Está en la página 1de 5

Guyyaa--------------------------

Waajjira Humna Nama tiif sivil sarvis oromiyaa tiif

Finfinnee

Dhim:- isaa Murteen koree Qoratee Akka Nuflaatamu ta’aa


Iyyaton Godiina shawaa Bahaa Anaa Ada’aa walidaa Qotee bultoota Ganda Mundubee
ta’uu Ibisu dhan Bulchiins M/Bishooftuu Babalinaa Magaalati sababeeffachu dhan qabiyyee
lafa qonnaa keenyaa gaafi tokko malee Abbaa Qabeenyaaf waarshaa dhaa Nujalaa Keennaa
Turuu isaaniti Alaa lafa nurarka jiruu Maatii Keenyaa kan itiin gudiisnu kan itiin barsisnuf kan
itiin bulchiinu gubbaarat tasii xuraawaa waliin beelaaf gadadoo ghaa nusaaxii lan jiru.

Sababuma Kanaan furmmaata seera qabeessa akka nuf Keennamu Naannoo Kaasnee
Hangaa feederaalaawf dabalataan qaama dhimii ilaaluf sadarkka sadarkkaan dhiyeeffachuf
Baasii guddaaf dha maatiif saa xilamnee jira.

Sababuma Kanaanaan Furmaatoonf murtee wan Adda daa jiraatanis Bulchiin


M/Bishooftuu Akka hojeetoota Keessaatin raawachu dhabu dhan kan ka’ee Abbotiin keenyaafi
Hadhoolee keenyaa raakamaa jiru.

Kanaafu waajjir Rakoolee Harmmaan oliit Ibisinee kanaa Xiyyeefanaa gudaa Keessa
nugalchu dhan furmmaata fi murteewan Keenyaa gama Keessanin Akka nufi raawatamu yero
daribee keessaatis dhamaati guamaati gudaa maalif waan nurira geessisanf akka nugaafataman.

1ffa Gaafa Guyyaa 25/11/04 fi lakka B55BG,4,2,1318,01,35 itiAnaa pirazadaatin


motummaa naannoo oromiyaa fi waamamaa sivil sarvis koree qindeesan murtee koree qoratee
sana akka nulaatamu.

2faa komii dhaggeeffata Naannichaa tiin Lakkofisa 11,Dh-5,1798 fi 11,Dh-5,5864 murteen


Bulchiins M/B ishooftuu tiin keenname Akka Nuf keennamu.

3ffa Emimaan umataa Egaan Feedaraalaaw Lakkoofisa Xalaya emimaan/11-አአ,137,2 kan


keennamee yaanii furmmaataa Abbaa fuula 07 qaama dhimi ilaaluf dhiyaatee Akka nufi
Murtaaw akka Nutaasis tan kabajaan isin gaafanna. Nagaa wajjin

Bakka Buu’otaa walidaa qotee-bultoota goada mandubee

1ffa Ob Birruu tufua 3ffa Ob Girimaa Raayyaa

2ffa Ob Demirrow Negaash 4ffa Ob Xaafaa Alamuu


GUYYAA ----------------------------

Motumaa Naanno oromiyaa w/ra pirazadaant Addaa tiif


Finfinnee

Dhimich:-gaafii keenyaaf deebin Akka nulaatamu gaafach ta’aa

Iyyatoon Motumaa Naanno oromiyaa Godiina Shawaa bahasa anaa Ada’aa walidaa
qoteebultoota Ganda Mandubee ta’uu keenyaa ibisu dhan

Bulchiins Magaala Bishooftuu gaafi takko malee Lafa bara dheeraaf yero Abbaa lafat kaase
Hanga Ammaat qonne maatii keenyaa kan ittiin bulchiinu kan ittiin gudiisnu kan ittiin barsisanu
kosii xuraaw fi dhagalay irrat gatuu dhan Lafa kaan abbaa qabeenyoo taaf humnaa nujalaa
kannuu dhan maatii keenyaa waliin beelaaf gadadoo dhaa Abbotiin keenyaa hadhoolee
keenyaa kun dhuman kan haafan dha maatii guddaa keessa jiran

Midhaa nurra gahee kana naanno kaasee hanga fedaraalawt dawoo seero Akka nugodhuu
yero dheera nujala fixee jira dhumarra Lala ariganee bulchiisn magaala bishooftuu beenyaa
kafaluuf safartii lafa jalqabee sababa gahaa hintaaneen addaa kutee arra boruu jechu dhan
akkuma yero darbbee hojeetoota keessatin akka Lafit hinsafaramnee ta’ee jira kabajamo
pirazadaant motummaa naannoo oromiyaa Lafit walidaa qoteebultoot ganda mandube malaa
maltumaa waanqabuf namon harka keessa qabu qindaa’uu dha shira nurra xaxaa waan jiranif
koree dhima kana qoratuu osoo nueergamee wantanama ajaayibsisu nilaalamaayu tanaan
duras ittii anaan pirazadaantiin motumaa naanno oromiya ittii gaafatamitoot sivil sarvis gaafa
guyyaa 25/11/04/fi Lakkofsa B55BG/4-2/1318/0135 Kan qorat shira xaxan nudhoowatii jiru
kunis akka nufqoratamu

I. Komii ghaggeeffata naannichaa lakkofsa xalayaa 11/Dh-5/1798 fi11/Dh-5/5864


mirkanaa’ee bulchiinsa magaala bishooftuu tiif murteen nuf kannamee akka
nukannamu.
II. Iimimaan ummataa egaa fgaa feedaraalawaa lakkofsa xalayaa imimaan/H1 AM 137/2
yaan furmmaataa kan keennamee akka nuraawatamu.
III. Yero Ammaa kanat qabiyyee Lafa qonnaa keenyaa gubbaat balfii gatamaa jiru akka
nurraa dhaabatuu jechu dhan dhugaa keenyaa motummaan jijirama nubukkee akka
dhaabbatuu waamichaa keenyaa nidhiyeeffa naa.
Nagaawajjin
Bakka bu ofaa walidaa qotee-bultoota gonad Mandubee
1) Ob biruu tufaa 4) Ob Demiraw Negaash
2) ‘’ Xaafaa Alamuu 5) ‘’ Habebee Raayaa
3) ‘’ Girimaa Raayaa
GUYYAA ----------------------------

Motumaa Naanno oromiyaa w/ra pirazadaant Addaa tiif


Finfinnee

Dhimich:-gaafii keenyaaf deebin Akka nulaatamu gaafach ta’aa

Iyyatoon Motumaa Naanno oromiyaa Godiina Shawaa bahasa anaa Ada’aa walidaa
qoteebultoota Ganda Mandubee ta’uu keenyaa ibisu dhan

Bulchiins Magaala Bishooftuu gaafi takko malee Lafa bara dheeraaf yero Abbaa lafat kaase
Hanga Ammaat qonne maatii keenyaa kan ittiin bulchiinu kan ittiin gudiisnu kan ittiin barsisanu
kosii xuraaw fi dhagalay irrat gatuu dhan Lafa kaan abbaa qabeenyoo taaf humnaa nujalaa
kannuu dhan maatii keenyaa waliin beelaaf gadadoo dhaa Abbotiin keenyaa hadhoolee
keenyaa kun dhuman kan haafan dha maatii guddaa keessa jiran

Midhaa nurra gahee kana naanno kaasee hanga fedaraalawt dawoo seero Akka nugodhuu
yero dheera nujala fixee jira dhumarra Lala ariganee bulchiisn magaala bishooftuu beenyaa
kafaluuf safartii lafa jalqabee sababa gahaa hintaaneen addaa kutee arra boruu jechu dhan
akkuma yero darbbee hojeetoota keessatin akka Lafit hinsafaramnee ta’ee jira kabajamo
pirazadaant motummaa naannoo oromiyaa Lafit walidaa qoteebultoot ganda mandube malaa
maltumaa waanqabuf namon harka keessa qabu qindaa’uu dha shira nurra xaxaa waan jiranif
koree dhima kana qoratuu osoo nueergamee wantanama ajaayibsisu nilaalamaayu tanaan
duras ittii anaan pirazadaantiin motumaa naanno oromiya ittii gaafatamitoot sivil sarvis gaafa
guyyaa 25/11/04/fi Lakkofsa B55BG/4-2/1318/0135 Kan qorat shira xaxan nudhoowatii jiru
kunis akka nufqoratamu

1) Komii ghaggeeffata naannichaa lakkofsa xalayaa 11/Dh-5/1798 fi11/Dh-5/5864


mirkanaa’ee bulchiinsa magaala bishooftuu tiif murteen nuf kannamee akka
nukannamu.
2) Iimimaan ummataa egaa fgaa feedaraalawaa lakkofsa xalayaa imimaan/H1 AM 137/2
yaan furmmaataa kan keennamee akka nuraawatamu.
3) Yero Ammaa kanat qabiyyee Lafa qonnaa keenyaa gubbaat balfii gatamaa jiru akka
nurraa dhaabatuu jechu dhan dhugaa keenyaa motummaan jijirama nubukkee akka
dhaabbatuu waamichaa keenyaa nidhiyeeffa naa.
Nagaawajjin
Bakka bu ofaa walidaa qotee-bultoota gonad Mandubee
1 Ob biruu tufaa 4) Ob Demiraw Negaash
2 ‘’ Xaafaa Alamuu
3 ‘’ Girimaa Raayaa
አአ------------------

ለለለለለ ለለለለ ለለለለ ለለለለለ ለለለለለለ ለለ ለ/ለለ

ለለለ ለለለ
ለለለለ-አአአአ አአአ አአአአአአ አአአአአአ አአአ አአአአአአ አአአአአአ

አአአአአ አአ አአአአአ አአአ አአአአ አአ አአ አአአ አአአ አአአአአ አአአአአ


አአአአ አአአ አ/አአአአ አአአ-አአአአ አአአአ አአአአአ አአአአ አአአአአ አአአ አአአአአ
አአ አአአአአ አአአአአአ አአአአአ አአአ አአአ አአአአአአአ አአአአአአአአአአ አአአ
አአአአአ አአአአአ አአአአአ አአአአአ አአአአአአ አአአ አአ አአአአ አአአ አአአአአአአአ
አአአአ አአ

አአአ አአ አአአአአ አአአአአአአ አአአ አአአ አአአአአ አአአአ አአአ አአአአ አአ


አአአአአአ አአአአ አአአአአአአ አአአአአአ አአአአአ አአአአ አአ አአ አአ አአአአ አአ
አአአ አአአአአ አአአአ-

አአአአ አአአአአ አአአ አአአአ አአአአአ አአአአአአአ አአ አአአአአአ አአአ አአአአ


አአአአ አአአአ አአአአአ አአአአአአአአ አአአአአአ አአ አአአአአ አአአአ አአአአአአ
አአአአአአአአ አአአአ አአአአአአ አአአአአ አአአአአ አአአአ አአአአ አአአአአ
አአአአአአአአ አአአአአአ አአአአ አአአአአአ አአአአ አአአአአአ አአ አአአአአ አአአአአ
አአአአአ አአ አአአ አአአአአአአ አአአአ አአአአ አአአ አአ አአአአ አአአ አአአአ
አአአአአአአ አአአአአአአ አአአአአ አአአ አአአአአአአአ

አአአአአ አአአአአ አአአአአአ አአአአአ አአአአአአ አአአአአ አአአ አአአአአ አአአ


አአአ አአአአአአአ አአአ አአአአ አአ አአአአአ አአአአ አአአ አአአአ አአአአአአ አአ
አአአአ-አአአአአአ አአአአአአ አአአ አአአአአአ አአአአአአ አአአአአአ አ-

1) አአአአ አአአ አአ አአአአአ አአአ 11/Dh-5/1798 አአ 11/Dh-5/5864 አአአ አአአአአ


አአአ አአአአአአ አአአአአ አአአ አአአአ አአ አአአአአአአአአአ
2) አአአ 25/11/04 አ.አ አአ አአአአ B55BG/4-2/1318/01/35 አአአአ አአአአ
አ/አአአአአአ አአ አአአአ አአአአ አአአ አአአ አአአአአ አአአአ አአአ አአአ
አአአአአአአአ
3) አአ.አ.አ.አ አአአአ አአአ አአአ አአአአአ አአአ አአአ/አ1-አአ/137/2 አአአአአ
አአአአ አአአአአአአአአአ
4) አ2004 አ.አ አአአአ አአአ አአአአአአ አአአአ አአአአአ አአ አአአአአአአ አአአ
አአአ
አአአአአአአ አአ አአአአአአአአአ
አአአአአ አአ

አአአአአ አአአአ አአአ አ/አአአአ አአአአ

1 አአ አአ አአ 4 አአ አአአ አአ

2 አአ አአአአ አአአ 5 አአ አአአ አአአ


3 አአ አአ አአአ

አአ------------------

ለለ.ለ.ለ.ለ ለለለለ ለለለ ለለለ

ለለለለ-አአአአአ አአአአአ አአአአአ አአአአአ አአአአአአ አአ አአአአ አአአአአአ


አአአአአአ

አአአአአ አአ አአአአአ አአአ አአአአ አአ አአ አአአ አአአ አአአአአ አአአአአ


አአአአ አአአ አ/አአአአ አአአ-አአአአ አአአአ አአአአአ አአአአ አአአአአ አአአ አአአአአ
አአ አአአአአ አአአአአ አአአአአ አአአአአአ አአአ አአ አአአአ አአአ አአአአአአ አአአ
አአአአአ አ2002አ.አ አአአ አአአአ አአአአ አአአአአአ አአአአ አአአአአአ-

አአአአ አአአ አአአአ አአአአአ አአአ አአአ አአአ አአአ አአአአአአ አአአአአ አአአአ
አአአአ አአአአአ አአአ አአአአአ አአአአአ አአአአአአአ አአአአ አአአ አአአአ አአአአአ
አአአአአ አ2009አ.አ አአአአአ አአአ አአ/137 አአአ አአአአአ አአአአአአአአአ

አአአአአ አአአአአ አአአአአ አአ አአአአ አአአአ አአአአአ አአአአ አአአአአአአ


አአአአአአ አአአ አአ አአአአ አአአአአአ አአአ አአ አአአአ አአአ አአአአ አአአአአአአ
አአአ አአአአአአ አአአአአአአ አአ

አአአአአ አአ

አአአአአ አአአአ አአአ አ/አአአአ አአአአ

1 አአ አአ አአ 4 አአ አአአ አአ

2 አአ አአአአ አአአ 5 አአ አአአ አአአ

3 አአ አአ አአአ