Está en la página 1de 1

Valida para la Serie/Tamaño - Valid for Serie/Size

MN 125-100-250100-250
100-250
NB 100-250 NBT 100-250

110
Curvas / Curves 2900 rpm.

40% 50% 60%


70%
100 Ø 270 75%
N(%)
90 Ø 260

75%
80
Ø 240
H (m Columna de Liquido)

70
(m Liquid Column)

Ø 220
60

Ø 205
50

70%
40

30

20

10
40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 Q (m³/h)
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 Q (l/s)

150 —
110
Ø 270
125 —
90
Ø 260 N (Kw) Motor
100 —
75
N (HP)

Ø 240
75 —
55
Ø 220
60 —
45
Ø 205
40 —
30

20 —
15

12 Ø 205 Ø 220 Ø 240 Ø 260 Ø 270


Tomar un margen
10 de seguridad de 0,5
NPSH (m)

8
6
4
2
0
40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 Q (m³/h)
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 Q (l/s)
Valido para µ= 1 Kp/L y Viscosidad = 1 Eº
Valid for µ= 1 Kp/L and Viscosity = 1 Eº