Está en la página 1de 6
XII CONCURS DE FOTOGRAFIA eee aya D’IBI 2018 De aE ata) ana a AFIB! XIl CONCURS DE FOTOGRAFIA FESTES D’HIVERN D' IBI 2018 BASES L’Excel-lentissim Ajuntament d'lbi amb la col-laboracié de l'Agrupacié Fotografica Ibi convoca el XII Concurs Fotografic “FESTES D' HIVERN D'IBI” 2018. Aquest concurs pretén fomentar la creativitat fotografica en tots els seus aspectes, sent per tant valida qualsevol técnica 4. TEMATICA Festes d'Hivern 2018 i Reis Mags 2019 d'lbi 2. APARTATS A) Enfarinats B) Balladors C) Tapats D) Reis Mags 3. PARTICIPANTS | NOMBRE D’OBRES Podra participar tot aquell que ho desitge. Cada participant podra presentar un nombre illimitat de fotografies. 4, GRANDARIA | IDENTIFICACIO Les fotografies poden tindre una taca diimatge lliure, havent d’anar muntades en un suport rigid de 40 x 50 cm (passepartout). No s'admetran fotografies muntades en quadres de vidre, carté ploma o cartolina blana. Es fara constar al dors de cada fotografia el nom, cognoms, domicili, teléfon i correu electronic de l'autor. S'indicara també al dors el titol de la col-leccié (si escau) i el titol de l'obra. Els participants hauran d’aportar obligatdriament un CD amb les fotografies presentades en format JPG, amb una resolucié de 300 ppp per a una millor reproduccio del cataleg i en 'exposicié en linia al blog d’AFIBI http://blogafibi.blogspot.com.es ia la pagina de Facebook d’AFIBI www.facebook.comi/afibi. 5. PREMIS S'estableixen els seguents premis per als diferents apartats: + PRIMER PREMI dotat amb 400 €: Col-leccié de 3 fotografies, contenint dos apartats com a minim. + SEGON PREMI dotat amb 200 €: Col-leccié de 3 fotografies, contenint dos apartats com a minim. + TERCER PREMI dotat amb 100 €: Col-leccié de 3 fotografies, contenint dos apartats com a minim. + Premi de 100 € a la millor fotografia apartat “Enfarinats’ + Premi de 100 € a la millor fotografia apartat "Balladors”. Premi de 100 € a la millor fotografia apartat "Tapats”. Premi de 100 € a la millor fotografia apartat "Reis Mags" Els autors premiats dins de les col-leccions aixi com les fotografies que integren aquestes col-leccions no podran optar a cap altre premi. Les fotografies que integren les col-leccions no premiades, podran optar als premis individuals. Tots els premis estaran subjectes a les retencions que marque la legislacié vigent. Cap premi quedara desert. Tots els fotografs cediran a favor de I'Excel:lentissim Ajuntament d'lbi els drets de reproduccié, sempre que s'esmente I'autor i la finalitat siga la divulgacié i promoci cultural i en qualsevol cas sense cap mena de benefici economic. . ENVIAMENT Les obres es presentaran o remetran al ARXIU MUNICIPAL D'IBI (Placa de les Corts, num. 1 CP 03440 IB! - ALACANT) Teléfon 966552728 indicant al sobre XIl CONCURS DE FOTOGRAFIA "FESTES D’HIVERN D’IBI" 2018. Per a aquelles fotografies enviades per correu, es considerard com a data de presentacié la de! mata-segells. Es recomana als autors que envien les seues obres per correu o servei de missatgeria, que l'embalatge siga prou resistent per a evitar possibles deterioracions. . CALENDARI + Admissié d'obres: Fins al 22 de febrer de 2019. * Decisié del jurat: Dia 2 de mar¢ de 2019 a les 11: 30h en el Centre Cultural Salvador Miré d'bi + Entrega de premis: S'informara amb prou antelaci6. * Exposicié de les obres: S'informara amb prou antelacié. . JURAT La decisié del jurat sera publica i inapel-lable. El jurat estara format per tres persones, dues d'elles relacionades amb el mén de la fotografia i una altra relacionada amb el dels Festes d'Hivern. L'organitzacio i/o el jurat podran resoldre qualsevol incidéncia no prevista en les presents bases. ). DEVOLUCIO D’OBRES Les obres no seleccionades podran ser retirades pels seus autors, personalment o mitjangant delegacié en una altra persona, a ARXIU MUNICIPAL D'IB! (Placa de les Corts, nim. 1 CP 03440 IBI - ALICANTE) des del 15 de maig fins al 31 de maig de 2019, Llorganitzacié posaré el maxim interés en la conservacié i en Ienviament de les fotografies, perd no respondra de les possibles pérdues, sostraccions o deterioracions que afecte als puguen patir les mateixes. Ibi, novembre 2018