Está en la página 1de 7

'soduetl A on¡pa¡oc

'apor ap peplun 'ug¡relado el ap ugroeut¡sap :solnqule sns sopol uo3 sauo¡ce.rado sel opuezuapeJeJ
efe¡r¡ce; ap elue¡d el ua oqec e ue^ell as enb sosoco.¡d so¡ e:ed (olun[pp olowto!
¡a ua) orr¡dgurs
le
euelte¡p o3!uri un JeJoqela 'on¡pnpo;d osaco.¡d opelrose ofeqe:tr ap alanbed Ja^losot en¿(solund g,y) .3
la
'JoUelue opegede
le ua sopruUap ofeqerl ap setranbed sol ap oun ppeJ e atruerpuodseroJ lNl¡l la lelgtluepl (solund g,g) .q
'sotuslul so¡ ap ug¡cd¡.nsap el ouol
Jse eltJ3sap e[eplrel ep letl5nput
etrue¡d e¡ ap olraÁoJd ¡ap o[eqel1 ap salanbed ue ug¡c¡soduro]sap op eJnl3n:lse e¡ .rez¡¡eeg(so¡ und
9,6) .e
:aprd a5
'oJre uol ailodsuell op eualsts Ísalope3lJtsop uts ug!3enole ap uU uts ollluJol
í¡etla¡eu u9llleJue ap elulf ísalopel;etsap sol ep seJoloj sol ap sotueruerJjue ap sodrnb3 íeqr.r3
ísout¡o¡¡¡ ÍuU uls sollluJof Íootlguteu Jopez¡JJolso6 ilope;.te8saq lJopeJntul Íe.¡opetrlodsueJtr elutl
í;opeuo¡e1sa6 :uos eauil e¡ ap a¡.red ueuJJoJ anb seu¡nbeu sel 'f1jry ap ope[3!3al ap osaco.ld
la eled tr
'ellleuolne eJope3osua ezueleg íetoperq¡¡ 1:ope¡nuel9
ío1uatu:e¡.ttruaapoUegíelosnly3íe:ope¡rzey1¡:
'o¡rg ítope¡r1ua¡
ÍZ eJopmes ÍT eJopelas í¿ug¡reredes ap anbuel 1¿ ropepodsueJl olltulol í¿ e.ropenel Í(epuar¡oulat)
Z oullonl Í1 uolre;edas ep anbuel Í1 :opepodsueJl ollruJol íT eJope^q iI oullol4 Íuorreluaurr¡e
ap etulf íuoroe.¡edes ap elutl íeJope^eleJd
:erg;cadsa el.¡eulnbeu eun uo: eluen3 eeu¡l epsf
'uolsnllxo ap eeuJl Ild E
ap eaull :seau¡l sop Jaual e soue^ soc¡gsg¡d ap op€13!3ol ap os*ord le eJed
^
saunwoz sauo¡lotadg
'opnpo;d ¡ap ugr:¡pedxa A afeuareu¡e ¡a
olcn00ud aonpo-rd as (I]¿ A nl¡l ap ope¡rrrer) sorg¡redsa soseco:d sop sol ep uglsezrlear el seJl
llq NglclcSdx3
t 'uollell}lselc
eun A sotrrnpo.rd so¡ ap loJluol-ald un g.rezr¡ear es elue¡d e¡ e epe;tue el V
'se¡uarpuadeput saue3etule ua upleua3elule
as o.¡ed epeJlua eusltu el uauatl sosa¡o;d sop sol ep seulr.rd selJaleuj sel
'ur,r A orcrur ap ssse, sel ue sounuo¡ sauorce.¡edo uepeduuor sosaco.ld soquJV
'osn o^onu un Jep e ;an¡on epend a¡ as anb elaueuJ ep pepllm ap otrisg¡d
ep sezue:g ua o:¡isg¡d
onplsaJ|oJeuloJsuel1seo1efqo¡¡.(o1e¡e¡¡ala1ua¡¡1a¡¡od)
'o3rlpunau ep on¡od Á ope¡nue.r8 lelJoleu;rrnpo;d eled
oqlne3 A se;ope¡c¡ce.l sese.¡due e eluen ued ouol salel sopnpoldqns sotJe^ uauattrqo
¡rryetr A o.¡eoe
os solllgruneu sol ap opesarord lo seJt .
:sopelJuaJoJlp sosacotd sop gJpuatr uolce;ednge.l ap etrue¡d e1
1"1
'seleU$npul a sollls?tüop soctlsg¡d sonplsat ep A osn ep eJanJ saltnoruolne
ep sootleunau
aS
ap satruapeso.td sonp¡sa: ep efe¡c¡ce'l ap elue¡d eun ap ugrcelue¡du¡ el ap peprlrqet^ el reutruJatap easap
(solund E)T OSV3
{z'x 3T'I) e3lrrerd el Ep atu€ualua¡puadapu¡ sopetsatuor ras u€qep (€'I /t qf'T 'eT.T} eloel e salua¡puodsauo: sopeuede so1 :3lNVlEod$Jt -
^ 'seJoq t :uatlexa lap ollo:Jesap la eted ¡e1o1 odtuerl -
:sauolllnJ$ul
:erqluoN 'sopl¡¡edy
"i'"153:3i peptletsodsl u9rselntrrl
5E f VT @si ri3 " gTgU ú.! eLq :i sA!}€!-iro3't e ü g :sÉi1 ¡ sr1!:
e.l3¡1ps.!d ¡eg: e3"l*¡ula8u¡ ep s,*:lsaÁs.td f 4 sú3sÉA*"td
Fnoyectes | / Froyee t*s ele 8r'lgeitiec'ía del PrCIdLsati3
FvaEuaciém aN'ter¡ra'Liva Enero ZS1S' e¡rrss L4'ln5
!*
PROYCCTOS
Especialidad nF TNGEHIERIa
Titulación

Apellidos, Nlombre:

lnstrucciones:
- fempo total para el desarrollo del examen: 3 horas'
- ffiffir:i,ilffi ;ffi#;.il"Ji"*"'.i""t' (1'1', 1'1b v 1'3) d"b"n

productivo y Ia maquinaria que interviene en los


!..2 una vez analizado el paguete de trabajo del proceso para la planta de reciclaje de
de trabajo asociado al lay out
diferentes procesos, se desea resolver el paquete
materiales Plásticos Y NFU.

Para ello, las actividades o zonas valoradas


son las siguientes:
1. Oficinas Y vestuarios
2. Entrada trabajadores y recepción
3. Entrada materias Primas
4.Zona de control, almacenamiento
5. Zona de reciclado de neumáticos
6.Zonade reciclado del Plástico
7. Almacén intermedio
8. Zona de extrusión
producto
9. Almacenamiento final y expedición del

pide:
A partir de las actividades mencionadas, se

a.(lpunto)Establecerunaalternativadedistribuciónenplantateniendoencuentalospasosque
que se indican en la figura y tablas
en cuenta los datos
considere oportunos del método sLP y teniendo
siguientes.

Mobiliario y mcdlos Para la D¡rección, gcstión, control de calidad 30 10


Oficinas (2 plantas)
cofrecta gestión dc la pllnta
Control de msterlal de entradá Y
16 10
Beiepción Bascula salida
Recupcracón dc matcrislcs Y
L¡nca para e¡ lratamicnto de s5,78 !4,27
ransfomación dc NFU cn Sronza Y
L¡nca de NfU
NFU polvo
Linóas para Ia recuPeraciónde Pr¿panclónY limpieza de mater¡al
Linea PIasti@5 plastico plarti€o
Almaccn ¡ntermcdio para que ex¡sta
Mal.ar¡al Plast¡co limP¡o Y un stock constantc cn la linca de 36,1 74,5
Almaccn inlclmcdio prctfat¡do producción

Extrus¡oñ de Linea para la fabdcación de Recuperación de Plasüco


plasticos producto final

materias Ncumaticos fuera dc uso, Almffcn 777 15,75


Almacen
87,5 10
Atnr¡cenFin¿l Materialesreciclados:;trr
r":';::;;cüvidod
preyeetos l / froyectes de fingenlería del Froducto
Evaluació¡¡ alternativa Enere ZS1S. €urso L4lL5 .,:l;fl
PROYECfOS

Titulación Especialidad DE ING€NIERiA

Apellldos, Nombre:

lnstrucc¡ones:
- Tiempo total para el desarrolfo del examen: 3 horas'
ser contestados independ¡entemente de la Práct¡ca (1'1c y 1'2)'
- InnpoRtÁ¡¡tg: los apartadoi co#spondientes a Téoría (1.1a, x.1b 1,3) deben
y

la planta industrial, t:
1.3 Tras el análisis del paquete de trabajo correspondiente a la organización de It
del lugar que ocupan en dicha
un total de 19 irabajadores que desarrollan sus funciones dependiendo
"rtirb¿o
plantá. El organigrama establecido para la planta se muestra en la siguiente figura,

Organigromo

Se pide:

a. (0,5 puntos)ldentificar y justificar el tipo de organización asociada a la planta de reciclaje describiendo


las ventajas e inconvenientes frente a otros modelos de organización.
(ElA)'
b. (0,5 puntos)lndicar la estructura y contenidos que debería tener un Estudio de lmpacto Ambiental
proyecto,
c. (0,5 puntos)Definir los tipos de costes a considerar en el presupuesto de explotación del
punto de equilibrio.
indicar ejemplos. Representar gráficamente y describir analíticamente el
'(¡ooo'e)
seJrellgeqp ,f (¡OOO'OS) e¡leu¡nbe6¡ 'ellJtrgla ugl3ele$ul :so¡nrydec salua¡n8¡s sol ap elsuoJ olsandnsa.ld ¡3
'%ePp sopeJrpu! sa$or soun ueul$a as
3IZ'€""""""ope1cauoc A efapueq erqos nl lt+Ztutu?xt o3lsg¡Ul olln3r!3 ltA
?65'L€2""""""""""'(fSf) I olJepun3as oJpeno ua sauolllalo.td u9¡ce1¡dttty 6¡
:oplu¡nsel a¡e.r8¡da ns:od soper¡pu¡ 'sep¡ged saluagntgs sel ep olreilun o¡ca:d la ecouo3 aS
.alueue^lpedsa.r q/3¡g'gl rl/3s9'gl ap uos opez¡¡e¡cadsa ugad ¡ap A elstct:pa¡a ¡t lellgo lep soueles so'l
^
'opez¡¡e¡radsa uged osJnJeJ lap seJoq gg A e¡s¡c¡:pa¡a
pl le!3go osJncal lap seJoll 9¿ uo:ee¡du.re as 'e1¡lcsap ugllelelsul e¡ ap 'u5¿1 e:ed opeÁo:d opuntas ¡a u3
'opez¡¡e¡radsa ugad osrnsor lep seJoq 99 A e1s¡c¡:pe¡a
6l lelcgo osJntal lap seioq g¿ uo.rea¡dura as 'e1¡rcsap ugpelelsul e¡ ap 'uggg eted opaÁo¡d tau¡:d ¡a u3
:uglreruJo¡u! a¡ua¡nt¡s e¡ apualdsap as 'epelo¡.lad e[apueq a:qos
l-¡+Zuutggxg ap n3 ap qI/g'O I-IZU sopelsle soJopnpuoc uorelelsu! as anb so¡ ua 'sa:ot.talue sopaÁold sop aq
'uJS'I ep eJnlle eun e sopentrls ueJluanf,ua es (seu..ts¡tu
se¡ e olun[ sope:¡qn) seu¡nbgur sel ep uglxauo3 ep soJpenc so¡ A ISf l] 'ulS'I ap sa selnsugru el]ua ellueFlp
e'l 'eJaletsa ep epnÁe uo3 pJnlle ep soJlaur ? e epelelsu¡ gras efapueq e'l 'Ig3U le ouloluo3 opelelsul las
aqap opezluen¡et o:aoe ap epe.ro¡.rad efapueq aJqos opelelsul ll+Ztutuggx€ ap nf ap ropnpuol ll
^II/9'0I-TZU
'erqo ap peplun :od ¡e¡raleut ap alsos le aJqos
e[e¡rue ap lepa]eu oganbad ap 'd'd el ap o/oZ un eJaplsuoo eS '3ZS'I ap se efapueq ap ug¡ca[ns eled e¡nsugut
epel ap o¡:a.rd ¡3 '380'? ep opeilun o¡card un uaualt 'o!le¡ ap soJleu ¿ A e¡e ap uulg€ 'uglcaas ap uu00T ap
1¡OOZ:Z-61VO9 N3-jNn el e auJoJuoo 'opez¡uen¡eB o.¡ace ap seperoJJad se[apueq sel '3OtS'9€ ep se ll+ZrulllQsxt
ap nf, ap qT/g'O {-IzU opelsle lol3npuoe op ol}eugll) lod olcald ¡a enb aua¡1qo os saluespqe} ap soto¡gler aO
'seque arlua tug'1 ap ug¡reledes eun opueJoplsuos'f, 6u upleuJle lep osalle
ap epand el apsap ugT ap eltue$!p eun e A '¡o!¡elsod eper.loeJ e¡ e opedse: UJZ ap uglJeJedas eun uol 'areu e¡
ap lo¡la¡sod epeqle1 el e aluaulela¡e:ed sosaco.rd ap euoz el ue ugre3lqn as seu¡nbeu sequv 'eusltu el e soseofe
sol up:luan:ua as anb e¡ ue e¡¡anbe sa a^eu e¡ ap ¡ed1:u¡.rd epeqretr e1 'Z A t 5u souo3Pulle sol allua ugll3o$alu!
e¡ ue '¡
5u up3etlle lap osao3e ap epand e¡ e olun['sosa3ord ap euoz el ua openlts eJluensua as ISf l]
nf ll+zruu¡txE 00t 009'L urg'g x tug'6 sor¡1sg¡d ap oullot ¡
nf ll+zruruosx€ 00t 09T'€Z uS'Z x [u9 orllsgld ap erosnruj
uglretuaulle ap oilmrlf (A) uglsual (n )epuarod (yx1) sauo¡suaut¡6 e¡reu¡nbe¡¡
'sauo¡ce¡¡due e.ted o¡cedsa auods¡p anb olsand
alualslxa e^ (ISf) I opepunoas olpenl la ua grezllea: as sod¡nba soque ap eolll:gle ugl3elegu! e1 'soc¡1s9¡d ep
oullotu un A oc¡1sg¡d ep etosnJua eu¡nbgur eun ap ug¡relod:oru¡ e¡ etrceÁo.td aS 'so^lpnpo.td solpau sns le:ofau
eesap 'ell!^es ep eseiÁ¡1 leppnpu! ouot¡¡od la ua epenls 'soc¡1sg¡d ap u9pe3pqe, ap etueld eun ap pepa¡do:d e'¡
(sotund 9) Z OSVf,
.(f,{ ,rt ,3 ,I € ,pl
! el ap aluauralua¡puadapu! sopelsailol ras uaqap F ,{ q 'el Plroal e salualpuodsa¡¡o¡ soPeuede so1 :3¡¡y1¡g¿y¡¡ -
"r!tt9rd 'seJoq € :uau¡exe lap olloJJesap ¡a aed ¡e¡ol odulat-¡ -
:sauolf,lnJ$ul
:aJqu¡oN 'sopl¡¡ady
YlJ:ilr€o$ ¡q peptle!3edsl u9!3elnlll
aol.33^O¡d
Stlvl osJnf,'Str02 orauS e^lleuIelle ugllenle^l
opnpord lep e,Jaluetulap sope^ord I lsopaÁord
Proyectos I / Proyectos de lngeniería del Producto

Titulación
Evaluación alternativa Enero 2015. Curso L4lLs
Especialidad
ffiil
PROYeCÍOS
oE rr{GE¡ttERla

Apellidqs, Nombre:

lnstrucciones:
- Tiempo total para el desarrollo del examen: 3 horas.
- ¡MPORTANTE: tos apartados conespond¡entes a Teorla (a, b y c! deben ser contestados lndependientemente de la Práct'rca (d, e, f, & h, I y j).

Se pide:

a. (0.5 puntos) lndicar la relación de planos a confeccionar en el proyecto de planta industr¡al.


b. (7 punto) Bocetos de la relación de planos a confeccionar en el proyecto de planta industrial indicando
escalas y contenidos principales.
c. (0.5 puntos) Describir los documentos y contenido que debe tener el Estudio de Seguridad y Salud según el
RD L627/1997.
d. (0.5 puntos) Trazar el plano de la instalación eléctrica completamente definido, incluyendo detalles
constructivos y leyenda.
e. (0.25 puntos) Establecer la unidad de obra delcircuito trifásico de 3x50mm2+TT Cu sobre bandeja. Redactar
su epígrafe desarrollando la definición de la u.o., el MNL, características de los materiales, grado de
terminación, etc.
f . (0.25 puntos) Realizar los cuadros de precios de los distintos recursos requeridos para realizar los precios
descompuestos.
g. p.S puntos) Realizar el precio descompuesto de la unidad de obra establec¡da (que justifica el precio
unitario), establec¡endo los costes directos e indirectos.
h. (0.25 puntos) Realizar la medición de los circuitos a instalary justificar las consideraciones realizadas para la
medición.
i. (0.25 puntosl Realizar el resumen del capítulo de instalación eléctrica.
j. (0.5 puntos) Realizar el cierre completo del presupuesto. Cons¡derando unos GG del t3%, Bl del 6%, unos
honorarios de proyectista y dirección de obra del 4,5/o respectivamente e IVA del2t%.
H
s
Or o
L
c
=o {s
e
rD
c
,IS
a_ o
3
X U{
¡
t4
rE
{
e Vt t4 t4
o o o
LJ
q- qJ AJ \aJ
o (4
f
ln
{ 5

s

el\
E.H

üq
h{
ES
ÉE
ü€
ü

\
Or

S
=e
\qJ
Ol \J
r!
=
\QJ
U
{
rD
É
s

Intereses relacionados