Está en la página 1de 1

GRIEGO II 2015-2016 1ª EVALUACIÓN

NOMBRE: GRUPO:

1.Analiza sintácticamente y traduce la siguiente fábula.

LUKOS KAI ERIFOS / El lobo y el cabrito

erifoj ™p… tinoj dèmatoj ˜stèj, ™peid¾ lÚkon pariÒnta


eij`den,

™loidÒrei kaˆ eskwpten aÙtÒn: Ð de; lÚkoj efh: “oÙ sÚ me


loidore‹j,

¢ll' Ð tÒpoj.”

Ð màqoj dhlo‹ Óti poll£kij kaˆ Ð tÒpoj kaˆ Ð kairÕj d…dwsi tÕ


qr£soj

kat¦ tîn ¢meinÒnwn.

También podría gustarte