Está en la página 1de 12

Target language Part of speech Phonetics Oxford 5000

Unit 1
Friendships & relationships
back up (v) /ˌbæk ˈʌp/
fall out (v) /ˌfɔːl ˈaʊt/
finish with (v) /ˈfɪnɪʃ ˌwɪð/
friendship group (n) /ˈfrendʃɪp ˌgruːp/
gossip about (v) /ˈgɒsɪp əˌbaʊt/
hurt somebody’s feelings (v) /ˌhɜːt [...] ˈfiːlɪŋz/
take an instant dislike to (exp) /ˌteɪk ən ˈɪnstənt dɪsˌlaɪk tə/
let down (v) /ˌlet ˈdaʊn/
life and soul of the party (exp) /ˌlaɪf ən ˌsəʊl əv ðə ˈpɑːti/
look out for (v) /ˌlʊk ˈaʊt fə(r)/
make up (v) /ˌmeɪk ˈʌp/
rely on (v) /rɪˈlaɪ ˌɒn/
talk behind somebody’s back (v) /ˌtɔːk bɪˌhaɪnd [...] ˈbæk/
split up (v) /ˌsplɪt ˈʌp/
upset (v) /ʌpˈset/ [icon]
Dependent prepositions
approve of (v) /əˈpruːv/
be ashamed of (v) /ˌbiː əˈʃeɪmd əv/
attitude towards (exp) /ˈætɪtjuːd təˌwɔːdz/
be aware of (v) /ˌbiː əˈweər əv/
belong to (v) /bɪˈlɒŋ ˌtuː, tə/
bias against / towards (exp) /ˈbaɪəs əˌgenst, təˌwɔːdz/
decrease in (exp) /ˈdiːkriːs ˌɪn/
depend on (v) /dɪˈpend ˌɒn/
different from (exp) /ˈdɪfrənt frəm/
fearful of (exp) /ˈfɪəfl əv/
prevent from (v) /prɪˈvent frəm/
protect from (v) /prəˈtekt frəm/
puzzled by (v) /ˈpʌzld ˌbaɪ/
result in (exp) /rɪˈzʌlt ɪn/
similar to (exp) /ˈsɪmələ(r) tə/
typical of (exp) /ˈtɪpɪkl əv/
Festivals & celebrations
bonfire (n) /ˈbɒnfaɪə(r)/
celebrate (v) /ˈselɪbreɪt/ [icon]
costume (n) /ˈkɒstjuːm/ [icon]
dress up (v) /ˌdres ˈʌp/
explode (v) /ɪkˈspləʊd/ [icon]
feast (n) /fiːst/
firework display (n) /ˈfaɪəwɜːk dɪˌspleɪ/
get-together (n) /ˈget təˌgeðə(r)/
Hallowe’en (n) /ˌhæləʊˈiːn/
harvest (n) /ˈhɑːvɪst/ [icon]
heat (n) /hiːt/ [icon]
lantern (n) /ˈlæntən/
mask (n) /mɑːsk/ [icon]
onlookers (n) /ˈɒnlʊkəz/
parade (n) /pəˈreɪd/ [icon]
roots (n) /ruːts/
set off (v) /ˌset ˈɒf/
US / UK English
autumn (n) /ˈɔːtəm/ [icon]
cell phone (n) /ˈsel ˌfəʊn/
CV (n) /ˌsiː ˈviː/
fall (n) /fɔːl/ [icon]
film (n) /fɪlm/ [icon]
holiday (n) /ˈhɒlədeɪ/ [icon]
mobile (n) /ˈməʊbaɪl/ [icon]
movie (n) /ˈmuːvi/ [icon]
resume (n) /ˈrezjumeɪ, -zəmeɪ/ [icon]
vacation (n) /vəˈkeɪʃn/ [icon]
Unit 2
Time
ahead of schedule (exp) /əˌhed əv ˈʃedjuːl/
the last minute (exp) /ðə ˌlɑːst ˈmɪnɪt/
at times (exp) /ət ˈtaɪmz/
catch up on (v) /ˌkæʧ ˈʌp ˌɒn/
deadline (n) /ˈdedlaɪn/ [icon]
from time to time (exp) /frəm ˌtaɪm tə ˈtaɪm/
get behind (v) /ˌget bɪˈhaɪnd/
in the nick of time (exp) /ˌɪn ðə ˌnɪk əv ˈtaɪm/
in two weeks’ time (exp) /ˌɪn ˌtuː ˌwiːks ˈtaɪm/
keep somebody waiting (v) /ˌkiːp [...] ˈweɪtɪŋ/
remember (v) /rɪˈmembə(r)/ [icon]
retain (v) /rɪˈteɪn/ [icon]
rush (v) /rʌʃ/ [icon]
slow down (v) /ˌsləʊ ˈdaʊn/
take your time (v) /ˌteɪk ˌjɔː ˈtaɪm/
time to spare (exp) /ˌtaɪm tə ˈspeə(r)/
turn up (adv) /ˌtɜːn ˈʌp/
Commonly confused words
specially (adv) /ˈspeʃəli/
especially (adv) /ɪˈspeʃəli/ [icon]
particular (adj) /pəˈtɪkjələ(r)/ [icon]
particularly (adv) /pəˈtɪkjələli/ [icon]
Homonyms
drop (v and n) /drɒp/ [icon]
due (adv) /djuː/ [icon]
face (adv) /feɪs/ [icon]
filling (adj and n) /ˈfɪlɪŋ/
fine (adj and n) /faɪn/ [icon]
fly (n and v) /flaɪ/ [icon]
gather (v) /ˈgæðə(r)/ [icon]
last (v and adv) /lɑːst/
leading (adj) /ˈliːdɪŋ/ [icon]
nail (n) /neɪl/ [icon]
odd (adj) /ɒd/ [icon]
Behaviour
admire (v) /ədˈmaɪə(r)/ [icon]
anxiety (n) /æŋˈzaɪəti/ [icon]
be left alone (v) /bɪ ˌleft əˈləʊn/
cheeky (adj) /ˈʧiːki/
character (n) /ˈkærəktə(r)/ [icon]
courage (n) /ˈkʌrɪʤ/ [icon]
disrespectful (adj) /ˌdɪsrɪˈspektfl/
get away with (v) /ˌget əˈweɪ ˌwɪð/
grumpy (adj) /ˈgrʌmpi/
have a row / rows (v) /ˌhæv ə ˈraʊ, ˈraʊz/
mature (adj) /məˈʧʊə(r)/ [icon]
mood swings (n) /ˈmuːd ˌswɪŋz/
need privacy (v) /ˌniːd ˈprɪvəsi/
peer pressure (n) /ˈpɪə ˌpreʃə(r)/
persuade (v) /pəˈsweɪd/ [icon]
popular (adj) /ˈpɒpjələ(r)/ [icon]
principles (n) /ˈprɪnsəplz/
privacy (n) /ˈprɪvəsi/ [icon]
refuse (v) /rɪˈfjuːz/
regret (v) /rɪˈgret/ [icon]
sensible (adj) /ˈsensəbl/ [icon]
tell somebody off (v) /ˌtel [...] ˈɒf/
Unit 3
Media
binge watch (v) /ˈbɪnʤ ˌwɒʧ/
box sets (n) /ˈbɒks ˌsets/
breaking news (n) /ˈbreɪkɪŋ ˌnjuːz/
broadcast (v) /ˈbrɔːdkɑːst/ [icon]
catch-up TV (n) /ˌkæʧ ˌʌp ˌtiː ˈviː/
live stream (n) /ˈlaɪv ˌstriːm/
scheduled programmes (n) /ˈʃedjuːld ˌprəʊgræmz/
status updates (n) /ˈsteɪtəs ˌʌpdeɪts/
spoilers (n) /ˈspɔɪləz/
subscription streaming service (n) /səbˌskrɪpʃn ˈstriːmɪŋ ˌsɜːvɪs/
trending (v) /ˈtrendɪŋ/
tweet (n) /twiːt/
Prefixes
cooperate (v) /kəʊˈɒpəreɪt/ [icon]
demystify (v) /ˌdiːˈmɪstɪfaɪ/
disappear (v) /ˌdɪsəˈpɪə(r)/ [icon]
disapprove (v) /ˌdɪsəˈpruːv/
ill-informed (adj) /ˌɪl ɪnˈfɔːmd/
misleading (adj) /ˌmɪsˈliːdɪŋ/ [icon]
misinformation (n) /ˌmɪsɪnfəˈmeɪʃn/
misjudge (v) /ˌmɪsˈʤʌʤ/
misread (v) /ˌmɪsˈriːd/
overcooked (adj) /ˌəʊvəˈkʊkt/
over-react (v) /ˌəʊvə riˈækt/
reappear (v) /ˌriːəˈpɪə(r)/
repost (v) /ˌriːˈpəʊst/
republish (v) /ˌriːˈpʌblɪʃ/
unaccustomed (adj) /ˌʌnəˈkʌstəmd/
unattributed (adj) /ˌʌnəˈtrɪbjutɪd/
underperform (v) /ˌʌndəpəˈfɔːm/
untrue (adj) /ʌnˈtruː/
Commonly confused words
as if (conj) /əz ˈɪf/
expect (v) /ɪkˈspekt/ [icon]
hope (v) /həʊp/ [icon]
like (prep) /laɪk/
wait (v) /weɪt/ [icon]
Advertising words
advertising agency (n) /ˈædvətaɪzɪŋ ˌeɪʤənsi/
advertising campaign (n) /ˈædvətaɪzɪŋ kæmˌpeɪn/
billboard advertising (n) /ˈbɪlbɔːd ˌædvətaɪzɪŋ/
brand awareness (n) /ˈbrænd əˌweənəs/
catchy slogan (n) /ˌkæʧi ˈsləʊgən/
celebrity endorsement (n) /səˌlebrəti ɪnˈdɔːsmənt/
commercial break (n) /kəˌmɜːʃl ˈbreɪk/
fashion conscious (adj) /ˈfæʃn ˌkɒnʃəs/
fashion trends (n) /ˈfæʃn ˌtrendz/
gadget (n) /ˈgæʤɪt/
guerrilla marketing (n) /gəˈrɪlə ˌmɑːkɪtɪŋ/
luxury (adj) /ˈlʌkʃəri/ [icon]
persuasive (adj) /pəˈsweɪsɪv/
product placement (n) /ˌprɒdʌkt ˈpleɪsmənt/
soar (v) /sɔː(r)/ [icon]
target audience (n) /ˌtɑːgɪt ˈɔːdiəns/
trend setter (n) /ˈtrend ˌsetə(r)/
TV commercial (n) /ˌtiː ˈviː kəˌmɜːʃl/
word of mouth (n) /ˌwɜːd əv ˈmaʊθ/
viral marketing (n) /ˈvaɪrəl ˌmɑːkɪtɪŋ/
Unit 4
Risk & danger
at risk of (exp) /ət ˈrɪsk əv/
be fatally wounded (v) /ˌbi ˌfeɪtəli ˈwuːndɪd/
be knocked out (v) /ˌbi ˌnɒkt ˈaʊt/
chances of (exp) /ˈʧɑːnsɪz əv/
choke (v) /ʧəʊk/
crush (v) /krʌʃ/ [icon]
deadly (adj) /ˈdedli/ [icon]
drown (v) /draʊn/ [icon]
fatal (adj) /ˈfeɪtl/ [icon]
food poisoning (n) /ˈfuːd ˌpɔɪzənɪŋ/
high-risk (adj) /ˈhaɪ ˌrɪsk/
get run over by (v) /ˌget ˌrʌn ˈəʊvə ˌbaɪ/
injury (n) /ˈɪnʤəri/ [icon]
knock (v) /nɒk/ [icon]
risky (adj) /ˈrɪski/ [icon]
shark (n) /ʃɑːk/
slip (v) /slɪp/ [icon]
snake (n) /sneɪk/ [icon]
squash (v) /skwɒʃ/
strike (v) /straɪk/ [icon]
trip (v) /trɪp/ [icon]
wasp sting (n) /ˈwɒsp ˌstɪŋ/
wound (n and v) /wuːnd/ [icon]
US / UK English
highway (n) /ˈhaɪweɪ/ [icon]
holiday maker (n) /ˈhɒlədeɪ ˌmeɪkə(r)/
jumper (n) /ˈʤʌmpə(r)/
motorway (n) /ˈməʊtəweɪ/
pants (n) /pænts/ [icon]
pavement (n) /ˈpeɪvmənt/
sidewalk (n) /ˈsaɪdwɔːk/
sneakers (n) /ˈsniːkəz/
sweater (n) /ˈswetə(r)/ [icon]
trainers (n) /ˈtreɪnəz/
trousers (n) /ˈtraʊzəz/ [icon]
undershirt (n) /ˈʌndəʃɜːt/
vacationer (n) /vəˈkeɪʃnə(r)/
vest (n) /vest/
waistcoat (n) /ˈweɪskəʊt/
Movement & speed
brake (v) /breɪk/
bomb down (v) /ˈbɒm ˌdaʊn/
drift (v) /drɪft/ [icon]
lean (v) /liːn/ [icon]
slide (v) /slaɪd/ [icon]
speed limit (n) /ˈspiːd ˌlɪmɪt/
speed up (v) /ˌspiːd ˈʌp/
swerve (v) /swɜːv/
twist (v) /twɪst/ [icon]
Crime & punishment
against the law (exp) /əˌgenst ðə ˈlɔː/
animal cruelty (n) /ˌænɪml ˈkruːəlti/
be charged with (v) /ˌbi ˈʧɑːʤd ˌwɪð/
be fined (v) /ˌbi ˈfaɪnd/
be found guilty of (v) /ˌbi ˌfaʊnd ˈgɪlti əv/
break the law (v) /ˌbreɪk ðə ˈlɔː/
community service (n) /kəˌmjuːnəti ˈsɜːvɪs/
criminal (n) /ˈkrɪmɪnl/ [icon]
fine (n) /faɪn/ [icon]
hacking (n) /ˈhækɪŋ/
harsh (adj) /hɑːʃ/ [icon]
judge (n) /ʤʌʤ/ [icon]
lose your licence (v) /ˌluːz ˌjɔː ˈlaɪsns/
mugger (n) /ˈmʌgə(r)/
mugging (n) /ˈmʌgɪŋ/
murder (n) /ˈmɜːdə(r)/ [icon]
murderer (n) /ˈmɜːdərə(r)/
offence (n) /əˈfens/ [icon]
penalty (n) /ˈpenəlti/ [icon]
prison sentence (n) /ˈprɪzn ˌsentəns/
theft (n) /θeft/ [icon]
thief (n) /θiːf/ [icon]
vandal (n) /ˈvændl/
vandalism (n) /ˈvændəlɪzəm/
Unit 5
Food
barbecue (v and n) /ˈbɑːbɪkjuː/
boil (v) /bɔɪl/ [icon]
bland (adj) /blænd/
creamy (adj) /ˈkriːmi/
crunchy (adj) /ˈkrʌnʧi/
dairy (n) /ˈdeəri/ [icon]
deep-fried (adj) /ˈdiːp ˌfraɪd/
delicacy (n) /ˈdelɪkəsi/
fat (n) /fæt/ [icon]
fresh (adj) /freʃ/ [icon]
mild (adj) /maɪld/ [icon]
pastry (n) /ˈpeɪstri/
pie (n) /paɪ/
posh (adj) /pɒʃ/
rotten (adj) /ˈrɒtn/
savoury (adj) /ˈseɪvəri/
season (v) /ˈsiːzn/ [icon]
slice (v) /slaɪs/ [icon]
smell (n) /smel/ [icon]
smelly (adj) /ˈsmeli/
source (n) /sɔːs/ [icon]
spicy (adj) /ˈspaɪsi/ [icon]
steam (v) /stiːm/ [icon]
stew (v) /stjuː/
tasty (adj) /ˈteɪsti/
tender (adj) /ˈtendə(r)/ [icon]
tough (adj) /tʌf/ [icon]
texture (n) /ˈteksʧə(r)/ [icon]
tinned (adj) /tɪnd/
False friends
bland (adj) /blænd/
soft (adj) /sɒft/ [icon]
Commonly confused words
affect (v) /əˈfekt/ [icon]
effect (n) /ɪˈfekt/ [icon]
Phrasal verbs
carry out (v) /ˌkæri ˈaʊt/
grow out of (v) /ˌgrəʊ ˈaʊt əv/
make up (v) /ˌmeɪk ˈʌp/
miss out (v) /ˌmɪs ˈaʊt/
mix up (v) /ˌmɪks ˈʌp/
put somebody off (v) /ˌpʊt [...] ˈɒf/
roll off (v) /ˌrəʊl ˈɒf/
turn out (v) /ˌtɜːn ˈaʊt/
Vision & visual art
art collector (n) /ˈɑːt kəˌlektə(r)/
blindness (n) /ˈblaɪndnəs/
brush (n) /brʌʃ/ [icon]
canvas (n) /ˈkænvəs/ [icon]
critic (n) /ˈkrɪtɪk/ [icon]
easel (n) /ˈiːzl/
guide (n) /gaɪd/ [icon]
highly acclaimed (adj) /ˈhaɪli əˌkleɪmd/
landscape (n) /ˈlændskeɪp/ [icon]
layer (n) /ˈleɪə(r)/ [icon]
partially sighted (adj) /ˈpɑːʃəli ˌsaɪtɪd/
portrait (n) /ˈpɔːtreɪt/ [icon]
remarkable (adj) /rɪˈmɑːkəbl/ [icon]
shape (n) /ʃeɪp/ [icon]
take for granted (exp) /ˌteɪk fə ˈgrɑːntɪd/
thought-provoking (adj) /ˈθɔːt prəˌvəʊkɪŋ/ [icon]
unconventional (adj) /ˌʌnkənˈvenʃənl/
visually impaired (adj) /ˌvɪʒuəli ɪmˈpeəd/
vivid (adj) /ˈvɪvɪd/
Unit 6
Qualities
arrogance (n) /ˈærəgəns/
arrogant (adj) /ˈærəgənt/
brave (adj) /breɪv/ [icon]
bravery (n) /ˈbreɪvəri/
charm (n) /ʧɑːm/ [icon]
commitment (n) /kəˈmɪtmənt/ [icon]
drive (n) /draɪv/ [icon]
faith (n) /feɪθ/ [icon]
humble (adj) /ˈhʌmbl/ [icon]
loyal (adj) /ˈlɔɪəl/ [icon]
loyalty (n) /ˈlɔɪəlti/ [icon]
pride (n) /praɪd/ [icon]
proud (adj) /praʊd/ [icon]
resilience (n) /rɪˈzɪliəns/
resilient (adj) /rɪˈzɪliənt/
resourceful (adj) /rɪˈsɔːsfl, -ˈzɔːsfl/
resourcefulness (n) /rɪˈsɔːsflnəs, -ˈzɔːsflnəs/
tact (n) /tækt/
tactful (adj) /ˈtæktfl/
willpower (n) /ˈwɪlpaʊə(r)/
wisdom (n) /ˈwɪzdəm/ [icon]
False friends
recently (adv) /ˈriːsntli/ [icon]
ultimately (adv) /ˈʌltɪmətli/ [icon]
Noun suffixes
action (n) /ˈækʃn/ [icon]
actor (n) /ˈæktə(r)/ [icon]
adversity (n) /ədˈvɜːsəti/
agility (n) /əˈʤɪləti/
assumption (n) /əˈsʌmpʃn/ [icon]
confidence (n) /ˈkɒnfɪdəns/ [icon]
confusion (n) /kənˈfjuːʒn/ [icon]
convenience (n) /kənˈviːniəns/ [icon]
freedom (n) /ˈfriːdəm/ [icon]
membership (n) /ˈmembəʃɪp/ [icon]
patience (n) /ˈpeɪʃns/ [icon]
readiness (n) /ˈredinəs/
referee (n) /ˌrefəˈriː/ [icon]
reference (n) /ˈrefrəns/ [icon]
reliance (n) /rɪˈlaɪəns/
requirement (n) /rɪˈkwaɪəmənt/ [icon]
selfishness (n) /ˈselfɪʃnəs/
variation (n) /ˌveəriˈeɪʃn/ [icon]
variety (n) /vəˈraɪəti/ [icon]
willingness (n) /ˈwɪlɪŋnəs/ [icon]
wisdom (n) /ˈwɪzdəm/ [icon]
wise (adj) /waɪz/ [icon]
Work-related skills
balance (n) /ˈbæləns/ [icon]
goal-oriented (adj) /ˈgəʊl ˌɔːriənˌteɪtɪd/
good people skills (exp) /ˌgʊd ˈpiːpl ˌskɪlz/
good with numbers (exp) /ˌgʊd ˌwɪð ˈnʌmbəz/
leadership skills (exp) /ˈliːdəʃɪp ˌskɪlz/
multi-task (v) /ˌmʌlti ˈtɑːsk/
overcome failure (v) /ˌəʊvəˌkʌm ˈfeɪljə(r)/
pick things up quickly (exp) /ˌpɪk ˌθɪŋz ˌʌp ˈkwɪkli/
problem solving (exp) /ˈprɒbləm ˌsɒlvɪŋ/
self-starter (n) /ˌself ˈstɑːtə(r)/
stand out (v) /ˌstænd ˈaʊt/
team player (n) /ˈtiːm ˌpleɪə(r)/
time management skills (exp) /ˌtaɪm ˈmænɪʤmənt ˌskɪlz/
work under pressure (v) /ˌwɜːk ˌʌndə ˈpreʃə(r)/

Intereses relacionados