Está en la página 1de 139

ΑΘΗΝΑΖΕ

Τ Α Υ Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Ι 1 - 16

Η ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1
2
El procedimiento para trabajar con las frases de ΑΘΗΝΑΖΕ
ΤΑΥΤΟΛΟΓΙΑΙ es el siguiente:

• Leemos las frases de la página de la izquierda (frases griegas). Si


tenemos alguna duda sobre el sentido de alguna frase, lo
consultamos en la página de la derecha (traducción española).

• Volvemos a leer, en voz alta y prestando atención sólo a la


página en griego. Repetimos esto unas cinco o seis veces, hasta
estar completamente seguros de entender perfectamente toda la
serie.

• Tapamos ahora con un papel la página de la izquerda. Vamos


leyendo mentalmente cada frase española y a continuación la
decimos en voz alta en griego y después la escribimos. Al
terminar comprobamos nuestros errores. Volvemos a repetir
la operación unas cuantas veces más hasta que nos salga
perfecto.

Cada cierto tiempo podemos hacer un repaso pidiendo a un


amigo o familiar que nos vaya preguntando listas de frases. Puede
resultar muy divertido y estimulante demostrarles cuántas frases
somos capaces de acertar.

Es importante tener en cuenta que las traducciones españolas no


son literales, porque de lo que se trata no es de traducir literalmente
palabra por palabra, sino de que al ver u oír la frase española,
automáticamente recordemos su equivalente griego -que no
necesariamente emplea las mismas construcciones-.
3
El trabajo con estas frases nos ayudará a adquirir de forma activa
no solo vocabulario, sino también un enorme repertorio de
expresiones griegas que, poco a poco y a base de la repetición
regular y constante -mejor dedicarle 30 minutos cada día que seis
horas una vez a la semana- iremos asimilando y al final nos saldrán
espontáneamente. La experiencia en la aplicación de esta
metodología en lenguas modernas demuestra que es especialmente
útil para estimular la competencia oral de forma autodidacta. Se
suele aplicar en alumnos que no tienen ocasión de practicar la
lengua en grupos, con hablantes nativos o de realizar cursos de
inmersión en el país de la lengua que estudian.

Por último, indicar que sería muy conveniente que el aprendiz


realice sus propias grabaciones de las frases griegas prestando
atención en la lectura a la posición de los acentos. No hace falta oír
estas grabaciones prestándoles completa atención. De lo que se trata
es de acostumbrarse al sonido de la lengua, por lo que lo importante
con las audiciones no es tanto entender, sino escuchar una y otra
vez, cuantas más veces mejor, incluso cuando estamos realizando
otras actividades -como conducir, pasear, cocinar, etc.-, para que
poco a poco, y a base de la repetición continua, las características
fonéticas de la lengua se nos vayan fijando en la memoria.

Una versión en forma de tarjetas de audio las tienes en

https://www.youtube.com/my_videos?o=U

4
5
1

1 οὐ πολύς ἐστιν ὁ σῖτος, ἀλλὰ ἱκανός.


2 ὁ ∆ικαιόπολις σκάπτει τὸν ἀγρόν.
3 ὁ ∆ικαιόπολις στενάζει καὶ λέγει· “ὦ Ζευ”
4 ὁ αὐτουργὸς λίθον φέρει ἐκ τοῦ ἀγροῦ.
5 ὁ ∆ικαιόπολις φιλεῖ τὸν οἶκον.
6 ὁ ἥλιος φλέγει καὶ κατατρίβει αὐτόν.
7 ὁ ∆ικαιόπολις ἀεὶ χαίρει, ἐλεύθερος γάρ ἐστιν.
8 ὁ ∆ικαιόπολις ἑαυτὸν αἴρει καὶ πονεῖ.
9 ὁ ∆ικαιόπολις ἀθηναῖός ἐστιν.
10 ὁ αὐτουργὸς πονεῖ ἐν τῷ ἀγρῷ.
11 ὁ ∆ικαιόπολις αἴρει τὸν λίθον.
12 ὁ λίθος μέγας ἐστίν.
13 ὁ ἄνθρωπος πρὸς τὸν οἶκον βαδίζει.
14 ὁ οἶκος καλός ἐστιν.
15 ὁ αὐτουργὸς γεωργεῖ τὸν κλῆρον.
16 ὁ κλῆρος μικρός ἐστιν.
17 οὐκέτι ἡσυχάζει ὁ ∆ικαιόπολις, ἀλλὰ πονεῖ.
18 δι᾿ ολίγου ὁ ἄνθρωπος καθίζει ὑπὸ τῷ δένδρῳ.
19 ὁ αὐτουργὸς μάλα κάμνει.
20 ὁ ἥλιος καταδύνει.
6
1

1 El trigo no es mucho, pero es suficiente.


2 Diceópolis excava el campo.
3 Diceópolis se queja y dice: “¡Zeus!”
4 El campesino saca una piedra del campo.
5 Diceópolis ama la casa.
6 El sol calienta y le agota.
7 Diceópolis se alegra, pues es libre.
8 Diceópolis se levanta y trabaja.
9 Diceópolis es ateniense.
10 El campesino trabaja en el campo.
11 Diceópolis levanta la piedra.
12 La piedra es grande.
13 El hombre camina hacia la casa.
14 La casa es hermosa.
15 El campesino cultiva la granja.
16 La granja es pequeña.
17 Ya no descansa Diceópolis, sino que trabaja.
18 Poco después el hombre se sienta bajo el árbol.
19 El campesino se cansa mucho.
20 El sol se pone.
7
21 ὁ ∆ικαιόπολις οὐκ οἰκεῖ ἐν ταῖς Ἀθήναις.
22 ὁ κλῆρος σῖτον παρέχει.
23 ὁ βίος χαλεπός ἐστιν.
24 ὁ πόνος μακρός ἐστιν.
25 πολὺν χρόνον πονεῖ ὁ αὐτουργός.
26 ὁ ∆ικαιόπολις ἀεὶ πονεῖ, ἄοκνος γάρ ἐστι καὶ
ἱσχυρός.
27 τέλος δὲ πρὸς τὸν οἶκον βαδίζει.
28 ὁ ἄνθρωπος τὸν ἀγρὸν γεωργεῖ.
29 ὁ ∆ικαιόπολις μάλα πονεῖ, πολλάκις οὖν
στενάζει.

8
21 Diceópolis no vive en Atenas.
22 La granja produce trigo.
23 La vida es dura.
24 El trabajo es largo.
25 Mucho tiempo trabaja el campesino.
26 Diceópolis siempre trabaja, pues es incasable y
fuerte.
27 Finalmente camina hacia la casa.
28 El hombre cultiva el campo.
29 Diceópolis trabaja mucho, así pues se queja
muchas veces.

9
2

1 ὁ αὐτουργὸς ἐκβαίνει ἐκ τοῦ οἴκου.


2 ὁ δοῦλος ἀργός ἐστιν.
3 ὁ Ξανθίας καθεύδει ὑπὸ τῷ δένδρῳ.
4 ὁ ∆ικαιόπολις τὸν δοῦλον καλεῖ.
5 οὐ πονεῖ ὁ δοῦλος, εἰ μὴ πάρεστιν ὁ
∆ικαιόπολις.
6 «διὰ τί οὕτως ἀργὸς εἶ, ὦ Ξανθία.»
7 νῦν δὲ ὁ δοῦλος οὐ σπεύδει, ἀλλὰ βραδέως
βαδίζει.
8 τῇ ὑστεραίᾳ ὁ γεωργὸς τὸν ζυγὸν λαμβάνει.
9 ὁ ἀργὸς δοῦλος οὐ συλλαμβάνει.
10 «ἐλθὲ δεῦρο, ὦ Ξανθία.»
11 «μὴ ἴσθι οὕτω χαλεπός, ὦ δέσποτα.»
12 ὁ ∆ικαόπολις ἐλαύνει τοὺς βοῦς.
13 «πόνει, ὦ κατάρατε δοῦλε.»
14 ὁ ∆ικαόπολις ἄγει τοὺς βοῦς ὑπὸ τὸ ζυγόν.
15 ὁ δοῦλος προσάπτει τὸ ἄροτρον.
16 ὁ δεσπότης πρὸς τὸ ἄροτρον βλέπει.
17 ὁ βοῦς ἕλκει τὸ ἄροτρον.
10
2

1 El campesino sale de la casa.


2 El esclavo es vago.
3 Jantia duerme bajo el árbol.
4 Diceópolis llama al esclavo.
5 No trabaja el esclavo, si no está presente
Diceópolis.
6 “¿Por qué eres tan vago, Jantia?”
7 Ahora el esclavo no se apresura, sino que
camina despacio.
8 Al día siguiente el agricultor coge el yugo.
9 El esclavo vago no ayuda.
10 “¡Ven aquí, Jantia!”
11 “¡No seas tan duro, amo!”
12 Diceópolis conduce los bueyes.
13 “¡Trabaja, maldito esclavo!”
14 Diceópolis lleva los bueyes bajo el yugo.
15 El esclavo encaja el arado.
16 El amo mira hacia el arado.
17 El buey arrastra el arado.
11
18 ὁ μὲν ∆ικαιόπολις βαδίζει, ὁ δὲ Ξανθίας
ὄπισθεν ἀκολουθεῖ.
19 ὁ γεωργὸς τοὺς βοῦς κεντεῖ.
20 ἡ ∆ημήτηρ πληθύνει τὸ σπέρμα.
21 «ἐγὼ μὲν πονῶ, σὺ δὲ τί ποιεῖς;»
22 ἕωθεν πονεῖ ἐν τῷ ἀγρῷ ὁ δεσπότης.
23 ὁ δεσπότης τύπτει τὸν δοῦλον.
24 ὁ ἥλιος φλέγει, μεσημβρία γάρ ἐστιν.
25 τὸ δένδρον σκιὰν παρέχει.

12
18 Diceópolis camina y Jantia le sigue detrás.

19 El agricultor aguijonea a los bueyes.


20 Deméter multiplica la semilla.
21 “Yo trabajo, y ¿ tú qué haces?”
22 Desde el amanecer trabaja el amo en el campo.
23 El amo pega al esclavo.
24 El sol quema, pues es mediodía.
25 El árbol da sombra.

13
3

1 Ὁ αὐτουργὸς σπείρει τὸ σπέρμα.


2 Ἀλλ᾿ ἰδοῦ, οἱ βόες οὐκέτι ἕλκουσι τὸ ἄροτρον.

3 Λίθος μέγας ἐμποδίζει τὸ ἄροτρον.


4 Ὁ δοῦλος οὐκ αἴρει τὸν λίθον.
5 Ὁ Ξανθίας· «οὐ δυνατόν ἐστιν» φησὶν «αἴρειν
τὸν λίθον, μέγας γάρ ἐστιν.»
6 Ὁ ∆ικαόπολις «ὦ ανόητε δοῦλε, μὴ φλυάρει,
ἀλλ᾿ αἶρε αὐτόν.»
7 Ὅ τε αὐτουργὸς καὶ ὁ δοῦλος ἅμα αἴρουσι
τὸν λίθον.
8 Ἀλλὰ μόλις φέρουσιν αὐτὸν, μέγας γάρ ἐστιν.
9 Ἐν ᾧ φέρουσιν τὸν λίθον, ὁ Ξανθίας πταίει
καὶ καταβάλλει τὸν λίθον.
10 Ὁ λίθος πίπτει πρὸς τὸν τοῦ ∆ικαιόπολιδος
πόδα.
11 Ὁ ∆ικαιόπολις· «ὦ μαστιγία, διὰ τί
καταβάλλεις τὸν λίθον;»
12 Ὁ δοῦλος· «οὐκ αἴτιος εἰμί, ὦ δέσποτα.»
13 Ὅ τε αὐτουργὸς καὶ ὁ δοῦλος αὖθις αἴρουσι
καὶ φέρουσι τὸν λίθον.
14
3

1 El campesino siembra la semilla.


2 Pero, ¡mira! los bueyes ya no arrastran el
arado.
3 Una piedra grande impide el arado.
4 El esclavo no levanta la piedra.
5 Jantia dice: No es posible levantar la piedra,
pues es grande.
6 Diceópolis: ¡Esclavo tonto, no charles, sino
levanta la piedra!
7 El campesino y el esclavo levantan juntos la
piedra.
8 Pero la llevan apenas, pues es grande.
9 Mientras llevan la piedra, Jantia tropieza y deja
caer la piedra.
10 La piedra cae al pie de Diceópolis.

11 Diceópolis: ¡Canalla! ¿por qué dejas caer la


piedra?
12 El esclavo: No tengo la culpa, amo.
13 El campesino y el esclavo levanta de nuevo la
piedra y la llevan.
15
14 Ἐν τούτῳ προσχωρεῖ Φίλιππος, ὁ τοῦ
∆ικαιοπόλιδος υἱός.
15 Ὁ ∆ικαιόπολις πατήρ ἐστι τοῦ Φιλίππου.
16 Ὁ Φιλίππος παῖς ἐστι μέγας τε καὶ ἀνδρεῖος.
17 ὁ παῖς φέρει πρὸς τὸν πατέρα τὸ δεῖπνον.
18 ὁ παῖς «ὦ πάτερ» φησὶν «ἐλθὲ δεῦρο. μηκέτι
πόνει, ἀλλὰ δείπνει, τὸ γάρ δεῖπνον φέρω.»
19 Ὁ ∆ικαιόπολις λέπει τὸ ἄροτρον καὶ δειπνεῖ.
20 Οὐ δυνατόν ἐστιν ἀροτρεύειν, λίθοι γὰρ πολλοὶ
τὸ ἄροτρον ἐμποδίζουσιν.
21 Οὐδὲ τοσούτους λίθους δυνατόν ἐστιν αἴρειν.
22 Ὁ ∆ικαιόπολις μέλλει βαίνειν εἰς τὸν ἀγρόν.
23 Ἐπὶ τοῖς δένδροις πολλοὶ καρποί εἰσιν.
24 Οἱ καρποὶ ὡραῖοί εἰσιν.
25 Ὁ οὖν γεωργὸς μέλλει δρέπειν τοὺς καρπούς.
26 Αἱ ἐλαῖαι ὡραῖαὶ εἰσιν.
27 Οἱ γεωργοὶ ἀπὸ μὲν τῶν ἐλαιῶν τὸ ἔλαιον
ποιοῦσιν, ἀπὸ δὲ τῆς ἀμπέλου τὸν οἶνον.
28 Οἱ δοῦλοι ῥαδιουργοῦσιν, ὁ δὲ Φίλιππος
ἐξετάζει τοὺς κακοὺς δούλους.
29 Οἱ γεωργοὶ τὰς ἐλαίας συλλέγουσι καὶ εἰς
σάκκον φέρουσιν.

16
14 Entonces se acerca Filipo, el hijo de
Diceópolis.
15 Diceópolis es el padre de Filipo.
16 Filipo es un niño grande y valiente.
17 El niño lleva al padre la comida.
18 El niño dice:¡Padre, ven aquí! ¡No trabajes ya,
sino come, pues traigo la comida!
19 Diceópolis deja el arado y come.
20 No es posible arar, pues muchas piedras
impiden el arado.
21 Ni es posible levantar tantas piedras.
22 Diceópolis va a ir al campo.
23 En los árboles hay muchos frutos.
24 Los frutos están maduros.
25 Así pues, el agricultor va a cortar los frutos.
26 Las aceitunas están maduras.
27 Los agricultores hacen el aceite de las aceitunas
y el vino, de la vid.
28 Los esclavos vaguean, pero Filipo examina a
los malos esclavos.
29 Los campesinos reúnen las aceitunas y la llevan
a un saco.

17
30 Ὁ Φίλιππος ἀναβαίνει ἐπὶ μακρὸν δένδρον, οὐ
γὰρ ἀγνοεῖ ὅτι οἱ καρποὶ ὡραῖοί ἐσιν.
31 Ἐπεὶ οἱ καρποὶ ἀπὸ τῶν δένδρων πίπτουσιν, ὁ
γεωργὸς αὐτοὺς συλλέγει.
32 Ἐπεὶ ὁ Φίλιππος ἐπὶ τῷ δένδρῳ ἐστίν,
ἐξαίφνης ὀλισθάνει καὶ πίπτει πρὸς τὴν γῆν.
33 Ὁ παῖς ἀκίνητος μένει καὶ μέγας φόβος τὸν
πατέρα λαμβάνει.
34 Τρέχει ὁ πατὴρ και «διὰ τί μένεις ἐκεῖ;» φησὶν
«τί πάσχεις;»
35 Ὁ ∆ικαιόπολις τρέχει οἴκαδε καὶ Μυρρίνην
καλεῖ.
36 Ἡ Μυρρίνη τοῦ Φιλίππου μήτηρ ἐστίν.
37 Ἡ Μυρρίνη τῷ υἱῷ· «τί οὐκ ἐπαίρεις σεαυτόν,
ὦ Φίλιππε;»
38 Ὁ παῖς οὐκ ἐπαίρει ἐαυτόν, ἀλλὰ καλῶς ἔχει.
39 Ἡ μήτηρ· « ἆρα καλῶς ἔχεις, ὦ Φίλιππε;»
40 Ὁ Φίλιππος· «ναὶ, ὦ μήτερ, καλῶς ἔχω.»
41 Ἡ μήτηρ τὸν υἱὸν φιλεῖ.
42 Ὅ τε Φίλιππος καὶ ἡ μήτηρ οἰκαδε
βαδίζουσιν, καιρὸς γάρ ἐστι δειπνεῖν καὶ
ἡσυχάζειν.

18
30 Filipo sube a un árbol alto, pues no ignora
que los frutos están maduros.
31 Cuando los frutos caen de los árboles, el
campesino los recoge.
32 cuando Filipo está en el árbol, de repente
resbala y cae al suelo.
33 El niño permanece inmóvil y un miedo muy
grande se apodera de su padre.
34 El padre corre y dice: ¿Por qué te quedas ahí?
¿Qué te pasa?
35 Diceópolis corre a casa y llama a Mirrine.

36 Mirrine es la madre de Filipo.


37 Mirrine al hijo: ¿Por qué no te levantas, hijo?

38 El niño no se levanta, sino que está mal.


39 La madre: ¿Estás bien, Filipo?
40 Filipo: Sí, madre, estoy bien.
41 La madre besa al hijo.
42 Filipo y su madre caminan a casa, pues es hora
de comer y descansar.

19
4

1 Τὰ πρόβατα ὲν τῷ αὐλίῳ ἐστιν.


2 Καθ᾿ ἡμέραν ὁ Φίλιππος τοῖς προβάτοις τὸν
χόρτον παρέχει.
3 Καθ᾿ ἡμέραν ὁ Φίλιππος τὰ πρόβατα ἀμέλγει.
4 Ὁ πατὴρ τὰς ἐλαίας πιέζει καὶ ἔλαιον ποιεῖ.
5 Ἡ μὲν Μυρρίνη γυνή ἐστι τοῦ ∆ικαιοπόλιδος,
ὁ δὲ ∆ικαιόπολις ἀνήρ ἐστι τῆς Μυρρίνης.
6 Ἐπεὶ ὁ ἥλιος ἀνατέλλει ἡ γυνὴ καὶ ἡ κόρη
βαδίζουσι πρὸς τὴν κρήνην.
7 Ἥ τε Μυρρίνη καὶ ἡ Μέλιττα ἐν νῷ ἔχουσι
τὰς μεγάλας ὑδρίας φέρειν πρὸς τὴν κρήνην.
8 Ἐν τῇ κώμῃ πολλαὶ οἰκίαι εἰσίν.
9 Αἱ γυναῖκες καὶ τὰ παιδία μένουσιν ἐν τῇ
κώμῃ.
10 Αἱ μικραὶ οἰκίαι ἱκαναί εἰσι τοῖς ἀγροίκοις.

11 Οἱ γεωργοὶ χαίρουσι ἐπεὶ μετὰ τὰ ἔργα


οἴκαδε ἐπανέρχονται, καὶ διὰ τοῦτο φιλοῦσι
τὰς μικρὰς οἰκίας.
12 Μετὰ τῆς Μυρρίνης ἄλλαι γυναῖκες πρὸς τὴν
κρήνην βαδίζουσιν.

20
4

1 Las ovejas están en el corral.


2 Cada día Filipo da el heno a las ovejas.

3 Cada día Filipo ordeña las ovejas.


4 El padre prensa las aceitunas y hace aceite.
5 Mirrine es la mujer de Diceópolis, Diceópolis
es el marido de Mirrine.
6 Cuando sale el sol, la mujer y la hija caminan
hacia la fuente.
7 Mirrine y Melita tienen la intención de llevar
los grandes cántaros hacia la fuente.
8 En la aldea hay muchas casas.
9 Las mujeres y los niños permanecen en la
aldea.
10 Las casas pequeñas son suficientes para los
rústicos.
11 Los agricultores se alegran cuando vuelven a
casa después de los trabajos, y por eso aman
las pequeñas casas.
12 Con Mirrine caminan otras mujeres hacia la
fuente.

21
13 Ἡ ἀγορὰ ἡ τῆς κώμης οὐ μεγάλη ἐστιν ὥσπερ
αἱ τῶν ἄστεων ἀγοραί.
14 Ἡ ἀγορὰ οὐ μεγάλη ἐστιν, ἀλλ᾿ ὅμως ἀεὶ
μεστή ἐστιν ἀνθρώπων.
15 Ἥ τε Μυρρίνη καὶ ὁ παῖς διαπερῶσι τὴν
ἀγοράν.
16 Ἀπὸ τῆς ἀγορᾶς οἱ ἄνθρωποι ἀποχωροῦσι
πρὸς τοὺς ἀγρούς.
17 Πρὸς τῇ κρήνῃ ἄλλαι γυναῖκες πάρεισι καὶ τὰς
ὑδρίας πληροῦσιν.
18 Ἤδη ἐκ ἐωθινοῦ αἱ ἄλλαι γυναῖκες πάρεισιν
ἐκεῖ.
19 Ἄλλην κόρην ἡ Μέλιττα καλεῖ· «Χαῖρε, ὦ
φίλη.»
20 Ἄγγελος λέγει ὅτι Ἀθηναῖοι ἕορτὴν ποιοῦσιν.

21 Ἔν τῇ ἑορτῇ οἱ Ἀθηναῖοι χοροὺς καὶ ἀγῶνας


ποιοῦσιν.
22 Ὁ ἄγγελος ἥκει ἀπὸ τοῦ ἄστεως.
23 Αἱ γυναῖκες ταχέως προσχωροῦσι τῷ ἀγγέλῳ
καὶ ἀκούουσιν.
24 Αἱ γυναῖκες ἐθέλουσι βαδίζειν εἰς τὸ ἄστυ καὶ
θεωρεῖν τοὺς χοροὺς καὶ τοὺς ἀγῶνας.

22
13 La plaza de la aldea no es grande como las
plazas de las ciudades.
14 La plaza no es grande, pero, sin embargo,
siempre está llena de gente.
15 Mirrine y la niña cruzan la plaza.

16 Desde la plaza los hombres marchan a los


campos.
17 Junto a la fuente hay otras mujeres y llenan los
cántaros.
18 Desde el amanecer las otras mujeres están allí.

19 Melita llama a otra chica: ¡Hola, amiga!

20 Un mensajero dice que los atenienses


organizan una fiesta.
21 En la fiesta los atenienses organizan bailes y
competiciones.
22 El mensajero llega de la ciudad.
23 Las mujeres se acercan rápidamente al
mensajero y escuchan.
24 Las mujeres quieren caminar a la ciudad y
contemplar los bailes y las competiciones.

23
25 Γυνή τις Φαίδρα ὀνόματι καὶ δούλη τῇ κρήνῃ
προσχωροῦσιν.
26 Ἡ δεσποίνα μέλλει οἴκαδε ἐπανιέναι καὶ τῇ
δούλῃ ἀγανακτεῖ.
27 Ἡ δούλη «μὰ τὸν ∆ία» φησίν «χαλεπός ἐστιν
ὁ δεσπότης.»
28 Τοῖς δούλοις ὅλην τὴν ἡμέραν ἀγανακτεῖ ὁ
δεσπότης.
29 Τοσοῦτος φόβος λαμβάνει τοὺς δόλους, ὥστε
οὐ τολμῶσιν ἀποχωρεῖν.
30 Οἱ δοῦλοι ἡσυχάζουσι καὶ ὁ δεσπότης
χαλεπαίνει καὶ εἰς οὐρανὸν βλέπει καὶ κολάζει
τοὺς δούλους.
31 Οἱ δοῦλοι λέγουσιν «μὴ κόλαζε ἡμᾶς», ἀλλ᾿
οὐχ ἧττον κολάζει αὐτοὺς ὁ δεσπότης.
32 Αἱ δοῦλαι τῷ δεσπότῃ ὕδωρ καὶ σῖτον αὐτίκα
παρέχουσιν.
33 Ἡ δέσποινα «σπεῦδε, ὦ δούλη· ὥρα γάρ ἐστι
τὸ δεῖπνον παρασκεαύζειν τῷ δεσπότῃ.»
34 Οἱ κακοὶ δοῦλοι οὐδὲν ἐθέλουσι ποεῖν.
35 «Οἴμοι, ὁ δεσπότης χαλεπαίνει.»

24
25 Una mujer de nombre Fedra y la esclava se
acercan a la fuente.
26 El ama va a ir a casa y se enfada con la esclava.

27 La esclava dice:¡Por Zeus! el amo es duro.

28 El amo se enfada con los esclavos todo el día.

29 Tanto miedo se apodera de los esclavos, que


no se atreven a marchar.
30 Los esclavos descansan, el amo se enfada, mira
al cielo y castiga a los esclavos.

31 Los esclavos dicen: ¡No nos castigues!


Pero no menos les castiga el amo.
32 Las esclavas dan agua y comida al amo.

33 El ama: ¡Date prisa, esclava! Pues es hora de


preparar la comida al amo.
34 Los malos esclavos no quieren hacer nada.
35 !Ay! El amo se enfada.

25
36 Ναί, ὁ ἄγγελος ἀληθῶς λέγει ὅτι οἱ Ἀθηναῖοι
ἑορτὴν ποιοῦσιν.
37 Ἡ Μέλιττα μάλιστα ἐθέλει ἰέναι εἰς τὸ ἄστυ
καὶ θεωρεῖν τὴν ἑορτήν.
38 Σπανίως γὰρ εἰς τὸ ἄστυ βαίνει ἡ Μέλιττα.
39 Οὐ χαλεπὸν ἀλλὰ ῥᾴδιόν ἐστι πείθειν τόν
πατέρα.
40 Ἡ Μέλιττα ἐν τῇ ὁδῷ πταίει καὶ θραύει τὴν
ὑδρίαν.
41 «Ὤ Μέλιττα, ποῖ τρέχεις; πόθεν ἥκεις;»
42 Ἡ Θάλαττα ἡ παρὰ τὰς Ἀθήνας καλή ἐστιν.
43 Οὐκ ἄτοπόν ἐστιν ὅτι οἱ ἄνθρωποι ἀγαπῶσι
τὰ χωρία τὰ παρὰ τὴν θάλατταν.
44 Ἡ φίλη λέγει περὶ τοῦ ἄστεως.
45 Ἐν ταῖς τοῦ Πειραιῶς ὁδοῖς πολλοὶ ἄνθρωποι
ἐκβαίνουσιν ἐκ τῶν πλοίων.
46 ∆ιὰ τοῦτο πολὺς θόρυβός ἐστιν.
47 Ἡ θάλαττα προσκλύζει τὰ χωρία τὰ περὶ τὰς
Ἀθήνας.
48 Ἡ χώρα ἡ περὶ τὰς Ἀθήνας καρποφόρος
ἐστιν, παρέχει γὰρ ἔλαιον, οἶνον καὶ σῦκα.
49 Ἐν ταῖς Ἀθήναις μέγα ἐστὶ τὸ τῶν ἀνθρώπων
πλήθος, μεγάλαι δὲ αἱ βοαί.
26
36 Sí, el mensajero en verdad dice que los
atenienses organizan una fiesta.
37 Melita quiere muchísimo ir a la ciudad y
contemplar la fiesta.
38 Pues raramente va Melita a la ciudad.
39 No es difícil convencer al padre, sino fácil.

40 Melita tropieza en el camino y rompe el


cántaro.
41 Melita ¿A dónde corres? ¿De dónde vienes?
42 El mar que está junto a Atenas es hermoso.
43 No es raro que la gente ame las regiones que
están junto al mar.
44 La amiga habla sobre la ciudad.
45 El los caminos del Pireo mucha gente sale de
los barcos.
46 Por eso hay mucho ruido.
47 El mar baña las regiones que rodean a Atenas.

48 La región que rodea Atenas es fértil, pues da


aceite, vino e higos.
49 En Atenas el número de gente es grande, y
grandes son los gritos.
27
50 «Ὁσος ἐστιν ὁ θόρυβος ἐν ταῖς Ἀθήναις, ὦ
Μέλιττα.»
51 Ἐν μὲν τῇ ἀγορᾷ πολλὰ καπηλεῖά ἐστιν, ἐν δὲ
ταῖς ὁδοῖς οὐ μακρὰν ἀπὸ τῆς ἀγορᾶς πολλὰ
ἐργαστήριά ἐστιν.
52 Ἐν τοῖς τῆς ἡμετέρας κώμης ἐργαστηρίοις οἱ
αὐτοὶ πολλὰ ἔργα ποιοῦσιν.
53 Ποιοῦσι γὰρ θύρας καὶ κλίνας καὶ ἄροτρα καὶ
τραπέζας.
54 Πολλάκις καὶ οἰκοδομοῦσιν.
55 «Εἰ σχολάζεις, ἄκουε πάντα τα περὶ τοῦ
ἄστεως.»
56 Ἐν ᾧ βαδίζουσιν, αἱ κόραι ἀλλήλλαις
λαλοῦσιν.
57 Ἐπεὶ εἰς τὴν οἰκίαν εἰσέρχεται ἡ Μέλιττα
ζητεῖ ἄλλην ὑδρίαν.
58 Πρὸς τὴν κρήνην αὖθις βαίνει, ἀλλ᾿ ἐν τῇ ὁδῷ
ἐντυγχάνει τῇ Μυρρίνῃ.
59 «Σπεῦδε, ὦ θύγατερ· ταχέως ἴθι πρὸς τὴν
κρήνην.»
60 Ἡ Μέλιττα μάλα σπεύδει, ἀλλὰ φίλη τις
διώκει καὶ καλεῖ αὐτήν.

28
50 ¡Cuánto ruido hay en Atenas, Melita!

51 En la plaza hay muchas tiendas y en los


caminos no lejos de la plaza hay muchos
talleres.
52 En los talleres de nuestra ciudad los mismos
hacen muchos trabajos.
53 Pues hacen puertas, camas, arados y mesas.

54 Muchas veces incluso construyen casas.


55 Si tienes tiempo, escucha todo lo relativo a la
ciudad.
56 Mientras caminan, las chicas hablan entre sí.

57 Cuando entran en la casa, Melita busca otro


cántaro.
58 Va de nuevo hacia la fuente, pero en el camino
se encuentra con Mirrine.
59 ¡Date prisa, hija! ¡Ve rápidamente hacia la
fuente!
60 Melita se apresura mucho, pero una amiga la
sigue y la llama.

29
61 Ἄλλην ὑδρίαν θραύει ἡ παῖς. ∆ιὰ τοῦτο
δακρύει καὶ λέγει· «τί ποτε μέλλει λέγειν ἡ
μήτηρ;»

30
61 La niña rompe otro cántaro. Por eso llora y
dice: ¿Qué va a decir mi madre?

31
5

1 αἱ κόραι βοῶσιν· ἡμεῖς ὁρῶμεν τὰ τοῦ


Φιλίππου πρόβατα ἐν τῷ ἀγρῷ.
2 τἰ ὁρᾶτε; ποῦ ἐστιν τὰ πρόβατα;
3 ταῖς κόραις προσχωρεῖ νεανίας τις ὀνόματι
Φαίδρος.
4 ὁ Φαίδρος πρὸς τὸν δοῦλον μέγα βοᾷ.
5 ἄγε, ἴθι καὶ σπεῦδε· εἰς τὸ αὔλιον αὖθις ἔλαυνε
αὐτά.
6 ὧρα νῦν ἐστί μοι οἴκαδε βαδίζειν· καὶ ὑμεῖς
ἴτε πρὸς τὰς οἰκίας.
7 Ἄργος κύων μέγας καὶ ἰσχυρός ἐστιν.
8 ὁ τοῦ Φιλίππου πάππος πρὸς τῷ οἴκῳ ἐν τῷ
κήπῳ ἐστίν.
9 ἥ τε Μυρρίνη καὶ ἡ Μέλιττα ἄπεισιν ἀπὸ τοῦ
οἴκου.
10 ὁ κύων, ἐν ᾧ τὸν οἴκον φυλάττει, λαγὼν ἐν τῷ
ἀγρῷ ὁρᾷ.
11 ὁ Ἄργος ἐπ᾿ ἀυτὸν ὁρμᾷ καὶ τρέχει ἀνὰ τὸ
ὄρος.
12 ὁ μὲν λαγὼς φεύγει, ὁ δὲ κύων ὑλακτεῖ καὶ
αὐτὸν διώκει.

32
5

1 Las chicas gritan: Nosotras vemos las ovejas de


Filipo en el campo.
2 ¿Qué veis? ¿Dónde están las ovejas?
3 A las chicas se acerca un joven llamado Fedro.

4 Fedro grita fuerte al esclavo.


5 ¡Venga, ve de prisa! ¡Condúcelas de nuevo al
redil!
6 Ya es hora de ir a casa. ¡Id vosotras también a
las casas!
7 Argos es un perro grande y fuerte.
8 El abuelo de Filipo está junto a la casa en el
jardín.
9 Mirrina y Melita no están en casa.

10 El perro, mientras vigila la casa, ve una liebre


en el campo.
11 Argos se lanza sobre ella y corre monte arriba.

12 La liebre huye, sí, pero el perro ladra y la


persigue.

33
13 ὁ Φίλιππος τὸν κύνα οὐκέτι ὁρᾷ. διὰ τοῦτο εἰς
ἄκρον τὸ ὄρον τρέχει.
14 τέλος δὲ ὁ παῖς ἀθυμεῖ· ὁ γὰρ κύων που ἐν
τοῖς ὄρεσίν ἐστιν.
15 ὁ πάππος βακτηρίαν λαμβάνει καὶ λέγει· «μὴ
ῥᾴθυμος ἴσθι, ὦ παῖ. ἄγε, σπεῦδε ἅμα ἐμοὶ εἰς
τὸ ὄρος »
16 ὁ Φίλιππος βοᾷ πρὸς τὸν κύνα· «ὦ κατάρατε
κύον, ἐπάνελθε. ὁ γὰρ λαγὼς ἄπεστιν ἤδη»
17 ὁ μὲν παῖς πρῶτος ἥκει εἰς τὴν ὁδόν, ὁ δὲ
πάππος καὶ ἄλλοι ἄνθρωποι ἀκολουθοῦσιν.
18 ἐν δὲ τούτῳ ἐν τῷ αὐλίῳ τὰ πρόβατα ψόφον
ποιεῖ· λύκος γὰρ πάρεστιν.
19 σπεύδουσιν οὖν πρὸς τὸ αὔλιον· γιγνώσκειν
γὰρ βούλονται τί πάσχει τὰ πρόβατα.
20 ὁ μὲν κύων ἥκει καὶ ἀγρίως ὑλακτεῖ καὶ ὁρμᾷ
ἐπὶ τὸν λύκον, ὁ δὲ λύκος ἀναστρέφει καὶ
ἀποφεύγει.
21 ὁ δὲ κύων τὸν λύκον ὀδὰξ λαμβάνει.
22 ἐν ᾧ ὁ κύων κατέχει τὸν λύκον, ὁ δὲ παῖς λίθῳ
βάλλει αὐτόν.
23 ἔπειτα μάχαιραν λαμβάνει καὶ τύπτει αὐτόν.

34
13 Filipo ya no ve al perro. Por eso, corre a la
cima del monte.
14 Finalmente Filipo se desanima. Pues, el perro
está en alguna parte en los montes.
15 el abuelo coge un bastón y dice: No seas vago,
niño. Venga, ven conmigo deprisa al monte.

16 Filipo grita al perro: Maldito perro, vuelve;


pues la libre ya no está.
17 El niño llega primero al camino, pero su
abuelo y otras personas van detrás.
18 Mientras en el redil las ovejas arman barullo,
pues hay un lobo.
19 Así pues, se apresuran al redil, ya que quieren
saber qué les pasa a las ovejas
20 El perro llega, ladra salvajemente y se lanza
contra el lobo, el lobo se gira y huye.

21 El perro sujeta al lobo con los dientes.


22 Mientras el perro retiene al lobo, el niño le
lanza una piedra.
23 Después coge un cuchillo y le golpea.

35
24 ὁ δὲ λύκος ἀσπαίρει καὶ πρὸς τὴν γῆν
καταπίπτει.
25 ἐνταῦθα ὁ πάππος ἥκει καὶ ὁρᾷ τὸν λύκον ἐπὶ
τῇ γῇ κείμενον.
26 ὁ οὖν πάππος μάλα θαυμάζει καὶ τῷ Φιλίππῳ
«εὖ γε, ὦ παῖ» φησὶν «ἀνδρεῖος εἶ»
27 καὶ πρὸς τὸν κύνα «σὺ δὲ, ὦ Ἄργε, κύων
ἀγαθὸς εἶ»
28 ἡ Μυρρίνη ἐν τῷ οἴκῳ ἀγνοεῖ τί ποιοῦσιν.
29 ἐπεὶ δὲ γιγνώσκει πάντα, θαυμάζει καὶ λέγει
«ἆρ᾿ ἀληθῆ λέγετε;»
30 ἐπεὶ ἡ Μυρρίνη λέγει ὅτι ὁ Φίλιππος
ἀπέκτονε τὸν λύκον, οἱ υἱοὶ μῦθον ἀκούειν
ἐπιθυμοῦσιν.
31 ἡ Μυρρίνη γιγνώσκειν βούλεται τίνα μῦθον
ἐπιθυμοῦσιν ἀκούειν οἱ υἱοί.
32 ὁ Φίλιππος βλέπει πρὸς τὴν Μυρρίνην καὶ
αὐτῇ λέγει· «ἤδη ἀκούειν ἐθέλομεν τὸν σὸν
μῦθον, ὦ μαμμία.»
33 περὶ δεινοῦ λύκου καὶ ἄλλου θηρίου ἐθέλει
ἀκούειν.
34 τὰ ἀνδρεῖα μειράκια μύθους ἀκούειν ἐπιθυμεῖ
περὶ ἀνδρείων ἀνθρώπων.

36
24 El lobo tiembla y cae al suelo.

25 Entonces llega el abuelo y ve al lobo yaciendo


en el suelo.
26 Así que el abuelo se asombra mucho y dice a
Filipo: ¡Bravo, niño! ¡Eres valiente!
27 y al perro: ¡Y tú,, Argo, eres un nuen perro.

28 En la casa Mirrine ignora qué hacen.


29 Y cuando se entera de todo, se asombra y dice:
¿Es que decís la verdad?.
30 Cuando Mirrine dice que Filipo ha matado al
lobo, los hijos desean escuchar un cuento.

31 Mirrine quiere saber qué cuento desean


escuchar sus hijos.
32 Filipo mira hacia Mirrine y le dice:
¡Queremos oír tu cuento ya, mamá!

33 Quiere oír sobre un lobo terrible y otra fiera.

34 Los muchachos valientes quieren escuchar


cuentos sobre hombres valientes.

37
35 ἐν ᾧ ἡ μήτηρ λέγει, ἐξαίφνης ὁ παῖς «σίγα, ὦ
μῆτερ, ἄκουε ὡς θορυβοῦσιν ὁ δοῦλος καὶ ὁ
ἡμέτερος κύων».
36 ὁ μὲν ὑμέτερος κύων βούλεται δάκνειν με, εγὼ
δὲ μέγα βοῶ, ἐθέλω γὰρ παύειν αυτόν.
37 ὁ κύων οὐκέτι διώκει σε, ἀπέλαυνε αὐτόν.

38
35 Mientras la madre habla, de pronto el niño
dice: ¡Calla, madre! ¡Escucha cómo alborotan
el esclavo y nuestro perro!
36 Vuestro perro quiere morderme, pero yo grito
fuerte, pues quiero que pare.
37 El perro ya no te persigue, llévatelo.

39
6

1 Κρήτη νῆσός ἐστιν. Μίνως αὐτῆς βασιλεύς


ἐστίν.
2 ἐν τῷ τῆς Κρήτης λαβυρίνθῳ οἰκεῖ ὁ
Μινώταυρος, θηρίον δεινόν.
3 ὁ Μινώταυρος ταῦρός ἐστιν, ἀλλ᾿ οὐχ ὅλος·
τὸ γὰρ ἥμισυ ἄνθρωπός ἐστιν.
4 ὁ Αἰγεὺς βασιλεύει ἐν ταῖς Ἀθήναις.
5 ὁ Μίνως τὸν Αἰγέα παρέχειν βούλεται ἑπτὰ
νεανίας καὶ ἑπτὰ παρθένους.
6 ὁ Αἰγεὺς τῷ Μινωταύρῳ πέμπει τοὺς νεανίας
καὶ τὰς παρθένους κατ᾿ ἔτος.
7 ὁ Θησεὺς, ἐπεὶ ἡβᾷ, εἰς Κρήτην ἰέναι
βούλεται.
8 ὁ νεανίας βούλεται τὸν Μινώταυρον οὐκέτι
τοὺς ἑταίρους ἐσθίειν.
9 βούλεται οὖν βοηθεῖν αὐτοῖς.
10 τῷ οὖν Αἰγεῖ λέγει· ὦ πάππα φίλε, βούλομαι
πλεῖν πρὸς τὴν Κρήτην.
11 οἰκτίρω γὰρ τοὺς ἑταίρους.

40
6

1 Creta es una isla. Su rey es Minos.

2 En el laberinto de Creta vive el Minotauro,


una bestia terrible.
3 El Minotauro es un toro, pero no completo,
pues la mitad es hombre.
4 Egeo reina en Atenas.
5 Minos quiere que Egeo suministre siete
muchachos y siete muchachas.
6 Egeo envía cada año al Minotauro a los
muchachos y las muchachas.
7 Teseo, cuando se hace mayor, quiere ir a
Atenas.
8 El joven quiere que el Minotauro no coma
más a sus compañeros.
9 Pues quiere ayudarles.
10 Así pues, dice a Egeo: Querido papá, quiero
viajar a Creta.
11 Pues me dan pena mis compañeros.

41
12 ὁ Αἰγεὺς μάλιστα φοβεῖται.
13 τέλος δὲ πέμπει τὸν υἱὸν, αὐτῷ δὲ γὰρ
πείθεται.
14 ἀλλὰ ἐπεὶ πρῶτον ὁ Θησεὺς ἀφικνεῖται εἰς
Κρήτην καὶ ἐκβαίνει ἐκ τῆς νεώς, ὁ βασιλεὺς
καὶ ἡ βασίλεια αὐτὸν δέχονται.
15 οἱ δοῦλοι ἄγουσι τὸν Θησέα εἰς τὴν Μίνωος
πόλιν καὶ ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ φυλάττουσιν.
16 τὴν τοῦ Μίνωος πόλιν ὀνομάζουσι Κνωσσόν.
17 ἡ δ᾿ Ἀριάδνη, ἐπεὶ ὁρᾷ τὸν νεανίαν, ἐρᾷ αὐτοῦ
καὶ βούλεται σῴζειν αὐτόν.
18 ὅτε νὺξ γίγνεται, ἡ Ἀριάδνη τῷ Θησεῖ
παρέχει τὸ λίνον καὶ τὸ ξίφος.
19 ἔπειτα πρὸς τῆν ναῦν ἀπέρχεται.
20 ἤδη νὺξ γίγνεται καὶ ὁ Θησεὺς τὴν ἡμέραν
μένει.
21 «ὦ μαμμία, εἰπέ μοι· τί ἔπειτα γίγνεται τῷ
Θησεῖ;».
22 ὁ ἥλιος μάλα φλέγει, ἤδη γὰρ μεσημβρία
ἐστίν.
23 ὁ δεσπότης μέγα βοᾷ, οὐδ᾿ ἐᾷ λέγειν τὴν μὲν
Μυρρίνην, τὸν δὲ πάππον καθεύδειν.

42
12 Egeo tiene mucho miedo.
13 Finalmente envía a su hijo, pues le obedece.

14 Pero tan pronto como Teseo llega a Creta y


sale de la nave, el rey y la reina lo reciben.

15 Los esclavos llevan a Teseo a la ciudad de


Minos y lo vigilan en la cárcel.
16 Llaman a la ciudad de Minos Cnoso.
17 Ariadna, cuando ver al muchacho, se enamora
de él y quiere salvarlo.
18 Cuando se hace de noche, Ariadna suministra
a Teseo el hilo y la espada.
19 Después marcha a la nave.
20 Ya se hace de noche y Teseo espera el día.

21 Mamá, dime ¿Qué le pasa después a Teseo?

22 El sol calienta mucho, pues ya mediodía.

23 El amo grita fuerte y no deja hablar a Mirrine


ni dormir al abuelo.

43
24 ὁ πάππος οἴκοι καθεύδει, οὐδ᾿ εγείρεται.
25 ὁ ∆ικαιόπολις βοᾷ· «ὦ δοῦλοι, ἀργοί ἐστε ουδ᾿
ἐργάζεσθαι ἐθέλετε».
26 «οὐ γὰρ ἀγνοῶ τὸν ὑμέτερον τρόπον.».
27 ὁ δοῦλος ἕπεται τῷ δεσπότῃ πρὸς τὸν ἀγρόν.
28 «σίγα, ᾧ παππία· καὶ ὑμεῖς δοῦλοι, μὴ ἀργοὶ
ἔστε μηδὲ ἀεὶ ἡσυχάζετε.».
29 «ἆρ᾿ εἶπες τῷ πατρὶ τὰ περὶ τοῦ λύκου, ὦ
μῆτερ;».
30 «οὐδαμῶς, ὦ παῖ».
31 τῇ ὑστεραίᾳ ἔρχεται ὁ Μίνως καὶ ἄγει τὸν
Θησέα εἰς τὸν λαβύρινθον.
32 οἱ δοῦλοι ἀνοίγουσι τὰς πύλας τὰς τοῦ
λαβυρίνθου καὶ εἰσέρχονται.
33 ὁ Θησεὺς εἰσέρχεται· ἔπειτα δὲ οἱ δοῦλοι
κλείουσι τὰς πύλας καὶ ἀπέρχονται.
34 ἐν δὲ τῷ λαβυρίνθῳ πολὺς σκότος ἐστίν.
35 ὁ Θησεὺς τοῖς ἑταίροις ἡγεῖται.
36 ἐν μὲν τῇ δεξιᾷ ἔχει τὸ ξύφος. ἐν δὲ τῇ
ἀριστερᾷ τὸν λίνον.

44
24 El abuelo duerme en casa y no se levanta.
25 Diceópolis grita: ¡Esclavos, sois vagos y no
queréis trabajar!
26 Pues no ignoro vuestro carácter.
27 el esclavo sigue al amo hacia al campo.
28 ¡Calla, papá! ¡Y vosotros, esclavos, no seáis
vagos ni descanséis siempre!
29 ¿Es que has dicho a padre lo del lobo, madre?

30 En absoluto, hijo.
31 al día siguiente viene Minos y lleva a Teseo al
laberinto.
32 Los esclavos abren los portones del laberinto
y entran.
33 Teseo entra; después los esclavos cierran los
portones y marchan.
34 En el laberinto hay mucha oscuridad.
35 Teseo guía a sus compañeros.
36 El la derecha tiene la espada y en la izquierda,
el hilo.

45
37 μακρὰν ὁδὸν πορεύονται, ἀλλ᾿ ἐξαίφνης
ὀσφραίνονται τὸ πνεῦμα τὸ τοῦ Μινοταύρου
καὶ τὸν ψόφον τὸν τῶν ποδῶν ἀκούουσιν.
38 οἱ οὖν ἑταῖροι τρέπονται καὶ αὐτὸν ὁρῶσιν.
39 τὸ θηρίον βρυχᾶται.
40 οἱ οὖν ἑταῖροι ἀκούουσιν αὐτοῦ καὶ δεινῶς
φοβοῦνται.
41 ὁ Θησεὺς ὁρμᾶται ἐπὶ τὸ θηρίον.
42 τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ λαμβάνεται, ἔπειτα δὲ τὸ
στῆθος τύπτει καὶ τὸ θηρίον ἀποκτείνει.
43 τὸ δὲ δεινῶς κλάζει καὶ πρὸς τὴν γῆν
καταπίπτει.
44 οἱ ἑταῖροι τὸν Θησέα μάλιστα τιμῶσιν.
45 ἐν ταῖς πύλαις μοχλός ἐστιν.
46 οἱ ἑταῖροι τὸν μοχλὸν διακόπτουσιν.
47 οὕτως ἡ Μυρρίνη περαίνει τὸν μῦθον.

46
37 recorren mucho camino, pero de pronto
huelen la respiración del Minotauro y oyen el
ruido de sus pies.
38 Así pues, los compañeros se giran y lo ven.
39 La bestia muge.
40 Así pues los compañeros lo oyen y se asustan
mucho.
41 Teseo se lanza sobre la bestia.
42 Le sujeta de la cabeza, después golpea el pecho
y mata a la bestia.
43 Ella brama horriblemente y cae al suelo.

44 Los compañeros honran muchísimo a Teseo.


45 En los portones hay una tranca.
46 Los compañeros cortan la tranca.
47 Así termina Mirrine el cuento.

47
7

1 ὁ Φίλιππος τῇ Μελίττῃ λέγει ἄλλον τινὰ


μῦθον περὶ πολυτρόπου ἀνθρώπου Ὀδυσσέως
ὀνόματι.
2 ὁ δὲ μετὰ τοῦ Ἀγαμέμνονος αἱρεῖ τὴν Τροίαν.
3 ἔπειτα δὲ, ἐν ᾧ πρὸς τὰς οἰκίας πλέουσιν, εἰς
πολλοὺς κινδύνους εμπίπτει.
4 μέγιστα θηρία ὁρᾷ καῖ δεινοῖς χειμῶσιν
ἐντυγχάνει.
5 τέλος δὲ ἐκ τῶν νεῶν ἐκβαίνουσί ποτε εἰς τὸ
αἰγιαλὸν νήσου τινός.
6 ἐκεῖ οὖν μέγιστον κίδυνον ὑπέχουσιν.
7 πολλαὶ γὰρ αἶγες καὶ πολλὰ πρόβατά εἰσιν ἐν
τῷ νήσῳ.
8 ὁ οὖν Ὀδυσσεὺς ἀκούει φθόγγον αὐτῶν καὶ
ἐγγὺς ὁρᾷ καπνόν.
9 ὁ δὲ Ὀδυσσεὺς μετὰ δώδεκα ἑταίρων
γιγνώσκειν βούλεται τίνες εἰσίν ἐν τῇ γῇ.
10 ἐν ἄντρῳ πολλὰ πρόβατα καὶ αἶγας εὑρίσκει,
ἀλλ᾿ οὐδένα ἄνθρωπον ὁρᾷ.

48
7

1 Filipo cuenta a Melita otro cuento sobre un


hombre astuto de nombre Odiseo.

2 Él toma Troya con Agamenón.


3 Después, cuando navegan a sus hogares, cae
en muchos peligros.
4 Ve fieras enormes y se topa con tormenta
terrible.
5 Finalmente, una vez salen de las naves a la
playa de cierta isla.
6 Así pues, allí afrontan un peligro enorme.
7 Pues hay muchas ovejas y muchas cabras en la
isla.
8 Así pues, Odiseo oye un ruido de ellas y ve
humo cerca.
9 Odiseo quiere saber con doce compañeros
quiénes hay en la isla.
10 En una cueva encuentra muchas ovejas y
cabras, pero no ve a nadie.

49
11 οἱ δ᾿ ἑταῖροι βούλονται πρόβατα καὶ αἶγας εἰς
τὴν ναῦν εἰσελαύνειν καὶ ὡς τάχιστα
ἀποπλεῖν.
12 ἀλλ᾿ ὁ Ὀδυσσεὺς κελεύει αὐτοὺς μένειν ἔνδον.
13 ἡ Μυρρίνη τῷ παιδί· «ποῖ τρέχεις; ποῦ ἐστιν
ὁ κύων;»
14 Αὐτῇ ὁ Φίλιππος· «πρόβατόν τι καταφεύγει
πρὸς τὸν πύργον.»
15 τὸ πρόβατον ἐν τῷ σκότω κρύπτει ἑαυτό.
16 «ποῦ εἰσιν οἱ λαμπάδες; ἐκεὶ γὰρ σκότος
ἐστιν.»
17 «Ζήτε αὐτὰς ἐπὶ τοῖς δέρμασιν.»
18 ὁ δὲ παῖς εὑρίσκει τὴν λαμπάδα_καὶ ἐπ᾿ αὐτῇ
πῦρ καίει.
19 ὁ παῖς τῷ φωτὶ τῷ τῆς λαμπάδος ὁρᾷ τὸ
πρόβατον καὶ αὐτὸ εἰς τὸ αὔλιον εἰσφέρει.
20 τὸ πρόβατον βληχᾶται.
21 εἰς τὸ ἄντρον ὁ Κύκλωψ εἰσέρχεται, γίγας
μέγιστος καὶ δεινός.
22 οἱ ἄνθρωποι τοῖς ὀφθαλμοῖς ὁρῶσιν.
23 τῷ Κύκλοπι ἐν τῷ μετώπῳ ἐστὶν εἷς
ὀφθαλμός.

50
11 Los compañeros quieren conducir ovejas y
cabras a la nave y zarpar cuanto antes.

12 Pero Odiseo le ordena permanecer dentro.


13 Mirrina al niño: ¿A dónde corres? ¿Dónde está
el perro?
14 Filipo a ella: Una oveja huye a refugiarse en la
torre.
15 La oveja se esconde en la oscuridad.
16 ¿Dónde están las lámparas? Pues allí está
oscuro.
17 Búscalas sobre las pieles.
18 El niño encuentra la lámpara y enciende fuego
en ella.
19 El niño ve la oveja con el fuego de la lámpara
y lo lleva al redil.
20 La oveja bala.
21 El cíclope entra en la cueva, un gigante
enorme y terrible.
22 Los hombres ven con los ojos.
23 El cíclope tiene un ojo en la frente.

51
24 ὁ οὖν Κύκλωψ φοβερός ἐστιν.
25 οἱ Ἀχαιοὶ εἰς τὸν τοῦ ἄντρου μυχὸν
καταφεύγουσιν.
26 ὁ Κύκλωψ τὰ ποίμνια εἰσελαύνει εἰς τὸ
ἄντρον.
27 ἔπειτα δὲ μέγιστον λίθον εἰς τὴν τοῦ ἄντρου
εἴσοδον εἰσβάλλει.
28 ὁ γίγας οὐδὲν ἀποκρίνεται τῷ Ὀδυσσεῖ.
29 δύο τῶν ξένων ἁρπάζει καὶ πρὸς τὴν γῆν
κόπτει.
30 οἱ ἐγκέφαλοι ἐκ τῶν κεφαλῶν ἐκρεῖ καὶ τῆν
γῆν δεύει.
31 ἡ Μέλιττα γιγνώσκειν βούλεται πῶς ὁ
Ὀδυσσεὺς σῴζει ἑαυτὸν καὶ τοὺς ἑταίρους.
32 ὁ Ὀδυσσεὺς, ἄνθρωπος πολύμητις καὶ σοφός,
παρέχει τῷ γίγαντι τὸν οἶνον.
33 ὁ δὲ δι᾿ ὀλίγου μεθύει καὶ_καθεύδει.
34 ὁ Ὀδυσσεὺς ῥόπαλον μέγιστον εὑρίσκει, καὶ
ἐν τῷ πυρὶ θερμαίνει καὶ ἐλαύνει εἰς τὸν τοῦ
Κύκλωπος ὀφθαλμόν.
35 ὁ γίγας εὐθὺς ἀναπηδᾷ καὶ δεινῶς κλάζει.

52
24 Así pues, el cíclope es terrible.
25 Los aqueos se refugian en el interior de la
cueva.
26 El cíclope conduce los rebaños al interior de la
cueva.
27 Después coloca una piedra enorme en la
entrada de la cueva.
28 El gigante no contesta nada a Odiseo.
29 Coge a dos extranjeros y los golpea contra el
suelo.
30 Los cerebros fluyen de las cabezas y empapan
el suelo.
31 Melita quiere saber como se salva Odiseo a si
mismo y a sus compañeros.
32 Odiseo, un hombre de recursos y astuto,
entrega el vino al gigante.
33 Y él al poco se emborracha y se duerme.
34 Odiseo encuentra un palo enorme y lo calienta
en el fuego y lo introduce en el ojo del cíclope.

35 El gigante salta inmediatamente y grita


horriblemente.

53
36 οὐκέτι ὁρᾷ, τυφλὸς γάρ ἐστιν.
37 ἡ Μέλιττα γιγνώσκειν βούλεται τί μετά
ταῦτα γίγνεται.
38 ἆρα οἱ Ἀχαιοὶ εἰς τὴν ἑαυτῶν πατρίδα
ἀφικνοῦνται;
39 ὁ Ποσειδῶν, ὁ τῆς θαλάττης θεός, οὐκ ἐᾷ
αὐτοὺς εἰς τὴν πατρίδα ἀφικνεῖσθαι.
40 εχθρὸς γὰρ αὐτοῖς ἐστιν.
41 τῷ Ὀδυσσεῖ οὐ δυνατόν ἐστιν σῴζειν εἰς
λιμένα τοὺς ἑταίρους.
42 πρῶτον μὲν οἱ Ἀχαιοὶ σῶοι ἀποφεύγουσιν
ἀπὸ τῶν τοῦ Κύκλοπος λίθων, ἔπειτα δὲ εἰς
τὴν τῶν ἀνέμων νῆσον ἀφικνοῦνται.
43 ὁ δὲ Αἴολος τῷ Ὀδυσσεῖ ἀσκὸν παρέχει.
44 ἔνδον οἱ ἄνεμοί εἰσιν.
45 ἀποπλέουσιν οὖν, ἀλλ᾿ ἀεὶ εὐδία ἐστίν, οὐδὲ
δυνατόν ἐστι πλεῖν.
46 ἐν ᾧ καθεύδει ὁ ἡγεμών, τῶν ἑταίρων τις
λέγει·
47 ἐν τῷ ἀσκῷ δήπου θησαυρός ἐστιν.
48 οἱ ἄνεμοι μέγαν χειμῶνα ποιοῦσιν καὶ πολλοὶ
τῶν ἑταίρων ἀποθνήσκουσιν.

54
36 Ya no ve, pues está ciego.
37 Melita quiere saber qué pasa después.

38 ¿Es que los aqueos llegan a su patria?

39 Posidón, el dios del mar, no les deja llegar a su


patria.
40 Pues es su enemigo.
41 A Odiseo no le es posible llevar a puerto sanos
y salvos a sus compañeros.
42 Primero los aqueos huyen sanos y salvos de las
piedras del cíclope, después llegan a la isla de
los vientos.
43 Eolo da a Odiseo un odre.
44 Dentro están los vientos.
45 Así pues, se hacen a la mar pero siempre hay
calma y no es posible navegar.
46 Mientras el general duerme, uno de los
compañeros dice:
47 En el odre hay un tesoro, sin duda.
48 Los vientos producen una gran tempestad y
muchos compañeros mueren.

55
49 οἱ ἑταῖροι οὐκ ἐθέλουσι σοφρονεῖν·
50 τὰς γὰρ τοῦ Ἡλίου βοῦς σφάττουσι καὶ
κατεσθίουσιν.
51 οἱ μὲν οὖν ἑταῖροι πάντες ἄφρονές εἰσιν, ὁ δ᾿
Ὀδυσσεὺς σώφρων ἐστίν, καὶ τὰς βοῦς οὐ
κατεσθίει.
52 ὁ Οδυσσεὺς μόνος σῴζεται.

56
49 Los compañeros no quieren ser prudentes.
50 Pues degollan y devoran las vacas del Sol.

51 Así pues, todos los compañeros son


imprudentes, pero Odiseo es prudente y no
devora las vacas.
52 Sólo se salva Odiseo.

57
8

1 ἐπεὶ ἑσπέρα γίγνεται, ὁ ∆ικαιόπολις εἰς τὴν


αὐλὴν εἰσέρχεται.
2 εὑρίσκει ἐκεὶ τὴν τὲ γυναῖκα καὶ τὴν
Μέλιτταν.
3 αἱ δὲ διαλέγονται ἀλλήλαις περὶ τῆς ἑορτῆς,
ἐν ᾧ πέπλον ὑφαίνουσιν.
4 ἐπεὶ τὸν ἄνδρα ὁρᾷ, ἡ γυνὴ οὐκέτι τὸν πέπλον
ὑφαίνει, ἀλλὰ τῷ ἀνδρὶ ἐξηγεῖται ὅπως ὁ υἱὸς
τὸν λύκον ἀπέκτονεν.
5 ὁ πατὴρ τὸν λυκοκτόνον τιμᾶν βούλεται.
6 ἡ γυνὴ λέγει· «ὁ Φίλιππος τὴν ἑορτὴν θεᾶσθαι
βούλεται, διότι οἱ Ἀθηναῖοι τοὺς χοροὺς καὶ
τοὺς ἀγῶνας ποιοῦνται.»
7 «ὦ ἄνερ, ἆρ᾿ οὐκ ἐθέλεις ἐκεῖσε ἡμᾶς ἄγειν;»
8 ὁ δὲ ἀποκρίνεται· «ἀλλὰ ἀδύνατόν ἐστι, ὦ
γύναι· εἰ γὰρ παυόμεθα ἐργαζόμενοι, τὸν
λιμὸν μέλλομεν πάσχειν.»
9 «ἀφνειοὶ γὰρ οὐκ ἐσμέν.»
10 τῷ ἔργῳ οἱ ἄνδρες, λέγει ὁ ποιητής, γίγνονται
πολύμηλοι.

58
8

1 Cuando cae la tarde, Diceópolis vuelve al


patio.
2 Encuentra allí a su mujer y a Melita.

3 Estas conversan entre ellas sobre la fiesta,


mientras tejen un manto.
4 Cuando ve a su marido, la mujer ya no teje el
manto, sino que explica a su marido cómo ha
matado el hijo al lobo.
5 El padre quiere honrar al mata lobos.
6 La mujer dice: «Filipo quiere ver la fiesta,
porque los atenienses organizan los bailes y las
competiciones».
7 «Marido ¿Quieres llevarnos allí?».
8 Él contesta: «pero es imposible, mujer. Pues si
dejamos de trabajar, vamos a pasar hambre.».
9 «Pues no somos ricos».
10 Con el trabajo los hombres, dice el poeta, se
hacen ricos en ganado.

59
11 «ἔστω οὖν ὥσπερ βούλεσθαι, ἀλλὰ τοῦ
ἡμετέρου κακοῦ αἴτιος ἔγωγε οὔκ εἰμι».
12 ἡ γεωργία τοὺς ἀνθρώπους ἰσχυροὺς ποιεῖ·
αὐτοῖς γὰρ ἰσχὺν παρέχει.
13 ἡ γεωργία ἀνδρίζει καὶ γυμνάζει τοὺς
ἀνθρώπους· οἱ δὲ γὰρ ἅμα τῇ ἡμέρᾳ
ἐγείρονται.
14 ὁ μὲν οὖν ∆ικαιόπολις καθεύδει
κατακλινόμενος ἐπί τινος στιβάδος δερμάτων
τε καὶ φύλλων.
15 Μέλλουσιν αὔριον πορεύεσθαι εἰς τὸ ἄστυ.
16 ὁ δὲ Φίλιππος εἰς τὸ θέατρον σπανίως
πορεύεται· ἀεὶ γὰρ ἐν τῷ κλήρῳ μένει καὶ τῶν
ἀμπέλων ἐπιμελείται.
17 ἐν τῷ θεάτρῳ αἱ γυναῖκες ἀεὶ ἑαυτὰς
κατασκοποῦνται, καὶ ἐπισκοποῦσι εἴ τις
ἄλλος αὐτὰς θεᾶται.
18 θεῶμενοι τοὺς ἀγῶνας καὶ τοὺς χοροὺς οἱ
πολῖται τὸν ∆ιόνυσον τιμῶσιν.
19 ὁ οὖν ὕπνος τὸν Φίλιππον λαμβάνει· ὁ παῖς
καθεύδει.
20 ὁ Ἱππίας γιγνώσκειν βούλεται τι πράττει ὁ
Φίλιππος.

60
11 «Sea como queréis, pero yo no tengo la culpa
de nuestra desgracia».
12 La agricultura fortalece a los hombres; pues les
da fuerza.
13 La agricultura viriliza y ejercita a los hombres;
pues estos se levantan con el día.

14 Así pues Diceópolis duerme echado en un


diván de pieles y hojas.

15 Van a marchar mañana a la cuidad.


16 Filipo va raramente al teatro, pues siempre se
queda en la granja y se ocupa de las vides.

17 En el teatro las mujeres cuidan su aspecto y


comprueban si algún otro las observa.

18 Viendo las competiciones y los bailes, los


ciudadanos honran a Dioniso.
19 Así pues el sueño se apodera de Filipo; el niño
se duerme.
20 Hipias quiere saber qué hace Filipo.

61
21 ὁ θεὸς τῷ παιδὶ λέγει ὅτι ἀτιμάζει τοὺς μὴ
ἐργαζομένους.
22 ὁ πατὴρ τῶ παιδὶ φοβουμένῳ· «θάρρει, ὦ παῖ,
μὴ φοβοῦ· νῦν δὲ ἡσύχαζε καὶ κάθευδε.».
23 ἐν τῇ αὐλῇ βωμός ἐστιν· ἐκεῖ οὖν ὁ
∆ικαόπολις τῳ ∆ιὶ σπονδὴν ποιεῖται.
24 ὁ Ζεὺς πατὴρ τῶν θεῶν τε καὶ τῶν ἀνθρώπων
ἐστίν.
25 τὸν δία εὔχεται ὁ ∆ικαιόπολις σῴζειν πάντας.
26 ἔπειτα δὲ ὁ πάππος ἐπὶ τὸν ἡμίονα ἀναβαίνει
καὶ πρὸς τὴν πόλιν ὁρμῶνται.
27 ἐπεὶ εἰς ἄκρον τὸ ὄρος ἀφικνοῦνται, κάτω τὸν
Παρθενῶνα ὁρῶσιν.
28 ὅτε δὲ εἰς τὴν πόλιν εἰσέρχεται, τὸν ἡμίονον
δένδρῳ προσάπτουσιν, καὶ ὀλίγον χρόνον
ἀναπαύονται.
29 ἡ Μυρρίνη, φοβουμένη ὑπὲρ τῆς παιδός,
λαμβάνεται τῆς χειρὸς αὐτῆς.
30 πολύς ἐστιν ὁ ὅμιλος ἐν ταῖς ὁδοῖς.
31 ὁ πάππος ἐρείδεται ἐπὶ τῇ βακτηρίᾳ.
32 ὁ Πολέμαρχος οὐ πλούσιός ἐστιν, ἀλλ᾿
ἀγαθός.

62
21 El dios dice al niño que deshonra a los que no
trabajan.
22 El padre al niño asustado: «¡Ánimo, niño, no
temas! Ahora descansa y duerme. ».
23 En el patio hay un altar. Así pues allí
Diceópolis hace una libación a Zeus.
24 Zeus es el padre de los dioses y de los
hombres.
25 A Zeus suplica Diceópolis que salve a todos.
26 Después el abuelo monta en el asno y se
ponen en marcha hacia la ciudad.
27 Cuando llegan a lo alto del monte, ven abajo
el Partenón.
28 Cuando entra en la ciudad, atan el asno a un
árbol y descansan un poco.

29 Mirrine, asustada pro la niña, la coge de la


mano.
30 Hay mucha gente en los caminos.
31 El abuelo se apoya en el bastón.
32 Polemarco no es rico, pero es bueno.

63
33 αὐτῷ γὰρ χρυσὸς μὲν οὐκ ἔστιν, πολλοὶ δὲ
παῖδες.
34 πολλάκις γὰρ παιδοποιεῖ.
35 τῷ ἀγαθῷ ἀνδρὶ πᾶς ὁ κόσμος πατρίς ἐστιν.

36 ὁ φίλος μόλις γνωρίζει τὸν ∆ικαιόπολιν οὕτω


σπανίως εἰς τὸ ἄστυ πορευόμενον.
37 οὐ σχολὴ ἐστι τῷ ∆ικαιοπόλιδι ἀεὶ ἐν τῷ
ἀγρῷ ἐργαζομένῳ.
38 ὁ μὲν πρῶτος τῶν παίδων ἤδη νεανίας ἐστίν, ὁ
δὲ δεύτερος μειράκιον.
39 οἱ νεανίαι ἐν τῇ Ἀκροπόλει διατρίβουσιν,
μένοντες τὴν ἑορτήν.
40 ὁ ∆ικαιόπολις ἀγνοεῖ πόσους παῖδας ἔχει ὁ
Κτήσιππος.
41 τῷ μὲν πρώτῳ τῶν τοῦ Πολεμάρχου παίδων
ἐστὶ Νικόβουλος ὄνομα, τῷ δὲ δευτέρῳ
Ἱέρων, τῷ δὲ τρίτῳ Μελάνιππος, τῷ δὲ
τετάρτῳ Φιλότιμος, τῷ δὲ πέμπτῳ ∆ιαγόρας.
42 οἵ τε ἄνθρωποι καὶ τὰ θηρία τὰ ἑαυτῶν τέκνα
φιλοῦσιν.
43 αἱ μητέρες τὰ τέκνα οὐ μόνον τίκτουσιν, ἀλλὰ
καὶ τρέφουσιν.

64
33 Pues no tiene oro, pero sí muchos hijos.

34 Pues engendra hijos muchas veces.


35 Para el hombre bueno todo el mundo es su
patria.
36 El amigo apenas reconoce a Diceópolis, que
viene tan raramente a la ciudad.
37 Diceópolis no tiene tiempo, al trabajar
siempre en el campo.
38 El primer hijo ya es adolescente, es segundo es
un muchacho.
39 Los chicos pasan el tiempo en la Acrópolis
esperando la procesión.
40 Diceópolis no sabe cuántos hijos tiene Ctisipo.

41 El nombre del primer hijo de Polemarco es


Nicóbulos; el del segundo, Hierón; el del
tercero, Melanipo; el del cuarto, Filótimo; el
del quinto, Diágoras.
42 Los hombres y las bestias aman a sus hijos.

43 Las madres no sólo paren a sus hijos, sino que


también los alimentan.

65
44 τὰ δὲ τέκνα τῶν μητέρων σπανίως
ὑπακούουσιν.
45 ἡ Μέλιττα σιγᾷ· κορῃ γὰρ ἡ σιγὴ μέγιστον
κόσμον φέρει.
46 «Καιρὸς ἐπανιέναι ἤδη ἐστίν. εἰς αὖθις, ὦ
φίλε».

66
44 Los hijos raramente escuchan a sus madres.

45 Melita calla, pues para una chica el silencio


conlleva el mayor adorno.
46 «Ya es hora de marchar. Hasta pronto,
amigo».

67
9

1 ὅτε εἰς τὴν πόλιν ἀφικνοῦνται, ἐν στοᾷ τινι


καθιζόμενοι ἀναπαύονται.
2 ἀλλαντοπώλης τις προσχωρεῖ διὰ τοὺ ὁμίλου,
ὀθιζόμενος καὶ βοῶν τὰ ὤνια.

3 οἱ παῖδες μάλα πεινοῦσιν.


4 ὁ οὖν πατὴρ προσχωρεῖ τῷ ἀλλαντοπώλῃ καὶ
ὠνεῖται τοὺς ἀλλᾶντας.
5 οἱ παῖδες ἐσθίουσι τοὺς ἀλλᾶντας καὶ πίνουσι
τὸν οἶνον.
6 οἱ παῖδες τὰ προπύλαια διαπερῶντες τὸν
Παρθενῶνα ὁρῶσι, τὸ τῆς Ἀθηνᾶς ἱερόν.
7 ἐναντίαν ὁρῶσι τὴν τῆς Ἀθηνᾶς εἰκόνα,
μεγίστην οὖσαν.
8 ἡ εἰκὼν φέρει τὸ δόρυ τῇ δεξιᾷ· ἐνόπλιος γάρ
ἐστιν.
9 ὁ πατὴρ ἡγούμενος πόρρω τοῖς παισὶν
εἰσέρχεται εἰς τὸ ἱερόν, κάλλιστον ὄν.
10 οἱ παῖδες θαυμάζουσι πάντα τὰ ἀγάλματα ἃ τὸ
ἱερὸν κοσμεῖ.

68
9

1 Cuando llegan a la ciudad, descansan sentados


en un pórtico.
2 Un vendedor de embutidos avanza entre la
multitud, empujando y voceando sus
mercancías.
3 Los niños tienen muchísima hambre.
4 Así pues, el padre se dirige al vendedor y
compra los embutidos.
5 Los niños comen los embutidos y beben el
vino.
6 Al cruzar los Propíleos ven los niños el
Partenón, el templo de Atenea.
7 En frente ven la figura de Atenea, que es
enorme.
8 La figura lleva la lanza en su derecha, pues está
armada.
9 El padre, guiando por delante a los niños, entra
al templa, que es muy bello.
10 Los niños admiran todas las estatuas que
adornan el templo.

69
11 ἁπάντα σκοτεινά ἐστιν· πολὺς γὰρ σκότος
εἴσω ἐστιν.
12 ἀλλ᾿ ἐν τῷ σκότῳ λάμπεται χρυσῷ ἡ τῆς θεᾶς
εἰκών.
13 οἱ δὲ παῖδες ἐν μὲν τῇ δεξιᾷ αὐτῆς Νίκην
ὁρῶσιν, ἐν δὲ τῇ ἀριστερᾷ τὴν ἀσπίδα.
14 ὁ οὖν Φίλιππος ἀνέχων τὰς χεῖρας εὔχεται τῇ
θεᾷ Παρθένῳ, ∆ιὸς παιδί, πολιούχῳ.

15 οἱ παῖδες ἐπανέρχονται πρὸς τοὺς τεκόντας,


εν ᾧ πάντες συλλέγονται βουλόμενοι ἰέναι εἰς
τὸ τέμενος.
16 ὁ πάππος ὀργίλως ἔχει, καὶ βούλεται θεᾶσθαι
τὴν πομπήν.
17 ἡ πομπὴ προβαίνει.
18 ὁ δὲ κῆρυξ προσχωρῶν κελεύει τὸν ὅμιλον
ἐκποδὼν γίγνεσθαι.
19 προσχωροῦσι παρθένοι κάλλισται κανᾶ
φέρουσαι πλήρη βοτρύων.
20 ἕπονται δ᾿ οὐ μόνον πολῖται, ἀλλὰ καὶ
μέτοικοι φέροντες σκάφια.
21 ἀκολουθοῦσι δὲ ἄριστοι νεανία, καὶ οἱ
ὑπηρέται ἄγοντες τὰ ἱερεῖα.

70
11 Todo está oscuro; pues dentro está muy
oscuro.
12 Pero en la oscuridad la imagen de la diosa
reluce por el oro.
13 Los niños ven una Victoria en su mano derecha
y el escudo en la derecha.
14 Así pues Filipo, levantando las manos, reza a la
diosa virgen, hija de Zeus, protectora de la
ciudad.
15 Los niños vuelven a donde sus progenitores,
mientras todos se reúnen con intención de ir al
jardín sagrado.
16 El abuelo está furioso y quiere contemplar la
procesión.
17 La procesión avanza.
18 El heraldo, avanzando, ordena a la multitud
apartarse.
19 Avanzan una muchachas bellísimas con cestos
repletos de racimos de uvas.
20 Siguen no sólo ciudadanos, sino también
metecos con cestos.
21 Vienen detrás unos muchachos excelentes y los
servidores con las víctimas.

71
22 οἱ ὑπηρέται τελευταῖοι βαδίζουσιν.
23 ὁ κῆρυξ κελεύει τὸν δῆμον σιγᾶν.
24 ὁ οὖν κῆρυξ κηρύττει· «σιγᾶτε, ὦ πολῖται.»

25 ὁ ἱερεὺς εὔχεται τῷ ∆ιονύσῳ· «Ὦ ἄναξ


∆ιόνυσε, δέχου τὴν θυσίαν καὶ αὔξανε τοὺς
τῶν ἀμπέλων βότρυας.»
26 ἐπεὶ ὁ ἱερεὺς βοῦν σφάττει, οἱ ὑπηρέται
ἕτοιμοι ὄντες τὸν βοῦν κατατέμνουσιν, καὶ
διαιροῦσι τοῖς πολίταις τὰ τοὺ ἱερείου κρέα.

27 οἱ παρόντες τέρπονται τῇ δαιτί, πολλοὶ δὲ ἤδη


μεθύοντες κωμάζουσιν.
28 ὁ πάππος βούλεται αὐτὸς κωμάζειν, ἀλλ᾿ ὁ
∆ικαιόπολις· «οὐκέτι νεανίας εἶ, ὦ πάππα,
ἀλλὰ γέρων· διὰ τοῦτο οὐ προσήκει σοι
κωμάζειν.»
29 ἐπεὶ ὅ τε ∆ικαιόπολις καὶ οἱ ἄλλοι εἰς τὰς
πύλας ἀφικνοῦνται, πάντες χαμαὶ
καθεύδουσιν.

72
22 Los servidores caminan en último lugar.
23 El heraldo ordena callar al pueblo.
24 Así pues el heraldo pregona: «¡Callad,
ciudadanos!».
25 El sacerdote suplica a Dioniso: «Señor Dioniso,
¡acepta el sacrificio y aumenta los racimos de
las vides!»
26 Cuando el sacerdote degüella un buey, los
servidores, que están preparados, trocean el
buey y lo reparten a los ciudadanos la carne de
la víctima.
27 Los presentes disfrutan con el banquete y
muchos ya borrachos lo celebran.
28 El abuelo quiere celebrarlo también él, pero
Diceópolis (dice): «Ya no era un muchacho,
abuelo, sino un viejo. Por eso no te convienen
las celebraciones.»
29 Cuando Diceópolis y los demás llegan a las
puertas, todos duermen en el suelo.

73
10

1 ὁ ∆ικαιόπολις πρωΐ ἀφικνεῖται εἰς τὸ θέατρον.


2 τὸ θέατρον ἀνθρώπων μεστόν ἐστιν· τῷ οὖν
πάππῳ ἄνω ∆ικαιόπολις ἡγεῖται καὶ θρᾶνον
εὑρίσκει.
3 ὁ σαλπιγκτὴς τοὺς πολίτας εὐφημεῖν κελεύει.

4 ἐπεὶ ὁ σαλπιγκτὴς σαλπίζει πᾶς ὁ δῆμος


εὐφημεῖ.
5 πέντε χοροὶ παίδων χορεύουσιν ἐν τῇ
ὀρχήστρᾳ, τὰ τοῦ θεοῦ ἔργα ὑμνοῦντες.
6 πέντε δὲ ἄλλοι ἀνδρῶν χοροὶ ἀγωνίζονται,
πάντες μὲν καλῶς, εἶς δὲ ἄριστα.
7 ὁ νικῶν χορὸς στέφανον δέχεται.
8 τοὺς ἀγροίκους πολὺν χρόνον μένοντες 'ἐν τῇ
πόλει πόθος λαμβάνει τοῦ ἀγροίκου βίου.

9 ὁ ∆ικαιόπολις ἤδη μισεῖ τοὺς ἐν ἄστει


οὀκοῦντας, καὶ ποθεῖ τὸν κλῆρον.
10 οἱ πολῖται διαπράττειν τι βουλόμενοι πρὸς
ἄλλας πόλεις, ἄγγελον πέμπουσιν.

74
10

1 Diceópolis llega temprano al teatro.


2 El teatro está lleno de gente; así pues
Diceópolis guía al abuelo hacia arriba y
encuentra un asiento.
3 El trompetista ordena estar respetuosamente en
silencio a los ciudadanos.
4 Cuando el trompetista toca la trompeta todo el
pueblo calla respetuosamente.
5 Cinco coros de niños bailan en la orquesta,
cantando en sus himnos las obras del dios.
6 Otros cinco coros de hombres compiten, todos
muy bien sí, pero uno mucho mejor.
7 El coro vencedor recibe la corona.
8 El deseo de la vida rústica se apodera de los
campesinos, al permanecer tanto tiempo en la
ciudad.
9 Diceópolis ya odia a los que viven en la ciudad
y echa de menos la granja.
10 Cuando los ciudadanos quieren tramitar algo
en otras ciudades, envían un mensajero.

75
11 ὁ πολίτης ὁ ἀγαθὸς εὖ διοικεῖ τὴν ἑαυτοῦ
πόλιν καὶ τοὺς γονέας τιμᾷ.
12 ἀμέλει νῦν ἐν ταῖς πόλεσι σπανίως γίγνονται
καλοὶ καὶ ἀγαθοὶ ἄνδρες.
13 ἤδη ὥρα οἴκαδε εὐθὺς ἐπανιέναι ἐστίν, οὐδὲ
θεᾶσθαι ἔξεστι τὰς τραγῴδίας.
14 τοὺς γεωργοὺς δεῖ ἀφικνεῖσθαι εἰς τὴν οἰκίαν
πρὸ τῆς νυκτός.
15 ὁ μὲν γὰρ Ξανθίας κατὰ τὸ εἰκός καθεύδει, οἰ
δὲ βόες πεινῶσιν.
16 ἐν τῇ ὁδῷ ἄνθρωποί τινες μάχην ποιοῦνται,
καὶ τλήμονά τινα νεανίαν τύπτουσιν.
17 Τῷ Φιλίππῳ τῶν ἀνθρώπων τις· «μὴ
πολυπραγμόνει» καὶ τύπτει αὐτόν.
18 ἐπεὶ ἡ μήτηρ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ κατέχει τὸ
ὕδωρ, ὁ Φίλιππος δι᾿ ὀλίγου ἀναπνεῖ καὶ
κινεῖται, ἀλλ᾿ οὐδὲν ὁρᾷ τυφλὸς ὤν.

76
11 El buen ciudadano administra bien su propia
ciudad y honra a sus padres.
12 Sin duda, hoy en la ciudad aparecen pocos
hombres decentes.
13 Ya es hora de volver otra vez a casa y ya no es
posible contemplar las tragedias.
14 Los campesinos tienen que llegar a casa antes
de la noche.
15 Pues Jantia, con toda probabilidad, duerme y
los bueyes pasan hambre.
16 En el camino unas personas se pelean y golpean
a un pobre chico.
17 Uno de los hombres (dice) a Filipo: «No te
metas en asuntos ajenos» y le pega.
18 Cuando su madre le echa agua por la cabeza,
Filipo respira poco después y se mueve, pero
no ve nada al estar ciego.

77
11

1 ὁ ∆ικαιόπολις, ὅτε ἔμαθε τὸν παῖδα τυφλὸν


ὄντα εἶπεν· « δεῖ αὐτὸν κομίζειν εἰς οἰκίαν
τινά.»
2 δεῖ τὸν παῖδα κομίζειν παρὰ ἰατρόν τινα.
3 ἐπεὶ εἰς τὴν τοῦ ἀδελφοῦ οἰκίαν ἀφίκοντο, ὁ
πατὴρ ἔκοψε τὴν θύραν.
4 ὁ ἀδελφὸς ἐλθὼν πρὸς τὴν θύραν ἀνοίγει καὶ
λέγει· «χαίρετε, ἀλλ᾿ εἰπετέ μοι τί πάσχετε.»
5 ὁ ∆ικαιόπολις πάντα τὰ γενόμενα τῷ ἀδελφῷ
διηγεῖται· «ὁ παῖς συμφορὰν ἔπαθε.»
6 ὁ ἀδελφὸς εἰσήγαγε αὐτοὺς μὲν εἰς τὸν
ἀνδρῶνα, τὰς δὲ γυναῖκας εἰς τὸν γυναικῶνα.

7 ὁ ἀδελφὸς ἰδὼν τὰς γυναῖκας δακρύοντας


λέγει· « ἅλις δακρύων, ἀλλ᾿ ἡσυχάζετε καὶ
καθεύδετε, ὀψὲ γάρ ἐστιν.»
8 ὁ τάλας Φίλιππος τυφλὸς γενόμενος
ἀποθανεῖν βούλεται.
9 ἡ μήτηρ, αὐτὸν παραμυθουμένη λέγει·
«θάρρει, ὦ παῖ.»
10 ἡ οὖν μήτηρ τὸν παῖδα θαρρύνει.

78
11

1 Diceópolis, cuando supo que el niño estaba


ciego, dijo: « Hay que llevarle a alguna casa.»

2 Hay que llevar al niño a donde algún médico.


3 Cuando llegaron a la casa de su hermano, el
padre llamó a la puerta.
4 El hermano viene a la puerta, abre y dice:
«Hola, pero decidme qué os pasa.»
5 Diceópolis cuenta a su hermano todo lo
sucedido: «El niño ha sufrido una desgracia.»
6 El hermano los introduce en la habitación de
los hombres y a las mujeres, en la de las
mujeres.
7 El hermano, al ver a las mujeres llorando, dice:
«Basta de lágrimas. Descansad y dormid, pues
es tarde.»
8 El pobre Filipo quiere morir al haberse
quedado ciego.
9 Su madre le dice para consolarlo: «¡Ánimo,
niño!»
10 Así pues, la madre anima al niño.

79
11 οἱ θεοὶ μὲγα πάθημα τῷ Φιλίππῳ παρέχουσιν.
12 «οἱ θεοὶ πάθημα χαλεπόν σοι παρέσχον
βουλόμενοι μέγα μάθημα παρέχειν.»
13 ἡ Μοῦσα καλὴν φωνὴν παρέσχε τῷ Ὁμήρῳ
τυφλῷ ὄντι.
14 ὁ ἰατρὸς τὸν παῖδα ὁρᾶν οὐκ ἐθέλει· οὐ γὰρ
ἀργύριον αὐτῷ παρέχουσιν.
15 ὁ ∆ικαιόπολις ἔχει τὰ τοὺ ἀδελφοῦ χρήματα,
οὐ πολλὰ ἀλλ᾿ ἱκανά.
16 ὁ ἀδελφὸς ὑπολαβὼν εἶπεν· «εἰ μὴ ἱκανά σοι
ὑπάρχει τὰ ἐμὰ χρήματα, φίλοι τινὲς
μέλλουσιν ἄλλα μοι δανείζειν.»
17 «πολλοὶ νεανίαι τραύματα ἐν ταῖς μάχαις
λαμβάνουσιν, ἀλλ᾿ οἱ θεοὶ αὐτοῖς βοηθοῦσιν.»
18 «ἄκουε νῦν τὸ πάθος τὸ Χαιρεφῶντι παιδὶ ὄντι
γενόμενον.»
19 ὁ Χαιρεφῶν εὑρών ποτε σπήλαιόν τι οὐδὲν
ἔλαβε πλὴν τοὺ κυνός.
20 ὁ κύων ἦν ζῷον μέγα καὶ ἀνδρεῖον.
21 ὁ ∆ικαιόπολις βαδίζων λίθους ἔλειπε μεθ᾿
ἑαυτόν.
22 «ἆρ᾿ οὐκ ἀληθῆ λέγω, ὦ ἄδελφε; »

80
11 Los dioses causan un gran sufrimiento a Filipo.
12 «Los dioses te han causado un gran sufrimiento
queriendo darte una gran lección.»
13 La diosa dio una hermosa voz a Homero, al ser
ciego.
14 El médico no quiere ver al niño; pues no le
entregan dinero.
15 Diceópolis tiene el dinero de su hermano, no
mucho pero suficiente.
16 El hermano le dice en respuesta: «Si no te
resulta suficiente mi dinero, unos amigos van a
hacerme un préstamo.»
17 Muchos jóvenes reciben heridas en las batallas,
pero los dioses les ayudan.
18 «Escucha ahora la experiencia que tuvo
Querefonte cuando era pequeño.»
19 Querefonte, al encontrar cierta vez una cueva,
no tomó nada excepto su perro.
20 El perro era un animal grande y valiente.
21 Diceópolis al andar dejaba piedras tras él.

22 «¿No digo la verdad, hermano?»

81
23 ἀποκρίνεται ὁ ἀδελφὸς· «πῶς γὰρ οὔ; ταῦτα
ὥσπερ λέγεις ἐγένετο.»
24 ἐν τῷ σπηλαίῳ χάσμα ἐστὶν ἐν τῇ γῇ· εἰς αὐτὸ
κατέπεσε ὁ Χαιρεφῶν.
25 ὁ τοῦ ∆ικαιοπόλιδος ἀδελφός, πρεσβύτατος
ὤν, τῶν ἄλλων ἡγεμών, ὁ δὲ ∆ικαιόπολις
αὐτοῖς αἴτιος τῆς σωτηρίας ἐγένετο.
26 οἱ ἄλλοι οὐχ οἷοί τε ἐγένοντο τὴν εἴσοδον
εὑρεῖν.
27 τὴν εἴσοδον οὐχ ηὗρον, ἐν κύκλῳ βαίνοντες.
28 οἱ ἑταῖροι τὸν Χαιρεφῶντα ᾖρον καὶ ἐκ τοῦ
σπηλαίου ἤνεγκον.
29 ὁ Χαιρεφῶν οὐδὲν εἶδε καίπερ εἰς τὸ φῶς
ἐξελθών· τυφλὸς γὰρ ἐγένετο.
30 τῷ Χαιρεφῶντι τότε πάθος ἐγένετο ὅσον
οὐδενὶ ἄλλῳ πώποτε.
31 ὁ πατὴρ ἅμα τῷ Χαιρεφῶντι ἀφίκετο εἰς τὸ
τοῦ Ἀσκληπιοῦ ἱερόν, καὶ ἐκεῖ πολλὰ καὶ
θαυμαστὰ εἶδεν.
32 ἀφικόμενος εἰς τοῦ ἰατροῦ ὁ ∆ικαιόπολις
ἔκοψε τὴν θύραν.
33 δοῦλός τις ἐξελθὼν κελεύει βάλλειν εἰς
κόρακας.

82
23 Contesta el hermano: «¿Pues cómo no? Eso
pasó como dices.»
24 En la cueva hay una sima en el suelo. A ella
cayó Querefonte.
25 El hermano de Diceópolis, al ser el mayor, fue
el guía de los otros, pero Diceópolis fue el
responsable de su salvación.
26 Los otros no fueron capaces de encontrar la
salida.
27 Al andar en círculos, no encontraron la salida.
28 Los compañeros encontraron a Querefonte y
lo sacaron de la cueva.
29 Querefonte no vio nada, aún habiendo salido a
la luz, pues estaba ciego.
30 Entonces le sucedió a Querefonte una desgracia
como nunca a ningún otro.
31 El padre llegó con Querefonte a templo de
Asclepio y allí vio muchos cosas asombrosas.

32 Al llegar a casa del médico, Diceópolis llamó a


la puerta.
33 Un esclavo sale y los manda al carajo.

83
34 ὁ ∆ικαιόπολις δύο ὀβολοὺς παρασχὼν· «λαβέ,
ὦ δαιμόνιε. κάλει οὖν τὸν ἰατρὸν, εἴ πως ἐθέλει
δέχεσθαι τὸν παῖδα.»
35 ὁ ἰατρὸς οὐχ οἷός τε γίγνεται τὸν παῖδα
ὠφελεῖν· οὐ γὰρ νοσοῦσιν οἱ οφθαλμοί.
36 ὁ πατὴρ μάλα λυπεῖται πολὺ ἀργύριον οὐκ
ἔχων· πένης γάρ ἐστιν.
37 ἀδύνατον αὐτῷ ἐστι τὸν μισθὸν παρασχεῖν τῷ
ναυκλήρῳ, οὐδὲ δυνατόν ἐστιν εἰς τὴν
Ἐπίδαυρον πεζῇ πορεύεσθαι.
38 ὁ ἀδελφὸς ἐν κυψέλῃ τὸ ἀργύριον ἔχει.
39 λαβὼν ἐκ τῆς κυψέλης τῷ ∆ικαιοπόλιδι πέντε
δραχμὰς παρέχει.
40 ὁ οὖν ∆ικαιόπολις οὐκέτι φροντίζει, καὶ τῷ
ἀδελφῷ οὕτως εὔφρονι ὄντι μεγάλην χάριν
ἔχει.
41 ὁ ἀδελφὸς τῷ ∆ικαιοπόλιδι φίλτατος ἀνδρῶν
ἔστι.

84
34 Diceópolis, tras dar dos obolos: «Toma,
camarada. Llama al médico, a ver si quiere
recibir al niño.»
35 El médico no es capaz de asistir al niño, pues
los ojos no están dañados.
36 El padre está muy triste al no tener mucho
dinero, pues es pobre.
37 Le resulta imposible pagar el pasaje al capitán y
no le es posible ir a Epidauro a pie.

38 El hermano tiene dinero en un arca.


39 Coge cinco dracmas del arca y se los da a
Diceópolis.
40 Así pues, Diceópolis ya no se preocupa y está
muy agradecido a su hermano, que es tan
bueno.
41 Para Diceópolis su hermano es el hombre más
querido.

85
12

1 ὁ Ζεὺς τῷ κεραυνῷ ἔβαλε τοὺς ἑταίρους.


2 ὁ Ὀδυσσεὺς οὐκ ἀπέθανεν· λαβόμενος γὰρ τοῦ
ἱστοῦ πολὺν χρόνον πλανᾶται.
3 τέλος δὲ ἰδὼν νῆσόν τινα οὐ πολὺ ἀπέχουσαν
τῶν νεῶν προσεχώρησεν, καὶ ἀφίκετο εἰς
τόπον τινὰ τοῦ αἰγιαλοῦ.
4 ἐν τῷ ὁμαλῷ τόπῳ οὐκ εἴσι πέτραι.
5 δυνατόν ἐστιν οὖν ἐκ τῆς θαλάττης
διασῴζεσθαι.
6 ἐκεῖ ποταμός τις εἰς τὴν θάλατταν ἐκρεῖ.
7 πρὸς τῷ στόματι αὐτοῦ ὁ Ὀδυσσεὺς ἐκφεύγει
ἐκ τῆς θαλάττης.
8 εἰς τὸν αἰγιαλὸν ἀφίκετο, ὅπου ἡσύχασε πολὺν
χρόνον.
9 ἔπειτα βούλεται γιγνώσκειν εἴ εἰσι
φιλάνθρωποι οἱ τὴν γῆν οἰκοῦντες ἢ βάρβαροι.
10 φόβος τὸν Ὀδυσσέα ἔλαβεν εἰς γῆν τινα
ἀλλοτρίαν ἀφικόμενον.
11 ἐν τῇ γῇ πολλὰ δένδρα ὕλη ποιεῖ.

86
12

1 Zeus lanzó el rayo a los compañeros.


2 Odiseo no murió, pues anda errante mucho
tiempo agarrado al mástil.
3 Al final, al ver una isla que no distaba mucho,
se acerco a nado y llegó a un lugar de la playa.

4 El en lugar llano no hay peñas.


5 Así pues, es posible ponerse a salvo del mar.

6 Allí un río desemboca en el mar.


7 Junto a su desembocadura se refugia Odiseo del
mar.
8 Llegó a la playa, donde descansó mucho
tiempo.
9 Después quiere saber si los habitantes del lugar
son hospitalarios o bárbaros.
10 El miedo se apoderó de Odiseo, al haber
llegado a una tierra desconocida.
11 En la tierra muchos árboles forman un bosque.

87
12 ἔκρυψεν ἑαυτὸν ἐν τοῖς τῆς ὕλης θάμνοις.
13 ἐνθάδε Ἀλκίνους βασιλεύει.
14 τῇ Ναυσικάᾳ πολλὰ ἱμάτιά ἐστιν.
15 τὰ ἱμάτια ἄλουστά ἐστιν· δεῖ οὖν εἰς ποταμὸν
πορεύεσθαι καὶ πλύνειν αὐτά.
16 οἱ δοῦλοι ἄμαξαν ἐξήγαγον καὶ ἡ Ναυσικάα
τὰς ἀμφιπόλους ἐκέλευσε ἕπεσθαι.
17 πρὸς τῷ ποταμῷ παίζουσι σφαίρᾳ αἱ
ἀμφίπολοι.
18 ἡ Ναυσικάα ἔβαλε τὴν σφαῖραν, ἀλλ᾿ ἥμαρτε
τῆς ἀμφιπόλου.
19 ἐπεὶ ἡ σφαῖρα εἰς τὸν ποταμὸν ἔπεσεν, ἔκλαγον
αἱ θεράπαιναι.
20 ὁ Ὀδυσσεὺς γυμνός ἐστιν, ἱμάτια γὰρ οὐκ
ἔχει.
21 διὰ τοῦτο λαβὼν πτόρθον κρύπτει τὰ αἰδοῖα.
22 ἰδὼν τὴν Ναυσικάαν ὁ Ὀδυσσεὺς εἶπεν· «κόρη
θνητὴ εἶ ἢ νύμφη τις;»
23 «Εἰ ἀνθρωπίνη κόρη εἶ, οἱ γονεῖς σου μακάριοί
εἰσιν· τοιοῦτον γὰρ ἄνθος θεώμενοι πολλάκις
ἀμέλει χαίρουσιν.»

88
12 Se escondió en los arbustos del bosque.
13 Allí reina Alcinoo.
14 Nausicaa dispone de mucha ropa.
15 La ropa está sucia. Así pues hay que marchar al
río y lavarla.
16 Los esclavos sacaron el carro y Nausicaa
ordenó a las sirvientas seguirla.
17 Juegan al balón junto al río las sirvientas.

18 Nausicaa lanzó la pelota, pero no alcanzó a la


sirvienta.
19 Cuando la pelota cayó al río, las criadas
gritaron.
20 Odiseo está desnudo, pues no tiene ropa.

21 Por eso coge una rama y oculta sus vergüenzas.


22 Al ver a Nausicaa dijo Odiseo: «¿Eres una
chica mortal o una ninfa?»
23 Si eres una chica humana, tus padres son
afortunados. Pues al ver semejante flor, se
alegran, sin duda, a menudo.

89
24 «ἔγωγε οὐδέποτε εἶδόν τι ὅμοιόν σοι.»

25 «ἀλλ᾿ , ὦ ἄνασσα, οἴκτιρέ με.»


26 «ἐγὼ ἱκετεύω σε παρασχεῖν μοι σῖτον καὶ
ἀγαγεῖν με εἰς τὸ ἄστυ.»
27 ἡ δὲ παρθένος ἐλεήσε αὐτὸν, καὶ τὰς
ἀμφιπόλους ἐκέλευσεν αὐτῷ σῖτόν τε καὶ οἶνον
παρέχειν.
28 ὁ Ὀδυσσεὺς ἐνεδύσατο κάλλιστα ἱμάτια καὶ
τὸν σῖτον κατέφαγε.
29 ἡ Ναυσικάα πραεῖά ἐστι τῷ ξένῳ, καὶ ταῖς
ἀμφιπόλοις λέγει· «εἰ γὰρ ὁ ξένος πόσις
γένοιτό μοι.»
30 ὁ Ἀλκίνους αὐτὸν εὐμενῶς ἐδέξατο καὶ ἐν τῇ
ἑαυτοῦ οἰκίᾳ ἐξένισε.
31 οἱ γὰρ ξένοι καὶ οἱ πτωχοὶ πρὸς ∆ιός εἰσιν.
32 ὁ βασιλεὺς πολλὰ δῶρα τῷ Ὀδυσσεῖ
παρέσχεν.
33 τέλος δὲ οἱ ναῦται εἰς τὴν θάλατταν τὴν ναῦν
ἤλασαν.
34 ἡ Ναυσικάα οὐδέποτε μέλλει ἐπιλανθάνεσθαι
τοῦ ξένου, ἀλλ᾿ αδύνατόν ἐστι τῇ ταλαίνῃ αὐτῷ
γαμεῖσθαι.

90
24 «Yo al menos no había visto nada parecido a
ti.»
25 «Pero, señora ¡Apiádate de mi!»
26 «Yo te suplico que me des comida y me lleves a
la cuidad.»
27 La muchacha se apiadó de él y ordenó a las
sirvientas que le dieran comida y trigo.

28 Odiseo se puso unas ropas bellísimas y devoró


la comida.
29 Nausicaa es amable con el extranjero y dice a
las sirvientas: «¡Ojalá el extranjero fuera mi
marido!»
30 Alcinoo lo recibió con benevolencia y lo
hospedó en su casa.
31 Pues los extranjeros y los pobres son de Zeus.
32 El rey entregó muchos regalos a Odiseo.

33 Finalmente los marineros empujaron la nave al


mar.
34 Nausicaa nunca va a olvidarse del extranjero,
pero es imposible que la pobre se case con él.

91
35 ὁ γὰρ Ὀδυσσεὺς ἤδη γυναῖκα ἔχει.
36 ἡ μὲν Μέλιττα ὑπέρκοπος οὖσα -ἐβάδιζε γὰρ
μακρὰν τῇ προτεραίᾳ- εἰς Πειραιᾶ κατελθεῖν
οὐκ ἠθέλησεν.
37 πάντες ὡρμήσαντες πρὸς τὸν Πειραιᾶ
κατῆλθον διὰ τῶν μακρῶν τειχῶν.
38 ὁρθὴ μὲν ἦν ἡ ὁδός, μακρὰ δέ.
39 ὁ Φίλιππος βαδίζει ἐχόμενος τοῦ πατρός, ἀλλ᾿
ὅμως πρὸς τὴν γῆν καταπίπτει.
40 ἐπεὶ ὁ παῖς ἔπταισεν ἐκαθίσαντο ἀποροῦντες τί
δεῖ ποιῆσαι, ἀλλά τις ἐλαύνων ἄμαξαν ἔστησε
τὸν ἡμίονον.
41 οἱ δὲ ἐν τῇ ἀμάξῃ ἐκάθισαν καὶ πάντα
ἐξηγήσαντο τῷ ἀνθρώπῳ.
42 ἀφικόμενοι πλεῖστον ὅμιλον ηὗρον ἐν τῷ
λιμένι.
43 πανταχόσε ἔμποροι βοῶντες ἔφερον τὰ φορτία.

44 ὁ ∆ικαιόπολις πολλὰς ναῦς ὁρμούσας εἶδε πρὸς


τῷ χώματι.
45 τέλος δὲ εἰσελθόντες εἰς οἰνοπωλεῖον καὶ
καθισάμενοι ᾔτησαν οἶνον.

92
35 Pues Odiseo ya tiene mujer.
36 Melita, al estar muy cansada -pues estuvo
andando mucho el día anterior- no quiso bajar
al Pireo.
37 Tras ponerse todos marcha al Pireo, bajaron
por los muros largos.
38 El camino era recto, pero largo.
39 Filipo camina cogido de su padre, pero así y
todo se cae al suelo.
40 Cuando el niño tropezó se sentaron sin saber
qué hacer, pero uno que conducía un carro
detuvo el asno.
41 Ellos se sentaron en el carro y explicaron todo
al hombre.
42 Al llegar encontraron una gran multitud en el
puerto.
43 Mercaderes llevaban entre gritos sus
cargamentos a todas partes.
44 Diceópolis vio muchas naves ancladas junto al
malecón.
45 Finalmente, entraron en una taberna y, tras
sentarse, pidieron vino.

93
46 ναύτην τινὰ γεραιὸν ἰδόντες αὐτὸν ἤροντο εἰ
ναῦς τις μέλλει πρὸς τὴν Ἐπίδαυρον πλεῖν.
47 τὸν ναύκληρον ὁ ∆ικαιόπολις ἤρετο ἐπὶ πόσῳ
ἐθέλει αὐτοὺς κομίσαι.
48 ὁ δ᾿ εἶπε· «ἐπὶ πέντε δραχμαῖς.»
49 «ἄγαν αἰτεῖς,» ἔφη ὁ ∆ικαιόπολις «τρεῖς
δραχμὰς μόνον δυνατόν μοι παρασχεῖν· πλέον
γὰρ οὐκ ἔχω.»
50 ἡ Μυρρίνη τῷ ἀνδρί· «τὸν παῖδα εὖ φύλαττε.»

51 «χαίρετε,» ἔφη «καὶ σῷοι δι᾿ ὀλίγου νοστεῖτε.»

52 ὁ Κέφαλος καὶ ἄλλοι τινὲς μακρὰν ἦσαν·


53 πόρρωθεν οὖν κατιδόντες τὴν Μυρρίνην
προσβαίνουσαν ἐκάλεσαν.
54 ὁ Κέφαλος ὀλίγῳ ὕστερον προσελθὼν καὶ τοῦ
ἱματίου λαβόμενος εἶπεν·
55 «πῶς δαὶ ὁ ἀνὴρ οὐ βαδίζει ἅμα σοί;»
56 ὁ Κέφαλος κατὰ ἄστυ ὢν τὸν φίλον οὐκ εἶδεν.

57 Ἀμβροσία τις, τυφλὴ οὖσα, εἶδεν ὄψιν


καθεύδουσα ἐν τῷ τοῦ Ἀσκληπιοῦ τεμένει.

94
46 Al ver a un viejo marinero, le preguntaron si
va a partir alguna nave a Epidauro.
47 Diceópolis preguntó al armador por cuánto
quiere llevarles.
48 Y él dijo: «Por cinco dracmas.»
49 «Pides demasiado.» dijo Diceópolis «Sólo me
es posible dar tres dracmas, pues que no tengo
más.»
50 Mirrina (dice) a su marido: «¡Cuida bien al
niño!»
51 «¡Adiós!» dijo «¡Y volved sanos y salvos
pronto!»
52 Céfalo y algunos estaban lejos.
53 Así pues, al ver desde lejos a Mirrina, la
llamaron cuando se acercaba.
54 Poco después se acercó Céfalo y cogiéndola de
la mano le dijo:
55 «¿Cómo es que no te acompaña tu marido?»
56 Céfalo no vio a su amigo cuando estaba en la
ciudad.
57 Una tal Ambrosia, que era ciega, tuvo una
visión cuando dormía en el recinto de
Asclepio.

95
58 οὐ μόνον τυφλοὶ, ἀλλὰ καὶ χωλοὶ ἦσαν ἐν τῷ
τεμένει.
59 οὐδεὶς πλὴν τοῦ θεοῦ δυνατὸς ἦν ἰᾶσθαι τὴν
Ἀμβροσίαν.
60 τῇ ὑστεραίᾳ ὑγιὴς ἠγείρατο ἡ Ἀμβροσία, καὶ
ὗν παρέσχε τῷ ἱερεῖ.
61 ὁ ὖς ἀργυροῦς ἦν.

96
58 No sólo ciegos, sino que también había cojos
en el recinto.
59 Nadie excepto el dios era capaz de curar a
Ambrosia.
60 Al día siguiente Ambrosia se levantó y entregó
un cerdo al sacerdote.
61 El cerdo era de plata.

97
13

1 ἡ ναῦς στρογγύλη καὶ μικρά ἐστιν, οὐ ταχεῖα


ἀλλὰ βεβαία.
2 ἐπὶ τῷ τῆς νεὼς καταστρώματι ἐκαθίσαντο ὅ
τε ∆ικαιόπολις καὶ ὁ Φίλιππος.
3 οἱ ναῦται λύσαντες τὰ πείσματα βραδέως
ἤρεσσον, βουλόμενοι ἐκ τοῦ λιμένος
ἐξέρχεσθαι.
4 ἡ ναῦς βεβαία ἦν, ἀλλ᾿ οὐ μεγάλη οὐδὲ ταχεῖα.
5 ἐν δὲ αὐτῇ ἔνεισι πρόβατα τινὰ καὶ πολλὴ ὕλη.
6 οἱ ἔμποροι ὕλην ὠνησάμενοι ἐν τῇ πόλει εἰς
τοὺς οἰκείους ἐπανῇσαν.
7 οὔριος ἔπνει ὁ ἄνεμος.
8 πάντες οὖν μέλη ᾖδον καὶ ἐτέρποντο πλέοντες.

9 ἔπειτα δέκα τριήρεις ἐν τῇ θαλάττῃ ἐφαίνοντο.


10 πάντες μάλα ἔχαιρον ὁρῶντες αὐτὰς διὰ τῶν
κυμάτων προσπλεούσας.
11 ἀλλ᾿ ἐπεὶ ὁ ἄνεμος μείζων ἐγίγνετο, ἡ θάλαττα
ταχέως ἐκύμαινε μᾶλλον.

98
13

1 La nave es redonda y pequeña, no rápida pero


segura.
2 En la cubierta de la nave están sentados
Diceópolis y Filipo.
3 Los marineros, tras soltar las amarras, remaban
despacio con la intención de salir del puerto.

4 La nave era segura, pero no grande ni rápida.


5 En ella hay algunas ovejas y mucha madera.
6 Tras comprar madera en la ciudad, los
mercaderes volvían a sus hogares.
7 El viento soplaba favorable.
8 Así pues, todos cantaban canciones y
disfrutaban del viaje.
9 Después aparecían diez trieres en el mar.
10 Todos se alegraban viéndolas avanzar por las
olas.
11 Pero cuando el viento el viento se hacía más
fuerte, el mar se encrespaba mucho.

99
12 οἱ ἐρέται ταχέως ἔτυπτον τὴν θάλατταν
πειθόμενοι τῷ κελευστῇ.
13 ἐβούλοντο γὰρ τὸν χειμῶνα φεύγειν.
14 ἀνήρ τις, ἐπιφθόνως σκοπῶν ἔμπορόν τινα,
ἔλεγεν ὅτι δεῖ αὐτὸν κακὸν ὄντα ῥίπτειν εἰς τὰ
κύματα.
15 ἔμπορος ἄλλος τις γεραιὸς ἀνέστη κελεύων
αὐτὸν ἥσυχος μένειν.
16 πολλάκις οἱ ῥήτορες οὐκ ἀληθεῖς λόγους ἀλλὰ
ψευδεῖς ποιοῦσιν.
17 ὁ ναύτης παρεγένετο τοῖς ἔργοις.
18 ἐκεῖνα τὰ ἔργα οὐ μόνον τῆς τῶν Ἀθηναίων
ἀρετῆς, ἀλλὰ καὶ τῆς τόλμης μνήμην
κατέλιπεν.
19 ὁ Φίλιππος ἀκούει τοῦ γέροντος σαφῶς
ἐξηγουμένου τὴν τῶν πραγμάτων αἰτίαν.
20 ὁ ναύτης ἀποκαλύπτει ἐξ ἀρχῆς τῷ παιδὶ
ἀγνοοῦντι τὴν ἀληθῆ αἰτίαν.
21 οἱ πολλοὶ πολλάκις πιστεύουσι τοῖς τῶν
ῥητόρων ψεύδεσι λόγοις καὶ ἀγνοοῦσι τὰ
ἀληθῆ πράγματα.
22 πᾶσιν ἡ δύναμις ἡ τῶν Περσῶν ἐδόκει ἄμαχος
εἶναι διὰ τὸ μέγιστον πλῆθος αὐτῶν.

100
12 Los remeros golpeaban rápidamente el mar
obedeciendo al cómitre.
13 Pues querían evitar la tormenta.
14 Un hombre, mirando mal a un mercader, decía
que había que lanzarlo a las olas por ser
malvado.
15 Otro mercader viejo se levantó ordenándole
que se estuviera quieto.
16 Muchas ves los oradores hacen discursos no
verdaderos, sino falsos.
17 El marinero estuvo presente en los combates.
18 Aquellos combates no sólo dejaron un
recuerdo de la virtud de los Atenienses, sino
también de su valor.
19 Filipo escucha al anciano explicar claramente la
causa de los hechos.
20 El marinero descubre la verdadera causa desde
el principio al niño, que la desconoce.
21 La mayoría confía muchas veces en los falsos
discursos de los oradores e ignora los hechos
verdaderos.
22 La fuerza de los persas parecía a todos
invencible por su enorme número.

101
23 οὐ ῥᾴδιον ἦν τοῖς Πέρσαις μάχεσθαι.
24 πλεῖστος γὰρ πλοῦτος αὐτοῖς ἐγίγνετο.
25 οἱ ἡμέτεροι πατέρες ἡμῖν διδάσκαλοι ἐγένοντο
ὅτι ἡ ἀρετὴ οὐδέποτε ὑπείκει τῷ τε πλήθει καὶ
τῷ πλούτῳ.
26 οἱ ἐν Σαλαμῖνι μαχεσάμενοι τὰ ἑαυτῶν σώματα
περέσχον εἰς κινδύνους.
27 οἱ μὲν πατέρες διδάσκαλοι ἡμῶν ἐγένοντο,
ἡμεῖς δὲ μαθηταὶ αὐτῶν ἐγενόμεθα.

28 οὐ μόνον ἐν τῇ Σαλαμῖνι, ἀλλὰ καὶ ἐν ταῖς


ὑστέραις μάχαις οἱ Ἕλληνες διεκινδύνευσαν.
29 ἀεὶ οἱ Ἀθηναῖοι ἐτόλμησαν διακινδυνεύειν ὑπὲρ
τῆς σωτηρίας τῆς τῶν Ἑλλήνων ἁπάντων.

30 οἱ πρόγονοι πολιτείαν καλὴν κατεσκεύασαν ὡς


μητέρα ἀγαθῶν πολιτῶν.
31 οἱ πρόγονοι ἐνόμισαν καλὴν πολιτείαν εἶναι
ἀληθῆ τροφὴν ἀνδρῶν.

32 τῶν ἄλλων ἐθνῶν ἄλλαι εἰσὶν αἱ πολιτεῖαι.


33 οἱ μὲν ἐν τυραννίδι οἰκοῦντες πάντες δοῦλοί
εἰσιν.

102
23 No era fácil luchar contra los persas.
24 Pues había a su disposición muchísima riqueza.
25 Nuestros padres resultaron nuestros maestros en
que la virtud nunca retrocede ante el número y a
la riqueza.
26 Los que lucharon en Salamina arriesgaron sus
vidas.
27 Nuestros padres resultaron nuestros maestros y
nosotros resultamos sus alumnos.

28 No sólo corrieron riesgos en Salamina, sino


también en las batallas posteriores.
29 Los atenienses siempre se atrevieron a correr
riesgos por la salvación de todos los griegos.

30 Los antepasados dispusieron una constitución


justa como madre de buenos ciudadanos.
31 Los antepasados consideraban que una
constitución justo es el verdadero alimento de
los hombres.
32 Las constituciones de otros pueblos son diversas.
33 Los que viven el tiranía son todos esclavos.

103
34 οἱ δὲ ἐν ὀλιγαρχίᾳ οἰκοῦντες ἀξιοῦσι δεσπόται
ἀλλήλων εἶναι.
35 ὁ νόμος κελεύει τί δεῖ τὸν πολίτην ποιεῖν, τί δ᾿
οὔ.
36 ἐν ταῖς Ἀθήναις οἱ πολῖται τὴν ἰσονομίαν
ζητοῦσι κατὰ νόμον.
37 οἱ τύραννοι ἄγευστοί εἰσι τῆς ἐλευθερίας καὶ
τῆς φιλίας.
38 ἡ ὕβρις ἐξανθεῖ ἐν ταῖς τῶν τυράννων ψυχαῖς,
καὶ ἐκφέρει τὸν καρπὸν Ἄτης.
39 οἱ Ἄτης καρποὶ δάκρυα καὶ πένθος εἰσίν.

40 οἱ τῶν Ἀθηναίων πρόγονοι κατέλιπον ἀθάνατον


μνήμην τῆς ἑαυτῶν ἀρετῆς.
41 οἱ μαχόμενοι τοῖς πολεμίοις ἀντέχουσι καὶ τοὺς
τοῦ πολέμου κινδύνους ὑπέχουσιν.
42 ἐν τῇ ναυμαχίᾳ ἣ ἐγένετο πρὸς Σαλαμῖνι οἱ
Ἕλληνες ἀντέταξαν τὰς ἑαυτῶν ψυχὰς ὀλίγοι
πρὸς πολλούς.
43 ἀποθνῄσκειν καλῶς κρεῖττόν ἐστιν ἢ ζῆν μετὰ
δουλείας.
44 σαφὲς ἐφαίνετο τὸ τῆς Ἑλληνικῆς ἀρετῆς
σημεῖον.

104
34 Los que viven en oligarquía consideran justo
ser amos unos de otros.
35 La ley ordena qué debe hacer el ciudadano y
qué no.
36 En Atenas los ciudadanos buscan la igualdad
según la ley.
37 Los tiranos no experimentan la libertad y la
amistad.
38 El orgullo florece en las almas de los tiranos y
produce el fruto de la obcecación.
39 Los frutos de la obcecación son las lágrimas y
el dolor.
40 Los antepasados de los atenienses dejaron un
recuerdo inmortal de su virtud.
41 Los que luchan resisten a los enemigos y
afrontan los peligros de la guerra.
42 El batalla naval que tuvo lugar junto a
Salamina los griego enfrentaron sus almas,
unos pocos contra muchos.
43 Morir noblemente es mejor que vivir en la
esclavitud.
44 Se mostró claramente la prueba de la virtud
griega.

105
45 αἱ χίλιαι τριήρεις οὐχ ἱκαναὶ ἦσαν διαβιβάσαι
ἐκ τῆς Ἀσίας εἰς τὴν Εὐρώπην τὴν πεζὴν
στρατιὰν.
46 οὕτως ἄπειρον ἦν τὸ πλῆθος αὐτῆς.
47 ἔτι ἄδηλον ἦν ὅτι οἱ Ἕλληνες δυνατοὶ ἦσαν
τριήρεσι μάχεσθαι τοῖς Πέρσαις.
48 οἱ Ἕλληνες ἀμείνονες ἐγένοντο καὶ ῥώμῃ καὶ
τέχνῃ τῶν Περσῶν.
49 πάντες οἱ Ἀθηναῖοι ἐν τῷ ναυτικῷ ἦσαν.
50 οἱ οὖν Πέρσαι οὐδένα κατέλαβον ἐν τῷ ἄστει.
51 ἡ γὰρ πολὴ κενὴ ἀνδρῶν ἦν.
52 τῇ τέχνῃ καὶ τῇ ῥώμῃ οἱ Ἕλληνες περιεγένοντο
τῶν Περσῶν ἐν τοῖς ναυτικοῖς κινδύνοις.
53 αἱ πόλεις μᾶλλον ἀρετῆς δέονται ἢ πλήθους.

54 τὸ γὰρ πλῆθος ἄνευ ἀρετῆς οὐδέν ἐστιν.


55 μετὰ τὸν πόλεμον οἱ Ἀθηναῖοι ἀνῳκοδόμησαν
τὴν πόλιν καὶ τὰ τείχη.
56 ὁ γεραιὸς μέλλει τὰ πράγματα διέρχεται ἐξ
ἀρχῆς εἰς τὸ τέλος.

106
45 Las mil naves no eran suficientes para cruzar el
ejercito de a pie de Asia a Europa.

46 Tan enorme era su numero.


47 Aún no estaba claro que los griegos eran capaces
de luchar contra los persas con las trieres.
48 Los griegos resultaron mejores que los persas en
fuerza y habilidad.
49 Todos los atenienses estaban en la flota.
50 Así pues, no capturaron a nadie en la ciudad.
51 Pues la ciudad estaba vacía de hombres.
52 Los griegos superaron a los persas en habilidad
y fuerza en los peligros navales.
53 Las ciudades necesitan más virtud que multitud
de población.
54 Pues la multitud sin virtud no vale nada.
55 después de la guerra los atenienses
reconstruyeron la ciudad y las murallas.
56 El anciano va a relatar los hechos de principio a
final.

107
14

1 μέγιστον στόλον παρεσκεύαζεν ὁ βασιλεύς.


2 οἱ Ἕλληνες μαθόντες ὅτι ὁ Ξέρξης βούλεται
τὴν Ἑλλάδα καταστρέφεσθαι εἰς Κόρινθον
συνῆλθον.
3 ὁ Ξέρξης μείζωνα στρατὸν εἶχεν ἢ πάντες οἱ
Ἕλληνες.
4 κατὰ μὲν γῆν τὰ ὄρη μάλιστα πρόσκειται τῇ
θαλάττῃ.
5 κατὰ δὲ θάλατταν μικρὸς πόρος ἐστὶν ἐν μέσῳ
τῆς Εὐβοίας καὶ τῆς ἠπείρου.
6 ὁ πόρος οὕτω στενός ἐστιν ὥστε δυνατόν ἐστι
μίαν ναῦν διαβῆναι.
7 οἱ Ἕλληνες τὸν Λεωνίδαν ἔπεμψαν, ἔχοντα
ὁπλίτας οὐ πολλούς.
8 οὐ πλεῖστοι ἦσαν οἱ σὺν τῷ Λεωνίδῃ ὁπλῖται,
ἀλλὰ ἑπτάκις χίλιοι μόνον.
9 ὁ βασιλεὺς ἤλπιζε δι᾿ ὀλίγου τοὺς Ἕλληνας
ἀποφεύξεσθαι.
10 ἐκέλευσε οὖν τὸν ἑαυτοῦ στρατὸν προσβαλεῖν
αὐτοῖς.

108
14

1 El rey preparaba una flota enorme.


2 Los griegos, al enterarse de que Jerjes quería
destruir Grecia, se reunieron en Corinto.

3 Jerjes tenía un ejército mayor que todos los


griegos.
4 Por tierra los montes se inclinan muchísimo
hacia el mar.
5 Por mar hay un pequeño paso en medio de
Eubea y el continente.
6 El paso es tan estrecho que es posible que cruce
una nave.
7 los griegos enviaron a Leónidas con no muchos
hoplitas.
8 No eran muchos lo hoplitas que estaban con
Leónidas, sino sólo siete mil.
9 El rey esperaba que los griegos huirían en
breve.
10 Así pues, mandó a su ejército atacarlos.

109
11 οἱ Ἀθάνατοι καλούμενοι ἀνδρειότατα τῶν
στρατιωτῶν ἐμάχοντο, ἀλλὰ προσβαλόντες τοῖς
Ἕλλησιν οὐδὲν ἄμεινον ἔπραξαν.
12 ἡ μάχη ἐν τοῖς στενοῖς ἐγένετο.
13 διὰ τοῦτο οὐκ ἐξῆν τοῖς Πέρσαις τῷ πλήθει
χρῆσθαι.
14 ὁ βασιλεὺς λέγεται τῆν μάχην θεάσασθαι ἐκ
θρόνου.
15 ἀλλὰ τρὶς ἀνέδραμε διὰ τὸν ὑπὲρ τοῦ στρατοῦ
φόβον.
16 τῇ προτεραίᾳ ἀνήρ τις προσελθὼν ἔφρασε τῷ
βασιλεῖ ἀποροῦντι τὴν ἀτραπὸν ἣ ἔφερε εἰς τὰς
Θερμοπύλας.
17 ὁ οὖν Ξέρξης τοὺς ἀθανάτους ταύτῃ ἔπεμψεν,
βουλόμενος τοὺς Ἕλληνας καταλαβεῖν.
18 οἱ γὰρ στρατιῶται αὐτοῦ οὐδὲν ἄμεινον
ἐποίησαν.
19 ὁ δὲ Λεωνίδης ἐκεῖ ἔμεινεν ἔχων τριακοσίους
Σπαρτιάτας.
20 οἱ Σπαρτιᾶται εἰς τὰ στενὰ ἀνεχώρησαν,
βουλόμενοι ἐκεῖ πολεμεῖν τοῖς Πέρσαις.
21 ἐμαχέσαντο πρὸς πολλαπλασίους πολεμίους ἕως
πάντες ἀπέθανον.

110
11 los llamados inmortales fueron los soldados que
más valientemente lucharon, pero no salieron
mejor parados de su ataque a los griegos.
12 La batalla se produjo en los desfiladeros.
13 Por eso no les fue posible a los Persas servirse
de su superioridad numérica.
14 Se dice que el rey contempló la batalla desde un
trono.
15 pero se levanto de un salto tres veces a causa del
miedo por su ejército.
16 Al día siguiente un hombre vino y indicó al
rey, que no sabía qué hacer, el sendero que
llevaba a las Termópilas.
17 Así pues, Jerjes envió a los inmortales por ahí
con intención de sorprender a los griegos.
18 Pues sus soldados no lograron ninguna ventaja.
19 Leónidas se quedó allí con trescientos
espartanos.
20 Los espartanos retrocedieron a los desfiladeros
con intención de luchar allí contra los Persas.
21 Lucharon contra enemigos que les superaban
muchas veces en número hasta que murieron
todos.

111
22 ἔπειτα οἱ Ἕλληνες ἔθαψαν τοὺς τριακοσίους
ὅπου ἀπέθανον.
23 νῦν ἔξεστιν ἰδεῖν λέοντα, μέγα μνῆμα ἐκ τοῦ
Λεωνίδου ὀνόματος.
24 ἐν τῷ μνήματι λιθίνη στήλη ἐστίν.
25 ἐν τῇ στήλῃ ἐπίγραμμά τι ἐστίν, ἐν ᾧ οἱ
Ἕλληνες ἔγραψαν τάδε·
26 ὦ ξεῖν᾿ ἄγγελλειν Λακεδαιμονίοις ὅτι τῇδε
κείμεθα πειθόμενοι τοῖς τῆς πατρίδος ῥήμασι.
27 ἐν δὲ τούτῳ οἱ Ἀθηναῖοι πρὸς τῷ Ἀρτεμισίου
ἐναυμάχησαν καὶ ἐνίκησαν.
28 οἱ βάρβαροι ὑπερέβαινον τὰς Θερμοπύλας.
29 οἱ οὖν Ἕλληνες οὐκέτι ἀντεῖχον, ἀλλ᾿
ἀνεχώρησαν καὶ ὅρμησαν ἐν τῷ Φαλήρῳ.

30 δύο ἄνδρες τὰς φωνὰς μάλα ἐπῇρον καὶ ἔριζον


ἀλλήλοις.
31 ὁ τὴν ναῦν ἄγων κυβερνήτης ὀνομάζεται.
32 ὁ κυβερνήτης εὐθὺς αὐτοῖς ἐπλησίασε καὶ
μεγάλην ἔριν εἶδε.
33 πάντες οἱ παρόντες ἐγέλων ἰδόντες τοὺς ἄνδρας
ἀλλήλους παίοντας.

112
22 Después los griegos enterraron a los trescientos
donde murieron.
23 Ahora se puede ver un león, un gran
monumento con el nombre de Leonidas.
24 En el monumento hay una estela de piedra.
25 En la estala hay un epigrama, en el que los
griegos escribieron esto:
26 Extranjero, anuncia a los lacedemonios que aquí
yacemos por obedecer las órdenes de la patria.
27 Entonces los atenienses entablaron una batalla
naval frente a Artemisio y vencieron.
28 Los bárbaros superaron las Termópilas.
29 Así pues, los griegos ya no presentaban
resistencia, sino que retrocedieron y anclaron
en Fálero.
30 Dos hombres elevaban la voz y discutían entre
ellos.
31 El que guía la nave se llama capitán.
32 El capitán se acercá enseguida a ellos y vio una
gran discusión.
33 Todos los presentes se reían al ver a los
hombres pegándose.

113
34 ὁ κυβερνήτης ταχέως προσδραμὼν ἐβόησεν·
35 «ὦ κάκιστοι ἄνθρωποι, ἐμοὶ φαίνεσθε μαίνεσθαι
δήπου.»
36 ὁ δ᾿ ἕτερος· « οὗτος ὁ πανουργότατος τῶν
ἀνθρώπων μεγάλῃ κραυγῇ εἶπεν ὅτι κλέπτης
εἰμὶ καὶ τῶν Λακεδαιμονίων κατάσκοπος.»
37 ὁ δ᾿ ἕτερος· «οὐ δήπου ὑβρίζω αὐτὸν τύπτων.»
38 «σιωπᾶτε γάρ, ὦ φίλοι· ὑμῖν πᾶσι δηλοῦν
μέλλω ὡς ἀληθῆ εἶπον.»
39 «διὰ ταῦτα ἃ ἔπραξε ἐγὼ αὐτὸν μισῶ.»
40 «οὐδὲ ὑβρίζω, ἀλλ᾿ εἰκότως τοῦτο ποιῶ.»
41 «οὗτος ὁ ἄνθρωπος, τῷ ὄντι τῶν Λακεδαιμο-
νίων κατάσκοπος ὤν, ἐπιβουλεύει ἡμῖν ἐν ταῖς
Ἀθήναις ξενίζων.»
42 «καλῶς μὲν ἀττικίζειν οὐχ οἷός τε ὤν, ∆ωριστὶ
δὲ δεινῶς διαλέγεται.»
43 ὁ ἔμπορος τοὺς μὲν Λακεδαιμονίους σφόδρα
μισεῖ, τοὺς δ᾿ Ἀθηναίους οὐκ ἀγνοεῖ ὅτι ἐλάττω
στρατὸν ἔχουσιν.
44 οἱ Ἀθηναῖοι τῇ ναυτικῇ τέχνῃ τὴν τῆς θαλάττης
ἀρχὴν ἔχουσιν.
45 ὁ ἔμπορος ἀληθέστατα Ἀθηναῖός ἐστιν· οἱ γὰρ
γονεῖς αὐτοῦ Ἀθηναῖοι ἐγένοντο.

114
34 El capitán se acercó rapidamente y gritó:
35 «¡Desgraciados! me parece que estáis locos,
desde luego.»
36 Uno: «Este, el mayor canalla de los hombres,
ha dicho a grito pelado que soy un ladrón y
espia de los lacedemonios.»
37 El otro: «Sin duda no le ofendo al pegarle.»
38 «Callad, pues, amigos. Voy a mostraros a todos
que es verdad lo que he dicho.»
39 «Le odio por todo lo que ha hecho.»
40 «Ni le ofendo, sino que actúo con razón.»
41 «Este hombre, que realmente es un espia de los
lacedemonios, conspira contra nosotros
habitando en Atenas.»
42 «No siendo capaz de hablar correctamente en
ático, habla en dorico de maravilla.»
43 El mercader odia muchísimo a los lacede-
monios, pero no ignora que los atenienses
tienen un ejército menor.
44 Los atenienses tienen el dominio del mar por su
habilidad marinerra.
45 El mercader es en verdad ateniense, pues sus
padres nacieron atenienses.

115
46 ὁ ἕτερος τὸν τοῦ ἐμπόρου πατέρα διαβάλλει
πολλὰ ψευδῆ καὶ κακὰ λέγων περὶ αὐτοῦ.
47 πολλὰς οὖν διαβολλὰς λέγει.
48 ὁ πάππος τῷ ὄντι ἀστὸς γενόμενος ἐν Μαρα-
θῶνι ἐτελεύτησε μετὰ τῶν ἐκεῖ στρατευσα-
μένων.
49 πῶς ἄτοπόν ἐστιν ὅτι ὁ ἔμπορος εἰς πολλὰς
ἄλλας χώρας πλεύσας ἔμαθεν ἀλλοτρίας
διαλέκτους;
50 παυσάμενοι τῆς ἔριδος οἱ ἄνθρωποι ἐκαθίσαντο
καὶ ἡσύχως ἐκοιμῶντο.
51 ὁ δὲ ∆ικαιόπολις· «μεγάλη μεταβολή τις ἐν
τῇδε τῇ πόλει γίγνεται.»
52 «οἱ μὲν γὰρ ἡμέτεροι πρόγονοι τὸ κοινὸν ἀγαθὸν
ζητοῦντες τὴν ὁμόνοιαν διεφύλαξαν, ἡμεῖς δὲ
ζητοῦντες τὰς ἔχθρας τῆς σωτηρίας οὐκ
ἐπιμελούμεθα.»
53 ὁ Φίλιππος· «ὦ γέρων, διηγοῦ ἡμῖν ὅπως
ἐγένετο ἡ πρὸς τῇ Σαλαμῖνι ναυμαχία.»

116
46 El otro insulta al padre del mercader diciendo
muchas mentiras e insultos sobre él.
47 Así pues, dice muchas injurias.
48 El abuelo, al ser realmente ciudadano, murió en
Maratón junto a los que lucharon allí.

49 ¿Cómo va a ser raro que el mercader haya


aprendido otros idiomas, tras navegar a otros
muchos paises?
50 Tras cesar la discusión, los hombres se sentaron
y estuvieron echados tranquilamente.
51 Diceópolis: «Se está produciendo un gran
cambio en esta ciudad.»
52 «Pues nuestros antepasados, buscando el bien
común, conservaron la concordia, pero
nosotros, buscando la enemistad, no nos
ocupamos de la salvación.»
53 Filipo: «Anciano, cuéntanos cómo sucedió la
batalla naval de Salamina.»

117
15

1 ὁ Θεμιστοκλῆς τοὺς Ἀθηναίους ἰδὼν ἐν


πλείστῃ ἀπορίᾳ ὄντας ἔπεισεν αὐτοὺς τὴν πόλιν
καταλιπεῖν εἰς τὰς ναῦς εἰσβάντας.
2 οἱ Ἀθηναῖοι οὐ βουλόμενοι εἴκειν τοῖς
βαρβάροις ἔπραξαν ἃ ἐκεῖνος ἐκέλευσεν.
3 ὁ Θεμιστοκλῆς ἐν τῷ συνεδρίῳ ἀναστὰς τοῖς
στρατηγοῖς εἰς τὴν Σαλαμῖνα συνελθοῦσιν εἶπεν
ὅτι δεῖ τοὺς Πέρσας ἀναγκάσαι ἐν τοῖς στενοῖς
συμβαλεῖν.
4 ἄγγελός τις, ὃν παρὰ τὸν Ξέρξην ὁ Θεμισ-
τοκλῆς λάθρα ἔπεμψεν, εἶπεν ὅτι οἱ Ἕλληνες
εἰς φυγὴν παρασκευάζονται.
5 ὁ βασιλεὺς τοὺς ναυάρχους ἐκέλευσε φυλάττειν
ταῖς ναυσὶ τοὺς ἔκπλους, ἐν τῇ Σαλαμῖνι γὰρ
διέγνω μάχεσθαι.
6 ὁ Ξέρξης τοὺς Ἕλληνας διαφθείρειν ἐβούλετο
ὡς τάχιστα.
7 οἱ τῶν Περσῶν ἐρέται πᾶσαν τὴν νύκτα ἔνθα
καὶ ἔνθα ἤρεσσον.
8 ἐν τοῖς πρὸς Σαλαμῖνι στενοῖς αἱ τῶν Ἑλλήνων
νῆες κόσμῳ χρώμεναι προυχώρουν.

118
15

1 Temístocles, al ver a los atenienses en grandes


dificultades, los convenció de subir a las naves y
abandonar la ciudad.
2 Los atenienses, no queriendo ceder ante los
persas, hicieron lo que él había ordenado.
3 Temistocles, tras levantarse en la asamblea, dijo
a los generales que se habían reunido en
Salamina que había que obligar a los persas a
entablar batalla en los estrechos.
4 Un mensajero, que Temístocles había enviado a
Jerjes a escondidas, dijo que los griegos se
preparaban para la huida.
5 El rey ordenó a los almirantes vigilar con sus
naves las salidas de barcos, pues había decido
luchar en Salamina.
6 Jerjes quería destruir a los griegos cuanto antes.

7 Los remeros de los persas estuvieron remando


toda la noche de un lugar para otro.
8 En los estrechos junto a Salamina las naves de
los griegos avanzaban en orden.

119
9 ἄνω ἐβόων τὸν παιᾶνα οἱ στρατιῶται.
10 τὸ μὲν δεξιὸν κέρας ἡγεῖτο εὐτάκτως, αἱ δὲ
λοιπαὶ νῆες δεύτερον ἐπεξεχώρουν.
11 οἱ δὲ Πέρσαι ἐφοβοῦντο κλύοντες τὴν τῶν
Ἑλλήνων βοήν.
12 ὁμοῦ γὰρ παρῆν τάδε ἀκούειν· «ἐλευθεροῦτε, ὦ
παῖδες, τὰ τῶν πατρῴων θεῶν, καὶ τὰς τῶν
προγόνων θήκας.»
13 τῶν νεῶν τῶν Περσῶν αἱ ἐκφυγεῖν πειρώμεναι
ἐνέπιπτον ταῖς εἰς τὴν μάχην προχωρούσαις.
14 οἱ δὲ Ἕλληνες προσβαλόντες τῶν νεῶν τὰς μὲν
ἔβλαψαν, τὰς δὲ κατέδυσαν ὥστε ἡ θάλαττα
μεστὴ ἦν ναυαγίων.
15 πλεῖστοι δὲ καὶ οἱ νεκροὶ ἦσαν ἐν τῇ θαλάττῃ.

16 ὁ δε Ξέρξης ἐθεᾶτο ἀπὸ ὄχθου τινός, ἀγνοῶν τὰ


τῆς τύχης.
17 ὁ βασιλεὺς, ὡς ἔγνω τὴν τοῦ ἑαυτοῦ στόλου
συμφοράν, ἐκ τοῦ θρόνου ἀναστὰς τοὺς πέπλους
ἔρρηξεν.
18 τέλος δὲ ἀπορῶν τί χρὴ ποιεῖν, ὀδυρόμενος
πρὸς τὴν Ἀσίαν ἀπέφυγεν.

120
9 Los soldados cantaban a gritos el peán.
10 El ala derecha avanzaba en orden, el resto de las
naves avanzaban en segundo lugar.
11 Los persas se asustaban al oír el grito de los
griegos.
12 Al mismo tiempo se podía oír esto: «¡Liberad,
muchachos, los templos de los dioses patrios y
las tumbas de los antepasados!»
13 Las naves de los persas que intentaban huir
cayeron sobre las que avanzaban al combate.
14 Los griegos, tras atacar las naves, dañaron
algunas y hundieron otras, de modo que el mar
estaba lleno de naufragios.
15 También eran muchísimos los muertos en el
mar.
16 Jerjes observaba desde un lugar de la costa,
ignorando qué traería la fortuna.
17 El rey, cuando se enteró de la desgracia de su
armada, se levantó de trono y rasgó sus
vestiduras.
18 Al final, dudando qué hacer, huyo a Asia
lamentándose.

121
19 οἱ Ἀθηναῖοι οὐχ ἥκιστα αἴτιοι τῆς νίκης
ἐγένοντο, τὰς πλείστας ναῦς καὶ τὸν ἄριστον
στρατηγὸν παρασχόντες.
20 ἡ τύχη τοῖς ἐν Σαλαμῖνι ἀποθανοῦσιν ἀπένειμε
τὸ καλῶς ἀποθανεῖν.
21 τοῦτο δὲ μέρος μέγιστόν ἐστι τῆς ἀρετῆς.
22 ἐπίγραμμα γράψας ὁ Σιμωνίδης ὁ ποιητὴς
κατέλιπεν εὐλογίαν μεγίστην.
23 οἱ Ἕλληνες ἐνόμισαν δίκαιον εἶναι τὴν ἑαυτῶν
ἀρετὴν δηλοῦν ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας.
24 κατέλιπον ἐν τῇ Σαλαμῖνι ἀθάνατον μνήμην
δόξης εἰς ἅπαντα τὸν χρόνον.
25 ἔκοψαν ταῖς κώπαις ἐν τῇ θαλάττῃ πλείστους
ἀνθρώπους ὡς θύνους.
26 οἱ Πέρσαι ἐκ τῆς Ἀττικῆς πεζῇ φεύγοντες
δίψαν τε καὶ λιμὸν ἔπαθον.
27 Πλεῖστοι ἀπέθανον πειράσαντες πεζῇ ἐπὶ τοῦ
κρυστάλλου διαβῆναι τὸν Στρυμόνα ποταμόν,
ὃν θεός τις ἔπηξε χειμῶνα ἄωρον ἐγείρας.
28 ὁ θεὸς τὸν ποταμὸν ῥίγει ἔπηξεν.
29 δι᾿ ὀλίγου ὁ ἥλιος ἐπέφλεξε καὶ τὸν τοῦ
ποταμοῦ κρύσταλλον διεθέρμηνε ταῖς ἀκτῖσιν.

122
19 Los atenienses fueron mayormente causantes de
la victoria, al suministrar la mayoría de las
naves y al mejor general.
20 La suerte concedió a los que murieron en
Salamina el morir noblemente.
21 Esto es una parte importante del valor.
22 el poeta Simónides, al escribir un epigrama, dejó
una gran alabanza.
23 Los griegos consideraron que era justo mostrar
su valor por la libertad.
24 Dejaron en Salamina un recuerdo inmortal de
fama para la eternidad.
25 Golpearon con los remos en el mar a
muchísimos hombres como atunes.
26 Al huír del Ática a pie los persas sufrieron sed y
hambre.
27 Muchísimos murieron intentando cruzar a pie
sobre el hielo el río Estrimón, que algún dios
heló causando un invierno tardío.
28 El dios heló el río con el frío.
29 Poco después el sol abrasó y calentó el hielo del
río con sus rayos.

123
30 οἱ Πέρσαι δεινῶς ἀπέθανον πεσόντες εἰς τὸν
ποταμόν.
31 τῶν Περσῶν οἱ λοιποὶ τέλος ὀλιγοστοὶ εἰς τὴν
πατρίδα ἀφίκοντο.
32 οἱ θεοὶ τοὺς Πέρσας ἐκόλασαν· ἐδουλώσατο γὰρ
πλεῖστα ἔθνη.
33 οἱ Πέρσαι ἦρξαν πάσης τῆς Ἀσίας μέχρι τῆς
Αἰγύπτου.
34 ἃ ἔχω λέγεται τά μοι ὑπάρχοντα.
35 οἱ τύραννοι τοῖς ὑπάρχουσιν ἀγαθοῖς οὐκ
ἀρκοῦνται διὰ τὴν πλεονεξίαν· πλείονα γὰρ
ἔχειν βούλονται.
36 οἱ βασιλεῖς καὶ τὰ σώματα καὶ τὰς τῶν
ἀνθρώπων γνώμας διαφθείρουσιν.
37 διὰ τοῦτο φίλοι μὲν πιστοὶ αὐτοῖς οὔκ εἰσιν,
δοῦλοι δέ εἰσιν.
38 ἡ ὕβρις φυτεύει τυράννους, μέγιστον κακὸν τοῖς
θνητοῖς οὖσα.
39 ὁ Ξέρξης ἐστράτευσε ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα οὐδενὶ
δικαίῳ χρώμενος· οὕτω γὰρ τοὺς θεοὺς
κατεφρόνει.
40 Κάλλιστα ἔργα ἐποίουν οἱ Ἕλληνες ἐν παντὶ τῷ
βίῳ, οὐ μόνον ἰδίᾳ ἀλλὰ καὶ δημοσίᾳ.

124
30 Los persas murieron de manera terrible al caer
al río.
31 El resto de los persas al final llegaron
poquísimos a su patria.
32 Los dioses castigaron a los persas, pues
esclavizaron muchos pueblos.
33 Los persas gobernaban toda Asia hasta Egipto.

34 Lo que tengo son mis existencias.


35 Los tiranos no se contentan con los bienes
presentes a causa de su avaricia, pues quieren
tener más.
36 Los reyes pervierten tanto los cuerpos como las
mentes de los hombres.
37 Por eso no tienen amigos fieles, sino que son
esclavos.
38 La soberbia produce tiranos, el mayor mal que
hay para los hombres.
39 Jerjes marchó contra Grecia sin ningúna causa
justa; hasta ese punto, pues, despreciaba a los
dioses.
40 Los griegos realizaban hazanas muy hermosas
en todas sus actividades, tanto en pública como
en privado.
125
41 οἱ Ἕλληνες κατεπολέμησαν τοὺς Πέρσας πᾶσι
δηλοῦντες ὡς ἡ ἀρετὴ τὴν ὕβριν νικᾷ.
42 οἱ Ἕλληνες τῷ Ξέρξῃ ἀντέσχον ἐχθαίροντες
τὴν δουλείαν.
43 ἀλλ᾿ οἱ θεοὶ τοῖς μὲν Πέρσαις τὴν ἧτταν
διέγνωσαν, τοῖς δὲ Ἕλλησι τὴν νίκην.
44 ὡς κυβερνήτης τὴν ναῦν κυβερνᾷ, οὕτως ἐν
παντὶ ἀνθρώπῳ ὁ νοῦς πάντα τὰ αὐτοῦ.
45 θεὸς καὶ ἡγεμών ἐστιν ἐν ἑκάστῳ ἡμῶν ὁ νοῦς.

46 ἡμεῖς βουλόμεθα ἄξιοι γίγνεσθαι τῶν


προγόνων.

126
41 Los griegos vencieron a los persas, mostrando a
todos que el valor vence a la soberbia.
42 Los griegos se enfrentaron a Jerjes odiando la
esclavitud.
43 Pero los dioses decretaron la derrota para los
persas y para los griegos, la victoria.
44 Como el capitán gobierna el barco, así en todo
hombre la mente (gobierna) toda su persona.
45 Dios y guía es la mente en cada uno de
nosotros.
46 Nosotros queremos llegar a ser dignos de
nuestros antepasados.

127
16

1 παυσάμενος λέγων ὁ ναύτης κετέκειτο ἐπὶ τῷ


καταστρώματι.
2 οὐ μόνον οἱ Ἀθηναῖοι, ἀλλὰ καὶ οἱ σύμμαχοι
αὐτῶν λαμπρῶς ἐμαχέσαντο.
3 ὁ ναύτης τῷ Φιλίππῳ εἶπεν ὅτι ἔπλευσε
πολλαχόσε τῆς γῆς εἰς ὁλκάδα ἐμβάς.

4 ἅμα ἦρι ἀρχομένῳ τοῖς Ἴωσιν ἐβοήθησαν


ναυσὶν ἑκατόν.
5 ἔπειτα δὲ τοὺς Πέρσας ἐκ τοῦ Αἰγαίου πόντου
ἐξήλασαν.
6 οἱ βάρβαροι ναῦς διακοσίας συνήγειραν καὶ
ἐπειράσαντο εἰσβιάσασθαι εἰς τὸν Αἰγεῖον
πόντον.
7 μετ᾿ οὐ πολλὰ ἔτη ἐβοήθησαν τοῖς τῆς
Αἰγύπτου ἐνοικίοις.
8 τῷ Νείλῳ ποταμῷ ἑπτὰ στόματά ἐστιν·
ἑπτάρους οὖν τὴν θάλατταν εἰσρεῖ.
9 ὁ Νεῖλος πάσας τὰς χώρας ἄρδει ἐν τῷ θέρει.
10 πολλὰ θαύματα ἐκεῖ γίγνεται.

128
16

1 Al dejar de hablar, el marinero estuvo echado


en la cubierta.
2 No sólo los atenienses sino también sus aliados
lucharon gloriosamente.
3 El marinero dijo a Filipo que había navegado a
muchos lugares de la tierra en una nave de
carga.
4 Con el comiezo del verano ayudaron a los
jonios con cien naves.
5 Después expulsaron a los persas del mar Egeo.

6 Los bárbaros reunieron doscientas naves e


intentaron invadir el mar Egeo.

7 No muchos años después ayudaron a los


habitantes de Egipto.
8 el río Nilo tiene siete desembocaduras, pues
desemboca en el mar por siete corrientes.
9 El Nilo riega todas las regiones en verano.
10 Allí se producen muchas cosas sorprendentes.

129
11 αἵ τε γυναῖκες καὶ οἱ ἄνδρες πάντα ἔμπαλιν
ποιοῦσι τοῖς ἄλλοις ἀνθρώποις, χρώμενοι
ἀλλοίοις νόμοις.
12 αἱ γὰρ γυναῖκες ἀγοράζουσιν, κατ᾿ οἶκον οὐ
μένουσαι.
13 οἱ τῶν ἀρχαίων Αἰγυπτίων βασιλεῖς
κατάκεινται ἐν μεγίστοις σήμασι, ἃ πυραμίδας
καλοῦσιν.
14 ἡ Σφύγξ μεγίστη βασιλέως τινὸς εἰκών ἐστιν,
ἔχουσα γυναικὸς μὲν τὸ πρόσωπον, λεαίνης δὲ
τὸ σῶμα.
15 ἐν τῇ Αἰγύπτῳ πολλὰ καὶ ἔκτοπα ζῶά ἐστιν.
16 οἱ κροκόδειλοι ὅτε γίγνονται ἐλάχιστοί εἰσιν,
ἀλλ᾿ αὐξάνονται ὥστε μέγιστοι τῶν θνητῶν
εἰσίν.
17 οἱ στρουθοὶ οὐ δύνανται πέτεσθαι, καίπερ
ὄρνιθες ὄντες.
18 οἱ στρουθοὶ οὐ πέτονται, ἀλλ᾿ οἷοί τε γίγνονται
τρέχειν οὐ βραδύτερον ἢ οἱ ἵπποι.
19 «ἆρα οὖν ἐτελεύτησε ὁ πόλεμος;»
20 «ἥκιστά γε,» ἀπεκρίνατο ὁ ναύτης, «ἄλλαι γὰρ
μάχαι ἐγένοντο.»

130
11 Las mujeres y los hombres hacen todo al revés
del resto de los hombres, sirviéndose de
extrañas costumbres.
12 Pues las mujeres van al mercado, no se quedan
en casa.
13 Los reyes de los egipcios yacen en enormes
monumentos que se llaman pirámides.

14 La Esfinge es una imagen enorme del rey que


tiene rostro de mujer y cuerpo de leona.

15 En Egipto hay muchos animales exóticos.


16 Los cocodrilos son pequenísimos al nacer, pero
crecen hasta convertirse en los seres vivos más
grandes.
17 Las avestruces no pueden volar, aunque son
aves.
18 Las avestruces no vuelan, pero son capaces de
correr más rápido que los caballos.
19 «¿No terminó la guerra?»
20 «En absoluto,» contestó el marinero, «pues
hubo otras batallas.»

131
21 ἡ ἐν τῇ Ἀγύπτῳ ἧττα οὐκ ἐδύνατο καθαιρεῖν
τὸν τῶν Ἀθηναίων θυμόν· ἀνδρεῖοι γὰρ
ἐγίγνοντο.
22 ὁ Κίμων ἀπέθανε πόλιν τινὰ πολιορκῶν.
23 ἔπειτα δὲ οἱ Ἀθηναῖοι σπονδὰς ἐποιήσαντο τῷ
βασιλεῖ καὶ εἰρήνῃ ἐχρῶντο.
24 ὁ ναύτης μισθοφορῶν εἰς ἄλλας τε χώρας
ἀφίκετο καὶ εἰς Σκυθίαν, οὗπερ τὸ ψῦχος
πλεῖστόν ἐστι ἐν τῷ χειμώνι.
25 ἐν τῇ Σκυθίᾳ χειμῶνος πήγνυνται οἵ τε ποταμοὶ
καὶ ἡ θάλαττα.
26 ὁ ναύτης τὸν θάνατον οὐ φοβεῖται, ἀλλὰ
προσδέχεται αὐτὸν εὔκολος.
27 ταῦτα εἰπὼν ὁ ναύτης πρὸς τὴν πρῷραν
ἐβάδιζεν.
28 πλεῖστα εἶδεν ὁ γεραιὸς ναύτης πλανώμενος
πορρωτέρω ἢ αὐτὸς ὁ Ὀδυσσεύς.
29 ἐσίγα ὁ Φίλιππος ἐνθυμούμενος πανθ᾿ ὅσα
ἤκουσε παρὰ τοῦ ναύτου.
30 τέλος δὲ ἡ ναῦς ἐντὸς τοὺ λιμένος ἀφίκετο.
31 ἐν τῇ Αἰγίνῃ πλεῖστοι κάπηλοί τε καὶ ἔμποροί
εἰσιν.

132
21 La derrota de Egipto no pudo acabar con valor
de los griegos, pues eran valientes.

22 Cimón murió asediando una ciudad.


23 Después los atenienses hicieron una alianza con
el Rey y estuvieron en paz.
24 El marinero llegó como mercenario a Escitia,
entre otros paises, donde el frío es enorme en
invierno.
25 En Escitia se hielan en invierno los ríos y el
mar.
26 El marinero no teme la muerte, sino que la
acepta sin problemas.
27 el marinero, tras decir esto, caminaba hacia la
proa.
28 El anciano vio muchísimo vagando más que el
mismísimo Odiseo.
29 Filipo estaba en silencio pensando en todo lo
que había oído por parte del marinero.
30 finalmente la nave llego al interior del puerto.
31 En Egina hay muchísimos tenderos y
mercaderes.

133
32 ὁ ∆ικαιόπολις ἄπειρός ἐστι τῆς πόλεως· ἐν δὲ
οὖν τῇ νηΐ μένει.
33 ἐν τῇ Αἰγίνῃ ὀλίγοι τὴν γῆν ἀροῦν δύνανται·
οὕτω πετρώδης ἐστὶν ἡ γῆ.
34 οἱ Αἰγινῆται οὐ διότι δύνανται ὀρύττειν τὴν γῆν
ὡς μύρμηκες Μυρμιδόνες καλοῦνται.
35 ἡ γῆ ὀλίγους καρποὺς φέρει, ἀδύνατον γάρ ἐστι
τῇ φύσει μάχεσθαι.
36 πλεῖστοι τῶν Αἰγινητῶν θαλαττουργοῦσιν,
πλέοντες πρὸς πολλὰς χώρας καὶ τὸν βίον
ἐμπορικῶς διάγοντες.
37 ἡ οὖν νῆσος πᾶσα ἐμπόριόν ἐστιν.
38 οἱ τοῦ Τιμασάρχου γονεῖς πολλοὺς υἱοὺς εἶχον
καὶ μόλις αὐτοὺς ἔτρεφον.
39 ὁ Τιμάσαρχος παῖς ὢν μεθ᾿ ἡλίκων ἔπαιζεν ἐν
ταῖς τῆς νήσου ὁδοῖς.
40 οἱ ἀδελφοὶ πάντες ἕνδεκα ἦσαν.
41 οἱ οὖν παῖδες τὴν ἀλιευτικὴν τέχνην μαθόντες
ἁλιεῖς ἐγένοντο.
42 ὅτε ἁλιεὺς ἐγένετο ὁ Τιμάσαρχος παῖς δώδεκα
ἐτῶν ἦν.
43 οἱ οὖν ἀδελφοὶ πάντες αὐτοῦ πρεσβύτεροι ἦσαν.

134
32 Diceópolis desconoce la ciudad; así pues,
permanece en la nave.
33 El Egina pocos pueden arar la tierra; hasta tal
punto es pedregosa la ciudad.
34 Los eginetas no se llaman mirmidones porque
pueden excavar la tierra como hormigas.
35 La tierra da pocos frutos, pues es imposible
luchar contra la naturaleza.
36 La mayoría de los eginetas viven del mar,
navegando a muchos países y llevando una vida
de mercaderes.
37 Así pues, la isla es toda un puerto comercial.
38 Los padres de Timasarco tenían muchos hijos y
los alimentaban a duras penas.
39 Timasarco jugaba de niño con sus compañeros
en los caminos de la isla.
40 Los hermanos eran once en total.
41 Así pues, los niños aprendieron el oficio de la
pesca y se hicieron pescadores.
42 Cuando Timasarco se hizo pescador era un
niño de doce años.
43 Todos los hermanos, pues, eran mayores que él.

135
44 διὰ μέγαν χειμῶνα γενόμενον ἡ σκάφη ταῖς
πέτραις προσέκρουσε οὕτω βιαίως ὥστε ταχέως
κατέδυ, καὶ οἱ ἀδελφοὶ μόλις ἔσωσαν ἑαυτούς.

45 διὰ τοῦτο τὴν ἐμπορικὴν εἰργάσαντο.


46 τῶν ἀδελφῶν ὁ νεώτατος τὸν τοῦ πατρὸς
κλῆρον γεωργεῖ.
47 ἤδη εἴκοσι ἔτη ἐστὶν ὅτε ὁ Τιμάσαρχος
ἀπέπλευσε δακρύων ἐκ τῆς Αἰγίνης.
48 ὁ Αἰακὸς εὐσεβέστατος ἦν πάντων τῶν
ἀνθρώπων.
49 οὐκ ολίγοι τῶν Ἑλλήνων, ἀλλὰ σχεδὸν πάντες
ἐπίστανται τὸν τοῦ Αἰακοῦ μῦθον.
50 ἔτι καὶ νῦν ἄνθρακές εἰσιν ἐν τοῖς τοῦ Ἀσωποῦ
ποταμοῦ ὕδασιν.
51 πολὺς αὐχμὸς πᾶσαν τὴν Ἑλλάδα ἐπίεζεν καὶ
πλείστους ἀνθρώπους ἀπέκτεινε ἡ ἀκαρπία.
52 οἱ γὰρ ἀγροὶ καρποὺς οὐκ ἔφερον.
53 οὐδεὶς καρπὸς ἐγίγνετο ἐν τοῖς ἀγροῖς διὰ τὴν
ἀνομβρίαν.
54 οἱ Ἕλληνες οὐκ ἐδύναντο ἱλάσκεσθαι τὸν ∆ία
οὔτε εὐχαῖς οὔτε θυσίαις.

136
44 A causa de una gran tormenta que se produjo
la barca chocó con las rocas tan violentamente
que se hundió rapidamente y los hermanos se
salvaron a duras penas.
45 Por eso se dedicaron al comercio.
46 El más joven de los hermanos cultiva la
hacienda del padre.
47 Hace ya veinte años que Timasarco zarpó
llorando de Egina.
48 Éaco era el más piadoso de todos los hombres.

49 No pocos griegos, sino casi todos conocen la


historia de Éaco.
50 Incluso ahora hay carbón en las aguas del río
Asopo.
51 Una gran sequía oprimía toda Greacia y las
malas cosechas mataban a muchas personas.
52 Pues los campos no daban frutos.
53 No se producían frutos en los campos a causa
de la sequía.
54 Los griegos no podían apaciguar a Zeus ni con
súplicas ni con sacrificios.

137
55 ὁ Αἰακὸς μόνον οἷός τ᾿ ἦν εὑρεῖν τὴν τοῦ
αὐχμοῦ ἀπαλλαγὴν παρὰ τοῦ πατρός.
56 ὁ Αἰακὸς τὴν εὐχὴν ἐποιήσατο καὶ εὐθὺς
βροντὴν μὲν πάντες ἤκουσαν, αἱ δὲ νεφέλαι τὸν
οὐρανὸν κρύψασαι πολὺ ὕδωρ κατέβαλον εἰς τὴν
γῆν.
57 ὁ δ᾿ Αἰακὸς ὕστερον τῷ Πανελληνίῳ ∆ιὶ ἱερόν
τι μέγα λέγεται οἰκοδομῆσαι.

138
55 Sólo Éaco era capaz de logar el cese de la sequía
por parte de su padre.
56 Éaco hizo su súplica y al instante escucharon
todos un trueno y las nubes, tras ocultar el
cielo, descargaron mucha agua sobre la tierra.

57 Se dice que Éaco después construyó un gran


templo en honor a Zeus panhelénico.

139

También podría gustarte