem annuat[im].. Oseira. 302r. fol. no mes de agosto. A-1. Ourense. abbas de M[± 17 Leg]ionensis. A. damus et concedimus ipso monasterio prepha- to Villenove VIIIº casalia. SANTIAGO. et alium in Strumil et in Sancto Cipriano. . libro 9 de foros. Noverint universi presentem paginam inspecturi quod nos. Et ut hoc in] dubium venire non possit. conserva buracos para o selo pendente. domnus Petrus Vitalis. Clero. 1531/7. á abadesa e aos que a acompañasen. sive abbatissa seu quisquis alius. Et dictum vinum sun[±8]. d. atado 1. quod ego tribuo vestiario. Un clérigo recoñece que o beneficio de San Xillao de Ribela é de padroado e pre- sentación do mosteiro de Dozón. [. así como albergue para as cabalgaduras. et unum in Coruyal et Relovum.º 1725 e A-1.]. et alium in Melees. *59 1266. [± 8] pitancia annuatim. unha cea e albergue. Maior Fernández dálle ao mosteiro de Dozón oito casais en varios lugares para que a comunidade poida dispoñer de viño ao ano. nos. MADRID. Mayor Fernandi Sancte M[arie] de Dezon. AHN. n. videlicet in augusto. sub era Mª CCCª IIIª. 95x160 mm. carta etiam nichilominus in suo perma[nente robore. roto en ambos os laterais. pro anima mea et de patris mei et matris mee. et in ipso casa- li dicto de Melees de monialibus ipsius monast[erii] pro pitancia. polo que lle debía dar ao ano un xantar.º 19. sit maledictus [± 10] mora]bitinos aurei domino regi.

de una vaca. Marine Petri. In Dei nomine.. Oseira. sicut modo damus vobis. scilicet de uno iugo boum. carta partida por a. vel mulier mea non potuerimus morare in ipso casali. cum sua filia aneleira vel simili ei. gótica textualis currens. et uxori vestre. damus et concedi- mus illud nostrum casale de Nugeiras. Petrus Iohannis. AHN. populata ita supradicta est. et si unus ves- trum obierit. Placitum fautum sub era Mª CCCª Vª. et foros. Ourense. vobis.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 84 84 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites 60 1267. qui notuit. tali condicione quot laboretis eum bene et paretis. (Signum). . Adefonso tenente Monteroso. casalibus] vai inmediatamente antes da subscrición notarial. 28. alius debet tenere istud casale et isto foro in vita sua. MADRID. Notum sit presentibus et futuris quod nos. iuratus notarius de Dezun. debemus ibi dare istam populanciam. freguesía de Santa María de Dozón. amen. et in tali simili debetis istud casale dimitere populatum ad dobitum (sic) vestrum. Si quis nostrum istud pautum frangere voluerit. Dono Stephano adeantado in Galecia. Et facere servi- cium debetis abbati per se et monasterio sicut facitis modo vel melius. pola metade dos froitos ao ano. xullo. sicut modo utuntur in ipsis aliis casalibus296. et detis nobis medietatem per maiordomum nostrum de quanto in eo laboraveritis. Michaele episcopo Lucense. et placitum maneat in robore suo. et unam porcam. salvo os especificados. abbatipsa (sic) Vilenove. Et si ego. Sancha Fernández. Et nos debemus vos amparare et defendere ad directum vestrum. 220x110 mm. abadesa de Dozón.e. Sancia Fernandi. con diversas especies animais para repoboalo. polo que lles dá o casal das Nogueiras. sicut sunt positi. si potueri- tis. in omnibus diebus vite vestre. et conventus eiusdem loci. faille «placita ad vitam» a Pedro Eanes e á súa muller. Adefonso regnante Legione et Castelle. et quotum Vº kalendas augusti. pectet parti alteri L mora- bitinos. exceptis peris et orto de nabal et legumen. 1531/16... et seemus quitus et liberi daliis rebus. de una porca. cum omni voce sua. de octo rexelis. Laurencius Martini. Mariña Pérez. Petro Iohannis. et VIIIº rexelos. et ad dobitum (sic) amborum ista hereditas debet remanere quita et libera in pace monasterio.. manu domini regis. 296 exceptis. B. Et damus ibi vobis una iuga boum et unam vacam. cum sua filia aneleira. Clero.

atado 3. 1532/11. d. 15.º 45 e A-15. abril. Vilanova. freguesía de San Cristovo de Lobelle. minúscula diplomática cursiva. Vilanova de Dozón. «Vilanova». mazo 3. 297 No reverso: Villanueva. atque omnibus dominabus eiusdem monasterii.º 45. Dilectis in Christo domne Sancie Fernandi. A. Devotionem quam vos ad ordinem nostram habere pia fratrum relatione cognovi. adiciens nichilominus de gratia speciali ut. 62 1274. Ourense. recipio. o intercambio de oracións e a participación de ambos os cenobios nos bens espirituais. véndelle a Maior Fernández. Clero. anno Domini Mº CCº LXXº. pp. «vestiaria» do mosteiro de Dozón. Plenam vobis tenore presencium bonorum omnium participationem concedens. fratrum minorum in provincia Sancti Iacobi minister et servus. n. Frater Pelagius. ED. 130v. . CT. n. IIª feria post dominicam Quasimodo. 17-18. vos ad universa et singula fratrum nostrorum suffra- gia. atado 3. A-1. DURO: «Vilanova». MADRID. quando obitus uniuscuiusque vestrum in nostro provinciali capitulo fuerit nuntiatum. pergamiños. fol. Frei Paio. AA. canto ten en Vilar de Mulleres.º 13. Sancha Fernández. fol. SANTIAGO. DURO. AA.º 45. por trescentos oitenta soldos afonsinos brancos. c. muller do carniceiro de Ourense Pedro Domínguez. salutem et pacem in Domino sempiternam. que per fratres nostros operari dignabitur cle- menciam Salvatoris. conserva os buracos de que pendería o selo297. Ourense. affectum sincere caritatis acceptans ac eidem devotioni vicissitudinem rependere cupiens salutarem. en Dozón. n. Oseira. n. minúscula diplo- mática currens. A-1. 135x160 mm. María Fernández. tam in vita quam in morte. EXT.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 85 Colección diplomática do mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón 85 61 1270. abbatisse monasterii Villenove de Dezon. 215x135 mm. A. fiat pro vobis sicut ibidem pro consimilibus fieri consuevit. SANTIAGO. febreiro. 113r. AHN. ministro da orde franciscana na provincia de Santiago. solicita da abadesa de Dozón. Datum apud Villamnovam. 21.

dálles de por vida a Afonso Eanes. quam hereditatem et vocem ipsa301 Maria Fernandi habet in parrochia de Lobelli. Alfonsus Petri. in loco qui vocatur Vilar de Mulieribus. et con- ventui eiusdem monasterii. por cento corenta soldos afonsinos brancos ao ano. Si quis igitur contra hanc cartam venire temptaverit vel eam in aliquo infringere voluerit. Domingo. faber. 63 1277. vendit domne Maiore Fernandi. videlicet CCCtos LXXXta solidos alfonsis alborum. capellanus de Villanova. o seu irmán. 299 lugo] DURO. Martinus Petri. XVº kalendas marcii. 2. quia302 totum precium ab eadem domna Maiore et conventum pro ea confitetur integre recepisse. Dona Sancha Fernández. 301 ipsam] DURO. Testes ad hoc adhibiti et rogati: Martinus Dominici. carnificis Auriensis. 302 quod] DURO. . 303 terminatis] DURO. confessor. iram Dei habeat et quantum quesierit in dupplum restituat et voci regie nomine pene sue temeritatis303 Cm morabitinorum persolvat. sendo vasalos do mosteiro e pagando loitosa. de emptione300 et de foro. 300 comparatione] DURO. ex parte filii sui. freguesía de Santiago de Toubes. de lucro299. Petrus de Freyxeedo. publicus et iuratus notarius Auriensis. e a outra persoa o lugar de Barrela. Et ipsa Maria Fernandi debet et promittit deffendere semper ad directum dictam donam Maiorem et conventum supradictum cum ista hereditate et voce per se et per omnia bona sua. abadesa de Dozón. Electerii Petri. Regnante in Legione et Castella rege domno Allfonso. dictus Topete. Facta carta Aurie. ad hoc adhi- bitus304 et rogatus interfui et scripsi.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 86 86 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites Notum sit omnibus presentibus et futuris per hoc scriptum perpetuo vali- turum quod298 Maria Fernandi. Michael Salvatoris de Codario. 298 quo] DURO. de patrimonio. Laurentius Martini. Episcopo Aurie domno I(ohanne). abril. in perpetuum concedit totam hereditatem et vocem de avoengo. 304 addibitus] DURO. vestiarie monasterii de Villanova de Deçon. Et Ego. (Signum). Item predicta Maria Fernandi quitat et absolvit predictam domnam Maiorem et conventum sepedictum de omnibus illis que ipsa domna Maior et con- ventus ab ea usque nunc habuerunt. uxor quondam Petri Dominici. era Mª CCCª XIIª. carta nichi- lominus suam obtineat firmitatem.

Et primus istorum trium qui hobierit debet dare unum morabetinum pro luctuosa.. Alfonso Iohannis. tali condicione quot labo- retis eum bene et paretis. pola metade do viño e a terceira doutros produtos ao ano. Ourense. MADRID. et si forte ista moneta exierit debetis nobis dare istos denarios predic- tos per quantitatem illius. et quotum IIIIor nonas aprilis. un almude de viño e outros produ- tos... pro omnibus que laboraveritis et abueritis in eo. Et quislibet vestrum voluerit comrumpere hoc factum pectet parti alteri C morabitinis et abeat iram Dei omnipotentis. illud nostrum casale quod habemus in Barela. maio. o casal que posúe o mosteiro en Reza. ts.. Dominico Iohannis. AHN Clero. quos vobis modo damus. ts. Oseira. Ourense. abadesa de Dozón. notarius de Dezum.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 87 Colección diplomática do mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón 87 A. 1536/2. 1535/10. et germano vestro. AHN. et tercius XV solidos. Qui presentes fuerunt: Martinus Monacus. et faciatis nobis istud forum anuatim de illo in pace. qualem nominaverritis ad hobitum vestrum.l. capellanus de Villanova. et sint de ista moneta blanca vel per quantitatem illius. 25... ts. minúscula diplomática currens.. Laurencius Martini. pro die sancti Micaelis de vindemis. 64 1280. qui notuit.d. sub cathena Sancti Iacobi de Teuges. Et ille homo qui habitaverit in illo debet esse noster vassallus in vita et in morte. Notum sit presentibus et futuris quot nos. A. minúscula diplomática currens. ut haveatis eum in homnibus diebus vite ves- tre. domno Alfonso regnante Legione et Castelle. Carta finita. Mariña Eanes. e aos seus dous fillos. Domno Iohanne maiorino maiore in Gallecia. et secundum X solidos. . durante as súas vidas. ts. por San Martiño. 116x139 mm. et alio homini. dálles a Xoán Domínguez. Iohannes de \Bara/ Referta. et detis nobis de illo annuatim CXXXX solidos de alfon- sis blancis. (Signum). 135x151 mm. Clero. Damus eum casale vobis cum hom- nibus pertinentibus et vocibus suis. MADRID. Pedro e Mariña. Dominicus Iohannis. et ad hobitum istorum trium debet istud casale remanere in pace monasterio predicto cum IIIIor rexellis. Oseira.. sendo vasalos do mosteiro. Martinus Iohannis. et carta maneat in robore suo. e mais unha taleiga de castañas verdes. carta partida por a. domna Sancia. Petrus Micaellis. et conventus eiusdem loci damus vobis. carta partida por a. á súa muller. Era Mª CCCª XVª. ts. abatisa Villenove de Dezum. o día de San Pedro. Dona Sancha.

Petro Iohannis et Marine Iohannis.. et nos debemus vos amparare et defendere. pola terceira parte do froito. Conuçuda cousa sega a quantos esta carta viren e oyren como nos. con todo o convento 305 No reverso: Es de Villanova. et unam pixotam et unum almu- de de vino et VI panes tritico anuatim. sicut est in ipso casali de veteri tempore. Et debetis esse nostri vassalli boni et fideles in vita et in morte. de quanto laboraveritis in illo. de Xoán Gutiérrez e de Maior Pérez. Sancia Fernandit. Petro. et conventus eiusdem loci damus vobis. in omnibus diebus vite vestre. A. et de millo \tertia/. et carta maneat in robore suo. et terciam partem de civeyra et de ordeo. Petrus de Deo. minúscula diplomática currens305. 140x115 mm. Item debetis dare nobis anuatim de vestra parte duos modios de vino in salvo. Clero. cum omnibus pertinenciis suis. in die sancti Petri. a herdade que comprou de Vidal. qui notui et fui presens. María e Urraca Pérez. et de tritico \medeo/. . in die sancti Martini. Sancia. ts. AHN. abbatissa de Vilanova de Deçon. et VI solidos de bona moneta.o. 1536/7. Qui presentes fuerunt: Martinus Iohannis de Carvalledo. Ourense. abadesa de Dozón. Item debetis dare nobis unam talegam de castaneis viri- dis et unum almude de vino.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 88 88 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites Era Mª CCCª XVIIIª. Carta facta regnante rege Adefonso Legione et Castella. Notum sit omni- bus presentibus et futuris quod nos.. Iohanni Dominici. tali condicione quod laboretis eum bene et paretis.. Dona Sancha. et ad obitum vestrum debet remanere istud casalle predictum in pace abbatisse et monasterio. sicut melius potuerimus. capelán de Bobadela. Sancio merino maiore in Galecia. Oseira. et unum plandium. abbadessa do moesteiro de Vilanova dee Deçón. MADRID. illum nostrum casalle. et quotum octavo kalendas iunii. Marine Iohannis. et medietatem nucis et castaneis et de sirico et de legumine. sicut dant alii nostri homines. per hominem nostrum. Ego. et uxori vestre. Et quis hoc frangere voluerit pectet parti alteri C morabetinos. ellecto Auriense. afóralle perpetuamente a Domingo Pérez. Martinus Monacus. Arias Petri Longo. quod habemus in Reça. et detis nobis inde anuatim medietatem totius vini. carta partida por a. et duobus vestris filiis. 65 1281.

fol. 66 1283. p. A-1. atado 919. e depoys de morte de Domingo Pérez deve essa herdade sobredita aficar senpre en una pessoa que faça este miismo foro ao sobredito moesteiro. se vender quiserdes. EXT. dona Sancha Fernández. d. Catálogo. e a carta permeysca en seu revor. Os que presentes foron: Pedro Domíngez de Bidueyros. II (1943). RX. n.SANTIAGO. OURENSE. Pedro Migeelez. e dedes ende a terça de todo fruyta que Deus y der a dona Moor Fernández. LEIRÓS. n. Bienes Nacionales. Fondo monástico.º 66. AC. fol. que a scriví per ma<n>dado da sobredita abbadessa e de todo o convento. Cód. en EMP. «Un documento de las benedictinas de Albeos».º 1373. «Vilanova». 134v. pp. mazo 34. Eu. 5. DURO. pergamiños. e que se non quisermos comprar deverdes a vender aa tal home que faça a nos este foro. e sega home de vossa semilare. A. p. LEIRÓS. Domingo Pérez ou quen ficar en vossa voz devedes a vender ou sopinurar a nos. Dona Constancia Fernández dálle «post mortem» á abadesa de Dozón. xullo. e outorga- mos a herdade que comprastes de Vidal e de Orraca Pérez e de María Pérez e de Moor Pérez e de Johán Gotérrez. «Vilanova». n.º 14. AC.º 516. debendo de tratala tras a súa morte como a unha compañeira e facerlle un aniver- sario. caixón 24. n. . minúscula diplomática currens. n.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 89 Colección diplomática do mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón 89 desse miismo lugar.º 32 e AHU. para a «vestiaría». Era Mª CCCª Xª IXª. 504. atado 73. CT. 17. Domingo Oárez. AA. 150x130 mm..º 32.. b. o casal de Alemparte. fol. 291v. touquenegra do sobredito moesteiro per seu home en quanto ela for viva. damos a vos. freguesía de San Cibrao de Las. capelán de Bovadela.º 28. Et vos. Regnante rey don Afonso en León e en Castela e en todos seus reynados. ED.DURO. OURENSE. fol. con data do 3 de xullo. E quen a aquesto quiser passar aga a maldiçón de Dios e peyte aa voz del rey C morabedís. n..º 1373. A-1. Pedro de Dios. mazo 2. 190-191. 127r. Domingo Pérez. Don Afonso teente Monterroso. per tal condiçón que vos que a lavredes e a pare- des ben. libro 2º de foros. Johán da Lama arçipreste de Deçón. e depoys da morte de dona Moor Fernández fazerdes este meesmo foro ao sobredito mostei- ro. A-15. n. 81. Aras Pérez de Castinneyras. Goter Pérez meyrinno en Galiza. n. Repertorio. atado 2.

. 2. 306 Conuçuda] Conucuda DURO.. sergente (sic) da aabbadessa. o cal casar jaz su sino de San Çibraao d-Eilaes307. 310 I] i DURO. escriví esta carta per mandado das partes e puge y meu sinal en testimuyo de verdade. 309 como aia] coma a ia DURO. o meu casar d-Alemparte. Os que presentes foron: Domingo Arez. capelán do moesteiro.. 311 aia] a ia DURO. ts. que foy persemte315. Lourenço Ares. Lourenço Martínez. E esto faço de meu cor e de mina voontade308 por moyto ben que me vos façedes. e peyte CC moravedís. Santiago. Feyta a carta era de mille e CCCtos e XX e I ano. filla que foy de don Fernand-Ares e de dona María Muniz. con todas súas dereituras e con todas sas pertiiças.. e a carta esté semper em súa revor. 307 d-Eilaes] der Laes DURO. abbadessa do moesteiro de Villanova de Dezón. os caes a tera sorvió313 vivos. perlado de Samt-Estevoo de Carvoentes. ts. A. e ao con- vento dese meesmo lugar. 312 aaquesto] aa esto DURO. 314 perlado] prelado DURO.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 90 90 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites Conuçuda306 cousa sega a quantos esta carta viren como eu. dou a vos.. (Signum). E o meu fillo ou quen quer que da mina parte ou da estraya veer que aaquesto312 quiser pasar aia mina maldiçón e a de Deos con Datán e d-Abirón. ts. que a repite outra vez cando aparece a palabra. ts. 313 sorvió] sorveo DURO. Sancho IV confírmalle ao mosteiro de Dozón o privilexio de couto outorgado por Fernando II. e que me dedes raçón coma aia309 companeyra. 315 persemte] presente DURO. os meos ao senor da tera e os meos aa parte. perlado314 de Santa María de Dezón e maordomo da aabbadessa. ts. 67 1286. e segan condanados con eles no ymferno. 308 voontade] voentade DURO. e o quoto V días andados de juyo. setembro. Pérez. Domingo Anes. que o aiades pois mia morte livre e quito praa vistiaría por erdamento. e a mina morte que me tenades I310 anal e me façades tanto como aia311 companeyra. notario iurado do conçello e das justiças de Deçón. dona Costança Ferrnández. Eu. dona Sancha Ferrnández. Lourenço Ares.

Sancho IV. pero debe de haber unha equivocación nas centenas. abadesa de Dozón.º 48. Martín Falconero. AA. San- cha Fernández. confirmando al mismo tiempo un privilegio de Alfonso VII». en abril de 1295. otorgamos este privilegio e confirmá- moslo e mandamos que valla en todo tienpo assí en el como dize. 434r.º 10. Documentos. de Córdova.º 842. atado 1. que un catro. ED. SÁNCHEZ BELDA. b. sobredicho rey don Sancho. documentada por primeira vez en 1294. 3r. 128r. «Vilanova». AHN. en [era de mil e trezientos] e veint e quatro años. A-15. o ano 1295. Yo. polo tanto.º 30) E nos. de Sevilla. libro 13 de foros. GAIBROIS. don Sancho.º 11 e atado 2.º 11 e fol. mazo de bulas n. minúscula diplomática currens. p. copia coetánea. Clero. por la gracia de Dyos rey de Castiella. 311 e A-1. de Murcia. y en todas las demás heredades que tenía. n. DURO. n. De León. Cabía. A-1. 316 No extracto pon «era 1334». roto. . Sepan quantos esta carta viren como nos. de Galizia. pois. Ourense. Lévanos a isto a morte de Sancho IV. 123v. sería máis fácil confundir un dous cun tres. n. mazo 1. fol. d. fol. vimos privilegio del rey don Fernando de España fecho en esta guisa: (Inclúe n. fol.º 48. aparece como abadesa Teresa Rodríguez. la fiz escrivir por mandado del rey. RX.º 126. mazo 2. EXT. supoñendo que se trataría de «1324». n. nunha lectura ou ditado rápidos. n. CT.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 91 Colección diplomática do mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón 91 B. 1536/19. de Jahén e del Algarve. que era del monasterio. Con todo. lunes. mentres que a súa antecesora. 26. SANTIAGO. *68 [1286]. a posibilidade de que a era fose «1333» e. n. Oseira. «Sancho IV concede a doña Teresa Rodríguez. Burgos316. E porque esto sea firme e estable mandamos seelar esta [car]ta con nues- tro seelo de plomo. Non obstante. todos los dere- chos que pertenecían al rey en el coto de San Estevo. 277x280 mm. fol. MADRID. Neste suposto habería que atrasar o tempo en que foi abadesa dona Teresa. en el año terce- ro que el [rey sobredicho reynó]. de Toledo. deixará de ser nomeada en 1283. dos días andados del mes de setiembre. Fecha la carta en Santiago. A-14.

Era de mil. per mandado da priora. d. modios de ceveira per boa taleyga. muler.. E quen contra esto quisser passar peyte á outra parte vel á voz do rey a pena do plazo de suso nomeada. Lucas. e esto seer conplido per todas vossas boas e de essa vosa muller sobredita. pola abadesa. atado 3. Clero. Acordo realizado pola prioresa de Dozón. Miguel Viviance.]317. Esté pleito e.. a ante quam. per carta serrada e sellado de seelo dabbadessa e do convento de. «Notariado en Galicia». sobredito cassar a esse devandito moesteyro quito e livre. p. Ourense. do moesteyro devandito foy dado por donna Toda. volleste que eu. n. qual eu lyí. co permiso da abadesa... clérigo de Ruvián. 69 [1275-1286]..º 8 e A-15 fol. sobre un casal.. c. que tragía essa prior desuso dita. (Signum). per uquer que vaam.. [. atado 3. en moi mal estado de conservación. A-1... d. en toda vossa vida.. cavaleyros. 317 As datas extremas dadas polo notario.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 92 92 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites EXT. A. n.º 8. 935v. Eu. AHN.. 165x135 mm. carta partida por a..... AA. MADRID. 1551/9. días antes kalendas mayi..h. minúscula diplomática currens.º 8. lo leyxar poblado de un iugo de boys e de suas vacas e de VIIIº rexellos. e. fol. notario iurado in Deça. a non ser que atrasemos o tempo en que foi abadesa a súa sucesora... 393-394. e a vosa morte dambos avedes.. abbadesa do moesteyro de Villanova. María Garçía. como s.. e pleyto e pllazo esté en sua revor. cf...... CT.. Oseira. 27. plazo escriví e confirmei e sinal meu y puge in testemoyo de Garçía. en que andava outorgado. donna. «Vilanova». donna Sancha Fernandes... e convento desse mesmo lugar fazemos e outorgamos... A-1.. n. como indicamos na nota anterior. SANTIAGO. pp.ca. E vos ave- des a dar cada anno. e de Domingo Fernández. . abril. e de Iohán Martínez. 128v. mazo 3. DURO. e de Roy Fernandes de Nozeda e Martín Eanes... Sancha Fernández. e a post quam..

Don Martín.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 93 Colección diplomática do mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón 93 70 1287. Et non fagan ende al. Yo. que fagan tener e guardar a todos aquellos que se convosco abieneren. Lourenzo Pérez. A Coruña. para que poida realizar avinzas cos recadadores dos décimos no arcebispado de Santiago e nos bispados de Ourense. EXT. 560x135 mm. B. Sancho IV dálle poder ao seu escribán. Et aque- llos a que vos dierdes vuestras cartas de la abeniçia. Varios 2. et que non lo deyen de fazer por mis cartas que seyan dadas ante mi depoys. de Toledo. RX. yo las otorgo e las averé por firme para yamás. agosto. AA. San Paio. de Córdova. selladas con vuestro seello. n. atado único. Sepan quantos esta carta viren commo yo. merinos e aportelados e del arçobispado e dellos obispados sobredichos. A-11. SÁNCHEZ BELDA. Salamanca. do poder a vos Lorenço Perez. Affonso Godínez. e a tódolos conçiejos. 2. la mandó fazer por mandado del rey. si non a ellos e a quanto que oviesen me tornaría por ello. de Murçia e de Jahén e del Algalbe. de León. Et sobre esto mando a Estevan Núnes. mío escrivano. don Sancho. alcalles. Clero. Et desto vos mandé dar esta carta seellada con mio seello colgado. pola gracia de Dios rey de Castella.º 8. que ninguno non les pase a éllas. juizes. dos días de agosto. 522/81. con las vuestras cartas de la abeniçia. Santiago.º 862. obispo de Astorga e notario en el reyno de León. . e a los otros merinos que alá por mí andaren. Martin Perez la fiz escrivir por mandado del rey. minús- cula diplomática currens. et con los otros que ovieron a dar algo en las dézimas e las non dieron. copia coetánea. justiças. era de mille e CCCos XXV annos. así como nos mosteiros e conventos desas dioceses. de Galiza. de Sevilla. Documentos. commo la é por firme. mio merino mayor en Galizia. Dada en Salamanca. o ellos convosco. MADRID. Et todas aquellas cousas que vos fezerdes con ellos. AHN. SANTIAGO. Tui e Lugo. n. \yo me obligo/ de les dar mis cartas con mio seello colgado. que podades por mi e en mío numee fazer abeniçia con los cogedores que cogeren las dézimas de los clérigos en nel arçobispado de Santiago e en los obispaddos de Orense e de Tui e de Lugo et con tódolos monesteyros e órdines e arciprestes e clérigos e renderos e con todos aquellos que tienen algo de las órdines.

MADRID.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 94 94 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites 71 [post 1287. A-11. e reçebii delas jura corporal- mente. Santiago. conserva os buracos de que pendería o selo. 319 Repetido na fin de liña ossa. 318 Cf. n. AA. libro 7 de foros. e sabe verdade da abadesa deste moesteiro e das donas deste luguar. 3-ante 1291]318. n. escribán do rei. CT. A-1. Varios 2. commo sobredicho es. San Paio. Et por lo comprido poder que eu traga de noso señor el rey. achey que este moesteyro avía ben e compridamente paga- das estas sobredichas dézimas dos seys annos. «Vilanova». Sepan quantos esta carta viren commo eu. febreiro. p. SANTIAGO. 26. EXT. «Provisión de Sancho IV por la que manda que no se cobre pecho alguno al monasterio de Dozón». Et desto le di esta carta seellada con mio seello colgado. fosse a saber se o monesterio de Sant Pedro de Villanova das donas avía paga- das as dézimas dos seeis annos que as o pedía al rey don Alffonso. E digo e deffendo de parte del rey que ninguno non seya ossado319 de les ninguna cosa demandar sobre esta razón. A Coruña. AA.º 8. Et por la verda- de que fallé por la abadessa e por las donas do lugar et por la pesquissa que fiz. 522/8. Clero. . documentos anterior e posterior. Dada III días de frebeyro. A. Lourenço Perez. AHN.º 1029. escrivano del rey. fol. na que consta que o mosteiro de Dozón pagara as décimas dos seis últimos anos do rei Afonso X. *72 1291. 12. do este moesteyro por livre e quito destas sobredichas dizmas para senpere yamás. fol. DURO. atado único. EXT. E sobresto fiz pesquissa en no couto por los oms boos del. 560x135 mm. SANTIAGO. minús- cula diplomática currens. b. Resultado da busca que fai Lourenzo Pérez. 235v.

cinco soldos e outras especies ao ano. a ter de nos. donna Tereisa Rodriguez. Dona Tareixa Rodríguez. Johán Vidall. e hun voso filo. «Problemas».d. e que nos dedes del de renda cada ano II quarteiros pela tega de Jagán. 74 1297.º 1677. 185x112 mm. á súa muller. pergamiños. capelán. e convento dese lugar damos e <o>torgamos a vos. abadesa de Dozón. minúscula diplomática currens. unha regueifa e tres galiñas ao ano. Fondo monástico.. 180x105 mm.] que persente foy. freguesía de San Miguel de Goiás. xaneiro. n. minúscula diplo- mática currens. Testemoyas: Afonso Eanes. Era de mille CCC XXX e III anos. A. Sancha Pérez. Xoán Vidal. o casal de Alemparte.º 25. afóralles a Pedro Domínguez. e hũa regeifa e III galinas. dálles a Fernando Domínguez. . que he su cadea de San Migell de Goyás. 1537/18. AHN. Cunuçuda cosa seya [a] quantos esta carta vyren commo nos. vista esta carta per manda[do] das partes escrevy. OURENSE.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 95 Colección diplomática do mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón 95 73 1295. E contra esto quiser pasar aga a malldicón de Deus e peyte á voz do rey C morabedís. A. ROMANÍ. 13.. por cinco moios de pan. á súa muller.. que leva quatro ceremís dereytos. sendo vasalos do mosteiro. p. e a carta vala en sua revor. 320 No reverso: Escritura de la abadesa de San Pedro de Vilanova. freguesía de Santa Mariña de Esmeriz. abbadesa do mosteyro de Villanova de Decón. Oseira. carta partida por a. Martín Martĩσ. Dona Tareixa Rodríguez. por dous cuartillos. María Paz. e Migell Lourenço. que no perteneçe a esta casa. n. Eu. esto sega sen grando e sen geada. Ourense. o noso cassar d-Allemparte. FERNÁNDEZ DE VIANA. Ferrnán Domínguez.. 29. roto na parte esquerda320. novembro. Vasquo Ferrnandeσ. AC. e a unha voz o casal de Vilarbó. o quoto tres d[ías] por andar de janeyro. CT. e a vosa muller. 121. MADRID. ED. Clero. «Documentos». notario jurado en terra de Decón de mao [de] Lourenço Rodrigueσ. e ao seu fillo. notario del rey don Fernando en te[rra de] Búbal e de Castela e de Bolodesendea e de [. María Paa[z]. abadesa de Dozón.

maio. notario iurado de Dezón de mao de Françisco Pérez. «Vilanova».º 49. A-1. dúas terças de çeveyra e ũa de serodeo. n. e LX ovos por Natal. damos e outorgamos o nosso cassar de Villarbo. Pedro Domínguez. e non nos fareedes outro senor arrostro. CT. Conosçuda cousa seia321 a quantos esta carta viren e oyren como nos. E quen a esto passar peyte aa outra parte C moravedís.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 96 96 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites ED. capelaas do moesteiro sobredi- to. fol. qual nomeardes á vossa morte. e iaz su cada de Santa Marina d-Ermeriz. 435v/436r. E eu. Diego Pérez. sen grando e sen geada. 321 seia] seya DURO. e nos dedes del cada ano. 18. RX. que seia vossa semilduue. e a carta esté sen- pre en súa revor.º 1667. fol. notario del rey. per tal con- diçón que o lavredes ben. Testemoyas: Domingo Eanes. 323 CCC IX] CCC e X DURO. «Vilanova». e IIII capoes. p. . DURO. 128r. n. vosa] DURO. Ve moyos de pan per teega qual correr en esse lugar.º 15. seu sobrino.º 49 e A-15. XIII días andados de novembre. e seeren pagados no mes d-agosto por dereytura. abba- dessa do moesteiro de Villanova de Dezón. dona Tereiga Rodríguez. Dom Afonso bispo en Lugo. Lourenço Ares. mazo 2. Sancha Pérez. con outorgamento do convento desse miesmo lugar. crérigo de Requeyxo. Pedro Moogo. «Traslado de la donación y confirmación que hizo el rey don Fernando IV de la donación que hizo don Sancho del coto de San Pedro de Villanueva de Dozón». e a õõã322 voz. AA. e a vossa muller. don Fernando reynante en todos seus reynados. LEIRÓS. e unum edum. a vos. Domingo Iochannes. 20. SANTIAGO. d. A-1. Era M CCC XXXV anos. escriví esta carta e fiz y seu sinal que é tal. DURO. e Ve soldos de qual moeda corría no tempo que andava en era de mil e CCC IX323 anos. b. (Signum). atado 2. n. e vos seerdes nossos vassalos boos e obedientes. 322 õõã] por vosa. EXT. Catálogo. *75 1300. e nos devédemosvos a anparar e a deffender así como ós outros nossos vassalos. n. Feyta a carta.

A. abadesa de Dozón. que esté su o sino de San Martyño de Paaços. Oraca Pérez. que está cabo o casar d-Oseyra. Item damos a vos o noso herdamento de Vyllaryño324. 218. Repertorio. freguesía de Santo André do Castro. apús morte de Pedro Núñez e de súa moller. Ourense. Oseira. abadesa e donas e co<n>vento do moesteyro sobredito. Vaasco Fernández. o noso casar que o moesteyro á en Pacos de Montes d-Alende. García Pérez. Clero. OURENSE. EXT. e a carta valla en seu revor. e o quodo XXV días andados de março. donna Tereyga Rodríguez. e se morer hu fiquen ao outro. con todos seus jures e con todas súas pertii- sas. marzo. MADRID. per tal preyto e per tal condicón que vos anbos que os teyñades en toda vosa vida. o casal que o mosteiro ten en Pazos de Monte de Alende.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 97 Colección diplomática do mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón 97 76 1301. Urraca Pérez. Doming- Eannes e Miguel Laurenço. Cuynnucuda cousa seya a quantos esta carta viren como nos. AHN. Aras Enanes. damos e outorgamos a vos. . 1539/6. Era Mª CCCª XXXVIIII annos. o casar que elles tee<n> de nós en Bareyros. dito Faryña. atado 283. e teynaos en toda súa vida. a herdade de Vilariño. n. capellz (sic) do moesteyro. obrigamos pellos bees do moesteyro anpararvos con estes casares e con este herdamento en toda vosa vida. e a vosa moller. teente as vezes de Nuñ-Eannes. freguesía de San Martiño de Pazos. que de nos ten Pedro Enanes (sic) de Saar. que ora de nos ten Martín Moñiz. Johán Domínguez de Vermoe. caixón 55. 173x155 mm. 25. Lourenço Enanes. Cód. e apús súa morte que fiquen livres e quitos ao moesteyro sen niún enbargamento. en un con- nas donas e conno co<n>vento dese meesmo lugar. minúscula diplomá- tica currens. E nos. abadesa do moesteyro de San Pedro de Villanova de Deçón. Dona Tareixa Rodríguez.º 93. mayordo- mo d-abadesa. fiia de Pedro Núnez e de Maryña Anes. E se nos ou allgén pollo moesteyro contra esto pasar á voz del rey peyte qua- tromil maravidís e a vos dobre quanto vos demandar. AC. escriví esta carta per mandado d-abadesa e do con- 324 Correxido o n sobre ll. Testimoyas: Johán Pérez. Eu. q<ue> esté su o syno de Sant-André. Fernán Fernández. Gómez Enanes (sic) d-Eyree. e un casal en Barreiros. Damos a vos eses casares sobreditos e este herda- mento sobreditos a montes e a fontes. dálles por vida a Fernán Fernández e á súa muller. Maryña Annes. notario púbrico del rey en terra de Temes e de Villaúxe. dito Collado. prelado de Santa María de Deçón. Item damos a vos325. p.. 325 a vos] repetido.

AC. OURENSE. Aras Enanes. E se nos ou algén da nosa parte contra esto pasar. á voz do rey peyte dous mil maravedís e a vos dobre quanto vos demandar. Cód. minúscula diplomá- tica currens.º 94. e a carta vala en seu revor. Lourenç-Eannes Collado. per tal preyto e per tal condiçón que as teyñades en toda nosa vida e apús nosa morte que partades con vossas yrmããs. freguesía de San Vicente da Grade. notario púbrico del rey en terra de Temees e de Villaúxe. e afóranlles a herdade de Loureiro Hermo. o casal de Quintela. Oraca Pérez. n. atado 283. e o quynón do ygregario. Oseira. tras a súa morte. Pedro Núñez e a súa muller. 26. Era Mª CCCª XXXVIIII annos. e a vosa moller. e seu siñal hy puge per seu mandado en testimoyo que tal este. Ourense. A.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 98 98 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites vento sobredito e do notario sobredito. Fernán Fernández. as partan as súas irmás. p. e seu sinal hy puuge per seu mandado en testimoyo que tal este. Pedro Núñez. 1539/7. Repertorio.. a quinta parte de dous casais en Vilarello e outras propiedades. MADRID. . e a nosa herdade de Lloureyro Hermo. marzo. escriví esta carta per mandado das partes e do notario sobredito. hu chaman o Pumar. dou a vos. AHN. su o sino de Sa<n> Miguel de Bocyños. (Signum). que teñen do mosteiro de Dozón. (Signum). Clero. caixón 55. e quinta de dous casares en Villarello. traspásanlles a Fernando Fernández e á súa muller. que nos teemos de Villanova. que nos hy ficou de donna Oraca. Eu. para que as teñan durante a súa vida e. Dou a vos este casar sobredito e estes herdamentos sobreditos a mon- tes e a fontes. 120x155 mm. 77 1301. tee<n>te as vezes de Nuñ-Eannes. Miguel Pérez. Testimoyas: Johán Domínguez de Vermõee. Garçía Pérez dito Faryña. ome de Pedro Núñez. con todos seus jures e con todas súas pertiisas. o noso casar de Quintela. EXT. su o sino de Sant-André. que esté su o sino de San Viçenço de Grade. en San Miguel de Buciños. en um con mĩa moller. Cuynuçuda cousa seya a quantos esta carta viren como eu. 218. Mariña Anes. Gómez Enanes d-Eyree. Urraca Pérez. e o quodo XXVI días andados de março. Maryña Annes.

e otrosí hera sinada con signo de Francisco Pérez. e el letrero no se podía vien leer. Busca realizada por Fernando Yáñez de Garañanes. Garcí Pérez. d. en su vida de amas. e sina- da con su signal. 130v. dies e seis días de junio. sobre as exencións que tiñan os habitantes do couto de Dozón. . vieno doma Theresa Rodríguez. según que en ella parescía. A-1.º 85). amen. E esta abadesa adelante mostróme otra carta de doña María Fernández. los derechos que él havía en el coto de Dozón. ama de la infanta doña Isabel. con su sello. xuíz en Búbal e Castela. Sepan quantos esta carta vieren como ante mi. Era de mil e trescientos e quarenta e un años. e mostróme un previllejo sellado con o selo de nuestro señor el rey don Fernando en que decía que otorgava a esta abadesa e a su hermana. e puse en este traslado mi sinal en testi- monio de verdat e que es atal. era de mil e trescientos e quarenta <e un> años. en el mes de marzo. 328 Borradas seis letras. a pedimento de Juan Peres de Ponte e de Miguel Dias de Mear fise trasladar de vervo a vervo en mi presencia. In Dei nomine. mazo 3. nin rasa. «Juan García vende varias propiedades en Santiago de Sa. Fernand Yañes de Garañanes. Traslado notarial326. n. 79 1303. San Andrés de Vilarello y San Salvador de O». el qual sello era fecho a manera de un escudeto. nin cancelada en ningund lugar. La qual pesquisa yo.º 48. sobredicho notario. En confirmación de Fernando IV de 1312-07-12. B. notario sobredicho. EXT. AA. juez del rey.º 48 e A-15. e era sellada con un sello colgado. María Rodríguez. 327 Víbal] por Vúbal. e después de muer- te de esta abadesa e de María Rodríguez que fincase al combento e al monasterio de Villanueva de Dozón. marzo. abadesa del monasterio de Villanova de Dozón. atado 3. e en medio de este sello era figurado de un castillo.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 99 Colección diplomática do mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón 99 *78 1302. en la qual carta decía que les dava todo derecho que ella havía en el coto de Dozón assí como ge lo diera el rey don Sancho (a quien Dios perdone) y que ge lo confirmara el rey don Fernando por sus cartas. E afrontó por ante328 mi a Juan Núñez e a Juan Pérez e a 326 Este es traslado de la pesquisa sobredicha fecha por Lorenzo Rodríguez. juez del orden de Víbal327 e de Castella por Rui d-Orantes. público notario de Horens por lo obispo e por la iglesia de ese lugar. SANTIAGO. e la qual pes- quisa non era rota. Toledo (n. n. fol.

e dicen *** que 329 mitad] por merced. E dixeron estos sobredichos que todas estas cosas y cada una de ellas hubieran los del coto de Dozón por privilegio del dicho rey Poongroso e de su muger que fue. e si fallasen y algún home que mereciese pena en el cuerpo. que fueron. nin manino. Vi por sus cartas que decían que en aque- llas libertades que les ficiera que se contenía en ellas lo que les ficiera el rey sobre- dicho e los otros que fueron después de él vien e merced e los cotara e los ficiera horros e quitos de tales cosas como éstas: luego que no pagasen luctuosa. e que ubieran cartas de los reyes que vinieron después dende que ge las confirmaron. salvo moneda forera. e si él mereciese en el haver. e non más. que ya de esto que bien sabía esta abadesa e que ellos hubieran las mercedes de los reyes que fueron en como siempre *** en el tiempo del empera- dor acerca de las libertades e derechos de que los reyes ficieron. e decían que ge los tomaran del arca en que estavan como ***. E estos sobredichos. nin voces otras. e el juez e el nota- rio de la tierra que fuese a Dozón una vez en el año. justicia del coto de Dozón. que *** los mostrasen e ésta que ge los guardaría lo mejor que pudiese e les v *** pasaría contra ellos. . nin gayo- sa. e dicen que allí les otorgaron siempre Santiago. nin lingua fasendera ninguna de tie- rra. e que él e las justicias que ge las hiciesen haver de amas.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 100 100 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites Pero Yáñez e a Martín Domínguez. E decían que por merced que les el rey ficiera que le avían dar al rey quanto huvimos de levar acá a Galicia una candela muy bona. e que los portuguesses que vinieron a la iglesia de Santa María de Dozón e que les quebrantaran e que toma- ran dende aquellos previllejos e cartas de las libertades que los otros reyes ficieran. e el merino que andubiese por el rey. e que el merino hubiese la tercia. e que ge los faría guardar en quanto yo pudie- se. e el comendero que anduviese que fuese puesto por pla- cer del concejo e de las justicias de Dozón. según sobredicho es. que si alguna liber- tad o algunas cartas de midad329 *** han quales los reyes que fueran ficieran a ellos e al concejo de Dozón. por sí y por el conce- jo de Dozón. la reyna doña Urraca. e que decían *** que estas cartas lebaran *** portuguesses. nin fonsado. que se decían justicias de Dozón. que si havían cartas o previllejo de los reyes que ge los mostrasen ante mi o ante la abadesa. dixéronme que el con- cejo de Dozón que obieran previllejos e libertades que les ficiera un rey Pongroso e su muger. por sí e por lo concejo sobredicho. por la qual merced de aquellos reyes que les esta merced ficieran e por la aquel mesmo que la pusiese en el altar. que decían que cavía en treinta libras de cera. E ellos dixeron. e el comendero que anduviese en Dozón la otra tercia. e la justicia la otra tercia. E digeron que el rey de León que obiera guerra con el rey de Portugal. e decían que ge los confirmaran assí todos los otros reis que vivieran después. e que ficiesen y concejo. E el jues sobredicho fiso pregunta a estos sobredichos. la reyna doña Urraca. que bien sabía ella en cómodo y devisado en el coto de Dozón por marcos y por cotos de y que bien sabía las cosas e los usos que ende el rey havía de haver y en como siempre fue usado fasta aquí. e esto que el havía a dar que la pusiese sobre el altar de Santiago.

ca decían que lo querí- an mostrar al rey su trajo en como nos fallásemos se se a mercaría de ellos. E después la abadesa sobredicha por sí. si eran tales los fueros e las libertades del concejo de Dozón. dixo que gente de Gonzalbo Osores que 330 del Ama] por de Lama. e dixo que la pesquisa fecha que fallaron las libertades e las franquezas tales sobre- dichas son que tales eran. Pero Pérez del Ama331 de Dozón. su tío. e lo levaran. Preguntaron a este Pero Pérez por qué sabía esto assí como decía. notarios del rey. se dé otra gracia. con los dichos notarios preguntamos. e si fallasen otra vez que mereciese pena en el haver que el meri- no que levase la tercia e el comendero de Dozón la otra tercia e las justicias la otra tercia. e si fallasen algún ome que merecie- se muerte que el merino e las justicias de suyo que se la ficiesen haver. nin fonsadera. e nunca lo pudieran cobrar. 331 del Ama] por de Lama. . dixo que el rey Poongroso. dixo que oyera assí decir a muchos omes viejos que obieran y de esto un previllejo e que aviendo el rey de León guerra con el rey de Portugal que vinieron los portugaleses a la iglesia de Santa María de Dozón e que la quebrantaran o lo tomaran de una arca en que seía con todas cosas muchas que seían en la iglesia. que fue. como ellos decían. clérigos e viejos. que era su muger.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 101 Colección diplomática do mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón 101 las cartas de confirmaciones del previllejo sobredicho que ge las tenían en casa de Pero Pérez del Ama330. e la reina doña Urraca. a ruego e a pedimento de la dicha abadesa e de las justicias del concejo sobredicho. salvo moneda forera. como sobredicho es. que ficieron bien e merced a los amos del coto de Dozón en tal manera que los que morasen que no pagasen luytuosa. e que el rey que lo mandó inquerir se obiera y tal previllejo. E yo. pusieron así: que el juez sobredicho que él que fuere con Lorenzo Rodríguez e con Francisco Pérez. e que ficie- sen en él justicia. e que los del coto paresceran con él ante el rey don Afonso. e que la pesquisa e la ver- dad que nos fallamos atal es: La primera testimonia. de hombres bonos. frayres. e decían que ge las levaran e nunca las pudieran cobrar. por sí e por el concejo sobredicho. Preguntó332 qué fuera de aquel previ- llejo que dis que ficiera el rey don Alphonso. el dicho juez. e gente de Gonzalo Osores que las tomaran dende quando andaban en guerra el rey don Fernando e el infante don Juan. E dijo que viera venir con Basco López al coto de Dozón para passar contra estas cossas sobredichas. 332 preguntó] por preguntado. placiendo al concejo e siéndole bien. nin manino. padre del don Sancho. e preguntásemos por buena verdad que supiésemos. nin gayosa. que fuesen omes bonos e de buen testimonio. nin facendera ningu- na. e una vez en el año que viniesen al merino de la tierra que andubiese por el rey al coto de Dozón con el juez e con el notario para facer el concejo. nin una voz de tierra. jurado y pregun- tado. e dis que vista el rey la pesquisa que les confirmó estas cosas como sobredicho es por otro previllejo. a quien Dios perdone. si non. según el previllejo que tiene del rey e de los dichos Juan Martínez e Juan Pérez e Per Yáñez e Martín Domínguez.

. quando viniese dellantes acá a Galicia. e era por su mandado e del concejo. García Munís. que si alguno obiere que se alze contra las justicias que andaren que fagan en él su justicia como ome por freintoso. e emendó e dixo que los omes del concejo de Dozón havían a dar al rey. e dixo más que si el comendero del coto de Dozón que fuesse meti- do por placer de los del coto e de las justicias de Dozón. una candela muy bona en que cabría vien treinta libras de cera. quando era la guerra del rey don Fernando e del infante don Juan. jurado e preguntado. e dis que de viejo tiem- po que non avía y otro ome vasallo si non el rey nincono. perlado de San Esteban. que los amparase de las fuerzas. que es el primero testimonio. jurado e preguntado. e dixo más. dixeron por todas las <cosas> como este 333 pener] por poner. dixo que él mismo viera aquel previllejo que fuera del rey don Alphonso en que eran contenidas las cosas sobredichas. dixo por todas las cosas sobredichas como García Ruiz. Juan Martínez de Camba.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 102 102 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites lo llebaran de una casa en que estava porque le tollera la encomienda que tenía del coto e la dieran a doña María Fernández. e Juan Peres de Castro. dixo en todas las cosas como el primero testimonio. su tío. e se lo y alguno havía que obedecían muy bien a las justicias. Juan Martínez de Miçoyte. que tal es el fuero del coto de Dozón. decían que ge lo mostrara seyendo él juez. dixo en todas las cosas como este Per Yañes. Fernand Yañes de Garañanes. jurado e preguntado. e dixo que havía vien cinquenta años que siempre este uso viera usar en el coto de Dozón a las justicias e al concejo dende. que se lo hiciese guardar a un merino de la tierra. e Juan Romero. Juan Pérez de Otero da Ruego334. Juan de Vega. jurado e preguntado. dicho Lameyrón. Pero Yáñez de Villaimán. 334 da ruego] por d-Arnego. jurado e preguntado. dixo por todas las cosas como éste. e agora dis que non hay algunos de estos que se alzan a las juzticias o al con- cejo e non les quiere obedecer. Per Yanes. e decían que havían a dar sesenta soldos a su comendero por yantar. e dis que o y alguno obo que lo non obo y si non por mengua de quien lo defendiese e lo estrañase. dixo en todas las cosas como este Pero Pérez. morador en Viande. dixo en todas las cosas como el primero testimonio. e decían que el mismo ge lo mandara tomar. jurados e preguntados. jurado e preguntado. jurado y preguntado. e emendó e dixo que él mismo lehera aquel previllejo que les el rey don Alphonso ficiera al concejo de Dozón e del bien e de las mercedes de las cosas sobredichas. e que lo havía a pener333 sobre el altar de Santiago por las almas de los reyes que les ficieron estas libertades e franquezas sobredichas e por la suya mesma quel aí ponía.

e que le diera por él Dozón e que ge lo cotó a estos fueros sobredichos. a que o tomara aquel rey Poogroso. jurado e preguntado. por mandado de la dicha abade- sa. ca non eran ellos. que les faga bien e mer- ced como el tubiere por bien. e decía que lo viera con sello de cera e que semejava al del rey don Alfonso. Francisco Pérez. SANTIAGO. canónigo de Santiago. jurado e preguntado. juez sobredicho. jurados e preguntados. dixo por todas las cosas como el primero testimonio. que havía por su heredamiento Castil da Vega. Don frey Arias. dixeron como Juan de Vega. A-1. todo lo que tenía en Santiago de Sa. fize con estos notarios sobredichos. 435r. a ruego e a pedi- mento de las dichas justicias del coto de Dozón. vende a Juan García de Cerbaña. . y San Andrés de Vilarello. E yo. La qual pesquisa sobredicha yo. fol. que fue abad de Oseira. en el coto de Dozón».dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 103 Colección diplomática do mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón 103 Fernán Yañes. fui presente con este juez sobredicho a esta pesquisa tirada e por su mandato escreví e fis mio sinal. salbo que dixeron que ellos non eran jueces nin ge lo mostraran para los ellos amparasen del merino. Juan Mogo. en esta pesquisa fice tirar con este juez e por su mandado fis y mi sinal que es tal. 335 Víbal] por Vúbal. dixo por todas las cosas como el primero testimonio. AA. Pero Martines de Peeje e Martín Feinas da Ponte e Martín Domínguez de Budeyros. b. dixo por todas las cosas como Juan de Vega. Fernand Yañes. notario del rey en tierra de Horsellón e de Víbal335 e de Castella. Pero Freyre de Fontano. «Nuño Gómez. Lorenzo Rodríguez. jurado e preguntado. EXT. que dis que lo sabía porque oviera siempre guardar a los reyes e a los merinos aquello que mostravan. cle<r>ygo de Santa María de Dozón. notario del rey de Castilla e de Horsellón. diles esta carta sellada con mi sello. Preguntáronle por qué lo sabía que aquel era el previllejo. juez de Deza. E yo. *80 1304. de cabo Ribadavia. para merced de nuestro señor el rey don Fernando. e emendaron demás e dixeron que oyeran decir que un cavalleiro que ovo nombre Gui Carrarel. segund que estos testimonios dixeron. escrita e firmada con sinos de estos nota- rios.

minúscula diplo- mática currens. en función do seu mor- domado. (Signum).] en testimonio de verdade (Signum). 1539/15. Ourense. 112x172 mm. Cunuzuda cousa seya a quantos esta carta viren como eu. os que persentes foron: frey Domingo. Oseira. febreiro. Clero. Domingo Pérez e Johán Moogo. B. xaneiro. veño connuçuda que me dou Pedro Pérez da Llama e sa muller. notario jurado en tera de Deçón de mão de Fra<n>çisco Pérez. 82 1306. conto e recado de cando de min teveron por raçón de moordomádigo. 336 A fórmula do traslado é: Conosçuda coussa seya como en presença de min. Clero. Marina Pérez. Carta-recibo que lle dá dona Tareixa Rodríguez. aabbadessa do moesteiro de Villanova de Deçón.. Pedro Eanes. Ourense. notario del rey don Fernando. dona Tereiga Rodríguez. Fernando IV prohíbelles aos recadadores das peitas reais en Galicia que atrope- len os dereitos do mosteiro de Dozón. feyta en esta guissa (traslada o documento). 138x240 mm. eles e toda<s> súas voçes pra por senper... roto na parte inferior336. e a carta estía senper en súa revor..]. notario del rey en Deçón. Migeel Martíz. nosso señor.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 104 104 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites 81 1306. Yo [. e dós por quitos e por livres de todo. e peyte á voz do rey CCtos moravedís.. [. A. MADRID. Oseira. vy una carta del rey don Fernando. 1539/16. das contas que lle rende Pedro Pérez da Lama e a súa muller. Mariña Pérez. AHN. MADRID.]. a rogo da dita abbade- sa trasladey esta carta de vervo [. Pedro Eanes. Et eu. Era de mille e CCCXXXX e quatro anos. Feyta a carta. 22. capelaes de Villanova. traslado notarial da época. que foy persente et escrivy esta carta per mandado da aabbadessa desuso dita e pouge y meu sinal en testimuyo de verdade. notario sobredito. .. AHN. E se eu ou algén veer da mina parte ou do moesteiro que aquesto queira pasar aja a mina maldiçón e a de Deos. e X días por andar de janeyro.] la fis escri]vir por [. e seia condanado como Judas traedor e arça no ynfferno.. abadesa de Dozón. minúscula diplo- mática currens..

an a nenguno cogedor nin cavaleyros nin escudeyros nin outros omes ningúns que demandem a los vasalos deste monesteyro ninguno para.. en que se conteny de como le davan a ese monesteyro todos los pechos dellos sus vasalos. assy cavaleyros commo otros ommes. e que la guardem para façer della lo que.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 105 Colección diplomática do mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón 105 RX.. e que fagam en [. . segundo que en los privylegios se contene. assy a los que agora som como a los que som daquí ade- lantre. que prindam a los sus vasallos desse moesteyro todo lo que les filam por que dem los pechos. e que non to. p. CT. pella graçia de Dios rey de Castella. de Córdova. ca my voluntade es que los aihan ella abadesa e el convento desse moesteyro.. e guardágelos e conplígelos en todo. dátgela. Documentos. envioume pidir mercede que mandasse yo lo que tevesse por bem.. e demays a los corpos e a los que ovieses me tornaría por ello. E sobre esto mando por esta my carta a los merinos mayores que anda- rem por min en Galliza. Et non fagades [ende al en] ninguna maneyra. e non fagades ende al nin lo dexedes de façer por nenguna my carta que sea vida que contra esta sea. e non les passedes contra elas en ninguna maneyra. n. de León. segundo que en elas es... si non a los corpos e a lo que ouveres me tornaría por ello. si non por qualquier o qualesquier que ficasse que los assy non feçiesses pecha<r> m-íades la pena que elos privylegios se contiene. assy monedas. e a los merinos que andaren por elos. de Murça... Don Fernando. Sabedes que la abbadesa del monesteyro de Villanova de Deçiom me envían mostrar privilegios del emperador don Fernando. La carta [leyda].] días de ferebreyro. confirmados dellos reys onde yo vengo e de min. e anparem ella abbadesa e el convento dellas donas del monesteyro sobredito con esta merçed que los reys sobreditos e yio les façemos.. a quen- quier ou qualesquier que seyam cogedores dellos míos pecho. DURO. como los outros pechos que oviesem a dar en qualquier maneyra.] a la abba- dessa e a las donas deste monesteyro todo el dano e el agrabeo que por ende reçe- berem de. Porque vos mando que veyades los privilegios e las cartas que ella abbadesa e en el convento de las donas deste monesteyro de Villanova de Deçón sobredicho tinem de las franqueza que los reyes onde hio vengo e hio les feçemos en esta raçom.º 953. SÁNCHEZ BELDA. que me an a dar en tierra de Galiça. de Jahén. poys que los á el monesteyro como dicho es. «Vilanova». servyços. que esta mía carta viren. Dada [. E sy per ventura alguno ou algunos contra esto que dicho es les quisieren pasar que gelo non consintan e que lo preindam por la pena que los privilegios se contenem. de Sivylla... que garde. E agora envioume diçer que ay algunos cava- leyros e outros omes que les pasam contra ellos. 27. del Algarbe e señor de Molyna. delos que an de pechar. era Mª CCCª e quarenta e quatro anos. salud e graçia.. de Tolledo.

Conosçuda coussa seya a quantos esta carta viren como heu. salvo se lle dan a semente do pan. Fondo monástico. salvo os reservados á sé apostólica.º 1880. n. ED. e a unha voz o casal de Rioseco.º 1880. don Berenguel. Vilanova. damos a vos. Tareixa Anes. outubro. A. «Vilanova». n. se non terça sen semente. e nos anpararvos a dereyto. quaes ouvo esse casar de vedro tenpo. e súas dereyturas.º 16. e a una vossa voz após vossa morte danbos qual nomeardes o postrumeyro de vos. AC. CT. e as meas das castanas á deçeda do canyço e as meas das noçes. O bispo de Tusculano. Malausan. pola metade do viño. fol. DURO. que o tenades de vos e nos dedes del cada ano meo de vyno no lagar e meo de todo pam con semente. abadesa de Dozón. pergamiños. RG. 84 1311. Tereiga Anes. A. minúscula diplomática. DURO. sendo entón a terceira parte.º 43 e A-15. Cód. 20. ilexible. E quen contra esto quiser passar assy da nossa parte como da estraa pecte autra parte cen moravedís e á voz do rey cen moravedís. atado 172. xuño. OURENSE. SANTIAGO. mazo 3. n. VI días andados de juyo. e a carta permessga en seu revor. SANTIAGO. d. 153. 6. Era Mª e CCCª e quarenta e nove anos. . á súa muller. p. «Vilanova».. o nosso cassar de Riosego de Çeleyro. 7. afóralles a Xoán Pérez. OURENSE. e esto ser per nosso mordumo (sic). e a vossa muller. Pergamiños. n. 130r/v. 110x160 mm. n. e o convento desse messmo lugar. 197x215 mm. n. donna Tereiga Rodríguez abbadesa de Villanova de Deçón. AA.º 43. A-1. Catálogo. dálle licenzas ao confesor das monxas do mosteiro de Dozón. p. Dona Tareixa Rodríguez. e seer vassalos bõus e obedientes. das noces e do pan. minúscula diplomática currens. sendo vasalos do mosteiro. EXT. AC. AA. freguesía de Santa Cruz de Arrabaldo.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 106 106 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites 83 1310. caixón 40. para que poida absolvelas de calquera pecado. EXT. LEIRÓS. atado 3. Johán Pérez.º 47. Repertorio. das castañas.

e de la infanta doña Isabel. o que é totalmente imposible. DURO. A-1.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 107 Colección diplomática do mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón 107 Testemoyas que presentes forom: Aras Pérez. abia338 de la reyna doña María. de León. don Fernando. xullo. EXT. que339 qualquier que lo ficiese o contra ello pasase pecharme ya en pena mil marabedís de la moneda nueva e demás a ellas o a quanto oviesen me tornaría por ello. mi hermana. 85 1312. pois morreu en 1312. del Algarve e señor de Molina. e difiendo firmemente que ninguno non sea osado del ir nin pasar contra ella en ninguna manera. AA. p. atado 3. da que posuímos o primeiro orixinal en 1223. Valladolid (n. B. 12.º 89). (Signum). Pedro Eanes. 337 Privilegio del rey don Fernando [IV] en que confirma Dozón las donaciones y privilegios de otros reyes y personas particulares y de la jurisdicción de dicho coto y otras cosas. de Galicia. Fernando IV confírmalle a Dozón as doazóns e privilexios doutros reis e persoas particulares e a xurisdición do dito couto. por la gracia de Dios rey de Castilla. . 338 abia] por aya. mentres que a última á súa predecesora. Ademais hai unha referencia á abadesa dona María Fernández. CT. de Córdova. SANTIAGO. d. de Sevilla. Johán Pérez de Santa María de Deçón e Johán Lameyro. mi madre. é do 6 de xuño de 1311. siendo abade- sa doña María Fernández. Petrus. segund que en ella digo. tengo por vien e confír- mogela e mando que le vala e le sea guardada en todo vien e complidamente. En confirmación de Alfonso XI de 1326-10-08. Sepan quantos esta carta vieren como nos. Heu. capelam. dona Teresa Fernández. de Jaén. de Toledo. E yo. 339 que] por ca. O extracto pon claramente era 1352.º 79) E agora dona María Fernandes Coronel. Toledo. vi una carta fecha en esta guisa: (Inclúe n. de Murcia. presente e meu sinal y pogy en testimõĩõ de verdade. E desto le mandé dar esta mi carta sellada con mi sello de plomo. «Vilanova». por le faser vien e merced e porque fallé por esta pesquisa que es assí. nota 78. pidióme por merced que yo le mandase confirmar esta carta. notario del rey en Deçón. Por estas razóns cremos que se trata do extracto do orixinal desta confirmación. n.º 51337. 27. el sobredicho rey don Fernando.

EXT. Juan Martines. CT. Xoán Domínguez da Parte véndelle a dona María Fernández. Diego García. por seiscentos soldos. fol. *87 1318. n. atado 1. García Fernandes. Juan Peres.º 31 e A-15. *86 1316. c. 858r. mazo 1. canta herdade ten por parte do seu fillo e da súa muller en Agrosagro. Notario: Fernán Yáñez. 88 1323. b. Ourense.º 31. por el que el primero da al segundo el lugar de Mizoite a cambio del de Sever». doce días de julio. n. «Problemas». A. 24. d. p. SANTIAGO. Clero. abadesa de Dozón afora a Pelayo Martínez la here- dad de Chacín. en San Paio de Bóveda». AA. . fol. A-1. SANTIAGO.º 31.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 108 108 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites Dada en Toledo. era de mil e trescientos e cinquenta años. 142x140 mm. A-1. abadesa de Dozón. xuño. 124v. EXT. «Doña Mayor Fernández. atado 1. Oseira. «Cambio entre los monasterios de Oseira y Dozón anexo a este monasterio. 121. n. AA. la fis escrivir por mandado del rey. fol. A-1. freguesía de Santo Estevo de Carboentes. Yo. n. FERNÁNDEZ DE VIANA. MADRID. minúscula diplo- mática currens. 158v/159r.º 645. 1542/17. AHN. en moi mal estado de conservación.

. na villa d-Arvossagro. e se a erdade sobredita mays val ca este preço que non vos d. . Sabian quantos esta carta viren commo eu. Johán Pérez da Parte e Johán Domínguez. Afonso XI confirma as exencións fiscais dos habitantes do couto de Dozón... de Murcia. doaçón. Lourenço Areas. vendo e renunçio quanta erdad ey e dereyto. por la gracia de Dios rey de Castilla. o qual erdamento gaa- ney duun meu fillo e de María Pérez. ada por homes boos. presente foy e esta carta escriví en testemoyo de ver- dade.. en juyzo nen fóra de juizo. notario público del rey na dita terra. del Algarve e señor de Molina. de Sevilla. (Signum). de Córdova. Sepan quantos esta carta vieren como nos.. que me fezestes e por de nosso. convén a saber..... Valladolid. en vos. e a carta esté en súa revor. Cortes de Burgos (n. Fernando IV. Testemoyas: Johán Domínguez. B. moordomo do moesteiro sobredito.. DC soldos. outubro.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 109 Colección diplomática do mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón 109 Era de mil e CCC e LXI annos. e que magüer les piden e les afrientan que ge las guarden que lo non quieren facer. En confirmación de Juan I de 1379-outubro-25. de León. Iten mays. que foy mya muller. vimos una carta del rey don Fernando..º 85) E agora los omes buenos del coto de Dozón embiáronsenos querellar e disen que hay algunos que les ban e les pasan contra la dicha carta e que les non quieren guardar nin cumplir las franquesas e libertades que en ella se contiene<n>. de Toledo. nuestro padre. don Alfonso. escrita en pergamiño de cuero e sella- da con su sello de plomo fecha en esta guisa: (Inclúe n. 89 1326. de Galicia. que Dios perdone.. clérigo d-Al. VII días por andar do mes de juyo. Johán Migeeles.. moordomo.. Johán Domínguez da Parte. E quen a esto passar aja a mía maldiçón e a de Deus et peyte aa voz do rey CCC moravedís e aa parte outros tantos. 8. e ao convento desse mesmo lugar.. pola súa vez. e prometo vos a anpparar e defender con a erdade sobredita per min e per todos meus bees. de que me outorgo por ben pagado.. E eu. que lles confirmara.. e esta herdade sobredita. donna María Fernández. abbadesa do moesteiro de San Pedro de Villanova de Deçón.º 151). vos. su cadea de San Estevoo de Carvoentes. notario jurado de Deçón por Pedro de. por prezo nomeado. de Jaén.

alguaciles. e a todos los otros aportellados de las villas e lugares de nuestros reynos o a qualquier o a qualesquier de ellos que esta nuestra carta vieren o el traslado della sinado de escribano público. e pidiéronnos merced que les confirmásemos la dicha carta e ge la mandásemos guardar. la fis escribir por mandado del rey. vista. E los unos nin los otros non fagan ende al por ninguna manera so la pena sobredicha a cada uno. Dada en Valladolid. e demás a ellos e a lo que obiesen nos tornaríamos por ello. a ocho días de octubre. E sobre esto mandamos a Ruy Paez de Viesiva. Juan de Cambrañens. merinos. como dicho es. comendadores e subcomendadores.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 110 110 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites e por esta razón que se yerman e se despueblan de cada día. E si alguno o algunos contra ello fueren o les pasaren. alcaldes e jurados. era de mil trescientos e sesen- ta e quatro años. Yo. nuestro adelantado mayor en Galicia. E qualquier que lo ficiese o contra ello fuese o pasase pecharnos ya en pena de mil maravedís de la moneda nueva e a los omes buenos del dicho coto de Dozón o a quien su boz obiese todos los daños e menoscabos que por ende resci- biesen doblados. 340 qualesquier] por qualquier. E defendemos firmemen- te que ninguno ni ningunos no sean osados de hir nin de pasar contra la dicha carta nin contra lo que se en ella contieneen ninguna manera. E desto les mandamos dar esta nuestra carta sellada con nuestro sello de plomo. e a todos los otros concejos. e a otro o a otros qualesquier340 o qualesquier que agora o de aquí ade- lante por nos o por él anduvieren en el dicho adelantamiento. jueces e justicias. e que non consientan que ninguno nin ningunos les vayan nin les pasen contra ello. Alfonso Fernández. maestres. segund que valió e fue guardada en tiempo de los reyes onde nos venimos e en el nuestro fasta aquí. E nos tobímos- lo por bien e confirmámosles la dicha carta e mandamos que les vala e les sea guar- dada en todo vien e complidamente. Domingo Juan. que amparen e defiendan los omes buenos del dicho coto de Dozón con todo lo que en la dicha carta se contiene. Juan Martines. mandamos que le prendan por la dicha pena e la guarden para facer de ella lo que nos mandamos. e que fagan emienda a los dichos omes buenos del dicho coto de Dozón o a quien su boz tobiere todos los danos e menoscavos que por ende recivieren doblados. prio- res. .

200x152 mm. monxa de Dozón. freguesía de San Cristovo da Portela. O dito erdamento e voz vos dou con todas súas perteças e derreyturas a monte e a fonte e con cassas e con árvores e con todos seus perfeytos feytos e por fazer. dous días por andar de mayo. dou e outorgo apús mĩa morte a vos. e o qual herdamento e voz vos dou pera a vestiaría. Mayor Affonso. . novembro. 18. «Vilanova». SANTIAGO. AA. Sabean quantos esta carta viren que eu. presente fuy e per mandado das ditas partes esta carta escriví e este sinal y fige en testimuyo de verdade. Fernando Çapateyro. Vilanova. e a carta estía en su revor. E outórgovos a defender con esto que sobredito he per min e per todos meus bes. (Signum). minúscula diplomática cursiva. Maior Afonso. abba- dessa. Pergamiños. o qual dito herdamento e voz me a min deu donna Mayor Munniσ por her- damento pera senpre. 30. su sino de San Christovoo do Az. canto ten en Cristimil. 23. e peyte a vos por nomme de pẽa CC moravedís e á voz del rey outros CC moravedís peyte. ts. Et tollo voz a todo meu fillo ou filla e a todo omme de mĩa parte que con- tra esta mĩa doazón veña en parte nen en todo. e enna villa de Correyias e en seus térmios. todo quanto herdamento e voz eu aio e de derei- to devo a aver ena villa de Christimir en seus térmios. Era de mille e CCC e LX e seys annos. DURO. p. 91 1328. dálle «post obitum» ao mosteiro. E eu. fiigrisía de San Christovoo da Portella. notario jurado por el rey no Bollodesenda e en Deçón. Testemoyas: Iohán Perez.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 111 Colección diplomática do mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón 111 90 1328. Bidueiros. Testamento de Elvira Fernández. para a «ves- tiaría». Affonso Eanes. muller de Rui García de Froyaes. por min e por toda mĩa voz. CT. convento do dito moesteiro. Lourenço do Forno. e Coreixas. maio. freguesía de San Cristovo do Az. capellán do dito moesteiro. touquenegra de Villanova de Decón. A.

Primeiramente mando a myna alma a Deus e o meu corpo a San Pedro de Villanova. e eu. como noutros casos. Roy Garçía. Et quenquer que contra esto passar aia a myna maldiçón e a de Deus e de San Pedro e peyte aa parte C moravedís e aa voz do rey outros çento. pero con todo meu siso e con todo meu entendemento. Non obstante. e esta herdade lle mando pollo quinto do que ey. MADRID. myna filla. e a súa morte que fique livre e quite ao moesteiro de San Pedro de Vyllanova. Clero. pp. faço meu testamento e myna pustrimeira voontade. por myna alma e daquelles cuias foron. n. 345 dous] dos Maia.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 112 112 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites A. muller de Roy Garçía de Froyas343. História. E mando a Marina de Vilarello L soldos. et o testamen- to valla pera sempre. MAIA. polas nossas almas e daquelles cuia foy. e per outorgamento do dito Roy Garçía. et o meu pellote aos clé- rigos e meu çerame que vaa comigo. e pensse dellas. Ourense. 344 friigresía] Maia frijguesia. ED. Et mando aa iglesia de Villella hun sesteiro de pan. e aa morte de Roy Garçía que nos poñan na regla e nos façan offiçio de companeyras cada anno. que eu faço meu heree e déo por myna alma. . do herdamento e de todo o aver. 266x164 mm. e outro sesteiro a Santa María de Deçón. AHN. e a myna herdade. que a teña Roy Garçía en súa vida. e des que casar fiquen as mynas fillas aa abbadessa e o aver. E mando que den logo o seu quinón a Moor Rodrigueσ. ben é certo que pouco frecuentes. 343 Maia pon o til sobre o a cando claramente vai sobre o e. temendo Deus e as pas do inferno. e a meatade do meu aver móvil des u for soterrada véndao Roy Garçía. e a myna saya a esta iglesia de Bidoeyros.º 130. inclinámosnos pola transcrición por ous. e hũa libra de çera a Santa Crux. 231-233. e VI teegas de pan e hun sesteiro a San Salvador. iaçendo doente. et des alí endeante que fiquen livres e quitas as novydades e os herda- mentos aas mynas fillas. e o destas outras mynas fillas que o teña Roy Garçia e pense dellas ata que se case. cando sobre o g figura claramente o signo de er / re. 342 Para a data correcta véxase a nota 346. En realidade tras o d vai o signo abreviativo de os / us. que é presente. Sabean quantos este testamento viren commo eu. 1542/20. con data de 1325342. Oseira. que posso mandar de dereyto. assí o outorgo. e mando y comigo C moravedís de purtugueses. Elvira Fernandez. hun sesteiro a San Vereyxemo. qual mo Deus quiso dar. nos que o signo abrevia- tivo séguelle a unha consoante ao m en formas verbais da terceira persoa de plural. que comprey con Roy Garçía na friigresía344 de Santa María de Bidoeyros. Et mando a myna herdade do Castro. minúscula diplo- mática currens341. que é su cadea de San Salvador do Oõr. enxente os panos da cama. que fiquen aas mynas fillas. meu marido. doc. e outro sesteiro a Saa. 341 No reverso: Es de Villanova. Et mando por este dous345 anos primeiros que veen as primeiras novydades que veen aa iglesia de San Tomé. E mando a Maryna Ruvea L soldos.

quítome e renunçio pera senpre das dúas terças do casar de Villa. AHN. minúscu- la diplomática currens. E eu. mancha negra na parte central dereita. o que é VI se pode confundir cun III. 348 Martinez] Martinz Maia.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 113 Colección diplomática do mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón 113 Feyto foy este testamento en Bidoeyros. aparentemente. VIII días d-agosto. (Signum). nota- rio público del rey. Era de mille e CCC e LXª e VIIIº annos. o día da semana. Cremos que a abreviatura latina de um nestas datas debe transcribirse por on na terminación da terceira persoa de plural. e que eu tina en foro do dito moestei- ro. esta manda escripví per mandado da dita Elvira Ferrnandeσ e de seu marido. por quanto o dito Johán Domingueσ perdou ao dito Anrrique Sancheσ as queixumes que del avya e as erranças que lle fezera. Garçía Martinez348 e Ferrnán Eanes. Testemoyas que a esto foron347 chamadas e rogadas: Fernán Eanes de Fros. 140 (84)x153 (44) mm. ena ma vida e dúas vozes apoys morte. 8. que tal est. Lourenço349 Ares. . que impide a lectura. 346 A era vai en minúsculas. Ourense. Roy Garçía. 349 Lourenço] Lopo Maia. 347 foron] forum Maia. e meu sinal y fiz en testemoyo de verdade. Anrrique Sancheσ. que foron de Riaçoo. e Miguel Domingueσ de Sangunedo. Sancha Pelaeσ de Sello. afortunadamente. 1543/15. Clero. filla que foy de Pay Cota e de Marina Pereσ. freguesía de San Salvador de O. Johán Donçel e Affonso Eanes. un mércores para o 23 de novembro de 1328. agosto. pertencentes ao mosteiro de Dozón. serventes da abbadesa. as quaes dúas terças son do moesteiro de San Pedro de Villanova. era de mille e CCCLXVI346 annos. co que. e esto lle faço ao dito moesteiro per man- dado de Johán Domingueσ e de meu criado. Sabeam quan- tos esta carta viren commo eu. capellán da abbadesa. possa passar en juyzo nen fóra de juyzo. Et eu. MADRID. Sancha Peláez de Sello renuncia aos dereitos que tiña sobre dous terzos do casal de Vilar. así o outorgo segundo dito sobre- dito he. notario jurado de Deçom por Affonso Eanes. A clave da correcta lectura dánola. oyto días por andar de novembre. Johán Domingueσ. as quaes dúas terças do dito casar [± 10] dito moesteiro quanto derreito eu y ey. Et eu Sancha Pelaeσ sobredita outorgo e prometo que nonca contra esto. quarta feira. que estava presente e a outorgou. Oseira. 92 1330. clérigos da abbadesa. Martín Perez. que he sub signo de San Salvador d-Oonr. men- tres que un sábado para a mesma cota mensual de 1325. A.

º 35. tres celamíns de trigo. A. fol. Ourense. 1352r. dos quaes ditos dineiros me dou por ben pagada. Notario: Alfonso Martínez. atado 3. monxas de Dozón. Et por este amor e graçia que me façedes destes dineiros que me acorides 350 Por Santiago de Toubes. por un moio de cebada. abadesa de Dozón. caixón 48. contados a quatro dineiros por tres soldos.. n. Piñor. ter recibido certa cantidade en préstamo coa garantía duns bens en Piñor. notario jurado en Camba. AC. (Signum). freguesía de Santiago de Cangas350. OURENSE. Mayor Aras e Aldonça Aras. 1544/7. e a carta esté en súa revor. Pedro Pereσ. clérigos capelães da abbadesa. 130r.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 114 114 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites E se eu ou algún da mĩa parte ou da estraya contra esto quisser pasar aia a malliçón de Deus e de San Pedro e peyte ao moesteiro de pẽa D moravedís e outro tanto aa voσ del rey. n. EXT. Pedro Eanes. A-1. oytoçentos e çinquoenta soldos de dineiros purtugueses. b.º 35. fillas da outorgante. AHN. Repertorio. Cód. EXT. afóralles a Amaro Pérez. 94 1332. 438v. atado 220. c. 31. SANTIAGO. *93 [1330]. Eu. Clero. Testemoyas que foron presentes: Martín Pereσ.º 35 e A-15. que de vos tirey. . mazo 3. Mariña Mel recoñece que lles debe a Maior e Aldonza Arias. n. Marina Mel. A-1. maio. n. fol. Domingo e Xoán Pérez. A-1. oito de castañas e un xantar ao ano. MADRID. á súa muller e aos seus fillos. fol. Martín Anes. minúscula diplomá- tica cursiva. outorgo e conossco que dou a vos. 241x108 mm. touquenegras de Villanova de Deçón e myas fillas. presente foy e escriví meu nome. durante as súas vidas o casal de Barrela. Oseira. atado 3. Cunuçida cousa seia a todos que eu. d. Dona María Fernández. AA.º 62.

semellante ó do dito notario. 4. SANTIAGO. Estevoo Pereσ. esta carta fige escrivir e esta sinal y pono. b.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 115 Colección diplomática do mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón 115 duuvos (sic) o meu herdamento. fol. que eu aio enna villa de Pinor e en seus termyos. e se o disser que me non valla nen seya y oyda. (Signum). Johán Pereσ de Goyes. con todas súas perteças e dereyturas e novos e proes. Et con esto que sobredito é vos outorgo a defender a dereito per min e per todos meus bees ata que vos dey vosos dineiros su pẽa de duzentos soldos da dita moneda se vos contra esto quiser pasar. el lugar de Mariñaos. fol. en Santiago de Arnego. EXT. que quanto pan e dineiros vos del tomar que tanto ayades pello meu herdamento que eu ayo en Castrello. Et renunçio que nunca per min nen per outro en nenhún tempo possa desto diσer o contrario. Eu. Pedro Domingueσ. pero que é posto que se vos eu esta herdamento tirar de mão pollo deytar por mays ou por algũa maneira. Et aforo ferias trellado deste prazo termyo pera avogada e de tódallas outras bõas raσões e eyxeições. Esto fuy en Pinor. o pustrumeiro día de mayo. E se per ventura en este praσo a raσón d-osura ou d-engaño eu. era de mille e CCC e LXX annos. n. 425r. a sobre- dita Marina Mel. figressía de San Çibrao de Castrello. defenσões que a min poderían pertẽçer tan bem de dereito commo de custume en juyσo nen fóra dél. AA. Johán Martineσ de Pinor. notario en terra de Castella e de Búval e de Bollodesenda por Affonso Eanes. e este prazo estía e valla ata que vos eu page os ditos dineiros. agosto. «Sentencia en favor del monasterio de Dozón sobre el lugar de Outeiro. Testemoyas que foron presentes: Iohán Pereσ de Badín. en testemoyo de verdade que tal este he. . notario del rey. en San Estevo de Carboentes. las leiras de Terlaes y la heredad del coto de San Estevo». fiigresía de Seyoane Barán.º 2395. que aiades e pusuyades pera vos o dito herdamento e novos e tódallas outras proes que Deus en él der ata que vos eu dey os ditos dineiros. libro 13 de foros. Notario: Martín Yanes. 18. *95 1332. ts. A-1. volla quito pera aquí e pera ante Deus e dóuvollo en doaçón e por- que sodes myas fillas.

María Pineyra. no mes d-agosto hũo moyo de pam. . pus- tura e aviynça que sega valledeyra pera senpre atal que eu. per teega dereita d-Ourense. viúva de Xoán Gómez de Señorín. Johán Vidal de Bydueiras. e tódollos outros herdamentos. e aa miña morte fique o dito lugar de Costança con todas súas perteenças e tódolos herdamen- tos que eu ey en Mondyn lyvres e quitos e desenbargados a vos. e demays que vos demos logo cinquo varas e mea de vallençyña. teña en miña vida por vos o logar a que y chaman de Costança. e as irmás Aldonza.. Oseira. Aldonça Eans. A. Pero Yanes. Tereiga Eans. María Pineyra. e Tereiga Eans que demos a vos. faço convosco. monxa de Dozón. Testemoyas: Romeu Pereσ de Pineyro. nota- rio. e esta carta e esta aviynça vallan pera senpre.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 116 116 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites 96 1333. Johán Gomeσ. Sabeam quantos esta carta viren commo eu. e que sega sen malliçia. teño en Mondyn do Ospital. 1545/6. Aldonça Eans. fillo de Johán Yanes. Pacto entre María Piñeira. e aa todas vossas vozes con quantas bonas paranças eu y fazer. e novos paga- dos et pam et paño. E eu. 185x122 mm. sobre diversas propiedades. E nos. agosto. Aldonça Eanes. Johán Johanes. caada ua en vosa vida. por vos e por vosas yrmaas. touquinegra de Vyllanovaa. Aldonça Eans. XX días d-agosto. moller que foy de Roy Lourenço de Canba. Vº varas de vallançyña per hũo pellote. commo sobredito he. minúscula diplomá- tica cursiva. en mal estado de conservación. e Tareixa Eanes. que eu ey en Mondyn. moller que foy de Johán Gomes de Senoryn. esta primeyra que ven. segades poderossa de fazer dos ditos herdamentos vosa lyvre vontade. vos. que foy de voso padre. Fernán Lourenço. e con vosa yrmaa. Tereyga Eanes. e aa vos. e desta Pasqua endiante. AHN.. María Pineyra. Clero. viúva de Rui Lourenzo de Camba. mançebo de Fernán Gonsaleσ. e que o ayades pollo noso casar da Lamaseyda e pello casar que eu. por día de Passqua. cada día de Natal. notario del rey na meirindade d-Orzellón. cinquo varas. (Signum). Era de mille e CCCª e LXXI anos. Gomeσ Yanes. 20. E qualquer das partes que contra esto pasar e oo non agardar ou non com- prir peyte á outra que o agardar mille moravedís. Ourense. a esto foy presente e esta carta escripvy e meu synal y puys que tal este é. MADRID. María Pineyra.

. escudeiro.. E é posto que no tenpo da. meter ennas ditas erdades con seu quinón dos novos que a ella perteeçeren de dereito... As ditas herdades e cassares vos damos... prior do dito moes- . Vilanova de Dozón.. Fernán Gonsales sobredito.. en moi mal estado de conservación. de leyxar a vossa [morte] leyxardes dous boys boos e tres armin- tios. que fuy de donna Mayor Nunes.. donna María Fernandez. damos e afora- mos a vos. noso criado. que tenades de nos e do dito noso moesteiro... que está en. San Cristovo de Cea.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 117 Colección diplomática do mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón 117 97 1334. Era de mille e CCC e LXX e dous annos. AA.. mazo 1.º 39.... San Mamede da Canda e Santiago de Vilamarín.. dito. provanza anemal d-ouver á vossa morte per. A-1. tódalllas voas commo dito he. fol. Item. e a nosa herdade de Sobereira de. 20. minúscula diplomática cursi- va. commo dito he con todas súas pertenças e dereyturas e con todos seus dereitos. Dona María Fernández. escudeyro. noso prior que fui. 187x256 mm.. SANTIAGO. o casal de Xordes e outros bens en San Xoán de Piñeiro.. e a nosa herdade de Parada e o noso cassar de Requeixo. das ditas herdades e casares.. Esto que sobredito vos damos per tal pleito e condiçón que vos faga- des. e reçebo as ditas herdades e casares de o dito moesteiro e a abbadesa e convento e outorgo a conprir e a parar esta carta con tódallas condiçós que en ella son contiu- das por min e por todos meus bees gaanados e por gaanar. n.. abadesa [do moesteiro] de San Pedro de Villanova de Deçón.. presente e outorgante Mayor Fernandeσ.. EXT. e convento dese mismo lugar. gratui- tamente. con todos seus perfeytos feytos e por faσer. afóralle a Fernando González... Saban quantos esta carta viren que nos. Pergamiños.. Vilanova. se per ventura paresçer torta en algún tenpo sobre as herdades que a dita donna Mayor Nunes. viinte días do mes de [juyo]. tan solamente pollo uso dos froytos.. prior do dito moesteiro. AA.. a vos Fernán Gonzales. ho nosso cassar de Xordes. abadesa de Dozón. a montes e a fontes..... b. outorgo.º 1739 e A-1. [xuño]. libro 9 de foros. nos abbadesa e convento sobreditos anpararmosvos a dereito con as erdades e casares sobreditos en cada coussa. que comprou essa Mayor Nunes. cousas convenivilles.. Santa María de Louredo. 304r. fol. d. E eu. nenhua cousa en toda vosa vida e a vosa morte fiquen as ditas erdades e cassares livres e quitas e sen enbargo nenhún ao dito moesteiro... A.sa moller leve todo seu gaa. SANTIAGO. nosa prior.. 167.. 125r. as quaes herdades e cassares son su cadea de San Johán de Piiñeiro e de Santa María de Louredo e de San Cristobo de Çea e de San Mamede da Canda e de Santiago de Villamarín.. lunis. n. e vos per tal pleito ayudardes e servades ao dito moesteiro e collan do que hy ouver. fol..

. façemos quel que dey a nos todas las outras cou- sas que perteeçen aas ditas herdades de Sobereyra e de Liñares. Ruy Fernandeσ. mazo 1. E a parte que contra esto passar que peyte aa outra parte a pea sobredita.. freguesía de San Paio de Bóveda.. d. Dona María Fernández. Esto fuy en Villanova de Deçón. Fernán Gonsales. CT. 291r. Domingo Martineσ de Villa.º 16. 98 1340.º 31. carta partida por a. abbadessa do moesteiro de . n. aia algún derei- to.. Martín Louro. oyto días por andar de yaneyro.. n. E que esto seya firme e non veña en dulta nos as partes sobreditas man- damos a Afonso Eanes. clérigo da iglesia de Santa María de Deçón. (Signum). por seis fanegas de pan e vinte soldos ao ano.º 31... Affonso Eanes. EXT.c. a esto presente fuy e per man- dado das ditas partes estas cartas escriví e meu signal y puge e confirmo. fillo de Fernán Eanes de Barveytos. fol. abadesa de Dozón.. e a. escudeyros de Froyaas. c. Johán Fernandeσ. 430r. todo o dereito que eu en ellas ey renunçio de min e de toda mya voz que nunca o demande per min nen per outro. Johán Pereσ. dona María Fernández. n. fol.. b. 140x154 mm. Testemoyas que pera esto foron chamadas e rogadas: Johán Domingueσ. a herdade que o mosteiro ten en Chacín. de San Pedro e peyte á outra parte C moravedís e á voz del rey outros C moravedís peyte. n. non provem Sovereira en. fol. AA. María Martínez. libro 13 de foros. n. que eu. Pergamiños. Vilanova. cléerigo. Era de mille e CCC LXX oyto annos. A-1. A-15. o dito Fernán Gonsales esta carta desta graça. E a parte que contra esto passar haja. 858r. fol. SANTIAGO. DURO.. A-1. escusador sobredito. clérigo de Covas. E eu. salvo que teña as ditas herdades e casa- res sobreditos en toda a mia vida por lo dito moesteiro. Bienes Nacionales. de todo que fezesse entre nos as ditas partes dúas cartas feytas en hun tenor. Sabean todos commo nos. era e día sobredito. escriván de noso señor el rey. e a carta seja en seu rebor. atado 1. perteyro do cabidoo de Lugo. fol. 124v. p.. A-1. escripván enno Bollodesenda e en Doçón por Affonso Fernandeσ. xaneiro. e AHU. Johán Pereσ e Ruy Garçía. minús- cula diplomática cursiva. AA.. tempo.º 31. A..dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 118 118 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites teiro que fuy. atado 919. «Vilanova». 446. afóralles a Pedro Martínez e á súa muller. mazo 34.º 2504. 19. 24. atado 1. SANTIAGO..

agosto. carta partida por a. e aos seus dous fillos. abadessa do moesteyro de San Pedro de Villanova de Deçom.. moller que foy de Fernando Pérez d-Andrade.c. 99 1344. e á morte do postremeiro de vos a dita erdade fique livre e quita de vos e de toda vossa voz quantas boas paranças vos y fezerdes. Fernán Anes. minúscula diplomática cursiva352. viúva de Fernando Pérez de Andrade. et por cassas e cortynas e servyços e por outras coussas dardes por día de Natal XX soldos brancos. dous días andados do mes d-agosto. (Signum). sendo vasalos do mosteiro. e a vosos fillos. MADRID. a montes e a fontes con entradas e ixidos per hu quer que vaa. Et a parte que o non comprir peyte á outra parte que o aguardar cen mora- vedís brancos e á voz del rey outros tantos peyte. Clero. damos a foro a vos. pola metade de todos os froitos ao ano e outras condicións. e a prior e o convento desse mesmo lugar. 352 No reverso: Villanova. Eu. per tal preyto e su tal condiçón que a lavredes e a paredes ben e façades as cassas e as man- teñades e dedes ao convento do dito moesteiro en cada hun anno de renda seys fanegas de pam.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 119 Colección diplomática do mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón 119 Vyllanova de351 Decón. o noso casar que nos avemos en Andrade. notario del rey en Deçón. que foy voso marido.. 2. Johán Fernández. Ourense. abadesa de Dozón. Viviana Fernández. aforamos a vos. . o casal de Andrade e a casa e leira da «Buçaceira». a erdade que o moesteiro á en lugar que chaman Chacym. no lugar que chaman Outeyro. e a carta vala eno tenpo sobredito. as dúas terças de centeo e hũa de millo. a esto presente foy e o escrivy e meu nome e meu synal y puge en testemoyo de verdade que tal est. dona María Fernández. aqueles que avedes de Fernando Pérez d-Andrade. per tega dereyta d-Ourense. Gonzalo Fernández e Francisco Pérez. AHN. Gonçalvo Fernández e Françisquo Pérez. que é en fiigresya de Sam Payo de Bóveda. ts. 204x168 mm. e a vossa muller. afóralles a Viviana Fernández. Dona María Fernández. e a casa e 351 Repetido de. 1546/7. Era de mille e CCC e oytenta e dous anos. e o moesteiro anparar- vos a dereyto. Pedro Martínez. ata día de Santa María de setenbro. Johán Loureyro. lunes. María Martínez. Cunnuçuda cousa sega a quantos esta carta viren como nos. como as levaba en foro o seu marido. en vossa vida d-anbos. freguesía de San Cibrao de Las. clérigo. e o con- vento dese mesmo lugar. A. Testemoyas: Estevo Pérez de San Salvador. Oseira.

*100 [1344]. su cadea de San Çibrao d-Enlaaes.º 31. e que nos paredes senor arrostro. mazo 3. Eu. en Deçón. y éstos consienten que. cuando muera alguna persona sin hijos. VI libras de dineyros branquos da moeda de noso senor rey don Afonso. e dedes a nos cad-anno o meeo de todo pan que Deus y der. EXT. «Obligación que hicieron los vecinos de los lugares de Carboentes. atado 3. e quando morrer algũa destas vozes que page loytosa uso tera. per noso mordomo. A-1. A-15. d. des día de Natal ata día de cendas ganeyras. nen a cava- leyro. nen vender. e Gonçalvo Martíz do Castro de San Salvador. e vos non segades poderosos de o dar. e por foros que dedes de cad-ano. que se anun- cia ser coto del monasterio de Dozón. parece que por no querer sujetarse a ésto los querían desaforar de sus tierras y por eso se obli- garon». Testemoyas que presentes foron: Johán Pérez e Martín Pérez. b. crérigos do dito moesteyro. notareo del rey en Orzellón. según la costumbre que de ello tenían de más de cien años. SANTIAGO. n. salvo gandos e montados. e a carta sega firme e valedeyra. notareo en Deçón por Gonçalvo Pérez. n. . Johán Pérez. (Signum). fol. que fazen quatro dineyros tres soldos. esto presente foy.º 31. AA. Notario: Pedro Fernández. a monte e a fonte. voso marido. con entradas e con seydas e con árvores e con tódalas cousas que pertẽçen ao dito casar. nen a dona. asy como vola nos podemos dar a cada hũ en súa voz e asy como a tiña Fernando Pérez. la abadesa apreciaba todos los bienes raíces en la venta que valían y los entregaba al pariente más cercano. c por ser çerto. per que nos percamos os nosos dereytos.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 120 120 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites a leyra que chaman da Buçaceyra. E a parte que contra esto pasar peyte á outra parte C moravedís de branquos e á voz del rey outros C moravedís peyte. 129r. esta carta escrivy per mandado das partes con meu nome e con meu synal en testemuio de verdade que tal é. nen sopiñorar <a> escudeyro. e se vola non deren semente que dedes terça en salvo. e á morte destas vozes sobreditas que nos fice nosa erdade livre e quita e desenbargada con todas as bõas paranças que y esteveren. E desto mandaron fazer as partes dúas cartas partidas per a. nen a nengén. se vos deren semente. per tal condiçón que a labredes e paredes ben que non minge per minga de bon lavor as casas <e> erdade. e que segades nosos vasalos serventes e obidientes. a la abadesa doña María Fernández de sujetarse al embargo de los maniños.

. fillo que foy de Arras Meendeσ e de María Mel.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 121 Colección diplomática do mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón 121 101 1346. e aas vosas vozes todas quantas herdades e casas e árvores e entradas e sey[das eu] ey e que me perteeçe d-aver por parte dos ditos meus padre e madre na villa de Pinor.: No es del monasterio. e Castrelo. IX días de março. carta partida por a. minúscula diplomática currens. Johán Afonso. 9. Ourense. EXT. gran mancha que abarca a parte dereita das dez primeiras liñas353. e a carta e a venda valla pera senpre. n. e obrigo min e todos meus bees a defendervos con ellas per min e per todos meus bees. e Fernán Pérez. Aldonza e Maior.. e Pedro Domínguez da Lagea. e se mays vallen douvollos e dós en doaçón. os quaes dineiros me pagastes en presença deste notario e dos quaes m-eu outorgo por ben pagado e renunçio que nonqua ende diga o contrario. monxas de Dozón.º 63. 130x174 mm. Testemoyas: Fernán Ruiz. Era de mille e CCCª e oytenta e quatro annos.. canto ten en Piñor. en San Cibrao de Castrelo e San Cristovo de Cea. presen- te foy e confirmo e meu nome e sinal y pono en testemoyo de verdade. e d-aquí endeante facades das ditas herdades toda vosa voontade. por cincuenta e cinco libras. Conosçida cousa seia a [todos commo eu. Cód. clérigo. AC. 1546/10. e allur uquer que vaan nas ditas frigisías. Paio Arias véndelles ás súas irmás. Repertorio. e Johán Rouquo. A. freguesía de San Xoán de Barrán. 353 No reverso. etc. e Pedro Eanes. (Signum). ademais da referencia de caixón. clérigo de Gresande. OURENSE. marzo. MADRID. mĩas yrmãas. atado 220.d. que he so cadea de San Çibrao e de San Cristo[voo de] Çea. a monte e a fonte. 182. p. seu yrmao. monias do mon[esterio de Villa]nova de Deçón. E quenquer que contra esto pasar peyte aa outra parte por pena CC mora- vedís. clérigo de Vendoyro. caixón 48. e Fernán Eanes. Eldonça Arras e Moor Arras. notario de Deca jurado polla yglesia de Santiago. Eu. e Fernán Boy. home do notario. que tal he. [so] cadea de San Johane de Barrán. vendo e [firmemente] outorgo pera senpre a vos. AHN. Clero.. Oseira. P]ay Arras. e vendo por cinq[uenta e cinquo] libras de dinei- ros branquos desta moneda del rey don Afonso. e en Castrello. por min e por toda mĩa voz.

. setembro. notario de Deça jurado polla iglesia de Santiago. mĩa madre que foy. vénde- lles ás súas irmás. MADRID. Oseira. minúscula diplomá- tica currens354. e obrigo min e meus bees a defendervos con esta venda. as ditas herdades so as ditas cadeas. 1546/14. (Signum). Conusçuda cousa seia a todos que eu. 30. freguesía de San Cristovo de Cea. 20. Mencía Ares de Casares. e Castrelo. e de Marina Mel. os quaes dineiros me pagastes en presença deste notario e testemoyas. e renonçio que nonqua en diga o contrario. e Gómez Lourenço de Vendoyro e Johán Rouquo. XX días d-agosto. os quaes herdamentos foron de mĩa av<o>a.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 122 122 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites 102 1346. vendo pera senpre por min e por toda mĩa voz a vos. 91x178 mm. Maior e Aldonza. Miçía Arres de Casares. monias de Villanova de Deçón. vendo por cinquoenta e cinque libras desta moneda del rey don Afonso. e dos quaes me eu outorgo por ben pagado. por cincuenta e cinco libras. E quenquer que contra esto pasar peyte aa outra parte a pena do dobro. Testemoyas: Durán Perez e Johán Capateiro da Lagea. A. Aldonça Arres e Moor Arres. monxas de Dozón. que he so cadea de San Cristovoo e de San Cibrao. Clero. Ribadavia. a parte que lle corresponde nos casais de Piñor. Johán Afonso. que presente foy e confirmo e meu nome e sinal y pono en testemoyo de verdade que tal he. presente e outorgan- te meu marido. per uquer que vaan. «Mandato por el que don Bastián Pérez ordena que los vecinos del coto de Dozón paguen el maniño al monasterio». dona Moor. Fernán Vaasquez. Ourense. e no casal de Castello. Eu. e a carta e venda valla pera çenpre. home do notario. Era de mille e CCCª e oytenta e quatro annos. AHN. mĩas yrmaas. a montes e a fontes. 103 1346. freguesía de San Xoán de Barrán. agosto. 354 No reverso: No vale nada al monasterio. con licenza do seu marido. toda quanta herdade e casas e chantados e voz e dereytos eu ey e ey d-aver e me perteçe no casal de Pinor. que he so cadea de San Johane de Barrán. Fernando Vázquez.

agosto. ¿1? Sahagún. minúscula diplo- mática cursiva. viinte e oyto días do mes d-agosto (Signum). por Andreu Sancheσ. esta dita carta vi e lii e traslladey de vervo a vervo. c. b. Testemoyas que foron presentes: Johán Pereσ. con data de ¿1344? 355 Et eu. atado 3.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 123 Colección diplomática do mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón 123 Notario: Pedro Eanes. n. fol. fol. Constanza Rodríguez.º 2490.º 1103. A. Martín Anes. Documentos. MADRID. fol. 105 1347. mazo 3. fol. SANTIAGO. en mal estado de conservación. RX. 240x247 mm. 330. Johán Eanes. Johán Martineσ. e era feita en papel e seelada ennas costas do seelo do dito señor el rey. EXT. *104 1346. 130v. el lugar de Castro. y la heredad de Bidueiros. libro 13 de foros. afora a Mayor Rodríguez. d. Martín Anes. plica con seis buracos. Era de mil e treσentos e oytenta e Vº annos. Notario Martín Yáñez. n. A-1.º 19. Ourense. Afonso XI recórdalles aos seus funcionarios en Galicia que ten baixo a súa pro- tección o mosteiro de Dozón.. segundo sobredito he. a qual carta non era rasa nen ontrelinada nen chançe- lada nen sospeita en ninhún lugar.º 47. n. Clero. en San Salvador de O. 444 e A-1. a rogo da dita abadesa. . en moi mal estado de conservación. n. B.º 47 e A-15.º 2502. 1213r.. capellaes do dito mosteyro. enno qual pareçían dous leoos e dous castellos. AHN. «Doña María Fernández. y a su hermana. atado 3. notario en terra de Canba e de. AA. libro 13 de foros. 215x56 mm. Vilanova. AA. juiσ enna dita terra. Et eu. 437v. n. SÁNCHEZ BELDA. A-1. Pergamiños. priora del monasterio.º 19 e A-1. durante sus vidas. traslado notarial de 1347355. 436r. esto feito enno dito moesteiro. n. fol. Oseira. abadesa de Dozón. minús- cula diplomática cursiva. SANTIAGO. SANTIAGO. n. martes. nota- rio sobredito. por la cuarta de lino al año». esta carta traladey e meu nome e signal y fiσ en testemoyo de verdade que tal este. AA. 1546/15. e per mandado e outo- ridade de Johán Pereσ. EXT. fol. b. atado 3. A-1. d.

] demandas e oydas e vençu- das poer foero e poer derecho pera deven e commo dever. e a los merinos o merino que por nos ou por vos andaren en las dichas merindades o en qualquier dellas. clérigos e leigos. Porque vos mando. salud e graçia.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 124 124 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites Don Alffonso. de Algezira e señor de Molina. e a vos. e a los bicarios e juíσes de Lugo e de Orense. por sy e en nonbre del dicho monesterio se nos envió querellar. de Murcia. commo dicho es. sen seer eles e el dicho monesterio ante primeramiente [. e elles fáganlle conprimiento de derecho. a vos. terreiros. e los fructos e rendas e esquilmos dellos o de parrte dellos. E se alguno o algunos y ovier que alguna demanda aian contra elas en razón de los dichos erdamientos e bienes o de parte dellos demándelas per u deven e commo deven. prestameros. de Córdova. de Sevilla. nen las rentas e frothos e esquilmos dellos nen de parte dellos sen razón e sen dere- cho commo non deven sen seer elas primeramiente llamadas e demandadas sobre elo e oydas e vençudas por fuero e per derecho per u deven e commo deven. E de commo vos esta nuestra carta foor mostrada e la complierdes [man- damos] a qualquier escripvano público que pera esto fuer llamado que dé ende al que volla mostrar testimonio signado con sub signo.. juíσes. mayordomos de las vilas e lugares del arçobispado de Santiago e obispado de Ourense e de Lugo. nuestro alcalde e merino mayor en nuestras merindades de Galiσia..] del monesterio de Vilanova de Deçón. de Toledo e de Galizia. Andrés Sánchez de Gres [. por la gracia de Dios rey de Castilla. frothos e esquilmos delles. justiças e pertigueros. de vuestras jurdiçiones le quieren entrar e tomar e enbargar los dichos erdamien- tos e bienes. e esto que lo querían faσer sin raσón e sin derecho commo non deven. e non consintades a alguno nen algunos que los entren nen tomen nen enbargen los dichos erdamientos e bienes nen parte dellos. que a amparedes e def[enda]des a ela e aquellos que los tovieren por ellas con la tenençia e posisón en que están de los dichos erdamientos e bienes e con las rentas.. o parte dellos. de León.. a cada unos de vos en vuestras jurdiçiones que se la dicha abbadesa e el dicho seu monesterio po?r?sy e otros por ella e en seu nonbre están en tenençia e en posisión de los dichos erdamientos e bienes en la manera que ia dicho es.. porque nos sepamos en . casares e erdades e lantados e de otros bienes móviles e rayses que son en vuestras jurdiçiones. e a los alcaldes. cou- teyros. de Jahén.. que agora son o serán d-aquí adelante e aqueles que. E non fagades ende al so pena de seisçentos moravedís de la mía moneda a cada uno. abbadesa del dicho monesterio. del Algarve. Gomeσ Fernandeσ de Sarria. e se esto pasare que reçebería agravio. e diσe que ela e el dicho monesterio están en pertenençia e posisón con justos títolos de conpras e d-afforamentos e de donaçiones e de mandas e de maniños e d-erdamentos e viñas. ortos. vista esta nuestra carta o el trallado della sig- nado. Sepades cómo dona María Fernándeσ. de vos a quien esta carta foer mostrada o el [trasla]do della signado de escrivano público sacado con outoridade de juyz. e que se tieme que algunos omes poderosos.

de tódallas demandas.. Cajón 47. freiras de Villanova de Deçón. Era de mille e CCCª e oytenta e çinque annos. arrendar ou cambiar unhas herdades que os tres teñen en Guimarei. que o faça a vos. la fiσ escripvir por mandado del dotor Pero [. Dada en Sant Fagund. minúscula diplo- mática cursiva. Gonzalvo Fernandeσ. . que son so cadea de San Çibrao de Castrello e de San Cristovoo de Cea. 10. Eldonça Arras e Moor Arras sobreditas. quítome e desembárgome pera senpre a vos. uns noutros. en mal estado de conservación356.º 51. E quenquer de nos partes que contra esto pasar e o non comprir que peyte aa outra parte que o comprir e aguardar CC moravedís. Moor Arras e Aldonça Arras. que he so cadea de San Lourenço de Villatuyxe. Pay Arras sobredito. que o façamos a vos. Diego Gonzaleσ. outubro. por razón de varias herdades. A. 1546/20.] del rey. que he so cadea de San Lourenço de Villatuixe. busquas e razoes que eu contra vos avya sobre razón das herdades do casal da Fonte de Cotarrello. AHN. n. comprometéndose ademais mutuamente a vender. era de mil e tresientos e ochenta e cin- quo annos. Yo. monxas de Dozón. e este prazo valla pera sen- pre segundo dito he. 242x210 mm. MADRID. Pero Eanes. ou a quenquer que vena en vosa voz. peñorar. día d-agosto. 106 1347.. mias yrmaas. Pay Arras sobre- dito. Alfonso Fernandeσ. ou a vosa voz. Ourense. Maior e Aldonza. que he so cadea de San Miguel de Goyaes. e de Castrello e de Penor. La carta liúda dágela. freguesía de San Lourenzo de Vilatuxe. e he asy que se eu. ou algũa de nos quisermos vender ou sopenorar ou arendar ou concambear o noso quinón da herdade de Castro de Gimareu. Clero. X días de outubro. e se nos. vi. Oseira. legajo 208. E outrosy fazemos entre nos yrmaos todos tres a tal prey- to e vervo e pustura que senpre seia valledeyro. as ditas mĩas yrmãs. Conusçuda cousa seia a todos que eu. e non faga ende al so la dicha pena. Paio Ares renuncia a todas as demandas que tiña contra as súas irmás.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 125 Colección diplomática do mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón 125 commo complierdes nuestro mandado. Pai Arras. quiser vender ou sopenorar ou arendar ou concambear o meu quinón que ora eu teno da herdade de Castro de Gimareu. 356 No reverso: Señal 109.

clérigo. siendo abadesa doña María Fernández». A. «Carta ejecutoria a favor del monasterio de Dozón sobre bienes y los maninos del coto de Carboentes. AA. 109 1348.. SANTIAGO. . Ourense.º 33. Vilanova. AA. 245x162 mm. A-1. 1547/4. SANTIAGO. Clero. fol. (Signum). Sentenza ditada por Xoán Pérez da Parte. A-1. 357 No reverso: Abadesa de Dozón. muller de Paio Arias. 29. atado 2. *108 1347. 322. d. xullo. e A-15. AA. atado 3.º 33. 107 1347. atado 2. Pergamiños. A. MADRID. [. minúscula diplomática cursi- va. minúscula diplomá- tica cursiva357. xuíz en Camba.º 2482. 158v. 211x245 mm. Oseira. sobre o pago de certas rendas por unhas herdades na citada freguesía.º 49. roto en varias partes e practicamente ilexible. n. n. pre- sente foy e confirmo e meu nome e sinal y pono en testemoyo de verdade que tal he. A-1.].. 435r. AHN. mazo 3. sendo abadesa de Dozón dona María Fernández. fol.os 9 e 16. A-1. escudeyro d-Andreu Sánchez. 15. n. Testamento outorgado por María Fernández. fol. 130v. d. e Affonso Garçía.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 126 126 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites Testemoyas: Pedro Eanes da Carreyra e Gonçalvo Garçía de Cira. n. Johán Affonso. notario de Deça jurado polla yglesia de Santiago. fol. EXT. libro 13 de foros. Eu. c. SANTIAGO. b. n. contra uns veciños de Carboentes. EXT.

Item mando a miña herdade de Touges e de Barreyros ao dito mosteyro pola miña alma e dos meus devedores. e apoys da súa morte que fique livre e quita ao dito mosteyro pola miña alma e dos meus devedores. que seia miña avogada aa ora da morte e ao día do juyzo. E devo sobre las doas da garganta hun moravedí. Et as miñas doas da garganta. XV días andados do mes de jullio. Item mando enterrar o meu corpo enno mosteyro de San Pero de Villanova de Deçón. Item mando perlla miña vountade que pagen treσe tegas de pan pella mea- tade dela desta novidade que ora y ha. E dez e nove febilletas e toda esta plata mando que a den a San Pero de Villanova de Deçón pera hun talleo. Pay Ares. e dúas agulleas que ten Miguel Lourenço de Çerredo. e se valuer commo manda se non mando e outorgo que valla commo codiçillo. filla de Gillu Ares.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 127 Colección diplomática do mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón 127 Era de mille e trezentos e oytenta e seys annos. faço e ordino meu testamento e miña manda que apóis miña morte seia valledeyro. que son doze. Et eu. Item mando que esta miña manda e meu testamento que valla e que seia firme. Et por todo esto que mando ao dito mosteiro anme de fazer as donas <o>fiσio de companeira na rega e no cabidoo e viiren sobre min aa sepultura daquelle día que eu for enterrada a seys domaas. jazen a pennor a Moor Taverneyra de Moneixas. Item tres vacas e tres beσerros e sete ovellas e dous años e sete cabras e qua- tro cabrós e dúas porcas e mea doutra e hũa porcalla con seus fillos. e doσe patos e treσe gallinas con quatorσe pitoos. presente e outorgante outrosy este he avier móvel que eu María Fernandeσ e Pay Ares sobreditos avíamos. María Fernandeσ. jaσendo doente e teméndome de morte. moller de Pay Areas e filla de Costança Fernandeσ e de Gil Oares. Item mando a miña herdade de Lamas a miña yrmaa. Item faço á abbadessa. e pellas agulleas devo tres diñeiros. en días de súa vida. Item mando hũa arca pequena a Costança. perro con todo meu entendemento qual Deus tevo por ben de me dar. o meu quinón das outras arcas e do boy que ten Fernán Guterreσ. e el que o tyre. Sabeam quantos esta manda viren commo eu. miña tya. Primeiramente mando a miña alma ao señor Ihesuchristo e a súa madre Santa María. Tereiga Fernandez. Pay Ares. Tereiga Fernandeσ. Item mando a meu marido. Item mando aos capellães do dito mosteyro o meu çerame. que seya miña heree sobre todos meus bees. et quatro chumaços e hun panal e un pellón. . que foy de Lamas. Item mando que pagen viinte e sete parres de dineiros ou tres tegas de pan a Aldonça Ares e a Moor Ares. et mando que dían hun dos chumaços a miña yrmaa. Et treσentos e Lª grãos d-algoffre mando que os vendan pera meu enterramento.

e Johán Pereσ e Johán Eanes. e Afonso Rodeyro. Martín Vasces. outubro. A. Testamento de Pedro Ares en favor do mosteiro de Dozón. morador en Ribadavea. 26. Item mando ao dito moesteiro de Villanova de Deçón a miña herdade de Quintella per miña alma e daquelles a que eu son tyundo. Mosteiro de Vilanova. e Pero Esteves. morador enno paaço da abbadessa. e Pay Ares. 1547/5. jazendo doente e teméndome de morte. miña irrmaa en súa vida e ha súa morte que fique livre e quita ao dito moesteiro de San Pedro de Villanova de Deçón. Item mando o meu quinón da miña herdade de Regoufe a Santo Aadraaoo de Moneyxas. MADRID. prellado de San Salvador do Hoonr: Pero Domíngueσ. e o testamento e manda senpre seia firme e valledeyro. Item mando enterrar o meu corpo enno mosteiro de San Pedro de Villanova de Deçón. 110 1348. Testemoyas que a esto foron presentes: Dº Ferrnandeσ. Item mando a miña heerdade de Gymarei a Moor Aarres. AHN. (Signum). e Estevo Garça. Et eu. Clero. Oseira. sobrino da abbadesa. 358 No reverso: Testamento y donaçión del monasterio de Villanueva de Dozón. marido da dita María Fernandeσ. çapateiro. minúscula diplomá- tica cursiva358.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 128 128 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites Et mando que quen contra ella passar aia a miña maldiçón e a de Deus padre poderosso e que peyte quinentos moravedís desta moneda branca del rey don Affonso aa outra parte e outros quinentos moravedís en nome de penna aa voσ del rey. e mando y conmigo aas donas hũa vaca e he aos clérigos a mea- tade doutra. pero con todo meu sisso e meu entendemento qual Deus tevo por ben de mo mellor dar. . Item primeiramente mando a mina alma a Deus. morador en Deçón. 185x192 mm. notario en terra de Canba por Andreu Sancheσ. Ourense. Pero Ares. e rogo a súa madre Santa María que sega miña abogada á orra da morte e he ao día do juyzo. a esto presente foy e escriví meu nome e meu sigñal y fiz en testemonio de verdade que tal este. prellado de Santa María de Deçón. Sabbean quantos este testamento vyren commo eu. capellaes do dito mosteyro.

Item mando que miña irrmaa. a esto presente foy e esta manda yscriví per mandado do sobredito e meu nome e sinal y fiz en testymuyo de verdade que tal he. o casal Dónego. 111 1349. AA. freguesía de Santo Estevo de Carboentes. «Vilanova». XX e VI días d-oytubro. era de mille e treσentos e oytenta e VI annos. Moor Aarres. abadesa de Dozón. carta partida por a. Et eu. 37. fol. con algúns rotos. CT. Mosteiro de Vilanova.. libro 7 de foros. p. SANTIAGO. DURO. abbades- sa do moesteiro de San Pedro de Villanova de Deçón. Item mando hũa tega de ceveira a Santa María de Parada. o nosso cassal que y á o moesteiro en esse [lugar] de San Estevo. e he a penna paga ou non este manda fique firrme e valla pera por senpre. afóralles a Xoán Martínez de Santo Estevo de Carboentes e a dúas voces. et he o convento desse mees- mo lugar afforamoos a vos. Testemoyas que pera esto foron chamadas e rogadas: Pedro Dominguez de Micoyte e Martino Ares Tyñoso e he Afonso Perez de Fontaao e Johanne Anes das Maceyras e Johán Martineσ de Racoo e Pedro Lameyro. n. fol. 25. Feyta enno dito moesteiro de Villanova de Deçón.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 129 Colección diplomática do mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón 129 Item mando o meu quinón da miña herdade de Castiñeiro a Santiago de Catasoes e he o meu quinón do trigo de Çerredo. SANTIAGO. Johán Martineσ de San Estevo de Carvoentes. minús- cula diplomática cursiva. Et quenquer que contra esta miña manda quisser passar aya a miña mal- diçón e he a de Deus padre e he que súa alma sega maldita con Aadán e con Abyrrón e con Sataan ennos fogos do infferrno e sega aa irraa de Deus con él asy commo foy con elles en este mundo e enno outro e peyte de penna C moravedís da boa moeda ao meu herel cada que contra esto passar e he á partee del rey outros tantos. Vilanova.c. que sega herree e compridor deste meu testamento e de tódallos outros meus bees. Dona Maior Rodríguez. notario jurado en terra de Camba por Andreu Sancheσ. sendo vasalos do mosteiro. 19. 235x168 mm. Sabbeam quantos esta carta vyren commo eum Moor Rodrigueσ. AA. febreiro. 237v. por dous moios de cebada e dous de serodio ao ano. A-1. Johán Martineσ.º 1042.. A. Et mando que esta miña manda que valla commo pustrimeira voentade ou commo codidicillo ou commo outra yscritura púbrica perfeyta per mao de notario. (Signum). que sexan os seus fillos. EXT. ao qual cassar chaman o . b. Pergamiños.

que jaσ yndo pera [a iglesia u]quer que for vos nos faσemos en días de vossa vida e dúas voσes apoys de vossa [mor]te. XXV días andados do mes fevereiro. Testemoyas: Pero Esteveσ. vos e as sobreditas vossas voσes... (Signum). quarta feyra.. e a pena pagada ou non a carta firme e valla en súa revor. Santo Estevo de Carboentes. Et mandamos que a parte que contra esto passar que peite á outra parte CC moravedís e á voσ del rey outros tantos.. 112 [mediados do XIV]. 1551/13. vendo a vos.. clérigo de San Salvador..] pera por senpre toda quanta herdade et cassas et chantados que eu ey [.. [. Et desto nos mandamos e<n>de a Johán Martineσ.] e he yrmaa de. Et eu. Marina Pereσ [.] as per u quer que vaa por preço nomeado que . b. salvo o moesteiro. Johán Martineσ. a esto presente foy e he mina presenca esta carta yscriví e meu nome e meu sinal y fiz en testimuyo de verdade que tal est..] señor arrostro.] de Deçón. minúscula diplomática cursiva. Oseira. febreiro. E he que nos diades deste cassar de renda de cada anno dous moyos de ceveira e tres quarteiros de serodeo. notario en terra de Camba por Andreu Sancheσ. A. et vendo [.. et Lourenço Anes d-Alende. pella tega per que venden et compran enno couto de San Estevo de Carvoentes. que é sub cadea de San Estevo de Carvoentes. Johán Martineσ. Ourense. E vos. que morou en Veande. MADRID. fragmento de 90x135 mm. Fragmento dunha carta de venda. notario en terra de Camba por Andreu Sancheσ. e he o sobredito cassar que non desperesça con mingua de boa parança. et Pero Martineσ.. que segan vossos fillos ou fillas. dito Donσel. e se pella vinturra queer grando ou geada que sega mitudo en poder d-omes boos e he que as partes que estían a quanto mandaren os homes boos. que seades vassallo do moes- teiro. AHN.... Et aforrámosvollo a montes e a fontes e con entradas e seídas e co<n> todas súas pertenças per uquer que vaa e con tóda- llas outras coussas que Deus y der.. faσer hũa carta partida per a. me a min ficou de miña irmaa Marina [. c... et he afforrámosvos y a casa da Carreira.. fillo que foy de Fernando Páez. falta toda a parte esquerda e desconchado en varias partes. Clero. e que nos non par[edes. e se vos pella vintura morerdes sen fillo ou sen filla que nos fique o nosso cassar livre e he quito ao moesteiro. a qual renda nos vos avedes a dar sen grando e sen gea<da>. 22.. era de mille e treσe<n>tos e oyte<n>ta e sete annos. Feita a carta enno mosteiro de Villanova.] Fernandeσ que foy.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 130 130 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites Cassar Donego.

[. EXT...º 641.] annos. fol.. b. CT. afóralles a Xoán Martínez. fol. e o convento deste mesmo lugar. mays que seya semeldue de vos. A. e a dúas voces os casais que o mosteiro ten en Xaxán. e esto nos . per hu quer que vaa. os quaes dineiros eu reciby en presença do no[tario.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 131 Colección diplomática do mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón 131 eu de vos riciby. notario público en terra de Camba por Andreu Sancheσ. Feita a carta en San Estevo de Carvoentes.. os nos<os> cassares de Jagán. «Vilanova».]. 291. [Et eu Johán] Martineσ. AA.. de seys ceramis a faneyga. Johán Martineσ.. a esto presente [foy e en miña presença esta carta yscriví e meu nome e meu sinal y] fiz en testemoyo de verdade que tal he. Testemoyas que a esto foron presentes: Johán Migueleσ d-Arvossagro. e tollo de min e de toda miña voz todo jur e auçón e [. 158r. e IIIIº regeyfas e quatro galynas e hun porquo e hun quarneyro e V afeiσaes de lyno et quatro çeramís de favas.. Dona Maior Rodríguez. con sas perteenças. so a dita cadea de San Cristovo da Penna.] e he en toda vossa voz pera por senpre. SANTIAGO. febreiro.] pagou. Vilanova. (Signum). que aumentarán coas voces. Era de mille e CCCos e LXXXVIIIº annos. 23. abbadessa do moesteyro de San Pero de Villanova. Pergamiños. 19. afforamos a vos. minúscula diplomática cursiva. Conoscuda cooussa seya a todos que nos. e quodo XXIII días andados de fevreiro. fregue- sía de San Cristovo da Pena. E en este dito tempo avédesnos a dar cada hun anno enna vossa vida dous moyos de pan faneygos. a montes e a fon- tes. sendo vasalos do mosteiro.]. p. DURO. AA. XII días de fevreiro. por diversas especies. Et quenquer da [....] passar aia a miña maldiçón e a de Deus padre e he peyte a vos [. e Johán Martineσ de [. as dúas terças de çeveyra e hũa terça sorodeo. e estas vozes que seya<n> taes que non seya cavaleyro nen escudeyro nen dona. n. convén [a saber. clérigo de San Cristovo da Pena. 335x154 mm. sendo todos juntados enno dito moesteyro asy commo he d-usso e de custume. e a pena paga ou non a carta fique firme e valla [bes ganados e por ganar a vos deffender a dereyto [.] del rey L moravedís. E estes cassares e herdade vos affo- ramos en toda vossa vida e d-outras dúas vozes quaes foren nomeadas após vossa morte. vos a hũa e a outra qual nomear a outra que vos nomeardes após vossa morte.. SANTIAGO.. 113 1350.] outorgo por ben pago.. que he na dita friguisya. A-1. dona Mor Rodrigueσ.. libro 3º de foros. clérigo de San Cristovo da Penna... abadesa de Dozón.

non costrengudos per força nen deçebudos per engaño. «Vilanova». CT. p. E a terçeyra voz que fiquar que nos dé X oytavas e estes foros sobreditos. 114 1351. Pergamiños. meu nome e synal aqui puge que tal he. E nos. Asperelo. DURO. 200x176 mm. Sabean quantos esta carta viren commo eu. o casal de Outeiro. 20. clérigo de Goyán. E eu. fillos que fomos d-Anrrique Sancheσ e de María Rodrigueσ d-Asperello. marzo. freguesía de San Pedro de Xurenzás. Álvaro e Ilduara Sánchez e outros danlle á súa tía. e outros. Vilanova. dona abbadessa e convento deste mesmo lugar asy o prometemos de comprir e de gardar. 20. Arres Gonσaleσ359. Lopo Sancheσ. Garçía Froyás. durante a súa vida. filla d-Elvyra Fernandeσ e de Gillo Arres. A. Johán Martineσ asy o outorgo e prometo a boa fe e per juramento que ende faço aos santos avangeos de comprir estas coussas sobreditas e de lavrar a dita herdade sobredita e d-amparar bem o mellor que eu poder. Pero Colma. Testemoyas: Martín Pérez. fillo que foy de Gonçalo Sancheσ d-Asperello. a esto pressente fuy e confyrmo e. e o casal de Ventosa. . e eu. e Eldara Sancheσ. Eu. e prometo de seer vosso vassa- llo e as vozes sobreditas que fiquaren após e de ser obidientes á orden. e eu. damos a 359 Arres Gonzalez] repetido. minúscula diplomática cursiva. (Signum). e esto pro- meto de comprir e de gardar per min e per meus bees estas coussas sobreditas. Custança Sancheσ. monxa de Dozón. E so pena de C moravedís da boa moeda que peyte aquel de nos que esto non comprir e agardar. se pella ventura ouverdes de vender ou de sopeno- rar o dito aforamento avedesnolo afrontar se o queremos tanto por tanto. et eu. Johán Fernandeσ. E á morte destas vozes sobreditas anos de fiquar o lugar livre e quito e desenbargado con quantas boas paranças y foren feytas. Alvar Sancheσ. mays de nossa propia e livre voontade. E vos. freguesía de Santiago de Corneda. SANTIAGO. e eu. E a segunda voz que fiquar após vos que nos dé VIIIIe oytavas de pan e estes foros sobreditos. clérigo de Santa María de Bidoeyros. Johán Martineσ.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 132 132 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites avedes a dar e a pagar cada hun anno. fillo que foy de Eynés Gonçálvez. AA. Estefanía Sánchez. Lope. notario jurado da terra de Deça polla iglesia de Santiago. Fernando Gonσaleσ.

Vilanova. e todavía a penna paga ou non a carta fique firme e valla en súa revor. por cinco oitavas e media de pan ao ano. Esteveyna Sancheσ. que he sub siño de Santiago de Corneda. minúscula diplomática cursiva360. sendo vasalos do mosteiro. 360 No reverso: Abbadesa de Vilanova. (Signum). e Rodrigo Gonsaleσ. o que Deus non querra. Dona Maior Rodríguez. 190x112 mm. Clero. A. a esto presente foy e esta carta escriví e meu nome e sinal y fiσ en teste- moyo de verdade que tal he. e Fernando. a nossa herdade que nos avemos en terra d-Orzelón. notario jurado en terra de Camba por Andreu Sancheσ. MADRID. Testemoyas que a esto foron presentes: Fernando Vaasqueσ de Nagrellos. Et prometemos a boa fe de Deus de non yrremos contra esta doaçón que vos façemos. E se pella vintura nos tentáremos de contra ella yrremos. 115 1352. nen procuraremos que se revoge per nos nen per outro nen per outros en juyzo nen fóra dél. monga do moesteiro de San Pedro de Villanova de Deçón. e per juramento que ende faσemos corporallmente aos san- tos avangeos con nossas maos tangudas que nunca contra esta doaçón vaamos que vos faσemos. 1547/20. omme do dito Lopo Sancheσ.c. que he sub sino de San Pedro de Gironçaes. que seiamos fe perguros. era de mille e treσentos e oytenta e nove annos. febreiro. nen aa revogarremos en nen- huun tempo. e outorgamos que nos non valla nen seiamos sobre ella oydos en nehũa maneira. viinte días de março. nossa tya. afóralles a Xoán Domínguez do Castro. a qual herdade chaman o Cassal d-Outeiro. Mariña Pérez. chantados livres e quitos e desen- bargados con quanto boon paramento y for feyto. e Afonso Lourenco. Ourense. e que vos peitemos de penna DCC moravedís desta moeda ussável. carta partida por a. e o outro cassar de Ventossa. e a unha voz o casal de Outeiro de Guimarei. sobrino de Johán Martín.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 133 Colección diplomática do mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón 133 vos. á súa muller. Johán Martineσ. Et eu. Oseira. por en toda vossa vida tan sollamente. AHN. freguesía de San Lourenzo de Vilatuxe. . Feyta a carta en Asperello. Dámosvolla a dita herdade en doaçón commo doaçón mellor pode seer e ontre los vivos máis valler por en toda vossa vida e á vossa morte que fique a nos os sobreditos a dita herdade e cassas. e Johán Gonzales do Cural. aa qual herdade e cassas e chantados nos a nos pertençe do<s> ditos nossos padres Anrrique Sancheσ e Gonçalo Sancheσ e da dita Elvyra Ferrnandeσ e de Eynés Gonçálvez. 15. abadesa de Dozón...

abadesa de Dozón. c. que seia vosso fillo ou filla d-anbos. que faça ende dúas cartas partidas per a. nota- rio en terra de Camba. E ma<n>damos que a parte que contra esto passar que peite á outra parte CC moravedís de dineiros brancos e a voσ del rey outros tantos. Repertorio. pella tega de derreyta de Deça. e a penna paga ou non a carta fique firme e valla361 en súa revor. Et eu. 116 1353. e a dúas voces o lugar de Pereiro. e a hũa voσ apús vossa morte d-anbos. e avedes de seer vassallos do moesteiro serventes e obe- dientes. AC. 361 E valla] repetido. CT. con cassas e con árvores e con her- dades e con todas súas dereituras per a tal condiçón que o lavredes e paredes ben e que non desperesca con mingoa de boo paramento.º 40. Johán Domínguez do Castro. b. que he cadea de San Lourenço de Villatuxe. Feita a carta en Villanova. abadessa do moesteiro de San Pedro de Villanova de Deçón. pp. Fondo monástico. Testemoyas que a esto foron presentes: Johán Gonσaleσ do Tural. por cinco taleigas de pan ao ano.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 134 134 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites Sabbean quantos esta carta vyren commo nos. con data do 30 de xuño. pergamiños. n. minúscula diplomática cursiva. e dous capões e hũa regeiffa cada día de Natal. terça de serodeo e as dúas de ceveira. xuño. 155x175 mm.º 2634. á súa muller. era de mille e treσentos e noventa annos. e Pedro Donσel e Pedro Domingueσ de Cas dos Rivilles. OURENSE. donna María Rodrigueσ. n. 19-20.. Mosteiro de Vilanova. carta partida por a. e non parardes outro senorío arostro. Dona Maior Rodríguez. Cód. atado 44.. Sancha. Johán Martineσ. a esto presente foy e esta carta yscrivi e meu nome e sinal y fiσ en teste- moyo de verdade que tal he. EXT. «Vilanova». notario jurado en terra de Camba por Andreu Sancheσ. e afforrámosvollos a montes e a fontes. afóralles a Xoán Louriño. XV días de fevereyro.h. RX. DURO. .. e Fernando Domingueσ. AC. aforramos a vos. Marina Pereσ. freguesía de Santa María de Dozón. OURENSE. Et que esto seia certo e non veña en dulta rogamos a Johán Martineσ. 25.º 2634. Catálogo. LEIRÓS. n. A. e avédesnos de dar del de cada anno a nos ou a nosso moesteiro voσ e a dita voz V oytavas e mea de pan. o nosso cassar do Outeiro de Guimaree. e a vossa muller. caixón 20. e Johán de Camba. (Signum). e o convento desse mesmo lugar.

. e Johán Anes de Miçoyte. e a penna paga ou non a carta fique firme e valla en súa revor. era de mille e treσentos e noventa e hun annos.. que fezesse ende dúas cartas partidas per a. A. e o convento desse meesmo lugar. a terça de serodeo e as dúas de ceveira. e que vos os lavredes e os paredes ben e que non desperesca con mingua de boo paramen- to. freguesía de San Román de Santiso. e he a herdade que foy de Pedro Domingueσ. e esto nos darredes sen grando e sen geada. 30. e hũa das voσes que a faça o pustromeiro de vos a tempo de seu finamento. Sancha. e que seian ataes que façan o forro ao moesteiro en paσ e en salvo.. e que seian vossa simildue. e Fernando Iohanes. AHN. MADRID.. a que chaman do Perreyro. donna Moor Rodrigueσ. afforamo<s> a vos. e o casal de Santiso de Fondo. abadesa de Dozón. notario en tera de Camba por Andreu Sancheσ. e que nos diades della de cada anno a nos e a nosso moesteiro V tegas de pan pella tega do celleiro e pella regoa dos rendeiros. a esto presente fuy e esta carta yscriví e meu nome e sinal y fiσ en testemoyo de ver- dade que tal he. a nossa herdade que avemos en. Inés Rodríguez. polla gallarda que parte enno quinón do. xuño. freguesía de Santiago de Catasós. e afforámosvolla a montes e a fon- tes. b. e Pedro Domingueσ de Cas dos Rullos. Feyta a carta enno mosteiro de Villanova de Deçón. minúscula diplomática cursiva. 180x180 mm. con cassas e con árrvores e con todas súas pertenças per u quer que vaan. o casal de Belelle. Johán Martineσ.c. e estas vozes aaffeseendes que faça outra voz a tempo de súa morte. e á voσ del rey outros tantos. Testemoyas que a esto foron presentes: Pedro Domingueσ. abbadessa do moesteiro de San Pedro de Villanova de Deçón. E mandamos que a parte que a esto passar que peyte á outra parte CC moravedís de dineiros brancos. 117 1353. Johán Louriño. E que esto seia çerto e non veña en dulta rogamos a Johán Martineσ. Et eu. c. que jaσ sub cadea de Santa María de Deçón. carta partida por a. e a vossa muller. 522/20.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 135 Colección diplomática do mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón 135 Sabbean quantos esta carta vyren commmo nos. afóralles a Gonzalo Rodríguez e á súa muller. Santiago. Clero. por cinco oitavas de pan e dúas regueifas ao ano. Mosteiro de Vilanova. Dona Maior Rodríguez. (Signum)... XXV días de juyo. e a dúas voσes apoys da vossa morte. . e se pella ventura aqueçer cada hũa della seia ystimado a mandado d-omes boos. San Paio. e Johán Lourenço d-Allende. nota- rio en terra de Camba por Andreu Sanches.

afforamos a vos. A-1. abba- dessa do moesteiro de San Pedro de Villanova de Deçón. e o convento desse mees- mo lugar. fol.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 136 136 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites Sabbean quantos esta carta vyren commo nos. por tres celamíns de centeo ao ano. minúscula diplomática cursiva. e Domingo de Mourello e outros.º 30.º 30 e A-15. Et mandamos que a parte que a esto passar que peyte á outra parte CC morravedís de dineiros brancos e á voσ del rey outros tantos. p. sub cadea de San Romaao. AA. e dúas regeyfas cada día de Natal. Cea. CT. Testemoyas que a esto foron presentes: Johán Ferrnandeσ. Et eu. enno (sic) cassar de Bellelle. . a esto pressente foy e esta carta yscrivy e meu nome e sinal y fiz en testemoyo de verdade que tal he (Signum). n. E affo- rrámosvollos a montes e a fontes. que fezesse ende dúas cartas anbas feytas en hun tenor. mazo 1. a terça de serodeo e as dúas de ceveira. A-1. atado 1. SANTIAGO. con cassas e con árrvores e con todas súas per- tenças per uquer que vaa. DURO. e tras a do foratario pase a propiedade á citada parroquia. 130x133 mm. clérigo de Saa. AA. Goncalvo Affonso. que he sub cadea de Santiago de Catassoes. Et que nos diades deles de cada anno a nos e a nosso moesteiro V oytavas de pan. Vilanova. nota- rio en terra de Camba. EXT. Johán Martineσ. e a vossa muller. Pergamiños. e a penna paga ou non a carta fique firrme e valla en súa revor. freguesía de Santa María de Dozón. e he o nosso cassar de Santisso de Fondo. xullo. Feyta a carta enno moesteiro de Villanova de Deçón. d. 118 1353. fol. clérigo. 362 en] repetido. b. pella tega derreyta de Deça per que y compran e vendem enna era desta carta. Eynés Rodrigueσ. A. era de mille e treσentos e noventa e hun anno. coa condición de que tras a morte do aforador pague a renda á freguesía de Santa María de Dozón. 25. XXX días de juyo. 20. e á morte do postrimeiro de vos que os nossos cassares que fiquen livres e quitos e he desenbargados ao dito moesteiro. notario en362 terra de Camba por Andreu Sancheσ. Xoán Pérez arréndalle a Domingo Pérez durante a súa vida canto ten no lugar de Piñeiro. Et que esto seia çerto e non veña en dulta rogamos a Johán Martineσ. e Rodrigo de Riello e Garçía Nunes e Fernando Laneiro. 124v. que os lavredes e os paredes ben e que non desperesca con mingua de boo paramen- to. SANTIAGO. enna vossa vida d-anbos. 238v. «Vilanova». dona Moor Rodrigueσ. n.

resçebo a dita herdate arrenda- da de vos o dito Johán Pereσ pela maneira e condiçoes sobreditas e pera lavrar e bemparar e comprir e agardar todo quanto sobredito he obligo todos meus bees gaa- nados e por gaanar. a que a eu mando pola mia alma e daqueles a que soo tiúdo. o dito Domingo Pereσ. que he na frigresía de Santa María de Deçón. morador en Quintaa. Pero Anes. afóralles a Gonzalo Anes. per tal condiçón que a lavredes e paredes ben et dedes ende cada anno a min ou a mia voz no dito tempo de renda. á súa muller. et a vossa morte que a dita herdate que fique livre e quita aa dita iglesia de Santa María de Deçón. E he posto entre nos as ditas partes que qualquer de nos que a esto pasar que peyte aa outra parte de pea çen moravedís de brancos e á voσ del rey outros tantos. sendo vasalos do mosteiro. escriván. e esta carta e arrendamento valla e fique firme no dito tempo. a qual herdate a min ficou de Marina Lopeσ. abadesa de Dozón. con todas súas entradas e seídas e per- teesças de díσimo a Deus. Mariña Pérez. morador en Deçón. . a esto presente foy e o escriví e meu signo aquí fiσ en testemoyo de verdade. era de mille e CCCLXXXXª e hun annos. no mes de agosto. a min en mia vida e apús mia morte aa iglesia de Santa María de Deçón. un almude de viño e trece pans brancos por foro ao ano e corenta pares de diñei- ros por loitosa. Arréndovos a dita herdade a monte e a fonte. omme de Lopo Rodrigueσ d-Ourantes. e senón a terceira parte. xuño. 119 1355. tres libras e media. mia madre que foy. Johán Gomeσ. Johán Pereσ. tres çelamiis de çenteo pela medida de Deçón en esta guissa. alfayate. e livre e quite de todo outro enbargo. (Signum). Testemoyas: Gonçalo Pereσ. XXVº días de jullio. notario público del rey no Chao de Castela e de Búval e de Bolodessenda.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 137 Colección diplomática do mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón 137 Sabean quantos esta carta viren que eu. Et eu. Et eu. en vossa vida tan solamente e mays non. Dona Maior Rodríguez. moradores en Eyras. mora- dor na dita frigresía. pola metade do froito se lle dan a semente. 30. arrendo a vos. Lourenço Anes. Domingo Pereσ. e a un fillo o casal de Cas don Figueiro. Johán Pereσ. freguesía de San Mamede da Canda. Feita a carta en Çea. toda quanta herdade (sic) e casas e cortinas e árvores eu ey no dito lugar de P<i>neiro. Mosteiro de Vilanova. no lugar que chaman Pineiro. et obligo todos meus bees gaanados e por gãar pera vos deffender a dereito con a dita herdate a todo tempo.

libro 7 de foros fol. e avédesnos del de dar de cada anno vos e as ditas voσes a meatade do que lavrerdes enno dito casar. 30. por siete talegas de pan y tres maravedís viejos al año. e obrido a guardas (sic) e comprir o que sobredito he. AA. Marina Pereσ e a huun vosso fillo ou filla d-anbos o nosso cassar de Cas don Figeyro. SANTIAGO. afforamos a vos. Testemoyas que a esto foron presentes: Diego Pereσ de San Fagundo. 50 Sabbean quantos esta carta vyren commo nos. et avedes de seer vasallos do moesteiro serventes e obedientes e non parar- des outro senorío arrostro per que nos o nosso non ajamos. XXX días de juyo. fol. . et de loytossa cada voz quarenta par de dineiros. n. así o reçebo por min e pollas ditas voσes. 363 No extracto pon María. se vos nos déremos semente. abbadessa e convento así vollo outorgamos. Pergamiños. más cuarenta maravedís por luctuosa363». 176x148 mm.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 138 138 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites A. «Doña Mayor Rodríguez. EXT. afora a Constanza Fernández y dos voces la mitad del lugar de Barrio. Et eu. E mandamos que a parte que contra esto quisser passar que peite á outra parte CC moravedís de dineiros brancos e á voσ del rey outros tantos. abadesa de Dozón. b. et he o convento desse meesmo lugar. xuño. abba- dessa do mosteiro de San Pedro de Villanova de Deçón. notario en terra de Camba. e que día ende a vos Gonçalo Anes a hũa e a nos a outra.º 1049. SANTIAGO. en San Paio de Loeda. et a penna paga ou non as cartas fiquen firmes e vallan en súa revor. A-1. Vilanova. e III libras e mea de foros cada día de Natal. E nos. c. *120 1355. per tal condiçón que o lavredes e o paredes ben et que non desperesca con mingua de boo paramento. Johán Martineσ. abbadessa e convento sobredito a Johán Martineσ. Gonçalo Eanes. o que hai que rectificar. Feita a carta enno moesteiro sobredito. notario jurrado en terra de Camba por Andreu Sancheσ. Gonçalo Anes. Pedro Anes de Badyn e Lourenço Pereσ e Pedro Ruvyo. desconchado en varias partes. et por verbo huun almude de viño e XIII pães brancos. que faga ende dúas cartas par- tidas per a. que he sub cadea de San Mamede da Candaa. Et que esto seja çerto e non veña en dulta rogamos nos. era de mille e treσentos e noventa e III annos. minúscula diplomática cursi- va. Et eu. e se volla non déremos que nos diades a terça do que Deus y der vos e as ditas voσes. (Signum). AA. a esto presente foy e esta carta yscrivy et meu nome sinal y fiz en teste- moyo de verdade que tal he. dona Moor Rodrigueσ. e a vossa muller. 238v. b. Pedro Ferrnandeσ de Lueda.

que aquela recibe polo pago de vinte e cinco anos do foro. atado 2. E mandamos que a parte que contra esto passar que peite á outra parte CC moravedís de dineiros brancos. e as ditas voσes en estes XX e V annos que se desconten de cada anno dos sobreditos lugares XII libras della era desta carta ata aquel tempo sobredito que seya da dita voσ. SANTIAGO. fol. b. e Johán de Camba. abba- dessa do moesteiro de San Pero de Villanova de Deçón.º 2. 154x141 mm. outórgalles carta recibo a favor de Xoán Rodríguez de Camba e a súa muller. n. con desconchados na parte dereita364. AA. mazo 2. e Pedro de Camba. libro 7 de foros. os meos á parte e os outros meos á voσ del rey. 121 1356. e Domingo Pereσ d-Aboderón. Sancha Rodríguez. n. e estes XX e V annos compridos e aca- bados avédesnos de render aa dita renda dos ditos cassares en como se conten ennas cartas do afforamento. 55 e A-15. d. outorgamos e conosçemos que reçebemos de vos. seteçentos L moravedís de longos de dineiros brancos. fol. c. que nos pagastes estes dineiros desta renda por XX e V annos primeiros que ven. e o convento desse mesmo lugar. e de vossa muller. Johán Rodrigueσ de Camba. era de mille e trezentos e noventa e quatro annos. minúscula diplomá- tica cursiva. II días por andar de jullo. 239r. Sabbeaan quantos esta carta vyren como nos. 30. EXT. os quaes dineiros vos destes sobre os cassares de Bobadella. Clero. b. Ourense. de setecentos cincuenta marabedís. e Garçía Ferrnandeσ. et en morendo vos.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 139 Colección diplomática do mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón 139 Notario: Juan Martínez. Feita a carta enno dito moesteiro. fol. Johán Rodrigueσ. AHN. Oseira.º 1053. e Johán Martineσ de San Estevo. escudeyro. e Oveco Pereσ. dona Moor Rodrigueσ. MADRID. n. A-1. 126r. clérigos. 1548/7. 364 No reverso: Es de Deçón. Et que esto seia çerto mandamos ende fazer dúas cartas partidas per a. Dona Maior Rodríguez. Sancha Rodrigueσ. . A-1. e avédesnos delles de dar de renda de cada anno XII libras de dineiros. Mosteiro de Vilanova. [os] quaes seteçentos L moravedís montan. abadesa de Dozón.º 2. Testemoyas que a esto foron presentes: Pedro Esteveσ. A. a doce libras anuais. que vos ora afforramos. que lles fai sobre os casais que o mosteiro ten en Bobadela. e a penna paga ou non a carta fique firme e valla en súa condiçón. xullo.

. Cód. e se pella vintura aqueçer cada hũa dellas que seia estimada a mandamen- to de omes boos. «Vilanova». a esto presente foy et esta carta yscriví e meu nome e sinal y fiz en teste- moyo de verdade que tal he.. 145x170 mm. freguesía de San Cristovo da Pena. que he sub cadea de San Christovoo da Penna. donna Moor Rodrigueσ. n. e he avedes de ser vassallos do moesteiro serventes e obediientes. DURO. e he a hũa voz apois de vossa morte. ED. Maior Martínez. . notario de Camba. Sabbean quantos esta carta vyren commo nos.º 2690. afforamos a vos. por seis cuarteiróns de pan ao ano. n. afóralles a Lourenzo Pérez. AC. que seia fillo ou filla d-anbos. E que esto seia certo mandamos ende a Johán Martineσ.c. xaneiro. 96. e a unha voz o casal de Carragoso de Fondo. OURENSE. notario jurado en terra de Camba por Andreu Sancheσ. e por foros dous capóns. DURO. e he o convento desse mees- mo lugar. CT. unha regueifa e dous marabedís. Catálogo. o nosso cassar de Carragosso de Fondo. Mosteiro de Vilanova. A. Dona Maior Rodríguez. Et avédesnos del de dar de cada anno vos e he a dita voz que feσerdes VI quarteiros de pan. 122 1357. 20.º 49. EXT. atado 91. pella tega de Jajam. RX. p. Lourenço Pereσ. terça de serodeo e as dúas de centeo. pergamiños. qual nomear o postromeiro de vos a tempo de seu finamento.º 17. fazer dúas cartas partidas per a. Johán Martineσ. sendo vasalos do mosteiro. e he esto nos avedes a dar sen grando ou sen geada ou sen tollen- tega sabuda. e non avedes de parar arrostro outro señorío per que o moesteiro ou seu non aja ben pago. minúscula diplomática cursiva. LEIRÓS. «Vilanova». n. per atal condiçón que vos e a vossa voz que o lavredes e paredes ben de gissa que non desperesca con min- gua de boo paramento. en toda vossa vida d-anbos. p.º 2690. b. Moor Martineσ. 30. AC. Fondo monástico. et á morte do postrimeiro de vos o nosso cas- sar fique livre e quito ao dito moesteiro con quanto boo paramento y estever feito.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 140 140 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites Et eu. n. c. abba- dessa do moesteiro de San Pedro de Villanova de Deçón. e avédesnos de dar de forros de cada anno vos e a dita voσ dous capoos e he hũa regeyf- fa e dous moravedís. Repertorio. abadesa de Dozón. (Signum). caixón 27. huũ da vossa parte e he o outro da nossa. e a vossa muller. á súa muller. carta parti- da por a.. OURENSE.

. 123 1357. e o cassar a que chaman Villanova.. e avedes d-aver de cada anno VI quarteiros de pan pello casar de Barreda e de. pella tega de Villanova. por estes onσe annos compri- dos e acabados avédesnos de dar e de render os foros.. minúscula diplomática currens. Mosteiro de Vilanova. donna Moor Rodrigueσ. abbadessa do moesteiro de San Pedro de Villanova de Deçón. enno lugar que chaman Río Seco.c.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 141 Colección diplomática do mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón 141 E mandamos que a parte que contra esto passar que peite á outra parte moravedís de dineiros brancos. 29. e avedes de dar al que render os ditos cassares por estes onσe annos. dito de Trasquinte.. o foro que teñen dos casais que o mostei- ro posúe en Rioseco. carta partida por a. os quaes vos agora teedes aforados do dito moesteiro. e priora e convento desse meesmo lugar. e a vossa moller. MADRID. (Signum). Johán Martineσ. notario jurado en terra de Camba por Andreu Sancheσ.. Ourense. 1541/17. Testemoyas que a esto foron presentes: Pedro de Camba. e jeitámosvos os ditos cassares por oytenta soldos de dineyros branquos. freguesía de Santiago de Carracedo.. A. os meos á parte e os outros meos á voz del rey. Ajurámosvos os ditos cassa- res deste janeyro que foy aa onσe annos da era desta carta. abadesa de Dozón. Oseira. XXX días de janeiro.. e a pena paga ou non a carta fique firme e valla en súa revor. 193x138 mm. E avédesnos de dar de renda de cada anno.ades porque nollos tiindes . clérigos. que vos. Et eu. Dona Maior Rodríguez.. en quanto duraren estos onσe annos. Pergamiños. de Saa e Johán Pereσ. María Gomeσ. Sabbeam quantos esta carta viren commo nos..ades vos de cada anno polla renda que nos annos á de dar dos ditos cas- sares de Río Seco o dito Gonçalo Pereσ de Vermue. ajuramos a vos Johán Gonçaleσ. huun moio de castañas limpaas e secas. AHN. era de mille e trezentos e nove<n>ta e V annos. en moi mal estado de conservación. abril. os nossos cassares que á o nosso moesteiro enna friigregía de Carraçedo. Feita a carta enno mosteiro sobredito. E se vos per la vintura avedes pleyto con Gonçalo Pereσ e vos el tener en dereyto. e Rodrigo Gonsaleσ e Martino Anes. prorrógalles durante once anos a Xoán González e á súa muller. freguesía de Santiago da Peroxa. e o de Vilanova. que vos nos tiramos pera o pidi- do do cardeal da Iglesia.. forrneiro. a esto presente foy e estas cartas yscriví e meu nome e sinal y fiσ en tes- temoyo de verdade que tal he. María Gómez. e con outras condicións. por oitenta soldos para o pedido do cardeal da Igrexa.

c. á súa muller. A. Pedro de Camba. omme da abbadessa. «Vilanova». e a penna paga ou non a carta fique firme e valla con súas condiçoes. Johán Martineσ. p. qual nomear o postrimeiro de vos a tempo de seu finamento. LEIRÓS. abadesa de Dozón. Et eu. ED. Pergamiños. EXT. afforámosvos os nossos cassares que á o nosso mosteiro en Fondo de Villa. freguesía de San Pedro de Bobadela (San Pedro de Trasalba). OURENSE. ao seu fillo. RX.º 2700. Johán Rodrigueσ de Camba. n.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 142 142 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites aforado sigundo se conten ennos estromentos que á entre nos e vos. (Signum). e a hũa voz apoys da morte do postrimeiro de vos. Gonçalo Pereσ. Sancha Rodrigueσ. e avedes de lavrar e parar ben os sobreditos cassares. Sabbean quantos esta carta vyren commo nos. 20. notario jurado en terra de Camba por Andreu Sanches. e a vosso fillo. 24. abba- dessa do moesteiro de San Pedro de Villanova de Deçón. Mosteiro de Vilanova. «Vilanova». Xil Rodríguez. a esto presente foy e esta carta yscriví e meu nome e sinal y fiσ en teste- moyo de verdade que tal he. minúscula diplomática cursiva.º 2700. 154. que acadedes as castañas que nos a de dar o dito Gonçalo Pereσ dos ditos cassares e que nollas derdes. Johán Rodrigueσ. b. Gil Rodrigueσ. dona Moor Rodrigueσ. Cód. CT. DURO. maio. OURENSE. Feita a carta enno moesteiro sobredito. Et que esto seja çerto e non veña en dulta mandamos ende faσer dúas cartas partidas per a. n. afóralles a Xoán Rodríguez de Camba. Catálogo. 124 1357. caixón 40. Repertorio.º 166. atado 174. XXIX días d-abril. 157x170 mm. Pedro Donσel. en toda vossa vida de vos todos tres. Pedro Martineσ. n. Dona Maior Rodríguez. e a unha voz dous casais en Fondo de Vila. per atal condiçón que vos.º 18. DURO. Et mandamos que a parte que contra esto passar que peyte á outra parte CC moravedís de dineiros brancos. e as ditas vozes . por doce libras de diñeiros brancos ao ano. AC. e a vossa muller. Sancha Rodríguez. e convento desse mesmo lugar.. AC. afforamos a vos. os meos á parte e os outros meos á voσ del rey. E outrossy eu veendo vos. que seia tal que nos page ben a nossa renda. Testemoyas que a esto foron presentes: Johan de Camba. que he sub cadea de San Pedro de Bobadella. n. carta partida por a…c. p. era de mil e treσentos e noventa e V annos. Fondo monástico.

os meos aa parte e os outros meos á voσ del rey. MADRID. per fanega dereyta per que com- 365 No reverso: Fuero de Doçón. b. era de mille e treσentos e noventa e V annos. . Clero. 150x119 mm. e avedes de pagar de renda dos ditos cassares de cada anno XII libras de dineiros brancos cada día de Natal. Oseira. e a vossa muller. Ourense. XX e IIIIº días de maaio. (Signum). e Johán de Villa. fillo de Pedro de Camba. Sabbean quantos esta carta vyren commo nos. e avedes de seer obidientes ao dito moesteiro. Estevoo. 125 1359. en toda vossa vida de vos todos tres. 10. clérigo. dona Moor Rodrigueσ. çapateyro. Dona Maior Rodríguez. e a vosso fillo. á súa muller. e avédesnos de dar da dita leyra de cada anno a meatade dũa fanega de pan que seia centeo. e o convento desse mees- mo lugar. que á de faσer o postrimeiro de vos. febreiro.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 143 Colección diplomática do mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón 143 que os lavredes e paredes ben en gissa que non desperescan con mingua de boo paramento. A. afforramos a vos. abba- dessa do moesteiro de San Pedro de Villanova de Deçón. e ao seu fillo Esteban a leira de Piñeira. a esto presente foy e esta carta yscriví e meu nome e sinal y fis en testemo- yo de verdade que tal he. Moor Martineσ. e Martino Anes. freguesía de San Xoán de Ourantes. et á morte desta voσ. que he sub sino de Saioanne d-Ourantes. 1548/13. forneyro. Et mandamos que a parte que contra esto passar que peite á outra parte moravedís de dineiros brancos. Et eu. e a penna paga ou non a carta fique firme e valla en súa revor. e Johán Lourenço. E afforámosvos os ditos cassares a montes e a fontes e con todas súas per- tenças per uquer que vaa. notario jurado en terra de Camba por Andreu Sancheσ. por media fanega de pan de centeo ao ano. morador en Trevoedo. Et que esto seia çerto e non vena en dulta mandamos ende faσer dúas car- tas partidas per a. Johanne Esteveσ. minúscula diplomática cursiva365. AHN. Testemoyas que a esto foron presentes: Johán Pereσ. carta partida por a…c. c. abadesa de Dozón. no es de la casa. que os nossos cassares que fiquen livres e quitos con quanto boo paramento y este- ver feito. Mosteiro de Vilanova. afóralles a Xoán Estévez. Maior Martínez. Feita a carta enno moesteiro. e Affonso López. aa nossa leyra da Pineira. per atal condiçón que vos e as ditas voσes que a lavredes e paredes ben en gissa que non des- peresca con mingua de boo paramento. Johán Martineσ.

desconchado na parte superior dereita. e a pena paga ou non a carta fique firrme e valla en súa revor. Sabbean quantos esta carta vyren commo nos. Vilanova. b. 126 1359. 223x108 mm. concértase con Inés Lourenza sobre o casal de Vilariño. AA. E que esto sega çerto e non veña en dulta mandamos ende faσer dúas cartas partidas per a. Et outrosy nos avedes aa descontar en estes dineiros sobreditos a renda do pan que nos vos devedes de dous annos que son passados da era desta carta. abba- dessa do moesteiro de San Pedro de Villanova de Deçón. e estes dineiros descontados en esta renda deste pan de cada anno commo sobredito he. E mandamos a parte que contra esto passar que peite á outra parte L mora- vedís de dineiros brancos. abadesa de Dozón. que vos. Esse] cassar vos nos jeitamos por C moravedís de curtos de dineiros [albos] de que nos outorgamos por ben pagos. que o tiña aforado en dez taleigas de cebada ao ano. carta partida por a…c. Eynés Lourença. E vos. A-1. libro 7 de foros. jeitamos a vos. era de mille e treσen- tos e noventa e VII annos. minúscula diplomática cursiva. que vos nos tiíamos aforado por X tegas de [çeveira. EXT. Pergamiños. AA. 237v. 20. e he o convento desse mesmo lugar. Johán Martíneσ. «Vilanova». notario jurrado en terra de Camba e de Deça por Andreu Sancheσ. 14. A. 35. Carboentes. e se pella vyntura aqueçer cada hũa a dellas que nos dedes o terço de quanto Deus y der per nosso omme. Et eu. Eynés Lourença d-Ourrantes. c. avedes aa descontar en estes dineiros sobreditos de cada anno estas tegas desta ceveira en commo valuer enno mes d-agosto ou de setenbro. Testemoyas que a esto foron presentes: Pedro Domingueσ de Bidueiros e Johanne da Granga e Martino Martineσ e Affonso Lopeσ. omme da abbadessa. CT. Feita a carta enno dito moesteiro. b. fol. Eynés Lourença. DURO. que nos rendades do dito cassar a renda sobredita que se conteẽ ennos estormentos que á ontre nos e vos. . e esto nos avedes de dar sen grando ou sen geada ou sen tollentega sabuda. Dona Maior Rodríguez. a esto presente foy e esta carta yscriví e meu nome e sinal y fiσ en testemoyo de verdade que tal he. X días de fevereyro. SANTIAGO.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 144 144 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites pran e venden enna era desta carta. dona Moor Rodrigues. SANTIAGO. p. (Signum). huũ da vossa parte e outro da nossa. ou que seia estimado a mandamento de omes boos. xullo. fol. a renda nosso cassar de Villariño. os meos aa parte e os outros meos aa voσ del rey.

«Donación al monasterio de Dozón de unas heredades en San Cristovo da Portela». fol. notario jurrado en terra de Camba e de Deçón por Andreu Sancheσ. afora a Juan Martínez de Arbosagro y a Lorenzo Estévez. (Signum). n.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 145 Colección diplomática do mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón 145 E mandamos que a parte que contra esto passar que peite á outra parte L moravedís de dineiros brancos. Testemoyas que a esto foron presentes: Johán Ferrnandeσ de Saa e Johán Martineσ et Lourenço Anes. *129 1360. 242r. AA. «Doña Mayor Rodríguez. EXT. para siempre. Johán Martineσ. os meos á parte e os outros meos á voσ del rey. «Ejecutoria en favor del monasterio de Dozón de las tres partes del lugar de Guimarei. abadesa de Dozón. libro 7 de foros. EXT. e Johanne de Barroncelle. SANTIAGO. e he a penna paga ou non a carta fique firme e valla en súa revor. n. Martino Alvar. morradores en San Estevo. Notario: Juan Martínez. libro 7 de foros. era de mille e treσentos e noventa e VII annos. *128 1360. 86. fol. por seis talegas de cebada al año». 236r. A-1. *127 1359. SANTIAGO. . feligresía de San Estevo de Carboentes. en San Lourenzo de Vilatuxe». Et eu. b. fol. a esto presente foy e esta carta yscriví e meu nome e sinal y fiσ en testemoyo de verdade que tal he.º 1032. XIIII días de jullo. toda la heredad que tenía Martín Vidal en Agrosagro. Feita a carta en San Estevo de Carboentes. 19. fol. b. AA.º 1066. A-1.

que he sub sinno de San Salvador do Ooonr. fol. Feyta a carta enno dito moesteiro. e Pedro Esteveσ e Pedro Ruveo e Pedro Marinaos. tres días de fevreiro. polo que a beneficiaria lle dá ao mosteiro canto ten en Castro.º 1789. 130 1361. febreiro. Dona Constanza Fernández de Lamas recibe en préstamo «ad vitam» de dona Maior Rodríguez. 366 No reverso: Doçón. e daquelles a que eu som tyunda. Mosteiro de Vilanova. clérigo de Saa. leyxo ao dito moesteiro toda quanta herdade e cassas eu ajo enna villa do Castro. A. e he a penna paga ou non a carta fique firme e valla pera por senpre. que ma tragades enna vossa orraçón. b. SANTIAGO. AA. n. A-1. as herdades que o mosteiro ten en Lamas. e con o convento do dito moesteiro atal compossiçón que me leyxeedes tynr enna miña vida a herdade que vos avedes en Lamas. 1548/18. EXT. 308. a qual herdade eu agora teño de vos enna era desta carta. Costança Ferrnandeσ de Lamas. 98x185 mm. E he aja a miña maldiçón e he a de Deus padre quen vos contra manda quis- ser passar que vos eu faço en vida e en soude. Johán Anes. era de mille e treσentos e noventa e nove annos. Testemoyas que a esto foron presentes: Johán Ferrnandeσ. abbadessa. fol.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 146 146 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites Notario: Blas García. freguesía de San Salvador de O. e demays peyte á vos e he ao dito moesteiro CC moravedís de dineiros brancos. (Signum). Clero. faço convosco. do moesteiro de San Pedro de Villanova de Deçón. libro 9 de foros. a esto presente foy e esta carta yscriví e meu nome e sinal y fiσ en tystimuyo de verdade que tal he. abadesa de Dozón. . 310v. Johán de Camba. 3. aa dita Costança Ferrnandeσ. Oseira. minúscula diplomá- tica cursiva366. Sabbean quantos esta carta vyren commo eu. MADRID. donna Moor Rodrigueσ. Et eu. e he a miña morte que a dita her- dade que vos fique livre e quita con quanto boo paramento y for feyto ao dito vosso moesteiro. Ourense. os meos a vos e he os outros meos á voσ del rey. AHN. Et eu. por esta graça que me vos fazedes e polla miña alma. notario jurado en terra de Camba e de Decón por Andreu Sanches.

Moor Anes. carta partida por a. Maior Anes. Pergamiños.º 28. fol. 127r. 177x150 mm. p. o nosso cassar do Caarrazedo. con cassas e con herdades e con seídas e con [entradas] e con todas súas pertenças e derreyturas per uquer que vaa. e he a hũa voz apoys da morte do postrimeiro de vos. 5. abba- dessa de moesteiro de San Pedro de Villanova de Deçón. A-1. atribuíndollo á abadesa María Fer- nández. V día d-abril. E mandammos que a parte que contra esto [passar peyte] á outra parte CC moravedís de dineiros brancos e [outros á voσ] del rey. fol. a]fforamos a vos. c. mazo 2. e he á morte do postrimeiro de vos tres o nosso cassar fique livre e quito ao dito nosso moesteiro con quanto boo paramento y for feyto. abril. minús- cula diplomática cursiva. desconchado en numerosas partes. afóralles a Domingo Lourenzo. e he avédesnos de dar de cada anno do dito cassar vos e he as d[itas] voσes tres tegas de ceveyra. per tega dereyta de VI çeramiis [por que com- pran e venden enna geesta enna era desta carta. Vilanova. Mosteiro de Vilanova. Domingo Lourenço. libro 13 de foros. que he sub siño de Santiago de Catasoes. AA. era de mille e treσentos e no[venta e nove]369 annos. á súa muller. en Santiago de Catasós. fol. [e a pena paga ou] non a carta fique firme e valla en súa revor.º 28 e A-15. dona Moor Rodrigueσ. et he o convento desse [mesmo lugar. E he afforámosvos os ditos [cassares a] montes e a fontes. 369 Reconstruído pola era que transmiten os extractos. n.. 368 A pesar de poñer a abreviatura normal de ser neste tipo de escritura. AA.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 147 Colección diplomática do mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón 147 131 1361. 177x150 mm. por tres taleigas de cebada e outras especies ao ano. «Problemas». [Feita a carta] enno dito moesteiro. CT. abadesa de Dozón.º 28. FERNÁNDEZ DE VIANA. atado 2. e dous capoos e hũa regeixa (sic) de cada anno. n. A-1.c. A. SANTIAGO. Dona Maior Rodríguez.. n. 449. d. que sega fillo o filla d-anbos qual [nomear o postrimeiro] de vos a tempo de seu finamento. e he avedes senpre vos e as ditas voσes de ser368 senpre obeden- tes ao dito nosso moesteiro [e non par]ardes outro senorío arrostro per que o dito moesteiro non possa aver o seu. logo pon a palabra completa. fol. e a un fillo o casal de Carracedo. EXT. 121. E que esto sega çerto mandamos ende [fazer dúas] cartas partidas per a. 1362r/v. atado 2. n. b. 367 e paredes] repetido. e he a vossa muller.º 2507. Sabbean quantos esta carta vyren commo nos. per atal condiçón que vos e has ditas vozes que o lavredes e paredes367 ben en gissa que non desperesca con min- gua de bõ paramento. . c. SANTIAGO. b. 438r. A-1.

por oito libras de diñeros brancos ao ano. 20. e he a huũ fillo ou filla d-anbos. afforamos a vos. CT. carta partida por a. b. «esleyta» do mosteiro de Dozón. Et vos e he as ditas voσes avedes de lavrar e parar ben este cassar. Johán Martineσ. EXT. e a un fillo o casal de Castiñeiras.d. DURO. «Vilanova». Mosteiro de Vilanova. vos e as ditas voσes en gissa que non desperesca con mingua de boo paramento. minús- cula diplomática cursiva. 21. fol. Et que esto seia certo e non veña en dulta mandamos ende faσer dúas cartas partidas per a. 305v. fol. omme de Johán Lourenço de Rodeiro. novembro. 195. et pella vintura non vos podendo vos comprar o dito foro que vos que o jeitedes a tal omme que nos page ben o nosso. e he aforámosvos o dito cassar a vos e ás ditas voσes a montes e he a fontes. p. A-1. AA.. Affonso Ougea. 192x247 mm. e he a vossa muller. vos ou as ditas voσes. Vilanova.. dona Costança Rodrigueσ. que seiamos nos ante frontados nos e he o dito nosso moesteiro. esleyta do moesteiro de Villanova de Deçón. clérigo. c. b. libro 9 de foros. e e o convento desse mesmo lugar. anbas en huũ tenor e meu nome e synal y fiσ en testemoyo de verdade que tal he. Dona Constanza Rodríguez. a esto presente foy e [yscriví dúas cartas por] mandado das partes. Et eu. (Signum). Leonor Álvarez.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 148 148 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites Testemoyas que a esto foron presentes: Johán Fernandeσ de Saa. á súa muller. A. freguesía de Santiago de Vilamarín. con cassas e con árrvores e con seídas et e entradas e con todas súas pertencas per uquer que vaa. SANTIAGO. afóralles a Afonso Ougea. que y á o convento. Sabbean quantos esta carta vyren commo nos. Et se pella vin- tura ouverdes a vender ou aa supinorar ou a enallear este foro. e Fernando Lueiroo. afforámosvos o nosso cassar de Castineiras. e se o pella vintura non ouverdes. n. que faça hũa voσ o postrimeiro de vos a tempo de seu finamento. notario jurado en terra de Camba e de Deçón por Andreu Sancheσ. Pergamiños. 132 1362. e [Pedro] Marinaos. que he sub sinno de Santiago de Villamarym. et á morte do postrimeiro de vos todos tres o nosso cassar e herdade deve a ficar livre e quito e desenbargado ao dito nosso moesteiro con quanto bom paramento y estever feito. se o ouverdes. e he avédesnos de dar de cada anno vos e as ditas voσes en todo o mes d-agosto oyto libras de dineiros brancos de que contan quarenta par de dineiros por tres libras. Lyonor Alvareσ. .º 1749.

fol. a esto presente foy e esta carta yscriví e meu nome e sinal y fiσ en testimuyo de verdade que tal he. *133 1363. e a penna paga ou non a carta fique firme e valla en súa revor. EXT. «Teresa Fernández. en Santiago de Vilamarín. y el casal de Codesedo. que traía del monasterio Martín González de Tamallancos. *134 1363. . fol. feligresía de San Román de Santiso. n. AA. n. fol. feligresía de San Miguel de Melles. feligresía de San Paio de Bóveda. durante su vida. Notario: Juan Martínez. 433v. c. libro 13 de foros. 435r. libro 13 de foros. 370 Pedro Donzel] repetido. el casal de Xaxán. 306. en Santa Baia de León. mazo 3. Testemoyas que a esto foron presentes: Johán de Camba e Pedro Donσel370 e Pedro Cosillares e Nun-Eanes d-Estrumille e Pedro Amigo. el casal de Pazo.º 28. el casal de Santomil. Et eu.º 28 e A-15. y el casal de Currugal. AA. (Signum). fol. Feyta a carta enno dito moesteiro. era de mille e quatroçentos annos. 129v. os meos á parte e os outros meos á voσ del rey. por seis talegas de cebada al año. SANTIAGO. el casal de Chacín. Johán Martineσ. viinte días de novembro. notario jurado en terra de Camba e de Deçón por Andreu Sancheσ. d.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 149 Colección diplomática do mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón 149 Et mandamos que a parte que contra esto passar que peyte á outra parte CC moravedís de dineiros brancos. 321v. A-1. «Doña Constanza Rodríguez. b. atado 3. notario de Ourense. su mujer y una voz el lugar de Santiso de Fondo. Notario: Juan Martínez. en San Cibrán de Armental. A-1. b. 1056r. SANTIAGO. sitos en la feli- gresía de Santa María de Tamallancos. fol. por doscientos maravadís al año. un casal en Figueiredo. A-1.º 2481. afora a Ruy Lorenzo. A-1. que tenía del monasterio Andrés Pérez. n. y por luctuosa un moyo de vino». afora a Ares García. EXT. “esleita” del monasterio de Dozón. priora del monasterio de Dozón. puestas en el monasterio». notario de Ourense. fol.

d. fol. Notario: Juan Martínez. n. y dos voces las heredades que tiene el monasterio en San Pedro de Alperiz. fol. 129v. atado 3. n. fol. atado 3. 890r. n. SANTIAGO. SANTIAGO. n. AA. . AA. por dos talegas. y treinta y dos pares de dineros. EXT. n. SANTIAGO.º 2471. 130r. «Doña Constanza Rodríguez. EXT. fol. atado 3. y una voz los lugares de Moi. atado 3. d. Notario: Fernán Soutiño. abadesa de Dozón. n. n. A-1. AA. 1436r. afora a Ruy Martínez. 130v.º 46 e A-15. fol. que diez dineros hacen un maravedí. c. conforme se la habían concedido sus antepasados». afora a Pedro Martínez de Moe. fol.º 1697. libro 13 de foros. *136 1364. Mayor Fernández. la mitad de pan y dos de cebada y una de serodio al año. A-1. «Doña Mayor Alonso. María Pérez. d.º 38. b. 298v. A-1. EXT. atado 3. mazo 3. 48.º 32. fol. al año». libro 9 de foros. su mujer. feligresía de Santiago de Saa.º 32 e A-15.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 150 150 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites *135 1363. n. 371 Aínda que no extracto conservado se di que é do ano 1402. A-1. mazo 3. b. su mujer.º 46. mazo 3. “esleita” del monasterio de Dozón. A-1. 310. c. fol. ten que ser a era. 438r. A-1.º 38. por cinco cuarteiros de pan. la tercera parte de serodio y dos de ceba- da.º 38 e A-15. n. n. fol. *137 [1364]371 «Privilegio del rey don Pedro a favor del monasterio de Dozón en el que manda se le mantenga la jurisdición de Dozón. A-1.º 32. pagos en San Pedro de Alperiz».

xaneiro. e a tres vozes apús de vos quaes vos nomiardes aao tempo de vosso fina- mento. Dona Maior Alonso. ED. abadessa do moesteiro de Sam Pero de Vylanova de Decón. n. AC. . minúscula diplomática caligráfica. 27. AA. b.. 433v. don Alfonso. Fondo monástico. e non nas nomeando que seian vozes aqueles que de dereito herdaren vossos bees. n. XIIX372 días de janeyro. A.º 2469. fol. DURO. segundo que ave- mos de uso e de custume. carta partida por a. «Vilanova».º 19. si fuese una vez al año». 139 1365. p. sendo vasalos do mosteiro. e que seian vossos semeláveles. 210x290 mm.º 86. EXT. con todas súas perteenças. afforamos a vos. 308. por el que se manda no entiendan con ello el gobernador y oidores de este reino. A-1. «Vilanova». Mosteiro de Vilanova. LEIRÓS. abadesa de Dozón. por iso nos inclinamos a que exista unha posible repetición dun I. clérigo de Sam Johán de Camba. per tal verbo e contiçón que o lavredes e 372 Non cabe dúbida de que a interpretación da data é case irresoluble. Era de mille e quatrocentos e tres annos. polo tanto 20 de xaneiro. uquer que vaa. n. «Vilanova».. a mon- tes e a fontes. e a tres voces. Repertorio. que he su syno de Sam Johán de Camba. por dúas fanegas de pan ao ano. OURENSE. «Confirmación que hizo el rey don Pedro del privilegio de su padre. Francisco Pereσ. que vos aforamos o nosso casal e lugar de Fervença. fol. CT. Pergamiños. o casal de Fervenza.º 2821. 19. aínda que non descartamos que se trate dun XI + IX. p. afóralles a Francisco Pérez. 82. n. libro 13 de foros. RX. CT.h. EXT. n. OURENSE.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 151 Colección diplomática do mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón 151 *138 1364. freguesía de San Xoán de Camba. SANTIAGO. AC. Catálogo. donna Moor Alonso. seendo ajuntadas en nosso cabidoo com campaa tanjuda.. DURO. convén a saber. clérigo de San Xoán de Camba. DURO. en favor de los vecinos del coto de Dozón. caixón 24. atado 75. Cód. e ho convento desse meesmo lugar. 21. Sabean quantos esta carta de afforamento viren commo nos.º 2821. p.

AA. d. e a dúas voces o lugar de Fondo de Vila e a herdade de Albeiros. á súa muller. E eu. era de mille e qua- troçentos e tres annos. sendo ajuntadas [en noso ca]bidoo per campã tangida. 334. EXT. afóralles a Pedro de Pazos. e queréndo fazer que o moesteiro que seja frontado por lo justo preceo. 127r. n. Fernán Pereσ. per medida dereyta. dentro no nosso moesteiro. era de día sobredito. fol.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 152 152 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites paredes ben en tal gisa que se non perga per myngua de bõ paramento. carta partida por a. e Pedro Perez de Mourigaas. Dona Maior Alonso. Moor] Afonso. Feita a carta \no dito moesteiro/. E que esto seia certo e non veña en dulta mandamos en fazer dúas cartas feytas per a. e vos e as ditas vozes passadas que fique o lugar livre e quite ao dito moesteiro con canto boo paramento y for feito. mazo 2. E este lugar non no venderedes nen no deitaredes. minús- cula diplomática currens. e outros. capelán do dito moesteiro. p. DURO. c. e convento dese mesmo lugar. «Vilanova».º 2494. e a dúas vozes apús do pustromeyro de vos. e sejades vasalos serventes e obidientes vos e as ditas vozes ao dito moes- teiro. xullo. pola cuarta parte do pan e do viño que alí se produ- za ao ano. escriví per mandado da dita donna abadessa.º 25. clérigo. e a vosa moller. que sejan vosos . E nos. Françisco Pereσ assy o reçebo por min e por las sobryditas vozes que presentes non estam. Sabbean quantos esta carta de aforamento vieren commo [eu. A-1. SANTIAGO. abbadesa do moesteiro de Sam Pero de Villanova de Deçón.. n. Mariña Ares. A. E mandamos que a parte que contra esto pasar que sobredito he que peyte dozentos moravedís. quales erdaren [os vosos] bees. con outras condicións. aforamos [a vos. Era de mille e quatroçentos e tres anos. o primeiro día de julio. libro 13 de foros. Vilanova. 220x180 mm. a dita abadessa e convento assy volo outorgamos. roto na parte dereita. segundo que avemos d-uso e cus- tume. AA.. 1. n. Pergamiños. freguesía de San Pedro de Trasalba. Pero de] Paaços. A-1. b. e avédesnos de dar de foro de cada hun anno dúas fanegas de pan. fol. E eu. Mosteiro de Vilanova. 21. b. SANTIAGO. Testemoyas que forron presentes: Fernán Oligo. abadesa de Vilanova. e Fernán Soutyno. CT. Marina Anes. os meos á voz del rey e os meos á parte agardante.º 25 e A-15. 436v. 140 1365. selladas de nosso seelo pendente. e a penna paga ou non a carta seia firme e vala en súa revor.c. fol. atado 2.

(rubricado). fol.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 153 Colección diplomática do mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón 153 simitaes. abbadesa do moesteiro de San Pero [de Villanova de Deçón. era e días sobreditos. abadesa de Dozón. 210x160 mm. mazo 2º. carta partida. Gomeσ Rapella e o[utros]. sendo vasalos do mosteiro. Fernán Soutyno. AA. E estes lugares vos aforamos per huũ quer que vaan a montes e a fo[ntes su sino] de San Pero de Bobadella. Fernán Folgeyra.º 1045. fol. 44. c. fol. atado 2. clérigo reitor de Santa Baia de León. A.]. n. Dona Constanza Rodríguez. FERNÁNDEZ DE VIANA. SANTIAGO.º 40. n.] vos e as ditas voz<e>s em cada huũ anno oyto libras por dereytura e hũa leytoa. e a dúas voces o casal de Alende. en vez de era. novembro. por certa cantidade en especie.º 40. 27. A-1. EXT. e as outras han de dar cada hũa dellas seys libras e [.º 40 e A-15. 127v. d. atribuíndollo ao ano 1403. [e avédes]nos de dar em cada huũ anno vos e as ditas voz<e>s a coarta de todo pan e viño que Deus der ennos [ditos casa- res]. CT. SANTIAGO. e a Constanza Rodríguez como «esleita». Testemoyas que presentes foron: Johán Valeyro. en moi mal estado de conservación. A-1. e a de dar a primeira voz oyto moravedís per loytosa. convén a sabber os nosos lugares de Fondo de Villa con erdade que jaz em [Alveiros]. Feita a carta enno dito [moesteiro]. AA.. n. p. E mandamos que a parte que contra esto pasar que peyte dozentos mora- vedís [á parte] agardante e outros á voz del rey.. A-1... «Problemas». Vilanova.. [Sabbean quantos] esta carta viren commo nos. minúscula diplomática cursiva. b. 122.] de dar em vida desta abbadesa. e avedes de poer este primeiro anno cavadura de dez homes e des y emdean- te mays cad[a. e a penna pagada ou non paga esta carta seya fir[me] e vala em súa revor. fol. en Santo Estevo de Carboentes. e o . n.. libro 7 de foros. Outrosí avedes de coller a novidade per noso mordomo e reçeber de[lo e] fazerle booa compaña em tanto coller a nobidade. e esta leyra [. 238r. capelán do moesteiro. atado 2. 141 1365. Pergamiños. per tal vervo e condiçón que os lavredes e paredes bem em gisa que se non percan con migoa de boo paramento. afóralles a Xoán Domínguez. donna Costa[nσa Rodrigues]. Mosteiro de Vilanova. 158v. e vos e as ditas voz<e>s pasadas que ficen os lugares livres e quitos e de[senbargados con] canto boo paramento hi for feito. E que esto seja çerto e non veña em dúbeda [man]damos fazer dúas cartas partidas per abeçe selladas con noso sello pendente.

et se pella vintura aqueçer cada huna dellas. maio. Et avédesnos del de dar de cada anno [. San Estevo] de Carvoentes enna era desta carta. o dito Johán Domingueσ.. . os [me]os aa parte e os outros meos á voσ del rey..... afóralles a Lourenzo Martiño de Piñeiro durante a súa vida e a un fillo ou neto o casal de Piñeiro de Fondo de Vila. huun de vossa parte e outro da nossa.. Johán Martineσ... por Andreu Sancheσ..] poder de faσer a primeira voz depoys da miña morte.]. Et que esto seia certo e n[on v]eña en dulta mandamos ende faσer dúas cartas partidas per a.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 154 154 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites conv]ento desse meesmo lugar. Mosteiro de Vilanova. de que nos Deus garde.] poderdes nen contrayr o dito lugar que fique [a n]os e ao dito [no]sso moesteiro livre [e quito] e desenbargado. et a tempo da morte desta [.... huna que vos feσerdes en vossa v[ida. c. notario jurado en terra [de Camba] e de Deçón.. Feita a carta enno dito moesteiro.. 11.] vos que nos pagen ben os nossos dereitos a nos e ao dito [nosso moesteiro.] vos e as ditas voσes en todo o mes d-agosto ou de setenbro [. era de mil e quatrocentos e tres annos. [a esto] presente foy e esta carta escriví [e me]u nome e sinal fyσ en [testemoyo] de ver[dade que] tal he. (Signum).] o nosso cassar d-Alende.. e a dúas vozes.] sopinorar nen de enaleear aa nenhún vos nen aas ditas voσes [...] que vos feσerdes en vosso [. por en toda vossa vida. afforamos a vos. pola terceira parte do que produzan e outras especies ao ano. Et avedes de seer vos e as ditas vozes vasallos serventes e obidientes do dito moesteiro [e non] lle arardes outro senorío arostro.. Et esta dita renda nos avedes de dar sen grando ou sen geada ou sen tollentega sabuda. «esleita» do mosteiro de Dozón... b.. Dona Constanza Rodríguez. E mandamos que a parte que contra esto passar que peite á outra parte CC moravedís de dineiros brancos. e se non que nos dedes a terça aquel anno do que Deus y der per nosso omme. viinte e VII días de novembro. e a penna paga ou non a carta fique firme e valla en súa revor..] de Camba e Johán Fernandeσ de Saa e Fernando Moreda de Rodeiro [.. 142 1366. que he sub sinno de San Estevo de Carvo[entes.. et se eu. Et eu.] per tega dereyta de dous çeramies por que com- pran e venden enna [. Et este dito foro non avedes de vender [. clérigo reytor da iglesia [de Santa Baia de Lyón].. que sega estimada aa mandamento de omes boos. Johán Domingueσ. Testemoyas que a esto foron presentes: [. per tal] condiçón que vos e as ditas voσes que o lavredes e paredes ben en gissa que non desper[esca] con mingua de boo para- mento.] vos. morer sen testamento a aquel que herdar os meus [bees. e que estas voσes [.] vossa morte a huna dellas..

1549/9. Lourenço Martín de Pineiro. «Problemas». esleyta do moesteiro de San Pedro de Villanova de Deçón. Feita enno dito moesteiro. afo- ramos a vos. Clero. e ao convento de cada anno XXX ovos e dous queyxos e huũ aacumbre de manteyga. 143 1366. 373 No reverso: Doçón. 122. Testemoyas que a esto foron presentes: Pedro de Camba. Oseira. por cinco fanegas de pan ao ano. a esto presente foy e esta carta escriví e meu nome e sinal y fiσ en testimuyo de verda[de] que tal he. MADRID. (Signum). e a unha voz a herdade de Castro. e se non quisserdes faσer voσ ó fillo ou á filla que faσa- des voz ó neto ou neta que sega d-anbos. afóralles a Lourenzo Bochón. Costança Rodrigueσ. Et que esto sega certo e non veña en dulta mandamus ende faσer dúas cartas partidas per a. 140x205 mm. salvo unha parte que xa está afo- rada. Mosteiro de Vilanova. e Fernando Peres de Mourigaes e Lourenço Pereσ de Quintaa e Johán Martín. FERNÁNDEZ DE VIANA. Johán Martineσ. Ourense. Et mandamos que a parte que contra esto passar que peite á outra parte CC moravedís de dineiros brancos. era de mille e quatroçentos e quatro annos. freguesía de San Salvador de O. e de foros de cada huũ anno a min aa dita esleyta huũ porco e huũ carneiro e huũ cabrito. e a penna paga ou n[on] a carta fique firme e valla en súa revor. 10. CT. e avedes de seer serventes e obedientes ao dito moesteiro. per atal condiçón que vos e a dita voz que o lavredes e paredes ben en gissa que non desperesca con mingua de lavor e de boom paramento.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 155 Colección diplomática do mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón 155 A. os meos aa parte e os outros meos á voz del rey. e o convento desse meesmo lugar. Sabbean quantos esta carta viren commo eu. carta partida por a…c. minúscula diplomática cursiva. Dona Maior Alonso. b. setembro. XI días de mayo. Et eu. notario jurado en terra de Camba e de Deçón por And[reu] Sancheσ. p. c. á súa muller. Maior Boa. roto na parte dereita373. abadesa de Dozón. AHN. morador en San Estevo de Carvoentes. . por en toda vossa vida e do huũ fillo ou filla que agades [de] Moor d-Eyra. aforam[os]vo lo nosso cassar de Pineiro de Fondo de Villa. E avédesnos del de dar de cada huũ anno vos e aa dita voz a terça do que Deus y der per nosso omme.

E eu. salvante a errdade que agora ten Gonçalvu. AHN. e seredes serventes e huvydientes vos e as ditas vozes do dito moes- teiro. 210 (87)x211 (163) mm. (rubricado). «Problemas». p. per huquer que vaa. e avédesnos de dar de foro en cada hun ano vos e as sobreditas vozes çinque fanegas de pan. E mandamos que376 a parte que queira esto pasar que peyte doσentos mora- vedís. Moor Boa.. 375 do mes] repetido. o dito Lourenço Bochyón. Oseira. Testemoyas que a esto foron presentes: Gonçalvo Lourenço.. su cadea de San Sallvador d-Oor. e outros. Feita a carta no dyto moesteiro mes e días sobredito. carta partida por a. 1549/10. 376 que] repetido.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 156 156 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites A. Fernán Soutyno escrryván do dyto moesteiro escryvy aquí meu nome. c selladas de noso sello pendente. Fernán Soutyno. E nos. minúscula diplomática cursiva374. dona Moor Alonso. Clero. abadesa do moesteiro de Villanova de Deçón. que agorra está por aforrar. et os non avendo y que seja voσ aquel que en dereito err- dar vosos bees depús do postromeiro de vos. E que esto seja çerto e non veña en dulda mandamos ende faσer dúas car- tas partydas377 per a. Jhoán Soutino. CT. e eu. Sabean cantos esta carta d-aforamento vyrren como nos. e vos e as ditas vozes pasadas que fique aa errdade livre e quita ao dito moesteiro con todo boo paramento <que> y for feito. os meos á voσ del rey e os meos á parte arrendante. aforamos a vos. Esta erdade non venderr<ede>s nen deytarredes e querendo ho fazer que seja frontado o noso moesteiro por lo justo preço. Era de mille e quatroçentos e quatro annos. seen- do juntadas en o noso cabidoo per canpaa tanjuda. Villanova. asy o reçebo por min e por las sobreditas vozes. e a pena paga ou non a carta fyque fyrme e vala en súa revor.f. aforámosvos a nosa herr- dade de Castro. per tal vervo <e> contyçón que a lavredes e parredes ben en tal guissa que se non perca con mingoa de boo paramento. Lourenço Bochón. segundo que avemos d-uso e de cus- tume. convén a saber. deσ días anda<do>s do mes375 de setenbro. . a dyta abadesa e convento. e a vosa muller. 122. clérigos. as \dúas/ terças de çeveyrra e hũa de serodeo. Ourense. e o convento dese miesmo \lugar/. 374 No reverso: Sant Pero de Doçón. FERNÁNDEZ DE VIANA. 377 partidas] repetido. asy vos outorgamos o que sobredito he. Jhoán Pereσ. a montes e a fontes. et a hun filo ou filla que ajades aambos de consuu. b.

et se pella vintura aqueçer cada hũa [dellas]. e avédesnos del de dar de renda de cada huũ anno seys tegas de ceveira. «Mayor Alfonso dona al monasterio de Dozón todo lo que tenía en Curradias.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 157 Colección diplomática do mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón 157 *144 1366. e a vossa muller. et non no avendo anbos de consuu que eu. fol.º 29 e A-15. SANTIAGO.º 26 e atado 3. EXT. pella tega dereyta per que conpran e venden enna. que possa fazer hũa voz en [meu] testamento ante tempo de miña morte. 240r. término de San Cristóbal de Penas». c. de cada huũ anno. n. Dona Constanza Rodríguez. d. á súa muller. fol. 1056r. n. e hũa regeyffa. Costança Rodrigueσ. A-1. un par de capóns e unha regueifa ao ano. atado 2. AA. minúscula diplomática cursiva. abadesa de Dozón.º 1056. n. mazo 1.º 26. fol. abbadessa do moesteiro de San Pedro de Villanova de Doçón. A-1. 124v. d. mazo 2. do que nos Deus garde. que o lavredes e peredes ben en gissa que non desperesca con mingua de lavor e de boo para- mento. xullo. c. b. Pergamiños. SANTIAGO. Sabbean quantos esta carta viren commo nos. fol. c. AA. que he sub cadea de San Romao.º 33 e atado 2. EXT. por seis taleigas de cebada. se ouverdes de consuu. Notario: Alfonso Yáñez. afforamos a vos. 440 e fol. en mal estado de conservación. atado 1. 122. A-1. carta partida por a. e a unha voz o casal de Santiso do Fondo. FERNÁNDEZ DE VIANA. que seja atal que page ben o seu dereyto ao dito moesteiro.º 29. n.º 2498. que seia estimado a man- damento de dous omes boos. Lopo Affonso. «Problemas». e o convento desse mesmo lugar. 437r. A-1. 145 1369. fol. afforrámosvos por en vyda de vos todos tres o nosso cassal de Santysso de Fondo. atado 3. 64. n. 127r. n..º 29. fol. 130r. 122r. afóralles a Lope Afonso. per esta condiçón. que de nos tevo Gonçalvo Affonso. María Rodrigueσ. María Rodríguez. Vilanova.. 190x180 mm. n. n. libro 7 de foros. Mosteiro de Vilanova.º 33. AA. et esta renda nos avedes [a dar] sen grando ou sen geada ou sen tollentega sabuda. por en toda vossa vida d-anbos e de huũ fillo ou filla d-anbos. n.. SANTIAGO. b. p. o dito Lopo Affonso.º 33 e A-15. A-1.º 26 e fol. n. atado 1. A. libro 13 de foros. mazo 3.. se non que nos . CT.. freguesía de San Román de Santiso. n. fol. 8. huũ da vossa parte e outro [da] nossa.

era de mille e quatroçentos e VII annos. 146 1373. maio. sacado con autoridad de juez o dende. Cortes de Burgos (n. Et que esto seia çerto e non veña en dulta mandamos faσer dúas car- tas partidas per a. nin mañino. Et nos.mos todos nossos bees a vos deffender a dereito con o dito foro que vos faσemos. c. Feita enno dito moesteiro. de León. en que se contiene que los moradores en el dicho coto que no pagasen luytuosa. e Johán [. jurados.. o dito Lopo Affonso. e pagar a dita renda ao dito moesteiro commo dito he.. e a pena paga ou non a carta fique firme e valla en súa revor. Testemoyas que foron presentes: Pedro Clerigo e Affonso de Carvalledo e Affonso e Gonçalvo. de Murcia. merinos.. Et eu. nuestro merino mayor en Galicia. B. os meos á parte e os outros meos á voσ del rey. alguaciles e otros oficiales qualesquier de todas las cibdades... 25. Sepades que los moradores en el coto de Dozón se nos embiaron querellar. Et mandamos que a parte que contra esto [passar] que peyte á outra parte CC moravedís de dineiros brancos. e con- firmada del rey don Alfonso. del Algarve.. nuestro padre (que Dios perdone). de Galicia. de Córdoba. a dita abbadessa e convento.. e al merino o meri- nos que por nos anduvieren en las dichas merindades agora y de aquí adelante. En confirmación de Juan I de 1379-10-25. b. Et eu. (Signum). de Algecira e señor de Molina.. jueces. de Toledo. e non lle paredes outro senorío arrostro per que [non possa aver] o seu. o a qualquier o qualesquier de vos <a> que esta nuestra carta fuere mostrada o el traslado de ella signado de escrivano público. villas e lugares de nuestros reynos que agora son o serán de aquí adelante. nin . nin gayosa. Valladolid. Johán Martineσ. de Jaén. notario jurado en terra de Camba e de Deçón por Johán Nuneσ d-Issorna. Et avedes a seer [sempre] serventes e obedientes ao dito moesteiro.º 151). et á morte do postrimeiro de vos todos tres o dito cassar aa de ficar ao dito moesteiro livre [e quito] con quanto boo paramento y for feyto. por la gracia de Dios rey de Castilla. a esto presente foy e esta carta escriví e meu nome e sinal y fiσ en testemoyo de verdade que tal he. e dicen que ellos han carta de los reyes onde nos venimos. Henrique II confírmalles aos veciños do couto de Dozón as exencións fiscais que lles concederán os seus antecesores. oyto días de jullio. Pero Sarmiento.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 158 158 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites dedes aquel anno a terça do que Deus y der per nosso ome. e a todos los otros alcaldes. de Sevilla. justicias.] e Miguell da Geesta. A vos. salud y gracia. Don Enrrique.

la qual leba- ron para guarda de su derecho. Episcopus Auriensis. e el comendero que andubiese en el dicho coto que fuese metido por placer del dicho concejo y de las justicias dende. sellada con su sello de plomo colgado. Yo. e embiáronnos pedir merced que mandásemos y lo que tobiésemos por bien. vos fuere mostrado e la cum- plirdes. obispo. escrita en pergamino de cuero e sellada con su sello de plomo colgado. la fis escrivir. e por ende que el dicho coto que havían a dar a los reyes onde nos venimos e a nos una candela muy buena en que obiese treinta libras de cera para que la pusiese en el altar de Santiago por las almas de los reyes onde nos venimos e por la nuestra vida e salud. e Juan Alfonso. e si fallasen y algún ome que mereciese pena en el cuerpo que él e las justicias que ge la ficiesen haver de consuno. e qualquier merino que andu- biese por nos e juez e notario de la tierra que fuesen a el dicho coto de Dozón una vez en el año e non más. nuestro padre. nin fonsadera ninguna de tierra. en que parece es así. . que veades la dicha carta que los moradores en el dicho coto de Dozón han de los reyes donde nos venimos e confirmados del dicho rey don Alfonso. nin lingua. Juan Alfonso. Don Juan García Manrrique. la manda- ron dar. e dicen que el dicho fuero que les fue guardado en tiem- po de los reyes onde nos venimos <e> en el nuestro fasta aquí. oidores de la audiencia del rey. como dicho es. escrivano del rey. como dicho es. vista esta nuestra carta o el traslado de ella signado. chanciller del rey. en esta razón. e que ficiesen concejo. segund que se en ella se contiene. era de mil e quatrocien- tos e once años. mandamos so la dicha pena a qualquier escrivano público que para esto fuere llamado que dé ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo porque nos sepamos en como cumplides nuestro mandado.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 159 Colección diplomática do mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón 159 voces otras. e si el mere- ciese en el haver que el merino que lebase la tercia parte e las justi<ci>as la otra tercia parte. e que se recelan que los dichos oficiales o alguno de vos o otro alguno o algunos que les queredes hir e pasar contra la dicha carta e ge la non queredes guardar. E de como esta nues- tra carta o el traslado de ella signado. e non les bayades nin pasedes. obispo de Orens. E de esto les mandamos dar esta nuestra carta sellada con nuestro sello de plomo colgado. Gonzalo García. que los moradores en el dicho coto vos mostraran. doctor en leyes e en decretos. veinte e cinco días de mayo. Dada en Valladolid. E non fagades ende al por ninguna manera so pena de la nuestra merced e de seiscientos marabedís de esta moneda usual a cada uno. que los del dicho coto nos enbiaron mostrar en esta razón. e guardádgela e complídgela e facédgela guardar e complir vien e complidamente. vista. según que se en ella contiene. Gutier Gonzales. que Dios perdone. según que esto y otras cosas se contiene en una carta de los dichos reyes onde nos venimos e confirmada del dicho rey nuestro padre. Alfonso González. e si así pasase que recivirían gran agravio. nin consintades hir nin pasar contra lo contenido en la dicha carta agora nin de aquí adelante. Porque vos mandam<os>. como dicho es.

(rubricado). clérigo de Santiago de Quatasoos. dona Moor Alonso. Ourense. Pedro Pereσ.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 160 160 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites 147 1374. meu cria- do. abadesa de Dozón. e avédesnos de dar por foro en quada hun ano vos e as sobredi- tas vozes que nomeadas forem que nomear o postremeyro de vos en quada hun ano vos et as ditas vozes cynquenta soldos.p. Eynés Gomeσ. Erra de mill e quatroçentos e XII anos. e seredes vos e as ditas vosas vozes serventes e ubydientes a nos e ao dito moesteiro. Oseira. E eu o dito Fernán Gutezet (sic) por myn e pollas ditas vozes asy o reçebo. e donas do dyto lugar. priora do dito moesteiro. a dita abbadesa e convento do dito lugar. 1549/19. e dúas vozes que fezer o postremeyro de vos que <de> dereito errdar vosos bees. . carta partida por a. Clero. afóralles a Fernando Gutiérrez de Vargea. e a vosa muller. a montes e a fontes. conserva catro buracos romboidais dos que pendería o selo378. «Problemas». per verbo e contyçón que o lavredes e reparedes ben en gysa que se non perqua per myngua de boo reparamento. Testigos que presentes estavan e testemoyas: Joán Sotyno. Gonçalvo Lourenço. segundo que avemos de ouso (sic) e de custume. Joán Pereσ. AHN. Inés Gómez. por cincuenta soldos ao ano. cortesá primitiva. 15. clérygo. que jaz su cadea de Santiago de Quatasoos. 378 No reverso: Abbadesa de Doçón. que feçese ende dúas cartas partydas per abeçe. E nos. Dona Maior Alonso. con todas súas perteenças. CT. p. Gonçalvo Boo. escudeiro. per huquer que vaa.. afforamos a vos. sendo ajuntadas en noso cabydoo per campaa tanguda. E desto mandey a Pedro Pereσ. fre- guesía de Santiago de Catasós. á súa muller. A. clérygo. asy vos outorgamos o dito foro e de vos deffender con el a dereito a todo tempo. e Eynés Fernandeσ. escudeiro. 122.. decembro. afforámosvos o noso casar e lugar de Veres. 188x265 mm. abbadesa do moesteiro de San Pedro de Deçón. e a dúas voces o casal e lugar de Veres. quinze días an<da>dos do mes de dezembro. Saban quantos esta carta de aforamento vyren como nos. FERNÁNDEZ DE VIANA. MADRID. Fernán Guteret de Vargea.

clérigo rector da iglesia de Santa María de Teemes. peliteiro. B. e aa vossa morte se me a abadessa e donas do dito mosteiro quiseren faσer o que eu convosco faley. Casar de Rego. notario público da çidade d-Ourens por la iglesia dese lugar. copia notarial de Vasco Martínez. que esta carta achey ontre las notas do dito Rodrigo Afonso. a que perteeçía. Martín Anes. Tareixa Núñez. (Signum et in signo Vasco). notarios d-Ourens. moller de Gil Rodrigueσ de Villamarín. Vasco Martineσ. e Afonso Colma. todo o meu quinón dos casares e herdades e todas las outras coussas que me perteeçen e me ficaron de parte de mĩa madre. treze días do mes de setembro. e despois da súa morte que quede ao mosteiro. dou en doaçón pura pera senpre a vos. notario público de Ourense. dona do mosteiro de San Pedro de Villanova de Deçón. Tareia Nuneσ. 219x182 mm. e toda renda e aforamen- to que vos feσerdes destas cousas sobreditas e de cada hũa delas eu as outorgo e dóas e ájoas e averey por firmes e por valedeiras a todo tempo. Et aquí meu nome et meu sinnal fiσ en testemoyo de verdade que tal he. pera en pública forma tornar. 13. AHN. Feita a carta en Cassar de Rego. . María Ferrnandeσ. pera as notas das cartas e escrituras que foron et pasaron per Rodrigo Afonso. 380 Et eu. E toda renda ou foro que deren dos ditos casares e herdades mando que as ajades vos. Testemoyas: Pero Ferrnandeσ. todo o quiñón que lle quedou da súa nai. Oseira. cortesá primitiva.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 161 Colección diplomática do mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón 161 148 1377. Ourense. era de mille e quatroçentos e quinσe annos. a dita mĩa yrmaa en toda vossa vida. 1550/8. MADRID. mando que lles fique pera senpre. vigario geeral do bispado d-Ourens por lo onrra- do padre e señor don Christóval. raçioeiro d-Ourens. Aldonza Núñez. anno do naçemento de nosso señor Jhesu Christo de mille e treσen- tos et noveenta annos. Johán Martineσ de Dornelas380. abade da iglesia da Trinidade. morador en Barra de Sussao. Testemoyas que viron a dita nota por quançelar: Afonso Giça e Gonçalvo Anes. 379 No reverso: De Villanova. a qual foy sacada nove días de juyo. setembro. por la graça de Deus bispo d-Ourens. dálle en usufruto á súa irmá. María Fernández. do 9 de xuño de 1390379. muller de Xil Rodríguez de Villamarín. et a qual aquí fiσ escrivyr a pedimento de Aldonça Nunes. a qual era escrita per la mao do dito Rodrigo Afonso. fillo de Pero Colma. Aldonça Nuneσ. Sabean todos quantos esta carta viren que eu. Clero. dado per don Fernán Pereσ. reytor da iglesia de San Martino de Villarrovín et notario do dito conçe[llo] de Villarrovín. Douvos todos los ditos casares e herdades que os possa- des aforar e arrendar a quen vos quiserdes e por ben teverdes. e outros. mĩa yrmaa. que he do couto de Villarruvín e de Touges. monxa do mosteiro de Dozón.

monxa do mosteiro de Dozón. afóralle a Afonso Fernández de Belloes. cortesá primitiva. notario jurado en [terra de Camba e de Deçón por] Johán Nuneσ de Isorna. Feita a carta en San. a vos defender a dereito con o dito lugar segundo.. Testemoyas que] foron presentes: Afonso Roca e Lourenço Domingueσ e Lourenço da Carreira.. 241r. e a vosas vozes por en toda miña vida o meu casar. Affonso Fernandeσ de Belloes.. n. n. fol. afforo a vos. . A-1. era de mille e quatroçentos e [XVI annos. un lugar en Santa Cristina da Somoza.º 43. atado 3 n.º 148 bis. Sabbean quantos esta carta viren commo Lyonor Rodrigueσ. libro 7 de foros. E eu. en testemoyo de verdade que tal he. 88.. e ave- desme ser obidiente.º 34. Et eu. por medida toledana... o qual cassar eu agora.] de dineiros e a voσ del rey outros tantos.. Johán Martineσ. per tal condiçón que o lavredes e paredes ben en gissa [que non] enperesca con mingoa de boo paramento. en moi mal estado de conservación e roto na parte esquerda381. me paredes outro señorío arostro sobre lo dito lugar nen sobre.. en San Estebo. n. (Signum). A-1.º 34 e A-15. 381 No reverso do pergamiño: doc.. atado 3...dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 162 162 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites 149 1378. vinte días d-oytubro. durante a vida da monxa. d. 205x185 mm. b. Santa Christina da Submoça.. a penna paga [ou non a carta] fique firme e valla en súa rebor.. 130r.. San Pedro de Villanova de Deçón. por catro fanegas de cebada e un almude de manteiga ao ano. fol. Lopo Nunnes. n. que sega todo ben medido. a dita Lionor Rodrigueσ. AA. EXT. A. segundo o traía ela aforado do mosteiro... dito moesteiro de Deçón. Leonor Rodríguez. a esto presente foy et esta carta en miña presença fiσ escrivir e meu nome e. SANTIAGO. del... mazo 3.. AA.. Pergamiños. este primeiro almude d-aquí a Entroydo... A-1. 20. SANTIAGO.º 1063... Et eu. E a parte que contra esto que sobredito he quisser passar que peite á outra parte [. obrido min e todos meus bees [gana- dos] e por ganar a vos dar e pagar a dita renda segundo dito he. E afforovos o dito cassar a montes e a fontes. fol. E avedesme de dar de cada huun anno quatro fane- gas de çeveira tolledaas e huun almude de manteiga tolledao..... outubro. herdade e con seídas e con entradas e con todas súas perte[encias per uquer] que vaa. o dito Afonso Fernandeσ. c.. Vilanova. e logo me avedes a dar e. 78. e outros.. gardador de seu fillo. fol.

122. omme da abbadesa. Ourense. IX días de setenbro. Afforámosvollo o dito cassar e he herdade a montes e a fontes. A. conserva catro buracos romboidais dos que pendería o selo382. e a dúas voces. 1550/10. Et atambén vos afforamos con el a terça de herdade que foy de Costança Fernandeσ. escriví. Martino Pereσ do Castro. en San Salvador de O. á súa sogra. con cassas e con árvo- res e con seídas e con entradas et con todas súas pertenças e dereituras per uquer que vaa en esta condiçón. «Problemas». Et avédesnos del a dar de cada anno a terca do que Deus y deer per nosso omme. Oseira. Mosteiro de Vilanova. era de mille e quatro<çen- tos> e XVI annos. cortesá primitiva. Constanza Rodríguez. pola terceira parte do produto. et a vossa sogra que ora he. Johán Martineσ. que ponna en estas cartas seu sello. CT. . que o lavredes e paredes ben en gissa que non desperesca con mingoa de boo paramento. Et que esto seia çerto e non veña en dulta nos. 9. e Pedro Lourenço. Et pella vintura non avendo vos fillo ou filla ou vosso neto ou neta d-anbos a tempo de vossa morte do postrimeiro de vos que o dito nosso cassar e herdade que fique livre e quite e desenbargado ho dito nosso moesteiro de con quan- to boo paramento y for feito. e Fernando da Lama. abba- desa do moesteiro de San Pedro de Villanova de Deçón. afforámosvollo o nosso cassar do Castro. clérigo arciprestes de Deçón. clérigo. Sabbean quantos esta carta viren commo nos.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 163 Colección diplomática do mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón 163 150 1378. afóralles a Martiño Pérez do Castro. o qual cassar foy de Luysa Fernandeσ. que sexan fillos ou netos. FERNÁNDEZ DE VIANA. (rubricado). Costança Rodrigueσ. 188x109 mm. e Pedro Leeedo. Feita enno dito moesteiro. que he sub sinno de San Salvador do Oor. MADRID. 382 No reverso: Es de Villanova. Clero. e huũ aσumbre de ma<n>teiga e huũ caroo de leeña de cada anno. un azume de manteiga e un carro de leña ao ano. o casal de Castro. as don- nas e convento do dito moesteiro rogamos á dita nosa abbadesa. María Pereσ. e o convento desse meesmo lugar. María Pérez. AHN. novembro. Eu. Testemoyas que a esto forom presentes: Pedro Anes. abadesa de Dozón. afforamos a vos. que segam vossos fillos ou fillas ou vossos netos. e Johanne Anes. por quanto de nosso non avemos sello. et a dúas vozes apóys da morte do postrimeiro de vos anbos. p.

que amparen e defiendan a los dichos omes buenos.os 89 e 158) E agora los omes buenos e moradores en el dicho coto de Dozón embiá- ronnos pedir merced que les confirmásemos las dichas cartas e ge las mandásemos guardar en todo vien e complidamente. don Juan. E por esta nuestra carta. 25. Sepan quantos esta carta vieren como nos. alguaciles. e a Pero Ruiz Sarmiento. Xoán I confirma as exencións fiscais confirmadas aos veciños do couto de Dozón por Henrique II e Afonso XI. o dende. e en el nuestro fasta aquí. nin pasen.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 164 164 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites 151 1379. de Toledo. jurados. e en tiempo de los otros reyes onde nos venimos. e al merino <que> oviermos. nues- tro padre.º 158). por facer bien e nerced a los dichos omes buenos. agora nin de aquí adelante en ningún tiempo nin en ninguna manera. priores. según que se en ellas contiene. de Galicia. nuestro abuelo. de Sevilla. B. el sobredicho rey don Juan. e la otra del rey don Enrique. merinos. e que les non vayan. de Algecira e señor de Lara e de Vizcaya e de Molina. justicias. veci- nos e moradores del dicho coto de Dozón con las mercedes e libertades conteni- das en las dichas cartas e en qualquier de ellas. nin consientan hir nin pasar contra lo contenido en las dichas cartas nin contra parte de ello. la una del rey don Alfonso. e a todos los alcaldes. o por vos o por él andubieren en el dicho adelanta- miento agora e de aquí adelante. de Murcia. E nos. fechas en esta guisa: (Inclúe n. nuestro adelantado mayor en Galicia. sacado con abtoridad de juez. Cortes de Burgos. nuestro primo. por la gracia de Dios rey de Castilla. que Dios perdone. o por el traslado de ella. o a qualquier o qualesquier de ellos. de Córdova. vimos dos cartas escritas en pergamino de cuero e selladas con sellos de plomo pendien- tes. tovímoslo por vien e confirmámosles las dichas cartas e mandamos que les valan e les sean guardadas en todo vien e complida- mente según que en ellas se contiene e según que mejor e más cumplidamente les balieron e fueron guardadas en tiempo del dicho rey son Alfonso. e en tiempo del dicho rey nues- tro padre. jueces. de León. Valladolid (n. de Jaén. nuestro abuelo. maestres. del Algarve. 383 los comendadores] por subcomendadores. signado de escrivano público. veci- nos e moradores en el dicho coto. pertiguero mayor de tie- rra de Santiago. . En confirmación de Henrique III de 1401-06-20. que Dios perdone. comendadores e los comendadores383 e a todos los otros aportellados de las villas e lugares de nuestros reynos. mandamos al conde don Pedro. outubro.

veinte y cinco días del mes de octubre. Ourense. des días andados d-agosto. carta partida por a. segundo ave- mos de huso e de costume. María Lourenza. conserva catro buracos romboidais dos que pendería o selo. b. e dous fillos ou fillas que ajades ambos de consuu. Marya Lourença. . la fis escrevir por mandado del rey. afóralles a Afonso Pérez. cortesá primitiva.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 165 Colección diplomática do mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón 165 E defendemos firmemente que otro alguno nin algunos no sean osados de les hir nin pasar contra las dichas cartas nin contra lo contenido en ellas agora nin de aquí adelante en elgún tiempo por alguna manera por ge las quebrantar nin menguar. convén a saber. vecinos e moradores en el dicho coto o <a> quien su voz tobiese todos los daños e menoscabos que por ende resciviesen doblados. 215x217 mm. aforámosvos o noso lugar de Rivo Seco per uquer que va. freguesía de Santiago de Carracedo. a montes e a fontes. Mosteiro de Vilanova. ca qualquier que lo ficiese habría la nuestra ira e demás pecharnos ya la pena por cada vegada que contra ello fuese o pasase mil marabedís de esta moneda usual. e a dúas voces o lugar de Rioseco. e non nos avendo que segan aquelles que mellor de dereito herdaren vosos bees que segan vosos semelldues e que den ben ho foro ho dito moesteiro. sendo vasalos do mosteiro. su signo de Santiago de Carrazedo. Alfonso Martínez. e demás a ellos e a lo que oviesen nos tornaríamos por ello. e a los dichos omes buenos. Sabean quantos esta carta d-aforamento viren commo nos. E desto les mandamos dar esta nuestra carta escrita en pergamino de cuero e sellada con nuestro sello de plomo. e nuestra cámara. Clero. Dada en las cortes que nos fecimos en la muy noble cibdad de Burgos. abadesa do mosteiro de Dozón. E yo. c. A. Martín Yáñez. thesaurario. abbadessa do moesteiro de San Pedro de Villanova de Deçón. á súa muller. aforamos a vos. 10. e a vosa muller. agosto. 1549/4. en moi mal estado de conservación384. cabeza de Castilla. Era de mil e quatrocentos e [vinte] annos. MADRID. vista. donna Moor Afonso. Oseira. Albar Martínez. Dona Maior Alonso. sendo ajuntadas en noso cabido per campa tanguda. Gon<zal>o López. Afonso Pereσ. por tal verbo e condiçón que o lavredes ben e paredes ben 384 No reverso: Abadesa de Vilanova. Juan Fernández. era de mil e quatrocientos y diez y siete años. e o convento dese meesmo lugar. AHN. 152 [1382]. pola cuarta parte da cebada e do viño e outras prestacións ao ano.

escriván. de dereito. ganados e por ganar. morador en Quintá. . E avédesnos de dar de comer e de beber. Vasco Rodrigueσ.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 166 166 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites en tal maneira que non se perca con mingoa de boo paramento.. el lugar de Piñeiro por tres celemines de cen- teno al año. xullo.. *154 1391. 314. e a penna paga hou non a quarta sega firme e valla en súa revor. do dito lugar.. morradore en Paços. AA. con la condición de que el lugar y la renta queden a su muerte al monaste- rio de Dozón». selladas con noso sello pendente.. Lourenço Eanes. os mehos á voz del rey et os mehos á parte aguardante. este lugar non venderedes nen deitaredes nen supinoraredes... ni se atrevan a levantarse con ninguna hacienda». e avédesnos de dar cada hun anno quarta de çeveira e de viño que Deus y der enno dito lugar per noso mordomo. e hobrygo min e myos bes. do dito lugar. morador en el mismo lugar. fol. e hutros.. Et que esto sega çerto e non venga en dulta mandamos ende fazer dúas cartas partidas per abece. fol. feligresía de Santa María de Dozón. E sejades vasallos servientes e hobidientes vos e as ditas vozes ao moesteiro. *153 1384.. Notario: Martín Yanes. «Juan Pérez.. «Provisión y mandato a los feligreses de Dozón a andar al dicho monasterio con los frutos que le debieren. e querrendo fazer que. ditas. así o reçebo.... ho noso home en. EXT.. que agora he e fosse y. e hun moyo de castañas secas e limpas.. afora a Domingo Pérez... clérigo. SANTIAGO. A-1. o dito Afonso Pereσ. b... era e día sobredyto.. o pan e o viño que hover no dito lugar. Feyta a carta no dito moesteiro de Deçón. Et mandamos que a parte que contra esto pasar que peyte quinentos moravedís.. e Fernán. e avédesnos de dar de cada hun anno. Et nos a dita abadesa hobrygamos os bes do dito moesteiro a vos defender. Este foro vos aforamos a. comprir e aguardar ho que se contén enno dito foro.. 434v. que o dito moesteiro per lo justo preço. Et eu. capellás da dita abadesa. libro 13 de foros. 15. Testemoyas que presentes estavan: Fernan.

Testemoyas: Fernando Pereσ. 124v. fol.. agosto.º 30. n.º 2048. A-1. Domingo. c. atado 1. dálles participación nas oracións da Orde á abadesa dona Maior Afonso e ao convento de Dozón. SANTIAGO. era da naçença de noso señor Ihesuchristo de mille e trezentos e XCII annos. conserva os fíos de seda vermellos e brancos dos que pendería o selo385. 1551/6. dyocesis Lucensis. A-1. n. do foro que ten do mosteiro de Dozón dun lugar en Santa Cristina da Somoza. novembro. Nota da venda que fai Ilduara Alonso. en mal estado de conservación. clérigo de San Fiiσ. . Jácome Anes. X días de novembro. abbatisse monasterii Sancti Petri de Villanova de Decón. MADRID. Alonso.. A-1. morador en San Fiiσ. 156 1397.. o foro da herdade que eu teño aforado de Villanova de Deçón. AA. d. 49. n. A. que. 513r. libro 7 de foros. No vale cosa. Ordinis Sancti Benedicti. 10. Oseira. SANTIAGO. fol. Fernando Pereσ. Viveiro. gótica cursiva for- mata.. n. Fernando Monteiro e outros. con outorgamento de meu marido. Commo eu. reverso. provincial dos dominicos en España. co permiso do seu marido. clérigo de Santo Estebo. salutem et pauperum amicorum suffragiis 385 No reverso: Abbadesa de Villanova. EXT.. Ourense. Aldara Alonso. 238v. Frei Fernando Enxoito. 386 Devote et in Christo dilecte] esta frase en letra de maior tamaño e textualis formata. A. fol. 155 1392. así como o primeiro D en vermello e negro. vendo a vos. mazo 1. Álvaro Pereσ de Pedrouço. b. en Santa Christina. fol. 205x185 mm. Clero. 185x348 mm.º 30 e A-15. Frater Fernandus Enxoito. Devote et in Christo dilecte386 domne Maiori Alfonsi. Pergamiños. minúscula diplomática cursi- va. Vilanova. atado 1. AHN.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 167 Colección diplomática do mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón 167 Notario: Pedro Yáñez.º 30. AA. fratrum Ordinis Predicatorum in provincia Yspanie indignus prior provincialis et servus.

vigiliarum laborum ceterorumque laborum que per fratres nostros Domino in provincia Hyspanie fieri dederit. carta partida por a. Dona Maior Alonso. predicacionum. ut audivi. Vilanova. por catro libras ao ano. n. á súa muller. In cuius concessionis testimonium sigillum vostrum duxi presentibus apponendum.º 26. Maior Anes. debita recognicione. Pergamiños.º 616. o qual casar agora lavra Martino Lopeσ e Fernán Çapateiro. fol. Quia fratres nostri Ordinis quos. libro 3 de foros. e a vosa muller. parroquia de «Seoane de San Fiz da Ponte de Archidiacono». penssatis vobis omnium missarum.. AA.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 168 168 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites regnum acquire sempiternum. anno Domini Mº CCCº XCVIIº. Anno do naçemento de noso senor Ihesu Christo de mil e quatroçentos. afóralles a Gómez Pérez de Basadre. in nostro provinciali capitulo *** augusti. oracionum. segundo que avemos d-uso e de custume. e non no avendo y que fique libre e quite ao dito moesteiro.. sendo ajuntadas en noso cabido per canpá tanjuda. aforamos a vos. abade- sa do moesteiro de San Pedro de Villanova de Deçón. Moor Anes. AA. abstinenciarum. por tal vervo e contiçón que levantedes as casas e moredes o lugar per vos ou per outro en tal maneira que non pereçan con mingoa de boo paramento. Frater Alfonsus Arie. Mosteiro de Vilanova. . SANTIAGO. fol. jenuniorum. d. piis supplica- cionibus prosequatur. mazo 1. n. aforámosvos o noso casal da Villa qué su cadea de Saeoane de San Finiiσ da Ponte do Archidiácono. vidit. abadesa de Dozón. E avédesnos de dar de foro vos e as ditas voσes en cada hun anno quatro libras de foro. convén a saber. EXT. cortesá. A. a montes e a fontes. e un fillo ou filla387 que ajades anbos de consuu.º 26 e A-15. sincero in Domino diligitis caritate. e vos e as ditas vozes pasadas que fique o lugar libre e quito ao dito moestei- 387 fillo] repetido. 152r. SANTIAGO. A-1. dona Moor Alonso.c. (autógrafo). con todas súas pertenças. Datum Vivarii. e a un fillo o casal de «Villa». fol. 124v. Sabean quantos esta carta d-aforamento viren como nos. 157 1400. atado 1. uni- verssa participacionem concedo tenore parcium spiritualem in vita pariter et in morte ut multiplici suffragiorum presidio post huius vite felicem transitum valleat ad eterna gaudia pervenire. n. doctor. 228. Gomeσ Pereσ de Vasadre. b. vice dilectionis mutue vos apud Deum. vestre devocionis meritis ac beneficiis ipsis fratribus collatis et confferendis. e priora e convento dese mees- mo lugar. 260x130 mm. A-1.

por facer vien e mer- ced a los dichos omes buenos. Jhoán Soutino. mi padre e mi señor. e en el mío fast-aquí. fecha en esta guisa: (Inclúe n. Outrosy avendo dos anos apera que non pagedes nen queyra- des pagar. Jhoán Soutiño escrivano. mi abuelo. En confirmación de Juan II (n. el sobredicho rey don Enrrique. e del rey don Juan. E <a>gora los omes buenos. mi padre e señor. por la gracia de Dios rey de Castilla. vi una carta del rey don Juan. tóvelo por vien. Fernán Soutiño. Martín de Pedroso. e mándo que les vala e sea guardada según valió e fue guardada en tiempo del rey don Enrrique. e a pena <paga> ou non a carta seja firme e valla en seu revor. e outros. E mandamos que a parte que contra esto pasar que peyte á parte agardan- te de penna çen moravedís e outros tantos á voσ del rey.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 169 Colección diplomática do mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón 169 ro con canto bo paramento y for feito. E defiendo firmemente que ninguno nin algunos non sean osados de les . por min e porllas ditas vozes que persentes non están. de Toledo. entrar e coller o dito lugar sen juyzo nyuũ. de Córdova. vecinos e moradores en el dicho coto de Dozón embiáronme pedir merced que les confirmase la dicha carta e ge la manda- se guardar e complir. e confírmoles la dicha carta e la merced en ella contenida. moradores en el dicho coto de Dozón. E yo. c. así o reçebo commo dito. don Enrique. de Galicia. de Jaén. de Sevilla. e selladas con noso sello pendente. de León.º 225). e seredes serventes e ovedientes a nos e ao dito noso moesteiro. Testemoyas presentes: Vasco Ferrnandeσ. b. que Dios perdone. Sepan quantos esta carta vieren como yo. He que esto seja çerto e non veña en dullta mandamos ende faσer dúas car- tas partidas por a. B.º 151). (rubricado). de Murcia. Feita a carta no dito moesteiro. poemos e outorgamos que nos e o dito moesteiro poda reçeber. 158 1401. escrita en pergamino de cuero e sellada con su sello de plomo pendiente en filos de seda. era e día e mes sobredito. de Algecira e señor de Vizcaya e de Molina. Henrique III confírmalles aos habitantes do couto de Dozón a carta confirmato- ria de Xoán I das exencións fiscais que tiñan. Valladolid. Eu o dito Gomeσ Pereσ. 20. E eu. que Dios perdone. xuño.

E demás mando a todas las justicias e oficiales de los mis reynos do esto acaeciere.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 170 170 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites hir nin pasar contra la dicha carta. Y mando. Dada en Valladolid. afora a Ruy Martínez. Yo. mando al ome que les esta mi carta mostrare. *159 [1402. . Yo. como dicho es. firmada en la manera que dicha es. e a los dichos omes buenos. que dé ende al que ge la mostrare testimonio signado con su signo porque yo sepa en como se cumple mi mandado. vista. 390 de allende] por alcalde. e a388 qualquier que lo ficiese habría la mia ira e pediarme389 ya la pena que en la dicha carta se contiene. so la dicha pena. E demás por qualquier o qualesquier por quien fincare de lo así facer e cumplir. moradores en el dicho coto de Dozón. mas que les amparen e defiendan con la dicha merced en la manera que dicha es. utriusqye juris doctor Didacus Roanan. escribano de nuestro señor el rey. 388 a] por ca. moradores en el dicho coto. sacado con autoridad de juez e de allende390 que los emplaze que parezcan ante mi en la mi corte. Juan González de Prima. año del nascimiento de nuestro señor Jesuchisto de mil e quatrocientos e un años. a decir por qual razón non cumplen mi mandado. Mayor González. y dos voces la mitad de todas las casas y heredades que el monasterio tiene en San Pedro de Alperiz. pagas en el monasterio». lo fice escri- vir por su mandado. e a cada uno de ellos que gela non consientan. legibus bachiller. registrada. abadesa de Dozón. E desto les mandé dar esta mi carta. del día que los emplazare fasta quin- ce primeros siguientes. e que prenden en vie- nes de aquel o aquellos que contra ello fueren o pasaren por la dicha pena e la guarden para facer de ella lo que la mi merced fuere. so la dicha pena a cada uno. o a quien su voz tobier todas las costas e daños e menoscabos que por ende recibieren doblados. 389 pediarme] por pecharme. 8]. e que enmienden e fagan enmendar a los dichos omes buenos. nin contra lo en ella contenido por ge la quebrantar o menguar en algund tiempo por alguna manera. su mujer. setembro. escripta en pergamino de cuero e sellada con mi sello de plomo pendiente en filos de seda. o el traslado de ella signado de escrivano público. «Doña Mayor Alonso. Alfonso. veinte días de junio. a qualquier escrivano público que para esto fuere llamado. o a quien su voz toviere todas las costas e daños e menoscavos que por ende recivieren dobladas. assí a los que agora son como a los que serán de aquí adelante. por dos talegas y media de pan.

c.º 2476. Xoán Rodríguez de Camba renuncia ante dona Maior Alonso. anno Domini Mº CCCCº III. Gonzalvo Caço e Fernán Soutiño e outros. Testemoyas que a esto forom presentes: Roy da Portella.. [Sabean quantos esta carta] viren commo eu. Johannes. . Vilanova. mosteiro e todo dereito ecclesiástico e sagrar que em el podería aver.. atado 2. d.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 171 Colección diplomática do mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón 171 Notario: Fernán Soutiño. Et eu. en moi mal estado de conservación.. a dita abbadesa. sete días andados do mes de mayo. AA.. abadesa de Dozón. fol. n. libro 7 de foros. o dito Johán Rodrigueσ. b. fol. dito lugar tódalas cousas que a vos aprover des aquí endeante sen embargo. todo o dou por nenhún... e a pena paga ou non a dita renonçiaçón vala pera semper. atado 2. A.. mado e outorgo que non seja sobrélo oído em juizo nen fora del e demáis que peite a vos e ao dito moesteiro de pena dozentos moravedís e á voσ del rey outros tantos.. (rubricado). fols. n.. 858r. libro 13 de foros.º 1. renonço e dimito a vos. e carta nen cartas que eu teña. ajades poder de fazer. (Signum). e ao dito moes- teiro o lugar de Bobadela. n. SANTIAGO..º 1 e A-15. cortesá. AA. b. renonçio e dimito o dito lugar a vos. notario jurado en terra de Camba polo bispo de Mondoñedo. Feita em Rodeiro. fol. EXT. 125v/126r. Rodeiro. per outro contra esta renunçiaçón pasar. donna [Moor Afonso] abbadesa de Deçón. Pergamiños. 54. a esto presente foy e meu nome e signal aquí fiz em testemoyo de ver- dade que tal he. AA. 239r. SANTIAGO.. SANTIAGO. ao foro que tiña do mosteiro no lugar de Bobadela.º 38. A-1. 135x204 mm. A-1. E eu. a dita abbadesa e convento.º 1. A-1. mazo 2. A-1. n. atado 3. 434v. 7. d. 315 e A-1. n. E vos. 160 1403. n.º 1051. E se per min. maio. Johán Rodrigueσ de Camba. EXT. Johán de Fervença. freguesía de Santiago das Caldas. notarius. e doas por nehuas. fol. fol.

con pequenos desconchados. 137/37. plica de 35 mm con catro buracos romboidais dos que pendería o selo. e as ditas dúas vozes depús vos que dían ao dito noso mosteiro tres fanegas de çenteo. fol. por dúas fanegas de cen- teo ao foratario. cortesá. 154. que he en fligesía de San Pedro de Garavaas. e a prior e convento [do] dito mosteiro. et do al que o aja- des de dízemo a Deus [. Dona Maior Alonso..º 354. á súa muller. b.. SANTIAGO. maio. setembro. o qual pan e dineiros nos daredes enno dito luga[r] de Costança. libro 2 de foros. e seis marabedís vellos ao ano. Dona Maior Alonso.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 172 172 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites *161 1404. EXT. segundo que ave- mos de huso e de custume.h. AA. A. Colección Blanco Cicerón. 517. dona Moor Afonsso. 101r/v. 2. afóralles a Xoán Bacoro. A-1. fol. en San Pedro de Garabás. AHU. Mosteiro de Vilanova. Constanza Fernández. con tal pleyto e sub tal condiçón que lavredes e paredes ben o dito lugar commo non desfalesca per mingoa de lavor e de boo paramento. que vos aforamos o noso casar de Costança. Afonso Fernandeσ Sovereira. medidas por medida dereita toladaa de Ribadavia. n. b. SANTIAGO.º 519.. que xa labraba el. 15. por media fanega de pan. fol. en Santo Estevo de Carboentes. e a dúas voces a leira de Fontes. fol.. e diades ende cada huun anno a nos e ao dito noso mosteiro por nome de foro dúas fanegas de çenteo en vosa vida. asy que vos nomeedes a primeira voz e a primeira voz que nomee a segunda voz. e non as nomeando que seja voz aquel que de dereito herdar os outros vosos bees. Sabean quantos esta carta viren commo nos. 135r. AA. con todas súas herdades e casas e árvores e montes e fontes e entradas e seydas e jures e perteeças per hu quer que vaian. 162 1404. libro 2 de foros. enno dito lugar. carta partida por a. e daredes por foros seis moravedís de dineiros brancos cada día de Natal. damos e outorgamos e aforamos a vos. afóralles a Afonso Fernández Sobreira e a dúas voces o casal de Constanza. EXT. 190x285 mm. convén a saber. en vosa vida e a dúas vozes apús bosa morte o qual vos nome- ardes a tempo de vosa morte. e tres ás voces. n.] livre e quite de todo outro enbargo e cárrego e çenso . con ano 1405. seendo ajuntadas en noso mosteiro per canpaa tanjuda. SANTIAGO. abadesa de Dozón. A-1. abadesa de Dozón. abadesa do mosteiro de San Pedro de Vilanova de Deçon.

no que morou Alonso Yanes. *164 1404. AA. na vila de Amedo. e non no querendo entón o ven- dede ou deytade a tal pesoa que seja sémille de vos que cumpla o dito foro en paz. fol. fol. e outros. á súa muller. A-1. abadesa de Dozón. . Notario: Fernán Soutiño. afóralles a Afonso Núñez.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 173 Colección diplomática do mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón 173 alguún. *163 1404. 26.. Dona Maior Alonso. Constanza Fernández. Et se ouverdes a vender ou deytar ou subpynorar o dito lugar ou parte del que primeiram[ente.] tedes ao dito noso mosteiro. atado 3. Et que esto seja çerto e non vena en dulda mandamos facer dúas cartas partydas per a. freguesía de Santiago de Carracedo. Testemuyas que foron presentes: Guter Gonçalvez de Vylarino et Gonçalvo Lourenço. que soo presente. fol.º 10. o dito Afonso Fernandes.º 10. 1436r. freguesía de Santiago de Saa. fol. Feyta a carta enno dito mosteiro. Et eu. n. e Gonçalvo Pereσ. fol. fol. afóralles a Fernán Soutiño e a dúas voces un dos lugares da Parte. mazo 3. 437r. e o casal Dónego. anno Domini Mmo mo CCCC IIII annos. asy outorgo et reçebo e obli- go meus bees a vos pagar o dito foro et conprir e agardar as condyçoes sobreditas.. n. libro 13 de foros. SANTIAGO. SANTIAGO. b. b. c. dous días de setembro. A-1. b. A-1. 236v. c seeladas con noso seelo pendente.º 10 e A-15. abadesa de Dozón. n. por catro fanegas de pan e oito marabedís ao ano. AA. d. libro 7 de foros. omme do dito [Afonso] Fernandes. EXT. A-1. n. n. 441.º 1063. 128v. Dona Maior Alonso. atado 3. moordomo da dita abadesa.º 2499. EXT. et a pena paga ou non esta carta fique firme e valla en seu tempo. por tres cuarteiróns de pan e tres libras de moeda de dereitura ao ano. e a unha voz o lugar de Poín. Et qualquer de nos as ditas partes que contra esto pasar que peyte por nome de pena dozentos moravedís e á voz del rey outros tantos peyte.

en San Mamede da Canda. e daredes vos as ditas vozes cada hũa oyto moravedís por loitosa. sendo junta- das en noso cabido per campaa tanjuda. Ourense. Lionor Rodrigueσ. á súa muller. Clero. 290x200 mm. contado dez dineiros por hun moravedí. maio. cortesá. Feitas as cartas enno dito moesteiro. pela midida dereita de Çeya. Oseira. e a penna paga ou] non a carta fique firme e vala em súa revor. qual nomear o postrimeiro de vos a tempo de seu finamento. convem a saber. e avédesnos a dar de foro de cada hun anno oyto fanegas de pam. e a hun filo ou fila que ajades anbos de consuu. Mosteiro de Vilanova. aforámosvos os nosos lugares de Cas dom Figueiro e de Cotelas uquer que vaam. 391 No reverso: Hizo este foro la abadesa de Villanova. AHN. MADRID. sub signo de Sam Mamede da Caandaa. abadesa do moesteiro de San Pedro de Vilanova de Deçón. e doze moravedís de foros. [E que esto seja çerto e non veña en dulta mandamos en]de fazer dúas car- tas feitas em hun tenor partidas per [a. afóralles a Gutierre Gómez. A. e non avendo filo ou fila de vos que fiquem os ditos lugares libres e qui- tos ao dito moesteiro. roto na parte inferior esquerda391. e este pam deste dito foro nos pagaredes enno mes de agosto ou de setembro. e seeredes serventes e obidientes vos e as ditas vozes ao dito moesteiro con quanto boo paramento em eles for feito. donna Moor Afomso. 12. o dito Goter Gomeσ de Vilarino así o reçebo e obrigo min e meus bees a comprir e agardar o que sobredito he por min e polas ditas vozes. Goter Gomeσ. b. doze días andados do mes de mayo. por doce fanegas de pan e doce marabedís ao ano e oito marabedís por loito- sa. sendo vasalos do mosteiro. segundo que avemos de uso e de custume. Leonor Rodríguez. os meos á parte e os meos [á voz del rey. e priora e convento dese meesmo lugar. e a vosa moller. abadesa de Dozón. Sabeam quantos esta carta d-afo- ramento virem commo nos. carta partida por a…c. E outorgamos nos as sobreditas partes que qualquer de nos que contra esto pasar que peite á outra parte que o agardar dozentos moravedís de penna. era e día [sobre]dito. Dona Maior Alonso. 1551/16. as dúas terças de çenteo e hũa de serodeo. e pagaredes os foros por día de Sam Martino. Anno do naçemento de noso señor Ihesu Christo de mil e quatroçentos e çinco annos. a montes e a fontes. e a un fillo os lugares de Casfigueiro e Cotelas. .dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 174 174 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites 165 1405. aforamos a vos. per tal preito e condiçón que os lavredes e paredes bem e man- teñades as casas em gisa que non perescam per mingoa de lavor e de boo paramen- to. E eu. c e selladas de] noso seelo pendente.

n. 1375r. b.º 28 e A-15. e priora e convento dese meesmo lugar. e o despucheyro de vos nomeará aquela voσ a tempo de seu finamento. mazo 1. e avé- desnos de dar de foro en cada hun anno vos e as ditas vozes hun moyo de pan. fol..º 28. fol. a montes e a fontes. libro 2 de foros. c. fol. AA. sendo ajuntadas enoso cabidoo per canpa tanjuda. Pergamiños.c. (rubricado). por un moio de pan ao ano.º 508. e mandamos que se despoys de dous anos apar que non pagedes nen querades pagar que nos que posamos reçeber o dito foro sen juyzo nihuũ. 489. atado 1. segundo que avemos d-uso e de custume. E que esto seja çerto e non veña en dullta mandamos ende fazer dúas car- tas en hun tenor. con todas súas pertenças. e Gonçalvo Lourenço e Martín Domingueσ. b. con- vén a saaber. A-1. Johán Rodrigueσ. en Santiago de Fafián. Fernán Soutyno. per midida dereita. atado 1. xullo. e outros. Dona Maior Alonso. abadesa de Dozón. SANTIAGO. clérigos. Mosteiro de Vilanova. por min e por las ditas vozes que presentes non están asy o reçebo como dito he. corte- sá. 138r. A-1. EXT. 245x200 mm. aforamos a vos. Enés Vaa<s>queσ. d.. n. partidas per a. e a vosa muller. n. c e seladas de noso selo. Sabeam quantos esta carta d-aforamento viren como nos. 10. Vilanova. homes da dita abadesa. E mandamos que a parte que contra esto pasar que peyte á parte agoardan- te de pena duzentos moravedís de pena e outros tantos á voz del rey. fol. A-1. aforámosvos o noso casar d-Outeiro. SANTIAGO. deσ días do mes de juliu. Inés Vázquez. Anno do nacemento de noso senor Jhesu Cristum de mil e quatroçentos e seis annos. afóralles a Xoán Rodríguez. 166 1406. e seredes vos e as ditas vozes serventes obidientes a nos e ao dito moesteiro. e a un fillo ou a unha voz o casal de Outeiro. o ditu Johán Rodrigueσ. e vos e as ditas vozes pasadas que fique o lugar libre e quito ao moestei- ro con canto bo paramento y for feito. conserva dous buracos romboidais dos que pendería o selo. . AA. carta partida por a. á súa muller. A. abadesa do moesteiro de San Pedro de Villanova de Deçón. que he su sino de Santiago de Fafián. n. e nona avendo y que fique o lugar lybre e quito ao moesteiro. e a pena paga ou non a carta seja fyrme e valla en seu revor. e a hun fillo ou filla que a<ja>des anbos de consuu.º 28. per tal vervo e contyçón que labredes e paredes o lugar en maneira non perca con mina de boo paramento. donna Moor Alonso de Rodeyro.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 175 Colección diplomática do mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón 175 Testemoyas que a esto foron presentes: Fernán Soutino e Joham Soutino. E eu. 124v.

. capelán. 317x152 mm. Ourense. Testemoyas presentes: Gonçalvo Lourenço. afóralles a Alonso Pérez. que he su sino de San Romao de Santiso. Clero. 5. setembro. e a vosa m[ulle]r. 167 1406. 1551/17. con todas súas pertenças.d. á súa muller. con pequeñas roturas392. abadesa do moesteiro de San Pedro de Villanova de Deçón. asy o recebo como dito he. dona Moor Alonso de Rodeyrro. abadesa de Dozón. Johán Cleo e outros. Et eu. e hun par de capoos çevados. Outrosy que non queyrades pagar o dito foro que o dito moesteiro seja poderoso de receber o lugar sen engano nyhuũ. çinque días do mes de setenbrro. Alonso Pereσ. convén a saber. e a pena paga ou non a carrta seja firrme e valla en seu revor. e avédesnos de dar de foro en cada hun ano vos e as ditas vozes tres tegas de çenteo. Oseira. e priora e convento dese meesmo. que presentes non están. (rubricado). Martino Domingueσ. María Pérez. Sabeam quantos esta carta d-aforam<en>to virren como nos.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 176 176 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites Feita a carta no dito moesteiro. sendo ajuntas en nos[o] cabi- doo per canpaa ta<n>juda segundo que avemos d-uso e de custume. carta partida por a. et este pan nos daredes no mes d-agosto ou de setenbro.. Mosteiro de Vilanova. a montes e a fontes. Ano do nacem<en>to de noso senor Jhesu Christo de mil e quatroçentos e seis anos. e reçeberredes ben o noso mordomo. cortesá. per tal vervo e contiçón que levantedes as casas e provedes e pare- des ben as casas e as herrdades en tal maneira que non pereçan con mi<n>goa de boo param<en>to. E mandamos que a parte que co<n>trra esto pasar que peite á par[te que o gardar] çen moravedís por nome de pena e outros tantos á voσ del rey. por tres taleigas de centeo e un par de capóns ao ano. A. AHN. aforámosvos o noso casar de Santiso. freguesía de San Román de Santiso. MADRID. Johán Soutino. 392 No reverso: San Pedro de Villanova de Dozón. e seredes vos e as ditas vozes nosos vasallos serventes e obi- dientes a nos e ao dito noso moesteiro. que he deste monesteiro. . sendo vasalos do mosteiro. per midida derreita da Lagea per que compran e venden n<a> dita terra. Dona Maior Alonso. a vos. e non no avendo que fique o lugar libre e quito ao dito moesteiro con ca<n>to boo param<en>to y for fei[to]. por min e por las ditas vozes. e a un fillo o casal de Santiso. e a un fillo ou filla que ajades anbos de con[suu]. e vos e as ditas vozes pasadas que fique o lugar libre e quite ao dito moesteiro con canto boo paramento y for feito. María Pereσ. Alonso Pereσ. era e día e mes sobredito.

Item mando a meu a<b>oo. era e día e mes sobredito. sesegos e rayσ que eu ajo e me pertençer deve pennor miña madre. 394 No reverso: No vale nada. et mando o meu corpo enterar no çimi- terio do moesteiro de San Pedro de Villanova de Deçón. e prégolle e péçolle que seja mĩa avogada. qual mo Dios quiso dar. Rodrigo Gomeσ e out<r>os. Vaasco Ferrnandeσ. Primeiramente mando a mĩa alma a Deus e a súa madre virgee santa María. Sabean [quantos] este testamento viren como enno nome <de> Deus amen. Feita a carta no dito moesteiro. . hun boy que trago en súa casa. outubro. que me deu en arendamento en súa casa. Alonso Vello. c escritas en hun tenor e selladas de noso sello pendente. Aldara Ferrnandez.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 177 Colección diplomática do mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón 177 E que esto seja çerto e non393 vena en dulta mandamos ende fazer dúas car- tas partidas per a. doze días do mes de outubre. Et rogo a mĩa tía. por tal que me onren e rogen a Deus por min e por aquelles cuja foy. Item mando mays que o que remaneçer quede por mĩa alma viren que comprir. per canto sey e soo çerto que ey a pasar per morte. Clero. et jazendo con todo meu syso et entendemento. MADRID. Jhoán Soutino. 168 1406. 393 e non] repetido. 232x146 mm. Anno do naçemento do noso senor Jhesu Christo [de mil e quatroçe]ntos e seis anos. (rubricado). Jhoán Soutino. A. 1551/18. Item mando a Jhoán Soutiño a meatade da vaca que anda en cas Vasco Ferrnandeσ. Eu. sobriño da abadesa de Dozón. que compra estas minas mandas que eu figi. segundo cada hun fiel christao. Ourense. faço miña manda e ordeno de meus bees como apoys de miña morte fiquen ordenados. roto na parte superior dereita394. que persente foy a esto que sobredito he. capelán. Testamento outorgado por Afonso Vello. Oseira. fillo de Fernando Sandeu e d-Aldara Ferrnandeσ. Eu. Item mando a meu padre a meatade dua vaca que trage Rodrigo Alonso de Mondyn. Testemoyas que foron presentes: Fernando Pardo. b. AHN. 12. cortesá. abadesa. Item man<do> ao moesteiro conmigo canta herdade e herdamento. e por mĩa avoa. Eynés Garçía.

A-1. (Signum). c. por cinco libras de moeda vella e dúas restras de cebolas ao ano. Lourenço Gomeσ. abadesa de Dozón.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 178 178 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites E qualquer da miña parte ou da estrana que contra esto queira pasar mando e digo que non le valla e aja miña maldiçón e a de Deus. n. libro 13 de foros. capelán. fol. SANTIAGO. afóralles a Gonzalo Alonso e a dúas voces canto ten o mosteiro en Santa María de Gomariz. Jhoán Afonso. en moi mal estado de conservación e roto na parte superior.º 2484. 170 1406. n. A-1. n. Jhoán Alonso. Notario: Juan Soutiño. Dona Maior Alonso. Dona Maior Alonso de Rodeiro. por dúas puçaas de viño. atado 3. Notario: Juan Soutiño. afóralles a Nuno González. fol. d. 324. fol. *169 1406. con canto máis ten o mosteiro en San Xillao de Ribela. 395 que] repetido. n. SANTIAGO. atado 3. b. A-1. cortesá. AA. A. n. e a tres voces o casal de Livisis. Pergamiños. 386v. atado 3. Et eu. notario.º 14. 19. decembro.º 14. 215x127 mm. fol. fol. Gonçalvo Pereσ e outros. 304. Vilanova. 129r. fol. fol. notario da meyrindade d-Orzillón. que395 a esto pre- sente foy qui con as testemoyas sobreditas e fiσ aquí meu sinal que tal he de verda- de. A-1. 129r. Inés González. EXT. A-1. postas no mosteiro. á súa muller. mazo 3. AA. AA. .º 15. (rubricado).º 15 e A-15. d. n. Jhoán Pereσ. 435r. libro 13 de foros.º 2465. n. EXT. 433r. b. Alonso Pereσ. mazo 3. Testemoyas que foron presentes: Gonçalvo Lourenço.º 14 e A-15. SANTIAGO. Fernán Soutino. abadesa de Dozón.

dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 179

Colección diplomática do mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón 179

*171

1406.

«Concordia entre la abadesa de Dozón y el licenciado Juan Mouriño, clérigo de
Santa María de Tamallancos, sobre la presentación y beneficio de la misma iglesia».

Notario: Francisco Yanes.

EXT. SANTIAGO, AA, A-1, b, fol. 434v, n.º 2477, libro 13 de foros, fol. 316; A-1, d,
atado 3, n.º 18; A-1, c, fol. 632v, atado 3, n.º 18 e A-15, fol. 129r, mazo 3, n.º 18.

*172

1406.

«Sentencia de un provisor de Santiago a favor de un tal Fernán Laiño, vecino
de Santiago de Sa, contra el arcediano de Dozón, sobre la cuarta parte de los frutos de la
iglesia».

EXT. SANTIAGO, AA, A-1, b, fol. 435r, n.º 2480, libro 13 de foros, fol. 318.

173

1407, xaneiro, 3. Mosteiro de Vilanova.

Dona Maior Alonso, abadesa de Dozón, afóralles a Fernando Pérez, á súa
muller, Urraca Eanes, e a catro voces o casal de Cima de Vila, en San Román de Viña,
por un terzo do froito ao ano e catro marabedís de loitosa.

A. MADRID, AHN, Clero, Ourense, Oseira, 1551/19; carta partida por a...c; 206x150
mm; cortesá; gran roto en tres cuartas partes do lado esquerdo396.
EXT. SANTIAGO, AA, A-1, b, fol. 133r, n.º 509, libro 2 de foros, fol. 490; A-1, c, fol.
1060r, atado 3, n.º 4; A-1, d, atado 3, n.º 4 e A-15, fol. 128r/v, mazo 3, n.º 4.

Anno do nasçemento de noso senor Jhesu Christo de mille e quatroçentos
e sete anos, tres doias (sic) do mes de janeiro. Sabeam quantos esta carta virren
como nos, donna Moor Alonso, abadesa do moesteiro de San Pedro de Villanova de
Deçón, priora e convento dese meesmo lugar, sendo ajuntadas en noso cabidoo per
396
No reverso: Villanova.

dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 180

180 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites

canpaa tanujda (sic), segundo que avemos d-uso e de custume, aforamos a vos,
Fernando Pereσ, e a vosa muller, Oraca Eanes, et quatro vozes apús de vosa morte,
que sejan vosos fillos ou fillas que <de> dereito eerdarren vosos bees, convén a
saber, aforámosvos o noso casal de Cima de Villa, que de nos tevo Afonso Ougea,
que he su sino de San Ramaao de Vina, a montes e a fontes, con todas súas per-
tenças, per tal vervo e contiçón que reparedes as [cas]as e herdades en tal gisa que
non pereçan con mingoa de boo paramento, [e avédes]nos de dar de foro vos e as
ditas voσes en cada hun anno a terça [...] ena nosa erdade per noso mordomo, e
reçebelos ben e dallos da [...] erdade e quatro moravedís por loytosa, e seredes vos
e as ditas vo[σes...] servient[es] e obidientes a nos e ao dito noso moesteiro, e vos e
as di[tas voσes pasadas que fique o dito] lugar libre e quito ao dito moesteiro con
to<do> boo para[mento que y for feito. E eu, Fernando Pereσ], per min e pollas
ditas voσes que presentes non están [asy o reçebo como dito he.
E mandamos que a] parte que contra esto pasar que peyte [á outra parte
que o agardar cen moravedís de pena] e outros tantos á voz del rey, e a pe[na paga
ou non a carta seja firme e] valla en seu revor.
E que esto seja çerto [e non veña en dulta mandamos ende faσer] dúas car-
tas partidas per abc [escritas en hun tenor e selladas de noso seelo pendente.
Feita] a carta enno dito moesteiro, era e día [e mes sobredito.
Testemoyas que foron] presentes: Andrés Arres, Jhoán de Cambeos,
Jho[án...].
E eu, Jhoán Soutino, que persente foy a esto que sobredito he, pus y meu
nome que tal.
Jhoán Soutino, clérigo capellán, (rubricado).

*174

1407, abril, 12.

«Doña Mayor Alonso, abadesa de Dozón, afora a García Pérez, clérigo de
Bendoiro, y dos voces el lugar de Santiso de Fondo, feligresía de San Román de Santiso,
que solía traer Martín Pérez, por cinco talegas de pan, una regueifa y un par de capones
al año, y las voces seis talegas, las dos tercias de centeno, todo puesto en el monasterio»

Notario: Juan Soutiño, clérigo capelán.

EXT. SANTIAGO, AA, A-1, b, fol. 434v, n.º 2478, libro 13 de foros, fol. 317; A-1, c, fol.
1056r, atado 3, n.º 13; A-1, d, atado 3, n.º 13 e A-15, fol. 128v/129r, mazo 3, n.º 13.

dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 181

Colección diplomática do mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón 181

175

1407, maio, 5. Pacios.

Testamento outorgado por Sancha Fernández, con permiso do seu marido e dos
seus fillos.

A. MADRID, AHN, Clero, Ourense, Oseira, 1551/20; 170x198 mm; cortesá.

Sabean quantos esta carta viren commo eu, Sancha Ferrnandeσ, con otor-
gamento e lycençia de meu marydo, Affonso Martineσ, moradores enas Barbeytas,
que he sem signo de Santiago de Touges, et con licençia de meus fillos, Affonso e
Estevo Martineσ, que están presentes, sendo con todo meu syso e emtendemento,
qual Deus tovo por ben de me dar, doendo min de miña alma e daqueles que ma
leixaron, mando ao moesteiro de San Pero de Vilanova de Deçón toda quanta her-
dade <que> eu ajo em Paçoos de Monte, que he suu signo de Sam Martino de Pena
Redonda, que me fycou por parte de miña madre, Costança Ferrnandeσ. Mando a
dita herdade ao dito moesteiro per tal condiçón que abbadesa que polo dito tempo
for no dito moesteiro que ma dé de cada hun anno hũa fanega e mea de pam, per
fanega toledaa, en todo tempo de miña vida he á miña morte que a dita herdade que
fique livre e quita e desembargada ao dito moesteiro sem embargo dos ditos meus
fillos e marydo. Et eu, a dita Mor Affonso, abbadesa do dito moesteiro asy reçeby
de vos, Sancha Ferrnandeσ, a dita herdade pera o dito moesteiro, e mando que aja-
des a dita fanega e mea de pan per lo noso casar em que morou Lourenço Poupado
enno dito tempo de vosa vida tan solamente, e mays non.
Et depoys esto a dita Sancha Ferrnandeσ mandou a min, notario adeante
escripto, que asy le dé delo hũa carta a mays fyrma que comprir pera guarda do dito
moesteiro.
Feita a carta em Paços de Tougees, çinque días do mes de mayo, anno do
nasçemento de noso señor Ihesu Christo de mille e quatroçentos e sete annos.
Testemoyas que foron presentes: Lourenço Eanes, morador no dito lugar de
Paçoos; e Garçía Fernandeσ, alfayate, morador em Ourrens; Pero d-Ansyns; Affonso
Pereσ, clérigo de Parada, et outros.
Et eu, Fernando Anes, notario púbrico do couto de Vylarrovyn e de Touges
por los bispo e igllesia de Oureẽs, ha esto preesente foy e per mandado e rogo dos
sobreditos haquí meu nome e sinal fiz en testemoyo de verdade que tal he. (Signum).

dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 182

182 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites

176

1407, maio, 19. Mosteiro de Vilanova.

Dona Maior Alonso, abadesa de Dozón, afóralles a Gómez Anes de Eiré, á súa
muller, Ilduara Sánchez, e a un fillo o casal de Alende, freguesía de San Martiño de
Penarredonda, por un moio de pan e cincuenta soldos ao ano.

A. MADRID, AHN, Clero, Ourense, Oseira, 1552/1; carta partida por a...h; 230x200
mm; cortesá; en mal estado de conservación397.

Anno do naçemento de noso señor Jhesu Christo de mille e [quatroçentos e]
sete annos, dez e nove días do mes de mayo. Sabean quantos es[ta carta de aforamen-
to virren] commo nos, dona Moor Alonso, abadesa do mosteiro de San Pedro de
Villanova de De[çón, e priora e con]vento dese mesmo lugar, sendo ajuntadas en noso
cabido per campá [tangida, segundo que o] avemos d-uso e de custume, aforramos a
vos, Gomeσ Anes d-Yrre, [e a vossa] muller, Aldarra Sancheσ, e o postrrumeiro de vos
que faça voz hun fillo ou filla que ajades anbos de cunsuu, e non no avendo y que fique
o lugar libre e quite ao dito moesteiro, convén a saber, aforrámosvos o noso casar
d-Alende, que he su sino de San Martino de Pena Redonda, per hu quer que vaa, a
montes e a fontes, con todas súas pertenças, per tal vervo e contiçom que o labrredes
bem e parredes en gisa que se non perca con mingoa de boo paramento, e avédesnos
de dar de forro vos e as ditas vozes hun moio de pan en cada hun anno, no mes
d-agosto ou de setenbrro, pella teija d-Avilla, e çinquoenta solldos por derreyturra. Este
lugar non venderredes nen supinorredes e serredes serventes e obydientes a nos e ao
dito noso moesteiro, e vos e as ditas vozes aveendo dous anos pera que non queyrra-
des pagar o que sobredito he que o moesteiro seja poderroso d-entrar e reçeber o dito
lugar sen juyσo ninhún. Et eu, o dito Gomez Anes, asy o outorgo o que sobredito he
eno dito forro por min e pellas ditas voσes.
E mandamos que a parte que contrra esto pasar que peyte duzentos mora-
vedís e<n> nomme de pena, os meos á parte agoardante e os meos á voσ del rey, e
a pena paga ou non aa carta seja fyrme e val en seu revor.
E que esto seja çerto e non veña en dulta mandamos ende faσer dúas car-
tas partidas per a, b, c, e selaadas de noso sello pendente.
Feita no dito moesteiro, era e día sobredito.
Outrrosy non avedes de tirrar nen tirrarredes o labrrador, menos que seja
seu tempo serviçal pasado.
Testemoyas persentes: Rodrigo Gonçaleσ, Alonso Gomes, Gil Ferrnandeσ,
Gonçalvo Lourenço, Alonso Anes e outros.
Jhoán Soutyno, clerigous (sic), escriván, (rubricado).

397
No reverso: Doçón, monjas.

dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 183

Colección diplomática do mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón 183

177

1407, outubro, 24. Mosteiro de Vilanova.

Dona Maior Alonso, abadesa de Dozón, afóralles a Alonso de Lión, á súa muller,
Tareixa González, e a un fillo o casal de Xurán, en Santa Baia de León, por tres fanegas
de pan e trinta soldos ao ano, sendo vasalos do mosteiro.

A. SANTIAGO, AA, Pergamiños, Vilanova; carta partida por a...c; 285 (233)x176 (50)
mm; cortesá; con pequenos rotos; catro buracos romboidais para o selo.
EXT. SANTIAGO, AA, A-1, b, fol. 304r, n.º 1737, libro 9 de foros, fol. 162r.

Anno do naaçemento de noso señor Jhesuchristo de mille e quatroçentos e
sete annos, oyto días por andar do mes de outubro. Sabean quantos esta carta
d-aforamento biren como nos, dona Moor Alonso, abadesa do moesteiro de San
Pedro de Villanova de Deçón, e priora e convento dese meesmo lugar, sendo ajun-
tadas en noso cabidoo per campa tanjuda, segundo que avemos d-uso e de custu-
me, aforamos a vos Alonso de Lión, a vosa muller, Tereiga Gonsaleσ, et a hun fillo
ou filla que ajades anbos, e non no avendo que fique [o lugar] libre e quito ao moes-
teiro, convén a saber, aforámosvos o noso qasal de Jurán, que he su sino de Santa
Vaya de Lión, a montes e a fontes, con todas súas pertenças, per huquer que vaa,
per tal vervo e contiçón que reparedes as casas e as herdades en tal man<eir>a que398
non pereçan con mingoa de bo paramento. Et avédesnos de dar de foro vos e as
ditas voσes en cada hun ano tres fanegas de pan, dúas de çeveira e hũa de nobbo,
et trynta soldos por dreytura, e seredes vos e as ditas vosas voσes nosos vasallos ser-
ventes et obidientes a nos et ao dito noso moesteiro, et vos e as ditas vozes pasadas
que fique o lugar livre e quito a nos e ao dito noso moesteiro con canto boo para-
mento for feito. E eu, o dito Alonso de Lión así o reçebo commo dito he por min e
por las ditas voσes que presentes non están.
Et mandamos que a parte que contra esto pasar que peyte á parte aguar-
dante de pena duσentos moravedís, os meos á voσ del rey e os meos á parte ago-
ardante, et a pena paga ou non a carta seja firme e valla en seu revor.
Et que esto seja çerto e no veña en dullta mandamos ende faσer dúas car-
tas partidas per a, b, c, e selladas de noso sello pendente.
Feita a carta no dito moesteiro, era día e mes sobreditos.
Testemoyas que foron presentes: Jhoán Rodrigueσ de Vilarello, Lourenço
Anes, Jhoán Sangunedo e outros.
Este pan nos daredes per midida dreita de Lion.
Jhoanes Soutino, capelán, (rubricado).

398
Ao esquecerse de poñer o signo abreviativo de eir, tras o que repite neira e a abreviatura de que.

dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 184

184 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites

178

1407. Mosteiro de Vilanova.

Dona Maior Alonso, abadesa de Dozón, afóralles a Xoán Alonso, á súa muller,
Sancha Rodríguez, e a unha voz canto ten o mosteiro en Toiriz, freguesía de Santiago de
Arnego, por seis cargas de pan e un azume de manteiga ao ano.

A. SANTIAGO, AA, Pergamiños, Vilanova; carta partida por a...c; 260x170 mm; corte-
sá; con catro buracos romboidais para o selo.
EXT. SANTIAGO, AA, A-1, b, fol. 236r, n.º 1033, libro 7 de foros, fol. 20.

Anno do naçemento399 do nsoso (sic) senor Jhesuchristo de mille et qua-
troçentos et sete anos. Sabean quantos esta carta d-aforamento viren como nos,
dona Mor Alonso, abadesa do moesteiro de Deçón, et priora et convento dese
mesmo lugar, sendo ajuntadas en noso cabydoo per campaa tanjuda, segundo que
avemos d-uso et de custume, aforamos a vos, Joán Alonso, et a vosa muller, Sancha
Rodrigueσ, e a hun fillo ou filla que ajades anbos de cunsoo, et non no avendo y que
fique o lugar lybre et quito ao dito moesteiro con canto boo paramento y for feito,
convén a saber que vos aforamos os nosos casarres et herdades que nos ave\mo/s
ena villa de Toyrriσ, que he su sino de Santiago d-Arnego. E avédesnos de dar de
foro vos e as ditas voces en cada hun anno seys cargas de pan, per midida dereita
per que conpran e venden en terra de Camba, et hun açumbre de manteyga por
dereitura, segundo que he uso ena dita terra, et nosa loytosa a salvo, segundo que he
uso na dita terra, e vos e as ditas voces pasadas que fiquen os ditos lugarres lybres
et quitos ao dito moesteiro con canto boo paramento y for feito. Estas casa, herda-
des non deytaredes nen supinoraredes sen noso tallente... as ditas voσes hun pus
outra, et seredes serventes e obidientes a nos e ao dito moesteiro.
E mandamos que a parte que contra esto pasar que peite á parte agardan-
te de pena çen moravedís et outros tantos á voσ del rey, et penna paga ou non a carta
seja firme et valla en seu revor.
Et que esto seja çerto et non vena en dulta mandamos ende faσer dúas car-
tas partidas per a, b, c, et selladas de noso sello pendente.
Feita a carta no dito moesteiro, erra e día e mes sobredito.
Testemoyas: Gonçalvo Lourenço, Martino Domingueσ, Joán Lourenço e
outros.
Joanes do Souto, (rubricado).

399
do naç] repetido.

dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 185

Colección diplomática do mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón 185

179

1408, xullo, 21. Mosteiro de Vilanova.

Dona Maior Alonso, abadesa de Dozón, afóralles ao seu sobriño, Xil Fernández,
á súa muller, Constanza García, e a unha voz canta propiedade lle quedou á abadesa por
parte dos seus pais en Santa María de Arcos, San Xurxo de Terra Chá e noutras fregue-
sías, por unha carga de pan de centeo ao ano.

A. MADRID, AHN, Clero, Ourense, Oseira, 1552/3; carta partida por a...f; 150x255
mm; cortesá400.

Anno do nascemento de noso señor Ihesu [Christo] de mil e quatroçentos et
oyto annos, viinte et hun días do mes de julio. Sabean quantos esta carta viren commo
nos dona Moor A[lon]so, abbadesa do moesteiro de San Pedro de Villanova de Deçón,
con outorgamento da priora et do convento dese mesmo lugar, seendo ajuntadas en
noso cabiido per campá tañida, segundo que avemos de uso e de custume, aforamos a
vos, Gil Ferrnandeσ, noso sobrino, et a vosa moller, Costança García, et a hun fillo ou
filla que anbos ouverdes de consuu, e se o non no ouverdes fillo ou filla que seja perso-
na qual nomear Gil Ferrnandeσ a tempo401 de seu finamento, et se non for nomeada que
seja persona qual mays de dereito herdar bees de vos, o dito Gil Ferrnandeσ, convén a
saber, que vos aforamos todos los herdamentos et casas e casares et árvores e chantados
con todas súas dereituras que a min pertesçen por parte de meu padre, Fernán
Ferrnandeσ de Golderiz, et de mĩa madre, Tareyja Rodrigueσ, a montes e a fontes per
uquer que vaa et onde me elas perteesca de aver e herdar por parte do dito402 meu
padre e madre sub signos de Santa María d-Arcos de Queygeiro e de San Gurgo da
Terra Chaa e de Santiago de Dorra e de Santa María do Paaço de Negral con a herdade
do Burgo, e sub signos de Sayoane de Pereegaçón e de San Çibraao e de San Martino
dos Condes e de Santiago de Golderiz, et con mays a mĩa parte do casal de Meygonte
e de Romaao, por tal vervo e condiçón que reparedes et lavredes as herdades et casas en
tal maneira que se non pergan con mingoa de bon paramento. Et avédesnos de dar de
foro vos et a dita voz en cada un anno hũa cárrega de pan de çenteo, a quatro fanegas
por cárrega, per la medida da tulla do dito moesteiro. Et seeredes vos et a dita voz ser-
ventes et obidentes a nos e ao dito noso moesteiro. Et vos e a dita voz pasadas per morte
que fiquen as ditas herdades et casas e casares libres e quitas e desenbargadas ao dito
moesteiro con quanto boo paramento y for feito. Et eu, o dito Gil Ferrnandeσ, et a dita
Costança Garçía, por nos e por la dita voz así o reçebemos commo dito he.

400
As letras partidas en textualis formata.
401
a tempo] repetido.
402
do dito] repetido.

Sabean todos commo nos. segundo que avemos de uso e de costume. Era do nasçemento de noso señor Ihesu Christo de mille e quatroçentos e nove annos. cortesá. AA. dentro do mosteiro. con todas las súas dereituras e dereitos e paranças e con todas las outras cousas perteescentes á dita capela de Sant-André. b. e Gonçalo Afonso. da fregresía de Santa María de Doçón. Et porque esto seja çerto mandamos ende faσer dúas cartas feitas en hun tenor. b. e Ynés Fernandes. clérigo. Pergamiños. abadesa de Dozón. Mosteiro de Vilanova. que foy. e Inés Gonçalves e Costança Sanches e Inés Fernandes e Inés Garçía. o postromeiro día de janeiro. fillo de Pero Lourenço das Nogeiras. morador ennas Nogeiras. que ajades e tenades de nos a nosa capella de Sant-André. pp. 404 Et] repetido. fol. e o convento nomean capelán da cape- la de Santo André. segundo que as teveron et ouveron e levaron os outros clérigos capellás. dona Mayor Afonso. 235x195 mm. EXT. era e día e mes sobredito. para que diga nela misa dous días á semana. SANTIAGO. sendo en noso convento enno dito403 noso moest<e>iro per tan- gemento de canpá. xaneiro. Vilanova. AA. 125r. clérigo. DURO. fol. et digades et façades diσer ena dita capela dous días de cada semana a misa. sita eno dito noso moest<e>iro. priora do dito moest<e>iro. nos as sobreditas presen- tes e outorgantes. 31. 180 1409. Feita a carta no dito moesteiro. clérigo.º 629. Et404 sejades mandado servente e obidiente a nos e aba- 403 dito] repetido.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 186 186 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites Et queremos e mandamos que qualquer parte que contra esto pasar que peyte aa parte que o complir e atender quinentos moravedís et outros tantos á voσ del rey. mazo 1º. libro 3 de foros. clérigo de Deçón. Varela Peres. c et seeladas de noso seelo pendente. por nos e en nomme do dito noso moesteiro. a Fernando Pérez. A-1. A. «Vilanova». vosos anteseçores que foron ena dita capela e qualquer deles. Dona Maior Alonso. et a pena pagada ou non que esta carta fique firme e valla en súa revor. damos e outorgamos a vos. 155r/v. n. n. fol. partidas per a. 21-22. quinta feira. abadesa do moesteiro de San Pedro de Villanova de Doçón. frairas do dito moesteiro. Jhoán de Felgeira. clérigo. Testemoyas que foron presentes: Meen Vaasqueσ.º 40. CT. . SANTIAGO. 263 e A-15. Fernán Peres.

a dita capela de Sant-André. o dito Ferrán Peres. 405 Tras a palabra cousas aparece unha cruz que remite ao pé de páxina como reclamo e alí hai unha nova cruz tras a cal se engade do dito noso moesteiro. e a un fillo os casares de Pereira. Esto que sobredito he quere- mos e otorgamos que ajades e tenades de nos ata que vos. 12. e Gonçalvo Lourenço do Moesteiro. clérigo. afóralles a Xoán Pérez de Camba. asy o outorgo e reçebo de vos. clé- rigo sobredito. o dito Fernán Peres. et nos e o dito noso moest<e>iro sen enbargo de vos e de outro por vos en voso nomme posamos entrar e reçeber e tomar a dita capela de Sant-André con todas las súas perteesças e dereitos a ela perteçentes e darla a outro clérigo que a servia. a esto presente foy. Esto vos damos e outorgamos e queremos que ajades e tenades de nos segondo dito he. Mosteiro de Vilanova. Inés Vázquez. que leixedes livre e quita e desenbargada a dita capela con tó<da>las súas cousas do dito noso moesteiro405 a ela perteesçentes ao dito moes- teiro e a nos en seu nomme del sen condiçón e revobca de juiσo alguno. 181 1410. abadesa de Vilanova. e outras testemoyas. et gaa- nando vos. (Signum). Et eu. moradores eno couto de Doçón. segundo que sobre- dito he. esta carta de estormento escerví per man- dado e rogo da sobredita abadesa e da dita priora e donas sobreditas et meu nomme et signal aquí puge en testimoyo de verdade.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 187 Colección diplomática do mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón 187 desa e convento que for enno dito noso moest<e>iro. por unha fanega de pan e un moio de pan respectivamente ao ano. Testemoyas que foron presentes: Françisco da Lama. clérigo sobredito. a dita abadessa e donas sobreditas. o dito Fernán Peres. ao qual roga- mos e mandamos que dé en<de> a vos este estormento con protestaçón de non atro- llar nen faσer atrollar a ninhún prallado (sic) nen a outro alguno por eles nen por alguno deles en seu nome. e de Ermosende. non fazendo nen consentindo a ela fazer colaçón nen tiidoo nen outra carta de entrega alguna aa capela de bispo nen de arçidiago nen de otra persona alguna. Feita a carta de estormento enno dito moesteiro enos ditos día e era e anno sobreditos. Eu. en Santo Estevo de Carboentes. xuño. e Gonçalvo Ferrnandeσ da Lama. o dito Ferrán Peres. e Pero Boo. que tal he. Passcoal Ferrnandeσ. en Santa Baia de Camba. outra capela ou iglesia ou oitro benefiçio alguũ que vos. salvo esta carta de estormento que vos dela damos per este notario de juso suescripto. . Dona Maior Alonso. notario público de noso señor el rey en terra de Orσellón e de Doçón. á súa muller. ajades e ganedes outra iglesia e benefiçio ou capelanía mellor.

c e selladas de noso sello pendente. C-21. e priora e combento do dito. e a primeira boz nomeará a terceira. mazo 2. 127r. atado 2. de 1694-setembro-5. abadesa do mosteiro de San Pedro de Bilanoba de Dezón. e a bosa muller. a pena paga ou non a carta balla en seu rebor. SANTIAGO. sendo ajuntadas en noso cavido por campaa tanjuda. Feita en lo mosteiro.º 27. Martiño Domínguez e outros. c. que he su signo de Santa Baya de Camba. e o noso casar de Hermosende. n. Juan Pérez de Canba. Año do nacemento de noso señor Jesuchristo de mill e quatrocenttos e dez años. Ynés Vázquez. 305r. según que abemos de uso e de costume. libro 9 de foros. así recebo o dito foro con as ditas condiciois como dito he. conbén a saber. Eu. per medida derei- ta. EXT. E mandamos que a parte que contra esto pasare que peite á parte humil- dante de pena çen moravedís. E seredes serbentes e obe- dentes a nos e ao dito mosteiro.º 27. Estes lugares non donaredes nin mudaredes en outra maneira. b. e o no abendo que fique o lugar libre e quito ao dito mosteiro. 220v. Outrossí abendo dos anos apar que non pagardes nin quiserdes pagar que nos que podamos recever os lugares sen embargo ningún. SANTIAGO. a montes e a fontes. fol. A-1. salbo a nos e a dito mosteiro.º 1745. dose días do mes de junio. 189. n. n. AA. con todas súas perteenças por hu quer que baan. que presentes non hestán. n. . primeiramente o noso casar de Pereira. outros tantos á boz del rey. por mí e por las ditas bozes. e do casal de Hermosende un moy<o> de pan. Gonzalo Lorenço. nin tomaredes amádego nin señorío con nos outro señor poñades acosteiro. Sabean quanttos esta cartta d-aforamento biren como nos. AA. 994r/v. e un fillo ou filla que ajades ambos de con- suun. fol. que he su signo en Sant Estebo de Carboentes. fol. fol. copia simple del século XVIII sobre copia notarial do escribán Juan Antonio Vázquez. aforamos a bos. aforámosbos os nosos casares. Joanis Roucani. Testigos: Juan Rodríguez. d. E questo seja certo e non beña en dubda mandamos ende façer dúas car- tas pasadas por a. per medida dereita.º 27 e A-15. atado 2. A-1. fol. A-1. dito Juan Pérez. b. e bos e as ditas bozes pasadas que fique o lugar libre e quito ao dito mosteiro con tanto bon paramento ay for feito. doña Mayor Alonso. E abédesnos de dar de foro en cada un ano bos e as ditas boses do casar de Pereira una fanega de pan.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 188 188 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites B.

e vos e as ditas voσes pasadas que fique o lugar lybre e quite ao dito moesteiro con canto bo para- mento y for feito. aforámosvos canta herdade e casas nos avemos ena villa de Estromil. fol. A-1. 5. clérigo. Sabean quantos esta carta d-aforamento virem como nos. que presen- tes non están. vos nomeardes a tempo de vosa morte. clérigo. E mandamos que a parte que contra este estrumento passar que peyte á parte aguardante de pena duzentos moravedís. pero. aforamos a vos. en mal estado de conservación.º 1046. fol. e a pena paga ou non a carta seja firme e valla en súa revor. xaneiro. SANTIAGO. que he su sino de San Christovoo do Az... conserva catro buracos romboidais para o selo. clérigo de Santo Estevo. atado 2. carta partida por a. EXT. por min e pollas ditas voσes.. abadesa de Dozón. era e día e mes sobredito. A-1. clé- rigo de San Estebo. Fernán Garçía. V días do mes de janeiro.º 22. per midi- da dereita. fol. dona Moor Alonso. d.. segundo que avemos d-uso e de custume. Dona Maior Alonso. e seredes serventes e obidientes a nos e ao dito mosteiro. Pergamiños. Fernando Pereσ. corte- sá. convén a saber. 95r. SANTIAGO. os meos á voσ del rey e os meos á parte aguardante. Joan Soutiño. c. e a dúas voσes apús vosa morte. b. e a dúas voces canto o mosteiro ten en «Estromil». libro 7 de foros. Anes e outros. n. E que esto seja çerto e non veña en dulta mandamos ende faσer dúas car- tas en hun thenor partidas per a. atado 2. n. A. pola cuarta parte do pan ao ano. con todas súas pertenças. abadesa do moesteiro de San Pedro de Villanova de Deçón.. Mosteiro de Vilanova. E eu. Anno Domini millesimo quatrocentesimo ano hun XII406.. asy reçebo como sobredito he. 238r. 45. Fernando Pereσ. Fernando Pereσ. AA. Feita a carta no dito moesteiro. E avé- desnos de dar de foro vos e as ditas voσes cada hun ano quarta de pan. freguesía de San Cristovo do Az. sendo ajuntadas en noso cabidoo per campá tanju- da.. n. martes.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 189 Colección diplomática do mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón 189 182 1412. Ao equivocarse o escriba e ao non anotar o erro facíase un poco difícil dar o ano exacto. Vilanova. . 115x227 mm. Testemoyas que foron presentes: Gonçalvo de Carballedo.º 22 e A-1. afortu- 406 nadamente. e priora e convento dese mesmo lugar. AA..c. o feito de que apareza a cota do mes e o día da semana permítenos precisar que o ano é 1412. (rubricado). b. c e selladas de noso selo pendente. afóralles a Fernando Pérez.

Et que esto seja çerto e non vena en dulta mandamos ende fazer dúas car- tas feitas en hun tenor partidas per a. 160x275 mm. era e día e mes sobredito. c et selladas de noso sello pendente. Oseira. per tal vervo e condyçón que lavredes e provedes et roraredes (sic) os ditos lugares en tal maneira que se non percan con mingoa de bo paramento. Alonso de Santido. dona Moor Alonso.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 190 190 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites 183 1413. Pedro da Felgeira. martes. á súa muller. por unha carga de pan ao ano. Gomeσ Alonso e outros. abadesa de Dozón. Mosteiro de Vilanova. segundo que avemos d-uso et de custume. sendo vasalos do mosteiro. e a un fillo os casais de Pena Tuanes e de Outeiro de Lalín. et vos e as ditas vozes pasadas que fique<n> os lugares libres et quitos ao dito moestei- ro con canto bo paramento y for feito. e a pena paga ou non a carta seja firme e valla en seu revor. Feita a carta no dito moesteiro. Eu. aforamos a vos. per midida dereita da terra. sendo ajuntas en noso cabidoo per campaa tanjuda.. b. Testemoyas que foron persentes: Gonçalvo Lourenço. 13. que vos aforamos os nosos casarres.c. abadesa do moesteiro de San Pedro de Villanova de Deçón. a vosa muller. AHN. 407 No reverso: Abbadesa de Villanova. febreiro. carta partida por a. Clero. et priora e convento dese mesmo lugar. (rubricado). treze días do mes de fevreiro. Johanes do Souto. . A. Et avédesnos a dar en cada hun anno en paσ. et non no avendo y que fique o lugar lybre et quito ao dito moesteiro. Sabean quantos esta carta d-aforamen- to viren como nos. fregue- sía de San Martiño de Lalín. convén a saber. a montes e a fontes. Dona Maior Alonso. e a hun fillo ou filla que ajades anbos de cunsuũ. Garçía de Casdogiia. con todas súas pertenças per hu quer que va. conserva catro buracos romboidais dos que pendía o selo407. que jaçen su sino de San Martino de Lallyn. cortesá. MADRID. E mandamos que a parte que contra esto pasar que peite á parte agoardan- te de penna quinentos moravedís et outros á voσ del rey. convén a saber o noso casar da Pena Tuanes e o noso casar do Outeiro de Lalyn. Ourense. 1552/4. en mal estado de conservación. María Lopeσ. Joán Soutino escriví. E seredes vos e as ditas \voσes/ nosos vasallos serventes e obidentes a nos et o noso moesteiro. María López.. en salvo eno dito lugar hũa cárega de pan. Anno do nasçemento de noso senor Jhesu Christo de mille et quatroçentos et treσe anos. afóralles a Pedro da Felgueira. Estes lugares non vende- redes nen deitaredes nen camb\e/aredes nen tomaredes amádego nen senorío nen vos pararedes outro senor arostro contra nosa vontade per que percamos o noso foro.

. que lle fica- ram dela huũ seu fillo pequeno. menor de ydade. Fernando. e diso por palavra que commo Moor Eanes. súa moller que fora. n. abadesa de Dozón. en San Salvador de O. cortesá. n.º 14. Jácome Martis. libro 2 de foros. fol. convem a saber. SANTIAGO. AHN. Anno do nasçemento de noso señor Jhesu Christo de mille e quatroçentos e quinze annos. que he do couto de Deçom. d. atado 1. doze días de março. día martes. A-1. 12. d. Xoán de Parada.º 14. Ourense. fol. 186 1415. n. juiz em terra d-Orzellom e de Deçom por noso señor el rey. que era finada. b. fol. afóralles a Álvaro Sánchez de Asperelo e a catro voces os casares de Mizoite. como carta partida por a. n. AA. Sabean todos commo ante min. c. afóralles a Álvaro Sánchez de Asperelo e a dúas voces o lugar de Mizoite de Cima.. b. EXT. abadesa de Dozón. n. agosto. Dona Maior Alonso. *185 1414. Dona Maior Alonso. A-1. 499 e A-1. por sete fanegas de centeo ao ano. fol. por tres fanegas de centeo ao ano. EXT.c e firmada pola abadesa. MADRID. fol.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 191 Colección diplomática do mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón 191 *184 1414. veeo Gonçalvo Lourenço. e que ficaram ao dito orfoo por parte da súa madre bees móveles e que se perdían por . A-1. 310x160 mm. A. SANTIAGO.º 513. 1212v. atado 1. libro 3 de foros. Clero. 12. AA. 1552/6. marzo. 159r. 134r. Ponte Irixo. atado 1. morador em Mooe. Notario: Álvaro Sánchez.º 648. A-1. en San Salvador de O. Oseira.º 14. 367. Gonzalo Lourenzo nomea titor do seu fillo Fernando ao seu avó materno.

com súa maao tan- guda.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 192 192 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites mingoa de tutor que os procurase e demandase e benparase. E eu. E eu. E porque esto seja çerto e non veña em dulda esta carta de tutoría mandey ende faσer a Álvaro Rodrigueσ. e resçeby del juramento sobre lo dito signal de cruz. E pera o dito tutor asy conplir as cousas sobreditas e cada uũa409 delas resçebí dél fiador ao dito Gonçalvo Lourenço do dito moesteiro de Deçom. e que lle dese deles boa e verdadeyra conta com pago. quando viese a tempo de ydade complida. . trauta- das. per lo dito juramento diso que sy. que presente estava. E eles e cada uũs deles per lo juramento diserom que sy. e revocarlos quando quiser. e obligou a él <e> a seus bees. em lugar de santos avangeos. por lo ofiçio que teño. avoo que diso408 que era do dito orfoo. notario de terra de Orσellom. e faσer todas las cousas e cada ũa delas que boo e ver<da>deyro tutor pode e deve faσer e todas las cousas e cada ũa delas que per lo dito Joham de Parada. o qual diso que era omme cordo e aboado e tal que porría a boo recado em seus bees. e a Joham Ferrnandes de Castro. dou e outorgo por tutor do dito orfoo e gardador del e de seus bees ao dito Joham de Parada. que dese tutor ao dito orfoo e gardador del e de seus bees. tomey juramento com súa maao tanguda sobre sinal de cruz em lugar de santos avangeos do dito Gonçalvo Lourenço se era asy commo o él dizía. padre do dito moço. e que posa quitar e anunçiar e em árbi- tros conprometer. E outrosy tomey juramento sobre lo dito signal de cruz a Gonçalvo Lourenço. E eu. que estavam presentes. se era asy commoo o dito Gonçalvo Lourenço dizía. procuradas per lo dito orfoo avendo él ydade liiudema comprida pera as per sy meesmo poder faσer. e faσer procurador e procura- dores quantos e quaes vir que complem. e que pedía a min. a qual firmey de meu 408 que diso] repetido. E nomeou logo por tutor a Juán de Parada. do dito couto. padre da dita Moor Eanes. e emtrar em juizo se mester for. ou a aquel ou a aque- les que os em seu lugar ouvesem de aver e levar de dereito. e por tal de se non perderem seus bees. dou poder ao dito Joham de Parada pera que posa demandar. que sejam en prol do dito orfoo e de seus bees. E él. 409 a continuación repite así: hũa. tutor. em lugar de santos avangeos. e dos sobreditos. que el bem e verdadeyramente procurase e deman<da>se e bemparase os bees que ao dito orfoo perteesçesem por parte da dita Moor Eanes e por outra qualquer razón. pera saber mays conpridamente a verdade desto. visto o pedimento do dito Gonçalvo Lourenço. por esta razom. resçeber e acadar os bees que ao dito moço perteesçerem em qualquer maneira e por qual razom e que os posa partir e estremar e dar partiçom e tomarla e dar carta e cartas de pago do que resçeber. por lo ofiçio que teño. morador aa igllesia de Santiago de Saa. morador ao moesteyro de Sam Pero de Deçom. procuradas asy em juiσo como fóra del e per seus procuradores. morador enno dito couto. que esta- va presente e outorgou a dita fiadoría. trautadas. forem feytas. eu lles dou mĩa abtoridade que valla pera senpre commo se fosem feytas.

. Dominga Rodríguez. et non nos <a>vendo hy que fique o lugar lybre et quite ao dito moesteiro. e por mays firmeza rogey ao dito Álvaro Rodrigueσ. Eu. . MADRID. Mosteiro de Vilanova. convén a saber. XV d[ías do mes] de março. que aquí em miña presença firmou de seu nomme con súa maao. 15. á súa muller. afóralles a Gómez Cornozeas. da fregresía de Santa María do Canpo. abadesa do moesteiro de San Pedro de Villanova de [De]çón. notario. (Signum). notario sobredito. Dominga Rodrigueσ.c. abadesa de Dozón. escudeiro. cortesá. et a dúas vozes apús de vosa morte. que a firmase e signase de seu nome e signal.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 193 Colección diplomática do mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón 193 nome. Que foy feita aa Ponte de Erige. aforámosvos \o/ casar de Poutaas. que sejan vosos fillos ou fillas que de dereito herdaren vosos bees.. enna casa de morada de Garçía da Ponte. Sabean quantos esta carta d-aforamento viren como nos. carta partida por a. Anno do nasçemento de noso senor Jhesuchristo de mille et quatroçentos et deσ et seis anos. en Santa María de Amoeiro. Álvaro Rodrigueσ. marzo. AHN. segundo que avemos de h[u]so et de custume. Jácome Martineσ. (rubricado). 187 1416. Et non enpereesca onde vay escripto sobre raydo hu diz «seu» e hu diz «tutor» e hu vay escripto ontre regloes hu diz «asy». Testemoyas que estavam presentes: Gomes Ares Mosquero e Vasco Ferrnandeσ de Puga. a esto que dito he con as ditas testemoyas presente foy et em miña presença fiz escripvir por mandado do dito Jácome Martineσ. et aquí meu nomme e signal puge em testimoyo de verdade que tal he. conserva catro buracos romboidais para o selo. notario público de noso senor el rey en terra d-Orσellom e de Deçom. roto na parte dereita410. Álvaro Rodrigueσ. A. notario de Orzellom. sendo ajuntadas en noso cabidoo per canpaa tanjuda. et a vosa muller. e Lourenço de Bouteiro e frey Juan da Fraga. Gomeσ Cornoσeas. juiz sobre- dito. Ourense. que jaz su sino de Santa María d-Amoeiro. dona Moor Alonso. 175x210 mm. et priora et convento dese meesmo lugar. e por loitosa oito mara- bedís. Oseira. 410 No reverso: Perteneçe a Deçón. que así han de diσer. por cinco fanegas de centeo e catro marabedís ao ano. [con] todas súas pertenças per hu quer que vaa. domingo. (rubricado). Dona Maior Alonso. 1552/15. e Garçía Martineσ. e a dúas voces o casal de Poutás. aforamos a vos. sendo vasalos do mosteiro. Clero.

.]. 434r. 127r. abadesa de Dozón. en moi mal estado de conservación e roto na parte superior. xaneiro. Mosteiro de Vilanova. era et día et mes sobredita. Et mandamos que a parte que contra esto quiser pasar que peyte á outra parte de pena D moravedís e outros tantos á voz del rey. así o reçebo como sobredito he. fei- tas e outorgadas per [. atado 3. dous días de janeiro. per midida derei- ta que husar a comprar e a vender. clérigo. Feita a carta no dito moesteiro. E avédesnos de dar de foro vos et as ditas vozes en cada hun [ann]o no dito lugar çinquo fanegas de çenteo. por min [et por] aquellas ditas vozes. Pergamiños.º 30 e A-15. b. 188 1418. EXT.º 30. por sete fanegas de centeo e catro marabedís ao ano. SANTIAGO. Et vos [et as] ditas vozes pas<ad>as que fique o lugar libre et quite a nos et ao dito moesteiro con canto boo paramento y for feito. d. freguesía de Santa María de Dozón. n. A. fol. 312. A-1. fol. b. A-1.. SANTIAGO. nen tomaredes amá[dego nen] senorío con que nos ponades outro senor aros- tro. 340x210 mm. feitas e<n> hun tenor et selladas de noso seello pendente. Francisco Ferreiro de Borrageyros e outros.. que persentes non están. un cuarteirón de paínzo e tres marabedís vellos ao ano. cortesá.] Feita a carta enno dito moesteiro de Deçón. et quatro moravedís por der[eitura]. mazo 2. o dito Gomeσ411 de Cornozeos. AA. Vilanova. AA. Testemoyas que foron persentes: Alonso Gomeσ. et a segunda nomeará a terçeyra. 2. c. [Et este lugar non] venderedes nen deitaredes nen canbearedes en nyua parte que seja. 411 Gomez] corrixido sobre algo. anno do nasçemento de noso señor [Ihesu] Christo de mille e quatroçentos deσ e oito annos. Et eu.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 194 194 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites per tal vervo et contiçón que lavredes et paredes ben o lugar en tal maneira [que] non pereça con migoa de boo paramento.. . libro 13 de foros. Et que esto seja çerto et non vena en dulta mandamos ende fazer dúas car- tas partidas per a. postos na tulla do mosteiro. Johannes do Souto. n. [. et VIII por loytosa. e a tres voces o lugar das Nogueiras e a herdade que foi de Constanza Lourenza no mesmo lugar. (rubricado). afóralles a Fernando. o primeiro foratario. Et vos et as ditas vozes seredes nosos vasallos serventes e obidientes a nos e a dito moesteiro.º 2473. Dona Maior Alonso. e ás voces media fanega de pan. n. et a pena paga ou non a carta seja firme et valla en seu revor. fol. Álvaro Sancheσ. Et a primeira voσ nomeará a segunda.

Mosteiro de Vilanova. cape- llán do dito moesteiro. A-1. a esto con as ditas testemoyas [pre]sente foy et esta carta. et non avendo fillos nen fillas anbos de consuu que o pasamento de vos possa faσer hũa voσ tal de que nos et o dito noso moesteiro posamos aver os nosos dereitos en paσ et en salvo. fol. en mal estado de conservación. Eynés Vaasqueσ. Vilanova. e Pero [. a teer de nos et per nosso moesteiro en vossa vida de todos quatro. moradores ao dito moesteiro de Doçón... formando pico e dous puntos. por dúas fanegas de pan e tres marabedís ao ano ao matrimonio. afóralles a Gómez Ares. con todas súas perteeças.. per tal pleito et condiçom que sejades nosos vasalos serventes et obedientes et façades boas casas [. «Problemas».. . carta partida por a. morador en San Salvador do Ho. 152r. e a dous fillos o casal de Reboredo das Donas. Pergamiños.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 195 Colección diplomática do mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón 195 Testemoyas que pera esto foron chamadas: Johán Pereσ e Gonçalvo Lourenço. Et darnos edes de cada hun anno vos. e ás outras voces tres fane- gas de pan e tres marabedís. (Signum). e Françisco Pereσ Vigo. EXT. Dona Maior Alonso. seendo todas ajuntadas en noso cabidoo per tanjemento de canpaa.]. corte- sá. con outorgamento das ditas partes.]lio. et as donas et convento do dito moestey- ro. Afonso Garçía. o dito Gomeσ Ares. Sabean quantos esta carta virem commo nos. 195x295 mm. e vosa moller en vosas vidas por renda do dito lugar en paσ en salvo enno mes de agosto ou de setembro enno dito lugar412 dúas 412 Un branco que abarca unhas oito letras. endeantado mayor en Galiza por noso señor el rey en todas súas terras e vil[as] et lugares e jurdiçón e señorío do dito reygno de Galiσa. Et eu.. Afonso Garçía.] enno dito lugar et as refaçades cada que mester for et as façades morar et façades morar et benparar as herdades do dito lugar commo se non percan os froytos delas con mingoa de labor et de boo paramento. SANTIAGO. p. et a vossa moller. segundo que o avemos de uso et de custume de nos ajuntar. n.c. 14. AA. á súa muller. cancelado por liñas.. AA. marzo..º 617. o nosso lugar a que cha- man Reboredo das Donas. notario por Afonso Fernandeσ [. SANTIAGO. 229. b. CT. sendo vasalos do mosteiro. abbadesa do moesteiro de San Pero de Vilanova de Deçón. 122. damos a foro a vos. et outros.. escudeiro. (rubricado). Inés Vázquez. 189 1419. libro 3 de foros. et a dous vosos fillos ou fillas que anbos ouverdes de consuu. FERNÁNDEZ DE VIANA. escriví et meu nome et signo aquí fiσ en testemoyo de verdade que tal he este. fol. abadesa de Dozón. freguesía de San Breixo. que he enna frigresía de San Bleyximo. tan solamente por usso dos froytos. Gomeσ Ares Mosquero. a montes et a fontes. A. dona Mayor Afonso.

fol. d. SANTIAGO. CT. abril. Et este lugar non venderedes nen deitaredes nen supinoraredes nen daredes a ninhún nen parte del sen noso mandado. por min et en nomme da dita miña moller et fillos ou fillas en vos. afora a Gómez Lorenzo. mazo 2. Vaasco d-Eiree. 127v.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 196 196 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites fanegas de pan. Notario: Vasco Fernández.º 42. commo sobredito he. «Doña Mayor Alonso. outorgo esta carta et as condiçoos dela en todo sub a pena sobredita. p. 450. A-1. escripván. n.º 42 e A-15. n. et non as agardando que o dito moesteiro posa tomar seu lugar con quantas boas paranças nos en él feσermos et ouvermos feitas et demandarnos as maas paranças que en el foren feitas. 9.º 42. a todo esto presente foy et en esta carta per mandado das ditas partes escripvy meu nome. c et seelada do noso seelo. per fanega dereita. por San Martino. et se o feσer- des que o percades por ende. vecino de San Martín do Couto. Feita a carta enno moesteiro de Doçón. . atado 2. fol. n. b.º 2508. anno do nasçemento do noso señor Ihesu Christo de mille et quatroçentos et deσ et nove annos. Lourenço Avença et outros. c. libro 13 de foros. y dos voces el lugar de Arnego. (rubricado). o dito Gomeσ Ares. et trres moravedís por foros. A-1. escripván. feligresía de San Vicente de Rodeiro. et as outras voσes que vieren apús vos dar nos han de cada anno tres fanegas de pan e trres moravedís por foros enno tempo sobredito. 122. FERNÁNDEZ DE VIANA. por una fanega de pan al año y las voces dos fanegas y cincuen- ta truchas. EXT. 438v. fol. quatorσe días do mes de março. A-1. 1518r. b. AA. abadesa de Dozón. atado 2. en tierra de Camba. Et porque esto seja çerto faσemos convosco esta carta par- tida per a. Que parte que a non agardar peyte aa outra parte que a comprir et agardar quinentos moravedís de pena e aa voσ del rey otros tantos. n. Et eu. Et eu. Testemoyas que foron presentes: Roy Garçía do Couçieyro et Fernán Gomeσ e Johán do Yrigio et Fernán Domingueσ. Et este lugar avedes de correger en estes primeiros dous annos da feita desta carta et non no correjendo que o percades por ende. *190 1419. «Problemas». o por ellas tres maravedís». Vaasco Fernandeσ. fol.

127v. libro 3 de foros. abadesa de Dozón. n. e a dúas voces o lugar de Parada de Alende. freguesía de San Xoán de Barrán. dous terzos de centeo e un de serodio. A-1. . á súa muller. fol. AA A-1. en Santa Baia de Camba. fol. á súa muller. n. afóralles a Gómez Ares Mosquera.º 38 e A-15. Dona Maior Alonso. afóralles a Pedro d-Ardal. á súa muller.. por tres fanegas de pan. n.º 635. 135v. e catro mara- bedís ao ano. d. A-1. e a dúas voces as leiras do Puerto Almeras. libro 9 de foros. b.º 38. fol. na aldea de Senderiz. Notario: Alfonso García. b. SANTIAGO. AA. abadesa de Dozón. 156v. fol. c. abadesa de Dozón. mazo 2. e vinte soldos por dereitura ao ano. atado 2. Dona Maior Alonso. Inés Vázquez. en Santa María de Sabugueira. Catalina Anes. 9. Inés. *192 1419. n. fol. fol. freguesía de Santiago de Saa. atado 2. 526. n. afóralles a Pedro Vázquez. 301v. e o lugar de San Domingos da Albergaría. e a unha voz o lugar de Rigueiro. *193 [1365-1419]. 310v. EXT. fol. fol. abril. b. por unha taleiga de centeo ao ano. libro 2 de foros.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 197 Colección diplomática do mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón 197 *191 1419. Notario: Álvaro Sánchez.º 523. 280. Dona Maior Alonso. postas na tulla de Barrán. A-1. AA. SANTIAGO.º 38. morador en Senderiz. SANTIAGO. EXT. por dúas fanegas de centeo. 307. EXT. A-1.

Gomeσ do Carvalo. e a dúas voçes depús vos.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 198 198 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites 194 [1365-1419]. abadesa de Dozón. Dona Maior Alonso. 1566/20. n. (rubricado).º 646. e darnos edes de cada anno en paσ en salvo ou enno mes d-agosto ou de setenbro414 tres fanegas de centeo lynpo. 413 En realidade. pryora. Villanueva. afóralles a Francisco Yáñez e a dúas voces o lugar de Cardelle. e vos qe fagades nomear a pustrimeyra413 voσ a tenpo de voso fynamento e a outra voσ depús vos qe faσaa nomear a outra voσ. aforamos a vos. erdades e as reparedes commo se non percan co<n> myngua de bo paramento. con- bén a saber esto. carta partida por a. libro 3 de foros. vos e as dytas voçes. nota.. A. Era e mes sobredytos. 22. Ourense. cortesá. terminando por meyra a palabra. c e seladas de noso selo pendente e fyrmada de mao de noso. Álvaro Sancheσ. AHN. b. per tal berbo e condyçón que labredes e paredes ben as dytas casas. 159r. CT. MADRID. «Vilanova». fol. A-1.. e a pena paga ou non esta carta sega fyrme e vala en seu tenpo e rebor. Et porqe esto sega certo mandamos ende façer convosco dúas cartas party- das per a. e Eneys Fernandeσ. dona Mayor Afonso. e segades noso vasalo e servente e obydyente vos e as dytas voçes. EXT. segundo qe avemos d-uso e de custume de nos ayuntar per canpás tangudas. e outros. a montes e a fontes. DURO. os signos que poñen son: abreviatura de per seguida da abreviatura de us en forma de «9» á altura da liña. Jhoán Pereσ da Parte. . freguesía de Santa María de Dozón. Este lugar vos e as dytas voçes non venderedes nen deytaredes nen daredes a persoa poderosa qe nos faça per- dente o dyto foro se non omme qe sega semelável de vos ou dende labrador. mydydo por la midyda dereyta qe ousar enno couto de Deçón. por tres fanegas de centeo ao ano. Clero. E qe a parte qe esto non agardar qe peyte á outra parte agardante qatroçentos moravedís de pena e outros tantos á voσ del rey. AA. e convento dese mesmo lugar. aínda que a primeira vez sen a renda correspondente.c. Garçya Pereσ. abadesa do mosteyro de San Pedro de Villanova de Deçón. Françysque Yanes. sendo todas ajuntadas eno noso cabydo. clérigo. 203x170 mm. fol. 414 Como se pode apreciar. b. qe vos aforamos o noso lugar de Cardele. repite dúas veces a fórmula do pagamento. 326. ou enno mes d-agosto ou de setenbro. et darnos edes de cada anno en paσ en salvo. p. Testemoyas qe estava<n> presentes: Gonçalvo Lourenço. SANTIAGO. en vosa vyda. Sabean quantos esta carta vyren commo nos.

Anryqy Sancheσ. p[ryora. fol. per tal berbo e contycón que llabredes e paredes ben as dytas casas erdades do dyto llugar e segades nosos vasallos vos e as dytas tres voçes. . b. a montes e a fontes. Álvaro Sancheσ.. Vilanova. Eneys Fernandeσ. b. qe gas su syno de Santyago de Carazedo. en moi mal estado de conservación e diversos rotos. qe vos aforamos en renda u noso llugar de Vylanova.. 498.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 199 Colección diplomática do mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón 199 195 [1365-1419]. n. (rubricado). Inés Gómez. A-1. E darnos edes de foro vos e as dytas voçes de cada ano en paσ en salvo ou eno mes d-agosto ou de setenbro trres fanegas de centeo.] oyto. clérigo. afóralles a Álvaro González. AA. Gonçalvo Lourenço. por tres fanegas de centeo e unha libra de dereitura ao ano. midydo perla midyda dereyta per qe conpran e venden ena dyta fregesya de Caraçedo. Sabean quantos esta carta vyren commo nos. á súa muller. fyrmadas de mao de noso yscryván. Feita e mes [. AA..c. Eneys Gomes. sendo todas ajuntadas enoso caby[do] segundo [que] avemos d-uso e de custume de nos ajuntar per canpás tanjudas.. SANTIAGO.. 215x195 mm. abadesa de Dozón. Et porqe esto sega certo e non veña en dullta mandamos ende façer con- vosco dúas cartas partydas por a.]. E qe a parte qe esto non agardar qe peyte á outra parte agordante quatro- centos moravedís de pena e outros tantos á voσ del rey. Pergamiños. corte- sá. conbén a saber esto. Álvaro Sancheσ [. Testemoyas qe estavan presentes: Roy Gonçalves de M[. e a pena paga ou non esta carta sega fy[rme] e valla en seu tenpo e rebor. Álvaro Goncalves. carta partida por a. SANTIAGO. abadesa [do mosteyro] de San Pedro de Villanova de Deçón. e non avendo y fillo ou fylla a tenpo de voso finamento qe sega voz aqel ou aqella de dereyto erd[ar] vosos bes. fol. e a tres voces o lugar de Vilanova... e a vosa muller. Este llugar vos e as dytas voçes non venderedes nen deytaredes nen supynaredes ne no deytaredes a persona poderosa se non a tal qe sega semellávelle de vos ou d-outro. 133v. aforamos a vos. Eu.] Pereσ. dona Moor Afonso. A. sendo vasalos do mosteiro. e a tres voces depús vos qe segan fyllo ou fylla. e convento] dese mesmo llugar. c e selladas de noso sello pendente. con árvores e con cantados (sic) e con todas súas pertencas. EXT.. Dona Maior Alonso. qe nos page o noso dyto foro. e cada vos qe nome aa otra voσ a tenpo de voso fynamento. freguesía de Santiago de Carracedo. e ũa llybra de deyreytura. libro 2 de foros.º 512..

Mosteiro de Vilanova. n. d. atado 1. atado 3. 77. só se len as últimas liñas do texto e o escatocolo. Mosteiro de Vilanova. abadesa de Dozón. atado 3. AA. xuño. mazo 3. b.º 32.º 13 e A-15. e a dúas voces canto ten o mosteiro en Santa Mariña de Castrelo. xuíz na terra de Montes. 29. 197 1420. abadesa de Vilanova. fol.. libro 3 de foros. maio. . juyσ de Montes. AA.º 37 e A-15. fol. practicamente ilexi- ble. abade do moesteiro de Santa María de Aσibeiro. 717. A-1. 29. fol. Vilanova. e outros. 124r. escripván. Et eu. ademais dos dereitos de presentación sobre a igrexa. Dona Inés García. (rubricado). Dona Inés García. fol. FERNÁNDEZ DE VIANA.º 1062. frey Domingo. A-1. n. Notario: Vasco Fernández.. Testemoyas que foron presentes: don frey Joan de Besellas.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 200 200 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites *196 1420. 227. por oito marabedís vellos ao ano. 122. p. n. A-1. enno dito moesteiro de Deçón. fol. escripván. Johán Vasqueσ e Afonso de Grovas. CT. EXT. e Álvaro Gomeσ. 241r. A-1. Pergamiños. 152r.º 13. n. por vinte marabedís de moeda vella postos nas aldeas de Liñares e Alén. c. AA. afóralles a Lope Gómez de Montes e a dúas voces as herdades de Cabanas e Chamosa. en San Martiño de Forcarei. A-1. atado 1. «Problemas». viinte e nove días do mes de junio do anno do nasçemento do noso señor Jhesuchristo de mille e quatroçen- tos e viinte annos. SANTIAGO. prior do dito moesteiro. SANTIAGO. 355x127 mm. n. fol. Vasco Fernandeσ. A. fol.º 37. n. n.º 3615. Vaasco Ferrandeσ. 130r. cortesá. SANTIAGO. a todo esto que sobredito he presen- te foy e a rogo das partes aquí firmey de meu nome. EXT. [. libro 7 de foros. afóralles a Álvaro Gómez. d.] Feita dentro. b.

SANTIAGO. esto por lo uso dos froytos tan solamente. SANTIAGO. Maior Fernández.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 201 Colección diplomática do mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón 201 198 1420. 436r. Gonçalvo Lourenço. et o casar pequeno de Quintaam que he en freygresía de Santa María de Doçón. A. sendo vasalos do mosteiro.] pustremeiro de vos ao tempo de seu finamento nomee a primeira voσ et a primeira voz nomee a segunda voσ. freguesía de Santa María de Dozón. cortesá.. a tal pleito et condiçón que as lavredes at paredes ben en tal maneira que se non percan as novidades deles por mingoa de lavor et de bon para- mento et fagades. que jaσ apar do dito noso[. et daredes por lo dito lugar da Quintaa415 de renda cada anno enno mes d-agosto ou de setenbro dúas fanegas de çenteo seco et linpo. 331. «Problemas». convén a saber est.. dona Eynés Garçía... et seeredes vasalos serbentes et obedientes con o dito aforamento. que sodes presente. abadesa do moesteiro de San Pero de Vilanova de Deçón. Vilanova. que he ousente. AA.. a montes et a fontes. que vos aforamos o noso lugar d-Alén. Dona Inés García. n. Mosteiro de Vilanova. et a vosa moller Moor Fernandeσ. libro 13 de foros. et daredes por lo dito lugar da Quintaa por dereitura cada anno por lo día de Natal hũa libra ou a contya dela na [mo]eda que correr ao tempo da paga.. AA. a qual dita quarta de pan nos daredes por noso mordomo. que foy da nosa mesa. 122. da dita priora et donas do dito moesteiro damos et outorgamos en foro a vos. et non seen- do nomeadas as ditas vozes que sejan vozes aquelas persooas que os outros vosos bees de dereito herdaren.. de quarta de todo pan que lavrardes no dito lugar d-Alén da. b. en mal estado de con- servación e roto en varias partes. A-1. FERNÁNDEZ DE VIANA.. Pergamiños. CT. morador no dito moesteiro. á súa muller. et estes ditos lugares averedes de al (sic) livres et quitos pagando o dízemo a Deus. .. por dúas cuartas de pan polo primeiro e dúas fane- gas de centeo polo segundo. do dito moesteiro. novembro. e a dúas voces o lugar de Alén e o casal pequeno de Quintá. et non nos deytaredes nen venderedes nen canbea- redes sen noso mandado et d-abadesa do dito moesteiro et nos lo daredes por lo justo 415 Quintaa] repetido.. p.. fol. os quaes ditos dous vagos vos agora tragedes a jur et a mao. fol. et a dúas vozes apús do pustremeiro de vos anbos.. et Costança Sancheσ. afóralles a Gonzalo Lourenzo. Sabean quantos esta carta viren commo nos. que o lavrardes. con todas súas casas et formaes deles et árvores et erdades et jures. 345x208 mm. priora do dito moesteiro.]. das et nos a dita abadesa.º 2491. dereitos et perteenças per uquer que vaan. sempre ao ano. EXT. abadesa de Dozón. 28.. que sejan fillos ou fillas d-anbos que ajades de consuu[.. por midida dereita da comarca. as donas.

AC. 240x180 mm.. et nos non no querendo[. notario. n. . ED. por dúas fane- gas de centeo. Dona Inés García. endean- tado maor en Galiσa por noso senor el rey. las ditas partes [ma]ndamos fazer dúas cartas en hun tenor. o dito Gonçalvo Lourenço. A. n. afóralles a Gonzalo Boo.] pus- turra et interee duzentos moravedís da boa moeda. abadesa de Vilanova. conprir et aguardar obligo pera elo todos meus bees avidos et por aver. clérigos.c. Cf. coutos et vilas.º 116.. Et desto nos. anno do nasçe- mento de noso señor Jhesucristo de mille et quatroçentos et viinte annos. et pagada a penna ou non pagada todavía esta [carta] fique firme et valla enno tempo et vozes que dito he.º 3732. (rubricado). carta partida por a. 416 Duro dá o día 21. «Vilanova». Mosteiro de Vilanova. 199 1421. Inés Pérez. caso n. sendo vasalos do mosteiro. Fondo monástico.. freguesía de San Salvador de O. n. Testemoyas que foron a esto presentes: Françisco Anes et Jhoán Pereσ. pergamiños.. et pera seerdes defe- sos a dereito con os ditos lugares no dito tempo et vozes obligámosvos os bees da dita[. por min et por la dita miña moller et vozes[... CT. RX. «Vilanova». et a pedi- mento das ditas partes esta carta escriví et meu nome et signal aquí fiσe en teste- moyo de verdade que tal he este (Signum).. pero que non seja escudeiro nen dona nen donzela nen persona religiosa nen homme podersoso.º 3732.] asy reçebo de [vos a] dita abadesa con o dito outorgamento da dita priora et donas do dito moesteiro os ditos lugares aforados por las maneiras et condiçoes que ditas soon et pera as todas teer. Et eu. DURO. unha de paínzo e un azume de manteiga ao ano. á súa muller.] o dade por cada hũa das ditas condiçoes a tal persona que lavre et pare ben et tena. Et he penna posta ontre nos las ditas partes que a parte de nos que contra esta carta for et a non conprir et aguardar que peite á parte aguardante por[.. Catálogo. notario por Garçía Fernandeσ Xarmento.. e a dúas voces o lugar de Castro. 22. cortesá. cunpla et aguarde as condiçoes desta carta et cada hũa delas. pero en realidade o domingo foi 23. DURO. Saraiva. Et eu. «A data». p. febreiro. et outros tantos á voσ del rey. a esto foy presente con as ditas testemoyas. que soo presente. en todas súas terras..] sa. 22416.º 20. jur- diçón et senorío de Galiσa. LEIRÓS. [A]fonso Garçía. Feita a carta no dito os viinte et oyto días de noveembro. OURENSE. Afonso Garçía.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 202 202 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites preço que o quiserdes dar ante ca a outro alguno.

Notario: Alfonso García. e o lugar de Burgas. Este lugar vos e as ditas voσes non venderedes nen deytare- des nen canbearredes a nyũa persona poderosa. Álvaro Sancheσ. e darnos edes de cada anno en paσ en salvo no mes d-agosto ou de setenbro dúas fanegas de centeo e hũa de millo per mydida dereyta per que conpran e venden no dito couto de Decón. dona Inés García. Testemoyas que foron prestes: Álvaro Sancheσ. *200 1421. a mon- tes e a fontes per uquer que van. (rubricado). en San Xillao de Ribela. con as outras ley- ras que nos hy avemos na vyla de Castro. que segan vosos fillos. e a pena paga ou non esta carta sega firrme e valla en seu tenpo e rebor. Goncalvo Lourenço. Eu. clérigo. Álvaro Sancheσ que preste foy. su cadea de San Salbador d-Oor. afóralle á súa abadesa. e a dúas voσes depús de vosos fynamentos. Sabean quantos esta carta vyren como nos. Pero Boo e outros. c e seladas de noso sello pendente e fyrmadas de mao de noso iscribán. E porque esto sega certo mandamos ende faσer con vosquo dúas cartas pertydas per a. en San Miguel de Melias. abadesa do mosteyro de San Pedro de Vylanova de Decón. e non abendo hy fillo nen filla que sega voσ aquel ou aquella que mays de derreyto erdar vosos bes. Jhoán Pereσ. Eneys Pereσ. Feyta a carta no mosteyro de Decón. VII dyas por andar do mes de febereyro. b. conbén a saber esto. o lugar de Búbal. e a vosa muller. e nos daredes por forros hun acunbre de manteyga. Costanca Sancheσ. per canpás tangudas. dona Eneys Garcya. e conbento dese mesmo lugar. que vos aforramos en renda o noso lugar que tevo María Belleyra. domingo. Dona Constanza Sánchez. pola súa vida. prioresa de Dozón. . sendo todas ajuntadas enoso cabydo. segun- do que avemos d-uso e de custumme de nos ajuntar. pryora.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 203 Colección diplomática do mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón 203 Anno do nascemento de noso senor Jhesuchristo de mille e quatrocentos e bynte e un annos. afora- mos a vos. e seredes nosos vasallos serbentes e obydyentes a nos e o dito noso mosteyro. Goncalvo Boo. E o que de nos a esto pasar que peyte á outra parte que o agardar cen moravedís de pena. se non omme que sega semellábe- lle de vos que nos page a dita renda en paσ en salvo.

Inés Pérez. fol. fol. abadesa de Dozón. Mosteiro de Vilanova. n. sendo vasalos do mosteiro. atado 3. atado 2.º 2495. 436v. 265. n. 202 1426. A-1.º 2474. pola cuarta parte dos froitos e tres marabedís vellos ao ano. *201 1424. fol. fol. SANTIAGO.º 1781. Dona Inés García. á súa muller. n. libro 13 de foros. SANTIAGO.º 20.º 12. 313. 1480r. abril. afóralles a Xoán Afonso de Viñoá.º 20 e A-1. Dona Inés García. 128v. Catalina Afonso. EXT. c. SANTIAGO. d. n. Dona Inés García. c. n. fol. 434v.º 29. A-1. n. fol. libro 13 de foros. Vilanova. afóralles a Álvaro Fernández de Asperelo. AA. c. fol. A-1. en moi mal estado de conservación e roto en varias partes. fregue- sía de San Tomé de Serantes. 127r. atado 2. Leonor García. fol. mazo 2. AA. abadesa de Dozón. b. A-1. e a unha voz os casais de Barregallos. e a tres voces o lugar de Rañestras. n. xuño. unha de paínzo e tres de centeo e un marabedí ao ano e por loitosa oito marabedís. 203 1427. atado 2. n. e os de . 2. 295x196 mm. atado 3. afóralles a Álvaro de Camba. EXT.º 29. 309r. á súa muller. fol. freguesía de Santiago de Saa. Notario: Alfonso García. A. d. n. mazo 3. Pergamiños. b. n. 386v.º 29 e A-15.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 204 204 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites EXT. xullo. fol. 30. A-1.º 12 e A-15. fol. n. 14. abadesa de Dozón. co seu muíño. por unha fanega de centeo o foratario e ás voces dúas fanegas de cen- teo. Mosteiro de Vilanova. b. A-1. 1435v. atado 2. d. á súa muller. AA. libro 9 de foros. A-1. A-1. SANTIAGO. 335.º 12. cortesá. e a tres voces unha leira de herdade e viña baixo a aldea de Viñoá. Notario: Alfonso García. AA.

e vos e as dytas voσes pasadas que fiquen os dytos casarres libres e quitos a nos e ao dyto noso mosteiro con canto boo paramento hy for feito. e faredes vos e as dytas voσes labrar e reparar os dytos casa- rres ben en tal maneira que se non percan con mingoa de boo paramento. Pedro Canpo e outros.. e a hun fyllo ou fylla que ajades anbos de cunsuu. segundo que avemos d-uso e de custume. Testemoyas que foron presentes: Álvaro Sancheσ. EXT.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 205 Colección diplomática do mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón 205 Castugares e outros dous en Pereira. sendo vasalos do mosteiro. MADRID. que presentes non están. 245x185 mm. lues. freguesía de Santo Estevo de Carboentes. SANTIAGO. AA. n. 523/10. e seredes serventes e obydentes a nos e ao dyto mosteiro. Santiago. cortesá. E nos as dytas partes poemos e outorgamos que calquer de nos que contra esto pasar que peyte a outra parte de pena CCCtos moravedís e outros tantos á voσ del rey.º 1041. aforamos a vos. quatorze dyas do mes de jullyo. Fernando Ans. E que esto seja certo e non veña en dulta mandamos ende faσer dúas car- tas partydas per a. e a salvo nos fiquen todos los outros boos usos e custumes e senoryo que nos e o dyto noso mosteiro han en o dyto couto. San Paio. Álvaro de Chantada. o dyto Álvaro de Canba. por tres moios de pan menos unha taleiga. Lyonor García. Clero. Álvaro de Canba. 237v. libro 7 de foros. unha ola de manteiga e un par de capóns ao ano. e que nos dedes e pagedes vos e as dytas voσes en cada hun anno trres moyos de pan menos hũa tega de pan. era e dya e mes sobredyto. e non no avendo hy que seja voσ aquel que de dereito erdar os bees de Álvaro de Canba. AHN. A. e priora e convento dese meesmo lugar sendo ajuntadas en noso cabydoo. dona Eynés García. fol. E eu. Johán de Souto. per midyda dereita. con o moyno. 36. (rubricado). por min e por as dytas voσes.c. e a pena paga ou non a carta seja fyrme e valla en seu revor. e a vosa muller. b. b. a montes e a fontes per huquer que vaan. Sabean qantos esta carta vyren como nos. c. que jaσen su syno de San Stevo de Carvoentes. A Coruña. asy o reçeboo como dyto he. convén a saber os nosos casarres de Baragalos. Feita a carta eno dyto moesteiro. e selladas de noso seello pendente. e os nosos casarres de Castygo Arres. fol. e hũa ola de manteyga e un par de capoos.. abadesa do moesteiro de San Pedro de Deçón. carta partida por a. Anno do nascemento de noso señor Jhesu Christo de mille e CCCCtos e vynte e sete annos. A-1. . e outros dous casarres en Pereyra.

que trae do mosteiro de Dozón. n. atado 3.º 24. practicamente ilexible. abadesa de Dozón. 155v.º 41. atado 3. AA. b. SANTIAGO. fol. Pergamiños. d. B. 129v. n. por catorce celamíns de pan. Tareixa de Meira. c. A-1. fol. mazo 3. á súa muller. mazo 1. Dona Inés García. n.. dez de centeo e catro de paínzo ao ano. 180x275 mm. fol. libro 13 de foros. SANTIAGO. fol. b. parroquia de Santa María de Guillar. cortesá. A-1. 307. A-1. Incluído no seguinte. carta partida por a. afóralles a Gonzalo Yanes. 125r. .c. Vilanova. AA. 539r.º 630. por dúas fanegas de centeo ao ano. EXT. A-1.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 206 206 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites 204 1427. fol. abadesa de Dozón. Notario: Juan de Souto. Inclúe o anterior. con catro buracos romboidais dos que pendería o selo. afóralles a Alonso Fava e a dúas voces a metade do lugar de San Pedro de Alperiz. e a dúas voces o lugar de Vilameá.º 2468.. AA. EXT. n. Gonzalo Yanes de Gurgueiro traspásalle a Alonso de Fava a metade do lugar de San Pedro de Alperiz. fol. 205 1427.º 24 e A-15. pagas no mosteiro. SANTIAGO. 433v. Notario: Juan Soutiño. n. n. 264 e A-15. *206 1427. fol. Notario: Juan do Souto. libro 3 de foros.º 24. A. Dona Inés García.

atado 2. n. fol. atado 3.º 11 e A-15. EXT. mazo 3. EXT. n. e á súa muller. Dona Inés García. fol. b. 438r. SANTIAGO. fol. e o quinto da viña do monte que está sobre os casares de Rioseco. por vinte marabedís ao ano. AA. n. 50. 127v. fillo de Alonso Pérez e de María Lourenza. libro 13 de foros. d. n. abadesa de Dozón. fol. fol.º 35 e A-15.º 37. d. 127v. atado 3. 298v/299r. Notario: Juan Soutiño. fol. c. n.º 2506. 796r. EXT.º 11. María González. A-1. por un moio de castañas secas e seis mara- bedís ao ano. en San Xoán e San Fiz de Ponte Arcediago. atado 2. 1355v.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 207 Colección diplomática do mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón 207 *207 1428. n. A-1. b. Notario: Juan Soutiño. xunto ao regato que vai á igrexa de Carracedo. 437v/438r. libro 13 de foros.º 11. *208 1428. abadesa de Dozón. e a dúas voces os lugares de Rioseco. afóralles a Gómez García. d. A-1. A-1. atado 2. c. libro 9 de foros. afóralles a Diego Navica e a tres voces o lugar de Vila. 445. afóralles a Diego Navica e a tres voces o lugar de Vila. n. fol.º 35. por vinte marabedís ao ano. en San Xoán e San Fiz de Ponte Arcediago.º 2503. parroquia de Santiago de Carracedo. Dona Inés García. b. . SANTIAGO. fol. 128v. *209 1429. n. mazo 2. Dona Inés García. A-1. abadesa de Dozón. n. A-1.º 37 e A-15.º 1699.º 37. 448. n. n. AA. Notario: Juan Soutiño. atado 2. A-1. A-1. fol. fol. fol.

. abadesa de Dozón. libro 13 de foros. anno Domini mille e CCCCXXXIIº annos. [. 86. todas as galiñas cebadas e o señorío alto e baixo que Xoán Pérez cedera ao seu pai na aldea de Barrán. e a tres voces os lugares de Reda e Cimadevila. 843 e A-15. Vilanova. libro 9 de foros. novembro. A-1. o pustromeiro día de mayo. Testemoyas que a esto foron presentes: Johán de Santa María. Notario: Alfonso García. atado 1. Vilanova. abadesa de Dozón. 437v. notario de nosso señor el rey ennas terras.º 1717. en San Mamede da Canda.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 208 208 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites 210 1431. d. á súa muller. b. fol. 124r.º 2501. EXT. n.º 18 e A-15. A-1. e Lourenço Barbenes e Johán Pereσ. SANTIAGO. n.. maio. A. AA. 14. mazo 1. A-1. fol. . cédelle a dona Inés García.º 20. EXT. afóralles a Lourenzo Yáñez de Vilariño. AA. Dona Inés García. fillo de Gonzalo Gutiérrez de Vilariño e de Aldonza Afonso. en moi mal estado de conservación. SANTIAGO. Tareixa Yáñez. AA. fol. SANTIAGO. fol. cortesá. clérigo da iglesia de Santiago de Saa.] Feita carta en Deça. Rui González de Vilariño. SANTIAGO. roto en varias partes e en moi mal estado de conservación. n. AA. n. cortesá. Afonso Garçía. Deza. por catro fanegas e media de centeo e nove marabedís de dereitura ao ano. fol.. escudeiro. Pergamiños. Et eu. postos no mosteiro. b.. 301r. e por loitosa oito marabedís. fol. 31. 312x233 (172) mm. Mosteiro de Vilanova. juiσ. día sábado. 147r. n.º 18. mazo 1. Pergamiños. 211 1432. A. 323x162 mm.

Testemoyas que a esto foron presentes: frey [. xullo. Tereiga Sancheσ.c. 285x165 mm.. abadesa do moesteiro de Deçón. aforamos a vos.. Juán Garçía [. segundo que avemos d-uso e de custume. era e día] e mes sobredyto. 417 No reverso: Doña Inés. carta partida por a. notario público da çidade de Lugo per la autoridade do señor obispo [. per tal pleito e contyçón que labredes ben as dytas herdades e reparedes ben as dytas casas en tal maneira que se non percan os froy- tos dellas con migua de boo paramento. Mosteiro de Vilanova.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 209 Colección diplomática do mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón 209 212 1432.. (rubricado). afóralles a Lope Froiz. que sejan vosos fillos ou fillas nomeándose hũa pus outra a tempo de seu fynamento.] de verdade que tal he. \e/ avédesnos de dar de foro vos a as dytas voσes en cada hun ano. Este foro non deytaredes en outra persona sen nosa lyçençya. que persentes non están.]. b. o dyto Lopo Froyσ. Lopo Froyσ. a montes e a fon- tes. cortesá. dona Eynés Garçía. no mes de agosto ou de setenbre trres tegas de çenteo.] e frey Juán das Vallynas. E eu. Tareixa Sánchez.. . MADRID. Ourense. con todas súas pertenças. per midyda dereita. per min e polas dytas voσes. con dous casas que hy jaσen e con outra herdade que y jaσ per la fregesya que esto todo jaσ.. Sabean quantos esta carta de foro vyren como nos.. Oseira.. e vos e as dytas voσes pasadas que fyquen os lugarres lybres e quitos a nos e ao dyto moes- teiro con canto boo paramento hy for feito. Feita a carta eno dyto [moesteiro. á súa muller. e non nos avendo hy que fyquen os luga- res lybres e quitos a nos e ao dyto moesteiro.. e a dúas voces o Outeiro de Lalín con dúas casas..] esta carta escrivy e aquí puge [. E eu.] ese lugar. e vos e as dytas voσes seredes serventes e ovydyentes a nos e ao dyto moesteiro. c en hun tenor. Clero. AHN. abadesa de Dozón. 1552/20. E que [esto] seja çerto e non vena en dulta mandamos ende far [dúas cartas] partidas per a. e a dúas vozes apús de vos. E mandamos e outorgamos que a parte que contra esto pasar que peyte á outra parte duσentos moravedís de pena e mays outros tantos á voσ del rey. por tres taleigas de centeo ao ano. A. abbadesa de San Pedro de Doçón.. e a vosa muller. monjes d-Azybeyro. e X días de jullyo.. a esto que sobredyto he [. Dona Inés García.. Juan Sout]yno. Juán Soutyno. parroquia de San Martiño de Lalín. asy o reçebo como sobredyto he. su syno de San Martino de Lalyn. 10. e a pena paga ou non a carta seja fyrme e valla en seu revor. convén a saber aforámosvos o noso Outeiro de Lalyn. Ano do nasçemento de noso senor Jhesu Christo de mille e quatroçentos e XXX e dous anos. sendo ajuntadas enoso cabidoo per campaa tanjuda. e priora e convento dese meesmo lugar. en mal estado de conservación e gran roto na parte inferior417.

d. afóralles a Xoán Pérez. fol. 174r. libro 9 de foros. e mais oito marabedís de loitosa. Dona Berenguela López. Dona Berenguela López. Notario: Álvaro de Dozón. 435v. . 673r. atado 1. atado 1. parroquia de Santiago de Arnego. 298v.c. fol. Notario: Juan Soutiño. afóralles a Rodrigo de Nogueira e a tres voces o lugar de Vilarbó. A. n.º 15 e A-15. EXT. b.º 1698. e a tres voces os casais de Gulfar e Pousada. Dona Inés García. e a dúas voces o lugar de Cuñarro. Notario: Alonso García. xuño. corte- sá. fol. mazo 1. por seis puçaas de viño rosado e dez marabedís ao ano. AA. 325 e A-1. A-1. abadesa de Dozón. clérigo reitor de Santa María de Gomariz. por dúas fanegas de centeo ao ano por cada un. en San Cibrao de Las. fol. c. AA. AA. Pergamiños. excepto o señorío e dereituras. Santo Estevo de Carboentes.º 21. carta partida por a. SANTIAGO. fol.º 15. fol. abadesa de Dozón. en Santa Ouxea de Eiras. e o casal da Parte. 11. todo posto no mosteiro. n. A-1. Padaneda.. en Santa Mariña de Esmeriz. 49. 214 1439. en San Martiño de Lago. n. 230x190 mm. n. n. 1. afóralles a Gómez Ares Mosquera. d. SANTIAGO.º 15.º 2485. n. b. libro 13 de foros. SANTIAGO. AA.. e Outeiro. *215 1439. en moi mal estado de conservación. escu- deiro. Alemparte. atado 2. Vilanova. SANTIAGO.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 210 210 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites *213 1437. A-1. A-1. Inés Vázquez. á súa muller. parroquia de Santa María de Amarante. EXT. xullo. EXT. en Santiago de Saa. abadesa de Dozón.

Sabean quantos [esta carta de] afora- mento viren como nos.. Dona Berenguela López. en tal [ma]neira que se non percan os [froy]tos del con mingoa de vo paramento e m[. XXVIII días de juyo.. Juán Soutino. cortesá. vozes [.] o dito lugar. n.. n. sendo ajuntas en noso cavido per canpá tanjuda. aforamos a vos... Testemoyas que foron chamadas e rogadas: Lopo Rodrigueσ de Cudeiro.] seus fillos ou fillas que hi fueren que aja [. e a penna paga ou non a carta seja firme e valla en seu revor. SANTIAGO.º 54. 453.. AA. avadessa [do] moesteiro de Deçón. b. dona Viringella Lopeσ. por unha fanega de centeo e un carneiro ao ano.] o dito lugar [. parroquia de San Cristovo da Pena. Juan Soutino.]dese lugar.º 54 e A-1. notario. que jaσ su syno de San Christovoo da Pena. xuño.] lugar como os outros seus irmaaos e fillos de [.. c. E que esto seja çerto e non veña en dulta mandamos a este notario que está presente que faça ende dúas cartas en hun tenor o mellor que poder.. a esto que sovredito he con as ditas tes- temoyas presente foy.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 211 Colección diplomática do mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón 211 216 1441.º 2510.. 438v. notario público da çidade [e do obispa]do de Lugo per la autoridade do seu vispo [.. Feita a carta enno dito moesteiro. d. a todos tres. 248x151 mm. Mosteiro de Vilanova. fol. e outros.] partyndo como irmaas. era e día en a carta contiudo. Vilanova.] as herdades e reparedes ven as casas... todo lugar ven repara[do. abadesa de Dozón. 122r. e que sejades [vos e as ditas v]ozes serventes e ovidientes a nos e ao dito moesteiro. e vos as ditas vozes pasadas que fique a nos e ao dito moesteiro noso lugar lyvre e quite a nos e ao dito noso moesteiro con canto vo paramento hy for feyto. A-1..] enno [. afóralles a Rodrigo.. Juán Sarcaago. Rodrigo] Gil e meus irmaaos. con tal preito e contiçón que lavredes [. Fernando d-Arender. AA. esta carta escreví e aquí puje meu nome e sinal en testemo- yo de verdade que tal he. libro 13 de foros.. (Signum). fol. fol.] quando e cada que mester feσer. Lope e Paio Xil o casal de Carragoso de Arriba. (rubricado). A. n. E mandamos que qualquer das partes que contra esto quiser pasar e non comprir e aguardar que peyte á [outra] parte de pena treσentos moravedís e outros tantos á voσ del rey.. EXT. o noso casar de Caragoso de Çima. [E eu.. Juán Pedro de Doçón. atado 3. en mal estado de con- servación e roto en varias partes. Ano do nasçemento de noso senor Jhesuchristo de mille e quatroçentos e [quarenta e hun] anos. Pergamiños.. asy reçevemos de vos a dita avadesa e convento [o dito] lugar. Rodrigo Gil e a Lopo Gil e a Pay Gil. . SANTIAGO. que estamos presentes. E eu. E avédesnos de dar de foro [vos e a]s dytas vozes en cada hun ano eno mes d-agosto [ou de se]tenvre huna fanega de çenteo e hun car- neiro. A-1. e convento dese mesmo lugar. 28. atado 3.

n. afóralles a Gómez de Mera e a tres voces o lugar de Vilanova. por tres celamíns de pan ao ano. veciños de San Xoán do Sisto. n. Constanza de Piñeiro. d. fol. c. d. 517v. fol. fol. xaneiro. 309. por catro fanegas de pan o forata- rio. abadesa de Dozón. fol. n. atado 3. fol. A-1. libro 9 de foros. d. parroquia de Santa María de Dozón. n. fol. n. Maior Rodríguez. SANTIAGO. afóralles a Rodrigo de Piñeiro. EXT. 437v. setembro. afóralles a Pedro da Parte. A-1.º 2470. Notario: Juan Soutiño. fol. abadesa de Dozón.º 30. en Santiago de Saa. e as voces cinco. AA. n.º 2500. Dona Berenguela López. Dona Berenguela López. fol. fol. Dona Berenguela López. postas no mosteiro. c. libro 13 de foros.º 1707. b. n. 11. Notario: Juan Brabo. mazo 3. atado 3. 434r. n.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 212 212 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites *217 1441.º 30 e A-15. 65.º 1. e a dúas voces o casal da Parte. e a tres voces os lugares de Souto de Matos e as herda- des de Piñeiro. 442. Notario: Alonso González. 129v. n. EXT. *218 1443. fol. libro 13 de foros. 1436r. parroquia de San Cristovo de Borraxeiros. á súa muller. b.º 1 e A-1.º 30. b. SANTIAGO. atado 3. atado 3. mazo 3. 128r. EXT. 299v.º 3. A-1. por unha taleiga de pan e seis marabedís vellos ao ano. A-1. SANTIAGO. *219 1444. n. A-1. A-1. atado 3. abadesa de Dozón.º 3 e A-15. AA A-1. á súa muller. . 6.

º 5 e A-15. A-1. Sabean quantos esta carta viren como nos. asy que o pustremeiro de vos ao tempo de seu finamento nome primeira voz et este nomee a segunda voσ et asy vaan as ditas voσes hũa en pus outra por vía ordinaria suçesives. c. n. maio. xaneiro. SANTIAGO. fol. Dona Inés Gutiérrez. 438r. priora do dito moesteiro. cortesá. seendo todas ajuntadas enno cabidoo do dito moesteiro per tangemento de can- paa. un azume de viño e tres marabedís ao ano. e a dúas voces os lugares do Carballo. fol. en mal estado de conservación418. EXT. b. 18. et non abendo oos ditos fillos [despois] do finamento do pustremeiro de vos que sejan vozes aquelas personas que mays con dereito herda- ren os outros vosos vees. et a dúas vozes apús do finamento do pustremeiro de vos anbos. et con esto a 418 No reverso: De Doçón. Eldara Sancheσ. fol. d. A-1. 63.º 5. que sejan fillos ou fillas que anbos ajades de consuũo. fol. abadesa de Dozón. AHN. 1553/15. A-1. Oseira. atado 2. 126r. d. e a dúas voces unha casa e herdade cerca do mosteiro. 239v. Mosteiro de Vilanova. n. n. A-1. Clero. parroquia de Santa María de Dozón.º 3 (co ano de 1341). Tareixa Afonso. á súa muller. 6. EXT. fol. 153r. convén a saber esto. mazo 3. fol. Ourense. MADRID. afóralles a Alonso Pérez.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 213 Colección diplomática do mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón 213 *220 1447. atado 3. por nove fanegas de centeo e un azume de manteiga ao ano. segundo que o avemos de uso et de custume de se fazer en todas conçernientes pera o desta carta de juso contyudo. que vos aforamos a casa do paaçoo de sub o carvallo que está açerca do adrio do dito moesteiro. fol. que sodes presente. 935r/v. libro 13 de foros. fol. c. Dona Inés Gutiérrez. donnas do dito moestei- ro. n. b. abadesa do moesteiro de San Pero de Vilanova de Deçón. 447. Pero Anes de Cuñarro. AA. abadesa de Dozón. atado 3. Tereiga Afonso. atado 2. e Costança Pereσ.º 1055. Constanza Fernández. da iglesia de Santa María de Lugo. . á súa muller. A-1. 128v. dous capóns cebados. A. et a vosa moller. postos no mosteiro. n. por catro fanegas de centeo. conosçemos et outorgamos que damos en foro a vos. n. libro 7 de foros. A-1. sendo vasalos do mosteiro. AA. 221 1447. afóralles a Pedro Anes de Cuñarro.º 5.º 2505. n.º 3 e A-15. 345x163 mm. SANTIAGO. mazo 2. dona Eynés Goterreσ. n.º 3.

. et a penna pagada ou non paga- da todavía esta carta fique firme et valla enno tempo et vozes sobreditas. con tal pleito et con esta condiçón. Et pera seer defesos con este dito aforamen- to enno tempo et vozes sobreditas obligámosvos pera elo os bees da nosa mesa de nos a dita abadesa. et se quiserdes fazer mays casas enna herdade onde non for aforado que seja do dito moesteiro. conprir et agardar obligo pera elo meus bees avidos et por aver. que sejades vasalos mandados et obidientes et que corregades a dita casa do paaçoo et ela corre- gada que a tenades cuberta et ben reparada et a moredes per vos mesmos ou per outro en voso nome. et Bieito Ferrnadeσ et Alonso Gomes d-Agrosagro. cunpla et aceite o tenor et as condiçoes desta carta et cada hũa delas. Aforámosvos a dita casa et herdades con todas súas entradas et saydas. et a nosas suçesoras que per los tempos foren enno dito moesteiro quatro fanegas de çenteo seco et linpo de poo et de palla. o dito Pero Anes de Cuniarro. Testemoyas que a esto foron presentes: Juan Lourenço. por lo voso (sic) dos froytos tan solamente. a dez et oyto días de mayo. que soo presente. por min et por la dita miña moller et vozes sobreditas. et o dito moesteiro non no querendo pera sí aver entonde o dare- des a persona semelldue que lavre et pare ben et teña. Et eu. jures. donas do dito moestei- ro. clérigo de Santo Estevo de Carboentes. a dita abadesa. Et nos. e que lavredes et paredes ben as ditas herdades commo non des- fallescan os novos dela per mingoa de lavor et de boo paramento. Feita a carta enno dito moesteiro. et daredes delas de foro cada anno enno mes d-agosto ou de setembro a nos. mandamos que se outras cartas avemos feitas deste aforam ento que non vallan nen façan fe en caso que parescan ca nos as anullamos et as damos por nihũas por quanto non foron conpridas. et Domingo Anes d-Agrosagro. et faredes hũa nabarioa enna herda- de do dito moesteiro que non seja doutro. asy reçebo o dito aforamento por las manei- ra et condiçoes desta carta. anno Domini Mº CCCCXL setimo annos.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 214 214 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites cortyña do Poombal con a seara da Pereira con a cortiña pera porcariça. dereitos et pertenças per uquer que vaan. Et este aforamento nen partes del non daredes a outra persona sen mandado do dito moes- teiro. por la medida dereita deste convento de Doçón. et pera as todas teer. a montes et a fontes. a dita abadesa et priora et Costança Pereσ. a que dizen de Esteveina Sancheσ. Et he penna posta ontre nos as ditas partes que a parte de nos que contra esto for et o non comprir et agardar que peite á parte agardante de penna duzentos morave- dís da boa moeda et outros tantos peite á voz del rey. et dar- nos edes cada anno por lo día de Natal hun par de capoes çebados et hun açumbre de viño per la medida do moesteiro. et se o overdes de dar que seja dado ao dito moesteiro por lo justo preço que outro por ele der. et do al averedes este dito aforamento livre et quito de outro trabuto et en cárrego outro algún pagando o dézemo a Deus. Item daredes cada anno por lo día de Saan Martino por la dita cortiña de Esteveyna Sancheσ ao convento tres moravedís da moeda que correr ao tempo da paga.

(Signum). (rubricado). et Eldara Sancheσ. Alonso Garçía. n. Mosteiro de Vilanova. fillo de Fernando de Santiago. A.º 2497. Dona Inés Gutiérrez. A-1. abade- sa do moesteiro de San Pero de Vilanova de Doçón. fol. donas do dito moesteiro. a esto foy presente con as ditas testemoyas et esta carta escreví et aquí meu nome et sinal fis en testemoyo de verdade que tal he este. de Montes. notario. que he ousente et tanto commo presente. Roy de Santiago.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 215 Colección diplomática do mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón 215 Et eu. de Riba de Miño et do Ribeiro d-Avia et do chaao de Castella et de Búbal et do Bolodesenda et coutos de Doçón. AA. *222 1448. Xoana Gómez. afóralles a Gonzalo de Paredes e a tres voces o lugar de Rañestras. 338. Dona Inés Gutiérrez. Ourense. por dúas fanegas de centeo e medio azume de manteiga ao ano. priora do dito moesteiro. AHN. postos na tulla do mosteiro. Clero. et a vosa moller. notario de noso señor el rey ennas terras de Maçeenda. e a tres voces o lugar de Quintá. segundo que o ave- mos de uso e de custume de se fazer. MADRID. no haze a esta casa. et Costança Pereσ. en mal estado de conservación e roto en varias partes419. Sabean quantos esta carta viren commo nos. dona Eynés Goterreσ. 300x180 mm. Notario: Alonso García. abadesa de Dozón. 437r. EXT. conde de Santa Marta et endeantado et justiça maior en Galiza por noso señor el rey en toda súa jurdiçón et senorío de Galiza. á súa muller. SANTIAGO. outubro. et a tres vozes depús do finamento do pustremeiro de vos anbos así que o pustremeiro 419 No reverso: Es del monasterio de Villanova. que sodes presen- te. Oseira. por diversa renda anual. Johana Gomeσ. damos et outorgamos en foro et por nomme de renda a vos. 223 1448. 22. Afonso Garçía. xuño. . libro 13 de foros. cortesá. abadesa de Dozón. 1553/17. 2. nos todas presentes enno cabidoo do dito noso moesteiro per tangemento de canpaa. b. fol. parroquia de Santa María de Dozón. parroquia de Santiago de Saa. et notario por don Diego Xarmento. afóralles a Rui de Santiago.

. por min et por la dita miña moller et voσ sobreditas asy o ou[torgo a] teer. et a pea pagada ou non pa[gada todavía esta] carta fique firme et valla enno tempo et vozes sobre[ditas. Feita a carta enno] dito moesteiro. et non seendo nomeadas as ditas vozes segundo dito he que sejan vozes aquelas personas que os vosos bees de anbos mays de dereito herdaren. que vos aforamos et damos por nomme de renda o noso lugar da Quintaa. de Montes.]. que he enna fregresía de Santa María de Deçón. Afonso Garçía. con todas suas entradas et saydas per u quer que vaa a montes et a fontes..] do dito noso moesteiro en paz et en salvo [.. et nos deades del de foro et por nomme de renda cada hun anno por lo mes d-agosto ou de setembro [. et este dito lugar nen partes del non dare- des a outra persona por ninhũa condiçón sen mandado do dito moesteiro. Aforámosvos o dito lugar con todas suas casas et formaes delas et cortiñas et árbores et herdades ao dito lugar perteeçentes. notario de noso señor el rey ennas terras de Maçenda.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 216 216 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites de vos ao tempo do seu finamento nomee a primeira voz et esta nomee a segunda voσ et a segunda nomee a terçeira voz et asy todas as ditas vozes hũa en pús outra suçesives per hordee.ral. Et eu. a vynte et dous días d-ou[tubre]... anno Domini [Mº quatro]çentos XL oytavo annos. et obligámosvos pera elo os bees da dita mesa de nos a dita abadesa... Et eu. que [soo presen]te. [Et he pena] posta ontre nos as ditas partes que a parte de nos que esto non conprir [et agardar] que peite a parte agardante de penna duzentos moravedís da boa [moeda et ou]tros tantos pera a voσ del rey. et daredes por dereitura por las outras cousas cada hun anno por lo día de Natal quatro moravedís da moeda corrente et hun par de capoes con hun açum- bre de viño et do al abe.l]inpo de poo et de palla por medida dereita do convento de Deçón [. o dito lugar livre et quito de outro trabuto et encárrego outro alguno e pagar o dízemo a Deus. conprir et agardar as condiçoos desta carta et cada hũa delas sub [obli]gaçón de meus bees que pera elo obligo avidos et por aver.. Testemoyas que a esto foron per[sen]tes:... e o dito moesteiro non o querendo entonde o daredes a vosa semelldue que lavre et pare ben et more o dito lugar et teña e cunpla et açeite as condiçoes desta carta et cada hũa delas et pus seerdes defesos a dereito con este dito lugar enno tempo et vozes sobreditas. seu criado. a tal pleitoo et con tal condiçoo que sejades vasalos mandados et obidientes ao dito moesteiro con este dito aforamento et que teeñades as casas do dito lugar cubertas et ben reparadas et as moredes per vos meesmos et que lavredes et pare- des ben as herdades do dito lugar por que se non pergan os novos delas per migoa de lavor et de boo paramento. combén a saber esto. o qual dito lugar agora está vago et he da nosa mesa de nos a dita abadesa. de Riba de Miño et do Ribeiro d-Avia et do chaao de Castela et do Búbal et do Bolodesenda et coutos de Deçón et notario por don Diego Pereσ . o dito Roy de Santiago. e se o ouverdes de dar que seja dado ao dito moesteiro por lo justo preço que outro por elo der. et Lopo Ferreiro de Enbeande et Pero Rey.

et non avendo fillos ou fillas a dúas persoas aapús lo pustrimeiro de vos. a esto con as ditas tes- temoyas foy presente et esta carta escreví et aquí meu nome et sinal fiσ en testemo- yo de verdade que tal he este. n. o dito Lopo Conde.d. parroquia de Santo Estevo de Carboentes. vosa muller. Alonso Garçía. Lopo Conde. AA. «Vilanova». e a Suero Ares. A-1. á súa muller. SANTIAGO. p. 10. SANTIAGO. Mosteiro de Vilanova. et a vos. abadesa do mosteyro de San Pero de Villaniova de Deçón. afóralles a Lope Conde. (Signum). midido per teega dereita de Canba. sub signo de Santo Estevo de Carvoentes e enno dito couto. segundo que os vos agora usades por lo dito noso mosteyro et se elles parten con outros vosos lugares. e a dúas voces. e non avendo fillos ou fillas a outras dúas persoas aapús lo pustrimeiro de vos que de dereito erdaren os bees de vos Sueyr Ares. 265x235 mm. postos en paσ e en salvo per vosa custa enna . 224 1450. yrmao do dito Lopo Conde.. á súa muller.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 217 Colección diplomática do mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón 217 Xarmento. p. irmán de Lope Conde. Dona Inés Gutiérrez. «Problemas». 155r. 22.º 628.. (rubricado). Sabean quantos esta carta de foro viren commo nos. aforamos a vos. e a dous fillos ou fillas que ambos ajades de consuu.º 22. fol. A. segundo que avemos de custume. carta partida por a. EXT. Suer Ares. b. Berenguela Afonso. fol. 262 e A-15. por vida das ditas oyto persoas. por catro cuarteiróns de pan e dous marabedís ao ano. libro 3 de foros. e a dúas voces os lugares de Mariñaos. n. Et afo- rámosvos los ditos lugares aa tal pleyto e condiçón que os façades lavrar e parar ben et mantenades as casas cubertas e ben reparadas. CT. mazo 1. 124v. AA. DURO. con todas súas erdades et casas et árvores. priora do dito mosteyro. fol. con outorgamento de Aldara Sancheσ. donna Eynés Gotérrez. cortesá. Et avedes de dar a nos e ao dito noso mosteyro e subçessoras vos e as ditas vosas persoas en cada huũ anno enno mes de agosto ou de setembro quatro quarteyros de pan linpos de poo e de palla. conde de Santa Marta et endeantado et justiçia mayor en Galiσa por noso señor el rey en toda súa jurdiçón e sennorío de Galiσa. Pergamiños. e de Costança Pereσ e frayras e conben- to do dito mosteyro ajuntadas dentro enno dito noso mosteyro per canpaa tangida. xuño. Vilanova.FERNÁNDEZ DE VIANA. notario.. a montes e a fontes por onde quer que vaa. entradas e saydas. Viringella Afonso et a dous fillos ou fillas que ambos ajades de consuu. Beatriz Afonso. et a vosa muller. abadesa de Dozón. e a Beatriz Afonso. conbén a saber que vos aforamos commo dito he os nosos lugares et do dito noso mosteyro que jazen en Mariñaos. hũa apús la outra que de dereito erdaren os bees de vos. 123.

c por miña mao escriví e aquí meu nome e signo fiz en testemoyo de verdade que tal he. [mo]rador enno dito lugar de Mariñaos. Pedro de Bonje. et obligamos a nosos bees et aos das ditas nosas mulleres et persoas de as teermos e conprirmos e pagar- mos os ditos quatro quarteyros de pan e dous moravedís en cada huũ anno segun- do que dito he. Et a cabo das ditas oyto persoas que os ditos lugares fiquen livres e quitos et desenbargados de vos e de vosas vozes ao dito mosteyro con todos los boos paramentos que en elles foren feitos. Lourenço Yaneσ. Feito e outorgado dentro enno dito mosteyro de San Pero de Vilanova de Deçón. Et qualquer das partes que contra ello passar e ho non conprir que perga aa outra parte que o conprir e agardar quinentos moravedís de boa moeda. Et nos. partes sobredi- tas. priora e conbento. pera nos e pera as ditas nosas mulleres e persoas aapós nos así reçibemos o dito foro de vos. b.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 218 218 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites dita iglesia de Santo Estevo. os ditos Lopo Conde e Sueyr-Ares. c et sig- nadas do notario de juso escrito. et por foros daredes dous moravedís da moeda que usar por cada día de San Martino do mes de nobembre. et Bieyto Fernandeσ. que a todo esto que dito he con as ditas testemoyas presente foy et por mandado das ditas abadesa. notario apostólico. et a salvos nos fiquen nosos dereitos et loytosas que avemos enno dito couto. per las condiços sobreditas e cada hũa dellas. et a penna pagada ou non pagada todavía esta carta e aforamento fique firme e valla durante seu tenpo. rogado e requerido. e outros. outorga- mos dello dúas cartas de foro ambas feitas en huũ thenor partidas per a. a dita abade- sa e convento. que presentes soomos. Romeu. priora e conbento et dos ditos Lopo Conde e Sueyr-Ares esta carta de foro partida per a. Et porque todo he çerto nos. que as escriva ou faça escrivir as mays firmes e fortes que se posan faσer en dereito non mudando [. as ditas abadesa et priora e convento así vos lo outorgamos e confirmamos. et seredes amigos con fe e con verdade do dito mosteyro et abadesas et frayras del.] e as signe de seu signo. Et eu Lourenço Yanes de Romade. criado do dito Lopo Conde. clérigo da diócesis de Lugo. Gomeσ de Pedroso. dez días do mes de juyo do anno do nasçemento de noso señor Ihesu Christo de mill e quatroçentos e çinquoenta annos. (rubricado). b. et obligamos aos bees do dito noso mosteyro a vos fazer saas e de paz os ditos lugares e vos anparar con elles a dereito e non pasar contra este dito foro durante seu tenpo. público por la abtoridade apostólica notario. as ditas abadesa. Testemoyas que foron presentes e syçasilmente pera ello chamados e roga- dos: Gonçalvo Lopeσ. omees do dito Sueyr Ares.. Et nos. (Signum).. ó qual rogamos e mandamos nos. . morador enno dito mosteiro.

fecha en esta guisa: (Inclúe n. Xoán II confírmalles aos habitantes do couto de Dozón as exencións fiscais que lle confirmara Henrique III. e señor de Vizcaya e de Molina. parroquia de Santa María de Dozón. cortesá. no es del monasterio. Ourense. 123. 420 vein] por vien. Clero. decembro. del Algarve. polo traspaso que fixo Xoán Rodríguez por dúas fanegas de pan e tres mara- bedís ao ano. 422 No reverso: Lugar de Quintaa. vi una carta del rey don Enrique. sendo vasalos do mosteiro. E yo.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 219 Colección diplomática do mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón 219 225 [entre 1416. por la gracia de Dios rey de Castilla. escrita en perga- mino de cuero e sellada con su sello de plomo pendiente en filos de seda. 226 1455. 465x163 mm. de Córdova. FERNÁNDEZ DE VIANA. decembro. e a dúas voces o lugar de Quintá. A. CT. AHN. por facer vein420 e merced a los dichos omes buenos. se la confir- mo e mando se421 sea guardada.d. 15. 1554/4. Mosteiro de Vilanova. abadesa de Dozón. don Juan. de León. á súa muller. 421 se] por que. Sepan quantos esta carta vieren como yo. B. de Sevilla. «Problemas». p.º 158) E agora los omes buenos. vecinos e moradores en el dicho coto de Dozón. xullo. (n. embiáronme pedir por merced que les confirmasse la dicha carta e la merced en ella contenida. 25]. afóralles a Rodrigo de Santiago. de Galicia. de Algecira. . de Murcia. con varios rotos na parte esquerda422.º 254). de Jaén. el sobredicho rey don Juan. MADRID. en Doçón. mi padre e mi señor. de Toledo. que Dios dé santo paraíso. 25 e 1454. vecinos e moradores en el dicho coto de Dozón. Oseira. s. En confirmación dos Reis Católicos. Dona Berenguela López. Xoana Gómez.

que soo presente. abadesa do moesteiro de San Pero de Vilanova de Deçón. Et pera serdes defesos a dereito con este dito aforamento no tempo et vozes sobreditas obligámosvos pera elo os bees do dito moesteiro. et daredes por dereitura cada anno por San Martino tres moravedís da moeda que correr ao tempo da paga. por min et por la dita miña moller et vozes sobreditas asy reçebo o dito aforamento por las maneras et con- diçoes desta carta pera as todas teer et conprir et agardar obligo pera el<o> meus bees avidos et por aver. que he na fregresía de Santa María de Deçón. por nos et por nome de Costança Pereσ. Roy de Santiago. combén a saber esto. et que lavredes et paredes ben as herdades do dito lugar commo se non percan os novos delas por migoa de lavor et de boo paramento. con tal pleito et con tal condiçón que sejades vasalos mandados et obidientes et tenades as casas do dito lugar cubertas et ben reparadas et as moredes per vos mes- mos ou per outros en voso nome. dona Biringela Lopeσ. segundo dito he. por esta presente conosçemos et outorgamos que por quanto Juhán Rodrigueσ. et a vosa moller.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 220 220 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites Sabean quantos esta carta viren commo nos. postas en paz et en salvo aquí. que vos aforamos o dito noso lugar da Quintaa. et non sendo nomea- das as ditas vozes. fillo d-Álvaro Sancheσ d-Asperelo. Et he posta penna ontre nos as ditas partes que a parte de nos contra esto for et o non conprir et agardar que peite á parte agardante de penna duzentos moravedís de boa moeda et outros tantos peite á voz del rey outros tantos. Et logo por esta presente carta damos et outorgamos en foro a vos. Et daredes de foro cada anno no mes d-agosto ou de setembro dúas fanegas de pan seco et linpo de poo et de palla por medida dereita do couto de Doçón. Aforámosvos o dito lugar cun todas súas casas et formaes delas et cortiñas et herdades et árbores. et do al ave- redes este dito aforamento livre et quito do dito moesteiro de outro tributo et encá- rrego alguno. Et este aforamento nen partes del non dare- des a outra personna sen mandado do dito moesteiro. teña. priora do dito moesteiro. dereitos et perteenças per uquer que vaan a montes et a fontes. asy que o pustremeiro de vos ao tempo de seu finamento nomee a primeira voσ et esta nomeee a segunda voσ. que sejan vozes aquelas personas que os outros vosos bees de dereito herdaren. pagado o dézemo a Deus. et a penna pagada ou non pagada todavía esta carta fique firme et valla no tempo et vozes sobreditas. hũa en pus doutra. et o dito moesteiro non no querendo darlo edes a vosa semeldue que lavre et pare ben. et se o ouverdes de dar que seja dado ao dito moesteiro por lo justo preço que outro por elo der. á porta deste dito moesteiro. . et a dúas vozes depús do finamento do pustremeiro de vos anbos. Et por ende nos outorgamos a dita demi- tiçón por feita et por esta carta damos por nihũas aforamentos que ante desta carta ajamos feitos desto. que sodes presente. demeteu a vos. Joanna Gomeσ. jures. Et eu. et Eldara Sancheσ. ao dito lugar per- teeçentes. Roy de Santiago. o dito Roy de Santiago. cunpla et agarde as condiçoes desta carta et cada hũa delas. que he na fregresía de Santa María de Deçón. os nosos lugar de Quintaa. frayra do dito moesteiro. et asy vaan as outras vozes per hordee suçesivos.

SANTIAGO. SANTIAGO. atado 2. [. anno do nasçemento de noso señor Jhesu [Christo de] mille e quatroçen- tos e çinquoenta e oyto annos. A-1. 228 1458. 6. abadesa de Dozón. 184v/185r. n.º 41. afóralle a Suero Mosquera o lugar de Aguiar. SANTIAGO. afóralles a Lope de Monterroso. *227 1456. AA. libro 12 de foros. AA. e a vinte anos máis canto ten o mosteiro no lugar de Malozo. quinze días de dezembro. Alonso Garçía. n. Vilanova. . 243x194 mm. A-1. Mosteiro de Vilanova. xuíz de Deza. EXT. freguesía de San Cristovo da Pena. freguesía de San Martiño de Grobas. por tres marabedís vellos ao ano. c. 179r/v. b. A-1. atado 2. EXT. d. n. n. Et eu. fol. d. marzo.º 41 e A-15. a esto sobredito con as ditas testemoyas fuy presente et esta carta escreví et aquí meu nomme et sinal fiσ en testemoyo de verdade que tal he este..º 44. A-1. fol. fol. á súa muller. (Signum). Afonso Garçía.] A qual foy outorgada [enno] noso moesteiro. seys días do mes de março. abadesa de Dozón. A.º 44 e A-15.º 41. c. Testemoyas desto: Roy Ares et seu fillo Roy Rodrigueσ. notario. mazo 2. Dona Inés Gutiérrez. fol. 127v. Notario: Alonso García. 127v. atado 2. A-1. 183.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 221 Colección diplomática do mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón 221 Feita a carta no dito moesteiro. et notario por dom Diego [Pereσ Xarmento]. atado 2. fol. AA. (rubricado). n. Pergamiños. Isabel Díaz. en moi mal estado de conservación e roto en varias partes. conde de Santa Marta et endeantado et justiça [mayor] en Galiza por noso señor el rey en toda súa jurdiçón et señorío de Galiza.. anno do nasçe- mento do noso señor Jehuchristo de mille et quatroçentos et çinquoeenta et çinquo annos. mazo 2. notario de noso senor el rey nas terras de Maçeenda.º 44. fol. n. Dona Berenguela López. 122r. cortesá formata. de Montes con Riba de Miño et do Ribeiro [d-Avia] et do chaao de Castela et do Búbal et do Bolodesenda et coutos de Doçón.

e Garçía do Campo. 1973. Eynés. Et que seja çerto fazemos convosco esta carta partida per a. c. Et dar- nos edes en cada hun anno quatro fanegas de çenteo per midida dereyta per que conpram e venden na terra.. b.. cortesá. 423 que] borrado por cancelación o. morador enno couto de Piloño. nen subpinoraredes. RX. Mosteiro de Vilanova.º 1385. a dita dona abbadessa. ena qual nos.]. en San Cibrao de Las. et priora et convento do dito moes- teiro. et mays daredes medea fanega de pam da herdade de Louçía. abba- dessa do moesteiro de Sam Pero de Villanova. Ourense. c. que herdaren vosos bees de dereito. DURO. a montes e a fontes. Que a parte que non agardar peyte á parte agardante quinentos moravedís de pena. e outros. nen deytaredes. Et eu. n. Fábrica e capelas do Santísimo. notario jurado de Deça por la iglesia de Santiago [. Catálogo de los documentos privados en pergamino del archivo de la catedral de Orense (888-1554). 18. maio.. et a dúas vozes apús o postromeyro de vos.. et a vosa moller.. nen daredes a nehún <nen> parte del sem noso mandado. . 229 1458. rogamos a este notario. n. Et este dito lugar non venderedes... carta partida por a. pergamiños. damos et aforamos a vos. seendo todas ajuntadas eno noso cabiidoo segundo que avemos de husu et de custume de nos ajuntar. na mesma parroquia. e Vaasco de Monterroso.] et Johán Alfayate. OURENSE. e doce marabedís por dereitura o día de San Martiño.º 21. moradores en [. b. Diego Ares. á súa muller. abadesa de Dozón. por catro fanegas de cen- teo ao ano e media fanega de pan pola herdade de Loucia. que jaz sub sino de Sam Cibraoo das Laans segundo que o vos tragedes a jur e a maao. por día de Sam Martino. 215x245 mm. et se o fezerdes que423 percades por ende o dito foro. Sabeam quantos esta carta virem commo nos. Dona Inés Gutiérrez. ca]pelán do dito moesteiro. e a dúas voces o lugar de Andrade. que firme de seu nome e synal. con todas súas entradas et seydas et perteeças per hu quer que vaam. dona Eynés Gutérrez. afóralles a Rui de Loucia. Roy de Louçía. Inés. que presente está.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 222 222 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites Testemoyas que foron presentes: Johán [. et a carta estee en seu revor. AC. A. convem a saber que vos aforamos o noso lugar d-Andrade. et mays daredes doze moravedís por dereytura.

Et eu. n. fol. Tareixa Varela. 13. Dona Inés Gutiérrez. e a dúas voces o lugar da Lama. viúva de Pedro Amoeiro e filla de García Pérez. a dez e oyto días do mes de mayo. asy outorgamos esta carta e as contiçóns dela en toda a pena sobredita.º 27 e A-15.º 27. et Joán Fernandeσ d-Aaleem. prioresa. anno do nasçemento do noso señor Jhesu Christo de mille et quatroçentos e cin- quoenta e oyto annos. en Santa Mariña de Castro. AA. Roy Gilelmeσ. notario de Deçón et d-Orzellón por meu señor el rey et en todas las súas villas e lugares. A-1. e a catro voces os lugares de Barreiro. Vilanova. et non a gardando que o moesteiro possa tomar seu lugar con quantas boas paranças que nos y tovéremos fectas et demandarnos as maas paranças. fol. (rubricado). no alfoz de Chantada. Pergamiños. notario. 61.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 223 Colección diplomática do mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón 223 Et nos. *231 1461. clérigo de Deçón. por unha fanega de pan. 320x168 mm. o dito Roy de Louçía et Eynés. n. afóralles a Álvaro Fernández de Verdelle. . 230 1458. fol. b. n.º 1704. libro 9 de foros. abadesa de Dozón. SANTIAGO. Testemoyas que estavam presentes: Fernán. e Constanza Pérez. n. Roy Gillelneσ (sic). 386v. case ilexible.º 27. e o muíño de Ponte das Cabras. que levaba García Pérez de Ribela. por nos e por las ditas nosas vozes commo ditas son. no arcediagado de Búbal. atado 3. parroquia de San Xillao de Ribela. a metade de centeo e dous marabedís ao ano. et Beyto Fernandeσ. A-1. d. postos no mosteiro. Ilduara Sánchez. (Signum). Feita a carta enno moesteiro de Deçón. 129v. Notario: Alonso García. á súa muller. EXT. abadesa de Dozón. Dona Inés Gutiérrez. atado 3. avó da forataria. 299r/v. A-1. afóranlles a Leonor García. c. con as testemoyas presente foy et fiz aquí meu nome e synal en testemoyo de verdade que tal he este que se syge. fol. en San Miguel de Melias. que presente foy. na veiga de Viana. A. e Bouzas. cortesá. por dúas puçaas de viño ao ano. Notario: Alonso García. abril. mazo 3. monxa.

302. por dúas fanegas de pan centeo e dous marabedís vellos ao ano. AA. á súa muller. libro 13 de foros. p. n.º 2493. n. c. CT. Dona Berenguela López. 435r. AA. fol. A-1. fol. n. n.º 36.º 2480. 435r.º 29. Santo Estevo de Carboentes. afóralles a Gonzalo de Eiré. A-1. por catro taleigas de cen- teo ao ano. libro 13 de foros. 27. SANTIAGO. fol. Dona Berenguela López. libro 13 de foros. 436v. xullo. b. b. n. n. fol. abadesa de Dozón. abadesa de Dozón. AA. mazo 3. clérigo. FERNÁNDEZ DE VIANA. 301v. xullo. n.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 224 224 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites EXT. fol. 333. parroquia de San Vicente da Grade. *232 1461.º 2464. parroquia de San Xoán de Barrán. Aldonza Afonso. «Problemas». *233 1463.º 46 e A-15.º 29. 319. SANTIAGO. atado 3. fol. A-1. fol. abadesa de Dozón. A-1.º 29 e A-15. por seis marabedís vellos ao ano. Notario: Vasco Lourenzo. mazo 3. d. SANTIAGO. d. 234 1465. A-1. Dona Berenguela López. 129v. n. e a dúas voces o lugar de Quintela. b. 8. A-1. 123. . atado 3. parroquia de San Cristovo da Pena. 130r. fol. EXT. atado 3. fol. postos no mosteiro. afóralles a Suero Mosquera e a unha voz o lugar de Xaxán. EXT. afóralles a Gonzalo Gutiérrez de Temes e a tres voces o lugar do Rigueiro. Notario: Juan López de Eixo.

notario. Afonso de Moure.º 4615. notario púplico en Chantada e seu alfoσ por o señor don Afonso Osorio.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 225 Colección diplomática do mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón 225 A. CT. (Signum). cortesá. e a bosa muller. 23. Testemoyas que estaban presentes chamadas e rogadas:. pergamiños. 285x185 mm. Sabean quantos esta carta de foro vyren commo nos. anno do nasçemento de noso señor Jhesu Christo de mille e qua- troçentos e sesenta e çinco annos. n. n. os medeos á parte que o tever e comprir e os medeos á boσ del rey. Que foron feitas e outorgadas en Santo Estevo de Carboentes. e obligo a min et a meus vees aby- dos e por aber de atender. con outorgamen- to de Aldara Sancheσ.. Eu. de Mondín e Pero Sancheσ e Fernán d-Ougea e Afonso Garçía de Baro e outros. LEIRÓS. e todo esto pago todo o al que y ouber que seja voso. o dito Gonçalvo d-Eyree. E nos as partes rogamos e mandamos ao notario de juso escripto que faça delo dúas cartas de foro aanbas en hun tenor e as syne de seu syno. a tal preyto e conticón que manteñades as casas feytas e cubertas en voo estado. e a outros dos fillos o fillas que anbos ajades de consu. e labredes e paredes vos o dito lugar que se non perca con mingoa de labor e de voo paramento. Catálogo.. RX. Aldara Afonso. e á morte da pustromeira pesoa o dito lugar fique lybre e quito e venparado ao dito noso mosteiro. e donas e convento de o dito mosteiro..FERNÁNDEZ DE VIANA. p. donna Byringela Lopeσ. conbén a saber. a bynte e sete días de julyo. con todas súas entradas e seydas. DURO. abadesa do mosteiro de San Pero de Vylanoba de Deσón. a montes e a fontes. priora. p. que asy vos aforamos commo dito he o noso lugar de Quintela. per huquer que ban su o syno de San Bycenco d-Agrade. comprir e pagar o foro sobredito. E mays nos as partes queremos que qualquer de nos que a esto pasar que perca de pena quinentos moravedís. «Problemas».º 4615. Fondo monástico. a todo o sobredito presente foy con as ditas testemoyas e aquí puge meu synal en testemoyo de verdade que tal he. (rubricado). AC. e obli- gamos aos vees de o dito mosteiro a bos defender con o dito foro a dereito. Gonçalvo d-Eyré. 123. e a pena paga ou non a carta seja firme e vala en seu tempo. que presente estou. estando todas ajuntadas damos a foro e bervo a bos. . e daredes de foro cada hun anno bos e a dita bosa muller e presonas a nos e ao dito noso mosteiro seys moravedís velos por foros e dereitos e dereituras. Et eu. Afonso de Moure. e non abendo filos ou fillas a dúas presonas que erdaren os bees do pustromeiro de bos en dereito. «Vilanova». OURENSE. asy o reçibo de vos pera min e pera a dita miña muller e presonas.

abadesa de Dozón. clérigo.º 15 e A-15. 340x160 mm. fol. CT. todo posto no mosteiro. 8. fol. A-1. carta partida por a. b. por varias fanegas de centeo e un azume de manteiga ao ano.º 1028..º 15. AA. afóralles a Alonso Pérez. setembro. Pergamiños. carta partida por a. 69. b. Dona Berenguela López. EXT. fol. e a dúas voces o lugar de Pele. n. Notario: Juan Soutiño. 123. libro 2 de foros. A. 240r/v. parroquia de Santa María de Carballeda. afóralles a Fernando Gómez de Sanmartiño. Mosteiro de Vilanova. p.c. Maior Méndez. fol. SANTIAGO. FERNÁNDEZ DE VIANA. á súa muller. Pergamiños. n. n. 124r. AA. A-1. 235r/v. abril. abadesa de Dozón.. b..º 520. d. mazo 1. SANTIAGO. abadesa de Dozón. n. «Problemas». por una fanega de pan e dous capóns ao ano ao matrimonio e media fanega máis aos fillos. Vilanova. Mosteiro de Vilanova. n. que tivo Martiño Telleiro.º 1059. 135r. á súa muller. xuño. parroquia de Santa Mariña de Esmeriz. AA. fol. AA. AA. A-1. EXT. SANTIAGO. 172x255 mm. Inés Gómez.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 226 226 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites 235 1472. atado 1. A-1. libro 7 de foros. EXT.. 237 1473. por un adro de centeo e dous marabedís ao ano. Notario: Gonzalo Fernández. Dona Berenguela López. fol. libro 7 de foros. 20. e a tres voces o lugar de Vilarboo. afóralles a Pedro da Nogueira. fol. Dona Berenguela López. 518. 10. Constanza Pérez. A. . *236 1472. corte- sá.c. cortesá. Vilanova. á súa muller. 7. SANTIAGO. ilexible. SANTIAGO. e a catro fillos o lugar de Pereira.

e as vozes darán hũa fanega e meada (sic) de pan e os ditos capoees. a vinte días do mes de abril. notario. nen parte del. b. e darnos edes por foro e renda en quada hun anno vos. asy reçebo este dito foro con as condiçoos en el contiudas su a pena sobredita. E eu. c. . o sobredito Fernán Gomeσ de Samartino. E porque esto seja çerto fazemos con vosco esta carta partida per a. abadesa do dito mosteyro de Doçón. E eu. e Costança Pereσ e Mor Alveσ.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 227 Colección diplomática do mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón 227 Sabean quantos esta carta viren commo nos. escrivano púplico de noso señor el rey e seu notario púplico enna súa corte e en todos los seus regnos. aforamos a vos. como sobreditas son. segundo que avemos de huso e de custume de nos ajuntar. ena qual nos. convén a saber. seendo ajuntadas en noso cabidoo. (Signum). Por tal preyto e condiçón vos aforamos este dito lugar. que o corrregades de casas e o lavredes e reparedes de todo o que lle fezer mester. priora. Gomez de Samartiño. por min e por las ditas minas vozes. e non avendo fillos ou fillas ao tempo de voso finamento que sejan vozes aquelles que de dereyto herdaren os outros bees de vos. e vosa muller en vosas vidas hũa fanega de pan e dous capoos çeva- dos cada día de Natal. sen noso mandado. que firmase esta carta de seu sygno e nome. anno do nasçemento de noso señor Jhesu Christo de mille e qua- troçentos e setenta e tres annos. aba- desa do mosteyro de Doçón. e a quatro vosos fillos ou fillas que anbos ajades de conssu. Que foy feyto e outorgado enno noso moosteyro de Doçón. \Fernán / Gomeσ de Samartiño e a vosa muller. Juan Brabo. e priora e frayras sobreditas rogamos e pidimos a Juan Brabo. porque ha grande tenpo que jaz hermo. con todas súas entradas e saydas. E este dito lugar que vos asy aforamos non venderedes nen deytaredes nen supinoraredes nen daredes a ninhun. Eynés Gomeσ. dona Viringella Lopeσ. e Aldara Sancheσ. que vos aforamos o noso lugar da Pereyra. dona Viringella Lopeσ. a montes e a fontes. a esto sobredito presente foy con os ditos testigos e escriví con mina maao e aquí puge meu sygno e nome en testi- moyo de verdade que tal he. per onde quer que vaa. Fernán Gomeσ. que he su signo de Santa Marina de Carvalledo. notario. que presente soo. Que a parte que non comprir e gardar todo esto que sobredito he que peyte á outra parte que o gardar e comprir dozentos moravedís de pena. frayras do dito mosteyro de Deçón. e se o fezer- des que percades por ende o dito foro. e con toda a jurdiçón que ao dito noso lugar perteeçe. Juan Brabo. Testemoyas que estavan presentes: Pero Sancheσ e Juan Rodrigueσ de Paaços e Pero Veyto.

128r. «Problemas».dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 228 228 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites *238 1474. c. atado 3. Notario: Juan Brabo. A-1. n. fol. fol. A-1. fol. á súa muller. . 517v. abadesa de Dozón. mazo 3. AA.º 2. á súa muller. b. EXT. afóralles a Rodrigo de Piñeiro. n. SANTIAGO. e a dúas voces o nabal de Ranabois. A-1. e a seis voces os lugares do Figueiredo. fol. atado 3. A-1. Notario: Alfonso Vázquez de Lemos. n. SANTIAGO. e tres marabedís vellos ao ano. CT. e a tres voces o lugar de Piñeiro. afóralles a Rui Soutiño. setembro. Estrumil (San Salvador do Río). d. p. libro 7 de foros. abadesa de Dozón. fol. fol. A-1. Violante Noguerol. d.º 17. *240 1481. 129r. n.º 1758. Notario: Alfonso Sánchez. 123. mazo 3. fol. por catro fanegas e media de centeo. clérigo de Santiago de Saa. c. *239 1476. abadesa de Dozón. parroquia de Santiago de Saa. por seis marabedís vellos ao ano. Dona Berenguela López. atado 3. unha de paínzo e catro capóns cebados ao ano e ás voces cinco fanegas de pan e catro capóns. afóralles a Lope de Vilamarín. n. Constanza de Piñeiro. 1435v/1436r. parroquia de Santiago de Vilamarín. fol. b. parroquia de Santa María de Dozón.º 1058.º 17 e A-15. AA. n. postas nos citados lugares. 228. 240r. A-1. 307r/v. atado 3. 13.º 2 e A-15. libro 9 de foros.º 17. Dona Isabel de Ulloa. EXT. Dona Berenguela López. 68. n. por catro fanegas de pan. FERNÁNDEZ DE VIANA. Castiñeiras e Requeixo. n.º 2.

«Problemas». árvores e formaes e señorío. AA. fol. a cada hun ennas súas a meatade. con outorgamento de Aldara Sánchez. e por loitosa trinta marabedís vellos. que son cinco tegas en fanega. n. Fernando de Camba. 1463r/v. damos a foro e a vervo a vos. «Problemas». unha canada de manteiga e catro capóns ao ano. con tal pleito e condizión que os lavredes e paredes ven ou fazades lavrar e tirarlos e despravades de outros lavradores por- que nos e o dito nosso mosteiro ajan seus dereitos aquí contiudos en esta manei- ra. FERNÁNDEZ DE VIANA. A-1. copia simple do século XVII. fol. bosso yrmao. 64. abril. e a dúas pressonas apús de vos anvos. CT. SANTIAGO. assí vos aforamos como dito he os nossos cassares e lugares de Varrigallos e os cassares de Castiguares e de Verlanga he os cassares de Vardeus. e dous cassares ena aldea de Pereira. e o nosso cassar de Varrozela. n. fol. fol. fol. medidas por tega dereita de fanega de terra de Canva. fol. sendo ajuntadas en nosso cavidoo por canpaa tan- jida. 241 1482. E nos avedes a dar de foro e renda en cada un ano. AA. 161. p. monjas.º 36. quais vos nomeardes en vossas vidas ou a tenpo de vosso finamento. 127v. libro 9 de foros. 30. según que os bos trajedes a jur e a mao. según que avemos de usso e de custume de nos ajuntar. c. que estades presente. nossa priora. B. 123. Mosteiro de Vilanova. afóralles a Lope de Taboada. A-1. vos e as ditas vossas perssonas que vieren apús de vos. abadesa de Dozón. suçessible huna con a outra. fol. ao seu irmán. 123. n. 93r/94r.º 36. mazo 2. b. EXT. libro 9 de foros. Dona Isabel de Ulloa. con ha fonte do Covelo. con todas súas cassas he herdades. por medida de Camba. n. e con- vento do ditto nosso mosteiro. A-1. C-21. abadesa do mosteyro de San Pedro de Dezón. atado 2. Lopo de Tavoada. e non sendo nomeadas que sejan bozes deste dito foro dos vossos amigos de aqueles que herdaren os bees de vos anvos de deretto. dona Ysavel de Ulloa. su os signos de San Estevo de Carboentes e de San Martiño de Asperelo. SANTIAGO.º 36 e A-15. SANTIAGO. a montes e a fontes por onde quer que van e perteezcan ao dito noso mosteyro ennos ditos lugares. CT. como se fosse presente.º 1706. e a Fernando de Canva. pagas en cada hun ano en os . que he ausente. 299v. A-1. FERNÁNDEZ DE VIANA. b. e de Mayor Álvarez e de Catalina de Fonseca. onze fanegas de zenteo. Savean quantos esta carta de aforamiento viren como nos. e a dúas voces varios casares e lugares en Santo Estevo de Carboentes e San Martiño de Asperelo por once fanegas de centeo. 304r. d.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 229 Colección diplomática do mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón 229 EXT. atado 2. AA. p.

c e as signe de seu signo. b. . E nos farémosvos este dito foro de paz e defendervos emos en él a dereito. E nos as partes pohemos de pena que qualquer de nos que a esto pasar e o non cumprir e guardar que peite de pena dez mil moravedís. escrivano de cámara de noso señor el rey e seu notario público en a súa corte e en todos seus reynos e señoríos. día martes. e priora e combento este dito foro. e daredes por loy- tossa á morte de cada labrador que se finar en hos ditos lugares trinta moravedís vellos á morte de cada hun. e esto pago o dízimo a Dios. que para elo obregamos. nobo alzado. meu hirmao. He nos avedes a dar por foros e dereitos e loytossas e señorío dos ditos lugares dare- des cada anno huna canada de manteiga. así recivo de bos. E porque seja çerto e non beña en duda outorgamos delo dúas cartas de foro ante o notario e testigos de juso escritos. e obligo a min e a meus bees e das ditas miñas personas e do dito Fernán de Camba de atender e comprir e pagar todas las cousas sobreditas e cada una delas. a dita seño- ra abadesa. so obri- gazón de os vees do dito nosso mosteiro. e á morte de a postremey- ra persona os ditos lugares fiquen livres e quitos ao nosso mosteiro. e Pedro de Cabral e Gonzalbo de Abral. se non vos ou o bosso mordomo. anno do nascimento de nosos señor Jesucristo de mil qua- trocentos e oytenta e dos anos. dellos medios aa parte que o teber e cumprir e medios aa bos del rey. omes de pe do dito Lopo de Taboada. e outros. e a pena paga ou non a carta e foro seja firme e balla en seu tempo. a dita abbadesa e convento.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 230 230 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites lugares de Castiguares e de Verrigallos. Testemoyas que estaban presentes: Gonzalbo Ratón. Afonso de Moure. e por nosas bozes. e Fernán d-Arriba e Gonzalbo de Taide. o dito Lopo de Taboada. hescudeiro do dito Lopo Taboada. e hestta carta hescriví e puji en ela meu nome e signo fiz en testimonio de verdad que tal he. todo o al que Deus der en os ditos lugares que seja vosso durante este dito foro. e seredes voos amigos con fe e con verdade de nos. e de nossa<s> sub- cessoras. en cada mes de agosto ou de setenbro. e Fernán García. ao qual rogamos e mandamos que as firme ambas en un tenor parttidas por a. E heu. por min e por lo dito Fernando de Camba. moradores en Bigo. que presente hestou. paga por cada día de San Juan. en os ditos lugares de Castiguares e de Varragallos. a todo o sobredi- to pressente fui con os ditos testimuñas. midida por canada por que hussan medir en terra de Canba. e non consintiredes que outro señorío entre en os ditos lugares. a trin- ta días do mes de abril. carpinteiros. e quatro capós en os ditos lugares. Eu. clérigo capelán da dita abadesa. Que foi feita e outorgada en o dito mosteiro de Dozón.

309r. e Mor Alves.º 24. posta per vosa custa eno noso mos- teyro de Doçón. ena qual nos. asy vos aforamos commo dito he. Mosteiro de Vilanova. por tal preyto e condiçoõ que vos e os que y moraren por vos que todos sejades os nosos vasallos mandados serventes e obedientes e que corregades boas casas eno dito lugar como se non <pergan> per migoa de lavor e de boo paramen- to. priora.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 231 Colección diplomática do mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón 231 242 1483. EXT. 124v. con todas súas entradas e saydas per onde quer que vaa e le perteesçan aver <de> dereyto. aforamos a vos. n. e a dúas vozes. AA. libro 9 de foros. e Mor Alves mandamos e rogamos a Juán Brabo. as sobreditas dona Ysabel de Ulloa e Aldara Sancheσ. Marina Paas. en todo o mes d-agosto ou de setembre. A-1. e a vosa muller. e non avendo fillos nen fillas que sejan vozes aqueles que <de> dereyto herdaren vosos bees á morte do postromeyro de vos. c. Lopo d-Amoedo. e que nos deades e paguedes en cada hun anno por foro e renda por este lugar que vos asy aforamos sete fanegas de boo çenteo. p. e Aldara Sanchans. e a dúas voces o lugar de Saa de Fondo.. o noso lugar que chaman o lugar de Saaz de Fondo. notario. vosos fillos ou fillas. dona Ysabel de Ulloa. fol. abadesa do mosteyro de Doçón. E este dito foro que vos asy fazemos non vende- redes nen deytaredes nen supinoraredes nen daredes a nihún nen parte del sen noso mandado. Mariña Paz. e daredes en quada hun anno tres netos de boa manteyga e hun boo carneyro por día de San Pero. segundo que avemos de juso (sic) e de cus- tume de nos ajuntar. e a pena paga ou non todavía esta carta fique firme e valla en seu tempo e vozes. SANTIAGO. por sete fanegas de centeo. carta partida por a. outubro. tan solamente por lo huso dos froyto. con- vén a saber que vos aforamos en vosas vidas de todos quatro. Sabean quantos esta carta de aforamento viren commo nos. afóralles a Lope de Amoedo. E porque todo esto seja çerto fazemos convosco esta carta partida per a. parroquia de Santiago de Saa. 23.º 1780.. priora. mazo 1.c. que jaz su syno de Santiago de Saaz. n. SANTIAGO. 6. 264. . DURO. mididas per midida dereyta da terra. Dona Isabel de Ulloa. A. «Vilanova». b. cortesá. fol. 237x210 mm. Vilanova. sendo vasa- los do mosteiro. E que parte que non comprir e gardar todo esto que sobredito he que peyte de pena á parte que o comprir e agardar dozentos moravedís vellos e á voz del rey dozentos moravedís vellos de pena. que a firme de seu nome e a firme de seu syno. á súa muller. Pergamiños. A-15. b. a montes e a fontes. sendo todas ajuntadas en noso caabidoo. fol. AA. CT. e se o fezerdes que o percades por ende. tres netos de manteiga e un carneiro ao ano. abadesa de Dozón.

o dito Joan Lopeσ. A.. María Pérez. que presente soo. cliego (sic). sendo vasalos do mosteiro. Et eu. AHN.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 232 232 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites E eu. Joan Lopeσ. Testemoyas que foron presentes: Fernán de Villa Chaoo. e Gonçalvo da Parte e Pero Parente. Mosteiro de Vilanova. 315x167 mm. a mon- tes e a fontes per huquer que vaa e le perteçan de dereito. 1555/3. notario. Oseira. donna Ysabel de Ulloa. sendo todas ajun- tas eno noso cabiido. e a dúas vozes apús vos. que vos aforamos o noso lugar do Porto.c. e Mor Alves. Juan Brabo. (Signum). que jaz su syno de Santiago de Saa. así que seja voz aquel que erdar os bens á morte do pustremeyro de vos. e sejan anbas sucessível hũa pus outra e sejan semeldue de vos e taes de que nos e noso mosteyro posamos aver os nosos dereitos en paz e en salvo. afóralles a Xoán López. María Pereσ. Que foy feyta a carta eno noso mosteyro de Doçón. e vos. e vosaa muller. combén a saber. cortesá424. parroquia de Santiago de Saa. damos e aforamos a vos. priora. anno do naçemento de noso señor Jhesu Christo de mille e quatroçentos e oyteenta e tres annos. Juan Brabo. abade- sa do mosteyro de Doçón. e as ditas dúas vozes darnos 424 No reverso: Deçón. carta partida por a. e a vosa muller. Clero. Ourense. escrivano público de noso señor el rey e seu notario público en súa corte e en todos os seus regnos. por tres fanegas de pan e un par de capóns ao ano. Sabeam quantos esta carta viren como nos. e Aldara Sancheσ. e non as comprindo nen gardar que o mosteyro posa tomar seu lugar con quantas boas paranças nos en el teeveremos feytas e demandarnos as maas paranças se y forrem. por tal preito e condiçón que sejades nosos vasalos mandados serventes e obedientes e moredes e paredes ben o dito lugar como se non percan os frutos del per migoa de labor e de boa parança. abadesa de Dozón. a esto sobredito presente foy con os ditos testemoyos e con mina mao escriví e aquí puge meu nome e synal fizi en tes- timoyo de verdade que tal he. o sobredito Lopo d-Amoedo. . e a dúas voces o lugar de Porto.. outubro. segundo que avemos de huso e de custume de nos ajuntar. con todas las casas e herdades e cousas a el perteçentes. María Pereσ. por mi e mina muller e vozes sobreditas asy reçebo este dito foro con todas las condiçoos en el contiudas su a pena sobredita. 26. 243 1483. e aquela nom a outra voze. a seys días do mes de outubre. MADRID. Dona Isabel de Ulloa. á súa muller.

º 45 e A-15. e nonna agardando que o mosteyro posa tomar seu lugar e herdades con quantas boas paranças nos y tevéremos feitas e demandarnos as maas paranças. que a firme de seu nome e a sine de seu syno. *244 1486. 127v. libro 9 de foros. n. como sobreditas son. 1. a vinte e seys días do mes d-outubre. e hun par de capós çevados. e Gonçalvo Fereyro da Parte. o sobredito Joan Lopeσ. abadesa de Dozón. cliego (sic). Et eu. outorgo esta carta e as condiçoens dela en toda súa pena sobredita. n. parroquia de San Xulián de Ventosa. n.º 1714. anno do naçemento de noso señor Jhesu Christo de mille e quatroçen- tos e oyteenta e tres annos. atado 2. b.º 45. atado 2. 539r. por trinta marabedís vellos ao ano. E que a parte que non agardar peyte á outra parte duzentos moravedís de pena e duzentos á voz del rey. e a carta este en seu revor. . escrivano público de noso señor el rey e seu notario público en súa corte e en todos os seus regnos. fol. Joan Brabo. b. Feyta a carta enno noso mosteyro de Doçón. e a dúas voces o lugar de Axiaz. (Signum). xullo. 300v. fol. postos no mosteiro. Testemoyas que foron presentes: Fernán de Villa Chaoo. mazo 2. enna qual nos. e se o fezerdes que o percades por ende. mididas per midida dereita da terra. afóralles a Álvaro López de Vilouriz. A-1. donna Ysabel de Ulloa. fol. EXT. notario. E eu. Inés López. n. c. e priora e Mor Alves rogamos e mandamos a Joan Brabo. d. cria- do da abadesa. E este lugar e herdades non venderedes nen deytaredes nen subpinoraredes nen dare- des a nenhún entre del sen noso mandado. que tal he. por mi e por las ditas minas vozes. A-1. tal como o traía Vasco Abellón. AA. 81. Dona Isabel de Ulloa. a esto sobredito presente foy con os ditos testemoyos e con mina maoo escriví e aquí puge meu nome e synal fizi en tes- timoyo de verdade. E que seja çerto fazemos convosco esta carta partida per a. á súa muller. fol. A-1. notario.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 233 Colección diplomática do mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón 233 edes en vosas vidas cada hun anno tres fanegas de pan en todo o mes d-agosto ou de setembre. mordomo do señor de Monterrei. Notario: Jácome Rodríguez de Pedraza. Joan Brabo. SANTIAGO.º 15. c.

por dúas fanegas de pan. A-1. diante da bodega do lagar. 300.º 2489. e a catro voces canto o mosteiro ten en Santa María de Gomariz. n. 674v. postos en Campeliños. fol. fol. *247 1490. libro 13 de foros. afóralles a Xoán de Borraxeiros. parroquia de Santiago de Corneda. EXT. afóralles a Xoán Santeiro. n. e a herdade de Oseira pola oitava parte do viño ao ano duran- te a súa vida e ás voces a sexta. prioresa do mosteiro de Dozón. *246 1489. Ilduara Sánchez. atado 3. n. atado 2. á súa muller. . SANTIAGO. abril. Tamén lle afora un sesego e unha terra para facer unha casa no tarreo da Fonte. e a dúas voces o lugar de Campeliños. 935v. veciños de San Cristovo de Regodeigón. postos no mosteiro. Notario: Rodrigo de Froxil.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 234 234 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites *245 1487. 436r. 329. atado 2. n. Dona Isabel de Ulloa. atado 3. por un par de galiñas e dúas cestas de cebolas e unha de allos ao ano. n. pola cuarta parte da novedad. libro 13 de foros. con poder de dona Isabel de Ulloa. a herdade de Inés González. Constanza Álvarez. AA.º 7. á súa muller. no que estaba unha horta. abadesa de Dozón e Ansemil.º 46 e A-15. b.º 7. fol. e A-1. SANTIAGO. Aldonza Yanes.º 46. fol. Ilduara Sánchez. b. morador en Cabanelas. no que se indica que non se sabe a parroquia á que pertence. abadesa de Dozón. 432v. 127v/128r. 7.º 2462. viúva de Xil de Amoeiro. prioresa de Dozón. Notario: García Fernández de Rendal. afóralles a Martiño Caveiro. n. A-1.º 46. fol. á súa muller e a tres voces un anaco de monte e de bacelo que linda co río. n. EXT. d. A-1. e cinco marabedís vellos ao ano. A-1. AA. por medida da terra de Orcellón. 19. A-1. fol. c. mazo 2. d. c. fol. dúas restras de cebolas e catro mara- bedís vellos ao ano. outubro.

prohibíndolles expresamente que corten a leña que o mosteiro ten nas devesas.º 2436. d. Constanza Afonso. e ás voces tres fanegas de pan. 177. outros tantos de viño e dúas galiñas cebadas ao ano. A-1. á súa muller. A-1. mazo 2. e mais oito marabedís vellos de loitosa. parroquia de Santa María de Dozón. fol. afóralles a Xoán de Codeseda. fol. *250 1491. 433r. abadesa de Dozón. e a dúas voces o casal de Rebordecovo. SANTIAGO AA. 6. Dona Isabel de Ulloa. un azume de manteiga. fol. *248 1490. n. por dúas fanegas de centeo e dez mara- bedís vellos ao ano. abadesa de Dozón. afóralles a Rodrigo Cangado. e a tres voces o lugar de Poutás. parroquia de Santa María de Amoeiro.º 1741. 304v.º 43. A-1.º 43.º 43 e A-15. A-1. n. fol. *249 1491. n. veciño de San Martiño de Cornoces. b. outubro. abadesa de Dozón. c. fol. Notario: García Fernández de Rendal. Sancha Ceveira. n. SANTIAGO. libro 13 de foros. EXT. atado 2. e a tres voces os dous casais de Quintá por seis fanegas de centeo. libro 3 de foros. A-1. fillo de Rodrigo de Santiago e Xoana de Tuiriz. AA. Notario: García Rodríguez. SANTIAGO. agosto. 254. libro 9 de foros. EXT. 517v. 31. Dona Isabel de Ulloa.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 235 Colección diplomática do mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón 235 Notario: Pascual Vázquez. catro capóns e dez marabedís vellos ao ano. á súa muller. por dúas fanegas de centeo. atado 2. n. EXT. setembro. b. b. fol.º 626. n. fol. Dona Isabel de Ulloa. 301. fol. clérigo. 127v. . 9. afóralles a Xoán de Santiago o Mozo. 154v/155r. AA.

SANTIAGO.º 634. n. A-1. AA. e a herdade que foi de Fernando Domínguez por tres fanegas de centeo. un par de galiñas frías e catro netos de man- teiga ao ano. á súa muller. 436r/v. por tres puças de viño rosado ao ano. libro 13 de foros. fol. *251 1492. veciño de Santo Estevo de Carboentes. Inés López de Vilariño. c. 279. A-1.º 39. b. 517v. e a tres voces o lugar de Pumar. afóralles a Gómez Rapela. fol. 5. fol. como xa o traía.º 39 e A-15. clérigo. Dona Isabel de Ulloa. SANTIAGO. n. A-1. Notario: Gonzalo Rodríguez. *252 1492. 123. atado 2. 137. AA. Dona Isabel de Ulloa. 332. fol. á súa muller.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 236 236 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites Notario: Gonzalo Rodríguez. d. fol. b. parroquia de Santa Comba do Trevoedo. afóralles a Xoán Martínez. 156r/v. A-1. escudei- ro.º 39. A-1. AA. parroquia de Santo Estevo de Carboentes. 4. fol. p. n. Notario: Gonzalo Rodríguez. abadesa de Dozón. CT. b. mazo 2. n. e a tres voces o casal de Carreira. FERNÁNDEZ DE VIANA. n. libro 9 de foros. atado 2. unha de trigo. libro 3 de foros.º 2492. fol. EXT. 127v. clérigo. EXT. agosto.º 1732. fol. EXT. n. SANTIAGO. . María Pérez. «Problemas». 303v. abadesa de Dozón. veciño de Ribadavia. agosto.

fol. Et eu. 86. (rubricado). criado do abad de Lousada. n. n. libro 13 de foros. fol.MIRAMONTES CASTRO. fol.º 47. b. anno del nasçemiento de noso señor Ihesu Christo de mille e quinentos annos..º 47.. SANTIAGO. pagadoiros por San Xoán. 254 [post 1492-1504]. mazo 2. Luis de Bobadela. AA. n. cortesá formata. que al otorgamiento de esta carta de foro con los ditos testigos presente foy e la escripví por rogo das ditas partes. A Peroxa. Os reis don Fernando e dona Isabel confírmanlles aos habitantes do couto de Dozón as exencións fiscais confirmadas por Xoán II. En confirmación de Carlos III.º 47 e A-15. que he tal.. escudeiro.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 237 Colección diplomática do mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón 237 253 1500. moradores en Barrán. e por ende fize aquí este meu nome e syno. en testimoyo de verdad. A-1. maio. genrro de Juan Pereyra. traspásanlles o foro que tiñan do mosteiro de Dozón en Barrán a Xoán de Anllo e á súa muller. n. «Catálogo da documentación». por once fanegas de pan e un carneiro castrón ao ano. 327. n. c. A-1. a vynte e nove días do mes de mayo. 172x265 mm. d. e Fernando de Vande.º 2487. Afonso de Touves. A-1. 128r. B. 120. notario. AA. 29. . ilexible en case a súa totalidade. escripvano e notario prúvico de las terras e seño- ríos del manífico señor conde de Ribadavia y adelantado mayor del reyno de Galizia por el rey e reyna. n. Inventario. nuestros señores. morador en Amoeyro. (Signum). e otro tanto queda enmeu registr. atado 2. SANTIAGO. 29-12. EXT. 307v. e a súa muller. Afonso de Touves. 435v. RX. Museo Provincial. PONTEVEDRA. e Fernán Carrillo. Pergamiños. atado 2. Maior Rodríguez. A. Vilanova. [.] Que foy otorgado en la casa de la Peroja.º 12. fol. FORTES ALÉN.º 15. Guiomar de Novoa. Testigos que foron presentes: Álvaro de Canpo. Colección Sampe- dro.

. conde e condesa de Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina. de Cerdeña.º 225). fecha en esta guisa: (Inclúe n. de Murcia. de Mallorcas. de Córcega. de Galicia. de Secilia. de Jaén. de Valencia. de Aragón. nuestro señor padre. de Toledo.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 238 238 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites <Sepan quantos> esta carta de privilejio e confirmación vieren como nos. de Gibraltar. don Fernando e dona Isabel. duques de Atenas. conde de Roysellón e de Cerdania. marqueses de Oristán e de Gociano. vimos una carta de privillejo del rey don Juan. de Sevilla. escrita en pergamino de cuero e sellada con su sello de plomo pendiente en filos de seda a colores e libra- da425 por los sus concertadores e de otros oficiales de la su casa. que santa gloria haya. de León. de las islas de Canaria. 425 librada] por firmada. por la gracia de Dios rey e reyna de Castilla. del Algarve. de Granada. de Córdova. de Algecira.

dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 239 REXESTOS .

dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 240 .

1123. por dez soldos. 8. polo servizo que lles prestaron. véndenlles a Pedro Godestez e á súa muller.. 6. Adosinda Martínez. 3. Paio Sesnándiz. unha herda- de en Liñares. 12.. decembro. por cincocentos soldos. marzo.. 10.1106. danlles a Suero Pérez e á súa muller. 5. freguesía de Santa María de Graba. 11. Gudesteo e Pedro Velázquez véndenlles a Pedro Gudesteiz e á súa muller. decembro. Pedro Muniz. coa súa irmá. Arias Luz pacta con Suero Pérez e a súa filla. Guntrodo Suárez..1133. a vila de Castro. Toda González. freguesía de Santiago de Pocasolis. Martiño.1097. por dous cabalos valorados en cento sesenta soldos. Godina Arias.1145. por un cabalo valorado en dous marcos de prata.. unha herdade en Carragoso..1082. 7. abril.. 20. por trinta soldos. 29. freguesía de San Cristovo da Pena.. Leodegundia. freguesía de Santa Baia de Silleda.1084. Sonegildo e a súa muller. Pedro Afonso e Odrocia Cresconiz cos seus fillos véndenlles a Froilán Arias e á súa muller. Paio Vimáraz véndelles a Paio Martínez e á súa muller. 4. a herdade da Vilamoura. novembro. 27. por cincuenta soldos. Mariña Arias. 18. Elvira. outubro. por douscentos marabedís. 9. sobre unhas herdades en varios lugares. agosto. varias herdades en Arcos.1097.1116.. Onorico Froilaz e os seus irmáns véndenlle a Paio Martínez a terceira parte dun casal en Fonteboa. Mariña Arias. unha herdade na freguesía de San Salvador de O. febreiro. novembro. 10. e o seu marido. 22. Tareixa Rodríguez. 19.1085. 29. Ilduara Cresconiz e Luz Arias véndenlle a Guntrodo Suárez unha herdade en Meitiriz. 5. O conde don Rodrigo Ovéquiz e a súa muller. novembro.. Pedro Suárez cambia coa súa irmá Guntrodo unha herdade en Quintá por outra en Pazos de Monte. febreiro.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 241 1.. 27.1137. Guntrodo Suárez. unha herdade en Cenamir. 18. doan ao seu afillado Pedro Osórez. Paio Velázquez véndelle ao seu irmán. varias herdades en distintos lugares. 2. Paio Oduariz e Eiloni Muñiz véndenlles a Logildus Luz e á súa muller. .1106.. por cincuenta soldos. fillo de Osorio Muñiz.

abadesa de Dozón. 1. por dez soldos. unhas herdades en Abeancos e Ventosa.1154.. debajo del monte Cota.. 19. todo o reguengo da vila de Reza. en Búbal. Lugo. devajo del monte Navego. 24. todo per- tencente á igrexa lucense. *16. a súa irmá Toda e outros cam- bian con Guntrodo Suárez.[post 1154. San Miguel de Riobó e San Paio de Senra.. *14. María Pérez dálle á súa irmá todo canto ten en Deza.1160. el tes- tamento con el que había dotado el monasterio y lo recive debajo de su amparo».dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 242 242 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites 13. Búbal... constrúe e dota o mostei- ro de San Pedro de Dozón.Lugo. «Fernando II da a la abadesa de Dozón. O presbítero Xoán e a súa irmá e concuñada María Muñiz danlle ao mosteiro de Dozón a igrexa de Santo Estevo de Carboentes. María Pérez e os seus fillos véndenlle a dona Guntrodo Suárez a vila de Axiaz e Río por unha vaca. abadesa de Dozón. marzo. novembro. Aragunta Fernández. . 31. decembro. Guntrodo Suárez funda. y en Piñor». en Camba. 17. no territorio de Búbal. 20. novembro. *25. según pasa el río Miño por junto a la aula de Santiago de Caracedo. dona Tareixa Pérez. novembro.. don Guido. 27.. *19. Xuízo entre Fernando Odáriz e Guntrodo Suárez sobre a herdade de Rioseco.[1158]. «Venta e donación de Luzio Lugildiz a doña Guntrodo. maio. Palencia. 15. Afonso VII concédelle á abadesa Guntrodo Suárez as igrexas de Santo Estevo de Carboentes. A abadesa de Dozón.[1161]. «Breve del cardenal Jacinto. Lugo. doña Teresa Pérez.[¿1155?]. junto al aula de San Esteban de Carboentes». de las heredades de Rioseco.1167. O bispo de Lugo. abade- sa de Dozón. por outras en Ventosa e Asma. 5. concerta con Pedro Fróilaz Cercelo sobre a herdade do reguengo de Dozón cedéndollo e obrigando a este a pagar ao mosteiro un cuarteirón de cebada. Bardelás. abadesa de Vilanova.1169. Lugo. Urraca Suárez véndelle a Guntrodo Suárez unha herdade en Agrosagro. e ao seu convento diversas herdades en Camba.. Baroncelle. 22. Guntrodo. Tabeirós. 1. a metade de Santa Baia de Camba. legado ‘a latere’ en los reinos de España. *21.. en total trinta soldos. 23. seis soldos e un moio de pan..1155.. setembro.[1144]. 12]. e o cabido da catedral dan- lles a dona Guntrodo Suárez. Guntrodo Suárez. 26. por donde pasa el río Arnego.1156. 26. San Martiño de Asperelo..1155. y de una here- dad en Mariñaos.. decembro. 5. 26-ante 1155. marzo.1159. 29. xunto á igrexa de San Xián. y a su convento. e a herdade de Arcas.1152. a favor de doña Guntrodo Suárez. abril. la mitad de la iglesia de Santiago de Saa con dos servicios. freguesía de Santo Estevo de Carboentes. Santiago.. 8. en que le confirma todas las gracias y privilegios reales. 18. 13. Fernando II dálle á abadesa de Dozón. decembro.1170.. Fernando II dálle á abadesa de Dozón. Camba e noutros territorios. decembro. Santiago de Arnego. na ribeira do Miño.

Dona Maior Pérez. 37.. Toda Pérez. dálle ao mosteiro dous casais en Barrán.1192. Tareixa Arias fai carta agnitionis de varios casais en favor de dona Urraca Gómez. e os de Piñeiro e Saa. xaneiro. Cudeiro.. 39.1170.1191. abadesa de Dozón. la tercera parte de Santa María de Dozón y el lugar de Piñeiro. 38... 43. «Doña Mayor Pérez da a doña Toda.1195.[s. León. unha parte de monte que o mostei- .1217. os seus fillos. y a su monasterio. 22. Sancha Gómez dálle á súa irmá Urraca canto ten en Alfonselle a cambio dunha copa de prata... decembro. a cambio de cento cincuenta soldos. [abril ou maio]. a metade da igrexa de Santiago de Saa. 16. Urraca Gómez. A abadesa de Dozón. XII]. 40. abadesa de Dozón. XII]. maio. 35. una tercera y una cuarta parte de la iglesia de San Pedro de Cudeiro. Guntrodo Eanes.. 2. renuncia á demanda que tiña interposta contra o mosteiro de Sobrado sobre a herdade de Rogitorio e os castiñeiros que alí había. abadesa.. monxa de Dozón. 21. e o seu convento polo que o primero lles dá a herdade de Auria. jurisdicción y derechuras».1205. XII]. fai manda de todos os seus bens. durante su vida. en varios lugares.[s.1224. Gómez Pérez e a súa muller cambian coa súa irmá. irmáns e irmás danlle á abadesa de Dozón. agosto. 44. feita pola monxa Guntrodo Suárez.. Carta de dotación do mosteiro de Dozón. abadesa de Dozón. y a su monasterio. Fernando II concédelle ao mosteiro de Dozón o privilexio de couto. Pacto entre o cabido da catedral de Lugo e dona Toda. dona Toda.. abadesa de Dozón. mais unha terra entre Búbal e Barrela.. Dona Urraca Bermúdez. 41. dona Tareixa Pérez. e Fernando Gutiérrez polas herdades de Piñor e Santa Baia de Camba. marzo. «Munio Fernández da a doña Toda. dona Urraca Gómez. 29. abadesa de Dozón. Noticia das herdades que deu Paio Martínez á súa muller. agosto.. «Munio Fernández da a doña Toda. Bermudo Pérez dálle en peñor á abadesa de Dozón a her- dade de Sande por unha débeda de cincuenta soldos. novembro. dos terceras partes de Santa María de Dozón y el lugar de Piñeiro». Preito entre a abadesa de Vilanova. 30. maio. 28. *31.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 243 Rexestos 243 segundo confina coa igrexa de Santiago de Carracedo. *36.1170. dos casales en Ríomalo y uno en Senra».. Fernando Pérez e a súa muller. dona Guntrodo.. con todas sus pertenencias. 32. coa relación dos bens. XII]. un casar enteiro en Amedo.-1173.. 1. e o mosteiro de Dozón. *34. 33.[s.1188. reciben a perpetuidade da abadesa de Dozón. con todo o seu reguengo..[s.1192. valorada en noventa e oito soldos. co consentimento do seu fillo Paio Muñoz e en presenza da súa irmá dona Toda. 42. por un canon anual de vinte soldos. xaneiro. unhas herdades en Santiago de Arnego e Santalla de Artoño.1194.1220. A cambio el convento le da. 1. Ilduara Pérez.

. Sancha García. Mariña.1248. Tareixa Arias. por dezanove soldos. sendo vasalos do mosteiro. Dona Sancha. 54. e a súa nai. por mil trescentos soldos. maio.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 244 244 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites ro ten en Vilamarín para que a poñan en cultivo nos próximos cinco anos. Guntrodo Fernández. sendo vasalos do mosteiro...1259. con reserva de usufruto. 52. 48. Testamento de dona Urraca Gómez. 1. toda a herdade que tiña en Agrosagro. Dona Sancha Fernández. Sancha Pérez fai pacto con Pedro Eanes sobre cinco leiras que ten xunto a Ponte Arenteiro pola cuarta parte da produción e cinco soldos ao ano. dona Maior. dálles «ad vitam» a Martiño Martínez e á súa muller. Afonso IX concédelle ao mosteiro a metade da igrexa de Santa Baia de Camba. véndelle a don Pedro García. per- mítelle á monxa Sancha García dispoñer de canto ten. sendo vasalos do mosteiro. 53. «reservato usufructu». freguesía de San Miguel de Goiás. 46.1229. e a prio- resa de Chouzán.. Dona María Muniz dálle á súa filla. setembro. vende. monxa de Dozón. Limia. 51. fai «placita» con Martiño Eanes.. Mosteiro de Vilanova de Dozón. 45. polo que lles dá a ambos durante a súa vida un casal despoboado na Torre. 13. 50. baixo diversas condicións.. setembro. Melón.1262 [ante maio.1244. 55. Mariña Pérez. devolveranllo tras a súa morte con outro en Agrosagro. co consentimen- to da abadesa do mosteiro de Dozón. xuño. Dona Sancha Fernández. abadesa de Dozón. 19]. setembro. Fragmento da investigación feita por dous homes bos para decidir no preito presentado entre a abadesa de Dozón. Búbal e Andrade.1259. freguesía de Salvador de Barbantes. 49.1256. 18. un casal en Munín. a súa muller e os seus fillos e tras a súa morte a terceira parte. por sesenta soldos. el. Maior Sánchez.. parroquia de Santo Estevo de Carboentes. sobre os bens da monxa Urraca Eriz. dálles «ad vitam» a Pedro Eanes e á súa muller. abadesa de Dozón. véndelles aos seus irmáns. agosto.1255.. por setenta soldos ao ano.. Sancha Fernández. 57. abadesa de Dozón. dálles «ad vitam» a Pedro Martínez e á súa muller.[entre 1238-1251]. ao mosteiro de Oseira as tres quintas partes do casal de Paraíso.. un moio de centeo. que xa lle dera anteriormente Fernando II. abade de Oseira. 19. A monxa dona Toda. Maior Fernández.1226. freguesía de San Martiño de Pazos. dona Eximia de Campo. sendo vasalos do mosteiro de Dozón.. xaneiro. debai- xo do monte Navego e xunto ao río Arnego. 47. Dona Sancha. María e Pedro Fernández. dous cuarteiros de paínzo e seis soldos ao ano. 16.1251. 56. abadesa de Dozón. no que fai varias mandas ao mosteiro de Dozón. o casal que ten en Pazos de Monte.1259. filla de Fernando Rosado.1262. clérigo do mosteiro. setembro. abadesa de Dozón. 13. por seis cuarteiróns de pan. .. pola terceira parte do froito e cinco soldos ao ano. e outras condi- cións. setembro. o casal de Outeiro. sendo recibidos como familiares do mosteiro.. Mosteiro de Aciveiro. un casal en Barbantes de Alence. A abadesa de Dozón. varias herdades nas terras de Lemos.

todos los derechos que pertenecían al rey en el coto de San Estevo. salvo os especificados. e mais unha taleiga de castañas verdes. o casal que posúe o mosteiro en Reza. dálles de por vida a Afonso Eanes. faille «placita ad vitam» a Pedro Eanes e á súa muller. 65. polo que lle debía dar ao ano un xantar... o día de San Pedro... por cento corenta soldos afonsinos brancos ao ano. Dona Sancha. Mariña Pérez.. abril. por San Martiño. 64.1267. maio.1265. «Sancho IV concede a doña Teresa Rodríguez.1286. fre- guesía de San Cibrao de Las. y en todas las demás heredades que tenía. freguesía de San Cristovo de Lobelle. duran- te as súas vidas. xullo. freguesía de Santa María de Dozón. á abadesa e aos que a acompañasen. pola terceira parte do froito. por trescen- tos oitenta soldos afonsinos brancos. 67. *68. capelán de Bobadela.[1275-1286]. 63. e aos seus dous fillos.. abril. Un clérigo recoñece que o beneficio de San Xillao de Ribela é de padroado e presentación do mosteiro de Dozón. un almude de viño e outros produtos. canto ten en Vilar de Mulleres. 2. confirmando al mismo tiempo un privilegio de Alfonso VII». Maior Fernández dálle ao mosteiro de Dozón oito casais en varios lugares para que a comunidade poida dispoñer de viño ao ano.1266. [. María Fernández. debendo de tratala tras a súa morte como a unha compa- ñeira e facerlle un aniversario.. febreiro. pola metade dos froitos ao ano. Domingo.].]. 2... abadesa de Dozón. 5. ministro da orde francis- cana na provincia de Santiago. Sancha Fernández. Sancho IV confírmalle ao mosteiro de Dozón o privilexio de couto outorgado por Fernando II. Dona Sancha. así como albergue para as cabalgaduras. [..1274. Pedro e Mariña. abadesa de Dozón. 28. para a «vestiaría». xullo.. o inter- cambio de oracións e a participación de ambos os cenobios nos bens espirituais. setembro. 66.1280. Dona Sancha Fernández.. dálles a Xoán Domínguez. o casal de Alemparte.[1286]. véndelle a Maior Fernández.. sendo vasa- los do mosteiro e pagando loitosa. Frei Paio. co permiso da abadesa. a herdade que comprou de Vidal. muller do carniceiro de Ourense Pedro Domínguez. á súa muller. Vilanova de Dozón. Ourense. solicita da abadesa de Dozón. de Xoán Gutiérrez e de Maior Pérez. 69. Santiago.1270. unha cea e albergue. 62. afóralle perpetuamente a Domingo Pérez.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 245 Rexestos 245 58. 15. Mariña Eanes. 21. «vestiaria» do mosteiro de Dozón. 25. abril. e a outra persoa o lugar de Barrela.1283. sendo vasalos do mosteiro.. dona Sancha Fernández.. no mes de agosto. pola metade do viño e a terceira doutros produtos ao ano. abadesa de Dozón. abadesa de Dozón. sobre un casal. con diversas especies animais para repo- boalo. 61. Burgos.1281. o seu irmán. en recoñecemento. *59.. polo que lles dá o casal das Nogueiras. María e Urraca Pérez. 60. que era del monasterio. Acordo realizado pola prioresa de Dozón. Sancha Fernández. abadesa de Dozón. Dona Constancia Fernández dálle «post mortem» á aba- desa de Dozón. Sancha Fernández. .1277. fregue- sía de Santiago de Toubes.

dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 246 246 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites 70. Busca realizada por Fernando Yáñez de Garañanes. marzo. e ao seu fillo. que teñen do mosteiro de Dozón.. 82. *72. abadesa de Dozón.. o casal que o mosteiro ten en Pazos de Monte de Alende.. así como nos mosteiros e con- ventos desas dioceses. en el coto de Dozón».1291.1301. Tui e Lugo. 20. o casal de Alemparte. afó- ralles a Pedro Domínguez. cinco soldos e outras espe- cies ao ano. 73. dálles a Fernando Domínguez.. vende a Juan García de Cerbaña. *80. novembro.marzo. en función do seu mordomado. Xoán Vidal. na que consta que o mosteiro de Dozón pagara as décimas dos seis últimos anos do rei Afonso X. agosto. para que as teñan durante a súa vida e.. *78..1306. abadesa de Dozón. por cinco moios de pan. Dona Tareixa Rodríguez. Dona Tareixa Rodríguez. Sancha Pérez. a quinta parte de dous casais en Vilarello e outras propiedades.. freguesía de Santa Mariña de Esmeriz. maio. Resultado da busca que fai Lourenzo Pérez. xaneiro. as partan as súas irmás. a herdade de Vilariño. Dona Tareixa Rodríguez. Salamanca. tras a súa morte. 71. «Nuño Gómez. 74. abadesa de Dozón. freguesía de Santo André do Castro.[post 1287. escribán do rei. febreiro. para que poida realizar avinzas cos recadadores dos décimos no arcebis- pado de Santiago e nos bispados de Ourense. 22. todo lo que tenía en Santiago de Sa.1301. 79. «Juan García vende varias propiedades en Santiago de Sa. juez de Deza. Pedro Núñez e a súa muller. Fernando IV prohíbelles aos recadadores das peitas reais en Galicia que atropelen os dereitos do mosteiro de Dozón. febreiro. [. freguesía de San Martiño de Pazos.1306. Sancho IV dálle poder ao seu escribán.1297. San Andrés de Vilarello. á súa muller. .1303. unha regueifa e tres galiñas ao ano. San Andrés de Vilarello y San Salvador de O». Lourenzo Pérez. María Paz.. á súa muller. Urraca Pérez.. Mariña Anes.1295..1302.. freguesía de San Miguel de Goiás. e un casal en Barreiros. 2. aba- desa de Dozón.1300. 25. 81. Urraca Pérez. por dous cuartillos. 76. 3-ante 1291].. Carta-recibo que lle dá dona Tareixa Rodríguez. xaneiro. en San Miguel de Buciños. das contas que lle rende Pedro Pérez da Lama e a súa muller.1287. «Traslado de la donación y confirmación que hizo el rey don Fernando IV de la donación que hizo don Sancho del coto de San Pedro de Villanueva de Dozón». canónigo de Santiago.]. xuíz en Búbal e Castela.. freguesía de San Vicente da Grade. o casal de Quintela. *75. traspásanlles a Fernando Fernández e á súa muller. 29.1304.. dálles por vida a Fernán Fernández e á súa muller. e a unha voz o casal de Vilarbó. 77. 10. marzo. sobre as exencións que tiñan os habitantes do couto de Dozón. 26.. e afóranlles a herdade de Loureiro Hermo. sendo vasalos do mosteiro. «Provisión de Sancho IV por la que manda que no se cobre pecho alguno al monasterio de Dozón». Mariña Pérez.

«Cambio entre los monasterios de Oseira y Dozón anexo a este monas- terio. salvo os reservados á sé apostólica. viúva de Xoán Gómez de Señorín.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 247 Rexestos 247 83.1323. 23. abadesa de Dozón.1328.1333.. Vilanova de Dozón.1310.1332. pola metade do viño. 8. Valladolid. durante as súas vidas o casal de Barrela. 31. que lles confirmara. abadesa de Dozón. novembro. á súa muller. 6.1316. ter recibido certa cantidade en préstamo coa garantía duns bens en Piñor. dálle licenzas ao confesor das monxas do mosteiro de Dozón. oito de castañas e un xantar ao ano. muller de Rui García de Froyaes. para que poida absolvelas de cal- quera pecado. abadesa de Dozón.. Fernando IV confírmalle a Dozón as doazóns e privilexios doutros reis e persoas particulares e a xurisdición do dito couto.. en San Paio de Bóveda». 7. dálle «post obitum» ao mosteiro.. agosto.1311. abade- sa de Dozón. sendo entón a terceira parte.1318. 20. e a unha voz o casal de Rioseco.. Piñor. xuño. Pacto entre María Piñeira. agosto. tres celamíns de trigo. 8. abadesa de Dozón afora a Pelayo Martínez la heredad de Chacín. freguesía de San Cristovo do Az. 84. don Berenguel. 92. Tareixa Anes. Sancha Peláez de Sello renuncia aos dereitos que tiña sobre dous terzos do casal de Vilar.1328. Maior Afonso. freguesía de San Cristovo da Portela. á súa muller e aos seus fillos. das noces e do pan.. Bidueiros. para a «vestiaría». sendo vasalos do mosteiro.1326. maio. freguesía de Santiago de Cangas. salvo se lle dan a semente do pan. 97. fillas da outorgante. «Sentencia en favor del monasterio de Dozón sobre el lugar de Outeiro. 94. e Coreixas.. 12. canto ten en Cristimil. Fernando IV.. en San Estevo de Carboentes. e as irmás Aldonza. freguesía de Santa Cruz de Arrabaldo.. Xoán Domínguez da Parte véndelle a dona María Fernández. sobre diversas propiedades. 85. O bispo de Tusculano. freguesía de Santo Estevo de Carboentes. Toledo. xullo. las leiras de Terlaes y la heredad del coto de San Estevo». Mariña Mel recoñece que lles debe a Maior e Aldonza Arias.. 24. Dona María Fernández.. xuño. 30. monxas de Dozón. o casal de Xordes e outros bens . das castañas.. «Doña Mayor Fernández. 88.. afóralle a Fernando González. pola súa vez.1332. 20. canta herdade ten por parte do seu fillo e da súa muller en Agrosagro. *93. escudeiro. afóralles a Amaro Pérez. maio.. e Tareixa Eanes. Domingo e Xoán Pérez. freguesía de San Salvador de O. outubro. Afonso XI confirma as exencións fiscais dos habitantes do couto de Dozón. monxa de Dozón. *95. afóralles a Xoán Pérez.1334. *87. por seiscentos soldos.. agosto. Dona María Fernández. 91. por un moio de cebada. *86. Dona Tareixa Rodríguez. viúva de Rui Lourenzo de Camba.1312.1330. Malausan. monxa de Dozón. 90. pertencentes ao mos- teiro de Dozón. 4. 96. el lugar de Mariñaos. [xuño]. en Santiago de Arnego. outubro. Testamento de Elvira Fernández.[1330]. por el que el primero da al segundo el lugar de Mizoite a cambio del de Sever». 89.

a parte que lle corresponde nos casais de Piñor.. a herdade que o mosteiro ten en Chacín. monxas de Dozón. agosto. abadesa de Dozón. e Castrelo. 20. monxas de Dozón. canto ten en Piñor.1346. 30. «Obligación que hicieron los vecinos de los lugares de Carboentes. Mencía Ares de Casares. 101. 102. agosto. freguesía de San Xoán de Barrán. marzo. e aos seus dous fillos. Afonso XI recórdalles aos seus funcionarios en Galicia que ten baixo a súa protección o mosteiro de Dozón. en San Salvador de O. por la cuar- ta de lino al año». Maior e Aldonza. setembro. San Mamede da Canda e Santiago de Vilamarín. Constanza Rodríguez. 98. o casal de Andrade e a casa e leira da «Buçaceira».. Aldonza e Maior. fregue- sía de San Cibrao de Las. a la abadesa doña María Fernández de sujetarse al embargo de los maniños.. María Martínez. Dona María Fernández.. Fernando Vázquez.. 99. peñorar. *104. y éstos consienten que. arrendar ou cambiar unhas herdades que os tres teñen en Guimarei. 2. pola metade de todos os froitos ao ano e outras condicións. «Carta ejecutoria a favor del monasterio de Dozón sobre bienes y los maninos del coto de Carboentes. freguesía de San Paio de Bóveda.[1344].1347.. véndelles ás súas irmás. 107. sobre o pago de certas rendas por unhas her- dades na citada freguesía. Maior e Aldonza. con licenza do seu marido. cuando muera alguna persona sin hijos. siendo abadesa doña María Fernández». 9.. y a su hermana. afóralles a Pedro Martínez e á súa muller. Dona María Fernández. freguesía de San Xoán de Barrán. agosto.1347. por cincuenta e cinco libras. «Doña María Fernández. fre- guesía de San Cristovo de Cea. afora a Mayor Rodríguez. freguesía de San Lourenzo de Vilatuxe. outubro. Gonzalo Fernández e Francisco Pérez. el lugar de Castro. e Castrelo.. . como as levaba en foro o seu marido.1346.. [. 106.1347. por seis fanegas de pan e vinte soldos ao ano. priora del monasterio. *108. según la costumbre que de ello tenían de más de cien años. 29. que se anuncia ser coto del monasterio de Dozón. San Cristovo de Cea. 10. sendo abadesa de Dozón dona María Fernández. por cincuenta e cinco libras. viúva de Fernando Pérez de Andrade. abadesa de Dozón. ¿1? Sahagún.1344. Santa María de Louredo. afóralles a Viviana Fernández. *100. 105. gratuitamente..dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 248 248 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites en San Xoán de Piñeiro. 103... xuíz en Camba.1347. «Mandato por el que don Bastián Pérez ordena que los vecinos del coto de Dozón paguen el maniño al monasterio».1346. Ribadavia.]. uns noutros. Paio Ares renuncia a todas as demandas que tiña con- tra as súas irmás. abadesa de Dozón. com- prometéndose ademais mutuamente a vender. durante sus vidas. la abadesa apreciaba todos los bienes raíces en la venta que valían y los entregaba al pariente más cercano. 24.1340.1346. sendo vasalos do mosteiro. Paio Arias véndelles ás súas irmás. por razón de varias herdades. Sentenza ditada por Xoán Pérez da Parte. xaneiro. monxas de Dozón. y la heredad de Bidueiros. parece que por no querer sujetarse a ésto los querían desaforar de sus tierras y por eso se obligaron». contra uns veciños de Carboentes. en San Cibrao de Castrelo e San Cristovo de Cea..

abadesa de Dozón. «Doña Mayor Rodríguez. marzo. 22. por tres celamíns de centeo ao ano. freguesía de San Mamede da Canda. o casal Dónego. 30.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 249 Rexestos 249 109. *120. Estefanía Sánchez. afóralles a Xoán Louriño. febreiro. xuño. . durante a súa vida. abadesa de Dozón.. tres libras e media.1351. o casal de Belelle.. por cinco taleigas de pan ao ano. freguesía de Santa María de Dozón. 115.1352. Mosteiro de Vilanova.1349.. 113. afóralles a Xoán Domínguez do Castro. un almude de viño e trece pans brancos por foro ao ano e corenta pares de diñeiros por loitosa. por diversas especies. en San Paio de Loeda. freguesía de Santiago de Catasós.1350.1353. 118. freguesía de Santo Estevo de Carboentes. Cea. afóralles a Gonzalo Anes. outubro. abadesa de Dozón. Dona Maior Rodríguez. e o casal de Ventosa. e o casal de Santiso do Fondo. Santo Estevo de Carboentes. 112. Mosteiro de Vilanova. e a un fillo o casal de Cas don Figueiro. febreiro. 110. Dona Maior Rodríguez. coa condición de que tras a morte do aforador pague a renda á freguesía de Santa María de Dozón. por cinco oitavas de pan e dúas regueifas ao ano.. Testamento de Pedro Ares en favor do mosteiro de Dozón.1355... sendo vasalos do mosteiro.. Mariña Pérez. 23. 15. e a unha voz o casal de Outeiro de Guimarei. xuño. 116. pola metade do froito se lle dan a semente. más cuarenta maravedís por luctuosa».1353. 119. Dona Maior Rodríguez. 15. afóra- lles a Xoán Martínez. 25. 25. 26. á súa muller. e a dúas voces os casais que o mosteiro ten en Xaxán. Mariña Pérez. febreiro. monxa de Dozón. abadesa de Dozón. Dona Maior Rodríguez. Asperelo. Lope. 30.. freguesía de San Pedro de Xurenzás. Xoán Pérez arréndalle a Domingo Pérez durante a súa vida canto ten no lugar de Piñeiro. 117. por siete talegas de pan y tres maravedís viejos al año. 30.1353. por cinco oita- vas e media de pan ao ano. e senón a terceira parte. Dona Maior Rodríguez. por dous moios de cebada e dous de serodio ao ano. sendo vasalos do mosteiro. Sancha. abadesa de Dozón. e tras a do foratario pase a propiedade á citada parroquia. freguesía de Santa María de Dozón. aba- desa de Dozón. freguesía de San Cristovo da Pena. afóralles a Gonzalo Rodríguez e á súa muller. muller de Paio Arias. sendo vasalos do mosteiro. aba- desa de Dozón... afóralles a Xoán Martínez de Santo Estevo de Carboentes e a dúas voces.. febreiro.1348. Fragmento dunha carta de venda.[mediados do XIV]. que sexan os seus fillos. e a dúas voces o lugar de Pereiro. freguesía de Santiago de Corneda. 114. xullo.. Dona Maior Rodríguez. clérigo de San Cristovo da Pena. o casal de Outeiro. Mosteiro de Vilanova. Testamento outorgado por María Fernández. sendo vasalos do mosteiro. 25. afora a Constanza Fernández y dos voces la mitad del lugar de Barrio. á súa muller. xullo. Vilanova. 111. que aumentarán coas voces. freguesía de San Lourenzo de Vilatuxe. xuño. á súa muller.1355. Mosteiro de Vilanova. Álvaro e Ilduara Sánchez e outros danlle á súa tía. freguesía de San Román de Santiso.1348. xuño. Inés Rodríguez. 20. Mosteiro de Vilanova.

por media fanega de pan de centeo ao ano. Dona Maior Rodríguez. Dona Maior Rodríguez. «Ejecutoria en favor del monasterio de Dozón de las tres partes del lugar de Guimarei. en Santiago de Catasós. abadesa de Dozón..dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 250 250 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites 121. Dona Constanza Fernández de Lamas recibe en préstamo «ad vitam» de dona Maior Rodríguez. Maior Martínez.1357. 123.1359. abade- sa de Dozón. e ao seu fillo Esteban a leira de Piñeira.1357.1361. afóralles a Lourenzo Pérez.. sendo vasalos do mosteiro. 131.. Mosteiro de Vilanova. freguesía de Santiago de Carracedo. a doce libras anuais.1357..1359. Dona Maior Rodríguez. febreiro. e por foros dous capóns. freguesía de San Xoán de Ourantes. abadesa de Dozón. o foro que teñen dos casais que o mosteiro posúe en Rioseco. abril. outórgalles carta recibo a favor de Xoán Rodríguez de Camba e a súa muller. María Gómez. por seis talegas de cebada al año». afóralles a Xoán Estévez. Carboentes. 30. 29. *127. 126. e a unha voz dous casais en Fondo de Vila. feligresía de San Estevo de Carboentes. Dona Maior Rodríguez. as herdades que o mosteiro ten en Lamas.. á súa muller. aba- desa de Dozón. Mosteiro de Vilanova. Sancha Rodríguez. e a unha voz o casal de Carragoso de Fondo. Mosterio de Vilanova. maio. 3. 124. afóralles a Xoán Rodríguez de Camba. abadesa de Dozón. unha regueifa e dous marabedís.1356. *129. freguesía de San Pedro de Bobadela (San Pedro de Trasalba). e o de Vilanova. 30. xaneiro. Mosteiro de Vilanova. «Doña Mayor Rodríguez... polo que a beneficiaria lle dá ao mosteiro canto ten en Castro. afóralles a Domingo Lourenzo. afora a Juan Martínez de Arbosagro y a Lorenzo Estévez. Maior Anes. á súa muller. Mosteiro de Vilanova. por doce libras de diñeiros brancos ao ano. que lles fai sobre os casais que o mosteiro ten en Bobadela. concértase con Inés Lourenza sobre o casal de Vilariño. 10. abril. 14.. abade- sa de Dozón.1359. Dona Maior Rodríguez. á súa muller. por tres taleigas de cebada e outras especies ao ano. xullo. abadesa de Dozón. á súa muller. 5. que aquela recibe polo pago de vinte e cinco anos do foro. . de setecentos cincuenta marabedís. freguesía de Santiago da Peroxa. Maior Martínez. Mosteiro de Vilanova. 125. en San Lourenzo de Vilatuxe». freguesía de San Salvador de O. ao seu fillo. xullo. freguesía de San Cristovo da Pena.1361. prorrógalles durante once anos a Xoán González e á súa muller. Mosteiro de Vilanova. toda la heredad que tenía Martín Vidal en Agrosagro. Dona Maior Rodríguez. 130. abadesa de Dozón. *128 1360. febreiro. por seis cuarteiróns de pan ao ano. Sancha Rodríguez.. e con outras condicións. «Donación al monasterio de Dozón de unas heredades en San Cristovo da Portela». e a un fillo o casal de Carracedo. aba- desa de Dozón. Xil Rodríguez.. que o tiña aforado en dez taleigas de cebada ao ano. para siempre. por oitenta soldos para o pedido do cardeal da Igrexa. 24.1360. 122. Dona Maior Rodríguez.

Leonor Álvarez. “esleita” del monasterio de Dozón. 139.. «Doña Mayor Alonso.1365. feligresía de San Miguel de Melles. pagos en San Pedro de Alperiz». afóralles a Francisco Pérez.. en Santo Estevo de Carboentes. abadesa de Dozón... si fuese una vez al año».1362. *134. Mayor Fernández.1363. sendo vasalos do mosteiro. feligresía de Santiago de Vilamarín.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 251 Rexestos 251 132. que traía del monasterio Martín González de Tamallancos. afora a Ruy Lorenzo. y por luctuosa un moyo de vino». *137. y treinta y dos pares de dineros. conforme se la habían concedi- do sus antepasados». por el que se manda no entiendan con ello el gobernador y oidores de este reino. que tenía del monasterio Andrés Pérez. «Confirmación que hizo el rey don Pedro del privilegio de su padre.1364. por cinco cuarteiros de pan. durante su vida. e a dúas voces o casal de Alende. 20.. por ocho libras de dineros blancos al año». Dona Maior Alonso. y una voz los lugares de Moi. en San Cibrán de Armental. su mujer. feli- gresía de Santiago de Saa. abade- sa de Dozón. su mujer y una voz el lugar de Santiso de Fondo. Mosteiro de Vilanova. Mosteiro de Vilanova. por dos talegas. con outras condicións.. por doscientos maravadís al año. puestas en el monasterio». clérigo de San Xoán de Camba. e a dúas voces o lugar de Fondo de Vila e a herdade de Albeiros.1365. el casal de Santomil. su mujer. afóralles a Xoán Domínguez. sendo vasalos do mosteiro. *138. que diez dineros hacen un maravedí. novembro..1363.. notario de Ourense. Mosteiro de Vilanova. notario de Ourense. y el casal de Currugal.. 27. en favor de los vecinos del coto de Dozón. 141. feligresía de San Román de Santiso. “esleyta” del monasterio de Dozón. xullo. afora a Pedro Martínez de Moe. .1364. un casal en Figueiredo.«Privilegio del rey don Pedro a favor del monasterio de Dozón en el que manda se le mantenga la jurisdición de Dozón. Dona Maior Alonso. «Doña Constanza Rodríguez. 1. clérigo reitor de Santa Baia de León. su mujer. sitos en la feligresía de Santa María de Tamallancos. abadesa de Dozón. *136. afora a Alfonso Ougea.. Dona Constanza Rodríguez. freguesía de San Xoán de Camba. María Pérez.1365. el casal de Chacín. xaneiro. en Santiago de Vilamarín. pola cuar- ta parte do pan e do viño que alí se produza ao ano. «Doña Constanza Rodríguez. afora a Ares García. “esleita” del monasterio de Dozón. al año». «Doña Constanza Rodríguez.[1364]. en Santa Baia de León. por certa can- tidade en especie. Mosteiro de Vilanova. y dos voces las heredades que tiene el monasterio en San Pedro de Alperiz. don Alfonso. novembro. afora a Ruy Martínez. á súa muller.1363. y un hijo el casal de Castiñeiras. 140. feligresía de San Paio de Bóveda. «Teresa Fernández. freguesía de San Pedro de Trasalba.. abadesa de Vilanova. la tercera parte de serodio y dos de cebada. por seis talegas de cebada al año. la mitad de pan y dos de cebada y una de serodio al año. por dúas fanegas de pan ao ano. *133. y el casal de Codesedo. afóralles a Pedro de Pazos. priora del monasterio de Dozón. *135. el casal de Pazo. Mariña Ares. 19. el casal de Xaxán. e a tres voces. o casal de Fervenza.

. Maior Boa. 25. Mosteiro de Vilanova. 143. Dona Maior Alonso. 13. 15.. 151. María Fernández. 15. xullo. *153. Mosteiro de Vilanova. e despois da súa morte que quede ao mosteiro. á súa sogra. monxa do mosteiro de Dozón. «Provisión y mandato a los feligreses de Dozón a andar al dicho monasterio con los frutos que le debieren. «esleita» do mosteiro de Dozón. morador en Quintá. pola cuarta parte da cebada e do viño e outras prestacións ao ano. segundo o traía ela aforado do mosteiro. outubro.. maio.1377. 149.1379. ni se atrevan a levantarse con ninguna hacienda». 25.1366. salvo unha parte que xa está aforada. afóralles a Lourenzo Bochón. 147. freguesía de San Salvador de O. 20.1391. afóralles a Lourenzo Martiño de Piñeiro durante a súa vida e a un fillo ou neto o casal de Piñeiro de Fondo de Vila..1366. todo o quiñón que lle quedou da súa nai. xullo. un lugar en Santa Cristina da Somoza. afóralles a Lope Afonso. pola terceira parte do produto. 11. afóralles a Fernando Gutiérrez de Vargea.. sendo vasalos do mosteiro. 8. 10.1366. por medida toledana. 9. 145.1378. María Pérez... término de San Cristóbal de Penas». Xoán I confirma as exencións fiscais confirmadas aos veciños do couto de Dozón por Henrique II e Afonso XI. abadesa de Dozón. Henrique II confírmalles aos veciños do couto de Dozón as exencións fiscais que lles concederán os seus antecesores. Dona Constanza Rodríguez. Tareixa Núñez. maio..dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 252 252 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites 142.[1382]. durante a vida da monxa. «Juan Pérez. e a dúas voces o casal e lugar de Veres. á súa muller.1378. á súa muller. 10. Mosteiro de Vilanova. María Lourenza. «Mayor Alfonso dona al monasterio de Dozón todo lo que tenía en Curradias. Constanza Rodríguez. un par de capóns e unha regueifa ao ano. *144. un azume de manteiga e un carro de leña ao ano. afóralles a Afonso Pérez. Inés Gómez.. 152. afóralles a Martiño Pérez do Castro. e a unha voz a herdade de Castro. e a unha voz o casal de Santiso do Fondo. e a dúas voces. setembro.. freguesía de Santiago de Carracedo. que sexan fillos ou netos. en San Salvador de O. por cincuenta soldos ao ano.1369. Casar de Rego. aba- desa de Dozón. á súa muller. *154. afora a Domingo Pérez.. Valladolid. setembro.1373. freguesía de Santiago de Catasós. á súa muller. pola terceira parte do que produzan e outras especies ao ano. abadesa de Dozón. Cortes de Burgos. por seis taleigas de ceba- da. outubro. Dona Maior Alonso. monxa do mos- teiro de Dozón.1384.. Dona Constanza Rodríguez. por cinco fanegas de pan ao ano.. Leonor Rodríguez. Mosteiro de Vilanova. 146. Dona Maior Alonso. 148. afóralle a Afonso Fernández de Belloes. dálle en usufruto á súa irmá. el lugar de Piñeiro . abade- sa do mosteiro de Dozón.1374. freguesía de San Román de Santiso. 150. decembro. por catro fanegas de ceba- da e un almude de manteiga ao ano. muller de Xil Rodríguez de Villamarín. o casal de Castro. Aldonza Núñez. agosto. morador en el mismo lugar. novembro. Mosteiro de Vilanova. aba- desa de Dozón. feligresía de Santa María de Dozón. escudeiro. María Rodríguez. e a dúas voces o lugar de Rioseco.

[1402. afóralles a Fernán Soutiño e a dúas voces un dos lugares da Parte. Dona Maior Alonso. Rodeiro. e a un fillo o casal de «Villa». en Santiago de Fafián. maio. 15. provincial dos dominicos en España. afóralles a Gutierre Gómez. 160. setembro. co permi- so do seu marido. maio. e a unha voz o lugar de Poín.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 253 Rexestos 253 por tres celemines de centeno al año. e a un fillo os lugares de Casfigueiro e Cotelas.1405. afó- ralles a Gómez Pérez de Basadre. 156. freguesía de Santiago de Saa. maio. Henrique III confírmalles aos habitantes do couto de Dozón a carta confirmatoria de Xoán I das exencións fiscais que tiñan. Dona Maior Alonso. 155. en San Pedro de Garabás. á súa muller.1397. xullo. Constanza Fernández. *163. setembro. con la condición de que el lugar y la renta queden a su muerte al monasterio de Dozón». *159. Dona Maior Alonso. no que morou Alonso Yanes. Mosteiro de Vilanova. por un moio de pan ao ano. 20. afora a Ruy Martínez. Dona Maior Alonso. 10. e o casal Dónego. abadesa de Dozón. pagas en el monasterio».. abadesa de Dozón. 10. que xa labraba el. Maior Anes. su mujer. por dúas fanegas de centeo ao foratario. Leonor Rodríguez. Xoán Rodríguez de Camba renuncia ante dona Maior Alonso. dálles participación nas oracións da Orde á abadesa dona Maior Afonso e ao convento de Dozón.1404. abadesa de Dozón.. 158. Dona Maior Alonso. do foro que ten do mosteiro de Dozón dun lugar en Santa Cristina da Somoza. Dona Maior Alonso. y dos voces la mitad de todas las casas y heredades que el monasterio tiene en San Pedro de Alperiz.1392.. Valladolid. afóralles a Xoán Bacoro. Viveiro.. 162. Nota da venda que fai Ilduara Alonso. por tres cuarteiróns de pan e tres libras de moeda de dereitura ao ano.. Mayor González. por doce fanegas de pan e doce marabedís ao ano e oito marabedís por loitosa. á súa muller. en San Mamede da Canda.1404. 7.. Constanza Fernández.1404. 166. abadesa de Dozón. na vila de Amedo. sendo vasalos do mosteiro. á súa muller. *164.1404. ao foro que tiña do mosteiro no lugar de Bobadela.. agosto. afóralles a Afonso Núñez.. e a un fillo ou a unha voz o casal de Outeiro. freguesía de Santiago de Carracedo. por media fanega de pan..1406. Dona Maior Alonso. novembro. afóralles a Xoán Rodríguez.1403. por catro fanegas de pan e oito marabedís ao ano.. afóralles a Afonso Fernández Sobreira e a dúas voces o casal de Constanza. á súa muller. 165. fre- guesía de Santiago das Caldas. á súa muller. .. e a dúas voces a leira de Fontes. «Doña Mayor Alonso. abadesa de Dozón.1400. parroquia de «Seoane de San Fiz da Ponte de Archidiacono». en Santo Estevo de Carboentes. Mosteiro de Vilanova. e tres ás voces. por catro libras ao ano. 12. 2. abadesa de Dozón. abadesa de Dozón. Mosteiro de Vilanova. *161. abadesa de Dozón. e seis marabedís vellos ao ano. 8].. xuño. por dos talegas y media de pan. Frei Fernando Enxoito. 157. Inés Vázquez. abadesa de Dozón.1401.

maio. 176. afóralles a Alonso de Lión. e a unha voz canto ten o mos- teiro en Toiriz.. e a un fillo o casal de Xurán. las dos tercias de centeno. 12. una regueifa y un par de capones al año. afóralles a Gómez Anes de Eiré.1407. por cinco libras de moeda vella e dúas restras de cebolas ao ano. clérigo de Bendoiro. á súa muller. á súa muller.1406. feligresía de San Román de Santiso. *171. abade- sa de Dozón. e a un fillo o casal de Alende. 19. y dos voces el lugar de Santiso de Fondo. «Sentencia de un provisor de Santiago a favor de un tal Fernán Laiño. 3. setembro. en Santa Baia de León.1407. Tareixa González. abadesa de Dozón. afora a García Pérez. 175. Mosteiro de Vilanova. e a catro voces o casal de Cima de Vila. 12. abadesa de Dozón. *174. xaneiro. abadesa de Dozón.. Dona Maior Alonso de Rodeiro. que solía traer Martín Pérez. outubro. afóralles a Xoán Alonso. por un moio de pan e cin- cuenta soldos ao ano. «Doña Mayor Alonso.1406. «Concordia entre la abadesa de Dozón y el licenciado Juan Mouriño. por dúas puçaas de viño. afóralles a Gonzalo Alonso e a dúas voces canto ten o mosteiro en Santa María de Gomariz. por tres taleigas de centeo e un par de capóns ao ano. 19. por seis cargas de pan e un azume de manteiga ao ano. Dona Maior Alonso. *172. vecino de Santiago de Sa..1407.1406. 5. 168. clérigo de Santa María de Tamallancos. por un terzo do froito ao ano e catro marabedís de loitosa. postas no mosteiro.. Testamento outorgado por Afonso Vello. á súa muller. Mosteiro de Vilanova. Inés González. freguesía de San Román de Santiso. 173. Dona Maior Alonso. decembro. con permiso do seu marido e dos seus fillos. Mosteiro de Vilanova. á súa muller.1406. Ilduara Sánchez. Urraca Eanes. María Pérez. 5.1406. afóralles a Alonso Pérez. e a tres voces o casal de Livisis. por cinco talegas de pan. sobre la cuarta parte de los frutos de la iglesia».. contra el arcediano de Dozón. á súa muller. sobre la presentación y beneficio de la misma iglesia».1407. abril. abadesa de Dozón.. 170.. Pacios. sendo vasalos do mosteiro.. 178. á súa muller. 177. e a un fillo o casal de Santiso. Sancha Rodríguez.. todo puesto en el monasterio». maio. abadesa de Dozón. freguesía de Santiago de Arnego. Dona Maior Alonso.. Dona Maior Alonso. sendo vasalos do mosteiro. Dona Maior Alonso. Dona Maior Alonso. con canto máis ten o mosteiro en San Xillao de Ribela. 24.. en San Román de Viña. abadesa de Dozón. outubro.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 254 254 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites 167.1406. Mosteiro de Vilanova. freguesía de San Martiño de Penarredonda.1407. . Testamento outorgado por Sancha Fernández.1407.. *169. y las voces seis talegas. sobriño da abadesa de Dozón. por tres fanegas de pan e trinta soldos ao ano. afóralles a Fernando Pérez. abade- sa de Dozón. Mosteiro de Vilanova. afóra- lles a Nuno González.

febreiro. postos na tulla do mosteiro. e de Ermosende. 188. abadesa de Vilanova. xaneiro.1409. marzo. abadesa de Dozón.. 181. e ás outras voces tres fanegas de pan e tres marabedís. Mosteiro de Vilanova. e a dúas voces o casal de Poutás. en San Salvador de O. afóralles a Fernando. 12.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 255 Rexestos 255 179. Dona Maior Alonso. San Xurxo de Terra Chá e noutras freguesías.1413. e por loitosa oito marabedís.1418.. clérigo. Xoán de Parada.1414.1416. afóralles ao seu sobriño. en Santo Estevo de Carboentes. sendo vasalos do mosteiro. Dona Maior Alonso. e ás voces media fanega de pan.1415. Mosteiro de Vilanova.1408. 12. xuño. afóralles a Álvaro Sánchez de Asperelo e a dúas voces o lugar de Mizoite de Cima. Mosteiro de Vilanova.1410.. freguesía de Santa María de Dozón. Dona Maior Alonso. abadesa de Dozón. Mosteiro de Vilanova. por sete fane- gas de centeo e catro marabedís ao ano. clérigo de Santo Estevo. Mosteiro de Vilanova. 14. en San Salvador de O. Dona Maior Alonso. abadesa de Dozón. 183. xaneiro. por cinco fanegas de centeo e catro marabedís ao ano. Mosteiro de Vilanova. abade- sa de Dozón. Gonzalo Lourenzo nomea titor do seu fillo Fernando ao seu avó materno.. e o convento nomean capelán da capela de Santo André.1412. sendo vasa- los do mosteiro.. o primeiro foratario. 187. abadesa de Dozón. freguesía de San Martiño de Lalín. e a un fillo os casais de Pena Tuanes e de Outeiro de Lalín. en Santa María de Amoeiro. un cuarteirón de paínzo e tres marabedís vellos ao ano. 21. e a dúas voces canto o mosteiro ten en «Estromil». freguesía de San Cristovo do Az. á súa muller. xaneiro. por unha carga de pan de cen- teo ao ano. afóralles a Álvaro Sánchez de Asperelo e a catro voces os casares de Mizoite. 182. abadesa de Dozón. afóralles a Pedro da Felgueira. clérigo.. Dona Maior Alonso..1419. abade- sa de Dozón. Dona Maior Alonso. e a unha voz canta propiedade lle quedou á abadesa por parte dos seus pais en Santa María de Arcos. para que diga nela misa dous días á semana. 15. por tres fanegas de centeo ao ano. Mosteiro de Vilanova. e a un fillo os casares de Pereira. afóralles a Xoán Pérez de Camba. 186. 180. 2. pola cuarta parte do pan ao ano. 189. 31. dentro do mostei- ro. Inés Vázquez. Inés Vázquez. á súa muller. por unha carga de pan ao ano. abadesa de Dozón.1414. a Fernando Pérez. por sete fanegas de centeo ao ano.. Dominga Rodríguez. agosto. e a dous fillos o casal de Reboredo das Donas. Mosteiro de Vilanova.. marzo. Dona Maior Alonso. Dona Maior Alonso. afóralles a Gómez Ares. Dona Maior Alonso.. 5. María López. en Santa Baia de Camba. sendo vasalos do mosteiro. á súa muller. 12. *185. e a tres voces o lugar das Nogueiras e a herdade que foi de Constanza Lourenza no mesmo lugar. afóralles a Gómez Cornozeas. abadesa de Dozón. afóralles a Fernando Pérez. Constanza García. marzo.. por unha fanega de pan e un moio de pan respectivamente ao ano. á súa muller. á súa muller. Dona Maior Alonso. Ponte Irixo. Xil Fernández. freguesía de San Breixo. xullo. por dúas fanegas de pan e tres marabedís ao ano ao matrimonio. *184. 13. .

Maior Fernández.1420. maio.. Inés Gómez. e o lugar de San Domingos da Albergaría. freguesía de Santiago de Carracedo.[1365-1419].. dona Inés García. en San Miguel de Melias.[1365-1419]. por oito marabedís vellos ao ano. aba- desa de Dozón.1419. morador en Senderiz. 195. afóralles a Gonzalo Lourenzo. o por ellas tres maravedís». Mosteiro de Vilanova..1419. por tres fanegas de pan. abadesa de Dozón. freguesía de San Xoán de Barrán. freguesía de Santa María de Dozón. «Doña Mayor Alonso. e vinte soldos por dereitura ao ano. abadesa de Vilanova. e a dúas voces o lugar de Parada de Alende.. en San Martiño de Forcarei. afóralles a Lope Gómez de Montes e a dúas voces as herdades de Cabanas e Chamosa. afóralles a Gómez Ares Mosquera. *191. 9. Dona Maior Alonso. sendo vasalos do mosteiro. abadesa de Dozón. e a unha voz o lugar de Rigueiro. freguesía de Santa María de Dozón. Mosteiro de Vilanova.. 198. *192. Dona Constanza Sánchez. por vinte marabedís de moeda vella postos nas aldeas de Liñares e Alén.Dona Maior Alonso. afóralle á súa aba- desa. dous terzos de centeo e un de serodio. sendo vasalos do mosteiro.. en San Xillao de Ribela.. abadesa de Dozón. abadesa de Dozón. Dona Inés García. xuíz na terra de Montes. Dona Inés García. *200. abadesa de Dozón. en Santa María de Sabugueira. prioresa de Dozón. á súa muller. abadesa de Dozón. Dona Maior Alonso. 29. e a dúas voces as leiras do Puerto Almeras. por tres fanegas de centeo e unha libra de dereitura ao ano. por dúas fanegas de centeo. Dona Maior Alonso. 22. 28. por dúas fanegas de centeo. á súa muller. á súa muller.. abadesa de Vilanova. e catro marabedís ao ano. e a dúas voces o lugar de Alén e o casal pequeno de Quintá. . *193. afóralles a Francisco Yáñez e a dúas voces o lugar de Cardelle. en tie- rra de Camba. *196. freguesía de San Salvador de O. por una fanega de pan al año y las voces dos fanegas y cincuenta truchas. Mosterio de Vilanova. por unha taleiga de centeo ao ano. á súa muller. vecino de San Martín do Couto. novembro. sendo vasalos do mosteiro. Inés Pérez. afóralles a Álva- ro González. Dona Inés García. pola súa vida. y dos voces el lugar de Arnego.. e a tres voces o lugar de Vilanova. abril. 197. xuño.1420. por tres fanegas de centeo ao ano. ademais dos dereitos de presentación sobre a igre- xa. 194. abril. na aldea de Senderiz. 199. feligresía de San Vicente de Rodeiro. e dúas fanegas de centeo polo segundo. e o lugar de Burgas. febreiro.1421. afóralles a Álvaro Gómez. o lugar de Búbal. postas na tulla de Barrán. freguesía de Santiago de Saa. afóralles a Pedro d-Ardal. abadesa de Dozón. e a dúas voces o lugar de Castro. por dúas cuartas de pan polo primeiro. Inés.. afóralles a Pedro Vázquez. 9. sempre ao ano.1420. e a dúas voces canto ten o mosteiro en Santa Mariña de Castrelo. á súa muller. unha de paínzo e un azume de manteiga ao ano. Dona Inés García. 29. Dona Maior Alonso. afora a Gómez Lorenzo.[1365-1419]. Catalina Anes. en Santa Baia de Camba.. Mosteiro de Vilanova. afóralles a Gonzalo Boo. Inés Vázquez. á súa muller.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 256 256 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites *190.1421.

204. Dona Inés García. unha ola de man- teiga e un par de capóns ao ano. pagas no mosteiro. unha de paínzo e tres de centeo e un mara- bedí ao ano e por loitosa oito marabedís. abadesa de Dozón. Rui González de Vilariño. Dona Inés García.. Inés Pérez... Mosteiro de Vilanova. xuño. 2. 30. dez de centeo e catro de paínzo ao ano. abadesa de Dozón. fillo de Gonzalo Gutiérrez de Vilariño e de Aldonza Afonso. postos no mosteiro. Mosteiro de Vilanova. *206. 31.1429. Mosteiro de Vilanova. abadesa de Dozón.1428. Dona Inés García. afóralles a Gonzalo Yanes. 14. Deza. xullo.1427. Dona Inés García. parroquia de Santiago de Carracedo. pola cuarta parte dos froitos e tres marabedís vellos ao ano. sendo vasalos do mosteiro. cédelle a dona Inés García. por dúas fanegas de centeo ao ano.. en San Xoán e San Fiz de Ponte Arcediago. por unha fanega de centeo o foratario e ás voces dúas fanegas de centeo. Gonzalo Yanes de Gurgueiro traspásalle a Alonso de Fava a meta- de do lugar de San Pedro de Alperiz. abadesa de Dozón.. Dona Inés García.. abade- sa de Dozón. en San Xoán e San Fiz de Ponte Arcediago. 205. abadesa de Dozón. por vinte mara- bedís ao ano. á súa muller. á súa muller. Tareixa Yáñez. abadesa de Dozón. afóralles a Diego Navica e a tres voces o lugar de Vila. xunto ao regato que vai á igrexa de Carracedo. á súa muller. Dona Inés García. escudeiro.. freguesía de Santiago de Saa. 211. e por loitosa oito marabedís. e a tres voces o lugar de Rañestras.. *209. todas as galiñas cebadas e o señorío alto e baixo que Xoán Pérez cedera ao seu pai na aldea de Barrán. afóralles a Diego Navica e a tres voces o lugar de Vila. *208.. parroquia de Santa María de Guillar. sendo vasalos do mosteiro. afóralles a Álvaro de Camba. abril. por vinte mara- bedís ao ano. freguesía de San Tomé de Serantes. Dona Inés García. afóralles a Xoán Afonso de Viñoá. 202. por un moio de casta- ñas secas e seis marabedís ao ano. e a dúas voces os lugares de Rioseco.1431.. 210. 203. á súa muller. fillo de Alonso Pérez e de María Lourenza.. e o quinto da viña do monte que está sobre os casares de Rioseco. freguesía de Santo Estevo de Carboentes.1424. maio.1427. abadesa de Dozón. 14.1426. afóralles a Álvaro Fernández de Asperelo.1428. Tareixa de Meira. en San Mamede da Canda. novembro. e a dúas voces o lugar de Vilameá. e a tres voces unha leira de herdade e viña baixo a aldea de Viñoá. María González. á súa muller. . por catorce celamíns de pan.1427. afóralles a Lourenzo Yáñez de Vilariño.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 257 Rexestos 257 *201. co seu muíño. por catro fanegas e media de cen- teo e nove marabedís de dereitura ao ano. Catalina Afonso. e a unha voz os casais de Barregallos. Leonor García. afóralles a Alonso Fava e a dúas voces a metade do lugar de San Pedro de Alperiz.1432. e a tres voces os lugares de Reda e Cimadevila. afóralles a Gómez García. por tres moios de pan menos unha taleiga.1427. Dona Inés García. abadesa de Dozón. *207. e os de Castugares e outros dous en Pereira. e á súa muller. Dona Inés García. abadesa de Dozón. que trae do mosteiro de Dozón.

un azume de viño e tres marabedís ao ano. Dona Berenguela López.1441. abadesa de Dozón. Dona Berenguela López. 2.. xuño. por tres celamíns de pan ao ano. por unha fanega de centeo e un carneiro ao ano. xuño. parroquia de San Cristovo da Pena. afóralles a Pedro Anes de Cuñarro. afóralles a Rodrigo. parroquia de Santiago de Arnego. e a dúas voces o lugar de Cuñarro. *213. por nove fanegas de centeo e un azume de mantei- ga ao ano. 6.. postas no mosteiro.1447. xuño. en Santiago de Saa. dous capóns cebados. Dona Berenguela López.1444. *215. veciños de San Xoán do Sisto. aba- desa de Dozón. e a dúas voces o Outeiro de Lalín con dúas casas.. abadesa de Dozón.. 28. á súa muller. Dona Inés Gutiérrez. Dona Inés García. Mosteiro de Vilanova. abadesa de Dozón.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 258 258 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites 212.1437. afóralles a Alonso Pérez. Dona Berenguela López.. 216. 10. *222. Dona Berenguela López. Dona Inés Gutiérrez. *217.. á súa muller. e a tres voces os casais de Gulfar e Pousada. parroquia de Santa María de Dozón. por tres taleigas de centeo ao ano. 221. á súa muller. abadesa de Dozón. por catro fanegas de pan o foratario. Dona Inés Gutiérrez. e mais oito marabedís de loitosa. en Santa Mariña de Esmeriz. en Santiago de Saa. afóralles a Gómez Ares Mosquera. Dona Inés García. Padaneda. escudeiro. afóralles a Xoán Pérez. afóralles a Rodrigo de Nogueira e a tres voces o lugar de Vilarbó. sendo vasalos do mosteiro. abadesa de Dozón. Constanza Fernández. por dúas fanegas de centeo e medio azume de manteiga ao ano. Dona Berenguela López. e a dúas voces os lugares do Carballo. e a dúas voces o casal da Parte. Lope e Paio Xil o casal de Carragoso de Arriba. Alemparte. maio. 11. 214. Tareixa Sánchez. afó- ralles a Gómez de Mera e a tres voces o lugar de Vilanova. excepto o señorío e dereituras.1439. e a dúas voces unha casa e herdade cerca do mosteiro.1441. parroquia de San Martiño de Lalín. abadesa de Dozón. Mosteiro de Vilanova. Inés Vázquez. *218. por seis puçaas de viño rosado e dez marabedís ao ano.1443.. á súa muller. abadesa de Dozón. 6.1439. parroquia de Santiago de Saa. e o casal da Parte. parroquia de Santa María de Dozón. Tareixa Afonso. *220. Mosteiro de Vilanova. abadesa de Dozón. todo posto no mosteiro. afóralles a Lope Froiz.1448. en San Martiño de Lago. clérigo reitor de Santa María de Gomariz. parroquia de San Cristovo de Borraxeiros.. xaneiro. xaneiro. xullo. Constanza de Piñeiro. postos na tulla do mosteiro. xullo.. afóralles a Gonzalo de Paredes e a tres voces o lugar de Rañestras. 11. por catro fanegas de centeo. á súa muller. setembro. e as voces cinco. 1.1447. Maior Rodríguez. e Outeiro.. *219.. 18.1432. afóralles a Rodrigo de Piñeiro. en San Cibrao de Las. abadesa de Dozón. . parroquia de Santa María de Amarante. á súa muller. Santo Estevo de Carboentes. postos no mosteiro. en Santa Ouxea de Eiras. afóra- lles a Pedro da Parte. por unha taleiga de pan e seis marabe- dís vellos ao ano. e a tres voces os lugares de Souto de Matos e as herdades de Piñeiro. abadesa de Dozón. por dúas fanegas de centeo ao ano por cada un.

dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 259

Rexestos 259

223.- 1448, outubro, 22. Mosteiro de Vilanova. Dona Inés Gutiérrez, aba-
desa de Dozón, afóralles a Rui de Santiago, á súa muller, Xoana Gómez, e a tres voces o
lugar de Quintá, parroquia de Santa María de Dozón, por diversa renda anual.
224.- 1450, xuño, 10. Mosteiro de Vilanova. Dona Inés Gutiérrez, abadesa de
Dozón, afóralles a Lope Conde, á súa muller, Beatriz Afonso, e a dúas voces, e a Suero Ares,
irmán de Lope Conde, á súa muller, Berenguela Afonso, e a dúas voces os lugares de Mariñaos,
parroquia de Santo Estevo de Carboentes, por catro cuarteiróns de pan e dous marabe-
dís ao ano.
225.- [entre 1416, decembro, 25 e 1454, xullo, 25]. Xoán II confírmalles
aos habitantes do couto de Dozón as exencións fiscais que lle confirmara Henrique III.
226.- 1455, decembro, 15. Mosteiro de Vilanova. Dona Berenguela López, aba-
desa de Dozón, afóralles a Rodrigo de Santiago, á súa muller, Xoana Gómez, e a dúas voces
o lugar de Quintá, parroquia de Santa María de Dozón, polo traspaso que fixo Xoán
Rodríguez por dúas fanegas de pan e tres marabedís ao ano, sendo vasalos do mosteiro.
*227.- 1456. Dona Berenguela López, abadesa de Dozón, afóralle a Suero
Mosquera o lugar de Aguiar, freguesía de San Cristovo da Pena.
228.- 1458, marzo, 6. Mosteiro de Vilanova. Dona Inés Gutiérrez, abadesa
de Dozón, afóralles a Lope de Monterroso, xuíz de Deza, á súa muller, Isabel Díaz, e a
vinte anos máis canto ten o mosteiro no lugar de Malozo, freguesía de San Martiño de
Grobas, por tres marabedís vellos ao ano.
229.- 1458, maio, 18. Mosteiro de Vilanova. Dona Inés Gutiérrez, abadesa
de Dozón, afóralles a Rui de Loucia, á súa muller, Inés, e a dúas voces o lugar de
Andrade, en San Cibrao de Las, por catro fanegas de centeo ao ano e media fanega de
pan pola herdade de Loucia, na mesma parroquia, e doce marabedís por dereitura o día
de San Martiño.
230.- 1458. Dona Inés Gutiérrez, abadesa de Dozón, Ilduara Sánchez, priore-
sa, e Constanza Pérez, monxa, afóranlles a Leonor García, viúva de Pedro Amoeiro e filla
de García Pérez, e a catro voces os lugares de Barreiro, parroquia de San Xillao de Ribela,
e Bouzas, en San Miguel de Melias, no arcediagado de Búbal, que levaba García Pérez
de Ribela, avó da forataria, por dúas puçaas de viño ao ano.
*231.- 1461, abril, 13. Dona Inés Gutiérrez, abadesa de Dozón, afóralles a
Álvaro Fernández de Verdelle, á súa muller, Tareixa Varela, e a dúas voces o lugar da
Lama, en Santa Mariña de Castro, na veiga de Viana, no alfoz de Chantada, e o muíño
de Ponte das Cabras, por unha fanega de pan, a metade de centeo e dous marabedís ao
ano, postos no mosteiro.
*232.- 1461, xullo, 8. Dona Berenguela López, abadesa de Dozón, afóralles a
Suero Mosquera e a unha voz o lugar de Xaxán, parroquia de San Cristovo da Pena, por
catro taleigas de centeo ao ano.
*233.- 1463. Dona Berenguela López, abadesa de Dozón, afóralles a Gonzalo
Gutiérrez de Temes e a tres voces o lugar do Rigueiro, parroquia de San Xoán de Barrán,
por dúas fanegas de pan centeo e dous marabedís vellos ao ano, postos no mosteiro.

dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 260

260 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites

234.- 1465, xullo, 27. Santo Estevo de Carboentes. Dona Berenguela López,
abadesa de Dozón, afóralles a Gonzalo de Eiré, á súa muller, Aldonza Afonso, e a dúas
voces o lugar de Quintela, parroquia de San Vicente da Grade, por seis marabedís vellos
ao ano.
235.- 1472, xuño, 7. Mosteiro de Vilanova. Dona Berenguela López, abade-
sa de Dozón, afóralles a Alonso Pérez, á súa muller, Constanza Pérez, e a dúas voces o
lugar de Pele, que tivo Martiño Telleiro, por varias fanegas de centeo e un azume de man-
teiga ao ano, todo posto no mosteiro.
*236.- 1472, setembro, 8. Dona Berenguela López, abadesa de Dozón, afó-
ralles a Pedro da Nogueira, á súa muller, Maior Méndez, e a tres voces o lugar de
Vilarboo, parroquia de Santa Mariña de Esmeriz, por un adro de centeo e dous mara-
bedís ao ano.
237.- 1473, abril, 20. Mosteiro de Vilanova. Dona Berenguela López, aba-
desa de Dozón, afóralles a Fernando Gómez de Sanmartiño, á súa muller, Inés Gómez,
e a catro fillos o lugar de Pereira, parroquia de Santa María de Carballeda, por una fane-
ga de pan e dous capóns ao ano ao matrimonio e media fanega máis aos fillos.
*238.- 1474. Dona Berenguela López, abadesa de Dozón, afóralles a Rui
Soutiño, clérigo de Santiago de Saa, e a dúas voces o nabal de Ranabois, parroquia de
Santiago de Saa, por seis marabedís vellos ao ano.
*239.- 1476. Dona Berenguela López, abadesa de Dozón, afóralles a Rodrigo
de Piñeiro, á súa muller, Constanza de Piñeiro, e a tres voces o lugar de Piñeiro, parro-
quia de Santa María de Dozón, por catro fanegas de pan, unha de paínzo e catro capóns
cebados ao ano e ás voces cinco fanegas de pan e catro capóns.
*240.- 1481, setembro, 13. Dona Isabel de Ulloa, abadesa de Dozón, afóra-
lles a Lope de Vilamarín, á súa muller, Violante Noguerol, e a seis voces os lugares do
Figueiredo, Estrumil (San Salvador do Río), Castiñeiras e Requeixo, parroquia de
Santiago de Vilamarín, por catro fanegas e media de centeo, postas nos citados lugares, e
tres marabedís vellos ao ano.
241.- 1482, abril, 30. Mosteiro de Vilanova. Dona Isabel de Ulloa, abadesa
de Dozón, afóralles a Lope de Taboada, ao seu irmán, Fernando de Camba, e a dúas
voces varios casares e lugares en Santo Estevo de Carboentes e San Martiño de Asperelo
por once fanegas de centeo, por medida de Camba, unha canada de manteiga e catro
capóns ao ano, e por loitosa trinta marabedís vellos.
242.- 1483, outubro, 6. Mosteiro de Vilanova. Dona Isabel de Ulloa, abade-
sa de Dozón, afóralles a Lope de Amoedo, á súa muller, Mariña Paz, e a dúas voces o
lugar de Saa de Fondo, parroquia de Santiago de Saa, por sete fanegas de centeo, tres
netos de manteiga e un carneiro ao ano, sendo vasalos do mosteiro.
243.- 1483, outubro, 26. Mosteiro de Vilanova. Dona Isabel de Ulloa, aba-
desa de Dozón, afóralles a Xoán López, á súa muller, María Pérez, e a dúas voces o lugar
de Porto, parroquia de Santiago de Saa, por tres fanegas de pan e un par de capóns ao
ano, sendo vasalos do mosteiro.

dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 261

Rexestos 261

*244.- 1486, xullo, 1. Dona Isabel de Ulloa, abadesa de Dozón, afóralles a
Álvaro López de Vilouriz, mordomo do señor de Monterrei, á súa muller, Inés López, e a
dúas voces o lugar de Axiaz, parroquia de San Xulián de Ventosa, tal como o traía Vasco
Abellón, por trinta marabedís vellos ao ano, postos no mosteiro.
*245.- 1487, abril, 19. Ilduara Sánchez, prioresa do mosteiro de Dozón, con
poder de dona Isabel de Ulloa, abadesa de Dozón e Ansemil, afóralles a Xoán de
Borraxeiros, morador en Cabanelas, á súa muller, Aldonza Yanes, e a catro voces canto
o mosteiro ten en Santa María de Gomariz, pola cuarta parte da novedad, dúas restras
de cebolas e catro marabedís vellos ao ano, postos no mosteiro.
*246.- 1489. Ilduara Sánchez, prioresa de Dozón, afóralles a Martiño
Caveiro, á súa muller e a tres voces un anaco de monte e de bacelo que linda co río, a
herdade de Inés González, viúva de Xil de Amoeiro, e a herdade de Oseira pola oitava
parte do viño ao ano durante a súa vida e ás voces a sexta. Tamén lle afora un sesego
e unha terra para facer unha casa no tarreo da Fonte, no que estaba unha horta, dian-
te da bodega do lagar, por un par de galiñas e dúas cestas de cebolas e unha de allos
ao ano.
*247.- 1490, outubro, 7. Dona Isabel de Ulloa, abadesa de Dozón, afóralles
a Xoán Santeiro, á súa muller, Constanza Álvarez, veciños de San Cristovo de
Regodeigón, e a dúas voces o lugar de Campeliños, parroquia de Santiago de Corneda,
por dúas fanegas de pan, por medida da terra de Orcellón, e cinco marabedís vellos ao
ano, postos en Campeliños.
*248.- 1490, outubro, 9. Dona Isabel de Ulloa, abadesa de Dozón, afóralles
a Rodrigo Cangado, á súa muller, Sancha Ceveira, e a dúas voces o casal de Rebordecovo,
parroquia de Santa María de Dozón, prohibíndolles expresamente que corten a leña que
o mosteiro ten nas devesas, por dúas fanegas de centeo, un azume de manteiga, outros
tantos de viño e dúas galiñas cebadas ao ano, e ás voces tres fanegas de pan.
*249.- 1491, agosto, 31. Dona Isabel de Ulloa, abadesa de Dozón, afóralles
a Xoán de Codeseda, veciño de San Martiño de Cornoces, á súa muller, Constanza
Afonso, e a tres voces o lugar de Poutás, parroquia de Santa María de Amoeiro, por dúas
fanegas de centeo e dez marabedís vellos ao ano, e mais oito marabedís vellos de loitosa.
*250.- 1491, setembro, 6. Dona Isabel de Ulloa, abadesa de Dozón, afóralles
a Xoán de Santiago o Mozo, fillo de Rodrigo de Santiago e Xoana de Tuiriz, e a tres voces
os dous casais de Quintá por seis fanegas de centeo, catro capóns e dez marabedís vellos
ao ano.
*251.- 1492, agosto, 4. Dona Isabel de Ulloa, abadesa de Dozón, afóralles a
Gómez Rapela, escudeiro, veciño de Ribadavia, á súa muller, Inés López de Vilariño, e a
tres voces o lugar de Pumar, parroquia de Santa Comba do Trevoedo, como xa o traía,
por tres puças de viño rosado ao ano.
*252.- 1492, agosto, 5. Dona Isabel de Ulloa, abadesa de Dozón, afóralles a
Xoán Martínez, veciño de Santo Estevo de Carboentes, á súa muller, María Pérez, e a tres
voces o casal de Carreira, parroquia de Santo Estevo de Carboentes, e a herdade que foi

dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 262

262 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites

de Fernando Domínguez por tres fanegas de centeo, unha de trigo, un par de galiñas frías
e catro netos de manteiga ao ano.
253.- 1500, maio, 29. A Peroxa. Luis de Bobadela, escudeiro, e a súa muller,
Guiomar de Novoa, traspásanlles o foro que tiñan do mosteiro de Dozón en Barrán a
Xoán de Anllo e á súa muller, Maior Rodríguez, moradores en Barrán, por once fanegas
de pan e un carneiro castrón ao ano, pagadoiros por San Xoán.
254.- [post 1492-1504]. Os reis don Fernando e dona Isabel confírmanlles aos
habitantes do couto de Dozón as exencións fiscais confirmadas por Xoán II.

dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 263

ÍNDICES

dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 264

dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 265

ÍNDICE ONOMÁSTICO

A Lugo, ref. coet.: 74.- abade de San
Lourenzo de Carboeiro, cf.: 3.-
A., monxe, clérigo, presens: 49. escribán do rei, esc.: 46.- ts.: 7.
A. ERIZ, cabaleiro, irmán de Orraka -- [...], marido de Aldara Alonso, ref.
Eriz, ref. fam.: 50. fam.: 155.
A. GARSIE, home bo, ref. coet.: 50. -- ANES, ts.: 176.
A. PETRI, laico, ref. coet.: 50.- cabalei- -- ARIE, doctor, vidit: 156.
ro, ts.: 52. -- DE CARVALLEDO, ts.: 145.
ABECO, esc.: 11. -- COLMA, fillo de Pedro Colma, ts.:
ABIRON / ABYRRON, pers. bíblico ref. 148 n.
hca.: 66, 110. -- EANES, notario xurado do rei en
ADAM, bispo de Ourense, cf.: 30. Bolodesenda e Dozón, not.: 90, 94;
-- FERNANDI, ts.: 47. escribán en Bolodesenda e Dozón
ADEFFONSUS: Vid. ADEFONSUS. por Affonso Fernández, not.: 97;
ADEFONSUS / AFFONSO / AFONSO notario público do rei, ref. coet.:
/ ALFONSUS / ALFONSO / Alfonso 91.- capelán, ts.: 73.- servente da
/ ALONSO, emperador / rei, abadesa, ts.: 91.
Alfonso VII, outorg.: 18; ref. coet.: 8, -- de Fava / Fava, dest.: 204, 205.
15; ref. hca.: 22, *68.- rei, Alfonso -- FERNÁNDEZ / FERNANDEσ,
IX, outorg.: 46; ref. coet.: 30, 33, 43- adiantado maior en Galicia, ref.
-45; ref. hca. / ref. fam.: 151.- rei, coet.: 188.- escribán do rei, ref.
Alfonso X, o Sabio, ref. coet.: 51-55, coet.: 97.- canc.: 89, 105.
60, 62-65; ref. hca. / ref. fam.: 79.- -- FERNANDEσ / FERNÁNDEZ DE
rei, Alfonso XI, outorg.: 89, 105; ref. BELLOES, dest.: 149.
hca. / ref. fam.: *138, 146.- tenente -- FERNANDEσ SOVEREIRA, dest.: 162.
Monterroso, ref. coet.: 60, 65.- -- GARCÍA / GARÇÍA / García, notario
rexistrador, canc.: 158.- bispo de por Afonso Fernandeσ, not.: 188.-

ts. not.MARTÍNEZ / MARTINEσ / Martínez. -...LOURENCO. ts. dest. notario.. dest. not. marido de Tereiga -.GIÇA.: 63.: 197.OSORIO. dona. outorg. prelado de San Martiño de Xarmento.: 175. 210. marido de Constanza Xarmento. ref. ts. Bolodesenda e coutos de Dozón e dest. dest.VERMUEZ. ts.: 198. ts.Yáñez.not. -. ts. notario público de Chantada e Ellona. -. not. 221.notario. 235. ref. irmán de Dominicus -.: 3. *231.: Martinus Velasqui.GONZÁLEZ.: 146. -. clérigo de Parada.: 5. not. coet. not.notario público xurado de -.: 177.: 149.. home da abadesa. ant.: 38.: 173. home bo: 32.servente da abadesa. nai de Lyonor Alvareσ. don..GOMES DE AGROSAGRO..: -. Riba de Miño. filla de Froilaz Gómez.GOMES. notario por don Diego Pereσ -. Montes.: 62..: *144. Iohannis.DE TOUVES.: 148 n. ts.VELLO. not.. Búbal. notario por Garçía Fernandeσ -.Pérez. dest. -.notario do rei en Macenda.ts.: -. fam. poss.: 152. dest. ts.DE LIÓN. fillo de Fernando Sandeu e Fernándeσ. 226.. casar de. 202. fam.marido de Marya Lourença. home de Lopo -.RANCA.: *163.: 234.GARÇÍA DE BARO. *213. ts.: 253.: 114.pai not. público nas terras do conde de -. de Gómez García. ref. 175. marido de María *200. coet. outorg.DE SANTISO. ts. ref. d-Avia.LÓPEZ / LOPEσ. not. morador en Ribadavia. ts. filla de Velaszo e 241.PETRI.: 211.: *192.fautor do Lourenza.: *220.Vázquez de Lemos.: 176.: 125.PELAGII. 66. presens: 43.: 121. poss. o seu alfoz por Afonso Osorio. notario de Ourense.. -. ts.: -.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 266 266 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites escudeiro de Andreu Sánchez.ts. escribán de cámara do ADOSINDA.marido de María Péreσ. marido de Constanza 106. -. ts. -. irmá de Pelagius e rei e o seu notario público.: 168..: *238. -.RODEYRO.Núñez. Froilazi.: 221.Yanes. ref. fam.: 183.LUZ DE FELGEIRA. visador.: -.: *93. dest..PEREσ DE FONTAAO.PÉREZ / PEREσ.: 175.marido Aldarra Ferrnandeσ. canc. 223. 151. -. ts.. not.: 234.: *209. fillo de Affonso Martineσ e Sancha -. adiantado en Galicia. Lalín. Fernández. arcediago de Búbal.ROCA. Chaao de Castela. ref. Ribeiro -. -.: -.DE GROVAS. de Sancha Fernandeσ. Ribadavia. Gonsaleσ.OUGEA. -. ref. *201. Fernández.DE MOURE.: 168. not. coet. -.: -. not. -. *227. ant. -. mosteiro de San Paio: 28 n.: *164. .notario.: 110. fam.canc. 167.GODÍNEZ. irmá de Onoricus 234. -. 230. -.FROILAZI. Ourense. poss.: -.IOHANNIS.: *240.: 70..: 109.Sánchez. 52. -. ant. ts.: 145..: 132. escribán e notario Sancheσ.

: 155.: 253.cf. en Bolodesenda: 15 n. . muller de Alonso [. Afonso. ALFONSUS: Vid. coet. fam. ADEFONSUS.: 22. -.: *184.: 195.fillo dest. ALONSO: Vid. irmá de Pai 186.: 151. 234.: 44. dest.: 8.SÁNCHEZ / SANCHEσ / Sánchez. -.. -.DE CHANTADA. -. / Sánchez. Catalina Alfonso.PEREσ DE PEDORUÇO. -. ALFONSO: Vid. fam. *246. monxa. -. ts. -.GONCALVES. 114. irmá de Munio dest.DO CANPO.: 94. fam.PELAIZ.PETRI. notario público do rei 187.: de Asperelo.: 6. ALVAR. 223. 27 González de Vilariño. ref.: 211. muller de Fernandus Petri..: 50.DE CANBA. muller de Fernando -. muller de Gonzalo -. 101. nai de Ruy do rei.: 101. e María Rodrígueσ d-Asperello.ts. *196.ALONSO. ref. ref. outorg. canc. dest. marido de Eneys ALBAR: Vid. García.de Dozón. muller de Luzo Arias.: 234. Borraxeiros.EANES. dest. not.. de Anrrique Sancheσ e María -.: 11.Gómez / GOMEσ.: 102. -.: -. monxa de Dozón. fam. AFONSO. 230. dest.: 155.: 109. -.: 44. ALDARA / ALDARRA / ELDARA -.: 114. monxa de Dozón. fam.: 203. mordomo Gutiérrez de Vilariño.ARIE. Gomes. not.CRESCONIZ. notario..dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 267 Índice onomástico 267 -. -. / Álvaro IOHANNES. Tareia Nuneσ. fam.ts. Montes.MARTÍNEZ. irmá de nai de Petrus Osoriz..]. muller de Gómez Anes de Yrre. dest.ARRES. coet.Fernández de Verdelle. irmá de Rodrígueσ d-Asperelo. dest. -. tesoureiro. en terra de Orcellón e Dozón. muller de Juan de ref. irmá de María Fernándeσ. cf. 187. morador en Amoeiro. -.: Miçía Arres de Casares. -.. 203.: 148. 224. ADEFONSUS. ref.AREAS.Fernández de Asperelo. -. muller de Logildus Luzi.: *231. -.SANCHEσ D-ASPERELO / Sánchez Canba. -. 106. notario público do rei -. fam. marido de fam. *245. *193-195. muller de Gonçalvo d-Eyré. dest.RODRIGUEσ.: 176. outorg. muller de Osorio Muniz e -.MARTINIZ. ref.: AFRAIZ EANES. ALDONÇA / ELDONÇA / Aldonza -. prioresa de Dozón. ts. irmá de Tereiga Eanes. ts. ADEFONSUS.filla de Anrrique Sáncheσ Teresa Varela.ARAS / ARRAS. viúva de Roy Lourenço de -.: *245. ref. outorg. ref. xuíz en terra de outorg. not.: 30.NUNEσ.FERRNANDEσ..SÁNCHEZ / SANCHEσ / SANCHANS -.RODERICI / RUDERICI. Guncalviz.: filla de Marina Mel.: 1. pai de Juhan 96.: 202. Arras.: 168.: 203..GUNCALVIZ. ALVAR / ÁLVARO / ALVARUS / ALBAR outorg. 197. 237. 241-243. ref. monxa de Dozón.. ts.: 214. -. ref. dest.Yanes. ts.: 221. -. marido de Lyonor Sandeu. dest. marido de 226.

ref. ARIAS.: 9. 142. hca. dest. 114.: 1. fillo de Petrus Adefonso e Odrozia Cresconiz. -.: 52.PETRI DE BARVANTES. 119. ARRAS: Vid.: 1. marido de Toda ALLFONSUS: Vid. BEATRIZ AFONSO. ARREAS: Vid. notario público do rei en . -.cf. -Eannes. ARAGUNTA.: 57. ant.: 55. ANSILLI GUNDESINDIZ.RUDERIQUIZ. muller de Lopo -.FUMAZ.: 57. fam..SÁNCHEZ DE GRES.: 173. marido de Inés López.: 30.: 11.: 114. ts.: 29.. ARIAS. dest. act. not. ARIAS. outorg. -.FERNANDIZ. ARIAS / ARAS / Ares / ARRES / ARRIAS / ARRAS. notario de Ourense. presens: 53. fam. VASCO. -.: 226.: 4. ALVARUS: Vid.García. Fernandiz.de Vilouriz. ts. notario. nai de Marina Luci.: 57. muller de Guntinus.: 84. ref. pai de Pay Arras. -. not. dest. ant. ts. ARAS: Vid ARIAS.FERNANDIZ. nai -.: 106.LOBO.. ts. ANDRES. prelado de Barrán. 141. -. ts. -. fam. fam. cf. clérigo.PÉREZ DE CASTINNEYRAS.PETRIZ DE MONTE ROSO. ts. apóstolo: 40. fillo de Gonçalo ANDREAS. ANRRIQUE / ANRYQUY: Vid. ref.. avó de Guntroa Fernandi. ts. -. 109-112.VERMUIZ. ARGILO QUISARIQUIZ. Conde.Pérez.: Fernandus Iohannis. -. ref.: 8. bispo de Astorga. *185.: de Sonegildus. ADEFONSUS. cf. 77. ANDREU: Vid.: 105. poss. home do xuíz -. Amaro Pérez.MEENDEσ. coet. tenente ás veces de Nuñ. irmá de Toda -. cf. ALVAR. ARRIAS: Vid.: 12. marido de María Mel. 49. ANDRES / ANDREU ARRES. QUE. 121-126. ts. presens: -. poss.DIDACI DE VANGA. -117. ARIAS. fam. dest. -.: 24.: 9. Petriz.SANCHES / SANCHEσ / SÁNCHEZ.: 10. ARIRIUS IOHANNIS. poss.. cf. Monterrei. ref.ref.: 224.: 65. Martiño.NUNII / NUNEZ. abade de Oseira.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 268 268 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites Rodrigueσ.: 79.LUZ / LUZI.: *244. -.: 64. 28 B -. 105 n. BASCO: Vid. pai de Domingo e Juan -.: 30. -.: *133. *134. dest. 145.: 76. outorg. ant. ANIRIMO. 130-132. ts. ts. ENRI. mordomo do señor de -. outorg. fam. Pérez.FERNANDI. *184.GONσALEσ. -. -. -. -. capelán.: *93.dest. ARNALDUS. -.ERIZ.HODOARII.PETRI LONGO.: 30.: 101.: 52. 56. -. poss.PÉREZ. cf.: terra de Temes e Vilaúxe. Sancheσ d-Asperelo. outorg. ref.. prelado de San -. ref. 23.DIAZ.IOHANNES.ENANES. Ares: Vid.: 20.

bibl. 145.: 45. cf.: *104.dest. 46.: Ferrnandeσ. ref.muller de Alonso Pérez. Blas García. outorg. D.: *161.: 241. DATAN. *238....RODRIGUEσ / Rodríguez. *227. María de Dozón.: 221. ref. muller de Pedro Vázquez.- CHRISTOVAL. ref. C ref.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 269 Índice onomástico 269 Berenguel... 150. FERRNÁNDEZ / FERRNANDEσ / DIACUS: Vid.: *218. 229 *120.. filla de Elvyra Fernandeσ e Gil CIPRIANUS. Berenguela.- po de Santiago. outorg. 223. ts.: *249. 109. fam.VILIELMI. xuíz. bibl. ts. notario. 142. *200.LOURENZA.: *247. BIRINGELA / BYRINGELA / VIRINGE. Muniz. muller de Gil Ferrnandeσ. 237. de Maior Rodríguez. ref.: 180. 216. FERRNANDEσ.GARCIA.FERRNANDEσ DE LAMAS.: 179. outorg. muller de Juan Santeiro. fam. ref. -. fam. Fernández. ant. not. -.: *220. -. prioresa de -. fam. muller de Juan de Codesdeda. -. Arres.: 109. 237. ref. -. outorg. *215.Anes. Núñez. coet.nai de Sancha morador no mosteiro de Dozón. prelado de Santa -. monxa de Dozón. outorg. bispo de Ourense: 148 n.: 132.: outorg.: 66. outorg.: 141. 224.: *129. 226.muller de BERNALDUS / BERNARDUS. pers.: 114. ref. Fernández de Asperelo.: LLA / Berenguela LOPEσ / López. AFONSO. -. pers. ref. *239. dest.SANCHEσ / Sánchez. poss. 235. DIAGUS: Vid.: *164. monxa de Dozón. abadesa de Dozón. Alonso Pérez.muller de Alfonso 83. nai de María -.: 188. BYRINGELA: Vid. fam.: 66.poss. dest.DE FONSECA. monxa de -.: ref.Alfonso.de Piñeiro. irmá 202. *239.. muller de Ruy de Piñeiro. 214. outorg. *232. *192 -. muller de Alonso *133.Álvarez. Fernandeσ. 130. ref.: 109. D -. 101.. fam. Dozón. 234. Dozón. bispo de Tusculano. fam.FERNANDEσ / FERNANDES / DAVID. DIDACUS.: 235. ref. *135. rei. muller de Gil Oares. .: 15. coet. de Dozón.PEREσ / Pérez.: 150.filla de BIEITO / BEYTO / BIEYTO don Fernand-Ares e dona Marina FERNANDEσ / FERRNANDEσ. 224.: 198. coet. DIDACUS. arcebis. 226. CONSTANÇA / CONSTANCA / Constanza / CONSTANZA / COS- TANÇA / COSTANσA. outorg. ref. ref. *236. fam.: 15. prioresa ref.: 15. cf...: 175. *217-*219. fam. 230. -. fam. *233. fam. abadesa CATALINA / CATTALINA / Catalina electa de Dozón. ant. fam.: 221. abadesa de Dozón. muller de Juan Bacoro. cóengo.

-. ts.: 102. capelán de Munio Díaz... ts. Aciveiro. ref. Alfonsus Iohannis.: *93. muller de Velaszo.: 6.abade ts. not.ARES. -. fam.AREZ. ALDONÇA.: 121. 223. coet.: 221. ELECTERIUS PETRI. capelán do mos. monxa.: 118.: 187.morador en -..ZANITIZ. ts.ts. ts. muller de Pellagius Oduriz.: 8.FERRÁNDEZ.: ELDONCA: Vid.: 119.PEREσ XARMENTO.PETRI. fam.. fam. -. coet. ref.: 74.: *154. coet.MONIZ. -. fillo de -. clérigo de Requeixo. clérigo. notario xurado de Deza pola dest. -. cóengo.PÉREZ. muller de EGILO VERMUIZ. -. fam.frei. Veásquiz.. nai de DOMINGO / DOMINICUS.ORDONICI.: 50..: 105. 76.dest. -.capelán de Sancia Díaz. EYNES. mo..: 62. Quintá. fillo de Petrus -. ref. igrexa de Santiago.: 65.: 37. Bobadela. de Toques.: 63. presens: 48. doutor en ambos os E dereitos.: 74. adiantado e xustiza maior en Galicia. 69. sobriño ELLO: Vid. DIDACUS. fam.: *207.. -.: 89.: 131. canc.: 9. ref.OÁREZ.: 32.LOURENÇO.: 8. LUZ. ref. 197. visador. EILO.Navica. coet. 12.irmán de GUS / DIEGO.- Diego Gelmírez. EILO / ELLO.: 37. -. coet. dest. -..JUAN. 96. -. 97.: 7. E.PEREσ D-ABODERÓN. ts. Marta.: 37. 50. fam. dest. prela. -.: 3. -. clérigo de Rubián. ts. ant..GONσALEσ. ts. 226. MENTO. ref. marido de Moor Anes.PÉREZ / PEREσ / Pérez. 65. ref. prior de Pelagio Velasqui. EINES: Vid. avó de Gudesteo e Pedro teiro. canc. ts.. poss. ts.: 221.: 50.mordo- -. ts. frei.ANES / EANNES. ELDARA: Vid.GARCIA. Requeixo. ts.: DIEGUS: Vid.MUNIONIS.: 85.fillo de Amaro -..ROANAN. ant. ARIE. 6. ref. ref. -.PEREσ DE SAN FAGUNDO. fam. bispo de Santiago. de Santiago. ref. outorg. monxa de Chouzán. do de Santa María de Dozón.: 66. -. ref. coet. canc. canc. -.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 270 270 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites DIDACUS / DIACUS / DIAGUS / DIE.XARMENTO: Vid. XI. mordomo da abadesa.: Dominici e Maria Fernandi. chancelaría de Alfonso -. ts.: 117. coet. ts. DOMINGA RODRIGUEσ. de Diego Pérez.: 228. ts.PEREσ XAR.ANES DE AGROSAGRO. clérigo de . -. conde de Santa DURÁN PEREσ. fam. ts.: 63. cf.: 15.: 81. Pérez. poss. ref. ALDARA. ref. 26. -. pai de Vilanova.DE MOURELLO.MARTINEσ DE VILLA.: -. ref.: 1.IOHANNES / IOHANNIS.: 158. -. 66. -. ref.: 7. Gomeσ Cornoσeas. dest. E. laico.

: 50. Sello. 228-230. ref.. fillo de Sancha -. 147.: 125.. ref. ref. Rapela.ARES. ref.SANCHEσ.: -. ref. 146.: 98.muller de Nuño ESTEVO / ESTEVOO / ESTEVAN.. / ref. muller de Roy de Louçía. fam. -.monxa de Dozón.GARÇA. ant. ref.. outorg. esc.GONσALEσ / GONÇALVES / ESTEVAN: Vid.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 271 Índice onomástico 271 ELVIRA / ELVYRA FERNANDEσ. muller de Fernán 114. fillo de Sancia Vargea. coet.: ENRIQUE / ENRRIQUE / ANRYQUY / *196.: ESTEVEYNA SANCHEσ.VELASCI.. outorg. EXIMIA DE CAMPO. fam.RODRIGUEσ.ts. coet. ref. 49 Affonso.nai de Fernando Gonσaleσ. muller de Álvaro López de Ferrnandeσ e Affonso Martineσ.: *200. Enrique II. ref. *213. fam. marido de María fam. fam. ref. ref. -.: 50. González. outorg. ref. -.: *246. 225. 221.LOURENÇA D-OURRANTES. muller de Goncalvo Petrus Martini. fam. ref. Guncalviz. 158. notario en terra de Castela. ref... dest.: outorg. -. poss. fam.avoa de Alonso Vello. prio- Sesnandiz. 109.. ref. outorg. 223. coet. fillo González. abadesa de Dozón. dona. fam.: Dozón.PEREσ.GARCÍA / GARÇÍA / GARCYA / ENEYS: Vid. outorg. -. fam. fam.: Alvaro Goncalves.marido de Sancha Pelaeσ de Gomeσ de Samartiño. hca..: 168. monxa de 180. muller de Goncalvo Eanes. ref.: 117. 237. ref. 147.. monxa. . 202-204. dest.: 70. meiriño maior de Galicia.monxa de Dozón.: 101. monxa de Dozón.FERNÁNDEZ / FERNANDEσ.: *220. Vilouriz. ESTEVO.: 114.muller de Pedro d-Ardal. outorg. *206- ANRRIQUE. EYNES.. -. 194. GUTÉRREZ / Gutiérrez. 210.: 91. fam. fam. dest.: -.MARTINEσ. Dozón.. -. 198. 57.GOMEσ / GOMES.: 195. outorg.: 151. 195. García. *201.. *222. filla de Munius resa de Dozón. muller de -.: Enrique III outorg. Martineσ. muller de Gómez -.: 114. EYNÉS / EINÉS / ENEYS / INÉS / Inés.: *251. muller de Pelagius -. Rodrigueσ d-Asperelo. Búbal e Bolodesenda por Affonso -. ref. rei.: 175. ts. monxa de Dozón. -.: 195. Alfonso de Viñoá.: -.: *169. ref.: 57. ts..: -*209. fam. fam. ref.muller de Juan -. fam.NUNES.muller de Fernán Guteret de ESTEPHANUS ARIE. ref. 212.: *201. 180. outorg.López de Vilariño. 224.muller de Gil Oares. ref. fam.GOTÉRREZ / GOTERREσ / -. fam.: 8. 180. muller de Pay Garçía de Froyaes.. fam. 211.López.: 158.muller de Garsie. -. *231. ref.. ts.PEREσ / Pérez.. fam.: *193.PÉREZ DE SAN SALVADOR. sobriño da abadesa.viúva de de Johanne Esteveσ e Moor Gil de Amoeiro.: 114. fam. chamado Pidrero.: 92. monxa. notario do rei. 126.PETRI.MUNINZ. abadesa de -.: *244.: 94 Boo. 229. ref.

ref.DIEZ DE TAVARIOLOS. FERNANDO / FERNANDUS / -. 26. clérigo da abadesa.: 101.FERNANDEσ DE GOLDERIZ. 166.notario do rei en Dozón. coet. pai de couto de Vilarubín e Toubes polo Moor Alonso. ..: 179. Domínguez. obtinens honorem in ts. ts. -. dest.abade de Oseira.. FROYLE.rei. ref.: 85.muller de Juan Pérez Ferrnández. outorg.: muller de Gomeσ Ares Mosquera. dest.ÇAPATEIRO / ÇAPATEYRO. *25.: 22. 27. capelán da abadesa.ENXOITO. notario público do do de Tareija Rodrigueσ.D-ARRIBA. Fernando o Católico. clérigo de Bendoiro.VÁZQUEZ / VAASQUEσ / Vázquez.. Martín... fam. rei.D-OUGEA.: 91. not. frei. ts.EANES.ts.: 29.ts.ARIE. 73.: 23 18. -.. IOHANNIS.: 67. Fernando -. -.: 157.: 186. *191.: 90. marido de María Paaz. ref.: 24. Fernando.. coet. ts.muller de Johán Rodrigueσ. ts. Pérez. FERNÁN: Vid. irmán de F Lopo de Tavoada. ref. ref.: 114.: 91.: -. hca.. 40. -..clérigo de Dozón. -.: dest. ts. -. cf. / ref. ts.: 189.- 254. cf. ts. capelán da abadesa. rei..ESCRIVÁN.. FERNÁN. *252.: -.. pos. -.: 188. fam.: 30.DIAZ DE CAMBA.. dest.abade de 97 Carboeiro.: 216. ref.CARRILLO.: 203. coet. Gonçalvo Lourenço e Moor Eanes. home de a pé de Lopo de 152.CURIALIS. FERNANDO.: de Astorga... ref. fam. ts.: -..: 241.clérigo. marido de Oraca ts. Muniz. outorg. abadesa de Dozón..: 20. cf.EANES DE FROAES. hca. -.DE CANVA / DE CANBA. F. -.cf. monxe de Oseira.: 234. ts. II. hca. 98. 89. outorg. 41. escudeiro. 175.BOY.: 181.ANES / ANS. 48.: 115.: 74.: 12. criado do abade de 50 Lousada.conde.....: 22. pai de conde. rei.D-ARENDER. presens: 45..: *75. ref. ts. Fernando III. 30. poss. bispo e igrexa de Ourense..: 12.fillo de Domingo en España.: 229. home bo: 32. 77. ts. ref. dest. 45. de Canba. pai de dona Constanza ref.: 253. ant.: 101. arcediago e chanceler de coet. 23. ref... GUSTEZ. outorg. -. marido de dona María *213.: 50 Fernando II. F. cf. -. fam.. 82.DOMINGUEσ / DOMÍNGUEZ / 82.bispo Johán Fernandeσ. not.sobriño de Johán 152. clérigo.ARES. cf. converso de Oseira.: 66.monxe de Oseira.: -.clérigo. ref.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 272 272 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites -.. ref. 79. fam. don. -. Fernando IV.: 22.: 156. coet. -. 189. ts. mari- -. Gallecia et Monterroso.: 79..FERNÁNDEZ. ts.: 241.EANES DE BARBEYTOS. ts. prior provincial de Santo 15 n. ref. F. -. fam. fam. FERNÁN . Taboada.: 139. 47 ant.: 76.

cf.: 140. outorg.ODOARII.: GONσALEσ. coet. 147.: fam. *159. Sancii. presens. -.: 112. clérigo.fillo -.: 23.FOLGEYRA.: 109. cf. 30.: 182.: 223.: 182. -.: 139. -.GUTERRIZ.PÁEZ.MONTEIRO. alférez real.GUNZALVI.GARCÍA. dest.LANEIRO.: 96. ts. tenente das torres de -.. cabaleiro.PELAGII. ref.: 27. -. ref.SANDEU. -. irmán de Petrus e Rodericus -..: 173.: 237. clérigo. marido 155.LOURENÇO.ts.: 101.- de Dozón.irmán -. mancebo de Fernán sobriño da abadesa de Dozón.ts.dest.PÉREZ / PERES / PEREσ.: 117. pai de Alonso Vello. dest. not. -. Ruiz.: 32 Fernández.ODARIZ. ts. igrexa da Trindade e vigairo xeral -.: 96. ts.SUARIZ. 23.: 44. -. ts. fam. 182. Fernandeσ.: 97. ts.: 30.: 114. ant. ref.Laíño. clérigo capelán da abadesa do bispado de Ourense: 148 n. ref. dest. dest. -.: 155. Viviana Fernández. clérigo de Gresande. -.GUTERET DE VARGEA. -. ts.GUTERRES. chantre.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 273 Índice onomástico 273 -. -.: 101.. xuíz real en Búbal.clérigo.: 44.PÉREZ D-ANDRADE. de Gómez e Toda Petri. ref.: -. fillo de -. capelán -.ts. -. *164. outorg. go de San Fiz de Margaride. ts.GOMEσ. tenente en Vilamarín.presbítero.GOMETII. clérigo.: 142. -.: 44. -. 143.PERES DE MOURIGAES.mari- marido de Eynés Gomeσ.DE SANTIAGO..VAASQUEZ.] Fernandeσ. fam.clérigo.RODERICI. pai de Roy de -. dest. cf. irmán de Fernán de Eynés Gomeσ. -. ref. ts. marido de de Eynés Gonçálvez. presens: 51. -. ts.: 24.: 22.- -. poss.DA LAMA.: 189.MAXILLO. Santiago.IOHANNIS. fam.SOUTINO / SOUTYNO / SOUTIÑO -. clérigo de Gresande.: 23. ref. / escribán do mosteiro. fam. -. 168... outorg.: *172.: do de Eldara Petri. León. ts. dest. hca. abade da -..PETRI. marido de Aldara -.marido de Oraca GONSALEσ / GONZALEσ / Eanes.: 140. clérigo.ROSADO. Petrus Bazacho. fam. ts. et de Casares.SANCII. ts. . 157. ts. cf. cf. Gonsaleσ.PANDO. ts. ref. outorg. not. ts. -.: 102.: 55.. pai de Guntrodo -. ref.: 99. -.MOREDA DE RODEIRO. ts..: 141.cléri- -. tenente Alba.GOMEσ DE SAMARTIÑO. pai de [.. ts.GONZÁLEZ / GONSALES / clérigo. ref.. ts. -. escudeiro.: 131.: 44. abadesa de Dozón.. 45 Carboentes. 165.: 155.: -.: 150. ts. criado da 180. 57.FERNANDI.: 140.: 33. coet.RUIZ.: *163.LUEIROO.GUTERRI. ts. -.: 40. 160...: 29.: 167. dest.. marido de Miçía Arres hca.FERNANDIZ DE SALNES. outorg.: 165. / Soutiño. fam.: 241. clérigo de Santo Estevo de -. ref. escudeiro.: 42.: *136. notario. -. not.: 168.

FROIA / FROILA / FROILAZ.: 23. xuíz de -. clé. FERNANDO.notario. dest. notario do rei / Estevo de Carboentes. not. ref. ts.clérigo de -. 79. 91.: 243.. Gunzalviz. prelado de Santo -. -.: 163. ts. San Xoán de Camba. clérigo..PÉREZ.: 139.: 74. fam. -. ts. ts. not.DE VANDE. 194.MARTINEσ.: 85.PEREσ VIGO.: 186.. ts. presbíte.canc.-. -.FERNANDEZ XARMENTO.RUGEL.: 45. ts.: 37. 5. dest..: 180.Pérez de Rivela. 113. -. ts. notario do rei en Orcellón e Búbal. GIL / GILLO / GILLU.:. notario fillo de Fernando Pérez d-Andrade público de Ourense polo bispo e a e Viviana Fernández.cabaleiro.: 228. marido de Godina Arias. -. escudeiro. -.PÉREZ / PEREσ / Pérez. dest.: 186. clérigo. pai de Onoricus Froilazi. 81. dest. FREANDUS.: 99.DO CANPO.pai de Leonor García. 187.: 198.: 121. chamado FARYÑA.DE CASTOGIIA.: 230. ref. García. fam. pos. fam. fam..ts. don.YAÑES DE GARAÑANES.: 3. ts. FRANÇISCO / FRANCISCO / -. GARSIA IOHANNIS.FROYÁS. -. pai de Sancia Garsie.Rodríguez. -. xenro de Juan Pereira.: G 114. -. ref.: 2. súa igrexa. marido de FROILA: Vid. cf.NUNES. avó de Leonor ro.: 76. -.: 12. da abadesa de Dozón. ts. ref.notario de Orcellón. ts.RODERICI.: 79..: 79 n.: 10.. notario xurado en terra de FRANÇISQUO / FRANÇYSQUE Deza pola igrexa de Santiago.FERNANDEσ.DA PONTE. rigo. coet. morador en Ourense. ts. ref. not.VAASQUEσ DE NEGRELLOS. poss. FROIA. -.: ts. -. ts. -. ts. fam. coet. Búbal e Castela polo xuíz do rei Rui *249. do maior de Galicia. 175. . fillo de Vimara xastre.: 188. criado -. ref. -..DE VILLACHAOO.: *174. Orraca Gomecii. ts. coet.: 230...- -.: 253..: *246. not. -. GARCÍA MUNIS.: 117. d-Orantes.clérigo. not. adianta- FERNANDUS: Vid.: 11. -. marido de Sancia Vermude. -. 79 n. Bendoiro.: ANES. ref.VIMARAZ.YANES / Yanes. capelán do mosteiro.: 242.: 198. -.: 5. GARCÍA / GARÇÍA / GARCI / García. ts. ts. outorg. ts. 77. monxa de Dozón. ts. ref. clérigo da abadesa.RUIZ: vid. ts.clérigo de -.MUNIS / RUIZ. not. -.: *248. clérigo.PÉREZ / PEREσ.: 79. ant. dest..: -. ant.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 274 274 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites -.: 3.. 194. -.FERREIRO DE BORRAGEYROS.DA LAMA.ARIAS. 69.: 183.: 57.GOMEZ.Fernández de Rendal. ts.

García.: 30.: *246. .ARES / ARRES.: 189. GOMEσ / Gómez. Gómez de Vilariño. fillo de Johán 102. do de Inés Vázquez.de Amoeiro.: 140.cléri- -. dest. -. dest.PELAICI. bispo de -.: 30. marido de Tarasia Pelagii.: 147. muller de irmán de Toda Petri. dest. -.DE CASTELLA.: 189. ref. dest.Gomecii.: Trastámara.: 148 n.: 145. dest.DE GALLECIA. ts.: 157.: 109. ts. Rodrigueσ. cf.: 30. dest: 170 -. cf. coet. fam. ref. ref.DE CORNOZEOS. fam.FERNANDEσ. dest.FERNANDEσ DA LAMA.: 13.conde. Rodriguez de Camba. marido de Inés -.: 76. dest. dominans in -. -. -. escudeiro.: 224. ts. hca. princeps de -. fam.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 275 Índice onomástico 275 -. home de Gonçalvo -. fillo de Johán Yanes. pai de María Couto. veciño de San Martiño do Fernandeσ. ref. marido de Inés -. conde. GODINA. ts.: 179. dest.. cf.Rapela. ref. ant. dest. marido de Costança. marido de Aldarra Oviedo.: 176.: 176. GODINA / GOINA ARIAS. dest. ref. escudeiro. dest. dominans in -.: 194. marido de Costança fillo de Alonso Pérez e María García.ANES.: 241.: *251.RODRIGUEσ DE VILLAMARÍN. -. Sanchez.: *190.: 33. dest.pos. GIL. Monterroso. cf.: 179. -. -.RODRIGUEσ. fam.: 10. Eynés Rodrigueσ. GIL.: 33. ts.: 121. GILLU: Vid.ANES DE YRRE.ARES MOSQUERA. ts.: 45. sobriño da abadesa Moor Lourenza. marido de Eneys Pereσ. Lopez. marido de GILLO: Vid. ts. marido de María González. notario. mari. Alonso. dest. ts.RAPELLE.: *209. carpinteiro.FERNANDI. conde.de Mera. -.: 22. *191.Lorenzo. GOMECIUS / GOMETIUS / GÓMEZ / ts. Vigo. conde. 105. 101.: 114. tenente GONCALVO / GONZALBO / Monterroso. ref. -. -.. ts.: 96. marido de Dominga go. marido de Tareia Nunez. ref.YANES.ts. morador en -..DE PEDROSO.PEREσ DE VASADRE. *213.: 183. ZALO / GUNZALVUS.OANES.: -. ref. marido de Costança -. ts.CORNOσEAσ.marido de Elvyra -. notario de Ourense. dest. -. fam.DE ABRAL. marido de Zamora. -.: 187. nai de Oraka Suarizi. sobriño de Orraca Ferrnandeσ. -..: 23. Froia Arias. -. Fernandeσ.PETRI. 143.DO CARVALO.pos.: 23.: 109.: -. ant. 77.ENANES D-EYREE. meiriño maior de Galicia.: 186.ALONSO. GONÇALVO / GONÇALO / GON- -. Moor Anes. fam. -. alcalde e González. GOINA: Vid. -. interv. 148..ALONSO.AFONSO / AFFONSO. dest. ts.BOO. fam.LOURENÇO DE VENDOYRO.: 117.: *217. outorg..: -.

: *251. GUINA PETRI. fillo de -.GIRALDES. coet. nai de Ruy -. ts.: 182. GUNTINUS.: 1. -. marido de dest.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 276 276 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites -.: 235.. -. cabaleiro.: 37..: 53. ts.: 205. ant. pai de Sonegildo. go. pos.: 243. -.. ts.PÉREZ / PERES / PEREσ. coet. GONZALVO: Vid.LÓPEZ / LOPEσ. Sovereira. marido de Teresa de Meira.FERNÁNDEZ / Fernández.: *252.: *206. ref. outorg.LOURENÇO / LORENÇO. ref..cléri. escribán do rei. GUNTERODO: Vid.: 165.: 146 Arres Gonσaleσ. . GUDESTEUS VEASQUIZ. Aldonza Afonso. 40.: GUILLELMUS. ts.: 186.: 106. Fernandeσ. dona. -.ts.: 99.: 198. fam.- -. 194. ref.: 224. hca.. outorg.: 15.OSORES. GONZALO: Vid. clérigo. GOTINA.: *250. -. clérigo. Guido: Vid. 79. GONDESINDUS. ts. fam. ts.not.: 79. morador no mosteiro.Yanes de Gurgueiro. *252. fam. GONCALO -.FEREIRO DA PARTE. -. notario do -. hca. GUNDISALVUS: Vid. hca. 166.CAÇO. cf. -. -.: 241.: 253. GONCALO. Viviana Fernández. -. ref.EANES. Taboada.. -. 181.: 119. dor en Mariñaos.: 186. Deo vota..: *222. marido de Aragunta.SANCHEσ D-ASPERELO. canc. home de Alfonso Fernández dest.GARÇÍA DE CIRA.MARTIZ DE CASTRO DE SAN SAL. fam.DA PARTE. d-Ourantes. ts.GARCÍA. tenente Castela e GONTROTO: Vid. GUI CARRAREL.- -.: 162. GOTER: Vid. morador no mosteiro.: 105. not.: 143. 178. -. pos. GONCALO. fillo de ref. not.: 7.Gutiérrez de Vilariño.: 10.DO CARBALLEDO. outorg.de Paredes. -. ant. mordomo da abadesa.DE TAIDE. ref.LOURENÇO DO MOESTEIRO. GOTO. ts.. Bobadela. coet. dest. not. GONZALBO: Vid. rei en Orcellón e Dozón. home de Lopo Rodrigueσ dest. clérigo. dest. pos. 188. ref. ts.: 57.: 241. -. bispo de 168. ts. 183. 180. ts. ts.mora.not. Lugo.: 4.IOHANNIS. ts. escudeiro de Lopo de Fernando Pérez d-Andrade e Taboada. ts.: *14. ts.: 40. González de Vilariño..RATÓN. marido de Marina Perez. marido de Aldara Afonso. -. -. ts. morador en Moi.: 99. clérigo. GUNTRODO. ref.: 103.FERRNANDEσ DA LAMA. GUIDUS. dest. muller de Luis de VADOR.: 168.: 186.viúvo de Moor Eanes. 176.: 160.. outorg.: 180.Gutiérrez de Temes. -.home da abadesa. not. ts. GUNTRODO.: 143.: dest. Guiomar de Novoa. GONCALO.. ref. 195. 147.Rodríguez.marido de Moor Veasco.PEREσ DE VERMUE. ref.: 151.: 211. -. GUTIER.ts. -.: 99.: 234.Yanes.: 118.: 12.: 242. ts.: 162. canc. ant. Bolodesenda. ts.: 123.: *233. home de a pé de Lopo de -. -. pai de -. GUIDUS / QUIDUS / Guido. pai de Fernando.D-EYRE.

: ts.AFFONSO / AFONSO.GOTERRI. 35. cf.: 23.Juan II. Guntrodo SUARICI / SUARIZ / I. fillo de Alfonso X.bispo de Lugo. *201.bispo de León. monialis.: 50.. Juan Albertino. Rosado.: 35.: 30. JOAN / JOHAM / JOHAN / JUAN.: 9.. 22.: 178. INÉS / Inés: Vid. GUNTRODO.: 50.GONÇÁLVEZ DE VYLARINO. RATON. coet. ref. 40. filla de Suarius Petriz.: 50.presbítero. clérigo de Vilaxuste. bispo.- -. ref.IOHANNIS. morador no couto de H Piloño.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 277 Índice onomástico 277 GUNTROA: Vid. oidor na audiencia do rei. Deza xurado pola igrexa de -. hca. notario de -. *19. marido de Sancha Rodrigueσ. dest. doutor en leis e decre- HENRICUS. GUNCALO. 28. cuñado Rodriguez. *16.. abade de Sobrado. EYNES. coet. presens: 43.- -.FERNANDI.: 101.Alfonso de Viñoá.infante. / ref. cf. ant.ALVUS DE SAA. coet. et cf. filla de Fernando ref. 13. I -.deán de Lugo. *21. subdiá- TROTA / GUNTROTO / GUN. soror de Dozón: 39.. / ref. 12. -. ref. outorg. dest. INFER. cf.: 35.: 151. DOMINICI. TROA / GUNTERRODO / I. fam.. ref. ts. cf.: 11.ALFONSO. 35.: 15. Deo vota / sancti. outorg. GUNZALVUS: Vid.: 32. meiriño en Galicia.: Santiago. dest. 35. I.: 254.arcediago de Lugo.not.: tos. marido de Lionor monxe. 24..- 65. ts. I. 102.: 63. -. Juan I. STEPHANI. outorg.. ref. outorg. *14. abadesa de Dozón.ALFAYATE. de María Moninci.: 52. I. laico. dest. GUNTRODO. not. I. notario na meiriñade de Orcellón. ts.: 158. hca. 12. .GOMEσ. 30. canc. hca. / 20. coet. fam. not. muller de Pelagius ILDEFONSUS. presbítero.: 3. coet. ts.xuíz de Lugo. ref. 106. ts. 18.: 146.PÉREZ. coet. GUNTRODO.meiriño maior en Galicia. ref.: 38. cf. et cf.: GUNTROTO: Vid.GOMEσ DE VILARINO.: 165. GUNTRODO / GONTROTO / GUN. ref.- -.: 4.: 79. hca.: 10. marido de Inés Pérez. IOHANNES / IOHÁN / JHOÁN / dest. 24. 9.: GUTIER / GUTER. SUARIZI / Suárez. subs. cono. -. ref. irmán de M.: 7.. 17. -. 23.: 52..: 225. -.: 22.: 146 tesoureiro de Lugo. poss.GARCÍA. fam. GUTIER.: 228. rei..: 17.: 20.. coet.: 50.: 50. GUTER: Vid.: 55.ALONSO. PELAGIUS.: 168. -. Petri. ref. subs. fam. -. -. 30. canc. ref. Martiniz / Pelaio Martinz. cf. alférez real. dest. not.ALVARII. GUNTROTA: Vid. dest. ref. 162 -. dest.: 165. 42. PETRI. clérigo. outorg. 22.

ts.FERNÁNDEZ / FERNANDEσ.: 212 ref. .canc. 117.FERNANDEσ DE SAA.: -.: Mondoñedo.: 197. ts.: 43.ESTEVEσ.: 160. teiro de Dozón.: 110.: 130.DE CAMBRAÑENS. ts. -.notario real en Búbal.clérigo reitor de Santa Baia de -.: 102.CLEO.DE ARANGA. -. dest.. cléri- -. 130. ts. pre- -. ts.clérigo de Yanes.. home bo.: 125.. 121..: 89. presens: 43.: 92.cóengo. -. -. notario xurado en -. 30.: 115.: 186.: 51.DE FELGEIRA.: *249. 132. ref.: 186. dest. ref. not.DE CAMBA / CANBA. e notario na súa corte. xuíz de Deza. -.-monxe de Camanzo. 131. -. ts. escribán público do rei / -. -. Cornoces. bispo de Ourense. ts. ts. marido -. arcebispo de Santiago. terra de Camba polo bispo de rigo de Santa María de Dozón.EANES.: 76.DE BARA REFERTA.: -.: 15. clérigo. 51. clé.DOMÍNGUEZ DA PARTE..: 64. -. ts. capelán do mosteiro. ts. ts. *218.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 278 278 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites -. dest. dest.DE CAMBEOS. ts. 77. marido de Moor -.García de Cerbaña.: 15.: 166.. morador en Cabanelas.: 63. -.. Sancheσ. 97. 105 n. -.: 98.cf. 109.converso de Oseira. dest. / ts.: -. marido de Marina Orcellón.: 242.FERNANDI.53.: 115. coet.: 126. ts.ts. 62. 151. ts. -. ts. servente da abadesa.: 126.ARIE.DIDACI. Iohannis.DOMÍNGUEZ DE VERMOE. ts. notario xurado en terra de -.servidor do mos.: 57. marido de Aldonza Barveytos.CAPATEIRO DA LAGEA. ref.: 32.: 44.de Borraxeiros.BOON. morador -.: 179. 150.DE BESELLAS.: 88.. Martineσ. clérigo.FERRNANDES DE CASTRO.. -. presens: 45. dest. veciño de San Martiño de coet.ANES DE MACEYRAS. -. marido de Constanza sens: 51.DOMINICI. *239.GARÇIA / GARSIA / García. fillo de Fernán Eanes de -. frei. 123.: 125.: 88...DE BARRONCELLE. León. Goián. -. ts. pre- -. ts.: *245.: *78.: presens: 53. Fernández. not.DA FERVENÇA. ts. canc. marido de Constanza 91. coet. -. ref. cf. not. coet. sens: 51.. go.: 113. 130.: -. 243.DOMÍNGUEZ DE CASTRO.FERNANDEσ D-AALEEM.BRABO. ts. -.: *161. ts. Castela e Bolodesenda. abade de Aciveiro. -.: 141.de Codeseda. coet..Bacoro. -.DE BARCALA.DE FRAGA. 141. ts.: 173.: 97. Afonso. suscrb. -.: 229.clérigo de Saa. outorg. marido Camba e Dozón por Andreu de María Pérez. ts.DONÇEL. dest. de Marina Pereσ. clérigo. abade de Camanzo..tenente Monterroso. no couto de Dozón..ANES.outorg. hca.: dest. -. -.clérigo.: *80. hca.FERNANDI DE RIVOLO.DOMÍNGUEZ / DOMINGUEσ. ref. -. ref. -.

. 131. pre- Sáncheσ. -. fam.MIGEELES.MARTINEσ DE PINOR. clérigo de Santa -. ts.de Anllo. de Camba e Dozón por Andreu -. 149. Camba e Dozón por Johán Nuneσ de oidor da audiencia real.marido de María Tereiga Eanes. -.NUNEσ DE ISORNA.: 123.: 96.: 79. gardador de Carboentes. clérigo. -.GONZÁLEZ DE PRIMA. coet. morador en capelán do mosteiro. ant. 126.MONACUS DE MARINAOS. dest. 119.: *233.: 159.GARCÍA MANRRIQUE. -. coet.LOURENÇO.: 142. Lopo -. marido de María Pereσ. 114.Mouriño. not. *133-*135.: 114.ts. QUINTE.: *252.. ts. -.: 243.LOURENÇO DE RODEIRO. Pérez.GOTERREZ. -. ref. coet.: 79. canc. 79... coet.clé- Dozón.MARTINEσ DE DORNELAS. canc.pai de Aldonça e rigo. ts. clérigo de Santo María de Dozón. ts.MIGUELEσ D-ARVOSAGRO.JOHANES.López do Eixo.: 81.- -. -. escribán do -.: rei.: 113. 89. ts. gardador do seu fillo. abade de Aciveiro. 141. ant.: 88. dest. dest. -. -. 148. -.. cape- Estevo de Carboentes. not.LOPEσ. fam.: 110. ts. ts. -. ts. pai de Lopo Nuneσ.: 146.: -. poss.. 126.: 119.: 65. ts.: 94. -. *120.IOHANNIS. morador en Santo Estevo de -.: 105 n.: 96.: 178. -..: 65. clérigo de -. ts. not. presens: 45. -. ts.. notario xurado en terra de Ourense.canc.117. alfaiate.ref. -. MARTINEσ. dest. marido de Nuneσ.MARTÍNEZ DE MIÇOYTE. ts.LOURIÑO.: 84. -. San Cristovo da Pena.ORDONICI. chanceler de Enrique II. de Saa. ref.: Santa María de Tamallancos. 112.: 121. marido de María Gomeσ. dest. ts. notario do rei na meiri. dest.GONσALEσ DO CURAL.: *171.Martínez de Arbosagro. -.: 186.: 54. fam.MOGO / MOOGO. 149. dest.DA LAMA. ñade de Orcellón. clérigo d-Al. -.DE PARADA. lán de Vilanova.: 221. not.GOMES DE SENORYN. ref. 121-123.: 69.LAMEYRO. arcipreste de Dozón. -. sens: 51. . ref.ts. dest. -.: -. -.: 79. licenciado.MARTÍNEZ DE CAMBA. SAN ESTEVO DE CARBOENTES.MARTINEσ DE SAN ESTEVO / DE hca. marido de Sancha. 85. not.: 145. ts. Isorna. ref... / ref. 132. zapateiro. bispo de 142.GOMEσ.MARTIN. marido de Maior Rodríguez.MARTINEσ DE RACOO.: 114. Lopo Nuneσ..: 110-112. -. ref. --MARTÍNEZ / MARTINES / ref.LOUREIRO. ref.: 131.: 118. ref. ts. notario xurado en terra -.: 111.NÚÑEZ. coet.: --GONÇALVEσ chamado DE TRAS.: 98. fam. 115. 125.: *127. coet. ts. poss.. clérigo.: 158.: 253. 116.clérigo de María Pineyra. morador en Santiago *127. outorg. -.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 279 Índice onomástico 279 -.: 145.: 96.

sogro de Fernando de do de Einés Vaasqueσ. público da cidade de Lugo polo -.: 181.: 211.PEDRO DE DOÇON.: 121. ts.: 181 -. not. ts.: 160 rio do rei en Orcellón e Dozón.PELAGII.clérigo.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 280 280 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites -. *206-*209. ts.: 102. Santa María de Gomariz. presens: 43.canc. home capelán / clérigo / clérigo capelán / bo. ant. not. 45.PÉREZ DE CANBA. *169.... capelán / clérigo do mosteiro.: 101.morador en Santiago e Juana de Tuiriz.: 226. outorg.: 94.DE SANTA MARIA. pos.. escribán: dest. nota.RODRIGUEσ DE VILARELLO. -.ts. not.. coet. 203-205. outorg. 122.: 44.escudeiro do cabido de Lugo.PEREσ DE BADIN. outorg. DEÇON. 165.ref.de Santiago el Mozo.ROUCANI. ts.: 43.: 168. marido de Constanza Álva- outorg. dest.ROUQUO.notario -.: 177.PERES DE PONTE.: coet. ref. 54. 177.: -. *250. 109.: *107. ts.: 216. marido de terra de Camba: 105 n.: Quintá. 214. ts.VALEYRO. -.ts. dest. 99...: 194.. presens: 43.clérigo reitor de Afonso.: 79.ts. Dozón por Gonçalvo Castro.: *154. ref. -. ts.: 212..RODRIGUEσ DE PAAÇOS.fillo de Marina Lopeσ. 157. -. coet. notario. -.clérigo.PERES DE CASTRO.clérigo de Santiago de Saa. ts. Vázquez. ts. ts. 99. 118. dest. not. 166. ts. ts.notario en Sancha Rodrigueσ.SOUTINO / SOUTYNO / SOUTIÑO.DO SOUTO / do Souto. dest. *236.PETRI DE LALIN. fillo de Ruy de Pérez. 211. -. dest..escudeiro de Freás.: 97. 187. 188. not. ts. -.: 211.: 101.PEREσ DE GOYAES.: 79.PEREIRA. 121. ts. -.: 88.Santeiro.: 216.: ts. ts. xuíz. -.: 97. clérigo. fillo de Álvaro Sancheσ d-Asperelo.: 57.. coet. ref.PARIS DE VANGA. -.: 118.: 143.PÉREZ DE SANTA MARIA DE -. 45.SARCAAGO. ref. 173.: *93. ts.: 84. 177.RODERICI.: 85. 167.. ts. -.: 79. presens: 45. ts. ref..- Vande. ref. -. xuíz en CAMBA / CANBA.: 181 Camba. ts. ref.: 84. *174. 147. -. outorg. teiro. fam.. alférez. dest. -. coet. bispo.ROMERO. ref. 168.: -.marido de Tereiga rez.: -. -. 143. 183. ref.. -.. 182. fam.: 121.RODRIGUO. marido de Ynés 176. *217.SANGUNEDO.: *247. dest. mari- -..PÉREZ / PERES / PEREσ.: 94. morador en Viande. 140 .: 253.. fillo de Pedro de -. sens: 43. presbítero.: 79.RAMIRIZ.: coet. coet..: -.xuíz de Camba.. home do notario Juan 76..: 79.: 147. -.TRAZON.morador no mos. 90.: 237.RODRÍGUEZ / RODRIGUEσ DE -.. 170.RODRÍGUEZ / RODRIGUEσ. SELI. -.: -. 178.. ts. Anes..PÉREZ DE OTERO DA RUEGO. coet. ts. pre- -. 166.. ts.PÉREZ / PEREσ DA PARTE. -. *215.PELAGII DE AFONSELI / DE FON.fillo de Amaro -.morador en Eiras.

ts.. -.: *127. bispo de Ourense.: 168. JUHÁN: Vid.DO YRIGIO.: 96... -.MARTIS. dest. JOHÁN: Vid.ARIE DE BARVEYTOS.]. -.: 91. -.DE BOUTEIRO.: 189.GOMEσ. -. fillo de Ferrnán Domínguez L e de María Paaz. man de Francisco Pérez.: 143.DE ULLOA / de Ulloa. SUERII..AVENÇA. IOHANNES.: 44. Moor Boa. JUAN: Vid. -. coet. xuíz en terra de Orcellón e -. -.Estévez.]. hca.EANNES COLLADO / ENANES cha- ref.BOCHÓN / BOCHYÓN. -. ts. ts.[. 66. ref. *247. cabaleiro e xuíz.infanta.: 121. not.: 228.ANES D-ALENDE. 226. -. Isabel 46.. ts.prelado de Santo Estevo de Carboentes. IOHANNES. ts. / ref. fam. -.Rodríguez de Pedraza. ts. muller de Roy de Santiago. -. ref..: 22. ref. 177. bispo de Tui. -. notario xurado de -. JÁCOME ANES.: 66.. capelán do mosteiro.notario xurado de Dozón por Alfonso Eanes.: Jacinto. MARTIN. not. cf.. ts. *245. irmán de N.DE VILLA.EANES. notario. -. L. JOÁN: Vid. notario J público do rei. morador en Paços.DAS VALLYNAS.ARAS / ARES.: 76. 197 -.ts. L.: 155.. ISABEL / YSABEL / Isabel. coet. notario Dozón.: 96.: 88.: 52. cardeal legado.: 211. ref.: 126.. -.VIDAL DE BYDUEIRAS. muller de Ruy de Santiago. de Dozón.DA CARREIRA. frei: ts.: 57. ts. ts. ts.: *250. ts. ts. -.: *240. fam.: 74. outorg. monxe de Aciveiro.ts. ts. IOHANNES. -.GOMEσ.: 98. ts. IOHANNES. JOHANNES: Vid. RENÇO / LORENZO / Lorenzo. Suerii.: 254. ts. muller de Lope de Monterroso. *244.: 118.. LAURENCIUS / LAURENTIUS / LOU- -. escribán.BARBENES.DO FORNO. -.DOMINGUEσ.Díaz. irmá de Fernando IV.: 47. 77. outorg. fam. ref. abadesa de Dozón por Pedro de. -.: 189.: 212. outorg.: *16.: 149. fam. -. ts. fam. -. IOHANNES. outorg.[.*252. -.. Juana: Vid. JHOAN: Vid.: *244. ts. marido de -. raíña. JOANNA / JOHANA / Juana de Tuiriz. -. público do rei en terra de Dozón. dest.: 152. ts. notario do rei. presens: I de Castela.: 79.: 223. fam.: 228.: 90.. 241-243.: 79. 175.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 281 Índice onomástico 281 -.: 73.VASQUEσ. ts.: 186. not. IOHANNES.notario xurado de Dozón de ISIDORUS.YANES. ref. 49.ANES.: 149. . ref. morador en San Fiiz. -.. ts.DE VEGA. 85. ts. mado COLLADO. not. IOANNA.VIDAL..: 186.

: 71. outorg. dest. LOURENÇO: Vid.: 145. Castela e Orcellón. notario apos.DE TABOADA / TAVOADA.: -. Sancheσ e María Rodrigueσ -. escudeiro. -. de Canba.: 122.. marido de Beatriz Afonso.CONDE. rei de Murcia. dest. fillo de Anrrique do rei. ts. fam. tólico. Noguerol. dest. marido de Teresa -.: 241.FERREIRO DE ENBEANDE. -.marido de Moor -.: *240.: 1.YANES DE ROMADE... notario -.: 114.: 79 n. not. ts.. 42... -. Luis de Bobadela. LIONOR. outorg.capelán de Dozón. ref. fam.: 132. marido de Marina Moor d-Eyra. ref. xuíz de Dozón. -.POUPADO. 50 Amoeiro. dest. 47 -. cabaleiro. marido de Violante Yáñez. dest. notario -.MARTÍN DE PINEIRO. dest. -.: 149. presens.. -. cf.: 35.: 224. outorg. ts.: 197.: 210. clérigo da diocese de Lugo. outorg. LOPO. LIONOR. escribán do rei.GARCÍA / García. outorg.PELAGII..: 228. / ref. 66. ts. dest. ref.FROYσ. dest. fam.: *19. poss.: 223. ref.GIL. -. lo do rei Alfonso VII.: 212. outorg.de Monterroso. poss. LORENZO: Vid. dest.: 149. monxa Luzio Lugildiz. fam..: 216. . ref. -.filla de -.IOHANNIS.RODRIGUEσ DE CUDEIRO.Gómez de Montes. marido de LIONOR / LYONOR / Leonor Guiomar de Novoa. do de Isabel Díaz. dest. Lope: Vid.: 175. coet.PEREσ DE QUINTAA. muller de Sonegildo. LAURENCIUS. LOGILDUS LUZI.RODRÍGUEZ / RODRIGUEσ.PEREσ. -. marido de Eldara Dozón.: 60.: 142. muller de Alvaro chantre de Lugo.: 79.: 203. ref. vasa- Ougea. not.: 149. xurado do concello de Dozón. 63. marido de Adosinda Martiniz.- -.Yáñez de Vilariño.: 18.: 62. LYONOR: Vid.: 242.notario do rei en 216.: 224. dest. M. muller de Affonso LUPUS / LUPPUS. ref.: 253. mari- Martineσ.NUNES.muller de Cresconiz.: 70. LAURENCIUS. 49 dest. ant. -.abadesa de LUZO ARIAS.. Ysorna. fam. laico. coet. hca. 48 García Pérez. ref. irmán not.: 165. viúva de Pedro -.: 79.: 230 LUYSA FERNANDEσ. clérigo. outorg. de Fernando de Canva.SANCHEσ. -. outorg.presens.: 6.: rio.D-AMOEDO. d-Asperello. dest. LEDEGUNDIA. ant.: 142. coet. M -. Paas..dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 282 282 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites -.: 150. nota. de Dozón. marido de Tereiga Sancheσ. dest.AFFONSO.de Vilamarín. Leonor: Vid.MARTÍNEZ / MARTINI. 11 Goter Gomeσ. ts. fillo de Johán Nunes de -. marido de -. et cf.ts. M.: 119. ALVAREσ.RODRIGUES / RODRÍGUEZ. marido de María Rodrigueσ. dest.. dest. not.

fam. ant. laica.: 69..: 55. Stephani. -.LOURENÇA / Lourenza. abadesa de IV. fam. IOHANNIS.PAAZ.ama da infanta Isabel. ref. dest. sanctimonialis.. fam.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 283 Índice onomástico 283 M. fam. outorg.: 150. ref. ref.. outorg.. carniceiro de Ourense. -.: 123. ref. 65.: 85. ref.. coet.MUNIS / MUNIZ.: 50 Afonso Pereσ. -. -.PETRICI. Rosado.: 66.: 50. outorg. muller de Ferrnán Rodríguez..FERNANDI. fam. PETRI. muller de Arras Mendeσ. 105. aia da Pereσ.: 41. 50. sens: 53. poss.: 96. coet.: 50. muller de Pedro irmá de I. -. subdiácono. 109. 97. 109. coet.BELLEYRA.NUNIZ.PETRIZ.: e Aldonça Nuneσ.. -. Senoryn...muller de Alonso -. *108. ref. fam.FERNANDES CORONEL.. M.: 152. muller de Alonso Pérez.PELAGII. dona. coet. de Martino Pereσ do Castro.: 98. poss.MUNINCI.. nai de dona -. -. nai de M.PÉREZ / PEREσ / Pérez. ref. ref. 47.. MAIOR: Vid. fam. viúva de Johán Gomes de de Trasquinte.: 85.ref. ref. filla de da Parte. dest. ref. concuñada de Iohannes. . -.: 51. de don Ferrnand-Ares.. -.: ref. fam. outorg.dona. ref. -.: 88. abade- ref. dest. clérigo.LOPEσ.MEL.: 20. raíña. coet. monxa de Dozón.. ref. fam. ref. dest. -. ref. FERNANDI.muller de raíña María. ant. ref.GARCÍA. dest. ref.: 88. ref. 98.. muller de Johán Gonçaleσ -. ref.González. *135.: 26. MOOR. sa de Dozón. coet.. 79. *104.: 62. clé. presbítero. 99. fam.. Juan Martínez.. MARTINI. muller de Sancho IV.: *252..- M.: 101.: 183. fam.: 167.: 17.RODRÍGUEZ / RODRIGUEσ. fam.: 73. abadesa de Dozón. muller de Gómez García. -.nai de Tareia -.sanctimonialis. muller -. outorg. SALVATORIS.. ref.: 115. dest. nai de Fernando Sancia Fernandi..sogra ref. muller de Pedro da Felgeira.. fam. abadesa de Eiré.muller de Costança Fernandeσ e Gil Oares. outorg. muller de coet.- outorg. 148. fam. Dominici.: *93.muller de Johán Domínguez muller de Pay Areas.. ref. Dozón.: 243. laica. fam. ref. 107. / dest. -.: 37.: *209. coet.PETRI. presens: 49.filla de Fernando -. -.: 55. Martínez. ref.irmá da -.irmá de Guntrodo de Rodeiro. nai rigo.: 50.PINEYRA.nai de Martinus Iohannis. de Pay Arras.: 50.sanctimonialis. fam. Gómez García. fam.: *209 M. prioresa de Dozón. Fernández. filla de Pelagius Munionis hca. ref.: 50. coet. ref.muller de Petrus -. filla de Petrus Bazacho.FERNANDES / FERNÁNDEZ / Costança Ferrnández. outorg. *100. Joan Lopeσ. Dozón. FERNANDEσ.sobriña da abadesa de muller de Pedro Martínez de Moe.GOMEσ. ref. abadesa de Dozón Teresa ref.. fam. outorg.PETRI..: 101. ref. fam. monxe. nai de MARÍA / María. -. fam.: 33..: 50. pre. coet.MARTÍNEZ.

: 115.. confesor. Martín González. fam.FERNANDI. Aldonça e Moor 79. por Andreu Sancheσ: 105 n. de Sello. notario en terra de Camba e.: *246.muller de Lopo Affonso.: 126. muller de Lopo d-Amoedo.: Martín II. fam.: 69.: 140.: Arres.filla de Fernando Rosado..PETRI. nai de Sancha Pelaeσ -.FEINAS DA PONTE.: -. MARINA / Marina ANES. ref. 181. 41 -.muller de Martinus ..: 91. filla de Aragunta Ruderiquiz.. fam.MUNIONIS. de León. ref. ref. sens: 48. ts.FALCONERO. outorg..EANES.: 79. 26.ts.PÉREZ / PERES / PEREσ. -.home da abadesa. ts. ref.DE VILARELLO.. ref. notario no reino -. dest. -.: 7.: 148..MEL. irmá de Onorius Froilazi. -.forneiro.: 55 33.ARIAS.: -. / dest..: 92.. ref. fam.: 64. cabaleiro. -. ref. ts. -. fam. fam. / ref.RODRIGUEσ D-ASPERELLO.. ref.not.. fam.: 62. coet. ref.: 110. ref. poss. -. fam.peli- fam. 5. subsc.DOMINICI. muller de Johán Domínguez do -. fam. -. coet.: 67. MARTIN: Vid. pre.muller de canc. ref..dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 284 284 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites Rodríguez. 166. -. Dominici e Marina Iohannis. Pay Cota.ALVAR.: 119. coet.: -.: 79. *134.FERNANDI.VELASCI. arcebispo de Santiago.: 122. ref. muller de Petrus Gudesteiz. 118. xus- 9. pre. Castro. fam. ref. notario xurado de Camba.ANES. 79. muller de Martín I. filla de Iohannes 92.cóengo de Lugo.: Fernandi de Rivolo.: 94. ref. presens: 53. -.Caveiro. -.: 242.DOMÍNGUEZ DE BUDEYROS. coet. morador en Barra Sussao.: 165.: 64 ts. irmán de Iohannes Pedro Pérez de Llama.dest. outorg. fam.: 15.: 56.. outorg.ARRES.ts. sanctimonialis.muller de Iohannes queiro.: 5. Dominici. mandou escribir.EANES O VELLO. ts.. Ourense. forneiro. -.. not.bispo de dest.muller de -. ref. 33. cf.: 35. ref.: 53.. coet. 12. nai de Miçía.: 102. -.: 112..LUCI. fam.PAAS. ts. fam.. coet. ref. -. ref..: 22. fam.ARES TYÑOSO.: MARTINUS / MARTINO / MARTIÑO / 50. sanctimonialis. 178. tiza do couto de Dozón.: 71.. dest.: 121.FROILAZI. ref.: 145. Petrus Iohannis. ant. muller de Pelagius Vimaraz. fam.: 15. muller de -. ref.IOHANNIS.bispo de Oviedo. 8.LOPEσ. 81.: 114. Vilanova de Dozón. 20... -.: -. cf. cf.bispo de Astor- Pero de Paaços. MARTINUS. sens: 48.: 60. MARINA [. monxa de Dozón.. ts. nai de Johán Pereσ.González de Tamallancos.: -. -... ts. -.muller de Martini. capelán de Gonçalo Eanes. monxa de Dozón.DOMÍNGUEZ / DOMINGUEσ. ant. filla de Froilaz Gomez. poss. 50. MARTIN. ts.. muller de Anrrique Sancheσ. dona. ga. ref. -.]: 112.

ts.: 11.: 47. presbítero.: 91. ref. -. *153.: 102. -. coet.. -.clérigo. MARTINUS. muller de -.: 32. -.: 157.DA GEESTA. MARYNA RUVEA. 50. poss. ts. ts. -.SANCII. -.: 54.: 64. notario do rei. -. MARYÑA ANES / ANNES.: 45.ts.: coet. not. canc.: 91. 51. ts.: 62. coet. not.VELASQUIZ.capelán. presens: 48.: 109.not.MONACUS / MOOGO. -. cf. escribán. laico. marido de Marina Petri. notario xurado en terra de 55.SALVATORIS DE CODARIO. / -. clérigo. -.YAÑEZ. not. -.: 99. ref. -.LOPEσ. nai de Oraca Pérez.ref. -.: 15. coet.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 285 Índice onomástico 285 -....MUNIZ. not..: 54.poss.MOÑIZ. ref. sens: 51. faber.PETRI. notario xurado en terra de Pereσ. MATHEUS PELAGII. -.: 69. pre. dest. Vilanova.DE PEDROSO.: 48. 63. ts. coet. -. dest. -. dest. capelán de MENENDUS TRASMIRI.: 32.Telleiro.: 157.LOURENÇO DE ÇERREDO. presens: 51. lán da abadesa. ts. ant. coet. not. ts. MICHAELIS. 151. notario do rei. 77. 63. dest. ref.: 91. ts.: 55.Yanes. 92. act.IOHANNIS. cóengo e presbítero. -. fillo de M. por Andreu Sanches.MARTIZ.IOHANNIS DE CARVALLEDO. poss. xenro de María -. ref.cape.: 79 n. -.frater. home bo. ts.: 53.ref. -. -. Pedro Núñez.: 73. ts.PETRI DE CADRON.: 81.MUNIONIS.LOURO. Dozón de mao de Lourenço MAYOR: Vid. ref. marido de Odrocia MIÇÍA ARRES DE CASARES. Dozón de man de Françisco Pérez. 77. Velasqui. ant.: *95. coet.: 235.: 76.: 113.PÉREZ / PEREσ / Pérez. MARTÍN: Vid.: -. -. ref. -. outorg. presens: 48.: 70. not.: 54.: 45.: *174. prior de Aciveiro.DIAS DE MEAR. -. MOOR. -. ts.. ts. clérigo de -. 60. -.: cf. ts.. home de Pedro Núñez.PETRI. 64.PELAICI.. -.Vidal. irmán de Pelagius de Fernán Vaasquez. muller Roderiquiz.: 179. capelán do mosteiro clérigo do mosteiro. Rodrigues.PELAGII. MICHAELIS / MICHAEL / MIGUEL.: 109. ts..: 3. sancristán.NUNONIS. 54-56. MARIA.PÉREZ. MEÉN VAASQUES.: 145. MIGUEL: Vid.: 50.VIVIANCE. . poss.: 76. Santa María de Bidueiros. MARYA: Vid. MARTIÑO: Vid. MICHAEL: Vid MICHAELIS. poss. act.MARTIσ. ant.PEREσ DE CASTRO.: *127.: 42. -.. ts. -.. -. -.: 125.: 62.: 48. coet. bispo de Lugo.VASCES.DOMINGUEσ DE SANGUNEDO. 44. poss. notario xurado de Deza. ts.IOHANNIS chamado TOPETE.: 150.MARTINEσ.: 73. MARTINUS. coet. fam. ref. notario en terra de Camba -. visador de Juan I.: 76. not.: 97. -. de Dozón. act.ts.LOURENÇO. ts. dest. home bo.MARTINI. Petri.

poss. fam. 125. muller de Lourenço Martín Fernandes e Roy Garçía de Froyaes.dona. 156. outorg.: 37.. irmá de Pai Arras.ANES.: 198.: 142. dest. coet. abadesa de Dozón. 242. ant.: -. ref.: 65. 110.: *104. irmá de Casares. poss.. outorg. poss..PÉREZ / Pérez. 126.: 90.prioresa de Dozón. -.. Esteveσ. coet. 162.vestiaria de Dozón. fam. 195. monxa de Dozón. outorg. 131.MUNNIσ. *190. 253. -. filla de Marina RODRIGUEσ.muller de Ruy Martínez.: *31. ALONSO DE RODEIRO.: 91.: 37.: 241. abadesa de Dozón. -. -. dest.SUERII DICTA DE LOBAES.: 97.. dest. *185.: 237. -.irmá de María Constanza Rodríguez. dest. outorg..: *236. dest. 173. ref. presens: 53. ref. 152.monxa de outorg. -.. fam. dona. avoa Fernández.AFONSO / AFFONSO. 101. outorg. -. ant.: *136. ref.. abadesa -. 243. Mel.: 50. coet.: 58.: 121-123. 194.. dest. Gonçalvo Lourenço. ant. .: 47. 119. ref..FERNÁNDEZ / FERNANDEσ / MOOR / MAIOR / MAIOR. -. irmá de Pedro Ares. muller de Domingo Lourenço.- coet.Fernández. 176. *193.: 106. 157.muller de coet. dona. Pereσ de Vasadre. muller de Lourenço Bochón.: 102. -.ALVES / ALVEσ. ref.AFONSO / ALFONSI / ALONSO / ant. dest. -. abadesa de ref.. *161.: *144.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 286 286 José Ignacio Fer nández de Viana y Vieites MONIUS: Vid. Nogueira. monxa de Dozón. 160. ant. de Pineiro.FERNANDI.*184. -.: 90. *159. -. ref.: 157. 165-167. 183.NUNES.189. 187.. fam. nai de Guntrodo Suariz. ref. ref. de Miçía. ref.: 102. 140.: MUNIUS.PETRI.muller de Gomeσ -. prioresa de Dozón.MARTINEσ. fam..SANCII. -.: 186. 113. Dozón.: 65.AARRES.PETRI VALOURA.: 131. fam. fam. 156.: 40. abadesa de Dozón. dest. ref. ref.muller de 143. Dozón. fam. *164.: 94. ref. 50. irmá de Toda. monxa. poss..: 50.: 143.: 125. -. *174. dest. *163. poss. outorg.: 122.: *219.EANES.abadesa de Dozón.monxa de Dozón.: 48.- Fernandeσ. -.RODRIGUES / RODRÍGUEZ / monxa de Dozón.: *136. prioresa que foi de Dozón.. outorg. -. outorg. coet. fam.ARAS / ARRAS / ARES / ARRES.Méndez. coet. 170. monxa de dest. fam.: -. fam.: 109 muller de Juan de Anllo. 116. -.: 97.. Dozón. fam.: Lourenço. muller de Johanne de Dozón. fam.: 50. Aldonça e Moor Arres.RODERICI. muller de Pedro de *169. -.BOA.: 62.muller de Pedro da Parte.: *87.irmá de Miçía Arres de 130. ref. ref.: 111.ÁLVAREZ.. prioresa de Chouzán. outorg. nai de Pelagius Munionis. dona. 117. Lourenço Pereσ.outorg. 147. ref. ref. muller de Gonçalvo -. 139. -.LUZ. dona. ref.filla de Elvira -. ref.D-EYRA.

ORDONIUS. pai de Petrus Osoriz.: 28. ONEGA FERNANDI.MUNIZ. cóengo de Santiago. -.. Pelagius. ORRAKA: Vid. -. ts.: 4.: 121. coet. MIL. ts. 46. URRACA. O. -. P -. bispo de Lugo.PETRI. ORRACHA: Vid. ts. -.: 15. ORACA: Vid. ts. fam.dozon:Maquetación 1 03/12/09 11:20 Página 287 Índice onomástico 287 -.PELAGII.: 5. clérigo. laico.: 76.Gómez. muller de Martinus -. ERIZ.: 50.: 15. cf.. -. marido de Inés González. OLIDI. presens: 43. 77.. ref. outorg. MOR: Vid.PETRI.: 50. ref. NUNNUS. ref. 45.: 37. GARZIA. -.: 57.EANES D-ESTRUMILLE. MUNIUS.ARIZ.Fernández.: 30. -.: 52. MOOR.: 45. coet. laico. N.: *34. Trodilla. Petrus e Arias Diaz.: *169. poss. irmán de L.: 50. 44. presbítero.RODRIGUIZ. -. cóengo.. OSORIUS IOHANNIS. -. ref. -. ant.PEREσ. P. prelado de Santo Estevo de ODUARIUS. not. ref. URRACA. clérigo.MUNIZ. outorg. IOHANNIS. ref.: 9.DIAZ. 54. URRACA. ant. cf. 28 32. coet. ref.: 1. ref. dest. coet. NICOLAUS FERNANDI D-ESTRU. pai de Didacus Munionis. . ORRACA: Vid.: 10.: 40.DIEZ.: 55.: 22. ref. ORAKA: Vid. -. cf. P. 8.- N not. not. ref. coet.ODARIZ.bispo de Salamanca. not.: -. P. nai de MONIO.poss. coet.: 43.: 8.FERNANDI. outorg. -.cf.TAVERNEYRA DE MONEIXAS.: 50.IOHANNIS. ts..: 5. *36.: -. SUERII.GUNCALVIZ