Está en la página 1de 78
ICS 94,100.30 SR EN 206-1 STANDARD ROMAN lunie 2002 Indice de clasificare H 30 BETON Partea Specificatie, performantd, productie $i conformitate Concrete - Part 1: Specification, performance, production and conformity Béton — Partie 1: Spécification, performances, production et conformité APROBARE Aprobat de Directorul General al ASRO la 13 iunie 2002 Standardul european EN 206-1:2000 are statutul unui standard roman Intocuieste partial STAS 3622-86 CORESPONDENTA |Acest standard este identic cu standardul european EN 206-1:2000 This standard is identical with the European Standard EN 206-1:2000 La présente norme est identique & la Norme européenne EN 206-1:2000 DESCRIPTORI TIT | Beton, specificatie, performanta, productie, conformitate ASOCIATIA DE STANDARDIZARE DIN ROMANIA (ASRO) ‘Adresa postala: str. Mendeleev nr. 21-25, 70168, Bucuresti 1 Ditectia generaia: tel: +40 1 211 32 96; fax: + a0 1210 08 33 Directia Standarczare: tel: + 40 1310.43 08; + 401.310 43 09; fax: 140 1315 58.70 @ASRO —_Reproducetea seu utlzares ntegrala sau paral a prezontuu staniard tn orice pubtcat i prin orice procedeu {electronic, mecanic, fotocoplere, micronimare et.) este intezisa daca nu edt acordul scis al ASRO- Ref. SR EN 206-1:2002 Editia 1 Preambul national Acest standard reprezintd versiunea romAnd a textul EN 206-1:2000. in limba francezé a standardului european Prezentul standard inlocuieste parfial STAS 3622-86 si anume clasificarea betonului dupa tuorabilitate (tasare, grad de compaciare, remodetare Vebe), rezistenia la compresiune si densitate aparenta Corespondenta dintre standardele europene gi internationale la care se face referire gi standardele romane este urmatoares: EN 196-2:1994 IDT — SREN 196-2:1905 Metode de incercari ale cimenturilor. Partea 2: Analiza chimica a cimenturilor EN 197-1:2000 IOT — SREN 197-4:2002 Ciment. Partea 1:Compozitie, specificati si criterii de conformitate pentru cimenturi uzuale EN 12350-4:1999 IDT — SREN 12350-4:2002 Incercare pe beton proaspat, Partea 4: Grad de compactare EN 45501:1992 IDT SRN 45501:2000 Aspecte metrologice ale aparatelorde cnt&rit cu functionare neautomata 1S0 3951:1994 MOD — SR 1SO3951:1998 Proceduri§|tabele de esantionare pentru inspectia prin masurare pentru procent de neconformitati 10 7150-1:1964 IDT — SRISO7150-1:2001 Calitatea apei. Determinarea continutului de amoniu. Parlea 1: Metoda spectrometric manuala 1S0 7150-2:1986 IDT SR 180 7150-2:2001 Calitatea apei, Determinarea continutului de amoniu. Partea 2: Metoda spectrometrica automata ISO 7980:1986 IDT SR ISO 7980:1997 Calitatea apei. Determinarea continutului de calctu si magneziu. Metoda prin spectromettie de absorbfie atomica Urmatoarele standardele europene si intemafionale fa care se face referire nu au standard roman corespondent: EN 450 EN 12350-5 EN 12878 EN 933-1 EN 123506 PrEN 13055-1:1997 EN 934-2 EN 123507 prEN 13263:1998 DrEN 1088:1997 EN 12380-1 prEN 13577:1999 EN 1097-3 EN 12390-2 Is 2859-1:1999 EN 1076-6 PrEN 12390-3:1999 ISO 4136 EN 12350-1 EN 123906 DIN 4030-2 EN 12350-2 EN 12390-7 ASTMC 173 EN 12350-3 PrEN 12620:2000 Pentru aplicarea acestui standard se utlizeazd standardele europene si intemationale la care se face referinja (respectiv standardele romane identice cu acestea). Acest standard face trimitere la OIML R 117 $1 Directiva 90/384/CEE. ‘Simbolurile gradelor de echivalenta (IDT - identic, MOD - modificat,), conform SR 1000-8. STANDARD EUROPEAN EN 206-1 NORME EUROPEENNE EUROPAISCHE NORM EUROPEAN STANDARD Decembrie 2000 ICS 91.100.30 Inlocuieste ENV 208:1990 Versiunea romana Beton - Partea 1: Specificatie, performanta, productie si conformitate Béton - Partie 1: Beton —Teil 1: Conerete - Part 1: Spécification, performances, Festlegung, Specification, production et conformité Figenschatten, Herstlung _ performance, production und Konformitat and conformity Acest standard reprezinta versiunea romana a standardului european EN 208-1:2000 Standardul a fost tradus de ASRO, are acelasi statut ca si versiunile oficiale si a fost publicat cu permisiunea CEN. Acest standard european a fost adoptat de CEN la 12 mal 2000, Membrii CEN sunt obligafi s& respecte Regulamentul Intern CEN care stipuleaza condi standard european i se atribuie statutul de standard national, fra nici o madificare. care acestui Listele actualizate si referinjele bibliografice refertoare la acaste standarde nationale pot fi obfinute de fa ‘Secretariatul Central sau de la orice membru CEN, pe baza de cerere. Acest standard european exist Tn trei versiuni oficiale (engleza, tranceza, germana). O versiune in oricare alta limba, realizata prin traduoerea, sub responsabilitatea unui membru CEN, in limba sa nationala $i notificatd Secretariatului Central, are ecelasi statut ca si versiunile oficiale. Membrii CEN sunt organismele naffonale de standardizare din urmatoarele tari: Austria, Belgi Elvetia, Finianda, Franta, Germania, Grecia, Irianda, Islanda, Italia, Luxemburg, Marea Britani Olande, Portugaiia, Republica Ceita, Spania gi Suedia. Danemarca, Norvegia, CEN COMITETUL EUROPEAN DE STANDARDIZARE ‘Comité Européenne de Normalisation Europaische Komitee fiir Normung European Committee for Standardization Secretariat Central: rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles © 2000 CEN - Toate drepturile de exploatare sub orice forma si in orice mod sunt rezervate membrilor nationali CEN Ref.:EN 206-1:2000 RO