Está en la página 1de 15
ROMANIA CURTEA CONSTITUTIONALA CABINETUL PRESEDINTELUL Palatul Parlamentutui Calea 13 Septembrie nr.2, Intrarea B1, Sectorul 5, 050725, Bucuresti, Romania Telefon: (+40-21) 313.25.31; Fax: (+40-21) 312.54.80 Internet: hitp:/www.cer.ro E-mail: pre: FO. ae . CURTEA CONS1 LA i REGISTRATURA SURISDICTIONALA Dosar nr.2324A/2016 sak '.& Rand oe : Domnului Reel eoaanier - Florin IORDACHE Cre OE EOR { 7 Presedintele Camerei Deputatilor a SBM PE S 16 40 Le ali onformitate cu dispozifiile art.16 alin.3) din Legea nr.47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitujionale, va trimitem, aliturat, in’ copie, sesizarea formulata de Guvernul Roméniei referitoare la neconstitufionalitatea prevederilor Legii pentru completarea Ordonantei de urgenji a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori. Va adresim rugimintea de a ne comunica punctul dumneavoastri de vedere pani la data de 9 noiembrie 2016, jinand seama de faptul c& dezbaterile Curtii Constitugionale vor avea loc la data de 23 noiembrie 2016. Va asigurim de deplina noastra consideratie. Pregedinte, a (die nveg Prof.univ.dr. Valer DORNEANU -MINISTRU CABINET rae INERARE 4, NESIRE D410. pon pata, CURTEA CONSTITUTIONALA | Regis! Sige wenssoicrionaLd DOMNULUI Valer Dorneanu Presedintele Curtii Constitutionale a Romaniei STIMATE DOMNULE PRESEDINTE, Prin prezenta, in temeiul prevederilor art. 15 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curjii Constitutionale, R2, Guvernul Roméniei. reprezentat de Prim-Ministru Dacian Julien Cioloy, in termenut legal si in conformitate cu prevederile art. 2553 alin. (1) si art, 2554 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil. republicati, cu modificarile gi completirile ulterioare, intim Sesizarea privind neconstitufionalitatea prevederilor Legii pentru completarea Ordonanjei de urgenti a Guvernului nr, 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori Cu deosebita consideratie, Prim-ministru we Dacian Julien CIOLOS CABINET PRIN-MINISTRU| waaete 0/6106... oat 24 10.2NG Presedintelui Curtii Constit Domnul Valer Dorneanu itionale a Romaniei, Sesizare privind neconstitufionalitatea preved Legii pentru completarea Ordonantei de urgent a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori in temeiul art. 15 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitujionale, R2, Guvernal Romaniei, reprezentat de Prim-Ministru Dacian Julien Ciolos, formuleaza prezenta sesizare impotriva prevederilor Legii pentru completarea Ordonantei de urgenfi a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori - numar de inregistrare la Senat L269/2016, numar de inregistrare la Camera Deputatilor PLX345/2014 (atagdim copie). 1. Aspecte de neconstitutionalitate sesizate in cea ce priveste Legea pentru completarea Ordonanfei de urgenti a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori (PLX66/2016), in ansamblul su, A. incilcarea dispo: art, L alin, (5) din Constitufia Romaniei, potrivit carora: ‘in Roménia, respectarea Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor este obligatorie.” Prin prisma acestei reguli constitutionale se desprinde interpretarea potrivit cireia activitatea de legiferare se realizeaz in limitele si in concordanta cu Legea fundamentala dar aceasta trebuie s& se faci in conditii de calitate a legislatiei. Pentru ca legea si fie respectati, aceasta trebuie cunoscuti si infeleasi de subiectii de drept, iar pentru a fi injeleasa, trebuie sa fie suficient de precisa, si previzibil’, in scopul de a oferi securitate juridica destinataritor sai. * Decizia Curtii Constitujionale nr.3 19/2013, (publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea[. nr.404 din 4 iulie 2013).