Está en la página 1de 2

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Fişe şi prize


Digitally signed by Vulpe Constantin
prin procedura de achiziție: Valoare Mică Date: 2018.12.27 16:41:47 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

1. Denumirea autorității contractante: IPNA Compania „Teleradio-Moldova”


2. IDNO: 1004600050558
3. Adresa: str. Miorița 1, mun. Chișinău
4. Numărul de telefon/fax: 022406935, 022723352
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: trm@trm.md, www.trm.md
achizitii@trm.md
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de
atribuire: www.trm.md compartimentul ACHIZITII sau la adresa de e-mail:achizitii@trm.md
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea
că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o
altă formă de achiziție comună): Instituție Publică
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să
participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

Nr. Cod Denumirea bunuului Unitatea


Descrierea bunurilor și specificarea tehnică Cant.
d/o CPV de măsură
Fișa mobilă
Fișa -Nr. Poli - 3P+N+E
1 31224100-3 3 buc.
-Curent (A) - 16 A
-Gradul de protecţie (IP) - IP44
Priză mobilă
Priză -Nr. Poli - 4P
2 31224100-3 3 buc.
-Curent (A) - 16A/25A
-Gradul de protecţie (IP) - IP44
Fișa fixă
Fișa -Nr. Poli - 4P
3 31224100-3 3 buc.
-Curent (A) - 16A
-Gradul de protecţie (IP) - IP44
Fisă
Fișa -Nr. Poli - 2P+N
4 31224100-3 10 buc.
-Curent (A) - 16A
-Tensiune (V) - 230 V
Cablu
-Dimensiuni -4 x 2,5 mm²
-Numarul de fire - 4
-Secțiune - 2.5 mm²
-Tensiune (V) - 0.6/1 kV
Cablu -Temperatura maxima de incalzire a firelor -
5 31320000-5 +75°С 50 m
-Raza minima de curbura la montare - 8 x Ø
cablului
-Temperatura minimă la montare - -15°С
-Temperatura mediului ambiant la exploatare de
la - -40°С pînă la +50°С
-Culoare - Negru
Amplificator led RGB
-Puterea (W) - 288 W
6 31600000-2 Amplificator -Tensiune (V) - 12 V 10 buc.
-Curent (A) - 24A
-Gradul de protecție (IP) - IP20

1
9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune
oferta:
Pe fiecare poziție
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
11. Termenii și condițiile de livrare solicitați: în termen de 20 de zile de la intrarea contractului
în vigoare, la sediul Companiei.
12. Termenul de valabilitate a contractului: până la 31 decembrie 2019
13. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot
determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime)
al (ale) cerințelor eventual impuse:
Nr. Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii Nivelul minim/
d/o criteriului/cerinței: Obligativitatea

1 Oferta
Formularul ofertei F3.1, F4.1, F4.2 DA

2 Certificat/decizie de înregistrare a Copie confirmată prin aplicarea semnăturii și DA


întreprinderii eliberat de Camera ștampilei ofertantului.
Înregistrării de Stat

3 Lista fondatorilor sau Extras din Copie confirmată prin aplicarea semnăturii și DA
Registrul de Stat al persoanelor ștampilei ofertantului.
juridice

4 Informații generale despre ofertant Original, confirmat prin aplicarea semnăturii și DA


ștampilei ofertantului.

5 Certificat de atribuire a contului Eliberat de banca deținătoare de cont-copie DA


bancar confirmată prin semnătura și ștampila
ofertantului.

14. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Prețul cel mai scăzut
15. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: 03.01..2019, ora 11:00
16. Adresa la care trebuie transmise ofertele:
str. Miorița 1, mun. Chișinău, Casa Radio, et.5 Cancelaria sau la adresa de e-mail: achizitii@trm.md
Ofertele întîrziate vor fi response
17. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de zile
18. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: De stat

Președintele grupului de lucru Vulpe Constantin