Está en la página 1de 2

Contidos.

4º ESO

1. LITERATURA

Poesía Noriega varela Do ermo


Cabanillas Poesía cívica
Poesía intimista
Irmandades
Poesía costumista
da Fala Poesía narrativa
Teatro Cabanillas A man da santiña
O mariscal
Narrativa
Risco Teatro
Ensaio
1º TERZO Narrativa
Otero Pedrayo
Século XX Xeración Nós Teatro
Ensaio
Narrativa
Castelao Teatro
Ensaio
Hilozoísmo Amado Carballo
Neotrobadorismo Bouza Brey
Álvaro Cunqueiro
Poesía
As vangardas Vangardismo Manuel Antonio
(creacionismo, Álvaro Cunqueiro
surrealismo, cubismo Luís Pimentel
Prosa

2. SOCIOLINGÜÍSTICA
 Historia social da lingua galega de 1916 a 1936
3. TIPO DE TEXTOS: xéneros xornalísticos de opinión. Características.

 Tema (exprésase a través dunha frase. Pode levar modificadores)


 Contido, resumo, ideas principais
 Intención

4. SINTAXE. Identificación e análise


 Tipos de frases ( nominal, adxectiva, adverbial e preposicional).

5. REPASO MORFOLOXÍA: Verbos


 Regulares ( rematados en –CER e –CIR)
 Verbos con diérese ( -aír, -aer, -oír, -oer, -uír)

 Acentuación

6. REDACTAR:
 Orde lóxica ( palabras comodín, riqueza léxica)
 Puntuación ( punto, coma, punto e coma, dous puntos e puntos supensivos)
 A denotación e a connotación
7. Vocabulario ( tema 1 e tema 2)