Está en la página 1de 15
DEPUTAT iN PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA —. ee hE AE MOLDOVA MD-2073, Chisingu, bd. Stefan cel Mare sifint 105 ‘www parlamentimd, Biroul Permanent al Parlamentului Republicii Moldova in conformitate cu prevederile art. 73 si 141 din Constitutia Republicii Moldova, art. 47 si 76 din Regulamentul Parlamentului se inainteazi ou tithu de initiativa legislativa proiectul de Lege pentru modificarea i completarea Constitutiei Republicii Moldova. Anexa: Sn Lb Levee len 1. Proiectul de lege TE 2. Nota informativa Ca ov 3. Avizul Cestii Constitutionale /sbkh / Wich tetd eputafii in Parlament: J Vv: by Mnf Boe Me F O Sib Coos ) é ere /Pobevie! J, é beet 4n91 Proiect LEGE pentru modificarea si completarea Constitutiei Republicii Moldova Luind act de prevederile Declaratiei de Independenti a Republicii Moldova si valorile supreme care au stat la baza adoptarii Constitutiei Republicii Moldova, Recunoscind ci Republica Moldova, fiind 0 fara european’, are o istorie comund $i impértiseste valori comune cu statele europene si se angajeazi sf puna in aplicare si si promoveze aceste valori, in vederea punerii in aplicare a hotiririi Curfii Constitutionale nr 24 din 9 octombrie 2014 pentru controlul constitutionalititii Acordului de Asociere intre Republica Moldova, pe de o parte, si Uniunea Europeand si Comunitatea European a Energiei Atomice si statele membre ale acestora, pe de alt& parte, si a Legii nr.112 din 2 iulie 2014 pentru ratificarea Acordului de Asociere (Acordul de Asociere RM - UE), Parlamentul adopta prezenta lege constitutionala. Articol_unie —Constitutia Republicii Moldova, adoptaté la 29 iunie 1994 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.1), cu modificdtile ulterioare, se modifica si se completeazi dup& cum urmeaza: 1, Preambulul Constitutiei se completeaza cu un alineat dupa cum urmeazai: »RESPECTIND aspiratiile de integrare european a {&rii si promovind orientarea Republicii Moldova spre spafiul valoric democratic european,” 2. La articolul 1 alineatul (3) dupa cuvintul ,, democratic,” se introduc cuvintele »orientat spre spatiul valoric european” 3. Dupa articolul 8 se introduce articolul 8! dup& cum urmeaza: » Articolul 8', Integrarea european (J) Integrarea europeani a Republicii Moldova reprezinta obiectivul strategic de dezvoltare a farii. (2) Procedura de aderare a Republicii Moldova la tratatele constitutive ale Uniunii Europene se stabileste de Parlament prin lege organic PRESEDINTELE PARLAMENTULUI