Está en la página 1de 2

DANDANSOY

Dandansoy, bayaan ta ikaw


Pauli ako sa payaw
Ugaling kung ikaw hidlawon
ang payaw imo lang lantawon.

Dandansoy, kung imo apason


Bisan tubig di magbalon
Ugaling kung ikaw uhawon
Sa dalan magbubon-bubon.

Kumbento, diin ang cura?


Munisipyo, diin justicia?
Yari si dansoy makiha.
Makiha sa pag-higugma,

Ang panyo mo kag panyo ko


Dal-a diri kay tambihan ko
Ugaling kung magkasilo
Bana ta ikaw, asawa mo ako.
Dandansoy, bayaan ta ikaw
Dandansoy, iiwanan kita

Pauli ako sa payaw


Uuwi akosa Payaw

Ugaling kung ikaw hidlawon


Kung sakaling ikaw ay mangulila

ang payaw imo lang lantawon.


Tingnan mo lang angpayaw

Dandansoy, kung imo apason


Dandansoy, kung ako ay iyong susundan

Bisan tubig di magbalon


Kahit tubig, huwag kang magbaon

Ugaling kung ikaw uhawon


Kung sakaling ikaw ay mauuhaw

Sa dalan magbubon-bubon.
Sa daan, gumawa ka ng munting balon

Kumbento, diin ang cura?


Kumbento, saanangcura/pari?

Munisipyo, diin justicia?


Munisipyo, saananghustisya?

Yari si dansoy makiha.


Eto sidansoynakulong

Makiha sa pag-higugma
Nakulong sa pagmamahal

Ang panyo mo kag panyo ko


Ang panyo mo at ang panyo ko

Dal-a diri kay tambihon ko


Dalhin mo dito at (tambihon) ko.

Ugaling kung magkasilo


Sakaling magkasilo.

Bana ta ikaw, asawa mo ako.


Asawa kita, at asawa mo ako.