Está en la página 1de 3

瓜雪县国民型华文学校

下半年评审

三年级科学答案

A.

1. C 11. D

2. B 12. C

3. C 13. D

4. A 14. B

5. B 15. C

6. C 16. B

7. C 17. C

8. D 18. C

9. B 19. D

10. A 20. A

B. C.

1. S 1. b

2. P 2. a

3. T 3. a

4. Q 4. b

5. R 5. b
D.

E.
F.

杂食 草食 肉食

G.

1. 吸芽 2. 种子 3. 切茎

4. 孢子 5. 吸芽 6. 叶子

7. 种子 8. 地下茎 9. 孢子

H.

1. a) 猫头鹰 b) 老鹰

c) 啄木鸟

2. a) 老虎 b)牛

3. 有爪 / 有腿 / 有尾巴 (或其他可以接受的答案)

4. a) 老虎 b) 牛

c) 鲸鱼

I.

1.

2. a) 会开花 b) 草质茎 (或其他可以接受的答案)

3. 种子