Está en la página 1de 1

D15.

AUTORIZACIÓN DE INFORMACIÓN A PADRES DE ALUMNOS MAYORES DE EDAD 


 
L'alumne  …………………………………………………………………………………………,  major  d'edat, 
amb DNI……………………………… i matriculat en l'IES La Torreta en el curs …….de: 
​Batxillerat de………………………… 
​Cicle Formatiu de Grau de..………………de………………………………………,

   ​SI    ​NO  dóna  la  seua  autorització  perquè  tota  la  informació  relativa  a  la  seua activitat en el 
centre li siga comunicada al seu

​Pare
​Mare
​Tutor
​Tutora
El que comunica per a la seua aplicació durant el curs 20…. – 20….. 
Elx, a.…….de……………….…….. de 20…. 
Fdo.: 
 
 
 
El  alumno………………………………………………...........…………………….…………….,  mayor  de 
edad, con DNI….............................……….y matriculado en el IES La Torreta en el curso de: 
Bachillerato de..………………………………..
Ciclo Formativo de Grado…………………de………………………………………..,

   ​SI    ​NO  ​da su autorización para que toda la información relativa a su actividad en el centro le 


sea comunicada a su:
Padre
Madre
Tutor
Tutora
Lo que comunica para su aplicación durante el curso 20…. – 20…. 
Elx, a.………de………………………..de 20…. 
Fdo.: