Está en la página 1de 10

4t ESO. HISTÒRIA.

INSTRUCCIONS:
1. Per aprovar l’assignatura de Geografia i història en el mes de setembre has de
realitzar les següents activitats en fulls blancs i entregar-les el dia de l’examen
de setembre.
2. És condició indispensable l’entrega d’aquestes activitats per fer l’examen.
3. L’examen de setembre s’extraurà d’aquestes preguntes.
4. Recordau que teniu la informació al llibre digital. I que per accedir-hi sempre us
anirà millor anar-hi per Google Chrome.

Ànims i sort!
1. Dibuixa la portada del tema.

2. Respon les preguntes següents:


a. En què es basava l’economia agrària senyorial de l’Antic Règim?
b. Per què va entrar en crisi l’Antic Règim?
c. Què és la Il·lustració? Quins foren els seus precursors?
d. El despotisme il·lustrat sorgeix a partir de la Il·lustració, quines
característiques té i qui ho va representar?
e. Explica la frase: “Tot per al poble però sense el poble”.

3. ECA: REPARTEIX I APRÈN. Explica l’esquema següent a partir de les preguntes


següents:
a. En què es basa la separació de poders?
b. On sorgeix aquesta idea? Qui són els seus impulsors?
c. Quins països utilitzen aquest sistema polític?
d. És vigent avui dia? On?

4. ECA: MAPA CONCEPTUAL. Realitza un mapa conceptual on quedin ben clares


les característiques de l’Antic Règim i de la Il·lustració.

5. Dibuixa la piràmide social de l’Antic Règim i explica’n les característiques de


cada grup social.
6. COMENTARI DE TEXT. PARLAMENTARISME & ABSOLUTISME. Analitza els dos
textos següents i contesta les preguntes:
a. Quin sistema polític es defensa en cada text?
b. Amb quines oracions ho pots notar?
c. Tenen alguna cosa en comú o són oposats completament?
d. Qui són els personatges que els escriuen? Van viure a la mateixa època?

"Es sólo en mi persona donde reside el poder soberano, cuyo carácter propio es el espíritu de
consejo, de justicia y de razón; es a mí a quien deben mis cortesanos su existencia y su
autoridad; la plenitud de su autoridad que ellos no ejercen más que en mi nombre reside
siempre en mí y no puede volverse nunca contra mí; sólo a mí pertenece el poder legislativo
sin dependencia y sin división; es por mi autoridad que los oficiales de mi Corte proceden no a
la formación, sino al registro, a la publicación y a la ejecución de la ley; el orden público emana
de mí, y los derechos y los intereses de la Nación, de los que se suele hacer un cuerpo
separado del Monarca, están unidos necesariamente al mío y no descansan más que en mis
manos." Discurso de Luis XV al Parlamento de París el 3 de marzo de 1766.

"La nación inglesa es la única sobre la tierra que ha conseguido regular el poder de los reyes
enfrentándose a ellos y que, con constantes esfuerzos, ha podido finalmente establecer un
sabio gobierno en el que el príncipe, todopoderoso para hacer el bien, está limitado para hacer
el mal; en el que los señores son grandes sin insolencia y sin vasallos; y en el que el pueblo
comparte el gobierno sin desorden. La Cámara de los Pares (de los Lores) y la de los Comunes
son los árbitros de la nación, y el rey es el árbitro supremo. No ha sido fácil establecer la
libertad en Inglaterra; el ídolo del poder despótico ha sido ahogado en sangre, pero los
ingleses creen no haber pagado demasiado por sus leyes. Las demás naciones no han
derramado menos sangre que ellos, pero esta sangre que han vertido por la causa de su
libertad no ha hecho más que cimentar su servidumbre". Voltaire. Cartas filosóficas. 1734.

7. Explica les causes, desenvolupament i conseqüències de la Guerra de Successió.

8. Defineix els conceptes de la UD1: Antic Règim, Il·lustració, Despotisme il·lustrat,


Divisió de poders, Absolutisme, Parlamentarisme, Liberalisme, Comerç
triangular, Empirisme, Mètode científic.

ACTIVITATS UNITAT DIDÀCTICA 2:


L’ERA DE LES REVOLUCIONS LIBERALS.
LIBERALISME I NACIONALISME
9. Dibuixa la portada del tema.
10. AULA TIC. ECA: REPARTEIX I APRÈN.
a)La bandera d’EEUU. Investiga les banderes que ha tengut els EEUU, la seva
evolució històrica i el motiu dels seus canvis.
b)La violència revolucionària. Investiga les implicacions de la violència en
diferents revolucions liberals (mínim 3) a través de diferents fonts
d’informació (llibres, diaris, internet...)
11. Respon les preguntes següents sobre la Revolució Francesa:
a. Quina influència varen tenir la Il·lustració i la Revolució americana en
l’esclat de la Revolució Francesa?
b. Per què es va produir la presa de la Bastilla? Qui ho va fer i per què?
Quin simbolisme va tenir aquest acte?
c. Què va significar Napoleó per França? I per al conjunt d’Europa?
d. Quina herència ens ha deixat la Revolució Francesa?

12. ECA: CAPS NUMERATS. Revolucions 1848. Intenta respondre les preguntes
següents:
a) Quins pobles han aconseguit formar una nació en aquest segle?
b) Sabries dir algun estat actual que encara no hagués aconseguit tenir una
nació pròpia al 1914? Quins?
c) Anomena les semblances en els processos unificadors d’Itàlia i Alemanya.
d) Quines raons creus que tenien els revolucionaris per actuar com ho varen
fer?
e) Quines limitacions varen tenir aquestes revolucions?
f) Quin va ser l’abast de les revolucions?

13. A partir de l’esquema següent explica la Constitució de Cadis.


14. Explica els processos unificadors d’Itàlia i Alemanya.
15. ECA: MAPA CONCEPTUAL. Realitza un mapa conceptual sobre la construcció de
l’estat liberal a Espanya.

16. Defineix els conceptes següents: Liberalisme, Sobirania Nacional, Monarquia,


República, Sufragi censatari, Democràcia, Nacionalisme, Nació, Estat,
Desamortització, Lluís XVI, Robespierre, Napoleó Bonaparte, Congrés de Viena.
ACTIVITATS UNITAT DIDÀCTICA 4:
IMPERIALISME I PRIMERA GUERRA MUNDIAL
1. Dibuixa la portada.
2. Respon les preguntes següents sobre l’Imperialisme:
a. Per quins motius es va produir l’expansió de l’imperialisme? Explica’ls.
b. Quines foren les primeres expedicions europees a Àfrica? Qui les va dur
a terme i com van ser?
c. Quins enfrontaments es varen dur a terme?
d. Quins tipus de colònies hi havia? Explica-les.
e. Quines conseqüències va tenir l’imperialisme per als pobles conquerits?
I per als conqueridors?
f. Quins són els dos grans imperis colonials europeus? I els tres
extraeuropeus?
g. Quins territoris ocuparen l’imperi francès, britànica, portuguès i
espanyol?
3. Explica la 1a Guerra Mundial. Et don alguns ítems que et poden guiar: causes,
esclat, etapes del conflicte, conseqüències.
4. ECA: COMENTARIA DE MAPA. Observa els dos mapes d’abans i després de la
guerra i fes-ne un comentari.
5. Explica les diferències entre:
a. Triple Entesa / Triple Aliança
b. Revolució de febrer / Revolució d’octubre
c. Guerra de trinxeres / Guerra de moviments
6. ACTIVA LA MENT.
a. Explica raonadament que el concepte d’imperialisme reflecteix una
realitat que influirà en la geopolítica mundial i en les relacions
econòmiques transnacionals. És l’inici de la globalització?
b. Reconeix cadenes i interconnexions causals entre el colonialisme,
l’imperialisme i la Gran Guerra.
c. Descriu la derrota alemanya des del seu punt de vista i des del punt de
vista dels aliats.
7. Realitza un mapa conceptual sobre la Revolució Russa tenint en compte els
següents fets: origen, desenvolupament i conseqüències.
8. Definició de conceptes: Imperialisme, pau armada, Societat de Nacions, Tractat
de Versalles.
ACTIVITATS UNITAT DIDÀCTICA 5:
PERÍODE D’ENTREGUERRES I SEGONA GUERRA
MUNDIAL
1. Dibuixa la portada del tema.
2. Realitza un eix cronològic sobre els principals fets ocorreguts entre la 1a i la 2a
GM a EEUU i a Europa.
3. Explica què va passar als EEUU dels feliços anys 20 al New Deal.
4. Pots establir alguna relació entre la crisi econòmica americana dels anys 30
amb la crisi del 2008?
5. Respon les preguntes següents:
a. Per què comença a lluitar la dona pel sufragi?
b. Quins factors varen impulsar els feixismes a Europa i el socialisme a
Rússia?
6. Explica la 2a Guerra Mundial a través dels següents ítems:
a. Causes.
b. Detonant.
c. Desenvolupament.
d. Conseqüències.
7. Respon les preguntes següents sobre la 2a Guerra Mundial?
a. Per què s’anomena Guerra Total?
b. Explica quines conferències de pau varen posar fi a la 2a Guerra
Mundial.
c. Per què va acabar primer la guerra europea que la mundial?
d. On es van reunir els aliats al 1943? Per què?
e. General Dwight D. Eisenhower, qui era?
f. Dia D i Hora H, d’on prové això?
g. Què fou la WAAF? Quan es va crear?
h. Què va ser el Mur de l’Atlàntic?
i. Operació Overlord & Operació Neptú.
8. ECA. INVESTIGA i contesta les preguntes següents:
a. On es van reunir els aliats al 1943? Per què?
b. General Dwight D. Eisenhower, qui era?
c. Dia D i Hora H, d’on prové això?
d. Què fou la WAAF? Quan es va crear?
e. Què va ser el Mur de l’Atlàntic?
f. Operació Overlord & Operació Neptú.
9. Respon les preguntes següents:
a. Quines varen ser les causes del procés descolonitzador?
b. Quins foren els fets més rellevants? Explic les etapes més importants.
c. Distingeix contextos diferents del mateix procés, per exemple l’Àfrica
subsahariana (1950-1960) i l’índia (1947).
10. Defineix els conceptes següents: holocaust, nazisme, feixisme, dictadura.
ACTIVITATS UNITAT DIDÀCTICA 7:
HISTÒRIA D’ESPANYA

1. Dibuixa la portada del tema.


2. Explica les causes de la crisi de la Restauració.
3. Anomena les Reformes republicanes i reaccions a elles.
4. Explica les Causes i conseqüències de la Guerra civil.
5. Realitza un mapa conceptual sobre les Causes, fases i característiques del
Franquisme. Memòria Històrica.
6. Explica Del franquisme a la democràcia. Constitució de 1978. Estat de les
Autonomies i Estatut de les Illes Balears, entrada a la UE. Governs i situacions
econòmiques. (Transició i democràcia). Situació actual.