Está en la página 1de 24

Nº 75 ANO V

AGOSTO, 2010

O PORRIÑO - MOS - SALCEDA DE CASELAS 1€

O Porriño Mos Deportes


A Casa Reitoral de Chenlo será reformada cun Miguel Anxo Aldea encabezará a lista do BNG O ciclista Daniel Rodríguez conquista de novo
investiment de 500.000 euros Páxina 5
nas vindeiras eleccións municipais Páxina14
o Open Galego de BTT
Páxina 21

Salceda de Caselas

O autobús
chegou por
primeira
vez á Fraga
AGOSTO
2 OPINIÓN DE 2010

e d i t o r i a l

Edicións Val do Louro S.L.


Sen prensa galega imos quedando
Sarmiento Rivera, nº 17
os últimos tempos estamos asistin- formado do que nos rodea. Son moitas e
Teléfono e Fax: 986-660986
36860-Ponteareas (Galiza)
N do a unha descarga de noticias que
fan referencia aos medios de comu-
nicación, sobre todo aos xornais en papel.
Un medio en papel pode
ser moi perigoso para
esta nova sociedade que
moi diversas as fontes de información que
debes consultar para que a túa opinión se-
xa medianamente aceptable. Os medios
Parecera o mundo ao revés; en vez de dar en papel poden, e de feito estano a facer,
decida pensar,
noticias, os medios transfórmanse en no- cumprir esa función pero hai que acudir
www.apeneira.com ticia eles mesmos.
reflexionar sobre algo aos quioscos todos os días e mercar uns
lourinha@apeneira.com Tódolos estudos sobre o particular que le, con calma, cantos.
blogs.apeneira.com/lourinha apuntan na dirección da desaparición sentado nun banco da Somos conscientes de que a chamada li-
paulatina dos medios en papel. En EEUU praza ou nunha berdade de expresión non existe. Existe
nos últimos anos pecharon preto de 200 cafeteria calquera un simulacro de tal conquista social, pero
Director: xornais. Parece que a tendencia dos máis non é máis que a liberdade que nos permi-
Guillermo Rodríguez Fernández novos e dos non tan novos é a de utilizar web en internet, etc.) e xa non precisan ten os grandes lobbys de poder. En Galicia
internet como fonte de información en dos medios en papel. O “Gran Hermano” queremos e non podemos ter prensa en
vez dos xornais de sempre. Claro que a in- xa nos controla dende tódolos ángulos po- galego que sexa independente, libre, sen
Colaboradores: formación que demandan estes sectores sibles. Un medio en papel pode ser moi estar supeditada a poderes políticos, reli-
sociais, agás casos moi particulares, non é perigoso para esta nova sociedade que xiosos ou empresariais. Van pechando as
David Rollano
Carlos Rego demasiado esixente que digamos. Nunha decida pensar, reflexionar sobre algo que estreitas fiestras de liberdade que temos
Marisa Alonso grande maioría conténtanse cos titulares le, con calma, sentado nun banco da pra- e a ninguén lle preocupa. O idioma, unha
David Pérez Rego “Cato” de prensa ou das noticias televisivas; o za ou nunha cafeteria calquera. Internet das nosos sinais de identidade, está su-
Soledad Castro
Jénnifer Castrovello que si coñecen ben son as noticias depor- é máis rápida, máis dinámica. Oes dicir a frindo ataques desapiadados. Só unha
Alberto Álvarez Gil tivas. A sociedade está controlada dende moita xente que xa leu a prensa pola noi- poucas elites de intelectuais o defenden.
Juancho Castaño unha cúspide elevada representada polos te durante media hora ou, como moito, Os cidadáns miran para outro lado. Están
poderes económicos e sociais que, á súa unha hora. Obviamente nese tempo pou- tan anestesiados que lles dá o mesmo ga-
vez, dispoñen de medios ao seu alcance co se pode profundar. É preciso dedicar lego, que castelán ou inglés, que parece
Fotografía: (emisoras de radio, televisións, páxinas moitas horas para estar minimamente in- estar de moda.
Arquivo - Hernández - Foto Barros

Publicidade: Raul_Lamoso
Dpto. propio - Fran Eiró- Suso Vieito
publicidade@apeneira.com

Impresión:
Publicacións Tameiga.
Tlf. 986-48 74 80. Mos (Galiza).

Depósito legal:
OR / 57 / 84

A dirección do xornal non se responsabiliza das


opinións emitidas polos seus colaboradores

Urxencias médicas 061 BOMBEIROS DE GALICIA 11 2


Inform. toxicolóxica 91 562 04 20
Incendios forestais 085
Mos Salceda
O Porriño Concello de Salceda 986 349003
Concello de Mos 986 331 200
Concello do Porriño 986 335 000 Policía Local 686 777 777 Protección Civil 660 600090
Policía Local 620 404 040
Centro de Saúde 986 486 667 Policía Local 639 821377
Centro de Saúde 986 337 320
Taxis 986 330 014 Taxis “As Angustias” 986 331 037
Centro de Saúde 986 349008
Oficina de Correos 986 334 455 Taxis “Puxeiros” 986 487 343
Tanatorio Mos - O Porriño 986 336 719 Xulgado 986 347825
Taxis Servizo Permanente 986 488 989
Serv. Galego de Colocación 986 331 262
Oficina de Correos 986 487 921 Oficina de Correos 986349076
Protección Civil do O Porriño 696 99 49 45
AGOSTO
DE 2010 OPINIÓN 3

Lume e política
Adela Figueroa Panisse

aliza volve a arder. E ainda falta setembro, É um grande erro desprezar a experiência e a sabe-

G mês no que “secam as fontes e ardem os mon-


tes”.
A política agachada nos guetos dos partidos políticos
doria adquirida pelos que nos precedam no exercício do
poder. Desmantelando o dispositivo do Voluntariado em
Defensa do Monte Galego, a Junta não está a poupar
resulta, para os que estão no poder, na dissolução de to- dinheiro, pois os incêndios resultam imensamente mais
do o que os governos anteriores levaram feito. Há que caros que a prevenção.( Em dinheiro e em vidas) O labor
marcar diferenças (sic). Unha destas desfeitas é a que de implicação social na co- responsabilidade pelo nosso
atinge á dissolução do dispositivo do Voluntariado em entorno é um processo longo, como todos os processos
Defensa do Monte Galego, que se artilhara no verão do de ensino.- aprendizagem, mas é um investimento em
2006 , pólo São Roque. A partir daquele momento os in- futuro. Qualquer pessoa sensibilizada com o médio es-
cêndios começaram a recuar. Não estou a dizer que o Vo- taria disposta a colaborar com a Junta na prevenção
luntariado fosse o responsável direto nem único, na altu- desta lacra social , ecológica e econômica que são os in-
ra, da desaparição dos lumes, mas sim que foi um dos vá- cêndios. Mas compre que esta habilite espaço para que
rios elementos que colaboraram para isso e não de some- o voluntariado se puder incorporar a esta luta. Lamen-
nos importância to infinitamente a desgraça dos dois rapaces de Forne-
Desde então , durante o governo do Bipartido , sem- los de Montes mortos quando lutavam , integrados no
pre houve Voluntariado em Defensa do Monte Galego, SEAGA, contra o incêndio nessa localidade . Nesta nota
que se organizava pouco antes do verão, mas que tra- quero enviar as minhas condolências aos seus, esperan-
balhava também no inverno em vários acampamentos: do que não se voltem dar as circunstancias que fizeram
Forcarei, Monforte e As Inas , em Vilagarcia. A conheci- possível tão triste acontecimento.
da frase de que os incêndios do verão apagam-se no in- Por isso é importante termos a consciência de que
verno tentou ser unha realidade durante os anos seguin- queimar um monte é um ato criminoso que deve ser re-
tes ao desastre do verão de 2006. Nestes acampamen- pudiado pela sociedade e punido pela justiça. E que os
tos realizavam-se trabalhos de Educação Ambiental Governos devem por todo da sua parte para lutar contra
com estudantes dos colégios de toda Galiza, colaborá- deles.
va-se com as Comunidades de Montes na restauração
dos ecossistemas degradados pelos incêndios, e fazia-
se divulgação e sensibilização ambiental contra do lu-
me. As quadrilhas de Voluntários em Defensa dos Mon- Durante o governo do Bipartido,
tes Galegos eram visíveis passeando-se pólo nosso en-
sempre houve Voluntariado em
torno. Fizeram um importante labor de dissuasão, de
prevenção, de ajuda e colaboração com os dispositivos Defensa do Monte Galego,
anti-incêndios , e de alerta aos mesmos. Conformaram que se organizava pouco antes do
equipas de gente que acabou por se identificarem com
o ambiente implicando-se em posteriores processos
verão, mas que trabalhava
ecológicos e ambientais. ADEGA teve um papel impor- também no inverno em vários
tante na organização e mantimento destes dispositivos acampamentos
de voluntariado ambiental. Por isso foi premiado o seu
labor como Arousana do Ano em 2007.

Abandono de funcións
Rafael Cuíña

bservados con lupa por unha boa parte da socieda- cen de xeito alarmante, mentres medran xeometrica- o mecanismo básico de sustento.Na España do abate-

O de, os nosos políticos tratan de ocultar o seu esta-


do vacacional, como se de Tartufos se tratase, po-
la súa torpeza hipócrita.
mente os seus pasivos, puidese facer abandono de fun-
cións directivas, porque o que probablemente atopase á
volta sería a desaparición de facto do que ata a data era
mento emocional dos catro millóns de parados, da débe-
da pública disparada, da non credibilidade dos mercados
internacionais, dos ERE multiplicados exponencialmen-
Os representantes públicos non deixan de ser te, e o que queda..., aspiramos a que os que teñen
máis que xestores dos recursos que a nosa socie- A viñeta de Xose Lois que guiar destinos sociais, estean no lugar no que
dade pon nas súas mans, ou fiscais da acción do deben, en troques de asumir que o descanso é di-
goberno, por decisión democrática dos votantes. rectamente proporcional a unha situación de inac-
O efecto pigmalión que provocan en parte ción irresponsable. Máis sorprendente é aínda na
dos seus representados, facendo crer que están Galicia que ve desangrados os seus montes polo lu-
en garda neste período estival, cando a realida- me devastador, como os que asoman a patiña, o fan
de é outra ben diferente, fai que teñamos que só para criticar unha situación coa que se debera
engadir un “pero” máis, á credibilidade deste facer pouca política partidaria, como fixeron ta-
conxunto de cidadáns que debería ter un nivel de mén os actuais responsables do goberno galego no
responsabilidade moito maior do que amosan de seu momento, de xeito pouco responsable.
cotío. Quizais nas praias da ateigada Silgar, ou nos
Non estou a afirmar que deban quedar sen un barcos que navegan as nosas rías –e nos que tantas
descanso aqueles que traballan arreo nas tarefas navallas se afían para cortar as aspiracións dos que
que se lles encomenda, senón que o que non é ló- a pesares de estar ao carón, pensan diferente–, es-
xico é a desaparición da faz da terra dalgúns dos tean agora debatendo os nosos próceres como saír
máis destacados representantes políticos, tanto do burato no que nos atopamos, e do que tantos
galegos como estatais. enxeñeiros non nos son capaces de sacar.
Dubido que calquera empresario que teña a E para rematar, enviar un forte saúdo aos cida-
súa empresa en situación de quebra técnica, dáns Mariano, Pachi e Guillerme. Estades aí...? Ou
cunha fonda crise, na que os seus activos se redu- non?
OPINIÓN AGOSTO
4 DE 2010

A CONTRACORRENTE CADERNOS DA VIAXE

A favor da tecnoloxía dura Clegg na encrucillada


Isidoro Gracia David Rollano

stá de moda defender a resposta é simple: a fame en goberno de coalición británico vaise con-

E tecnoloxía verde, e eu
que tamén estou a favor
pandemia, incluso en Europa.
Aplicando as máis avanzadas O solidando aos poucos, malia se tratar do
primeiro desta caste en Westminster den-
s liberais-demócratas
do uso, o máis xeral posible,
dese tipo de tecnoloxía, pa-
reime a pensar que podería
técnicas “verdes”, a UE só po-
dería manter a menos da meta-
de dos seus 500 millóns de habi-
de a II Guerra Mundial. Os escoceses xa tiñan a
experiencia do goberno de coalición de laboris-
tas e liberais anterior ao actual do líder nacio-
O británicos están a pasar
por intres complexos, a
ocorrer se non se mide o al- tantes.Outro exemplo: o uso nalista do SNP, Alec Salmond, mentres que Gales
cance das decisións, moitas masivo de enerxía. Sen ese tipo gobérnase dende hai anos pola coalición dos la- pesares da oportunidade de
veces indiscriminadas, nesa de tecnoloxía, tamén as reper- boristas e nacionalistas do Playd Cymru. Mais levar á práctica de goberno
dirección, xa que os defenso- cusións son claras e evidentes: para os ingleses que adquiriron o uso da súa ra-
res das alternativas acoden o colapso da economía, a des- zón despois do verán do 1945, o actual é un go-
algún dos seus principios
máis a argumentos metafísi- aparición das TIC (a maior parte berno inédito. pragmáticos
cos e emocionais que á reali- das persoas descoñecen que a Este consolidamento da coalición é evidente
dade dos datos. informática e a electrónica son na progresiva normalización da existencia dun
Aínda está recente a reper- produtos de tecnoloxía moi du- só Goberno e dun só primeiro ministro, mais
cusión da posta en escena dos ra). A poboación sostible euro- coexistindo na gobernanza dúas forzas políticas acadar algúns dos seus obxectivos fulcrais. Den-
biocombustibles como panacea pea, xa minguada en 250 mi- distintas que manteñen o seu ideario e dous re- de logo o menor deles non será a reforma da le-
de substitución do petróleo: al- llóns de persoas, tería que vol- ferentes políticos distintos, o primeiro ministro xislación electoral, para garantir un sistema
za dos prezos dos cereais, ata ver reducirse drasticamente. Cameron e o viceprimeiro Ministro Clegg, que proporcional que lle faga xustiza en termos de
producir fame en millóns de Mentres non me garanten son voceiros de cadansúas forzas políticas. Nes- representación parlamentaria non só ao seu par-
persoas. A U.E. tivo que modifi- que a especie humana (en que te senso, o liberal Clegg, percíbese con “status” tido, mais tamén aos nacionalistas galeses e es-
car as súas decisións e primar só me inclúo) dispón de medios e de seu, ben sobranceiro a respecto do propio dos coceses, prexudicados secularmente cun inxus-
os biocombustibles con balance produtos tecnolóxicos brandos outros membros do “Cabinet”, sexan liberais ou to sistema maioritario pensado por e para con-
medioambiental positivo. e ecolóxicos, tan eficaces e su- conservadores. servadores e socialistas. Mais tamén a profundi-
Pero xeneralizando algo ficientes, polo menos como os Malia esta situación, os liberais-demócra- zación nas liberdades, derrogando a lexislación
máis, que ocorrería sen o uso actuais, procedentes, na súa tas están a pasar por intres complexos, a pesa- antiterrorista, ou unha política fiscal que lle dea
masivo de produtos da tecnolo- maior parte, das tecnoloxías res da oportunidade de levar á práctica de go- pulo á mobilidade social, permitindo o acceso de
xía dura? Por exemplo: os aboa- máis duras, eu defenderei que berno algún dos seus principios programáticos. moitas máis persoas traballadoras ás Universida-
mentos, pesticidas e a selec- se sigan utilizando, iso si de for- Clegg e o propio partido están a baixar substan- des, son outros dos obxectivos esenciais que
ción xenética das sementes. A ma intelixente e controlada. cialmente nas enquisas de intención de voto e precisa acadar Clegg para equilibrar cara ás
existe unha minoría próxima ao antigo líder Ken- maiorías sociais o goberno británico actual.
nedy que mantén unha liña moi crítica coa direc-
ción actual, circunstancia que están a aprovei-
tar os laboristas para tentar achegarse aos ele-
mentos máis socialdemócratas e críticos do par-
tido liberal-demócrata. Outra volta na Europa os
partidos de funcionamento máis democrático e
menor experiencia de goberno, como lle ocorre
aos “Lib Dem”, han aturar períodos de crise can-
do se achegan á gobernación.
En calquera caso Nick Clegg ten de manter a súa
independencia da vaga conservadora, apoiada
dende as grandes empresas e moitos “media” e
AGOSTO
DE 2010 O PORRIÑO 5

Rafael Louzán, Nelson Santos, Lucía Molares e Alejandro Lorenzo.

A Deputación de Pontevedra investirá 520.000


euros na reforma da Casa Reitoral de Chenlo
REDACCIÓN/O PORRIÑO
O presidente da Deputación de
Pontevedra, Rafael Louzán,fixo
entrega aos alcaldes do Porriño e
A licitación do
proxecto, asinado
entre Deputación,
de Chenlo do proxecto básico de
execución para a rehabilitación da entidade local menor de
Casa Reitoral de Chenlo, coñecida Chenlo e o Bispado de
como a Casa da Fábrica. Este pro-
xecto, que sairá a licitación no pró- Tui, sairá no próximo
ximo mes de setembro por importe mes de setembro
de 520.000 euros aproximada-
mente, foi asinado fai un ano pola
Deputación, a entidade local me-
nor de Chenlo, e o Bispado de Tui-
Vigo.
Louzán aproveitou a presenta-
ción da Festa do Cabrito para fa-
cerlle entrega da documentación
para a reforma da Casa Reitoral.
No acto estivo acompañado pola
delegada da Xunta de Galicia en
Vigo, Lucía Molares, o alcalde do en Chan da Carreira. O seu obxec-
Porriño, Nelson Santos, e o alcalde tivo foi «dinamizar a parroquia e
da entidade menor de Chenlo, Ale- poñer en valor o amplo patrimonio Acto de presentación da terceira edición da “Festa do Cabrito ao Espeto”.
jandro Lorenzo. Todo eles reuní- cultural e medioambiental que po-
ronse o pasado 27 de xullo na pa- súe», afirmou Alejandro Lorenzo,
rroquia de Chenlo para presentar a quen se mostrou optimista coa pre- € incluíu cabrito, cachelos, empa- rísticos máis poderoso cos que sobre todo en Pontevedra, pero é
“II Festa do Cabrito ao Espeto”. visión de afluenza de xente: «o ano nada, viño mencía, rosca e café. contamos». O presidente provin- ben certo que quedaba un pequeno
A citada festa gastronómica pasado preparamos 50 cabritos; Louzán sinalou «o importante cial apuntou tamén que «o elenco baleiro na zona sur da provincia
comezou o domingo día 1 de agos- este prevemos duplicar esa cifra papel que ten a gastronomía en Ga- de festas gastronómicas que hai que agora queda cuberto coa Festa
to, no campo de fútbol de Chenlo, chegando aos 100». O menú de 20 licia, xa que é un dos alicientes tu- esta fin de semana é moi amplo, do Cabrito ao Espeto».
O PORRIÑO AGOSTO
6 DE 2010

Ordeanza reguladora
para a venda ambulante
REDACCIÓN/O PORRIÑO rante os derradeiros seis anos. Es-
O tenente de alcalde de O Po- tableceranse unhas tasas a pagar e
rriño, Marcelino Coto, presentou contemplarase a participación de
a ordeanza reguladora de venta cooperativas de traballo asocia-
ambulante que entrará en vigor das.O Goberno local asegura que
antes de finalizar o ano. Trata o así cumpre os prazos prometidos
Concello de dar resposta a unha para a posta en marcha desta nor-
demanda xeneralizada do comer- mativa que dará seguridade e im-
cio local e dos vendedores ambu- plantará unha relación de derei-
lantes que estivo paralizada du- tos e deberes.

O Concello de O Porriño
sensibilizará a xuventude
ante o perigo das drogas
REDACCIÓN/O PORRIÑO secuencias da inxestión de alcohol
O Servizo Municipal de Pre- e drogas. Como novidade e inicia-
vención de Drogodependencias do tiva, desde a Concellaría de Benes-
Concello do Porriño, puxo en mar- tar, Asuntos Sociais e Igualdade, a
cha o pasado 20 de agosto un plan cargo de María del Carmen Pala-
de información, concienciación e cín, a aqueles que queiran realiza-
sensibilización dirixida cara aos rase a proba do alcoholímetro.
mozos. Este propósito tomará for- Un dos efectos que produce o
ma mediante o punto de informa- alcohol é a alteración da atención,
ción que instalarán os venres a par- do tempo de reacción e a desinhi-
tir das 00.30 horas no parque in- bición de cada persoa, disto derí- Pleno do Concello de O Porriño do pasado mes de Xullo.
fantil, nas inmediacións do cemi- vase a perda da capacidade facul-
terio da localidade, onde os mozos tativa para conducir. Por isto, é im- ción de Drogodependencias alco- zos, tamén instalará diversos co- Concellaría de Benestar, Asuntos
celebran semanalmente os seus portante despois dunha noite de holímetros cos que os mozos po- lectores na zona, de maneira que se Sociais e Igualdade do concello do
botellóns. festa e antes de coller o coche, que derán facerse a correspondente facilitará a recolleita de lixo no Porriño, pretende achegarse aos
Con esta medida tratarase de se tomen todo tipo de medidas pre- proba de alcohol. parque. mozos, coñecer as súas necesida-
informar e asesorar os mozos que ventivas. Por iso, non faltarán no Ademais destas propostas, o Con esta iniciativa e a través des e axudalos a ter unha mellor
se acheguen con respecto ás con- posto da Asociación de Preven- punto de información para os mo- destas medidas de prevención, a calidade de vida.
AGOSTO
DE 2010
PUBLIREPORTAXE 7

Café – Bar
D ´Juanjo
o teu punto de
encontro
e buscabas un lugar para tomar a primeira copa mariñeira, a lasaña de carne ou o bistec de ten-

S ou cear antes de sair D´Juanjo é o teu sitio.


Amplo aparcamento, dúas terrazas con panta-
lla xigante que se agradece nesta época do ano
reira; para acompañar, nada mellor que as súas
ensaladas ou unha táboa de queixos.
D´Juanjo conta, ademáis dunha grande varieda-
(unha das terrazas ten unha mini piscina infantil), de de cervexas nacionais e de importación,
un salón con dous televisores, futbolín e dardos, así cunha extensa carta de viños brancos e mencías.
como un reservado con TV que pode ser utiizado por Viños da Rioxa ou Ribeira del Duero.
parellas ou por pequenos grupos. D´Juanjo apoia ao deporte patrocinando varios
En pouco tempo (abriu en maio deste ano) Juanjo e equipos: o equipo de fútbol “7 aiovai” e dous
Ana suoberon convertilo nunha popular tapería onde equipos de dardos que participan na Liga da Zona
compartir momentos agradables en boa compañía. Sur de Pontevedra. Todos os venres e sábados pola
En D´Juanjo miman ao cliente. Todos os produc- noite acolle encontros de xogos de mesa que teñen
tos son naturais e feitos na casa. Na súa carta ato- moita aceptación.
pamos dende bocadillos frios (chourizo, queixo, Pásate por D´Juanjo e proba as súas costilladas,
xamón), quentes (tortilla, zorza, xamón asado, pinchos ou cordeiro (só por encargo).
calamares) ata os de lomo, bacon, polo, hambur- D´Juanjo dispón dun sitio no facebook (café bar
Ata o 30 de setembro guesas, sandwis, pepitos e salchichas. D´Juanjo) e correo electrónico ana_d-juanjo-
En tapas atoparás dende zorza, orella e pemen- bar@hotmail.es. Ven co teu ordenador e aproveita o
os domingos o café a 0,70 € tos , ata polvo, chipiróns ou croquetas. seu WIFI gratuito para clientes.Todo isto nun local
Tamén dispoñen de pratos combinados a prezos climatizado.
os venres bocadillos a 2 € moi económicos, entre os que destacan a paella - A Guía, 30- Atios- O Porriño -

Encarga os teus bocadillos para levar


telf: 986 339 486

Horario:
Luns, mércores a domingo de 9:30 a 24h.
Martes de 13 a 24 h.
De verán de 12 h a peche.
AGOSTO
8 O PORRIÑO DE 2010

O río Louro recupera a súa cor tras a Convenio cultural


entrada en servizo do colector para entre Caixanova e o
conectar Frigolouro con Guillarei Concello de O Porriño
REDACCIÓN/O PORRIÑO R EDACCIÓN /O PORRIÑO
rrera. Para iso, desde o Concello ment, celebra este ano a súa
Despois de máis de corenta
anos observando a auga turbia
que discorría polo río Louro ao
O Louro deixou de
recibir case dous
millóns de litros diarios
do Porriño, estívose a traballar
nos últimos meses, para axilizar
o máximo posible todas as xes-
Caixanova e o Concello do
Porriño subscribiron un con-
venio de colaboración que
edición número trinta e seis.
Aberto aos fotógrafos profe-
sionais e afeccionados de to-
seu paso polo Porriño, desde o tións administrativas e técnicas ten como finalidade poten- das as idades, pretende pro-
pasado 23 de xullo esa cor escu- que vertía Frigolouro e necesarias para a devandita co- ciar diversas iniciativas cul- mover o crecente interese
recida converteuse en cristali- que agora dirixiranse ao nexión. Neste sentido, o Gober- turais entre as que destaca a pola natureza e o medio am-
no. A empresa Frigolouro deixou vertedoiro do Porriño e no local tramitou con urxencia a exposición fotográfica ‘Wil- biente, converténdose no
de verter ao río e como conse- autorización e reparou varias dlife 2010’, que poderá con- máis prestixioso certame
cuencia a auga baixa limpa, eli- de aí ao incerceptor arquetas que discorren entre a templarse na localidade en- mundial de fotografía da na-
minándose tamén os cheiros xeral saída da depuradora de Frigo- tre o 16 de setembro e o 10 de tureza do panorama interna-
causados pola carga orgánica louro e o vertedoiro do Porriño outubro. O alcalde, José Nel- cional.
que esas verteduras contiñan e a co obxectivo de evitar máis son Santos Argibey, e o direc- Nesta edición recibíronse
consecuente sucidade que se atrasos e efectuar o enganche tor de zona de Caixanova en máis de 43.000 imaxes proce-
xeraba na auga e nas marxes do no menor período de tempo po- O Porriño-Condado, José Luis dentes de 94 países. Estas
río porriñés. sible. Romero Quiroga, foron os en- instantáneas configuran o
O Louro deixará de recibir os cargados de rubricar este mellor expoñente de esplen-
case dous millóns de litros dia- Precintada a saída directa acordo no que tamén se in- dor, drama e diversidade da
rios (dous mil metros cúbicos) local móstrase satisfeito desta Despois de que a empresa reci- clúe o espectáculo lúdico- vida no Planeta Terra. Os es-
que vertía Frigolouro; desde as actuación, “unha demanda xe- bise os permisos corresponden- musical ‘Cultura en ruta’ que tilos e protagonistas das fo-
18.30 horas do 23 de xullo de neralizada de todos os veciños e tes para verter ao Sistema de Sa- puideron gozar os veciños o tografías son moi variados,
2010, todos estas verteduras co- que por fin se converte en reali- neamento do Louro, na tarde do pasado mes de xullo. desde a plasmación abstracta
mezaron a dirixirse ao vertedoi- dade coa conexión de Frigolouro venres 19 de agosto a saída di- O concurso anual Wildlife da natureza aos retratos de
ro do Porriño e de aí ao intercep- aos colectores que verten á Es- recta cara ao río foi precintada Photographer of the Year, or- animais, pasando polo com-
tor xeral do Sistema de Sanea- tación Depuradora de Augas Re- para verter xa ao colector da Es- ganizado pola BBC e o Museo portamento máis íntimo dos
mento do Río Louro. siduais de Guillarei”, explica o tación Depuradora de Augas Re- de Historia de Londres co pa- seres vivos e, tamén, o efec-
Desta maneira, o Goberno tenente de alcalde Manuel Ca- siduais. trocinio de Veolia Enrirone- to do quentamento global.
AGOSTO
DE 2010 O PORRIÑO 9

O EX DELEGADO PROVINCIAL DA CONSELLERÍA DE


GONZALO CONSTENLA MEDIO RURAL EN PONTEVEDRA, GONZALO
CONSTENLA, VIVE CON PREOCUPACIÓN A VAGA DE

“O apagón informativo dos lumes INCENDIOS QUE ARRASA GALICIA DURANTE AS


DERRADEIRAS SEMANAS E COMPARA A SITUACIÓN QUE
SE VIVE AGORA COA QUE SE PRODUCIU EN 2006, CANDO

recórdame un pouco ao Prestige” O POLÍTICO NACIONALISTA ESTABA NA XUNTA DE


GALICIA. CONSTENLA INSISTE EN QUE OS LUMES SE
APAGAN EN INVERNO.

REDACCIÓN
ós puxemos
-A situación que se está a
vivir estes días en Galicia
tráelle malos recordos? Ve
“N en marcha a
Lei de Prevención
algún paralelismo entre esta de Incendios, algo
vaga de lumes e a de 2006?
-Por suposto que estes días
que non se fixera
traénme moi malos recordos. As en todos os anos
dúas situacións gardan moitas da democracia”
similitudes, se ben as condicións
climatolóxicas aínda foron máis
desfavorables no ano 2006. Du-
rante este verán aínda houbo al-
gún intervalo de choiva pero non
naquel momento. Durante a no-
sa etapa déronse unhas condi-
cións especialmente perigosas
en canto a humidade e tempera-
tura, que desta vez afortunada-
mente aínda non son tan extre-
mas pero si moi similares. Igual
que no 2006, os incendios que se dos e igualmente tamén se po-
están a dar son en grande núme- tenciou o coidado dos núcleos
ro intencionados e coinciden en rurais. Había que primar a lim-
rexistrar un grande número de peza destas zonas, e o axeitado
focos. Outra das similitudes é desbroce dos perímetros que ro-
que o dispositivo é similar por- deaban as zonas habitadas.
que hai os mesmos técnicos, os -Os incendiarios cada vez
que levan a batuta nos labores de actúan máis preto de lugares
extinción son os mesmos. Os habitados.
brigadas son os mesmos... -A necesidade de que os nú-
-Nesta ocasión, tanto den- cleos rurais teñan unhas axeita-
de a oposición como dende os das tarefas de protección é algo
concellos denúnciase que non moi importante, sobre todo por-
se tomaron as medidas pre- que xa no 2006 se comezou a dar
ventivas axeitadas durante o unha tendencia moi perversa. Os que non chega un ano para lim- diente e tramitabamos multas e
inverno. Cando foi a vaga de incendiarios actuaban sobre zo- palo, pero polo menos hai que multas. Non se multaba por mul-
nosa
lumes do 2006 vostedes acaba-
ban de chegar ao Goberno e
denunciaban o mesmo.
nas próximas á poboación por-
que sabían que, para protexer as
vidas humanas, os efectivos de
tentar priorizar determinadas
zonas que están en maior núcleo
de risco e se nin iso se fai... Está
“A primeira
reacción cando
tar, facíase para que a xente se
concienciase da necesidade de
manter limpo o monte. Agora, as
-Realmente aí tamén pode- protección se centrarían neses claro que sen axudas os conce- informacións que nos chegan
mos ver un paralelismo. É moi lugares, e mentres estaban aí o llos non poden asumir eses gas- comenzou a vaga son que non se tramitan multas.
certo un dito que se repite moito monte seguiría ardendo. Duran- tos, sobre todo nesta situación. de lumes foi Non porque non existan as mul-
que é “os lumes apáganse en in- te a pasada lexislatura intentouse Podería irse directamente á lei e tas senón porque non se está a
verno”. Importa moito o que fa- potenciar moito a conciencia- obligar a que os donos limpasen
informar de xeito exercer a lei como se debe.
gas durante os meses de frío e a ción, que a xente se dera de con- axeitadamente os seus montes. inmediato. Moita -Fálase da escasa informa-
primavera, como prepares o ta da necesidade de manter o Nós o que facíamos en moitas xente chámame ción da vaga de lumes que se
monte. Nós chegamos sen tem- monte limpo. Tamén durante a ocasións era interpoñer unha se- está a dar dende a Xunta de
po porque cando nos pillou a va- nosa etapa dábanse moitas axu- ríe de multas que logo, se se facía
agora e dime que Galicia. Na súa etapa non se
ga de lumes os montes non foran das aos concellos precisamente a limpeza eran retiradas, pero quere axudar pero daban esas críticas.
ben preparados. Puxemos en para tarefas de roza, unhas parti- agora creo, polas informacións que non pode” -A nosa primeira reacción
marcha a Lei de Prevención con- das que como vemos este ano fo- que me chegan, que poucos ex- cando comenzou a vaga de lu-
tra os Incendios e fixemos algo ron moi rebaixadas polos recor- pedientes se están a firmar. Can- mes foi informar de xeito inme-
que nunca se ordeara en todos os tes nos orzamentos. do eu estaba na delegación pro- diato. O que está a pasar agora
anos de democracia da historia -Veciños de moitas zonas vincial chegaban denuncias de recórdame un pouco ao Prestige,
de Galicia, aínda a pesar de que afectadas estes días polos in- moitos veciños que alertaban de onde a xente comezou a organi-
os montes se queimaban de for- cendios denuncian que o mon- que outra xente das parroquias zarse porque non sabe o que está
ma cíclica. Con esa norma obri- te non está limpo. non estaba a limpar as súas terras pasando. Moita xente chámame
gouse a que a xente limpara os -Hai algo que é certo e é que e iso poñíaos en risco. Nós nese e dime que quere axudar pero
seus montes, os tivese prepara- o monte é tan amplo e tan vasto momento abriamos un expe- que non pode.
AGOSTO
10 O PORRIÑO DE 2010

Novo portal web do Concello do


Porriño para facilitar aos cidadáns
o acceso á administración local
REDACCIÓN/PORRIÑO ministrativos que poden ser des-
No edificio Multiusos de cargados e cumprimentados di-
Torneiros e coa asistencia do al-
calde de O Porriño, Nelson San-
tos, e o concelleiro de Novas
C alquera persoa
poderá acceder
aos servizos do
rectamente desde casa.Unha de-
manda esixida polos cidadáns fai
xa uns anos e á que por fin deuse
Tecnoloxías, Manuel Alejandro Concello, comunicarse vía libre e desenvolvemento, es-
Lorenzo, tivo lugar a presenta- perando no futuro incrementar
ción, demostración e posta en e facer trámites e considerablemente os contidos
marcha da páxina web oficial do xestións on-line para que os veciños dispoñan ca-
C o n c e l l o da día de mellores servi-
(www.concellodoporrino.net). zos.Tamén se instalaron dúas
Con esta web, o goberno munici- ñecer o municipio, acceder aos pantallas táctiles, unha no propio
pal pretende facer máis próxima seus servizos, comunicarse facil- concello e outra en Torneiros, de
e participativa a comunicación mente co concello e incluso facer xeito que se facilite a accesibili-
entre a administración e os admi- trámites e xestións on-line. Os dade á administración local.
nistrados, xa que desde esta pá- usuarios desta páxina tamén dis- O alcalde, Nelson Santos, na presentación da web.
xina calquera persoa poderá co- poñen dalgúns formularios ad-
AGOSTO
DE 2010 MOS 11

As obras de saneamento no Pombal


encaran a súa derradeira fase
REDACCIÓN/MOS
O Concello de Mos está a pi- Nidia Arévalo, rexedora lo- lector do río Louro. O tramo 2,
ques de rematar a acometida dun cal mosense, informaba durante cunha lonxitude de 152 metros,
novo tramo de rede de sumidoi- unha visita ás obras de Pombal discorre paralelo ao trazado da
ros en Louredo, concretamente que realizou acompañada do estrada N-550, dende a Escola
no lugar de Pombal. Ademais, concelleiro de Saneamento e Unitaria. O tramo 3, cunha lon-
estes días estanse a acometer ta- Abastecemento, Ángel Pereira, xitude de 42 metros, discorre por
mén os enganches das casas da que “a lonxitude do trazado de un camiño municipal na zona al-
zona á rede de saneamento para saneamento que se está a instalar ta do Pombal e o tramo 4, cunha
que éstas dispoñan do servizo é de 1.250 metros repartidos ao lonxitude de 251 metros, disco-
tan pronto entre en funciona- longo de 4 tramos de 801, 152, rre dende o Pombal ata o lugar da
mento a Rede Xeral do Louro. 42 e 251 metros respectivamen- Portela. Toda esta instalación
Os veciños interesados en en- te”. O tramo 1, cunha lonxitude servirá para dotar de saneamento
gancharse á rede poden facer a de 801 metros, ten orixe na zona ás vivendas situadas nas marxes
súa solicitude no Concello. alta de Pombal e remata no co- da estrada.

O goberno mosense
mellora o resultado
orzamentario de 2009
REDACCIÓN/MOS
O Concello de Mos infor-
mou hoxe, conforme a datos
proporcionados polo departa-
mento municipal de Interven-
A porcentaxe de
execución de
ingresos foi do 70,38%,
ción, da “importantísima me- un 16,48% máis
lloría do resultado orzamenta-
rio de 2009, que mellorou en que en 2008
1.076.675,65 euros en rela-
ción ao de 2008”.
A porcentaxe de execución
de ingresos foi do 70,38%, un
16,48% máis que en 2008, des- 57,04% máis que en 2008, al-
tacando o incremento da por- canzando un total do 93,90%.
centaxe do ICIO, que se incre- E é que durante o exercicio
mentou nun 28,94% e os refe-
rentes a taxas e prezos públi-
2009 o Concello realizou pa-
gos por un importe que supe-
O centro de día de Petelos será unha
cos, que o fixeron nun 28,64% rou os 10 millóns de euros:
en relación aos de 2008; o cal
implica un importante axuste
1.200.000 euros máis que no
ano 2008; destes máis de 10
realidade tras a reforma da Reitoral
en canto ás previsións de in- millóns de euros, 4 millóns co-
gresos do orzamento de 2009. rresponden ao goberno ante- REDACCIÓN/MOS tos de crise.A rexedora local mo- da.O orzamento total da obra as-
Derivado disto, o resultado or- rior. Motivo polo cal o balance A alcaldesa de Mos, Nidia sense recalcou durante a visita cende a 766.448 euros, dos cales
zamentario do ano 2009 foi segue a ser negativo, feito que Arévalo, xunto coa concelleira de hoxe ao edificio que “esta á primeira fase correspóndenlle
negativo en 300.000 euros, un non sería así de non ter que ha- de Benestar Social, Ana Rodrí- obra é algo moi importante para 316.447,16 euros que serán fi-
millón de euros menos que no ber feito fronte á débeda her- guez, visitaron recentemente o noso municipio debido á nece- nanciados mediante o Plan E. A
2008, xa que en dito ano a li- dada do goberno anterior. as obras iniciadas de rehabilita- sidade que temos dun centro de partida da segunda fase suma
quidación resultou ser de E por último, en canto ao ción da antiga Casa Reitoral de día”. E é que a do Centro de Día 299.998,42 euros e a da terceira
1.300.000 euros. remanente de tesourería, “cha- Petelos como centro de día, cu- de Petelos é unha das obras máis son 149.997,88 euros.
ma a atención”, tal e como es- xa primeira fase de execución importantes e beneficiosas para Neste sentido dende o Con-
Aumentan os investimentos pecificou a alcaldesa mosense se atopa xa en marcha. Mos hoxe en día por dous moti- cello quixeron informar tamén
No 2009 a porcentaxe de Nidia Arévalo, “o importe tan Segundo informaron Arévalo vos: por unha parte polo servizo de que o edificio da antiga Casa
execución de gastos foi do elevado de dereitos pendentes e Rodríguez Cabaleiro, a conse- que vai prestar en beneficio de Reitoral atópase máis deteriora-
95,70%, o que supón un de cobro referidos ao goberno llería de Traballo e Benestar e o tódalas persoas dependentes do do do que se esperaba, é por iso
21,56% máis en relación ó anterior e que alcanzan un im- Consorcio Galego de Igualdade Concello, e por outra banda pola que dende o goberno municipal
exercicio 2008. Destaca ade- porte de preto dos 3 millóns de e Benestar colaborarán econo- satisfacción que vai xerar entre se está a pensar na posibilidade
mais a porcentaxe de execu- euros, o que obrigou, por pru- micamente na rehabilitación da os veciños e veciñas da parro- de ampliar o orzamento global
ción do capítulo destinado a dencia, a declarar de dubidoso antiga Casa do Cura facendo un quia de Petelos ao poder ver por da obra.
investimentos, que foi un cobro 1.300.000 euros”. gran esforzo debido aos momen- fin a súa Casa do Cura restaura-
AGOSTO
12 MOS DE 2010

Xuntanza Cabalar do
Club Hípico Toxo e Auga
Fría en Trabazos

REDACCIÓN/MOS
16.30 horas, celebraríase unha
O Club Hípico Toxo e Auga gran gymkhana cunha ampla va-
Fría organiza a III Xuntanza Caba- riedade de premios. Durante todo
lar que se celebrou en Trabazos- o día permaneceu instalado un hin-
Mos o sábado 21 e odomingo 22 de chable que, como non, fixo as deli-
agosto. cias dos máis pequenos.
O sábado arrincou cunha gran Tódalas persoas que así o de-
marcha a cabalo matinal para se- sexaron, puideron acampar no lu-
guir cunha comida campestre. Ás gar da Xuntanza, tanto o sábado
20.15 horas tivo lugar a actuación como o domingo, tendo unha zona
do grupo folclórico Nosa Terra de habilitada para tal fin.
Pereiras e xa para as 22.15 horas
gozouse dunha ‘Gran Chourizada’
totalmente gratuíta.
O domingo 22 de agosto foi o
día das exhibicións. Dende as
12.00 horas e ata as 14.00 horas re-
alizáronse unha exhibición canina
O s asistentes
disfrutaron, xa
polo serán, da
e dúas cabalares. A exhibición ca-
nina correu a cargo dos mosenses actuación do grupo
‘Guardianes de Élite’ e as cabala- folclórico Nosa Terra
res chegaron da man do coruñés
Ricardo M. G. e de Alejandro Nan- de Pereiras
tes, de Nigrán.
Xa pola tarde, a partir das
AGOSTO
DE 2010 MOS 13

Mos recollerá
os vehículos
abandoados

REDACCIÓN/MOS

O Pleno da Corpora-
ción Municipal mosense
aprobou por unanimidade
durante a sesión ordinaria
do mes de xullo a encomen-
da de xestión á Excelentísi-
ma Deputación Provincial
para a prestación do servi-
zo de vehículos abandona-
dos. Deste xeito, o Conce-
llo de Mos adhesiónase ao
servizo concertado da De-
putación Provincial de
Pontevedra de recollida de
vehículos abandonados,
que, posteriormente á súa
Camiño de Santiago recollida, serán debida-
mente tratados e desconta-

Os peregrinos paran en Sanguiñeda minados durante un prazo


de 4 anos. Para a prestación
deste servizo, existe un
convenio de colaboración
REDACCIÓN/MOS seta de turismo sita en Sanguiñe- entre as administracións lo-
Mos ten aberta ó público den-
de o día 12 de xullo unha caseta
de información turística que se
A caseta de información turística de Mos tamén
recibe durante o verán aos camiñantes que se
dirixen a Santiago de Compostela co motivo do Ano
da, durante os días que esta leva
aberta ao público, pararon a soli-
citar os seus servizos máis de
cal e provincial.Sobre este
novo servizo, a rexedora
local argumentou a súa
atopa ubicada en Sanguiñeda, en 380 persoas, a maioría peregri- conveniencia facendo refe-
pleno Camiño de Santiago Por- Xubilar nos que están a facer o Camiño rencia “ao incremento de
tugués, concretamente ao pé da Portugués, de diferentes proce- vehículos abandonados coa
chamada Vía 18 que vai dende a dencias: portugueses, polacos, conseguinte contamina-
cidade de Oporto ata Santiago de australianos, brasileños, belgas, ción ambiental e visual que
Compostela. armenios, eslovacos, de Niza, de este feito provoca”.
As instalacións para ofrecer Namibia, franceses, alemáns, A partir de agora, a De-
este servizo de información tu- e os sábados pola mañán. Entre esta oficina de turismo abarca italianos, ingleses, suecos, vene- putación recollerá e trans-
rística fóronlle cedidas Concello semana a oficina de turismo está dende diferentes rutas turísticas zoláns e escoceses; e entre os es- portará ata un centro de tra-
de Mos pola Deputación Provin- aberta ao público de 09.30 a 13.30 que se poden realizar pola zona, pañois que pasaron pola caseta tamento autorizado os au-
cial de Pontevedra a través do horas e de 16.30 a 18.30 horas. E ata a ubicación dos diferentes al- había galegos: de Lugo e de Pon- tomóbiles que se atopen
obradoiro de emprego ‘Mobilia’. os sábados pola mañán abre de bergues de peregrinos, dos res- tecaldelas, e tamén madrileños, abandonados ou fóra de uso
As dúas traballadoras que 09.30 a 13.30 horas. taurantes máis próximos, ou dos tarraconenses, sevillanos e gadi- no municipio de Mos, para
atenden aos turistas na caseta de principais puntos de reclamo tu- tanos, murcianos e vascos. A ofi- sometelos ao correspon-
Sanguiñeda son voluntarias do Información das rutas rístico do municipio mosense. cina permanecerá aberta e pres- dente proceso de desmon-
Concello. O horario de apertura é A información que poden ob- Segundo informacións reco- tando servizo ata finais do mes taxe e descontaminación
de mañán e tarde de luns a venres, ter as persoas que se acheguen a llidas polas traballadoras da ca- de setembro. previsto pola lei.
AGOSTO
14 MOS DE 2010

Miguel Anxo Aldea será o cabeza de lista


do BNG nas eleccións municipais do 2011
REDACCIÓN/MOS danía debe saber que o BNG ten darlle voltas a esta cuestión sen O seu xefe e mentor, o señor Lou-
O BNG de Mos fixo a presen-
tación da persoa que vai ser o ca-
beza de lista nas próximas elec-
E stamos entrando
nunha ilusionante
etapa na que, coa axuda
cións municipais. Remátase así o
proceso de elección das persoas
de todos, poderemos
que encabezarán as listas para as volver gobernar este
eleccións municipais do 2011. concello”
En Mos, as compañeiras e com-
pañeiros do BNG, decidiron que
Miguel Anxo Aldea Moscoso ti-
ña que ser esta persoa.
“É para min un orgullo e unha
enorme responsabilidade que se
contara comigo para comezar es-
ta nova etapa na vida política da
nosa organización. Comeza un
camiño de moito traballo e moito
esforzo, que compartimos entre
todas e todos, e especialmente
contamos co apoio e coa colabo- Miguel Anxo Aldera entende
ración daquelas persoas que esti- que “a nosa inteción é a de gober-
veron algunha vez na vida muni- nar este concello, temos a obriga
cipal neste concello. Persoas co- de botar do goberno este xeito
mo Isabel, Diego, Mariña, Caba- prepotente de actuar, temos que
leiro e Ojea, achegan uns coñece- dar luz a este oscurantismo que
mentos que ninguén pode permi- predomina en cuestións básicas
tirse o luxo de prescindir deles, e como o urbanismo”. Tampouco
que as persoas que entremos a aforra críticas para a alcaldesa e
gobernar no concello o ano que sinala que “a metáfora do gober-
vén, nunca deixaremos de lado”, no de Nidia e do PP, é sinxela-
sinalou Miguel Anxo Aldea. mente unha ponte que non leva a
A presentación do candidato ningures, sen saída que nos em-
nacionalista foi levada a cabo o puxa contra o muro do caciquis-
pasado 23 de xullo coa presencia mo e a prepotencia”. “Nestes mo-
da responsable comarcal do Miguel Anxo Aldera e responsable comarcal do BNG, Manuel Rodríguez. mentos estamos realizando o no-
BNG, Manuel Rodríguez. Xosé so programa electoral, o que vai
Manuel Martínez Ojea rematará ser a nosa guía pormenorizada do
a lexislatura como portavoz mu- claro cal é a política que hai que poder definirse, nós xa o temos zán, de seguro estará a buscarlle noso compromiso coas nosas ve-
nicipal do grupo nacionalista na seguir, ten claro o labor que hai claro”. Para o cabeza de lista en unha saída á que é a súa máis ciñas e veciños. Estamos entran-
corporación e deixará paso, tras que levar a cabo no concello e o Mos, “notorio é o caso de Nidia avantaxada pupila, xa que o pac- do nunha etapa ilusionante para
12 anos e tres lexislaturas, a unha que é máis importante, conta co Arévalo, que sabemos que se foi to anti-transfuguismo lle impide que, coa axuda de todos e todas
renovación no partido. grupo de persoas que o van facer. do PP, pero que segue a ser peza presentarse nas listas do PP, sem- podamos outra vez gobernar este
Aldea explicou que “a cida- Mentres que os demais andan a clave dentro dese partido en Mos. pre e cando se respecte, claro”. concello”, engadiu Aldea.

Acondicionamento do
Parque de Costoias
REDACCIÓN/MOS desta obra na parroquia de Ta-
A alcaldesa do Concello de meiga atópase incluída nun con-
Mos, Nidia Arévalo, e o conce- venio de colaboración entre o
lleiro de Vías e Obras, José María Concello e a Consellería de Me-
Pereira, visitaron o Parque de dio Rural, administración á que a
Costoias, cuxa primeira fase de rexedora local anunciou que se
acondicionamento rematou a lle vai solicitar a execución da se-
principios do pasado mes de xu- gunda fase. Arévalo informou ta-
ño, permitindo que se celebrase mén de que o proxecto da men-
neste contorno o Xantar Veciñal cionada segunda fase do acondi-
da Festa da Rosa. A primeira fase cionamento está xa feito.
AGOSTO
DE 2010 PUBLIREPORTAXE 15

Estamos de aniversario

Sociedade creada A Casa Quinta da Rivas

A hai un ano é levada


por un gran equipo
humano que fai posible
conta cunha terraza sole-
ada; é un lugar de
encontro para amigos.
cumprir os desexos dos A súa cociña é básica,
seus clientes. sinxela, case doméstica,
O obxectivo da Quinta da pero emociona a aquel
Rivas é que os seus que a degusta. Na com-
clientes se atopen nun plexidade dos seus pra-
lugar cómodo e distinto tos reside a sinxeleza
en cada salón. Sen dúbi- extrema, sen chegar ao
da algo diferente. minimalismo absoluto.
AGOSTO
16 MOS DE 2010

O Noitebús cumpre o seu primeiro aniversario


REDACCIÓN/MOS
ro lles pediu unha vez máis aos mozos e mo-
O servizo de Noitebús comezou a pres- zas de Mos que, pola súa seguridade, fagan
tarse o 3 de xullo de 2009 e agora, tras un ano uso do Noitebús as noites dos venres e os sá-
de moi boa acollida, poderá seguir prestán- bados.
dose xa que lle supón un custo cero ao Con- O Noitebús funciona tódolos venres e sá-
cello. A Dirección Xeral de Mobilidade de- bados, tanto na tempada de verán como na de
pendente da Consellería de Medio Ambiente inverno. Este autobús percorre todo o muni-
Territorio e Infraestruturas subvenciona in- cipio de Mos, pasando pola rotonda das An-
tegramente o servizo de Noitebús que ofrece gustias para acceder aos locais do Porriño e
a Concellería de Participación Cidadá mo- chega ata a discoteca Queen, en Sanguiñeda.
sense que dirixe a edil Julia Loureiro. É por Os horarios de saída en traxecto de ida son ás
iso que, tras un ano de vida, este transporte 22.00 horas, ás 23.30 horas e ás 00.30 horas;
nocturno seguirá a realizarse no Concello de e os de volta ás 03.00 horas, ás 04.30 horas e
Mos grazas á súa boa acollida.“A iniciativa ás 06.00 horas.
consiste en dar servizo de transporte á moci-
dade mosense para que poida dirixirse aos Programa Noites Vivas
puntos de ocio nocturno da zona sen ter que A concelleira Julia Loureiro destaca ade-
desprazarse nos seus propios vehículos, evi- mais a importancia desta iniciativa que com-
tando así o risco de posibles accidentes de plementa o programa Noites Vivas, ambos
tráfico derivados da inxestión de alcohol, o orientados a mellorar e evitar riscos no ocio
exceso de velocidade, etc.”, segundo infor- nocturno xuvenil. A alcaldesa, Nidia Arévalo, hai un ano na inauguración do Noitebús.
ma a edil responsable. É por iso que Lourei-
AGOSTO
DE 2010 SALCEDA DE CASELAS 17

Lucía Molares (delegada territoria da Xunta), Nidia Arévalo, Gerardo Alonso, Ángel Holguera e José Mañas na entrega de diplomas ao alumnado .

A Xunta vén de promover o fomento do


emprego coa achega de 3 millóns de euros
REDACCIÓN/SALCEDA servizos de interese xeral, social
Os concellos de Mos, O Porri- ou cultural como por exemplo a
ño, Salceda de Caselas e Salvate- humanización de espazos urba-
rra do Miño recibirán durante este nos e rurais, sobre o coidado e
ano un total de 2,9 millóns de eu- promoción ambiental, apoio á
ros para activar as políticas de fo- área de deportes, de urbanismo ou
mento do emprego que xa está le- a contratación do persoal dos
vando a cabo a Xunta de Galicia. Grumir (Grupos de Intervención
Para a Consellería de Traballo Rápida) de Salceda de Caselas e
e Benestar, o emprego é unha das O Porriño. Ademais, e no caso
prioridades do Goberno galego concreto de O Porriño, a Xunta de
polo que tendo en conta a actual Galicia tamén concedeu un pro-
crise económica, todos os esfor- grama á Entidade Local Menor de
zos están centrados na xeración e Chenlo para a protección do en-
fomento do emprego co fin de torno natural e do patrimonio.
reincorporar ao mercado laboral A duración dos contratos va-
as persoas que máis o necesitan. ría entre os tres e os doce meses en
Neste senso, a formación das per- función dos programas e das ini-
soas desempregadas é outra clave ciativas propostas polos conce-
moi importante para lograr maio- llos e entidades solicitantes e, un-
res oportunidades e así poder con- ha vez rematen o proceso de se-
seguir o fin da reinserción laboral. lección, estímase que as contrata-
Por iso, ao longo deste ano, a Lucía Molares e a alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo,cos alumnos cións do persoal comezaran a fa-
Administración autonómica des- cerse efectivas durante o pasado
tina case tres millóns de euros aos dos plans de cooperación coas en- nidades de reincorporarse a un Pola súa banda, no que res- mes de xullo. Cos plans de coope-
concellos de Mos, O Porriño, Sal- tidades locais. posto de traballo que o sistema pecta aos plans de cooperación ración e programas mixtos de for-
ceda de Caselas e Salvaterra do Así, no que atinxe ao plan produtivo require. En cada curso coas entidades locais, estes catro mación e emprego, a Xunta de
Miño co obxectivo de beneficiar a AFD, os concellos do Condado- poden inscribirse 15 persoas e os municipios disporán de case Galicia pretende conseguir dis-
500 persoas que se atopan en si- Louriña contan cun investimento alumnos e alumnas formaranse en 850.000 euros máis para benefi- tintos obxetivos, entre os que des-
tuación de desemprego a través superior aos 2 millóns de euros diversas materias como a presta- ciar a contratación de 65 persoas tacan a xeración de novos postos
de dúas liñas: a formación, me- (2.039.707 euros) para atender a ción de servizos sociais, culturais, en situación de desemprego. de traballo no medio local e rural,
diante o programa de Accións 435 desempregados a través de de hostelería, de servizos admi- Neste caso, o obxectivo é a ad- así como servir de ferramenta de
Formativas para Desempregados diversos cursos de formación co nistrativos, de idiomas ou de in- quisición de experiencia profe- empregabilidade ademais de di-
(AFD), e a programación mixta fin de mellorar a súa formación formática e novas tecnoloxías, sional das persoas desemprega- minuír as consecuencias da crise
de formación e emprego, a través profesional e ter maiores oportu- entre outros. das, polo que realizarán obras e económica.
AGOSTO
18 SALCEDA DE CASELAS DE 2010

O alcalde, Marcos Besada.

O goberno local
de Salceda tan só
conta con dúas
adicacións
exclusivas

REDACCIÓN/SALCEDA

O Goberno Municipal de
Salceda de Caselas publicou
na súa páxina web os soldos
A Mancomunidade de Montes protesta
que cobran os seus concellei-
ros. Segundo informa o gru-
po nacionalista, tan só ten dú-
as adicacións exclusivas: a
pola falta de axudas contra o lume
Alcaldía de Marcos Besada
REDACCIÓN/SALCEDA
(2.670 euros/mes, o mesmo
importe co anterior alcalde e
un euro máis co secretario
A Mancomunidade de Montes
Veciñais en man común de Salceda
S obre un presuposto de investimento de 28.990 euros
para traballos de rozas en pistas e montes arborados, a
subvención aprobada foi de 440 euros, aproximadamente un
de, sufría o 7 de agosto un incendio
que devastou unhas 9 hectáreas de
terreo no lugar de Montecelo, xun-
municipal) e o concelleiro de de Caselas, integrada polas sete co- to á estrada provincial Porriño-Sal-
Tráfico e Facenda (1.900 eu- munidades do Concello (Sta. Ma- 1,5 por cento do custo dos traballos vaterra, precisamente nunha das
ros/mes). Ademais ten dúas ría, Picoña, San Xurxo, Parderru- parcelas para as que se solicitaba
medias adicacións: Cultura e bias, San Esteban, Soutelo e Enten- unha subvención de roza. As perdas
Deporte (1.180 euros/mes) e za) reuníronse o pasado luns día 16 por este incendio poden conside-
Educación e Emprego (1.180 para valorar a situación das axudas rarse iguais ao orzamento total de
euros/mes), unhas retribu- para a prevención e defensa contra investimento en prevención pre-
cións na media dun concello os incendios forestais en montes Esta subvención non alcanza Os traballos de prevención de sentado á Consellería.
de 8.500 habitantes. O gober- veciñais en man común que ofrece nin para os gastos de tramitación da incendios solicitados estaban ple-
no local aclara que catro dos a Consellería de Medio Rural. Na propia solicitude de axuda, pois foi namente xustificados e era moi ne- Traballos preventivos
seus concelleiros, Fortunato devandita reunión acordouse mani- necesario presentar máis de 10 do- cesario finalizalos antes do 15 de Coa axuda esperada, a Manco-
Álvarez, Enrique Cabaleiro, festar publicamente a profunda irri- cumentos xunto con planos topo- xullo. A Mancomunidade, se chega munidade tamén contaba poder
Mónica Vizcaya (Tenente de tación que produciu a comunica- gráficos e memorias técnicas. a saber a ridícula cifra de axuda a re- executar os traballos preventivos
Alcalde) e Cándido Lorenzo ción da axuda concedida á Manco- cibir, non tería perdido tempo e di- de xestión de biomasa arredor das
non perciben ningunha retri- munidade para os traballos de pre- Malestar pola subvención ñeiro en solicitar nada. Hai que si- áreas recreativas de Agoeiros, Es-
bución máis ca 50 euros por vención de incendios tan necesa- O malestar pola actuación da nalar que ata que non se recibe a re- picho do Faro, Borralliño e As Con-
asistencia ao Concello (máxi- rios nos montes de Salceda de Ca- Consellería de Medio Rural é aínda solución de axuda oficial non se po- forcadas, demandadas polo Conce-
mo 10/mes) e 120 euros por selas. máis agudo dado que a solicitude den iniciar os traballos de preven- llo de Salceda en aplicación da Lei
asistencia a pleno, cantidade Sobre un presuposto de investi- de axuda por parte da Mancomuni- ción solicitados. de prevención e defensa contra os
igual á que perciben os con- mento de 28.990 euros para traba- dade presentouse nos primeiros dí- Por outra parte resulta sangran- incendios forestais de Galicia. Da-
celleiros do PP, dándose o ca- llos de rozas en pistas e montes ar- as de maio dentro do prazo legal, e te que pouco antes de recibir a carta do o alto custo dos traballos, ma-
so que concelleiros do PP co- borados, a subvención aprobada foi non foi ata o pasado 13 de agosto de resolución da axuda de 440 eu- nuais na súa maior parte, a Manco-
bren máis ca membros do de 440 euros, é dicir un 1,5% do cando se recibiu a carta de conce- ros, o monte veciñal de Parderru- munidade ve moi difícil asumir es-
Goberno Municipal. custo dos traballos. sión de axuda da Consellería. bias pertencente á Mancomunida- te labor.
AGOSTO
DE 2010 SALCEDA DE CASELAS 19

O barrio de A Fraga viviu un 15 de agosto


histórico coa chegada do primeiro autobús
O ensanche levado acabo na estrada que sobe dende Maior por parte do Concello de Salceda de Caselas permitiu
que os veciños da parroquia xa non teñan que camiñar cinco quilómetros para chegar ata a parada máis próxima.

A Asociación de Veciños Carballeira da Picoña tivo a honra de levar por este percorrido o autobús da excursión que
organizou a mediados do mes pasado e que levou os veciños e veciñas dende A Fraga ata a zona de O Salnés.

REDACCIÓN/SALCEDA

O domingo 15 de agosto de
2010 foi unha data histórica para o
barrio de A Fraga, xa que por pri-
meira vez na historia un autobús su-
biu a este lugar. Despois do ensan-
che, hai uns anos da estrada que so-
be a este barrio dende o Maior e lo-
go da recente ampliación por parte
do Concello da pista que une A Fra-
ga con Loureiro xa é posible que os
autobuses fagan un percorrido cir-
cular por estes barrios.
Foi a Asociación de Veciños
Carballeira de Picoña quen tivo a
honra de levar por este percorrido o
autobús da excursión que organi-
zou o pasado domingo e que levou
os veciños e veciñas pola zona de O
Salnés.
Jose Piñeiro, presidente da Aso-
ciación de Veciños, destaca que é
un grande logro para o barrio de A
Fraga, xa que despois de moitos
anos un autobús sobe a este barrio,
un barrio que historicamente foi
desfavorecido en investimentos e A excursión organizada pola Asociación de Veciños Carballeira da Picoña levou ata o barrio de A Fraga un autobús para recoller os participantes e trasladalos ata
servizos, cousa que está cambiando a península de O Salnés onde pasaron o día. Por primeira vez non houbo que trasladarse ata a parada máis próxima, a cinco quilómetros.
nos últimos anos.
varios quilómetros como viña sen- hai acoden a centros de Vigo.
Cinco quilómetros ata a do habitual. Por outra banda, os veciños da
parada máis próxima O verdadeiro interese para a Fraga que son usuarios da liña regu-
As malas condicións das estra- asociación de veciños é conseguir lar de autobús que pasa por Salceda,
das e a situación da Fraga impedi- que a liña de autobús escolar pase seguirán percorrendo uns catro qui-
ron que ata estes días ningún auto- polo barrio da Fraga. Ata agora, os lómetros ata a parada máis próxi-
bús chegase ata os preto de 40 veci- nenos tiñan que desprazarse uns ma. Segundo Jose Piñeiro, é difícil
ños do lugar. Agora que xa están an- dous quilómetros ata o barrio de que unha liña regular pase polo ba-
cheadas as vías de acceso, a Asocia- Loureiro, onde está a parada máis rrio debido a que a orografía provo-
ción de Veciños Carballeira de Pi- próxima. ca que o autobús teña que facer un
coña non quixo esperar máis para Jose Piñeiro, presidente da Aso- percorrido circular para recoller os
estrear os viais cun xigante de catro ciación de Veciños Carballeira de pasaxeiros.
rodas. Aproveitando unha excur- Picoña, aclara que, ese é o obxecti- Na maioría dos casos, trátase de
sión de veciños de Salceda ata O vo principal, pero que hai que com- xente xubilada que verían mellora-
Salnés, os habitantes da Fraga pui- probar primeiro se hai nenos en ida- da a súa mobilidade a outros luga-
deron subirse por fin a un autocar de escolar no barrio que vaian aos res se dispuxesen de autobús no seu
sen ter que percorrer previamente colexios de Salceda, xa que os que barrio.
AGOSTO
20 SALCEDA DE CASELAS DE 2010

O PP aplaude o remate das obras no


campo de fútbol de Budiño por parte
da Deputación de Pontevedra
REDACCIÓN/SALCEDA apoio ao deporte base é unha das
O PP de Salceda de Caselas liñas de traballo da Deputación
alégrase polo remate das obras
do fondo da portería no campo de
fútbol de Budiño, unha obra moi
S antiago Rodríguez
Davila, presidente
local do Partido
de Pontevedra, e está demostran-
do un compromiso serio e firme
coa promoción da actividade de-
demandada polo club salceden- Popular, destacou “o portiva no municipio de Salceda
se, que se puido facer realidade a de Caselas”.
través do Plan de Acción Comu- compromiso” do
nitaria do ano 2009 da Deputa- organismo provincial Mostras de apoio
ción Provincial de Pontevedra. O con Salceda Nesta liña, Davila considera
organismo provincial subven- que “as subvencións que se ofre-
cionou ao Club de Fútbol de Bu- cen desde o organismo provin-
diño cunha axuda de 10.000 eu- cial aos clubs deportivos son un-
ros. O PP local visitou o campo ha das mostras deste apoio, e
de fútbol para comprobar in situ González, Manuel Rodríguez e desde o PP local gabamos inicia-
o remate das obras, Santiago Ro- Alfonso Domínguez. tivas deste tipo que axuden a
dríguez Davila concelleiro e pre- O presidente do PP de Salce- apoiar os clubs locais con menos
sidente do PP local estivo acom- da de Caselas, Santiago Rodrí- recursos e o deporte e a saúde en
pañado polos populares, Lupe guez Davila, considera que “o xeral”. Os concelleiros do PP no campo de fútbol de Budiño.

A Xunta pide ao a imaxe


Concello de Salceda
unha parcela para un
centro educativo
Subvención para o Caselas.
Educación instou ao con- O deputado provincial de
cello de Salceda de Caselas a Deportes, José Enrique Sotelo,
ceder os terreos necesarios pa- fixo entrega dunha achega ao
ra poder construír un novo Caselas Club de Fútbol dentro
centro educativo no munici- da campaña de subvencións do
pio. O xefe territorial de Edu- organismo provincial aos clubs
cación en Pontevedra, César modestos. A Deputación xa fixo
Pérez, explica que se están a o pasado mes de xullo outra
dar os pasos para construír o entrega de cartos aos
novo colexio, pero que “o con- responsables do Porriño
cello non cumpre a súa parte”. Industrial.
Daniel Rodríguez

A montaña baixo as rodas


REDACCIÓN/MOS do C.C. Lugués, o segundo
Daniel Rodríguez volta, posto na clasificación que
una vez máis, cunha boa nova acadou Daniel na proba final
para orgullo dos veciños do permitiulle manter o maillot
concello de Mos. Nesta fecun- de líder e subilo ao podio.
da terra de deportistas, en es- Desta maneira consegue reva-
pecial a dúas rodas, Daniel lidar a vitoria neste mesmo
vén de conquistar novamente Open que xa conseguira no
a vitoria final do Open Galego pasado ano 2009.
de Bicicleta de Montaña, máis Con esta pobra pechouse
coñecido como Open Galego en Galiza a tempada na moda-
de BTT, na súa categoría raí- lidade BTT e Daniel, que con-
ña: a categoría Elite. tinuará a percorrer a súa parti-
Este ciclista, do equipo A. cular andaina enriba dunha bi- mellores ciclistas da especia-
D. Ponte Vella-Ribeira Sacra, cicleta de montaña, proponse lidade tanto de España e Por-
trouxo de Maceda, na provin- como obxectivo máis inme- tugal, composta por dous cir-
cia de Ourense, o trofeo do diato revalidar a vitoria da xe- cuítos, un no Bike Park da es-
devandito campionato. Aínda ral do Open Ibérico de des- tación de montaña de Manza-
que o vencedor nesta derra- censo maratón que tamén ob- neda en Ourense, e outro den-
deira proba do calendario foi o tivo no 2009 na Serra da Es- tro do Parque natural da Serra
ponteareán Mauro Gonzalez, trela (Portugal) e que reúne os da Estrela en Portugal.
AGOSTO
22 PUBLICIDADE DE 2010
AGOSTO
DE 2010 EMPREGO 23

COMERCIAL/AUTOVENDA: Empresa de de traballo en equipo e capacidade de co- mación en Desenvolvemento de Proxectos


Traballo Temporal require para empresa municación. Coñecementos e experiencia de Instalacións Térmicas e de Fluídos ou
cárnica un Comercial/Autovenda. Xorna- mínima de dous anos na montaxe de cu- en Mantemento de Instalacións Térmicas
da laboral: Completa. Funcións: Carga, bertas e fachadas metálicas, panel de e de Fluídos con experiencia mínima de-
descarga e venda de mercadorías. Impres- sándwich, chapa simple... Incorporación mostrable dun ano. - Ou experiencia míni-
cindible: - Permiso de conducir C1. - Ex- inmediata e dispoñibilidade xeográfica. ma demostrable de cinco anos en posto si-
periencia mínima dun ano no sector cárni- Permiso de conducir e vehículo propio. milar. Permiso de conducir, clase B e vehí-
co. MOZO DE ALMACÉN: Compañía de trans- culo propio (Nota: Pediranse referen-
FONTANEIRO: Empresa dedicada ao tra- porte urxente e xestión loxística a nivel cias).
tamento de augas require un fontaneiro. nacional require para o seu centro situado ELECTROMECÁNICOS: Empresa dedicada
Xornada laboral: Completa. Horario: de en Mos un Mozo de almacén. Xornada la- ao tratamento da auga, situada en Redon-
8.30 a 14.00 e de 16.00 a 19.00 horas de boral: Completa. Horario: de 8.30 a 13.00 dela, require dous Electromecáni-
luns a xoves e venres de 8.30 horas a 14.30 e de 16.30 a 20.00 h. de luns a venres. Sa- cos/Electricistas. Funcións: Fabricación e
. Contrato temporal. Requírese un Fonta- lario: 750 € / netos aprox. Contrato tem- reparación de sistemas de tratamento de
neiro con experiencia mínima de dous poral. Imprescindible certificado de mi- augas; Produción e S.A.T. Xornada Labo-
anos na montaxe de tubaxe de PVC, Poli- nusvalía superior ao 33% compatible co ral: Luns a Xoves, 8:30-14:00 e 16:00-
propileno, etc. posto ofertado. Experiencia mínima dun 19:00 Venres, 8:30 - 14:30 horas. Salario:
Dispoñibilidade xeográfica. Posibilidade ano en posto similar. Permiso de conducir, Segundo convenio. Contrato temporal con
de incorporación inmediata. Permiso de clase B e vehículo propio. posibilidade de permanencia na empresa.
conducir, clase B e vehículo propio. CONDUTOR C: Compañía de transporte Persoa dinámica, responsable e con capa-
CONDUTOR C+E: Empresa de traballo urxente e xestión loxística a nivel nacio- cidade de traballo en equipo. Imprescin-
temporal selecciona para empresa, situa- nal require para o seu centro situado en dible: - Experiencia demostrable en fabri-
da no Porriño, dedicada ao frío industrial Mos un Condutor, con permiso de conducir cación e reparación de cadros eléctricos
un Condutor C+E para cubrir a ruta O Po- clase C. industriais (2 anos mínimos). Valorarase: -
rriño-A Coruña. Horario: a convir pola em- Xornada laboral: Completa. Horario: de Curso de Recurso Preventivo do Naval ou
presa. Contrato temporal. Imprescindi- 8.30 a 13.00 e de 16.30 a 20.00 h. de luns da Construción.
ble: a venres. Salario: 750 € / netos aprox. - Coñecementos de inglés e outros idio-
- Permiso de conducir C+E. - Experiencia Funcións: recollida e entrega de roupa de mas. - Coñecementos de hidráulica e me-
mínima dun ano en posto similar. cama, uniformes de traballo en servizos cánica.
- Incorporación inmediata. - Dispoñibili- hospitalarios. Contrato temporal. Impres- Permiso de conducir, clase B e vehículo
dade horaria. cindible: propio. Dispoñibilidade para viaxar.
MOZO DE ALMACÉN: Empresa de traballo - Certificado de minusvalía superior ao XEFE EQUIPO COMERCIAL: Compañía de
temporal require para empresa situada no 33% compatible co posto ofertado. Seguros de ámbito nacional require Xefe
Porriño un Mozo de almacén. Xornada la- - Permiso de conducir, clase C. Valorarase de Equipo para a bisbarra do Baixo Miño.
boral: Completa. Horario: Quendas de experiencia mínima de seis meses, en Ofrécese: Formar parte dun dos primeiros
mañá, tarde e noite. Contrato temporal. posto similar. grupos aseguradores; contrato mercantil,
Imprescindible experiencia no manexo de ADMINISTRATIVO: Empresas dedicadas á con alta en autónomos a cargo da empre-
traspaleta eléctrica. Posibilidade de in- loxística e ao transporte público e privado sa, atendendo á consecución de obxecti-
corporación inmediata e dispoñibilidade requiren un Administrativo. Xornada La- vos base establecidos; formación a cargo
horaria. Experiencia mínima dun ano en boral: Completa. Contrato temporal. Im- da empresa; Salario fixo + incentivos e
posto similar. Permiso de conducir, clase B prescindible experiencia no manexo do xornada laboral completa. Funcións: Cre-
e vehículo propio. programa de contabilidade Contasol. ar, coordinar e dirixir o seu propio equipo
MONTADOR CUBERTAS TELLA: Empresa Posibilidade de incorporación inmediata. comercial. Imprescindible experiencia
dedicada á distribución de cubertas e ma- Permiso de conducir, clase B e vehículo mínima de dous anos en xestión de equi-
teriais para fachadas e tellados require un propio. pos. Persoa proactiva, dinámica, organi-
Montador de cubertas de tella. Xornada FRESADOR: Empresa de Traballo Tempo- zada, habilidades sociais, boa presenza,
laboral: Completa. Oficial de 1ª con ini- ral selecciona para empresa de automo- capacidade de traballo en equipo e acos-
ciativa, capacidade de adaptación ao ción situada no Polígono de Valladares un tumada a traballar por obxectivos. Permi-
cambio, alta capacidade de aprendizaxe, Fresador. Requírese: - Ciclo medio en me- so de conducir, clase B e vehículo propio.
clara orientación cara ao cliente, capaci- canizado. - Coñecementos en interpreta- COMERCIAL DE SEGUROS: Compañía de
dade de traballo en equipo e capacidade ción de datos. - Experiencia mínima dun Seguros de ámbito nacional require Co-
de comunicación. Coñecementos e expe- ano no manexo de máquinas e ferramen- mercial de Seguros para a bisbarra do Bai-
riencia mínima de dous anos na montaxe tas coa CNC. xo Miño. Ofrécese: Plan de Carreira, for-
de cubertas de tella. Incorporación inme- FRIGORISTA: Empresa dedicada á instala- mación a cargo da empresa así como pro-
diata e dispoñibilidade xeográfica. Permi- ción e reparación de equipos de climati- moción interna. Contrato mercantil, con
so de conducir e vehículo propio. zación, aire acondicionado e frío indus- alta en autónomos a cargo da empresa,
COLOCADOR CUBERTAS METÁLICAS: Em- trial, selecciona un Frigorista. Funcións: atendendo á consecución de obxectivos
presa dedicada á distribución de cubertas Instalación de equipos de aire acondicio- base establecidos. Salario: Fixo + comi-
e materiais para fachadas e tellados re- nado, climatización e frío industrial. Xor- sións. Experiencia laboral en xestión co-
quire un Colocador de cubertas metálicas nada laboral: Completa. mercial. Capacidade de traballo por ob-
(Panel Sándwich). Xornada laboral: Com- Horario: de 8.00 a 14.00 e de 16.00 a xectivos. Afán polo logro e o desenvolve-
pleta. Oficial de 1ª con iniciativa, capaci- 18.45 horas. Salario: Segundo valía. Con- mento profesional no ámbito laboral des-
dade de adaptación ao cambio, clara trato temporal con posibilidade de per- crito. Permiso de conducir, clase B e vehí-
orientación cara ao cliente, capacidade manencia na empresa. Requírese: - For- culo propio.

 As persoas interesadas: ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE MOS - Estrada de Peinador, 41


36416 MOS (Pontevedra) - Telf: 986 49 88 20 - Fax: 986 48 81 23 e-mail: ofertas@aemos.es www.aemos.es
A Peneira
Este Xornal faise con papel
na Rede
reciclado como contribución Director: Guillermo Rodriguez Fdez. Edita: EDICIÓNS VAL DO LOURO S.L. Enderezo: Rúa Sarmiento Rivera, 17 - 36860 PONTEAREAS
á conservación do Medio Ambiente Tel e Fax: 986 66 09 86 - Colaboradores: Alberto Álvarez, Carlos Rego, David Rollano, Marisa Alonso, Jénnifer Castrovello, Juancho, Soledad Castro,
David Pérez Rego “Cato” Fotografía: Arquivo, Foto Barros, Foto Hernández Publicidade: Dpto. propio - Fran Eiró lourinha@apeneira.com
Montaxe e deseño: Dpto. propio Impresión: Publicacións Tameiga. Tlf. 986-48 74 80. Mos (Galiza). Depósito legal: OR / 57 / 84 www.apeneira.com