Está en la página 1de 12

Logo instelling

Voorbeeld Instellingsexamen

Toets Engels
Gesprekken voeren A2 (generiek),
B1 (beroepsspecifiek)

1 Voorblad toets Engels Gesprekken voeren A2/B1……………………………………… 2


2 Informatie voor de kandidaat……………………………………………………………… 4
Toets Engels: Gesprekken voeren A2 (generiek) en B1 (beroepsspecifiek)…. 6
3 Informatie voor de toetsleider…………………………………………………………………… 10
4 Instructie gesprekspartner(s) - Gesprekken voeren………………………………… 11
5 Informatie voor de beoordelaar…………………………………………………………………. 12

Voorbeeld instellingsexamens mvt: Engels Gesprekken voeren A2/B1 - CINOP


1
Logo instelling

1 Voorblad toets Engels Gesprekken voeren A2/B1

Kwalificatiedossier Generiek, gecombineerd met ‘Ondernemer detailhandel’

Examencode [Unieke code van dit examen]

Sector Economie

Uitstroomdifferentiatie, [indien relevant] [Crebo-code]


Crebo-code
Niveau MBO 4

Leerweg BOL – BBL

Cohort [schooljaar van start opleiding]

Versie 3.0

Taaltaak/toetsopdracht In dit examen worden twee niveaus getoetst in één zitting, met drie
plus verantwoording opdrachten en twee aparte beoordelingen.
1. Informeel gesprek (A2, generiek)
2. Informatie geven (A2, generiek)
3. Informatie uitwisselen (B1, gerelateerd aan kerntaak 1,
werkproces 7: positioneert en/ of innoveert de onderneming)

De kandidaten zijn elkaars gespreksspartner.

Datum/periode(n) [datum]
afname [periode]

Tijdsduur 20 minuten voor twee kandidaten.

Auteur Henriëtte van Suilichem

Datum akkoord [datum]


toetscommissie
Beoordelaar [naam]

Benodigd materiaal Product of een afbeelding van een product.

Toegestane Pen en papier op wat steekwoorden op te schrijven.


hulpmiddelen

Vervolgbladen 1. Algemeen voorblad


2. Informatie voor de kandidaat
3. Informatie voor de toetsleider

Voorbeeld instellingsexamens mvt: Engels Gesprekken voeren A2/B1 - CINOP


2
Logo instelling

4. Instructie voor de gesprekspartner


5. Informatie voor de beoordelaar
6. Beoordelingsmodel bij deze toets

Voorbeeld instellingsexamens mvt: Engels Gesprekken voeren A2/B1 - CINOP


3
Logo instelling

2 Informatie voor de kandidaat

Naam kandidaat 2012


Cohort

Vaardigheid Gesprekken voeren A2: generiek


B1: beroepsspecifiek
KD ondernemer detailhandel,
Taalniveau kerntaak 1, werkproces 7:
positioneert en/ of innoveert
de onderneming.

Datum examen <datum> <tijd>


Tijdstip examen

Locatie <naam, adres > 20 minuten voor 2 kandidaten


Duur

Toetstaken/  Twee gesprekken op Hulpmiddelen Product of een plaatje van een


Opdrachten A2 product.
 Eén gesprek op B1

Op te leveren Audiobestanden van:


 Twee gesprekken op
A2
 Eén gesprek op B1

Maximaal te halen 14 punten, op basis van Minimaal te 7 punten, op basis van 3-punts
score 3-punts behalen score beoordelingsformulier.
beoordelingsformulier. om te slagen
Naam beoordelaar: Naam
surveillant

Uitslag/ Je krijgt de uitslag van dit examen binnen 10 werkdagen. Je hebt recht op één
herkansing herkansing in de eerstvolgende examenweek.

Beoordeling Beoordeling A2 met behulp van het Drie-punts beoordelingsformulier.

De twee gesprekjes leiden samen tot één beoordeling. De kandidaat wordt


beoordeeld op inhoud en op taalniveau. Voor de twee gesprekjes gelden de
volgende inhoudelijke kenmerken:
- 5 dingen vragen en/of noemen (5)
- De juiste weg wijzen (1)
Bij 5 inhoudelijke kenmerken: 2 punten
Bij 4 inhoudelijke kenmerken: 1 punt
Bij 3 inhoudelijke kenmerken: 0 punten

Beoordeling B1 met behulp van het Drie-punts beoordelingsformulier.

Voorbeeld instellingsexamens mvt: Engels Gesprekken voeren A2/B1 - CINOP


4
Logo instelling

Het gesprek voldoet aan de volgende inhoudelijke kenmerken:


- Er is op vijf vragen geantwoord (5)
- Er zijn vijf vragen gesteld (5)
Bij 10 inhoudelijke kenmerken: 2 punten
Bij 8 en 9 inhoudelijke kenmerken: 1 punt
Bij 6 en 7 inhoudelijke kenmerken: 0 punten

Het taalniveau van de gesprekken wordt beoordeeld op de volgende


aspecten:
- Woordenschat en woordgebruik
- Grammaticale correctheid
- Interactie
- Vloeiendheid
- Coherentie
- Uitspraak
Voor elk aspect kan 0, 1 of 2 punten worden gegeven.

Voorbeeld instellingsexamens mvt: Engels Gesprekken voeren A2/B1 - CINOP


5
Logo instelling

Toets Engels: Gesprekken voeren A2 (generiek) en B1


(beroepsspecifiek)

Voorbereiding
Voorafgaand aan het examen heb je een product uit je eigen stagebedrijf
gekozen en neem je het product mee naar het examen. Als je het product niet
mee kunt nemen zorg je voor een afbeelding van het product en neem je die
mee.
Dit is een product dat je goed kent en waar je veel over kunt vertellen.

Je krijgt 2 minuten om de opdracht door te lezen.

Situatie
As an entrepreneur who has just started in non-food you are at an international
trade show, PLMA’s world of private label, the world's leading private label trade show, in
Amsterdam. You meet another entrepreneur who is in the same situation and you
have a conversation. To promote your product you have taken your product
along or a picture of your product.

Je bent als beginnend ondernemer in de non-food op een internationale beurs voor de


detailhandel, PLMA’s world of private label, ’s Werelds grootste huismerkenvakbeurs, in
Amsterdam. Je komt een andere beginnende ondernemer tegen en jullie voeren een gesprek. Om
je product te promoten, heb je een product of een plaatje van je product meegenomen.

Voorbeeld instellingsexamens mvt: Engels Gesprekken voeren A2/B1 - CINOP


6
Logo instelling

Opdracht 1 (A2 generiek)


Have a conversation consisting of two parts (each 3- 5 minutes):

Part 1: Meeting each other


You have a conversation to get to know each other a little. You have to talk
about a minimum of five different things, e.g. what kind of work you do, in which
hotel you stay etc.

Kennismaking. Je voert een gesprek om elkaar een beetje te leren kennen. Dit gesprek gaat over
minimaal vijf verschillende dingen zoals bijvoorbeeld wat voor werk je doet, in welk hotel je
verblijft, etc.

Part 2: Showing the way


You are standing in front of the toilets next to hall 5. A visitor is looking for
something. Luckily you have a floor plan. Tell him how to get to his destination.
Use the Amsterdam RAI floor plan on the next page.
Change roles. Now you ask for a specific destination.

Je staat voor de toiletten naast hal 5. Een bezoeker is op zoek naar iets. Gelukkig heb jij een
plattegrond. Vertel de bezoeker hoe hij bij zijn bestemming moet komen. Gebruik de plattegrond
van de RAI in Amsterdam op de volgende pagina.
Wissel van rol. Nu vraag jij een specifieke bestemming.

Voorbeeld instellingsexamens mvt: Engels Gesprekken voeren A2/B1 - CINOP


7
Logo instelling

Voorbeeld instellingsexamens mvt: Engels Gesprekken voeren A2/B1 - CINOP


8
Logo instelling

Opdracht 2 (B1 beroepsspecifiek)


When your return to your exhibition booth, the person you just spoke is there to
show you his/her new product. You show your product as well.

Talk to each other about your products and show interest in each other’s
products. Promote your own project as best as you can. Show interest in your
partner’s product. Mention at least five different topics to talk about and to ask
about. Use the picture for inspiration.

Einde toets!

Voorbeeld instellingsexamens mvt: Engels Gesprekken voeren A2/B1 - CINOP


9
Logo instelling

3 Informatie voor de toetsleider

Algemeen In dit examen worden twee niveaus getoetst in één zitting, met aparte
opdrachten en aparte beoordelingen. Bovendien worden steeds twee
kandidaten samen getoets. Ze voeren de gesprekken voornamelijk met
elkaar. De toetsleider kan ook een rol als gesprekspartner nemen,
indien nodig.

Voorafgaand aan het examen kiest de kandidaat een product uit zijn
eigen stagebedrijf en neemt dat product of een afbeelding ervan mee
naar het examen.

Het A2-gedeelte bestaat uit twee gesprekjes.


Het B1- gedeelte bestaat uit één gesprek.
Rol De toetsleider:
- Legt de opdrachten uit aan de kandidaten
- Bewaakt de tijd
- Geeft aan wanneer de kandidaten het gesprek moeten
beginnen en weer afronden.
- Neemt de rol van gesprekspartner over indien de andere
kandidaat dit niet kan.
- Geeft aan wanneer deel B1 begint.
- Voorziet de beoordelaar van de toetsopdracht en het
beoordelingsmodel
- Spreekt Engels
- Neemt het hele examen op audiobestand op.

Bij Gesprek2 (Opdracht A2) is de toetsleider de gespreksleider voor


beide kandidaten.

Locatie De toets wordt afgenomen in een lokaal.

Eisen inrichting Voorbereiding: tafels en stoelen voor de kandidaten.


Verwerking: Stoelen voor alle 4 betrokkenen en een tafel. Gezien de
locatie
situatie -ontmoeting op een beurs- mogen de kandidaten er voor
kiezen te blijven staan.

Duur afname examen 20 minuten voor twee kandidaten.

Benodigd materiaal Tijdens de uitvoering: product of een plaatje van een product.

Toegestane Pen en papier op wat steekwoorden op te schrijven.


hulpmiddelen

Aandachtspunten De toetsleider heeft geen rol in de uitvoering van gespreksonderdelen 1


en 3, behalve als de prestatie van een kandidaat in gevaar komt door
te weinig inbreng van de andere kandidaat.
In gespreksonderdeel 2 vraagt de toetsleider de weg aan beide
kandidaten.
De toetsleider draagt zorg voor de audio-opnames van het hele
examen.

Voorbeeld instellingsexamens mvt: Engels Gesprekken voeren A2/B1 - CINOP


10
Logo instelling

4 Instructie gesprekspartner(s) - Gesprekken voeren

Algemeen De twee gesprekspartners voeren samen een gesprek, beide zijn


kandidaten. Indien nodig neemt de toetsleider de rol van gesprekspartner.

Bij Gesprek2 (Opdracht A2) is de toetsleider de gespreksleider voor beide


kandidaten

Duur afname 20 minuten voor twee kandidaten


examen

Voorbereiding De kandidaten hebben tijdens een voorbereidende les de instructie


gekregen een product mee te nemen of een plaatje van dat product mee
te nemen naar het examen. Dat moet een product zijn dat de kandidaat
goed en kent en waar hij veel over kan vertellen. Verdere instructie is niet
gegeven.
De kandidaten krijgen tijdens het examen 5 minuten om de opdracht door
te lezen.

Situatie Zie Informatie kandidaat

Opdracht Zie Informatie kandidaat

Rol De twee gesprekspartners voeren samen een gesprek, beide zijn


kandidaten. Als de prestatie van een kandidaat in gevaar komt door te
weinig inbreng van de andere kandidaat neemt de toetsleider de rol van
gesprekspartner over.

Bij Gesprek2 (Opdracht A2) is de toetsleider de gespreksleider voor beide


kandidaten.
- De gespreksleider begroet de kandidaat
- De gespreksleider vertelt dat hij op zoek is naar:
 een pinautomaat
 het informatiepunt
- De gespreksleider bedankt de kandidaat
- Voor beide kandidaten vraagt de gespreksleider naar een andere
locatie.

Eisen De gesprekspartners moeten beide het juiste taalniveau kunnen


gesprekspartner gebruiken. Is een van de gesprekspartners daar niet toe in staat, neemt
de toetsleider de rol over.

De gesprekspartners moeten elkaar voldoende ruimte geven en op tijd


van rol wisselen. Zijn de gesprekspartners daar niet toe in staat, dan
grijpt de toetsleider in (bijvoorbeeld door de ander het woord te geven).

Locatie

Beoordeling De gesprekspartner moet ervoor zorgen dat de kandidaat wordt


uitgedaagd op het taalniveau dat hij moet laten horen. Ook moet hij
ervoor zorgen dat alle inhoudelijke punten aan bod komen.

Aandachtspunten

Voorbeeld instellingsexamens mvt: Engels Gesprekken voeren A2/B1 - CINOP


11
Logo instelling

5 Informatie voor de beoordelaar

Eisen beoordelaar Om dit examen te kunnen beoordelen, moet u aantoonbaar competent zijn
als beoordelaar Engels.

Duur afname 20 minuten voor twee kandidaten. U beoordeelt ter plekke, tijdens uw
examen aanwezigheid bij het examen, meteen na afloop van elke zitting. Neem
voor de beoordeling na afloop van ieder examen ongeveer 10 minuten de
tijd.

Of: u beluistert de audio-opname van het examen op een andere tijd en


plaats en beoordeelt beide kandidaten.

Voorbereiding U leest de volledige informatie voor de kandidaat door en concentreert


beoordelaar zich op de beoordelingscriteria.

Benodigd materiaal De volledige Informatie voor de kandidaat, plus een audio-opname van
voor de elke examen.
beoordelaar

Toegestane Pen en papier om wat steekwoorden op te schrijven.


hulpmiddelen voor
de kandidaat

Situatie Zie Informatie kandidaat

Opdracht Zie informatie kandidaat

Beoordeling Beoordeling A2 met behulp van het Drie-punts beoordelingsformulier.

De twee gesprekjes leiden samen tot één beoordeling. De kandidaat wordt


beoordeeld op inhoud en op taalniveau. Voor de twee gesprekjes gelden
de volgende inhoudelijke kenmerken:
- 5 dingen vragen en/of noemen (5)
- De juiste weg wijzen (1)
Bij 5 inhoudelijke kenmerken: 2 punten
Bij 4 inhoudelijke e kenmerken: 1 punt
Bij 3 inhoudelijke kenmerken: 0 punten

Beoordeling B1 met behulp van het Drie-punts beoordelingsformulier.


Het gesprek voldoet aan de volgende inhoudelijke kenmerken:
- Er is op vijf vragen geantwoord (5)
- Er zijn vijf vragen gesteld (5)
Bij 10 inhoudelijke kenmerken: 2 punten
Bij 8 en 9 inhoudelijke kenmerken: 1 punt
Bij 6 en 7 inhoudelijke kenmerken: 0 punten

Het taalniveau van de gesprekken wordt beoordeeld op de volgende


aspecten:
- Woordenschat en woordgebruik
- Grammaticale correctheid
- Interactie
- Vloeiendheid
- Coherentie
- Uitspraak
Voor elk aspect kan 0, 1 of 2 punten worden gegeven.
Uitslag/herkansing De kandidaten krijgen de uitslag van dit examen binnen 10 werkdagen.
De kandidaten hebben recht op 1 herkansing.

Voorbeeld instellingsexamens mvt: Engels Gesprekken voeren A2/B1 - CINOP


12