Está en la página 1de 4

As persoas utilizamos os sentidos para informarnos do que ocorre ao noso redor: A vista, o

tacto, o oído, o olfacto e o gusto.

O sentido da vista
O ollo (tamén chamado globo ocular) é o órgano do sentido da vista, no que se
distinguen o iris e a pupila. Está protexido polas cellas, as pálpebras e as pestanas.

Que percibes?
Cores Formas Tamaños Distancias

Que coidados require?


1. Manter unha distancia adecuada o ler ou ver a tele.
2. Se notas po nos teus ollos, non os fregues, pestanexa.
3. Utiliza luz adecuada para ler e escribir.
4. Lava cada mañá a cara e retira as lagañas dos ollos.
5. Visita anualmente o oftalmólogo para revisar a túa vista.

Iris Cella
É a zona de cor do ollo Protexe o ollo evitando
e cambia de tama- que entre no seu inte-
ño para deixar pasar rior a suor ou a auga
máis ou menos luz a da fronte.
través da pupila.

Pálpebra
Protexe o ollo distri-
buíndo as bágoas que
o limpan e o humede-
cen. Tamén evita o
exceso de luz.
Pupila
É unha abertura
Pestanas
situada no centro do
iris, de cor negra. Protexen o ollo evitan-
Por ela entra a luz ao do que o po entre no
interior do ollo. seu interior.
O sentido do tacto
A pel é o órgano do sentido do tacto e permítenos percibir diferentes sensacións como o
frío, a calor, a rugosidade, a suavidade… en calquera parte do corpo.

Que percibes?
O sentido do tacto permítenos percibir a forma, textura, a temperatura dos obxectos, e tamén a dor e a
presión. Podemos percibir sensacións en calquera parte do corpo, pero hai zonas máis sensibles (as pálpebras,
os labios ou as xemas dos dedos…) e outras non tanto (os cóbados ou os calcañares)

Que temos na pel?


Pelos: filamentos finos e delgados qe protexen a pel
Poros: pequeños orificios polos que expulsamos o sour

Que coidados require?


1. Ducharse diariamente para eliminar o suor e a suciedade
2. Echarse crema solar en verano
3. Lavar e desinfectar as heridas
4. Visita anualmente o medico especialista da pel
O sentido do oído
O oído é o órgano do sentido do oído e permítenos percibir sons. Divídese en tres zonas:
oído externo (orella e conducto auditvo), oído medio (timpano e cadea de osiños) e
oído interno (Caracol).

Que percibes?
Co oído podemos distinguir os sons que se producen ao noso redor (agradables o desagradables,
fortes ou frouxos, agudos o graves), e a distancia na que se producen (cerca ou lonxe).

Oído Oído Oído


externo medio interno

Pavillón auditivo Caracol


Recolle e dirixe o son
Recibe as vibracións
cara ao interior do oído. e transmítellas ao ce-
rebro, que se encarga
de identificar o son.
Conduto auditivo
Conduce o son cara ao
oído medio. No seu in-
terior fórmase o ceru-
me que evita a entrada
do po.

Cadea de ósiños
Tímpano Recibe as vibracións do
Membrana que vibra tímpano e transmítellas ao
ao recibir un son. oído interno.

Que coidados require?


1. Escoitar música cun volume adecuado (non moi alto)
2. Evita que entre auga nos oido e sécaos ben.
3. Visita anualmente o medico especialista dos oidos

O sentido do olfacto
O nariz é o órgano do sentido do olfacto e permítenos percibir diferentes olores
(agradables ou desagradables). Está composto polas fosas nasais e a mucosa olfactiva.

Fosas nasais
Son dúas cavidades separadas por un tabique.
Sempre están húmidas e permiten que o aire, ao
entrar no nariz, se humedeza e se quente.
Na entrada, hai uns pelos moi pequenos (pe-
luxes) que evitan o paso do po.

Mucosa olfactiva
Recobre o interior das fosas nasais e permítenos
distinguir os distintos olores.

O sentido do gusto
A lingua é o órgano do sentido do gusto. Está cuberta polas papilas gustativas que detectan
o sabor dos alimentos: doce, salgado, ácido e amargo.

Amargo
Papilas gustativas
Son uns vultiños de cor averme- Ácido
ciar os catro sabores ña
básicos. Salgado

temente nunha zona. Doce

Non tomes alimen- Cando cepilles os

quentes nin fríos. a lingua.

43