Está en la página 1de 35

L’agricultura actual i la PAC

Una perspectiva general

•Caracterització dels sistemes agraris (medi i


desenvolupament).
•Les corrents força del desenvolupament agrari
(industrialització / agroindústria, globalització / serveis).
•Crisi i desestructuració de l’agricultura familiar i el medi
rural com a conseqüència
•Adaptacions actuals i perspectives (intensificació,
agricultura i activitats alternatives).
•La PAC i la seva evolució. Braudel, Fernand (1949).
Geografia Agrària. Ignasi Aldomà
Domesticació i difusió de les plantes conreades

Atlas d’història, edicions 62

P.L. Knox, S.A.Marston, Places and regions in global context, 1998


Extensió de l’agricultura en l’àmbit de la mediterrània

Atlas d’història, edicions 62


Els sistemes agraris mundials

T.Jordan, M.Domosh, L.Rountree, The Human Mosaic, Londres1997..

Ignasi Aldomà
Europa boreoalpina / temperada / mediterrània

UE, “RURAL DEVELOPMENT IN THE EUROPEAN UNION


STATISTICAL AND ECONOMIC INFORMATION REPORT 2007”
Europa boreoalpina / temperada / mediterrània

UE, “RURAL DEVELOPMENT IN THE EUROPEAN UNION


STATISTICAL AND ECONOMIC INFORMATION REPORT 2007”
Àmbit agroecològic de la Mediterrània

Braudel, Fernand (1949).


Els sistemes agraris a Catalunya

Ignasi Aldomà, (2008).


Les bases de la gran transformació de l’agricultura (encara vigent)

Implantació de l’economia agroalimentària i


procés d’industrialització de l’agricultura (a partir
anys 1950).
Procés d’obertura dels mercats agraris, de les
finances i els serveis (Europa/Món) i transformació
d’una economia productiva cap a una economia
de serveis (a partir anys 1980).

Conseqüència: crisi de les estructures agràries del


Vell Món en competència amb els països de nova
colonització.
De l’agricultura a la cadena agroalimentària

P.L. Knox, S.A.Marston, Places and regions in global context, 1998


La influència dels models de consum i el sector distribuidor

Eurostat, Agricultural Statistics, 2007


El model alimentari a Catalunya
Sucs comercials

Begudes no alcohòliques*

Begudes alcohòliques

Derivats làctics

Llets

Peix i Marisc

Embotits

Carns

Ous

Brioxeria

Sucres i altres derivats

Oli d´oliva

Olis i grasses totals

Fruits secs

Patates

Verdures i hortalisses

Fruites

Llegums 1992
Cereals 2003
0 50 100 150 200 250 300

Grams o mililitres per persona i dia

Enquesta de Nutrició i Alimentació de Catalunya, 2003. Generalitat de Catalunya.


Departament de Sanitat i Seguretat Social
Diferències d’implantació de l’agroindústria (Catalunya)

Base dades Seguretat Social, 2008


La globalització; EU primer referent agroalimentari

” P.L. Knox, S.A.Marston, Places and regions in global context, 1998


La globalització posa diferents sistemes agroalimentaris i
estructures en competències

” P.L. Knox, S.A.Marston, Places and regions in global context, 1998


Procés d’industrialització desigual i contrastos estructurals

UE, “RURAL DEVELOPMENT IN THE EUROPEAN UNION


STATISTICAL AND ECONOMIC INFORMATION REPORT 2007” P.L.
Knox, S.A.Marston, Places and regions in global context, 1998
Resultat: un sector a la baixa i en permanent reconversió
Explotacions agràries
Catalunya (Cens i E Estructures) 2005 Evolució

Explotacio % sobre el 1999-2005


ns 1999 Total total (1999=100)
Societats mercantils 1.749 1.974 3,4 112,9
Amb mà d'obra assalariada 23.779 22.687 39,5 95,4
Caps d'explotació amb 65 i més anys 16.049 15.656 27,2 97,6
Explotacions amb tractor 41.562 40.485 70,4 97,4
Explotacions amb 40 i més UDE (>48.000 € MBT) 6.623 9.033 15,7 136,4
Total explotacions agràries 67.224 57.503 100,0 85,5
Titulars d'explotació amb altres activitats
lucratives 24.434 21.025 36,6 86,0
Practiquen agricultura ecològica 1.041 268 0,5 25,7
Amb activitats d'agroturisme 437 715 1,2 163,6
Artesania 77 65 0,1 84,4
Elaboren productes transformats 700 600 1,0 85,7
Treballen amb els equips per tercers 1.521 1.007 1,8 66,2

Ocupats al sector agrari Dones ocupades Assalariats als s.agrari

% sobre % ocupats % ocupats


Ocupats Agricultur total sector sector
Total a ocupats Milers agrari Milers agrari
1976 2130,8 160,5 7,5 34,3 20,5 33,5 20,9
1981 1938,3 129,9 6,7 24,3 18,4 25,7 19,8
1986 1855,9 107,9 5,8 17,4 16,0 32,2 29,8
1991 2287,7 80,3 3,5 14,4 17,8 22,5 28,0
1995 2185,6 73,8 3,4 16,5 22,1 20,7 28,0
2001 2.825,80 73,0 2,6 16,1 22,1 26,2 35,9
2004 3.106,50 72,2 2,3 13,1 18,1 30,2 41,8
UE, “RURAL DEVELOPMENT IN THE EUROPEAN UNION
2007
STATISTICAL AND ECONOMIC INFORMATION REPORT 2007” 3.510,60 76,7 2,2 15,1 19,7 35,4 46,2
Una tendència imparable a l’aprimament (Catalunya)

Censos agraris i elaboració pròpia


Resultat: pocs i vells, en conseqüència cada cop menys

UE, “RURAL DEVELOPMENT IN THE EUROPEAN UNION


STATISTICAL AND ECONOMIC INFORMATION REPORT 2007”
Grans diferències d’adaptació segons els subsectors agraris
Superfície en Variació
Explotacion ha o nombre Producció PFA
s agràries de caps final Agrària Pes en el 1995-
productores (2005) (Mitjana total de la 1997 a
(2005) 2005-2007), PFA 2005- 2005-
milers Eur 2007 (%) 2007 (*)
Cereals 21445 367708 164260 4,3 -1,7
Plantes farratgeres 6673 82330 23572 0,6 -0,6
Hortalisses 8233 8205 247365 6,5 1,0
Fruita fresca (no cítrics) 9862 51270 451363 11,8 2,4
Fruita seca 22002 66496 69542 1,8 0,4
Cítrics 3087 8151 37348 1,0 0,2
Vi i subproductes 7916 62938 119696 3,1 -0,8
Oli d'oliva i subproductes 25011 88058 67889 1,8 -0,5
Flors i planta ornamental 404 940 120944 3,2 1,1
Total conreus (amb guarets) 55550 784069 1395787 36,5 1,8
Carn i bestiar de vaquí 4814 532708 304040 7,9 -1,0
Carn i bestiar d'oví i cabrum 2234 687312 18994 0,5 -0,6
Carn i bestiar de porquí 5908 6522814 1135035 29,7 -1,4
Carn i bestiar d'aviram 8034 40786700 446829 11,7 0,8
Llet 1351 82830 191560 5,0 -0,2
Ous 6290 5972000 145304 3,8 0,4

15879

Total ramaderia 2307742 60,3 -2,1


Sector forestal 18125 572368 41908 1,1 -0,2

Altres 79693 2,1 0,6


(Enquesta d’Estructures, 2005) i Depatament d’Agricultura,
Alimentació i Acció Rural. (*) Variació del pes percentual de cada 57503
producció sobre el total de la Producció Final Agrària.
Producció final agrària 3825130 100,0 0,0
Les produccions s’adapten a mercats / estructures (Catalunya)
100%
Percentatge de la superfície conreada

80%

Guarets

Olivera
60%

Vinya

Fruiters
40%

Hortalisses

Farratges
20%
Patates, llegums i
industrials Porcí

Cereals

0%
1930 1950 1975 1990 1999 2005
Equí

Cabrum

1930
1940
Oví 1960
1970
1982
1988
Boví
1999
2005
0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 1400000
Font: Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural.
Nombre de caps per espècies
Les produccions es localitzen segons dinàmica agroindustrial

Font: Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, Dades 1999 en UR.


Les adaptacions contemporànies a vells i nous reptes

Continua la transformació industrial i pesa algun dubte sobre


la globalització.

Dubtes majors sobre el futur del sector derivats de:


•Satisfacció de les necessitats alimentàries del planeta, en
particular la Xina i la Índia (forta pressió sobre els recursos).
•Perspectiva de crisi energètica amb forta repercussió sobre
el model d’agricultura industrial.
•Crisis ambientals que posen en dubte el model d’agricultura
industrial.
•Aplicació de noves tecnologies a l’activitat agrària amb
incidència incerta.
•Dubtes sobre el manteniment de la PAC.
Encara intensificació agrària (substitució mà d’obra, inputs)

UE, “RURAL DEVELOPMENT IN THE EUROPEAN UNION


STATISTICAL AND ECONOMIC INFORMATION REPORT 2007”
L’alternativa de la qualitat, diferenciació; major valor afegit

UE, “RURAL DEVELOPMENT IN THE EUROPEAN UNION


STATISTICAL AND ECONOMIC INFORMATION REPORT 2007”
Denominacions d’Origen Vi, DO Protegides Oli i altres

Font: DAR, 2008


Activitats alternatives; complementàries o diferents

UE, “RURAL DEVELOPMENT IN THE EUROPEAN UNION


STATISTICAL AND ECONOMIC INFORMATION REPORT 2007”
Activitat agrària marginal en la societat dels serveis
4000000
Nombre d'actius

3500000

3000000

2500000

2000000

1500000

1000000
Serveis
Construcció
500000
Indústria
Sector Agrari
0
1910

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1975

1981

1986

1991

1996

2001

2007

Font: Idescat Catalunya i elaboració pròpia


La PAC i la seva evolució

De l’autoabastament als excedents i tornem a


la seguretat alimentària (no desapareixerà la
PAC?)
D’una política exclusiva de mercats a una
política lleugerament estructural i de
desenvolupament rural.
L’evolució PAC: mercats- estructures- desenvolupament rural

UE, La Política Agrícola Común en Detalle


La política de desenvolupament rural

UE, “RURAL DEVELOPMENT IN THE EUROPEAN UNION


STATISTICAL AND ECONOMIC INFORMATION REPORT 2007”
L’evolució PAC: autosuficiència- excedents- seguretat alimentària

UE, La Política Agrícola Común en Detalle


La PAC, les branques productives a la UE

UE, La Política Agrícola Común en


Detalle
L’evolució PAC: política comuna- renacionalització

UE, La Política Agrícola Común en Detalle


Actualitat i futur de la PAC

Adaptació de la política de mercats a les estructures (2003):


•Desconnexió dels ajuts o pagament únic per explotació.
•Ecocondicionalitat de les ajudes.
•Modulació, en funció de la magnitud de l’ajut.

Adaptació recent (2008):


•Més desconnexió i modulació, ecocondicionalitat centrada.
•Més desenvolupament rural.
•Treure frens a la producció agrària.
•Limitació als conreus energètics.