Está en la página 1de 3

Republic of the Philippines

Region VIII (Eastern Visayas)


Department of Education
Division of Leyte
Palo National High School- Pawing Annex
Pawing, Palo, Leyte

UNANG PANAHUNANG PAGSUSULIT SA ARALING PANLIPUNAN 7

Pangalan_____________________________________ Grado 7: ___________ Petsa________

I.Panuto: Basahin at unawaing mabuti ang bawat aytem. Piliin lamang ang titik ng tamang sagot.

1. Isang katangiang pisikal ng kapaligiran sa Hilaga o Gitnang Asya ay ang pagkakaroon ng malawak na
damuhan o grasslands. Tinatayang ang sangkapat (1/4) ng kalupaan sa mundo ay ganito ang uri. Alin sa mga
uri ng grasslands ang may damuhang matataas at malalalim ang ugat na nasa ilang bahagi ng Russia at
Manchuria?
a. taiga b. savanna c. steppe d. tundra
2. Ito ay matatagpuan sa Timog- Silangang Asya partikular sa Myanmar at Thailand ang lupain nang
pinagsamang mga damuhan at kagubatan.
a. taiga b. savanna c. steppe d. tundra
3. Ilan ang kontinente sa buong mundo?
a. 1 b. 3 c.5 d. 7
4. Ilan ang rehiyon sa asya?
a. 1 b. 3 c.5 d. 7
5. Ano ang tawag sa pinakamalaking dibisyon ng lupa sa daigdig?
a. mundo b. planeta c. kontinente d. asya
6. Ito ang tawag sa mga taong naninirahan sa Asya.
a. Asyano b. Pilipino c. Amerikano d. Japanese
7. Ito ang batayan ng pagpapangkat ng tao sa asya.
a. Stress b. wika c. relihiyon d. kultura
8. Ito ang pambansang wika sa Bhutan?
a. Dzongka b. Gho c. Kira d. Dhongs
9. Ito ang kapirasong tela na hugis rectangular na hanggang sakong ang haba na nilalagyan ng sinturon.
a. Dzongka b. Gho c. Kira d. Dhongs
10. Ano ang tawag nila sa malalaking templo?
a. Dzongka b. Gho c. Kira d. Dhongs
11. Saan naninirahan ang mga inaunang Manchu?
a. Dzongka b. Gho c. Kira d. Dhongs
12. Sila ang mga sinaunang tao sa daigdig.
a. Tajik b. Arabo c. Balinese d. Manchu
13. Sila ay matatagpuan sa kanlurang asya at Arabic ang kanilang wikang ginagamit.
a. Tajik b. Arabo c. Balinese d. Manchu
14. Ito ay isang lugar sa disyerto na nagtataglay ng matabang lupa at tubig na magagamit sa pagtatanim at
pag-aalaga ng mga hayop.
a. Oasis b. rumol c. subak d. banjur
15. Ang pagsasaayos ng mga gawain na pamayanan gaya ng kasal, libing at pagsasaya sa mga temple ay
tinatawag na _________.
a. Oasis b. rumol c. subak d. banjur
16. Sa maraming bansa sa Timog- Silangang Asya, bakit itinuturing na pangunahin at napakahalagang butil
pananimang palay?
a. Maaaring ipalit ang palay sa mga butil ng trigo, mais at barley.
b. Palay ang pangunahing pagkain ng mga tao sa Timog- Silangang Asya.
c. Sagana sa matatabang lupa at bukirin ang rehiyong ito na angkop sa pagtatanim.
d. Galling sa palay ang karamihan sa mga panluwas na produkto ng rehiyong ito.
17. Ang mga Asyano ay nahahati sa iba-ibang pangkat batay sa wika at etnisidad na kinabibilangan nito. Ano
ang tawag sa pagpapangkat na ito?
a. etniko b. nomad c. katutubo d. etnolingguwistiko
18. Alin sa pangungusap sa ibaba ang kumakatawan sa pahayag na “ Sinasalamin ng Wika ang kultura ng isang
lahi”.

1
“Acquiring better attitude, a key for a brighter future”
a. Ang wika ay may iba- ibang layunin.
b. Iba- iba ang wika ng iba-ibang tao.
c. Ang wika ay susi sa pag- unlad ng kultura at kabuhayan ng tao.
d. Sa pag- unlad ng wika mababatid ang katangian ng kultura ng isang lahi.
19. Kapag nagkaroon ng balanseng ugnayan sa pagitan ng mga bagay na may buhay at ng kanilang kapaligiran,
ano ang nakamit?
a. Deforestration b. Ecological Balance c. Siltation d. Red tide
20. Kapag lumutang ang dinoflagellates sa ibabaw ng dagat anong suliranin sa kapaligiran ang mayroon?
a. Deforestration b. Ecological Balance c. Siltation d. Red tide
21. Ano ang sanhi ng pagkaubos at pagkawala ng mga punongkahoy sa mga gubat.
a. Deforestration b. Ecological Balance c. Siltation d. Red tide
22. Ang “siltation” ay isa sa mga isyung pangkapaligiran? Ano ang naidudulot nito?
a. Lumilitaw ang asin sa ibabaw ng lupa
b. Nadadagdagan ang deposito ng banlik na dala ng umaagos na tubig sa isang lugar.
c. Nasisira ang lupain dala ng bahagya o lubhang pagtuyo.
d. Wala sa nabanggit
23. Ang pagkakaroon ng pagkakaiba-iba at katangi-tanging anyo ng lahat ng buhay na bumubuo sa kultural na
kalikasan ay tinatawag na ano?
a. biodiversity b. ozone layer c.habitat d. hinterland
24. Coniferous ang tawag sa mga kagubatang bunsod ng malamig na klima dahil sa presipitasyon na maaaring
nasa anyong yelo o ulan. Ano ang tawag sa vegetation cover na ito?
a. taiga b. savanna c. steppe d. tundra
25. Nasa bahagi ng Russia at Siberia matatagpuan; kakaunti ang mga halamang tumatakip at halos walang
puno sa lupaing ito dahil sa malamig na klima. Anong vegetation cover ang tinutukoy sa pahayag?
a. taiga b. savanna c. steppe d. tundra
26. Alin sa mga sumusunod ang hindi direktang dahilan ng mabilis na pagkawala ng biodiversity sa Asya?
a. Patuloy na pagtaas ng populasyon
b. Pagkakalbo o pagkasira ng kagubatan o deforestation
c. Walanag habas na pagkuha at paggamit sa mga likas na yaman
d. Introduksiyon ng mga species na hindi likas sa isang particular na rehiyon.
27. Alin sa mga pangungusap sa ibaba ang kumakatawan sa pahayag na “Sinasalamin ng wika ang kultura ng
isang lahi”.
a. Ang wika ay may iba-ibang layunin
b. Iba-iba ang wika ng iba-ibang tao.
c. Ang wika ay susi sa pag-unlad ng kultura at kabuhayan ng tao.
d. Sa pag-aaral ng wika mababatid ang katangian ng kultura ng isang lahi.
28. Ang Asya sa kasalukuyan ay dumaranas ng iba-ibang suliranin gaya ng pagkasira ng kapaligiran at paglaki
ng populasyon na nakaaapekto sa pag-unlad ng mga bansa nito. Ikaw ay naanyayahan sa isang pagpupulong
upang talakayin ang solusyon sa mga suliraning ito. Ano ang iyong immungkahi?
a. Dumulog sa United Nations upang malutas ang suliranin.
b. Ipagbawal ang paggamit ng plastic upang mabawasan ang suliranin sa kapaligiran.
c. Magpatupad ng programa na magbabawal sa mag-asawa na magkaraoon ng anak.
d. Magsagawa ng mga kampanya upang ipaunawa ang kahalagahan ng kapaligiran at tao sa pag-
unlad ng isang bansa.
29. Ikaw ay isang Ambassador of Goodwill na naatasang hikayatin at impluwensiyahan ang kabataang Asyano
na magpalaganap ng mga programa para sa ikabubuti ng kapaligiran at kapakanan ng mga Asyano. Gagawin
mo ito sa pamamagitan nang isang multimedia advocacy. Alin sa sumusunod ang dapat mong isaalang-alang?
a. Organisasyon, bilang ng pahina, pagkamalikhain
b. Kaangkupan ng salita, kawastuhan ng datos, pagkamalikhain
c. Nilalaman, pagkamalikhain, impact, organisasyon, kapakipakinabangan
d. Kawastuhan ng mga datos at madaling maunawaan
30. Paano mo mabibigyang kahulugan ang climate change?
a. Ito ay ang pagnipis ng ozone layer b. Ito ay ang abnormal na pagbabago ng kilma
c. Ito ay ang pagkaubos ng mga punongkahoy d. Wala sa mga nabanggit
31. Ang hindi wastong pagtatapon ng solid waste o basura ay isang malaking suliraning pangkapaligiran. Alin
sa sumusunod ang malaking epekto ng walang habas na pagtatapon ng basura sa kung saan-saan?
a. Nahaharangan ang mga estero at ilog na daluyan ng tubig.
b. Nanunuot sa lupa ang ilang maaasido at mga organikong material
c. Nakokontamina o narurumihan ang hangin, tubig at maging ang lupa.
d. Nahahalo ang nakalalasong katas nito sa tubig na iniinom at sa mga irigasyon.

2
“Acquiring better attitude, a key for a brighter future”
32. Paano mo mailalarawan ang kontinente bilang anyong lupa?
a. Ito ay pinakamalaking masa ng lupa sa ibabaw ng daigdig
b. Ito ay ang pinakamaliit na masa ng lupa sa ilalim ng daigdig
c. Ito ay dikit-dikit d. Wala sa mga nabanggit
33. Ang malalaking pamilya na karaniwan sa pamilyang Asyano ay unti-unti nang lumiliit. Makikita rin sa
talahanayan na bumababa ang bahagdan ng bilis ng paglaki ng populasyon sa ilang bansa sa Asya gaya ng
Japan at Sri Lanka. Ano ang ipinahihiwatig nito?
a. Mabisa ang impluwensiya ng mga bansang kanluranin.
b. Tumaas ang katayuan ng kababaihan sa lipunan.
c. Ang mga pamilya ay abala sa pagpapaunlad ng kanilang kabuhayan kaya ipinagpapaliban ang
pagkakaroon ng anak.
d. Ang pagbabago ay dulot ng edukasyon at mataaas na antas ng pamumuhay.
34. Ang China ang bansang may pinakamalaking populasyon sa daigdig. Taong 1979 nang ipatupad nito ang
"One China Policy" na naglalayong limitahan ang mabilis na pagdami ng kanilang populasyon. Alinsunod sa
patakarang ito ang mag-asawang Tsino ay hinihikayat na magkaroon lamang ng isang anak. Isa sa mga epekto
nito ay ang pagbaba ng population growth rate ng China.Ayon sa pinuno ng National Bureau of Statistics ng
China na si Ma Jiantang ang kasalukuyang populasyon ng China ay binubuo ng karamihan na may edad,
edukado at mga dayuhan. Ano ang mahihinuha sa sitwasyong ito?
a. Patuloy na lumalaki ang populasyon ng China sa kabila ng patakarang ipinatupad nito.
b. Pagkaubos ng lakas ng paggawa na makaaapekto sa pag-unlad ng ekonomiya nito.
c. Nagtagumpay ang China na makontrol ang paglaki ng kanilang populasyon.
d. Ang pagpapatupad ng One China Policy ay paglabag sa karapatang pantao ng mga mag-asawa.
35. Alin sa sumusunod na pahayag ang hindi kabilang sa mga katangiang pisikal ng kontinente ng Asya?
a. Ang hanggahan ng Asya sa iba pang mga lupain ay maaaring nasa anyong lupa o anyong tubig.
b. Ang Asya ay tahanan ng iba't ibang uri ng anyong lupa: tangway, kapuluan, bun- dok, kapatagan,
talampas, disyerto at kabundukan.
c. Taglay ng Asya ang napakaraming uri ng mga kapaligiran batay sa mga tumutubong halamanan.
d. Ang iba't ibang panig ng Asya ay nagtataglay ng iisang uri ng klima na may malaking implikasyon
sa pamumuhay ng mga Asyano.
36. Ang pagkakaiba-iba ng klima sa Asya ay bunsod ng iba't ibang salik kabilang na rito ang lokasyon at
topograpiya ng isang lugar. Kung sa Kanlurang Asya ay bihira ang ulan at hindi palagian ang klima, at sa
Hilagang Asya naman ay mahaba ang taglamig at maigsi ang tag-init, ano naman ang katangian ng klima sa
Timog- Silangang Asya?
a. Ang mga bansa sa rehiyon ay nakararanas ng tag-init, taglamig, tag-araw at tag- ulan.

b. May mainit na panahon sa ilang bahagi at may mga bahagi ng rehiyon na nababalutan ng yelo.
c. Mahalumigmig, taglamig, tag-init at tagtuyot ang nararanasan sa rehiyong ito sa iba't-ibang
buwan sa loob ng isang taon.
d. Sobrang lamig sa rehiyon at hindi kayang panirahan ng tao.

II. Para sa item 37-44, Magbigay ng yamang likas basi sa kung ano ang hinihingi ng bawat bilang.

37. 41. Yamang Kagubatan


38. Yamang Lupa 42.
39. 43.
40. Yamang Tubig 44. Yamang Mineral

III. Para sa item 45-50. Ipaliwanag ang sumusunod na mga katanungan. (3 pts. Each)

45-47. Ano ang Migrasyon? Paano ito nakakaapekto sa pag-unlad ng lipunan?


48-50. Ano ang Literacy Rate? Ano ang implikasyon nito sa pag-unlad ng lipunan?

Diligent hands will rule, but laziness ends in forced labor- Prov. 12:24
Abbah Father Bless You…

Inihanda ni:

Gng. Maria Ruthel Ballanca- Abarquez


Guro

3
“Acquiring better attitude, a key for a brighter future”