Está en la página 1de 113

Fundación Bilbao Arte Fundazioaren funtzio eta helburuak oinarri sendo

baten gainean finkatuta, Bilboko Udalaren mendeko produkzio espazioa,


hauek honen 20. urtemuga betetzen denean berresten dira. 2019. urtean
zehar sorkuntza artistikoaren zerbitzura dagoen ekimen honen sorreraren
hogei urte ospatuko ditugu, bere mintegi, estudio eta lan espazioetatik ehu-
naka artista pasatzen ikusi dituena. Hauetatik gehiengoa, logikoki, euskal
testuingurutik dator, baina bi hamarkadaz nazioarteko izaera ireki bat eduki
ondoren, Fundazio honek kontinente guztietatik etorritako artisten arte ga-
raikideko proiektuen sormena bultzatzen lagundu du.
Arte kontzeptua substantzialki aldatzen joan den hogei urte izan dira. XX.
Mende amaieran jaio eta bigarren milurtekoaren agurrarekin egin dena, XXI.
Mendean zehar, artearen paradigmak giza-ordena eta politikoaren eralda-
ketarekin bat etorriaz aldatu dira. Teknologia, giza (des)oreka berriak, arazo
ekonomikoak, merkatuan aldaketak, kultura politika eta honen pentsaera
prozesuen eraldaketak...guztia hiritarrei eta arte kolektiboari bere esentzia
birplanteatzeko esfortzu bat eskatzen dion status quo bat aldatzen joan da.
Bilbao Arteren ADNaren konpromiso esplizituak ausart eta berritzaileak di-
ren ekimenekin lan egitea eskatzen du, berriaren emergentziatik sortutako
egin eta sortzearen puntan. Arte garaikideak, oraina eta iraganak bidea era-
kusten dutela jakinik, berezkoa du etorkizuna zalantzan jartzea.
Hogei urtetan zehar diskurtso, prozesu eta baita arte garaikidearen len-
goaiak ere eraldatu egin dira. Zuhurtasunak adierazi eta sen onak ezartzen
duen bezala, sorkuntza garaikideko espazio bat eskuarki birsortu behar da,
eskari berrientzako baliabideak birdoitzera behartzen duen etengabeko
berroreka baten gainean finkatuz.
Zentzu honetan, orain aurkezten dudan urtekari honen edukiak duela ho-
gei urte egindakoarekin gurutzatzerakoan beraien kabuz egindako lanaren
garran­tzia ilustratzen duten irakurketa interesgarri batzuk eransten ditu.
2018. urtean zehar, Fundación Bilbao Arte Fundazioak, dituen modalitate
ezberdinen bitartez, 50 artista baino gehaigo bekatu ditu. Bere mintegietan
100 erabiltzaile baino gehiago hartu ditu, nazioarteko trukaketan ezarri ditu
eta herrialde ezberdinekin kolaborazio prozesuak zabaldu ditu. Era berean,
milaka pertsonek parte hartu dute antolatutako ekintza ezberdinetan. Era-
kusketak, proiekzio zikloak, performanceak, hitzaldiak, aurkezpenak, topa-
ketak, jaialdiak, tailerrak eta mintegiak antolatzen diren ikusleari irekitako
espazioetan burututako ekintzak.
Izan ere, ekintzen egutegian parte hartu eta partaide izan diren gonbidatu-
tako pertsonen zerrenda urtero handituz doa, Bilbao Arteko edukiera eta ba-
liabideak mugaraino eraman arte. Beste aldetik, haziera etengabe, jarrai eta
jasangarri bat mantentzeko asmoa eduki dezakeela sumatzen den muga bat.
Esfortzu honetan asko dira Bilbao Artek jasotzen dituen kolaborazio eta
bultzadak, garran­tzitsuak eta beharrezkoak diren laguntzak.
Guzti honetatik, “egin den horretaz”, hurrengo orrialdeek honen berri eta
xehetasun ­zehatzak azaltzen dituzte.
Aurkezpen linea hauek etorkizunera begira Bilboko Udalak bide eman duen
apustu eta konpromisoa berresteko balio dute, eta, bide batez, BilbaoArte
Fundazioaren hogeigarren urtemuga ospatzeko, ekimenak ibilbide luze eta
itxaropentsu bat izango duen gogo eta segurtasunarekin.

Nekane Alonso
Bilboko Udaleko Kultura Zinegotzia

7
Asentados sobre una base sólida, la función y objetivos de la Fundación Bil-
bao Arte Fundazioa, espacio de producción dependiente del Excelentísimo
Ayuntamiento de Bilbao, se ratifican cuando se cumple su vigésimo cum-
pleaños. A lo largo de 2019 conmemoraremos los veinte años de existencia
de una iniciativa al servicio de la creación artística que ha visto pasar por
sus talleres, estudios y espacios de trabajo a centenares de artistas. La ma-
yor parte proviene, lógicamente, de nuestro contexto vasco, pero, tras dos
décadas de mantener un abierto carácter internacional, esta Fundación ha
contribuido a impulsar los proyectos de creación de arte contemporáneo
con la presencia de artistas que han venido desde todos los continentes.
Han sido veinte años durante los que el concepto artístico ha cambiado sus-
tancialmente. Lo que nació con el final del siglo XX y con la despedida del
segundo milenio se ha hecho, a lo largo del siglo XXI, con un tiempo nue-
vo en el que los paradigmas artísticos han variado en consonancia con la
propia transformación del orden social y político. La tecnología, los nuevos
(des)equilibrios sociales, los problemas económicos, los cambios en el mer-
cado, las transformaciones de las políticas culturales y sus procesos de pen-
samiento… todo ha ido modificando un status quo que exige a la ciudadanía
y al colectivo artístico un esfuerzo para reconsiderar su esencialidad.
El compromiso implícito en el ADN de la Fundación Bilbao Arte exige traba-
jar con las iniciativas más arriesgadas e innovadoras, en la punta de lanza
del hacer y el crear realizados desde la emergencia de lo inédito. Lo propio
del arte contemporáneo no es sino cuestionarse el futuro sabiendo que el
presente y el pasado señalan el camino.
En veinte años, los discursos, los procesos e incluso los lenguajes del arte
contemporáneo se han transformado. Como marca la prudencia e impone
el sentido común, un espacio de creación contemporánea debe reinventarse
de manera habitual y asentarse sobre un reequilibrio permanente que obli-
ga a reajustar sus medios a las nuevas demandas.
En ese sentido, cruzar los contenidos de este anuario que ahora presento
con lo realizado hace veinte años aporta algunas lecturas muy reveladoras
que ilustran por sí mismas la importancia del trabajo realizado.
Durante 2018, la Fundación Bilbao Arte Fundazioa ha becado, a través de
sus diferentes modalidades, a medio centenar de artistas, ha acogido en
sus talleres a más de un centenar de usuarios, ha establecido intercambios
internacionales y ha abierto procesos de colaboración con diferentes países.
Así mismo, miles de personas han participado en sus diferentes actividades.
Actividades realizadas en los espacios abiertos al público donde se organi-
zan exposiciones, ciclos de proyecciones, performances, conferencias, pre-
sentaciones, encuentros, festivales, talleres y seminarios.
De hecho, la relación de las personas invitadas que han protagonizado y han
formado parte del calendario de actividades crece de año en año hasta lle-
var al límite la propia capacidad de Bilbao Arte y sus recursos. Un límite que,
por otro lado, se adivina puede y debe aspirar a mantener un crecimiento
permanente, sostenible y sostenido.
En ese esfuerzo son muchos los colaboradores y apoyos que Bilbao Arte
recibe y cuya ayuda resulta importante y necesaria.
De todo ello, de “lo que se ha hecho”, las siguientes páginas dan pormeno-
rizada cuenta y detalle.
Estas líneas de presentación sirven para reafirmar la apuesta y el compromi-
so de cara al futuro propiciado por el Ayuntamiento de Bilbao y para conme-
morar, de paso, el vigésimo cumpleaños de la Fundación BilbaoArte, con el
deseo y la certeza de que esta iniciativa tenga ante sí un largo e ilusionante
camino.

Nekane Alonso
Concejala de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Bilbao

9
Based on a solid foundation, the role and objectives of BilbaoArte Founda-
tion, a production space belonging to the Bilbao City Council, are proven on
the occasion of its twentieth anniversary. Throughout 2019, we will celebrate
the twenty years of existence of an artistic creation facility initiative that has
seen hundreds of artists pass through its workshops, studios and work-
spaces. Most of the artists come, unsurprisingly, from our background-the
Basque Country. Yet, after two decades of maintaining an open international
character, this Foundation has contributed to promote the projects of con-
temporary art creation with the presence of artists who have come from all
continents.
It has been twenty years during which the concept of art has changed sub-
stantially. What was born at the end of the twentieth century, and with the
farewell of the second millennium, has become, throughout the twenty-first
century, a new age in which artistic paradigms have varied in accordance
with the very transformation of the social and political order. Technology,
new social (im)balances, economy issues, changes in the market, transfor-
mations in cultural policies and their thought processes... everything has
changed a statu quo that demands an effort from citizens and the art collec-
tive to reconsider its essentiality.
The implicit commitment in the DNA of BilbaoArte Foundation requires
working with the most daring and innovative initiatives, at the cutting edge
of doing and creating since the emergence of the unprecedented. What is
characteristic of contemporary art is to question the future, knowing that
the present and the past point at the way.
In twenty years the discourses, the processes and even the languages of
contemporary art have been transformed. As caution and common sense
impose, a space of contemporary creation must reinvent itself on a regular
basis and must be based on a permanent rebalancing that forces readjust-
ing its means to new demands.
In this sense, comparing the contents of this yearbook with what was done
twenty years ago provides some very revealing readings that illustrate for
themselves the importance of the work done.
During 2018, BilbaoArte Foundation has given grants, through different
categories, to fifty artists, has welcomed more than a hundred users into
its workshops, founded international exchanges and opened collaboration
processes with various countries. Likewise, thousands of people have taken
part in its myriad activities. These activities have ben carried out in spaces
open to the public where exhibitions, series of screenings, performances,
conferences, presentations, meetings, festivals, workshops and seminars
are organised.
In fact, the number of invited guests who have been involved in and been
part of the calendar of activities grows year after year to the limit of Bil-
baoArte’s own capacity and resources. A limit that, on the other hand, is
possible to guess and aspire to maintain a permanent, sustainable and sus-
tained growth.
In that endeavour, there are many collaborators and supporters that Bil-
baoArte receives and whose help is important and necessary.
The following pages give a comprehensive account and detail of all this, of
“what has been done”.
These presentation lines serve to reaffirm the bid and commitment for the
future supported by the Bilbao City Council and to celebrate, while we are at
it, the twentieth anniversary of BilbaoArte Foundation, with the desire and
certainty that this initiative will have a long and exciting path ahead.

Nekane Alonso
Culture Councilor of Bilbao City Council

11
AURKIBIDEA
ÍNDICE
TABLE OF CONTENTS

Aurkezpena Trukaketako artistak


Presentación Artistas de intercambio
Presentation Exchange artists

Bekadun artistak 157 Pau Figueres


Artistas becados 159 Fernando Villena
Grant holder artists 161 Sarah Bildstein
163 Janine Maria Schneider
19 Álvaro Albaladejo 165 Leire Urbeltz
23 María Alcaide 167 Ryu Biho
27 Raquel Algaba 169 Mireya Martín Larumbe
31 Raquel Asensi 171 Victoria Adame
35 Anaïs Boudot 173 Niga Salam
39 Nuria Cano 173 Azar Othman
43 Manuel Casellas 175 Taxio Ardanaz
47 Ernesto Casero 175 Begoña Zubero
51 Xavi Ceerre & Clara Rojas
55 Olivier Etchegaray
59 Ander Garitacelaya Erakusketak
63 Leticia Gaspar García Exposiciones
67 Oier Gil Zapirain Exhibitions
71 Borja Gómez Diez
75 Rakel Gómez Vázquez 181 Winterreise
79 Raúl Hevia 183 Abundante Amigable Compuesto
83 Arrate Hidalgo 185 Hebra
87 Jorge Isla 187 Displacement
91 Christian Lagata 189 Betadine Su Bata
95 Lusaba 191 Entre cantar y hablar
99 Pablo Marte 193 Muda
103 Raquel Meyers 195 Paisajes: de la plata al pixel
111 Aitziber Olaskoaga Ajuria
115 Onirokino
119 Saray Pérez Castilla 199 Zentrua
123 Amparo Prieto Monreal El centro
127 Cristina Ramírez The centre
131 Fernando Renes
135 Mabi Revuelta 203 Jarduerak
139 Mar Reykjavik Actividades
143 Miguel Sbastida Activities
147 UKA
151 Marianne Wasowska
15
BEKADUN ARTISTAK
ARTISTAS BECADOS
GRANT HOLDER ARTISTS
Álvaro Albaladejo
Granada, 1983

Bere ikerketa pertzepzioaren atzerri- Centra su investigación en los me- He focuses his research on the
ratze mekanismoetan ardazten du, canismos de extrañamiento de la mechanisms of alienation of per-
inkontzientean garatutako irudiak percepción estudiando la relación ception by studying the relationship
sortzeko konfigurazioa sistemak eta existente entre los sistemas de con- between the image configuration
arte praktiken arteko harremana figuración de imágenes desarrolla- systems developed in the uncon-
ikertuz. Horretarako eskultura eta dos en el inconsciente y las prácti- scious and in artistic practices. For
instalazioaren bitartez lan multzo cas artísticas. Para ello realiza una this purpose, he carries out a series
bat sortzen du, pertzepzio desoreka, serie de trabajos a través de la es- of works through sculpture and in-
asaldatutako egoera krepuskularrak cultura y la instalación, que ponen stallation, which show the function
eta psikopatologien funtzionamen- de manifiesto el funcionamiento y and symptoms of perceptive disor-
dua eta sintomak agerian jarriz. síntomas de trastornos percepti- ders, altered or crepuscular states
Lan multzo honek haluzinazioa per­ vos, estados alterados o crepuscu- and psychopathologies.
tzepzio teknologia modura proposa­ lares y psicopatologías. This series of works suggest hallu-
tzen du, eguneroko objektuaren Esta serie de trabajos proponen la cination as a perceptive technology,
atzerriratze egoerak sortuz. Bere alucinación como tecnología per- creating alienating situations from
lanean geometria hainbat efektu ceptiva, creando situaciones de ex- everyday objects. In his work, geom-
eta eraldaketa sentsorialen eragile trañamiento del objeto cotidiano. etry becomes the engine of a series
bilakatzen da, begiradaren ohituren En su obra la geometría se convier- of effects and transformations that
apurketa helburu duten ikusmena- te en el motor de una serie de efec- sets in motion a critique of the eye
ren kritika martxan jarriz. Honela tos y transformaciones sensoriales with the aim to break the habits of
diskurtsoa artikulatzen duten bi ar- que ponen en marcha una crítica vision. Thus arise two main concepts
datz nagusi sortzen dira: haluzina- del ojo que tiene como objetivo that articulate his discourse: halluci-
zioa eta geometria. romper los hábitos de la visión. De nation and geometry.
Bere egungo proiektuak haluzina- este modo surgen dos ejes princi- His current project proposes halluci-
tutako forma geometrikoak propo- pales que articulan su discurso: la nated geometric shapes taking the
satzen ditu, triangelua eta honek alucinación y la geometría. triangle and its projection in space
espazioan duen proiekzioa, pira- Su proyecto actual propone formas the pyramid as a main figure. Pyr-
midea, irudi nagusi bezala hartuz. geométricas alucinadas tomando amids, diamonds, obelisks follow
Piramideak, erronboak eta obelisko- como figura principal el triángulo each other, undergoing an altera-
ak jarraian datoz, bere forma edo y su proyección en el espacio, la tion or perversion in their form or
funtz­ioan aldaketa edo galbideratze pirámide. Pirámides, rombos y obe- function. Provoking a twisting in
bat jasanaz. Bere formaren bihur- liscos se suceden, sufriendo una al- their shape, an expansion of their
keta, planoen hedapena eta gainez­ teración o perversión en su forma o sides, an overflowing of their planes,
katzea eraginez, kanpoko itxuran función. Provocando retorcimiento deep colours and monochromes
atmosfera eta aldaketa jarraikiak en su forma, expansión de sus ca- that create atmospheres and con-
sortzen dituzten kolore sakon eta ras, desbordamiento de sus planos, tinuous changes in their external
monokromoekin batera. colores profundos y monocromos appearance.
que generan atmósferas y cambios
continuos en su aspecto exterior.

Alvaro Albaladejo Granadan bizi Alvaro Albaladejo es escultor, resi- Alvaro Albaladejo is a sculptor
eta bertan lan egiten duen eskul- de y trabaja en Granada. Se licenció living and working in Granada. He
torea da. Arte Ederretan lizentzia- en Bellas Artes por la Universidad graduated in Fine Arts from the
tu zen Granadako Unibertsitatean, de Granada, realizando una estan- University of Granada. He was a
Munichgo Akademie der Bildenden cia en la Akademie der Bildenden resident artist in the Akademie der
Künstean egonaldi bat burutuz. Künste en Munich. Entre sus últi- Bildenden Künste in Munich. High-
Bere azken bakarkako erakusketen mas exposiciones individuales des- lights among his latest exhibitions
artean hauek dira azpimarragarrie- tacan: El fin del universo (2018) Sala include El fin del universo (2018)
nak: FACBA proiektuaren barruan Zaida dentro del proyecto FACBA; Sala Zaida within FACBA project;
Zaida aretoan aurkeztutako El fin Vueltas y penumbras (2017) Sala Vueltas y penumbras (2017) Sala
del universo (2018); Vueltas y pe- PTS y El ojo y el vértice (2016) Pa- PTS and El ojo y el vértice (2016)
numbras (2017) PTS aretoa eta Gra- lacio de los Condes de Gabia de la Palacio de los Condes de Gabia, Re-
nadako Aldundiaren Palacio de los Diputación de Granada. gional Government of Granada.
Condes de Gabian aurkeztutako El
ojo y el vértice (2016).

18 19
María Alcaide
Aracena, 1992
mariaalcaide.com
IG: @materialguerl

Internetek lanerako baliabide be- Con el auge de Internet como medio With the rise of the Internet as a
zala eduki duen goren unearekin, de trabajo, han proliferado profesio- means of work, professionals who
estetika —azaleko zentzuan— ka- nales que han sabido capitalizar la have known how to capitalise on
pitalizatzen jakin duten profesiona- estética —en su sentido más super- aesthetics have increased in num-
lak ugaritu dira. Sedukzioa egungo ficial—. La seducción ha pasado a ber. Seduction has become the art
artea bilakatu da, detaileen zainke- ser el arte del momento, primando in vogue—the concern over details
tan ardaztuz (honen espektro plas­ el cuidado de los detalles en su es- in its most plastic spectrum is prior-
tikoan) eta bereziki bisualak diren pectro más plástico y dando lugar a itised, leading to highly visual narra-
narratibak sortuz. Guztia kamerara narrativas eminentemente visuales. tives. It all comes down to talking to
hitz egin eta ikuslea liluratzera la- Todo se resume en hablar a una cá- a camera and deceiving the viewer,
burbiltzen da, estiloarekin jantzi, mara y embaucar al espectador, ves- dressing in style, being a reference
bidaia, artea edo gastronomian tir con estilo, ser una referencia en in travel, art, food, etc. Therefore,
erreferentzia izan, etabar. Hau dela viajes, arte o gastronomía, etc. Por this project researches the aesthetic
eta, proiektu honek lanbide berri eso, este proyecto investiga las po- and political possibilities that these
hauekin nahasten diren aukera sibilidades estéticas y políticas que new occupations involve, taking
estetiko eta politikoak ikertzen ditu, implican estas nuevas ocupaciones, the dissemination methods used
blo­ggerrek erabiltzen dituzten he- tomando como referencia los mé- by bloggers as a reference and try-
dapen metodoak erreferentziatzat todos de difusión utilizados por los ing to subvert the medium to offer
hartuz eta ikuspuntu kritikoago bat bloggers e intentando subvertir el a more critical perspective. In her
eskaintzeko euskarria irauliz. Lan medio para ofrecer una perspectiva work, the artist embodies the figure
honetan artistak, ustezko influencer más crítica. En este trabajo, la artista of a so-called influencer, through
baten eguneroko egoerak irudika- encarna el cuerpo de una supuesta everyday situations, highlights the
tuz, Interneteko lanaren hazkun- influencer que, a través de situacio- precarious who labour reality she
dearen eragina dela eta bizi duen nes cotidianas, pone de relieve la faces partly caused by the increase
lan-errealitate ezegonkorra argi realidad laboral precaria a la que se of online work.
erakusten du. enfrenta, en parte provocada por la (Terranova, 2001)
(Terranova, 2001) expansión del trabajo online.
(Terranova, 2001)

María Alcaide Arte Ederretan María Alcaide es graduada en Be- María Alcaide is a Fine Art graduate
graduatua da Sevillako Unibertsi- llas Artes por la Universidad de Se- by the University of Seville, studied
tatean, Paris VIII Unibertsitatean villa, cursó la Licence en Arts Plas- Visual Arts in the University of Paris
Licence en Arts Plastiques ikaske- tiques en la Université Paris VIII y VIII and holds a Master’s Degree in
tak egin zituen eta Bartzelonako tiene un Máster de Investigación en Art Research and Design from Eina-
Eina-UABen Artea eta Diseinu Iker- Arte y Diseño por Eina-UAB en Bar- UAB, Barcelona. She has taken part
keta Masterra burutu zuen. Hain- celona. Ha participado en diversas in several exhibitions, such as LOOP
bat erakusketetan partehartu du, exposiciones como en el festival Festival Barcelona with Espai Colo-
besteak beste, Bartzelonako LOOP LOOP Barcelona junto a Espai Colo- na, or Fran Reus gallery’s Panora-
jaialdia Espai Colonarekin edo Fran na o en Panorama de la galería Fran ma. Internationally, she has shown
Reus Galeriako Panorama. Nazioar- Reus. A nivel internacional, ha mos- her work in the exhibition Endless
te mailan bere lana Endless Process trado su trabajo en la exposición Process (Muu Helsinki), Translations
(Muu Helsinki), Translations (Emer- Endless Process (Muu Helsinki), (Emergent Art Space, USA), Fiber
gent Art Space, AEB), Fiber (Berlin) Translations (Emergent Art Space, (Berlín) and Jeune Création (Beaux
edo Jeune Créationen (Beaux Arts EE.UU.), Fiber (Berlín) o Jeune Créa- Arts de Paris). She has received
de Paris) erakutsia izan da. Bartze- tion (Beaux Arts de Paris). Ha recibi- the creation award of la Sala d’Art
lonako Sala d’Art Joveko sorkuntza do el premio de creación de la Sala Jove in Barcelona and the Iniciarte
saria jaso du, Iniciarteko sariarekin d’Art Jove de Barcelona y el premio award. Further, she has received
batera. Hainbat arte egoitza beka Iniciarte. También ha disfrutado de various residency grants in Berlin
ere lortu ditu, hauen artean Berlin- varias becas de residencia en Ber- (Agora Collective), Barcelona (La
go Agora Collective, Bartzelonako lín (Agora Collective), Barcelona (La Escocesa, Research and experimen-
La Escocesa (ikerketa eta esperi- Escocesa, beca de Investigación y tation grant) and Seville (Atelier,
mentazio beka) edo Sevillako Ate- experimentación) o Sevilla (Atelier, CAAC) and has featured as a guest
lier (CAAC) eta Mendebaldeko Sa- CAAC) y ha figurado como artista artist in Artifariti, Western Sahara.
haran egiten den Artifaritin artista invitada en Artifariti en el Sáhara
gonbidatua izan da. Occidental.
23
Becoming poor, 2018
Blogger affair, 2018 Eskuz egindako jaka, serigrafia eta metala
Bideoa | Video Chaqueta hecha a mano, serigrafía y metal
8:40 min 220 x 150 x 30 cm
Raquel Algaba
Madrid, 1992
raquelalgaba.es

“Pieza beltz bat aurretik taularen gai- “Una figura negra se coloca al lado “A black figure is placed next to an-
nean zegoen beste pieza beltz baten de otra figura negra que ya estaba other black figure that was already
alboan ipintzen da. Orain elkarrekin, previamente sobre el tablero. Aho- previously on the board. Now that
bakar bat bezala lan egiten dute, el- ra que están juntas, trabajan, como they are together, they work as a
karrekin dauden beste pieza txuri unidad, contra otras fichas blancas unit, against other white pieces who
batzuen kontra. Baten bat irteerarik también unidas. Si una se queda sin are also a team. If one is trapped and
gabe gelditzen bada eta jokoa utzi salida y debe abandonar el juego, lo must leave the game, all those who
behar badu, honi elkartuta dauden harán todas las que estén unidas a are joined to it will abandon it too.”
guztiek egingo dute”. esta”.
Due to the importance of mental
Bere lanean eraikuntza mentalek Debido a la importancia en su traba- constructions in the artist’s work
daukaten garrantzia dela eta, eta nola jo de las construcciones mentales y and how they shape us through
osatzen gaituzten hauek inguratzen cómo estas nos conforman a través continuous contamination of what
gaituenaren etengabeko kutsa­ de la contaminación continua de lo surrounds us, the experience in an
duraren bitartez, Japoni bezalako que nos rodea, la experiencia en un environment such as Japan leads to a
inguru baten esperientziak bere iru- entorno como Japón da pie a una research focused on the fragmenta-
diterian intuitiboki eta parasito-mo- investigación centrada en la frag- tion of the individual from concepts
duan barneratzen diren kontzeptuen mentación del individuo a partir de that are incorporated in her imagina-
bitartez gizabanakoaren zatiketan conceptos que se incorporan a mi tion in an intuitive and parasitic way.
ardazten den ikerketa bati hizpidea imaginario de una manera intuitiva She takes the game GO as a starting
ematen dio. Abiapuntu bezala GO y parasitaria. Toma como punto de point through which she designs a
jokoa hartzen du eta honen bitartez partida el juego del GO a través del place of action where the groups of
hau osatzen duten pieza multzoek cual ideo un lugar de acción donde figures that form it act as fragment-
gizabanako berdinaren zatitutako los grupos de fichas que lo compo- ed elements of the same individual.
elementu bezala jarduten duten nen actúan como elementos frag- The research ends up adding origa-
ekintzarako leku bat asmatzen du. mentados de un mismo individuo. mi, because through its folds, the
Ikerketak origamia barneratzen La investigación acaba incorporando bodies can be covered and other
amaitzen du, bere tolesturen bitartez el origami, debido a que a través de landscapes and figures can be hid-
gorputzak estali eta hauetan beste sus pliegues pueden velarse los cuer- den. An introspective exercise where
paisaia eta piezak gorde baitaitezke. pos y ocultar en ellos otros paisajes y the movement is shaped not only as a
Mugimendua erre­alitate fisiko bat otras figuras. Un ejercicio introspec- physical reality but also as part of the
bezala osatzeaz gain kontzientziaren tivo donde el movimiento se confor- psychic fluctuation of consciousness.
gorabehera psikikoen parte bezala ma no sólo como una realidad física,
ere osatzen den ariketa introspek- sino como parte de las fluctuaciones
tibo bat. psíquicas de la conciencia.

Raquel Algaba Arte Ederretan gra- Raquel Algaba es graduada en Be- Raquel Algaba is a Fine Art graduate
duatua da Madrilgo UCM Uniber­ llas Artes por la UCM de Madrid y po- by UCM in Madrid and has a Mas-
tsitatean eta Sevillako Unibertsita- see un Master en Arte por la Facultad ter’s Degree in Art from the Fine Art
teko Arte Ederren Fakultatean Arte de Bellas Artes de Sevilla. Su obra ha Faculty in Sevilla. Her work has been
Masterra burutu zuen. Bere lana, sido expuesta en el Museo Barjola de shown in Barjola Museum in Gijón, in
besteak beste, Xixingo Barjola Mu- Gijón, en el CEART de Fuenlabrada o CEART in Fuenlabrada and in la Ne-
seoa, Fuenlabradako CEARTen edo en la Neomudéjar de Madrid, entre omudéjar in Madrid, among others.
Madrilgo Neomudejarren erakutsia otros. Sus figuras habitan un espa- Her figures inhabit a liminal space
izan da. Bere irudiak mentala eta fi- cio liminal entre lo mental y lo físico, between the mental and the physi-
sikoaren arteko mugetan daude, gi- tratando de reflejar el estado frag- cal, trying to reflect the fragmented
zabanako garaikidearen egoera za- mentario del sujeto contemporáneo, state of the contemporary subject,
tikatua adierazteko, honen egoera cuya condición inestable le mueve a whose unstable condition moves
desegonkorrak bere gorputza edo organizarse como si su cuerpo o su her to organise herself as if her body
nortasuna berriro adierazi, eralda- identidad pudieran reformularse, re- and identity could be reformulated,
tu edo ordezkatzera mugituko balu cambiarse o reponerse. changed or replaced.
bezala.

27
La bella imagen. Aproximación I, 2018
Zeramika, esmaltea, egurra eta ehuna
Cerámica, esmalte, madera y textil
75 x 40 x 50 cm

La bella imagen. Aproximación II, 2018 (3 ale | 3 piezas)


Zeramika eta esmaltea
Cerámica y esmalte
50 x 20 x 30 cm

Tirad la escalera I y II, 2017


Grafitozko arkatza Canson paperean
Lápiz grafito sobre papel Canson
20 x 20 cm
Raquel Asensi
Bilbao, 1989
raquelasensi.com

Tresnak sortu ditugu, beste era ba- Hemos creado artefactos, objetos de- We have created artefacts, objects
tean ezinezkoak izango zitzaizkigun signados para funciones específicas designed for specific functions that
lanak egiteko aukera ematen diguten que nos permiten realizar tareas que allow us to perform tasks that other-
funtzio jakin batzuk egiteko auke- de otro modo nos serían imposibles, wise would be impossible, expanding
ratutako objektuak, gure gorputza- expandiendo nuestras capacidades our bodily abilities. These rest[less]
ren gaitasunak zabalduz. Objektu corporales. Estos objetos [in]quietos objects expand both our physical and
geldi[ezin] hauek gure aukera fisiko expanden tanto nuestras posibilida- symbolic possibilities, based on our
nahiz sinbolikoak hedatzen ­dituzte­, des físicas como las simbólicas, en cultural needs. A piece of clothing
gure behar kulturalen arabera. Jan- base a nuestras necesidades cultura- protects us from the cold, and also
tzi batek hotzaz babesten gaitu, bai­ les. Una prenda de ropa nos resguar- from social factors. We survive in
ta gizarte-faktoreetatik ere. Gure da del frío y también de los factores our adaptation to language, power,
hizkuntza, boterea eta esanahiaren sociales. Sobrevivimos en nuestra meaning. In this experience, whose
egokitzapenean bizirauten dugu. adaptación al lenguaje, el poder, la central axis is ceramics, the artist
Ardatz nagusi bezala zeramika duen significación. En esta práctica cuyo questions the limits between nature,
praktika honetan, natura, teknologia eje central es la cerámica, se cues- technology and body. She expands
eta gorputzaren mugak zalantzan tionan los límites entre naturaleza, the possibilities of the body, dis-
jartzen ditu. Gorputzaren aukerak tecnología y cuerpo. Se expanden las tancing herself from the dichotomy
zabaltzen ditu, hizkuntzaren dikoto- posibilidades corporales, distancián- of language, investigating her own
miatik aldendu eta berezko adiera- dose de la dicotomía del lenguaje, signifiers. She considers our relation-
ship with nature, to which we have
zleetan ikertuz. Gure naturarekiko indagando en significantes propios.
assigned a different place in lan-
harremana planteatzen du, hizkun- La artista se plantea nuestra relación
guage. The artist posits that what we
tzan leku ezberdin bat egokitu dio- con la naturaleza, a la que hemos
are and the landscape we inhabit are
guna. Garena eta bizi dugun paisaia asignado un lugar diferenciado en el
intimately linked. The project ­Rest-
barne-­lotura bezala proposatzen du. lenguaje. Propone como íntimamen-
[less] Object has transformed into an
Objektu Geldi[ezin]a proiektua zerami- te ligado lo que somos y el paisaje
experimental process that combines
ka, zuntza, plastikoa, beira eta metala que habitamos. El proyecto Objeto [In]
ceramics, textiles, plastic, glass, and
biltzen dituen prozesu esperimental quieto ha derivado en un proceso ex-
metal. Some of those results combine
batean eratorri da. Deriba batzu ekin- perimental que aúna cerámica, textil,
actions and photographic records.
tza eta argazki erregistroak nahasten plástico, vidrio, y metal. Algunas de- The pieces are ambiguously organic
dituzte. Piezak anbiguoki organikoak rivas combinan acciones y registros and artificial, fragile and resistant, or-
eta artifizialak, hauskorrak eta iraun­ fotográficos. Las piezas son ambi- namental and minimal, soft and hard,
korrak, apaingarriak eta minimoak, guamente orgánicas y artificiales, industrial and manual. They have
bigunak eta gogorrak edo industria- frágiles y resistentes, ornamentales y been affected by the post-industrial
lak eta eskuzkoak dira. Izaki hibrido- mínimas, blandas y duras, industria- landscape in which they coexist with
ekin batera bizi diren paisaia post-­ les y manuales. Han sido afectadas hybrid beings.
industrialak eraginak izan dira. por el paisaje post-industrial en el
que conviven con seres híbridos. I have learned your language to be able
Zure hizkera ikasi dut nire hizkuntza to keep my tongue.
mantendu ahal izateko. He aprendido tu lenguaje para poder
conservar mi lengua.

Raquel Asensi artista zeramikari Raquel Asensi es artista ceramista Raquel Asensi is a cyborg ceramic
cyborga da. Zeramika artean ikus- cyborg. Investiga sobre la influencia artist. She investigates the influence
puntu feministen eragina ikertzen de las perspectivas feministas en el of feminist perspectives on ceram-
du. Proiektu ezberdinetarako bekak arte en cerámica. Ha recibido becas ic art. She has received grants for
jaso ditu, hauen artean aipagarrie- para proyectos entre los que desta- projects including “Abrazar el orna-
nak “Abrazar el ornamento como can “Abrazar el ornamento como un mento como un lenguaje para la in-
un lenguaje para la insurrección” lenguaje para la insurrección” (2017) surrección” (2017) and “Ideonella”
(2017) edo “Ideonella” (2018). Bere o “Ideonella” (2018). Su obra ha sido (2018). Her work has been exhibited
lana, bes­teak beste, Rekalde Aretoa, expuesta en espacios como Sala Re- in spaces such as Sala Rekalde, Juntas
Bizkaiko Batzar Nagusiak edo Getxo- kalde, Juntas Generales de Bizkaia, Generales de Bizkaia, and Getxoarte,
arten erakutsia izan da. BilbaoArte Getxoarte, entre otros. Ha realizado among others. She has performed in-
(BLV-ART) edo Sareanen bakarkako performance individuales en Bil- dividual performances in BilbaoArte
performanceak burutu ditu, taldeka baoarte (BLV-ART) o Sarean, colecti- (BLV-ART) and Sarean, and collective
berriz Spoken Word Bilbaorekin bate- vamente junto a Spoken Word Bilbao ones with Spoken Word Bilbao in Az-
ra Azkuna Zentroan. en Azkuna Zentroa. kuna Zentroa.

31
Plantarum Cognitarum
Las plantas que conozco
Zeramika bidriatua eta ehuna
Cerámica vidriada y textil
86 x 25 x 4 cm

Ideonella Premura Cognitiva


Zeramika bidriatua eta ehuna Zeramika bidriatua, material begetala
Cerámica vidriada y plástico Cerámica vidriada, material vegetal
45 x 44 x 15 cm 42 x 16 x 17 cm
Anaïs Boudot
Metz, 1984
anaisboudot.net

Anaïs Boudotek XIX. Mendeko argaz- Anaïs Boudot inventa sus propias Anaïs Boudot invents her own pho-
kilariak gogora ekartzen dituzten mi- misiones fotográficas que memoran tographic missions that remind us
sio propioak asmatzen ditu. Helburu las de los fotógrafos del siglo XIX. of the nineteenth century photogra-
argi batekin naturan eginiko ibilal- Expediciones en la naturaleza con un phers. Her expeditions into nature
diak. Badaki zeren bila dabilen eta be- objetivo claro. Sabe lo que busca y have a clear objective: she knows
harrezko argazkiak soilik egiten ditu. hace solo las fotografías necesarias. what she is looking for and takes
Amaiera zoriontsua duten hartzeak Son tomas con final feliz. Disfruta del only the necessary pictures. They
dira. Airea, argia edo usainekin aire, de la luz, de los olores… Obser- are shots with a happy ending. She
gozatzen du. Iratze eta bestelako lan- va los helechos y otras plantas y en enjoys the air, the light, the smells...
dareak begiratzen ditu eta batzuetan ocasiones se detiene para recoger She observes the ferns and other
harriak, maskorrak, landareak, fosi- piedras, conchas, vegetales, fósiles o plants and sometimes stops to pick
lak edo interesgarria iruditzen zaion cualquier objeto que le resulta inte- up stones, shells, plants, fossils, and
bestelako edozein objektu jasotzera resante y que en un proceso entre lo any other object that interests her.
gelditzen da, alkimikoa eta lirikoa den alquímico y lo lírico podrá convertir Through a process between alchemy
prozesu batean fotograma batean en un fotograma o pasar a formar and lyricism she is able to transform
bihurtu edo ahozkoa ez den poesia parte de su Wunderkammer como each object into a frame or it will be-
baten modura bere Wunderkammer- una poesía no verbal. come part of her Wunderkammer as
raren parte izatera pasako dena. Las olas del mar Cantábrico azotan non-verbal poetry.
Kantauri itsasoaren olatuek kostalde- las rocas de la costa. Anaïs recoge el The waves of the Cantabrian Sea
ko arrokak astintzen dituzte. Anaïsek momento. Después vendrá el trabajo pound against the rocks of the coast.
momentua jasotzen du. Gero labora- en el laboratorio y en el taller. Como Anaïs captures the moment. Then
tegiko eta tailerreko lana dator. Bere si su obra fuera una roca sedimenta- comes the work in the laboratory
lana jalkitze-arroka bat izango balitz ria y la artista la diagénesis, poco a and workshop. As if her work were a
bezala, eta artista diagenesia, pixka- poco, mediante la pintura, va crean- sedimentary rock and the artist were
naka pixkanaka, pinturaren bitartez, do capas con diversas opacidades diagenesis, slowly, through painting,
beiraren gainean inpresionatu duen en la imagen fotográfica de gelatina she will create layers with different
zilar gelatinazko argazki irudian opa- de plata que ha impresionado sobre opacities in the photographic image
kutasun ezberdinak dituzten geruzak vidrio. Luces y sombras, opacidades of gelatin silver exposed on glass.
sortzen doa. Argi-ilunak, opakuta- y transparencias. La representación Lights and shadows, opacities and
sunak eta gardentasunak. Argazki fotográfica se convertirá en un pai- transparencies... The photographic
errepresentazioa paisaia onirikoan saje onírico. depiction will become an imaginary
bilakatuko da. Además, en el proceso, la temporali- landscape.
Gainera, prozesuan, sekuentziaren dad de la secuencia ha dejado de ser Besides, in the process, the se-
iragankortasunak objektiboa izateari objetiva y la exposición ha cambiado. quence’s temporality has stopped
utzi dio eta esposizioa aldatu egin da. ¿Ha pasado una nube en ese mo- being objective and the exposure
Hodei bat pasatu al da momentu ho­ mento? No lo sabemos, pero la ex- has changed. Has a cloud passed by
rretan? Ez dakigu, baina esposizioa posición cambia. Las rocas aparecen at that time? We do not know, but
aldatu egin da. Arrokak agertu eta y desaparecen bajo las olas en este the exposure changes. The rocks ap-
olatuen azpian desagertzen dira la- pequeño y poético film. pear and disappear under the waves
burra eta poetikoa den film honetan. in this small and poetic film.

Anaïs Boudot. Arte Ederrak ikasten Anaïs Boudot. Bellas Artes en Metz. Anaïs Boudot Studied Fine Art in
ditu Metzen. Argazkilaritza Arlesgo Fotografía en la École Nationale Su- Metz, Photography at la École Na-
École Nationale Supérieure de la périeure de la Photographie en Ar- tionale Supérieure de la Photogra-
Photographien eta Le Fresnoy-Stu- les. Le Fresnoy-Studio, fotografía, phie in Arles and Photography, Video
dion Argazkilaritza, bideoa eta tek- video y nuevas tecnologías. En 2016, and New Technologies at Le Fres-
nologia berriak. 2016. urtean Ma­ seleccionada para formar parte de noy-Studio. In 2016, she was selected
drilgo l’Academie de Franceren parte l’Academie de France en Madrid, to be a part of l’Academie de France
izateko hautatua izan zen eta Casa Casa Velázquez (estudio hispanístico in Madrid, Casa Velázquez (Hispanis-
Velázquezen (ikertzaile eta sortzaile de creadores e investigadores fran- tic studio of French creators and in-
frantsesen hispaniar ikasketak) Santa ceses) realiza un proyecto místico vestigators). Boudot made a mystical
Teresa de Jesúsen pausoak jarraitzen por paisajes y ciudades de Castilla project of landscapes and cities of
zituen proiektu mistiko bat garatzen tras los pasos de Santa Teresa de Castilla following the steps of Santa
du Gaztelako paisaia eta herrietatik. Jesús. Viaja por España. Becada en Teresa de Jesús. She travelled Spain
BilbaoArte bekaduna, 2016tik Parisko BilbaoArte. Desde 2016 es represen- and was awarded a scholarship in Bil-
Binome galeriak ordezkatzen da. tada por la galería Binome de Paris. baoArte. Since 2016, she is represent-
ed by Binome gallery in Paris.
35
Sin título | Izenburu barik, 2018
Argazki analogikoak beira gainean eta pintura |Fotos analógicas sobre vidrio y pintura
21 x 30 cm
Nuria Cano
Badajoz, 1982

La Alterable Verdad (Egi Aldagarria) dis- La Alterable Verdad es una instalación La Alterable Verdad (The Modifiable
tantzia batera ezarritako hainbat ge- compuesta por varias capas coloca- Truth) is an installation composed of
ruzaz osatutako instalazio baita zein, das a una distancia desde la que, ob- several layers placed at a distance at
ikuspuntu batetik begiratuta, seg- servada desde un punto de vista, el which, observed from one point of
mentu taldea plano bakar bat osatuz conjunto de segmentos se combinan view, the set of segments combine
batzen da; trikimailu optiko bat. formando un único plano; un truco forming a single plane; an optical il-
Paisaia-planoa da: egurrezko etxe bat óptico. lusion.
basoaren erdian. Lehen begiradan El plano es paisajístico: una casa de The scene is a landscape: a wooden
leku bakarti eta lasaia dirudi, pixka madera en medio de un bosque. En house in the middle of a forest. At
bat itxoiten badugu puntu ezberdine- el primer instante parece un bello first, it seems like a beautiful place,
tan pertsonak agertuz doaz, denbo- lugar solitario y tranquilo, si espera- empty and quiet; if we wait a little,
ra gutxian berriz gordetzen direnak. mos un poco comienzan a aparecer people begin to appear in different
Zerbait arraroa gertatzen da, baina ez personas en diferentes puntos que al points and soon hide again. Some-
dugu ezagutuko, ikuspegi hau ikusle poco tiempo vuelven a esconderse. thing strange happens, but we will
bakoitzaren begiradak markatua gel- Algo extraño ocurre, pero no lo va- not know. This vision is marked by
ditzen da. Nola bota galdera baso ba- mos a saber, esta visión queda mar- each viewer’s look: how to throw
ten esanahi pertsonalaren inguruan. cada por la mirada de cada especta- out the question about the personal
Eszenan agertu eta desagertzen diren dor. Como lanzar la pregunta sobre meaning of a forest.
pertsona hauez gain dena da estati- el significado personal de un bosque. Everything is fixed except those peo-
koa. Mugimenduan dauden serbo- Todo es estático menos esas per- ple who appear and disappear in the
motore batzuen bitartez alde batera sonas que aparecen y desaparecen scene. White silhouettes that move
eta bestera mugitzen diren silueta zu- en la escena. Siluetas blancas que from one side to another through
riak, arduino bitartez kontrolatuak. se mueven de una lado a otro a tra- moving servomotors, controlled by
Era berean tokialdaketa hauek bideo vés de unos servomotores en movi- Arduino. In turn, these movements
batekin sinkronizatuak daude, silueta miento, controlados por Arduino. A are in synch with a video that are
bakoitzean proiektatzen diren gizaba- su vez estos desplazamientos están the individuals projected onto each
nakoak. sincronizados con un video que son silhouette.
Instalazioa toki finko batetik begi- los individuos proyectados en cada The installation is observed from
ratzen da. Honek ez du esan nahi silueta. a fixed spot. This does not mean
proiektuak ikuspuntu ezberdinak ez La instalación es observada desde un that the project does not have dif-
dituenik, muntaiak garrantzi handia lugar fijo. Esto no quiere significar ferent observation points; the set
hartzen du egiazkoagoa den zer- que el proyecto no tenga diferentes up acquires great importance as it
baitetan bihurtzean, amets egitera puntos de visión, el montaje adquie- becomes something more truth-
bultzatzen zaituen zerbait, piezari re gran importancia, al convertirse ful, something that inspires you to
mugimenduan dagoen irudiaren triki- en algo más veraz, algo que te im- dream, pushing the piece to show
mailua erakustera bultzatuz. pulsa a soñar, empujando a la pieza the trap of that image in motion.
a mostrar la trampa de esa imagen
en movimiento.

Nuria Cano Arte Ederretan lizentzia- Nuria Cano es licenciada en Bellas Nuria Cano has a Bachelor’s Degree
tua da eta Arte Produkzioan gradu- Artes y posgraduada en Producción in Fine Art and post-graduate degree
ondoa dauka. Formakuntza animazioa Artística. Ampliando su formación in Artistic Production. Furthering
eta teknologia berriekin zabaldu du, en animación y nuevas tecnologías, her education in animation and new
Polonia, Finlandia, Irlanda edo Txe- enriqueciéndose de otras culturas technologies, she was enriched by
kiar Errepublikako kulturekin aberastu como Polonia, Finlandia, Irlanda y other cultures such as Poland, Fin-
delarik. Diziplina ezberdinekin lan egi- República Checa. Trabaja con distin- land, Ireland and the Czech Republic.
ten du, instalazioa, teknologia berriak tas disciplinas: instalación, nuevas She works on different media: instal-
eta ilustrazioa. BilbaoArteko egoitza tecnologías e ilustración. Ha recibido lation, new technologies and illus-
beka jaso du (2018), Elas Fan Tech (A la beca de residente en Bilbaoarte tration. She has received a residency
Coruña, 2013) erakusketan parte har- (2018), ha formado parte de la expo- grant from BilbaoArte (2018), she has
tu du, produkzio osteko industrian sición Elas Fan Tech, A Coruña (2013), taken part in the exhibition Elas Fan
lan egin du, Lunchmeat (Praga, 2011) trabajó en la industria de postpro- Tech, A Coruña (2013), worked in the
eta Zurbaran produkzio laguntza jaso ducción Lunchmeat, Praga (2011), industry of postproduction Lunch-
zuen (Extremadura, 2010). recibió la ayuda de producción Zur- meat, Praga (2011), and received the
barán, Extremadura (2010). Zurbarán production grant, Extre­
madura (2010).

39
La Alterable Verdad, 2018
Instalazioa | Instalación
150 x 300 cm
Manuel Casellas
Sevilla, 1979

Sistema eta gizabanakoen arteko Tras la ruptura del pacto social entre After the fracture of the social pact
itun sozialaren apurketaren ondo- sistemas e individuos, nos encontra- between systems and individuals,
ren gizakiaren biziraupenetik pasa- mos en una época de cambio hacia we find ourselves in an era of change
ko den ezezagunerantz bideratzen lo desconocido que pasará por la su- towards the unknown that will in-
den aldaketa garai batean aurkitzen pervivencia del hombre. Desde este volve the survival of humanity. From
gara. Egoera honetan, Please, rescue escenario, Please, rescue yourself this scenario, Please, rescue yourself
yourselfek testuinguruaren aldakor- pretende ofrecer una visión de lo aims to offer a vision of the unstabil-
tasunaren begirada bat eskaini nahi volátil del contexto a la vez que mos- ity of the context while showing the
du, sistemaren hauskortasuna era- trar la fragilidad del sistema, que en system’s fragility, which has largely
kustearekin batera. Sistema hauek, gran medida ha perdido el interés lost interest in people, to reflect on
neurri handi batean, pertsonekiko por las personas, para reflexionar the precariousness of society. This
interesa galdu dute, gizarteak bizi sobre la precariedad que padece la leads us to a state of uncertainty
duen urritasunaren inguruan go- sociedad y que nos aboca a un es- that, in spite of the bad, it is ideal to
goeta egiteko, ziurgabetasun egoe- tado de incertidumbre que, a pesar define the role of the individual in
ra batetara ahokatzen gaituena eta, de lo malo, es óptimo para definir el the current scene.
eskasiaren arren, egungo eszenan rol del individuo en la escena actual. This work is part of the project “Ga-
gizabanakoaren rola definitzeko Este trabajo pertenece al proyecto lumphing”, an investigation still in
egokia dena. “Galumphing”, una investigación development that focuses on pro-
Lan hau “Galumphing” proiektu- aún en desarrollo que se centra en cedures. Thus, it recognises the
koa da, prozeduretan ardazten den los procedimientos, reconociendo importance of experimental art as
eta garapenean dagoen ikerketa así la importancia de la obra de arte the main idea around which all the
bat. Horrela, arte eremuaren indar experimental como eje en torno al potential artistic field revolves. Until
guztiaren ardatz bezala artelan es- cual gira todo el potencial del cam- now, we do not even know if “Ga-
perimentalaren garrantzia onar- po artístico. Hasta el momento ni lumphing” will be a nurturing pro-
tu nahi da. Momentuz ez dakigu siquiera sabemos si “Galumphing” ject, a non-project or a series of small
“Galumphing” zorrozki proiektu será estrictamente un proyecto no- projects, as it lacks a clear objective.
inude bat edo helburu zehatzak ez driza, un no-proyecto o un cúmulo Instead it has some predetermined
dituzten proiektu txikien mukuru de pequeños proyectos en tanto means –multidisciplinary and inter-
bat den. Edo agian ez da proiektu que carece de objetivos claros, más disciplinary– as a point of departure.
bat izango. Aldiz, abiapuntu bezala bien, tiene unos medios predeter- Its development will be understood
aurretik zehaztutako baliabideak minados —multidisciplinares e in- as free play, free of rules or limita-
dauzka –diziplina anitzekoak eta terdisciplinares— como punto de tions but capable of creating its own
diziplinartekoak– eta bere garape- partida y su desarrollo se entende- rules through improvisation and the
na joko aske bat bezala ulertuko rá como un juego libre, carente de overlap of different disciplines.
da, aurretiko lege eta muga gabea reglas o limitaciones previas pero
baina bat-batekotasuna eta dizipli- capaz de generar sus propias reglas
na ezberdinen inbrikatzetik berezko desde la improvisación y la imbrica-
legeak sortzeko gai dena. ción de distintas disciplinas.

Manuel Casellas Arte Ederretan Manuel Casellas es Licenciado en Manuel Casellas studied Fine Art at
lizentziatua da Sevillako uniber­ BBAA por la Universidad de Sevilla the University of Seville after stud-
tsitatean Bilbo, Milan eta Rosarion tras cursar estudios en Bilbao, Milán ying in Bilbao, Milan and Rosario.
ikasketak egin ondoren. Estatuko y Rosario. Ha realizado diferentes He has completed various inter-
eta nazioarteko hainbat arte egoitza residencias artísticas a nivel nacio- national and national residencies.
burutu ditu. Gaur egun Andoainen nal e internacional. Actualmente Currently, he lives in Andoain and
bizi da eta Euskal Herria eta Sevi­ reside en Andoain y trabaja entre works between the Basque Coun-
lla artean lan egiten du. Proiektu el País Vasco y Sevilla. Para la reali- try and Seville. For the making of
hau gauzatzeko, BilbaoArte Fun- zación de este proyecto, además de this project, in addition to a grant
dazioaren bekaz gain, Tabakaleraren la beca de la Fundación Bilbao Arte from BilbaoArte Foundation, he has
(Kultura Garaikidearen Nazioarteko ha recibido colaboración, mediante received support from Tabakalera
Zentroa) laguntza izan du, lanerako la cesión de estudio, de Tabakale- International Centre for Contempo-
estudio baten lagapenarekin. ra Centro Internacional de Cultura rary Culture in the form of a studio
Contemporánea. grant.

43
Ernesto Casero
Valencia, 1977
ernestocasero.com

De rerum nurture artistak naturaren De rerum nurture es un proyecto que De rerum nurture is a project that
ideiarekiko (eraikuntza teoriko be- aborda diversos aspectos de la re- deals with various aspects of the
zala) daukan harremanaren hainbat lación del artista con la idea de na- artist’s relationship with the idea of
alderdi ekiten dituen proiektu bat turaleza como constructo. La mayor nature as a construct. Most of the
da. Piezen zati handi bat multzo bat parte de las piezas se articulan como pieces are put together as a set in
bezala artikulatzen da, zeinean filtro un conjunto en el que se tratan, bajo which they address, under a per-
pertsonal baten bitartez, ideia hone- un filtro personal, temas específicos sonal filter, specific issues related
kin harremana duten gai zehatzak relacionados con esta idea, piezas to this idea, pieces in which perhaps
lantzen diren. Agian pieza hauek eu- en las que quizá el nexo común sea the common link is his position as a
ren artean duten lotura gizaki bezala su posición como humano frente a human facing what he considers na-
natura kontsidera­tzen duen horre- aquello que considera naturaleza, ture to be, meaning, something to
kin duen jarrera da, hau da, barruan es decir, algo a lo que pertenece which he belongs but from which he
dagoen zerbait baina nolabait be- pero frente a lo que se distingue de distinguishes himself in some way.
rarekiko bereizten dena. Marrazkia, alguna forma. Mediante el dibujo, Through drawing, collage and ob-
collagea eta izaera objektuala duten el collage y piezas de carácter obje- jectual pieces, he attempts to show
piezen bitartez naturarekiko dugun tual trata de evidenciar el carácter the constructed nature of our vision
ikuspuntuaren eraikitako izaera az- construido de nuestra visión de lo of the natural and create a narra-
pimarratu eta berezko narratiba bat natural y crear una narrativa pro- tive of our own, using détournement
sortu nahi du, marrazkietan détour- pia, usando el détournement como as a strategy in his drawings. Thus,
nementa estrategia bezala erabiliz, estrategia en los dibujos, mezclan- he mixed images of natural history
collageetan museoetatik sortutako do imágenes de la historia natural created for museums with photo-
naturaren historiako irudiak artistak generada desde los museos con fo- graphs taken by him in collages,
hartutako irudiekin nahastuz eta tografías tomadas por sí mismo en and created metaphors that ques-
pieza objektualetan gure naturaren los collages, y planteando metáforas tion our hierarchies of the natural
hierarkiak zalantzan jarriko dituzten que cuestionen nuestras jerarquías in objectual pieces. The project has
metaforak planteatuz. Proiektuak de lo natural en las piezas objetua- a narrative character between the
ironikoa eta poetikoaren arteko les. El proyecto tiene un carácter na- ironic and the poetic, between the
izaera narratibo bat dauka, espe- rrativo entre lo irónico y lo poético, speculative and the historical. He is
kulatiboa eta historikoaren artean. entre lo especulativo y lo histórico. interested in the points of intersec-
Ideologia eta biologia, enpirismoa Le interesan los puntos de intersec- tion and contagion between ideolo-
eta herriko jakintza, biologiaren so- ción y contagio entre la ideología y gy and biology, between empiricism
ziologia (Latour) eta sozio-biologia la biología, entre el empirismo y el and popular knowledge, between
(Wilson) edo eboluzionismoa eta saber popular, entre la sociología de the sociology of biology (Latour)
mitologiaren arteko elkargune pun- la biología (Latour) y la sociobiología and sociobiology (Wilson), between
tuak interesatzen zaiz­kio. (Wilson), entre el evolucionismo y la evolutionism and mythology.
mitología.

Ernesto Casero Arte Ederretan li- Ernesto Casero es licenciado en Ernesto Casero graduated in Fine
zentziatua da Valentziako Unibertsi- Bellas Artes por la Universidad Po- Arts from the Technical University
tate Politeknikoan. Irudi artistikoa litécnica de Valencia. Los puntos de of Valencia. The points of encoun-
eta zientifikoaren arteko elkargune encuentro y fricción entre la ima- ter and friction between the artistic
eta desadostasun puntuak estrate- gen artística y la científica le sirven and the scientific image serve as
gia bezala erabiltzen ditu zientzia- como estrategias para articular un strategies to articulate an aesthetic
ren historiaren arbitrariotasunaren discurso estético sobre la arbitrarie- discourse on the arbitrariness of the
inguruko diskurtso estetiko bat arti- dad de la historia de la ciencia. Ha history of science. He has received
kulatzeko. Parisko Espainiako Esko- disfrutado de la Beca del Ministerio the Ministry of Culture grant for the
larako Kultura-ministerioaren beka, de Cultura para el Colegio de Espa- Colegio de España in Paris, Casa de
Casa de Velázquezeko beka edo La ña en París, la Beca de la Casa de Velázquez grant and La Térmica Cre-
Térmica Creadores beka jaso ditu. Velázquez o la beca de La Térmica adores grant.
Creadores.

47
Arsenal para un futuro no demasiado distante, 2018
Goroldioa, egurra | Musgo, madera
Neurri aldakorrak | Medidas variables

Mi planta quiere ser perro, 2018 Una historia de lo natural, 2018 Las plantas sienten todo lo que les hacemos, 2018
Egurra, landarea, txakur uhala, tableta, gurpilak Una historia de lo natural, 2018 Collage Conté paper gainean | Conté sobre papel
Madera, planta, correa de perro, tablet, ruedas Collage 19 x15 cm; 23 x 15 cm 70 x 100 cm
Neurri aldakorrak | Medidas variables 22 x 15 cm
Xavi Ceerre & Clara Rojas
Alcoy, 1991 | Cádiz, 1993
xaviceerre.com | claralovesyou.com

Proiektu hau existitzen diren Deep Este proyecto es una interpretación This project is a humanised interpre-
Learning prozesu ezberdinen inter- humanizada de los diferentes pro- tation of the different existing Deep
pretazio humanizatu bat da, hauen cesos de Deep Learning existentes, Learning projects and a subsequent
ondorengo gogoeta batekin. Arte y una posterior reflexión sobre los reflection on them. It consists of a
diziplina ezberdinak nahasten dituz- mismos. Se compone de una serie series of installations that combine
ten instalazio multzo batez osatzen de instalaciones que combinan dife- different artistic disciplines. The ar-
da. Hauetan, artifizialki sortutako rentes disciplinas artísticas. En ellas, tificially created images are taken
irudiak hartzen dira inspirazio iturri se toma como fuente de inspiración as a source of inspiration in them.
bezala. Zehazki Arthur Boer disei- las imágenes creadas artificialmen- Particularly through the application
natzaileak eta Boris Smeenk pro­ te. Concretamente mediante la apli- developed by designer Arthur Boer
gramatzaileak EpochAl proiektuan cación desarrollada por el diseñador and programmer Boris Smeenk in
garatutako aplikazioaren bitartez Arthur Boer y el programador Boris their EpochAl project. We take this
sortutakoak. Post-internet gizarte Smeenk en su proyecto EpochAI. visual content as a reference of con-
batentzat eduki grafiko hau hartzen Tomamos de referencia este conte- temporary beauty standards for a
dute edertasun garaikidearen iturri nido gráfico como fuente de belleza post-internet society.
gisa. contemporánea para una sociedad Historically, the artist has used
Historikoki artistak natura erabili du post-internet. nature as main source of inspira-
inspirazio nagusi bezala. Honako Históricamente, el artista ha usado tion. In this instance, we praise the
honetan gure garaian bizi dugun la naturaleza como principal inspi- dehumanizing process of our age
gizatasun kentze prozesuari oho- ración. En esta ocasión se hace ho- and seek, through the organic and
re egiten zaio eta, organikoa eta nor al proceso deshumanizador de the manufactured, to respond to
manufakturatuaren bitartez, orain- nuestra época y se busca, mediante a series of technologies that seem
dik arrotzak zaizkigun teknologia lo orgánico y manufacturado, dar still strange to us but already know
multzo bati erantzutea bilatzen da, una respuesta a una serie de tec- us much better than we know our-
baina guk gure burua baino hobeto nologías que aún nos resultan ex- selves. A review of classical themes
ezagutzen gaituzte jada. Adimen ar- trañas, pero ya nos conocen mucho through the assimilation of artis-
tifizialak sortutako eduki artistikoen mejor que nosotros mismos. Una tic content created by artificial in-
asimilazioaren bitartez eginiko gai revisión de los temas clásicos a tra- telligence. The production of new
klasikoen berrazterketa bat. Proze- vés de la asimilación del contenido stereotypes through mathematical
su matematikoen bitartez sortutako artístico creado por la inteligencia processes.
estereotipo berriak. artificial. La generación de nuevos
estereotipos a través de procesos
matemáticos.

Xabi Ceerre Kataluniako Unibertsi- Xabi Ceerre es graduado por la Uni- Xavi Ceerre is a graduate of the
tatean graduatua da eta Valentziako versidad de Cataluña y técnico supe- University of Cataluña and he holds
Unibertsitatean goi-mailako tekni- rior por la Universidad de Valencia. a higher technical degree from the
karia. Hangar, Fabra i Coats, Tecla Ha producido proyectos artísticos University of Valencia. He has pro-
Sala edo Miro Fundazioaren Espai en espacios como el Hangar, Fabra duced artistic projects in places such
13an arte proiektuak sortu ditu. i Coats, Tecla Sala o el Espai 13 de la as el Hangar, Fabra i Coats, Tecla
Bartzelonan bizi ondoren berriki Fundació Miró. Tras residir en Barce- Sala and el Espai 13 of Miró Founda-
Amsterdamera mugitu da. lona, recientemente se ha desplaza- tion. After living in Barcelona, he has
Clara Rojas gaur egun Amster­ do a Amsterdam. recently moved to Amsterdam.
damen­ bizi eta bertan lan egiten Clara Rojas actualmente trabaja y Clara Rojas currently lives and
du. Arte plastiko eta argazkilaritza- reside en Amsterdam. Realizó sus works in Amsterdam. She stud-
ko ikasketak Sevillan garatu zituen. estudios en artes plásticas y foto- ied Plastic Arts and Photography
Hainbat taldekako erakusketetan grafía en Sevilla. Ha participado en in Sevilla. Rojas has participated in
parte-hartu du. Grafitietatik foto- numerosas exposiciones colectivas. various collective exhibitions. She
muntaketarantz bideratu da. Egu- Viajó desde el graffiti hacia el foto- changed direction from graffiti to-
nerokotasuna dela eta kulturalki montaje. Espacios físicos que cultu- wards photomontage. The base of
oharkabekoak diren espazio fisikoak ralmente pasan desapercibidos por her work are physical spaces that
bere lanaren oinarria dira. su cotidianeidad constituyen la base are culturally overlooked due to their
de su trabajo. commonness.

51
Ezkerraldea | Izquierda
Víbora, 2018 Sombra Blanca, 2018
Esmaltea, olioa, akrilikoa, koipe barra eta aerosola mihise gainean Offset inpresioa 160 gr mate paperean
Esmalte, óleo, acrílico, barra grasa y aerosol sobre lienzo Impresión offset en papel mate 160 gr.
97 x 130 cm 70 x 50 cm

Trucada Polar, 2018


Esmaltea, olioa, akrilikoa, koipe barra eta aerosola mihise gainean
Esmalte, óleo, acrílico, barra grasa y aerosol sobre lienzo
97 x 130 cm
Olivier Etchegaray
Tours, 1967

Garapen Jasangarriaren Helburuak Los Objetivos de Desarrollo Sosteni­ Sustainable Development Goals will
gure ekonomia, gizartea eta inguru- ble reestructurarán nuestros mode- reshape our environmental, social
menerako modeloak berregitura- los económicos, sociales y medioam- and economic models. What impact
tuko dituzte. Ze eragin izango du bientales. ¿Que impacto tendrá esto will it have on the aspect of the city`s
honek hiriaren itxuran? Urbanis- en el aspecto de la ciudad? ¿Podría appearance? Could it be seen as an
moarekin harreman espazial berriak percibirse como una oportunidad opportunity to propose new spatial
proposatzeko aukera bat bezala jaso para proponer nuevas relaciones relation­ships with urbanism?
al daiteke? ­espaciales con el urbanismo? Punta Zorroza is a work about ex-
Punta Zorroza hiri-diseinurako pro­ Punta Zorroza es un trabajo sobre la ploring artistic ideas within an urban
iektu batean ideia artistikoen miake- exploración de ideas artísticas en un design project. The city could be en-
taren inguruko proiektu bat da. Hiria proyecto de diseño urbano. Conci­ visaged as a potential field for new
hiriko esperientzia berrien eremu bat biendo la ciudad como un campo de urban experiences.
bezala kontzebitu daiteke. nuevas experiencias urbanas. Spatial quality is approached as a su-
Ezaugarri espaziala dimentsio ezber- Se aborda la cualidad espacial como perposition of different dimensions.
dinen gainezarpen bat bezala ekiten una superposición de dimensiones The dimensions of the constructions
da. Eraikuntzen dimentsioek eta ho- diferentes. Las dimensiones de las and the dimensions of its environ-
nen inguruaren dimentsioek espazio construcciones y las dimensiones de ment produce just a single space,
bakar bat sortzen dute, mundu kuan- su entorno producen un solo espa- like in the quantum world. Architec-
tikoan bezala. Arkitektura paisaian cio, como en el mundo cuántico. La ture becomes landscape, and vice
bilakatzen da, eta alderantziz. Jada ez arquitectura se convierte en paisaje, versa. There are no any more spatial
dago muga espazialik. y viceversa. Ya no quedan fronteras boundaries.
Hiria hiru dimentsioko pinturatzat espaciales. The city is planned like a three-­
bezala planteatzen da. Koloreek na- La ciudad se plantea como una pin- dimensional painting. Colours take
turara eta artearen historiara buel- tura tridimensional. Los colores nos us back to nature and history of art.
tan garamatzate. Karmin-arrosa llevan de vuelta a la naturaleza y la The sky, vegetation and water are
itzal batek zerua, landaretza eta ura historia del arte. Un sombreado rosa enhanced by a crimson-pink shad-
edertzen du, Ambrogio Lorenzettiren carmesí realza el cielo, la vegetación ing, in reference to Allegorie ed effetti
Allegorie ed effetti del Buono e Cattivo y el agua, en referencia a Allegorie ed del Buono e Cattivo Governo by Am-
Governo eta Jeronimo Boschen Atse- effetti del Buono e Cattivo Governo de brogio Lorenzetti, and to The Garden
ginen baratzeari aipamena eginez. Ambrogio Lorenzetti y a El jardín de of Earthly Delights by Hieronymus
Hiria berriz asmatzeko natura begi- las delicias de El Bosco. Bosch.
ratzeak zentzuzkoa dirudi, trecen- Para reinventar la ciudad, pare- To reinvent the city, it seems judi-
tora atzera egiten diren praktika ce sensato observar la naturaleza, cious to observe nature, to analyse
batzuen ezarpen modernoa, artis- analizar la aplicación moderna de the modern application of some
tek irudikapen artistikorako oinarri algunas prácticas que se remontan practices dating back to the Trecen-
berriak sortzen zituzten garaikoa. al Trecento, cuando los artistas crea- to, when artists were creating new
­Adierazpen forma berri honek, sor- ban nuevos principios de represen- principles for pictorial representa-
men askatasunaren benetako bilake- tación pictórica. Esta nueva forma de tion. This new form of expression, a
ta bat, Errenazimentuko humanismo expresión, una auténtica búsqueda true quest for creative freedom, has
berriaren sorkuntza eragin du. Iker- de libertad creativa ha dado lugar al led to the humanism of the Renais-
keta honen helburua proposamen humanismo del Renacimiento. El ob- sance. The purpose of the research
bat sortzea da: Hiriak gizakiarentzat jetivo de esta investigación es gene- is to generate a proposal: the city
diseinatuagoa egon beharko luke. rar una propuesta: la ciudad podría could be more designed for human-
estar más diseñada para lo humano. ity.

Olivier Etchegaray. Arte Ederren Olivier Etchegaray formado en Olivier Etchegaray, initially trained
akademia batean hezia (ESBA Tours una academia de Bellas Artes (ESBA in a fine art Academy (ESBA Tours,
– Frantzia), 90. hamarkada erdialde- Tours, Francia), ha trabajado en la in- France), has been working in the
tik arkitekturaren industrian lan egin dustria arquitectónica desde media- architecture industry since the
du, arkitektura proiektuak gauza­ dos de los 90, continuando con sus mid-90’s, following some person-
tzen zituen aldi berean bere ikerketa investigaciones personales al mismo al researc at the same time as he
per­tsonalekin jarraituz. Gaur egun tiempo que llevaba a cabo proyectos conducted projects in architectural
Arkitektura Diseinuaren Gestioa arquitectónicos. Actualmente estu- practices.  He is currently studying
masterra burutzen ari da Arkitektu- dia un Master en Gestión del Diseño a MAMD Degree at the IE School of
ra eta Diseinu Eskolan (Madril, IE). Arquitectónico en la IE Escuela de Architecture and Design in Madrid.
Diseinuari ekiteko orduan, eskuz- Arquitectura y Diseño en Madrid. A In the design research process, he
ko marrazketa tekniken erabilera la hora de proceder con el diseño, considers the use of hand-drawing
teknologia berrien erabilera bezain considera el uso de técnicas de dibu- technique as crucial as the use of
garran­tzitsua kontsideratzen du. jo manuales tan importantes como el new technologies.
uso de nuevas tecnologías.
55
Punta Zorroza Masterplan, 2018 Study of a Landscape, 2017
Chromaluxe Art | 102 x 178 cm Tinta paper gainean | Tinta sobre papel | 20 x 50 cm
Aurreko orrialdea |Página anterior
Quantum Bilbao, 2017 Punta Zorroza Masterplan (detallea), 2018 No Spatial Boundaries, 2017
Tinta paper gainean | Tinta sobre papel | 61 x 46 cm Chromaluxe Art | 110 x 155 cm Tinta paper gainean | Tinta sobre papel | 101 x 179 cm
Ander Garitacelaya
Bilbao, 1990

Kantauri proiektuaren bitartez ar- Con el proyecto Kantauri el artista With his Kantauri project, the artist
tistak gertuko lotura berezi bat gor- trata de transmitir una visión perso- attempts to convey a personal vision
detzen duen Kantauriko itsasertzeko nal de una serie de emplazamientos of a series of locations on the Can-
hainbat lekuren ikuspuntu pertsonal de la costa cantábrica con las que tabrian coast with which he main-
bat adierazi nahi du, hainbat ideia mantiene un vínculo íntimo y es- tains an intimate and special bond,
zalantzan jartzeko ­erreferentzia be- pecial, y que utiliza como referen- and which he uses as a reference
zala erabiltzen duena. Kobre bidez­ cia para cuestionarse una serie de to question a series of ideas. Using
ko grabatua eta marrazkia baliabide ideas. Valiéndose de los medios del copper engraving and drawing me-
dituela, surrealismoa, animismoa grabado en cobre y el dibujo, utiliza dia, he uses an artistic language in-
eta japoniar artean inspiratutako un lenguaje artístico inspirado en el spired by surrealism, animism and
lengoaia artistiko bat erabiltzen du. surrealismo, el animismo y el arte Japanese art.
Bere estanpa eta marrazkien bi- japonés. Through his prints and drawings, the
tartez artistak bizitza eta heriotza, A través de sus estampas y dibujos, el artist shows his concern about con-
denboraren bitarteko ahanztura artista muestra su inquietud acerca cepts such as life and death, oblivion
edo gizakien tokiekiko jabetza sen- de conceptos como la vida y la muer- through time and the human feelings
timendua bezalako kontzeptuen te, el olvido a través del tiempo o el of belonging to or owning places. For
inguruko egonezinak zabaltzen sentimiento humano de pertenencia this, he creates clashing composi-
ditu. Horretarako paisaia estetiko, o posesión de los lugares. Para ello tions in which the inert elements of
dramatiko eta gehiegizkoaren ele- realiza composiciones abigarradas the aesthetic, dramatic and exagger-
mentu bizigabeak aldatu eta bizi, en las que los elementos inertes del ated landscape change and come to
edo alderantziz, hilzorian dauden paisaje estético, dramático y exage- life or, on the contrary, where people
pertsona edo animaliak erakusten rado, mutan y cobran vida, o, por or animals are shown on the verge of
dituzten konposizio nabarrak sor­ el contrario, en donde se muestran death. These become part of nature
tzen ditu. Hauek naturaren parte personas o animales al borde de la itself and, at the same time, of obliv-
izatera pasatzen dira, eta era bere- muerte. Estos pasan a formar parte ion; the traditional vision of what is
an, ahanz­turarena; horrela bizirik de la propia naturaleza y, al mismo alive and what is dead is questioned.
edo hilik dagoenaren ikuspuntu tra- tiempo, del olvido; se cuestiona así la It is a critique of human vanity at the
dizionala zalantzan jarri eta natura tradicional visión de qué está vivo y inmensity of nature, showing the
mugagabearen aurrean gizakiaren qué está muerto, y critica la vanidad ephemeral and insignificant nature
harrokeria kritikatzen da, bizitzan humana frente la inmensa naturale- of our passage through life and the
dugun ibilbidearen iraungikortasu- za, mostrando lo efímero e insigni- ridiculousness of considering our-
na eta hutsalkeria eta inguratzen ficante de nuestro paso por la vida selves to be the owners of everything
gaituen guztiaren jabe pentsatzea- y lo ridículo que supone el creernos that surrounds us.
ren irrigarritasuna azalduz. los dueños de todo lo que nos rodea.

Ander Garitacelaya Arte Ederretan Ander Garitacelaya es licenciado Ander Garitacelaya graduated in
lizentziatua da EHUn eta Irakas­ en Bellas Artes por la UPV y Máster Fine Arts at the UPV and has a Mas-
lekorako Formakuntza Masterra en Formación del Profesorado por la ter’s in Teacher Training by VIU. He
burutu zuen VIUn. Grafika lantzen VIU. Trabaja la gráfica, centrando su focuses on visual art, specifically on
du, bere produkzioa marrazkia eta producción en el dibujo y el grabado, drawing and engraving, and other
grabatua, eta nobela grafikoa beza- y otros campos como la novela grá- fields such as graphic novels; in 2018
lako eremu­etan ardaztuz; 2018. ur- fica; en 2018 disfruta la Beca de Co- he received a collaboration grant
tean BilbaoArteko Kolaborazio beka laboración de Bilbaoarte. Destaca su from BilbaoArte.
jaso­tzen du. Azpimarragarriak dira participación en exposiciones colec- He has participated in collective ex-
Open Portfolio 2018, Nazioarteko tivas como la “Open Portfolio” 2018, hibitions such as “Open Portfolio”
Grabatu Jaialdia (Bilbo, 2018) edo I del Festival Internacional de Graba- 2018, Festival Internacional de Gra-
Festival de la Mar (Castro Urdiales, do, (Bilbao, 2018), y en el I Festival de bado (Bilbao 2018) and Festival de la
2018) taldekako erakusketetan izan- la Mar (Castro Urdiales, 2018). Mar (Casto Urdiales 2018).
dako partaidetza.

59
La gran ola del monte Cerredo, 2018 Invierno en el puerto, 2018 Metamorfosis, 2018 Ogoño duerme en Laga, 2018
Akuaforte eta urtinta Akuaforte eta urtinta Urtinta eta leungailua Akuaforte eta urtinta
Aguafuerte y aguatinta Aguafuerte y aguatinta Aguatinta y bruñidor Aguafuerte y aguatinta
29 x 41 cm 29 x 41 cm 22,5 x 29 cm 20 x 41,5 cm
Leticia Gaspar García
Bilbao, 1982

Eszenen eraldaketa eta lanketak ikus- La transformación y la elaboración de The transformation and production of
lea mundu ilun batean integratzen escenas integran al espectador en un scenes integrate the audience into a
dute, orainari erregutzen dion ames- mundo oscuro, pesadilla postapoca- dark world, a post-apocalyptic night-
gaizto postapokaliptikoa. Distopiaren líptica que apela al presente. Lugares mare that calls for the present. Places
eszenaratzea baino egungo histo- que lejos de ser escenificación de la that, far from being a dramatization
riaren isla diren lekuak. Zalantzazkoa, distopía, son reflejo de la historia pre- of dystopia, are reflections of current
eta era berean misterioz beteriko sente. Arquitecturas desoladas que history. Desolate architectures po-
mundu batean ezartzen gaituzten nos posicionan en un mundo incier- sition us in a world that is uncertain
arkitektura mingarriak, non ahots to y a la vez lleno de misterio, en el and, at the same time, full of mystery.
kritikoak, nahiz eta orain aldenduak, que las voces críticas, aunque ahora In this world, critical voices, though
eraitsitako hormetan betikotzen di- ausentes, se perpetúan en los muros now absent, are preserved within
ren, hondakinen artean berpizteko derruidos, acaso con la esperanza de the ruined walls, maybe hoping to be
itxaropenarekin. Ez da gizakiaren renacer entre los escombros. No hay reborn from the rubble. There is no
arrastorik, nahiz eta honen aztarna rastro de presencia humana aunque trace of human presence although we
nabari dugun. Inor bizi ez den es- sí advertimos su huella. En estos es- do notice its footprint. In these aban-
pazio hauetan ez publizitateak eta pacios despoblados ni la publicidad ni doned spaces neither the advertisings
ez hormetako pintaketek ez dute las pintadas sobre los muros parecen nor the paintings on the walls seem to
inongo presentziarik antzematen, ez captar ninguna presencia, ni humana capture any presence, neither human
gizati­arra ez animalia —ikuslearena ni animal —salvo la del espectador—. nor animal —except for the viewer—.
izan ezik—. Logosa, antzinako grezia­ El logos, el razonamiento legado por Logos, a reasoning legacy of the An-
rrek utzitako arrazoibidea, gizarte los antiguos griegos, contrasta con cient Greeks, contrasts with the incon-
garaikideek erakusten duten hutsal- la inconsistencia que demuestran las sistency shown by contemporary so-
tasunarekin desberdintzen da. Pen­ sociedades contemporáneas. Somos cieties. We are heirs of humanist and
tsamendu filosofiko humanista eta herederos del pensamiento filosófico enlightened philosophical thought,
ilustratuaren oinordekoak gara nahiz humanista e ilustrado aunque nues- although our societies have moved
eta gure gizarteek neoliberalismo po- tras sociedades han derivado hacia towards political, economic, sexual
litiko, ekonomiko eta sexualerantz jo el neoliberalismo político, económico, neoliberalism. Fear is the econo­mic-
duten. Beldurra indargabetu eta erre- sexual. El miedo es la amenaza eco- political threat in a society that decays
pikatzen den diskurtso bat entzuten nómico-política en una sociedad que and listens to the same repetitive dis-
duen gizarte batean mehatxu ekono- decae y escucha el mismo discurso course. However, perhaps the logo is,
miko-politikoa da. Hala eta guztiz ere repetitivo. Con todo, quizá el logos after all, a glimpse of hope or just a
agian logosa itxaropenerako zirrikitu sea, después de todo, un resquicio de siren song in this dramaturgical sce-
bat edo soilik itsaslaminaren-kanta esperanza o simplemente un canto nario. There, global chronicles show
bat izango da, kronika globalek euren de sirena en este escenario drama- their dreamlike spaces where nature
espazio fantasmagorikoak erakusten túrgico en el que las crónicas globales seems to have started claiming part
dituzten dramagintzarako antzeztoki muestran sus espacios fantasmagó- of the space.
honetan, naturak espazioaren zati ricos, donde la naturaleza parece co-
bat berreskuratzen hasi dela dirudien menzar a reclamar parte del espacio.
lekuan.

Leticia Gaspar García doktoregaia Leticia Gaspar García es doctoranda Leticia Gaspar García is a PhD can-
da EHUn eta ikerketa talde batekin ko- por la UPV/EHU y colabora en un gru- didate at UPV/EHU and collaborates
laboratzen du, pinturarekin uztartzen po de investigación, actividades que in a research group, activities that
dituen jarduerak. BilbaoArte egoitza compagina con la pintura. Ha recibi- she combines with painting. She has
beka (2018) eta Bizkaiko Foru aldundi- do la beca de residente en BilbaoArte received residency grants from Bil-
ko beka (2015) jaso ditu, sari ezberdi- (2018) y la de la  Diputación Foral de baoArte (2018) and the Provincial
nekin batera: Cerveirako XX. Nazioar- Bizkaia (2015). Así como diferentes Council of Bizkaia (2015). She is also
teko arte biurtekoa (2018, eskuratze premios: XX Bienal internacional de the recipient of various awards: XX Bi-
saria); XLIX “Ciudad de Tomelloso” arte de Cerveira (2018 adquisición); enal internacional de arte de Cervei-
pintura eta marrazki lehiaketa (2017, XLIX Concurso de Pintura y Dibujo ra (2018); XLIX Painting and Drawing
eskuratze saria); 2017ko XLVIII Alcalá “Ciudad de Tomelloso” (2017 adquisi- Competition “Ciudad de Tomelloso”
Hiriko Arte Bisualen lehiaketako 1go ción); 1º Premio XLVIII Premio Ciudad (2018); 1st Prize XLVIII City of Alcalá
saria. de Alcalá Artes Visuales 2017. Visual Arts Award 2017.

63
Aurreko orria | Página anterior
Babel, 2018 Home, 2018 Lunaticus, 2018
Akrilikoa loneta gainean Akrilikoa loneta gainean Akrilikoa loneta gainean
Acrílico sobre loneta Acrílico sobre loneta Acrílico sobre loneta
70 x 150 cm 150 x 140 cm 150 x 140 cm
Oier Gil Zapirain
Irun, 1990
oiergil.com

Crossed By mugak oszilatzen duen Crossed By es un ejercicio de atrapar Crossed By is an act of trapping a
momentuan honen mugimendua el movimiento de la frontera cuando border’s movement when it oscil-
atzemateko ariketa bat da, hau ma- esta oscila y apresarla en material lates, and of imprisoning it in sym-
terial sinboliko bezala harrapatuz. simbólico. Dos veces cada año, el 31 bolic material. Twice a year, at mid-
Urtean bi aldiz, urtarrilak 31 eta de enero y 31 de julio a medianoche, night on January 31st and July 31st,
uztailak 31ko gauerdietan, Faisaien la isla de los Faisanes cambia de ju- the island known as Pheasant Island
uharteak Espainia eta Frantziaren risdicción entre España y Francia. switches jurisdiction between Spain
artean jurisdikzioa aldatzen du. Bi- Este condominio, ubicado en el cen- and France. This condominium, loca-
dasoa ibaiaren erdian kokatzen den tro del río Bidasoa, es el único lugar ted in the middle of Bidasoa river, is
jabekidetza hau muga mugitu eta del mundo donde la línea de la fron- the only place in the world in which
honen ibilbidea urtero aldatzen den tera se mueve y cambia su trazado the border moves and switches its
munduko toki bakarra da. Crossed anualmente. El proyecto Crossed By outline annually. The project grabs
by proiektuak momentu honetaz ba- aprovecha este instante para cazar this chance and hunts and traps the
liatzen da muga atzeman eta hau ar- y encerrar la frontera en obras de border in works of contemporary art
tearen artikulazioaren bitartez arte arte contemporáneo a través de la through artistic articulation. During
garaikideko artelanen artean gil­ articulación artística. En la primera Oier Gil’s first action, the border
tzaperatzeko. Lehen ekintzan Oier acción, Oier Gil fue atravesado por went through the artist. He reached
Gil mugak gainditua izan zen. Inor la frontera. Alcanzó la inhabitada isla the uninhabited island by himself, on
bizi ez den uharte honetara bakarrik en solitario, en la helada medianoche a freezing night on January 31st, at
heldu zen urtarrilak 31ko gauerdi del 31 de enero para estar presente midnight, so as to be present at the
hotzean, jabekidetzak jurisdikzioa en el momento exacto en el que el exact moment in which the condo-
aldatzen duen momentu zehatzean condominio cambia de jurisdicción. minium changed jurisdiction. Being
bertan egoteko. Momentu jakin Estando en la isla de los Faisanes en on Pheasant Island at that specific
horretan Faisaien uhartean zegoe- ese momento concreto, en vez de time, Gil did not cross the border;
la, Gilek muga gainditu beharrean, Gil cruzar la frontera, fue la frontera instead, the border went through
muga izan zen mugitzerakoan ar- quien al moverse atravesó al artista. him as it moved. The second work
tista gainditu zuena. Bigarren arte- La segunda obra atrapa la oscila- traps the oscillation of the border-
lanak mugako linearen oszilazioa ción de la línea fronteriza mediante line though photography. Opening
argazkiaren bitartez atzematen du, la fotografía. Abriendo el obturador the camera shutter when the island
uhartea oraindik Frantziako jabe­ cuando la isla pertenecía a Francia y belonged to France and shutting it
tza zuela obturadorea zabalduz eta cerrándola cuando esta pasó a ser when it becomes Spain, the snaps-
Espainiako jabetza izatera pasa zen España, la captura fotográfica ence- hot trapped the movement of the
momentuan hau itxiz. Argazkiak rró el movimiento de la línea fronte- borderline inside the camera’s me-
mugaren mugimenduan kameraren riza en la tarjeta de memoria de la cá- mory card. In the project’s third and
memoria txartelean harrapatu zuen. mara. En la tercera y última obra del last piece, a cross-border material
Proiektuaren hirugarren eta azken proyecto, se creó una materia trans- was created, turning the borderline
lanean, mugen arteko materia bat fronteriza, convirtiendo en físico la from symbolic into physical, which
sortu zen, mugaren linea sinbolikoa símbolica línea de la frontera que el the artist locked inside pellets by
fisiko bihurtu eta artistak prozedura artista encerró en pellet mediante un means of an industrial process.
industrial baten bitartez pellet ba- procedimiento industrial.
tean gorde zuena.

Oier Gil Zapirain Arte Ederretan Oier Gil Zapirain Es licenciado en Oier Gil Zapirain holds a bachelor’s
Lizentziatua da EHUan eta Pompeu Bellas Artes por la UPV/EHU y máster degree in Fine Art by the Univer-
Fabra Unibertsitateko Arte Digita- en Artes Digitales en la Univ. Pompeu sity of the Basque Country and an
len masterra burutu zuen. Artista Fabra. Artista crítico y conceptual, MA in Digital Art by Pompeu Fabra
kritikoa eta kontzeptuala, bideo eta trabaja con técnicas como el vídeo university. As a critical and concept
argazkiarekin lan egiten du. Azken y la fotografía. Últimamente centra artist, he works in media such as vi-
aldian mugen inguruko ikerke- su trabajo en la investigación acerca deo and photography. Recently he
tan ardaztu du bere lana. 2018an de las fronteras. Ha recibido la beca has been focusing his work on rese-
BilbaoArteko produkzio beka eta de producción de Bilbaoarte en 2018 arch around borders. He has been
2017ko Ribera beka jaso ditu. Bere y la beca Ribera 2017. Ha expuesto award­ed a 2018 BilbaoArte produc-
lana, besteak beste, Artium museoa, su trabajo en el museo Artium, TEA tion grant and 2017 Ribera grant.
TEA Tenerife espazio de las Artes, Tenerife espacio de las artes, Funda- He has exhibited his work at Artium
BBVA Fundazioa eta INJUVEko Ama- ción BBVA y la sala Amadís de INJUVE, museum, TEA Tenerife espacio de
dis aretoan erakutsia izan da. entre otros. las artes, BBVA Foundation and IN-
JUVE’s Amadís room, among others.

67
Borja Gómez Diez
Sestao, 1993

Esku azpian iltzatua daramat zure Llevo en el revés de la mano clava- I carry your name nailed in the back
izena, sakontasun biziz, inork ez do tu nombre, tan profundo que of my hand, so deep that it can no
dezake jada aditu. Han ba­rru- ya nadie puede oírlo. Allá al fondo longer be heard. There, at the bot-
barruan, kakanarru eta kontingen- pequeña y contingente juegas a ser tom small and contingent you play
te, posible izatera jolasten duzu. posible. with being possible.

Nire keinu traketsenetatik sartu Te cuelas por mis gestos más tor- You sneak in through my clumsiest
egiten zara, abisu eman barik. Ez- pes, sin dar aviso. En una especie gestures, without prior notice nor
jakintasunaren jakinean nolabait, de entender no entendiendo, te measure. And in a sort of under-
mugatzen zaitut libre izan zai- pongo límites para que seas libre: standing by not understanding, I set
tezen: Gaur adierazteari egiozu uko. Hoy debes renunciar a dar cuenta. the boundaries so that you can be
free: Today you must renounce giving
Ezbeharren ilunabarrean gertatu Todo ocurrió como por accidente account.
zen dena, onartezin zaidan aldea aquella noche. Se levantó una parte
altxatu zitzaizun jaiotzeko keinu inasumible de mí, mientras tú ibas That night everything happened as if
bezala egiten, pisua galtzen ze- liberándote del peso. Pude ver en- by chance. The hardest part of mine
nuen heinean. Orduantxe hasi zi- tonces como vuestras lenguas de to assume stood while you got rid of
ren dantzan bion suzko mingainak, llama se entrelazaban de la manera your weight. Then I was able to see
hildakoen iragatearen antzera. Ha- en que discurren los muertos. Lle- your flaming tongues ignited into
sierara heldu ginen. gamos al final desde donde empe- the dance of the dead. We arrived to
zamos. the end where we start from.
Nor naiz ni, ba, egiteko ala ez egi-
teko? Zurea da nire desordena- Quién soy yo, pues, para hacer o no Who am I to do or not? It was you
menduaren errua. Halakoa zara, hacer si fuiste tú quien hizo mi con- who made my nature wild. What
dena eskaintzen duzu. Guk beti ducta desordenada. ¿Qué te pensa- where you thinking? You are that
dena. Behin eta berriro. Gaia beti bas? Eres así, lo das todo. Nosotros way, you give it all. We, always all.
da berdina, zenbat aldiz eror dai- siempre todo. Una y otra vez. El Time and time again, the theme is
teke aingeru bat? Hauxe da, gu; es- tema es siempre el mismo, ¿cuán- always the same, how many times
timan zauria, urradura bat; holan tas veces cae un ángel? Es esto, lo does an angel fall? It is that, what
elkar ukitzea. nuestro; un sentimiento herido, un is ours; a wounded feeling, a tear;
desgarro; es tocarnos así. touching each other like this.
Zer duzu? Argi esan: bakarrik sen-
tizen zara mundu ulertuan. Jada ¿Que te pasa? Dímelo claro: te sien- What’s wrong? Say it clear: you feel
inor ez da zutaz oroitzen, tristezia tes sola en el mundo interpretado. lonely in the interpreted world. No
soilik. Ez al duzu inoiz bukatuko? Ya nadie se acuerda de ti, sólo la one remembers you any longer, but
tristeza. ¿No piensas acabar nunca? sadness. Will you ever end?
Hator! Su emadazu!
¡Ven! ¡Préndeme fuego! Come! Set me on fire!

Borja Gómez Diez Arte Ederretan Borja Gómez Diez graduado en Borja Gómez Diez graduated with
graduatua Euskal Herriko Uniber­ Arte por la Universidad del País honours in Fine Arts from the Uni-
tsitatean, Gradu Amaierako Sari Vasco, obtiene el Premio Extraor- versity of the Basque Country in
Berezia jaso zuen 2015ean. 2017an dinario de Fin de Carrera en 2015. 2015. In 2017 he finished his Mas-
Pintura Masterra bukatu zuen uni- En 2017 completa allí un Master en ter’s Degree in Painting and was a
bertsitate berean eta La Cour des Pintura y participa en el programa resident artist in La Cour des Arts,
Arts egoitza programan parte har- de residencias de La Cour des Arts Saint-Rémy-de-Provence. He has
tu zuen, Saint-Rémy-de-Provencen. en Saint-Rémy-de-Provence. Ha ex- shown his work in the solo exhibi-
Bere lana bakarka erakutsi du Ger- puesto su trabajo individualmente tion “DU-DA” in Elai-Alai, Gernika
nikako Elai-Alai aretoan “DU-DA” en la sala Elai-Alai de Gernika con (2017). He has also participated in
erakusketan (2017). Talde erakus- “DU-DA” en 2017. Ha participado en various collective exhibitions, such
keta aipagarrienen artean aurkitzen varias exposiciones colectivas, entre as “Iritziak” and “Saiaketak” cu-
dira: “Iritziak” eta “Saiaketak” Xabier las que destacan: “Iritziak” y “Saiake- rated by Xabier Sáenz de Gorbea
Sáenz de Gorbearen komisariotzaz, tak”, comisariadas por Xabier Sáenz respectively in Sanz Enea Kultur
Sanz Enea Kultur Etxean (Zarautz, de Gorbea en Sanz Enea Kultur Etxea, Etxea, (Zarautz, 2014), and Windsor
2014) eta Windsor Kulturgintzan (Bil- Zarautz y en Windsor Kulturgintza, Kulturgintza, (Bilbao, 2014); and
bao, 2014); eta “Oculta oculta dulce Bilbao (2014); y “Oculta oculta dulce “Oculta oculta dulce dulce ríe” in
dulce ríe” Naratan (Bilbao, 2018). dulce ríe” en Narata (2018). Narata (Bilbao, 2018).

71
Rakel Gómez Vázquez
Bilbao, 1982
rakelgomezvazquez.com

“Rojoultramar“ proiektuak india- El proyecto “Rojoultramar” toma The “Rojoultramar” project takes as
noen etxeetako palmerak hartzen como objeto de observación las its object of analysis the palm trees
ditu behaketa objektu moduan, palmeras de las casas indianas, un of the Indiano houses, a colonial
“picudo rojo“ esaten zaion intsek- símbolo colonial que está amena- symbol that is under threat by the
tuaren izurritea dela eta mehatxu- zado por el avance de la plaga del advance of the red weevil plague.
pean aurkitzen den sinbolo koloni- picudo rojo. Insecto originario del Originally from Southeast Asia and
ala. Intsektua Asiako hego-ekialdetik sudeste asiático, catalogado como labelled as an invasive species, the
dator, espezie inbaditzaile bezala ka- especie invasora y traído a España insect was brought to Spain at the
talogatua eta Espainiara inmobi- en la época del boom inmobiliario. time of the real estate boom. Look-
liarien“ boom“a deituriko garaian Buscando la conexión entre mi- ing for the connection between
ekarritakoa. Momentu historiko ez- graciones forzosas en momentos forced migrations in different his-
berdinetan nahitaezko migrazioen históricos distintos, exponemos un torical moments, we present a con-
arteko lotura bilatuz, neokolonialis- retrato contemporáneo de la neo- temporary portrait of Neo-colonial-
moaren deskribapen garaikide bat colonialidad. La vigencia de sím- ism. The validity of the symbols in
azaltzen da. Sinboloen iraunaldia bolos en el paisaje y su respuesta the landscape and its response to
paisaian eta kapitalismoaren jarrai- a las continuidades del capitalismo the continuities of capitalism serves
tutasunen aurrean duten erantzu- sirven para reflexionar sobre los to reflect on the new challenges
nek memoria, kultura eta identitate- nuevos retos a los que se enfrenta faced by the preservation of mem-
aren babesak aurre egin behar dien la preservación de la memoria, la ory, culture and identity. Maps,
erronka be­ rrien inguruan gogoeta cultura y la identidad. Mapas, es- drawings, documents, routes and
egiteko balio dute. Mapak, eskemak, quemas, documentos, rutas y estu- botanical studies demonstrate the
dokumentuak, ibilbideak edo ikerke- dios botánicos significan el comple- complex design of a non-linear nar-
ta botanikoek lineala ez den histo- jo diseño de un relato no lineal de la rative of history, and this outlines
riaren kontakizun konplexu baten di- Historia desde el que esbozar una a re-reading of this threat. The ac-
seinua adierazten dute, mehatxuaren relectura de esta amenaza. El archi- cumulated visual archive becomes
irakurketa berri baten zirriborroa vo visual acumulado se convierte a material for visual investigation
egiteko abiapuntua. Pilatutako en material para una investigación from cyanotype, an analogue pho-
artxibo bisuala zianotipiatik ikerketa plástica desde la cianotipia, técnica tography technique, which is linked
plastikorako material bilakatzen da, de fotografía analógica que se vin- to the project in two directions: his-
proiektuarekin bi norabidetan lotzen cula al proyecto en dos direcciones: torically, being a nineteenth centu-
den argazkilaritza teknika analogi- históricamente, al tratarse de una ry technique, period of the Indiano
koa: historikoki, teknika hemeretzi- técnica decimonónica, época del migration movement, and symbol-
garren mendekoa izanik, indianoen movimiento migratorio indiano, y ically, through its intense ultrama-
migrazio-mugimenduen garaia, eta simbólicamente, a través de su in- rine colour, to migratory and com-
sinbolikoki, migrazio eta komertzio tenso color azul ultramar, a los pro- mercial processes.
prozesuena, honen ultramar urdi- cesos migratorios y comerciales.
naren kolore biziaren bitartez.

Rakel Gómez Vázquez Arte Ederre- Rakel Gómez Vázquez es licen- Rakel Gómez Vázquez has a Bache-
tan lizentziatua da eta INCREARTE ciada en Bellas Artes y Master en lor’s Degree in Fine Arts and a Mas-
Masterra burutu zuen EHUan. Bere INCREARTE por la UPV/EHU. Ha ter’s Degree in Research and Cre-
formakuntza Florentziako Academia completado su formación en la ation (INCREARTE) from UPV/EHU.
de Belli Arti eta Buenos Airesko Di Academia de Belli Arti de Florencia She has completed her training in
Tella Unibertsitatean osatu du. Gaur y la Universidad Di Tella de Buenos la Academia de Belli Arti of Florence
egun bere doktore tesia idazten ari Aires. Actualmente está escribien- and la Universidad Di Tella, Buenos
da EHUan eta bertan irakaslea da. do su tesis doctoral y es profesora Aires. Currently, she is writing her
Sorkuntza beka eta sari ezberdinak en la UPV/EHU. Ha recibido be- PhD thesis and is a lecturer at the
lortu ditu: Bizkaiko Foru Aldundiko cas y premios a la creación como: UPV/EHU. She has received grants
arte plastikoen beka, Eremuak edo Beca de artes plásticas Diputación and awards to creativity such as
Etxepare. Bere produkzioak sor- foral de Bizkaia, Eremuak o Etxe- Visual Arts Grant from the Region-
kuntza ikerketa bezala ulertzen du pare. Su producción entiende la al Council of Bizkaia, Eremuak and
eta hedatzen den dokumentazio creación como investigación y se Etxepare. Her production considers
baten moduan artikulatzen da. Pai- articula como una documentación creation as research, and it is artic-
saia kultura eratze baten modura expandida. Explora el paisaje como ulated as extended documentation.
esploratzen du, memoria eta identi- construcción cultural, que retrata She explores the landscape as a
tatearen arazo politiko eta sozialak problemáticas político-sociales de cultural construction that portrays
irudikatzen dituena. memoria e identidad. socio-political problems of memory
and identity.
75
Laborategi-mahaia, instalazioa. 240 x 90 cm. Open Studio 2018 Mesa laboratorio, instalación. 240 x 90 cm. Open studio 2018
Zianotipia froga-liburua, ohar eta marrazki koadernoak, artxiboen dokumentazioa eta behaketarako objektuak Libro de pruebas de cianotipias, cuadernos de notas y dibujos, documentación de archivos y objetos de observación
Indianoen argazki eta negatiboak eta “picudo rojo” larven kapuluak metamorfosiaren ostean eklosionatuak Fotografias y negativos de indianos, capullos de larvas de picudo rojo eclosionados tras la metamorfosis
Raúl Hevia
Oviedo, 1965

Pinturaren istorio bat Bilbon 8 ba­ Una historia de la pintura en Bilbao a A history of paint in Bilbao across 8
rruti, 39 auzo, 872 kale, 6 hilabete, través de 8 distritos, 39 barrios, 872 districts, 39 neighbourhoods, 872
artxibo 1, 2 hanka eta mapa 1en bi- calles, 6 meses, 1 archivo, 2 piernas y streets, 6 months, 1 archive, 2 legs
dez artistak Bilboko kaleen ba­rrena 1 mapa es el título explícito y claro and 1 map is the clear, explicit title
dabilen bitartean egiten duen kon- de un relato que se realiza a medi- given to a story shaped as the art-
takizunaren titulu esplizitu eta ar- da que el artista va recorriendo las ist walks around the streets of the
gia da. Planoa eskuan duela, ba- calles de la ciudad de Bilbao, plano city of Bilbao, map in hand, one by
nan banan, barrutiz barruti, auzoz en mano, una a una, distrito a dis- one, district by district, neighbour-
auzo, eta pintatutako eraikuntzen trito, barrio a barrio, y recogiendo hood by neighbourhood. The artist
kolore laginak jasoz, kalean bertan, muestras de color de los edificios gathers colour samples from the
lehenik ibilbide horretatik artxibo pintados, a pie de calle, para ela- painted buildings at street level,
zehatz bat garatu eta jarraian hi- borar desde ese itinerario un archi- primarily to produce a comprehen-
riaren mapa kromatiko bat sortuz. vo exhaustivo primero y luego un sive archive from that path. Then a
Bide batez, ibilbidea eta ibiltzearen mapa cromático de toda la ciudad chromatic map of the whole city is
ekintza bera hiriaren inguruko iker- y plantear, de paso, el recorrido created while he reflects on the act
keta bat gordetzen duen joko baten y el acto de andar como un juego of walking as a game with a certain
moduan, hiria ikusteko, bisitatzeko detrás del que se encuentra una background: the research of the
edo turistikoa den inguru bezala, investigación sobre la ciudad como city as a “lookable”, visitable, tour-
souvenir, objektu bisual edo iru- entorno mirable, visitable, turístico istic environment, able to turn into
di batean bihurgarria. Guzti ibili y susceptible de convertirse en sou- souvenir, visual object or image. A
eta begiratutako hiria. Istorio hau venir, en objeto visual o en imagen. city is walked and seen whole. This
Bilboko hiriaren 2018ko istorio ez- Una ciudad andada entera y vista story is a precise but different his-
berdin naiz zehatza da, zenbaki eta entera. Esta historia es una historia tory of the city of Bilbao in 2018,
kolore bitartez kontatutakoa, zienti- de la ciudad de Bilbao en 2018 rigu- which is told in numbers and col-
fikoa, egiazkoa eta era berean be­ rosa pero diferente, contada en nú- ours, organized in groups whose
rriz ibiliaz antola daitekeen tipolo- meros y en colores, organizada en typology is scientific, accurate, and
gia duten taldetan eratua. Ibiltzean grupos cuya tipología es científica, at the same time, capable of being
dago gakoa. veraz y al mismo tiempo suscepti- reorganized once you start walking
ble de reorganizarse a medida que again. Walking is the key.
se vuelva a andar. Andar es la clave.

Raúl Hevia DEA tituluduna da Ar- Raúl Hevia es DEA en Historia del Raúl Hevia has a MAS degree in
tearen Historian Oviedoko Uniber­ Arte por la Universidad de Oviedo. History of Art from the University of
tsitatean. Argazkia, instalazioa edo Trabaja con distintas disciplinas Oviedo. He works in different disci-
liburua bezalako diziplinetan lan como la fotografía, la instalación plines such as photography, instal-
egiten du, kutsatu eta, nahi ala ez o el libro, donde investiga los me- lation, and bookmaking, in which
edo jakin ala ez, guztiok itxura ber- canismos de reproducción y de re- he researches the reproduction
dina edukitzea bultzatzen gaituz- petición que nos contaminan y que and repetition mechanisms that
ten erreprodukzio eta errepikapen hacen que todos nos parezcamos contaminate us and make us all
mekanismoak ikertzen ditu. Azken tanto, lo queramos o no, lo sepa- look alike, whether we like it or not,
urtetan artista egoiliarra izan da mos o no. En los últimos años ha whether we know it or not. In re-
Lisboako Carpe Diem, Santander- sido artista en residencia en Carpe cent years, he has been artist in res-
ko Cabo Mayor Arte Zentroan eta Diem, Lisboa, Centro de Arte Cabo idence at Carpe Diem, Lisbon; Cen-
1646en, Hagan. Inoiz ez du maita- Mayor, Santander y en 1646, en La tro de Arte Cabo Mayor, Santander
sun handia sentitzen ez duen ezer Haya. No realiza nunca nada por lo and at 1646, in The Hague. He never
egiten. que no sienta un gran afecto. makes anything he does not feel a
deep affection for.

79
Una historia de la pintura en Bilbao a través de 8 distritos,­
39 barrios, 872 calles, 6 meses, 1 archivo, 2 piernas y 1 mapa, 2018
Instalazioa, argazkia eta mapa | Instalación, fotografía y mapa
Neurri aldakorrak | Medidas variables
Arrate Hidalgo
Bilbao, 1987

Babel-18 hizkuntza ez-hegemonikoen Babel-18 es un ejercicio de ciencia Babel-18 is a science fiction exercise
biziraupena espazio-esplorazio etor- ficción ideado inicialmente como devised initially as proof of the sur-
kizun batean frogatzeko asmoz bu- demostración de la supervivencia vival of non-hegemonic languages​​
ruratuako zientzia fikzio-ariketa bat de lenguas no hegemónicas en un in a future of space exploration,
da, emozioak eta geopolitika korapi- futuro de exploración espacial y de- which eventually became an artifact
latzen dituzten hariak agerian jartzen venido artefacto visibilizador de los rendering visible the threads that
dituen tramankulu bilakatua. Samu- hilos que entrelazan lo emocional y intertwine the emotional and the
el Delany idazle estatubatuarraren lo geopolítico. Inspirada por la nove- geopolitical. Inspired by Babel-17, a
Babel-17 eleberritik sortzen da ideia: la Babel-17 del autor clave estadou- novel by key US author Samuel De-
1966an Delanyk etorkizun urruti bat nidense Samuel Delany, que en 1966 lany, who in 1966 imagined a distant
asmatu zuen zeinean pertsonaiek imaginó un futuro lejano en el que future in which the characters spoke
euskaraz egiten duten arrisku mi- los personajes hablaban euskera du- Basque during missions, the artist
sioetan. Honek inspiratua, artista rante misiones de riesgo, la artista se uses the structure of the museum
museoaren egitura tradizionalaz ba- sirve de la estructura tradicional del to create fictions around objects
liatzen da fizkzioak osatzeko biharko museo para urdir ficciones alrededor produced today as the remains of
aztarnak izango balira bezala ekoiz­ de objetos fabricados hoy como res- tomorrow.
tuta dauden objektuen inguruan. tos del mañana. Thus, a methacrylate intervened by
Beraz, BilbaoArteko kideek marratu- Así, un metacrilato intervenido por fellow BilbaoArte residents is ac-
tako metakrilato bat Bilbo-Marte ferry sus compañeros de BilbaoArte es tually the vandalised mirror from
baten komuneko ispilu hondatuta da; en realidad el castigado espejo del a Bilbao-Mars ferry sink, while the
beste plastiko arrosa Zorrotzaurretik lavabo de un ferry Bilbao-Marte, fluorescent pink plastic are access
Asteroide Gerrikora lekuz aldatu den mientras que el rosa fluorescente cards to a heavy metal factory that
metal astun lantegi baten sartze txar- son tarjetas de acceso a una fábrica moved from Zorrozaurre to the As-
telak dira; edo kasete batzuek orbi- de metales pesados que pasó de Zo- teroid Belt, or cassette tapes cap-
tan dagoen zinemagile somali baten rrozaurre al Cinturón de Asteroides, ture a day in the life of a Somali film-
eguneroko bizitza daramate, bere o unas cintas de cassette recogen un maker in orbit whose voice has been
familiak Lurran bergrabatuak. día en la vida de un cineasta somalí ­re-recorded by his family on Earth.
Objektu bakoitzaren atzean badago en órbita cuya voz ha regrabado su Behind each object there is a collab-
kolaborazio-prozesu bat, bai itxuran familia en Tierra. orative process in form and content
bai funtsan, artistaren eta berari ger- Detrás de cada objeto se halla un between the artist and different
tu diren hiztunen artean. Prozesu proceso colaborativo en forma y speakers close to her, during which
honen heinean hainbat galdera egin fondo entre la artista y diferentes questions were raised about the lan-
zituzten; hots, hizkuntza eta bere hablantes cercanos a ella, durante el guage and its purity, typing in times
purutasuna, mekanografia internet cual se plantearon cuestiones sobre of the Internet, the erosion of the
garaian, nazio-estatuaren gainbehe- la lengua y su pureza, la mecanogra- nation-state and transnationalism.
ra eta transnazionalismoa. Honela, fía en tiempos de internet, la erosión The exposed artifacts —of obvious
ikusgai jarrita dauden artefaktuak de la nación-estado y el transnacio- television and kitsch influences—
—telebista eta kitschen eraginak nalismo. Los artefactos expuestos become in this way inverted time
azaltzen dituztenak— alderantzizko —de obvias influencias televisivas y capsules in which the artist and her
denbora-kapsula bilakatzen dira, kitsch— se convierten de este modo collaborators deposit memories and
zein­etan artistak eta bere kolabo- en cápsulas del tiempo invertidas en other symbolic “Easter eggs” capa-
ratzaileek oroipenak uzten dituzten, las que la artista y sus colaboradores ble of contaminating the future to
baita haien neurrietara etorkizuna depositan recuerdos y otros simbóli- their measure.
kutsatzeko gaitasuna daukaten bes­ cos “huevos de pascua” capaces de
te easter egg sinbolikoak ere. contaminar el futuro a su medida.

Arrate Hidalgok ingeles filologia Arrate Hidalgo estudió filología in- Arrate Hidalgo studied English phi-
ikasi zuen Deustuko Unibertsitatean glesa en la Universidad de Deusto y lology at the University of Deusto
eta Erdi-Aroko literaturan espezializa- se especializó en literatura medieval and specialized in Medieval literature
tu zen Leedsen. 2014. urtetik zientzia en la Universidad de Leeds. Desde at the University of Leeds. Since 2014,
fikzio feminista argitaratzen du. Itzul- 2014 es editora de ciencia ficción fe- she has been a feminist science fic-
tzaile, idazle eta kultura-kudeatzaile minista y dedica su tiempo como tra- tion editor and she devotes her time
gisa, pentsaera espekulatiboa sustat- ductora, escritora y gestora cultural a as a translator, freelance writer, and
zen du askapenarekiko tresnatzat. promover el pensamiento especula- cultural manager to promote specu-
Bere lehenengo arte erakusketa Bil- tivo como herramienta para la libera- lative thinking as a tool for liberation.
baoArteko Ateak Zabalik 2018 da. ción. La jornada de Puertas Abiertas BilbaoArte Open Doors 2018 is her
2018 de BilbaoArte es su primera ex- first art exhibition.
posición artística.

83

The Eye spoke something ominous. Ordi-
narily the corporate could only converse
with the discorporate—and remember the
conversation—over special equipment.
Rydra solved the problem by immediately
translating whatever they spoke to her into
Basque before the weak synapses broke.
Though the original words were lost, the
translation remained: Those broken cir-
cuit plates weren’t your imagination, was
the gist of the Basque she retained.
[…]
Under the arch the Baron and Baroness
waited for her. As the Baroness took her
arm, the chamber orchestra on the dais fell
to their instruments.
“Come, we’re down this way.”
She kept near the puffy matron through
the people milling about the serpentine
table that curved and twisted back on it-
self.
“We’re over there.”
And the Basque message: Captain, on
your transcriber, something’s coming over
back on the ship. The small explosion in
her mind stopped her.
“Babel-17!”
The Baron turned to her. “Yes, Captain
Wong?” She watched uncertainty score
tense lines on his face.
“Is there any place in the yards with par-
ticularly important materials or research
going on that might be unguarded now?”


Samuel R. Delany, Babel-17 (1966)

Goian | Arriba Behean | Abajo


MEFESA metalurgikaren bulegoen Laserrez grabatu eta ebakitako
pantaila-argazkia (Google Maps) | metakrilatoa | Metacrilato grabado y Kasete zintak, DYMO etiketak |
Captura de pantalla de las oficinas de cortado al láser Cintas de cassette, etiquetas DYMO
la metalúrgica MEFESA (Google Maps) 45 x 85 mm 109 x 70 x 17 mm
Jorge Isla
Huesca, 1992
jorgeisla.com

“Blanco de España” tradizionalki “Blanco de España” es un mate- “Blanco de España” is a material tra-
pintura artistikoan erabilitako mate- rial empleado tradicionalmente en ditionally used in artistic painting.
rial bat da. Gaur egun, daukan balio pintura artística. En la actualidad, Currently, due to its limited materi-
eskasagatik, eraikuntzako langileek debido a su escaso valor material, al value, it is used by construction
erabilia da kaleko ibiltariek lanean es utilizado por los trabajadores de workers to prevent pedestrians
ari diren lokalaren barrualdea ikus la construcción para impedir que el from seeing inside of the premises
ez dezaten. Hau da, erreminta — viandante vea el interior del local en ­where­ they work. That is, it is used
piktoriko— moduan erabiltzen da el que trabajan. Es decir, se usa como as a —pictorial— tool on a visual de-
ikusmen dispositibo —erakusleiho— una herramienta —pictórica— sobre vice —a shop window— that works
baten gainean, era berean euskarria un dispositivo de visión —escapara- as a support.
dena. Inprobisatutako pintore honen te— que hace las veces de soporte. The gesture of this improvising
keinua lehen momentua balio artis­ El gesto de este improvisado pintor painter is the trigger for a project
tikorik ez duten sinbolo hauei balio es el detonante de un proyecto que that arises from an interest in en-
hau ematearen interesetik sortzen surge del interés por dotar a estos dowing these symbols with the
den proiektuaren abiapuntua da. símbolos del valor artístico del que artistic value they lack in their orig-
Argazkilaritzaren praktikatik, ready­- carecen en su momento primigenio. inal state. Through photographic
-made bat izango balitz bezala, A través de la práctica fotográfica, practice, as if it were a ready-made,
«pintore-­langile» honen teknika erre- como si de un ready-made se tratara, the artist produces a «painter-work-
produzitzen du, artearen historia­ reproduzco la técnica de ese «pintor- er» technique, creating a link with
rekin loturak sortuz, amerikar es- trabajador», creando vínculos con la the history of art, appropriating a
presionismo abstraktuaren keinu historia del arte, apropiándome de gesture as characteristic as that of
bereizgarri batez jabetuz. un gesto tan característico como es American abstract expressionism.
Ekintza honen bitartez, interes artis- el del expresionismo abstracto ame- By means of this intervention, which
tikorik ez duena, langileak hauteman ricano. lacks artistic concerns, the worker
daitekeenaren muga bat sortzen Mediante esta intervención, que ca- creates a perceptive border by cen-
du, lokalaren barruan aurkitzen den rece de inquietud artística, el opera- soring the reality that is found inside
erre­alitatea zentsuratuz. Momentu rio crea una frontera perceptiva cen- the establishment. From that mo-
honetatik aurrera, oinezkoen ikus- surando la realidad que se encuentra ment on, the pedestrians’ vision is
mena mugatzen da, establezimen- en el interior del local. A partir de ese limited. This cancels the perception
duaren ba­rrualdeko pertzepzioa momento, la visión de los peatones, of the establishment’s interior by a
deu­seztatuz komunikaziorako xe- se ve limitada, cancelando la percep- stroke that lacks any communica-
derik ez duen trazu baten bitartez, ción del interior del establecimiento tive intention despite suggesting a
nahiz eta keinu abstraktu baten bi- en reforma mediante un trazo que new reality through an abstract ges-
tartez errealitate berri bat proposa­ carece de cualquier pretensión co- ture that questions the idea of rep-
tzen duen, errepresentazioaren ideia municativa, pese a que propone una resentation as impossibility.
ezintasun bezala zalantzan jarriz. nueva realidad a través de una gesto
abstracto, cuestionando la idea de
representación como imposibilidad.

Jorge Isla. Ikus-entzunezko komu- Jorge Isla. Graduado en Comunica- Jorge Isla graduated in Audiovisual
nikazioa graduatua eta Arte Produk- ción Audiovisual y Máster en Produc- Communication and has a Master’s
zioan Masterra (UPV). Besteak beste, ción Artística por la UPV. Ha recibido, degree in Artistic Production from
VEGAP beka eta MECDri esker Parisko entre otras, las becas VEGAP y la resi- the UPV. He has received, among
College d’Espagne arte egoitza lortu dencia en el College d’Espagne à Paris others, the VEGAP grants, residence
ditu. Bere lana bakarka Valentziako gracias al MECD. Su obra ha sido ex- in el College d’Espagne in Paris
Naturaren Historia Museoan, Photo- puesta de forma individual en el Mu- thanks to MECD. His work has been
españa, Kir Royal Gallery, Kordobako seo de Historia Natural de Valencia, exhibited individually in el Museo de
XV. Argazkilaritza biurtekoa, Antonio en Photoespaña, en Kir Royal Gallery, Historia Natural de Valencia, in Pho-
Puyó galeria eta CentroCentro Cibele- en la XV Bienal de Fotografía de Cór- toespaña, in Kir Royal Gallery, in XV
sen erakutsia izan da, hainbat taldeka- doba, en la Galeria Antonia Puyó y en Photography Biennial of Córdoba, in
ko erakusketekin batera. ­CentroCentro Cibeles, además de di- la Galeria Antonia Puyó and in Cen-
versas muestras colectivas. troCentro Cibeles, in addition to vari-
ous collective exhibitions.

87
I/B “Blanco de España” seriekoa, 2018 S/T de la serie “Blanco de España”, 2018
Binilo eta artxibo paper gaineko inpresio digitala, pinu egurra eta “blanco de España”. Neurri aldakorrak. Impresión digital sobre papel archivo y vinilo, madera de pino y blanco de España. Medidas variables.
Christian Lagata
Jerez de la Frontera, 1986

Salir del surco al labrar la tierra. Salir del surco al labrar la tierra. Salir del surco al labrar la tierra.

“Etxe orratz baten bizitzaren bitar- “A través de la vida de un rascacie- “Throughout the life of a skyscrap-
tez gizarte bihozgabe eta bakarti los es posible describir el núcleo de er, it is possible to describe the core
baten muina deskribatu daiteke, una sociedad despiadada y desierta, of a ruthless and deserted society,
non pertsonak logela publikoetan donde las personas viven en dormi- in which people live in public bed-
bizi diren eta kanpoaldea hain kon- torios públicos y donde el exterior rooms and the outside is so hostile
trakoa izanik ahal duena ez dela es tan hostil que quien puede no that no one can leave the house,
inoiz etxetik ateratzen, eguneroko sale nunca de casa, delegando las delegating their daily needs onto
beharrak laguntzaileen esku utziz. necesidades cotidianas a auxiliares. assistants. Pleasure is sought only
Plazerra irudimenaren bidaietan El placer se busca únicamente en los in imaginary journeys, in the mental
soilik bilatzen da, drogek suspertu- viajes de la imaginación, en huidas escapes stimulated by drugs.” Viag-
tako ihes metaletan”. Viaggio al ter- mentales estimuladas por drogas.“ gio al termine della città, Leonardo
mine della città, Leonardo Lippolis, Viaggio al termine della città, Leonar- Lippolis, 2009
2009. do Lippolis, 2009 This project arises from the neces-
Proiektu hau inguruko errealitatea- Este proyecto surge bajo la necesi- sity to restore a more direct and
rekin harreman zuzen eta primitibo dad de recuperar una relación más primitive relationship with the sur-
bat errekuperatzeko beharrarekin directa y primitiva con la realidad rounding reality, where our own ex-
sortzen da, non gure esperientziak circundante, donde nuestras pro- periences become merchandise and
merkantzia bilakatu eta existentzia pias experiencias se convierten en in which existence is intermingled
kontsumo eta publizitate objektue- mercancía y en la que la existencia with the objects of consumption and
kin nahastua aurkitzen den. se encuentra entremezclada con los advertising.
Subjektuaren abandonuak eta oi- objetos de consumo y la publicidad. The abandonment of the subject
narrien ahultzeak plano etiko nahiz El abandono del sujeto y el debili- and the weakening of the principles
estetikoan gauzak erakusten dizki- tamiento de los principios quieren have meanings both on ethical and
gute, aribidean dagoen distopia decirnos cosas tanto en el plano aesthetic levels. We are aware of an
katastrofiko batekin jakitun garela, ético como en el estético, siendo ongoing catastrophic dystopia, in
kapital globalak sortutako honda- conscientes de una distopía catas- which the contemporary ruins pro-
kin garaikidea berehalakoa den trófica en curso, en la que las ruinas duced by the global capital are the
apokalipsi baten sinboloa delarik. contemporáneas producidas por el symbol of an inevitable apocalypse.
Gizakiak sortutako hondakinak, ez capital global es el símbolo de un The ruins are not produced by the
denborak. apocalipsis inminente. Ruinas pro- passing of time but by man.
Eszenaratze bat egitea da Laga- ducidas no por el paso del tiempo The artist’s interest is to create a
taren interesa, azken kurtsoan sino por el hombre. platform, an environment in which
egindako eta prozesuan dauden El interés de Lagata es llevar a cabo various works completed during the
hainbat lan biltzen dituen environ- una puesta en escena, un environ- last year and some in progress have
ment bat. Eguneroko bizitzaren ar- ment en el que tienen cabida varios a place. The aim is to generate a re-
tifizialtasuna eta esku-hartzearen trabajos realizados en el último cur- flection on the artificiality and medi-
inguruko gogoeta egiteko helburu- so y en proceso. Con el objetivo de atization of daily life, starting from
arekin, etxeko irudiaren eraikuntza- generar una reflexión sobre la artifi- the construction of an image of the
tik abiatuz, bizi dugun testuinguru cialidad y la mediatización de la vida home, in a post-media context as
post-mediatiko batean. cotidiana, a partir de la construcción the one we live in.
de una imagen del hogar, en un con-
texto post-mediático como el que vi-
vimos.

Christian Lagata. A SECASen, Ar- Christian Lagata Seleccionado en Christian Lagata was selected for A
tistas Andaluces de Ahora, CAAC A SECAS. Artistas Andaluces de Aho- SECAS, Artistas Andaluces de Ahora,
eta Luis Adelantadoko XIX CALLen ra, CAAC, en el XIX CALL de Luis Ade- CAAC; XIX CALL de Luis Adelantado,
hautatua eta 2015ko Iniciarten pro- lantado Valencia y ganador de una Valencia and he was awardedone
dukzio beka baten irabazlea. Mi­ de las becas de producción Iniciarte of the Iniciarte production grants
quel Casablancas 2018 saria, 20º Fo- 2015. Ha sido finalista del Premi Mi- in 2015. He has been a finalist of
toPres La Caixako bigarren edizioan quel Casablancas 2018, de la segun- Premi Miquel Casablancas 2018, of
eta PhotoEspaña 2016an finalista da edición del 20º FotoPres La Caixa the second edition of 20th FotoPres
izan da, azken honetan “Estatuko y de PhotoEspaña 2016 “Mejor libro La Caixa and of PhotoEspaña 2016
argazkilaritza liburu hoberena“. de fotografía nacional”. “Best national photography book.”

91
Salir del surco al labrar la tierra, 2018 Salir del surco al labrar la tierra, 2018
Egurra, berreskuraturiko materialak, hormigoia, esmaltea, metakrilatoa, metalak eta biniloa Madera, materiales recuperados, hormigón, esmalte, metacrilato, metales y vinilo
Neurri aldakorrak Medidas variables
Lusaba
Torrelavega, 1995

“Confesión de Huida” inguratzen “Confesión de Huida” es resultado “Confesión de Huida” is the re-
gaituen munduarekiko gogoeta de la reflexión desde lo sensible y sult of a reflection upon the world
baten emaitza da, sentsibilitatez eta emocional del mundo que nos ro- around us, rooted in sensibility and
emozioz beteriko hausnarketarena. dea. Un mundo plagado de perso- emotions. This is a world brimming
Pertsona, toki eta elementu kalte- nas, lugares y elementos perjudi- with harmful people, places and el-
garriz beteriko mundua. Proiektu ciales. Con este proyecto, mediante ements. This project, which parts
honekin, artistaren bizipen per­ las vivencias personales de la artis- from the artist’s lived experience,
tsonalak profitatuz, artista beraren ta, conoceremos sus testimonios a reveals us her testimony through
lekukotasunaren berri izanen dugu través de un código artístico propio, the use of an artistic code of her
berezko kodigo artistiko batekin, buscando incentivar la reflexión en own, looking to promote reflection
min ematen gaituen horretaz alden- torno a la necesidad real de alejarse around the very real need to dis-
du eta hazteko aukera ematen gai- de lo que nos hiere y lo importante tance ourselves from what hurts us,
tuenerantz hurbiltzeko beharraren que es acercarse a lo que nos hace and around the importance of com-
gaineko gogoeta sustatzeko nahiaz. crecer. La génesis de este trabajo es ing nearer what helps us grow. The
Proiektu honen genesia emozio- un proceso de catarsis emocional, genesis of this project is a process
katarsi baten prozesua da, non na­ donde la narrativa organiza y re- of emotional catharsis, in which the
rratibak bizipenak antolatu eta be­ estructura sus experiencias. Surge artist’s experiences are organised
rregituratzen dituen. Modu honetara así de forma gráfica la mujer, don- and restructured by storytelling.
sortzen da era grafiko batean ema- de a través del hilo y la ilustración Thus emerges the visual shape of a
kumea, non haria eta ilustrazioaren la artista es cosida simbólicamente woman, in which the artist, by means
bitartez artista bera sinbolikoki josi mediante la figura femenina, reco- of thread and illustration, is sym-
egiten den emakumezkoaren figu- nociendo el coser como un proceso bolically sewn through the female
raren bidez. Hala, jostea prozesu me- mecánico-reflexivo, y el trazo táctil, shape. The artist recognises sewing
kaniko-erreflexibo legez aitortu egi­ propio del material textil, como na- as a mechanical-reflective process,
ten da, ukimen-trazua, ehun-gaiaren rrador de historias. Sus ilustraciones and the textile’s tactile strokes as
berezko ezaugarria dena, istorioaren nos muestran una doble simbolo- storytellers. Her illustrations show
narratzaile moduan identifikatzeaz gía implícita por el material usado, us a double set of symbols implicit
batera. Irudiek sinbologia bikoitza “las dos caras de la moneda”. Por in the material she uses—“two sides
adierazten dute inplizituki erabiltzen un lado, la convencional, la que se of the same coin”. On one hand,
den materiala dela medio, “txanpon comprende y se muestra. Por otro the conventional side, that which is
baten bi aldeak”. Bestalde, aldi be- lado, inevitable y paralelamente, se understood and displayed. On the
rean eta ezinbestean irakurgaitza construye un lenguaje ilegible, una other, inevitably and alongside the
den lengoaia sortzen da, sentitzen cara que representa todo aquello other, an illegible language is built,
eta ezkutatzen dugun horren erre­ que sentimos y ocultamos, quizá a side that represents all that we
presentazioa; egin nahi dugulako ez- porque queremos hacerlo, quizá feel and hide, perhaps on purpose,
kutatu, edo apika, ezkutatu oraindik porque aún no hemos aprendido or perhaps because we have not
ez dugulako ikasi hau zelan adierazi. a expresarlo. Lusaba da el mismo learned how to express it. Lusaba
Lusabak bi aldeei protagonismo bera protagonismo a ambas caras, tanto gives both sides equal importance,
ematen die, bai erakusketa formatu- en formato expositivo como en for- both in exhibition and book format,
an, bai liburu formatuan, pentsamen- mato libro, reflejando la distorsión mirroring the distortion of thought
duen distortsioa eta ha­ uen uler- de los pensamientos y el carácter de and the crucial importance of its
menak dakarren pisua islatuz. peso que tiene entenderlos. comprehension.

Lusaba (Lucía Sáiz Báez) Sorkuntza Lusaba (Lucía Sáiz Báez) es gradua- Lusaba (Lucía Sáiz Báez) is a Cre-
eta diseinuan graduatua da, Arte da en Creación y Diseño por la Facul- ation and Design graduate by the
Ederretako fakultatean, UPV/EHU-n. tad de Bellas Artes de la UPV/EHU. UPV/EHU’s School of Fine Art. Her
Bere lana testuaren bitartez jaiotzen Su trabajo nace con el texto y des- work originates in the text, from
da, zeinarekin material grafikoa de el cual genera material gráfico, which she produces visual mate-
sortzen duen, bai ilustrazio eran, bai tanto ilustrativo como fotográfico. rial in the forms of illustration an
fotografikoan. 2018. urtean Egoiliar Ha recibido la beca de residente en photography. She has been a 2018
beka jaso du BilbaoArteren eskutik. BilbaoArte en 2018. Además ha par- BilbaoArte resident artist. She has
Aldi berean, zenbait autoedizio azo- ticipado en diferentes ferias de auto- taken part in various self-publishing
ketan parte hartu izan du, ZAWP eta edición como las organizadas por el fairs held by organisations such as
BALA-k antolaturikoak. Publikazio ZAWP y BALA. También ha formado ZAWP and BALA. She has also been
ezberdinetan ere partaide izan da, parte de publicaciones como Flaman- part of publications such as Flaman-
Flamantes eta Afán Afán-en besteak tes y Afán Afán por HagoCosas. tes and Afán Afán by HagoCosas.
beste, HagoCosas-ek bultzaturikoak.
95
“Confesión de Huida”, 2018
Paper josia | Cosido en papel
29,7 x 42 cm
Pablo Marte
Cádiz, 1975
pablomarte.com

Franziska Gazeren benetako bizitza. La verdadera vida de Franziska Gaze The real life of Franziska Gaze

Antzerkiko bere lehen paperak Cuando comenzó a interpretar sus When she began to play her first
antzezten hasi zenean (duela ez primeros papeles en teatro (de esto roles in theatre (not so long ago,
asko, hamar, hamabost urte) ez no hace tanto, diez, quince años) se ten, fifteen years ago) she thought
zen memorizatzeko gai sentitzen. creía incapaz de memorizar. Le suda- herself incapable of memorising.
Besapeetatik izerditzen zuen. Bene- ban las axilas. Era un temor en toda Her armpits were sweating. It was
tako beldur bat. Nola ezarri antzez- regla. ¿Cómo podría plantarse en un a ­full-fledged fear. How could she
tokian, edo pertsona multzo baten escenario, o delante de un corro de stand on a stage, or in front of a cir-
aurrean, eta ikasitako testua erraz- personas, y repetir con inolvidable cle of people, and repeat with unfor-
tasun ahaztezin batekin errepikatu? sencillez el texto aprendido? Para gettable simplicity the text learned?
Beretzako perfekzioa errepikapen ella la perfección se encontraba en For her, perfection was found in an
zehatz eta doi batean aurkitzen zen. una siempre fiel y exacta repetición. always faithful and exact repetition.
Koma bat ere ez bidean utzi. Bere No dejarse ni siquiera una coma. Not to miss even a comma. Her in-
interpretazioak kristalezko kopa Su interpretación debía ser como la terpretation should be like the sug-
zabukatu ondoren ardoaren mal- insinuación de las lágrimas del vino gestion of the tears of a wine on the
koen aieruaren modukoa izan behar en el cristal de una copa tras ser ba- surface of a glass after it is tipped.
zuen. Aieru hau ez da idazten. Olio­ lanceada. Esta insinuación no se es- This suggestiom is not written. It is
tsua da. Piktorikoa. Irrist egiten du. cribe. Es oleosa. Pictórica. Se desliza. oily. Pictorial. It slides.

Kristala da. Hura. Es el cristal. Ella. It is glass. Her.

Aktore asko inprobisatzen jaki- Muchos actores se vanaglorian de Many actors brag about knowing
teaz harrotzen dira. Berak ez zuen saber improvisar. Ella no eligió el how to improvise. She did not choo-
antzerkia aukeratu inprobisatzen teatro para aprender a improvisar. se theatre to learn to improvise. She
ikasteko. Edozer gauza bezalakoa Quería poder ser igual a cualquier wanted to be like anything. Like all
izan nahi zuen. Gauza guztien berdi- cosa. A todas las cosas. Ella entendía things. She understood “the same”
na. Berak “berdintzat” era tradizio- “lo igual” de un modo tradicional: la in a traditional way: the mask be-
nal batean ulertzen zuen: eramaile máscara detrás de la que se esconde hind which a mere carrier hides.
soil bat ezkutatzen duen maskara. una mera portadora. Esto implicaba This implied a split. Consciousness
Honen bitan banatzea inplikatzen un desdoblamiento. La conciencia retreated to a place not spatially
du. Kontzientzia espazialki bertan ez se retiraba a un lugar espacialmen- present, while the present body was
dagoen toki batetara joaten zen, le- te no presente, mientras el cuerpo left in charge of the mask. Here ma-
kuan gelditzen zen gorputza maska- presente era dejado a cargo de la ybe she thought “we can love some-
raren esku gelditzen zelarik. Agian máscara. Aquí tal vez ella pensara thing intimately, precisely because
berak, momentu honetan, zera “podemos amar algo íntimamente, we do not have it or it is not there.”
pentsatzen zuen “zerbait barnetik precisamente porque no lo tenemos
maitatu dezakegu, zehazki ez dau- o no está”. In a way, she lives death in each per-
kagulako edo ez dagoelako.” formance.
De algún modo vive la muerte en
Nolabait heriotza funtzio bakoitzean cada función.
bizitzen da.

Pablo Marte artista, idazle eta Pablo Marte es artista, escritor e in- Pablo Marte is an artist and re-
ikertzailea da. Bere lana, besteak vestigador. Ha mostrado su trabajo searcher. He has shown his work
beste, Bilboko Arte Ederren Museoa, en contextos como el Museo de Be- in contexts such as Bilbao Fine Art
Zinebi jaialdia (Bilbo), O cineclube llas Artes de Bilbao, Festival Zinebi, Museum, Zinebi Festival, Cineclube
(Santiago de Compostela), HANGAR O cineclube (Santiago de Composte- (Santiago de Compostela), HANGAR
Centro de Investigação Artística (Lis- la), HANGAR Centro de Investigação Centro de Investigação Artistica
boa), Koldo Mitxelena (Donostia), Artística (Lisboa), Koldo Mitxelena, (Lisboa), Koldo Mitxelena, Azku-
Azkuna Zen­troa (Bilbo), Tabakalera Azkuna Zentroa, Tabakalera, Kadist na Zentroa, Tabakalera, Kadist Art
(Donostia), Kadist Art Foundation Art Foundation (París), CA2M (Mós- Foundation (Paris), CA2M (Mósto-
(París), CA2M (Mostoles, Madril), Ar- toles, Madrid), Artium, BAD (Festival les, Madrid), Artium, BAD Festival de
tium (Gasteiz), BAD jaialdia (Bilbo), de Teatro y Performance de Bilbao), Teatro y Performance (Bilbao), Ar-
Arteleku (Donostia) edo BilbaoArte Arteleku y la Fundación BilbaoArte, teleku, and BilbaoArte Foundation,
Fundazioan (Bilbo) erakutsia izan da. entre otros. among others.

99
Raquel Meyers
Cartagena, 1977

I’m here [for now]. I’m here [for now]. I’m here [for now].
Jag är här [nu iallafall]. Jag är här [nu iallafall]. Jag är här [nu iallafall].
[De momento] estoy aquí. [De momento] estoy aquí. [De momento] estoy aquí.

“Hedatutako mekanografia proiektu “Un proyecto de mecanografía ex- “An expanded typing project (KYBD-
bat (KYBDslöjd), bere esanahia gutxi pandida (KYBDslöjd) cuyo significado slöjd) whose significance can be de-
gorabehera ‘esku-trebetasuna tekla- podría definirse grosso modo como fined roughly as ‘manual skill with a
tu batekin’ bezala definitu daiteke, ‘destreza manual con un teclado’, keyboard’ that materialises the text
testuaren karaktereak eta teklatuko que materializa los caracteres de characters and the typing on a key-
pultsazioak pantailatik kanpora gau­ texto y las pulsaciones de teclado board beyond the screen and ques-
zatzen ditu eta teknologiarekin du- más allá de la pantalla y cuestiona tions our parasitic relationship with
gun harreman parasitoa zalantzan nuestra relación parasitaria con la technology. It is not a mere arbi-
jartzen du. Ez da asmaketa arbitrario tecnología. No es una mera inven- trary intervention. It is based on and
bat. Bere oinarri eta erreferentziak ción arbitraria. Tiene sus bases y re- refers to the typewriter, Concrete
idazteko makinan dauzka, poesia ferencias en la máquina de escribir, Poetry, Demoscene and Brutalism.
konkretua, demoszenea eta brutalis­ la poesía concreta, la demoscene y el The typewriter contributes to the
moa. Idazteko makinak gauzatzeare- brutalismo. La máquina de escribir execution, while poetry contributes
kin laguntzen du, poesiak sistemare- aporta la ejecución mientras que la to a system, a brutal language that
kin laguntzen duen bitartean, ikasi poesía contribuye con un sistema, should be learnt. The characters in
beharreko lengoaia basati bat. Com- un lenguaje brutal que debe apren- Commodore 64 (PETSCII) are used
modore 64ak (PESCII) hornitutako derse. Los caracteres provistos por el without ornament like concrete in
karaktereak edergarririk gabe erabil- Commodore 64 (PETSCII) se utilizan brutalist architecture, capturing the
tzen dira, arkitektura basatian hormi- sin adornos, como el hormigón en la spirit and the contradictions of its
goia bezala, espiritua eta bere garai­ arquitectura brutalista, capturando time. I belong to a generation which,
ko kontraesanak harrapatuz. Batez el espíritu y las contradicciones de above all, has been electrocuted by
ere teknologiekin elektrokutatu den su tiempo. Pertenezco a una genera- technologies. Irony and Cynicism
belaunaldi batekoa naiz. Ironiak eta ción que, sobre todo, se ha electrocu- seem to have taken us to a precar-
zinismoak ezegonkortasun, onarpen tado con las tecnologías. La ironía y ious state: acceptance and resigna-
eta etsipen egoera batetara eraman el cinismo parecen habernos llevado tion. The tyranny of easy to use and
gaituztela dirudi. Erabilera erraza eta a un estado de precariedad, acepta- immediate satisfaction are just de-
momentuko pozaren tiraniak zabor- ción y resignación. La tiranía del fácil terrence methods that are bringing
tegira eta aspergarritasunera gara- de usar y la satisfacción inmediata no us to the dump and to boredom. We
matzaten disuasio taktikak besterik son más que qué tácticas de disua- live in a digital era and no one is free
ez dira. Garai digitalean bizi gara eta sión que nos están llevando al verte- from paradoxes. The future is typed.
ez da paradoxa horietaz aske bizi den dero y al aburrimiento. Vivimos en la I’m here [for now], and that is what
inor. Etorkizuneko bizitza tekleatu era digital y no hay nadie que se le I have to say”.
egiten da. [Oraingoz] hemen nago, libre de las paradojas. La vida futura
eta hau da esan behar dudana”. se teclea. [De momento] estoy aquí, y
esto es lo que tengo que decir”.

Raquel Meyersek bere praktika he- Raquel Meyers define su prácti- Raquel Meyers defines her prac-
datutako mekanografia bezala de- ca como mecanografía expandida tice as expended typing (KYBDslö-
finitzen du (KYBDslöjd), lasaitasuna (KYBDslöjd) una fábula contempo- jd), a contemporary tale built out
eta ausarkeria nagusi diren karakte- ránea a golpe de caracteres y tec- of characters and technologies
re kolpe eta antzinako teknologien nologías del pasado donde reina la from the past in which calm and
alegia garaikide bat. Bere lana arte calma y la temeridad. Su trabajo ha boldness rule. Her work has been
zentro, galeria eta jaialdi ezberdine- sido mostrado en centros de arte, shown in art centres, galleries and
tan erakutsia izan da, besteak beste, galerías y festivales como Transme- festivals, such as Transmediale, LA-
Transmediale, LABoral, iMAL, Xpo diale, LABoral, iMAL, Xpo Gallery, Boral, Imal, Xpo Gallery, Liste Art
Gallery, Liste Art Fair Basel, La Casa Liste Art Fair Basel, La Casa encen- Fair Basel, La Casa encendida, FILE,
Encendida, FILE, CRUCE, Hek, The dida, FILE, CRUCE, HeK, The Wrong, CRUCE, HeK, The Wrong, Alt_Cph,
Wrong, ALT_Cph, LEV, MFRU, BEK, Alt_Cph, LEV, MFRU, BEK, Piksel, Le LEV, MFRU, BEK, Piksel, Le Shadok,
Piksel, Le Shadok, Musée L, Fylkin- Shadok, Musée L, Fylkingen, Galerie Musée L, Fylkingen, Galerie Charlot,
gen, Galerie Charlot, La Gaîté lyrique Charlot, La Gaîté lyrique, CAAC... La Gaîté lyrique, CAAC…
edo CAAC.

103
Trueno, 2018 I’m here [for now]. Jag är här [nu iallafall]. [De momento] estoy aquí, 2018
Commodore 64, TV CRT, LANDSCII (PETSCII mosaic on the Land) / Performance Arte-ikerketa, serigrafia | Investigación artística, serigrafía
Joan Morera Arbones
Vigo, 1984

“Conchita et nous” Frantziako emaku- “Conchita et nous” se aproxima a la “Conchita et nous” approaches the
me emigrante espainiarren historia- historia de las mujeres emigrantes history of the Spanish women mi-
ra hurbiltzen da, bereziki Parisen, 60 españolas en Francia, fundamen- grants in France, mainly in Paris,
eta 70. hamarkadetan. “Conchitas“ talmente en París, durante los años during the sixties and seventies.
edo bonne à tout faire deiturikoen sesenta y setenta. La curiosidad, a The curiosity, at times naïve, about
inguruan jakin-mina, batzuetan veces ingenua, sobre las llamadas the so-called “Conchitas” or bonne
inozoa, lan honen muina da. Proiektu Conchitas o bonne à tout faire es el à tout faire is the core of this work.
honek espainiar emigrazioan ema- núcleo de este trabajo. Este proyec- This project investigates the role of
kumearen papera eta honen irudika- to indaga sobre el papel de las mu- women in the Spanish migrations
penaren inguruan ikertzen du, jakin jeres en la emigración española y su and their representation by ques-
gabe, memoria eta historia beraren representación cuestionándose, sin tioning, unintentionally, its own con-
eraikuntza zalantzan jarriz. darnos cuenta, la propia construc- struction of memory and history.
Proiektu hau Parisko Colegio de ción de la memoria y de la historia. This project is the product of a resi-
España eta BilbaoArte Fundazioko Este proyecto es fruto de una resi- dency in Colegio de España in Paris
egoitzen emaitza da. Egoitza bate- dencia en el Colegio de España en and in BilbaoArte Foundation. Dur-
an garai historiko honekin lotuta- París y en la Fundación BilbaoArte. ing said residency, research and
ko agenteei egindako elkarrizketei Durante esa residencia se investigó work were done on interviews with
buruz ikertu eta lan egin zen (le- y se trabajó sobre entrevistas reali- agents connected to this historical
kukotasunak, historiagileak, sozio- zadas a agentes vinculados con este period (testimonies, historians, soci-
logoak,...), Frantziako hiriburuko periodo histórico (testimonios, histo- ologists, etc.). Besides, various types
ohizko auzo espainiarretan izaera riadores, sociólogas, etc.), así como of photographs are taken in the typi-
ezberdinetako argazkiak ere egin se realizaron fotografías de diversa cally Spanish neighbourhoods of the
ziren. Proiektu hau aurkezteko, bes- índole en los barrios típicamente es- French capital. To present this pro-
teak beste, argazki, ikus-entzunezko pañoles de la capital francesa. Para ject, the artist created a device com-
grabaketa, eskultura edo serigrafiez presentar este proyecto se utilizó un posed of photographs, audiovisual
osatutako gailu bat erabili zen. dispositivo compuesto por fotogra- recordings, sculptures, screen-print-
BilbaoArteko egoitza proiektuari ba- fías, grabaciones audiovisuales, es- ings, etc.
lizko gorputz eta itxura fisikoa ema- culturas, serigrafías, etc. The residency in BilbaoArte was
teko erabili da. Hau instalazio bate- La residencia en BilbaoArte se em- used to give the project a hypothet-
kin gauzatu zen, irudiak, eskulturak, pleó para darle un hipotético cuerpo ical body and physical presence.
soinuak edo elkarrizketen bitartez y presencia física al proyecto. Esto se This is materialized in an installation
gai berdinaren inguruko kontakizun materializó en una instalación me- through which the possible stores
posible guztiak aurkeztez direlarik, diante la cual se presentan (usando about the same topic are presented
errepresentazioaren izaera polie­ imágenes, esculturas, sonidos, entre- (using images, sculptures, sounds,
drikoa eta sakonki traketsa eta naifa vistas...) los posibles relatos sobre un interviews…). The representation of
den dokumentalista etnografiko mismo tema, poniendo en evidencia the polyhedral character and our
bat bezala jokatzen duen artista be- el carácter poliédrico de la represen- relationship with her is revealed
raren rolaren bitartez honekin du- tación y nuestra relación con ella a through the artist’s own role as a
gun harre­mana agerian jarriz. través del rol del propio “artista” que sort of deeply inept and naïve eth-
actúa como una suerte de documen- nographical documentarist.
talista etnográfico profundamente
torpe y naif.

Joan Morera Arbones Arte Ede­rretan Joan Morera Arbones es Doctor y Joan Morera Arbones is a Doctor
lizentziatua eta doktorea da. 2014. Licenciado en Bellas Artes. En el 2014, and Bachelor of Fine Arts. In 2014,
urtean Buenos Airesgo Museo de la realiza una estancia de investigación he enjoyed a research residency in
Emigración Gallega en la Argentina en Buenos Aires en el Museo de la Buenos Aires at Museo de la Em-
(MEGA) zentroan ikerketa egoitza bat Emigración Gallega en la Argentina igración Gallega en la Argentina
egin zuen. Honez gain Oberako (Ar- (MEGA). También realiza una resi- (MEGA). He also completed an ar-
gentina) “La Pinguela”-n ere egoitza dencia artística en la “La Pinguela”, tistic residency at “La Pinguela”, in
bat burutu zuen. 2017. urtean zehar en Oberá (Argentina). Durante el 2017 Oberá (Argentina). During 2017, he
MECDren FORMARTE bekari esker realiza una estancia en residencia en stayed at el Colegio de España in
Parisgo Colegio de Españan egoitza el Colegio de España en Paris con la Paris via a FORMARTE Grant from
bat burutzen du. Bestelako egoitze- beca FORMARTE del MECD. Además MECD. In addition to participating
tan parte-hartzeaz gain, besteak bes- de participar en otras residencia ha in other residencies, he has worked
te kultura instituzio eta arte galeria trabajado con diferentes instituciones with different cultural institutions,
ezberdinekin lan egin du. culturales, galerías de arte, etc. art galleries, etc.

107
Instalazioaren ikuspegi orokorra | Vista general de la instalación, 2018
Eskaiolazko eskulturak, egurrezko estruktura, argazkiak, serigrafiak, liburuak, audioa eta ikus-entzunezko dokumentazioa
Esculturas de escayola, estructura de madera, fotografías, serigrafías, libros, audio y documentación audiovisual
Aurreko Orrialdea | Página anterior Neurri aldakorrak | Medidas variables
Esperanza cantando, 2018 Blanco sobre blanco. ILUOAET Paris,
Argazki digitala Z/B, Inkjet inpresioa | Fotografía dígital B/N, typologies d´immeubles haussmanniens, 2018 Bois de Boulogne, 2018
Impresión chorro de tinta Serigrafia | Serigrafía Argazkia 35 mm Z/B, Inkjet inpresioa | Fotografía 35 mm B/N, impresión chorro de tinta
320 x 106,7 cm 29,7 x 42 cm 21 x 29,7 cm
Aitziber Olaskoaga Ajuria
Bilbao, 1980

Langile-klasearen parte diren eta ko- Frente al torrente de imágenes, pre- In opposition to the stream of hos-
lonizatutako herrialdeetatik datozen sentaciones y representaciones hos- tile images, presentations and rep-
arrazatutako pertsona migratzai- tiles de personas migrantes racializa- resentations of working class mi-
leen aurkako irudi, aurkezpen eta das pertenecientes a la clase obrera, grants of colour from colonized
irudikapen uholdearen aurrean, y provenientes de territorios coloni- territories, Dar Salam aims to create
Dar Salamek disidentzia eta desa- zados, Dar Salam pretende crear un a space of disagreement and dis-
dostasun espazio bat sortu nahi du. espacio de disidencia y discrepancia. crepancy. A gap in the exercise of
Ezagutzaren sorkuntza kontrolatzen Una brecha en el ejercicio de control controlling “otherness” that the in-
duten instituzio eta egiturek gorputz de la “otredad” que las instituciones y stitutions and structures in control
hauetan gauzatu duten “bestearen” estructuras que controlan la produc- of the production of knowledge have
kontrol ariketan pitzadura bat, sub- ción de conocimiento han ejercido so- exercised over these bodies, consid-
jektu pasiboak, antolatzeko, ekin edo bre estos cuerpos, considerados suje- ered as passive subjects, incapable of
ahots propioa edukitzeko gai ez di- tos pasivos, incapaces de organizarse, organising, acting or having a voice of
renak kontsideratuak. Proiektua Bil- actuar o tener voz propia. El proyecto their own. This project starts as an in-
baoArteko egoitza burutzen dudan arranca como una invitación que rea- vitation I extended to several people
bitartean San Franciskoko auzoan lizo a varias personas que conozco en that I met in the San Fransisco neigh-
ezagutzen ditudan hainbat pertso- el barrio bilbaíno de San Francisco y borhood during the months I’ve been
nei egiten diedan gonbidapenarekin que acaban de llegar a Bilbao desde a resident artist in BilbaoArte, and
hasten da, azken hilabeteetan Afrika- distintos países africanos en los últi- who have arrived in Bilbao from dif-
ko herrialde ezberdinetatik Bilbora mos meses. Mediante metodologías ferent African countries over the past
iritsi berri direnak. Nork bere burua basadas en la autorrepresentación few months. Through methodologies
irudikatu eta taldekako eztabaidetan y discusiones colectivas, los partici- based on self-representation and col-
oinarritutako metodologien bitartez, pantes utilizan cámaras de video y de lective discussions, participants use
parte-hartzaileek bideo kamerak usar y tirar de fotografía, para docu- video cameras and disposable pho-
eta erabili eta botatzeko argazki ka- mentar su día a día. tography cameras to document their
merak erabiltzen dituzte euren egu- Entendiendo el archivo como un dis- daily life.
nerokotasuna dokumentatzeko. positivo de gestión de memoria e Understanding the archive as a device
Artxiboa memoriaren kudeaketa inscripción de la historia, Dar Salam of memory and registration manage-
eta historiaren inskripziorako gailu se materializará en un archivo de ment of the history, Dar Salam will
bezala ulertuta, Dar Salam mundu consulta abierto a todo el mundo, así come into being as a consultation file
guztiarentzat eskuragarri dagoen como a futuras aportaciones y cola- open to everyone, as well as to future
kontsultarako artxibo bezala gauza- boraciones. Dar Salam (una ciudad contributions and collaborations. Dar
tuko da, etorkizunerako ekarpen eta de Senegal que significa “casa de la Salam (a city in Senegal that means
kolaborazioei zabalik. San Frantziz- paz”) es como se refieren al espacio “house of peace”) is how the numer-
ko-ko auzo bilbotarrean, Martza- situado entre el Puente de La Ribera y ous Senegalese, as well as people
na eta Erriberako Zubiaren arteko la Calle Marzana en el barrio bilbaíno from other African countries, refer to
espazioari, Dar Salam (Senegaleko de San Francisco, los numerosos se- the space located between the La Rib-
hiria, “bakearen etxea” esan nahi du- negaleses, así como otras personas era Bridge and Marzana Street in the
ena) deritzote han egunero batzen de origen africano, que cada día se neighborhood of San Francisco, in Bil-
diren Senegaleko zein beste Afrikako reúnen en este espacio. bao, in which they gather every day.
pertsona ugariek.

Aitziber Olaskoaga Zinea eta Aitziber Olaskoaga es graduada Aitziber Olaskoaga graduated in
Ikus-entzunezko Inguruetan gradua- en Cine y Medios Audiovisuales por Cinema and Audiovisual Media at
tua da ESCACen eta gaur egun Kali- el ESCAC, y actualmente estudia un ESCAC and is currently studying a
forniako Institute of the Artseko Zine máster de Cine y Video en California Master’s degree in Cinema and Vid-
eta Bideo masterra burutzen ari da, Institute of the Arts, donde trabaja eo in the California Institute of the
unibertsitateko zineman proiekzio- como proyeccionista del cine de la Arts, where she works as a film pro-
nista lan egiten duelarik. Bideo eta universidad. Realiza proyectos de vi- jectionist at the university’s cinema.
zine proiektuak burutzen ditu eta deo y cine y forma parte del colectivo She does video projects and cine-
Prismáticas taldearen parte da, Pilar Prismáticas, junto a Pilar Monsell. Ha ma and is a part of the Prismáticas
Monsellekin batera. Bartzelonako La formado parte de la exposición Em sé collective, along with Pilar Monsell.
Capellan gauzatu zen Em sé arrapats arrapats al coll els tentacles del pop She was part of the exhibition Em sé
al coll els tentacles del pop (Loop de Loop Festival (2018) en La Capella, arrapats al coll els tentacles del pop
Festival, 2018) eta Azkuna Zentroko Barcelona, y Bi Dos Two en el Azkuna in Loop Festival (2018) in La Capella,
Bi Dos Two (2018) erakusketen parte Zentroa (2018). Barcelona, and Bi Dos Two in Azku-
izan ­­da. na Zentroa (2018).

111
1 eta 2 Mansour Keita-ren irudiak | Imágenes 1 y 2 de Mansour Keita
HD Bideoa | Video HD

3 eta 4 Djibi Mbaye-ren irudiak | Imágenes 3 y 4 de Djibi Mbaye


35 mm argazkia | Foto fija 35 mm
Onirokino
Jaén, 1982 | Almería, 1980

Zinema eta musikaren arteko elkar- En la intersección entre cinema y mú- At the intersection between cinema
gunean markatu dute irteera pun- sica hemos marcado un punto de par- and music we have marked a point
tua, musika eta irudia, fotograme- tida, colocando la película en el vértice of departure, placing the film at its
tako edukiak eta soinu optikoaren como agente ambivalente para la ex- vortex as an ambivalent agent for the
esploraziorako pelikula erpinean ploración de música e imagen, con- exploration of music and image con-
eragile anbibalente moduan ezarriz tenido en fotogramas y sonido ópti- tained in frames and optical sound.
eta kanal hau soinu-mihise moduan co, hemos explorado este canal cual We have explored this channel as
esploratuz. Material plastiko honek, lienzo sonoro. Este material plástico an auditive canvas. This plastic ma-
alde batetik, kolorea plasmatzeko ha servido por un lado para recrear terial has served on the one hand to
metodo originalak berregiteko balio métodos originales de plasmación recreate original methods of colour
izan du, proiektorearen argia irudi del color, utilizando la luz del proyec- display, using the light from the pro-
taupakariak zizelkatzeko erreferente tor como fecundo referente a la hora jector as a fertile reference when chis-
emankor bezala erabiliz, eta beste de cincelar imágenes palpitantes, y elling pulsating images; on the other
aldetik, 35 mmko pelikula euskarri por otro, explorando la transforma- hand, to explore the transformation
bezala erabiliz irudiaren soinuranzko ción de la imagen en sonido usando of the image into sound using 35
eraldaketa esploratuz. Honetarako como soporte la película de 35mm. mm film as medium. For which two
zinemako bi proiektoreen irakurle Para ello se han fabricado dos máqui- machines have been made from the
optikoetatik abiatuz bi makina sortu nas partiendo de los lectores ópticos optical readers of two cinema pro-
dituzte. Proiektorearen bi irakurle de dos proyectores de cine. Estos jectors. These readers, isolated from
bakan hauek, beraiek sortu eta di- lectores aislados del proyector, con the projector, alongside alternative
seinatutako mekanismo alternati­ mecanismos alternativos de diseño homemade design and manufacture
boak dituztenak, pelikularen gainean y fabricación propias, son capaces de mechanisms, are able to transform
irudia eraldatzeko gai dira, soinuan transformar la imagen sobre película, the image on film (consisting of de-
diseinatutako trama, testura, marra­ consistente en tramas diseñadas, tex- signed frames, textures, scratches,
dura, etbar...oinarrituak. Gainin- turas, rayado, etc, en sonido. Captura- etc) into sound. Captured on cam-
presio zehatzen bitartez kameran da en cámara con minuciosas sobre- era with meticulously superimposed
atzemana, obturatutako argia era as- impresiones, la luz obturada ha sido printing, the light caught within the
kotako difrakzio eta iragazteetan be- descompuesta en múltiples difraccio- shutter has been decomposed into
reizia izan da, sinestesia mekanikoan nes y filtrados, pulsos de color que multiple diffraction and filtering,
­erritmo bisuala eraikitzeko orduan han servido como único referente a colour pulsations that served as the
erreferente bakar bezala baliagarriak la hora de construir el ritmo visual en only reference when constructing
izan diren kolore pultsuak. Honekin la mecánica sinestesia. También se ha the mechanical synesthesia’s visual
lotuta noten uhin frekuentzia forma investigado a este respecto en la ela- rhythm. Regarding this, research has
geo­metrikoen errepikapenerako eral- boración de una tabla de conversión also been done towards composing
daketa taula baten sorreran ere ikertu de la frecuencia de onda de las notas a conversion chart for note wave fre-
da, irakurle hauek irakurriak izatean a repetición de formas geométricas, quencies to repetitions of geomet-
nota harmonikoen eskalak igor­tzen que permite elaborar tramas que ric forms, which allows to produce
dituzten tramak elaboratzeko aukera emiten escalas de notas armónicas al frames that send out harmonic note
ematen dutenak. ser leídas por los lectores. scales when read by readers.

Enrique del Castillo 1982. urte- Enrique del Castillo nace en Jaén en Enrique del Castillo was born in
an jaio zen Jaenen. Arte Ederretan 1982. Es licenciado en bellas artes en Jaén in 1982. He has Bachelor’s De-
lizentziatua da Granadako Unibertsi­ la universidad de Granada y Máster gree in Fine Arts by the Univerity of
tatean eta Bartzelonako Unibertsi- en produción artística e investiga- Granada and a Master’s Degree in
tatean Arte produkzioa eta Ikerketa ción por la Universidad de Barcelona. artistic production and research by
Masterra burutu zuen. Beste aldetik Tiene a su vez grado superior en es- the University of Barcelona. He also
goi mailako gradua dauka musika tudios en el conservatorio oficial de holds a diploma by the official music
kontserbatorio ofizialaren ikaskete- música. conservatory.
tan.
Miguel Puertas 1980. urtean jaio zen Miguel Puertas, nacido en Almería Miguel Puertas was born in Alm-
Almerian. Argazkilaritza eta publizita- en 1980. Estudios académicos en Fo- ería in 1980. He pursued a university
te grafikoan ikasketa akademikoekin, tografía y Gráfica Publicitaria, arran- degree in Photography and Graphic
ikus-entzunekoen teknikaren bitar- ca en la expresión poética a través de Advertising, starting out in poet-
tez espresio poetikoan abian jartzen la técnica audiovisual, desarrollando ic expression through audio-visual
da, irudi argentikoaren alkimia eta una práctica artística que une la al- techniques, developing an artistic
proiekzioaren mekanika lotzen di- quimia de la imagen argéntica y la practice that unites the alchemy of
tuen arte praktika bat garatuz. mecánica de proyección. the silver image and projection me-
chanics.
115
Saray Pérez Castilla
Burgos/Bilbao, 1987

“Treatise” izenburupean gizarte- Bajo el título “Treatise” subyacen un Under the title “Treatise” lies a series
aren partetik ugaritasunaren mu- ciclo de instalaciones que parten de of installations that, parting from
gen gainditzetik abiatzen diren ins- la superación social de los limites de society’s surpassing of the limits of
talazio ziklo bat gordetzen da eta la abundancia y nos sitúan en la so- abundance, place us in our current
gaur egungo ikuskizunaren gizar- ciedad actual del espectáculo. Este society of spectacle. This project sets
tean kokatzen gaituzte. Proiektu proyecto parte de la necesidad de off from the necessity to dismember
hau egungo gorentasuna zatitzeko desmembrar la supremacía actual y the current supremacy. It takes us
beharretik abiatzen da eta alden- nos adentra en el entramado de es- into the fabric of these very discon-
dutako gizarte berri hauen sarean tas nuevas sociedades tan desvincu- nected new societies to reach an
barneratzen gaitu, naturala eta arti- ladas, para llegar a un acuerdo, entre agreement between the natural and
fiziala, eta paisaia hauek habitatzen lo natural y lo artificial, el sujeto y the artificial, the subject and the ob-
dituen subjektua eta objektuaren el objeto que habita estos paisajes. ject that inhabits these landscapes.
arteko akordio bat lortzeko.Egoera Subordinada a esta situación “Trea- Subordinated to this “Treatise” situa-
honi txertatuta, “Teatrise”-k gure tise”, se adentra en las fisuras que tion, it goes deep into the cracks that
mendebaldeko begiradak bere ibil- obvia nuestra mirada occidental en our western look fails to acknowledge
bidean alde batera uzten dituen su travesía, reivindicando otras for- on its journey. It defends other ways
pitzaduretan barneratzen da, mun- mas de llegar al mundo (el sonido, of reaching the world (sound, touch,
dura iristeko beste bideak aldarrika- el tacto, el olor…), en la que el ma- smell…), in which the ceramic mate-
tuz (soinua, ukimena, usaimena...), terial cerámico en conjunción con el rial, joined with MediaArt, becomes
zeramika-materialak MediaArt-re- MediaArt, se convierte en la herra- the ideal tool in this detachment,
kin bat-egitean, lur-jausi honetan mienta idónea en este desprendi- increasing the transformation of the
erre­minta egokia bilakatzen da, miento, amplificando las metamor- places that wander between the new
memoria berriak eta amnesien ar- fosis de los lugares que vagan entre memories and the amnesias. The
tean noraezean dabiltzan lekuen las nuevas memorias y las amnesias. architectural-sculptural composition
metamorfosiak anplifikatuz. Insta- La configuración arquitectónica-es- of the series of interactive-sensitive
lazio interaktibo-sentikorrez osa- cultórica del ciclo de instalaciones installations are placed as apparent-
tutako ziklo honen konfigurazio interactivas­-sensitivas, se sitúan ly lifeless characters, but which, in
arkitektoniko­-eskultorikoa itxuraz como personajes sin vida interior taking possessions of the space, the
barne bizitzarik ez duten pertsonai aparentemente, pero que en la toma viewer activates and reveals: sounds,
moduan ezartzen da, baina espa- de posesión del espacio, el espec- lights, smells… messages hidden in
zioaren jabetza hartzerako orduan tador las activa y le revela: sonidos, the new cultural frameworks. “Trea-
ikusleak aktibatu eta ezagutzera luces, olores... mensajes ocultos en tise” shakes the comfort space of
ematen ditu: soinuak, argiak, usai- los nuevos entramados socio-cultu- the audience-observer and search-
nak... sare soziokultural berrietan rales. “Treatise”, agita el espacio de es for their complicity to reach an
gordetako mezuak. “Teatrise”-ek confort del espectador-observador agreement between the hegemonic
ikuslearen erosotasun gunea astint- y busca su complicidad para llegar a geological strata and the being that
zen du eta bere laguntza bilatzen un acuerdo entre los estratos geoló- inhabits this new skin.
du gaur egungo estratu geologiko gicos hegemónicos actuales y el ser
hegemonikoa eta azal berri honetan que habita esa nueva piel.
bizi den izakiaren arteko akordio ba-
tetara iristeko.

Saray Pérez Castilla. Arte Ederretan Saray Pérez Castilla. Licenciada en Saray Pérez Castilla holds a Bach-
Lizentziatua (2012) eta Zeramika Arte Bellas Artes (2012) y especializada en elor’s degree in Fine Art (2012) and
eta Funtzioa Masterrean espezializa- el Master de Cerámica Arte y Función a Masters of Ceramic Art and Func-
tua (2014) EHUn. Gaur egun Paisajes (2014) UPV-EHU; donde en la actuali- tion (2014) by UPV-EHU; where she
del diálogo en la era de la compleji- dad desarrolla la tesis doctoral Paisa- currently writes the doctoral thesis
dad doktoradutza tesia garatzen ari jes del diálogo en la era de la comple- “Landscapes of dialogue in the age of
da. Hainbat beka, sari, erakusketa jidad. Ha sido premiada con diversas complexity.” She has been awarded
edo egoitzekin saritua izan da, hauen becas, premios, exposiciones, resi- various grants, awards, exhibitions,
artean, “Barriek” Rekalde Aretoa, dencias, etc. Tales como: “Barriek” and residencies, including “Barriek”
CDAN, MUSAC, CAB, Shedding the Sala Rekalde, CDAN, MUSAC, CAB, Sala Rekalde, CDAN, MUSAC, CAB,
skin – LinzIMPORT, Ar­chitekturforum Shedding the skin – LinzIMPORT, Ar- Shedding the skin – LinzIMPORT, Ar-
Oberosterreich, Biz­­kaiko Foru aldun- chitekturforum Oberosterreich, Beca chitekturforum Oberosterreich, Pro-
diko produkzio beka, ARTIFARITI, ER- de producción de la Diputación Foral duction Grant from Provincial Coun-
TIBIL, Montehermoso... de Bizkaia, ARTIFARITI, ERTIBIL, Mon- cil of Bizkaia, ARTIFARITI, ERTIBIL,
tehermoso… Monterhermoso…

119
120
Amparo Prieto Monreal
Chile, 1973

“Eguzki beltzak argi lantegietan” “Soles negros en las fábricas de luz” “Black suns in the light factories”

Artistak argiaren materialtasunerako La artista ha buscado desarticular The artist has sought to dislocate
bere gerturatze mekanismoak desar- sus mecanismos de aproximación a her approach to the materiality of
tikulatzea bilatu du. Erreka-makina­- la materialidad de la luz. Ha indaga- light. She has investigated river-ma-
-argia loturan ikertu du, aurreko do el nexo río-máquina-luz, objeto chine-light connection, object of pre-
ikerketen xedea, Kadagua eta Ibaiza- de anteriores investigaciones, me- vious research, by exploration routes
bal erreketan ezarritako antzinako diante rutas de reconocimiento por around old hydraulic mini-power
zentral hidrauliko txikien azterketa antiguas minicentrales hidráulicas plants on the rivers Kadagua and
ibilbideen bitartez: elektrifikazioa, ar- sobre los ríos Kadagua e Ibaizabal: Ibaizabal: electrification, modern
gitasunaren ohitura modernoa. electrificación, hábito moderno de la habit of clarity.
Linternek —argi zientifiko bezala claridad. The torches —eyes trained to be sci-
trebatutako begiak— uretan erre­ Las linternas —ojos adiestrados entific flashlights— replicated the
belazio berdina ihardetsi zuten: como foco científico— replicaron en same revelation in the water: dark-
iluntasuna balaren kanpoaldean eta el agua la misma revelación: oscuri- ness out of the beam and maximum
argitasun gorena erdialdean, itsual- dad fuera del haz y máxima luz en el light in the centre, core of the glare.
diaren muina. Eta lehen argi fabrika centro, núcleo del deslumbramiento. And those first “factories of light”,
hauek, ­errota eta landa artean, argi Y esas primeras “fabricas de luz”, between mills and rural life, point
zientifikoa, erlijiosoa, filosofikoa, ar- entre molinos y ruralidad, señalando out how to retrace back the path of
tistikoa eta teknologikoaren argiaren cómo desandar el camino de la luz scientific, religious, philosophical, ar-
bidea nola atzera egin adieraziz. científica, religiosa, filosófica, artísti- tistic and technological light.
Balmasedan; itsututa eta argiaren ca, tecnológica. In Balmaseda, dazzled and forced
muina oztopatzera behartuta, ilunta- En Balmaseda; deslumbrada y obli- to block the core of light, she ob-
suna argiaren zirkuluaren erdian ze- gada a obstruir el núcleo de luz, ob- served that the darkness was in the
goela konturatu zen; elektrifikatutako servó que la oscuridad se encontra- centre of the circle of light; a black
erreketan argia eransten duen eguzki ba en el centro del círculo de luz; sol sun swallowing light in electrified
beltza, non erreka-makina-energia negro que traga luz en ríos electri- rivers, where the interconnection
konbinazioak kolaborazio sareak eta ficados, donde la intercombinación river-­machine-energy activated net-
memoria kolektiboa aktibatu zituen, río-máquina-energía activó redes works of collaboration and collective
“Hausturarako” bidea erakutsiz: au- de colaboración y memoria colecti- memory. This shows the way to “La
tohornikuntzarako zen­tral txiki bat, va, mostrándole el camino hacia “La Rotura” (The Break): a mini-power
jabeak berak eraikia, erro­tariaren se- Rotura”: una minicentral para el au- plant for self-supply, built by its own
mea, bizitza osoko lana. toabastecimiento, construida por su owner, a miller’s son, the project of
“Ikusi ez nuena ikusi nuen” izan zen propio dueño, hijo de molinero, obra a lifetime.
(Lezama Lima), begirada itotzea; de toda una vida. It was the “I saw what I did not
begiaren puntu itsua, borondatezko Fue el “vi lo que no vi” (Lezama Lima), see” (Lezama Lima), drowning of
itsutasun baten hasera, energia hor- ahogamiento de la mirada; punto the gaze; blind spot of the eye, the
nikuntza sistema hartan adierazia: ciego del ojo, inicio de una ceguera beginning of a voluntary blindness,
jardunean dagoen zentral txikietatik voluntaria, expresado en aquel sis- expressed in that energy supply sys-
txikiena, trantsizio energetikoa eta tema de abastecimiento energético: tem: the smallest mini-power plant
zibilizazio aldaketaren hastapena. la más pequeña minicentral en fun- in operation, the dawn of the energy
cionamiento, albor de la transición transition and civilizational change.
energética y del cambio civilizatorio.

Amparo Prieto Monreal. Artista Amparo Prieto Monreal. Artista vi- Amparo Prieto Monreal. Visual art-
bisuala (Txileko Unibertsitatea); Ar- sual (Universidad de Chile); Master ist (University of Chile); Master in
giztapen Diseinuan Masterra, Sala- en Diseño de Iluminación, Universi- Lighting Design, University of Sala-
mancako unibertsitatea eta Ikerketa dad de Salamanca y en Métodos y manca and in Methods and Technics
Geografikorako Metodo eta tekni- Técnicas de Investigación Geográfi- of Geographical Research, Uned;
ketan Masterra, Uned; Zaragozako ca, Uned; Doctoranda del Programa PhD candidate of the “Patrimony,
Unibertsitateko “Patrimonio, Socie- “Patrimonio, Sociedades y Espacios Societies and Border Spaces” Pro-
dades y Espacios de Frontera” pro­ de Frontera” Universidad de Zara- gramme, University of Zaragoza. Her
graman doktoregaia. Bere ikerketa goza. Su invéstigación se centra en research focuses on light and its cir-
argia eta honek energia fluxu plane- la luz y su circulación en tanto flujo culation as a planetary energy flow,
tario bezala duen zirkulazioan ardaz- energético planetario, desarrollando developing fieldwork in rural areas
ten da, bere eremu-ikerketa landa trabajo de campo en zonas rurales where she has explored the historical
inguruetako elektrifikazio prozesu donde ha explorado los procesos processes of electrification.
Argi-probak uretan | Pruebas de luz en el agua
historikoetan garatuz. históricos de electrificación.
Kadagua ibaia, Balmaseda.
123
Eskuinaldea | Derecha
Zirriborroak eta eskemak | Bocetos y esquemas Erregistroa | Registro
Lan prozesua | Proceso de trabajo Landa-lana | Trabajo de campo
Cristina Ramírez
Toledo, 1981
cristina-ramirez.com

Proiektu hau Cristina Ramirezen izu Este proyecto forma parte de la in- This project is part of Cristina
kosmikoa eta honen irudikapenaren vestigación de Cristina Ramírez en Ramírez’s research on cosmic hor-
inguruko ikerketaren barruan dago. torno al horror cósmico y su repre- ror and its representation. This
Honako honetan H.P. Lovecraft, Ar- sentación. En esta ocasión parte de work stems from the literary work
thur Machen edo William H. Hod- la obra literaria de autores como of authors such as H.P. Lovecraft,
gson idazleen obra literariotik abia- H.P. Lovecraft, Arthur Machen o Arthur Machen and William H.
tzen da marrazkia eta eskulturaren William H. Hodgson para generar a Hodgson to create a kind of treatise
bitartez izu kosmikoaren paisaiaren través del dibujo y la escultura una on the landscape of cosmic horror
itun bat sortzeko, fikzioa eta espeku- suerte de tratado de paisaje del ho- through drawing and sculpture, es-
lazioaren bitartez paisaia kategoria rror cósmico, estableciendo y con- tablishing and concentrating on a
sail bat ezarri eta zehaztuz. cretando una serie de categorías series of landscape categories that
Lanak gizakiaren eremuari dagoki- paisajísticas a partir de la ficción y part from fiction and speculation.
on guztiaren erabateko aldentzetik la especulación. The works arise from a complete
sortzen dira: begirada berehalakoa Las obras surgen de un completo detachment from everything relat-
eta antropozentrikotik mugitzen da desapego por todo lo relativo a la ed to the human sphere: the gaze
kosmos zabal eta axolagabeari arre- esfera de lo humano: la mirada se moves away from the immediate
ta jartzeko. desplaza de lo inmediato y antro- and anthropocentric to pay atten-
Paradoxak, izan beharko lukeena pocéntrico para prestar atención al tion to the vast and indifferent cos-
baina ez dena, lanaren beste ar- vasto e indiferente cosmos. mos.
datzetako bat da: galbideratze on- La paradoja, lo que debería ser y The paradox, what should be and
tologikoa, izu kosmikoak plantea­ no es, supone otro de los ejes del is not, is another central concept
tzen duen gatazka psikologikoaren trabajo: la perversión ontológica, in the work: the ontological perver-
jatorria. Pentsa ezinezkoa, bestea, germen del conflicto psicológico sion, the germ (seed) of the psycho-
irudikatzeko saiakera bat. Honek que plantea el horror cósmico. Un logical conflict created by cosmic
lan espekulatibo bat sortzen du, intento de representar lo impen- horror. An attempt to represent the
zientzia­-fikzioaren antzera usteeta- sable, lo otro. Esto da lugar a un unthinkable, the other. This gives
tik sortzen diren marrazki eta eskul- trabajo especulativo, dibujos y es- rise to a speculative work, drawings
turak, ezinezkoa den gertaera baten culturas que como la ciencia ficción and sculptures, like science fiction,
txertatzearen bitartez errealaren surgen de conjeturas y participan arise from conjecture and partici-
urraketan parte hartzen dutenak. de la transgresión de lo real me- pate in the transgression of the real
Proiektuan paisaia eta natura era diante la inserción de un hecho im- by inserting an impossible fact.
berean antzeztokia eta protagonista posible. In the project, landscape and na-
dira; dagoeneko gizakiaren eskutan En el proyecto paisaje y naturale- ture are setting and protagonist
ez dagoen mundu baten irudikape- za son escenario y protagonista al at the same time; it represents a
na, naturaz gaindiko jatorria diten mismo tiempo; representando un world that no longer belongs to
indarrek ibilia, nahasia eta astindua. mundo que ya no pertenece al ser human beings, traced, shaken and
humano, recorrido, removido y agi- unsettled by forces of supernatural
tado por fuerzas de origen sobre- origin.
natural.

Cristina Ramirezek Artearen Histo- Cristina Ramírez se forma en His- Cristina Ramírez studied History
ria (Madrilgo Unibertsitate Conplu- toria del Arte (Universidad Complu- of Art (Complutense University of
tentsea) eta Arte Ederretako (Gra- tense de Madrid) y en Bellas Artes Madrid) and Fine Arts (Universi-
nadako Unibertsitatea) ikasketak (Universidad de Granada). Recibe ty of Granada). She received the
burutu ditu. DKV-Makma marrazketa el premio de dibujo DKV-Makma, el DKV-Makma drawing award, Pre-
saria jasotzen du, Conplutentse Fun- Premio Joven de la Fundación Com- mio Joven from the Compultense
dazioaren Joven sariarekin batera plutense y es seleccionada por el Foundation and she was selected
Limes, 2018 eta Iniciarte programako produkzio programa Iniciarte de ayudas a la for the Iniciarte programme of pro-
Poliuretano erretxina eta akrilikoa laguntzetan hautatua da. Eslovenia producción. Ha disfrutado de resi- duction grants. She was a resident
Resina de poliuretano y pintura acrílica (BB-Art Colony) edo Italiako (Casa dencias en Eslovenia (BB-Art Co- artist in Slovenia (BB-Art Colony)
41,5 x 80 x 69 cm Falconieri) arte egoitzetan parte har- lony) o en Italia (Casa Falconieri) y and Italy (Casa Falconieri) and her
tu du eta bere lana bakarka edo tal- su obra ha sido expuesta de mane- work has been exhibited individual-
Hurrengo orria | Siguiente página deka Madril, Valentzia edo Granada- ra individual y colectiva en salas de ly and collectively in Madrid, Valen-
Hacia la noche, 2018 ko aretoetan erakutsia izan da. Madrid, Valencia o Granada. cia and Granada.
Tinta txinatarra paper gainean
Tinta china sobre papel
150 x 200 cm
126 127
Fernando Renes
Covarrubias, Burgos, 1970
fernandorenes.com

Oloa Avena Oatmeal


Kakaoa Cacao Cocoa
Eztia Miel Honey
Ahuntz esnea Leche de cabra Goat’s Milk
Sabinarentzako esnea Leche para Sabina Milk for Sabina
Komuneko papera Papel higiénico Toilet Paper
Sukaldeko papera Papel de cocina Kitchen Roll
Arrakasta Éxito Success
Reineta sagarrak Manzanas reineta Reineta Apples

Fernando Renes artista bisuala Fernando Renes artista visual Fernando Renes visual artist
47 urte 47 años 47 years old
167 zm 167 cm 5 feet 5 inches
83 Kg 83 Kg 183 pounds

Azkenaldian bere lana erakutsi du Últimamente se ha podido ver su Lately he has shown his work at
MUSAC, Museo de arte contem- obra en el MUSAC, Museo de arte MUSAC, Museo de arte contemporá-
poráneo de Castilla y León; Museo contemporáneo de Castilla y León; neo de Castilla y León; Museo Patio
Patio Herreriano, Valladolid; Cen­ Museo Patio Herreriano, Vallado- Herreriano, Valladolid; CentroCentro,
troCentro, Madrid; MAC Gas Natural lid; CentroCentro, Madrid; MAC Gas Madrid; MAC Gas Natural Fenosa, A
Fenosa, A Coruña; DA2, Salamanca; Natural Fenosa, A Coruña; DA2, Sa- Coruña; DA2, Salamanca; CAM Ra-
CAM Raleigh, Carolina del Norte; lamanca; CAM Raleigh, Carolina del leigh, North Carolina; Centre d´art La
Centre d´art La Panera, Lleida, bes- Norte; Centre d´art La Panera, Llei- Panera, Lleida, among others.
teak beste. da, entre otros.

130 131
132
Mabi Revuelta
Bilbao, 1967
mabirevuelta.com

Gizadiak planetako aberats basatie- Sueño que la humanidad molesta a I dream of humanity bothering the
nak bilatzen dituen bitartean pinpi- las mariposas mientras busca a los butterflies while searching for the
linpauxak molestatzen dituela amets millonarios más salvajes del plane- wildest millionaires on the planet.
egiten dut. Egiten ditudan hegaldi ta. En uno de mis vuelos peligrosos, On one of my dangerous flights, I go
arriskutsuetako batean materia ilu- atravieso la materia oscura y descu- through dark matter and discover a
na zeharkatu eta desinformazioaren bro a un científico refugiado en el ce- scientist refugee in the cemetery of
hilerrian gordetako zientzialari bat menterio de la desinformación. disinformation.
aurkitzen dut.

—Sasikumeak beti ezkutatzen dira. —Los bastardos siempre se esconden. —The bastards always hide.

Bere eskuko harriak Isabellaren Veo cómo la piedra de su mano so- I see how the stone of his hand flies
buruaren gainetik pasatzen dela brevuela la cabeza de Isabella y ésta over Isabella’s head and it blinks be-
ikusten dut eta honek desertuko destella tras las dunas de un desier- hind the dunes of a desert. In her
duna batzuen atzean distiratzen to. En sus cartas, Isabella me habla letters, Isabella tells me about her
du. Bere gutunetan, Isabellak hodei de sus largas jornadas oculta detrás long journeys hidden behind a sacred
sakratu baten atzean gordeta pasa- de una nube sagrada, encubriendo cloud, covering up her fear:
tako egun luzeez hitz egiten dit, bere su miedo:
beldurra ezkutatuz:

—Eraikitzeko denbora behar dut, —Necesito tiempo para construir, —I need time to build, to destroy a
denbora bat suntsitzeko. para destruir un tiempo. time.

Mabi Revuelta. Gure Artea 2016 Mabi Revuelta Ganadora del Pre- Mabi Revuelta Winner of Gure Ar-
Sariaren Irabazle, bere sorkuntza mio Gure Artea 2016 como recono- tea 2016 Award in recognition of her
jarduna aintzat hartze gisa, ospe cimiento a su actividad creativa, ha creative activity; has held shows in
handiko erakundeetan egin ditu realizado exposiciones en institu- prestigious institutions including Mu-
erakusketak, hala nola, Bilboko Gug- ciones de prestigio como el Museo seo Guggenheim Bilbao; ISCP, New
genheim Museo; ISCP, New York; Guggenheim, Bilbao; ISCP, Nueva York; Instituto Cervantes in Beijing,
Txinan eta Japonian, Pekingo eta York; Instituto Cervantes de Pekín, China and Tokyo, Japan; Erotic Mu-
Tokioko Cervantes Institutuak, New China y Tokio, Japón; Museo Eróti- seum, New York; Museo ARTIUM,
Yorkeko Museo Erotikoan; ARTIUM co, Nueva York; Museo ARTIUM, Vi- Vitoria-Gasteiz; Museo TEA, Tenerife;
Museoa, Vitoria-Gasteiz; TEA Mu- toria-Gasteiz; Museo TEA, Tenerife; Casa Encendida, Madrid; Fundación
seoa, Tenerife; Casa Encendida, Ma- Casa Encendida, Madrid; Fundación BilbaoArte and Vanguardia Galleries,
dril; BilbaoArte Fundazioa edo Bilbo- BilbaoArte o las galerías Vanguar- Bilbao and Raquel Ponce, Madrid.
ko Vanguardia eta Madrilgo Raquel dia, Bilbao y Raquel Ponce, Madrid. Her latest individual exhibition took
Ponce galeriak. Bere azken era- Su última exposición individual ha place at the Museo ARTIUM in Vito-
kusketa indibiduala 2015ean egin tenido lugar en el Museo ARTIUM de ria-Gasteiz in 2015. She is currently
zuen Gasteizko ARTIUM Museoan. Vitoria-Gasteiz en 2015. Actualmente developing a new research line made
Egun, ikerketa ildo berri bat ari da está desarrollando una nueva línea possible by the granting of Funding
garatzen, BBVA Fundazioak Ikerke- de investigación artística gracias a la from the BBVA Foundation for Re-
ta eta Kultur Sorkuntzarako (2016) concesión de una Ayuda de la Funda- search and Cultural Creation (2016).
eman dion diru laguntza bati esker. ción BBVA para Investigación y Crea-
ción Cultural (año 2016).

135
Mar Reykjavik
Sagunt, 1995
marreykjavik.es

Waaitt* politikotik harantzago Waaitt* es un ensayo a posta de la Waaitt* is a deliberate rehearsal of


sinboloak sortzen dituen jendetzaz multitud que genera símbolos más the crowd that creates symbols be-
nahita egindako saio bat da. allá de lo político. yond the political.
Edo gutxiago. O menos. Or less.

3 ekitaldirentzat 3 toki dituen egitu- Se actúa sobre una estructura que The acting is done on a structure that
ra batean jarduten da dispone tres lugares para tres actos has three places for three acts
—bederatzi modu—. —nueve maneras—. —nine ways—.

Austen duena hiru gorputz dira: Lo que aguanta son tres cuerpos: What stands are three bodies: a con-
ume bat, Julia Martos eta nire aitak una generación concreta que confor- crete generation that is formed by a
osatzen duten sorkuntza jakin bat. man un niño, Julia Martos y mi padre. child, Julia Martos and my father.

Hau da formarekiko pertsona batzuk. Esto es algunas personas de acuerdo This is some people according to the
con la forma. form.
Apurtzen den sistema bat noski.
Horrela eta beste erara. Un sistema que se rompe, claro. A system that breaks, of course.
Así y asá. So and so.
Gorputza arraroena dela esaten dut,
Jaliscoko conga eta gainerakoak eta Digo que el cuerpo es lo más extra- I say that the body is the strangest,
gainerakoen artean dauden irudiak ño, tomo la conga de Jalisco y las I take the conga of Jalisco and the
hartzen ditut. imágenes que hay entre los demás y images that there are between the
lo demás. others and the rest.
Burdina eta plan jakin bat galdetzen
diot nire buruari. Me pregunto el hierro y un plan en I ask myself the iron and a plan in
concreto. particular.
Eo eo,
oe. Eo eo, Eo eo,
oe. oe.

* High School Musical, “We Are All In * High School Musical, “We Are All In * High School Musical, “We Are All In
This Together” (2006) This Together” (2006) This Together” (2006)

Mar Reykjavik Arte Ederretan lizen- Mar Reykjavik es licenciada en Mar Reykjavik graduated in Fine
tziatua da Valentziako Unibertsitate ­Bellas Artes por la UPV, Valencia y Arts from UPV, Valencia, and has a
Politeknikoan eta Madrilgo Master- máster en Laboratorio de Creación Master’s Degree in Laboratory of
Laven Ikus-entzunezko Sorkuntza Audiovisual Contemporánea, Mas- Contemporary Audiovisual Creation,
Garaikidea masterra burutu zuen. terLav, Madrid. Su trabajo se ha MasterLav, Madrid. Her work has
Bere lana estatu mailan La Galle- puesto en espacios a nivel nacional been exhibited nationwide in spaces
ra, Fundación La Posta, Valentziako como La Gallera, Fundación La Posta, such as La Gallera, Fundación La Pos-
Octubre CCC i el Muvim, Espacio Octubre CCC i el Muvim en Valencia, ta, Octubre CCC and Muvim in Valen-
Oculto, Storm And Drunk, Madrilen, Espacio Oculto, Storm And Drunk, cia; Espacio Oculto, Storm And Drunk
Salamancako Da2 Artium, Teneri- en Madrid, Da2 Artium en Salaman- in Madrid; Da2 Artium in Salamanca;
feko COAC, edo Getxoko El Respira- ca, COAC en Tenerife, El Respirade- COAC in Tenerife; El Respiradero in
deron erakutsi izan da, eta nazioarte ro en Getxo e internacionales como Getxo and internationally such as
mailan Berlingo NGBK galeria, Stoc- Galeria NGBK, Berlín, Supermarke- Galeria NGBK in Berlin; Supermarke-
kholmgo SupermarketArtFair edo tArtFair, Estocolmo o El Recoleta, tArtFair, Stockholm, and El Recoleta
Buenos Airesgo El Recoletan. Boxes Buenos Aires. Co-fundadora del co- in Buenos Aires. She is co-founder of
taldearen sortzaileetako bat. %50 lectivo Boxes. 50% Cinépoème. 33% the Boxes collective. 50% Cinépoème.
Cinépoème. %33 Guardar Imagen de Guardar Imagen Como. 33% Save Image As.
Como.

139
140 141
Miguel Sbastida
Madrid, 1989

Getxoko (Bizkaia) hondartzak es- En los estratos de roca sedimentaria In the strata of sedimentary rock
taltzen dituen arroka sedimenta- que cubre las playas de Getxo (Viz- that covers the beaches of Getxo
rioen estratuetan, Tunelboka eta caya) en Tunelboka y Gorrondatxe, (Vizcaya), in Tunelboka and Gorron-
Gorrondatxen, geologikoa izateaz existe un sistema estratigráfico que datxe, there is a stratigraphic sys-
gain kulturala den sistema estra- no es sólo geológico, sino también tem that is not only geological, but
tigrafiko bat existitzen da. Arroka cultural. Fragmentos de roca cargan also cultural. The fragments of rock
zatiek euren historia materialaren la insignia de su historia material. carry the badge of its material histo-
intsignia kargatzen dute. Bizkaiko Una historia que nos desplaza atrás ry. A history that takes us back to the
Labe garai eta Zeramika Produktuen en el tiempo hasta los Altos Hornos time of Altos Hornos de Vizcaya and
Elkarte Orokorraren garaira atze- de Vizcaya y la Sociedad General de la Sociedad General de Productos
ra garamatzan historia bat, hauen Productos Cerámicos, cuyas marcas Cerámicos, whose marks can still be
markak oraindik adreilu erregogor pueden ser todavía observadas en seen in fragments of fireproof bricks
eta bestelako produktu manufak- fragmentos de ladrillos refractarios and other manufactured products:
turatuen zatietan ikusgai direnak: y otros productos manufacturados: “Suarry”; “Uriarte Hermanos y Com-
“Suarry”; “Uriarte Hermanos y Com- “Suarry”; “Uriarte Hermanos y Compa- pañía”; “Procersa”; ”Glenboig”.
pañía”; “Procersa”; ”Glenboig”. ñía”; “Procersa”; ”Glenboig”. Between 1906 and 1970, Sociedad
1906 eta 1970 artean Bizkaiko Labe Entre 1906 y 1970, la Sociedad Altos Altos Hornos de Vizcaya dumped
Garaien Elkarteak Kantauri Itsaso- Hornos de Vizcaya vertió al Mar Can- more than 125 million tonnes of
ra hondakin industrialen 125 miloi tábrico más de 125 millones de tone- industrial waste into the Cantabri-
tona bota zituen, gaur egun fun- ladas de desechos industriales, que an Sea, which lie exposed today
dizioetatik datorren zepazko estratu yacen hoy expuestos en un estrato over a slag rock stratum from the
arrokatsu batean ikusgai dena. Dau- rocoso de escoria procedente de las foundry. Its remarkable level of
kan gogortasun eta trinkotze maila fundiciones. Su remarcable nivel de hardness and compaction (given
nabarmenak (jatorrizko materialak dureza y compactación (dado que that their materials of origin have
berrogei eta ehun eta hamabost sus materiales de procedencia han been dated between forty and one
urteko antzinatasunarekin datatuak sido datados entre cuarenta y ciento hundred and fifteen years old), they
izan direnez), ez dira soilik gaur quince años de antigüedad), existen exist today not only as proof of the
egun Bilboko estuarioan Iraultza hoy no sólo como testimonio de la Industrial Revolution in the estuary
Industrialaren lekukotasuna bezala Revolución Industrial en el estuario of Bilbao, but also as fossils for the
existitzen, Antropozenoaren aro de Bilbao, sino como fósiles para new geological Anthropocene era.
geologiko berri baten fosil gisa- la nueva edad geológica del Antro- Tunelboka and Gorrandatxe form
baizik. Tunelboka eta Gorrondatxek poceno. Tunelboka y Gorrondatxe, a geological record reference on a
maila estratigrafikoan gizakiaren conforman un registro geológico de global level in which the footprint
jarduerak utzi duen aztarna eta ho- referencia a nivel mundial en el que that the human activity has left at
nen ekintzak planetaren funtziona- se puede estudiar la huella que la the stratigraphic level and the way
mendu sistemak aldatzen ari diren actividad humana ha dejado a nivel human activities are changing the
modua ikertzeko mundu mailan e­­ estratigráfico, y el modo en que las systems of planetary functioning
rreferentzia den erregistro geologi- actividades humanas están alteran- can be studied.
ko bat osatzen dute. do los sistemas de funcionamiento
planetario.

Miguel Sbastidak Obra Social La Miguel Sbastida ha realizado un Miguel Sbastida graduated from
Caixaren beka bati esker School of Master in Fine Arts en el School of a Master in Fine Arts at the School
the Art Institute of Chicagon Arte the Art Institute of Chicago gracias of the Art Institute of Chicago, with
Ederren Masterra burutu zuen. Arte a una beca de Obra Social La Caixa. a scholarship from La Caixa Foun-
Ederretan lizentziatua da Madrilgo Es licenciado en Bellas Artes por la dation. He completed a Bachelor
Complutentse Unibertsitatean eta Universidad Complutense y ha rea- in Fine Arts from Universidad Com-
lizentziaturako ikasketak Holanda lizado estudios de licenciatura en plutense of Madrid after his fellow
eta Kanadan burutu ditu. Bere lana Holanda y Canadá. Su obra ha sido studies to Holland and Canada. His
nazioarte mailan Zhou B Art Center, expuesta internacionalmente en works have been shown internation-
ARCO, Korea Foundation Gallery, venues como Zhou B Art Center, ally at venues such as, the Zhou B
Hyde Park Art Center, Expo Chica- ARCO, Korea Foundation Gallery, Art Center, ARCO, Korea Foundation
go, Centro del Carme, MUA, Sullivan Hyde Park Art Center, Expo Chica- Gallery, Hyde Park Art Center, Expo
Galleries edo Laboral Centro de Ar- go, Centro del Carme, MUA, Sullivan Chicago, Centro del Carme, MUA,
ten erakutsia izan da. Galleries o Laboral Centro de Arte. Sullivan Galleries o Laboral Centro
de Arte.

143
Stratotype, 2018
Esku hartutako adreilua, zeramika refraktarioa, site-specific hondarra eta eskaiola pigmentatua
Ladrillos intervenidos, cerámica refractaria, arenas site-specific y escayola pigmentada
30 x 19 x 119 cm
UKA
Margen Izquierda, 1982
Estudio: fatcombostudio.com
Portafolio: behance.net/iamuka
Fanpage: instagram.com/ukaisdead

Terror / Kultura gizartearen aldake- Terror / Kultura es un término que Terror / Kultura (Culture of Fear)
ten aurrean erantzun gogoetatsu hace referencia a la voluntad de pro- is a term that refers to the will to
baten modura ikuslearengan bel- vocar en el espectador sensaciones provoke sensations of fear, insta-
durra, ezinegona edo aldakortasu- de temor, inestabilidad o incomo- bility or discomfort as a reflexive
na eragiteko borondateari deritza- didad como una respuesta reflexi- response to changes in society. Its
ion terminoa da. Bere nahitasuna va a los cambios en la sociedad. Su intentionality is summarised in the
ondorengo manifestuan laburbil- intencionalidad se resume en el si- following manifesto: Terror / Kul-
tzen da: Terror / Kultura zera da: guiente manifiesto: Terror / Kultura tura (Culture of Fear) is: - Decon-
- Pentsamendu sistemen sinbolo es: - Desestructurar los símbolos structing the stereotypical symbols
estereotipatuak desegituratu. - in- estereotipados de los sistemas de of the system of thought. – Stimula-
terpretazio subjektiboaren estimu- pensamiento. - El estímulo de la tion of subjective interpretation as
lua ikuslearekin harreman modura. interpretación subjetiva como co- communication with the audience.
- Kontzeptu sinesgaitzen aurkezpe- municación con el espectador. - La – Presentation of improbable con-
na, iragar daitekeen ordena batetik presentación de conceptos impro- cepts, far from a clear order. - The
urrun. - Forma eta kontzeptuaren bables, lejos del orden predecible. constant allusion to terror through
bitarteko beldurraren etengabeko - La constante alusión al terror a tra- form and concept. – The fight be-
aipamena. - Beldurra eta arrazio- vés de forma y concepto. - La batalla tween fear and rationality. – Con-
naltasunaren arteko guda. - Go- entre el miedo y la racionalidad. - La tribution of new thought systems
goetarako sistema berrien ekar- contribución de nuevos sistemas de in the fabric of popular culture.
pena kultura herrikoiaren sarean. pensamiento en el tejido de la cul- – Incorporation of surprise, insta-
- Espazio publikoan ustekabekoa, tura popular. - La incorporación en bility and reflection in the public
aldakortasuna eta gogoetaren el espacio público de la sorpresa, la space. It is investigated in the sub-
eransketa. Lengoaia artistikoak inestabilidad y la reflexión. Se inda- versive potential of undermining
hondatzeko indar subertsiboan mi- gará en el potencial subversivo de artistic languages, practicing the
atuko da, hibridazioa praktikatuz minar los lenguajes artísticos, prac- hybridization, counting on a de-
eta euskarri tipografiko, figurati- ticando la hibridación, apostando fect and infection of typographic,
bo eta abstraktuen ezpurutasuna por la impureza y el contagio de me- figurative and abstract media. The
eta kutsaduragatik apustu eginaz. dios tipográficos, figurativos y abs- effect of this work is concentrat-
Lan honen ekintza hiriko eremuan tractos. La acción de este trabajo se ed on the urban environment and
eta esfera publikoan ardaztez da, concentra en el ámbito urbano y la public sphere, always trying to cre-
beti menperatze egituren kontrako esfera pública, intentando siempre ate thoughts of opposition against
gogoetak sortuz. Hiriko espazioa generar pensamientos de oposición domination structures. Strategies
eskuratzeko estrategiak burutuko a las estructuras de dominación. Se of appropriation will be implement-
dira, gogoeta eta jarreraren sorre- ejecutarán estrategias de apropia- ed in the urban space, contributing
ran arituko diren ikuspuntu berriak ción del espacio urbano aportando new visions that act as creators of
gehituz, herriko kulturaren ahots nuevas visiones que actúen como thought and attitude, reflecting the
beldurgarrienak adieraziz. generadores de pensamiento y acti- most terrible voices of popular cul-
tud, reflejando las voces más terri- ture.
bles de la cultura popular.

UKA Goi Mailako Teknikaria da Di- UKA es Técnico Superior en Diseño UKA has a Higher Technician Degree
seinu Grafiko eta Ilustrazioan Gas- Gráfico e Ilustración por la EASD de in Graphic Design and Illustration
teizko EASDen eta gaur egun disei- Vitoria-Gasteiz y actualmente traba- from EASD in Vitoria-Gasteiz and cu-
natzaile eta muralista lan egiten du. ja como diseñador y muralista. Ha rrently works as a designer and mu-
Bertako hainbat taldekako erakus- tomado parte en varias exhibicio- ralist. He has taken part in various
ketetan parte hartu du: Secret Walls nes colectivas locales: Secret Walls local collective exhibitions: Secret
Bilbao (Bilbo), GART´15 eta ‘18 (Alg- Bilbao (Bilbao), GART´15 y ‘18 (Al- Walls Bilbao (Bilbao), GART’15 and
orta), Trapagraff 2016, 2017, 2018 gorta), Trapagraff 2016, 2017, 2018 ’18 (Algorta), Trapagraff 2016, 2017,
(Trapaga), Ibiladi Of Styles 2017­ (Trápaga), Ibiladi Of Styles 2017 2018 (Trápaga), Ibiladi Of Styles
( Arteaga). (Arteaga). 2017 (Arteaga).

147
Aupai Aupai 2.0 Mickey Knows Flúorhead
Terror / Kultura. 100 x 70 cm Terror / Kultura. 100 x 70 cm Terror / Kultura. 100 x 70 cm Terror / Kultura. 100 x 70 cm
Serigrafia eta spraia paper gainean Serigrafia eta spraia paper gainean Serigrafia eta spraia paper gainean Serigrafia eta spraia paper gainean
Serigrafía y spray sobre papel Serigrafía y spray sobre papel Serigrafía y spray sobre papel Serigrafía y spray sobre papel

Terrormouse Ezkerraldea Terrorburns Thug Life


Terror / Kultura 100 x 70 cm Terror / Kultura. 100 x 70 cm Terror / Kultura. 100 x 70 cm Terror / Kultura. 100 x 70 cm
Serigrafia eta spraia paper gainean Serigrafia eta spraia paper gainean Serigrafia eta spraia paper gainean Serigrafia eta spraia paper gainean
Serigrafía y spray sobre papel Serigrafía y spray sobre papel Serigrafía y spray sobre papel Serigrafía y spray sobre papel
Marianne Wasowska
París, 1988

“Sonámbulo Magnético (en cur- “Sonámbulo Magnético (en curso)” “Sonámbulo Magnético (en curso)”
so)” ametsen inguruko argazki-lan es un trabajo fotográfico sobre los [Magnetic Sleepwalker (in progress)]
bat da. Literatura hispanofonoaren sueños. Habiendo empezado por is a photography project about
errekurtso onirikoaren azterketa- un estudio del recurso onírico en dreams. Having started with a study
tik hasi ondoren (mises en abîme la literatura hispanófona (mises en of dream vision in Hispanophone lit-
eta beste meta-fikzio mota batzuk), abîme y otras formas de metafic- erature (mises en abîme and other
proiektua progresiboki artistaren ción), el proyecto fue centrándose metafictional forms), the project pro-
ametsen egunkarian ardaztuz doa. ­progresivamente en el propio diario gressively focused on the artist’s own
Argazkia duen izaera adierazgarri de sueños de la artista. Siendo la dream journal. Since photography is
dela eta “erreala” denarekin nahas­ fotografía un medio que por su ca- a medium whose indicative charac-
ten den euskarri bat izanik, proiektu rácter indicial suele confundirse con ter is often confused with the “real”,
honek berez erronka bat da: nola lo “real”, este proyecto comprende this project includes a challenge: how
atera argazki bat irudi mental bati? en sí un desafío: ¿cómo fotografiar to photograph a mental image? By
Argia erreminta tekniko eta metafo- una imagen mental? Trabajó usan- using light as a technical and meta-
riko moduan erabiliz lan egiten dut, do la luz como herramienta técnica phorical tool to create devices that
ikusleari irudia forma ezberdinetan y metafórica para crear dispositivos allow the image to express different
adierazten laguntzen dioten gailu- que permiten a la imagen mani- forms to the audience, photography
ak sortzeko, argazkia instalazioaren festarse al espectador de distintas becomes a part of the installation.
planora eramanaz. Argazki erregis­ formas, llevando la fotografía al In addition, the work has blended
troak ere nahastu ditu, Interneteko plano de la instalación. También ha the photographic search, from inter-
irudietatik antzinako prozesuetara, mezclado los registros fotográficos, net images to old processes, based
aktibitate onirikoa eta birtualtasuna- desde imágenes de internet hasta on the idea that a parallelism can be
rekin dugun esperientziaren artean procesos antiguos, basándose en la conceived between the dream activ-
paralelotasun bat sortu daitekeena- idea de que se puede concebir un ity and our experience of virtuality.
ren ideian oinarrituz. Psikoanalisia paralelo entre la actividad onírica Beyond psychoanalysis or surrealism,
edo surrealismotik haratago, ame­ y nuestra experiencia de la virtuali- what dreams reveal is the fact that we
tsek irudiekin pentsatzen dugula dad. Más allá del psicoanálisis o del think with images: in a way previous
uzten dute agerian, hizkuntzaren surrealismo, lo que los sueños po- or parallel to language. Since it is not
aurrekoa edo honen paraleloa den nen en evidencia es el hecho de que verbal, the relationship with the world
pentsamendu (mota) bat. Ahozkoa pensamos con imágenes, de mane- it structures is enriched, full of echoes
ez izanik, honek egituratzen duen ra anterior o paralela al lenguaje. Al and mysteries, to encompass levels
munduarekiko harremana aberas­ no ser verbal, la relación con el mun- beyond reason and consciousness.
tua dago, oihartzun eta misterioz do que este estructura se encuentra
betea, arrazoimena eta kontzien­ enriquecida, llena de ecos y miste-
tziatik haratago dauden mailak bar- rios, al abarcar niveles más allá de la
ne hartuz. razón y de la consciencia.

Marianne Wasowska antropo- Marianne Wasowska es licencia- Marianne Wasowska has a degree
logian lizentziatua da eta Arlesko da en antropología y diplomada de in Anthropology and a diploma from
Argazkilaritza Eskolan (ESNP) diplo- la Escuela de Fotografía de Arles the School of Photography in Arles
matua. Bere argazkilaritza lana epe (ENSP). Su trabajo fotográfico se (ENSP). Her photography work is di-
luzeko proiektu dokumental eta divide entre proyectos documenta- vided between long-term documen-
irudi mentalen inguruko ikerketa- les de largo plazo, e investigaciones tary projects and research on mental
ren artean zatitzen da; azken aldian sobre las imágenes mentales; se in- images. Lately, she has become in-
ametsetan interesatu da. 2017An teresó últimamente en los sueños. terested in dreams. She has been an
Casa de Velazquezeko artista kidea Ha sido miembro artista de la Casa artist member in la Casa de Velázquez
izan zen eta BilbaoArte Fundazio- de Velázquez en 2017 y recibió una in 2017 and received a grant from
aren 2018ko beka jaso du. Studio beca en la Fundación BilbaoArte en BilbaoArte in 2018. Wasowska is rep-
Hans Lucasek ordezkatua da eta Eu- 2018. Es representada por el Studio resented by Hans Lucas Studio and
Sin título (Fosfenos) , 2018 ropa eta Buenos Aires artean bizi da Hans Lucas y vive ­actualmente en- currently lives between Europe and
Inkjet inpresioa azal fosforeszente baten gainean, gaur egun. tre Europa y Buenos Aires. Buenos Aires.
ausazko kliska-flasha
Impresión chorro de tinta en superficie fosforescente,
flash con disparo aleatorio
30 x 40 cm 151
Voyager / Classer (Talismanes), 2018
Biniloa norabide bakarreko ispilu gainean
Vinilo en espejo unidireccional.
80 x 110 cm
Sin título (The dream camera), (detallea). 2018
Bideomapping proiekzioa, hiru argi-kutxak Egurrezko idulkiak (80-110 zm), gailu argidun autonomoak,
berreskuratutako maletetan, gauza pertsonalak diapositibak, ikuskailuak
Proyección en videomapping, conjunto de tres cajas de luz Peanas de madera (de 80 a 110 cm), dispositivos luminosos
en maletas recuperadas, objetos personales autónomos, diapositivas, visionadoras de diapositivas
TRUKAKETAKO ARTISTAK
ARTISTAS DE INTERCAMBIO
EXCHANGE ARTISTS
Pau Figueres
Donostia, 1973

Imbalanced garai hyper-modernoa- Imbalanced se centra en la creación Imbalanced focused on building a


ren­ gehiegikerien esploraziotik sor­ de un imaginario propio que sur- personal imagination based on the
tzen den berezko imaginario baten ge de la exploración de los excesos exploration of the excesses of the
sorreran ardazten da. Gure inguru- de la era hipermoderna. En la bús- hypermodern era. In the search for
arekin oreka utopiko bat ezartzeko queda por establecer un equilibrio establishing an ideal balance with
bilaketan, lan honek bizi espazioare- utópico con nuestro hábitat, este our habitat, this work suggests an
kin dugun harreman sozial, politiko trabajo propone un acercamiento approach to the development of
eta ekonomikoren garapenera hur- al desarrollo de nuestra relación our social, political and economic
bilketa bat proposatzen du, aro ga- social, política y económica con relationship with our living space,
raikidearen eraikuntzarako elemen- nuestro espacio vital, atendiendo dealing with the problems that arise
tu garrantzitsuak diren mugimendu a los problemas que surgen desde from the contradictions of global and
globala eta masa-turismoaren kon- las contradicciones del lo global y mass tourism as an important ele-
traesanetatik sortzen diren arazoak el turismo de masas como elemen- ment of the construction of contem-
aintzakotzat hartuz. Jolas-parke bi- to importante de la construcción poraneity. From the view of the city
lakaturiko hiriari egindako begira- de la contemporaneidad. Desde la converted into an amusement park
datik eta souvenir objektua egoera mirada a la ciudad convertida en and the souvenir object as represent-
hau irudikatzen duen ideia modura, parque de atracciones y el objeto ative of this situation, Imbalanced
Imbalanced (desorekatua) Bregen- souvenir como idea de representa- collects four different actions carried
zen iraila eta urria artean egindako ción de esta situación, Imbalanced out in Bregenz (Austria) during the
lau ekintza ezberdin biltzen ditu. (desequilibrado) recoge cuatro ac- months of September and October.
Kontrollzaun eta 3in1ek zuzenean ciones distintas realizadas en Bre- Kontrollzaun and 3in1 directly study
espazio publikoa eta pribatua defi- genz (Austria) durante los meses de the way we control and define the
nitu eta kontrolatzen dugun modua septiembre y octubre. Kontrollzaun public and private space; on the oth-
ikertzen dute; beste aldetik, Broken y 3in1 estudian directamente la ma- er hand, Broken Pattern/Made in Chi-
Pattern/Made in China eta Five Minute nera en la que controlamos y defini- na and Five Minute Souvenirs focus on
Souvenirs gizakiak bere bizi espazioa mos el espacio público y privado; y different strategies that human be-
ustiatzeko garatu dituen estrategia por otro lado Broken Pattern/Made in ings have developed to exploit their
ezberdinetan ardazten dira. China y Five Minute Souvenirs se cen- living space.
tran en las distintas estrategias que
el ser humano ha desarrollado para
explotar su espacio vital.

Pau Figueres Arte Ederretan Pau Figueres Es licenciado en Bellas Pau Figueres has a degree in Fine
lizentziatua da EHUan eta Enpresa Artes en la UPV-EHU y en Gestión y Art from the University of the Basque
Kudeaketa eta Administrazioan, Administración de Empresas en la Country and Management and Busi-
marketing espezialitatean, Coven­ especialidad de marketing en la Uni- ness Administration specialised in
tryko Unibertsitatean (Erresuma versidad de Coventry (UK). Realiza marketing from Coventry University
Batua). Doktoradutza ikasketen zati parte de sus estudios de doctora- (UK). He did part of his doctoral stud-
bat Penn Stateko Unibertsitatean do en la universidad de Penn State ies at Penn State University (USA). He
garatu zituen (AEB). Estatu nahiz (EEUU). Ha realizado exposiciones a has exhibited nationally and interna-
nazioarte mailan hainbat erakus- nivel nacional e internacional donde tionally; collective show highlights
keta burutu ditu, hauen artean ai- destacan exposiciones colectivas en include the Guggenheim Museum
pagarrienak Bilboko Guggenheim el Museo Guggenheim Bilbao y Ar- Bilbao and Artium in Vitoria. He has
museoa edo Gasteizko Artiumen tium de Vitoria. Ha recibido distintas received various grants and awards:
parte-hartutako taldekako erakus- becas y premios, premio proyecto en First project in Artistas Noveles de
ketak. Beka eta sari ezberdinak jaso Artistas Noveles de Gipuzkoa, beca Gipuzkoa, BilbaoArte residency and
ditu, besteak beste, Gipuzkoako BilbaoArte de residente y de pro- production grant, Council of Bizkaia
Artista Gazteen lehiaketako proiek- ducción, beca Diputación de Bizkaia, grant, Transfronterizos de Bitamine
tu saria, BilbaoArteko egoitza eta beca Transfronterizos de Bitamine Faktoria grant, BilbaoArte-Kun-
produkzio beka, Bizkaiako Foru Al- Faktoria, beca residencia Bilbaoarte­- stHaus Bregenz residency grant. He
dundiko beka, Bitamine Faktoriako KunstHaus Bregenz. Es fundador del is the founder of the public art pro-
Transfronterizos beka edo BilbaoAr- proyecto de arte público Kubo Beltza ject Kubo Beltza Mobile Art Gallery,
te-KunstHaus Bregenz egoitza beka. Mobile Art Gallery, proyecto híbrido a hybrid project developed between
Kubo Beltza Mobile Arte Gallery arte que se desarrolla entre la práctica artistic and curatorial practice, and
publikoko proiektuaren sortzailea artística y el comisariado, y miem- a cofounder of the Gilfiguer artistic
da, arte praktika eta komisariaketa- bro cofundador del grupo artístico group.
ren artean garatzen den proiektua, ­Gilfiguer.
eta Gilfiguer arte taldearen kide
sortzailea.
157
Fernando Villena
Bilbao, 1974
fernandovillena.es

Fernando Villenak Bregenzko Kunst- El proyecto desarrollado por Fer- The project developed by Fernando
hausen egindako trukaketa egoitzan nando Villena durante su residencia Villena during his exchange residen-
zehar garatutako proiektuak giza- de intercambio en el Kunsthaus de cy in Kunsthaus, Bregenz, suggests
kiak inguruarekin duen harremana, Bregenz implica una reflexión ­sobre a reflection on humanity’s relation-
ingurua bera eta honetan ibiltzeko la relación del ser humano con el ship with the environment, on the
mapa eta memoriaren erabileraren entorno, el propio entorno en sí, así environment itself, and on the use
inguruko gogoeta bat dakar. Artis- como la utilización del mapa y la me- of maps and memory as a resource
ta, beste baliabideekin egindako moria como recurso a la hora de mo- when moving around it. The artist,
hibridazioaren bitartez mapez, ko- verse por él. El artista a través de su through his hybridization with other
mertzialak nahiz memoriatik jaiota- hibridación con otros medios se ha media, has used maps —both com-
ko zirri­borro originalak, eta Vorarl- valido de mapas, tanto comerciales mercial and original sketches— come
bergeko biztanleek toki edo espazio como esbozos originales que nacen from the memories and explanations
konkretu baten inguruan galdetuta de la memoria y las explicaciones de of Vorarlberg’s inhabitants who were
emandako azalpenekin baliatu da, los habitantes del Vorarlberg al pre- asked about a specific place or space.
artistak hau igarotzen duen bitar- guntarles por un lugar o espacio con- The artist transforms this into an ex-
tean esperientzia bilakatuz, neurri creto, transformándose en una expe- perience in itself as he moves around
batean tokiaren bere memoriatik, riencia en sí a medida que el artista it, partly from his own memory of the
gainontzeko subjektuentzat karto- lo transita, en parte de su propia me- place, to a personal, improbable car-
grafia pertsonal eta gertagaitza, es- moria del lugar, en una cartografía tography for the rest of the subjects,
perientzia hau plano artistikora era- personal e improbable para el resto and takes that experience into the art
manaz. Pintura, argazkia, jasotako de sujetos, llevando esa experiencia field. Painting, photography, com-
argazki batzuen ordenagailu bidezko al plano artístico. La pintura, fotogra- puter-manipulated images, routes
manipulazioa, Voralberg eta Bregenz fía, manipulación por ordenador de recorded on his GPS as he passed
inguruan ibiltzen zen bitartean GPS algunas de las imágenes obtenidas, through the surroundings of Bre-
bitartez grabatutako ibilbideak eta rutas grabadas en su GPS conforme genz and Vorarlberg, as well as inter-
bertako mapen gaineko lan eta es- transitaba por el entorno de Bregenz ventions of maps of the area, are the
ku-hartzeak izan dira Fernando Ville- y el Vorarlberg, así como interven- media chosen by Fernando Villena to
nak bere proiektua aurrera eramate- ción y el trabajo sobre mapas de la carry out his project.
ko erabili dituen baliabideak. zona han sido los medios elegidos
por Fernando Villena para llevar a
cabo su proyecto.

Fernando Villena Arte Ederretan Fernando Villena licenciado en Be- Fernando Villena is a graduate in
lizentziatua da EHUn (2001). Bere llas Artes por la Universidad del País Fine Arts by the University of the
formakuntza New Yorkeko School of Vasco en el 2001. Amplía su forma- Basque Country in 2001. He fur-
Visual Artsen bete du eta EHUn pin- ción en School of Visual Arts, Nueva thered his education in the School
tura masterra burutu zuen. Hainbat York y estudia un máster de pintura of Visual Arts, New York and stud-
bakarkako eta taldekako erakuske- en la Universidad del País Vasco. Ha ied a Master in Painting at the Uni-
tetan parte hartu du, estatu nahiz participado en numerosas exposicio- versity of the Basque Country. He
nazioarte mailan. Besteak beste Biz- nes individuales y colectivas, a nivel has participated in various solo and
kaiko Foru Aldundiko Arte bisualen nacional como internacional. Entre group exhibitions, nationally and in-
beka jaso du, BilbaoArte, Rogaland otras, ha disfrutado de la Beca de Ar- ternationally. Among others, he has
Kunstsenter, Birch Creek Residency, tes Visuales de la Diputación Foral de received the Visual Arts grant from
Addaya Centre D’Art Contemporani, Bizkaia, de las becas de residencia en the Regional Council of Bizkaia, resi-
Area Lugar de Proyectos, Ballinglen Bilbao Arte, Rogaland Kunstsenter, dency grants in BilbaoArte, Regoland
Arts Foundation, Fits Foundation eta Birch Creek Residency, Addaya Cen- Kunstsenter, Birch Creek Residency,
Bregenz Kunsthaus egoitza bekekin tre D’Art Contemporani, Área Lugar Addaya Centre D’Art Contemporani,
batera. Bere lana erakunde ezber- de Proyectos, Ballinglen Arts Foun- Área Lugar de Proyectos, Ballinglen
dinen bildumen parte da, besteak dation, Fits Foundation y de la beca Arts Foundation, Fits Foundation and
beste, Coca-cola fundazioa, Bizkaiko de intercambio de BilbaoArte en el exchange grant from BilbaoArte in
Foru Aldundia, BilbaoArte Fundazioa, Bregenz Kunsthaus. Su obra está Bregenz Kunsthaus. His work is rep-
Addaya Centre D’Art Contempora- representada en colecciones de insti- resented in collections of institutions
ni, Ballinglen Arts Foundation eta tuciones como Fundación Coca–Cola, such as the Coca-Cola Foundation,
hainbat bilduma pribatu. Diputación Foral de Bizkaia, Bilbao the Regional Council of Bizkaia, Bil-
Arte, Addaya Centre D’Art Contem- baoArte, Addaya Centre D’Art Con-
porani, Ballinglen Arts Foundation y temorani, Ballinglen Arts Foundation
en diversas colecciones privadas. and in various private collections.

159
Sarah Bildstein
Feldkirch, 1987
sarahbildstein.com

Sara Bildsteinen obrak alienazioaren La obra de Sarah Bildstein trabaja el Sarah Bildstein’s work deals with the
fenomenoa lantzen du. Munduaren fenómeno de la alienación. Con la phenomenon of alienation. With the
etengabeko digitalizazioarekin, bere digitalización progresiva de ­nuest­ro progressive digitization of our world,
lanaren aspektu nagusienetako bat mundo, un aspecto central de su a central aspect of her work is the
aldaketa geldo eta objektuen ezau- trabajo es la observación de cam- observation of slow changes and
garri material-inmanenteak begi- bios lentos y las propiedades mate- the material-immanent properties
ratzean datza, hauek inguru mate- riales-inmanentes de los objetos, así of things and their interplay with the
rialarekin duten elkarreraginarekin como su interacción con el entorno material environment. In Bilbao, she
batera. Bilbon ura eta kolorearen material. En Bilbao empezó a expe- started experimenting with relations
arteko harremanarekin esperimen- rimentar con las relaciones entre el between water and colour to deter-
tatzen hasi zen 100 kromotografia agua y el color para determinar los mine the parameters for a 100-part
zatien multzo baterako parame­ parámetros para una serie de cro- series of chromatographies, consist-
troak zehazteko, hau munduko toki matografías en 100 partes, que con- ing of 100 different samples of water
guztietako 100 laginekin osatzen da. sisten en 100 muestras diferentes de from all over the world. Water is a
Ura natura eta errekurtso naturalen agua de todas partes del mundo. El sensitive indicator of an imbalance in
banaketaren desorekaren adieraz- agua es un indicador sensible de un nature and natural resource distribu-
garri nabari bat da, industrializazioa desequilibrio en la naturaleza y en la tion, through the human-led factors
eta garapen ekonomikoa bezalako distribución de los recursos natura- of industrialization and economic
giza-faktoreen bitartez. Kromato- les, por medio de factores humanos development. In the separation pro-
grafiaren bereizketa prozesuan, ko- tales como la industrialización y el cess of chromatography, the colour
lore partikulak uraren lurrun­ketaren desarrollo económico. En el proceso particles are structured by the evap-
arabera egituratzen dira. Prozesuak de separación de la cromatografía, oration of water. The process takes
egun batzuk irauten ditu, azkenik las partículas de color se estructu- a few days until, eventually, struc-
uretatik altxatzen diren izakiak di- ran según la evaporación del agua. tures emerge that resemble beings
ruditen egiturak azaleratzen diren El proceso lleva unos días hasta que, rising from out of the water. These
arte. Forma amorfo hauek mun- al fin, emergen unas estructuras amorphous forms are reminiscent
duaren ikuspegiaren baten du- como seres que se elevasen de entre of a resonant worldview that offers a
rundatzea gogorarazten digute, el agua. Estas formas amorfas nos potential counter-strategy to alienat-
munduaren baldintza alienagarriei recuerdan el resonar de una visión ed world conditions. The series thus
aurkako estrategia potentzial bat del mundo que ofrece una contraes- addresses the relationship between
eskaintzen diena. Horrela, serieak, trategia potencial a las condiciones historical and cultural processes in
logika kapitalistaren pareko mundu alienantes de este. Así, la serie abor- a world shaped by capitalistic logic.
batean prozesu historiko eta kultu- da la relación entre procesos his- By using seawater from the Atlantic
ralen arteko harre­mana abordatzen tóricos y culturales en un mundo a for the very first time, she is taking
du. Artistak, Atlantikoko ura lehen semejanza de la lógica capitalista. La into account the specificities of this
aldiz erabiliz, leku jakin honen es- artista, al utilizar agua del Atlántico space.
pezifikazioak kontutan hartzen ditu. por primera vez, lo que hace es tener
en cuenta las especificidades de este
espacio.

Sarah Bildsteinek Vienako Arte Sarah Bildstein posee un diploma Sarah Bildstein was born in Austria
Ederren Akademiako diploma bat de la Academia de Bellas Artes de and holds a diploma from the Acad-
dauka. Bere lanak, garai postin- Viena. Su obra trata la metáfora, la emy of Fine Arts in Vienna. Her work
dustriala eta kontsumo kulturaren abstracción y la observación del su- concerns metaphor, abstraction and
interfazean, metafora, abstrakzioa jeto alienado en la interfaz de la era the observation of the alienated sub-
eta subjektu alienatuaren behaketa postindustrial y la cultura de consu- ject at the interface of the post-indus-
lantzen du. Alienazioaren diskur­ mo. Le interesan las posibilidades de trial age and consumer culture. She
tsoan kokatzen diren abstrakzioaren la abstracción enmarcada en discur- is concerned with the possibilities of
aukerak interesatzen zaizkio. Bere sos de alienación. Su práctica está in- abstraction within discourses of al-
praktikak metodo estetikoen po- fluida por la política de los métodos ienation. Her practice is influenced
litiken eragina dauka, era berean estéticos a la par que reacciona a by the politics of aesthetic methods
tematikoak eta toki zehatzei lo- contextos temáticos y ligados a ubi- and reacts to site-specific and the-
tutakoak diren inguruen aurrean caciones concretas. matic contexts.
erantzuten duelarik.
161
Janine Maria Schneider
Dornbirn, 1986
janinemariaschneider.com

Profilak kopiatzeko pinta baten Las finas agujas de acero de una pin- The fine steel pins of a profile gau-
altzairuzko orratz finak negatiboan ta copiadora de perfiles se puede uti- ge can be used to extract negative
moldeak ateratzeko erabili daitezke. lizar para extraer moldes en negati- moulds. The contours traced begin
Trazatutako ingeradak galtzen doaz vo. Los contornos trazados empiezan to lose their shape once new forms
forma berriek hauen lekua hartzen a perder cuando formas nuevas ocu- take their place.
dutenean. pan su lugar. The artist visited 14 locations in the
Artistak Bilboko 14 toki bisitatu zi- La artista visitó 14 ubicaciones en la city of Bilbao to document varied
tuen metodo honen bitartez hainbat villa de Bilbao para documentar va- architectural elements using this
elementu arkitektoniko dokumen- rios elementos arquitectónicos por method. These included parts of a
tatzeko. Hauen artean kalos­tra ba- medio de este método. Entre ellos se balustrade, the edges of a wall, and
ten zatiak, pareta baten iskinak eta cuentan partes de una balaustrada, the surface of a monument which is
Bilboko etxe zaharrenetako bat go- las esquinas de una pared y la super- reminiscent of one of the oldest hou-
gorarazten duen monumentu baten ficie de un monumento que recuerda ses in Bilbao.
azalera aurkitzen dira. a una de las casas más antiguas de The coordinates of these 14 spots
14 toki hauen koordenatuek Fibo- Bilbao. derived from a spiral based on the
nacciren zenbaki-segidan oinarritzen Las coordenadas de estos 14 puntos Fibunacci number sequence, which
den espiral batean dute sorburu, derivan de una espiral basada en la the artist drew on a city map of
artistak Bilbo hiriko mapa batean secuencia numérica de ­Fibonacci, Bilbao on a scale of 1:15,000. This
1:15.000 eskalan marraztu zuena. que la artista dibujó en un mapa snail-like drawing originated in the
Barekurkuilo baten itxurako marraz- urbano de Bilbao a la escala de studio of the BilbaoArte Foundation,
ki hau BilbaoArte Fundazioko estu- 1:15.000. Este dibujo similar a un from where, together with the archi-
dioan sortu zen, hemendik, artistak, caracol se originó en el estudio de tect Remigius Gnetner, she searched
Remigius Gnetner arkitektoarekin la Fundación BilbaoArte, desde la through the coordinates of the city.
batera, hiriko koordenatu guztietatik cual la artista, junto al arquitecto She photographed the architect as
bilatu zuen. Arkitektoari argazkiak Remigius Gnetner, buscó por to- he traced the contours, documen-
atera zizkion ingeradak trazatzen, das las coordenadas de la ciudad. ting the process, the architectural
prozesua, elementu arkitektonikoak Fotografió al arquitecto trazando elements and the specific location.
eta kokapen zehatza dokumentatuz. los contornos, documentando el Three connected photo series, as
Erakusketan beraien artean lotura proceso, los elementos arquitectó- well as the city map with the drawing,
duten hiru argazki sail ikus daitez- nicos y la ubicación específica. En la can be seen in the exhibition room.
ke, marraztutako hiriko planoarekin exposición se pueden ver tres series In her work, the artist explores urban
batera. Artistak bere lanean hiriko fotográficas conectadas, además del architecture, the constantly evolving
arkitektura miatzen du, etengabeko plano urbano con el dibujo. La artista cityscape and its dynamics.
aldaketan dagoen hiriko erliebea eta ­explora en su obra la arquitectura ur-
honen dinamikak. bana, el paisaje urbano en constante
evolución y sus dinámicas.

Janine Maria Schneider Vienako Janine Maria Schneider estudió en Janine Maria Schneider studied in
Arte Ederretako Arte Performati­ el departamento de Artes Performa- the Performative Arts department at
boen departamentuan ikasi zuen. tivas de la Academia de Bellas Artes the Academy of Fine Arts, Vienna. In
Bere lanean aukera performatibo de Viena. En su obra explora posi- her work, she explores preformative
adierazgarriak ikertzen ditu, gaur bilidades performativas expresivas, expressive possibilities, currently at
egun arkitekturarekin daukan el- actualmente en su interacción con their interface with the architectural.
karrekintzan. Bere arte praktikaren lo arquitectónico. Al centro de su Questions of receiving and remem-
muinean jasotze eta memoriaren ez- práctica artística se sitúan cuestiones bering are central in her artistic prac-
tabaidak daude. 2009tik barraskiloa de recepción y memoria. El caracol tice. Since 2009, the snail is a recur-
errepikatzen den motibo bat da bere es un motivo recurrente en toda su ring motif throughout her work. She
lanean. Gaur egun Vienan bizi da eta obra desde 2009. Actualmente vive y currently lives and works in Vienna.
bertan lan egiten du. trabaja en Viena.

163
Leire Urbeltz
Iruñea, 1985
leireurbeltz.com

Del Bosintang al Puppy Face Seulen Del Bosintang al Puppy Face es un Del Bosintang al Puppy Face (From
garatu egin den hedatutako ilustra- proyecto de ilustración expandida Bosintang to Puppy Face) is an ex-
zio proiektu bat da. Tituluak zakurra desarrollado en Seúl. El título hace panded illustration project devel-
metafora bezala aipatzen du. Nazio- referencia al perro como metáfora. oped in Seoul. The title refers to the
arteko begiradatik, Bosintangaren Desde la mirada internacional, el dog as a metaphor. From the inter-
(zakur zopa) kontsumoak eztabaida consumo del Bosintang (sopa de pe- national point of view, consumption
handia eragiten du. Begetarianoa rro) despierta una gran controversia. of Bosintang (dog soup) raises a
elebe­rrian, Han Kang hegokore- En su novela La Vegetariana, la surco- great controversy. In her novel The
arrak kapitalismoa eta patriarkatua- reana Han Kang relata el drama de Vegetarian, South Korean author Han
ren faktore atzerakoiei aurre egiten una mujer que se enfrenta a los fac- Kang narrates the drama of a woman
dien emakume baten ezbeharra tores reaccionarios del capitalismo y who faces the reactionary elements
kontatzen du, animaliak jateari utzi del patriarcado, dejando de comer of capitalism and the patriarchy, and
eta nagusiki begetala den izaki bi- animales para convertirse en un ser stops eating animals to become an
hurtzeko. esencialmente vegetal. essentially vegetal being.
Inperialismo estatubatuarraren Desde la dominación del imperialis- Since the domination of American
menperatzetik, Han errekaren ur- mo estadounidense, el crecimiento imperialism, the economic growth
bazterren hazkunde ekonomikoak económico de las orillas del Río Han of the banks of Han River has given
kapitalismo basatienari ateak zabal- ha dado vía libre al capitalismo más way to the fiercest capitalism. This
du dizkio. Konfuzianismoa bezalako feroz. Esta “apertura” en detrimento “openness” to the detriment of tra-
tradizioen kalterako izan den “zabal- de tradiciones como el Confuncianis- ditions such as Confucianism is in-
tze” honek Byung Chul Han bezala- mo, está inspirando a pensadores spiring thinkers like Byung Chul Han
ko pentsalariak inspiratu ditu, hau como Byung Chul Han a denominar to call this the “society of transpar-
“gardentasunaren gizartea” bezala esta como la “sociedad de la trans- ency.” This describes the insatiable
izendatu dutelarik. Horrela deskri- parencia” . Así describe el insaciable impulse for voluntary exposure of
batzen du gure postmodernitatean impulso para la divulgación volunta- self-­referential images in our post-
norberaren irudiak zabaltzeko dau- ria de imágenes autorreferenciales modernity.
kagun behar boluntario aseezina. en nuestra posmodernidad. Urbeltz suggests the popularisation
Urbeltzek “puppy face”-a daukaten Urbeltz propone la popularización de of “puppy face” filters as a contra-
filtroen populartasuna ekialdea eta los filtros con “puppy face” como una diction of the cultural clash between
mendebaldearen arteko kultura paradoja del choque cultural entre East and West through a hypotheti-
talkaren paradoxa bezala proposa­ oriente y occidente a través de una cal chronological line between dog
tzen du, zakur zopa eta Instagra- hipotética línea cronológica entre la soup and Instagram selfies. In this
meko sel­fien arteko linea kronolo- sopa de perro y los selfies de Insta- line, she places elements that range
giko hipotetiko baten bitartez. Linea gram. En esta línea situa elementos from Zen Buddhism to K-pop to the
honetan Zen budismotik K-Popera que van desde el Budismo zen al Haenyeo, the old women divers of
doazen elementuak ezartzen ditu, K-Pop , pasando por las Haenyeo, las Jeju island.
Haenyeoetatik pasatuz, Jeju uharte- ancianas buceadoras de la isla de
ko adineko andre itsaspekariak. Jeju.

Leire Urbeltz Arte Ederretan lizen- Leire Urbeltz es licenciada en Be­ Leire Urbeltz has a Bachelor’s De-
tziatua da. Ikerketa eta Sorkuntza llas Artes, Máster en Investigación y gree in Fine Arts, a Master’s Degree
Masterra EHUan eta Eina-UAB Esko- Creación en Arte por la UPV y técnico in Art Research and Creation from
lako Sormenezko Ilustrazioa eta en Ilustración Creativa y Comunica- UPV and a technical degree in Crea-
Komunikazio Bisualean teknikaria. ción Visual en la Escuela Eina-UAB. tive Illustration and Visual Communi-
BBVA Fundazioaren Leonardo beka. Beca Leonardo Fundación BBVA. Ar- cation from Escuela Eina-UAB.
Sema Nanji (Seul), Centro Cultural tista residente en: Sema Nanji (Seúl), BBVA Foundation Leonardo Grant.
El Paso del Norte (Ciudad Juarez), Centro Cultural El Paso del Norte Resident Artist in: Sema Nan-
Manga Art Studio (Pekín) eta Bilbao- (Ciudad Juárez), Manga Art Studio ji (Seoul), Paso del Norte Cultural
arten artista egoiliarra. Nafarroako (Pekín) y BilbaoArte. 1.º premio En- Center (Ciudad Juárez), Manga Art
Topaketen 1. saria eta Nafarroako cuentros de Navarra y beneficiaria Studio (Beijing) and BilbaoArte. First
Sorkuntzarako Laguntza jaso ditu. de las Ayudas a la Creación del Go- prize Encuentros de Navarra and
bierno de Navarra. receiver of the Creation Help from
Navarra Government.

165
Ryu Biho
Gunsan, 1970

“KkwaengGeulangKkwaengKkwaen- El título de esta obra es “Kkwaeng The title of this work is “Kkwaeng
gKkaeng” da artelan honen izenbu- Geulang Kkwaeng Kkwaeng Kkaeng”, Geulang Kkwaeng Kkwaeng Kkaeng”,
rua, kkwaenggwariaren onomatope- onomatopeya del kkwaenggwari, un the onomatopoeia of the kkwaeng-
ia, korear musika tresna tradizionala. instrumento tradicional coreano. Al gwari, a traditional Korean instru-
Instrumentu honen soinua hautsita- sonido de este instrumento se lo co- ment. The sound of this instrument is
ko argiaren soinuarekin ezaguna da. noce como el de una luz rota. Tam- known as the sound of a broken light.
Nahastutako soinuan ere barnerat- bién penetra sonidos mezclados y es It also penetrates the mixed sound
zen da eta distantzia luzeak egiteko capaz de viajar largas distancias. Por and travels a long distance. Thus,
gai da. Beraz, orkestra zuzendariaren lo tanto, como el director de una or- like the conductor of the orchestra, it
antzera, korear musika instrumentu questa, cumple el papel de notificar plays the role of notifying the rhythm
tradizionalean progresuan dagoen el cambio de ritmo de la armonía en change of the harmony which is pro-
erritmo aldaketaren berri eman eta progreso en el instrumento musical gressing in the Korean traditional
interpretazioaren jarioa aldatzearen tradicional coreano y de cambiar el musical instrument and changing
papera betetzen du. fluir de la interpretación. the flow of the performance.
Lan hau interes eta ideologia nazional Esta obra se diseñó para superar los This work was designed to overcome
eta etnia garaikideen arteko gatazka conflictos y divisiones entre intere- the conflicts and divisions of contem-
eta banaketak gainditzeko diseinatu ses e ideologías nacionales y étnicas porary national and ethnic interests
zen. Mundua eraikitzen duten giza- contemporáneas. También reflejó el and ideologies. It also reflected the
banakoen ahotsak biltzeko desioa deseo de reunir las voces de indivi- desire to gather the voices of individ-
ere adierazi zuen, aldaketa sakon ba- duos que conforman el mundo para uals who make up the world to show
ten bolada bat sortzean dagoen se- demostrar el gran poder que hay en the great power of creating a wave
kulako boterea erakusteko. Artelan crear una ola de profundo cambio. of great change. This work, which
hau, artistak BilbaoArten izan zuen Esta obra, que se realizó durante la was carried out during the artist
egoitzan egina, eraikuntza kokatzen residencia del artista en BilbaoArte, residency at BilbaoArte, was created
den kalean halabeharrez aurkitutako se creó con la praticipación de ciu- by the participation of citizens who
hiritarren partaidetzarekin sortu zen. dadanos que se encontraban por happened to meet in the building’s
Artistak parte-hartzaileek eguzkiaren azar en la calle del edificio. El artista alleyway. The artist captured the mo-
argia eskuko ispilu batekin islatu eta capturó los momentos en los que los ments when the participants reflect-
hau kameraren objektiboaren kontra participantes reflejaban la luz del sol ed the sunlight into a hand mirror
apuntatzen zuten momentua jaso contra un espejo de mano y apunta- and pointed toward the camera lens.
zuen. ban a el objetivo de la cámara.

Ryu Biho. Bere lehen bakarkako Ryu Biho. Tras su primera exposi- Ryu Biho. Following his first solo
erakusketaren ondoren, “The Steel ción individual, titulada “The Steel exhibition titled “The Steel Sun” in
Sun” (2000), “Artistic Acts through Sun” en 2000, ha coorganizado “Ar- 2000, has co-organized “Artistic Acts
Hacking”­(artista, aktibista eta ko- tistic Acts through Hacking” (2001) through Hacking” (2001) (a ‘research
munikazio garaikidearen ikertza- (un “grupo de investigación del group on art, society and media’ with
ileekin eratutako “artea, gizartea arte, la sociedad y los medios” con contemporary artists, organisers
eta euskarrien ikerketa talde bat”, artistas, activistas e investigadores and media researchers’) and “Para-
2001) eta “Parasite: Tactical Media de comunicación contemporáneos) site-Tactical Media Networks” (2004-
Networks” (2004-2006) proiektuen y “Parasite: Tactical Media Networ- 2006), etc. and conducted research
antolatzaileetariko bat izan da. Arte ks” (2004-2006), etc. También ha and artistic activities. Throughout
ekintza eta ikerketak ere zuzendu dirigido actividades artísticas y de this period, he released artworks
ditu. Garai honetan, artea eta gizar- investigación. Durante este perio- raising aesthetic questions on art
tearen inguruko eztabaida estetiko- do, realizó obras que planteaban and society, including “Extreme
ak planteatzen zituzten lanak burutu cuestiones estéticas sobre el arte y Private Practice” (2010), “Mutual
zituen, hauen artean, “Extreme Pri- la sociedad, como “Extreme Private Escape” (2010) and “Twin Peaks”
vate Practice” (2010), “Mutual Esca- Practice” (2010), “Mutual Escape” (2011). He also participated in vari-
pe” (2010) eta “Twin Peaks” (2011). (2010) y “Twin Peaks” (2011). Tam- ous group exhibitions. He was invit-
Hainbat taldekako erakusketetan ere bién participó en múltiples exposi- ed to Sungkok Art Museum in 2015 to
parte hartu du. Sungkokgo Arte Mu- ciones colectivas. El Museo de Arte be recognised as “Awardee of ‘Sung-
seoak 2015ean “Sungkokgo Biharko de Sungkok lo invitó en 2015 para kok Artist of Tomorrow’”, organising
Artista” saria izendatzeko gonbidatu nombrarlo “Premio ‘Artista de Sun- a solo exhibition. He participated in
zuen, bakarkako erakusketa bat an- gkok del Mañana’”, organizando una the residency programme in Küns-
tolatuz. 2017an, Koreako Arte Kon­ exposición individual. Participó en el tlerhaus Bethanien in Berlin with the
tseiluaren laguntzarekin Berlingo programa de residencias del Künst- support of the Korean Arts Council in
Künstlerhaus Bethanienen egoitza lerhaus Bethanien en Berlin con el 2017.
programan parte hartu zuen. apoyo del Consejo Coreano de las
Artes en 2017.
167
Mireya Martín Larumbe
Iruñea, 1980

“‘15 urte hemen egon nintzela’-k, “‘Hace 15 años que estuve aquí’ pre- “Hace 15 años que estuve aquí” (It
paper gaineko obra eta dokumen- senta, en un conjunto de obra sobre has been 15 years since i was here)
tazio material ezberdinetako multzo papel y diverso material documental, presents, in a set of works on paper
batean, helburu jakin batekin —me- tres meses en la vida de una perso- and various documenting materials,
moria berreskuratu— Parisera iris­ na que llega a París con un objetivo three months from the life of a per-
ten den pertsona baten bizitzaren marcado: recuperar la memoria. El son who arrives in Paris with a clear
hiru hilabete kontatzen ditu. Proiek- personaje central del proyecto (un objective: to recover their memory.
tuko pertsonai nagusia (fikziozko ni yo ficcionado) recurrirá a la deriva si- The project’s central character (a fic-
bat) deriba situazionistarantz joko tuacionista para tratar una suerte de tional self) will resort to the situation-
du gordetako edo ahaztutako bizi- psicogeografía que le ayude a des- ist derive to try a kind of psychogeog-
tzako zati bat argitaratzen lagundu- velar una parte de su vida que sabe raphy that will help her reveal a part
ko dion psikogeografia antzeko bat oculta u olvidada. of her life that is hidden or forgotten.
trata­tzeko. Trasladando al dibujo la lógica narra- By transferring the narrative logic
Alain Robbe Grilleten Dans le la- tiva del texto de Alain Robbe Grillet of Alain Robbe Grillet’s text Dans le
byrinthe testuaren logika narrati- Dans le labyrinthe, así como la sen- labyrinthe to drawing, as well as the
boa marrazkira eramanaz, baita sación de desconcierto característi- sensation of confusion characteris-
Alain Resnaisen L’Année dernière à ca de L’Année dernière à Marienbad ing Alain Resnais’s L’Année dernière
Marienbad-eko nahasmen sentipe- de Alain Resnais, este alter ego me á Marienbad, this alter ego allows
na ere, alter ego honek alegiazko permite deambular por un espacio me to wander around an imaginary
espazio batetik noraezean ibiltzea imaginario, siempre a través de es- space, always through real spaces
uzten nau, beti nirekin harremana pacios reales de alguna manera re- somehow related to me, in order to
daukaten espazio errealen bitartez, lacionados conmigo, para plantear posit the inextricable relationship be-
memoria eta nortasunaren arte- la inextricable relación entre memo- tween memory and identity. It is the
ko harreman korapilatsua plante- ria e identidad. Es la búsqueda del search for revelation, rather than the
atzeko. Esnatzearen bilaketa da, desvelamiento, más que el desvela- revelation itself, that motivates this
esnatzea baino prozesu guzti hau miento en sí, la que motiva todo este whole process.
eragiten duena.” proceso.”

Mireya Martín Larumbe artista bi- Mireya Martín Larumbe es artista Mireya Martín Larumbe is a visual
suala, ikertzailea eta irakaslea da. visual, investigadora y docente. Li- artist, researcher and teacher. Bach-
Arte Ederretan Lizentziatua, Gene- cenciada en Bellas Artes, Experta en elor of Fine Arts, Expert in Gender,
roan Aditua, Soziologian Masterra Género, Máster en Sociología y TFM Master in Sociology and Master’s De-
eta Generoko Soziologia Bisualean en Sociología Visual y de Género. En gree Final Project in Visual and Gen-
aurkeztu zuen master amaierako su práctica artística aborda temas der Sociology. In her artistic practice,
lana. Bere praktika artistikoan sub­ como la producción de subjetivida- she deals with topics such as the pro-
jektibotasunaren produkzioa, nor- des, las expresiones de la identidad duction of subjectivities, the expres-
tasunaren adierazpenak edo me- o la memoria y sus procesos. Tra- sions of identity, and memory and
moria eta honen prozesuak lantzen bajando siempre desde lo poético its processes. Always working from
ditu. Poetikotasunetik lan eginaz eta y mediante el dibujo y la animación the poetic and through drawing and
marrazkia eta animazio esperimen- experimental como disciplinas prin- experimental animation as main dis-
tala oinarrizko diziplina dituela, bere cipales, sus obras se han visto en ciplines, her works have been seen
lanak Bilbo, Madril, Paris, Kalifornia, exposiciones y festivales en Bilbao, in exhibitions and festivals in Bilbao,
Praga edo Palermoko erakusketa Madrid, París, California, Praga o Pa- Madrid, Paris, California, Prague and
zein jaialdietan erakutsi dira. lermo. Palermo.

169
Victoria Adame
Córdoba, 1983
victoriaadame.com

Iraungikorra ez dela existitzen sinis- ¿Y si nos creemos que lo efímero no It exists and, perhaps, it is the sus-
ten badugu? existe? tenance of the eternal: hence its fas-
Existitzen da eta, agian, betiere- Existe y, tal vez, sea el sustento de lo cination, its power, its paradox. We
koaren sostengua izan daiteke; eterno; ahí su fascinación, su poder, believe it and we play at imagining
hortxe bere lilurapena, bere boterea, su paradoja. Nosotros lo creemos y ourselves invincible in spite of time,
bere paradoxa. Guk sinesten dugu jugamos a imaginarnos invencibles expressing the ephemerality of life,
eta denbora pasa arren garaiezinak pese al tiempo, expresando lo efí- life itself (ephemeral and immeas-
imajinatzera jolasten dugu, bizitzaren mero de la vida, la vida misma (efí- urable), through image and voice,
galkortasuna adieraziz, bizitza bera mera e inconmensurable), mediante form and text, texture and stroke,
(galkorra eta neurgaitza), irudia eta imagen y voz, forma y texto, textura as an impossible whole where exist-
ahotsa, forma eta testua, testura eta y trazo, como un todo imposible en ence begins and ends creating a re-
trazuaren bitartez, existentzia errea- el que la existencia empieza y termi- alization of ephemeral realities.
litate galkorren erdiespen bat sortuz na generando una consecución de Photography and poetry in symbio-
hasi eta amaitzen den ezinezko oso- realidades efímeras. sis, nourished and nutritious, crea-
tasun bat bezala. Fotografía y poesía en simbiosis, tures at the service of a concept, the
Argazkilaritza eta poesia sinbiosian, nutridas y nutrientes, creaturas al ephemeral valued, which captures
elikatuak eta elikagaiak, kontzep- servicio de un concepto, lo efímero its meaning at the precise moment
tu baten zerbitzura dauden izakiak, puesto en valor, que atrapa su senti- in which we join.
galkortasunaren balioa azpimarratu, do en el instante preciso por el cual What if we discover that we are sea
bere zentzua batzen garen une ze- nos sumamos. when we breathe?
hatzean atzematen duela. ¿Y si al respirar descubrimos que so-
Eta arnastean itsaso garela ohartzen mos mar?
bagara?

Victoria Adame argazkilaria da eta Victoria Adame es fotógrafa y Victoria Adame is a photographer
Zuzenbidean lizentziatua (Espainia licenciada en Derecho (España e and Law graduate (Spain and Italy).
eta Italia). Gaur egun, gizatasuna Italia). Actualmente, trabaja en la Currently, she works actively in the
eta emozioak abiapuntu hartu- creación de nuevos proyectos foto- creation of new photography pro-
rik, aktiboki argazkilaritza proiek- gráficos centrándose en lo huma- jects focusing on humanness and
tu be­rrien so­ rreran lan egiten du. no y en las emociones como punto emotions as a starting point. In 2015,
2015ean, Madrid 24 PhotoEspaña de partida. En 2015 es finalista en she was a finalist in the Madrid 24
lehiaketan finalista izan zen, bere Madrid 24 PhotoEspaña, exponién­ PhotoEspaña, exhibiting her photo-
argazkiak Cibeles Jauregian eta Ca­ dose sus fotografías en el Palacio de graphs in the Palacio de Cibeles and
llaon erakutsi zirelarik. Urte berean Cibeles y Callao, Madrid. Ese mismo in Callao, Madrid. In the same year,
Lens Cul­ture Exposure Awardsetan año es finalista para los Lens Culture she was the finalist of the Lens Cul-
ere finalista izan zen. 2016an Descu­ Exposure Awards (Londres). En 2016 ture Exposure Awards (London). In
brimientos PhotoEspañan hautatua es seleccionada para Descubrimien- 2016 she was selected for Discoveries
da. 2016an ere Botí Fundazioaren tos PhotoEspaña. También en 2016 of PhotoEspaña. Also in 2016, she re-
beka jaso zuen arte plastikoen alo­ fue becada por la Fundación Botí con ceived a grant from Botí Foundation
rreko espezializazio programan, eta el programa de Apoyo a la creación, in the field of visual arts programme,
Botí Fundazioaren VIII. Bienalerako además de ser seleccionada en la VIII in addition to participating in the VIII
hautatu zuten. Berriki Aperturako Bienal de la Fundación Botí. En 2017 Biennial of Botí Foundation. She has
(Malaga) lehen saria irabazi du. Urte ganó el primer premio de Apertura recently won the first prize of Ap-
honetan bertan, aldaketa klimati- (Málaga). En este mismo año ha reci- ertura (Málaga). In the same year,
koaren inguruan eginiko lan bat bido una Mención Honorífica por el she received an Honorable Mention
dela eta, International Photography International Photography Awards from the International Photogra-
Awardsen (IPA. Los Ángeles, AEB) (IPA. Los Ángeles, EE.UU.) por un tra- phy Awards (IPA. Los Angeles, USA)
Ohorezko Aipamen bat jaso du. Bere bajo sobre el cambio climático. Uno for a work on climate change. One
azken proiektuetako batek, “Mio- de sus últimos proyectos, “Miopía”, of her latest projects, “Miopía”, has
pia”, 2017an PACen (plataforma de ha ganado en 2017 la Beca Art Hou- won the 2017 Art House Holland
Arte Contemporáneo) Art House se Holland (Holanda) de plataforma Scholarship PAC Contemporary Art
Holland beka jaso du, Holandan bu- de Arte Contemporáneo también platform, also shown individually at
rututako proiektua, Gala Fundazioan expuesta individualmente en la the Gala Foundation. She has been
bakarki erakutsi dena eta Fundación Fundación Gala y ganadora de la 7.ª the winner of the 7th Edition of the
Viana-BilbaoArte 7. edizioko bekaren Edición de la beca Fundación Viana-­ Viana-BilbaoArte Foundation grant
irabazlea izan da, bertan, Mikel Alvira BilbaoArte donde ha desa­rrollado su where she has developed her cur-
idazlearekin batera, oraingo proiektu actual proyecto fotopoético realizado rent photopoetic project together
“fotopoetikoa” garatu duelarik. junto al escritor Mikel Alvira. with the writer Mikel Alvira.

171
Niga Salam
Solimania, 1998

“‘Zein da desberdintasuna?’ Nire la- “‘¿Cuál es la diferencia?’ una pre- “‘What is the difference?‘ a question
naren izenburu bezala planteatzen gunta que formulo como título de I put up as the title of my work, as
dudan galdera da, ikus dezakegun mi trabajo, como se puede ver, am- you can see both photos are me and
ez, argazki biak nireak dira, eta ia bas fotos son mías y ambas son casi both are almost identical, the main
berdinak, desberdintasun bakarra idénticas, la principal diferencia es el difference is the hijab or niqab, this
hijab edo niqab-a da, baina hau ez hijab o el niqab, esto no es solo una is not just one difference. In my daily
da desberdinasun hutsean geldi­tzen. diferencia. En mi vida diaria, mien- life as I walk around, people take this
Nire eguneroko bizitzan jendeak tras paseo, la gente toma ese punto point as their main excuse to treat
hijaba dela eta era desberdinean como su principal excusa para tra- me differently, and it is widely spread
tratatzen naute, hau leku guztietan tarme de manera diferente, y suce- everywhere, some places treat the
gertatzen delarik, leku batzuetan de en todas partes, algunos lugares covered better or vice versa, but at
hobe tratatzen dute estaldurik egon- tratan mejor ir cubierta o viceversa, the end aren’t i but a human like
da eta beste leku batzuetan kon- pero al final ¿no soy humana como you?, and here I am in both forms
trakoa. Baina azkenean ez al naiz zu tú ?, y aquí estoy en ambas formas, which none of them changes the fact
bezalako gizakia? Hemen ageri naiz ninguna de las cuales cambia el he- that I am me, and just like anybody
bi eratan jantzita, eta bietan beste cho de que soy como cualquier otra else, why does a piece of fabric have
edozein pertsona arrunt bezala ageri persona, ¿por qué un pedazo de tela to make you choose on how you
be­harko nintzen. Zergaitik oihal zati tiene que hacerte elegir cómo me treat me, but not based on who I ac-
batek ni nola tratatzera bideratzen tratas, y no en función de quien soy tually am?”
zaitu, eta ez benetan errealitatean en realidad?”
naizen pertsona bezala onartzera?”

Azar Othman
Solimania, 1987

“Mire lanak gizarteko arazoeta- “Mis trabajos surgen de los proble- “My works stem from society’s is-
tik sor­tzen dira, hauek gero nire mas de la sociedad que luego se sues which then become a tool for
ikerkun­tzarako eta artelanerako tres- convierten en una herramienta para my research on a certain topic for my
na bihurtzen direlarik. Orokorrean mi investigación sobre un tema con- art work. I usually start with a ques-
gai hauei buruzko galdera batekin creto en mi obra. Generalmente em- tion on each one of these topics on
hazten naiz, eta hauekin gero bere piezo con una pregunta sobre cada which I then design my work plan.
lan prozezua diseinatzen dut. uno de estos temas en los que luego My reason for working on society’s
Gaur eguneko gizarteko arazoekin diseño mi plan de trabajo. Mi razón issues is because it always contains
lan egiteko erabakiaren arrazoia para trabajar en los problemas de la lively questions and topics of the
hurrengoa hau da, gizartean beti sociedad es porque siempre contie- current time which are continuously
galdera berriak eta gaurkotasuneko nen preguntas y temas vivos del mo- renewed and changed with the chan-
gai biziak ematen direlako, honetan mento actual que se renuevan y cam- ges of the situations.
egoeraren aldaketekin etengabeko bian continuamente con los cambios Given our encounters with the mo-
eraldakuntzak emanez. de las situaciones. dern world, the questions find them-
Gaurko mundu modernoarekin ema- Dados nuestros encuentros con el selves in a new context, and the
ten ditugun topaketetan, galderak mundo moderno, las preguntas se society and thought would change
kontestu berri batean aurkitzen dira, encuentran en un nuevo contexto, as a result. In this project, I will work
eta gizartea eta pentsamendua alda- y la sociedad y el pensamiento cam- on a current issue especially on the
tuz ondorio bezala. Proiektu hontan bian como resultado. En este proyec- place in which I execute the work.”
gaur eguneko arazo batean oinarri­ to, he trabajado en un problema ac-
tzen naiz, zuzenki lekuaren gaian.” tual, especialmente en el lugar.”

173
Taxio Ardanaz
Iruñea, 1978

Taxio Ardanaz Bilbon bizi da eta ber- Taxio Ardanaz vive y trabaja en Bil- Taxio Ardanaz lives and works in
tan lan egiten du. Arte Ederretan bao. Licenciado en Bellas Artes por la Bilbao. Graduated in Fine Arts from
lizentziatua EHUn, azken urtetan Universidad del País Vasco, en los úl- the University of Basque Country, in
Habana, Bregenz, Bilbo, Mexiko Hi- timos años ha realizado residencias recent years he has participated in
ria eta Pekinen arte egoitzak burutu en La Habana, Bregenz, Bilbao, Ciu- residency programmes at Havana,
ditu. dad de México y Pekín. Bregenz, Bilbao, Mexico City and Bei-
jing.
Gaur egun Taxioren lan artistikoa El trabajo artístico de Taxio se cent-
ideal politikoak fede absolutuaren ra actualmente en el estudio de los Taxio’s artistic work is currently focu-
momentuetan irudikatzeko moduen diferentes modos de representación sed on the study of different modes
ikerketan ardazten da, gure artean de los ideales políticos en momen- of representation of political ideals
gatazka egoera hauek utzi dituzten tos de fe absoluta, a partir de las during times of absolute faith, from
eraikuntza memorial eta hondakin construcciones memoriales y de los the memorial constructions and the
fisiko eta ideologikoen bitartez. restos físicos e ideológicos que estas physical and ideological remainders
situaciones de alta conflictividad han that these situations of high conflict
dejado entre nosotros. have left among us.

Begoña Zubero
Bilbao, 1962

Begoña Zubero argazkilari bezala Begoña Zubero se formó como Begoña Zubero studied photography
Madrilgo Unibertsitate Konpluten­ fotógrafa en Madrid (Universidad in Madrid (Complutense University
tsean eta New Yorken (School of Vi- Complutense de Madrid) y Nueva of Madrid) and New York (School of
sual Arts) hezi zen, azken honetan York (School of Visual Arts), donde Visual Arts), where she lived and wor-
lau urtez bizi eta lan egin zuelarik. vivió y trabajó durante cuatro años. ked for four years. She currently lives
Gaur egun Bilbon bizi da eta bertan Actualmente vive y trabaja en Bilbao. and works in Bilbao.
lan egiten du.
Desde sus primeros proyectos ha de- Since her first projects, she has de-
Bere lehen proiektuetatik egikera sarrollado una fotografía de tesis de veloped a photography theory of
tekniko, formal eta estetiko bikaina impecable factura técnica, formal y exceptional technical, formal and
duen tesi argazkilaritza bat garatu estética, en la que la documentación aesthetic style, in which the docu-
du, dokumentazioak eta ikerketak e investigación le han permitido ela- mentation and research have al-
sakonera intelektual handi bat duten borar unas imágenes de gran calado lowed her to produce images of
irudiak sortzen lagundu diolarik. intelectual. great intellectual depth.

175
EKOIZPEN PROPIOKO ERAKUSKETAK
EXPOSICIONES DE PRODUCCIÓN PROPIA
SELF PRODUCED EXHIBITIONS
WINTERREISE
Inés García
2018.02.02 > 2018.02.03
Ines Garcíak, neguko paisaia baten
bitartez, Franz Schubert musikagile Inés García hace visible a través del Inés García renders a wanderer’s
austriarraren “Winterreise” lanean paisaje invernal el mundo interior de inner world visible through a winter
oinarrituz ibiltari baten barrena un caminante basándose en “Winte- landscape based on “Winterreise”,
ikusgai uzten du. rreise” la obra del compositor aus- a piece by Austrian composer Franz
1828. urtean Franz Schubertek Win- triaco Franz Schubert. Schubert.
terreise lana konposatu zuen, ahots En 1828 Franz Schubert compuso In 1828 Franz Schubert composed
eta pianorako 24 abestien multzo Winterreise, un conjunto de 24 can- Winterreise, a set of 24 songs for
baten bitartez eta definitu gabeko ciones para piano y voz que relatan, piano and voice, which narrate, with-
argumentu batekin, bere maiteak sin una línea argumental definida, out a defined plot line, a wanderer’s
maite ez duela jakin ondoren ibiltari el paseo de un caminante a través walk through a winter landscape af-
batek neguko paisaia baten barrena de un paisaje invernal, tras conocer ter learning that his loved one has
duen pasealdia kontatzen du. Es- que su amada le ha rechazado. Es rejected him. It is a work belonging
tilo erromantikoa duen lan bat da, una obra de estilo romántico, donde to the Romantic style, in which the
non hitzek paisaia eta ibiltariaren
la letra describe el paisaje y los sen- lyrics describe the landscape and the
sentimendu etsiak deskribatzen
timientos desesperados del cami- traveller’s desperate feelings. How-
dituzten. Baina lanaren osotasuna
nante, pero el conjunto de la obra va ever, the entire work goes beyond
urrunago doa, izaera existentzial
más allá y se convierte en una pieza it and becomes a markedly existen-
nabaria duen pieza bat bihurtzen
de marcado carácter existencialista tialist piece, in which the exterior
delarik, kanpoaldeko paisaia barre-
donde el paisaje exterior se transfor- landscape transforms into the inner
neko munduan bilakatzen delarik.
ma en mundo interior. Winterreise world. Winterreise is a re-reading
Winterreise austriar musikagilearen
es una re-lectura del famoso Lied del of the famous Lied by the Austrian
Lied famatuaren berrirakurketa bat
da, esentzia edo ezerezera abiatzen compositor austriaco, desde un án- composer, from a different temporal
diren deriba existentzial berdine- gulo temporal diferente, pero con las perspective, but sharing the same
kin baina denbora angelu ezberdin mismas derivas existenciales hacia la existential drifts towards essence or
­batetik. esencia o la nada. nothingness.

Ines García Bartzelonako Arte Ede­ Inés García Se licencia en Bellas Ar- Inés García graduated in Fine Art at
rren Fakultatean lizentziatua da eta tes por la Facultad de Barcelona y the University of Barcelona. During
ikasketa urte hauetan urte betez durante sus estudios recibe una beca her studies, she received a scholar-
Balira joateko beka bat jasotzen de un año en Bali. Decide ir comple- ship to study in Bali for one year. She
du. Abbas Kiarostami, Victor Erice, tando su formación participando en decided to complete her training by
Gabriel Orozco eta Wilfredo Prietok talleres impartidos por Abbas Kiaros- attending workshops taught by Ab-
emandako tailerretan parte-hartzen tami, Víctor Erice, Gabriel Orozco y bas Kiarostami, Víctor Erice, Gabriel
du, bere formakuntza osatuz. Esta- Wilfredo Prieto. A nivel nacional, ha Orozco and Wilfredo Prieto. Nation-
tu mailan Bartzelona, Madrid eta participado en varias exposiciones ally, she has taken part in several
Bilbon antolaturiko hainbat era- en Barcelona, Madrid y Bilbao, sus exhibitions in Barcelona, Madrid and
kusketetan parte-hartu du eta bere vídeos han sido proyectados en el Bilbao, her videos have been shown
bideo-lanak CA2M, Murtziako La CA2M, en La Conservera de Murcia, at CA2M, La Conservera de Murcia,
Conservera, LOOP edo Bartzelona- en el LOOP, y en el SCREEN Festival LOOP, and SCREEN Festival in Barce-
ko SCREEN Festibalean proiektatuak en Barcelona entre otros. lona, among others.
izan dira. Internacionalmente sus piezas au- Her audiovisual pieces have been
Nazioarte mailan bere ikus-entzu- diovisuales se han podido ver en di- screened internationally at Festival
nezko lanak hainbat jaialditan aur- versos festivales como el Festival de de Videoarte Latino in New York,
keztu dira, besteak beste, Nueva Videoarte Latino de Nueva York, en el the Tehran Film Festival, and FIVA
Yorkeko Bideoarte Latino jaialdia, Festival de Cine de Teherán y el FIVA Buenos Aires, among other cities. In
Teherango Zine Jaialdia edo Buenos en Buenos Aires, y en otras ciudades. recent years she has exhibited her
Aireseko FIVA. Azken urtetan bere En los últimos años ha mostrado su work at Les Recontres Internation-
lana Les Rencontres Internationales trabajo en Les Rencontres Interna- ales Paris/Berlin/Madrid, Tabakalera
Paris/Berlin/Madril, Tabakalera edo tionales París/Berlín/Madrid, en Ta- and the Cervantes Insitute in Lisbon.
Lisboako Cervantes Institutuan era- bakalera y en el Instituo Cervantes
kutsi du. de Lisboa.

181
ABUNDANTE AMIGABLE COMPUESTO
Manu Blázquez
2018.09.03 > 2018.06.04

Abundante Amigable Compuesto kon- Abundante Amigable Compuesto es Abundante Amigable Compuesto is
takizun grafiko bat da, hitzik gabe- un relato gráfico, sin palabras, don- a wordless graphic story, in which
koa, non lineak paperaren azalera de la línea tratará de ocupar toda la the line will try to occupy the entire
guztia hartzen duen, historian zehar superficie del folio para cuestionar el surface of the paper to question the
ezarri zaion bigarren mailako pape- papel secundario que le ha sido otor- supporting role that has been giv-
ra zalantzan jartzeko. Antzinako es- gado a lo largo de toda la historia. El en throughout the story. Ancient
kribauak, idazten jarri baino lehen, antiguo escribano, antes de ponerse scribes, before starting to write, de-
orri­aren barrualdeko estruktura linea a escribir, diseñaba mediante líneas signed the internal structure of the
bitartez diseinatzen zuen, horrela, do- la estructura interna de la página eri- page with lines, hence building a
kumentua edo idatziari konposaketa giendo, de esta manera, una compo- solid and readable composition for
sendo eta irakurgarri bat emanaz. sición sólida y legible al documento o the document or writing. The sepa-
Linea hauen arteko tartea testuaren escrito. La separación entre estas lí- ration between these lines varies ac-
generoa eta erabilitako tipografiaren neas varía según el género del texto y cording to the genre of the text and
arabera aldatu egiten da. Distantzia los caracteres tipográficos utilizados. typographical characters used. If we
hau sistema metriko dezimalaren Si disminuimos dicha distancia hasta decrease this distance to one of the
unitate minimo bateraino gutxitzen una de las unidades mínimas de me- minimum units of measurement of
badugu, milimetroa, espazio honen dida del sistema métrico decimal, el the metric system, millimetre, the
aukera linea bera da. Proiektua hau milímetro, la posibilidad de este es- possibility of this space is the line it-
96 marrazkitan garatzen da, bikoteka pacio es la línea misma. Este proyecto self. This project is developed along
aurkezturik, orrialde bikoitz modura, se desarrolla a lo largo de 96 dibujos, 96 drawings, presented in pairs
seriea osatzen duten 48 koadroeta- presentados por parejas a modo de as a “double page” in each of the
riko bakoitzean. Toda cosa es un par- “doble página” en cada uno de los 48 48 paintings that form the series.
lamento de lineas. Kontakizun berezi cuadros que componen la serie. Toda Everything is a dialogue of lines. The
honen ezaugarri nagusienetako bat cosa es un parlamento de líneas. La ca- main feature of this singular “story”
hazkuntza logiko eta mailakatua da. racterística principal de este singular is logical and progressive growth.
Ageriko hazkuntza bat barnealdetik, “relato” es el crecimiento lógico y pro- As the series grows, there is an ob-
seriea handitzen doala zatitzaileen ar- gresivo. Un crecimiento evidente de vious internal growth due to the in-
teko distantzia handitzen doalarik, eta forma interna, al abrirse la distancia creasing distance between dividers.
baita kanpoaldetik ere, DIN A formatu entre divisores a medida que crece la There is also an external growth due
guztiak lan berdinaren barruan barne serie, así como también exteriormen- to the use of all DIN A formats within
hartuz. te, al abarcar todos los formatos DIN the project.
A en un mismo trabajo.

Manu Blazquez (Valentzia, 1978), Manuel Blázquez (Valencia, 1978), Manu Blázquez (Valencia, 1978),
Castelloko Jaume Primeren garatzen desarrolla los estudios universitarios studied at Jaume Primer de Castel-
ditu unibertsitate ikasketak. Publizi- en la Jaume Primer de Castellón. Tras lon University. After the first course
tateko ikasketen lehen zikloa eta di- el primer ciclo en publicidad y un pe- in advertising and working as a
seinatzaile grafiko moduan edukita- ríodo de experiencia como diseñador graphic designer for a period, he
ko esperientzia garai baten ondoren gráfico, se traslada a Italia donde moved to Italy where he pursued
Italiara bidaiatzen du eta Boloniako comienza el estudio de la Gráfica Ar- studies in Artistic Graphics at the
Arte Ederren Akademian Arte Grafi- tística en la Academia de Bellas Artes Academy of Fine Arts, from which
koen ikasketa hasten du, izenburutzat de Bolonia, donde se diploma con he graduated with a thesis entitled
“Comunicazione e riproducibilità” una tesis titulada “Comunicazione “Comunicazione e riproducibilità”
duen tesi batekin diplomatu delarik, e riproducibilità” y trabaja dos años and worked for two years as an as-
bi urtez Cataldo Serafini irakaslearen como asistente del profesor Cataldo sistant to Professor Cataldo Serafini.
laguntzaile bezala jarduten delarik. Serafini. A finales del 2011 inicia una At the end of 2011, a new stage in
2011 amaieran, Grezian, Xenis Sachi- nueva etapa en Grecia junto al profe- Greece begins with the engraving
nis grabatu irakaslearen alboan aro sor de Grabado Xenis Sachinis de la Professor Xenis Sachinis from the
berri bat hasten du, Aristoteles de Te- Universidad Aristóteles de Tesalónica. Aristotle University of Thessaloniki.
salónica unibertsitatean. Gaur egun Actualmente profundiza su investiga- He is currently furthering his re-
zenbaki-kodeen aukera plastikoen ción entorno a los códigos numéricos search around numerical codes and
inguruko ikerketan barrenduta dago. y sus posibilidades plásticas. its plastic possibilities.

183
HEBRA
Zuhar Iruretagoiena Labeaga
2018.13.04 > 2018.11.05

Zuharrek “Hebra”rekin aurrez behar Zuhar reflexiona con “Hebra” sobre la With “Hebra”, Zuhar Iruretagoiena
formal bat dela eta sortuak diren capacidad de crear imágenes a partir reflects on the ability to create imag-
hainbat elementu estrukturalen bi- de ciertos elementos estructurales es from structural elements that are
tartez irudiak sortzeko gaitasunaren que a priori solo son producidos por primarily produced by necessity.
inguruan gogoeta bat egiten du. necesidad formal. I am your image, your surface; you
Ni naiz zure irudia, zure azalera, zu eus- Yo soy tu imagen, tu superficie, tú la are the structure that sustains me, my
ten nauen estruktura, nire sostengua. estructura que me sustenta, mi apoyo support. Hebra questions the trans-
Hebra hainbat elementu estruktural Hebra problematiza sobre la conver- formation of certain key elements
irudian bilakatzearen arazoaren in- sión en imagen de ciertos elementos into image, which after their formal
guruan garatzen da, bere onarpen estructurales, que tras su asunción acknowledgement, turn into a funda-
formalaren ondoren, eskultura lanen formal, se conforman como parte mental part of the significant nature
adierazle naturalaren funtsezko par- elemental de la naturaleza signifi- of the sculptural operation. A warm
te bezala osatzen delarik. Argi epel cante de la operación escultórica.Una light illuminates the noise of things
batek erortzen diren gauzen soinua tibia luz ilumina el ruido de las cosas falling. Through her pieces, the artist
argiztatzen du. Artistak, bere lanen cuando caen.La artista propone a tra- suggests a reflection on exclusion of
bitartez, irudian hainbat elementu vés de sus piezas una reflexión sobre certain key elements in the image,
estrukturalen omisioaren inguruko la omisión de ciertos elementos es- such as its internal skeleton, in the
gogoeta proposatzen du, hauen ba­ tructurales en la imagen, como por analysis of the image throughout
rrualdeko egiturena adibidez, histo- ejemplo su esqueleto interno, en el history. The Zarautz-born artist from
rian zehar irudiaren analisian. Artista análisis de la imagen a lo largo de la presents the investigation of these
zarauztarrak elementu hauen ikerke- Historia. La artista zarauztarra abor- elements by naming them “hebras”
tari heltzen dio hauek “hebra” bezala da la investigación de estos elemen- (threads), like the threads that unite
izendatuz, osotasun baten zati ezber- tos denominándolos “hebras”, como the different parts of a whole.
dinak lotzen dituzten hariak bezala. los hilos que unen las distintas partes
de un todo.

Zuhar Iruretagoiena Labeaga Zuhar Iruretagoiena Labeaga Zuhar Iruretagoiena Labeaga


Arte Ederretan doktorea da EHUan Doctora en BB. AA. Por la UPV/EHU y Doctor of Fine Arts by the UPV/EHU,
eta Arte Digitalen masterra burutu Master en Artes Digitales, por la Uni- has a Master’s Degree in Digital Arts
zuen Pompeu Fabra Unibertsitate- versidad Pompeu Fabra. Su trabajo by the University of Pompeu Fabra.
an. Bere lana, besteak beste, Bilboko ha sido mostrado en lugares como el Her work has been shown in different
Guggenheim Museoa, Donostiako Guggenheim Museum Bilbao, Museo places such as Guggenheim Muse-
San Telmo Museoa, CAAM, Manches- San Telmo Donostia-San Sebastian um Bilbao, San Telmo Donostia-San
terko NY Space, Londresko Pinta, La CAAM, NY Space Manchester, Pinta Sebastian CAAM Museum, NY Space
Casa Encendida, c-art Galerie Prantl Londres, La casa encendida, Madrid, Manchester, Pinta London, La casa en-
& Boch Bregenz, Bilboko Rekalde c-art Galerie Prantl & Boch Bregenz cendida Madrid, c-art Galerie Prantl &
Aretoa, Getariko Balenciaga Museoa, Bregenz, Sala Rekalde Bilbao, Museo Boch Bregenz Bregenz, Sala Rekalde
Donostiako KM, Gabarron Founda- Balenciaga Getaria, KM, Donostia Bilbao, Balenciaga Getaria Museum,
tion eta Espainiar Kultura Zentro ez- San Sebastian, Gabarron Fundation, KM Donostia San Sebastian, Gabarron
berdinetan, hauen artea, Tegucigal- Centro Cultural de España en, Tegu- Foundation, Cultural Center of Spain
pa, San José, Mexiko DF, Montevideo, cigalpa, San José, Mexico DF, Mon- in Tegucigalpa, San José, Mexico DF,
Kordoba eta Managua. Hainbat sari tevideo, Córdoba y Managua, entre Monteviedo, Córdoba and Managua,
eta beka jaso ditu, Generación 2008 otros. Ha recibido diversos premios among others. She has received sev-
Caja Madrid, Ertibil 2009, Gipuzkoa- y Becas como Generación 2008 Caja eral awards and grants such as Gen-
ko Artista Gazteen Lehiaketa 2010, Madrid, Ertibil 2009, Artista Noveles eración 2008 Caja Madrid, Ertibil 2009,
Muro Guggenheim, KUNSTHAUS Guipuzcoanos 2010, Muro Guggen- Artista Noveles Guipuzcoanos 2010,
Bregenz egoitza (Austria), BilbaoArte heim, Beca Residencia KUNSTHAUS Muro Guggenheim, KUNSTHAUS Bre-
Fundazioaren egoitza beka (utzitako Bregenz (Austria), Beca de residencia genz Residency Grant (Austria), Res-
espazioaren modalitatean), Rekalde Espacio de cesión temporal Funda- idency Grant Temporary assignment
Aretoko Nekatoenea Artistes en Ré- ción BilbaoArte, Beca residencia Sala space BilbaoArte Foundation, Sala
sidence egoitza (Hendaia, Frantzia) Rekalde, Nekatoenea Artistes en Ré- Rekalde Residency Grant, Nekatoenea
edo LABORE DSS2016 egoitza beka. sidence Hendaia Francia, Beca-Resi- Artists in Residence Hendaya France,
dencia LABORE, DSS2016. Grant-Residency LABORE, DSS2016.

185
DISPLACEMENT
Ion Macareno
2018.18.05 > 2018.15.26

Macarenok hiriko arkitektura eta Macareno muestra interés por las Macareno shows interest in urban
hauetan egoten diren taldeen ara- arquitecturas urbanas y los espacios architecture and public spaces that
bera eraldatu eta kirola egin, oku- públicos que son transformados are transformed according to the
patu edo hauek esku hartzen diren por las necesidades de los grupos needs of the groups inhabiting and
espazio publikoetan interesa era- que los habitan y utilizan para hacer using them to do sports, to occupy
kusten du. Harmailak, hesiak, eskai- deporte, ocuparlos o intervenirlos. or to intervene. Grandstands, fenc-
lerak...artista bilbotarrak ikertu eta Gradas, vallas, escaleras… son ele- es, stairs… these are the elements
sorkuntza eskultorikora eramaten mentos que el artista bilbaíno inves- that the Bilbao-born artist investi-
dituen elementuak dira. Hiriko es- tiga y traslada a la creación escultó- gates and translates into sculpture.
pazioa osatzen duten dispositibo rica. Este interés por la readaptación This interest in the readaptation of
ezberdin hauen berregokitzearen de los distintos dispositivos que the different devices that make up
interes honek artista hauen sorre- configuran el espacio urbano mue- the urban space moves the artist to
ran eman diren prozedura eta deri- ve al artista a fijarse también en los pay attention also to the procedures
betan arreta jartzera eramaten du, procedimientos y derivas en su crea- and drifts in his creation, and makes
gogoeta hau sorkuntza birtualaren ción y lo lleva a  trasladar esta mis- him question it in the field of virtual
eremura eramatera bultzatzen due­ ma cuestión al plano de la creación creation via 3D animation. In the de-
larik, 3D animazioaren bitartez. Gra- virtual, a través de la animación 3D. velopment of Macareno’s work the
dualki, Ion Macarenoren lanaren ga- En el desarrollo del trabajo de  Ion medium and the digital image grad-
rapenean, euskarri eta irudi digitala Macareno  el soporte e imagen di- ually begin to form a material part
gailu eskultorikoaren parte izaten gital comienza gradualmente a for- of the sculptural device. This new
hasi da. Prozesu digitalarekin duen mar parte material del dispositivo involvement in digital procedures
inplikazio berri honek gizarte garai- escultórico. Esta nueva implicación originates in the need to give an
kidearen konplexutasunaren berri con los procedimientos digitales account on the complexity of con-
emateko beharrean aurkitzen du tiene su origen en la necesidad de temporary societies, especially as it
jatorria, bereziki errepresentazio di- dar cuenta de la complejidad de las manifests in digital representation.
gitalaren mugetan adierazten dena. sociedades contemporáneas, espe- Thus, the incorporation of new tech-
Horrela, teknologia berrien sarre- cialmente manifestada en términos nologies becomes important in his
rak bere ikerketan garrantzi berezia de representación digital. study following his understanding
hartzen du, arte praktikan espazioa/ Así, la incorporación de nuevas tec- that these tools have great potential
tokia eta zentzua eraikitzeko po- nologías cobra importancia en su to build space/place and meaning in
tentzial handia dutela ulertzen bai- estudio ya que entiende que estas the artist’s practice, also discussing
tu, era berean gaurkotasunezko herramientas contienen gran po- the idea that today’s “screen of rep-
“errepresentazio pantaila” prozesu tencial para construir espacio/lugar resentation” is mediated by digital
digital eta hauen forma anitzen bi- y sentido en la práctica del artista, processes and its multiple forms.
tartekotzaren ideia aintzat hartuz. atendiendo de igual manera a esa
idea según la cual la “pantalla de re-
presentación” en la actualidad viene
mediada por procesos digitales y
sus múltiples formas.

Ion Macarenok bakarka, besteak Ion Macareno ha expuesto de for- Ion Macareno has shown his work
beste, José de la Fuente Galeria, ma individual en la Galería José de individually in José de la Fuente
Rekalde Aretoa eta Montehermoso la Fuente, la Sala Rekalde y el Centro Gallery, Sala Rekalde and Montehe-
Kultura Zentroan erakutsi ditu bere Cultural Montehermoso entre otros rmoso Cultural Centre, among oth-
lanak. Halaber hainbat taldekako espacios. Así mismo ha participado er spaces. He has also participated
erakusketa eta nazio ezberdinetako en numerosas exposiciones colec- in several collective exhibitions and
ferietan parte-hartu du. Arte Ede­ tivas y ferias en diferentes países. festivals in different countries. As a
rretan doktorea EHUan, 2010. ur- Doctor en Bellas Artes por la Univer- Doctor of Fine Arts by the University
tetik ikerketaren ikerketa eremuan sidad del País Vasco, desde 2010 de- of the Basque Country, since 2010
garatzen du bere lana unibertsitate sarrolla su actividad en el ámbito de he has pursued his research within
bereko Eskultura Departamentuan. la investigación dentro del Depar- the Department of Sculpture at the
tamento de Escultura de la misma same university.
universidad.

187
BETADINE SU BATA
Beatriz Sánchez
2018.17.08 > 2018.14.09

Izaera esperimental sakon bat duen En esta muestra de carácter profun- In this deeply experimental exhibi-
erakusketa honetan, Kordobako ar- damente experimental, la artista cor- tion, the Cordoba-born artist dis-
tistak instalazio handi bat osatzen dobesa despliega una colección de plays a collection of handcrafted
duten eskuz landutako tramankulu creaciones artesanales que forman creations. These creations form a
arraroen bilduma bat zabaltzen du, una gran instalación de pequeños great installation of strange little
bere bideo-sorkuntza burugabeetan artefactos extraños que cobran vida artefacts that come to life in her lu-
bizitza lortzen dutenak. Bere proiek- en sus disparatadas videocreaciones. dicrous video-creations. Her project
tuak softwaretik datozen efektu Su proyecto busca disolver el uso de seeks to dissolve the use of soft-
digitalen erabileraren desegitea bi- los efectos digitales propios del soft­ ware’s own digital effects, replac-
latzen du, hauek pelikula urratu eta ware, sustituyéndolos por recursos ing them with visual and analogue
honi gainjartzen zaizkion errekurtso plásticos y analógicos que se super- resources that overlap and scratch
plastiko eta analogikoekin ordezka- ponen y rayan la película, generando the film, producing new meanings
tuz, horrela, esanahi berriak sortu nuevos significados y alcanzando and achieving a self-contained and
eta etengabeko aldaketan dagoen un lenguaje propio y autónomo en autonomous language in perma-
berezko lengoaia autonomo bat lor- permanente mutación. Beatriz en- nent mutation. Beatriz uplifts the
tuz. Beatrizek prozesua arte espre- salza el proceso como forma de ex- process as a means of artistic ex-
sio modura goratzen du, trikimailua presión artística, mostrando el truco pression, unreservedly showing the
disimulurik gabe erakutsiz eta ja­ sin tapujos y jugando a evidenciar los strings and playing at demonstrate
rraitutako pausoak agerian uzteare- pasos seguidos. El título Betadine Su the steps taken. The title Betadine
kin jolastuz. Bata surge del nombre de una banda Su Bata comes from the name of
Betadine Su Bata izenburua sortze- musical que no llegó a formalizarse y a band that was never formed and
ra iritsi ez zen musika talde baten que estaría constituida por Sánchez y whose members would have been
izenetik dator, Sanchez eta Marta Marta Peláez. Sánchez and Marta Peláez.
Peláezek osatua izango zena.

Beatriz Sánchez Marrazkilari, per- Beatriz Sánchez es dibujante, perfor- Beatriz Sánchez is a cartoonist,
formera, ikus-entzunezko sortzaile mera, creadora audiovisual, y actúa performer, and audiovisual crea-
eta aktibista digitala da, eta alderdi ez- desde distintos frentes en relación tor acting from different fields in
berdinetatik jarduten da diskurtso he- al análisis del impacto que origina en order to analyse the impact that
teronormatiboak eta informazioaren nosotros el discurso heteronormati- heteronormative discourse and
gizarteak gugan duten eragina az- vo y la sociedad de la información. A information society makes on us.
tertzerako orduan. Estrategia eta través de distintas estrategias y téc- Through different strategies and
teknika desberdinen bitartez, Bea­ nicas, a Beatriz tanto le da poner en techniques, Beatriz is not afraid of
trizi berdin dio hiritar arduratsuaren cuestión las figuras subjetivadas del questioning the subjective roles of
eta desiragarritasun sozialaren irudi ciudadano responsable y el deseable the responsible citizen and socially
subjetiboak zalantzan jartzea, “deso- social incitándonos a convertirnos desirable person by encouraging us
bediente zibilak” bilakatuz eta jaki- en “desobedientes cibiles”; como to cibil disobedience”; how to make
naren gainean modu libre batean posibilitar una reflexión-acción del a reflection-action of the objectify-
barregarri geratzera bultzatuz; baita efecto cosificador que sobre la mujer ing effect that sexography for men
hausnarketa-akzio bat ahalbidetu ejerce la sexografía para hombres; o has on women; or (in accordance
ere, gizonentzako sexografiak ema- en concordancia con el anhelo cyber- with the cyberpunk desire to carry
kumeengan eragiten dituen ondorio punk realizar una indagación prácti- out a practical investigation of the
kosifikatzaileen gainean; edota cy- ca de las posibilidades [no previstas] [unforeseen] disembodying possi-
berpunk grinarekin bat sare sozial que ofrecen las redes sociales virtua- bilities offered by virtual and social
birtualek eskaintzen dituzten [aurrei- les para descorporeizar la identidad networks on identity) to cross-dress
kusi gabeko] aukerei buruzko ikerke- y travestirse en una personalidad into a parallel personality with the
ta praktikoan ere aritzea, identitateak paralela con capacidad para interac- capacity to interact with other digi-
desgorpuztu eta identitate paralelo tuar con otras identidades digitales y tal identities and create impossible
batean bergauzatzeko [trabestitze- generar historias imposibles. stories.
ko]beste identitate digitalekin harre-
manetan jarri eta ezinezko istorioak
sortuz.

189
ENTRE CANTAR Y HABLAR
María Benito Píriz
2018.21.09 > 2018.19.10

Erakusketa honetan, artistak idatzi, En esta muestra, la artista busca los In this exhibition, the artist search-
hitz egin, kantatu eta errezitatzearen límites y confluencias entre escribir, es for the limits and convergence
arteko muga eta bat-egiteak bilatzen hablar, cantar y recitar. «Entre cantar between writing, speaking, singing
ditu. “Entre cantar y hablar” Spresch- y hablar» hace referencia al térmi- and reciting. “Entre cantar y hablar”
gesang termino musikal baten erre- no musical «Sprechgesang​» que se refers to the music term “Sprechge-
ferentzia da eta abestu eta hitz egite- emplea para referirse a una técnica sang” which is used to refer to a vo-
aren artean dagoen teknika bokal bati vocal que se encuentra entre cantar cal technique that is between sing-
igortzen dio. y hablar. ing and speaking.
Hitz egin eta idazteko momentuaren Se analizan los límites entre el mo- The limits between the time of
arteko mugak aztertzen dira. Hitzaren mento de hablar y de escribir. Se speaking and writing are analysed.
musikaltasuna eta poesiarako for- busca la musicalidad de la palabra y The musicality of the word and the
ma berriak bilatzen dira. Benitoren las nuevas formas para la poesía. La new forms of poetry are sought.
testuen antzezpena. Ahozko olerki escenificación de sus textos. Estruc- For the representation of my texts,
testu batetik abiatuta lurrean sortu- turas de suelo creadas a partir de ground structures are created from
un texto poético oralizado. La modi-
tako estrukturak. Lurraren eraldake- an oralized poetic text, the floor
ficación del suelo para ser utilizado
ta erre­zitaldi espazio moduan erabili is modified to be used as a recital
como espacio de recital creando una
ahal izateko, ibilera edo egotearen space, a surface created higher than
superficie a una altura superior a la
gainetik dagoen altueran sortutako the walking level. To convert it to a
del caminar, al de estar. Se analizan
azalera. Azalera baten altuera ezber- stage on a stand, on a podium, the
las diferentes alturas de una superfi-
dinak aztertzen dira hau agertoki, different heights of a surface are an-
cie para convertirse en escenario, en
idulki ala podium batean bilakatzeko. alysed. Having the height as the ego,
peana, en podium. Teniendo la altura
Altuera egoa bezala hartuta, testu ba- each text needs a distance from the
como el ego, cada texto necesita de
koitzak bere egoera emozionalarekin una distancia del suelo acorde con el ground according to the emotional
bat datorren lurrarekiko distantzia estado emocional del texto. La arro- state of the text. Arrogance, disdain
bat behar du. Harrokeria, gailentasu- gancia, la prepotencia y la soberbia o and pride or humility and insecurity.
na eta hantustea edo apaltasuna eta la humildad y la inseguridad. El ego The ego as a unit of measurement.
segurtasun eza. Egoa neurri unitate como unidad de medida. Los distin- The recited poetic text aims the
bezala. Errezitatutako olerki testuak tos niveles de altura, de recorrido, de different levels of height, the path,
aldarrikatzen dituen altuera, ibilbide, reflexión, de respeto que pretende el the reflection, the respect: the into-
gogoeta eta errespetu maila ezber- texto poético recitado: la entonación, nation, the rhythm, the metric, the
dinak: intonazioa, erritmoa, metrika, el ritmo, la métrica, la estructura y la structure and the duration are the
estruktura eta luzapena dira kontutan duración son los valores a tener en values to have in mind.
hartzeko balioak. cuenta.

María Benito Píriz (1992), Arte Ede­­ María Benito Píriz (1992), graduada María Benio Píriz (1992) is a Fine Art
rre­tan graduatua da EHUan (2014) en Bellas Artes por la UPV (2014) y graduate by the UPV (2014) and has
Ikerketa eta Sorkuntza Masterra bu- máster de Investigación y Creación her Master’s Degree in Art Research
rutu du unibertsitate berean (2015). en arte (2015) en la misma universi- and Creation (2015) from the same
Eskultura, bideoa, soinua ala idazke- dad. Trabaja con distintas disciplinas University. She works with different
raren moduko diziplinekin lan egiten como la escultura, el video, el audio disciplines such as sculpture, video,
du. Bizkaiko Foru Aldundiko sorkuntza y la escritura. Ha recibido la beca de audio and writing. She has received
beka jaso du (2018) eta BilbaoArteko creación de la Diputación Foral de creation grant of the Regional Coun-
urtebeteko egoitza beka (2017). Bizkaia (2018) y la beca de residencia cil of Bizkaia (2018) and one-year
Bere lana Bilboko Guggenheim Mu- de un año de BilbaoArte (2017). residency grant of BilbaoArte (2017).
seoa, Noaingo Kultura Zentroa, Erti- Su trabajo ha sido mostrado en sitios Her work has been shown in places
bil, Okela AMP, BilbaoArte Fundazioa como el Guggenheim Museum Bil- such as Guggenheim Museum Bil-
eta Errioxako Arte Joven Erakusketa, bao, Centro Cultural de Noain, Ertibil, bao, Cultural Center of Noain, Ertibil,
azken honetan “Transformación de Okela AMP, Fundación BilbaoArte y Okela AMP, BilbaoArte Foundation
poesía” bideoari esker 3. saria lortu en la Muestra de Arte joven de la Rio- and in la Muestra de Arte joven de
zuelarik. ja recibiendo un tercer premio con el la Rioja, she received a third price
video “Transformación de poesía”. with the video “Transformación de
poesía”.

191
MUDA
Uxue López Iruretagoyena
2018.10.26 > 2018.23.11

“Muda” gauzen hizkuntzen in- “Muda” se fundamenta en una ex- A practical experiment around the
guruan eginiko esperimentazio perimentación práctica entorno al language of things, “Muda” is linked
praktiko batean oinarritzen da, bul­ lenguaje de las cosas sujeta a la ten- to the tension between impulse, re-
tzadei, hausnarketei eta kontrae- sión entre el impulso, la reflexión y la flection, and contradiction. It parts
sanei lotua. Objektu funtzionalekin contra­dicción. Partiendo de intereses from the artist’s interest in the re-
erlazionatuta dauden interesetatik asociados a las relaciones con el ob- lationship with the functional ob-
abiatuz, Uxuek prozezu bat marraz- jeto funcional, Uxue, dibuja un pro- ject. Uxue draws a process in which
ten du zeinetan proposamenaren ceso en el que destaca la multiposi- multipossibility is highlighted as a
posibilitate ani­tzak nabarmentzen bilidad como propuesta significativa, significant proposal; she generates
dira, espazioa, denbora, forma eta generando sistemas que permiten systems that enable an evolutionary
funtzioarekin elkarrizketa ebolutibo un diálogo evolutivo con el espacio, dialogue between space, time, form,
bat posible egiten duen sistemak el tiempo, la forma y la función. and function.
sortuz.
Los compuestos en los que trabaja, The composites used by the artist,
Lantzen dituen konposizioak (guzti como un conjunto de cosas que com- in terms of an ensemble of things
aldagarri bat osatzen duten gauzen ponen un todo variable, aúnan mate- composing a variable whole, bring
multzoa bezala),materialak, siste- riales, sistemas y piezas que tienden together materials, systems, and
mak eta gaurkotasuna islatzen eta a la síntesis y reflejan un ahora. El im- components, all of which tend to-
sintesira doazen piezak lotzen ditu. pulso inicial deriva en un laboratorio wards synthesis and reflect certain
Hasierako bultzada esparru tridi- interdisciplinar en el plano de la tridi- “nowness”. The initial impulse drifts
mentsionaleko laborategi nahasi mensionalidad a través de procesos within an hybrid lab on the three-di-
batean bideratzen da, testuinguru que recogen distintas metodologías mensionality plane through pro-
esperimental batean metodologia tradicionales combinadas con nue- cesses that unite a range of tradi-
tradizional dezberdinak teknologi vas tecnologías en un contexto expe- tional methodologies, on one hand,
berriekin bateratzen dituelarik. rimental. and new technologies, on the other,
within an experimental context.

Uxue López Iruretagoyena Blbon Uxue López Iruretagoyena vive y Uxue López Iruretagoyena lives
bizi eta lan egiten du. Arteko gra- trabaja en Bilbao. Es Graduada en and works in Bilbao. She’s got an
duatua da EHU-koArte Ederretako Arte por la Facultad de Bellas Artes Arts degree from the Arts Faculty at
fakultatean. “Keramika; artea eta de la UPV/EHU. Tras su paso por el the University of the Basque Coun-
funtzioa” izeneko masterretik bere Máster en Cerámica; arte y función, try (UPV/EHU). Since she got her
lana keramikak dauzkan ezauga- su trabajo empieza a verse influen- Master´s degree in Clay; art and
rriekin nahasten hasten da, alda­ ciado por las características de la ce- function, her work started to get
tzeko aukera eta funtzioa erreferen­ rámica, y referenciado por el objeto swayed by the features of clay, and
tzia-puntuak bilakatuz. Gaur egun, funcional y la posibilidad de cambio. referenced by functional objects
Bilbon kokaturiko Hemen. izeneko Actualmente se encuentra inmersa and the possibility of change. She
proiektuan murgildua dago, non en el proyecto Hemen., un espacio/ is currently working on a project
artea eta diseinuarekin erlaziona- taller abierto, desde el que desarrolla called Hemen, where she is carrying
turiko jardueretan lan kolektiboan un trabajo en colectivo, enseñando, out collective work, teaching, learn-
dihardute, ikasten, irakasten eta aprendiendo e intercambiando des- ing and exchanging from practices
partekatzen. de la práctica artística y el diseño en related to art and design in the city
Bilbao. of Bilbao.

193
PAISAJES: DE LA PLATA AL PIXEL
Artista ugari | Varios artistas
2018.06.29 > 2018.08.06

Zentroak ekoiztutako erakusketa ho- Las piezas, seleccionadas a partir Photography group exhibition.
netan Fundazioaren argazki bildu- de la colección de obra fotográfica The pieces of this exhibition, curated
matik aukeratutako piezek paisaia- de la Fundación, comparten un in- in-house, have been selected from
rekiko interesa partekatzen dute. terés por el paisaje en esta muestra the Foundation’s collection around
Erakusketan 2000 eta 2017 urte ar- producida en el centro. Los artis- a shared interest in landscape. The
tean BilbaoArte egoitza izan duten tas residentes en BilbaoArte desde artists who completed residencies
ondorengo artistek parte hartzen 2000 hasta 2017 que participan en in BilbaoArte from 2000 to 2017
dute: Erika Ede, Laia Sala, Marie la muestra son: Erika Ede, Laia Sala, and have taken part in the exhibi-
Sommer, Bego Antón Arias, María Marie Sommer, Bego Antón Arias, tion are: Erika Ede, Laia Sala, Marie
Anwander, Carla Andrade, Ainhoa María Anwander, Carla Andrade, Sommer, Bego Antón Arias, María
Akutain, Mikel Escauriaza, Karlos Ainhoa Akutain, Mikel Escauriaza, Anwander, Carla Andrade, Ainhoa
Martínez, Íñigo Tena, Carlos Irijalba, Karlos Martínez, Íñigo Tena, Car- Akutain, Mikel Escauriaza, Karlos
Roberto Aguirrezabala, Greta Alfaro, los Irijalba, Roberto Aguirrezabala, Martínez, Íñigo Tena, Carlos Irijalba,
Íñigo Garatu, Cristina Fontsaré, Iñaki Greta Alfaro, Íñigo Garatu, Cristina Roberto Aguirrezabala, Greta Alfaro,
Sáez, Alejandro Arteche, Francisco Fontsaré, Iñaki Sáez, Alejandro Ar- Íñigo Garatu, Cristina Fontsaré, Iña-
Navarrete, Cristina Ferrández Box y teche, Francisco Navarrete, Cristi- ki Sáez, Alejandro Arteche, Francisco
Raquel Durán eta Anybal Mira.
na Ferrández Box y Raquel Durán y Navarrete, Cristina Ferrández Box,
Paisaia aitzinean zegoen eta gu ez
Any­bal Mira. Raquel Durán and Anybal Mira.
gaudenean bertan jarraituko du.
El paisaje nos antecede y el paisaje The landscape precedes us and the
Beraz, ez da arraroa, arte praktikatik,
nos sucederá cuando no estemos landscape will succeed us when we
bata bestearen atzetik, artista ugari
aquí. No es extraño pues que, des- are no longer here. It is not surpris-
naturak eragiten duen indar magne-
de la práctica artística, la naturaleza ing that, from the artistic practice,
tiko liluragarri honetara hurbiltzea.
ejerza un fascinante poder magnéti- nature should exert such a fasci-
Zilarretik pixelera titulatu dugu,
co en el que desembarcan uno tras nating magnetic attraction towards
azken bi hamarkada hauek argaz-
kilaritzaren eremuan muineko eral- otro infinidad de artistas. De la plata which numerous artists drift one
daketa bat behartzeko funtsezkoak al pixel lo titulamos, porque estas after another. We have named the
izan baitira. Eguzkiak zauritutako zi- dos décadas han sido sustanciales exhibition “From silver to pixels” be-
larrean itsatsitako argi aztarna haiek para forzar una modificación verte- cause these two decades have been
orain prozesu digitalekin bizikide bral en el terreno de la fotografía. fundamental to forcing a structural
(eta ordezkatuak) dira. Aquellas huellas de luz adheridas modification in the field of pho-
Pikorra pixel bilakatu da eta horren en la plata herida por el sol conviven tography. Those traces of light on
ingurukoa da hitzordu hau. Argaz- ahora, (y se ven desplazadas), con the sun-marked silver now coexist
kia eta paisaiarekin jolasten duten los procesos digitales. El grano ha with (and are displaced by) digital
20 proposamen. Bilbao Arte Fun- devenido en pixel y de eso va esta processes. The grain has become
dazioaren bilduma publikoaren par- cita. Veinte propuestas que juegan a pixel and that is what this date is
te diren 20 proposamen, erakusketa con la fotografía y el paisaje. Vein- about. Twenty approaches that play
honetan ordezkatzen gaituztenak. te obras que pertenecen a la colec- with photography and the land-
Hauekin barne ibilbide lasai bat iru- ción pública de la Fundación Bilbao scape. Twenty works that belong to
dikatzen da, bidaia kezkagarri eta Arte y que, en esta muestra, nos the public collection of BilbaoArte
heterogeneoa. Bata eta besteen ar- representan. Con ellas se esboza Foundation portray us in this exhi-
tean ia bi hamarkadako tartea eta un ­recor­­rido íntimo y sosegado, un bition. With them an intimate and
argia atzemateko oso ezberdinak periplo inquietante y heterogéneo. peaceful journey is sketched, a dis-
diren bi sistema daude. Baina proze- Entre unas y otras hay casi dos dé- turbing and heterogeneous journey.
suen gainetik eta hauen begiradak cadas de distancia y dos sistemas There are two decades of difference
eutsiz, hogei artisten hogei paisaia muy diferentes de captar la luz. Pero and two very different systems of
dira, Bilbao Arte bera eta honen sor- por encima de procesos y sostenien- capturing light between them. How-
men eremuaren laburpen bat egite- do sus miradas, son veinte paisajes ever, beyond the processes and
ko, hilabete gutxi barru honen exis- de veinte artistas para resumir una holding the gaze, these are twenty
tentziaren bi hamarkada ospatzeko parcela del hacer de y en Bilbao Arte landscapes by twenty artists to sum-
prestatzen ari garenean. cuando nos preparamos para ce- marise the doing by and within Bil-
lebrar, dentro de unos meses, dos baoArte, as we prepare to celebrate
décadas de existencia. two decades of existence in a few
months’ time.

195
ZENTRUA
EL CENTRO
THE CENTRE
BilbaoArte ekoizpen artistikorako BilbaoArte es un centro de produc- BilbaoArte is an artistic production
zentro bat da eta Bilboko Udal Go- ción artística, dependiente del Área centre belonging - the Culture De-
renaren Kultur Sailari lotuta dago. de Cultura del Excmo. Ayuntamiento partment of the Bilbao City Council.
Sortzaile gazteen eskura jartzen de Bilbao, que pone a disposición de It provides young creators with the
ditu beha­ rrezkoak diren baliobide los artistas residentes los medios e means and infrastructures required
eta azpiegiturak euren egitasmo infraestructuras necesarias para el - develop their artistic ideas. Since it
artistikoak garatzeko. 1998an sortu desarrollo de sus propuestas. Des- opened in 1998, it has been focused
zenetik, ondoko ekintzen garape- de su inauguración en 1998, centra on the development of the following
nean zentratu da: proiektu artisti- su labor en las siguientes activida- programmes and activities: grants
koak garatzeko bekak; ikastaroak, des: becas para el desarrollo de for the development of artistic pro-
mintegiak eta hitzaldiak; hauetan, proyectos artísticos; cursos, semina- jects; courses, seminars and con-
nazioartean ospea duten sortzai- rios y conferencias en las que partici- ferences involving consolidated
leek parte hartzen dute; sortzaile pan creadores de consolidado pres- and prestigious international crea-
gazteen erakusketak eta ateak za- tigio internacional; exposiciones de tors; exhibitions by young creators
balitako jardunaldiak; artistak beste jóvenes creadores y jornadas de puer- and open days, artist mobility pro-
nazioarteko (Kunsthaus Bregenz, tas abiertas; programas de movilidad grammes with other national (Fun-
Cité des Arts de París, SeMA Nanji con otros centros artísticos, nacionales dación Viana-Cajasur, Córdoba) and
Residency Seul) eta nazioko (Viana (Fundación Viana-Cajasur, Córdoba) e international (Kunsthaus Bregenz,
Fundazioa-Cajasur, Córdoba) ar- internacionales (Kunsthaus Bregenz, Cité des Arts de París, SeMA Nanji
te-zentroekin mugikortasun pro­ Cité des Arts de París, SeMA Nanji Re- Residency Seul) artistic centres and
gramak eta aholkularitza artistikoa sidency Seul) y asesoramiento artístico artistic advice for the development
erakundeen proiektuak garatzeko. para el desarrollo de proyectos institu- of institutional projects.
cionales.

BilbaoArteren helburu behinena, El objetivo fundamental de BilbaoAr- The main aim of BilbaoArte is - pro-
sortzaile gazteen profesionalizazioa te es proporcionar una destacada vide outstanding professionalisa-
erraztea da eta, era berean, arte- profesionalización de los artistas y tion of young creators, and making
aren praktikarako beha­rrezko azpie- poner a disposición de la comunidad available modern infrastructures
gitura modernoak komunitate artis- artística modernas infraestructuras for artistic practices within the art
tikoaren eskura jartzea. Honetarako, para la práctica artística. Para ello, community. For this purpose, Bil-
BilbaoArtek 3.500m2 inguruko azale- BilbaoArte cuenta con una superficie baoArte has a usable surface area of
ra erabilgarria dauka, lau solairutan aproximada de 3.500m2 útiles, dividi- approximately 3.500m2, divided into
banatuta, zamaketarako kaia, eta dos en cuatro plantas, un muelle de four floors, as well as a loading and
gainera: erakusketa gela, edozein carga y descarga, además de: sala unloading area and the following
jarduera artistikorako egokituta; de exposiciones, acondicionada para facilities: exhibition room equipped
hamabi lagapen-gune, egitasmo cualquier intervención artística; doce for any artistic intervention; twelve
artistikoak garatzeko; argazkigintza, espacios de cesión para el desarrollo studio spaces that are lent out for
eskultura, grabatu, serigrafia tekno- de proyectos artísticos; talleres de fo- the development of artistic projects;
logia berriak eta MediaLab tailerrak, tografía, escultura, grabado, serigra- photography, sculpture, engraving,
filmazio-aretoaz gain, arte jarduera- fía, nuevas tecnologías y MediaLab silkscreening, new technologies
rako beharrezko makineria eta bi- así como un plató de filmación, equi- and MediaLab workshops, as well
tarteko guztiez hornitutak. Halaber, pados con todo tipo de maquinaria as a film set, provided with all the
langile adituak ere badaude. Hauek y de útiles para la práctica artística. equipment and facilities needed
erabiltzaileei aholkuak eman eta az- Asimismo, disponen de personal es- for artistic practice. They also have
piegituren funtzionamendu zuzena pecializado encargado de asesorar specialised personnel in charge of
bermatzen dute eta Art House Zi- a los usuarios y de garantizar el co- providing information for users and
nema: proiekzio eta hitzaldietarako rrecto funcionamiento de las infraes- guaranteeing the correct use of
areto polibalentea. tructuras y el Art House Zinema, una the infrastructures and Art House
sala polivalente para proyecciones y Zinema: screening and conference
conferencias. room.

201
JARDUERAK
ACTIVIDADES
ACTIVITIES
Erakusketak | Exposiciones | Exhibitions

Otsailak 2 - Martxoak 2 2 de febrero - 2 de marzo 2 February - 2 March


Inés García Inés García Inés García
Winterreise Winterreise Winterreise

Martxoak 9 - Apirilak 6 9 de marzo - 6 de abril 9 March - 6 April


Manu Blázquez Manu Blázquez Manu Blázquez
Abundante Amigable Compuesto Abundante Amigable Compuesto Abundante Amigable Compuesto

Apirilak 6 - Apirilak 20 6 de abril - 20 de abril 6 April - 20 April


Talde Erakusketa Exposición colectiva Collective exhibition
Ikastaro Politen 5. urteurrena 5º aniversario de los Cursos Bonitos 5th anniversary of the Pretty Courses

Apirilak 13 - Maiatzak 11 13 de abril - 11 de mayo 13 April - 11 May


Zuhar Iruretagoiena Labeaga Zuhar Iruretagoiena Labeaga Zuhar Iruretagoiena Labeaga
Hebra Hebra Hebra

Maiatzak 18 - Ekainak 15 18 de mayo - 15 de junio 18 May - 15 June


Ion Macareno Ion Macareno Ion Macareno
Displacement Displacement Displacement

Ekainak 27 27 de junio 27 June


Ryu Biho Ryu Biho Ryu Biho
Open Studios Open Studios Open Studios

Ekainak 28 28 de junio 28 June


BilbaoArteko artistak Artistas de BilbaoArte BilbaoArte artists
Puertas (entre)abiertas Puertas (entre)abiertas Puertas (entre)abiertas

Ekainak 29 - Abuztuak 6 29 de junio - 6 de agosto 29 June - 6 August


Talde erakusketa Exposición colectiva Collective exhibition
Paisajes: de la plata al pixel Paisajes: de la plata al pixel Paisajes: de la plata al pixel

Abuztuak 17 - Irailak 14 17 de agosto - 14 de septiembre 17 August - 14 September


Beatriz Sánchez Beatriz Sánchez Beatriz Sánchez
Betadine Su Bata Betadine Su Bata Betadine Su Bata

Irailak 21 - Urriak 19 21 de septiembre - 19 de octubre 21 September - 19 October


María Benito Píriz María Benito Píriz María Benito Píriz
Entre cantar y hablar Entre cantar y hablar Entre cantar y hablar

Urriak 26 - Azaroak 23 26 de octubre - 23 de noviembre 26 October - 23 November


Uxue López Iruretagoyena Uxue López Iruretagoyena Uxue López Iruretagoyena
Muda Muda Muda

Urriak 30 30 de octubre 30 October


Sarah Bildstein & Sarah Bildstein & Sarah Bildstein &
Janine Maria Schneider Janine Maria Schneider Janine Maria Schneider
Open Studios Open Studios Open Studios

Azaroak 5 - Azaroak 16 5 de noviembre - 16 de noviembre 5 November - 16 November


Beruta Beruta Beruta
Equilibria Equilibria Equilibria

Abenduak 7 - Abenduak 18 7 de diciembre - 18 de diciembre 7 December - 18 December


BilbaoArteko artistak Artistas de BilbaoArte BilbaoArte artists
Ateak zabalik 2018 Puertas Abiertas 2018 Open Doors 2018

204 205
Mintegiak, hitzaldiak eta ikuskizunak
Seminarios, conferencias y espectáculos
Seminars, talks and performances

Urtarrilak 22 - Urtarrilak 25 22 de enero - 25 de enero 22 January - 25 January


Jon Bilbao Jon Bilbao Jon Bilbao
Tailerra: Fabrikazio digitala Me- Taller: Fabricación digital en el Workshop: Digital making in Me-
diaLab-ean VIII MediaLab VIII diaLab VIII

Urtarrilak 23 - Urtarrilak 24 23 de enero - 24 de enero 23 January - 24 January


Clara Boj, Helen Torres, Clara Boj, Helen Torres, Clara Boj, Helen Torres,
Pablo de Soto & Pablo de Soto & Pablo de Soto &
Fabrizio Terranova Fabrizio Terranova Fabrizio Terranova
Jardunaldiak: 2056. Artea, zientzia Jornadas: 2056. Arte, ciencia y so- Jornadas: 2056. Art, science and
eta gizartea etorkizun klimatikoen ciedad ante los futuros climáticos society in the face of climate futures
aurrean

Otsailak 5 - Otsailak 14 5 de febrero - 14 de febrero 5 February - 14 February


Blanca Ortiga Blanca Ortiga Blanca Ortiga
Tailerra: Mapping artistentzat Taller: Mapping para artistas Workshop: Mapping for artists

Otsailak 5 - Otsailak 7 5 de febrero - 7 de febrero 5 February - 7 February


Jon Bilbao Jon Bilbao Jon Bilbao
Tailerra: Fabrikazio digitala Taller: Fabricación digital Workshop: Digital making

Otsailak 20 20 de febrero 20 February


Émilie Jouvet Émilie Jouvet Émilie Jouvet
Masterclass Zinegoak 2018 Masterclass Zinegoak 2018 Masterclass Zinegoak 2018

Martxoak 2 2 de marzo 2 March


Oriol Mallart & Oriol Mallart & Oriol Mallart &
Carmen Santamaría Carmen Santamaría Carmen Santamaría
Kontzertua: Primera Schubertiada Concierto: Primera Schubertiada Concert: Primera Schubertiada
Ines Garcíaren Winterreise erakus- Clausura de la exposición Winter- Ines García’s Winterreise exhibi-
ketaren itxiera reise de Inés García tion closing

Martxoak 3 3 de marzo 3 March


Lázaro Louzao Lázaro Louzao Lázaro Louzao
Masterclass Zinegoak 2018 Masterclass Zinegoak 2018 Masterclass Zinegoak 2018

Martxoak 5 - Martxoak 9 5 de marzo - 9 de marzo 5 March - 9 March


Pilar Valdivieso Pilar Valdivieso Pilar Valdivieso
Tailerra: Serigrafiaren hastapenei Taller: Curso de iniciación a la Taller: Curso de iniciación a la
buruzko ikastaroa serigrafía serigrafía

Martxoak 27 27 de marzo 27 March


VII. Ikerketarekin topaketak VII. Encuentros con la investigación VII. Encounters with Research
Nerea Apodaka Nerea Apodaka Nerea Apodaka
A z a r a z a. Elegir in loco entre A z a r a z a. Elegir in loco entre A z a r a z a. Elegir in loco entre
amar o tener la razón amar o tener la razón amar o tener la razón
Cristina González Cristina González Cristina González
Imágenes que se mueven, imágenes Imágenes que se mueven, imágenes Imágenes que se mueven, imágenes
que mueren que mueren que mueren

Apirilak 3 3 de abril 3 April


VII. Ikerketarekin topaketak VII. Encuentros con la investigación VII. Encounters with Research
Haizea Salazar Haizea Salazar Haizea Salazar
Materialización de lo Intangible. Di- Materialización de lo Intangible. Di- Materialización de lo Intangible. Di-
lemas de Restauración y Problemas lemas de Restauración y Problemas lemas de Restauración y Problemas
de Exposición de Exposición de Exposición

207
Apirilak 3 - Apirilak 6 3 de abril - 6 de abril 3 April - 6 April inscrito en el muro inscrito en el muro inscrito en el muro
Isol Misenta Isol Misenta Isol Misenta
Ilustrazio ikastaroa Bonito Editori- Curso de ilustración en colabo- Illustration course in collaboration Apirilak 18 18 de abril 18 April
alekin elkarlanean ración con Bonito Editorial with Bonito Editorial André da Loba André da Loba André da Loba
Hitzaldia: Pregunta! Exclamación? Conferencia: Pregunta! Exclamación? Talk: Pregunta! Exclamación? Punto:
Apirilak 4 4 de abril 4 April Punto: Piedra! Papel? Tijera Punto: Piedra! Papel? Tijera Piedra! Papel? Tijera
Isol Misenta Isol Misenta Isol Misenta
Hitzaldia: Elogio de lo salvaje Conferencia: Elogio de lo salvaje Talk: Elogio de lo salvaje Apirilak 20 20 de abril 20 April
Celluloid Jam Celluloid Jam Celluloid Jam
Apirilak 6 6 de abril 6 April Kontzertua: Ikastaro Politen 5. Concierto: 5º aniversario Cursos Concert: Pretty Courses 5th anni-
Coqo Djette Coqo Djette Coqo Djette urteurrena Bonitos versary
Kontzertua: Ikastaro Politen 5. Concierto: 5º aniversario Cursos Concert: 5th anniversary of the
urteurrena Bonitos Pretty Courses Apirilak 24 24 de abril 24 April
VII. Ikerketarekin topaketak VII. Encuentros con la investigación VII. Encounters with Research
Apirilak 9 - Apirilak 13 9 de abril - 13 de abril 9 April - 13 April Leire Muñoz Leire Muñoz Leire Muñoz
Sonia Pulido Sonia Pulido Sonia Pulido Eco -Intervalo-Obstáculo-Resonan- Eco -Intervalo-Obstáculo-Resonan- Eco -Intervalo-Obstáculo-Resonan-
Ilustrazio ikastaroa Bonito Editori- Curso de ilustración en colabo- Illustration course in collaboration cia-Reflexión cia-Reflexión cia-Reflexión
alekin elkarlanean ración con Bonito Editorial with Bonito Editorial María Jesús Vasquez María Jesús Vasquez María Jesús Vasquez
Casitas para el alma. La animita Casitas para el alma. La animita Casitas para el alma. La animita
Apirilak 9 - Apirilak 27 9 de abril - 27 de abril 9 April - 27 April y la estética ritual en las manifes- y la estética ritual en las manifes- y la estética ritual en las manifes-
David Hornback David Hornback David Hornback taciones populares de la cultura taciones populares de la cultura taciones populares de la cultura
Argazkilaritza tailerra: Reconst- Taller de fotografía: Reconst- Photography workshop: Reconst- Latinoamericana en Chile Latinoamericana en Chile Latinoamericana en Chile
ruyendo el retrato ruyendo el retrato ruyendo el retrato
Apirilak 25 25 de abril 25 April
Apirilak 10 10 de abril 10 April Lorea Oar-Arteta y Héctor Rey Lorea Oar-Arteta y Héctor Rey Lorea Oar-Arteta y Héctor Rey
VII. Ikerketarekin topaketak VII. Encuentros con la investigación VII. Encounters with Research Kontzertua Concierto Concert
Mónica Zorrila Mónica Zorrila Mónica Zorrila
Al hilo de la trama Al hilo de la trama Al hilo de la trama Apirilak 26 26 de abril 26 April
David Hornback David Hornback David Hornback
Apirilak 11 11 de abril 11 April Hitzaldia: Reconstruyendo el retrato Conferencia: Reconstruyendo el Talk: Reconstruyendo el retrato
Sonia Pulido Sonia Pulido Sonia Pulido retrato
Hitzaldia: Viajes aquí, allí y alre- Conferencia: Viajes aquí, allí y Talk: Viajes aquí, allí y alrededor
dedor alrededor Maiatzak 7 - Maiatzak 11 7 de mayo - 11 de mayo 7 May - 11 May
Jonathan García Lana Jonathan García Lana Jonathan García Lana
Apirilak 12 12 de abril 12 April Ikastaroa: Lutheria esperimentala Curso: Luthería experimental Course: Luthería experimental
Purple Vellocet & Los Ojos Purple Vellocet & Los Ojos Purple Vellocet & Los Ojos
Kontzertua. UniSound unibertsita- Concierto. Circuito UniSound de Concert. UniSound circuit of uni- Maiatzak 9 9 de mayo 9 May
teko banden zirkuitoa bandas universitarias versity bands SSALNK, Al Karpenter, SSALNK, Al Karpenter, SSALNK, Al Karpenter,
M. Angel García & M. Angel García & M. Angel García &
Apirilak 13 13 de abril 13 April Enrique Hurtado Enrique Hurtado Enrique Hurtado
Lester & Eliza Lester & Eliza Lester & Eliza Kontzertu esperimentalak Conciertos experimentales Experimental concerts
Kontzertua: Ikastaro Politen 5. Concierto: 5º aniversario Cursos Concert: Pretty Courses 5th anni-
urteurrena Bonitos versary Maiatzak 10 10 de mayo 10 May
AAAh, Oier Iruretagoiena, Sator- AAAh, Oier Iruretagoiena, Sator- AAAh, Oier Iruretagoiena, Sator-
Apirilak 16 - Apirilak 20 16 de abril - 20 de abril 16 April - 20 April duo & Lucas Gaudin duo & Lucas Gaudin duo & Lucas Gaudin
André da Loba André da Loba André da Loba Kontzertu esperimentalak Conciertos experimentales Experimental concerts
Ilustrazio ikastaroa Bonito Editori- Curso de ilustración en colabo- Illustration course in collaboration
alekin elkarlanean ración con Bonito Editorial with con Bonito Editorial Maiatzak 11 11 de mayo 11 May
Raquelilla Pitukka Raquelilla Pitukka Raquelilla Pitukka
Apirilak 17 17 de abril 17 April Zuhar Iruretagoienaren Hebra Performance de clausura de la Zuhar Iruretagoiena’s Hebra exhi-
VII. Ikerketarekin topaketak VII. Encuentros con la investigación VII. Encounters with Research erakusketaren itxiera perfor- exposición Hebra de Zuhar Irure- bition closing performance
Maite Mentxaka Maite Mentxaka Maite Mentxaka mancea tagoiena
Observar vs pertenecer. Autoanálisis Observar vs pertenecer. Autoanálisis Observar vs pertenecer. Autoanálisis
de mecanismos de reapropiación de mecanismos de reapropiación de mecanismos de reapropiación Maiatzak 18 18 de mayo 18 May
sujeto - entorno sujeto - entorno sujeto - entorno Ximo Abadía Ximo Abadía Ximo Abadía
Myriam Guesalaga Myriam Guesalaga Myriam Guesalaga Ikastaroa eta hitzaldia: Ilustrar la Curso y conferencia: Ilustrar la Course and talk: Ilustrar la sátira
Grafía y superficie. El trazo gestual Grafía y superficie. El trazo gestual Grafía y superficie. El trazo gestual sátira contra la censura sátira contra la censura contra la censura

208 209
Maiatzak 21 - Maiatzak 22 21 de mayo -22 de mayo 21 May - 22 May Uztailak 2 - Uztailak 11 2 de julio - 11 de julio 2 July - 11 July
Petra Pérez, Sergio García, Petra Pérez, Sergio García, Petra Pérez, Sergio García, David Arteagoitia David Arteagoitia David Arteagoitia
Tomeu Simonet, Iñaki Esteban, Tomeu Simonet, Iñaki Esteban, Tomeu Simonet, Iñaki Esteban, Grabatu ikastaroa: Sustracción y Curso de grabado: Sustracción y Engraving course: Sustracción y
Javier San Martín, Javier San Martín, Javier San Martín, adición en el grabado contemporá- adición en el grabado contemporá- adición en el grabado contemporá-
Txema Agiriano, María Ptqk, Txema Agiriano, María Ptqk, Txema Agiriano, María Ptqk, neo neo neo
Itxaso Díaz, Bulegoa z/b, Itxaso Díaz, Bulegoa z/b, Itxaso Díaz, Bulegoa z/b,
Okela Sormen Lantegia, Okela Sormen Lantegia, Okela Sormen Lantegia, Uztailak 9 - Uztailak 17 9 de julio- 17 de julio 9 July - 17 July
Ismael Manterola Ismael Manterola Ismael Manterola María Velasco María Velasco María Velasco
Bilbao Art District Jardunaldiak: Jornadas Bilbao Art District: Bilbao Art District Conferences: Tailerra: Dramaturgias de la Trans- Taller: Dramaturgias de la Transge- Workshop: Dramaturgias de la
Notas para un (re)conocimiento Notas para un (re)conocimiento Notas para un (re)conocimiento genericidad nericidad Transgenericidad

Maiatzak 31 31 de mayo 31 May Uztailak 11 11 de Julio 11 July


André Letria André Letria André Letria Gorka Rugoti Gorka Rugoti Gorka Rugoti
Hitzaldia: La ilustración como metá- Conferencia: La ilustración como Talk: La ilustración como metáfora Filma laburra aurkezpena: Presentación de cortometraje: Short film presentation:
fora mundo metáfora mundo mundo Condenado Condenado Condenado

Maiatzak 31 - Ekainak 1 31 de mayo - 1 de junio 31 May - 1 June Abuztuak 27 - Abuztuak 30 27 de agosto - 30 de agosto 27 August - 30 August
André Letria André Letria André Letria Jon Bilbao Jon Bilbao Jon Bilbao
Ilustrazio mintegia Euskal Irudigi- Seminario de ilustración en colabo- Illustration seminar in collabora- Fabrikazio digitalerako tailerrak XI Taller de fabricación digital XI Digital making workshops XI Me-
leak APIErekin lankidetzan ración con Euskal Irudigileak APIE tion with Euskal Irudigileak APIE BilbaoArteko MediaLab MediaLab BilbaoArte diaLab BilbaoArte

Ekainak 6 - Ekainak 8 6 de junio - 8 de junio 6 June - 8 June Irailak 12 12 de septiembre 12 September


Estibaliz Alonso, Estibaliz Alonso, Estibaliz Alonso, Ex! poesía, MEM & Spazio Grossi Ex! poesía, MEM & Spazio Grossi Ex! poesía, MEM & Spazio Grossi
Aintzane Pagadigorria, Aintzane Pagadigorria, Aintzane Pagadigorria, Performancea: ¡Dada! Una noche Performance: ¡Dada! Una noche de Performance: ¡Dada! Una noche de
Vanesa Fernández, Vanesa Fernández, Vanesa Fernández, de poesía provocativa, performance poesía provocativa, performance y poesía provocativa, performance y
Margarita Ledo, Ana Pfaf, Ariad- Margarita Ledo, Ana Pfaf, Ariad- Margarita Ledo, Ana Pfaf, Ariad- y música música música
na Ribas, na Ribas, na Ribas,
María Isabel Martínez, María Isabel Martínez, María Isabel Martínez, Irailak 13 13 de septiembre 13 September
Diana Toucedo, Diana Toucedo, Diana Toucedo, Antonio Santamarina Antonio Santamarina Antonio Santamarina
Ingrid Guardiola, Coral Cruz, Ingrid Guardiola, Coral Cruz, Ingrid Guardiola, Coral Cruz, Mintegia: Bergman, paso a paso Seminario: Bergman, paso a paso Seminar: Bergman, paso a paso
Anna Solà, Amanda Villavieja Anna Solà, Amanda Villavieja Anna Solà, Amanda Villavieja
Ikastaroa: Territorios y Fronteras Curso: Territorios y Fronteras Course: Territorios y Fronteras Irailak 14 14 de septiembre 14 September
2018 WE MEAN. Nosotras y el cine 2018 WE MEAN. Nosotras y el cine 2018 WE MEAN. Nosotras y el cine Santos Zunzunegui Santos Zunzunegui Santos Zunzunegui
documental contemporáneo documental contemporáneo documental contemporáneo Mintegia: Bergman y la melancolía Seminario: Bergman y la melancolía Seminar: Bergman y la melancolía

Ekainak 14 - Ekainak 15 14 de junio - 15 de junio 14 June - 15 June Urriak 5 5 de octubre 5 October


Colectivo zurekin Colectivo Zurekin Colectivo Zurekin Norberto Albóniga Buruaga Norberto Albóniga Buruaga Norberto Albóniga Buruaga
BLV-Art Performancea: «Cocktail: Performance BLV-Art: «Cocktail: BLV-Art Performance: «Cocktail: Mintzaldia: Melville, Melville… Conferencia: Melville, Melville… Talk: Melville, Melville…
agitar y servir templado» agitar y servir templado» agitar y servir templado»
Urriak 17 17 de octubre 17 October
Ekainak 15 15 de junio 15 June Jabier Villarreal Jabier Villarreal Jabier Villarreal
Ainara LeGardon Ainara LeGardon Ainara LeGardon Mintzaldia: Cosa mentale, cosa Conferencia: Cosa mentale, cosa Talk: Cosa mentale, cosa sensuale.
BLV-Art Performancea Performance BLV-Art BLV-Art Performance sensuale. Mapas (anti)textuales y sensuale. Mapas (anti)textuales y Mapas (anti)textuales y panoramas
panoramas (in)voluntarios de Roma panoramas (in)voluntarios de Roma (in)voluntarios de Roma
Ekainak 21 21 de junio 21 June
Yves Leterme Yves Leterme Yves Leterme Urriak 22 22 de octubre 22 October
Kaligrafia hitzaldia Conferencia de caligrafía Talk on calligraphy Muelle 3 & BAD Muelle 3 & BAD Muelle 3 & BAD
Liburu aurkezpena: Muelle 30 urte Presentación de libro: Muelle 30 Book presentation: Muelle 30 urte
Ekainak 25 25 de junio 25 June urte
Olivier Etchegaray Olivier Etchegaray Olivier Etchegaray
Hitzaldia: Punta Zorrozaurre Conferencia: Punta Zorrozaurre Talk: Punta Zorrozaurre Urriak 22 - Azaroak 9 22 de octubre - 9 de noviembre 22 October - 9 November
Malús Arbide & Beruta Malús Arbide & Beruta Malús Arbide & Beruta
Ekainak 25 - Ekainak 26 25 de junio - 26 junio 25 June - 26 June Ikastaroa: Heterotextil: El textil Curso: Heterotextil: El textil como Course: Heterotextil: El textil como
Jinhee Kim Jinhee Kim Jinhee Kim como material significativo en el material significativo en el proyecto material significativo en el proyecto
Tailerrak: Japoniar margozketa eta Talleres: Pintura japonesa y Cali- Workshops: Japanese painting and proyecto artístico artístico artístico
Txinatar eta japoniar kaligrafia grafía china y japonesa Chinese and japanese calligraphy

210 211
Proiekzioak | Proyecciones | Screenings

Azaroak 5 - Azaroak 9 5 de noviembre - 9 de noviembre 5 November - 9 November Urtarrilak 11 - Otsailak 16 11 de enero - 16 de febrero 11 January - 16 February
Fátima Conesa Fátima Conesa Fátima Conesa Ver el sonido, oír el pensamiento Ciclo Ver el sonido, oír el pensa- Ver el sonido, oír el pensamiento
Ikastaroa: Litografía sobre plancha Curso: Litografía sobre plancha de Course: Litografía sobre plancha de II zikloa miento II II series
de aluminio aluminio aluminio
Urtarrilak 11 eta Otsailak 16 11 de enero y 16 de febrero 11 January and 16 February
Azaroak 7 7 de noviembre 7 November Searching for Sugar Man, Searching for Sugar Man, Searching for Sugar Man,
Dr. Reynaldo Anderson, Dr. Reynaldo Anderson, Dr. Reynaldo Anderson, Malik Bendjelloul Malik Bendjelloul Malik Bendjelloul
Stacey Robinson, Stacey Robinson, Stacey Robinson, Urtarrilak 12 eta 18 12 y 18 de enero 12 and 18 January
Sheree Renée Thomas, Sheree Renée Thomas, Sheree Renée Thomas, When You’re Strange, Tom Dicillo When You’re Strange, Tom Dicillo When You’re Strange, Tom Dicillo
Saray Pérez Castilla, Saray Pérez Castilla, Saray Pérez Castilla, Urtarrilak 19 eta 25 19 y 25 de enero 19 and 25 January
Raquel Meyers & Raquel Meyers & Raquel Meyers & Joy Division, Grant Gee Joy Division, Grant Gee Joy Division, Grant Gee
Maielis González Maielis González Maielis González Urtarrilak 26 eta otsailak 1 26 de enero y 1 de febrero 26 January and 1 February
Afrikako diasporaren arte espeku- Jornadas de artes especulativas de Speculative arts of the African God Help the Girl, Stuart Murdoch God Help the Girl, Stuart Murdoch God Help the Girl, Stuart Murdoch
latiboen jardunaldiak: la diáspora africana: diaspora symposium: Otsailak 2 eta 8 2 y 8 de febrero 2 and 8 February
Afrofuturismo 2.0 Afrofuturismo 2.0 Afrofuturismo 2.0 CSNY Déjà Vu, Neil Young CSNY Déjà Vu, Neil Young CSNY Déjà Vu, Neil Young
Black Speculative Arts Move- En colaboración con Black In collaboration with Black Otsailak 9 eta 15 9 y 15 de febrero 9 and 15 February
ment-ekin lankidetzan Speculative Arts Movement Speculative Arts Movement Tournée, Mathieu Amalric Tournée, Mathieu Amalric Tournée, Mathieu Amalric

Azaroak 9 9 de noviembre 9 November Urtarrilak 26 26 de enero 26 January


Proiekzioak eta solasaldia: Actúe Proyecciones y coloquio: Actúe con Screenings and round table: Azken asteazkeneko hitzordua La cita último miércoles con el Last Wednesdays’ date with
con naturalidad. Hacia el arte sono- naturalidad. Hacia el arte sonoro Actúe con naturalidad. Hacia el arte zine frantziarrarekin cine francés French cinema
ro desde el cine experimental desde el cine experimental sonoro desde el cine experimental L’Inhumaine, Marcel L’Herbier L’Inhumaine, Marcel L’Herbier L’Inhumaine, Marcel L’Herbier
AMEE, ACE & INAEM-rekin elkar- En colaboración con AMEE, ACE & In collaboration with AMEE, ACE &
kidetzan INAEM INAEM Otsailak 21 - Otsailak 24 21 de febrero - 24 de febrero 21 February - 24 February
Zinegoak LGTB Film Festival Zinegoak LGTB Film Festival Zinegoak LGTB Film Festival
Azaroak 19 19 de noviembre 19 November
Gabriel Villota Gabriel Villota Gabriel Villota Otsailak 20 20 de febrero 20 February
Masterclass: Trazas audiovisuales Masterclass: Trazas audiovisuales Masterclass: Trazas audiovisuales Discreet, Travis Mathews Discreet, Travis Mathews Discreet, Travis Mathews
entre la danza y la performance entre la danza y la performance entre la danza y la performance Otsailak 21 21 de febrero 21 February
Zinetika Festival-rekin elkarki- En colaboración con Zinetika In collaboration with Zinetika Who Will Fuck Daddy?, Antiffa Väns- Who Will Fuck Daddy?, Antiffa Väns- Who Will Fuck Daddy?, Antiffa Väns-
detzan Festival Festival terfitta terfitta terfitta
Otsailak 22 22 de febrero 22 February
Azaroak 20 20 de noviembre 20 November Les îles, Yan Gonzalez Les îles, Yan Gonzalez Les îles, Yan Gonzalez
Patxi Araujo Patxi Araujo Patxi Araujo Où en êtes-vous, Joao Pedro Rodri- Où en êtes-vous, Joao Pedro Rodri- Où en êtes-vous, Joao Pedro Rodri-
Masterclass: A plena luz del sol Masterclass: A plena luz del sol Masterclass: A plena luz del sol gues?, Joao Pedro Rodrigues gues?, Joao Pedro Rodrigues gues?, Joao Pedro Rodrigues
sucede el día (la interfaz perfecta) sucede el día (la interfaz perfecta) sucede el día (la interfaz perfecta) Ulrike’s Brain, Bruce LaBruce Ulrike’s Brain, Bruce LaBruce Ulrike’s Brain, Bruce LaBruce
Zinetika Festival-rekin elkarki- En colaboración con Zinetika In collaboration with Zinetika Otsailak 23 23 de febrero 23 February
detzan Festival Festival Grimsey, Richard García Vázquez Grimsey, Richard García Vázquez Grimsey, Richard García Vázquez
Otsailak 26 26 de febrero 26 February
Azaroak 29 29 de noviembre 29 November Walk on the Wild Side, Edward Walk on the Wild Side, Edward Walk on the Wild Side, Edward
Fernando Renes, Garikoitz Fernando Renes, Garikoitz Fernando Renes, Garikoitz Dmytryk Dmytryk Dmytryk
Fraga, Juan Francisco Rueda & Fraga, Juan Francisco Rueda & Fraga, Juan Francisco Rueda & Otsailak 27 27 de febrero 27 February
Arturo Comas Arturo Comas Arturo Comas Victim, Basil Dearden Victim, Basil Dearden Victim, Basil Dearden
Liburu aurkezpena: Presentación de libro: Book presentation:
Fernando Renes Genalguacil Fernando Renes Genalguacil Fernando Renes Genalguacil Otsailak 26 26 de febrero 26 February
Azken asteazkeneko hitzordua La cita último miércoles con el Last Wednesdays’ date with
Abenduak 11 - Abenduak 13 11 de diciembre - 13 de diciembre 11 December - 13 December zine frantziarrarekin cine francés French cinema
BilbaoArteko artistak Artistas BilbaoArte BilbaoArte’s artists La Planète `sauvage, René Laloux El planeta salvaje, René Laloux La Planète Sauvage, René Laloux
Ateak Zabalik 2018ko artistekin Encuentros con los artistas de Encounters with Open Doors
topaketak Puertas Abiertas 2018 2018’s artists Martxoak 2 - 26ra 2 de marzo - 26 de marzo 2 March - 26 March
Robert Bresson zikloa Ciclo Robert Bresson Robert Bresson series

Martxoak 2 eta 5 2 y 5 de marzo 2 and 5 March


Un condamné à mort s’est Un condenado a muerte se ha escapa- Un condamné à mort s’est
échappé do échappé
Martxoak 9 eta 12 9 y 12 de marzo 9 and 12 March
Au hasard Balthazar Al azar de Baltasar Au hasard Balthazar

212 213
Martxoak 16 eta 19 16 y 19 de marzo 16 and 19 March
Mouchette Mouchette Mouchette Apirilak 26 26 de abril 26 April
Martxoak 23 eta 26 23 y 26 de marzo 23 and 26 March Azken asteazkeneko hitzordua La cita último miércoles con el Last Wednesdays’ date with
Le Diable probablement El diablo probablemente Le Diable probablement zine frantziarrarekin cine francés French cinema
Monsieur Klein, Joseph Losey El otro señor Klein, Joseph Losey Monsieur Klein, Joseph Losey
Martxoak 6 6 de marzo 6 March
Lehen astearteko hitzordua: La cita primer martes: cine subti- First Tuesday’s date: cinema sub- Apirilak 27 - Irailak 10era 27 de abril - 10 de septiembre 27 April - 10 September
zinea euskarazko azpitituluekin tulado en euskera titled in Basque Ingmar Bergman zikloa Ciclo Ingmar Bergman Ingmar Bergman series
Itzaletan egiten duguna, Lo que hacemos en las sombras, What We Do in the Shadows,
Jemaine Clement & Taika Waititi Jemaine Clement & Taika Waititi Jemaine Clement & Taika Waititi Apirilak 27 eta 30 27 y 30 de abril 27 and 30 April
Sommaren med Monika Un verano con Mónica Sommaren med Monika
Martxoak 7 - Martxoak 22 7 de marzo - 22 de marzo 7 March - 22 March Maiatzak 4 eta 7 4 y 7 de mayo 4 and 7 May
Silencios Maléficos zikloa Ciclo Silencios Maléficos Silencios Maléficos series Gycklarnas afton Noche de circo Gycklarnas afton
Maiatzak 11 eta 14 11 y 14 de mayo 11 and 14 May
Martxoak 7 eta 22 7 y 22 de marzo 7 and 22 March Kvinnodröm Sueños Kvinnodröm
Körkarlen (The Phantom Carriage), La carreta fantasma, Körkarlen (The Phantom Carriage), Maiatzak 18 eta 21 18 y 21 de mayo 18 and 21 May
Victor Sjöström Victor Sjöström Victor Sjöström Sommarnattens leende Sonrisas de una noche de verano Sommarnattens leende
Martxoak 8 eta 14 8 y 14 de marzo 8 and 14 March Maiatzak 25 eta 28 25 y 28 de mayo 25 and 28 May
Häxan, Benjamin Christensen Häxan, Benjamin Christensen Häxan, Benjamin Christensen Det sjunde inseglet El séptimo sello Det sjunde inseglet
Martxoak 15 eta 21 15 y 21 de marzo 15 and 21 March Ekainak 1 eta 4 1 y 4 de junio 1 and 4 June
Blade af Satans bog, Las páginas libro de Satán, Blade af Satans bog, Smultronstället Fresas salvajes Smultronstället
Carl Theodor Dreyer Carl Theodor Dreyer Carl Theodor Dreyer Ekainak 8 eta 11 8 y 11 de junio 8 and 11 June
Ansiktet El rostro Ansiktet
Martxoak 20 20 de marzo 20 March Ekainak 15 eta 18 15 y 18 de junio 15 and 18 June
À voix haute - La force de la parole, A viva voz, Stéphane de Freitas & À voix haute - La force de la parole, Jungfrukällan El manantial de la doncella Jungfrukällan
Stéphane de Freitas & Ladj Ly Ladj Ly Stéphane de Freitas & Ladj Ly Ekainak 22 eta 25 22 y 25 de junio 22 and 25 June
Såsom i en spegel Como en un espejo Såsom i en spegel
Martxoak 28 28 de marzo 28 March Ekainak 29 eta uztailak 2 29 de junio y 2 de julio 29 June and 2 July
Azken asteazkeneko hitzordua La cita último miércoles con el Last Wednesdays’ date with Tystnaden El silencio Tystnaden
zine frantziarrarekin cine francés French cinema Uztailak 6 eta 9 6 y 9 de julio 6 and 9 July
La Marquise d’O (Die Marquise von La marquesa de O, Eric Rohmer La Marquise D’O La Marquise d’O (Die Persona Persona Persona
O...), Eric Rohmer Marquise von O...), Eric Rohmer Uztailak 13 eta 16 13 y 16 de julio 13 and 16 July
Vargtimmen La hora lobo Vargtimmen
Apirilak 3 3 de abril 3 April Uztailak 20 eta 23 20 y 23 de julio 20 and 23 July
Lehen astearteko hitzordua: La cita primer martes: cine subti- First Tuesday’s date: cinema sub- Skammen La vergüenza Skammen
zinea euskarazko azpitituluekin tulado en euskera titled in Basque Uztailak 27 eta 30 27 y 30 de julio 27 and 30 July
Papusza, Joanna Kos-Krauze & Papusza, Joanna Kos-Krauze & Papusza, Joanna Kos-Krauze & En passion Pasión En passion
Krzysztof Krauze Krzysztof Krauze Krzysztof Krauze Abuztuak 3 eta 6 3 y 6 de agosto 3 and 6 August
Viskningar och rop Gritos y susurros Viskningar och rop
Apirilak 4 - Apirilak 12 4 de abril - 12 de abril 4 April - 12 April Abuztuak 10 eta 13 10 y 13 de agosto 10 and 13 August
Cine, Cine, Cine zikloa Ciclo Cine, Cine, Cine Cine, Cine, Cine series Höstsonaten Sonata de otoño Höstsonaten
Abuztuak 17 eta 20 17 y 20 de agosto 17 and 20 August
Apirilak 4 eta 12 4 y 12 de abril 4 and 12 April Fårö-dokument 1979 Documento sobre Fårö Fårö-dokument 1979
Hitchcock/Truffaut, Kent Jones Hitchcock/Truffaut, Kent Jones Hitchcock/Truffaut, Kent Jones Abuztuak 31 eta Irailak 3 31 de agosto y 3 de septiembre 31 August and 3 September
Apirilak 5 eta 11 5 y 11 de abril 5 and 11 April Aus dem Leben der Marionetten De la vida de las marionetas Aus dem Leben der Marionetten
Voyage à travers le cinéma français, Las películas de mi vida, Voyage à travers le cinéma français, Irailak 7 eta 10 7 y 10 de septiembre 7 and 10 September
Bertrand Tavernier Bertrand Tavernier Bertrand Tavernier Fanny och Alexander Fanny y Alexander Fanny och Alexander

Apirilak 6 - Apirilak 23 6 de abril - 23 de abril 6 April - 23 April Maiatzak 7 - Maiatzak 25 7 de mayo - 25 de mayo 7 May - 25 May
Alain Resnais zikloa Ciclo Alain Resnais Alain Resnais series Story of Film: An Odyssey zikloa Ciclo Story of Film: An Odyssey Story of Film: An Odyssey series

Apirilak 6 eta 9 6 y 9 de abril 6 and 9 April Birth of the Cinema Los albores de un nuevo arte Birth of the Cinema
Nuit et Brouillard Noche y niebla Nuit et Brouillard The Hollywood Dream El triunfo cine americano The Hollywood Dream
Apirilak 13 eta 16 13 y 16 de abril 13 and 16 April The Golden Age of World Cinema Los rebeldes cine The Golden Age of World Cinema
Hiroshima mon amour Hiroshima, mon amour Hiroshima mon amour The Arrival of Sound Los grandes géneros y el surgir cine The Arrival of Sound
Apirilak 20 eta 23 20 y 23 de abril 20 and 23 April europeo
Muriel ou le temps d’un retour Muriel Muriel ou le temps d’un retour Post-War Cinema La guerra y los nuevos lenguajes Post-War Cinema

214 215
Sex & Melodrama Sexo, drama, pasión y rabia Sex & Melodrama Kundo: min-ran-eui si-dae, Kundo: Age of the Rampant, Kundo: min-ran-eui si-dae,
European New Wave El nuevo cine europeo European New Wave Yoon Jong-bin Yoon Jong-bin Yoon Jong-bin
New Directors, New Form Una nueva ola New Directors, New Form
American Cinema of the 70s El nuevo cine americano American Cinema of the 70s Ekainak 27 27 de junio 27 June
Movies to Change the World Directores de un cine radical Movies to Change the World Azken asteazkeneko hitzordua La cita último miércoles con el Last Wednesdays’ date with
The Arrival of Multiplexes and Asian Innovación en la cultura popular The Arrival of Multiplexes and Asian zine frantziarrarekin cine francés French cinema
Mainstream Mainstream Ascenseur pour l’Échafaud, Ascensor para el cadalso, Ascenseur pour l’Échafaud,
Fight the Power: Protest in Film Cine y protesta Fight the Power: Protest in Film Louis Malle Louis Malle Louis Malle
New Boundaries: World Cinema in Los últimos días antes digital New Boundaries: World Cinema in
Africa, Asia & Latin America Africa, Asia & Latin America Ekainak 28 - Abuztuak 2 28 de junio - 2 de agosto 28 June - 2 August
New American Independents & The La llegada digital New American Independents & The Jacques Tati zikloa Ciclo Jacques Tati Jacques Tati series
Digital Revolution Digital Revolution
Cinema Today and the Future El futuro cine Cinema Today and the Future Ekainak 28 eta Abuztuak 2 28 de junio y 2 de agosto 28 June and 2 August
Jour de fête Día de fiesta Jour de fête
Maiatzak 8 8 de mayo 8 May Uztailak 5 eta Abuztuak 9 5 de julio y 9 de agosto 5 July and 9 August
Lehen astearteko hitzordua: La cita primer martes: cine subti- First Tuesday’s date: cinema sub- Les vacances de Monsieur Hulot Las vacaciones señor Hulot Les vacances de Monsieur Hulot
zinea euskarazko azpitituluekin tulado en euskera titled in Basque Uztailak 12 eta Abuztuak 16 12 de julio y 16 de agosto 12 July and 16 August
Eskerrik asko, ugazaba!, ¡Gracias jefe!, Merci patron!, Mon oncle Mi tío Mon oncle
François Ruffin François Ruffin François Ruffin Uztailak 19 eta Abuztuak 23 19 de julio y 23 de agosto 19 July and 23 August
Playtime Playtime Playtime
Maiatzak 15 - Maiatzak 31 15 de mayo - 31 de mayo 15 May - 31 May Uztailak 26 eta Abuztuak 30 26 de julio y 30 de agosto 26 July and 30 August
Mayo Francés zikloa Ciclo Mayo Francés Mayo Francés series Trafic Tráfico Trafic
Abuztuak 1 eta Irailak 6 1 de agosto y 6 de septiembre 1 August and 6 September
Maiatzak 15 eta 24 15 y 24 de mayo 15 and 24 May Parade Zafarrancho en el circo Parade
Sixties, Chris Marker Sixties, Chris Marker Sixties, Chris Marker Abuztuak 8 eta Irailak 5 8 de agosto y 5 de septiembre 8 August and 5 September
Maiatzak 17 eta 29 17 y 29 de mayo 17 and 29 May On demande une brute Se busca contrincante On demande une brute
Tous au Larzac, Christian Rouaud Tous au Larzac, Christian Rouaud Tous au Larzac, Christian Rouaud (Charles Barroisekin) (con Charles Barrois) (with Charles Barrois)
Maiatzak 22 eta 31 22 y 31 de mayo 22 and 31 May Gai dimanche Domingo alegre Gai dimanche
Les Lip - L’imagination au pouvoir, Les Lip - L’imagination au pouvoir, Les Lip - L’imagination au pouvoir, (Jacques Berrekin) (con Jacques Berr) (with Jacques Berr)
Christian Rouaud Christian Rouaud Christian Rouaud Forza Bastia Forza Bastia Forza Bastia
(Sophie Tatischeffekin) (con Sophie Tatischeff) (with Sophie Tatischeff)
Maiatzak 30 30 de mayo 30 May Dégustation maison Degustación casera Dégustation maison
Azken asteazkeneko hitzordua La cita último miércoles con el Last Wednesdays’ date with (Sophie Tatischeffekin) (con Sophie Tatischeff) (with Sophie Tatischeff)
zine frantziarrarekin cine francés French cinema Soigne ton gauche Cuida tu izquierda Soigne ton gauche
Pierrot le fou, Pierrot el loco, Pierrot le fou, Cours du soir Clases nocturnas Cours du soir
Jean-Luc Godard Jean-Luc Godard Jean-Luc Godard L’école des facteurs Escuela de carteros L’école des facteurs

Ekainak 5 5 de junio 5 June Uztailak 3 3 de julio 3 July


Lehen astearteko hitzordua: La cita primer martes: cine subti- First Tuesday’s date: cinema sub- Lehen astearteko hitzordua: La cita primer martes: cine subti- First Tuesday’s date: cinema sub-
zinea euskarazko azpitituluekin tulado en euskera titled in Basque zinea euskarazko azpitituluekin tulado en euskera titled in Basque
Falta den irudia, Rithy Panh La imagen perdida, Rithy Panh L’Image Manquante, Rithy Panh Janis, Amy Berg Janis, Amy Berg Janis: Little Girl Blue, Amy Berg

Ekainak 12 - Ekainak 21 12 de junio - 21 de junio 12 June - 21 June Uztailak 17 17 de julio 17 July


Corea Inédita zikloa Ciclo Corea Inédita Corea Inédita series Visibles, Visibles, Visibles,
Enrique Rey Enrique Rey Enrique Rey
Ekainak 12 eta 21 12 y 21 de junio 12 and 21 June
Go-ji-jeon, Jang Hun The Front Line, Jang Hun Go-ji-jeon, Jang Hun Uztailak 25 25 de julio 25 July
Ekainak 12 eta 19 12 y 19 de junio 12 and 19 June Azken asteazkeneko hitzordua La cita último miércoles con el Last Wednesdays’ date with
Yeok-rin, Lee Jae-gyu The Fatal Encounter, Lee Jae-gyu Yeok-rin, Lee Jae-gyu zine frantziarrarekin cine francés French cinema
Ekainak 13 eta 20 13 y 20 de junio 13 and 20 June La Passion de Jeanne d’Arc, La pasión de Juana de Arco, La Passion de Jeanne d’Arc,
Yak-jang-soo, Jo Chi-un Clown of a Salesman, Jo Chi-un Yak-jang-soo, Jo Chi-un Carl Theodor Dreyer Carl Theodor Dreyer Carl Theodor Dreyer
Ekainak 13 eta 20 13 y 20 de junio 13 and 20 June
Kkeut-kkaji ganda, A Hard Day, Kkeut-kkaji ganda, Abuztuak 7 7 de agosto 7 August
Kim Seong-hoon Kim Seong-hoon Kim Seong-hoon Lehen astearteko hitzordua: La cita primer martes: cine subti- First Tuesday’s date: cinema sub-
Ekainak 14 eta 19 14 y 19 de junio 14 and 19 June zinea euskarazko azpitituluekin tulado en euskera titled in Basque
Yong-eui-ja, Won Shin-yun The Suspect, Won Shin-yun Yong-eui-ja, Won Shin-yun Intziria, Na Hong-jin El extraño, Na Hong-jin Goksung, Na Hong-jin
Ekainak 14 eta 21 14 y 21 de junio 14 and 21 June

216 217
Abuztuak 29 29 de agosto 29 August Urriak 19 - Urriak 5 19 de octubre - 5 de diciembre 19 October - 5 December
Azken asteazkeneko hitzordua La cita último miércoles con el Last Wednesdays’ date with Akira Kurosawa zikloa Ciclo Akira Kurosawa Akira Kurosawa series
zine frantziarrarekin cine francés French cinema
L’Enfance nue, Maurice Pialat La infancia desnuda, Maurice Pialat L’Enfance nue, Maurice Pialat Azaroak 19 eta 25 19 y 25 de octubre 19 and 25 October
Shubûn Escándalo Shubûn
Irailak 4 4 de septiembre 4 September Azaroak 26 eta 29 26 y 29 de octubre 26 and 29 October
Lehen astearteko hitzordua: La cita primer martes: cine subti- First Tuesday’s date: cinema sub- Ikiru Vivir Ikiru
zinea euskarazko azpitituluekin tulado en euskera titled in Basque Azaroak 2 eta 5 2 y 5 de noviembre 2 and 5 November
Eztia, Valeria Golino Miel, Valeria Golino Miele, Valeria Golino Shichinin no Samurai Los siete samuráis Shichinin no Samurai
Azaroak 9 eta 12 9 y 12 de noviembre 9 and 12 November
Irailak 11 - Irailak 12 11 de septiembre - 12 de septiembre 11 September - 12 September Kumonosu-jô Trono de sangre Kumonosu-jô
Clausurando a Bergman zikloa Ciclo Clausurando a Bergman Clausurando a Bergman series Azaroak 16 eta Abenduak 5 16 de noviembre y 5 de diciembre 16 November and 5 December
Scener ur ett äktenskap, Secretos de un matrimonio, Scener ur ett äktenskap, Yôjinbô Yojimbo Yôjinbô
Ingmar Bergman Ingmar Bergman Ingmar Bergman Azaroak 23 eta 26 23 y 26 de noviembre 23 and 26 November
Tengoku to Jigoku El infierno del odio Tengoku to Jigoku
Irailak 17 - Irailak 24 17 de septiembre - 24 de septiembre 17 September - 24 September Azaroak 30 eta Abenduak 3 30 de noviembre y 3 de diciembre 30 November and 3 December
BIDEODROMO 2018 BIDEODROMO 2018 BIDEODROMO 2018 Dodes ‘Ka-Den – Dodesukaden Dodes ‘ka-den Dodes ‘Ka-Den – Dodesukaden
Zine esperimentalaren jaialdia Festival de cine experimental Experimental film festival
Urriak 22 - Urriak 23 22 de octubre - 23 de octubre 22 October - 23 October
Irailak 26 26 de septiembre 26 September BAD-Zinebi zikloa Ciclo BAD-Zinebi BAD-Zinebi series
Azken asteazkeneko hitzordua La cita último miércoles con el Last Wednesdays’ date with
zine frantziarrarekin cine francés French cinema Urriak 22 22 de octubre 22 October
Capitaine Conan, Capitán Conan, Capitaine Conan, Blurred, Fabio Palmieri Blurred, Fabio Palmieri Blurred, Fabio Palmieri
Bertrand Tavernier Bertrand Tavernier Bertrand Tavernier Polychrome, Negareh Alimi & Polychrome, Negareh Alimi & Polychrome, Negareh Alimi &
Amin Malekian Amin Malekian Amin Malekian
Irailak 27 - Urriak 11 27 de septiembre - 11 de octubre 27 September - 11 October Firebird, Velislava Gospodinova Firebird, Velislava Gospodinova Firebird, Velislava Gospodinova
Jean-Pierre Melville Ciclo Jean-Pierre Melville Jean-Pierre Melville series Epílogo Para La Muerte Del Fauno, Epílogo Para La Muerte Del Fauno, Epílogo Para La Muerte Del Fauno,
Alberto Andrés Lacasta Alberto Andrés Lacasta Alberto Andrés Lacasta
Irailak 27 eta Urriak 5 27 de septiembre y 5 de octubre 27 September and 5 October Artist Statement, Pekka Sassi Artist Statement, Pekka Sassi Artist Statement, Pekka Sassi
Sous le nom de Melville Bajo el nombre de Melville Sous le nom de Melville Disco, Boris Seewald Disco, Boris Seewald Disco, Boris Seewald
24 heures en la vie d´un clown 24h en la vida de un payaso 24 heures en la vie d´un clown Estás Vendo Coisas, Bárbara Wagner Estás Vendo Coisas, Bárbara Wagner Estás Vendo Coisas, Bárbara Wagner
Irailak 28 eta Urriak 8 28 de septiembre y 8 de octubre 28 September and 8 October & Benjamin De Búrca & Benjamin De Búrca & Benjamin De Búrca
Le silence de la mer El silencio mar Le silence de la mer Urriak 23 23 de octubre 23 October
Urriak 1 eta 9 1 y 9 de octubre 1 and 9 October Yanvalou, Angeline Gragasin Yanvalou, Angeline Gragasin Yanvalou, Angeline Gragasin
Bob le flambeur Bob el jugador Bob le flambeur Exquisite Corps, Mitchell Rose Exquisite Corps, Mitchell Rose Exquisite Corps, Mitchell Rose
Urriak 3 eta 10 3 y 10 de octubre 3 and 10 October Dandelion, Elisa Talentino Dandelion, Elisa Talentino Dandelion, Elisa Talentino
Armée des ombres El ejército de las sombras Armée des ombres Cualquier Mañana, Kim Vitaly Cualquier Mañana, Kim Vitaly Cualquier Mañana, Kim Vitaly
Urriak 4 eta 11 4 y 11 de octubre 4 and 11 October Amani, Noemí Pérez Amani, Noemí Pérez Amani, Noemí Pérez
Le cercle rouge Círculo rojo Le cercle rouge The Key, Óscar Andrés The Key, Óscar Andrés The Key, Óscar Andrés

Urriak 2 2 de octubre 2 October Urriak 31 31 de octubre 31 October


Lehen astearteko hitzordua: La cita primer martes: cine subti- First Tuesday’s date: cinema sub- Azken asteazkeneko hitzordua La cita último miércoles con el Last Wednesdays’ date with
zinea euskarazko azpitituluekin tulado en euskera titled in Basque zine frantziarrarekin cine francés French cinema
Horma artean, Laurent Cantet La clase, Laurent Cantet Entre les murs, Laurent Cantet La vie et rien d’autre, La vida y nada más, La vie et rien d’autre,
Bertrand Tavernier Bertrand Tavernier Bertrand Tavernier
Urriak 15 - Urriak 18 15 de octubre - 18 de octubre 15 October - 18 October
Nuevo cine brasileño zikloa Ciclo Nuevo cine brasileño Nuevo cine brasileño series Azaroak 6 6 de noviembre 6 November
Lehen astearteko hitzordua: La cita primer martes: cine subti- First Tuesday’s date: cinema sub-
Urriak 15 eta 18 15 y 18 de octubre 15 and 18 October zinea euskarazko azpitituluekin tulado en euskera titled in Basque
Jonas, Lô Politi Jonas, Lô Politi Jonas, Lô Politi Hannah Arendt, Hannah Arendt, Hannah Arendt,
Urriak 15 eta 16 15 y 16 de octubre 15 and 16 October Margarethe von Trotta Margarethe von Trotta Margarethe von Trotta
Sob pressäo, Bajo presión, Sob pressäo,
Andrucha Waddington Andrucha Waddington Andrucha Waddington Azaroak 13 - Azaroak 15 13 de noviembre - 15 de noviembre 13 November - 15 November
Urriak 16 eta 17 16 y 17 de octubre 16 and 17 October La mirada de Tavernier sobre la Ciclo La mirada de Tavernier La mirada de Tavernier sobre la
O silêncio do ceu, Marco Dutra Era el cielo, Marco Dutra O silêncio do ceu, Marco Dutra Gran Guerra zikloa sobre la Gran Guerra Gran Guerra series
Urriak 17 eta 18 17 y 18 de octubre 17 and 18 October
O filho eterno, Paulo Machline O filho eterno, Paulo Machline O filho eterno, Paulo Machline

218 219
Azaroak 13 13 de noviembre 13 November Pueblo de Papel, Pueblo de Papel, Pueblo de Papel,
La vie et rien d’autre La vida y nada más La vie et rien d’autre Alejandro Ponce De León Pagaza Alejandro Ponce De León Pagaza Alejandro Ponce De León Pagaza
Azaroak 14 14 de noviembre 14 November La fiebre del oro, Raúl de la Fuente La fiebre del oro, Raúl de la Fuente La fiebre del oro, Raúl de la Fuente
Capitaine Conan Capitán Conan Capitaine Conan Terraform, Sil Van Der Woerd & Terraform, Sil Van Der Woerd & Terraform, Sil Van Der Woerd &
Azaroak 15 15 de noviembre 15 November Jorik Dozy Jorik Dozy Jorik Dozy
La vie et rien d’autre La vida y nada más La vie et rien d’autre Qué no daría yo por la memoria, Qué no daría yo por la memoria, Qué no daría yo por la memoria,
Capitaine Conan Capitán Conan Capitaine Conan Tino Pereira Tino Pereira Tino Pereira
So tiered, Beck Williams So tiered, Beck Williams So tiered, Beck Williams
Azaroak 19 - Azaroak 20 19 de noviembre - 20 de noviembre 19 November - 20 November ReMine. El último movimiento obrero, ReMine. El último movimiento obrero, ReMine. El último movimiento obrero,
Zinetika Videodance Festival Zinetika Videodance Festival Zinetika Videodance Festival Marcos M.Merino Marcos M.Merino Marcos M.Merino

Azaroak 19 19 de noviembre 19 November Azaroak 28 28 de noviembre 28 November


Olvidándonos y recordándonos a Olvidándonos y recordándonos a Olvidándonos y recordándonos a Azken asteazkeneko hitzordua La cita último miércoles con el Last Wednesdays’ date with
nosotras mismas, Itxaso Díaz nosotras mismas, Itxaso Díaz nosotras mismas, Itxaso Díaz zine frantziarrarekin cine francés French cinema
Schwarzfahrer, Jiří Kylián Schwarzfahrer, Jiří Kylián Schwarzfahrer, Jiří Kylián Le sauvage, Mi hombre es un salvaje, Le sauvage,
Le reveil, Murielle Félix & Le reveil, Murielle Félix & Le reveil, Murielle Félix & Jean-Paul Rappeneau Jean-Paul Rappeneau Jean-Paul Rappeneau
Anna Calsina-Forrellad Anna Calsina-Forrellad Anna Calsina-Forrellad
Bailaora, Rubin Stein Bailaora, Rubin Stein Bailaora, Rubin Stein
The Crackdown, Mervi Junkkonen The Crackdown, Mervi Junkkonen The Crackdown, Mervi Junkkonen
Otherland, Jan Pieter Tuinstra & Otherland, Jan Pieter Tuinstra & Otherland, Jan Pieter Tuinstra &
Keren Levi Keren Levi Keren Levi
Strophe, Aimée Duchamp Strophe, Aimée Duchamp Strophe, Aimée Duchamp
Banana Blue, Pia Lauritz Banana Blue, Pia Lauritz Banana Blue, Pia Lauritz
Azaroak 20 20 de noviembre 20 November
Night Dancing, Barney Cokeliss Night Dancing, Barney Cokeliss Night Dancing, Barney Cokeliss
I See You See I See You, I See You See I See You, I See You See I See You,
Chen Jiexiao
Basta de Mendigar, Chen Jiexiao Chen Jiexiao
Tania Medina Basta de Mendigar, Tania Medina Basta de Mendigar, Tania Medina
Some ways to get rid of a body, Some ways to get rid of a body, Some ways to get rid of a body,
Hannes Renvall & Ria Bäckström Hannes Renvall & Ria Bäckström Hannes Renvall & Ria Bäckström
7:35 de la mañana, 7:35 de la mañana, 7:35 de la mañana,
Nacho Vigalondo Nacho Vigalondo Nacho Vigalondo
The evil, Carlon Hardt The evil, Carlon Hardt The evil, Carlon Hardt
Shivta, Or Schraiber Shivta, Or Schraiber Shivta, Or Schraiber
Scalamare, Jiří Kylián Scalamare, Jiří Kylián Scalamare, Jiří Kylián

Azaroak 21 - Azaroak 22 21 de noviembre - 22 de noviembre 21 November - 22 November


LAN. Festival Audiovisual Obrero LAN. Festival Audiovisual Obrero LAN. Festival Audiovisual Obrero

Azaroak 21 21 de noviembre 21 November


Ikuska 3, Antón Merikaetxebarria Ikuska 3, Antón Merikaetxebarria Ikuska 3, Antón Merikaetxebarria
Returbiu. La güeria San Juan, Returbiu. La güeria San Juan, Returbiu. La güeria San Juan,
Manuel García Postigo Manuel García Postigo Manuel García Postigo
Mariñeiro, Juan Galiñanes Mariñeiro, Juan Galiñanes Mariñeiro, Juan Galiñanes
El aguante, Nina Dupeux & El aguante, Nina Dupeux & El aguante, Nina Dupeux &
Emmanuel Briand Emmanuel Briand Emmanuel Briand
Conserveres, Pablo Casanueva Conserveres, Pablo Casanueva Conserveres, Pablo Casanueva
Organizar lo imposible, Organizar lo imposible, Organizar lo imposible,
Carme Gomila Seguí & Carme Gomila Seguí & Carme Gomila Seguí &
Tonina Matamalas Enseñat Tonina Matamalas Enseñat Tonina Matamalas Enseñat
Porteadoras. Las esclavas del sur, Porteadoras. Las esclavas del sur, Porteadoras. Las esclavas del sur,
Amparo Climent Amparo Climent Amparo Climent
Puta Mina, Colectivo Puta Mina Puta Mina, Colectivo Puta Mina Puta Mina, Colectivo Puta Mina
Azaroak 22 22 de noviembre 22 November Esker onak | Agradecimientos | Acknowledgments: Institut Français, Filmazpit, Ayuntamiento de Pamplona
Glosario audiovisual obrero, Glosario audiovisual obrero, Glosario audiovisual obrero, - Iruñako Udala, Avalon, Yedra Films S.L., Acontracorriente films, A & P New Films, Zinegoak, Centro Cultural Core-
Arantza Lauzirika, Igor Rezola, Arantza Lauzirika, Igor Rezola, Arantza Lauzirika, Igor Rezola, ano, Jean Pierre Melville Foundation, Embajada de Brasil, Novocine, Embajada cultural Hispano-Brasileña, Zinebi,
Mawa3 Mawa3 Mawa3 BAD Bilbao, Bideodromo, UPV/EHU, Zinetika Videodance Festival, LAN Festival Audiovisual Obrero

220 221
FUNDACIÓN Juan Zapater López
Zuzendaria
FUNDACIÓN BILBAOARTE
FUNDAZIOA
BILBAOARTE Director Edizioa

FUNDAZIOA Director Edición


Editing
Aitor Arakistain
Jon Bilbao BilbaoArte
Koordinazioa Azalaren diseinua
Coordinación Diseño portada
Coordination Cover design
Bilboko Udala
Ayuntamiento de Bilbao Txente Arretxea Borja Gómez
Bilbao’s City Council Pilar Valdivieso Arrate Hidalgo
Jon Bilbao Alicia Prieto
Juan Mari Aburto Aitor Arakistain Miriam Rodriguez Moran
Bilboko Alkatea Ander Garitacelaya Maketazioa
Alcalde de Bilbao Borja Gómez Maquetación
Bilbao’s Mayor Arrate Hidalgo Layout
Muntaia
Nekane Alonso Montaje Ayse Irmak Kaleli
Kultura Zinegotzia Assembly Urtzi Ibargüen
Concejala de Cultura Arrate Hidalgo
Councillor of Culture Ana Canales Borja Gómez
Agurtzane Quincoces Itzulpenak
Koldo Narbaiza Ekoizpen exekutiboa Traducciones
Alba Fatuarte Producción ejecutiva Translations
Inés Ibañez de Maeztu Executive production
Beatriz Marcos Grafilur
Amaia Arenal Alicia Prieto Inprenta
Marta Vega Komunikazioa eta hedapena Imprenta
BilbaoArte Fundazioko Comunicación y difusión Printing
Patronatuaren kideak Communications and diffusion
Miembros del Patronato de la Jennifer Alvarado
Fundación BilbaoArte BI-1853-2018 Sara Gimeno
BilbaoArte Foundation’s Legezko gordailua Ayse Irmak Kaleli
board’s members Depósito legal Gerónimo Manzueta
Legal deposit Irati Mayo
Elena Olave
978-84-09-07011-4 Luisa María Olivares
EAN Miriam Rodriguez Moran
ISBN Haizea Salazar
ISBN Uxue Turrillas
Benedetta De Vicenci
Kolaboratzaileak
Colaboradores
Collaborators

UDALA
AYUNTAMIENTO
KULTURA ETA HEZKUNTZA SAILA
ÁREA DE CULTURA Y EDUCACIÓN

FUNDACIÓN BILBAOARTE FUNDAZIOA - Urazurrutia 32 - 48003 BILBAO - Tel. 94 415 50 97


info@bilbaoarte.org - www.bilbaoarte.org