Está en la página 1de 213

Curso de Latín de Cambridge

V e r s ió n E s p a ñ o l a d e J o s é H ernández V iz u e t e
Catedrático de Latín del I.B . «M acarena» de Sevilla
E l Curso de L atín de Cam bridge es un m étodo de introducción al estudio de
esta lengua, de reconocida solvencia, elaborado por el C am bridge School C las­
sics Proyect. E sta versión castellana presenta la traducción y adaptación de la
te rc e ra y ú ltim a ed ició n ing lesa e inclu y e p o r ta n to cam bios su stan c iales,
p ro d u cto de la experim en tació n del m éto d o , resp ecto de la prim era: nuevas
notas gram aticales, m ás ejem plos p rácticos, tem as de civilización ilustrados
y una lista de con tro l del vocabulario p ara cada una de las E scenas.

L a U n id ad III-A con tien e las E scenas 21-28 del m étodo y su co rrespondiente


S u p le m e n to L in g ü ístic o en el que se ofrece un p an o ram a de conjunto de los
principales aspectos gram aticales, cuadros de declinaciones y verbos, ejem plos
p rác tic o s ad ic io n a le s y el v o c a b u la rio c o m p le to de la U n id a d . T o d o ello
en una edición in teg rad a con el texto del alum no. E n volum en ap arte se ha
publicado tam b ién un M anual del P ro feso r p a ra acom pañar el estudio de las
U n id ad es III-A y III-B .

SEC RETA RIA D O DE PUBLICACIONES


DE L A UNIVERSIDAD DE SEV ILLA

Cambridge
Latin
Course
Curso de Latín de Cambridge

Unidad III-A
Versión E spañola de JOSÉ H ernández VizUETE
Catedrático de Latín del I.B. «M acarena» de Sevilla

"V"
The right «/ the
i i U niversity o f Cambridge
ΰΝ »
i'» to print anti irtl
a ll m anner n f books
♦«.♦.i
» was granted by
Irí |$vjg H enry V III in I5J4.
4
i i The U niversity has p rim ed
l a n d published eontinuously
i i since 1584.

SECRETARIADO DE PUBLICACIONES
UNIVERSIDAD DE SEVILLA

CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS SERIE: MANUALES


Reservados todos los derechos. Ni la totalidad ni parte de este
libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedi­
miento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación
m agnética o cualquier alm acenam iento de inform ación y
sistema de recuperación, sin permiso escrito del Secretariado
de Publicaciones de la Universidad de Sevilla.

1.a Edición Española: 1990


2 .a Edición Española: 1991
3.a Edición Española: 1992
1.a Reimpresión Española: 1993

EDITA: SECRETARIADO D E PUBLICACIONES. UNIVERSIDAD DE SEVILLA


© SCDC PUBLICATIONS. 1972 83
© D e la edición española: Secretariado de Publicaciones
Universidad de Sevilla
© D e la versión española: José Hernández Vizuete
1.5.B .N . de la obra completa: 84-7405-600-4
1.5.B .N . de este volumen: 84-7405-685-3
DEPÓSITO LEGAL: SE-600-1991
PRINTED IN SPAIN - IMPRESO EN ESPAÑA
IMPRIME: IM PRENTA A . PINELO
A vda. de las E rillas, 17. T fno.: (95) 439 25 46
41900 Cam as - Sevilla
índice
Escena 21 Aquae Sülis pág. 1
Escena 22 dëfîxiô 25
Escena 23 haruspex 43
Escena 24 fuga 59
Escena 25 mïlitës 75
Escena 26 Agricola 97
Escena 27 in castris 111
Escena 28 imperium 129

Suplemento Lingüístico 157


Escena 21

Aquae Sulis
in oppido A quïs Sulis la b ö ra b a n t m u ltï fabri, qui th erm as m axim äs
ex stru eb an t, architectu s R ö m än u s fabros Inspiciebat.

faber p rim u s sta tu a m deae Sülis sculpebat.


architectus fab ru m lau d av it, quod peritu s e ra t et d iligenter
la b o ra b at.
faber, ab architecto la u d atu s, laetissim us erat.
faber secundus m ü ru m circum fontem p ô n ëb at.
arch itectu s fab ru m incitavit, q u o d fessus erat et lentë la b o ra b at,
faber, ab arch itecto incitatu s, rem g rav iter ferëbat. nihil tam en
dixit, quod arch itectu m tim ëbat.

faber tertiu s a q u a m ad b aln eu m ë fonte sâcrô p o rta b a t,


arch itectu s fab ru m v itu p erav it, q u o d ignavus e ra t et m inim ë
la b ö rä b a t.
faber, ab arch itecto v itu p eratu s, in so len ter respondit.
architectus, ubi v erb a Insolentia fabri audïvit, servos suos
arcessivit.
servi, ab architecto arcessiti, fab ru m co m p reh en d ëru n t et in
balneum dëiëcërunt.

‘lingu am sordidam h a b ë s’, in q u it arch itectu s cachinnans, ‘m elius


est tibi aq u am sacram b ib e re .’
föns sacer
Q u ïn tu s ap u d S alvium m a n eb at p er tö tam hiem em , saepe ad au lam
C o g id u b n ï ïb a t, ä rëge inv ïtâtu s. Q u ïn tu s eï m u lta dë v ïtâ suâ
n ä rrä b a t, q u o d rëx aliq u id novï au d ïre sem p er volëbat.
ubi vër a p p ro p in q u a b a t, C o g id u b n u s in m o rb u m gravem incidit,
m ultï m edicï, ad au lam arcessïtî, rem ed iu m m o rb ï q u aesïvërunt. 5
ingravëscëbat tam en m orbus, rëx Q u ïn tu m et S alvium dë rem edió
anxius consuluit.

‘mi Q u in te ’, in q u it, ‘tu es vir m ag n ae p rü d en tiae. volo të mihi


cönsilium dare, ad fontem sacrum ïre dëbeô?’

fons fuente
aliquid novï algo nuevo
m orbum : m orbus enfermedad
gravem: gravis grave
consuluit: consulere consultar
vir m agnae p rü d en tiae un hombre de gran prudencia
cönsilium consejo
‘ubi est iste fons?’ rogävit Q u ïn tu s. 10
‘est in oppidô A quïs Sülis’, resp o n d it C ogidubnus. ‘m u ltï aegrôtï,
q u ï ex höc fonte aq u am b ib ëru n t, postea convaluerunt, arch itectu m
R ö m än u m illüc mïsï, q u ï th erm äs m axim äs exstrüxit. p rope
therm äs stat tem p lu m deae Sülis, ä meïs fabrïs aedificätum . ego
d eam saepe honôrâvï; n u n c fortasse dea më sän äre potest. Salvï, tü 15
es vir m agnae calliditätis; volö të m ihi cönsilium dare, qu id facere
dëbeô?’
‘tü es vir sapiën s’, resp o n d it ille, ‘m elius est tibi testäm en tu m
facere.’

oppidö: oppidum ciudad


Aquis Sülis: A quae Sülis Bath
aegrôtï: aegrötus enfermo
convaluerunt: convalescere restablecerse, curarse
exstrüxit: exstruere construir
calliditätis: calliditas sagacidad
U n a vez leída la sección I de esta histo ria, contesta a las
p reg u n tas que h ay al final de la m ism a.

Lucius Marcius Memor

I
o p pidum A quae Sülis p arv u m erat, th erm ae m axim ae, p rö cü räto r
th e rm aru m erat L ücius M arcius M em or, notissim us haruspex,
hom ô obësus et ignavus, q u am q u am iam te rtia h ö ra erat, M em or in
cubiculo ëbrius d o rm iëbat. C ephalus, h aruspicis libertus,
M em orem excitare te m p tab a t. 5

p röcüräto r administrador, gerente


haruspex harúspice, adivino
obësus obeso, grueso
‘dom ine! dom ine!’ clam ab at.
haruspex, graviter dorm iens, nihil respondit.
‘dom inus nim ium vïnï rü rsu s b ib it’, sibi dixit libertus, ‘domine!
surge! h ö ra tertia est.’
M em or, ä libertó tan d em excitatus, ü n u m oculum aperu it. 10
‘fer m ihi plüs vini!’ inquit, ‘tum abi!’
‘domine! domine! necesse est tibi su rg ere’, in q u it C ephalus.
‘cür më vexäs, C ep h ale?’ resp o n d it M em or, ‘cü r tü rem
ad m in istrare ipse nön potes?’
‘rem huius m odi ad m in istrare nön p o ssu m ’, resp o n d it libertus. 15
‘su n t m u lti servi, m u lti fabri, q u i m a n d a ta p rö cü rätö ris exspectant,
të exspectat architectu s ipse, vir m agnae dignitatis, të ex sp ectan t
aegrôtï. a d sta n t sacerdôtës p arati, ad su n t m ercâtôrës, quös
arcessivisti, tü rem ipse ad m in istrare d ëb ës.’
‘n u m q u a m dësinit la b o r’, cläm ävit M em or, ‘qu am fessus sum! 20
cür ad hunc populum b a rb a ru m u m q u am vënï?’
C ephalus, qui risum cëlâre te m p täb a t, M em ori respondit,
‘haruspex callidissim us es. nonne aegrotis rem edia p raeb ëre vis?
nönne B ritannis m ôrës R öm änös im ponere vis?’
‘es hom ö m agnae stu ltitiae’, resp o n d it M em or, ‘aegrötös flocci 25
nön fació. B ritannös etiam m inoris p retii habeö. sed n u n c m ihi
com m odum est hoc tam m olestum officium agere, sic enim ad
m aiôrës honôrës ascendere possum , ego virôs potentës colere velim,
ëheu! in häc in su lä su n t p au ci virï potentës, p au ci cläri.’
‘quid vis më facere, M em or?’ rogävit libertus. 30
‘iubeö të om nës d im ittere’, cläm ävit M em or, ‘nôlï m ë iteru m
vexäre!’
M em or, postquam haec verb a dixit, statim obdorm ivit.
C ephalus, ä dom inö irätö territu s, invitus exiit, exträ cubiculum
m ultitüdinem aegrötörum invënit, M em orem exsp ectan tiu m et 35
vehem enter cläm an tiu m . in ter aegrötös eran t n ô nnülli m ïlitës, ab
hostibus n ü p er v u ln eräti et p aen e interfecti, a d stä b a n t qu o q u e
m ulti fabri, M em orem ab sen tem vitu p eran tes, eös om nës C ep h alu s
dim isit.
graviter profundamente im pönere imponer
nim ium vïnî demasiado vino stultitiae: stultitia necedad
rürsus de nuevo, otra vez etiam m inöris pretil habeö me importa
fer! ¡trae! aún menos
plüs νϊηϊ más vino officium deber, obligación
huius m odî de esta clase sïc de esta manera, así
m an d ata órdenes, instrucciones honorés: h onor honor, cargo
dignitatis: dignitas dignidad, mérito potentes: potëns poderoso
adstant: adstäre estar presente colere cultivar, tratar consideradamente
desinit: desinere cesar, acabar velim querría
labor trabajo clârï: clärus famoso, distinguido
populum : populus pueblo haec verba estas palabras
um quam un día, una vez territus: terrëre aterrar, amedrentar
rîsum: rïsus risa hostibus: hostis enemigo
praebére ofrecer absentem : absêns ausente
möres: mös costumbre

1 ¿A qué h o ra del día com ienza esta historia? ¿Q ué p reten d e


hacer el liberto de M ém or?
2 ¿Q ué sugiere la p a la b ra «rursus» (línea 8) acerca de las cos­
tu m b res de M ém or?
3 ¿C uántos grupos e individuos diferentes están esperando
p a ra ver a M ém or, según Céfalo (líneas 16-18)?
4 ¿Por q ué en la línea 16 Céfalo prefiere decir « m a n d ata prö-
cürätöris» en lu g a r de « m a n d ata tua»?
5 ¿Q ué crees tú que hace reír a Céfalo (línea 22)? ¿Por qué
in te n ta o cu ltar la risa?
6 E n opinión de Céfalo (líneas 23-24) ¿cuáles eran las razones
de M ém o r p a ra venir a tra b a ja r a B ath? ¿Lo dice en serio
Céfalo?
7 Según el propio M ém o r (líneas 27-28) ¿cuál era realm en te el
m otivo de su v enida a B ath? ¿Por qué le h a resultado difícil
lo g rar lo que pretendía?
8 E n la línea 31 dice M ém o r «iubeö të om nës dim ittere». ¿Q ué
p alab ras del últim o p árrafo te dicen que esa ord en se cu m ­
plió?
mox tam en, C ephalu s cubiculum rü rsu s in trav it M em orem que
d o rm ien tem excitavit. M em or, sim ulae C ep h alu m vidit, Iratu s
clam avit,
‘cür prohibes më dorm ire? cü r m ihi nön pârës? stu ltio r es q u am
a sin u s.’ 5
‘sed d o m in e’, resp o n d it C ep h alu s, ‘aliquid novi n ü n tiäre volö.
p o stq u am hinc discessi, m a n d a ta , qu ae m ihi dedisti, effeci. ubi
tam en aegrötös fabrôsque d ïm ittëb am , senätörem therm is
ap p ro p in q u a n te m conspexi.’
‘quis est ille senato r?’ rogavit M em or, valdë vexatus, ‘u n d e vënit? 10
senätörem videre nölö.’
‘m elius est tibi h u n c senätörem v id ëre’, respondit C ephalus,
‘nam G äius Salvius e st.’
‘num G äius Salvius L Iberälis?’ excläm ävit M em or, ‘nön crëdô
tib i.’ 15
C ephalus tam en facile ei p ersu äsit, quod Salvius iam in äream
th e rm ä ru m eq u itäb at.
M em or p erte rritu s statim cläm ävit,
‘fer m ihi togam! fer calceös! ö rn äm e n ta m ea ubi sunt? voeä
servös! q u am Infelix sum! Salvius hüc venit, vir su m m ae 20
a u c to ritätis, quem colere m axim ë volö.’
M em or celerrim ë togam calceösque induit. C ep h alu s ei
ö rn äm e n ta träd id it, ex arm ä riö rap tim ex tracta, haruspex lib ertu m
innocentem v itu p eräb at, lib ertu s Salvium .

prohibes: prohibere impedir, no dejar


hinc de aquí
efïeci: efficere cumplir
calceös: calceus zapato
örnäm enta insignias
auctoritatis: auctoritas autoridad, prestigio
rap tim precipitadamente
Basa de una estatua dedicada a la diosa Sulis por Lucio Marcio Mémor.
Escena 21
Gramática
1 E n la E scena 20 te en co n traste oraciones como éstas que
contenían participios presentes:

serví p e r villam co n ten d eru n t, arän eäs quaerentes.


Los esclavos se afanaron por la casa buscando telarañas.

astrologus, am u lëtu m tenëns, ad nös accurrit.


E l astrólogo, sosteniendo un amuleto, corrió hacia nosotros.

2 E n la E scena 21 te has en co n trad o oraciones como ésta:

M em or, ä liberto excitätus, iratissim us erat.


Mémor, despertado por el liberto, estaba muy enfadado.

tem plum , ä fabris peritis örnätum, splendidissim um erat.


E I templo, decorado por unos artesanos muy hábiles, resultaba muy
llamativo.

Las p a la b ra s latin as que v a n en trazo grueso son participios


perfectos.

3 E l particip io perfecto se u tiliza p a ra describir un nom bre.


A sí en el p rim er ejem plo del p árrafo 2 «excitätus» describe
a M ém or.

4 T ra d u c e los ejem plos siguientes:


1 servus, ä dom inó v erb eratu s, ê vïllâ fügit.
2 saltätrix , ä sp ectato rib u s la u d ä ta , risit.
3 n ü n tiu s, ad rëgem arcessitus, rem terribilem n arrav it.

B usca el particip io perfecto de cad a u n a de las oraciones


anteriores y señala el n o m b re que describa.

5 E l particip io perfecto cam b ia sus term inaciones p a ra con­


co rd ar con el n o m b re que describe. P or ejemplo:

singular für, á cen tu rio n e su p eratu s, veniam petïvit.


plural fürës, â centurione su p erâtî, veniam p etïvërunt.
6 T ra d u c e los ejem plos siguientes y señ ala el p articip io p e r­
fecto que h ay a en cad a oración:

1 senex, ab astrologo m onitus, n av ig are nöluit.


2 principes, ä rëge vocâtï, celeriter ad au lam vënërunt.
3 cëna, ä coquô G raecó p a ra ta , om nës hospitës dëlectâ-
vit.

B usca el n o m b re que va describiendo cad a particip io y di


si cad a p areja «nom bre-participio» está en singular o en
p lural.

7 H a y dos clases de p articip io perfecto en latín: El descrito


en esta E scena se llam a participio perfecto pasivo. En la Esce-
. n a 22 enco n trarás el otro tipo.

8 El participio perfecto pasivo latino se puede traducir por el


participio castellano o por el gerundio com puesto pasivo.

architectus, ä C ogidubnö ipsó m issus, th erm äs m axïm âs


exstrüxit.
E l arquitecto, enviado por el propio Cogidubno, construyó unas ter­
mas muy grandes. «Enviado» se p o d ría tra d u c ir tam b ién por
«habiendo sido enviado».

m ercâtôrës, ä la tro n ib u s g rav iter v u ln erätl, in fossä iacë-


bant.
Los mercaderes, heridos gravemente por los bandidos, yacían en la
cuneta. T a m b ié n se p o d ría tra d u c ir p o r «habiendo sido he­
ridos».
Memor rem suscipit
Salvius et Memor, in hortö sölt ambulantes, sermonem gravem habent.
Salvius: L ücï M arci M em or, vir sum m ae p rü d en tiae es. volö të
rem m ag n am suscipere.
M em or: tâlem rem suscipere velim , sed occupatissim us sum .
exspectan t më aegroti et sacerdôtës. v exant m ë 5
architectu s et fabri, sed qu id vis m ë facere?
Salvius: T ib eriu s C lau d iu s C og id u b n u s, rëx R ëgnënsium , h ü c
n ü p er advënit. C og id u b n u s, q u i in m o rb u m gravem
incidit, aq u am ë fonte sacrö bibere vult.
M em or: difficile est m ihi të adiu v äre, m i senator. C og id u b n u s est 10
vir octoginta an n o ru m , difficile est deae Sülï Cogi-
d u b n u m sänäre.
Salvius: nölö të red d ere C o g id u b n u m sänum . volö të rem
co n tra riam efficere.
M em or: quid dicis? n u m m ortem C o g id u b n i cupis? 15
Salvius: ita vërô! porrö, q u a m q u a m tam occupatus es, volö të
ipsum h an c rem efficere.
M em or: visne m ë m ortem ei p arare? rem huius m odi facere nön
ausim . C og id u b n u s enim est vir clarissim us, ä populö
R öm änö h onörätus. 20
Salvius: es vir sum m ae calliditatis, h an c rem efficere potes, nön
sölum ego, sed etiam Im p era to r, hoc cupit. C og id u b n u s
enim R öm änös saepe vexavit. Im p e ra to r m ihi, nön
C ogidubnö, cönfidit. Im p e ra to r tibi p raem iu m dignum
pro m ittit, num p raem iu m recüsäre vis, tibi ab 25
Im p era to re prom issum ?
M em or: quö m odö id facere possum ?
Salvius: nescio, hoc ta n tu m tibi dicö: Im p era to r m ortem
C o gidub n i exspectat.
M em or: ö më m iserum ! rem difficiliorem n u m q u am feci. 30
Salvius: vita, m i M em or, est p lëna rëru m difficilium.
(exit Salvius.)
M em or: Cephale! C ephale! (libertus, ä Memore vocätus, celeriter
intrat, pôculum vïnï fert.) cü r m ihi vïnum offers? nön
v inum , sed cönsilium qu aerö . iubeö të m ihi consilium 35
q u am celerrim ë dare, rëx C og id u b n u s hüc vënit,
rem ediu m m orbi petëns. Im p e ra to r, ä C ogidubno saepe
vexätus, iam m ortem eius cupit. Im p e ra to r ipse iubet
m ë hoc efficere, q u am difficile est!
C ephalus: m inim ë, facile est! pôculum v en ën âtu m habeö, m ihi ä 40
latröne A egyptiö ölim d atu m , venënum , in pöculö
cëlâtum , vitam celerrim ë exstinguere potest.
M em or: cönsilium , quod m ihi p röpönis, periculosum est.
C ogidubno venënum d are timeö.
C ephalus: nihil periculi est. rëx, quotiëns ë balneö exiit, ad fontem 45
deae Ire solet, tum necesse est servö p rope fontem deae
stâre et pôculum rëgï offerre.
M em or: (delectätus) cönsilium o p tim u m est. nüllïs tam en servis
confidere ausim . sed tibi cônfïdô, C ephale, iubeô të
ipsum C ogidubno pôculum offerre. 50
C ephalus: ëheu! vita lib erti d ü ra est. m ihi rem difficillimam
im ponis.
M em or: vita, m i C ephale, est plëna rëru m difficilium.

tälem: tälis tal nescio: nescïre no saber


octögintä ochenta venënâtum : venënâtus envenenado
reddere volver, poner datum : d are dar
sänum : sänus sano venënum veneno
rem contrariam : rês contraria lo exstinguere extinguir, destruir
contrario pröpönis: pröpönere proponer, ofrecer
porro es más, además nihil perïculï ningún peligro, nada de
nön ausim no me atrevería peligro
nön sölum ...sed etiam no sólo quotiëns cada vez que
...sino también balneö: balneum baño
dignum : dignus digno, justo difficillimam: difficillimus muy difícil
Escena 21
Gramática
1 O b serv a aten tam en te los ejem plos siguientes:

plüs cibí más comida


nim ium vînï demasiado vino

C a d a ejem plo an terio r está com puesto p o r dos p alab ras:

1 U n a p a lab ra, como «plüs» o «nim ium » que in d ica canti


dad y
2 u n nom bre en genitivo.

2 A q u í tienes otros ejemplos:

satis pecüniae n im iu m perïculï


nim iu m cibï plüs sanguinis
plüs laböris satis aq u ae

Ejercicios
1 O b serv a aten tam en te la form a y el significado de las p ala
b ras siguientes y di el significado de las que no lo tienen:

laetus alegre laetë alegremente


peritus hábil p eritë hábilmente
stultissim us muy necio stultissim ë muy neciamente
tacitus callado tacite
cautus cautë
probus p robë honradamente
callidus callidë diestramente,
astutamente
superbus orgulloso superbë
crüdëlissim us muy cruel crüdëlissim ë
severissim us muy severo sevërissim ë
liberalissim us lîberâlissimë muy generosamente
Las p alab ras que h ay en las dos colum nas de la izquierda
son adjetivos. Los adjetivos se h a n explicado en la E scena
14 y en el Suplem ento L ingüístico de las U n id ad es II-A y
II-B .
L as p alab ras de las dos colum nas de la derecha se llam an
adverbios.

D i el significado de los adverbios siguientes:

in ten te, firm e, stultê, saevë, diligentissim e

2 C o m p leta cad a oración con la p a la b ra ap ro p ia d a y luego


tradúcela:
1 omnës a e g rô tî.....visitare volebant, (fons, fontem, fontis)
2 p lü rim ï servi in f u n d o .....la b o ra b a n t, (dom inus, dom i­
n um , dom ini)
3 ‘fortasse ..... m o rb u m m eum sän äre p o te st’, in q u it rëx.
(dea, deam , deae)
4 ..... C o g id u b n u m la u d âv ëru n t, q u o d liberalis et sapiens
erat, (prïncipës, p rîncipum )
5 m ercato r, p o s tq u a m in saccö p o suit, ë forö discessit.
(dënâriï, dënâriôs, dën âriô ru m )
6 senex, q u ï in A rab ia diü h ab ita v e ra t, m ag n u m n u m e­
ru m ..... collëgerat. (gem m ae, gem m as, gem m ârum )

3 C o m p leta cad a oración con la p a la b ra a p ro p ia d a de la re­


lación que se te ofrece debajo y luego trad ú cela:
p aravï, ra p u ë ru n t, am icorum , h astam , n ü n tiu s, hospitibus

1 p uer, in cubículo dorm iëns, vôcës ..... nön audivit.


2 ‘o p tim am cënam tibi ......, d om ine’, in q u it coquus.
3 senex, q u i avarus erat, ..... v in u m offerre nôlëbat.
4 in ripa flüminis stabat servus, q u i .... in m an ib u s tenebat.
5 subito latrones irrü p ë ru n t et p e c ü n ia m ........
6 ..... , quem rëx m iserat, epistu lam in itin ere am isit.
4 T ra d u c e al latín cad a oración castellana eligiendo co rrecta­
m ente las p alab ras latin as en tre las dos que se te ofrecen:
Por ejemplo: E l mensajero oyó la voz del viejo.
n ü n tiu s vócem senem audïvï
n ü n tiu m vóci senis au dïvit
R esp u esta correcta: n ü n tiu s vócem senis audïvit.
1 Los sacerdotes mostraron la estatua al arquitecto.
sacerdotes sta tu a m arch itectu m ostendit
sacerdotibus statu as architecto o sten d eru n t
2 E l rey alabó al hábil médico.
rëx m edicus p eritu m lau d âv it
rëgës m edicum p erïtï la u d âv ëru n t
3 Un amigo de los soldados visitaba el templo.
am icus m ilitis tem p lu m v ïsitâb at
am ïcô m ïlitu m tem p lï vïsitâvit
4 Los gritos de los enfermos habían molestado al adivino.
cläm örem aegrótí h aru sp icem v ex av eran t
clâm ôrës aeg ro to ru m haruspicës vex âv ëru n t
5 Entregamos el dinero del amo a los agricultores.
pecünia d o m in u m agricolas trad id im u s
pecüniam d om inï agricolis trâ d id ë ru n t

5 Com pleta cada oración con la p alab ra adecuada y tradúcela:


1 tü ipse h an c rem a d m in is tr a r e ..............(dëbeô, dëbës, dëbet)
2 ‘domine! surge!’ clam avit C ephalus, ‘n am G äius Salvius
th e rm is ............’ (ap p ro p in q u o , ap p ro p in q u as, a p p ro p in q u a t)
3 cür m ë vituperas? heri p er tötum d i e m ..............(laboravi,
labörävisti, labörävit)
4 ego, quod fontem sacru m v id ë r e .......... , iter ad o p p id u m
A quâs Sülis ieci. (cupiëbam , cupiëbâs, cupiëbat)
5 lïbertus, qui s e n ä tö r e m .......... , in cubiculum haruspicis ru it.
(conspexeram , conspexeras, conspexerat)
6 ubi poëta versum scurrilem recitavit, am icus m eus iratu s
erat; ego t a m e n ..............(risi, risisti, risit)
7 ë lectô surrëxï, q u o d d o rm ire n ö n ..............(poteram , p o teras,
poterat)
8 in h ac v i l l a .......... M em or, h aru sp ex notissim us, (habitö,
,8 h ab itas, h ab itat)
Aquae Sulis y sus termas
L a m o d ern a ciu d ad de B ath está situ a d a en el valle del río
A von, al este de Bristol. E n u n a p eq u eñ a h o n d o n ad a, encajonada
en u n recodo del río, b ro ta n del suelo unos m an an tiales de aguas
term ales a razón de m ás de u n m illón de litros diarios. El agua
sale a u n a te m p e ra tu ra de en tre 40 y 49 grados centígrados. Po­
see u n bajo contenido m in eral (el calcio, el m agnesio y el sodio
son los m inerales m ás im p o rtan tes) y u n as can tid ad es m icroscó­
picas de radio. E ra precisam en te a este lu g a r ad onde los celtas,
que vivían en las colinas cercanas, ven ían a ren d ir culto a la
diosa del m a n an tia l, llam ad a Sulis, m ucho an tes de la llegada de
los rom anos a B ritan ia. Los celtas reconocieron evidentem ente el
p o d er de esta diosa p a ra h acer b ro ta r ag u a caliente del suelo,
pero vieron al m ism o tiem po el p o d er de la m ism a en las p ro p ie­
dades curativas del ag u a del m an an tial.
C onform e los colonos rom anos se ib a n d esplazando poco a
poco hacia el oeste tras la invasión del 43 d. C ., fueron p rovocan­
do al m ism o tiem po cam bios en la región. Se ap o d eraro n de las
ricas tierras de cultivo que h ab ía n poseído los agricultores celtas
y las convirtieron en fincas d o tad as de villas al estilo rom ano.
Los rom anos se dieron cu en ta de q u e los m an an tiales de Sulis
eran u n centro religioso im p o rtan te y constru y ero n unas term as
públicas enorm es así como otro tipo de edificios p a ra q u e los
visitantes p u d ie ra n d isfru tar cóm odam ente de las pro p ied ad es te­
rap éu ticas de sus aguas term ales. Sin lu g ar a d u d as la alta tem ­
p e ra tu ra de las aguas co n trib u ía a aliviar ciertos padecim ientos
como el reu m atism o y la artritis, pero m u ch as personas debieron
v isitar estas term as con la esp eran za de conseguir u n a cu ra m ila­
grosa p a ra to d a clase de enferm edades. E n la seg u n d a m itad del
siglo I d. C. la n u ev a ciu d ad b rita n o -ro m a n a de A quae Sulis
com enzó a ex p erim en tar un g ran desarrollo. El escritor Plinio el
V iejo decía en su Historia Natural: «Los m an an tiales curativos
provocan el crecim iento de las ciudades» y A q u ae Sulis no fue la
excepción. Sus fuentes term ales, su clim a tem p lad o y su favorable
em plazam iento fueron razones suficientes p a ra que la ciu d ad se
convirtiera en u n baln eario im p o rtan te.
Los constructores rom anos en co n traro n a b u n d a n te ro ca cali­
za en las canteras locales y las colinas cercanas de M en d ip su m i­
n istra ro n el plom o que se p recisab a p a ra las conducciones de
agua de las term as. El edificio p rin cip al tenía u n a estru c tu ra rec­
ta n g u la r a larg ad a y era m ás ancho y m ás espléndido que n in g ú n
otro construido al oeste de R o m a en esta época. A lb erg ab a tres
grandes piscinas que se m a n te n ía n llenas con el ap o rte co n stan te
de ag u a a u n a te m p e ra tu ra ag rad ab le. El ag u a se tra ía del m a ­
n a n tia l cálido m ed ian te tu b erías de plom o. L a b a ñ e ra q u e se
h a lla b a m ás pró x im a al m a n a n tia l co n ten ía el ag u a m ás caliente,
en tan to que la m ás alejad a co ntenía la m ás fría, d ad o q u e el
ag u a p erd ía g ran p a rte de su te m p e ra tu ra en el trayecto. P ara
ofrecer a los visitantes u n foco de atracció n los rom anos ro d earo n
la fuente con u n depósito revestido de plom o de 12 a 15 m etros
de an ch u ra. E n épocas posteriores construyeron u n a p latafo rm a
pan o rám ica y tech aro n co m p letam en te el edificio.

Templo y baños de Aquae Sulis (siglo I d. C.)

j TEATRO?

tepid ariu m

- = tuberías del agua

10 20 30
BAÑOS
Escena 21
A quae Sulis se h allab a dentro del territo rio trib al sobre el
que C ogidubno ejerció tal vez su control. Q uizás la tuviera a su
cargo p ersonalm ente o al m enos in terv in o en el desarrollo de la
ciudad. E ste proyecto arq u itectónico ig u a lab a el esplendor del
P alacio de F ishbou rn e que fue construido m ás o m enos p o r la
m ism a época.

E n la época en que se desarrolla n u e stra h isto ria (83 d. C.),


A quae Sulis era u n a p eq u eñ a com u n id ad en crecim iento. Se esta­
b an construyendo las term as todavía, pero eran ya la atracción
m ás llam ativ a de la ciudad. P ro b ab lem en te existían algunos otros
edificios públicos, com o u n a «basílica» p a ra la ad m in istració n de
ju stic ia y p a ra el gobierno local, y tal vez u n teatro; pero la m a­
yor p a rte de las restan tes edificaciones debieron ser casas p a ra
las personas que h ab ía n fijado ya su residencia en la ciu d ad y
posadas p a ra los m uchos visitantes de la m ism a.
A lgunas personas recorrieron g ran d es d istancias h asta llegar
a A quae Sulis, atra íd as p o r la fam a de su m a n a n tia l y con la
esperanza de que los poderes curativos de sus aguas san aran sus
padecim ientos. U n a señora m ayor, R u so n ia A ventina, vino desde
M etz en la G alia O rien tal. L a láp id a de su sepulcro nos dice que
m urió en A quae Sulis a la ed ad de cin cu en ta y nueve años, p ro ­
bablem ente a causa de la enferm edad que h a b ía esperado que

El Baño Mayor 21
cu ra ra la fuente. Ju lio V ital fue un soldado que h acía el servicio
m ilitar como arm ero en la Legión V igésim a que ten ía su base en
C hester. Su lá p id a dice que h a b ía servido ya d u ra n te nueve años
cuando m urió a la ed ad de veintinueve; p ro b ab lem en te su jefe lo
h a b ía enviado a A q u ae Sulis con u n perm iso p o r enferm edad.
P ero de los num erosos visitantes que llegaban allí m uchos se
m a rc h a b a n sanos.
Las au toridades ro m an as se p e rca taro n ráp id a m en te de que
A q u ae Sulis se estab a convirtiendo en u n concurrido centro de
peregrinación. Los visitantes que accedían a las nuevas edifica­
ciones de los baños y co n tem p lab an las m isteriosas aguas te rm a ­
les b u rb u jea n d o en el depósito recién construido solían expe­
rim e n ta r la sensación de que estab a n en tran d o en u n lu g a r
sagrado. C reían que la cu ración de sus achaques d ep en d ía ta n to
del favor divino como de las cualidades curativas de las aguas.
P or consiguiente se construyó u n tem plo contiguo a las edificacio­
nes term ales y se dedicó a la diosa Sulis M inerva. E n lazan d o de
esta m a n era estos dos nom bres, los rom anos in c itab a n a la p o b la ­
ción b rita n a a ren d ir culto a M in erv a, la diosa de la cu ración y

Cazos de peltre y de plata con inscripciones, arrojados como ofrendas


a la fuente sagrada.
22
de las artes, al m ism o tiem po que a su p ro p ia diosa, Sulis. El
tem plo se alzab a en u n a zona especialm ente recogida y ten ía un
grandioso a lta r delan te de él y u n a estatu a de bronce de la diosa
en el interior.
El n o m b ram ien to de un funcionario rom ano, Lucio M arcio
M ém or, p a ra que se en carg ara de las actividades religiosas en
A quae Sulis es otro ejem plo de los esfuerzos que h acían los ro m a­
nos por extender sus m odos de v id a y sus costum bres en tre los
britanos. E n la h isto ria de la pág. 8 se q u eja de ten er que vivir y
tra b a ja r en B ritan ia, pero reconoce a reg añ ad ien tes que es nece­
sario que así sea, si quiere co n tin u ar su ca rre ra cu an d o vuelva a
R om a. Sin d u d a alg u n a M ém o r h a b ía sido enviado a la provincia
de B ritan ia p a ra colaborar en el fom ento de las costum bres ro m a­
nas. M uchos de estos funcionarios deb iero n co n trib u ir de este
m odo a la política de «rom anización» del país.
A q u ae Sulis fue evidentem ente en cierta m ed id a un centro
turístico al tiem po que un lu g ar de p ereg rin ació n y nos podem os
im ag in ar los accesos a los baños atestados de puestos de objetos
de recuerdo y de vendedores de am uletos. Los visitantes co m p ra­
rían seguram ente tales ofrendas p a ra arro jarlas a la fuente sag ra­
da al tiem po que d irían u n a oración p o r su salud en el futuro.
Estas ofrendas fueron en algunos casos b a sta n te caras: piedras
preciosas herm osam en te tallad as y otros artículos de joyería.
L a extensión to tal de los baños y del tem plo la vam os cono­
ciendo poco a poco gracias a la la b o r de los arqueólogos. Las
excavaciones m ás recientes h a n revelado los detalles de la cons­
trucción ro m an a del depósito que envolvía el m a n an tia l de agua
caliente p ro p iam en te dicho. E n el recinto del tem plo se llevaron
a cabo im p o rtan tes obras de excavación en 1982. Los resultados
de estas excavaciones están expuestos en el m useo local. Se han
sacado a la luz del fondo del m a n a n tia l m iles de m onedas y reci­
pientes de p la ta y de p eltre usados p a ra h ace r las ofrendas a la
diosa. Se recu p eraro n tam b ién cerca de 50 lam inillas de plom o o
de p eltre con inscripciones en latín. L a trad u cció n de la m ism as
nos m u e stra que algunas personas q u ería n servirse de los poderes
de Sulis M in erv a con fines m ás siniestros q ue la sim ple recu p era­
ción de la salud, com o verem os en la E scen a 22.
Lista de control del vocabulario
D e ah o ra en ad elan te la m ay o ría de los verbos que ap arecen
en las listas de control se en u n cian com o en el Suplem ento L in ­
güístico de U n id a d I II-A (esto es, se incluye tam b ién g en eral­
m ente el p articipio perfecto pasivo).
ä, ab - por
adiuvö, adiuvâre, ad iü v ï - ayudar
annus, an n ï - año
ascendö, ascendere, ascendí - subir
b a rb a ru s, b a rb a rî - bárbaro
cëlô, celare, cëlâvî, cëlâtus - ocultar
circum - alrededor de
cönfidö, confidere - confiar
dëiciô, dëicere, dëiëcï, dëiectus - arrojar, derribar
dü ru s, d ü ra, d ü ru m - cruel, duro
efficiö, efficere, efïecï, effectus - cumplir, realizar
extrahö, extrahere, extrâxï, ex tractu s - extraer, sacar
fons, fontis - fuente
gravis, grave - pesado, grave
h aruspex, haruspicis - harúspice, adivino
h öra, h ö rae - hora
ïnfelïx, gen. ïnfelïcis - infeliz
iubeô, iubëre, iussï, iussus - mandar, ordenar
m orbus, m o rb ï - enfermedad
nônnüllï, nönnüllae - algunos
n ú p e r - recientemente
occupatus, o ccupata, o ccu p atu m - ocupado
oppid um , oppidï - ciudad
p eritu s, p erita, p eritu m - hábil, diestro
plënus, plëna, p lën u m - lleno
plüs, gen. plüris - más
p retiu m , p retil - precio
sapiëns, gen. sapientis - sabio, prudente
suscipio, suscipere, suscëpï, susceptus - encargarse de, asumir
unde - de donde
Escena 22

defixiö
fur therm ïs cautê
ap p ro p in q u av it,
für, therm as ingressus, ad
fontem sacrum festinavit.

für, prope fontem stäns,


circum spectavit,
für, senem conspicatus, post
colum nam së cëlâvit.

senex, am u letu m au reu m tenëns,


ad fontem processit,
senex oculös ad caelum su stu lit
et deae Süll precës ad h ib u it.
senex, d eam precatus, am u letu m
in fontem iniëcit et exiit.

fur, qui am u letu m au reu m


' ''-"X v id erat, ad fontem iterum
festinavit.
fur, ad fontem regressus,
am u letu m in a q u ä quaesivit.

fur, am u letu m adeptu s, atto n itu s legit:

fur am u letu m déiecit et e therm is p erte rritu s fugit. 27


Vilbia
V ilbia et R u b ria, pöcula so rd id a lavantës, in culïnâ ta b ern ae
g arrieb an t, hae puellae era n t filiae L atronis. L atrô, qui ta b e rn a m
tenebat, erat vir m agnae diligentiae sed m inim ae p ru d en tiae. L atrö ,
culinam ingressus, puellas castig ab at.
‘m u lta su n t p ö cu la so rd id a , iu b eö vös p ö cu la q u a m celerrim ë 5
la v a re, lab órate! n ô lïte garrire! lo q u â ciô r ës estis q u a m p s itta c i.’
L atrö , haec v erb a locütus, exiit.
V ilbia, tam en, qu ae p u lc h ra et o b stin a ta erat, p atrem flocci nön
faciebat, pöcula nön lävit, sed R u b riae fibulam ostendit. R u b ria
fibulam , q u am soror tenëbat, avidë spectavit. 10
R ubria: q u am p u lch ra, q u am p retio sa est h aec fibula, m ea V ilbia!
eam Inspicere velim, quis tibi dedit? n u m arg en tea est?
V ilbia: sânë arg en tea est. M odestus, mïles R öm änus, eam m ihi
dedit.
R ubria: qualis est hic miles? estne hom ö m endax, sïcut cëterï 15
m ïlitës R öm äm ? m u ltï m ïlitës vu ln era fingunt, q u o d
pericula belli v itare volunt. M odestus quo q u e ignâvus est?
V ilbia: m inim ë! est vir m axim ae virtütis. ölim tria m ïlia ho stiu m
occïdit. n u n c lëg âtu m ipsum custödit.
R ubria: H erculës alter est! ego au tem tâlës fabulas saepe ex aliïs 20
m ïlitibus audïvï.
V ilbia: cëterï mïlitës m endacës sunt, M odestus probus. M odestus
hüc vënit aeger. M odestus, in therm âs ingressus, a q u am
sacram bibit. M odestus, d eam Sùlem p recatu s, statim
convaluit. 25
R ubria: dissentire nön ausim . quö m odö huic tam m ïrâb ilï m ïlitï
occurristi?
V ilbia: sim ulae ta b e rn a m n o stram in tra v it M odestus, eum statim
am âvï. q u a n ti era n t lacerti eius! q u a n ta bracchia!
R ubria: tibi favet fortüna, m ea V ilbia. qu id au tem dë Bulbö dïcis, 30
quem ölim am äbäs? tibi periculosum est B ulbum
contem nere, quod rës m agicas intellegit.
V ilbia: noli illam pestem com m em orare! B ulbus, saepe dë
m atrim onió locütus, nihil u m q u a m eñecit. sed M odestus,
q u i fortissim us et audâcissim us est, më cü râre potest. 35
M odestus n u n c est suspirium m eum .

diligentiae: diligentia diligenda


m inim ae: m inim us muy pequeño, mínimo
ingressus habiendo entrado
locütus habiendo hablado
fibulam : fibula broche
avide ávidamente
quâlis? ¿qué clase de hombre?
vulnera fingunt fingen / inventan heridas
belli: bellum guerra
virtütis: virtüs valor
tria m llia tres mil
occidit: occidere matar
lëgâtum : legätus legado, gobernador
alter otro, un segundo
autem sin embargo, pero
precatus habiendo suplicado
huic a este (dativo de hic)
occurristi: occurrere encontrarse con
quanti: q u an tu s qué grande
lacerti: lacertus músculo
bracchia brazos
contem nere despreciar, rechazar
m ätrim öniö: m atrim onium matrimonio
suspirium suspiro, anhelo
Modestus
Modestus et Strÿthiô ad tabernam Latronis ambulant. Strÿthiô, quamquam
amïcus Modesti est, eum dêrïdet.
M odestus: ubi es, Strÿthiô? iubeô të prope më stâre.
Strÿthiô: adsum , hercle! q u am fo rtü n âtu s sum! p rope v iru m
sum m ae v irtütis sum . tü enim fortior es q u am M ärs
ipse.
M odestus: vërum dïcis. ôlim tria m ïlia hostium occïdï.
Strÿthiô: të om nës puellae am an t, quod tam fortis et p u lch er es.
illa V ilbia, heri të conspicata, statim am avit, m u lta dë
të rogävit.
M odestus: quid dixit?
Strÿthiô: m ë avidë rogâvit, ‘estne H erculës?’ ‘minim ë! est frâter
eius’, respondi, tum fibulam , q u am puella alia tibi
d ed erat, V ilbiae trad id i. ‘M odestus, vir benignus et
nobilis’, in q u am , ‘tibi h an c fibulam gratis d a t.’ V ilbia,
fibulam ad ep ta, m ihi respondit, ‘q u am p u lch er
M odestus est! q u a m liberalis! velim cum eo colloquium
h a b ë re .’
M odestus: ëheu! nonne m olestae su n t puellae? m ihi difficile est
puellas vitare, nim is p u lch er sum.
Strÿthiô: ecce! ad tab ern am L atro n is advënim us. fortasse inest
V ilbia, q u ae të ta m q u a m deum ad o rat.
(tabernam intrant.)

M ärs Marte (dios de la guerra)


vërum la verdad
cönspicäta: cönspicätus habiendo contemplado
inquam digo
gratis gratis, graciosamente
adepta: adeptus habiendo obtenido, habiendo recibido
colloquium entrevista, conversación
nimis demasiado
inest: inesse estar (dentro)
tam quam como
Gramática

1 E n la E scena 21 te en co n traste oraciones que contenían


participios perfectos pasivos:

rëx, ä R öm änls honörätus, sem per fidëlis m an êb at.


E l rey, (habiendo sido) recompensado por los romanos, permanecía
siempre fiel.

puerï, ä custode monitï, ad vïllam red iëru n t.


Los niños, (habiendo sido) advertidos por el guardián, regresaron a
la casa.

2 E n la E scena 22 te has en co n trad o o tra clase de participio


perfecto. O b serv a aten tam en te cóm o se trad u ce en estos
ejemplos:

V ilbia, culinam ingressa, sorori fib u lam ostendit.


Vilbia, habiendo entrado en la cocina, mostró el broche a su hermana.

senex, h aec v erb a locütus, abiit.


E l anciano, habiendo dicho estas palabras, se marchó.

E ste segundo tipo de p articip io se llam a participio perfecto


activo.

3 T ra d u c e los siguientes ejem plos y b u sca el p articipio p e r­


fecto activo que hay en cad a uno de ellos:

1 iuvenis, ad th erm as regressus, am icu m quaesivit.


2 puellae, leönem conspicatae, ad villam statim ru eru n t.
3 m ercatores, pecü n iam ad ep ti, ad näves co n tenderunt.
4 ancilla, deam p recäta, ä tem plö discessit.

S eñala el sustantivo que describe cad a participio.


amor omnia vincit
scaena prima
Bulbus et amicus in tabernä Latronis sunt, vinum bibunt äleamque lüdunt.
Bulbus amïcô multam pecüniam débet.
G u tta ( amïcus B ulbi) : q u am infelix es! nön sölum p uellam , sed etiam
pecüniam âm îsistï.
Bulbus: pecüniam floccï nön fació, sed puellam , q u am m axim e 5
am ö, äm ittere nölö.
G u tta: quö m odö eam retin ëre potes? miles R öm änus, vir su m m ae
virtütis, eam petit, heus! V enerem iactâvï! caupö! iubeö të
plüs vînï ferre.

B ulbus: miles, qui eam dëcëpit, hom ö m endax, pravus, ignavus est. ίο
V ilbia, ab eö d ëcep ta, n u n c më contem nit, eam saepe
m onui, ‘noli m ilitib u s credere, p raesertim R o m a n is.’
V ilbia tam en, h u n c M o d estu m conspicata, statim eum
am avit.
G u tta: puellis nön tü tu m est p er viäs huius op p id i ire. ta n ta est 15
a rro g an tia h ö ru m m ilitum , hercle! tü etiam ïnfelïcior es.
canem iteru m iactävisti. alium d ën âriu m m ihi dëbës.
Bulbus: d ën âriu m lib en ter trädö, nön p u ellam , ödl istu m m ilitem .
M odestus tam en puellam retin ere nön potest, quod
auxilium â deâ petivi. th erm as ingressus, ta b u lam in 20
fontem sacru m iniëcï. d ira im p recatio , in ta b u la scripta,
iam in fonte deae iacet. {intrant Modestus et Strÿthiô.) exitium
M o d esti laetus exspecto, nihil m ihi o b stare potest.
G u tta: hercle! Infellcissim us es. ecce! nobis ap p ro p in q u a t ipse
M odestus, necesse est m ihi q u am celerrim ë exire. 25
{exit currens.) j

am or amor
om nia todo
scaena escena
äleam ...lü d u n t están jugando a los dados
V enerem : V enus Venus (la tirada más alta en el juego de los dados)
iactävl: iactäre lanzar
praesertim sobre todo
arrogantia arrogancia
canem: canis perro (la tirada más baja en el juego de los dados)
ódl (yo) odio
tabulam : tab u la tablilla
im precätiö imprecación, maldición
scripta: scribere escribir
exitium ruina, destrucción
Modestus irätus Bulbum vituperat, quod verba eius audivit.
M odestus: quid dïcëbâs, hom uncule? exitium m eum exspectas?
asine! tü, quod m ilitem R ö m än u m v ituperavisti, in
m agnö periculo es. m ihi facile est të, tam q u am hostem ,
dilaniare. Strÿthiô! të iubeö han c pestem v erberare,
p o stq u am eum verberavisti, ë ta b ern a ëice!
Strÿthiô invitus Bulbum verberäre incipit. Bulbus, fo r titer së dëfendêns, vïnum
in caput Strÿthiônis fu n d it. Modestus Bulbum, simulae tergum vertit, ferociter
pulsat. Bulbus exanimätus procumbit. Vilbia, quae clâmdrës audivit, intrat,
ingressa, Bulbum humi iacentem videt et Modestum mollire incipit. 10
V ilbia: dësine, m ï M odeste, iste B ulbus, â të v erb eratu s, iteru m
më vexare nön potest, tü es leö, iste ridiculus m üs. voló
të clëm entem esse et B ulbo parcere, p lacetne tibi?
M odestus: m ihi placet, victoribus decorum est victis parcere, të,
non istum , quaero. 15
V ilbia: ö M odeste, q u am laeta sum! cür më ex om nibus puellis
ëlëgistï?
M odestus: necesse est nôbïs in locö sëcrëtô noctü convenire,
V ilbia: id facere nön ausim . p a te r më sölam exïre nön vult. ubi
est hic locus? 20
M odestus: p rope fontem deae Sülis. nönne tibi p ersu âd ëre
possum ?
V ilbia: m ihi difficile est iussa p atris neglegere, sed tibi resistere
nön possum .
M odestus: d ä m ihi osculum . 25
V ilbia: ëheu! ö su sp iriu m meum! m ihi necesse est ad culinam
redire, tibi noctem exspectare.
exeunt. Bulbus, quï magnam partem huius colloquii audïvit, surgit, quam
celerrime egressus, Guttam petit, cui consilium callidum pröpönit.
dilaniare despedazar sëcrëtô: sëcrëtus secreto, reservado
ëice: ëicere echar fuera noctü por la noche
hum ï en el suelo iussa órdenes, instrucciones
m ollire suavizar, calmar, ablandar neglegere desatender, no cumplir
clëmentem : clëmëns clemente ëgressus habiendo salido
parcere perdonar, respetar cui al que (dat. de quï)
vietîs: victí vencidos
Estado actual del manantial sagrado

scaena tertia
per silentium noctis thermäs intrant Bulbus et Gutta, prope fontem sacrum se
celant. Bulbus Guttae stolam et pallium, quod sëcum tulit, ostendit.
Bulbus: G u tta , volö të haec v estim en ta induere, volö të
personam V ilbiae agere, nobis necesse est decipere
M odestu m , quem brevi exspecto. 5
G utta: vah! virö nön decorum est stolam gerere, praeterea
b a rb a m habeö.
Bulbus: id m inim ï m om enti est, q u o d in tenebris sum us, nönne
tibi p ersu âd ëre possum ? ecce! decem dënâriôs tibi dö.
n u n c tacë! indue stolam pallium que! stâ prope fontem 10
deae! ubi M odestus fonti a p p ro p in q u a t, dic ei verb a
suavissim a!

pallium manto vah! ¡uf!


vestim enta vestidos, ropas praeterea además
personam V ilbiae agere hacer el papel m ôm entï: m öm entum importancia
de Vilbia tenebris: tenebrae oscuridad, tinieblas
brevî en breve, dentro de un momento
Gutta, postquam stolam invitus induit, prope fontem stat. Modestus, sölus
thermäs ingressus, fo n tï appropinquat.
M odestus: V ilbia, m ea V ilbia! M odestus, fortissim us m ilitum , 15
adest.
G u tta: ö deliciae meae! veni ad më.
M odestus: q u am ra u c a est vöx tua! n u m lacrim as, quod ta rd u s
advenio?
G u tta : ita verö! tam sollicita eram . 20
M odestus: lacrim as tuas siccare possum . (Modestus ad Guttam
advenit.) d i im m ortâlës! V ilbia! b arb am habës? qu id tibi
accidit? 5!
tum Bulbus Modestum in fontem dêicit. Vilbia, thermas ingressa, ubi clämöres
audivit, prope iânuam perterrita manet. 25
M odestus: pereô! pereö! parce! parce!
B ulbus: furcifer! V ilb iam m eam , q u am valdë am ö, auferre
audës? n u n c m ihi facile est të interficere.
M odestus: reddö tibi V ilbiam . nön am ö V ilbiam . eam â të auferre
nön ausim . nöll m ë innocentem interficere. V ilb iam 30
flocci nön faciö.
Vilbia, simulatque haec audïvit, ïràta fo n tï appropinquat. Modestum
vitupemre incipit.
V ilbia: m ë flocci nön facis? ö hom inem ignavum ! ego ip sa të
dilan iare velim. 35
B ulbus: m ea V ilbia, victoribus deco ru m est victis parcere.
V ilbia: m i B ulbe, dëliciae m eae, m iserrim a sum! longe erravi.
B ulbus: noli lacrim are! ego të cü räre possum .
V ilbia: ö Bulbe! ö su sp iriu m meum!
Bulbus et Vilbia domum redeunt. Gutta stolampalliumque exuit, denäriös laetê 40
numerat. Modestus êfonte së extrahit et madidus abit.

siccare secar
auferre quitar, robar
longe errâvï: longe errare cometer un gran error
exuit: exuere quitarse, despojarse
Gramática

1 O b serv a aten tam en te los ejem plos-siguientes:


hom o ingeniï p râv ï Hombre de carácter malvado.
fem ina m agn ae dignitatis M ujer de gran prestigio.

E n cad a uno de estos ejem plos, los sustantivos «homo» o


«fem ina» v an descritos por u n su stan tiv o y u n adjetivo en
genitivo.

2 G om o has podido co n statar estas expresiones sirven p ara


describir sobre todo a personas:
puella m agnae p ru d en tiae Muchacha de gran prudencia
o muchacha muy prudente.
vir sum m ae virtütis Hombre de extraordinario valor
u hombre muy vàtkjite.

3 A q u í tienes m ás ejemplos:
vir m agnae aucto ritatis fab u la h u iu s m odi
hom ö m inim ae p rü d en tiae iuvenis ingenii optim i
vir octögintä an n ö ru m p u ella m axim ae calliditatis
Escena 22
Ejercicios

1 O b serv a aten tam en te la form a y el significado de los ad jeti­


vos y adverbios siguientes y di el significado de los que
están sin traducir:

brevis corto, breve brev iter brevemente


feröx feroz ferociter ferozmente
cömis afable cöm iter
levis leviter ligeramente, levemente
suavis dulce suâviter
celer celeriter rápidamente
crùdëlis cruel crü d ëliter
mollis suave, blando m olliter
pär p a rite r igualmente
dïligëns diligente diligenter
neglegëns neglegenter descuidadamente
p rüdëns prudente p rü d e n te r
au d äx audaz a u d ac ter
D i el significado de los adverbios siguientes:
fideliter, fortiter, lïb erâliter, sapienter, insolenter

2 C om pleta estas oraciones con la p a la b ra correcta y tra d ú ­


celas:
1 M odestus per viäs .......... am b u lab at, puellas quaerens.
(oppidi, oppido)
2 G u tta, vir benignus, a u x i liu m .......... saepe d ab at, (am ïcï,
amïcô)
3 R u b ria, quae in ta b e rn a l a b ö r ä b a t , .......... v ïnum obtulit.
(iuvenis, iuvenï)
4 in vïllâ .......... , tu rb a ingens conveniebat, (haruspicis,
haruspici)
5 ta b e r n a r iu s .......... m u ltas rës pretiosas ostendit, (an cillaru m ,
ancillis)
6 dea Sülis p re c ë s .......... au d ïre solëbat. (aegrotorum , aegrotis)
7 centuriö gladiös h a s tä s q u e .......... inspicere coepit, (m ilitum ,
m ilitibus)
8 caupo pessim um vinum .......... p raeb e b at, (hospitum ,
hospitibus)

3 C onstruye seis oraciones latin as utilizan d o las p alab ras que


se te ofrecen en la relación que viene debajo. A lgunas de ellas
co n ten d rán cu atro p alab ras, otras sólo tres y o tras p ro b ab le­
m ente dos. E scribe cad a oración y a contin u ació n tradúcela.
P or ejemplo:
p u e r senï poculum trad id it.
E l niño entregó la copa al anciano.
cïvës agricolam salü tâv ëru n t.
Los ciudadanos saludaron al agricultor.
n au tas vídit.
Vio a los marineros.

nominativos acusativos dativos verbos


servus p ecüniam ancillis vïdit
serví equös fabrö v ïd ëru n t
g lad iato r dom inum iuvenibus trad id it
gladiatores n au tas centurioni tra d id e ru n t
cïvis leönem hom inibus interfecit
cïvës gem m äs senï interfecërunt
fem ina agricolam sp ectato rib u s obtulit
fem inae librös m edicö o b tu leru n t
p u er m ilitem am ïcïs salútávit
p u eri poculum rëgï salü tâv ëru n t
Magia e imprecaciones
C uando se están realizando excavaciones en los yacim ientos
religiosos rom anos, los arqueólogos suelen encontrarse a veces
unas lam inillas de plom o o de peltre con u n a inscripción que con­
tiene u n a im precación. E n latín se llam an «dëfîxiônës». M uchos
rom anos creían que era posible hacer recaer u n a m aldición sobre
u n enem igo personal encom endándolo a los dioses de esta m anera.
En B ritania tam bién se han encontrado muchas «defixiones».
E ntre ellas, por ejemplo, tenemos una dedicada por un individuo al
que habían vapuleado los m iem bros de una banda. En otra, u n a
m ujer maldice a alguien que la había acusado en falso de envenenar
a su m arido. O tras m uchas van dirigidas contra los ladrones.
L a m a n era de h acer u n a «defixio» co n tra alguien era la si­
guiente: se escribían en u n a lam in illa el nom bre del ofensor y los
detalles de la ofensa así com o el castigo deseado. L a lá m in a se
fijaba luego con un clavo g ran d e a u n a tu m b a o se a rro ja b a a un
pozo o a u n a fuente. P a ra h ace rla m ás m isteriosa se solía escribir
el no m b re de derecha a izq u ierd a y se a ñ ad ían tam b ién p a ra
im p resio n ar unas p alab ras m ágicas que al p arecer no ten ían sen ­
tido: B E S C U , B E R E B E S C U , B A ZA G R A . A veces en contram os
en las lám inas u n a figura to scam ente d ib u jad a, como la que te n e­
mos en la p ág in a siguiente. E sta rep resen ta a u n a especie de
dem onio b arb ad o que p o rta u n a u rn a y u n a an to rch a, que eran
sím bolos de la m uerte. L a b a rc a en la que éste va de pie quizás
represente a la de C aro n te, el b arq u ero del Infierno, que se d ed i­
cab a a p a sa r las alm as de los m uertos al otro lado del río Estige.
El contenido de la inscripción puede ser m uy sim ple, p o r
ejem plo: «L a dedico a...» seguido del n o m b re de la p re su n ta víc­
tim a. Pero a veces p u ed e re su lta r ferozm ente elocuente, com o
ésta: «¡O jalá se apo d ere de los m iem bros de ella u n a fiebre a b ra ­
sad o ra, le m ate el alm a y el corazón! ¡O h dioses del Infierno,
m ach acad le y q u e b ra n ta d le los huesos, asfixiadla, p erm itid que
se le retu e rzan los huesos y se le h ag an añicos - p h rix , phrox».
Q uizás nos p arezca extraño' que se p u d ie ra u sa r la religión
p a ra cau sar daño a los dem ás de u n a m a n e ra ta n directa y m alé­
vola, pero los rom anos eran propensos a con sid erar a sus dioses
como aliados en la lu ch a p o r la existencia. A sí que, cuando p re­
ten d ían cau sar dañ o a u n enem igo, co n sid erab an n a tu ra l y co­
rrecto acu d ir a la poderosa ay u d a de los dioses.

/ (iV B íy
/ ptiftíy

STÆJ
,I etweüty
\

Tl&tw
Escena 22

Lista de control del vocabulario


ad ep tu s, ad ep ta, a d ep tu m - habiendo recibido, habiendo obtenido
am or, am óris - amor
aureus, au rea, au reu m - áureo, de oro
avide - ávidamente
caelum , caelï - cielo
dëcipiô, dëcipere, dëcëpï, dëceptus - engañar, burlar
dïrus, dira, d ïru m - horrible, terrible
dissentio, dissentire, dissënsî - disentir
ëligô, ëligere, ëlëgï, ëlëctus - elegir, escoger
exitium , exitiî - ruina, destrucción
fundó, fundere, füdï, füsus - derramar, verter
hostis, hostis - enemigo
iactö, iactäre, iactâvï, ia ctätu s - arrojar
incipiö, incipere, incëpï, in cep tu s - comenzar
ingressus, ingressa, ingressum - habiendo entrado
inició, inicere, iniècï, iniectus - lanzar
lacrim a, lacrim ae - lágrima
m inim us, m inim a, m in im u m - muy pequeño, mínimo
m olestus, m olesta, m olestum - molesto, desagradable
m oneó, m onëre, m onuï, m o n itu s - advertir, aconsejar
parco, parcere, p ep ercï - perdonar, respetar, ahorrar
p recatu s, p recäta, p reca tu m - habiendo suplicado
p rü d e n tia , p rü d e n tia e - prudencia, buen sentido
q u an tu s, q u an ta, q u a n tu m - qué grande
quö m odo? - ¿cómo?
tard u s, ta rd a , ta rd u m - retrasado, con retraso, tardío
tü tus, tü ta, tü tu m - seguro, a salvo
verbum , v erbí - palabra
virtüs, virtütis - valor
vîtô, vitare, vîtâvî, v îtâtu s - evitar
Escena 23

haruspex
in thermis
I
pro p e therm âs erat tem plum , ä fabris C o g id u b n i aedificatum , in
höc tem plo aegroti d eam Sülem ad o rare solëbant. rëx C og id u b n u s
cum m ultis princip ib u s servisque p ro tem pló sedëbat. Q u in tu s
prope sellam rëgis stab at, rëgem prïncipësque m anus m ilitu m
custôdiëbat. pro tem pló erat a ra ingëns, q u am om nës asp iciëb an t. 5
M em or, togam p raetex tam gerëns, p ro p e äram stäb at.
duo sacerdôtës, ag n am n ig ram düçentës, ad âram p rôcessërunt.
po stq u am rëx signum ded it, ün u s sacerdos agnam sacrificavit,
deinde M em or, q u i iam trem ëb at sü d äb atq u e , alteri sacerd o ti dixit,
‘iubeô të öm ina inspicere, dic m ihi: qu id vidës?’ 10
sacerdos, p o stq u am iecur agnae inspexit, anxius,
‘iecur est liv id u m ’, in quit, ‘n ö n n e hoc m ortem significat? nö n n e
m ortem viri clari significat?’
/ M em or, qui p erte rritu s p allëscëbat, sacerdoti respondit,
‘m inim ë! dea Sülis, q u ae precës aegro to ru m au d ire solet, nobis 15
öm ina o p tim a m isit.’
haec verba locutus, ad C o g id u b n u m së v ertit et clam avit,
‘öm ina su n t optim a! ö m in a tibi rem edium m irabile significant,
quod dea Sülis M in erv a tibi fav et.’
tu m rëgem ac prïncipës M em o r in ap o d y tëriu m düxit. 20

m anus m ilitum grupo de soldados


aspiciebant: aspicere contemplar
praetextam : praetextus qué tiene una franja púrpura en el borde
agnam : agna cordera
öm ina presagios, augurios
iecur hígado
lívidum : lívidus lívido, amoratado
significat: significare querer decir, indicar, significar
pallëscëbat: pallëscere palidecer
ac y
II
deinde om nës in eam p arte m th e rm aru m in trâ v ë ru n t, ubi balneum
m axim um erat. Q u in tu s, prïncipës secütus, circum spectavit et
atto n itu s dixit,
‘hae th erm ae m aiôrës su n t q u am th erm ae P om pëiânae!’
serví cum m ag n ä difficultate C o g id u b n u m in baln eu m dëm ittere 5
coepërunt. m axim us clam or erat, rëx p rin cip ib u s m a n d a ta d ab at.
prïncipës libertos suös v itu p eräb an t, lib erti servös.
tandem rëx, ë balneo ëgressus, v estim enta, qu ae servi tulerant,
induit, tu m om nës fonti sacrö ap p ro p in q u a v eru n t.
‘ubi est poculum ?’ rogavit C ogidubnus. ‘nobis decorum est 10
aq u am sacram bibere, aq u a est am ara, sed rem edium p o te n tis-
sim u m .’

secütus habiendo seguido


difficultate: difficultas dificultad
dëm ittere hacer bajar
am ära: am ärus amargo
h aec v erba locütus, rëx ad fontem sacru m processit. C ephalus,
q ui anxius trem ëb at, p rope fontem stab at, poculum o rn atissim u m
tenëns. rëgï pöculum obtulit, rëx pöculum ad la b ra sustulit, su b itö 15
Q u ïn tu s, pöculum conspicatus, m an u m rëgis p rën sâv it et cläm ävit,
‘nôlï bibere! hoc est pöculum v en ën âtu m . pöculum huius m odi in
u rb e A lexandria v ïd ï.’
‘longë e rra s’, resp o n d it rëx. ‘nëm ô m ihi nocëre vult. nëm ô
u m q u a m m ortem m ihi p a ra re te m p tav it.’ 20
‘rëx sum m ae virtü tis es’, resp o n d it Q u ïn tu s. ‘sed, q u am q u am
n ü llu m periculum tim ës, tu tiu s est tibi vërum scïre. pöculum
inspicere velim, d a m ihi!’
tu m pöculum Q u ïn tu s inspicere coepit. C ep h alu s tam en
pöculum ë m anibus Q u ïn tï rap ere tem p tab at, m ax im a p ars 25
sp ectato ru m sta b a t im m ota, sed D um norix, princeps R ëgnënsium ,
saeviëbat ta m q u am leö furëns. pöculum ra p u it et C ephalö obtulit.
‘facile est nôbïs vëru m cognoscere’, cläm ävit. ‘iubeô të pöculum
h au rire, n u m aq u am bibere tim ës?’
C ephalus pöculum h au rire nöluit, et ad g en u a rëgis p ro cu b u it. 30
rëx im m ötus stäb at. cëterï prïncipës lib ertu m frü strä resistentem
p rën sâv ëru n t. C ephalus, ä p rin cip ib u s coäctus, venënum h ausit,
deinde, vehem enter trem ëns, gem itum ingentem ded it et m o rtu u s
p rocubuit.

lab ra labios
prënsâvit: prënsâre agarrar, asir
genua rodillas
coäctus: cögere

Hígado de bronce en el que están señaladas las distintas zonas que


debía examinar el harúspice.
epistula Cephali
p o stq u a m C e p h a lu s p eriit, servu s eiu s rëg ï e p istu la m trad id it, â
C e p h a lö ip so scrip tam :
‘rëx C o g id u b n e , in m a x im ö p ericu lo es. M e m o r in sa n it, m ortem
tu a m cu p it, iu ssit m ë rem efficere, in v itu s M e m o r i p arui, fortasse
m ih i n on crëd is. sed tötam rem tibi närräre v elim . 5
ubi tü ad häs th erm äs ad v ën istï, re m ed iu m q u a eren s, M e m o r m ë
ad v illa m su a m a rcessiv it, v illa m in g ressu s, M e m o re m p erterritum
in v ë n ï. a tto n itu s eram , n u m q u a m M e m o r e m ad eö p erterritum
v id era m . M e m o r m ih i,
“Im p er a to r m o rtem C o g id u b n i c u p it” , in q u it, “iu b eö të h an c 10
rem a d m in istra re, iu b e ö të v en en u m p aräre. tibi n ece sse est eum
in terficere. C o g id u b n u s en im est h o m ö in g e n ii p r a v i.”
M e m o r i resp o n d i,
“lo n g ë erräs. C o g id u b n u s est vir in g e n ii o p tim i, tä lem rem facere
n ö lö .” 15
M e m o r ira tu s m ih i resp on d it,
“sceleste! lib ertu s m eu s es, et servu s m e u s eras, të lib era v i et
m u lta m p e c ü n ia m d ed i, m a n d a ta m e a facere d ëb ës. cür m ihi
o b sta s? ”
rëx C o g id u b n e , d iü recü sâ v i o b stin a tu s, d iü b en eficia tua 20
co m m em o r a v i, ta n d em M e m o r cu sto d em a rcessiv it, q u i më
verb era v it, ä cu stö d e p a en e in terfectu s, M e m o r i ta n d em cessi.
ad c a sa m m e a m regressu s, v e n ë n u m in v itu s p aravi, scrip si tam en
h a n c ep istu la m et servô fid ëlï tradidi, iu ssi serv u m tib i ep istu la m
tradere, v e n ia m p etö , q u a m q u a m fa cin u s sc e le stu m p aravi. M e m o r 25
n o cën s est. M e m o r c o ë g it m ë h a n c rem efficere. M em o rem , n ön m ë,
p ü n ïre d ë b ë s .’

ïnsanit: ïnsânîre estar loco


beneficia favores
facinus crimen, atentado
coëgit: cögere obligar, forzar
Escena 23

Gramática
1 Y a te has en co n trad o el p lu ra l de nom bres neu tro s como
‘n o m en ’ y ‘te m p lu m ’:
su n t m u lta templa in h äc urbe.
Hay machos templos en esta ciudad.

libertus nómina p rín cip u m recitavit.


E l liberto leyó en voz alta los nombres de los jefes.

2 O b serv a aten tam en te el nom inativo y el acusativo de los


nom bres neutros siguientes:
singular plural
nominativo acusativo nominativo acusativo
2.a declinación tem p lu m tem p lu m tem pla tem p la
aedificium aedificium aedificia aedificia
3 .a declinación nöm en nöm en nöm ina n ö m in a
cap u t cap u t cap ita cap ita
m are m are m aria m a ria

3 A quí tienes algunos ejem plos más:


1 aedificium e ra t splendidissim um .
2 ubi haec v erb a au divit, M em o r tacebat.
3 felês cap u t hom inis räsit.
4 C ephalus consilium subito cëpit.
5 haec cubicula su n t sordidissim a.
6 servi pocula ad principes tu leru n t.
Escena 23
U n a vez leída esta historia, contesta a las p reg u n ta s del final.

Britannia perdomita
Salvius cum Memore anxius colloquium habet, servus ingressus ad Memorem
currit.
servus: dom ine, rëx C og id u b n u s hüc venit, rëx togam
p raetex tam ö rn äm e n taq u e gerit, m ag n u m n u m eru m
m ïlitum sëcum dücit. 5
M em or: rëx m ïlitës hüc dücit? togam p raetex tam gerit?
Salvius: C ogidubnus, nös suspicatus, u ltio n em petit. M em or,
tibi necesse est më ad iuväre. nös enim R öm äni
sum us, C ogidubnus b arb aru s.
(intrat Cogidubnus. in manibus epistulam tenet, ä Cephalö ίο
scriptam.)
C ogidubnus: M em or, tü illäs insidias parâv istï. tü iussistï
C ep h alu m v enënum co m p arare et m ë necare, sed
C ephalu s, libertus tuus, m ihi om n ia patefecit.
M em or: C ogidubne, id quod dicis, a b su rd u m est. m o rtu u s est 15
C ephalus.
perdom ita: perdom itus subyugado, sometido
suspicatus habiendo sospechado de
ultiönem : ultiö venganza
patefecit: patefacere revelar
absurdum : absurdus absurda, disparatado
C o g id u b n u s: C e p h a lu s h o m ö m a g n a e p rü d e n tia e erat, tib i n ön
cred id it, in v itu s tib i p aru it, sim u la e m a n d a ta ista
d ed isti, scr ip sit C e p h a lu s ep istu la m in q u ä o m n ia
p a tefecit, serv u s, ä C e p h a lö m issu s, e p istu la m m ih i 20
tulit.
M em or: ep istu la falsa est, servu s m e n d ä cissim u s.
C o g id u b n u s: tü, n ö n serv u s, es m e n d a x , servu s en im , m u lta
to rm en ta p a ssu s, in e a d em se n te n tia m a n sit.
S alviu s: C o g id u b n e, cü r m ïlitës h ü c d üxistï? 25
C o g id u b n u s: M e m o re m ë cü râ th erm â ru m ia m d ëm ô v ï.
M em or: q u id dïcis? tü m ë d ëm ô v istï? in n o cën s su m . S a lv - . . .
S a lviu s: rëx C o g id u b n e , q u id fecistï? tü, q u ï b arb aru s es,
h a ru sp ice m R ö m ä n u m d ëm o v ëre au dës? n im iu m
audës! tü, su m m ô s h on ôrës â n ô b ïs a d ep tu s, 30
n u m q u a m c o n te n tu s fu istï. n ös d iü v e x â v istï. n u n c
d ën iq u e, cu m m ïlitib u s h ü c in g r essu s, p erfid ia m
ap ertë o ste n d is. Im p er a to r D o m itia n u s, a rro g a n tia m
tu a m d iü p a ssu s, ad m ë ep istu la m n ü p er m ïsit. in h ä c
e p istu lä iu ssit m ë rëg n u m tu u m o ccu p ä re. iu b e ö të 35
igitu r ad a u la m sta tim redire.
C o g id u b n u s: ën iü stitia R öm än a! ën fidës! n ü llï p erfid iôrës su n t
/ q u a m R ô m â n ï. stu ltissim u s fuï, q u od R ô m â n ïs a d h ü c
crëd id ï. a m ïcô s m eôs p rôd id ï; rëgn u m m e u m â m ïsï.
ö lim , â R ô m â n ïs d ë c e p tu s, o rn a m e n ta h o n ô r ë sq u e 40
R ô m â n ô s a cc ëp ï. h o d ië ista o rn a m e n ta , m ih i ä
R ô m â n ïs d a ta , h u m ï ia ciô . S a lv ï, m itte n ü n tiu m ad
istu m Im p er ä tö rem , ‘n ös C o g id u b n u m ta n d em
v ïcim u s. B rita n n ia p erd o m ita e s t.’
{senex, haec locütus, lente per iänuam exit. ) 45

falsa: falsus falso occupäre apoderarse de, ocupar


torm enta tortura ën iüstitia! ¡he ahí la justicia!
passus habiendo sufrido fidës lealtad, formalidad
eâdem la misma perfidiôrës: perfidus pérfido, desleal
dëmôvï: dëm ovëre destituir adhüc hasta ahora
perfidiam : perfidia perfidia prôdidï: prödere traicionar
apertë a las claras, abiertamente vïcimus: vincere vencer
rëgnum reino
1 G uando M ém or y Salvio tienen noticias de la llegada de Cogi-
dubno, ¿piensan éstos que es u n a visita de ru tin a o u n a visita
especial? ¿Q ué es lo que los hace p en sar de ese modo?
2 ¿Q ué razón aduce Salvio p a ra decir que M ém o r debe a y u d a r­
le frente a C ogidubno?
3 ¿Gómo h a descubierto C ogidubno el com plot p a ra envene­
narlo?
4 ¿Q ué m ed id a h a tom ado C ogidubno co n tra M ém or? ¿Es o no
u n a m e d id a prudente?
5 ¿Q ué p a la b ra de la línea 29 usa Salvio en oposición a « barba-
rus» de la línea 28?
6 ¿Q ué órdenes dice Salvio que h a recibido recientem ente? ¿De
quién provienen esas órdenes?
7 ¿Por qué C ogidubno arro ja al suelo sus «ornam enta»?

Ejercicios
1 O b serv a con atención la form a y el significado de los nom bres
y de los verbos siguientes y di el significado de las p alab ras
que no lo tienen. Los verbos están en infinitivo; en algunos
de ellos se ofrece tam bién, entre p arén tesis, el p articipio p e r­
fecto pasivo.
aräre arar a rá to r arador, labrador
pingere (pictus) pintar p icto r pintor
vincere (victus) vencer victor
em ere (em ptus) êm p to r comprador
p raec u rre re correr delante p raecu rso r
dücere (ductus) conducir du cto r
legere (lectus) lector lector
g u b ern are pilotar g u b ern ato r
am äre amar am ato r
spectare sp ectato r
favere fau to r ( que se
escribía en latín arcaico «favitor»)
D i el significado de los nom bres siguientes:
defensor, o p p u g n ato r, venditor, saltato r, p ro d ito r
2 C om pleta estas oraciones con la p alab ra correcta y tradúcelas:
1 nös ancillae fessae sum us; sem per in v ï l l â ..... (laböräm us,
labörätis, lab o ran t)
2 ‘quid faciunt illï servi?’ ‘saxa ad p la u s tr u m ...... ’ (ferim us,
fertis, ferunt)
3 filius m eus vôbîs g râtiâs agere vult, q u o d m ë ...... (serv a­
vim us, servavistis, servaverunt)
4 q u a m q u a m pro p e ära m ......, sacrificium videre nön p o te­
ram us. (stab am u s, stab atis, stab an t)
5 ubi prïncipës fontï ......, C ep h alu s processit, p ö cu lu m te-
nëns. (ap p ro p in q u a b am u s, ap p ro p in q u a b atis, a p p ro p in ­
q u ab an t)
6 in m axim o periculo estis, q u o d filium rëgis ...... (interfeci­
m us, interfecistis, interfecerunt)
7 nös, qui fontem sacru m n u m q u a m ......, ad th erm as cum
rëge ire cupiëbâm us. (videram us, videratis, v id eran t)
8 dom ini no stri su n t benigni; nobis sem per satis cibi ......
(praebem us, praeb etis, p raeb en t)

T ra d u c e los verbos de la colum na de la izq u ierd a y luego,


poniendo en esa m ism a p erso n a y nú m ero el verbo que está
en tre paréntesis, form a u n a frase con éste últim o y el in finiti­
vo de aquéllos. V uelve a trad u c ir. P or ejemplo:
respondëm us. (volo) P asa a: respondere volum us.
Respondemos. Queremos responder.
festinat. (dëbeô) P asa a: festinare débet.
Se da prisa. Debe darse prisa.
Los presentes de «volö» y de «possum » los tienes en la pág.
174 (S uplem ento L ingüístico); «dëbeô» es un verbo reg u la r
de la 2.a conjugación com o «doceö» (ve el S uplem ento
Lingüístico, p. 170).
1 dorm itis. (dëbeô)
2 sedëm us. (volö)
3 pu g n at. (possum )
4 lab ö ran t. (dëbeô)
5 revenim us. (possum )
6 nu m navigas? (volö)
4 C o m p leta cad a u n a de estas oraciones con el p articip io más
ap ro p iad o de los que se te ofrecen en la relación y luego tra ­
dúcelas:
locütus, ingressus, m issus, excitatus, su p eratu s
1 C ogidubnus, haec v e r b a .......... , ab au lä discessit.
2 n ü n tiu s, ab am ïcîs m e ïs .......... , epistu lam m ihi tradidit.
3 fur, v illa m .......... , cautë circum spectavit.
4 B ulbus, ä M o d e s tö .......... , sub m ënsâ iacëbat.
5 haruspex, ä C e p h a lö .......... , invitus ë lectö surrëxit.

La religion romana
Las n arracio n es de las E scenas 22 y 23 h a n hecho referencia
a dos circunstancias concretas en las que la religión desem peñaba
un papel im p o rtan te en la vida del rom ano. E n la E scena 22, Bul­
bo p reten d ía obtener la ay u d a de los dioses contra su enemigo
M odesto por m edio de u n a «defixio»; en la 23, M ém or desem peña­
ba sus obligaciones de harúspice, o adivino, dirigiendo una cere­
m onia de sacrificio y ordenando el exam en de las en trañas de la
víctim a. Este era uno de los procedim ientos que utilizaban los ro­
m anos p a ra tra ta r de predecir el futuro y p a ra descubrir los desig­
nios que les d ep ara rían los dioses. El enferm o que ab rig ab a la
esperanza de curarse, el general que se disponía a afrontar una
b atalla y el m ercader que estaba a p u n to de em prender un largo
viaje de negocios, todos ellos solían consultar a un harúspice p ara
tra ta r de descubrir las posibilidades de salir con éxito en su trance.
E ntonces se sacrificaba u n an im al al dios o diosa correspon­
diente; se ten ía la esp eran za de que esto a g ra d a ra a dicha divini­
dad y la in d u jera a co n tem p lar favorablem ente al a u to r del sacri­
ficio. El harúspice y sus ayudantes debían observar todo el proceso
cuidadosam ente: la form a de desplom arse de la víctim a, el hum o
y las llam as desprendidos p o r los trozos de la m ism a quem ados
en el fuego del a lta r y, sobre todo, el exam en de las en trañ as del
anim al, especialm ente el hígado. T ra ta b a n de b u scar alg u n a ca­
racterística del m ism o, en lo referente a tam añ o o configuración,
que resu ltara inusual. T am b ién ob serv ab an su color y su tex tu ra,
y si ten ía o no m an ch as en la superficie. Luego in te rp re ta b a n lo
que h ab ía n descubierto en él y an u n ciab an a la p erso n a que ofre­
cía el sacrificio si los signos de los dioses eran o no favorables.
T ales tentativas p o r d escu b rir el fu tu ro recibían el n o m b re de
adivinación. O tro tipo de adivinación lo p o n ían en p ráctica otros
sacerdotes llam ados augures que fu n d am e n tab an sus p rediccio­
nes en la observación del vuelo de las aves. Estos sacerdotes de­
b ían observar la dirección de su vuelo, si vo lab an ju n ta s o se p a ra ­
das, o la clase de aves que eran e incluso los ruidos que hacían.
L a religión ro m an a en ce rra b a otras m uchas creencias, cos­
tu m b res y cerem onias, p ro d u cto de su desarrollo a lo largo de
m uchos siglos. Los rom anos antiguos, al igual que m uchos p u e ­
blos prim itivos, creían que todas las cosas estab an co n troladas
p o r espíritus a los que ellos llam aro n «nüm ina». Estos prim eros
rom anos h ab ía n con tem p lad o el fuego y h ab ían q u ed ad o a te rra ­
dos, p o r su po d er a b ra sa d o r y d estru cto r, e im presionados p o r­
que sim u ltán eam en te servía p a ra cocinar, protegerse del frío y
alum brarse. H a b ía n exp erim en tad o asim ism o la sucesión in a lte ­
rable del día y de la noche y de las estaciones del año, pero eran
incapaces de explicar sus causas científicam ente. P o r eso no es
de e x tra ñ ar que creyeran q u e el p o d er de los «num ina» era algo
que ac tu a b a sobre la v id a de las p ersonas e in m ed iatam en te ca­
yeron en la cu en ta de que era im p o rtan te que los «num ina» u tili­
z a ra n su po d er de actu ació n p a ra h acer el bien m ejor que p a ra
cau sar daño. P or este m otivo los rom anos prim itivos los ag asaja­
b an con ofrendas de alim entos y de vino. E n épocas señaladas
del año, tales como la siem bra, o la recolección, se m a ta b a un
an im al y se ofrecía en sacrificio a los «num ina». D e este m odo se
fueron desarrollan d o cerem onias y ritu ales en d eterm in ad as épo­
cas del año y las com unidades com enzaron poco a poco a elab o ­
ra r calendarios que las reco rd aran .
C u an d o los rom anos en tra ro n en contacto con el m u n d o g rie­
go, com enzaron a d arse cu en ta de que sus espíritus de n a tu ra leza
un tan to indefinida eran im ag in ad o s p o r los griegos com o dioses
todopoderosos que no sólo ten ían n o m b re y configuración física
54
Escena 23
sino características h u m an as. El esp íritu ro m an o p ro tecto r de las
cosechas de cereales, llam ado precisam en te C eres, fue identifica­
do con la diosa griega D em éter, m ad re de todo alim ento vivifi­
cante. Los griegos co n tab an historias (m itos) sobre sus dioses
que servían p a ra explicar de u n a m a n era m ás viva el funciona­
m iento del m undo. P or ejem plo, decían que la hija de D em éter,
Perséfone, h a b ía sido ra p ta d a p o r su terrib le tío D is, soberano
del Infierno, y sólo se le p erm itía reg resar a la tierra d u ran te seis
meses al año. A sí fue como se utilizó un m ito p a ra explicar el
renacer de la n a tu ra leza cad a prim av era: en cu an to regresaba
Perséfone cad a año, D em éter po n ía fin a sus p enas y p erm itía
que re b ro ta ra la vid a en el cam po.
Los rom anos estuvieron tam b ién en co n tacto con los etruscos,
pueblo poderoso que vivió en la zona costera occidental del cen­
tro de Ita lia al norte de R om a. De ellos to m aro n los rom anos la
p ráctica de la adivinación, de la que hem os h ab lad o antes.
El culto a los dioses y la p ráctica de la adivinación se con­
v irtieron en los rasgos fu ndam entales de la religión estatal ro m a­
na. Los rituales y cerem onias eran organizados p o r los «cole­
gios», o cofradías, de sacerdotes y de otros funcionarios religiosos
rom anos que se en carg ab an de celeb rar fiestas y sacrificios en
nom bre del E stado. El em p erad o r rete n ía siem pre el cargo de
«Pontifex M axim us» o Sum o Pontífice. Se p re sta b a tam b ién m u ­
cha atención a los detalles del culto. H a b ía que p ro n u n c ia r co­
rrectam en te cad a p a lab ra, pues de otro m odo h a b ía que com en­
zar de nuevo to d a la cerem onia; a c tu a b a ta m b ién un flautista
p a ra ah o g ar los ruidos y los gritos que se p e n sa b a que no eran
propicios p a ra el ritu al. T o d o el que p resen ciara la cerem onia
tenía que perm an ecer inm óvil y callado, com o hace Planeo en la
historia de la E scena 17.
A p arte de estas cerem onias públicas, m uchos ciudadanos si­
guieron conservando la p ráctica del culto privado. Este incluía
ofrendas a V esta, el espíritu del h ogar, y a los lares y penates,
espíritus protectores de la fam ilia y de la d esp en sa respectiva­
m ente. T ales p rácticas eran p ro b ab lem en te m ás frecuentes en las
zonas ru rales que en la p ro p ia R om a. El cabeza de fam ilia (p ate r­
fam ilias) era el encargado de oficiar los ritos y de en to n ar las
súplicas. Incluso en estos actos religiosos h ab ía que realizarlo
todo correctam ente y m uchas oraciones rom anas están red actad as
de m anera que hub iera absoluta seguridad de que no se olvidaba
o se om itía, por error, a ningún dios. E ra tam bién im p o rtan te
dirigirse al dios o a la diosa concreta por su nom bre apropiado,
como vem os en este ejemplo sacado de u n poem a de C atulo:
T ú eres inv o cad a com o J u n o L u cin a
por las p a rtu rie n ta s en m edio del dolor,
tú eres llam ad a T riv ia poderosa
y L u n a de luz p restad a.
... que se te venere con el nom bre
que te agrade...
C atu lo se estab a dirigiendo, en realid ad , a la diosa D ian a,
pero utilizó algunas de sus otras advocaciones p a ra asegurarse
de q ue la diosa aten d ería a sus súplicas.
Los rom anos sen tían la pro p en sió n a co n tem p lar la o ra ­
ción como u n m edio p a ra solicitar de los dioses sus favores y
solían aco m p añ ar sus súplicas de prom esas de ofrendas si se les
oto rg ab a lo que ped ían . E stas prom esas se llam ab a n «vota». N o
sería exagerado decir que m uchos rom anos co n sid erab an la reli­
gión com o u n a especie de « tran sacció n com ercial» con los dioses.

Cabeza de la diosa Minerva

U n a expresión com ún de las súplicas era «do u t des» («Te doy


p a ra que m e des»).
C u an d o los rom anos llegaron a B ritan ia, se en co n traro n con
que la religión celta era m u y p arec id a a sus creencias prim itiv as
en los «num ina». Bajo la influencia ro m an a, los celtas com enza-
56
ron a identificar sus espíritus cpn los dioses rom anos, de la m ism a
m a n era que los rom anos h ab ían a d o p tad o los dioses griegos v a­
rios siglos antes. L a inscripción siguiente es un b u en ejem plo de
lo que estam os diciendo: «Peregrino, hijo de Segundo, de Tréve-
ris, a M a rte Loucecio (Loucetius) y a N em eto n a, de buen grado
y con b u en m otivo cum plió su prom esa». E n esta inscripción se
p resen ta, como vem os, al dios ro m an o M a rte y al dios celta L ou­
cecio (L oucetius) como un único dios con u n solo nom bre, exac­
tam en te igual que Sulis y M in erv a se h a b ía n convertido en una
diosa ú n ica en A qu ae Sulis. Los rom anos no in ten taro n convertir
a los celtas a la religión ro m an a. N o o b stan te, sab ían que, id en ti­
ficando a los dioses rom anos con los celtas, a le n ta ría n a los brita-
nos a ac e p ta r el dom inio ro m an o m ás fácilm ente.
O tro rasgo de la religión ro m an a que asp ira b a a fom entar la
aceptación del dom inio rom ano fue el culto al em perador. E n la
p ro p ia R om a, el culto al em p erad o r co n tab a con la d esap ro b a­
ción oficial. N o o b stan te, los pueblos de las provincias orientales
del Im p erio h ab ía n contem plado a sus reyes y a sus gobernantes
como personajes divinos y estab an asim ism o dispuestos a ren d ir
honores divinos a los em peradores rom anos. Poco a poco los ro­
m anos fueron in tro d u cien d o tam b ién esta id e a en occidente. Los
britanos y otros pueblos occidentales fueron alentados a ren d ir
culto al «genius» (espíritu p rotector) del em p erad o r, vinculado
con la diosa R om a. Se erigieron altares en h o n o r de «R om a y el
em perador». G u an d o u n em p erad o r m oría, era corrientem ente
deificado y en las provincias se solían co n stru ir tem plos en honor
del em p erad o r divinizado. U n tem plo de esta clase, el de C laudio
en C olchester, fue destru id o p o r los B ritanos antes incluso de
que se te rm in a ra de construir, d u ra n te la rebelión encabezada
por la rein a B oudica en el año 60 d. G. El h isto riad o r T ác ito nos
cu en ta p o r qué:
«El tem plo dedicado al divino em p erad o r C laudio les p arecía
a los b ritan o s el sím bolo de la etern a d om inación y los sacerdotes
escogidos p a ra él u sab an la religión com o p retex to p a ra d erro ­
ch ar sus fortunas».
N o h ay d u d a de que los b ritan o s ace p taro n a d u ras p en as el
culto al em p erad o r en los prim eros m om entos.
Lista de control de vocabulario
adm in istró, ad m in istrare, locütus, locüta, lo cü tu m -
ad m in istrav i - ocuparse de, habiendo hablado
dirigir, administrar m a n d atu m , m a n d â tï -
cêdo, cëdere, cessi - " instrucción, orden
irse, retirarse, ceder m odus, m odï - modo, manera,
clärus, clara, clärum —fam oso especie
com m em oro, com m em orare, rës huius m odï - una cosa de
com m em oravi, este tipo
com m em oratus - recordar, n im iu m - demasiado
evocar, mencionar n u m eru s, n u m erï - cantidad,
conspicatus, conspicata, número
conspicatum - habiendo ornó, o rn are, örnävi, ö rn ätu s -
observado adornar, decorar
cüra, cürae - cuidado p areó, p arère, p â ru ï - obedecer
enim - en efecto, pues potêns, gen. potentis -poderoso
erró, errare, errâvî - prävus, präva, p ravum - malvado,
equivocarse perverso
gerö, gerere, gessï, gestus - regressus,regressa, regressum -
llevar habiendo regresado
honor, honoris - honor, cargo scio, scïre, scîvï - saber
iació, iacere, iëcï, iactus - arrojar tälis, tâle - tal
im m ötus, im m öta, im m ö tu m - ta m q u a m - como
inmóvil u m q u am - alguna vez
induó, induere, ind u ï, in d ü tu s - venënum , venënï - veneno
ponerse venia, veniae - indulgencia, perdón
ingenium , ingeniï - carácter
Escena 24

fuga
in itinere

M odestus et S trÿthiô, ex oppidô A quïs Sülis ëgressï, D ëvam


eq u itab an t, in itinere ad flüm en altu m vën ëru n t, ubi erat pöns
sëm irutus. cum ad po n tem vënissent, equus tran siré nöluit.
‘equus tran sire tim e t’, in q u it M odestus. ‘S trÿthiô, tü prim us
transi!’ 5
cum S trÿthiô tränsiisset, equus tran sire etiam tum nôlëbat.
M odestus ig itu r ex equô dëscendit. cum dëscendisset, equus statim
transiit.
‘eque! redi!’ in q u it M odestus, ‘më d eseru isti.’
equus tam en in altera rip a im m otus stetit. M odestus cautissim ë 10
tran sire coepit, cum ad m edium po n tem vënisset, dëcidit pöns,
dëcidit M odestus, m ediis ex undis cläm ävit,
‘caudices, vös p on tem labefecistis.’
D ëvam a/hacia Chester sëm irutus medio derruido
altum : altus profundo labefecistis: labefacere derribar,
quebrantar, derruir
U n a vez leída esta historia, contesta a las preguntas que le siguen.

Quintus consilium capit


cum C ogidubnus tristis ïrâ tu sq u e e vïllâ M em oris exiisset, Salvius
m ïlitës q u in q u a g in ta arcessivit, eös iussit rëgem p rincipësque
R ëgnënsium com prehendere et in carcere retinëre. h ï m ïlitës, tô tu m
p er o p p id u m missï, m ox rëgem cum prin cip ib u s in v ën ëru n t. eös
statim com p reh en d ëru n t. D um n o rix tam en, ë m anibus m ïlitu m 5
ëlâpsus, p er viäs op p id ï n octü processit et Q u ïn tu m quaesïvit.
Q u ïn tô enim crëdëbat.
cubiculum Q u ïn tï ingressus, h aec dïxit:
‘am ïce, tibi crëdere possum , ad iu v ä më, ad iu v ä C o g id u b n u m .
paucïs R ôm ânïs crëdô; p lü rim ï su n t perfidï. nëm ô quidem perfidior ίο
est q u am iste Salvius q u ï C o g id u b n u m interficere n ü p e r tem p tav it,
n u n c C ogidubnus, â m ïlitibus Salviï com prehënsus, in carcere iacet.
Salvius crïm en m aiestâtis in eum ïnferre cupit, rëx, in carcere
inclüsus, om nïnô dë vïtâ su a dëspërat.
‘tü tam en es vir sum m ae virtu tis m agnaeque p rü d en tiae. 15
q u a m q u a m Salvius p otentissim us et infestissim us est, nôlï rëgem
dëserere. nôlï eum , ab hom ine scelesto o p p u g n atu m , relinquere, tü
an teä eum servavisti, nönne iteru m serväre potes?’
cum D um norix h aec dixisset, Q u ïn tu s rem sëcum anxius
cogitabat, auxilium C o gidubnö ferre volëbat, quod eum v aldë 20
dïligëbat; sed rës difficillim a erat, subito consilium cëpit.
‘nôlï dëspërâre!’ exclam avit, ‘rëgï auxilium ferré possum us, han c
rem ad lëgâtum G n aeu m Iü liu m A gricolam clam referre dëbëm us.
itaq u e nôbïs festin an d u m est ad ultim as p artës B ritan n iae ubi
A gricola bellum gerit, eï v ëra p atefacere possum us. A gricola sölus 25
Salviö o bstare potest, quod su m m am p o testatem in B ritan n ia
h ab et, n u n c nobis hinc effugiendum est.’
D um norix, cum h aec audivisset, consilium au d âx m agnopere
laudavit, tu m Q u ïn tu s servum fidissim um arcessivit, cui m a n d a ta
dedit, servus exiit, m ox regressus, cibum sex d iëru m Q u ïn tô et 30
62
D um norigi trad id it, illï, ê vîllâ ëlâpsï, p er viâs désertas cautë
prôcessërunt.
vïllam M em oris p raetereu n tes, Q u ïn tu s et D u m n o rix duös equôs
cônspexërunt, ad p âlu m dëligâtôs. Q u ïn tu s, q u ï fü rtu m com m ittere
nôlëbat, haesitavit. 35
D um n o rix rïdëns ‘nôlï h aesitare’, in q u it, ‘h ï su n t eq u ï S alviï.’
Q u ïn tu s et D um n o rix equôs cô n scen d ëru n t et ad ultim as partës
ïnsulae ab iëru n t.

carcere: carcer prisión, cárcel potestatem : potestas poder


ëlâpsus habiendo escapado m agnopere grandemente, mucho
quidem ciertamente, sin duda fidissimum : fidus leal, fie l
crimen maiestätis crimen de lesa majestad diërum : diës día
Inferre echar, presentar, llevar p raetereuntës : praeterire pasar por
inclüsus encerrado delante de
om nînô completamente pälum : pälus poste, estaca
sëcum ... cögitäbat meditaba fürtum robo, hurto
diligebat: diligere apreciar, considerar com m ittere cometer
nobis festinandum est debemos ir a haesitavit: haesitare dudar, vacilar
toda prisa cônscendërunt: conscendere montar,
ultim äs: ultim us más lejano subir
bellum gerit: bellum gerere hacer
la guerra

1 ¿C uántos soldados hace venir Salvio? ¿Q ué les o rd en a que


hagan?
2 ¿Q ué príncipe b ritan o logra escapar? E ste b usca la ay u d a de
alguien. ¿De quién? ¿Por qué?
3 ¿Q ué otras m edidas pretende tom ar Salvio contra Cogidubno?
4 ¿A qué hechos se está refiriendo D ú m n o rix cu an d o dice «tü
an tea eum servavisti» (líneas 17-18)?
5 ¿Q ué sugiere Q uinto? ¿Por qué pien sa que A grícola puede
d etener a Salvio?
6 ¿P ara cuántos días llevaban com ida Q u in to y D úm norix?
¿Cóm o se hicieron de caballos?
7 ¿Por qué Q u in to apoya a u n rey y a u n prín cip e b ritan o s en
lu g a r de ap o y ar a su co m p atrio ta Salvio?
Gramática
1 O b serv a con aten ció n las oraciones siguientes:
cum M odestus ad p o n tem advenisset, equus constitit.
Habiendo llegado Modesto al puente, el caballo se detuvo.
cum coquus om nia paravisset, m ercato r am ïcôs in triclin iu m
düxit.
Habiéndolo preparado todo el cocinero (o «Cuando el cocinero lo había
preparado todo», etc.) el mercader condujo a sus amigos al triclinio.
E l tiem po de los verbos que están en n eg rita es el pretérito
pluscuamperfecto de subjuntivo.

2 E ste tiem po se usa m ucho precedido de la conjunción «cum »


(«cum » histórico o n arrativ o ). Se p u ed e tra d u c ir p o r geru n d io
com puesto o p o r «cuando», «después que», etc. (según con­
texto) .
3 A q u í tienes otros ejemplos:
1 cum rëx exiisset, Salvius m ilites ad sé vocävit.
2 cum gladiatores leonem interfecissent, spectätöres
p lauserunt.
3 cum dom inus h aec m a n d a ta dedisset, fabrï ad au lam
redierunt.
4 fürës, cum cu b icu lu m in trav issen t, ta citi circum spectä-
verunt.
4 T odos los ejem plos anteriores contienen u n pretérito pluscuam­
perfecto de subjuntivo. C o m p a ra las form as de este tiem po con
las del p retérito pluscuam perfecto de indicativo.

p t.0pluscuamperfecto pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo


indicativo
3.apers. singular 3.apers. sing. 3 .apers. plural
träx e rat trax isset trax issen t
am b u lav erat am b u lav isset am bu lav issen t
d o rm iv erat dorm ivisset dorm ivissent
voluerat voluisset voluissent
fu erat fuisset fuissent
Salvius consilium cognoscit
postridie m ilites D um norigem p er o p p id u m q u a e rë b a n t. cum eum
n u sq u am invenire potuissent, rem d en iq u e Salviö n ü n tiâv ëru n t.
ille, cum dë fugä D um norigis cognóvisset, v eh em en ter saeviëbat;
om nës m ïlitës, q u ï D u m norigem custo d iv eran t, poenas dare iussit.
Q u ïn tu m q u oque quaesivit; invenire tam en nön p oterat, tum 5
B elim icum , principem C an tico ru m , arcessivit.
‘B elim ice’, in q u it, ‘iste D um n o rix ë m an ib u s meis effugit; abest
quoque Q u ïn tu s C aecilius, neque D um norigi n eq u e Q u ïn tô crëdô.
Q u ïn tu s enim saepe D um norigi favëbat, saepe cum eö colloquium
h ab ëb at. I nunc; düc m ïlitës tëcum ; illös q u aere in om nibus p artib u s 10

nusquam en ninguna parte fuga: fuga huida 1 : ïre ir


o p p id i, q u a ere servös q u o q u e eöru m . facile est n ô b ïs servôs torq u ëre
et v ër u m ita c o g n o sc e r e .’
B e lim ic u s, m u ltis cu m m ilitib u s eg ressu s, per o p p id u m d ilig en te r
q u a e reb a t, in terea S a lv iu s a n x iu s red itu m eiu s e x sp e c ta b a t, cu m
S a lv iu s rem sëc u m cö g itä ret, B e lim ic u s su b ito red iit e x su lta n s. 15
serv u m Q u in ti in m e d iu m atriu m traxit.
‘fü g ëru n t illi sc e le s ti’, c la m a v it, ‘sed h ic serv u s, ca p tu s et
in terro g a tu s, v ër u m p a te fe c it.’
S a lv iu s ad serv u m trem e n te m co n v ersu s,
‘ubi est Q u in tu s C a e ciliu s? ’ in q u it, ‘q u ö fu git D u m n o rix ? ’ 20
‘n e s c io ’, in q u it servu s q u i, m u lta torm en ta p a ssu s, ia m vix
q u ic q u a m d icere p oterat, ‘n ih il s c io ’, iteru m in q u it.
B e lim ic u s, cu m h a e c a u d iv isse t, g la d iu m d ëstr ic tu m ad iu g u lu m
serv i ten u it.
‘m e liu s est tib i’, in q u it, ‘v ër u m S a lv iô d ic e r e .’ 25
serv u s q u i ia m d ë v ita su a d ësp ërâ b a t,
‘cib u m sex d iëru m ta n tu m p a r a v i’, in q u it su su rran s, ‘n ih il aliu d
feci, d o m in u s m eu s cu m D u m n o r ig e in u ltim a s p artës B rita n n ia e
d is c e s s it.’
S a lv iu s ‘h erc le !’ in q u it, ‘ad A g r ic o la m iëru n t. Q u in tu s , ä 30
D u m n o r ig e in c ita tu s, m ih i o b sta re tem p tat; h o m ö ta m en m a g n a e
stu ltitia e est; m ih i resistere n ön p o test, q u od e g o m a io re m
a u cto r ita tem h a b eö q u a m ille .’
S a lv iu s, cu m h a e c d ix isse t, B e lim ic ô m a n d a ta d ed it, eu m iu ssit
cu m d u c en tis eq u itib u s ex ire et fu g itiv o s co m p reh en d ere, ser v u m 35
ca rn ificib u s tra d id it, d e in d e scrib a m a rcessiv it cu i ep istu la m
d ic ta v it, ü n u m ë servis su is iu ssit h a n c ep istu la m q u a m celerrim ë ad
A g r ic o la m ferre.
in terea B e lim ic u s, Q u in tu m et D u m n o r ig e m p er m u lto s d iës
s ec ü tu s, eôs ta n d em in v ën it. é q u ités sta tim im p etu m in eös fëcëru n t. 40
a m ici, ab eq u itib u s circ u m v en ti, fortiter resistëb a n t. d ë n iq u e
D u m n o r ix h u m i c e cid it m ortu u s; Q u in tu s v u ln er a tu s m a g n ä cu m
d ifficu lta te effugit.
torquere torturar quicquam algo
reditum : reditus regreso dëstrictum : destringere desenvainar
exsultans: exsultare exultar, regocijarse iugulum garganta, cuello
conversus habiéndose vuelto fugitivos: fugitivus fugitivo
scribam : scriba secretario
Gramática
1 Desde el comienzo de esta Escena te has venido encontrando
proposiciones con «cum» y pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo:

senex, cum pecü n iam invenisset, ad villam laetus rediit.


Habiendo encontrado el anciano el dinero (o «después que el anciano
hubo encontrado el dinero») , regresó contento a la casa.
cum rem confecissent, ab iëru n t.
Cuando hubieron terminado la tarea, se marcharon. (O «habiendo ter­
m inado...»).

2 A h o ra observa aten tam en te los ejem plos siguientes:


cum custodes dormirent, captïvï ë carcere effugerunt.
Cuando {o «mientras») los guardianes dormían, los prisioneros se esca­
paron de la cárcel.

M odestus, cum in Britannia militaret, m ultas puellas am âbat.


Estando Modesto haciendo el servicio militar en Britania (o «cuando M o ­
desto hacía el servicio militar en Britania») , amaba a muchas muchachas.

E n estas proposiciones se usa «cum » con un tiem po dife­


rente: el pretérito imperfecto de subjuntivo.

3 H e a q u í algunos ejem plos m ás:


1 cum hospitës cënam cönsüm erent, für cu b icu lu m intrav it.
2 cum princeps rem cögitäret, n ü n tiï su bito revënërunt.
3 iuvenës, cum bëstias ag itaren t, m ïlitem v u ln eratu m
cônspexërunt.
4 puella, cum epistulam scriberet, sonitum m ïrâbilem audïvit.

4 C om para el pretérito imperfecto de subjuntivo con el infinitivo:


infinitivo pretérito imperfecto de subjuntivo
3 .apers. singular 3 .apers. plural
trah ere trah e ret tra h e re n t
am b u lâre am b u laret am b u la re n t
dorm iré do rm iret d o rm iren t
velle vellet vellent
esse esset essent
Ejercicios
1 O b serv a aten tam en te la form a y el significado de las p a la b ra s
siguientes y di el significado de las que no están trad u cid as:
volö quiero nölö no quiero
scïre saber nescire no saber
um quam alguna vez num quam
u sq u am en alguna parte n u sq u am
fas lícito nefas
patiëns im patiëns que no so¡
m ortâlis im m ortalis
sänus sensato, cuerdo Insanus
m em or que se acuerda im m em or
felix Infelix infeliz
am icus inim icus
ütilis inütilis inútil
pavidus im pavidus impávido
nötus conocido ignotus
aequus igual, ju sto iniquus
consentire estar de acuerdo dissentire
facilis difficilis difícil
similis dissim ilis diferente

F íjate de nuevo en el significado de estas tres parejas de p a la ­


bras que te has en co n trad o ya en los textos:
ötium ocio neg-ötium «no-ocio», esto es,
«trabajo», «ocupación»,
«negocio»
legere leer, neg-legere «no ocuparse de»,
ocuparse de o sea, «descuidar»
hom o hombre nëm ô «no-hombre», o sea, «nadie»

D i el significado de las p a la b ra s siguientes:

im m otus, incertu s, incrëdibilis, indignus, in g râtu s, nocëns


2 C on la ay u d a del p árrafo 5 de la p á g in a 167 (Suplem ento
L ingüístico), sustituye las p alab ras que están en n eg rita por
la form a correcta del p ro n o m b re «is» y luego traduce. Por
ejemplo:

R üfilla in hortö am b u lab at. Q u ïn tu s Rüfillam salütâvit.


Esto p asa a:
R üfilla in h ortö am b u lab at. Q u ïn tu s eam salütâvit.
Riifila paseaba en el jardín. Quinto la saludó.
E n algunas oraciones ten d rás que b u scar pro b ab lem en te
el género de algún n o m b re en la sección «V ocabulario» del
Suplem ento Lingüístico.
1 Q u ïn tu s m o x ad a u la m a d v ën it. a n c illa Quintum in atriu m
d ü x it.
2 S a lv iu s in lectö recu m b ëb a t. p u er Salviô p lü s c ib ï o b tu lit.
3 R ü filla la etissim a erat; m arïtu s Rüfillae tarnen n ön erat
co n te n tu s.
4 B rita n n ï ferociter p u g n â v ër u n t, sed leg iô n ës n ostrae tan d em
Britannös v ïcëru n t.
5 b a rb a ri im p e tu m in nös fecërun t. barbaris a u tem restitim u s.
6 m u lta e fe m in a e pro te m p lô co n v e n ië b a n t. lïb e rî feminarum
q u o q u e a d eran t.
7 in illö o p p id ö est fon s sacer; fontem sa e p e v isita v i.
8 in B rita n n ia su n t très legiôn ës; im p era to r legiônës iu ssit
b a rb a ro s v in cere.
3 C om pleta estas oraciones con la p alab ra correcta y tradúcelas.
1 su b ito a n c illa ........... in atriu m irrüpit. (p erterrita, perterritae)
2 rëx, p o stq u a m h o c a u d iv it, f a b r ö s ........... d im isit, (fessu m ,
fessö s)
3 cen tu rio q u ï a d stä b a t c u s t o d e s ........... la u d a v it, (ca llid u m ,
c a llid ö s) V
4 o m n ë s cïv ës n ä v e m ........... sp ecta b a n t, (sa c ra m , sacras)
5 u b i in m a g n ö p ericu lo eram , a m i c u s ................m ë servavit.
(fid ëlis, fid ëlës)
6 ‘in illa in s u la ’, in q u it sen ex , ‘h a b ita n t m u lti v i r i ............... ’
(ferôx, ferôcës)
4 In v e n ta seis oraciones la tin as sirviéndote de algunas de las
p alab ras relacionadas a q u í debajo. Dos de ellas no deben con­
tener nom inativos:
nominativos acusativos dativos verbos
senätor flores filiae emö
centuriones döna uxöri em it
princeps gladiös m ilitibus em u n t
n ü n tiu s felem agricolae ostendo
am ïcï p la u stra dom inö ostendit
m aritu s vin u m hospitibus o sten d u n t
puella cibum fem inis d at
iuvenës epistulas im p erato ri dam u s
viri fürem carnificibus dant
ancillae cëram servís trä d it
trad itis
tra d u n t

Los viajes y las vías de comunicación


V iajar en el m u n d o ro m an o , si lo contem plam os desde el p u n ­
to de vista de la sociedad o ccid en tal actual, no era u n a em p resa
sencilla ni cóm oda; no o b stan te, la gente v iajab a m ucho y el tr á ­
fico de m ercancías a lo largo y ancho del im perio era b asta n te
elevado. T odo ello fue posible gracias a la ex tra o rd in aria red de
calzadas de trazado recto y de excelente firm e que en lazab a las
ciudades m ás im p o rtan tes p o r el cam ino m ás corto posible. L a
gente v ia jab a a caballo, en carros o en otro tipo de vehículos de
ru e d a e incluso a pie. T ales viajes estab an sólo condicionados
p o r la resistencia física de la cab allería o del propio viajero. C on
carru aje el trayecto que se solía reco rrer en u n a jo rn a d a era de
unos 60 a 70 kilóm etros, y en torno a unos 35 a pie.
Los terrenos po r donde debía d iscu rrir y la dirección q u e de­
bía seguir u n a calzada ro m an a eran fijados en p rim er lu g a r por
los agrim ensores. P a ra asegurarse de que cad a tram o de calzada
recorriera la d istan cia m ás corta p racticab le en tre dos puntos,
hacían sus anotaciones sirviéndose de señales hechas con hum o
de hogueras encendidas en los lugares m ás altos. Con todo, a
veces los valles fluviales y las m o n tañ as infran q u eab les obligaban
a desviar el ru m b o de la vía, que u n a vez su p erad o el obstáculo,
solía recu p e ra r su dirección original. U n a vez elegido el trazad o
de la fu tu ra calzada, se lev an tab a u n te rrap lén , llam ado «agger»,

Fotografía aérea de una calzada romana, que nos muestra un desvío


de su rumbo para salvar un valle escarpado.
firme

Corte transversal que muestra la estructura de una calzada romana

que servía de sólido cim iento. El «agger» solía m edir de 1,2 a 1,5
m. de a ltu ra y en él se em p o trab a u n a p rim era cap a de p ied ras
volum inosas. E sta se recu b ría con o tra cap a de p iedras m ás p e ­
queñas, de cascajo y de aren a; y p o r últim o, la cap a exterior ib a
revestida de m ateriales locales: g ran d es losetas de p ied ra, p ied ras
pequeñas o escoria procedente de las m inas de hierro. El firm e
exterior tenía u na estru ctu ra com bada p a ra p erm itir un drenaje
eficaz. A am bos lados del «agger» se excavaban tam bién unas cu­
netas con el mism o fin. Las calzadas se construían generalm ente
con u n a técnica y u n a m inuciosidad grandes, lo que h a perm itido
que hayan sobrevivido h asta hoy m uchos tram os de calzadas ro ­
m anas. M uchas carreteras m odernas de G ran B retaña siguen hoy
incluso el trazado de las vías rom anas, como puede verse m uy
claram ente en los m apas de su Servicio O ficial de Topografía.
Las calzadas se co n stru ían en u n p rim er m om ento p a ra
p e rm itir el desplazam iento ráp id o de las tropas ro m an as con el
fin de aseg u rar el control m ilitar de las provincias. O tra s p erso ­
nas que v ia jab an p o r las calzadas eran los funcionarios del go­
bierno rom ano, que u tilizab an lo que se conocía com o P osta I m ­
p erial o «cursus públicus». E n efecto, a la p erso n a que estuviese
haciendo u n viaje de carácter oficial y llevara u n perm iso g u b ern a­
m ental o «diplom a» se le ib an proporcionando caballos de refresco
en las distintas postas que estab an situadas a cierta distancia u n as
de otras en las principales vías, lo que le p erm itía m a n ten er u n a
velocidad casi uniform e d u ra n te su viaje. El «cursus püblicus» se
u tilizab a sobre todo p a ra tra n s p o rta r la correspondencia g u b e r­
n am en tal. Se cree que u n m ensaje oficial, com unicado a través
del «cursus publicus», ta rd a ría en llegar de B ritan ia a R om a (una
distancia de ap ro x im ad am en te 1.800 kilóm etros) alrededor de
siete días. E n cam bio, el correo priv ad o , en com endado a esclavos
p articu lares, ta rd a b a m ucho más.
Las personas que ten ían que h acer largos recorridos p er­
n o ctab an en las posadas que h ab ía a orillas de las calzadas. Estas
eran, en su g ran m ayoría, p eq u eñ as, sucias e incóm odas y eran
frecuentadas p o r ladrones, p ro stitu tas y borrachos. Los p o sad e­
ros solían ser personas poco h o n rad as. El p o eta H oracio, al des­
cribir su estancia en u n a de estas fondas, com enta lacónicam ente:
«perfidus hïc caupó». Las personas p u d ien tes tra ta b a n de evitar
alojarse en tales posadas y fijaban su estancia, siem pre que fuera
posible, en casa de am igos y conocidos.

Relieve que nos muestra un carro romano ligero que se acerca a un


miliario de calzada.

E ra m ás corriente p o r lo general el viaje p o r m ar, au n q u e


sólo se p ra c tic a b a en la estación p ro p icia p a ra la navegación (de
m arzo a noviem bre) y estab a tam b ién lleno de peligros: p iratas,
torm entas y naufragios. L a m ayor p a rte de los viajes por m a r se
hacía en barcos m ercantes. El tran sp o rte m arítim o de pasajeros,
tal y com o lo conocem os nosotros hoy día, no existía entonces,
salvo en contadas ocasiones. El viajero p o d ía h acer dos cosas:
alq u ilar u n barco o esp erar a que algún m ercan te se dispusiera a
z a rp a r y reg atear con el cap itán del m ism o u n p asaje razonable.
Lista de control de vocabulario
adstö, ad stäre, ad stití - estar presente, estar cerca
aucto ritas, au cto ritatis - autoridad,
audäx, gen. audäcis - audaz, osado, atrevido
carcer, carceris - prisión
colloquium , colloquii - entrevista, conversación
com prehendo, co m prehendere, com prehendi, com prehensus -
detener, prender
cönscendö, conscendere, conscendi - subir, montar
cum - cuando, mientras, después que...
descendo, dëscendere, descendí - bajar
dëserô, dëserere, dëseruï, dësertus - abandonar
ëgressus, ëgressa, ëgressum - habiendo salido
eques, equitis - jinete
flüm en, flüm inis - río
h u m ï - en el suelo, en tierra
Infestus, Infesta, Infestum - hostil
in tereä - entretanto
m agnopere - grandemente, mucho
m axim ë - muy, muchísimo, sobre todo
ñeque ... ñeque - ni ... ni
n u sq u am - en ninguna parte
oppugno, op p u g n are, oppugnavi, o p p u g n atu s - atacar
passus, passa, passu m - habiendo sufrido
patefacio, patefacere, patefeci, p atefactu s - revelar, descubrir
p erfid u s, p erfid a, p erfid u m - pérfido, desleal
pöns, pontis - puente
rip a, rip ae - ribera, orilla, margen
ta n tu m - sólo, solamente
tränseö, tran sire, transi! - pasar (al otro lado)
tristis, triste - triste
vërum , vëri - la verdad, lo verdadero
Escena 25

milites
m iles leg io n is se c u n d a e p er castra a m b u la b a t, su b ito iu v e n e m
ig n ö tu m p ro p e h o rreu m la te n te m cö n sp ex it.
‘h e u s tü ’, c lä m ä v it m iles, ‘q u is es?’ iu v e n is n ih il resp on d it,
m ile s iu v e n e m iteru m ro g ä v it q u is esset, iu v en is fugit.

m iles iu v e n e m p e tiv it et fa c ile su p era v it, ‘furcifer!’ e x c la m a v it,


‘q u id p ro p e h o rreu m facis?’
iu v e n is d icere n ô lë b a t q u id p ro p e h orreu m faceret, m iles eu m ad
ce n tu r io n em d ü xit.
76
centuriö, iuvenem conspicatus, ‘h u n c agnöscö!’ in quit, ‘explörätor
B ritannicus est, quem saepe prope castra conspexi, quö m odo eum
cepisti?’
tum miles explicavit quö m odö iuvenem cepisset.

centuriö, ad iuvenem conversus, ‘cür in castra vënistï?’ rogâvit.


iuvenis tam en tacebat.
centuriö, ubi cognoscere nön p o te ra t cü r iuvenis in castra venisset,
m ilitem iussit eum ad carcerem dücere.

iuvenis, p o stq u am v erb a centurionis audivit, ‘ego sum V ercobrix’,


inquit, ‘filius principis D eceanglörum . vöbis nön décorum est m ë in
carcere te n ëre.’ ‘fîlius principis D eceanglörum ?’ exclam avit
centuriö. ‘libentissim ë të videö. nös të diü q u aerim u s, cellam que
o ptim am tibi in carcere p aräv im u s.’
Strÿthiô
optióper castra ambulat. Strÿthiônem, iam ad castra regressum, conspicit.
optiö: heus Strÿthiô! h û c venï! tibi aliquid dïcere volö.
Strÿthiô: nôlï m ë vexäre! o ccupâtus sum . M odestum qu aerô , quod
puella eum exspectat, hercle! p uellam p u lchriorem
n u m q u a m vïdï. vöx eius est suavissim a; oculï eius . . .
optiô: m ï S trÿthiô, q u a m q u a m occupatissim us es, dëbës
m axim ä cum d ïligentiâ m ë audïre. ä centurione noströ
m issus sum . cen tu riö të iu b et ad carcerem statim
festm äre.
Strÿthiô: ïn sân it centuriö! innocëns sum.
optiö: tacë! centuriö M o d estu m quoque iussit ad carcerem
festinare.
S trÿthiô: deôs testës faciö. innocentés sum us, n üllum facinus
com m isim us.
optiö: caudex! tacë! difficile est rem tibi explicare! V alerius,
centuriö noster, vôs am bös carcerem custodire iussit.
Strÿthiô: nôlï më v ituperare! rem n u n c intellego! V alerius nös vult
custôdës carceris esse, decorum est V alerio nös ëligere,
quod fortissim i sum us, ego et M odestus, cum in Ä fricä
m ïlitârëm us, soll tö tam provinciam custôdiëbâm us.
optiö: q u am q u am fortissim i estis, diligentiam quo q u e
m axim am p raesta re dëbëtis. n am in ter captivos est
V ercobrix, iuvenis m agnae dignitatis, cuius p a te r est
princeps D eceanglórum . necesse est vôbîs V ercobrigem
dïligentissim ë custodire.

optiö opción (suboficial ayudante del centurión)


castra campamento
ambös: am bö ambos, los dos
provinciam : provincia, provincia
praestare mostrar, demostrar
captivos: captivus prisionero, cautivo
cuius cuyo (genitivo de qui)
Strÿthiô: noli anxius esse, m l optiö. nôbîs nihil difficile est, quod
fortissim i sum us, u t an teâ dïxï. tù redi ad V alerium , dîc
V alerio haec om nia verba, nôlï q u icq u am om ittere!
‘S trÿthiô, miles legionis secundae, V alerio, centurioni
legionis secundae, salütem p lü rim am dicit, optiö, ä të 30
m issus, m a n d a ta tu a nôbïs tulit. nos m andatis tuis
p á re n tës, ad stationem p rô cëd im u s.’
exeunt, optiö centuriônem quaerit, Strÿthiô amïcum.
om ittere omitir
salütem plürim am dxcit saluda muy afectuosamente
parentes: parère obedecer
stationem : statiö puesto (de guardia)
Modestus custos
M odestus et S trÿthiô, carcerem ingressi, celläs in quibus captïvï
era n t Inspiciebant, h a b ë b a t S trÿthiô libellum in quö nö m in a
cap tiv o ru m scripta eran t. M odestus eum rogävit in q u ä cella
V ercobrix inclusus esset. S trÿthiô, libellum Inspiciens, cognovit ubi
V ercobrix iacëret, et M o d estu m ad cellam düxit. M odestus, cum ad 5
p o rtam cellae advenisset, h aesitan s constitit.
S trÿthiô ‘num cellam in tra re tim es?’ in quit, ‘vinctus est filius
principis D eceanglörum . të laedere nön p o test.’
cum S trÿthiô haec dixisset, M odestus Iratus exclam avit,
‘caudex, principis filium nön timeö! constiti quod të 10
exspectabam , volô të m ihi p o rta m aperire!’
cum p o rtam S trÿthiô aperuisset, M odestus rü rsu s haesitavit,
‘obscüra est cella’, in q u it M odestus anxius, ‘fer m ihi lu c e rn a m .’
Strÿthiô, vir sum m ae p atien tiae, lu cern am tulit am lcöque
trad id it, ille, cellam ingressus, ë cönspectü discessit. 15

in angulö cellae iacëb at V ercobrix. M odestus, cum eum vidisset,


gladium dëstrïnxit. tum , ad m ediam cellam progressus,
V ercobrigem v itu p erare coepit. V ercobrix tam en contum ëliâs
M odesti au d ire nön p o terat, quod g rav iter dorm iëb at. M odestus
V ercobrigI d o rm ien ti exsultans ap p ro p in q u av it, et gladium an te ös 20
eius v ib rab at, iterum m agnä cum vöce eum v itu p erab at. S trÿthiô,
qui extra cellam stäb at, atto n itu s erat, nesciëbat enim cü r M odestus
cläm äret. d o rm iëb at tam en V ercobrix, ignärus cläm örum M odesti.
subito arän ea, ë tëctô cellae läpsa, in näsum M odestï in cid it et
träns ôs cucurrit. M odestus, ab arän e ä territus, ë cellä fügit. 25
‘Strÿthiô! Strÿthiô!,’ cläm ävit. ‘claude po rtam cellae, nôbïs
necesse est sum m â cum diligentia V ercobrigem custodire, etiam
arän eae eum ad iu v an t!’
S trÿthiô cum p o rtam clausisset, M o d estu m te rritu m rogavit quid
accidisset. 30
‘M o d este’, inquit, ‘q u am pallidus es! n u m cap tiv u m tim ës?’
‘minim e! pallidus sum , quod non cënâvï’, respondit.
‘vlsne m ë ad culinam ïre et tibi cënam ferre?’ rogavit Strÿthiô.
‘o ptim um consilium est!’ in q u it alter, ‘tü tam en hïc m anë. melius
est m ihi ipsi ad culinam Ire, quod coquus decem dënâriôs m ihi 35
d ë b e t.’
haec locütus, ad culinam statim cucurrit.

constitit: consistere detenerse


vinctus: vincire amarrar, atar, encadenar
lucernam : lucerna lámpara
patientiae: p atien tia paciencia
cönspectü: cönspectus vista
ángulo: angulus rincón, esquina
progressus habiendo avanzado
contum elias: contum ëlia insulto, ultraje
ante os eius delante de su cara
ignárus desconocedor, ignorante
aränea araña
tëctô: tectum techo
läpsa: läpsus habiéndose caído
träns por, a lo largo de, de un lado a otro de
pallidus pálido
hic aquí
Escena 25

Gramática
1 E n la U n id a d I te en co n traste oraciones como éstas:
‘quis cläm örem aud iv it?’ ‘u b i est captivus?’
«¿Quién ha oído el grito?» «¿Dónde está el prisionero?»
E n cad a uno de estos ejem plos se hace u n a p reg u n ta. E stas
son oraciones interrogativas direttas.

2 E n la E scena 25 te has en co n trad o oraciones com o éstas:


centurio nescieb at quis cläm örem audivisset.
E l centurión no sabía quién había oído el grito.
équités cognôvërunt u b i captivus esset.
Los jinetes descubrieron dónde estaba el prisionero.

E n estos ejem plos no se h acen p reg u n tas. D esde «quis» h a sta


«audivisset» (ejem plo prim ero) y desde «ubi» h a sta «esset»
(ejem plo segundo) hay dos proposiciones interrogativas indirectas.
El verbo de las proposiciones in terro g ativ as indirectas v a ge­
n eralm en te en su b juntivo, com o puedes com probar.

3 C o m p a ra los ejem plos siguientes:


Interrogativas directas Interrogativas indirectas
‘q u id V erco b rix fecit?’ m ilites in tellëx ëru n t qu id
«¿Qué ha hecho Vércobrix?» V ercobrix fecisset.
Los soldados comprendieron
qué había hecho Vércobrix.
‘cür B rita n n i fü g ëru n t?’ optiö rogävit cür B ritan n i
«¿Por qué huyeron los britanos?» fügissent.
E l opción preguntó por qué
habían huido los britanos.
‘¿quis a p p ro p in q u a t? ’ custös nesciëbat quis
«¿Quién se acerca?» ap p ro p in q u ä ret.
E l centinela no sabía quién se
acercaba.
4 A quí tienes m ás ejem plos de in terro g ativ as directas e in d i­
rectas:
1 ‘quis p u eru m interfecit?’
2 nëm ô sciëbat quis p u eru m interfecisset.
3 Salvius ta n d em intellëxit quö Q u in tu s et D u m n o rix fugissent.
4 n ü n tiu s scïre voluit ubi rëx h ab itaret.
5 ‘quö m odó pecü n iam invënistï?’
6 iüdex m ë rogävit quö m odö pecü n iam invënissem .
7 Salvius nesciëbat cür Q u ïn tu s rëgem adiüvisset.
8 Salvius nesciëbat cü r Q u ïn tu s rëgem ad iu v âret.

Modestus perfuga
I
M odestus, ëgressus ë culïnâ ubi cënam o p tim am cönsüm pserat, ad
carcerem red ïb at. cum am b u läret, sic cö g itäb at,
‘n u m q u a m cënam m eliorem gustâvï; n u m q u a m vïnum suavius
bibï. sollicitus tam en sum . n am coquus illam cënam et m ihi et
S trÿthiônï p aräv it, sed ego sölus cônsüm psï. n u n c m ihi necesse est 5
h anc rem S trÿ th iô n ï explicäre. fo rtü n a tam en m ihi favet, quod
S trÿthiô est vir m agnae p atien tiae, m inim ïque cib i.’
perfuga desertor
et ... et no sólo...sino también
ubi carcerí ap p ro p in q u av it, p o rtam ap ertam vïdit.
‘d i im m ortales!’ cläm ävit perm otus. ‘Strÿthiô, nu m p o rtam
carceris a p ertam reliquisti? nëm inem neglegentiörem quam të nôvï.’ ίο
carcerem ingressus, p o rtas om nium cellarum ap ertas invënit.
cum hoc vidisset, exclam avit,
‘ëheu! om nës p o rtae ap ertae sunt! captïvï, ë cellïs ëlâpsî, om nës
fü g ëru n t!’
M odestus rem anxius cögitävit. nesciebat enim quö captïvï 15
fugissent; intellegere nön p o te ra t cür S trÿthiô abesset.
‘q u id facere dëbeô? periculosum est hïc m anëre ubi më centurio
invenire potest, ü n a est spës salütis. m ihi fugiendum est. ö S trÿthiô,
Strÿthiô! coëgistï më statio n em dëserere. më perfugam fecisti, sed
deôs testës fació, invïtus statio n em dëserô, invitus centurionis iram 20
fugiö.’
perm otus inquieto, spës esperanza iram : ira cólera
agitado

II
M odestus, haec locütus, su b ito sonitum audivit, aliquis p o rtam
cellae V ercobrigis aperire et exire tem p tab at!
‘m ihi ë carcere fugiendum e st’, aliquis ë celia clam avit.
M odestus, cum haec audivisset, ad p o rtam cellae cu cu rrit et
clausit.
‘V ercobrix, tibi in cella m an en d u m est!’ clam avit M odestus,
‘euge! nön effugit V ercobrix! eum captivum habeö! euge! nunc m ihi
centurio nocëre nön potest, quod captivum sum m ae dignitatis in
carcere re tin u i.’
M odestus au tem anxius m an ëb at; nesciëbat enim qu id S trÿthiônï
accidisset, subito pugionem h u m i relictum conspexit.
‘heus, q u id est? h u n c pugiönem agnöscö! est pugiô Strÿthiônis!
S trÿthiônï dedi, ubi diem n ätälem celeb rab at, ëheu! cruentus est
pugiö. ö m l Strÿthiô! n u n c rem intellego, m o rtu u s es! captivi, ë cellis
ëlâpsï, të necâvërunt. ëheu! cum ego tu am cënam in cullnä
cönsüm erem , illi të opp u g n ab an t! 5 Strÿthiô! nëm ô Infellciör est
q u am ego. n am të am ab am sïcut p ater fïlium . tü tam en non inultus
periistï. V ercobrix, q u i in häc cellâ etiam n u n c m anet, poenäs dare
dëbet. heus! V ercobrix, më audi! tibi m o rien d u m est, quod Strÿthiô
meus m o rtuus est.’
haec locütus, in cellam furëns irrü p it. cap tiv u m , q u i intus latëb at,
v erb erare coepit.
captivus: M odeste! m i M odeste! dësine më verberare! nônne më
agnoscis? S trÿthiô sum , qu em tü am äs sicut p ater
filium.
M odestus: Strÿthiô? Strÿthiô! num vivus es? cü r vivus es? sceleste!
furcifer! ubi su n t captivi quôs custôdiëbâs?
Strÿthiô: fügërunt, M odeste, më d ëcëp ëru n t. coëgërunt më
p o rtas om nium cellärum aperire.
M odestus: ëheu! quid facere dëbëm us?
Strÿthiô: nôbïs statim ë carcere fugiendum est; centurionem
a p p ro p in q u a n te m audio.
M odestus: ô Strÿthiô! ô, q u am Infelix sum!
S trÿthiô: nôlï d ësp ërâre. consilium habeö. tibi necesse est mihi
confidere.
am ïcï ë carcere q u am celerrim ë fügërunt.
aliquis alguien tibi m oriendum est debes morir, tienes
relictum : relinquere abandonar, dejar que morir
cruentus ensangrentado, lleno de sangre vlvus vivo
inultus no vengado, sin venganza ^
Gramática
1 H a s ta ah o ra los ejem plos de p retérito im perfecto y de p re té ri­
to pluscuam perfecto de sub ju n tiv o que has en co n trad o esta­
b an en 3.a perso n a sin g u lar (desinencia -t) o en 3.a p erso n a
p lu ral (desinencia -nt):
nëm ô sciêbat ub i B ritan m latërent.
Nadie sabía dónde estaban escondidos los britanos.
centuriö, cum hoc audivisset, saeviebat.
Cuando el centurión hubo oído esto, estaba furioso.

2 Pero estos dos tiem pos tienen tam b ién las dem ás personas
(desinencias -m, -s, -m us, -tis):
custodes nös ro g av eru n t cú r clämäremus.
Los guardianes nos preguntaron por qué gritábamos.
cum p a tre m excitävissem , ad cubiculum redil.
Tras haber despertado a mi padre, regresé a mi dormitorio.

3 O tros ejemplos:
1 nesciebam quö fügissës.
2 cum in B ritan n ia m ilitarem , o p p id u m A quäs Sülis saepe
vîsitâvî.
3 cum cënam tu a m cônsûm erës, centuriö të q u aerëb at.
4 cum nóm ina recitavissem , hospitës ad rëgem düxî.
5 am ïcus m eus cognoscere voluit ubi h ab itaretis.
6 puella nös rogävit cü r rem ta m difficilem suscepissem us.

4 L a conjugación com pleta del p retérito im perfecto y del p re té ­


rito pluscuam perfecto de sub ju n tiv o se h alla en la pág. 172
(S uplem ento Lingüístico).
Ejercicios
1 O b serv a aten tam en te la form a y el significado de los nom bres
siguientes y di el significado de los que no están traducidos:
deus dios dea diosa
filius hijo filia
ursus u rsa osa
lupus lu p a
leö leaena
captivus prisionero cap tiv a
avus abuelo avia
saltato r bailarín saltatrix bailarina
v en ato r vën âtrîx
victor victrix vencedora
D i el significado de los nom bres siguientes:

regina, dom ina, equa, n ü n tia

2 C o m p leta las oraciones de esta h isto ria con la p a la b ra más


a p ro p ia d a de las relacionadas a q u í debajo y luego tradúcelas:
clam avit, cucurrit, invënit, coxit, bibit, consum psit, exiit
M odestus ad culinam I r a t u s ..............culinam ingressus,
coquum o c c u p a tu m ..............coquus cibum p a rab a t.
‘ubi su n t d ën àriî quös m ihi dëbës?’ .......... M odestus.
coquus, ubi M odestum Iratu m vidit, ei poculum vini obtulit.
M odestus lib en ter v in u m ..............dein d e coquus cënam
.......... et M odestó obtulit. M odestus, sim ulae cënam gustavit,
a v i d u s ..............
postrëm ô M odestus, optim ë cënâtus, ë culina ë b r iu s .......... ,
im m em or pecùniae. coquus in culïnâ stâ b a t cachinnâns.
3 T ra d u c e las oraciones siguientes y luego, con la ay u d a de los
cuadros de las págs. 160-161 (S uplem ento L ingüístico), cam ­
bia su significado p a sa n d o los nom inativos a dativo y los d a ­
tivos a nom inativo. V uelve a trad u cir:
P or ejem plo: im p e ra to r rëgibus d ö n a dedit.
E l emperador dio regalos a los reyes.
Esto p a sa a: rêgês im p erätö ri d ö n a d ederunt.
Los reyes dieron regalos al emperador.
F íjate en que en algunos ejem plos, como en el an terio r,
ten d rás que cam b iar el v erbo de singular a p lu ral o viceversa:

1 p u e lla p u erö g e m m a m o ste n d it.


2 m ercä to r a m ïcô d ö n u m ëm it.
3 serv u s p u e llis resp o n d it.
4 rëx civ ib u s h a e c v er b a d ix it.
5 p u e ri civ i n o n crëd id ëru n t.
6 m ïlitës fem in is a u x iliu m d ed ëru n t.
7 cu stô d ës ce n tu r io n i p e c ü n ia m trâd id ëru n t.
8 ego tibi n ö n favi.

4 E ste ejercicio está b asad o en la n arració n «M odestus custös»


de la pág. 80. V uelve a leer d ich a n arració n . C o m p leta cad a
u n a de las oraciones q u e están aq u í debajo con alg u n a de las
proposiciones de «cum » siguientes y trad u ce de nuevo. U sa
cad a proposición sólo u n a vez:
cu m M o d e stu s ad c u lin a m a b iisset
cu m ca rcerem in tra v issen t
cu m a ra n ea d ë tëctô d ë c id isse t
cu m lu c ern a m tu lisset
cu m M o d e stu s g la d iu m v ib ra ret

1 M o d e stu s et S t r ÿ t h iô ,........... , cella s ca p tiv o ru m ïn sp ic ië b a n t.


2 S t r ÿ t h iô ,........... , M o d e stó träd id it.
3 ........ , V e rco b rix g ra v iter d o rm iëb a t.
4 ............... , M o d e stu s fu g it p erterritu s.
5 ................, S trÿth iô in carcere m ä n sit.
5 C o m p leta estas oraciones con la p a la b ra correcta y luego tra ­
dúcelas:
1 m edicus p u e lla e .......... pöculum dedit, (aegram , aegrae)
2 hospites c o q u u m .......... la u d av eru n t, (callidum , callido)
3 faber m e rc ä tö r i.......... dënâriôs red d id it. (Iratum , Irätö)
4 ancillae d o m in o ............. parère nôlëb an t. (crùdëlem , crüdëlï)
5 centurio m ïlitë s .......... castig ab at, (ignavos, ignavis)
6 p u e r stultus n a u t i s .......... crëdidit. (m endâcës, m endacibus)
7 s to la s .......... em ebat fem ina, (noväs, novis)
8 ......am icis p ecüniam obtuli, (om nës, om nibus)

Los soldados de las legiones


Las tropas de choque del ejército ro m an o estab a n com puestas
por los soldados que servían en las legiones. Estos tenían q u e ser
ciudadanos rom anos. E ra n profesionales q u e h a b ía n firm ado un
contrato p a ra dedicarse por entero a la m ilicia d u ra n te veinticin­
co años. E ra n entren ad o s rigurosam ente en el arte de la gu erra
de la in fan tería y estab an especializados, ta m b ién en o tras m u ­
chas cosas. E n realid ad u n a legión ro m an a, que estab a com pues­
ta no rm alm en te p o r unos cinco mil infantes, era ella por sí sola
un ejército en p equ eñ o y ten ía cap acid ad p a ra co n stru ir fuertes y
cam pam entos, p a ra fab ricar sus pro p ias arm as y equipos y cons­
tru ir calzadas. E n tre su perso n al h a b ía ingenieros, arquitectos,
carpinteros, herreros, m édicos, enferm eros, ad m in istrativ o s y
contables.
El reclutamiento
C u an d o u n reclu ta se alistab a en el ejército se le som etía en
p rim e r lu g a r a u n a en trev ista p a ra certificarse de q u e poseía el
rango legal adecuado, es decir, que era ciu d ad an o rom ano; ta m ­
bién p a sa b a un exam en m édico. El ejército prefería los reclu tas
que pro v en ían de ciertos oficios cóm o «herreros, constructores de
carruajes, carniceros, cazadores» y d a b a de lado a los «pastele­
ros, tejedores y a todos aquellos que estab an em pleados en oficios
propios de m ujer».

Composición de una legión


1.a Cohorte De la 2.a a la 10.a Cohortes
5 centurias = c. 800 hombres 6 centurias cada una = c. 4.320 hombres

unos 160 hom bres unos 80 hom bres


' Ct ,GV
o O
Ct
unos 160 hom bres unos 80 hom bres
Ct
...o O
unos 160 hom bres unos 80 hom bres
Çt Ct
o δ,:
Ct
unos 160 hom bres unos 80 hom bres
i Ct

unos 160 hom bres Ct
unos 80 hom bres

O unos 80 hombres,
T s c Ct

t s c
aquilifer
pp

PC tribuni

legatus

T = tesserarius; S = signifer; C = cornicen (trompetero); Ct = centurio; O


= optio; PP = primus pilus; PC = praefectus castrorum.
La instrucción
El recién alistado, tras su adm isión y el ju ram en to obligado, era
enviado a su unidad p ara com enzar la instrucción. E sta era m inu­
ciosa, sistem ática y du ra desde el punto de vista físico. Lo prim ero
que aprendía el joven soldado eran las m archas al paso reglam enta­
rio en las que se cubrían distancias de hasta 24 millas rom anas, es
decir, unos 35 kilómetros. La preparación física se com pletaba con
carreras, saltos, natación y el transporte de peso. A continuación
venía la instrucción en el manejo de las arm as, com enzando con
una espada de m adera y un escudo de m im bre. El soldado aprendía
así a m anejar correctam ente el escudo y a atacar con la espada un
blanco sim ulado. C uando dom inaba el uso elem ental de las armas
sim uladas, se entrenaba con arm as auténticas y term inaba realizan­
do com bates por parejas, pero colocando probablem ente una funda
de cuero en la p u n ta de la espada.
L a segunda fase de la in strucción en el m anejo de las arm as
consistía en ap ren d e r a lan zar la ja b a lin a (pilum ). Este arm a
estab a com puesta de u n m ango de m a d e ra de 1,5 m etros y de
u n a p u n ta de hierro de 0,6 m etros. L a p a rte de m etal estaba
ingeniosam ente concebida. Los prim eros 25 centím etros estab an
cuidadosam ente tem plados p a ra d arle p o d er de pen etració n , en
cam bio el resto se d ejab a sin te m p lar p a ra que fuera b astan te
blando y propenso a doblarse. Así, cu ando se la n zab a la ja b a lin a
co n tra u n enem igo, desde u n a d istan cia de unos 23 a 28 m etros,
la p u n ta p e n e tra b a y se q u ed ab a clav ad a en el escudo, al tiem po
que se d o b la b a p o r la p a rte b la n d a y de esta m a n era el arm a
en tera q u e d a b a colgando del m ism o. C on ello se conseguían dos
cosas: p o r u n lado, que la ja b a lin a q u e d a ra inu tilizad a, de m odo
que no se p u d ie ra lan zar de vuelta, y, p o r otro, q u e dificultara
tanto el m anejo del escudo en que estab a clav ad a q u e el enem igo
tuviera incluso que d esprenderse de él.
U n a vez ap ren d id o el m anejo de las arm as y conseguida la
p rep aració n física ad ecu ad a, el soldado estab a en disposición de
ab a n d o n a r el cuartel y en tren arse en cam po abierto. Esto com en­
zab a con unas m arch as de m an io b ras en las que el soldado carg a­
b a no sólo su p etate y arm a d u ras, sino tam b ién su ració n de
com ida p a ra varios días, adem ás del equipo p a ra lev an tar el
cam p am en to en que p ern o ctar, com puesto de u n a sierra, u n h a ­
cha y u n cesto p a ra rem over tierra com o podem os ver en la foto
de esta página. Al te rm in a r la m a rc h a del día se p o n ía u n g ran
em peño en co n stru ir co rrectam en te el cam pam ento, de a h í que
el jov en soldado recib iera u n cuidadoso en tren am ien to p a ra ello
y efectuase las consiguientes p rácticas. P or ejemplo, en C aw th o rn
(Y orkshire) unos soldados en período de instrucción llegaron a
co n stru ir m ás cosas que los consabidos fosos y em palizadas; en
efecto, lev an taro n u n as p latafo rm as p a ra catap u ltas (ballistae) e

Relieve de la Columna de Trajano que nos muestra a los soldados


construyendo un fortín.
92
El trabajo
El legionario que h ab ía term in ad o su período de instrucción
no p a sa b a todo su tiem po o g ran p a rte de él en el servicio activo.
L a m ayor p a rte del m ism o la em p leab a en tareas no estrictam en­
te m ilitares, como la construcción de edificaciones y de calzadas,
y, d u ra n te la p rim era m itad del S. I d. C. al m enos, tenía buenas
perspectivas de sobrevivir h a sta el m om ento de licenciarse. Se le
d estin ab a generalm en te a algunos de los gran d es cam pam entos
disem inados p o r las fronteras del im perio en lugares como D eva
(C hester), B onna (Bonn) y V in d o b o n n a (V iena) que eran puntos
claves en la defensa ro m an a frente a los b árb aro s.
M u ch as de las tareas diarias eran las m ism as fuera cual fuera
el lu g a r donde estuviese estacionado. H a s ta nosotros ha llegado
u n a lista de tareas, escrita en pap iro , en la q u e se relacionan los
nom bres de trein ta y seis soldados, todos ellos m iem bros de la
m ism a cen tu ria de u n a de las legiones estacionadas en Egipto.
A barca los diez prim eros días del m es de o ctu b re del año 87
d.C ., según parece. E n la pág. 95 se ofrece u n a selección de algu­
nos de ellos. Por ejem plo, G. Ju lio V alen te pasó el día dos de
octubre de g u ard ia en u n a torre de la fortaleza, el cuatro de octu­
bre rep a ra n d o botas y el ocho hizo de o rd en an za de uno de los
oficiales.

La paga
El soldado recibía la m ism a p ag a en tiem pos de paz q u e en
tiem pos de guerra. E n el s. I d.C. y h a sta la época del em perador
D om iciano (81-96 d .C .), ésta fue au m en tan d o h a sta alcan zar la
can tid ad de 225 denarios. Estas eran las can tid ad es b ru tas, a las
que antes de que el dinero llegara a las m anos del soldado se les
hacían algunas deducciones. Por so p ren d en te que parezca, el sol­
dado tenía la obligación de p a g a r su com ida, su ro p a y su equipo.
Solía tam b ién dejar u n a p arte del dinero en la caja de ahorros
m ilitar. E n realid ad lo que llegaba a sus m anos era solam ente la
cu arta o la q u in ta p arte de la p ag a b ru ta. N o nos resu lta fácil
saber si el soldado se sentía p o r ello in ju stam en te tratad o . C ono­
cemos sin d u d a algunos casos de descontento, p ero al p arecer
ta n to la p a g a com o las condiciones del servicio no eran tan duras
com o p a ra disuadirlos de los alistam ientos. A sim ism o podía abri-
g ar la esperanza de conseguir algún ascenso y un licénciam iento
honroso al finalizar el servicio que solía consistir en u n a gratifica­
ción en m etálico (3.000 denarios) o en la asignación de u n lote
de tierras de cultivo.
Los ascensos
C u an d o un soldado ascen d ía de g raduación, su v id a c am b ia­
b a en varios sentidos. R ecibía un§i p ag a m ayor y se le exim ía de
las faenas que d esarro llab an los soldados rasos. C a d a cen tu ria
estab a bajo el m an d o de u n cen tu rió n que ten ía a su vez por
debajo de él a u n opción (optió) que consiguientem ente estab a a
la espera de que se p ro d u jera u n a v acan te entre los centuriones
p a ra o p ta r al ascenso. E n cad a cen tu ria h ab ía adem ás un p o r­
ta estan d arte (signifer), u n teserario (tesserarius), que m a n d a b a
sobre los piquetes de g u ard ia, y uno o dos oficinistas. Los cen tu ­
riones, que equivalían m ás o m enos a los suboficiales de u n ejér­
cito actual, eran la colum na v erteb ral del ejército. E ra n sesen ta y
cad a uno de ellos estab a en carg ad o de la in strucción y de la
disciplina de su centuria. Su im p o rtan cia se reflejaba en su p ag a,
que era de alred ed o r de 1.500 denarios al año. L a m ay o ría de
ellos h a b ía ido ascendiendo desde el em pleo de sim ples soldados
gracias a su arrojo y a su valía. El centurión m ás an tig u o de la
legión (llam ado prïm us pílus) era u n personaje altam ente resp eta­
do; tenía al m enos cincuenta años y h ab ía ido pasando p o r todas
las categorías de centurión que existían. O sten tab a el cargo d u ra n ­
te u n año, al cabo del cual recibía u n a im p o rtan te gratificación y
se le perm itía retirarse; pero tam bién podía ascender y convertirse
en «praefectus castrorum » (prefecto del cam pam ento).
Los mandos superiores
Los hom bres m encionados h a sta ah o ra d a b a n p o r sen tad o
que ib a n a p a sa r to d a su v id a activ a sirviendo com o soldados
profesionales. Los altos m an d o s, en cam bio, p a sa b a n un período
de tiem po m ucho m ás corto en la legión, g eneralm ente tres o
cu atro años, sin h a b e r p asad o p rev iam en te p o r los em pleos de
soldado o centurión.
El oficial que estab a al frente de to d a la legión era el «lega­
tus». E ra m iem bro del Senado ro m an o y solía ser relativ am en te
joven. T e n ía unos tre in ta y cinco años. S ubordinados a él h a b ía
seis tribunos m ilitares. U n o de ellos era g eneralm ente u n jo v en
o g

o
Λ c
. *C 3
o 3 -Q
O e *G

o
O h
'C
O -2
C/J p
CO cí

^3
c3
^ 2
i-H t->
CTj «U

& g.

+oJ ΈUJ
o B

o g
lo rá

o -Os Ó h ‘ !l2
O
U
03
Oh

■c
3
O g
co Td
c3

e
pj

"O


o c> 0
P-
=3 E w va e
w
X
rh
4J c ·α 1 o
c/5 ^ < o Q
Escena 25
de origen aristocrático, que a p ren d ía el oficio de las arm as antes
de com enzar su carrera política. Los otros cinco eran m iem bros
de la clase in m ed iatam en te inferior a la de aquél (la de los « equi­
tes») y ten ían tam b ién tre in ta y tantos años. E ra n p o r lo general
hom bres de talento, ricos y cultos, que asp irab a n a alcan zar
puestos im p o rtan tes en la ad m in istració n civil del im perio.
Lista de control del vocabulario
accido, accidere, accidî - suceder
aliquis - alguien, alguno
aperiö, aperire, aperui, ap ertu s - abrir
au tem - pero, sin embargo
captivus, captïvï - prisionero, cautivo
castra, castro ru m - campamento
cögö, cogere, coëgï, coäctus - obligar, fo rza r
dëpôno, deponere, deposui, depositus - poner en el suelo, quitarse de
encima
dësinô, dësinere - dejar de
dignitas, dignitatis - dignidad, prestigio
diligentia, diligentiae - atención, laboriosidad
explicó, explicare, explicavi, explicatus - explicar, exponer
ex tra - fuera de
furëns, gen. furentis - furioso, fuera de sí
haesito, haesitare, h aesitav i - vacilar, dudar
im m em or, gen. im m em oris - que no recuerda, olvidadizo
im m o rtalis, im m ortale - inmortal
di im m ortâlës! - ¡dioses inmortales!
laedó, laedere, laesi, laesus - hacer daño
lateó, latere, la tu i - estar escondido, estar oculto
legió, legionis - legión
nescio, nescire, nescivi - no saber
nöm en, nom inis - nombre
ós, öris - cara, rostro
poena, poenae - castigo
poenäs dare - ser castigado
rü rsu s - otra vez, de nuevo
scelestus, scelesta, scelestum - malvado, criminal
statiö, stationis —puesto, puesto de guardia
suävis, suave - dulce
testis, testis - testigo
Escena 26

Agrícola
adventus Agricolae
m ïlitës legionis secundae, q u ï D ëvae in castris eran t, diü et strën u ë
la b o ra b an t, nam G âius Iülius Sïlânus, lëgâtus legionis, ad v en tu m
A gricolae exspectabat, m ïlitës, â centurionibus iussï, m u lta et v aria
faciëbant. aliï a rm a po liëb an t; aliï aedificia p ü rg äb an t; aliï p la u stra
reficiebant. Sïlânus ñeque quiëtem ñ eq u e com m eatum m ilitibus 5
dedit.
m ïlitës, ig n ari adventüs A gricolae, rem g rav iter ferëbant. trës
continuos diës lab ô râv ëru n t; q u ä rtö dië Sïlânus ad v en tu m
A gricolae nu n tiav it, m ïlitës, cum hoc audivissent, m axim e
g au d ëb a n t quod A gricolam dïligëbant. ίο
te rtiä h ö rä Sïlânus m ïlitës in ôrdinës longos ïn strü x it, u t
A gricolam salü târen t. m ïlitës, cum A gricolam castra in tran tem
vidissent, m ag n u m cläm örem su stu lëru n t.
‘iö, Agricola! iö, iö, A gricola!’
A gricola ad trib u n al processit u t p au ca dïceret. om nës statim 15
ta c u ë ry n t ut contionem A gricolae au d iren t.
‘g au d eo ’, inquit, ‘quod hodië vös rürsus video, n ullam legiönem
fideliorem habeö, n üllam fortiorem , disciplinam stu d iu m q u e
vestru m valdë la u d o .’
m ïlitës ita h o rtatu s, per ôrdinës processit u t eös inspiceret, deinde 20
p rin cip ia in trav it u t colloquium cum Sïlânô habëret.

adventus llegada q u ärtö dië al cuarto día


D ëvae en Chester gaudëbant: gaudëre alegrarse, estar contento
strënuë de fiim e, con ahínco tertiä h ö rä a las tres
aliï...aliï...aliï unos...otros... iö! ¡viva!, ¡bravo!
otros trib ü n al tribuna, tribunal
arm a armas contiónem : contiö arenga, discurso
poliëbant: polïre bruñir, sacar brillo disciplinam : disciplina disciplina
pürgäban t: pürgäre limpiar studium entusiasmo, empeño
quiëtem : quiës descanso vestrum : vester vuestro
com m eätum : com m eätus permiso h o rtätu s habiendo animado, habiendo
trës...diës durante tres días exhortado
continuos: continuus seguido principia cuartel general
Escena 26

U n a vez leída esta n arració n , contesta a las p reg u n ta s que vienen


después.

in principiis
Salvius ipse paulo prius ad castra ad v ën erat. iam in legionis
secundae principiis sedebat, A gricolam anxius exspectans,
sollicitus e ra t quod in epistula, q u am ad A gricolam m iserat, m u lta
falsa scripserat, in prîm ïs C o g id u b n u m sëditiônis accüsäverat. in
anim ó volvebat n u m A gricola sibi crëd itü ru s esset. Belim icum 5
sëcum d ù x erat u t testis esset.
subito Salvius, A gricolam in tra n te m conspicatus, ad eum
festinavit u t salü täret. deinde renovavit ea qu ae in epistula
scripserat. A gricola, cum h aec audivisset, d iü tacuit, dënique
m axim ë com m ötus, 10
‘q u a n ta perfidia!’ in quit, ‘q u a n ta insania! id quod m ihi
patefecisti, vix intellegere possum . In sanivit G ogidubnus.
ïn sàn ïv ëru n t prïncipës R ëgnënsium . n u m q u a m nös o p o rtet
b arb aris crëdere; tütiu s est eôs om nës pro hostibus habëre. n u n c
m ihi necesse est rëgem opprim ere qu em q u in q u e annös pro am ico 15
h ab eö .’
haec locütus, ad S ilanum , lëgatum legionis, së vertit.
‘S ilane’, in q u it, ‘nös o p o rtet rëgem p rïn cip ësq u e R ëgnënsium
q u am celerrim ë opprim ere, tibi statim cum d u ab u s cohortibus
proficiscendum est.’ 20
Silanus, ë principiis ëgressus, centurionibus m a n d a ta dedit, eös
iussit cohortës p arare, in terea A gricola p lü ra de rëgis perfidiä
rogäre coepit. Salvius ei respondit,
paulo prius un poco antes insania locura
in prim is principalmente, ante todo nös oportet debemos, tenemos que
sëditiônis: sëditiô rebelión pro hostibus habëre considerarlos
in anim ö volvëbat: in anim ó volvere enemigos
meditar, pensar, reflexionar opprim ere aplastar
num si tibi...proficiscendum est tienes que
crëditürus esset iba a creer partir
renovavit: renovare repetir, recordar cohortibus: cohors cohorte
‘ecce Belim icus, vir ingeniï op tim î sum m aeque fideï, quem iste
C ogidubnus corru m p ere te m p tab a t. Belim icus au tem , qui 25
b la n d id as rëgis spern eb at, o m n ia m ihi p atefecit.’
‘id quod Salvius dîxit vëru m e st’, in q u it Belimicus. ‘rëx R öm änös
ödit. R öm änös ë B ritan n iä expellere tö tam q u e m su lam occupäre
cupit, nâvës igitur co m p arat, m ïlitës exercet, etiam bëstiâs saeväs
colligit, n ü p e r bëstiam in m ë im p u lit u t më interficeret.’ 30
A gricola tam en hïs verbïs diffisus, Salvium diligentius rogävit
q u ae indicia sëditiônis vidisset, cognoscere voluit q u o t essent
arm a ti, n u m B ritan n i cïvës R öm änös interfëcissent, quäs urbës
dëlëvissent.
subito m agnum cläm örem om nës au d ïv ëru n t. p er iä n u a m 35
p rin cip io ru m p errü p it hom ö squälidus. ad A gricolam praeceps
cu cu rrit genibusque eius haesit.
‘cïvis R öm änus su m ’, in q u it. ‘Q u ïn tu m C aecilium Iü c u n d u m më
vocant, ego m ultäs in iü riäs passus hüc tan d em advënï. hoc ü n u m
dïcere volö. C ogidub n u s est in n o cën s.’ 40
haec locütus h u m ï p rö cu b u it exanim ätus.
corrum pere corromper, sobornar, seducir
blanditias: blanditiae halagos, lisonjas
spernebat: spernere rechazar, despreciar
diffisus habiendo desconfiado
indicia: indicium indicio, signo, prueba
arm ati: arm ätu s gente armada, en armas
perrüpit: perrum pere irrumpir
squalidus sucio, mugriento
1 ¿P ara qué h a venido Salvio a C hester?
2 ¿Por qué se h a hecho a c o m p añ ar de Belímico?
3 ¿Por qué crees que Agrícola g u ard a un largo silencio (línea 9)?
4 ¿Q ué órdenes d a a Silano?
5 ¿Por qué desconfía A grícola de lo que dice Belímico?
6 ¿Por qué cosas le p re g u n ta A grícola a Salvio? ¿Le sería fácil a
Salvio co n testar a esas p reg u n tas? ¿Crees que A grícola d eb e­
ría h a b e r hecho esas p reg u n tas antes de h acer salir a las dos
cohortes?
7 ¿Q ué ocurre antes de q u e Salvio p u ed a co n testar a las p re ­
g u n tas de Agrícola?
8 ¿Q ué es lo p rim ero que dice Q uinto? ¿Por qué dice eso en
p rim er lugar?
Gramática
1 O b serv a aten tam en te los ejem plos siguientes:
m ilites ad p rin cip ia convenerunt ut Agricolam audirent.
Los soldados acudieron al cuartel general para oír a Agrícola.
per tö tam noctem la b ö rä b a t m edicus ut vulnera militum
sanaret.
E l médico trabajaba durante toda la noche para curar las heridas de los
soldados.
Al grupo de p alab ras que están en n eg rita se le llam a proposi­
ción fin a l, p o rq u e indica el fin por el cual se realiza la proposi­
ción principal. Así, en el segundo de los ejem plos anteriores,
la proposición «ut v u ln era m ilitum sän äret» in d ica el fin por
el cual se produce el trab ajo del m édico. Las proposiciones
finales llevan siem pre en la tín el verbo en subjuntivo.

2 A quí tienes otros ejemplos:


1 dom inus stilum et ceräs poposcit u t ep istu lam scriberet.
2 om nês cives ad silvam co n ten d eru n t u t leönem m o rtu u m
spectarent.
3 denique ego ad p atre m redii u t rem explicarem .
4 pugionem ra p u i u t captivum interficerem .

3 G uando el sujeto de la proposición p rin cip al y el de la p ro p o ­


sición final coinciden, traducim os al castellano p o r «para» o
«a» m ás infinitivo:
m ilites ad p rin cip ia convenerunt u t A gricolam audirent.
Los soldados acudieron al cuartel general para escuchar a Agrícola.

G uando los sujetos son diferentes, ut se p u ed e trad u c ir por


« p ara que» y se resp eta entonces el subjuntivo:
optió M o d estu m et S trythiönem ad carcerem m isit, u t ca p ti­
vos custodirent.
E l opción envió a Modesto y a Estritión a la cárcel, para que custodia­
ran a los prisioneros.
trihünus
A gricola, ubi hoc vïdit, custôdës iussit Q u in tu m auferre
m edicum que arcessere, tum ad trib ü n u m m ilitum , q u i a d stâ b a t, së
vertit. r
‘m l R üfe’, inquit, ‘p rü d en tissim u s es om nium trib ü n ö ru m quös
habeö. të iubeö h u n c h o m inem su m m a cum cü rä in terro g are.’ 5
Salvius, cum R üfus exiisset, valdë com m otus,
‘cür tem pus terim us?’ in q u it, ‘o m n ia explicare possum , nôtus est
m ihi hic hom ô. n ù p e r in villa m ë visitavit, q u am q u am nön
invitaveram , trës m ënsës ap u d m ë m ansit, opës m eâs dëvorâns.
duös trip o d as argenteos h ab ëb a m , quös ab stu lit u t C og id u b n ö ίο
d aret, sed eum nön accüsävl, q u o d hospes erat, ubi tam en A quäs
Sülis m ëcum advënit, facinus scelestum com m ittere tem p tav it,
venënum p a ra v it u t M em orem , haru sp icem R ö m än u m , necaret,
p o stq u am rem nön effecit, m ë ipsum accüsávit. noli ei crëdere.
Escena 26
m ultó perfidior est q u am B ritan n i.’ 15
haec cum audivisset, A gricola respondit,
‘sï tälia fecit, ei m oriendum est.’
mox revënit R üfus valdë attonitus.
‘Q u ïn tu s C aecilius’, in quit, ‘est iuvenis sum m ae fideï. p atrem
m eum , quem A lexandriae relïquï, bene növerat. hoc pro certö 20
habeö quod Q u ïn tu s h an c epistulam m ihi ostendit, ä p a tre ipsö
scrip tam .’
A gricola statim Q u ïn tu m ad sê vocavit, cëterôsque dïm ïsit.
Salvius, Q u ïn tu m d etestatu s, anxius exiit. A gricola cum Q u in to
colloquium très hôrâs h ab ëb at. 25

tribünus tribuno dëvorâns: dëvorâre engullir, devorar


prüdentissim us: prüdêns prudente, m ulto perfidior mucho más traidor
juicioso, competente tälia tales cosas
tem pus terim us: tem pus terere pro certö habeö: pro certö habëre
perder el tiempo tenerlo por seguro, darlo por probado
opës riquezas dëtestâtus habiendo maldecido

Gramática
1 D esde la E scena 14 en ad elan te te has en co n trad o oraciones
com o éstas:
necesse est m ihi cënam p arare. Tengo que preparar la cena.
necesse est vóbls laborare. Tenéis que trabajar.

2 A h o ra has ap ren d id o o tra m a n era de ex p resar la m ism a idea:


necesse est nóbls currere. | _
_ j r" leñemos que correr.
nobis currendum est. J *
necesse est el revenire. | /7_Μ .
j > (h i) tiene que regresar.
ei reveniendum est. J
L as p a la b ra s en n eg rita son gerundivos.

3 O tro s ejem plos:


1 m ihi fugiendum est.
2 nobis a m b u lan d u m est.
3 tibi hïc m an en d u m est.
4 om nibus servis lab o ra n d u m est.
contentio
A gricola, cum Q u in tu m audivisset, vehem enter saeviebat. Salvium
furëns arcessivit, qui, sim u latq u e in trav it, aliquid dicere coepit.
A gricola tam en, cum silentium ius'sisset, Salvium v ehem enter
accüsävit.
‘di im m ortâlës! C ogidubnus est innocëns, tü perfidus, cür ta m 5
in san u s eram ut tibi crederem ? q u in q u e annös han c provinciam iam
adm inistró, rëgem C o g id u b n u m bene cognovi, saepe rëx m ihi
auxilió fuit, neque perfidum neque m endacem u m q u am së
p raestitit, cür tü crim en falsum in eum intulisti? accüsâvistîne eum
u t p o ten tiam tuam augërës? sim u latq u e ad han c provinciam 10
vënistî, am ici më dë calliditate tu â m o n u ëru n t. n u n c rës ipsa m ë
docuit, num Im p e ra to r D o m itian u s han c ta n ta m perfidiam ferre
potest? ego sânë nön possum , in h äc provincia su m m am p o testatem
habeö. iubeö të häs inim icitias dëpônere. iubeö të ad C o g id u b n ï
au lam ire, vèniam que ab eö petere, p raeterea të o p o rtet Im p e ra to ri 15
ipsi rem explicare.’
haec ubi dixit A gricola, Salvius resp o n d it iratu s,
‘qu am caecus es! q u am longë erras! të ipsum op o rtet Im p e ra to ri
id quod in B ritan n ia fecisti explicare, qu in q u e annös h an c
provinciam pessim ë ad m in istras, tü enim in ultim is B ritan n iae 20
p artib u s bellum geris et victorias inânës ë C alëdoniâ refers; sed
Im p e ra to r pecüniäs opësque accipere cupit, itaq u e rëgnum
C o gidubnï occupare constituit; C alëd o n iam flocci nön facit, tü sânë
hoc nescis, in m agnö periculo es, quod consilium m eum spernis, nön
sölum m ihi sed Im p era to ri ipsi o b stäs.’ 25
cum hanc contentionem in ter së h ab ëren t, subito n ü n tiu s
p rin cip ia ingressus excläm ävit,
‘m ortuus est C ogid u b n u s!’
auxilió fuit fu e una ayuda, ayudó
potentiam : potentia poder
augëres: augëre acrecentar, aumentar
inim icitias: inim icitia enemistad, odio
të oportet tienes que, debes
caecus ciego
pessim ë muy mal
victöriäs: victoria victoria
inânës: inänis vacío, sin valor
Galëdoniâ: G alëdonia Escocia
constituit: constituere decidir
Ejercicios
1 O b serv a aten tam en te la fo rm a y el significado de los verbos y
de los nom bres siguientes y di el significado de los que no
están traducidos:
am are amar am o r amor
tim ere temer tim or " temor
ho n ö räre honrar hon o r
cläm äre clam or
lab o rare lab o r
fulgëre fulgor brillo
pavêre estar asustado pavor
furere furor locura, furor
trem ere trem o r temblor
dolëre (1) sentir dolor (físico) dolor (1)
dolëre (2) lamentar, deplorar d olor (2)
D i el significado de los nom bres siguientes:
favor, pallor, südor

2 C o m p leta cada oración con la p a la b ra correcta y traduce:

1 A gricola, ubi v erb a .......... audivit, Salvium arcessivit.


(Q u in tu m , Q u ïn tï, Q u in tó )
2 om nës h o s p itë s .......... saltatricis la u d âv ëru n t. (artem , artis,
arti)
3 iter no stru m difficile erat, quod tot c ïv ë s .......... com plëbant.
(viâs, viarum , viis)
4 pro principiis s ta b a t m ag n a t u r b a ..............(m ïlitës, m ilitum ,
m ilitibus)
5 lëgâtus, postq u am m a n d a ta .......... dedit, legionem ad
m ontem proxim um düxit. (centuriônës, cen tu rio n u m ,
centurionibus)
6 iüdex, q u i .......... nön crëd ëb at, Iratissim us fîëbat. (puerös,
p u ero ru m , pueris)
3 T ra d u c e al la tín las oraciones castellanas escogiendo correcta­
m ente las p alab ras latinas de en tre las q u e se te ofrecen d eb a­
jo de cad a oración.
1 Los ciudadanos amables ofrecieron ayuda.
cívis benigni auxilium p ra e b u e ru n t
cïvës benignos auxilii p ra e b u e ra n t
2 Detuvieron al soldado en la cocina de la posada.
m ïlitem p er culïnam ta b ern ae co m p reh en d u n t
m ïlitis in culïnâ ta b e rn a ru m com p reh en d eru n t
3 ¡Amo, lee esta carta!
dom ine haec epistula lege
dom inus h an c epistulam legis
4. Los ancianos se marcharon, alabando al valiente mensajero.
senës discedunt fortem n ü n tiu m lau d än s
senum discesserunt fortï n ü n tiö s lau d an tes
5 ¿Cómo podemos evitar los castigos de los dioses?
quö m odö poenae d eö ru m v itan tes possum us
quis poenâs deïs v itare p o teram u s
6 Las palabras del harúspice lo aterraron.
v erb u m haruspicis eam eum te rru it
v erb a haru sp ici eös te rru ë ru n t

4 C o m p leta las oraciones siguientes con las p alab ras m ás con­


venientes de las que se te ofrecen y tradúcelas:

epistulam , audivisset, ëgressus, in v ën ëru n t, equïs, cap tï

1 Salvius, ë p rïn c ip iïs .......... , Belim icum quaesïvit.


2 A gricola, cum haec v e r b a .......... , ad R üfum së vertit.
3 d o m in u s .......... ë m anibus serví im patiëns rap u it.
4 custôdës n ü n tiu m h u m ï ia c e n te m ..............
5 q u a ttu o r B ritan n i, in p u g n ä .......... , v itam m iserrim am in
carcere agëbant.
6 alii m î lit ë s .......... aq u am d a b a n t, alii frü m en tu m in h o rrea
ïnferëbant.
Agrícola, gobernador de Britania

E sta inscripción dice, u n a vez desarro llad as sus ab rev iatu ras:
«im peratore V esp asian o V I I I T ito im p erato re V I I consule
C naeo Iulio A gricola legato A u g u sti p ropraetore».

Las dos inscripciones anteriores contienen el n o m b re de G neo


J u lio A grícola. L a p rim era procede de u n a tu b ería de plom o d es­
cu b ierta en C hester y la seg u n d a del foro de V eru lam iu m (St.
A lbans). E stas inscripciones p o d rían h a b e r sido en realid ad todo
lo que supiéram os sobre este ho m b re, si su yerno, el h isto riad o r
T ácito , no h u b ie ra escrito su biografía. G racias a dicha n arració n
disponem os hoy de u n re tra to d etallad o de Agrícola.
H ab ía nacido el 13 de ju n io del 40 d. C. en la colonia ro m an a
de F orum Iulii que estaba al sureste de la G alia. E sta ciudad la
h ab ía fundado p a ra sus veteranos Ju lio C ésar y por ello la m ayor
p arte de sus hab itan tes eran ciudadanos de origen itálico y no
galos. E sta ciudad corresponde hoy a la ciudad francesa de Fréjus.
A grícola descendía de u n a fam ilia distinguida. Sus abuelos h ab ían
desem peñado cargos g ubernam entales im portantes y el em perador
T iberio h ab ía nom brado senador a su padre, quien m ás tard e se
indispuso con el em perador G ayo C aligula y fue ejecutado pocos
días después del nacim iento de Agrícola.
N u estro personaje acudió a la escuela en M assilia (M arsella),
que era el centro m ás im p o rta n te de la cu ltu ra y de la educación
en el sur de la G alia. H izo los estudios que aco stu m b rab an a
cu rsar los hijos de las fam ilias ro m an as de clase alta: retó rica y
108
Escena 26
filosofía. D isfru tab a con esta últim a, pero T ác ito recu erd a la opo­
sición de su m adre:
«R ecuerdo que A grícola nos decía a m en u d o que, cuando era
joven, sentía p o r la filosofía m ás entusiasm o del esperado en un
rom ano y en u n sen ad o r y que su m ad re estim ó p ru d en te poner
freno a un interés ta n ardiente».
A sus dieciocho años, A grícola estab a sirviendo en el ejército
rom ano de B ritan ia con el rango de « tribü n u s» , como B arbilo
Rufo en la n arració n de la pág. . A provechó d icha o p o rtu n id ad
p a ra conocer bien la provincia. Los soldados que se le h ab ían
confiado tuvieron u n a o p o rtu n id ad p arec id a p a ra llegar a cono­
cerlo a él. Dos años m ás tard e, d u ra n te la rebelión de B oudica
del año 60 d.C ., tom ó contacto directo con la d u ra realid ad de la
guerra. A grícola era ya un g ran conocedor de la p rovincia de
B ritan ia y este conocim iento le sería luego m uy útil d u ra n te su
etap a de g o b ern ad o r unos dieciocho años m ás tarde.
D e v u elta en R o m a continuó su c arrera política. El 70 d.C.
regresó a B ritan ia p a ra hacerse cargo del m an d o de la Legión
X X que estab a estacio n ad a en V iroconium (W roxeter) y q u e se
h ab ía olvidado de la disciplina m ilitar y estab a causando algunos
problem as. Su éxito en la conducción de este difícil com etido se
vio recom pensado con su ascenso a g o b ern ad o r de A q u itan ia en
la G alia. E n el 77 d.C . llegó a cónsul y al año siguiente regresó a
B ritan ia p o r tercera vez, pero ya com o g o b ern ad o r de la p ro v in ­
cia. L a experiencia política y la p ericia m ilitar ad q u irid as h asta
ese m om ento le oto rg aro n los recursos o p ortunos p a ra en carar
las funciones de un puesto apasio n an te, pero que exigía grandes
dotes y m ucho esfuerzo personal.
A grícola hizo frente a sem ejante desafío con diferentes m edi­
das: prom ovió activam ente u n a política de rom anización; am plió
la red de calzadas y de fuertes a lo largo y ancho del n o rte de
B ritania, incluido el cam p am en to de C hester; y d u ra n te su perío­
do de g o b ern ad o r dobló p rácticam en te la extensión del territorio
de B ritan ia bajo dom inio rom ano.

La carrera política de Agrícola


58 d. G. T rib u n u s m ilitum en B ritania
64 C uestor en Asia
66 T rib u n o de la plebe en R om a
68 P retor en R om a
70 C o m andante en jefe de la Legión X X en B ritania
74 G obernador de A quitania
77 C ónsul 1
78 G obernador de B ritania

Lista de control del vocabulario


accüsö, accüsäre, accüsâvï, accüsatué - acusar
auferö, auferre, abstulï, ab lâtu s - llevarse
bellum , belli - guerra
bellum gerere - hacer la guerra
cohors, cohortis - cohorte
colligö, colligere, collëxï, collectus - reunir
com m otus, com m ota, com m otum - agitado, emocionado
doceö, docere, docuï, doctus - enseñar
facinus, facinoris - crimen
falsus, falsa, falsum - falso
fidës, fidei - lealtad
ïn sân u s, in san a, în sân u m - loco
m stru ö , in stru ere, în strüxï, ïn strü c tu s - formar, alinear
lëgâtus, lëgâtî - legado, comandante de la legión
n u m - si
occupo, occupare, occupavi, o ccupatus - ocupar, apoderarse de
o p o rtet - conviene, es necesario
m ë o p o rtet - conviene que yo , yo debo, yo tengo que
perfidia, perfidiae - perfidia, deslealtad, traición
praebeo, p raeb ere, p raeb u i, p raeb itu s -p resta r, suministrar
p rin cip ia, p rin cip io ru m - cuartel general
provincia, provinciae - provincia
quot? - ¿cuántos?
refero, referre, rettuli, relätu s - traer
rëgnum , rëgnï - reino
saevus, saeva, saevum - cruel, salvaje
säne - sin duda, evidentemente
sí - si
trib ü n u s, trib ü n í - tribuno
ultim us, ultim a, u ltim u m - el más alejado
u t - para que, que
110
Escena 27

in castns
Escena 27

‘fuge m ëcum àd h o rre u m !^

ex tra carcerem , M odestus et


S trÿthiô serm onem anxii
h ab eb an t.
M odestus S trÿthiônem m o n eb at
u t ad h o rreu m sëcum fugeret.

‘invenite M o d estu m S try th io n em q u e!’

p ro principiis, centurio V alerius


m ilitibus m a n d a ta d ab at,
centurio m ilitibus im p e ra b a t u t
M o d estu m S trÿ th iô n em q u e
invenirent.

‘castra R o m a n a oppugnate!
h o rrea incendite!’

in silvä proxim a, V ercobrix


contionem ap u d B ritannos
h ab eb at.
V ercobrix B ritannos in c ita b a t u t
castra R ö m än a o p p u g n aren t et.
h o rrea incenderent.
U na vez leída esta narración, contesta a las preguntas que le siguen.

sub horreo
M odestus et S trÿthiô, ë carcere ëgressî, ad h o rreu m fügërunt. per
ad itu m an g u stu m rëp sëru n t et sub h orreö cëlâtï m a n ëb an t. centurio
V alerius, cum p o rtas celjärum ap ertäs carcerem q u e d ësertum
vidisset, Iratissim us erat, m ilitibus im p erav it u t M o d estu m et
S trÿthiônem caperent, mïlitës tam en , q u a m q u a m p er tö ta castra 5
q u aerë b an t, eös invenire nön p o teran t, illi q u in q u e diës m â n sëru n t
cëlâtï. sextö dië M odestus tam m iser e ra t u t rem d iü tiu s ferre nön
posset.

M odestus: q u am Infelix sum! m älim in illö carcere esse potius


q u am sub höc horreö latëre. quälis est haec vita? 10
necesse est m ihi g rän a q u ae m ürës relïq u ëru n t
cönsüm ere. adest S trÿthiô, comes exilii, sed më nön
adiuvat. n am Strÿthiô est vir m axim i silentii,
/ m inim lque iocl. ëheu! më taed et huius vitae.
Strÿthiô: m i M odeste, difficile est nobis sub h orreö diü tiu s 15
m anëre. n u n c tam en advesperascit, vlsne më, ex horreö
ëgressum , cibum quaerere? h o m inib u s m iserrim is cibus
solacium sem per affert.
M odestus: id est consilium op tim u m , nobis cen an d u m est.
S trÿthiô, të huic rei praeficio. I p rim u m ad coquum . 20
eum iubë cënam sp len d id am coquere et h ü c po rtäre.
deinde q u aere A ulum et P üblicum , am lcös noströs!

aditum : aditus acceso, entrada exilii: exilium destierro, exilio


angustum : angustus estrecho më taedet estoy hastiado, estoy asqueado
rëpsërunt: rëpere arrastrarse, deslizarseadvesperascit: advesperascere
im peravit: im perare mandar, ordenar anochecer
sextö: sextus sexto söläcium alivio, consuelo
m alim preferiría affert: afferre traer, aportar, producir
potius más bien, mejor, antes praeficio: praeficere poner al frente de
grana: grán u m grano prím u m primero, en primer lugar
invita eös ad cënam ! iubë A ulum am p h o ram νϊη ϊ ferre,
P üblicum lu cern am äleäsque. tum curre ad vicum ;
N igrinam quaere! o p tim a est saltatricu m ; m ihi 25
saltâtrïcës q u o q u e söläcium afferunt.
Strÿthiô: quid dïcis? vïsne m ë saltatricem in castra dücere?
M odestus: abi caudex!

Strÿthiô, ut m a n d a ta M odesti effiperet, invitus discessit, coquö


p ersu asit u t cënam sp len d id am p araret; Aulô et P úblico p ersu asit 30
u t vînum et lucernam äleäsque ferrent; N igrinam ö räv it u t ad
h o rreu m veniret, sed eï p ersu âd ëre nön p oterat.

vicum: vicus aldea


örävit: öräre pedir, rogar

1 ¿P ara qué servía un «horreum »? ¿Por que ten ía el piso le v a n ta ­


do p o r encim a del nivel del suelo? ¿Q ué les p erm itió h ace r a
M odesto y a E stritió n esa característica de su construcción?
2 ¿Q ué se vio obligado a h acer M odesto, tran scu rrid o s cinco
días?
3 ¿Q ué circunstancia hizo p en sar a E stritió n que p o d ía salir de
allí sin ser capturado?
4 ¿Q uién va al gran ero a llev ar la com ida? ¿Q ué trae n A ulo y
Público? ¿Q ué o tra p erso n a v a a ser in v itad a a la cena? ¿A don­
de hay que ir a buscarla?
5 ¿Por qué se dice de E stritió n «invïtus» en la línea 29? ¿L ogra
éste cum plir todas las instrucciones de M odesto? ¿Q ué supones
tú que se constru ía prim ero, el cam p am en to o el «vícus»?

Gramática
1 E n la u n id a d I te en co n traste oraciones com o ésta:
‘redite!’ ‘p ecü n iam trad e !’
«¡Volved!» «¡Entrega el dinero!»
E n cad a uno de los ejem plos anteriores se está d an d o u n a
orden. E stas son las oraciones im p erativ as que expresan ó rd e­
nes directas.
E n la E scena 27 te has en co n trad o oraciones como las que
siguen:
legatus m ilitibus im p erav it u t red iren t.
E l comandante de la legión ordenó a los soldados que volvieran.
latrones m ercato ri im p erav eru n t u t p ecü n iam trad eret.
Los bandidos ordenaron al mercader que entregara el dinero.
E n cad a uno de estos dos ejem plos no se d an órdenes, sino
que se están relatan d o , n a rra n d o unas órdenes. Las pro p o si­
ciones in tro d u cid as p o r «ut» son órdenes indirectas. E n estas
proposiciones su b o rd in ad as el verbo va en subjuntivo.

C o m p a ra los ejem plos siguientes:


imperativas directas imperativas subordinadas o indirectas
‘contendite!’ iuvenis am icis p ersu asit u t contenderent.
«¡Apresuraos!» E l joven convenció a sus amigos de que se
apresuraran.
‘d ä m ihi aq u a m !’ captivus custödem ö räv it u t aq u am sibi
«¡Dame agua!» daret.
E l prisionero pidió al guardián que le diera agua.
‘fuge!’ mê m o n u it u t fugerem .
«¡Huye!» A4e aconsejó que huyera.

O tros ejem plos de im p erativ as directas y su b o rd in ad as o in d i­


rectas:

1 nëm ô ancillae p ersu äd ere p o te ra t u t saltaret.


2 ‘tacë!’
3 centurio m ihi im perav it u t tacërem .
4 vös saepe m onëbam u t diligenter labôrârëtis.
5 ‘p arcite m ihi!’
6 senex nös ö rä b a t u t sibi parcerem us.
7 coquus servis im p erav it u t v in u m in m en sam ponerent.
8 com itës m ercato rem m o n u ë ru n t u t ab oppido clam discëderet.
Modestus prömötus
cum S trÿthiô cënam et am îcôs q u aereret, decem B ritan m â
V ercobrige ductï, castrïs cautë a p p ro p in q u a b a n t. V ercobrix enim
eïs p ersu aserat u t castra o p p u g n â re n t/B rita n n ï, p o stq u am custôdës
v ïtâv ëru n t, vallum tacitë trâ n sc e n d ë ru n t et castra in trâv ëru n t. in
m an ib u s facës te n ëb an t u t h o rrea incenderent, celeriter ad h o rre a 5
ad v ën ë ru n t quod prius cognoverant ubi sita essent.
M odestus, ignärus ad v en tü s B ritan n o ru m , sub horreö sedëbat.
adeô ësu riëb at u t dë vîtâ p aen e d ësp ërâret. p er p arv am rïm am
prôspiciëbat, red itu m Strÿthiônis exspectans.
‘très höräs S trÿthiônem iam exspectö. qu id eï accidit?’ ίο
subito m a n u m hom inum p er tenebras conspexit.
‘euge! tan d em v ën ëru n t amïcï! heus, am ïcï, hüc venïte!’
B ritan m , cum M odestï vôcem audivissent, eran t tam atto n iti, u t
im m ôtï staren t, respondëre nön au d ëb a n t. V ercobrix tam en, qui
rau ca m M odestï vôcem agnoverat, ad com itës versus, 15
‘nôlïte tim ëre’, in q u it su su rran s, ‘nôtus est m ihi hic miles, stu ltio r
est q u am asinus, nôbïs nocëre non p o te st.’
tu m B ritan n ï per ad itu m taciti rëp sëru n t. sim u latq u e in tr â ­
v ëru n t, M odestus eïs obviam iit, u t salü täret.
‘salvëte, amïcï! n u n c nôbïs cën an d u m ac bib en d u m est.’ 20
tu m B ritan n u s q u íd am , vir ingëns, in M o d estu m in cu rrit.
‘o N igrïna, dëliciae m eae!’ cläm äv it M odestus, ‘të nön agnôvï!
q u a m longï su n t capillï tuï! age! cônsïde pro p e më! d ä m ihi ösculum !
quis lu cern am h ab et?’
V ercobrix, cum M o d estu m lu cern am rogantem audivisset, 25
B ritan n is im p erav it u t facës incen d eren t. M odestus, V ercobrigem
B ritan n ó sq u e conspicatus, p alluit.
‘dï im m ortalës!’ in q u it, ‘ab iit N ig rïn a, a p p â ru ë ru n t B ritanm !
m ihi statim effugiendum est.’
V ercobrix tam en suis im p erav it u t M o d estu m co m p reh en d eren t. 30
ü n u s ë B ritannis M odestö ap p ro p in q u a v it u t dëligâret. fax, tam en ,
q u a m tenëbat, tu n icam M o d estï forte incendit.
‘ëheu!’ u lu lav it ille, ‘ardeö! më d ev o ran t flam m ae!’
tum ë m anibus B ritan n o ru m ëlâpsus fugit praeceps, sim ulae per
ad itu m ërüpit, S trÿ th iô n ï am ïcîsque occurrit, am p h o ram vïnï é 35
m anibus A ulï ërip u it et vïnum in tu n icam füdit.
‘ïn sân it M odestus!’ clam avit S trÿthiô atto n itu s.
M odestus tam en, S trÿthiônis cläm örum neglegëns, am p h o ram in
ad itu m im pulit, tum in am p h o ram innixus, m agnos clâm ôrës
sustulit. 40
‘subvenite! subvenite! B ritannos cëpï!’
statim m anus m ilitum , ä V aleriö d u cta, ad h o rrea contendit.

pröm ötus: prom overe ascender obviam iit: obviam ire ir al encuentro de
vallum empalizada, vallado incurrit: incurrere tropezar con, chocar
transcenderunt: transcendere pasar con
por encima de suis: suî los suyos
faces: fax antorcha ëripuit: ëripere arrebatar, quitar
rim am : rim a rendija, resquicio innixus habiéndose apoyado
prôspiciëbat: pröspicere mirar, subvenite: subvenire socorrer, venir en
observar ayuda
versus vuelto
ta n tï e ra n t clam ores M odesti u t tö ta castra com ptèrent, praefectus
castro ru m ipse acc u rrit u t cau sam strep itü s cognosceret.
M odestus exsultans ‘Insidias B ritannis p a ra v i’, in q u it. 45
‘V ercobrix ipse m ultis cum B ritan n is sub horreo inclüsus e st.’
breve erat certam en, ta n tu s e ra t n u m eru s m ilitum R o m an o ru m
u t B ritannos facile su p eraren t. R ö m än l B ritannos ex horreo
extractos ad carcerem red ü x ëru n t. tu m legatus legionis ipse
M o d estu m arcessitum lau d av it. / 50
‘M o d este’, inquit, ‘m ilitem fortiorem q u am të n u m q u a m an teä
vïdï. sölus decem hostibus insidias parav isti, nös decet p raem iu m
tibi d a re .’
M odestus, â lëgâtô ita la u d ätu s, adeö g au d eb at u t vix së
continere posset. pecü n iam laetu s exspectabat. 55
‘carcerï të praeficio’, in q u it lëgâtus.

praefectus prefecto redüxërunt: redücere llevar de vuelta,


causam : causa motivo, razón hacer volver
strepitüs: strepitus ruido, estrépito nös decet está bien que nosotros, conviene
breve: brevis corto, breve que nosotros
certam en combate, contienda continëre contenerse, reprimirse

Anteñja con el nombre y el emblem a de la legión X X que estuvo esta­


cionada en Chester desde el 87 d.C.
Gramática
1 E n la E scena 11 te apareció p o r p rim e ra vez el verbo «pla­
cet». O b serv a de nuevo cómo se usa:

m ihi p lacet hoc d ö n u m accipere.


M e agrada (me gusta) recibir este regalo.

nóbís placet.
Nos gusta.

2 Los verbos que siguen se u san de m a n e ra parecida:


nös decet p raem iu m M odestó dare.
E stá bien (conviene) que nosotros demos una recompensa a Modesto.

m ë taedet huius vïtae.


Estoy hastiado de esta vida.

R öm änös n u m q u a m oportet h ostibus crëdere.


Conviene que los romanos no confíen nunca en sus enemigos.

3 Estos verbos se conocen como verbos impersonales.

4 O tro s ejem plos:

1 tibi placet?
2 saltatricem spectare volö! më taed et cibï et νϊηϊ!
3 sem per pluit!
4 B ritannos decet extra au lam m anëre.
5 n u n c advesperascit.
6 nös o p o rtet rëgnum C o g id u b n ï occupare.
Ejercicios
1 O b serv a aten tam en te la fo rm a y el significado de los adjetivos
y de los nom bres siguientes y di el significado de los que
están sin traducir:
altus alto, profundo altitü d ö altura, profundidad
m agnus grande m ag n itü d ö gran tamaño
p u lch er hermoso p u lc h ritü d ö
sollicitus sollicitudo
làtu s ancho lätitü d ö
m an su etu s amansado, manso m än su etü d ö
sölus sölitüdö
D i el significado de los n om bres siguientes:
fortitüdö, longitüdö, m u ltitü d ö
F íjate bien en estos ejem plos en que ocurre algo parecido:
cup ere desear cupido deseo
C u p id o Cupido (dios del Amor,
dios del Deseo)
va lere estar bien (de salud) valëtüdô (1) buena salud
(2) mala salud,
enfermedad
El im perativo de «valere» tiene un significado especial com o
has podido ya co m p ro b ar m u ch as veces:
vale «sigue bien», «pásalo bien», «adiós».

2 C om pleta las oraciones que siguen con la p alab ra correcta to­


m ándola de la serie que se te ofrece aq u í debajo y tradúcelas:
missôs, lïberâtî, te rrita, regressam , tenentes, passus
1 captïvï, ë cellïs s u b ito .......... , ad p o rta m carceris ru èru n t.
2 B ritanni, h astas in m a n ib u s .......... , in ïnsidiïs latëb an t.
3 ancilla, ä dom ino ï r â t ô .......... . respondëre non au d ëb at.
4 C ogidubnus, tot in iû r iâ s .......... , om nës R öm änös ödit.
5 m ater puellam , ë ta b e rn a tan d em ........... , veh em en ter
vituperavit.
6 centuriö m ilites, ëx Ita lia n ü p e r ab im p erato re ............,
inspexit.
3 T ra d u c e las siguientes oraciones, a contin u ació n p asa las p a ­
la b ra s que están en n eg rita de sin g u lar a p lu ra l y vuelve a
trad u c ir. E n algún caso ten d rás que co n su ltar el género de
u n no m b re en la sección «V ocabulario» del Suplem ento L in­
güístico y en algún otro ten d rás que acu d ir a los cuadros de
las declinaciones (S uplem ento L ingüístico, pp. 160-161) sobre
todo p a ra co m p ro b ar las term inaciones de los nom bres neu­
tros.
1 im perátor ïnsulam visitäbat.
2 nauta pecüniam poscebat.
3 iuvenës captivum custôdiëbant.
4 fur pöculum ïnspiciëbat.
5 om ina haruspicem terrëbant.
6 plaustrum in agrö stäbat.

4 C on la ay u d a de los cuadros de las declinaciones de los n o m ­


bres (S uplem ento Lingüístico, pp. 160-161) com pleta las o ra­
ciones de este ejercicio añ ad ien d o co rrectam en te la p arte final
a las p a la b ra s incom pletas y tradúcelas:
1 servus prope iänuam stäbat. serv. . . pecüniam dedim us.
2 pueri per viam currëbant. clâm ôrës puer. . . më
excitâvërunt.
3 puella tabernam m eam intravit, pueli. . . m ultäs gem m äs
ostendi.
4 Salvius ad aulam rëg. . . quam celerrim ë contendit.
5 M em or, ubi nöm . . . tuum audivit, perterritus erat.
6 in häc viä sunt duo tem pi. . . .
7 m ercator ad fundum m eum heri vënit. früm entum m eum
m ercätör. . . vëndidï.
8 m agn a m ultitüdô cïv. . . nôbïs obstabat.
9 barbari provinciam oppugnâvërunt, m ultäsque urb. . .
dëlëvërunt.
10 leônës saeviëbant; nam servus stultus nüllum cibum leö. . .
dederat.
11 serv. . . dënâriôs quös tenëbam rapuërunt.
12 iü d ex m ercätör. . quï fem inam dëcëperat, pünïvit.
Gramática
1 O b se rv a aten tam en te los ejem plos que siguen:
ta n ta erat m u ltitü d ö ut tötam aulam compleret.
Era tan grande la multitud que llenaba todo el palacio.
iuvenis gem m as adeö cupiëbat ut pecüniam statim träderet.
E l joven deseaba tanto las joyas que enfregó inmediatamente el dinero.
Los grupos de p alab ras que v an en n eg rita son proposiciones
consecutivas p o rq u e in d ican el resu ltad o o consecuencia de la p ro ­
posición principal. A sí en el p rim er ejem plo an terio r la p ro p o ­
sición «ut tö tam au lam com pleret» in d ica la consecuencia, el
resu ltad o del g ran ta m añ o de la m u ltitu d . El verbo de las
proposiciones consecutivas v a siem pre en subjuntivo.
2 M ás ejemplos:
1 ta m stultus e ra t p u er u t om nës eum dërïdërent.
2 ta n tu s e ra t clam or u t nëm ô iussa cen tu rio n u m au d ïret.
3 A gricola to t m ïlitës ëm ïsit u t hostës fugerent.
4 adeö saeviebat V alerius u t sê continere nön posset.

El campamento
Si la legión p ro p iam en te d ich a era u n ejército en p eq u eñ a
escala, el cam p am en to donde h acía su v id a cuando no estab a en
ca m p a ñ a se p o d ía co m p arar con u n a ciu d ad fortificada. O c u p a b a
u n a extensión de 20 a 25 h ectáreas, m ás o m enos un tercio de la
superficie de P om peya. El traz ad o de u n cam p am en to resp o n d ía
siem pre a u n m odelo estereo tip ad o com o el que se ofrece en la
p ág in a siguiente.
Los edificios m ás im p o rtan tes, ag ru p ad o s en la zona central,
eran el cu artel general (p rin cip ia), el alojam iento del co m an d an te
en jefe (p raeto riu m ), la enferm ería (valëtü d in àriu m ) y los g ra n e ­
ros (h o rrea). N um erosas calles y paseos p o n ían en com unicación
las distin tas dependencias, las m ás im p o rtan tes de las cuales
eran: la «via p raeto ria» que ib a desde la p u e rta p rin cip al h a sta
la e n tra d a de los «principia»; la «via prin cip alis» que discurría
en sentido tran sv ersal y se en co n trab a con la an terio r d elan te de
los «principia» form ando u n a especie de T; la «via qu in tan a» que
discurría p aralela a la «principalis», pero p asan d o por detrás de
los «principia». A lrededor del cam pam ento h ab ía u n foso y una
m uralla con alm enas y con torres en las esquinas y a ciertos in ter­
valos. C ad a lado del cam pam ento tenía u n a p u erta fortificada.
puerta
Los p rin cip ia eran algo así com o el corazón de la legión y p o r
eso estab a n constituidos p o r u n a edificación gran d e, com pleja e
im presionante. Al acceder a ella se p a sa b a p rim ero p o r u n patio
enlosado, rodeado p o r tres de sus lados de u n pórtico y de los
alm acenes de intendencia. E n el costado del fondo estab a la sala
p rin cip al o basílica, en la que tra b a ja b a el co m an d an te con sus
oficiales, se en trev istab a con los personajes locales im p o rtan tes y
ad m in istra b a la ju stic ia m ilitar. E ra u n salón ex tra o rd in aria m en ­
te g ran d e y en su in terio r te n d ría u n aspecto parecido al de u n a
cated ral n o rm an d a. L a de C h ester, p o r ejem plo, tenía u n a longi­
tu d de 73 m etros; la nave cen tral, d elim itad a p o r u n a serie de
grandes colum nas que sostenían su techo abovedado, ten ía u n a
a n c h u ra de 12 m etros y estab a flan q u e ad a p o r otras dos naves
laterales de 6 m etros cad a un a. D e colocar a todos los soldados
ho m b ro con hom bro en su in terio r, h a b ría sido posible m eter allí
a to d a u n a legión. N o sabem os si esto se h acía en alg u n a ocasión.
E n la p a rte cen tral del costado m ás largo de la basílica, frente
p o r frente de la p u e rta p rin cip al estab a el lu g ar m ás sagrado del
cam p am en to , el «sacellum », especie de tem plo. A q u í se g u a rd a b a
el e stan d a rte de la legión, el «aquila», llam ado así p o rq u e ten ía
la figura de u n a águila p o sad a con las alas extendidas en lo alto
de u n m ástil. E ra de oro y sostenía entre sus g arras u n m anojo
de dardos, de oro tam b ién , que re p resen tab an los rayos de J ú p i­
ter. El aq u ila sim bolizaba el «espíritu de la legión» y su scitab a
em ociones de p ro fu n d a lealtad y u n respeto casi religioso. P erd er­
la en la b a ta lla era la peor de las deshonras y el m ayor de los
infortunios; p o r ello no solía ocu rrir. El soldado que la ten ía a su
cargo y la p o rta b a en los com bates (véase el dibujo de la pág. 75)
se llam ab a «aquilifer» (p o rtad o r del á g u ila ). E ra siem pre u n sol­
dad o de la p rim era cohorte.

A am bos lados del sacellum estab an las dependencias donde


los em pleados p ag ab an las nóm inas de la legión y se o cupaban del
trab ajo burocrático necesario p a ra ad m in istrar u n a g ran unidad.
J u n to a ellas, y generalm ente bajo tierra, estab a la caja fuerte, en
la que se g u ard ab a n bajo llave la pag a y los ahorros del personal.
El p raeto riu m se h allab a situado al lado de los p rin cip ia o
detrás de ellos. E ra u n a elegante residencia al estilo de u n a «do-
m us u rb a n a » de Ita lia y p ro p o rcio n ab a al «legätus» y a su fam i­
lia todas las com odidades inherentes a la v id a de personas cultas
y acom odadas: calefacción central, ja rd ín y term as p rivadas. Se­
m ejantes m u estras de lujo se le ofrecían al legatus, p o rq u e por
u n a p a rte era el co m an d an te en jefe de la legión y p o r o tra p e rte ­
necía a la clase social m ás alta de R o m a y esp erab a p o r ello ese
trato. Pero existía p ro b ab lem en te otro m otivo, a saber, m o strar
los alicientes de la civilización ro m an a a los líderes civiles locales,
a los que se ag asajab a sin lu g ar a d u d as en el preto rio de vez en
cuando. Pese a ello, o tra cuestión bien d istin ta es si esta exhibi­
ción de opulencia les hacía p ag ar los im puestos fijados p o r los
rom anos con m enos desgana.
El «valêtüdinârium » o enferm ería disponía de num erosas salitas
p ara los enfermos y heridos. H ab ía tam bién u n a gran sala de recep­
ción y una pequeña sala de operaciones dotada de agua corriente.

Maqueta de unos graneros de manipostería


Los «horrea» o g raneros estab an in g eniosam ente proyectados
p a ra m a n te n e r el g ran o a la te m p eratu ra y h u m e d ad correcta
d u ra n te largos períodos de tiem po. E n el siglo p rim ero de n u estra
era, lo m ism o que otras m uchas edificaciones del cam pam ento,
eran construidos sobre todo en m ad era, pero a p a rtir del siglo II
se usó g en eralm en te la piedra. El g ran ero era u n edificio largo y
estrecho; su tech u m b re te rm in ab a en unos am plios aleros p a ra
alejar de sus paredes el ag u a de la lluvia; y p a ra im p ed ir la h u m e ­
d ad del suelo su piso estab a en alto su sten tad o p o r pequeñas
125
colum nas o paredes de poca a ltu ra que p erm itían que el aire
circu lara librem ente p o r debajo. E n urt cam p am en to solía h a b e r
varios graneros, dispuestos g en eralm en te de dos en dos. P o d ían
contener reservas de g rano p a ra u n año p o r lo m enos, y quizás
p a ra dos.
contubernia

centurio
o o <3 3 (

O
O

A
o
o
o
u
o o o o o o o o o o <
centurio

E videntem ente los pabellones p a ra alb erg ar a los 5 ó 6 m il


hom bres de la legión o cu p ab a n la m ay o r p a rte del terreno. Estos
eran ta m b ién estrechos y alargados; estab a n divididos en grupos
de dos habitaciones. C a d a p a r de h ab itacio n es d a b a alojam iento
a u n g rupo de ocho hom bres (co n tu b ern iu m ). D elan te del p a b e ­
llón h a b ía u n a te rra z a con colum nas. C a d a g rupo se h acía su
com ida en u n a cocina que h a b ía en la h ab itació n m ás p eq u eñ a
q ue d a b a a la te rra za y d o rm ía en la o tra h ab itació n , que era
m ás am plia. C a d a p abellón alb erg ab a u n a cen tu ria (80 h o m ­
bres). E n el extrem o del m ism o existían otras dos h ab itacio n es
m ás am plias reservadas al cen tu rió n , que las p o d ía co m p artir
con su opción (optió) o suboficial. Los pabellones estab a n o rg an i­
zados de dos en dos, orientados el uno h acia el otro y d ejan d o en
m edio u n paseo, com o podem os ver en el dibujo de esta página.
L as term as con stitu ían u n a p a rte im p o rtan te de la higiene
m ilitar; todos los cam p am en to s y m uchos fortines disp o n ían de
ellas. C om o las term as civiles, ten ían tep id ariu m , cald ariu m y
frig id ariu m y h acían las veces de club social. E n algunos lugares
las term as estab a n fu era del cam p am en to , ju n to a u n arroyo o
río cercanos, en otros, d en tro del m ism o.
126
H ay que m encio n ar o tra edificación que se en co n trab a siem ­
pre fuera: el anfiteatro. T en ía el m ism o aspecto y el m ism o tra z a ­
do que el an fiteatro no m ilitar y d en tro de él cab ía la legión
com pleta sentada. Lo u tilizab an p a ra desfiles de gala, p a ra la
instrucción en el m anejo de las arm as, p a ra dem ostraciones tá c ti­
cas y, en ciertas ocasiones, p a ra com bates de gladiadores.
No resu lta extraño, p o r o tra p arte, que m u ch as personas civi­
les sin tieran la inclinación de congregarse en torno a las bases
m ilitares.
E n u n principio fueron los com erciantes quienes establecieron
pequeños bares p a ra v ender com idas y b eb id as apetitosas que
co m p lem en taran el poco atractivo ran ch o del cuartel. N a tu ra l­
m ente estos bares tam b ién ofrecían a los soldados la ocasión de
reunirse con las m u ch ach as locales. Según la ley, los soldados no
se p o d ían casar, pero el ejército to lerab a los enlaces extraoficia­
les. El p a d re vivía en el cu artel y su fam ilia fuera; los hijos, cu an ­
do llegaban a los dieciocho o diecinueve años, solían seguir la
profesión del p a d re y se en ro lab an en el ejército. M uchos de estos
núcleos u rb an o s (v id ) se fueron d esarro llan d o poco a poco y se
convirtieron con el tiem po en ciudades. A lgunas de ellas llegaron
a ser im p o rtan tes y a gobernarse a sí m ism as, com o E boracum
(Y ork). A sí fue com o el cam p am en to de las legiones, que h a b ía
com enzado siendo u n m edio p a ra som eter a los territorios recién
conquistados, acabó ju g a n d o u n im p o rtan te p ap el en la difusión
de la vida u rb a n a civilizada.

Lista de control del vocabulario


adeö - hasta tal punto, tanto, tan
aditus, aditûs - acceso, entrada ¿
adven tus, adventüs - llegada
an te a - antes
ap p äreö , ap p ârêre, a p p â ru î - aparecer
ardeö, ardëre, arsï - arder
certam en, certam inis - combate, contienda
com es, com itis - compañero
decet - está bien, conviene
m ë decet —está bien / conviene que yo
fax, facis - antorcha
gaudeö, g au d ëre - alegrarse, regocijarse
ignärus, ig n ara, ig n ä ru m - desconocedor
im peró, im perare, im p erav i - mandar, ordenar
incendo, incendere, incendï, incënsus - encender, incendiar
ïnsidiae, in sid iaru m - emboscada, asechanza
iocus, iocï - broma, gracia, chiste
iussum , iussï - orden, mandato
m anus, m anüs - grupo, banda
noceô, nocëre, nocuï - dañar, hacer daño
occurro, occurrere, occu rri - encontrarse con
osculum , ósculí - beso
praeceps, gen. praecip itis - de cabeza, precipitado, rápido
p raem iu m , p raem iï - recompensa, premio
proxim us, proxim a, p ro x im u m - muy cercano, el más cercano
quälis, q uäle - qué clase de, cuál
silentium , silentii - silencio
sub - debajo de
tacitus, tacita, ta citu m - callado
ta e d e t - está hastiado
m ë taed et - estoy hastiado
ta n tu s, ta n ta , ta n tu m - tan grande
128
Escena 28

imperium
post m ortem C ogidubnï, Salvius rëg n u m eius occupavit, pecü n iam
ä B ritannis extorquëre statim coepit. Salvium ad iu v äb at B elim icus,
princeps C anticoru m .
pro p e au lam h a b ita b a t agricola, -B ritannicus, qui Salviö
pecù n iam träd ere nôluit. Salvius ig itu r m ilitibus im perav it u t
casam agricolae dirip eren t, cen tu rio n em m ilitibus praefecit.

m ilites, gladiïs hastlsq u e agricola, gladiö centurionis


a rm a ti, casam agricolae v u ln eratu s, exanim ätus
o p p u g n âv ëru n t. dëcidit.
Belim icus, spë praem ii m ïlitës casam in trâ v ë ru n t et
ad d u ctu s, m ïlitës R öm änös arcam , p ecü n iä com pletam ,
a d iu v äb at et in citab at. extulërunt.
deinde m ïlitës iem inâs, catënïs postrëm ô mïlitës casam
vïnctâs, ab d ü x ëru n t. incen d eru n t, flam m ae, vento
au ctae, casam celeriter
cô nsüm psërunt.

pastores, quï pro p e casam h a b ita b a n t, im m oti stab an t, spectaculo


attoniti.
casam v ïd ëru n t, flam m is cönsüm ptam .
filium agricolae v ïd ëru n t, h a stä g rav iter v u ln eratu m ,
agricolam ipsum vïd ëru n t, gladiö centurionis interfectum ,
ta n d em ab iëru n t, tim ore ïrâ q u e com m ôtï, B elim icum R öm än ö sq u e
v itu p eran tës.
132
testamentum
ego, T ib eriu s C laud iu s C ogidubnus, rëx m agnus B ritannorum ,
m orbö gravï afflictus, hoc testam en tu m fecï.
ego T itu m F lavium D o m itiänum , o p tim u m Im p erato ru m ,
hërëdem m eum fació, m ando T. Fläviö D om itiänö rëgnum m eum
cïvësque Rëgnënsës. iubeö cïvës Rëgnënsës lëgibus parère et vïtam 5
quiëtam agere. nam prïncipës R ëgnënsium m ë saepe vexâvërunt.
aliï, spë p raed a e ad d u ctï, in ter së p u g n âv ëru n t; aliï, insania affectï,
sëditiônem co n tra R öm änös facere tem p tâv ëru n t. n u n c tam en eös
omnës o p o rtet discordiam huius m odï dëpônere.
dö lëgô C n. Iüliö A gricolae statu am m eam , ä fabrö B ritannico 10
factam , sïc A gricola më per tötam v ïtam in m em oriä habëre potest.
dö lëgô C. Salviö Lïberâlï, fidëlissimô am ïcôrum m eörum , duös
tripodas argenteos. Salvius vir sum m ae p rü d en tiae est.
dö lëgô L. M arciô M em orï vïllam m eam p rope A quâs Sülis sitam .
L. M arcius M em or, ubi aeger ad therm äs vënï, u t auxilium ä deä 15
Stile peterem , benignë më excëpit.
dö lëgô D um norigi, prïn cip ï R ëgnënsium , quem sïcut fïlium
dïlëxï, mille aureôs au lam q u e m eam . sï forte D um norix m ortuus
est, haec C. Salviö L ïb erâlï lëgô.
dö lëgô Belimicô, p rïn cip ï C an tico ru m , q u ïngentôs aureôs et 20
nävem celerrim am . Belim icus enim m ë ab u rsä ölim servävit, quae
per au lam m eam saeviëbat.
m andö G. Salviö L ïberâlï c ü ra m funeris meï. volö Salvium corpus
m eum sepelire, volö eum m ëcum sepelire gem m äs m eäs, pateräs
aureäs, om nia arm a qu ae ad bellum v en ätiö n em q u e com parävi. 25
m andö C. Salviö L ïb erâlï hoc testäm en tu m , m anü m eä scriptum
änulöque meö signätum . dolus m alus ab höc testäm en tö abestö!
lëgibus: lëx ley m ille mil
p rae d ae: p r a e d a botín c e lerrim am : celer veloz
ad d u c ti: a d d ü c e re inducir, llevar corp u s cuerpo
affecti: afficere afectar sepelire sepultar
d isco rd iam : d isc o rd ia disensión, discordia d olus... abestö! \que elfraude
in m e m o ria h a b e re tener en el recuerdo, recordar se mantenga alejado de...\
b en ig n e afablemente, bondadosamente m a lu s malo
excëpit: excipere recibir, acoger
Lee las dos p artes de que se com pone esta n arracció n y contesta
a las p reg u n tas que siguen a cad a u n a de ellas.

in aula Salviï
I
Salvius, cum dë m orte C o g id u b n ï audivisset, ë castris discessit, p er
provinciam iter fëcit ad au lam q u am ë testam ento accëperat. ibi
novem diës m an ëb at u t rës C o g id u b n ï ad m in istraret, décim o dië,
iteru m profectus, pecunias opësque ä B ritannïs extorquëre incëpit.
p lü rim ï prïncipës, av äritiä et m e tü 1co rru p ti, Salvium ad iu v âb an t. 5
Belim icus, princeps C an tico ru m , spë p raem iï ad d u ctu s, Salviô
su m m u m auxilium dedit. B ritannos om nia bona träd ere coëgit. aliï,
qui p o ten tiam Salviï tim ëb an t, Belimicô statim cessërunt; aliï, q u ï eï
resistëbant, poenâs gravés ded ëru n t.
Belim icus autem , q u am q u am pro höc auxilió m u lta p raem ia ίο
honôrësque ä Salviô accëpit, h a u d q u ä q u a m contentus erat, rëx
enim R ëgnënsium esse cupiëbat. häc spë ad d u ctu s, cum paucis
principibus coniüräre coepit, q u ï tam en, Belimicô diffisi, rem Salviô
rettu lëru n t.
Salvius, au d acia Belim icï incënsus, eum interficere constituit. 15
am ïcôs igitur, quibus m axim ë cônfïdëbat, ad së vocävit; eös in
au lam ingressos rogävit u tru m vim an venënum adhibëret. am ïcï, u t
favôrem Salviï conciliärent, m u lta et v aria consilia p rô p o su ëru n t.
tan d em ûnus ex am ïcïs, vir callidissim us,
‘v en ën u m ’, inquit, ‘Belimicô, hostï infestó, aptissim um est.’ 20
‘sed quö m odö tälem rem efficere possum us?’ in q u it Salvius,
‘n am Belim icus, vir m agnae p rü d en tiae, nëm inï cönfidit.’
‘hunc hom unculu m dëcipere nôbïs facile est’, in q u it ille,
‘venënum cibö m ixtum m ultos virôs callidiôrës q u am Belim icum
iam fefellit, ipse scio v enënum p erïtë d a re .’ 25
‘euge!’ in q u it Salvius, cônsiliô am ïcï dëlectâtus. ‘facillim um est
m ihi illum ad cënam sü m p tu ô sam invïtâre. më op o rtet ep istu lam
134
b lan d am eï m ittere, verbis enim m ollibus ac blandis resistere nön
p o te st.’
Salvius igitur Belim icum ad au lam sine m orä invitavit, qui,
epistula m endaci deceptus ñeque üllam fraudem suspicatus, ad
aulam nönä hörä vënit.

decimö: decim us décimo infesto: Infestus nocivo, odioso


profectus habiéndose marchado aptissim um : aptus apropiado, conveniente
aväritiä: av äritia codicia, avaricia m ixtum : m iscëre mezclar
m etü: m etus miedo fefellit: fallere engañar
bona bienes süm ptuösam : süm ptuösus fastuoso, espléndido
h a u d q u ä q u a m de ninguna manera blandam : blan d u s adulador, halagador
rettu lëru n t: referre referir, relatar mollibus: mollis suave, blando, delicado
audacia: au d acia audacia, osadía morä: m ora tardanza
incensus inflamado, irritado nequejy no
u tru m .... an si..., o üllam : üllus algún
favörem: favor favor, simpatía fraudem : fraus engaño, trampa, ardid
conciliarent: conciliare ganarse, obtener nönä: nönus noveno

1 ¿A donde viaja Salvio cuando se en tera de la m u erte de Cogí-


dubno?
2 ¿C uánto tiem po p erm anece allí? ¿P ara qué?
3 ¿Q ué hace Salvio a continuación? ¿Cóm o le ay u d a Belímico?
4 ¿Por qué deja Belím ico de p re sta r su ay u d a a Salvio y co­
m ienza a conspirar?
5 ¿Cóm o descubre Salvio la conspiración de Belímico?
6 ¿Q ué decisión to m a Salvio cuando oye h a b la r de la traición
de Belímico? ¿Q ué le consultó a sus am igos?
7 ¿Con qué p ro p u esta se q u ed a Salvio? ¿Q ué ven tajas p resen ta­
b a este procedim iento?
8 ¿Cóm o in te n ta a tra e r a Belímico h acia la tra m p a que piensa
tenderle?
II
B elim icum aulam in tran tem Salvius benignë excêpit et in triclin iu m
ad d ü x it. ibi solï süm ptuôsë atq u e hilarë cën âb an t. B elim icus,
S alvium ridentem conspicatus vînôque solütus, a u d ac ter dïcere
coepit.
‘m ï Salvï, m u lta et m ag n a beneficia ä më accëpistï. p o stq u am
efFQgërunt Q u în tu s et D um n o rix , ego sôlus të adiüvï; m ultos
continuos diës eos persecütus D ü m n o rig em occïdï; m u lta falsa
A gricolae dîxî u t C o g id u b n u m perfidiae d am n ärem ; post m o rtem
eius, B ritannös pecü n iam b o n aq u e su a träd ere coëgï. p ro hîs ta n tïs
beneficiis p raem iu m m eritum rogó.’
Salvius, ubi haec audivit, a rro g an tia Belim icï incënsus, ïra m
tam en cëlâvit et cöm iter respondit.
‘p raem iu m m eritu m iam tibi p arâv î. sed cür nihil cönsüm is, m ï
am ïce? voló të g aru m exquisitissim um g u stare quod ex H ispania,
im portavi, puer! fer m ihi et Belim icô illud g aru m !’
cum servus g aru m am böbus dedisset, Salvius ad hospitem
versus,
‘dic m ihi, B elim ice’, in quit, ‘quid pro his ta n tis beneficiis repetis?’
‘iam ex testam ento C o g id u b n i’, resp o n d it ille, ‘quingentos aureôs
accëpï. id h a u d q u â q u a m satis est. rëgnum ip su m rep etô .’
quod cum audivisset, Salvius ‘ego’, in q u it, ‘non C ogidubnus,
aureôs tibi dedi, cür h au d satis est?’
‘quid dicis?’ exclam avit Belimicus. ‘hoc nön intellego.’
‘illud te sta m e n tu m ’, respondit Salvius, ‘est falsum , nön
C ogidubnus sed ego scripsi.’

ad d ü x it: a d d ü c e re conducir
sü m p tu ô së espléndidamente
a tq u e y
h ila ré alegremente, con regocijo
vïnô... so lü tu s relajado por el vino
p erse cü tu s habiendo perseguido
d a m n ä re m : d a m n ä re condenar
m e ritu m : m e ritu s merecido
H isp a n ia: H is p a n ia Hispania
rep etis: re p e te re pedir, solicitar, reclamar
h a u d no

1 ¿Cóm o es recibido y tra ta d o Belím ico cu ando acude al p a ­


lacio?
2 ¿Q ué es lo que hace que Salvio se enfade (línea 11)? ¿Por qué
crees que oculta su enfado?
3 ¿Q ué piensa Belím ico cuando Salvio le h a b la del «praem ium
m eritum » (línea 13)? ¿A qué se refiere realm en te Salvio?
4 E n el tran scu rso de la com ida Belím ico cam b ia de táctica: en
lu g ar de co n tin u ar con su conspiración, le pide a Salvio sin
rodeos el trono. ¿Q ué es lo que le h a im p ulsad o a hacer esto?
5 ¿Q ué h a recibido ya Belímico? ¿Cómo? ¿De qué se en tera ah o ­
ra con relación al testam ento?
Gramática
1 O b serv a aten tam en te las oraciones siguientes:
iuvenis, gladiö arm ä tu s, ad castra contendit.
El·joven, armado con una espada, se dirigió (apresuradamente) hacia
el campamento.
B ritan m , tantä iniüriä incënsi, sëditiônem fecerunt.
Los britanos, irritados por una injusticia tan grande, se sublevaron.
m iles, vulnere im p ed itu s, ta n d em cessit.
E l soldado, dificultado por la herida, cedió finalmente.
senex, multïs cürïs vexätus, d o rm iré nön p o terat.
E l anciano, agitado por sus muchas preocupaciones, no podía dormir.
cïvës, clämöribus excitâtî, ê lectîs su rrëx ëru n t.
Los ciudadanos, despertados por los gritos, se levantaron de la cama.
L as p alab ras que están en trazo grueso van en caso ablativo.

2 C o m p a ra el nom inativo sin g u lar con el ablativo sin g u lar y


p lu ra l de las declinaciones p rim era, segunda y tercera:
nominativo ablativo ablativo
singular singular plural
1.a declinación p u ella pu ellä puellïs
2.a declinación servus servo servis
p u er puerö puerîs
tem p lu m tem pló tem plîs
3.a declinación m ercato r m ercatore m ercato rib u s
leö leöne leönibus
cîvis cîve civibus
rëx rëge rëgibus
u rbs u rb e u rb ib u s
n öm en nöm ine nom inibus
3 O tros ejemplos:

1 Salvius, au d ac ia Belim icí atto n itu s, nihil dïxit.


2 m ercator, fustibus verb eratu s, in fossä ex an im atu s iacëbat.
3 m ilites, valló dëfënsî, barb aris d iü resistebant.
4 uxor m ea anu lu m , gem m is ö rn ätu m , em it.
5 hospites, arte ancillae delectati, p lau sëru n t.
Belimicus rex
Belim icus, cum haec audivisset, adeö atto n itu s erat u t nihil
respondëre posset. Salvius au tem haec ad d id it ridens,
‘m i am ice, cür tam atto n itu s es? tü et C ogidubnus sem per inim ici
erätis. num qu icq u am ab illô spërâvistï? nös autem in am icitia
sum us, tibi m ultum dëbeô, u t dixisti, itaq u e rëgem të creäre in 5
anim ö habeö. sed rëgnum quod tibi dëstinô m ultó m aius est q u am
C ogidubnI. heus! puer! plüs gari!’
servus, cui Salvius hoc im peravit, statim exiit, brevi regressus,
g aru m venenó m ixtum in tu lit atq u e in BelimicI p ateram effudit,
tam laetus erat ille, u b i v erb a Salvi! au divit, u t g aru m cönsüm eret, 10
ignärus periculi m ortis.
‘q u a n tu m est hoc regnum quod m ihi prom isisti? ubi gentium est?’
rogavit Belimicus.
Salvius cachinnans ‘m ultö m aius est’, in quit, ‘q u am im perium
R ö m ä n u m .’ 15
Belim icus his verbis p e rtu rb a tu s,
‘nim ium bibisti, m i am ice’, in q u it, ‘nüllum rëgnum növl m aius
q u am im perium R ö m ä n u m .’
‘rëgnum est, quö om nës tan d em a b e u n t’, resp o n d it Salvius,
‘rëgnum est, unde nëm ô red ire potest. Belimice, të rëgem creó 20
m o rtu o ru m .’
Belim icus, m etü m ortis pallidus, surrëxit. h aerëb at lingua in
g u ttu re; tin tin n ä b a n t aurës; v entrem , q u i iam g rav iter d o lëbat,
prënsâvit. m etü Iräq u e com m ötus excläm ävit,
‘tü m ihi nocëre nön audës, quod om nia scelera tu a A gricolae 25
d ën ü n tiâre p o ssu m .’
‘më d ën ü n tiâre nön potes, Belimice, quod n u n c tibi im m in et
m ors, nunc tibi ab eu n d u m est in rëg n u m tuum , avë atq u e valë, m l
B elim ice.’
Belim icus, venënô excruciätus, pugionem tam en in Salvium 30
coniëcit, spë ultionis ad d u ctu s, deinde m agnum gem itum dedit et
h u m i dëcidit m ortuus. Salvius, pugione leviter vu ln erätu s, servó
140
im peravit u t m edicum arcesseret, aliï servi corpus Belimicï ë
triclïniô ex tractu m qu am celerrim ë crem âvërunt. sïc Belimicus
arro g an tiae poenäs dedit; sïc Salvius cëterïs p rin cip ib u s persuasit ut 35
in fidé m anërent.
spërâvistî: spërâre esperar graviter dolëbat: graviter dolëre doler
creare hacer, nombrar mucho
destinó: destinare fijar, determinar, scelera: scelus crimen
d ën ü n tiâre notificar, revelar, denunciar
effüdit: effundere echar, servir im m inet: im m inëre cernerse sobre, ser
ubi gentium ? ¿en qué país? inminente
p ertu rb atu s: p e rtu rb a re confundir, tibi ab e u n d u m est tienes que partir, debes
trastornar partir
lingua lengua avë atq u e valë adiós y sigue bien
gutture: g u ttu r garganta excruciâtus: ex cru ciäre torturar, atormentar
tin tin n ab an t: tin tin n are zumbar leviter ligeramente
ventrem : ven ter vientre, estómago crem âvërunt: crem äre quemar, incinerar
Gramática
1 O b serv a los ejem plos siguientes:
legätus serm önem cum Q u in to duäs höräs h ab ëb at.
E l comandante mantuvo con Quinto una conversación durante dos horas.
quattuor diës fugitivus in silvä latëb at.
E l fugitivo llevaba cuatro días oculto én el bosque.
E n cad a u n a de estas oraciones las p alab ras que v an en n eg ri­
ta in d ican la duración de la acción verbal. P a ra expresar la
d u ración el latín u tiliza el acusativo.

2 O b serv a ah o ra los ejem plos siguientes:


tertiä hörä n ü n tiï ad v ën ëru n t.
Los mensajeros llegaron a la hora tercera.
quinto dië A gricola p u g n are constituit.
A I quinto día Agrícola decidió combatir.
E n estos ejem plos las p a la b ra s que están en n eg rita in d ican
cuándo sucede algo; p a ra expresarlo el la tín utiliza el ablativo.

3 A quí tienes m ás ejemplos:

1 hospitës trës höräs cën âb an t.


2 q u ärtö dië revënit rëx.
3 A gricola provinciam septem annös ad m in isträv it.
4 secundä h ö rä lib ertu s M em o rem excitäre tem ptävit.
5 m ediä nocte hostës castra n o stra opp u g n âv ëru n t.
6 sex diës nävigäbäm us; séptim o dië ad p o rtu m advënim us.
Ejercicios
1 O b serv a aten tam en te la form a y el significado de los adjetivos
y nom bres siguientes y di el significado de las p alab ras que
están sin traducir:
avarus avaro, codicioso avaritia codicia, avaricia
amïcus amistoso, amigo am icitia amistad
superbus orgulloso superbia
tristis tristitia
peritus peritia habilidad
sapiens sapientia
prùdëns prùdentia prudencia, cordura
perfidus traidor, pérfido perfidia
êlegâns elegante, refinado elegantia
benevolens benévolo benevolentia
D i el significado de los nom bres siguientes:
laetitia, audacia, arro g an tia, in san ia, p o te n tia

2 C o m p leta las oraciones que siguen utilizan d o alg u n a de las


proposiciones que se te ofrecen y trad ú celas. U sa cad a p ro p o ­
sición sólo u n a vez.

u t nëm ô centurionem au d iret


u t B elim icum interficeret
u t ad castra red iren t
quö m odo C ogid u b n u s periisset
cum ta b ern am intrávissent
1 Salvius cibum venënô m ixtum p a r â v i t..............
2 Q u in tu s n e s c ië b a t..............
3 cïvës, vinum poposcërunt.
4 ta n tu s e ra t c lä m o r ..............
5 A gricola m ilitibus im p e ra v it..............
3 C o m p leta estas oraciones con la p a la b ra m ás ad ecu ad a de las
que se ofrecen y tradúcelas:
au d acia, vm ö, gladio, ïrâ, catënïs

1 n ü n tiu s ,...........g rav iter v u ln eratu s, effugere nön p o terat.


2 S a lv iu s ,.......... eius atto n itu s, diü tacëbat.
3 c a p tïv ï,.......... vînctî, in longis ordinibus stâb an t.
4 dom inus, .......... com m otus, om nës servös carnificibus
trad id it.
5 h o s p itë s ,......... solütï, cläm äre et iocös facere coepërunt.

Gramática
1 D esde la E scena 1 en ad elan te te has en contrado frases de
este tipo:
a d fu n d u m a la finca
e x ätriö fuera del atrio, del atrio
p e r viás por las calles
c u m am ícís con amigos
L as p alab ras que están en trazo grueso son preposiciones.
Las preposiciones se usan con un nombre en acusativo o en ablativo.

2 L as preposiciones «ad», «per» y «prope» se u san con acusativo:


ad r ë g e m al rey, hacia el rey
per f la m m ä s por las llamas, a través de las llamas
pro pe s e lla m cerca de la silla
O tra s preposiciones que se u san con acusativo son «ante»,
«circum », «contra», «extra», «inter», «post» y «tráns».
3 Las preposiciones «a», «ab», «cum », «e», y «ex» se u san con
ablativo :
ab a m p h i t h e a t r o del anfiteatro
ex o p p id ö de la ciudad, fuera de la ciudad
cum h o s p iti b u s con los huéspedes
O tra s preposiciones que se u san con ablativ o son «de», «pro»
y «sine».

4 O b serv a m uy aten tam en te cómo se usa la preposición «in»:


cïvës in fo r u m cucurrerunt. Los ciudadanos fueron corriendo
al foro.
m ercätöres in fo rö negotium Los mercaderes hacían negocios
agëbant. en el foro.

ancilla centurionem La esclava condujo alcenturión


in ta b e r n a m düxit. a la posada.
canis in ta b e r n ä dorm iëbat. E l perro estabadurmiendo en la
posada.
«in» con acusativo significa «a».
«in» con ablativo significa «en».

5 M ás ejemplos:

1 duo am ïcï ad urb em iter faciebant.


2 prope tem plum d eae erat fons sacer.
3 principës dë m orte Belim icï serm onem h ab ëb a n t.
4 pro au lä s ta b a n t q u a ttu o r custôdës.
5 m ïlitës in castris lab ö räb an t.
6 A gricola in castra contendit.
7 centurio sine m ilitibus revënit.
8 g u b e rn a to r nävem circum saxum dïrëxit.
Britania en el s. I de nuestra era.
Interpretación de los testimonios: lo
que se sabe de la Britania romana

Lo que sabem os hoy sobre la ocupación ro m a n a de B ritan ia se


basa en tres tipos de testim onios:
(1) literarios: lo q ue los rom anos escribieron sobre B ritania;
(2) arqueológicos', lo que los arqueólogos h a n sacado a la luz en
sus excavaciones, entre los m ás im p o rtan tes de los cuales
están los:
(3) epigráficos: inscripciones en latín (a veces en griego) pro ce­
dentes de las láp id as funerarias, de los altares, de los edifi­
cios públicos y de los m onum entos o de objetos privados
com o tablillas, defixiones, etc.
T odo este m a teria l tiene que ser in te rp re ta d o antes de que
podam os com enzar a com prenderlo. H a y q u e tra d u c ir los d o cu ­
m entos escritos y av erig u ar el significado exacto de los térm inos
técnicos; en los yacim ientos arqueológicos h ay que ir an o tan d o
todo lo que se vaya descubriendo y es preciso estab lecer las div er­
sas épocas p a ra p o d er d a ta r los restos encontrados; h ay que des­
cifrar las inscripciones, trad u cirlas, y, de ser posible, datarlas.
Es u n proceso largo y com plicado, en el que u n d ocum ento de
u n a clase nos p u ed e ay u d ar a co m p ren d er o tro de o tra. P a ra ver
cómo se lleva a cabo este proceso en la realid ad , vam os a exam i­
n a r u n ejem plo de cad a uno de esos tipos de testim onios d o cu ­
m entales.

Documentos literarios
E xisten dos fam osos testim onios escritos en la tín sobre la B ritan ia
rom ana. U n o de ellos es la n arració n de J u lio C ésar en la que
nos describe la breve m isión de reconocim iento que hizo a la
costa de K e n t el año 55 a.C . y un segundo viaje, al añ o siguiente,
con m ayores efectivos con los que tom ó p o r asalto la fortaleza de
Escena 28
u n reyezuelo b ritan o antes de a b a n d o n a r la isla definitivam ente.
El otro docum ento es la n arració n de T ácito sobre la v id a de su
suegro A grícola. M ás de la m ita d de esta o b ra está co n sag rad a al
período de g o b ern ad o r de A grícola e incluye h azañ as tales com o
la circunnavegación de B ritan ia y la d erro ta de los escoceses en
la g ra n b a ta lla del M o n te G rau p io .
N in g u n a de las dos obras es to talm en te im parcial. C ésar es­
cribió su histo ria p a ra ju stificar su actu ació n política an te el Se­
n ad o rom ano y d a r u n a im agen favorable de sí m ism o; T ácito ,
en cam bio, deseaba p reserv ar el recuerdo de su suegro y elogiar
su éxito com o gobernador.
E n el capítulo 21 de esta biografía, T ácito nos re la ta que bajo
el gobierno de A grícola se llevó a cabo un extenso p ro g ram a de
rom anización, que in cluía la construcción de foros en algunas de
las ciudades m ás conocidas y de m ayor tam añ o del sureste de
B ritania. E sta m ed id a quedó confirm ada con el descubrim iento,
en el curso de unas excavaciones, de fragm entos de u n a in scrip ­
ción que fue esculpida p a ra colocarla sobre la e n tra d a al nuevo
foro de V eru lam iu m (St. A lb an s). El texto de la m ism a m enciona
a A grícola y lo relaciona con la construcción del foro. (L a re p ro ­
ducción de esta inscripción se en cu e n tra en la p. 108).
T ác ito nos re la ta tam b ién los planes de A grícola p a ra m ejo rar
la educación de los britanos:
«A dem ás p ro c u ra b a que los hijos de los jefes estu d iaran ; y
prefería el talen to n a tu ra l de los b ritan o s a las técnicas a p re n ­
didas de los galos. Por ello, quienes poco antes rech a zab an la
lengua de R om a, se ap asio n a b an ah o ra p o r ap ren d erla» .
E sta inform ación nos p o d ría h acer p en sar que T ácito exagera.
N o o bstante, po r diversas inscripciones sabem os que Salvio, que
era u n abogado distinguido, fue enviado a B ritan ia p o r esta m is­
m a época y que uno de sus com etidos fue quizás co lab o rar con
los britan o s en el ajuste de sus leyes a las leyes rom anas. D e ser
esto así, se pued e ver cierta conexión en tre la presencia de Salvio
en B ritan ia y la afirm ación de T ác ito en el sentido de que los
b ritan o s estab a n m uy interesados en ap ren d e r latín; ev id en te­
m en te d esearían no sólo p o d er conversar con las tro p as o cu p an ­
tes, sino co m p ren d er los entresijos y com plejidades del derecho
rom ano.

Documentos arqueológicos
El trab a jo de los arqueólogos consiste en d escu b rir y a y u d a r­
nos a co m p ren d er los restos del p asado. P a ra llegar a hacer esto
los arqueólogos tienen que decidirse p rim ero p o r el lu g ar que
van a excavar. M uchos yacim ientos son bien conocidos pero no
h an sido excavados com pletam ente; o tras veces los yacim ientos
se descubren p o r casualidad. P or ejem plo en 1962, cuando un
tra b a ja d o r excavaba u n a zan ja en m edio de u n cam po, descubrió
unos fragm entos de m osaico. E ste d escu b rim ien to casual llevó a
la excavación posterio r del palacio de F ish b o u rn e. D e igual m odo
la construcción de u n edificio o de u n a c a rre te ra p u ed e d ar lu g ar
al d escubrim iento de restos arqueológicos. L legado el caso, los
arqueólogos tienen m uy poco tiem po p a ra h ace r sus excavaciones
antes de la llegada de las m áq u in as y de la destru cció n irrem ed ia­
ble de los restos.
U n a vez que se h a localizado u n yacim iento, el arqueólogo
tiene que planificar y llevar a cabo u n a excavación m eticulosa de
la zona. E sto supone ir sacando a la luz los cim ientos de las
edificaciones, los pavim entos de m osaico y otras p artes de los
edificios e ir escudriñ an d o con m inuciosidad la tierra que se m u e­
ve p a ra d a r con los trozos de cerám ica, objetos de joy ería, m o n e­
das y cu alq u ier otro tipo de objetos m enudos. N o o b stan te, la
finalidad de u n a excavación no consiste sim plem ente en descu­
b rir objetos de valo r sino en av erig u ar lo m áxim o posible sobre
las gentes que u tilizaro n esas edificaciones, el tipo de vida que
llevaban, la época en que h ab ita ro n allí e incluso, de ser posible,
las cosas q ue les ocurrieron. P a ra realizar todo este trab a jo el
arqueólogo necesita p rep ararse, casi com o u n detective, p a ra ob­
servar los detalles m ás insignificantes y reco n stru ir todos los de­
talles de los docum entos que encuentre.
U n a vez que se h a extraído la tierra en u n yacim iento, el ar­
queólogo te n d rá que o bservar dos cosas: la existencia de cim ien­
tos y m uros y su situación, así com o el cam bio de color de los
distintos estratos del terreno conform e se va ah o n d an d o . Si u n
m u ro se h a construido adosándolo d irectam en te encim a de otro,
es razo n ab le p en sar que el m u ro inferior p ertenece a ;u n a edifica­
ción m ás antigua.
Las m onedas ro m an as se p u ed en d a ta r con ex actitu d p o rq u e
llevan estam pados el n o m b re y la efigie de los em peradores. Si
en u n estrato de u n yacim iento se dçscubre u n a m o n ed a de N e ­
rón, entonces podem os d ed u cir que la fecha de ese estrato no es
an terio r al año 54 d.C ., d ad o q u e N eró n no fue em p erad o r h a sta
ese año. Si en esa cap a de terren o no se descubre n in g u n a m o n e­
d a de los em peradores posteriores, entonces es razo n ab le su p o n er
que ese estrato d a ta del rein ad o de N eró n (54-68 d.C .) o del
breve período posterior a su m u erte d u ra n te el cual co n tin u aro n
circulando las m onedas de su reinado.
Se obtienen tam b ién d atacio n es b asta n te precisas m ed ian te
el estudio del estilo y la form a de los objetos de cerám ica de un
yacim iento. E fectivam ente, h a s ta nuestros días h a n pervivido
gran d es cantidades de estos objetos, p o rq u e la cerám ica es u n
m a teria l que no se p u d re, lo que h ace que en la m ay o ría de los
yacim ientos se en cu en tren a b u n d an tes fragm entos. Por todos los
rincones del m undo ro m an o se u tiliz ab an objetos de cerám ica de
todo tipo. P or ello, la p resen cia en u n yacim iento de B ritan ia de
cerám ica procedente de Ita lia o de G alia d em u estra que su dueño
era lo suficientem ente rico com o p a ra p erm itirse el lujo de im p o r­
tarla. Y así es com o el arqueólogo p u ed e com enzar a re u n ir infor­
m ación sobre la gente que ocupó u n d ía ese yacim iento.
P or o tra p arte, u n estrato com puesto de cenizas, cerám ica
q u e m a d a y otros objetos carbonizados nos d a rá n la p ista sobre
u n a destrucción cau sad a p o r un fuego; unos m ontones de escom ­
bros p u ed en sugerirnos que se h a dem olido un edificio p a ra d a r
quizás paso a la construcción de otro m ejor y de m ayor tam añ o .
M uchos yacim ientos de B ritan ia p o n en en evidencia este proceso
g ra d u a l que, p artien d o p o r ejem plo de u n a sim ple casa ru ra l de
m a d e ra reem p lazad a a su vez p o r u n a m ay o r de p ied ra, te rm in a
siendo u n a g ran m ansión d o ta d a de n um erosas estancias, term as,
pavim entos de m osaico y co lum natas.

m
M ed ian te estos esm erados y laboriosos procedim ientos los a r­
queólogos h a n podido reco n stru ir u n p a n o ra m a ex tra o rd in aria­
m ente detallado de la ocupación rom ana de B ritania. El hecho de
que la m ayor parte de las villas rom anas estuvieran situadas en el
sureste, m ientras que los cam pam entos de las legiones se levanta­
ran en la zona norte y en la zona occidental de la isla, sugiere que
B ritania en esta época era un país próspero y pacífico en la m ayor
parte de su zona suroriental, en cam bio la p arte noroccidental se­
guía p ertu rb a d a todavía por la am enaza constante de tribus hosti­
les. Se h an descubierto vestigios de u n a vasta red de calzadas ro m a­
nas, que nos m uestran lo abundantes y eficaces que debieron ser
las com unicaciones. Se h an excavado algunos sectores de m uchas
ciudades britano-rom anas lo que revela el avanzado desarrollo que
alcanzó la vida urban a. No es raro encontrarse en dichas excavacio­
nes los restos de un foro de grandes dim ensiones, una red de calles
cuidadosam ente trazada, los cimientos de grandes edificios p úbli­
cos, tem plos (con altares e inscripciones), y h asta teatros y anfitea­
tros, así como sólidas m urallas urbanas.
L as excavaciones de yacim ientos m ilitares, com o fortines,
cam pam entos de paso y cam pam entos fijos h a n m ostrado la im ­
p o rtan c ia que ten ía el ejército en el m an ten im ien to de la p az y
en la defensa de la B ritan ia rom ana. T a m b ié n nos h a n aclarado
los m ovim ientos de las legiones por el país y h a n ap o rtad o consi­
derables datos sobre lo que sabem os acerca del ejército rom ano.
1900-1960 Capa superficial moderna

1100-1900 Capa labrada desde la Edad Media

270-400 Yacim iento abandonado y saqueado para usar el


material en otras construcciones
270 Palacio destruido por,el fuego
110-270 Am pliación posterior. N uevo suelo datado por una
m oneda de 197
75 Palacio. M uros de piedra y suelos de m osaico sobre ci­
m ientos de escombros. M ateriales locales e importados „

44-70 Construcciones civiles

43-44 Período militar. Agujeros para maderos, monedas de


Claudio, cerámica, fragmentos de equipo militar

Diagrama en el que se pueden ver los estratos que prueban la ocupación


romana de Fishbourne /5/
Documentos epigráficos
A lgunas p ru eb as im p o rtan tes sobre la p resencia ro m an a en
B rita n ia proceden de las inscripciones, sobre todo de las láp id as
fu n erarias de los soldados.
H e a q u í la inscripción de la lá p id a fu n eraria de un soldado
fallecido en C hester. >:

D M
L L IC IN IU S L F
T E R VALENS
ARE V ETER A N
LEG X X V V AN VL
H S E

E n u n a p rim era le ctu ra p arece b asta n te difícil de descifrar.


N o o b stan te la tarea se sim plifica p o r el hecho de que la m ayoría
de estas inscripciones sigue u n as p au tas casi fijas. Los detalles
que contienen suelen seguir este orden:
(1) L a d ed icato ria en la p a rte su p erio r de la lápida: D M es la
ab re v ia tu ra de «Dis M än ib u s» , es decir, a los Dioses M an es
o espíritus de los m uertos.
(2) El praenom en: este es el prim ero de los tres nom bres de u n
ciu d ad an o y se suele ab rev iar en u n a sola le tra com o aquí:
L rep resen ta «Lucius».
(3) El nom en: aparece siem pre com pleto como aq u í «Licinius».
(4) El nom bre del padre: se suele p o n er sólo el p raen o m en y
aparece generalm en te ab rev iad o con la p rim era le tra d elan ­
te de u n a F que quiere decir «filius». El hijo suele ten er el
m ism o p raen o m en que su p ad re, com o vem os en esta in s­
cripción. D e m odo que L F significa «Lûciï filius».
(5) L a tribu: los soldados de las legiones tenían la ciu d ad an ía
ro m an a y estab an inscritos en alguna de las trein ta y cinco
tribus de Rom a. El nom bre de la trib u va abreviado, como
vemos que ocurre aquí. T E R es la ab rev iatu ra de «T eretïna».
(6) El cognom en: es el ú ltim o de los tres nom bres de u n ciu d a­
dano. Se coloca g en eralm en te d etrás del n o m b re del p a d re
y del de la trib u en que estab a inscrito el soldado. N o rm al­
m ente aparece sin abreviar, com o a q u í «V alens». Poseer
los tres nom bres era signo de ser ciu d ad an o ro m an o de ple­
no derecho y, p o r ello, signo de su categ o ría social.
(7) El lu g a r de nacim iento: suele ser u n a ciu d ad del Im perio
y p u ed e ap arecer abreviada. A R E está p o r «A relate» (la
m o d ern a A rles del su r de F ran cia).
(8) El ran g o m ilitar y la legión: suelen ap are cer am bos ab re­
viados. V E T E R A N es «veteranus»; L E G X X V V es la
a b re v ia tu ra de «legiönis X X V aleriae V ictricis».
(9) L a edad: se pone con A N o A N N , q u e quiere decir « an n o ­
rum », seguido de u n núm ero. E ste n ú m ero está casi siem ­
pre red ondead o en u n m ú ltiplo de 5. A veces se coloca
V I X («vixit» = vivió) d elante de AN.
(10) L a d u ració n del servicio (que no ap arece en esta in scrip ­
ción): se rep resen ta con S T IP seguido de u n núm ero. Por
ejem plo, S T IP X significa «stip en dia X », es decir, diez
años de servicio.
(11) L a expresión final: está ab rev iad a y suele ser H S E, es
decir, «híc situs est» (= yace aq u í sep u ltad o ) o H F C, a
saber, «hërës faciendum curavit» (= su heredero se en car­
gó de h acer esta láp id a).
L a inscripción de C h ester se in te rp re ta p o r consiguiente así:

D (IS ) M (A N IB U S )
L (U C IU S ) L IC IN IU S L (U C II) F (IL IU S )
T E R (E T IN A ) V A L E N S
A R E (L A T E ) V E T E R A N (U S)
L E G (IO N IS ) X X V (A L E R IA E ) V (IC T R IC IS ) A N (N O R U M )
V L
H (IC ) S (IT U S ) E (S T )

«E sta lá p id a está d ed icad a a los espíritus de los m uertos. L u­


cio Licinio V alente, hijo de Lucio, de la trib u T ere tin a , de A rela-
te, veterano de la Legión V igésim a V aleria V ictrix, de 45 años,
yace aq u í sepultado».
A q u í tienes la inscripción de la lá p id a fu n eraria de otro so ld a­
do, descu b ierta tam b ién en C hester.

CfiCIUVSvVIT
VS'EMEP.-AVG
OPTIO LEG XX
WSTP-XV-YIX.
AN.XXX II11
_ H__ F C I
In te n ta descifrar los datos siguientes:
1 El no m b re del soldado 4 L a ed ad con que m urió
2 El rango m ilitar 5 L a d u ració n de su servicio
3 L a legión

A verigua todos los datos que p u ed as de esta inscripción apli­


cando los conocim ientos que ya tienes:

CLOVESIVSfAÍR
CADARVifVERTAM.
irOXXVVA NXXVSfctí
fR0fjNV5*A QVIlOlfFC
Escena 28

Lista de control del vocabulario


ac - y m ultó - mucho
arrogantia, arrogantiae - occido, occidere, occidi, occisus
arrogancia, descaro - matar
atque - y opes, opum - riquezas, recursos
beneficium, beneficii - pallidus, pallida, pallidum -
favor pálido
cönstituö, constituere, constituí, praeficio, praeficere, praefeci,
cônstitùtus - decidir praefectus - poner al frente
corpus, corporis - cuerpo quicquam (o quidquam ) -
diligo, diligere, dïlëxï, dïlëctus - algo
apreciar, considerar sic - así, de esta manera
doleö, dolëre, doluï - doler solvö, solvere, solví, solütus -
gem itus, gemitüs - gemido soltar, desatar, aflojar
hërës, hërëdis - heredero spës, spel - esperanza
ira, ïrae - cólera, ira suspicatus, suspicata,
lingua, linguae - lengua suspicatum -
m alus, m ala, m alum - malo habiendo sospechado
m ando, m andare, m andâvî, testam entum , testam enti -
m andätus - encargar testamento
metus, m etüs - miedo u t - que, para que, como
mille - mil ventus, venti - viento
milia - miles, millares

ünus - u n ( o ) vlgintl - veinte


dúo - dos triginta - treinta
trës - tres qu ad rag in ta - cuarenta
qu attu o r - cuatro quinquaginta - cincuenta
quinque - cinco sexägintä - sesenta
sex - seis septuaginta - setenta
septem - siete octögintä - ochenta
octö - ocho nönägintä - noventa
novem - nueve centum - cien
decem - diez ducenti - doscientos
UNIDAD III-A

Suplemento
Lingüístico
índice
P R IM E R A P A R T E : G ram ática pág. 160
N om bres 160
A djetivos 163
C o m parativo y su perlativo de los adjetivos 164
Pronom bres 166
V erbos 170
T iem pos del S ubjuntivo ............................................................ 172
V erbos irregulares ............................................................................. 174
Usos del participio ............................................................................ 176
Usos del subjuntivo .......................................................................... 178
O rd en de p alab ras ............................................................................ 181
O raciones com puestas ...................................................................... 182

S E G U N D A P A R T E : V ocabulario .............................................. 184


PRIMERA PARTE: Gramática

Nombres
1 H a s ta ah o ra te has en co n trad o los casos siguientes:

1.a declinación 2.a declinación

f m. m. n.

SIN G U LA R
nominativo servus
puella (voc. serve) puer templum
y vocativo
acusativo puellam servum puerum templum
genitivo puellae servi pueri templi
dativo puellae servo puero templö

PLURAL
nominativo
puellae servi pueri templa
y vocativo
acusativo- puellas servös puerös templa
genitivo puellärum servorum puerorum templorum
dativo puellis servis pueris templis

Notas:
1 O b serv a de nuevo el uso del genitivo y del dativo:
gen itivo : sacerdotes ad au la m regis co n tendebant.
L os sacerdotes se apresuraban hacia el palacio del rey.
princeps n ó m in a puellärum nön audívit.
E l je f e no escuchó los nombres de las muchachas.
da tivo : agricola m ercätön fu n d u m ostendebat.
E I agricultor m ostraba la fin c a a l mercader.
caupô puerïs v ïn u m dedit.
E l posadero dio vino a los muchachos.

2 L as form as m ás corrientes del ablativo están en la pág. 138,


E scena 28.
tercera declinación

m. m. m. m. ■ f n.

SINGULAR
nominativo
mercätor leö cîvis rëx urbs nomen y vocativo
mercätörem leönem cïvem rëgem urbem nömen acusativo
mercätöris leönis cîvis rëgis urbis nominis genitivo
mercätön leöni CÏVÎ rëgï urbi nomini dativo

PLURAL
nominativo
mercâtorës leônës cîvës rëges urbës nomina y vocativo
mercatores leones cïvës rëgës urbës nómina acusativo
mercatorum leönum civium rëgum urbium nöminum genitivo
mercatoribus leonibus cïvibus rëgibus urbibus nominibus dativo

2 T raduce estas oraciones, a continuación p asa de singular a p lu ­


ral las palabras que están en trazo grueso y vuelve a traducir.
1 · ancilla cïvï aq u am obtulit.
2 latrônës nüntium rëgis interfecërunt.
3 am icus noster nävem mercatoris vïdit.
4 m ä ter stolam puellae laudävit.
3 T ra d u c e cad a u n a de estas oraciones, a co n tin u ació n p asa de
p lu ral a sin g u la r las p alab ras que están en trazo grueso y
vuelve a trad u cir.
1 senex puellis pecü n iam red d id it.
2 im p e ra to r uxôrës civium ad au lam vocävit.
3 sacerdotes iänuäs templorum a p e ru e ru n t.
4 m edicus oculös m ilitum inspexit.
4 O b serv a aten tam en te los n om bres siguientes:

cuarta declinación quinta declinación

f n. m.

SING U LA R
nominativo
manus genü diës
y vocativo
acusativo manum genü diem
genitivo manüs genüs diëï
ilajivn manuï genü diêî

PLURAL
nominativo
manüs genua diës
y vocativo
acusativo manüs genua diës
genitivo manuum genuum diërum
dativo manibus genibus diëbus

«m anus» y «genü» perten ecen a la cuarta declinación, «diës» a la


quinta. C o m p a ra sus term inaciones con las de las otras declinacio­
nes. F íjate bien sobre todo en la form a y pron u n ciació n del g en i­
tivo singular, nom inativo p lu ra l y acusativo p lu ral de «m anüs».

5 C o n la ay u d a del p árrafo 4, av erig u a las p alab ras latin as que


corresponden a las p a la b ra s de las oraciones siguientes
1 H a n p asad o siete días.
2 El sacerdote alzó la mano.
3 Al herido le d o lían las rodillas.
4 L a m a d re lavó al niño las manos y la cara.
5 E ra n las seis de ese día.
Adjetivos
1 Los adjetivos siguientes p erten ecen a la 1.a y 2.a declinación:

masculino femenino neutro masculino femenino neutro

SINGULAR
nominativo
bonus bona bonum pulcher pulchra pulchrum
y vocativo (voc. bone)
acusativo bonum bonam bonum pulchrum pulchram pulchrum
genitivo boni bonae boni pulchri pulchrae pulchri
dativo bonö bonae bonö pulchrö pulchrae pulchrö

PLURAL
nominativo
boni bonae bona pulchri pulchrae pulchra
y vocativo
acusativo, bonös bonäs bona .pulchros pulchras pulchra
A
I

genitivo bonorum bonôrum pulchrorum pulchrarum pulchrorum


dativo bonis pulchris ------------ "

2 Estos en cam bio p ertenecen a la 3.a declinación:

mase, y fem . neutro mase, y ' fern. neutro

SINGULAR
nominativo
fortis forte ingens ingens
y vocativo
acusativo fortem forte ingentem ingëns
genitivo fortis ingentis
dativo forti ingenti

PLURAL
nominativo
fortës fortia ingentës ingentia
y vocativo
acusativo fortes fortia ingentes ingentia
genitivo fortium ingentium-
dativo fortibus ingentibus

3 Con la ayuda de los párrafos 1 y 2 y teniendo en cuenta la


inform ación que se te da sobre el género de los nombres en los
cuadros de las págs. 160 y 161, averigua las formas latinas que
corresponden a las palabras castellanas de las oraciones siguientes
que están en cursiva:
1 El hermoso tem plo se erg u ía en m edio de la ciudad.
2 E sta es la casa de u n ciu d ad an o valiente.
3 Los artesanos constru y ero n tres tem plos enormes.
4 E rigieron u n a esta tu a a la m u ch ach a honrada.

Comparativo y superlativo de los adjetivos


1 H a s ta ah o ra has en co n trad o las siguientes form as del co m p a­
rativo y del superlativo del adjetivo:

comparativo superlativo
lo ngus longior longissim us
largo más largo muy largo!larguísimo
p u lc h e r p u lc h io r p u lc h errim u s
hermoso más hermoso muy hermoso/hermosísimo
fortis fortior fo rtissim u s
valiente más valiente muy valiente
felïx felicior felicissim us
fe liz más fe liz muy fe liz
p rü d ë n s p rü d e n tio r p rü d en tissim u s
prudente más prudente muy prudente

O b se rv a a te n ta m e n te este ejem plo:

facilis facilior facillim us


fá c il más fá c il muy fá c il
F orm as irregulares:

bonus m elior o p tim u s


bueno mejor muy bueno/buenísimo
m a lu s peior pessim u s
malo peor muy malo/malísimo
m agnus m a io r m ax im u s
grande mayor muy grande/máximo
p arv u s m in o r m in im u s
pequeño menor muy pequeño/mínimo
m u ltu s plüs p lü rim u s
mucho más muchísimo

E ste ú ltim o ad jetiv o en p lu ra l es com o sigue:

m u í ti p lü rës p lü rim ï
muchos más muchísimos
3 T ra d u c e los ejem plos siguientes:
1 ‘nem ó fortior est q u am M o d estu s’, in q u it V ilbia.
2 longissim a erat pom pa, p u lc h errim a q u o que.
3 peior es q u am fur!
4 Salviï villa e ra t m inor q u am au la C ogidubni.
5 facillim um e ra t nôbïs u rb em capere.
6 num qu am tabernam m eliorem q u am tuam visitavi.
7 M em o r ad m aiôrës honorés ascendere volëbat.
8 in m ediö oppidö la b ö rä b a n t p lü rim ï fabri, q u i tem plum
m ax im u m exstru ëb an t.

4 T am b ién has trad u cid o a veces el su p erlativ o de o tra m an era


(superlativo relativo) :
Rüfe, p rü d e n tissim us es om nium am îcô ru m quös habeö.
R ufo, eres «el m ás prudente» de todos los am igos que tengo.

Los ejem plos que siguen son tam b ién superlativos relativos y
se tra d u c e n de la m ism a m anera:
1 B regäns e ra t stultissim us o m nium servörum quös Salvius
h ab ëb at.
2 om nës m ilites m eï su n t fortes; tü tam en fortissim us es.
3 postrëm ô A th ën âs vïsitâvim us, p u lc h errim a m om nium
urbium .
Suplemento Lingüístico

Pronombres
1 e g o y t ü {«yo», «tú», etc.)

singular plural

nominativo ego tü nös vos


acusativo me té nos/ vos
dativo mihi tibi nôbïs vôbïs

mëcum = «conmigo»·, tëcum = «contigo»


nöbiscum = «con nosotros»', vôbïscum = «con vosotros»
2 së («se», « a sí» , etc.).

singular plural

acusativo se sé
sibi sibi
dativo

« së c u m » («consigo», etc.) se form a como « m ë c u m » , « të ­


c u m » , etc. F íjate que en castellano se puede trad u c ir de v a ­
rias m aneras:
trib ü n u s m ultos com ités sëcum h ab ëb at.
E l tribuno tenía con él ( «consigo») muchos compañeros.
B ritan m sëcum dü cëb an t.
Los britanos llevaban con ellos (o «consigo») a sus esposas.

A gricola sëcum cögitäbat.


Agrícola reflexionaba consigo mismo.
h ic («este», «esta», «esto», etc.).

singular plural

masculino femenino neutro masculino femenino neutro

nominativo hic haec hoc hi hae haec


acusativo hunc hanc hoc hös has haec
genitivo huius hörum härum hörum
dativo huic his
ille {«aqu el», «aquella», «aquello», etc.); a veces tam b ién «él»,
«ella», «ello», etc.).

singular plural

masculino femenino neutro masculino femenino neutro

nominativo in e ¡na inud jm illae illa


acusativo illum illam illud illös illas illa
genitivo illíus illörum illärum illörum
dativo illi TTÏîs*'

5 O b serv a aten tam en te cómo es el n o m inativo de las p alab ras


latin as que corresponden a «él», «ella», «ello», etc.:

singular plural

masculino femenino neutro masculino femenino neutro

nominativo is ea id eí eae ea
acusativo eum _ ea m ^ ^ ^ id eös eäs ea
genitivo eius eörum eärum eörum
dativo eï pis

6 C on la ay u d a de los párrafos 3-5 y, si es preciso, con la infor­


m ación sobre el género de los nom bres de las págs. 160 y 161,
averigua la form a de las p alab ras latin as que co rresponden a
las castellanas en cursiva de las oraciones siguientes:
1 Yo no h a b ía visto n u n ca a aquella m u ch ach a.
2 V igila a estos esclavos.
3 E stos leones son peligrosos.
4 D etesto el ru id o de esta ciudad.
5 Le darem os el prem io a este m uchacho.
6 A llí estab a el rey. Lo vim os in m ed iatam en te.
7 ¿D ónde están los m ercaderes? Q u iero ver los.
8 ¿D ónde está el tem plo? Q uiero ver lo.
9 ¿D ónde está la ciudad? Q u iero ver la.
10 V ine a to d a p risa a su casa.
7 D esde la E scena 14 en ad elan te h a venido saliendo ipse. E sta
p a la b ra significa «yo m ism o», «tú m ism o», «él m ism o», etc., o
sim plem ente «m ism o », d ep en d ien d o de la p a la b ra a la que
describa.

singular plural

masculino femenino neutro' masculino femenino neutro

nominativo >pse ipsa ipsum ipsi ipsae ipsa


acusativo -ipsum ipsam ipsum ipsös ipsäs ipsa

sacerdos ipse lacrim ab at.


E I sacerdote mismo lloraba.

fem ina m ë ip su m accüsävit.


L a mujer me acusó a m í mismo.

H e aq u í algunos ejem plos m ás:


1 ego ipse p u g n am vïdï.
2 nos ipsï in tem plo ad eräm u s.
3 subito rëgem ipsum audivim us.
4 dea ip sa m ihi a p p äru it.

8 F íjate bien en el genitivo y dativo sin g u lar del p ro n o m b re


relativo quï:

singular plural

masculino femenino neutro masculino femenino neutro

nominativo qui quae quae


acusativo quös quäs quae
genitivo quorum quàrum quorum
dativo quuïus

senex cuius villa a rd e b a t m agnos clam ores tollebat.


E l viejo cuya casa ardía p ro fería grandes gritos.

m ercato r cui sellas m ën sâsq u e heri vën did ï hodië revënit.


E l mercader a l que vendí ayer silla s y mesas ha vuelto hoy.
H e a q u í algunos ejem plos m ás de las diferentes form as de
«qui»:
1 m ïlitës quös Salvius ëm ïsit tan d em red ieru n t.
2 iuvenis, cuius p a te r in G raecia a b e ra t, am ïcôs ad cënam
sü m p tu ô sam invitavit.
3 im p erato r custodes q u i d o rm iv eran t sevërissim ë pünïvit.
4 servus, cui sacerdös signum d ed erat, d u äs victim äs ad äram
düxit.
5 tem plum , quod in m ediö oppidö sta b a t, saepe visitabam .
6 epistulam , q u am n ü n tiu s tu lerat, celeriter legi.

9 A veces se usa el p ro n o m b re relativo al principio de u n a ora­


ción. F íjate bien cóm o se traduce:
Salviï am ici insidias Belim icö p a ra v e ru n t. Q u i, nihil suspicä-
tüs, ad au lam lib en ter vënit.
Los amigos de Salvio prepararon una emboscada a Belímico. Este, no
habiendo sospechado nada, vino gustosamente al palacio.
tu m püm iliônës in trav eru n t. Q uös cum vidisset, p u er risit.
Entonces entraron los enanos. Cuando los vio, el niño se rio.
C ogidubnus «g rad as vöbis agö», in q u it. Q u o d cum dixisset,
consedit.
«Os doy las gracias» dijo Cogidubno. Después de haber dicho esto, se
sentó.
E n estos casos se llam a a este p ro n o m b re relativo de coordina­
ción.
A q uí tienes otros ejemplos:
1 ‘cür m ihi nihil das?’ rogavit Belim icus. quod cum audivisset,
Salvius iratissim u s erat.
2 trib ü n u s ancillis p ecüniam trad id it, q u ae, p o stq u am dënâriôs
n u m e râ v ëru n t, ad villam revënërunt.
3 deinde rëx M em o ri signum d ed it, q u i, togam p raetextam
gerëns, ad ära m sollem niter processit.
4 m ulti m ïlitës iam aulam com plëbant. quös cum Vidissent,
sacerdôtës surrëxërunt.
i Verbos
pñmera segunda tercera cuarta
congujación conjugación conjugación ■conjugación

PRESENTE (IN D IC A T IV O )
llevo, etc. enseño, etc. arrastro, etc. oigo, etc.
portó doceö trahó audio
portas docës trahis audis
portat docet trahit audit
portämus docëmus trahimus audimus
portatis docëtis trahitis auditis
portant docent trahunt audiunt

PRETÉR ITO IM PERFECTO (IN D IC A T IV O )


llevaba, etc. enseñaba, etc. arrastraba, etc. oía, etc.
portabam docëbam trahëbam audiëbam
portabas docëbâs trahëbâs audiëbâs
portabat etc. etc. etc.
portäbämus
portabatis
portabant

PRETÉRITO PERFECTO (IN D IC A T IV O )


llevé/he llevado, enseñé!he enseñado, arrastré!he arrastrado, oí!he oído,
etc. etc. etc. etc.
portavi docul tràxï audivi
portavisti docuisti traxisti audivisti
portavit etc. etc. etc.
portavimus
portavistis
portaverunt

PRETÉR ITO PLU SC U A M PER FEC TO (IN D IC A T IV O )


había llevado, había enseñado, había arrastrado, había oído,
etc. etc. etc. etc.
portaveram docueram tràxeram audiveram
portäveräs docueräs traxeras audiveras
portaverat etc. etc. etc.
portaveramus
portaveratis
portaverant
2 T ra d u c e cada u n a de las form as verbales siguientes. Luego
con la ay u d a del párrafo 1 p ásalas al p resen te de indicativo
conservando la m ism a p erso n a y el m ism o núm ero. A conti­
n u ació n vuelve a trad u cir:
P or ejem plo: « p o rtav eran t» (« h ab ían llevado») se convertiría
en «p o rtan t» («llevan»),
y «träxim us» («hem os arrastrad o » ) se convertiría
en «trahim us» (« arrastram o s» ).
1 docueram ; traxisti; p o rtab am u s; au d iv eru n t.
2 am b u lav erat; dorm iebam ; lau d av im u s; custodivistis.
3 T a m b ié n h a n aparecido las form as v erbales siguientes:

1.a congujación 2.a conjugación 3.“conjugación 4.a conjugación

IN F IN IT IV O
portare docére trahere audíre
llevar enseñar arrastrar oír

IM P E R A T IV O
(s.)portä lleva doce enseña trah e arrastra audí oye
(pl.)portate llevad docete enseñad trah ite arrastrad audite oíd

P A R T IC IP IO P R E SE N T E
portans docens trahëns audiëns
llevando enseñando arrastrando oyendo

P A R T IC IP IO P E R F E C T O PA SIV O
po rtatu s doctus tractus auditus
(habiendo sido) (habiendo sido) (habiendo sido) (habiendo sido)
llevado enseñado arrastrado oído

4 T e has en co n trad o igualm ente algunos ejem plos de participios


perfectos activos:
locütus habiendo hablado secütus habiendo seguido
ingressus habiendo entrado
Estos ejem plos perten ecen todos ellos a u n g rupo especial de
verbos. D e ellos sólo has en co n trad o h a s ta ah o ra su participio
perfecto (activo).
5 P a ra ver otras form as del p articip io (presente y perfecto) y
ejem plos sobre cóm o se utilizan, co n su lta «U sos del p artici­
pio», pp. 176-177.
Tiempos del subjuntivo

6 E n las Escenas 24 y 25 te has en co n trad o dos tiem pos del


subjuntivo :____________ ______________________________________
1.a congujación 2.a conjugación 3.“conjugación 4.“ conjugación

P R E T É R IT O IM P E R F E C T O D E S U B JU N T IV O
portarem docërem traherem audirem
portares docërës traherës audïrës
portäret etc. etc. etc.
portârëmus
portârëtis
portarent

P R E T É R IT O P L U S C U A M P E R F E C T O D E S U B JU N T IV O
portavissem docuissem traxissem audivissem
portâvissës docuisses traxisses audivisses
portavisset etc. etc. etc.
portavissemus
portâvissëtis
portavissent

Existen diferentes form as de tra d u c ir el subjuntivo, según el


tipo de proposición en que se use. E n principio tienes que
tener en cu en ta que no siem pre se trad u cen p o r el tiem po
correspondiente del subjuntivo español. (C onsulta «U sos del
subjuntivo», pp. 178-180).
C om pleta estas oraciones con la p a la b ra correcta y tradúcelas:

1 intellegere nön po teram cür cïvës p o r t u m ...............(peteret,


peterent)
2 optiö in fossam desiluit u t h astäs h o s tiu m ............... (vitaret,
vitarent)
3 sen ato r scire voluit n u m p ater m e u s ............ (superfuisset,
superfuissent)
4 cum senex te r g u m .......... , furës p e r fenestram tacitë
in trâv ëru n t. (vertisset, vertissent)
5 fratrib u s meis tan d em persuasi u t an u lu m a u r e u m ..............
(redderet, red d eren t)
6 ta n ta e ra t nübës u t pâstôrës sölem vïdëre n ö n ..............
(posset, possent)
Verbos irregulares
1 H a s ta ah o ra te has en co n trad o los seis verbos irregulares si­
guientes:

esse posse ire velle ferre capere


ser, estar, etc. poder ir querer llevar coger

4‘
PRESENTE (IN D IC A T IV O )
soy/estoy, puedo, voy, quiero, llevo, cojo,
etc. etc. etc. etc. etc. etc.
sum possum eö voló ferö capiö
es potes is vis fers capis
est potest it vult fert capit
sumus possumus imus volumus ferimus capimus
estis potestis itis vultis fertis capitis
sunt possunt eunt volunt ferunt capiunt

PRETÉRITO IM PERFECTO (IN D IC A T IV O )


eralestaba, podía, iba, quería, llevaba, cogía
etc. etc. etc. etc. etc. etc.
eram poteram ibam volëbam ferëbam capiëbam
eras poteräs ibas volëbâs ferêbâs capiëbâs
erat etc. etc. etc. etc. etc.
erämus
eratis
erant

PRETÉRITO PERFÈCTO (IN D IC A T IV O )


fu i/h e sj,do, pude/he fu i/h e ido, quise! he llevé! he cogí! he
estuve, he podido, etc. etc. querido, etc. llevado, etc. cogido, etc.
estado, etc.
fui potui ii volui tuli cëpï
fuisti potuisti iistî voluisti tulisti cëpistï
fuit etc. etc. etc. etc. etc.
fuimus
fuistis
fuërunt
PRETÉRITO PLU SC U A M PER FEC TO (IN D IC A TIV O )
había había había había había había
sido, etc. podido, etc. ido, etc. querido, etc. llevado, etc. cogido, etc.
fueram potueram ieram volueram tuleram cëperam
fueras potueras ierâs voluerâs tuleräs ceperas
fuerat etc. etc. etc. etc. etc.
fuerämus
fuerätis
fuerant
P R E T É R IT O IM P E R F E C T O D E S U B JU N T IV O
essem possem írem vellem ferrem caperem
essës possës Très vellës ferrës caperës
esset etc. etc. etc. etc. etc.
essëmus
essëtis
essent

P R E T É R IT O P L U S C U A M P E R F E C T O D E S U B JU N T IV O
fuissem potuissem iissem voluissem tulissem cëpissem
fuissës potuissës iissës voluissës tulissës cëpissës
fuisset etc. etc. etc. etc. etc.
fuissëmus
fuissëtis
fuissent

2 Di el significado de las siguientes form as verbales:


1 potes; vult; eö; it; fers; posse; fui; p o tu eram .
2 ïb a t; cap ieb an t; tulim us; cepistis; fueram us; iistis; po tu eran t;
p o teran t.

3 «capiö» form a p arte de un grupo de verbos que pertenecen a


la tercera conjugación, pero que en algunos tiem pos se conju­
gan com o los verbos de la cu arta conjugación. Se suele decir
que pertenecen a la conjugación «m ixta», es decir a una conju­
gación distinta, resultado de la m ezcla de la 3.a y 4.a conjuga­
ción. O tros verbos de este grupo son «accipiö», «fació», « ra­
pio»...
C o m p a ra el infinitivo de «capió» con el de « trah ó » (3.a co n ju ­
gación) que está en la pág. 171.
C o m p a ra el p reté rito im perfecto de ind icativ o de «capió» con
el de «audió» (4.a conjugación) q u e está en la pág. 170.
Usos del participio
1 E n la E scena 20 te en co n traste el participio presente:
canis dom inum i n t r a n t e m vïdit.
E l perro vio a su amo entrando (o «que entraba»),
2 E n la E scena 21 te en co n traste el participio perfecto pasivo :
servus, g rav iter v u ln e r a tu s , sub p la u stro iacëbat.
E l esclavo, (habiendo sido) herido gravemente, yacía debajo de la carreta.
3 E n la E scena 22 te en co n traste el participio perfecto activo'.
aegrôtï, deam p r e c ä tl, rem ed iu m m irabile sp erab an t.
Los enfermos, habiendo suplicado a la diosa, esperaban un remedio
extraordinario.
4 T ra d u c e los ejem plos siguientes. S eñala el particip io que h ay
en cad a oración y di si es presente, perfecto pasivo o perfecto
activo:
1 L atró , prope iän u am ta b ern ae stäns, pu g n am spectabat.
2 V ilbia, ë culina egressa, sororem statim quaesivit.
3 fürës, ad iüdicem d u cti, veniam p etïvërunt.
4 centurio, am p h o ram vini o p tim i ad ep tu s, ad am icos celeriter
rediit.
5 subito equôs ap p ro p in q u a n tës audivim us.
6 p u er callidus p ecüniam , in te rra cëlâtam , invënit.
Los participios, com o los adjetivos, describen nom bres. P o r
ejem plo, en la oración 1 an terio r, ‘sta n s’ (‘estando de p ie’ o
‘que estab a de p ie ’) describe a ‘L a tró ’. S eñala tú los nom bres
q ue v an describiendo los particip io s de las oraciones 2-6.
5 El p articip io concuerda con el n o m b re que describe en tres
aspectos: caso, n ú m ero y género. P or ejemplo:
nominativo: r ë x , in m edia tu rb a s e d ë n s , d o n a accipiëbat.
acusativo: Q u in tu s rë g e m , in m ed ia tu rb â s e d e n te m , agnövit.
singular: lë g â tu s , ad carcerem r e g r e s s u s , nëm inem ibi invënit.
plural: c u s to d e s , ad carcerem r e g r e s s ï, nëm inem ibi
invënërunt.
masculino: n ü n tiu s , statim p r o f e c tu s , ad fundum contendit.
femenino: u x o r , statim p r o f e c ta , ad fundum contendit.
6 T e has en co n trad o las form as siguientes del participio presente:
singular plural

mase, y fem . neutro mase, y fem . neutro

nominativo
trahëns trahëns trahentes. trahentia
y vocativo
acusativo . trahentem trahëns trahentës trahentia

C o m p a ra las term inaciones de «trahëns» con las del adjetivo


«ingëns» de la pág. 163.
T e has en co n trad o las form as siguientes del participio perfecto
pasivo:

. singular plural

masculino femenino neutro masculino femenino neutro

nominativo
(portäte) Portata Portätum portati portatae portat
y vocativo
acusativo portatum portatam portätum portätös portätäs portäta

Y las form as siguientes del participio perfecto activo:


singular plural

masculino femenino neutro masculino femenino neutro

nominativo ingressu^ íngressa ingressum ingressi ingressae ingressa


y vocativo
acusativo ingressum ingressam ingressum ingressos ingressäs ingressa

C o m p a ra las term inaciones de « p o rtatu s» e «ingressus» con


las del adjetivo «bonus» de la pág. 163.
8 C on la ay u d a de los párrafos 6 y 7 trad u ce al la tín las p a la ­
bras de las oraciones castellanas siguientes q u e están en cu rsi­
va (usando particip io s evidentem ente):
1 Los soldados ib a n h acia la prisión, arrastrando al esclavo.
2 L as m u ch ach as, habiendo sido llevadas an te sus p ad res, d ie­
ron las gracias a sus salvadores.
3 El rey, habiendo entrado, saludó a los jefes.
Usos del subjuntivo
1 L as form as del p retérito im perfecto y del p retérito p lu scu am ­
perfecto de subjuntivo se h allan en la pág. 175. El su b ju n tiv o
se puede u sar de varias m an eras diferentes y su trad u cció n
depende de la m a n era co n creta de usarlo dentro de u n a o ra ­
ción. E n la U n id a d III-A has en co n trad o cinco usos diferentes
del m ism o:
E n la E scena 24 te has en co n trad o el subjuntivo (p retérito
im perfecto o pluscuam perfecto) con «cum»:
fabrí, cum pecü n iam accepissent, ab iëru n t.
Los artesanos, habiendo recibido el dinero (o «tras haber recibido el
dinero»), se marcharon.
O tro s ejemplos:
1 A gricola, cum legionem inspexisset, m ilites centuriônësquf
laudavit.
2 cum h aruspex in tem pló cënâret, rëx ipse a p p ro p in q u a b at.

2 E n la E scena 25 te has en co n trad o el subjuntivo en las propo­


siciones interrogativas indirectas:
cognoscere voluim us cü r m u ltitü d ö convenisset.
Quisimos saber por qué se había congregado la multitud.
E n las proposiciones in terro g ativ as indirectas el sub ju n tiv o
se suele tra d u c ir al castellano p o r el indicativo. El p retérito
im perfecto de sub ju n tiv o p o r el p reté rito im perfecto de in d i­
cativo y el pretérito plu scu am p erfecto de subjuntivo p o r el
p reté rito pluscuam perfecto de indicativo.
F íjate bien en el nuevo significado de «num » («si») en las
proposiciones in terro g ativ as indirectas:
équités fëm inâs ro g av eru n t n u m fugitivos vidissent.
Los jinetes preguntaron a las mujeres «si» habían visto a los fugitivos.
O tro s ejemplos:
1 incertus eram quarii longum esset flüm en.
(C o m p a ra : ‘q u a m lo n g u m e st flü m en ?’)
2 nëm ô sciëbat n u m M em o r liberto ven ën u m praebuisset.
3 R ö m än l nesciëbant qu o t hostës in castris m an ëren t.
4 m ë rogävit num m ater m ea viveret.

3 E n la E scena 26 te lo has en co n trad o en las proposiciones fin a les :


sen ato r m ë arcessivit u t rem hospitibus n ä rrärem .
E l senador me hizo venir para que (yo) contara la historia a los invi­
tados.
O tros ejem plos:
1 am ïcï ad u rb em festïn âv ëru n t u t auxilium civibus ferrent.
2 ep istu lam scripsi u t lëgâtum de periculö m onërem .

4 E n la E scena 27 tam b ién te lo has en co n trad o en \ άί, proposicio­


nes sustantivas volitivas (imperativas indirectas):
dom inus nôbïs im p erav it u t seiläs lectösque em erem us.
E l amo nos ordenó que compráramos sillas y camas.
O tros ejemplos:

1 n ü n tiu s B ritan n is p ersu asit u t d ö n a ad au lam ferrent.


(C o m p a ra : ‘d o n a a d a u la m fe rte !’)
2 senex d eam Sülem örävit u t m o rb u m sän äret.

5 E n la E scena 27 lo hem os en co n trad o ta m b ién en proposiciones


consecutivas:
ta n ta e ra t stu ltitia iu venum u t astrologo crederent.
Tan grande era la insensatez de los jóvenes que confiaron en el astró­
logo.
O tros ejem plos:
1 tam diligenter carcerem custodivi u t legätus ipse m ë lau d äret.
2 m e rc äto r tot vllläs h a b ë b a t u t eäs n u m e rä re nön posset.
6 P a ra saber por qué se u tiliza el sub ju n tiv o en u n a proposición
su b o rd in ad a es preciso o b serv ar no sólo el subjuntivo, sino su
oración com pleta. P or ejem plo, observa aten tam en te estas dos
oraciones; u n a contiene u n a proposición consecutiva y la o tra
u n a final·.
1 tam Iratu s e ra t A gricola u t d o rm ire non posset.
Agricola estaba tan enfadado que ño podía dormir.
2 Salvius m ilites ëm ïsit u t Q u in tu m invenirent.
Salvio envió a los soldados para que encontraran a Quinto.
L a oración 1 contiene claram en te u n a proposición consecuti­
va; la im posibilid ad de d o rm ir de A grícola era consecuencia (re­
sultado) de su enfado. L a p a la b ra «tam » es un indicio com ­
p lem entario; ésta suele ap are cer en la proposición p rin cip al
cu ando a ésta le sigue u n a proposición consecutiva. O tra s
p a la b ra s p arecidas son « tan tu s» («tan g ran d e» ), «tot» (« ta n ­
tos») y «adeó» («tan»).
L a oración 2 contiene claram en te u n a proposición final: en ­
co n tra r a Q u in to era la fin a lid a d de en v iar a los soldados.
7 T ra d u c e los ejem plos siguientes:
1 libertus, cum venënum bibisset, m ortuus procubuit.
2 tot hostes castra nostra oppugnabant ut de vïtâ
dëspërârëm us.
3 prïncipës m ë rogâvërunt cür pontem transire vellem .
4 G utta sub m ën sâ së cëlâvit ut periculum vitaret.
5 centuriones m ilitibus im perâvërunt ut plaustra reficerent.
6 cum ancillae pöcula lavarent, quattuor equitës ad tabernam
advënërunt.
7 adeö attonitus erat filius m eus ut diü im m ötus staret.
8 iänuäs cellarum aperuim us ut am icos nostros liberârëm us.
9 am icus m ë m onuit ut latërem .
10 M odestus explicare nön poterat quö m odö captivi
effugissent.
Ju stific a g ram aticalm en te p o r qué se usa el su b juntivo en
cad a u n a de las proposiciones su b o rd in ad as de las oraciones
anteriores.
Orden de palabras
1 E n la U n id a d I te has enco n trad o el o rden de p alab ras
siguiente:
d e sp erab at senex. E l anciano estaba desesperado.
O tros ejem plos:
1 fügit M odestus. 2 rev ën ë ru n t m ercâtôrës.
2 D esde la E scena 12 en ad elan te h as en co n trad o este otro:
dedit signum haruspex. E l harúspice dio la señal.
O tro s ejem plos:
1 ra p u ë ru n t pecü n iam fürës. 2 ïn sp iciëb at m îlitës A grícola.
3 Desde la Escena 23 en adelante has encontrado también éste:
ëm ïsit Salvius equitës. Salvio envió a los jinetes.
O tros ejem plos:
1 te n ëb at C eph alu s pöculum . 2 p o su ë ru n t cïvës statu am .
4 A q u í tienes otros ejem plos de los tres tipos de o rd en de p a la ­
bras anteriores:
1 discessit n ü n tiu s. 4 poposcit captivus libertätem .
2 fecërunt hostës im petum . 5 v ex äb a n t më pueri.
3 reficiëbat m ü ru m faber. 6 p erië ru n t ïnfantës.
5 O b se rv a a ten tam en te el o rden de p a la b ra s en los ejemplos
siguientes:
in h äc provincia ad n o stru m p a tre m
en esta provincia a nuestro padre
Pero desde la E scena 24 en ad elan te has en co n trad o a veces
u n ord en diferente:
m ediis in u ndis h an c ad ta b ern am
en medio de las olas a esta tienda
A lgunos ejem plos más:
1 häc in u rb e 4 o m nibus cum legiönibus
2 m ultis cum m ilitibus 5 tö tam p e r noctem
3 p arv u m ad o p p id u m 6 m edió in flüm ine
Oraciones compuestas
1 O b se rv a aten tam en te los grupos de oraciones siguientes:
l a p u erï tim ëb an t.
- Los niños tenían miedo.
Ib p u erï tim ë b a n t q u o d p ro p e iâ n u a m iacëb at ingëns canis.
Los niños tenían miedo porque cerca de la puerta estaba
echado un perro enorme.
le p u e rï tim ëb an t q u o d p ro p e iâ n u a m iacëb at ingëns canis,
vehem enter läträn s.
Los niños tenían miedo porque cerca de la puerta estaba echado un
perro enorme, ladrando furiosamente.

2a S trÿthiônem conspexit.
Divisó a Estritión.
2b ubi â culïnâ red ïb at, S trÿ th iô n em conspexit.
Cuando regresaba de la cocina, divisó a Estritión.
2c u b i â culïnâ in q u ä cën âv erat red ïb a t, S trÿ th iô n em con­
spexit.
Cuando regresaba de la cocina en la que había cenado,
divisó a Estritión.

3a Salvius incertus erat.


Salvio no sabía.
3b Salvius incertus erat quö fugisset D um norix.
Salvio no sabía adonde había huido Dumnorix.
3c Salvius incertu s erat quö fugisset D um norix, cü r ab esset
Q u in tu s.
Salvio no sabía adonde había huido Dúmnorix, (y) por qué no
estaba Quinto.
2 H e aq u í algunos ejem plos más:

4a centuriö im m otus m an ëb at.


4b centuriö im m ótus m an ëb at, q u a m q u a m a p p ro p in q u a b a n t
hostës.
4c centuriö im m ötus m an ëb at, q u a m q u a m a p p ro p in q u ä b a n t
hostës, q u i h astäs v ib rab an t.
5a om nës cïvës p lau sëru n t.
5b ubi puellae can tare coepërunt, om nës cïvës p lau sëru n t.
5c ubi puellae, qu ae prô p o m p a a m b u la b a n t, can täre
coepërunt, om nës cïvës plau sëru n t.
6a n ü n tiu s p rin cip ia petïvit.
6b n ü n tiu s q u i ep istulam ferëbat p rin cip ia petïvit.
6c n ü n tiu s q u i ep istulam ferëbat, sim ulac ad castra advënit,
prin cip ia petïvit.

3 H e a q u í otros ejem plos de oraciones com puestas del tipo «c»:

7 ta n ta e e ra n t flam m ae u t vïllam m ag n am dëlërent, q u am


arch itectu s clärus aedificaverat.
8 lib ertu s cubiculum in trare n ô lëb at quod M em or, qui
m u ltu m vinu m b ib erat, g rav iter iam d o rm iëb at.
9 Salvius, Belim icô difïïsus, trib ü n u m arcessivit ut vërum
cognösceret.
10 p o stq u am ad forum vënim us, ubi m ercâtôrës negotium
agere solebant, rem m irabilem vidim us.
11 p ater, cum filios pöcula h au rien tës conspexisset, veh­
em en ter saeviëbat.
12 explôrâtôrës m ox cognôvërunt u b i hostës castra posuissent,
q u o t m ïlitës in castris essent, quis m ilitibus praeesset.
SEGUNDA PARTE: Vocabulario
Notas
1 Los nom bres y los adjetivos están relacionados de la m ism a form a que en
el Suplem ento Lingüístico de la U n id a d II-B .

2 Los verbos suelen ir relacionados de la m an era siguiente:


— L a 1.a persona del singular del presente de indicativo: Por ejemplo,
pönö («coloco»);
— El infinitivo presente: Por ejemplo, pönere («colocar»);
— L a 1.a persona del singular del p retérito perfecto de indicativo: Por
ejem plo, posuí («coloqué / he colocado»);
— El participio perfecto pasivo: P or ejemplo, positus («colocado»);
— El significado o significados.

3 O bserva atentam ente los ejemplos siguientes, relacionados como hemos


dicho en el párrafo 2. Fíjate sobre todo en la m an era característica en que
form an norm alm ente el perfecto y el participio perfecto pasivo las diferen­
tes conjugaciones:

primera conjugación
am o, am âre, am avï, am átu s - amar
laudö, laudare, laudâvi, laudátus - alabar
segunda conjugación
moneo, m onère, m onuï, m onitus - aconsejar, avisar, advertir
praebeö, praebere, p raebui, praebitus - ofrecer, suministrar

tercera conjugación
Los verbos de la tercera conjugación form an el pretérito perfecto y el p a r­
ticipio perfecto de diferentes m aneras. H e aq u í algunas de ellas:
dücó, dücere, düxí, ductus - conducir
neglegó, neglegere, neglëxî, neglectus - descuidar
claudö, claudere, clausi, clausus - cerrar
m ittö, m ittere, mïsï, missus - enviar
frangö, frangere, frëgî, fräctus - romper, quebrar
relinquô, relinquere, relïquï, relictus - dejar

cuarta conjugación
custodio, custôdîre, custôdîvï, custoditus - custodiar, guardar
im pedió, im pedire, im pedivi, im peditus - impedir, estorbar
4 Sírvete del párrafo 3 p a ra h allar el significado de:
am avi, lau d átu s, m onitus, praebere, ductus, neglëxî, clausus, mïsï, frange­
re, frëgî, relinquo, relictus, custoditus, im pedïvï.
5 Sírvete de la relación de las páginas 185-210 para averiguar el significado de:
adiuvare, com prehensus, nocëre, päreö, patefeci, próditus, suscëpî, ünctus.
6 Algunos verbos tienen u n participio perfecto activo, p. ej. «locütus» («ha­
biendo hablado»). H a sta ahora no te has encontrado ninguna otra forma
de esos verbos; p o r ello, lo único que se relaciona de ellos en este Suple­
m ento es el participio perfecto activo.
7 T odas las p alab ras que aparecen en las «Listas de control del vocabu­
lario» en las Escenas 1-28 van precedidas de u n asterisco.

*adiuvö, adiuväre, adiüvl - ayudar


*adm inistró, adm inistrare,
*ä, ab - de, desde; por adm inisträvl, adm inistratus -
abdücô, abdücere, abdüxî, abduçtus administrar, ocuparse de
- llevarse adöro, adöräre, adörävl, adörätus -
*abeö, abíre, abiï - irse adorar
absêns, gen. absentis - ausente *adstö, adstäre, adstitï - estar de pie
abstuli ver auferö junto a; estar presente
*absum , abesse, âfuî - estar *adsum, adesse, adfuí - estar presente
ausente, estar fuera *advenió, advenire, adven! - venir
absurdus, ab su rd a, absurdum *adventus, adventüs, m. - llegada
- absurdo advesperascit, advesperascere,
*ac —y advesperavit —anochecer
*accidó, accidere, accidi - suceder *aedificium, aedificii, η. - edificio
accipiö, accipere, accëpï, acceptus - *aedifico, aedificare, aedificävl,
recibir, acoger aedificatus - edificar
accurrö, accurrere, accurri - *aeger, aegra, aegrum - enfermo
acudir corriendo aegrotus, aegroti, m. - enfermo
*accüsö, accüsare, accüsävl, accusatus A egyptius, A egyptia, A egyptium -
- acusar egipcio
*ad - a, hacia, hasta affero, afferre, attuli, adlätus —
addö, addere, addidi, additus - traer, llevar, producir
añadir afficio, afficere, affeci, affectus -
addücö, addücere, addüxï, adductus afectar
- llevar, conducir, inducir affligo, affligere, afflixi, afflictus -
*adeö, adire, adii - acudir, ir a golpear, afligir
*adeö - de tal modo, tanto, tan ager, agri, m . - campo
*adeptus, adepta, ad ep tu m - *agitö, agitäre, agitavi, agitatus
habiendo conseguido -perseguir, cazar
adest ver adsum *agm en, agm inis, n. —fila , columna
adhibeö, adhibere, adhibui, de personas, ejército en
adhibitus - aplicar, recurrir a marcha
precës adhibëre - ofrecer preces agna, agnae, f. - cordera
adhüc - hasta ahora *agnöscö, agnoscere, agnôvï, agnitus
*aditus, aditüs, m. - acceso, entrada —reconocer, conocer
*agö, agere, êgl, äctus - hacer ante —antes de, delante de
age! - ¡ea!, ¡anda! an teä - antes
* fabulam agere - representar una *ant!quus, antiqua, antiquum —
obra antiguo
* grätiäs agere - dar las gracias *änulus, änull, m. - anillo
* negotium agere - negociar, trabajar anxius, anxia, anxium —
officium agere - cumplir con su preocupado, inquieto
deber *apériô, aperire, aperui, apertus -
personam agere - hacer el papel abrir
de apertë - a las claras, abiertamente
vitam agere - vivir, pasar la apodyterium , apodyterii, n. -
vida vestuario
*agricola, agricolae, m. - agricultor *appäreö, apparere, a p p a ru i -
älea, äleae, f. - dados, juego de aparecer
dados * appropinquo, appropinquare,
*aliquis, aliquid - alguien, algo appropinquavi - acercarse
aliquid novi —algo nuevo, alguna aptus, ap ta, aptum - apropiado,
novedad conveniente
*alius, alia, aliud - otro *apud - junto a, en casa de, entre
alil... alií —unos... otros *aqua, aquae, f. - agua
*alter, altera, alterum - el otro, A quae Sülis, A quärum Sülis, f. pl.
el segundo (de dos) - Bath
altus, alta, altum - alto, profundo *ära, ârae, f. - altar
am arus, am ära, am äru m - amargo arânea, araneae, f. - araña, telaraña
am bo, am bae, am bo - ambos arca, arcae, f. - caja fuerte, arca,
*am bulô, am buläre, am bulâvï - cofre
andar, pasear *arcessö, arcessere, arcessivi, arces­
am icitia, am icitiae, f. - amistad situs - hacer venir, mandar llamar
*amïcus, amïcï, m. — amigo architectus, architecti, m. -
*äm ittö, âm ittere, âmîsî, am issus - arquitecto
perder *ardeô, ardëre, arsî - arder
*amö, am äre, am ävi, am ätus —amar ärea, äreae, f. - patio
*am or, am öris, m. - amor *argenteus, argentea, argenteum -
am phora, am phorae, f. —ánfora de plata
am ulëtum , am ulëtï, η. - amuleto arm a, arm örum , n. pl. - armas
*ancilla, ancillae, f. - esclava, doncella arm ariu m , arm ârii, η. - armario,
angulus, anguli, m. - esquina, rincón cofre
angustus, angusta, angustum - arm ätus, arm äta, arm atum - armado
estrecho *arrogantia, arrogantiae, f. -
*anim us, anim i, m. —espíritu, alma arroganda, descaro
in anim ö volvere - meditar, *ars, artis, f. - técnica, arte
pensar, reflexionar *ascendö, ascendere, ascendi - subir
*annus, anni, m. - año asinus, asini, m. —asno
aspiciö, aspicere, aspexï - mirar augëo, augëre, auxi, auctus -
astrologus, astrologi, m. - astrólogo acrecentar, aumentar
Athënae, A thenarum , f. pl. - Atenas *aula, aulae, f. -p a la cio
*atque —y *aureus, aurea, aureum - dé oro,
*atrium , atrii, n. - atrio dorado, áureo
* attonitus, atto n ita, atto n itu m - aureus, aurei, m. —áureo (moneda
atónito de oro)
*auctöritäs, auctoritatis, f. - *auris, auris, f. - oído, oreja
autoridad, prestigio *autem - pero, en cambio, sin
auctus ver augeö embargo
audacia, audaciae, f. - audacia, * auxilium , auxilii, η. - ayuda
osadía auxilió esse - ser una ayuda
au d acter - audazmente avaritia, avaritiae, f. - codicia,
*audäx, gen. audacis —audaz, osado avaricia
*audeô, audëre - atreverse, osar *avärus, avârl, m. - avaro
ausim - me atrevería, osaría ave atque valê - adiós y sigue bien
*audiö, audîre, audïvl, auditus - oír *avidë - ávidamente
*auferö, auferre, abstulï, ablâtus - avidus, avida, avidum —deseoso,
llevarse, quitar, robar ávido

b
balneum , balneï, η. - baño blandus, blanda, blandum -
barba, b arbae, f. - barba adulador, halagador
barbaru s, b a rb a ra , b arb aru m - *bonus, bona, bonum - bueno
bárbaro, inculto bona, bonórum , n. pl. - bienes
*barbarus, b arb arí, m. - bárbaro * melior, m elius - mejor
*bellum, belli, n. - guerra * m elius est - es mejor
* bellum gerere - hacer la guerra * optim us, optim a, optim um -
*bene - bien muy bueno
optim e - muy bien bracchium , brachii, n. - brazo
*beneficium, beneficii, n. - favor brevi - en breve, dentro de un
benignë - afablemente, amablemente momento
*benignus, benigna, benignum - brevis, breve - corto, breve
afable, amable B ritanni, B ritannorum , m. pl. -
bestia, bestiae, f. - fiera los britanos
*bibó, bibere, bibï - beber B ritannia, B ritanniae, f. - Britania
blanditiae, blan d itiaru m , f. pl. - B ritannicus, B ritannica,
halagos, lisonjas Britannicum - britano, británico

c
G. = Gayo cadö, cadere, cecidi, - caer
cachinnö, cachinnare, cachinnavi - caecus, caeca, caecum -
reír a carcajadas ciego
*caedö, caedere, cecidi, caesus - celerrim e - muy rápidamente
matar q u am celerrime —lo más
*caelum , caelí, n. - cielo rápidamente posible :
calceus, calcei, m. —zapato cella, cellae, f. - santuario
C aledonia, Calëdoniae, f. - *cëlo, cëlâre, cëlâvi, cêlâtus —ocultar
Caledonia (Escocia) *cëna, cënae, f. —cena
calliditas, calliditatis, f. - habilidad, *cënô, cënâre, cënâvi —cenar
destreza, astucia, sagacidad *cen,íum - cien
*callidus, callida, callidum - hábil, *centuriö, centuriönis, m. - centurión
diestro, astuto cëpï ver capiö
*canis, canis, m. - perro, la tirada *cëra, cërae, f. - cera, tablilla de cera
más baja en el juego de los *certäm en, certaminis, η. - combate,
dados contienda
*cantö, cantare, cantavi - cantar certus, certa, certum - seguro, cierto,
capilli, capillorum , m. pl. - cabellos pro certô habëre - tener por
*capiö, capere, cepi, captus - coger, seguro, dar por probado
tomar, capturar cessi ver cedo
consilium capere - hacer un *cëterï, cëterae, cetera - los demás
plan, tener una idea *cibus, cibi, m. - alimento, comida
*captlvus, captivi, m. - prisionero *cinis, cineris, m. - ceniza
*caput, capitis, n. - cabeza *circum - alrededor de
*carcer, carceris, m. - prisión, cárcel *circum spectö, circum spectare,
carnifex, carnificis, m. - verdugo circum spectavi - examinar,
*cärus, cära, cärum - caro, querido observar, echar una ojeada
casa, casae, f. - casa pequeña, choza circum venio, circum venire,
*castigö, castigare, castigävi, circum vënï, circum ventus —
castigatus - reprender, censurar rodear
*castra, caströrum , n. pl. - *civis, civis, m. f. —ciudadano,
campamento ciudadana
catëna, catënae, f. —cadena clam - ocultamente
caudex, caudicis, m. - idiota, zoquete *clämö, cläm äre, cläm ävl - gritar
caupö, cauponis, m. - posadero *cläm or, cläm öris, m. — grito,
causa, causae, f. - motivo, razón griterío, clamor
*cautë - cautelosamente *clärus, clära, clärum - famoso,
cecidi ver cadö distinguido
*cëdô, cêdere, cessi - marcharse, ceder *claudö, claudere, clausi, clausus -
*celebrö, celebrare, celebravi, cerrar, bloquear
celebratus - celebrar clëmëns, gen. clementis - clemente,
celer, celeris, celere - veloz, rápido indulgente
celerrim us, celerrim a, Cn. = Gneo
celerrim um *coepï - comencé
- muy veloz, muy rápido *cögitö, cogitare, cögitävi - pensar,
* celeriter - rápidamente considerar
sëcum cögitäre - meditar *coniürätiö, coniürätiönis, f. —
*cognöscö, cognöscere, cognövi, conspiración
cognitus - conocer, descubrir coniürô, coniuräre, coniürâvî —
*cögö, cogéré, coëgï, coäctus - conspirar, conjurar
obligar, forzar *cönscendö, conscendere, conscendi
*cohors, cohortis, f. - cohorte - subir, montar
*colligö, colligere, collëgï, collectus - *cönsentiö, consentire, cônsënsï -
reunir, juntar estar de acuerdo
*collocô, collocäre, collocâvï, cönsidö, considere, cônsëdi -
collocatus - colocar sentarse
*colloquium, colloquii n. - entrevista, *cönsilium, consilii, n. - plan, idea,
conversación consejo
coló, colere, colui, cultus - cultivar, cônsilium capere - hacer un plan,
tratar consideradamente tener una idea, tomar una resolución
colum na, colum nae, f. —columna *cönsistö, consistere, constiti - dete­
nerse, quedarse quieto
*comes, com itis, m.f. - compañero
cömiter - amablemente, cortésmente conspectus, cönspectüs, m. - vista
*cönspicätus, cönspicäta, conspica­
com m eatus, com m eätüs, m. -
tum - habiendo observado
permiso
* conspicio, conspicere, conspexi,
*commem orö, com m em orare,
conspectus - observar, ver
com m em oravi —recordar,
*cönstituö, constituere, constitui,
evocar, mencionar
cönstitütus —decidir
com m ittô, com m ittere, commïsî,
consulo, consulere, consului,
comm issus —cometer
consultus - consultar
*commodus, com m oda, com m odum
*cönsümö, consumere, cônsümpài,
- conveniente cönsüm ptus - comer
*commötus, com m öta, com m otum - contemno, contem nere, contempsi,
conmovido, agitado, alar­ contem ptus - despreciar
mado, impresionado *contendö, contendere, contendi -
*com parö, com parare, com paravi, dirigirse (apresuradamente)
com paratus - adquirir, lograr contentio, contentionis, f. - debate,
*compleö, com plëre, complëvï, discusión
com plëtus - llenar *contentus, contenta, contentum -
*com prehendö, com prehendere, satisfecho, contento
comprehendi, comprehënsus — contineô, continëre, continui -
detener, prender, apresar contenerse, reprimirse
concilio, concillaré, conciliâvï, continuus, continua, continuum -
conciliatus - ganarse, obtener seguido
*cönficiö, conficere, cônfecï, confectus contio, contionis, f. - arenga,
- terminar discurso
*cönfidö, confidere - confiar contra - contra
conicio, conicere, coniëci, coniectus contrarius, conträria, contrarium -
- lanzar, arrojar contrario, opuesta
contumelia, contumeliae, f. - insulto, *crüdëlis, crüdële —cruel
ultraje cruentus, cruenta, cruentum -
convalesco, convalescere, convalui - ensangrentado, lleno de sangre
restablecerse, recuperarse *cubiculum , cubiculi, n. - dormitorio
*convenjó, convenire, conveni - cucurri ver curró
reunirse, acudir cui - a quien, al que, a la que
conversus, conversa, conversum - (idativo de qui)
habiéndose vuelto cuius - cuyo, de quien, del que, de
*coqu5, coquere, coxi, coctus - la que (genitivo de qui)
cocinar culina, culinae, f. - cocina
*coquus, coqui, m. - cocinero *cum - (1) cuando, mientras,
*corpus, corporis, η. - cuerpo después que
corrum po, corrum pere, corrüpx, *cum - (2) con
corruptus - corromper, *cupió, cupere, cupivi - desear
sobornar, seducir *cür? - ¿por qué?
* cotidie - diariamente *cüra, cürae, f. - preocupación,
*crédô, crëdere, credidi - confiar, cuidado
creer en *cürö, cüräre, cürävi - cuidar,
cremö, crem äre, crem ävi, crem atus administrar
- incinerar, quemar *curró, currere, cucurri - correr
creó, creare, creävi, creätus - *custódió, custodire, custodivi,
- nombrar, hacer custoditus - guardar, custodiar
crim en, crim inis, n. - acusación *custös, custödis, m. - guardián

d
dam no, dam näre, dam navi, *decórus, decora, decórum -
dam n atu s - condenar decoroso, conveniente, apropiado
dare ver dö dedi ver do
*dë —de, desde, sobre, acerca de *dêfendô, dëfendere, dëfendï,
*dea, deae, f. - diosa dëfensus —defender
*dëbeô, dêbëre, dëbuï, dëbitus - dëfïxiô, dëfïxiônis, f. - imprecación,
deber maldición
*decem - diez *dëiciô, dëicere, dëiëcï, dëiectus -
*decet —está bien, conviene arrojar, derribar
m ë decet —está bien / *deinde - luego, después
conviene que yo *dëlectô, dëlectâre, delectavi,
*dëcidô, dêcidere, dëcidï - caer delectatus - divertir, deleitar
(hacia abajo) *dëleô, dëlëre, dëlëvï, dëlëtus -
decimus, decima, decimum - décimo destruir
*dëcipiô, dëcipere, dëcëpï, dêceptus dëliciae, deliciarum , f. pl. - cariño,
- engañar, burlar encanto
clëligo, dëligâre, dëligâvi, dëligâtus dëvorô, dëvorâre, dêvorâvl,
- atar, amarrar dëvorâtus - engullir, devorar
dëmittô, dëmittere, dëmïsï, dëmissus *dicö, dicere, dïxï, dictus - decir
- hacer bajar *dictö, dictare, dictâvï - dictar
*dëm ônstr5, dëm onstrâre, *diës, diëî, m. - día
dëm ônstrâvï, dëm ônstrâtus - * diës nätälis, diëï nätälis, m. -
mostrar, indicar cumpleaños, aniversario
dëmoveô, dëm ovëre, dëmôvï, *difficilis, difficile - difícil
dëm ôtus - destituir difficillimus, difficillima,
dënârius, dënârii, m. - denario difficillimum - muy difícil
*dënique —finalmente difficultas, difficultatis, f. -
*dënsus, dënsa, dënsum - espeso, dificultad
denso diffisus, diffisa, diffisum -
dënüntiô, d ënüntiâre, dënüntiâvï, habiendo desconfiado,
dën ü n tiâtu s - notificar, desconfiando
revelar, denunciar *dignitäs, dignitatis, f. - dignidad,
*dëpôn5, dëpônere, dëposuï, prestigio, mérito
dëpositus - poner en el suelo, dignus, digna, dignum - digno,
quitarse de encima justo
*dërïdeô, dërïdëre, dërïsï - dilanio, dilaniare, dïlaniâvï,
burlarse de dilaniatus - despedazar
*dëscendô, dëscendere, dëscendï - *diligenter - cuidadosamente
bajar diligentia, diligentiae; f. - atención,
*dëserô, dëserere, dêseruî, dësertus laboriosidad
- abandonar *diligo, diligere, dîlëxï, dïlëctus -
*dësiliô, dësilïre, dësiluï - saltar apreciar, considerar
(hacia abajo) *dim itto, dim ittere, dimisi, dimissus
*dësinô, dësinere - dejar de, cesar - despedir
*dëspërô, desperare, dëspërâvi - dirigo, dirigere, dïrëxï, directus -
desesperar, perder la dirigir, gobernar
esperanza diripio, diripere, diripui, direptus -
dëstinô, dëstinâre, dëstinâvï saquear
d ëstinâtus - f i j a r , determinar, *dirus, dira, dirum - horrible,
pretender terrible, espantoso
destringo, destringere, dëstrïnxï, *discëdô, discedere, discessi -
destrictus - desenvainar marcharse
detestatus, d ëtestâta, d ëtestâtum - disciplina, disciplinae, f. - disciplina
habiendo maldecido, discordia, discordiae, f. - disensión,
maldiciendo discordia
*deus, deï, m. - dios *dissentiö, dissentire, dissënsï -
* dï im m ortâlës! - ¡por los dioses disentir, no estar de acuerdo
inmortales! *diü - largo tiempo
Dëva, D ëvae, f. - Chester diütius - por más tiempo
dïxï ver dico *dom inus, dom inï, m. - señor, amo
*dö, dare, dedï, datus - dar *dom us, dom üs, f. - casa
poenas dare —ser castigado dom um redire - volver a casa
*doceö, docëre, docuí, doctus - *dônum , dônï, η. - regalo, don
enseñar *dorm io, dorm iré, dorm îvî - dormir
*doctus, docta, doctum - instruido, *ducentï, ducentae, ducenta -
docto, sabio, diestro, hábil doscientos
*doleô, dolëre, doluï - doler *düeô, dücere, düxï, ductus -
graviter dolëre - doler mucho conducir
dolus, doll, m. - fraude, engaño *dulcis, dulce - dulce
*dom ina, dom inae, f. - señora, *duo, duae, dúo - dos
dueña *dürus, dü ra, dürum - duro, cruel

e
*ë, ex - de, desde, fuera de *ëligô, ëligere, êlëgî, ëlëctus - elegir,
ea - esas cosas, eso escoger
eädem - la misma *ëm ittô, ëm ittere, ëmïsï, ëmissus -
eam (acus. f . s. de is, ea, id) lanzar, echar
eäs (acus. f pl. de is, ea, id) *emö, emere, ëmî, ëm ptus - comprar
ëbrius, ëbria, ëbrium - ebrio, ën! - ¡he ahí!
borracho en iüstitia! - ¡he ahí la justicia!
*ecce! - ¡he aquí!, ¡he aquí que...! *enim - en efecto, pues
effero, efferre, extulî, ëlâtus - llevar *eô, ïre, iî - ir
fuera, sacar eö {abi. m. n. s. de is, ea, id)
*efficiö, efficere, efïecï, effectus - eörum {gen. m. n. pl. de is, ea, id)
cumplir, realizar eös (acus. m. pl. de is, ea, id)
*efïïgiës, effigiëï, f. - imagen, estatua *epistula, epistulae, f. - carta
*effugiö, effugere, efïïïgï, efíusus - huir *eques, equitis, m. - jinete
effundo, effundere, efïudï, effusus - *equitö, equitare, equitavi -
echar, servir cabalgar
*ego, m eí —yo, de m í *equus, equi, m. - caballo
m ëcum - conmigo eram ver sum
*ëgressus. ëgressa, ëgressum - ëripiô, ëripere, ëripuî, ëreptus -
habiendo salido arrebatar, quitar
*ëheu! - ¡ay! *errô, errare, errâvï - equivocarse
el ( dat. m. f . n. s. de is, ea, id) longë errare - cometer un grave
ëiciô, ëicere, êiëcï, ëiectus - echar error
fuera ërum pô, ërum pere, ërüpî, ëruptus
eïs {dat. m. f . n. pl. de is, ea id) - lanzarse fuera
eius (gen. m. f . n. s. de is. ea. id) est ver sum
ëlâpsus, ëlâpsa, ëlapsum - ësuriô, ësurîre —tener hambre,
habiendo escapado, escapando estar hambriento
*et - y - expulsar, echar
et... et — no sólo ... sino también *explicó, explicare, explicavi,
*etiam - aún, todavía; incluso, también explicatus - explicar, exponer
non sólum ... sed etiam - no sólo explörätor, explörätöris, m. - espía,
. . . sino también explorador
*euge! - ¡ole!, ¡bien!, ¡viva!, ¡hurra! exquisitus, exquisita, exquisitum -
*eum - (acus. m. í . de is, ea, id) rebuscado, especial
ex, ë - de, desde, fuera de *exspectó, exspectare, exspectavi,
*exanim ätus, exanim ata, exspectatus - esperar
exanim atum —inconsciente exstinguo, exstinguere, exstinxi,
excipiö, excipere, excëpl, exceptus exstinctus - extinguir, destruir
- recibir, acoger exstruo, exstruere, exstrüxï,
*excitó, excitare, excitavi, excitatus exstrüctus - construir
- despertar exsultö, exsultare, exsultavi -
*exclämö, exclam are, exclam avi - exultar, regocijarse
gritar extorqueo, extorquere, extorsi,
excruciö, excruciäre, excruciavi, extortus - obtener por la fuerza
excruciatus - torturar, atormentar *exträ —fuera de
*exeö, exîre, exil - salir *extrahó, extrahere, extraxi, extrac­
*exerceô, exercere, exercui, exercitus tus - sacar, hacer salir, extraer
- ejercitar, practicar extull ver cfferó
exilium, exiliï —destierro, exilio exuó, exuere, exuï, exütus -
*exitium, exitil, n. —ruina, destrucción quitarse, despojarse
expelió, expeliere, expulí, expulsus

f
*faber, fabrí, m. - artesano falló, fallere, fefelli, falsus - engañar
*fabula, fabulae, f. - obra de teatro, falsum , falsi, n. - falsedad, mentira
historia *falsus, falsa, falsum —falso
*fabulam agere - representar una *familiaris, m. - amigo íntimo
obra *faveó, favere, favi - apoyar, ser
facës ver fax favorable a
*facile - fácilmente favor, favoris, m. - favor, simpatía
*facilis, facile —fá c il *fax, facis, f. - antorcha
*facinus, facinoris, n. - crimen, fecl ver fació
atentado fefelli ver falló
*fació, facere, feci, factus - hacer feles, felis, f. - gata
floccí non fació - no me *femina, fem inae, f. - mujer
importa nada fenestra, fenestrae, f. - ventana
im petum facere - atacar *feró, ferre, tuli, lätus - llevar,
sëditiônem facere —rebelarse soportar
graviter ferre - soportar mal, fortünätus, fortünäta, fortünätum -
soportar a duras penas afortunado
*feröciter - impetuosamente *forum, fori, n. - foro
*feröx, gen. feröcis - feroz, salvaje, *fossa, fossae, f. - zanja·, cuneta, foso
impetuoso *frangö, frangere, frëgï, fräctus -
*fessus,.fessa, fessum - cansado romper
*festinó, festinare, festinavi - darse *fräter, frätris, m. - hermano
prisa, ir de prisa fraus, fraudis, f. - engaño, trampa,
fíbula, fibulae, f. - broche / ardid
*fidëlis, fidèle - fie l, leal *früm entum , früm enti, n. - trigo
*fidës, fidei, f. - lealtad *früstra - en vano
fidus, fida, fidum - leal, fie l fuga, fugae, f. —huida
*filia, filiae, f. - hija *fugió, fugere, fügi - huir
*filius, filii, m. - hijo fugitivus, fugitivi, m. - fugitivo
fingö, fingere, finxi, fictus - fin g ir fui ver sum
fió - me pongo, me hago, llego a ser *fulgeö, fulgëre, fulsi - brillar
*flam m a, flam m ae, f. - llama *fundö, fundere, füdi, fusus -
flocci ηδη fació - no me importa derramar, verter, echar, servir
nada, no estimo en nada *fundus, fundí, m. —finca
*flós, flöris, m. - f l o r fünus, füneris, n. - funeral
*flümen, flüm inis, n. - río *für, füris, m. - ladrón
*fluö, fluere, flüxi - flu ir, correr furcifer, furciferi, m. - canalla,
*föns, fontis, m. - fuente, manantial sinvergüenza, bribón
*fortasse - quizás, tal vez *furëns, gen. furentis - furioso,
*forte - por casualidad fuera de sí
*fortis, forte - valiente furtum , furti, η. - robo, hurto
*fortiter - valientemente fustis, füstis, m. —palo, vara,
*fortüna, fortünae, f. - suerte, fortuna bastón

g *gens, gentis, f. - pueblo, tribu


garrió, garrire, garrivi - charlar ubi gentium ? - ¿en qué país?
garum , gari, η. - garum (salsa) genü, genüs, n. - rodilla
*gaudeö, gaudere - alegrarse, *geró, gerere, gessi, gestus -
regocijarse llevar (puesto)
*geminï, gem inörum , m. pl. — * bellum gerere - hacer la guerra
gemelos gladiator gladiatoris, m. -
*gemitus, gemitüs, m. - gemido, quejido gladiador
*gem m a, gem m ae, f. —joya, piedra *gladius, gladii, m. - espada
preciosa
Graecia, G raeciae, f. - Grecia *graviter - seriamente, gravemente
G raecus, G raeca, G raecum - graviter dolëre - doler mucho
griego graviter ferre - soportar mal,
granum , grani, n. - grano soportar a duras penas
gratiae, gratiaru m , f. pl. —acción g ubernätor, gubernätöris, m. ^
de gracias, gracias piloto, timonel, capitán
*grâtias agere —dar las gracias *gustö, gustare, gustavi - probar,
gratis - graciosamente, gratis saborear
*gravis, grave - grave, pesado g u ttu r, gutturis, η. - garganta

h
heus! - ¡oye!, ¡eh!
*habeo, habere, habui, habitus - tercer *hic, haec, hoc - este, esta, esto
in m em oriä h abëre - tener en el hic - aquí
recuerdo, recordar *hiems, hiem is, f. - invierno
m inoris p retii h abere - importar hilaré - alegremente, con regocijo
menos, estimar en menos hinc —de aquí
prô certö h abëre - tener por seguro, H ispania, H ispaniae, f. - Hispania
dar por probado hoc, höc ver hic
pr5 hostibus h abëre - considerarlos *hodië - hoy
enemigos *homö, hom inis, m - hombre
serm önem h abëre - charlar, hom unculus, hom unculi, m. -
mantener una conversación pobre hombre, hombrecillo
*habitö, hab itare, h ab itav i - vivir *honor, honoris, m. - honor, cargo
häc, hae, haec ver hic *honörö, honöräre, honoravi - honrar
*haereo, haerere, haesi - sujetarse, *höra, hörae, f. - hora
agarrarse *horreum , horrei, η. - granero, hórreo
*haesitö, haesitare, haesitavi - hortatu s, h o rtata, h o rtätum -
vacilar, dudar habiendo animado, habiendo °
hanc ver hic exhortado
*haruspex, haruspicis, m. - *hortus, hortl, m. - jardín
harúspice, adivino h örum ver hic
has ver hic *hospes, hospitis, m. - huésped,
*hasta, hastae, f. - lanza invitado
hau d - no *hostis, hostis, m. f. - enemigo
h a u d q u äq u am - de ningún modo *hüc — (hacia) aquí, acá
*hauriö, haurire, hausi, h austus - huic (dat. m . f n. s. de hic, haec, hoc)
sacar, extraer, apurar, consumir huius {gen. m. f . n. s. de hic, haec,
*hercle! - ¡por Hércules! hoc)
*herës, hërëdis, m. f. - heredero, hum us, hum i, f. - tierra, suelo
heredera * h u m i - en el suelo, en tierra
*heri - ayer h unc ver hic
Φ
1

iaceô, iacëre, iacuí -yacer, estar echado *imperö, im perare, im peravi —


*iació, iacere, iëcî, iactus - lanzar, mandar, ordenar
arrojar *im petus, im petüs, m. - ataque
*iactc>, iactäre, iactävl, iactâtus - im petum facere - atacar
arrojar im pönö, im ponere, im posui,
*iam —y a im positus - imponer
*iänua, iänuae, f. - puerta im portó, im portare, im portävl,
ïb am ver eö im portatus - importar,
*ibi - allí acarrear
id - (nom. acus. n. s. de is, ea, id) im precatio, im precationis, f. -
iecur, iecoris, n. - hígado imprecación, maldición
*igitur - por tanto, así pues im pulí ver impelió
*ignârus, ignara, ignärum - *in - en; a
desconocedor, ignorante inänis, inane —vacío, sin valor
*ignävus, ignava, ignävum - *incendó, incendere, incendi,
cobarde, perezoso incënsus - prender fuego,
ignotus, ignota, ignötum - quemar, encender
desconocido incënsus, incënsa, incënsum -
il ver eö inflamado, irritado
*ille, illa, illud - aquel, aquella , incertus, incerta, incertum -
aquello incierto, poco seguro
*illüc - hacia allí, allí *incidó, incidere, incidí - caer
*im m em or, gen. im m em oris - que *incipió, incipere, incëpï, inceptus -
no recuerda comenzar
im m ineó, im m inëre, im m inui - *incitö, incitäre, incitavi, incitätus -
cernerse sobre, ser inminente incitar, animar, estimular
*im m ortalis, im m ortale - inmortal inclüsus, inclusa, inclüsum -
* dî im m ortâlës! - ¡por los dioses encerrado
inmortales! incurro, incurrere, incurrí -
*im m ötus, im m öta, im m ötum - tropezar con, chocar con
inmóvil indicium , indicii, η. - indicio,
im patiëns, gen. im patientis - signo, prueba
incapaz de soportar *induó, induere, indui, indütus -
*im pediö, im pedire, im pedivi, ponerse
im peditus - impedir, obstaculizar inest ver Insum
im pelió, im pellere, im pulí, *Infans, Infantis, m. - bebé, niño
im pulsus - empujar, impeler, pequeño
forzar *lnfellx, gen. Infelicis - desgraciado,
*im perätor, im perätöris, m. - desdichado, infeliz
emperador *Infero, Inferre, intuli, inlätus -
*im perium , im perii, η. - imperio llevar, echar, presentar
*infestus, Infesta, infestum - hostil, *intereä - entretanto
dispuesto a atacar, nocivo, *interficiö, interficere, interfeci,
odioso interfectus —matar
*ingenium, ingenii, n. - carácter interrogo, interrogare, interrogavi,
*ingens, gen. ingentis —enorme interrogatus —preguntar
ingravesco, ingravescere - agravarse *intrö, in trare, intravi - entrar
*ingressus, ingressa, ingressum - in tu li ver inferö
habiendo entrado, entrando intus - dentro
*iniciô, inicere, iniëcï, iniectus - inultus, inulta, inultum -
arrojar, lanzar no vengado, sin vengar
inim icitia, inim icitiae, f. - *inveniö, invenire, inveni, inventus -
enemistad, odio encontrar, hallar
*inimicus, inim ïcï, m. - enemigo *invitö, invitare, invitavi, invitätus -
iniüria, iniüriae, f. - injusticia, invitar
daño *invïtus, invita, invitum - de mala
innixus, innixa, innixum - gana, sin querer
habiéndose apoyado io! - ¡viva!, ¡bravo!
innocens, gen. innocentis - inocente *iocus, ioci, m. - broma, chiste
*inquit - dice, dijo *ipse, ipsa, ipsum - él mismo, ella
inquam - dije, digo misma, ello mismo
insania, insaniae, f. —locura *ira, irae, f. —cólera, ira
insäniö, insanire, insanivi - estar *irätus, irä ta , iratu m - enfadado
loco ire ver eö
*insänus, insana, insan u m - loco *irrum pô, irrum pere, irrüpï,
*ïnsidiae, insidiärum , f. pl. - irru p tu s - irrumpir,
emboscada, asechanza precipitarse en
insolens, gen. insolentis - insolente *iste, ista, istu d - ese, esa, eso
insolenter —insolentemente *ita - así, de esta manera
*inspiciö, inspicere, inspexi, *ita vero - sí, así es
inspectus - ver, examinar, Italia, Italiae f - Italia
ver atentamente *itaque - por tanto, así pues
*instru5, instruere, ïnstrüxï, *iter, itineris, n. - marcha, viaje,
ïnstrüctus - colocar, formar, itinerario, camino
alinear *iterum - otra vez
*ïnsula, insulae, f. - isla *iubeô, iubëre, iussï, iussus -
insum , inesse, infui - hallarse en ordenar, mandar
*intellegö, intellegere, intellexi, *iüdex, iúdicis, m. - ju ez
intellëctus - entender, iugulum , iuguli, n. - garganta,
comprender cuello
*intentë - atentamente *iussum, iussï, n. - orden, mandato
*inter - entre iüstitia, iüstitiae, f. - justicia
inter së - entre sí, entre ellos *iuvenis, iuvenis, m. - joven
1 *legö, legere, lëgï, lëctus - leer
*lentë - lentamente, despacio
L. = Lucio *leö, leönis, m. - león
labefaciö, labefacere, labefeci, leviter - ligeramente ·'-
labefactus —derribar, lëx, lëgis, f. - ley
quebrantar, derruir libellus, libelli, m. - librito
labor, laböris, m. - trabajo *libenter - de buena gana, con gusto
*laböro, laborare, labörävi - trabajar *liber, -libri, m. - libro
labrum , labrï, η. - labio *lib'erälis, liberale - generoso
lacertus, lacerti, m. - músculo liberi, liberorum , m. pl. - hijos
*lacrim a, lacrim ae, f. - lágrima *liberö, liberare, liberävi, liberatus -
*lacrim ö, lacrim are, lacrimävi - llorar liberar, dejar en libertad
*laedô, laedere, laesi, laesus - dañar, libertas, libertatis, f. - libertad
herir *libertus, liberti, m. - liberto, ex esclavo
laetë - alegremente, con alegría librös ver liber
*laetus, laeta, laetum - alegre *lingua, linguae, f. - lengua
lapsus, lâpsa, lápsum —habiéndo(se) *litus, litoris, n. - costa, litoral
caído, cayendo (se) lividus, livida, lividum - livido,
*lateó, latere, latu i —estar oculto amoratado
*latrö, latronis, m. —salteador, bandido *locus, loci, m. - lugar, sitio
*lätus, läta, lätu m - ancho *locütus, locüta, locütum - habiendo
*laudó, laudare, laudävi, lau d ätu s - hablado, habiendo dicho
alabar, elogiar, felicitar longe - lejos
*lavö, laväre, lävi, lautus - lavar longë errare - cometer un gran error
*lectus, lecti, m. - lecho, cama *longus, longa, longum - largo
*lëgâtus, legati, m. - legado, loquäx, gen. loquäcis - locuaz,
comandante de la legión hablador
lêgibus ver lêx lucerna, lucernae, f. - lámpara
*legiö, legiönis, f. - legión lüdö, lüdere, lüsi - jugar
lego, lëgâre, lêgâtus - legar *lüna, lünae, f. - luna

m
m adidus, m adida, m adidum - m axim us, m axim a, m axim um -
mojado, empapado muy grande, el más grande
m agicus, m agica, m agicum - mágico m aiestäs, m aiestätis, f. - majestad
*m agnopere - grandemente, mucho maior, gen. maiöris - mayor, más grande
m axim e - sobre todo, lo más m älim - preferiría
posible, muy, muchísimo *m alus, m ala, m alum - malo
*m agnus, m agna, m agnum - grande peior, gen. peiöris - peor
m aior, gen. m aiöris - mayor, más pessim us, pessim a, pessim um -
grande muy malo
*m andätum , m andât!, η. - instrucción, *m inim us, m inim a, m inim um —muy
orden pequeño, el más pequeño
*m andó, m an d are, m andâvî, m inor, gen. minoris - menor, más pequeño
m an d ätu s - encargar, confiar *m ïrâbilis, m irabile - sorprendente,
*mäne - por la mañana asombroso, maravilloso
*maneö, m anëre, m ansi - quedarse, misceó, miscëre, miscui, m ixtus -
permanecer mezclar
*m anus, m anüs, f. — (1) mano *miser, m isera, miserum -
*m anus, m anüs, f. - (2) grupo, banda desgraciado, infeliz, desdichado
*mare, m aris, η. - mar o më miserum! - ¡oh infeliz de mí!
*m arïtus, m arîtï, m. - marido *mittó, m ittere, misi, missus - enviar
M ärs, M ärtis, m. - Marte *modus, m odi, m. - modo, manera,
*m äter, m atris, f. - madre especie
m atrim onium , m atrim onii, η. - quo m odo - ¿cómo? ¿de qué manera?
matrimonio rës huius m odi - una cosa de este tipo
*maximë —sobre todo, lo más posible, *molestus, m olesta, m olestum —
muchísimo molesto, inoportuno, desagradable
*maxim us, m axim a, m axim um - muy mollió, m ollire, mollivi, mollitus -
grande, el más grande suavizar, calmar, ablandar
më ver ego mollis, molle - suave, blando, delicado
*medicus, medici, m. - médico mömentum, mömenö, n. - importanda
*medius, m edia, m edium - medio *moneó, m onëre, m onui, m onitus -
*melior —mejor, más bueno advertir, aconsejar
melius est - es mejor *móns, m ontis, m. - monte
m em oria, m em oriae, f. - recuerdo m ora, m orae, f. - demora, tardanza
in m em oria habëre - tener en el *m orbus, m orbi, m. - enfermedad
recuerdo, recordar (ei) m oriendum est - (él)
*mendäx, m endäcis, m. - mentiroso tiene que morir
m endäx, gen. m endäcis - mentiroso *mors, m ortis, f. - muerte
*mënsa, m ënsae, f. - mesa *mortuus, m ortua, m ortuum - muerto
mënsis, m ënsis, m. - mes mós, m óris, m. - costumbre
*mercätor, m ercätöris, m. - mercader *mox - enseguida, a continuación
m eritus, m erita, m eritum - merecido *m ultitüdó, m ultitüdinis, f. -
*metus, m etüs, m. - miedo multitud, muchedumbre
*meus, m ea, m eum - mío, mi *m ultó - mucho, muy
m í Q u in te — ¡querido Quinto! *m ultus, m ulta, m ultum - mucho
mihi ver ego * m u lti - muchos
*míles, militis, m. - soldado * plüs, gen. plüris - más
militó, m ilitare, m ilitavi - hacer el * plürim í, plürim ae, plürim a -
servicio militar muchísimos
*mllle - mil * plürim us, plürim a, plürim um -
* m ília - miles, millares la mayor parte
*minimë - de ningún modo, en *m ürus, m ürí, m. - muro, muralla
absoluto, muy poco m üs, m üris, m. f. - ratón
n *noceo, nocere, nocui - dañar
noctü - por la noche, de noche
*nam - pues, en efecto *nölö, nolle, nölui - no querer
*närrö, n arrare, närrävl, n ärrätu s - noli, nolite + infinitivo = no + 2.a
contar, narrar pers. sg. pres. de subj.
näsus, näsl, m. - nariz *nöm en, nöminis, η. - nombre
*(diës) nätälis, (diëï) nätälis, m. - *nön - no
cumpleaños, aniversario *nönägintä - noventa
*nauta, nautae, m. - marinero *nönne? - ¿Verdad que...?
*nävigö, nävigäre, nävigävi - *nönnülll, nönnüllae, nönnülla -
navegar algunos
*nävis, nävis, f. - nave, barco nönus, nöna, nönum - noveno
*necesse —necesario *nös - nosotros
*necö, necäre, necävl, necätus - *noster, nostra, nostrum - nuestro
matar *nötus, nöta, nötum - conocido,
*neglegëns, gen. neglegentis - famoso
descuidado *novem - nueve
neglegö, neglegere, neglexi, *növl - (yo) sé, conozco
neglectus - desatender, *novus, nova, novum - nuevo
no cumplir *nox, noctis, f. - noche
*negötium , negotii, η. - negocio noctü —por la noche, de noche
* negotium agere - negociar, *nübës, nübis, f. - nube
trabajar *nüllus, nülla, nüllum - ninguno
*nëmô —nadie *num? - (1) ¿Acaso...?
ñeque - y no n u m - (2) si
* ñeque... ñeque - ni... ni *num erö, num eräre, num erävi,
*nescio, nescire, nescïvï - no saber num erätus - contar
niger, nigra, nigrum - negro *num erus, num eri, m. - número,
*nihil - nada cantidad
nihil p en cu ll - nada de peligro, *num quam - nunca
nigún peligro *nunc - ahora
nim is - demasiado *nüntiö, nüntiäre, nüntiävl,
*nim ium —demasiado nü ntiätus - anunciar
*nöbilis, nöbile - noble, famoso *nüntius, nüntii, m. - mensajero
nöbis ver nos *nüper - hace poco, recientemente
nocëns, gen. nocentis - culpable *nusquam - en ninguna parte

O
obdorm io, obdorm ire, obdorm ivi - obscürus, obscüra, obscürum - oscuro
dormirse obstinätus, obstinäta, obstinätum —
obêsus, obêsa, obêsum - grueso, obeso obstinado
*obstö, obstare, obstiti - *omnis, om ne - todo
obstaculizar, obstruir om nia —todo, todas las cosas
obtuli Oer offerö *opës, opum, f. pl. - riquezas, recursos
obviam eö, obviam Ire, obviam ii - *oportet - conviene, es necesario
ir al encuentro de m ë oportet - conviene que yo, yo
*occidö, occidere, occidi, occisus - debo, yo tengo que
matar * oppidum , oppidi, η. - ciudad
*occupätus, occupata, occupatum - (fortificada)
ocupado opprim ö, opprim ere, oppressi,
*occupô, occupare, occupavi, oppressus - aplastar
occupatus - ocupar, *oppugnö, oppugnäre, oppugnavi,
apoderarse de oppugnatus - atacar
*occurrô, occurrere, occurri - *optim ë - muy bien
encontrarse con *optim us, optim a, optim um -
*octö —ocho muy bueno, el mejor
*octögintä - ochenta *optiö, optiönis, m. - opción (oficial
militar de un grado menor
*oculus, oculi, m. - ojo
que el centurión)
ôdï —■(yo) odio
*ördö, ördinis, m. —fila , hilera
*offerô, offerre, obtuli, oblatus -
orn am en tum , ornam enti, η. -
ofrecer
adorno, insignia
officium, officii, n. - deber,
örnätus, ö rnäta, örnätum -
obligación
adornado, decorado,
officium agere - cumplir con su
amueblado exquisitamente
deber
*örnö, o rnare, örnävi, örnätus -
*ölim - una vez, hace tiempo
adornar, decorar
ömen, öminis, η. - presagio,
örö, öräre, örävl - pedir
augurio
*ös, öris, n. —cara, rostro
om ittö, om ittere, omisi, omissus - *ösculum, ôsculï, η. - beso
dejar caer, dejar escapar, omitir *ostendö, ostendere, ostendi,
om nlnö - completamente ostentus - mostrar

P
*paene - casi *parëns, parentis, m. f. - padre, madre
pallesco, pallescere, pallui - *pâreô, parère, p ä ru l - obedecer
palidecer *parö, parävl, parätu s - preparar
pallium , pallii, η. - manto *pars, partis, f. - parte
pälus, pâli, m. —poste, estaca *parvus, parva, parvum - pequeño
*parätus, p a ra ta , p a rä tu m - m inor, gen. m inöris - menor, más
preparado pequeño
*parcô, parcere, peperci - perdonar, * m inim us, m inim a, m inim um -
ahorrar, respetar muy pequeño
*passus, passa, passum —habiendo - aterrorizado, aterrado
sufrido perturbó, perturbare, perturbavi,
pastor, pästöris, m. - p a sto r p erturbätus - confundir,
*patefaciö, patefacere, patefeci, trastornar
patefactus - revelar, descubrir *perveniö, pervenire, perveni -
*pater, p atris, m. - padre llegar
patera, p aterae, f. —pátera *pës, pedis, m. - pie
p atien tia, patientiae, f. - paciencia pessim ë - muy mal
*paucï, paucae, p a u c a - pocos *pes'simus, pessim a, pessim um -
*paullsper - por poco tiempo muy malo
paulo - un poco, poco *pestis, pestis, f. - desastre,
*päx, päcis, f. —p a z calamidad
*pecünia, pecüniae, f. - dinero *petö, petere, petïvï, petitus - pedir,
peior, gen. peiöris - peor buscar, dirigirse a, atacar
*per - por, a lo largo de, a través de *placet, placëre, placuit - agradar
perdom itus, perdom ita, perdom itum *plaud5, plaudere, plausi, plausus -
- subyugado, sometido aplaudir
*pereö, perire, peril —perecer, morir *plaustrum , plaustri, η. - carreta,
*perfidia, perfidiae, f. - perfidia, carro
deslealtad, traición *plënus, plëna, plënum - lleno
*perfidus, perfida, perfidum - pluit, pluere, pluit - llover
traidor, pérfido, desleal *plürim us, plürim a, plürim um -
perfuga, perfugae, m. - desertor la mayor parte
*perlcul5sus, periculosa, * plürim l, plürim ae, plürim a -
periculosum - peligroso muchísimos
*perlculum , perïculï, n. - peligro *plüs, gen. plüris - más
perii ver pereö plüs vlnl - más vino
perlte - hábilmente *pöculum , pöcull, η. - copa
*perltus, perita, peritum - hábil, *poena, poenae, f. - castigo
diestro * poenäs dare - ser castigado
perm ötus, perm öta, perm ötum - *poëta, poëtae, m. - poeta
inquieto, agitado poliö, polire, polivi, politus -
perrum po, perrum pere, perrúpl, bruñir, sacar brillo
p erru p tu s - irrumpir *pom pa, pom pae, f. - procesión
persecütus, persecüta, persecütum Pom pëiânus, Pom pëiâna,
- habiendo perseguido, Pom pëiânum - pompeyano
persiguiendo *pônô, pönere, posuï, positus -
persöna, persönae, f. —personaje, poner, colocar
papel *pöns, pontis, m. - puente
personam agere - hacer el papel poposci ver poseo
*persuädeö, persuâdëre, persuasi - populus, populi, m. - pueblo
persuadir p orrö - es más, además
*perterritus, perterrita, perterritu m *porta, portae, f. - puerta
*portö, portare, portavi, p ortätus - ♦prävus, präv a, prävum - malvado,
llevar perverso
*portus, portüs, m. - puerto ♦precatus, precata, precatum -
*poscö, poscere, poposci - exigir habiendo suplicado
*possum, posse, potuï - poder ♦precës, precum , f. pl. - súplicas,
*post - después de, detrás de preces
♦postea - después prenso, prensare, prensavi,
♦postquam - después (de) que prënsâtus - agarrar, asir
♦postrem o - finalmente ♦pretiosus, pretiösa, pretiosum -
♦postridië —al día siguiente valioso
*postuló, postulare, postulavi, *pretium , pretii, η. —precio
postulatus - pedir m inöris pretii habere -
posui ver pönö importar menos, tener en menos
♦potëns, gen. potentis - poderoso prim u m - en primer lugar, primero
potentia, potentiae, f. - poder ♦prim us, prim a, prim um - primero
potestas, potestatis, f. - poder in prim is - principalmente,
potius —más bien, mejor, antes ante todo
potui· ver possum ♦princeps, principis, m. - jefe
♦praebeo, praebere, praebui, ♦principia, principiorum , n. pl. -
praebitus - prestar, cuartel general
suministrar, ofrecer *prior - el primero
*praeceps, gen. praecipitis - de prius - antes
cabeza, precipitado, rápido ♦pró - delante de
praeda, praedae, f. - botín prö certô habëre - tener por
praefectus, praefecti, m. - prefecto seguro, dar por probado
*praeficiö, praeficere, praefeci, pro hostibus habëre -
praefectus - poner al considerarlos enemigos
fiente de probus, p roba, probum - honrado,
♦praem ium , praem ii, η. - íntegro
recompensa, premio ♦prôcëdô, prôcëdere, prôcessï —
praesertim - sobre todo avanzar
*praesidium , praesidii, n. — ♦pröcum bö, procum bere, procubui -
protección postrarse
praesto, p raestare, p raestiti — p röcürätor, pröcürätoris, m. —
mostrar, demostrar administrador, gerente
*praesum , praeesse, praefui - estar prödö, prödere, prödidi, pröditus -
al frente de traicionar
praeterea - además profectus, profecta, profectum -
praetereo, praeterire, praeterii - habiéndose marchado,
pasar por delante de marchándose
praetextus, p raetexta, praetextum - (tibi) proficiscendum est -
con una franja púrpura en el tienes que partir, debes
borde partir
progressus, progressa, progressum - *prüdentia, prüdentiae, f. -
habiendo avanzado, avanzando prudencia, buen sentido
prohibeo, prohibere, prohibui, psittacus, psittaci, m. - loro,
prohibitus —impedir cotorra
*pröm ittö, prom ittere, prôm ïsï, *puella, puellae, f. - muchacha
prom issus —prometer *puer, puerl, m. - muchacho, niño
pröm oveö, pröm overe, prom oví, pugiö, pugiönis, m. - puñal
pröm ötus - ascender *pugna, pugnae, f. - lucha
*prope - cerca de *pujfnö, pugnare, pugnävl - luchar,
pröpönö, pröpönere, proposui, combatir
propositus - proponer, ofrecer *pulcher, pulchra, pulchrum -
prospicio, prospicere, prospexi - hermoso
mirar, observar *pulsö, pulsäre, pulsävl, pulsätus -
*prövincia, prövinciae, f. - provincia golpear
*proxim us, proxim a, proxim um - *püniö, pünïre, pünïvï, pünïtus -
muy cercano, el más cercano castigar
prüdëns, gen. p rüdentis - prudente, pürgô, pürgäre, pürgävl, pürgätus
juicioso, competente - limpiar, depurar

q
q u â ver qui quid vis? - ¿qué quieres?
* q u ad räg in tä - cuarenta q uídam —un tal, cierto
q uae ver qui quidem - ciertamente
*quaerô, quaerere, quaesivi, quiës, quiëtis, f. - descanso
quaesitus - buscar quiëtus, quiëta, quiëtum - tranquilo
*quälis, quäle —qué clase de, cuál quingenti, quingentae, quingenta -
*quam - (1) ¡qué! quinientos
q uam celerrim ë - lo más * qulnquägintä —cincuenta
rápidamente posible *quïnque - cinco
*quam - (2) que (comparativo) *quis? quid? - ¿quién? ¿qué?
quam - (3) ver qui *quö? - (1) ¿adonde?
*quam q u am - aunque quö - (2) ver qui
*quantus, q u an ta, q u an tu m - qué *quö modo? - ¿cómo? ¿de qué
grande manera?
qu ärtu s, q u ä rta , q u ärtu m - cuarto *quod - (1) porque
* q u attu o r - cuatro quod - (2) ver qui
*-que —y *quondam - un día, una vez
qui, quae, quod - que, el cual, *quoque - también
quien quôs ver qui
*quicquam (o quidquam ) - algo *quot? - ¿cuántos?
quid? - ¿qué? quotiens - cada vez que
r
rädö, rädere, räsi, räsus - arañar, rëpô, rëpere, rëpsï - arrastrarse,
raspar deslizarse
rapio, rapere, rapui, rap tu s - *rës, rei, f. - cosa
arrebatar, robar rem cögitäre - meditar
rap tim - precipitadamente rem conficere - terminar la tarea
raucus, rauca, rau cu m - ronco rem intellegere - comprender la
recipio, recipere, recêpï, receptus - verdad, descubrir la verdad
recibir, aceptar, recobrar rem n ä rrä re - contar la historia,
recitó, recitäre, recitavi, recitatus - contar lo sucedido
recitar, leer en voz alta rem suscipere - asumir una
recum bo, recum bere, recubui - empresa, encargarse
tumbarse, recostarse del trabajo
recüsö, recüsäre, recüsävi, rës co n traria - lo contrario
recüsätus - rechazar *resistó, resistere, restiti - resistir
reddö, reddere, reddidi, redditus - *respondeô, repondëre, respondi -
devolver . responder
redeô, redire, redil - volver *retineö, retinëre, retinui, retentus -
reditus, reditüs, m. - regreso retener
redüco, redücere, reduxi, reductus rettu li ver referö
- llevar de vuelta, hacer *reveniö, revenire, revënï - volver,
volver regresar
refero, referre, rettuli, relätus - *rëx, rëgis, m . - rey
referir, relatar, traer de vuelta *rideö, rïdëre, risi - reír
reficio, reficere, refeci, refectus - ridiculus, ridicula, ridiculum —
reparar, rehacer ridiculo
regina, reginae, f. - reina rim a, rim ae, f. - rendija, resquicio
rëgnum , rëgnï, η. - reino, trono ripa, ripae, f. - orilla, ribera, margen
regressus, regressa, regressum - risus, rïsüs, m - risa
habiendo regresado *rogö, rogäre, rogävi, rogätus —
relinquô, relinquere, reliqui, pedir
relictus - abandonar, dejar R öm äni, R öm änörum , m. pl. —los
rem edium , rem edii, n. - remedio romanos
renovö, renoväre, renovavi, R öm änus, R öm äna, R öm änum -
renovätus - repetir, recordar romano
repeto, repetere, repetivi, repetitus *ruö, ruere, ru i - precipitarse
-p e d ir, solicitar, reclamar *rursus - de nuevo, otra vez

S
saccus, sacci, m. - bolsa, saco sacerdos, sacerdotis, m. - sacerdote
sacer, sacra, sacrum —sagrado sacrificium , sacrificii, n. - sacrificio
sacrifico, sacrificare, sacrificavi, secütus, secüta, secütum -
sacrificatus —sacrificar habiendo seguido
*saepe - muchas veces, a menudo, *sed - pero
frecuentemente *sedeó, sedëre, sëdï — estar sentado
*saeviö, saevire, saevii - estar sëditiô, seditionis, f. - rebelión
furioso sëditiônem facere - rebelarse
*saevus, saeva, saevum - cruel, *sella, sellae, f. - silla
salvaje sëm irutus, sem iruta, sëm irutum -
saltatrix, saltatricis, f. - bailarina medio derruido
*saltó, saltare, saltavi - bailar *sem per - siempre
salüs, salütis, f. - salvación *senätor, senätöris, m. - senador
salütem plürim am dícit —saluda *senex, senis, m. —viejo, anciano
con el mayor afecto *sententia, sententiae, f. - parecer,
*salütö, salütäre, salütävi, salütätus, opinión
- saludar *sentiö, sentire, sënsï, sënsus -
*salve! - ¡hola! sentir, notar
*sânë - sin duda, evidentemente sepelio, sepelire, sepelivi, sepultus -
*sanguis, sanguinis, m. - sangre sepultar
sano, sanare, sänävl, sänätus - *septem - siete
curar septim us, septim a, septim um -
sänus, säna, sänum - sano séptimo
*sapiëns, gen. sapientis - sabio, *septuägintä - setenta
prudente *sermó, sermönis, m. - charla,
*satis - bastante conversación
*saxum , saxí, n. - roca serm önem habëre - charlar,
scaena, scaenae, f. - escena conversar
*scelestus, scelesta, scelestum — *servö, servare, servavi, servatus -
malvado, criminal salvar, guardar
scelus, sceleris, η. - crimen *servus, serví, m. - esclavo
*scio, scîre, scïvî - saber sevërë - severamente, gravemente
scriba, scrïbae, m. - secretario *sex - seis
*s cribo, scribere, scripsi, scriptus - *sexägintä - sesenta
escribir sextus, sexta, sextum —sexto
sculpo, sculpere, sculpsi, sculptus - *sl - si
esculpir sibi ver sé
scurrilis, scurrile - bufo, ridiculo *slc - así, de esta manera
*se - se, a él, a ella siccö, siccâre, siccâvî, siccâtus - secar
sëcum - consigo, con él, con ellos *sïcut - como
sëcum cogitare —meditar significó, significare, significavi,
sëcrëtus, sëcrëta, sëcrëtum - significatus - querer decir,
secreto, reservado indicar, significar
*secundus, secunda, secundum - signó, signäre, signavi, signatus -
segundo, favorable sellar, firm a r
*signum, signl, n. - sello, firm a estar anclado
*silentium , silentii, n. - silencio *stola, stolae, f. - vestido (de mujer)
*silva, silvae, f. - bosque strënuë - con ahínco, de firme
*simulac, sim ulatque —tan pronto strepitus, strepitüs, m. - ruido,
como estrépito
*sine - sin studium , studii, η. —entusiasmo,
situs, sita, situm - situado empeño
söl, sölis, m. - sol stultitia, stultitiae, f. - necedad
söläcium , söläcil, η. - alivio, *stultus, stulta, stultum - necio,
consuelo tonto
*soleö, solëre - soler *suävis, suäve - dulce
sollem niter - solemnemente *suäviter - dulcemente
*sollicitus, sollicita, sollicitum - *sub - debajo de
preocupado *subitö - de repente
sölum —sólo, solamente subveniö, subvenire, subveni —
nön sölum . . .sed etiam - no solo socorrer, venir en ayuda
... sino también südö, südäre, südävl - sudar
*sölus,· söla, sölum —solo *sum, esse, fui - ser, estar
solütus, solüta, solütum —relajado *sum m us, sum m a, sum m um - el
*solvö, solvere, solví, solütus - más alto, el más grande,
desatar, aflojar sumo
*sonitus, sonitüs, m. - sonido süm ptuôsë - espléndidamente
*sordidus, sordida, sordidum - sucio süm ptuösus, süm ptuösa,
soror, soröris, f. - hermana süm ptuösum —fastuoso,
*spectäculum , spectaculi, n. - espléndido
espectáculo *superö, superare, superävl,
spectator, spectatoris, m. espectador superätus - superar, vencer
*spectö, spectäre, spectävi, spectatus *supersum , superesse, superfui -
- mirar sobrevivir
sperno, spernere, sprevi, spretus - *surgö, surgere, surrëxï - levantarse
rechazar, despreciar *suscipiö, suscipere, suscepi,
spërô, sperare, spërâvï - esperar susceptus - encargarse de,
*spës, spei, f. - esperanza. asumir
splendidus, splendida, splendidum *suspicätus, suspicäta, suspicatum -
- espléndido, magnífico habiendo sospechado,
squalidus, squalida, squalidum - sospechando
sucio, mugriento suspirium , suspirii, η. - suspiro,
*statim - inmediatamente anhelo
*statiö, stationis, f. —puesto, puesto sustuli ver tollô
de guardia susurró, susurräre, susurrävl —
statua, statuae, f. - estatua susurrar
stilus, stili, m. - estilete, punzón *suus, sua, suum - suyo, su
*stô, stäre, steti - estar (de pie), su!, suörum , m. pl. - los suyos
Suplemento Lingüístico
t
T . = Tito tibi ver tü
* taberna, tabern ae, f. - tienda *timeö, tim ëre, tim ui - temer
tabernarius, tabernarii, m. - tendero tim or, timöris, m . —..temor, miedo
tab u la, tabulae, f. - tablilla tintinno, tintinnare, tintinnävi - zumbar
*taceö, tacëre, tacui - callar toga, togae, f. - toga
tace —¡cálla(te)! *tollö, tollere, sustuli, sublâtus -
* tacite - calladamente levantar, quitar
*tacitus, tacita, tacitum - callado toi'm entum , torm enti, η. - tortura
*taedet - está hastiado torqueo, torquëre, torsi, tortus -
me taed et - estoy hastiado, estoy torturar
asqueado *tot - tantos
*talis, tale - tal *tötus, töta, tötum - todo
*tam - tan *trädö, trädere, trädidi, träditus -
*tam en - sin embargo entregar
*tam quam - como *trahö, trahere, traxi, tractus -
*tan d em —finalmente arrastrar, tirar de
*tan tu m - sólo, solamente träns - a lo largo de, de un lado al
*tantus, tan ta, ta n tu m - tan grande otro de, por
*tardus, ta rd a , tard u m - retrasado, tränscendö, transcendere, transcendí
con retraso, tardío - pasar por encima de
te ver tü *tränseö, transire, transii - pasar
tectum , tëctï, n. - techo (al otro lado de)
*tem plum , tem pli, n. - templo trem ó, trem ere, trem ui - temblar
*tem ptó, tem ptare, tem ptavi, *trës, tria - tres
tem ptatus - intentar tribünal, tribünälis, n. - tribuna,
tem pus, tem poris, η. - tiempo tribunal
tenebrae, tenebrarum , f. pl. - *tribünus, tribüni, m. - tribuno
oscuridad, tinieblas * triclinium , triclinii, η. - triclinio,
*teneö, tenëre, tenui, tentus - sostener comedor
*tergum , tergi, n. - espalda triginta - treinta
terö, terere, trivi, tritus - perder, tripodes, tripodum, m. pl. - tripodes
gastar tristis, triste - triste
*terra, terrae, f. - tierra, suelo *tü, tui - tú, de ti
*terreö, terrëre, terrui, territus - tëcum - contigo
aterrar, amedrentar *tuba, tubae, f. - trompeta
terribilis, terribile - terrible tuli ver fero
*tertius, tertia, tertium - tercero *tum - entonces
* testam entum , testam enti, n. - tunica, tunicae, f. - túnica
testamento * tu rb a, turbae, f. - multitud
*testis, testis, m. f. - testigo *tütus, tü ta , tütum - seguro
therm ae, therm arum , f. pl. - tütius est - es más seguro
termas *tuus, tua, tuum - tuyo, tu
u
*unde - de donde
*ubi - donde unguö, unguere, ünxï, ünctus -
üllus, ülla, üllum - algún untar, ungir
*ultim us, ultim a, u ltim um - el más *ünus, üna, ü num - un, uno solo
alejado *urbs, urbis, f. - ciudad
ultió, ultionis, f. - venganza ursa, ursae, f. - osa
ululo, ululare, ululâvï —aullar *ut - (1) como
*um bra, um brae, f. - sombra, *ut - (2) que, para que,
fantasma de modo que
*um erus, um erí, m. - hombro *ütilis, ütile —útil
*um quam - alguna vez u tru m ...an —si ...o.
*unda, undae, f. - ola *uxor, uxóris, f. - esposa

V
vah! - ¡uf! versus, versa, versum - vuelto
*valdë - muy versus, versüs, m. - verso, poema
*valë - adiós *vertó, vertere, vertí, versus - volver
vallum , vallï, η. - empalizada, së vertere - volverse
vallado *vërum, vërï, η. - la verdad
varius, varia, varium - variado, vërus, vëra, vërum - verdadero
vario, diverso vester, vestra, vestrum - vuestro
*vehem enter - impetuosamente, vestim enta, vestim entorum , n. pl. -
violentamente vestidos, ropas
velim ver voló *vexö, vexâre, vexavi, vexatus -
vellem ver voló molestar
*vënâtiô, venätiönis, f. - caza, cacería *via, viae, f. - calle, calzada
*vëndô, vëndere, vëndidï, vënditus - vibró, vibrare, vibrâvï, vibratus -
vender blandir
venenatus, venenata, venenatum - vieti, victorum , m. pl. - los vencidos
envenenado *victima, victim ae, f. - víctima
*venënum , venënî, η. - veneno *victor, victoris, m. —vencedor
*venia, veniae, f. - indulgencia, victoria, victoriae, f. —victoria
perdón vicus, vici, m. - aldea
*veniö, venire, vënî - venir *videó, vidëre, vïdï, visus - ver
venter, ventris, m. —vientre, *vïgintï - veinte
estómago *vïlla, vïllae, f. - casa, villa
*ventus, ventí, m. - viento vinciô, vincïre, vïnxï, vinctus —
vër, vëris, n. —primavera amarrar, atar, encadenar
*verberó, verberare, verberavi, *vincö, vincere, vici, victus - vencer
verberatus - azotar victï, victorum , m. pl. - los
*verbum , verbi, n. - palabra vencidos
Suplemento Lingüístico

*vinum , vini, η - vino *vocô, vocâre, vocavi, vocatus


*vir, virî, m. - hombre, varón llamar
*virtüs, virtütis, f. - valor *νο1δ, velle, volui —querer
vis, f. - fuerza, violencia quid vis? - ¿qué quieres?
vis ver νοίδ velim - querría
visitó, visitare, visitavi, visitatus - volvö, volvere, volvi, volùtus
visitar vueltas
*vita, vitae, f. - vida iri anim ö volvere - meditar,
*vit5, vitare, vitavi, vitatus - evitar pensar, reflexionar
*vituperö, vituperare, vituperavi, *vös - vosotros
vitup eratu s —reprender *vöx, vöcis, f. - voz
*νϊνδ, vivere, vixi - vivir *vulnerö, vulnerare, vulneravi
vivus, viva, vivum - vivo herir
*vix - apenas *vulnus, vulneris, η. - herida
vöbis ver vös vult ver voló