Está en la página 1de 2
PARLAMENTUL ROMANIEL r CAMERA DEPUTATILOR PROIECT HOTARARE privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de Fondului european de aparare COM(2018)476 In temeiul prevederilor art. 67 si ale art. 148 din Constituyia Roméniei, republicata, ale Legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament si Guvern in domeniul afacerilor europene si ale art, 160 - 185 din Regulamentul Camerei Deputatilor, aprobat prin Hotirérea Camerei Deputatilor nr. 8/1994, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, Camera Deputatilor adopta prezenta hotarare. Articol unic, ~ Luand in considerare opinia nr. 4c-22/477 adoptata de Comisia pentru afaceri europene, in sedinta din 23 octombrie 2018, Camera Deputatilor: 1, Recomanda atragerea resurselor umane necesare domeniului cét mai devreme in procesul de invajamant si diversificarea domeniilor de cercetare si a resursei umane implicate, pentru a pune in valoare ‘cat mai mult complementaritatea cu domeniul civil. 2. isi manifesta preocuparea fat de faptul c& ponderea estimata de colaborare european in etapa timpurie a cercetarii in materie de aparare a fost de numai 7,2 %, fafa de o valoare de referinta de 20 % gi recomanda inifierea de masuri de stimulare in vederea atingerii valorii de referina, inclusiv prin sprijinirea colaborarii unitatilor de invapamant militar si a celor din statele membre care se afla sub media de colaborare. 3. Sprijina obiectivul incurajarii proiectelor de colaborare transfrontalier’ printr-o participare semnificativa a intreprinderilor mici si mijlocii. 4. Susjine o mai mare flexibilitate si deschidere a Programului-cadru pentru cercetare si inovare al Uniunii Europene, Orizont Europa, pentru a atrage proiecte de cooperare ale intreprinderilor mici si mijlocii in domeniul apararii 5. Recomanda ca guvernanja Fondului european de aparare si fie stabilité astfel ineat statele membre si reprezentantii industriei si asigure respectarea deplind a liberei concurenfe si derularea in conformitate cu ordinea de drept si practicile administrative specifice fiecdrui stat membru, 6. Recomanda accelerarea eforturilor programelor spatiale, in special a programului Copemicus, pentru a oferi informatii rapide, complexe si de rezolutie cat mai ridicata, utile atat in domeniul apararii, cat si in domeniul civil, precum si al productiei si utilizarii dispozitivelor care receptioneaza semnalele de pozitionare geografica ale sistemului de sateliti Magellan, de uz militar si civil. 7. Recomanda sporirea activitatii educative a Agentiei Spatiale Europene si diversificarea grupurilor sale jint’, pentru a putea atrage din timp si a sprijini pregatirea resursei umane cu utilizare dubla, atat in domeniul civil, c&t gi al apararii 8. Recomanda sporirea eforturilor de atragere a intreprinderilor mici si mijlocii si a societayi comerciale nou-infiinfate, a tuturor entitatilor relevante, in programul spatial a Uniunii Europene, pentru ca implicit s8 sporeasca si rezilienta programelor de aparare comune, 9. Recomanda masuri pentru sporirea rezilientei comunitafii de aparare europene prin multi canalelor de comunicare si a tehnologiilor de comunicatii utilizate pe scar larga, prin diversificarea tehnologicd a retelelor de comunicati si prin initicrea de refele paralele de comunicatii care si fie mai putin dependente de infrastructura terestrd, astfel incat si fie utilizabile in strategiile de aplrare si in cele de raspuns la dezastrele naturale. 10. Sprijina stabilirea prioritatilor fondului impreund cu statele membre, in cadrul programelor de lucru anuale/multianuale gi subliniazi importanta dotarii cu tehnicd de lupti moderna a tuturor statelor membre, precum si cu mijloace de réspuns adecvate avansului tehnologic inregistrat de razboiul hibrid. 11, Subliniazd necesitatea unei abordari mai flexibile in privinfa conditiei de cumparare de cétre statele membre, pentru cofinantarea de catre Uniune a dezvoltarii de prototipuri comune, deoarece aceast clap de cereetare/dezvoltare prezint& riscuri inevitabile de intérziere, ceea ce conduce la scdderea competitivitaii produsului in cauzi, precum si riscul inerent de atingere partiala a parame planificati. r tehnici 12. Recomands aetiuni de sprijin pentru prioritatile de cercetare si dezvoltare pe termen lung care vizeaza impulsul tehnologic si inovarea disruptiva, in special cooperarea dintre entitatile din statele ‘membre cu un grad mai redus de industrializare gi cele din statele cu un grad mai inalt de industrializare, in spiritul politicii de coeziune. pe scard larga a instrumentelor bazate pe rezultate, respectiv a sumelor forfetare unice si a ratelor forfetare pentru granturi, cu un efect benefic, in special asupra intreprinderilor mici gi mijlocii, dar si a altor entitati beneficiare. Aceastii hotardre a fost adoptata de catre Camera Deputatilor in sedinfa din » ew respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitusia Roméniei, republicatd. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR NICOLAE-LIVIU DRAGNEA Bucuresti, Nr.