Está en la página 1de 73

Fonetika

Abėcėlė
Vokiečių abėcėlė turi 26 pagrindines raides, tris umliautus Ä, Ö, Ü ir raidę ß. Pagrindinės raidės skirstomos į
balses (A, E, I, O, U) ir priebelses (B, C, D, F...). Vokiečių kalboje visi daiktavardžiai, vardai ir šalių
pavadinimai rašomi didžiąja raide, kaip ir visi žodžiai, esantys sakinio pradžioje ar einantys po taško.
Veiksmažodžiai, įvardžiai ir būdvardžiai rašomi mažąja raide.

Raidės

 Aa Affe beždžionė
 Bb Ball kamuolys
 Cc Computer kompiuteris
 Dd Dach stogas
 Ee Elefant dramblys
 Ff Fahrrad dviratis
 Gg Gehirn smegenys
 Hh Hafen uostas
 Ii Igel ežys
 Jj Jacke striukė
 Kk Kleid suknelė
 Ll Leiter vadovas
 Mm Maus pelė
 Nn Nase nosis
 Oo Orgel vargonai
 Pp Papier popierius
 Qq Quark varškė
 Rr Radio radijas
 Ss Sauna sauna
 Tt Tiger tigras
 Uu Uhr laikrodis
 Vv Vater tėvas
 Ww Wasser vanduo
 Xx Xylofon ksilofonas
 Yy Yacht jachta
 Zz Zahn dantis

Umliautai ir ß

 Ää Äpfel obuoliai
 Öö Öl aliejus
 Üü Überfall visur
 ß Straße gatvė

Įsidėmėk: Jei savo klaviatūroje neturi umliautų ä, ö, ü ir raidės ß, visada galima naudoti ae, oe, ue ir ss.
Fonetinė abėcėlė
Fonetinė abėcėlė kiekvienai raidei priskiria žodį. Tokiu būdu palengvinama komunikacija, pvz. telefonu, nes
dažnai raidės skamba panašiai ir ne visada viskas teisingai suprantama. Pavardė "Maier" pagal fonetinę
abėcėlę būtų tariama taip:

 M wie Martha, A wie Anton, I wie Ida, E wie Emil, R wie Richard. (= M kai Marta, A kaip Antonas, I
kaip Ida, E kaip Emilis, R kaip Ričardas.)

Fonetinė abėcėlė oficialiai nurodo, kokie žodžiai kokiai raidei priklauso. Vokietijoje, Austrijoje ir
Šveicarijoje yra skirtumų:

Vokietija Austrija
raidė Šveicarija
(DIN 5009) (ÖNORM A 1081)
A Anton Anton Anna
Ä Ärger Ärger Äsch (Aesch)
B Berta Berta Berta
C Cäsar Cäsar Cäsar / Charly
Ch Charlotte - -
D Dora Dora Daniel
E Emil Emil Emil
F Friedrich Friedrich Friedrich
G Gustav Gustav Gustav
H Heinrich Heinrich Heinrich
I Ida Ida Ida
J Julius Julius Jakob
K Kaufmann Konrad Kaiser
L Ludwig Ludwig Leopold
M Martha Martha Marie
N Nordpol Nordpol Niklaus
O Otto Otto Otto
Ö Ökonom Österreich Örlikon (Oerlikon)
P Paula Paula Peter
Q Quelle Quelle Quasi
R Richard Richard Rosa
S Samuel Siegfried Sophie
Sch Schule Schule -
ẞ Eszett scharfes S -
T Theodor Theodor Theodor
U Ulrich Ulrich Ulrich
Ü Übermut Übel Übermut
V Viktor Viktor Viktor
W Wilhelm Wilhelm Wilhelm
X Xanthippe Xaver Xaver
Y Ypsilon Ypsilon Yverdon
Z Zacharias Zürich Zürich

Nukrypstant nuo oficialios fonetinės abėcėlės, Vokietijoje raidei S dažnai vartojamas vardas Siegfried, o
raidei Z Zeppelin. Taip pat ir Austrijoje dažnai vartojama Christine raidei Ch, Johann raidei J, Norbert raidei
N ir Zeppelin raidei Z.
dvibalsiai
Vokiečių kalboje dažnai vartojami dvigarsiai. Dvigarsiai yra du vienas paskui kitą einantys balsiai, kaip pvz.:
"ei”, “ie”, “ai”, “eu”, “äu” ir “au”. Jie laikomi vienu garsu.

 ei: Eis (= ledas) , Eisenbahn (= geležinkelis) , Eimer (= kibiras)


 ai: Mai (= gegužė) , Hai (= ryklys) , Kaiser (= imperatorius)
 ie: Liebe (= meilė) , Dieb (= vagis) , Miete (= nuoma) (čia e netariama, o i tampa ilgu i)
 eu: Eule (= pelėda) , Euter (= tešmuo) , Europa (= Europa)
 äu: Häuser (= namai) , Läuse (= utėlės) , Mäuse (= pelės)
 au: Haus (= namas) , Laus (= utėlė) , Maus (= pelė)

Dvigarsiai äu ir eu tariant skamba vienodai. Norint sužinoti kaip juos taisyklingai rašyti, reikia pasižiūrėti į
žodžio kamieną. Žodžio "Haus" daugiskaita yra atitinkamai “Häuser”, o ne "Heuser", net jei skamba
vienodai. Kiti pavyzdžiai:

 Maus (= pelė) – Mäuse (= pelės)


 Laus (= utėlė) – Läuse (= utėlės)
 Baum (= medis) – Bäume (= medžiai)

Taip pat dvigarsiai ei ir ai skamba vienodai ir tariami vienodai ("aj"). Bet čia nėra rašybos taisyklės ir žodžius
su ai (tariama -ei) reikia tiesiog išmokti:

Detail (= detalė) , Saite (= styga) , Hain (= giraitė) , Mais (= kukurūzas) , Laie (= mėgėjas) , Waise (=
našlaitis) , Kai (= krantinė) , Laib (= kepalas) , Taille (= liemuo) , Laich (= ikrai) , Mailand (= Milanas) ,
Mainz (= Maincas) , Main (= Mainas)

Įsidėmėk: Dvigarsių tarpe dažnai pasitaiko "netikrų draugų", kurie vienodai skamba, bet rašomi skirtingai:

 Saite (bei der Gitarre) (= styga ) – Seite (im Buch) (= puslapis )


 Waise (Kind ohne Eltern) (= našlaitis) – weise (klug sein) (= protingas)
 Laib (ein Laib Brot, Käse) (= kepalas) – der Leib (Körper) (= kūnas)
 Laiche (Fischeier) (= ikrai) – Leiche (toter Körper) (= lavonas)
 Main (Fluss in Deutschland) (= Mainas) – mein (mir gehörend) (= mano)

Raidė "h" ir garsai "ch" ir "š"


Šalia dvigarsių yra ir raidžių “sch” ir “ch” kombinacijos, bei nebylioji "h", kuri rašoma, bet netariama.

h gali būti tariama dvejopai:

 Sakinio pradžioje kaip kietas garsas [h]:

Hund (= šuo) , Haare (= plaukai) , Haus (= namas)

 Kaip nebylioji h, dažniausiai prieš priebalses l, m, n, r ir prieš/po balsių. Tada balsis prieš h tariamas
ilgai:

fehlen (= trūkti) , nehmen (= imti) , Zahn (= dantis) , Lehrer (= mokytojas) , sehen (= matyti) , gehen
(= eiti) , Rehe (= elniai)

Įsidėmėk: Žodžiai, prasidedantys q, sch, sp arba t niekada neturi nebyliosios h:

Qual (= kančia) , Schal (= šalis) , spät (= vėlai) , Tal (= slėnis)


Kaip matyti pavyzdžiuose Kirche (= bažnyčia) und Kirsche (= vyšnia) , teisingas garsų -ch ir -sch tarimas yra
svarbus. Abu žodžiai atrodo panašūs, bet turi skirtingą reikšmę ir juos lengva supainioti, jeigu -ch arba -sch
tariamas neteisingai.

ch tariamas dvejopai:

 Po atvirųjų balsių (a, o, u, au) kaip gerklinis [x]:

Ach (= ach) , Buch (= knyga) , Loch (= skylė) , Fach (= dalykas) , Dach (= stogas) , doch (= juk)

 Po visų kitų balsių ir po l, n, r gale -ch tariamas minkštai [ç]:

ich (= aš) , Milch (= pienas) , Kirche (= bažnyčia) , manchmal (= kartais) , Mädchen (= mergaitė)

 Prieš a, o, u, l, r, s kaip [k]:

Chaos (= chaosas) , Chor (= choras) , sechs (= šeši) , wachsen (= augti) , Fuchs (= lapė)

sch tariamas:

 Kombinacija "sch" visada tariamas kaip garsas [⁠ʃ⁠]:

Fisch (= žuvis) , Kirsche (= vyšnia) , Mensch (= žmogus) , falsch (= klaidingas)

 Raidžių kombinacijos "St" ir "Sp" taip pat tariamos kaip [⁠ʃ⁠]:

Strafe (= bausmė) , Stimme (= balsas) , steil (= status) , spät (= vėlai) , Spaß (= malonumas) , Sport (=
sportas)

Įsidėmėk: Žodyje bisschen (= truputį) tariamas ne "sch", bet "ch".

Balsių ir priebalsių sudvigubėjimas


Kai kuriuose žodžiuose ta pati balsė rašoma dukart ir todėl tariama ilgai:

Saal (= salė) , Meer (= jūra) , leer (= tuščias) , Fee (= fėja)

Priešingai nei sudvigubėjus balsėms, priebalsių sudvigubėjimas įtakoja tai, kad prieš tai einanti balsė būna
trumpa:

Mann (= vyras) , dann (= tada) , komm (= eikš) , Bann (= priesaika)

Raidės “s, ß” ir “ss”


Raidė s gali būti tariama įvairiai. Šalia įprastos s, pasitaiko dviguba ss, be to yra raidė ß.

Minkštai tariama, skardi s paprastai rašoma paprasta -s-:

singen (= dainuoti) , Segel (= burė) , Rasen (= veja) , lesen (= skaityti)


Kieta, dusli s gali būti rašoma -ss- arba -ß-. Taikymas:

 Po atskirų trumpų balsių paprastai eina -ss-:

Fass (= statinė) , Pass (= pasas) , Tasse (= puodelis) , fressen (= ėsti) , Kuss (= bučinys) , Fluss (= upė)
 Be to ss visada vartojamas junginyje miss-:

Missverständnis (= nesusipratimas) , missachten (= nepaisyti)

 -ß- rašomas po ilgo balsio / ilgo umliauto arba po dvigarsių:

Maß (= matas) , Soße (= padažas) , außen (= lauke) , Straße (= gatvė) , süß (= saldus) , fließen (=
tekėti) , heiß (= karšta)

Įsidėmėk: Šveicarijoje ß nevartojama, vietoj jos vartojama ss.

Daiktavardžiai ir artikeliai
Artikeliai ir linksniavimas
Artikeliai

Vokiečių kalboje daiktavardžiai gali būti:


vyriškos (pvz. der Mann - vyras), moteriškos (pvz. die Straße - gatvė) arba bevardės (pvz. das Hotel -
viešbutis) giminės.

Giminę nurodo daiktavardžio artikelis arba įvardis.


Artikelis yra neatskiriamas nuo jo daiktavardžio.

Nežymimasis artikelis yra naudojamas paminint daiktavardį pirmą kartą.


Nežymimasis artikelis taip pat gali reikšti skaičių 1 ("vienas").
Nežymimasis artikelis nėra naudojamas su daugiskaitos daiktavardžiais.

maskulin feminina neutral Plural für alle Nomen

ein Tisch eine Lampe ein Bett Stühle

stalas lempa lova kėdės

ein Pullover eine Jacke ein T-Shirt Schuhe

megztinis striukė marškinėliai batai

Auf der Straße läuft ein Hund. = Gatvėje bėga šuo.

= Šiandien pirksiu
Ich kaufe heute Äpfel.
obuolių.

Žymimasis artikelis yra naudojamas kalbant apie jau žinomą arba anksčiau paminėtą daiktavardį.

maskulin feminina neutral Plural für alle Nomen

der Käse die Schokolade das Brot die Lebensmittel

sūris šokoladas duona maisto produktai


maskulin feminina neutral Plural für alle Nomen

der Tisch die Lampe das Bett die Stühle

stalas lempa lova kėdės

der Pullover die Jacke das T-Shirt die Schuhe

megztinis striukė marškinėliai batai

Der Schrank in der Ecke kostet 240 EUR. = Spinta kampe kainuoja 240 EUR.

Neiginys "kein" naudojamas daiktavardžių paneigimui.

maskulin feminina neutral Plural für alle Nomen

kein Käse keine Schokolade kein Brot keine Lebensmittel

sūris jokio šokolado jokios duonos jokių maisto produktų

kein Tisch keine Lampe kein Bett keine Stühle

jokio stalo jokios lempos jokios lovos jokių kėdžių

kein Salat keine Idee kein Wetter keine Schuhe

jokių salotų jokio supratimo jokio oro jokių batų

Wir haben leider keine Orangen mehr. = Deja mes nebeturime apelsinų.

Linksniavimas

Daiktavardžiai yra linksniuojami kaitant jų artikelį ir, kartais, pridedant atitinkamą galūnę.

Linksniai:

 Nominativ (wer? was?) Vardininkas (kas?)


 Genitiv (wessen?) Kilmininkas (kieno?)
 Dativ (wem?) Naudininkas (kam?)
 Akkusativ (wen? was?) Galininkas (ką?)

Dauguma vyriškos ir bevardės giminės daiktavardžių kilmininko linksnyje (Genitiv) turi galūnę "-s" arba "-
es". Galūnę "es" įgauna vienskiemeniai daiktavardžiai ir daiktavardžiai, kurie baigiasi raidėmis "-s", "-ss", "-
ß", "-sch", "-z", "-tz" ir "-x".

Dauguma daiktavardžių daugiskaitos naudininko linksnyje (Dativ) turi galūnę "-n" arba "-en".

Nežymimieji artikeliai
Plural für alle
maskulin feminina neutral
Nomen

 ein Tisch  eine Lampe  ein Bett  Stühle


Nominativ stalas lempa lova kėdės
 ein Pullover  eine Jacke  ein T-Shirt  Schuhe
megztinis striukė marškinėliai batai
Plural für alle
maskulin feminina neutral
Nomen

 ein Wohnwagen  eine Altbauwohnung  ein Bauernhaus  Häuser


namelis ant ratų senos statybos butas sodyba namai

 eines Tisches  einer Lampe  eines Bettes


 Stühle
 eines Pullovers  einer Jacke  eines T-Shirts
Genitiv  Schuhe
 eines  einer  eines
 Häuser
Wohnwagens Altbauwohnung Bauernhauses

 einem Tisch  einer Lampe


 einem Bett  Stühlen
 einem Pullover  einer Jacke
Dativ  einem T-Shirt  Schuhen
 einem  einer
 einem Bauernhaus  Häusern
Wohnwagen Altbauwohnung

 einen Tisch  eine Lampe  ein Bett  Stühle


Akkusativ  einen Pullover  eine Jacke  ein T-Shirt  Schuhe
 einen Wohnwagen  eine Altbauwohnung  ein Bauernhaus  Häuser

Žymimieji artikeliai
maskulin feminina neutral Plural für alle Nomen

 der Tisch  die Lampe  das Bett  die Stühle


stalas lempa lova kėdės
Nominativ  der Pullover  die Jacke  das T-Shirt  die Schuhe
megztinis striukė marškinėliai batai

 des Tisches  der Lampe  des Bettes  der Stühle


Genitiv
 des Pullovers  der Jacke  des T-Shirts  der Schuhe

 dem Tisch  der Lampe  dem Bett  den Stühlen


Dativ
 dem Pullover  der Jacke  dem T-Shirt  den Schuhen

 den Tisch  die Lampe  das Bett  die Stühle


Akkusativ
 den Pullover  die Jacke  das T-Shirt  die Schuhe

Neiginys "kein"
maskulin feminina neutral Plural für alle Nomen

 kein Tisch  keine Lampe  kein Bett  keine Stühle


jokio stalo jokios lempos jokios lovos jokių kėdžių
Nominativ  kein Salat  keine Idee  kein Wetter  keine Schuhe
jokių salotų jokio supratimo jokio oro jokių batų

 keines Tisches  keiner Lampe  keines Bettes  keiner Stühle


Genitiv
 keines Salates  keiner Idee  keines Wetters  keiner Schuhe

 keinem Tisch  keiner Lampe  keinem Bett  keinen Stühlen


Dativ
 keinem Salat  keiner Idee  keinem Wetter  keinen Schuhen

Akkusativ
 keinen Tisch  keine Lampe  kein Bett  keine Stühle
maskulin feminina neutral Plural für alle Nomen

 keinen Salat  keine Idee  kein Wetter  keine Schuhe

Kilmininkas
Kilmininkas ir apibūdinimas vartojant von

Kilmininkas yra antras iš keturių linksnių vokiečių kalboje. Kilmininkas parodo, kam kažkas priklauso ir taip
atsako į klausimą wessen?

Das ist das Auto des Vaters.


Wessen Auto ist das? (= Kieno tai automobilis?)
Tai tėvo automobilis.

Wessen Tasche ist das? Das ist die Tasche der Mutter.

Kieno tai krepšys? Tai mamos krepšys.

Wessen Ball ist das? Das ist der Ball des Mädchens.

Kieno tai kamuolys? Tai mergaitės kamuolys.

Wessen Bücher sind das? Das sind die Bücher der Kinder.

Kieno tai knygos? Tai vaikų knygos.

vardininkas kilmininkas

der Vater (= tėvas) → des Vaters (= tėvo)

die Mutter (= mama) → der Mutter (= mamos)

des Mädchens (=
das Mädchen (= mergaitė) →
mergaitės)

die Kinder (= vaikai) → der Kinder (= vaikų)

Daiktavardžiai su artikeliais der ir das kilmininko linksnyje turi galūnę -s arba -es. -es seka po vienskiemenių
žodžių ( der Mann → des Mannes , das Haus → des Hauses ), ir žodžių su -d, -t, -s, sch, -tz.

Asmenų ir tikrinių daiktavardžių kilmininkas

Paprastai asmenų vardai be artikelio kilmininko linksnyje gauna galūnę -s.

Marias Vater ist Arzt. = Marijos tėtis yra gydytojas.

Italiens Dörfer sind schön. = Italijos kaimai gražūs.

Kasdienybėje kilmininkas dažniausiai keičiamas junginiu von + naudininkas. "Von" yra naudininko
reikalaujantis prielinksnis.
Wessen Auto ist das? (= Kieno tai Das ist das Auto des Vaters. (= Tai tėvo automobilis.) / Das ist das Auto von dem
automobilis?) Vater. (= Tai yra mano tėčio automobilis.)

Wessen Tasche ist das? (= Kieno tai Das ist die Tasche der Mutter. (= Tai mamos krepšys.) / Das ist die Tasche von der
krepšys?) Mutter. (= Tai mano mamos krepšys.)

Wessen Ball ist das? (= Kieno tai Das ist der Ball des Mädchens. (= Tai mergaitės kamuolys.) / Das ist der Ball von
kamuolys?) dem Kind. (= Tai vaiko kamuolys.)

Wessen Bücher sind das? (= Kieno Das sind die Bücher der Kinder. (= Tai vaikų knygos.) / Das sind die Bücher von den
tai knygos?) Kindern. (= Tai vaikų knygos.)

Daugiskaita
Vokiečių kalboje daugiskaitos daiktavardžiai gali įgauti keletą skirtingų galūnių. Jos būna nurodytos žodyne.

-, ¨-

didžioji dalis daiktavardžių, kurie baigiasi "-er", "-el", "-en",


visi daiktavardžiai, kurie baigiasi "-chen", "-lein"

 der Mantel (= paltas) → die Mäntel (= paltai)


 der Pullover (= megztinis) → die Pullover (= megztiniai)
 der Fehler (= klaida) → die Fehler (= klaidos)
 der Sessel (= fotelis) → die Sessel (= foteliai)
 der Wagen (= automobilis) → die Wagen (= automobiliai)
 das Märchen (= pasaka) → die Märchen (= pasakos)

 das Fräulein (= penelė) → die Fräulein (= panelės)


 der Körper (= kūnas) → die Körper (= kūnai)
 der Rücken (= nugara) → die Rücken (= nugaros)
 der Finger (= rankos pištas) → die Finger (= rankos pirštai)
 der Magen (= skrandis) → die Mägen (= skrandžiai)

-e, -¨e
dažnai vienskiemeniai daiktavardžiai

 der Rock (= sijonas) → die Röcke (= sijonai)


 der Anzug (= kostiumas) → die Anzüge (= kostiumai)
 der Tisch (= stalas) → die Tische (= stalai)
 der Stuhl (= kėdė) → die Stühle (= kėdės)
 der Kopf (= galva) → die Köpfe (= galvos)
 die Hand (= plaštaka) → die Hände (= plaštakos)

 der Arm (= ranka) → die Arme (= rankos)


 das Bein (= koja) → die Beine (= kojos)
 der Zahn (= dantis) → die Zähne (= dantys)
 die Brust (= krūtinė) → die Brüste (= krūtys)
 der Hals (= kaklas) → die Hälse (= kaklai)

-er, -¨er
didelė dalis bevardės giminės vienskiemenių daiktavardžių,
daiktavardžiai, kurie baigiasi "-tum"

 das Kleid (= suknelė) → die Kleider (= suknelės)


 das Bild (= paveikslas) → die Bilder (= paveikslai)
 das Buch (= knyga) → die Bücher (= knygos)

 das Eigentum (= nuosavybė) → die Eigentümer (= nuosavybė (dgs.))


 der Mund (= burna) → die Münder (= burnos)

-n, -en
didelė dalis moteriškos giminės daiktavardžių,
daiktavardžiai, kurie baigiasi "-e", "-ei", "-ung", "-heit", "-keit", "-schaft"

 die Krawatte (= kaklaraištis) → die Krawatten (= kaklaraiščiai)


 die Hose (= kelnės) → die Hosen (= kelnės (dgs.))
 die Bluse (= palaidinė) → die Blusen (= palaidinės)
 die Jacke (= striukė) → die Jacken (= striukės)
 die Uhr (= laikrodis) → die Uhren (= laikrodžiai)
 die Frau (= moteris) → die Frauen (= moterys)
 die Bäckerei (= kepykla) → die Bäckereien (= kepyklos)
 die Zeitung (= laikraštis) → die Zeitungen (= laikraščiai)

 die Krankheit (= laikraščiai) → die Krankheiten (= ligos)


 die Möglichkeit (= galimybė) → die Möglichkeiten (= galimybės)
 die Freundschaft (= draugystė) → die Freundschaften (= draugystės)
 die Schulter (= petys) → die Schultern (= pečiai)
 die Zehe (= kojos pirštas) → die Zehen (= kojos pirštai)
 das Auge (= akis) → die Augen (= akys)
 die Nase (= nosis) → die Nasen (= nosys)
 der Junge (= berniukas) → die Jungen (= berniukai)

-nen
moteriškos giminės daiktavardžiai, kurie baigiasi "-in"

 die Freundin (= draugė) → die Freundinnen (= draugės)

-s
kitų kalbų žodžiai,
daiktavardžiai, kurie baigiasi "-a", "-o", "-i", "-u"

 das T-Shirt (= marškinėliai (vns.)) → die T-Shirts (= marškinėliai (dgs.))


 der Cousin (= pusbrolis) → die Cousins (= pusbroliai)
 das Auto (= automobilis) → die Autos (= automobiliai)

Sudurtiniai daiktavardžiai
Sudurtiniai daiktavardžiai yra gaunami sujungus du ar daugiau žodžių.

 du daiktavardžiai:
o die Kinder + das Zimmer = das Kinderzimmer
vaikai + kambarys = vaikų kambarys
o der Tisch + das Tennis = das Tischtennis
stalas + vaikų kambarys = teniso stalas
 veiksmažodis ir daiktavardis:
o wohnen + das Zimmer = das Wohnzimmer
gyventi + kambarys = svetainė
o schlafen + das Zimmer = das Schlafzimmer
miegoti + kambarys = miegamasis
o baden + die Wanne = die Badewanne
maudytis + vonia = maudymosi vonia
 būdvardis ir daiktavardis:
o weiß + der Wein = der Weißwein
baltas + vynas = baltasis vynas
 prieveiksmis ir daiktavardis:
o zusammen + die Arbeit = die Zusammenarbeit
kartu + darbas = darbas kartu
 Sudurtinio daiktavardžio giminė ir daugiskaitos forma priklauso nuo paskutiniojo dėmens:
o die Post (-en) + die Karte (-n) = die Postkarte (-n)
paštas + atvirukas = pašto atvirukas
o das Land (-¨er) + die Karte (-n) = die Landkarte (-n)
žemė + atvirukas = žemėlapis
o der Flug (-¨e) + die Karte (-n) = die Flugkarte (-n)
skrydis + atvirukas = skrydžio bilietas

Moteriškos giminės daiktavardžiai su "-in"


Daugelis moteriškos giminės profesijų ir užsiėmimų atstovių pavadinimų baigiasi galūne "-in".

 der Architekt (= architektas) → die Architektin (= architektė)


 der Journalist (= žurnalistas) → die Journalistin (= žurnalistė)
 der Lehrer (= mokytojas) → die Lehrerin (= mokytoja)
 der Professor (= profesorius) → die Professorin (= profesorė)

Kartais šaknis įgauna ir umliautą.

 der Arzt (= gydytojas) → die Ärztin (= gydytoja)


 der Tierarzt (= veterinaras) → die Tierärztin (= veterinarė)
 der Koch (= virėjas) → die Köchin (= virėja)

Moteriškos giminės daiktavardžiai, kurie baigiasi "-in", daugiskaitoje įgauna galūnę "-nen".

 die Freundin (= draugė) → die Freundinnen (= draugės)


 die Studentin (= studentė) → die Studentinnen (= studentės)

Nemažai vyriškos ir moteriškos giminės profesijų atstovų pavadinimai bagiasi "-mann" arba "-frau".

 der Bankkaufmann (= bankininkas) → die Bankkauffrau (= bankininkė)


 der Geschäftsmann (= verslininkas) → die Geschäftsfrau (= verslininkė)
 der Putzmann (= valytojas) → die Putzfrau (= valytoja)

Šių žodžių daugiskaitos forma baigiasi galūne "-leute" (visiems profesijos atstovams).

 der Geschäftsmann, die Geschäftsfrau → die Geschäftsleute (= verslininkai)

Daiktavardžio priesagos
Daiktavardžiai su galūnėmis -heit, -keit, -schaft, -ung

Daktavaržiai gali baigtis įvairiomis priesagomis.

 Žodžiai, turintys galūnę -heit arba -keit, yra iš būdvardžių padaryti daiktavardžiai. Jie visada rašomi didžiąja
raide ir turi artikelį die.
 Žodžiai, kurie baigiasi -ung, yra iš veiksmažodžių padaryti daiktavardžiai. Jie visada rašomi didžiąja raide ir turi
artikelį die.
 Žodžiai, kurie baigiasi -schaft, yra iš veiksmažodžių, būdvardžių padaryti daiktavardžiai. Jie visada rašomi
didžiąja raide ir turi artikelį die.
Daiktavardžiai su galūne -heit

 zerstreut (= išsiblaškęs) → die Zerstreutheit (= išsiblaškymas)


 unsicher (= nepasitikintis savimi) → die Unsicherheit (= nepasitikėjimas savimi)

Daiktavardžiai su galūne -keit

 wichtig (= svarbus) → die Wichtigkeit (= svarba)


Sie haben die Wichtigkeit eines Lebenslaufs eingesehen und festgestellt, dass das Anschreiben ihre
Visitenkarte ist. (= Jie suprato CV svarbą ir kad tai yra jų vizitinė kortelė.)
 fähig (= gebantis) → die Teamfähigkeit (= gebėjimas dirbti komandoje)
 selbstständig (= savarankiškas) → die Selbstständigkeit (= savarankiškumas)

Daiktavardžiai su galūne -schaft

 hilfsbereit (= paslaugus) → die Hilfsbereitschaft (= paslaugumas)


 der Gesell (= vaikinas, kompanionas) → die Gesellschaft (= draugija)
 eigen (= savas) → die Eigenschaft (= savybė)
 lernbereit (= pasiruošęs mokytis) → die Lernbereitschaft (= pasirengimas mokytis)

Daiktavardžiai su galūne -ung

 sich bewerben (= prašyti) → die Bewerbung (= prašymas, paraiška)


Wenn man in Deutschland eine Arbeit sucht, sind gute Bewerbungsunterlagen schon die halbe Sache. (= Kai
Vokietijoje ieškoma darbo, geri paraiškos dokumentai jau yra pusė darbo.)
 vereinigen (= vienytis) → die Vereinigung (= susivienijimas)
Damals nach 8 Jahren der Wiedervereinigung zweier Deutschlands, hat die Agentur für Arbeit in Ludwigslust,
das ist nur 35 km weg von Schwerin, ein Institut beauftragt ganz viele Menschen, die nach der sogenannten
„Wende“ keine Arbeit mehr hatten, in einem Seminar zu schulen. (= Tuomet, praėjus 8 metams po abiejų
Vokietijų susijungimo, darbo agentūra Ludwigluste, tai tik 35 km nuo Šverino, pavedė universitetui seminare
apmokyti daugybę žmonių, kurie po taip vadinamo "perversmo" nebeteko darbo.)
 finden (= rasti) → die Findung (= radinys)
 offenbaren (= atrasti) → die Offenbarung (= atradimas)
Für einige waren die neuen Wege der Jobfindung fast wie eine Offenbarung. (= Kai kuriems nauji būdai
susirasti darbą buvo beveik kaip atradimas)
 bezahlen (= mokėti (pinigus)) → die Bezahlung (= mokėjimas)
Man hat ganz vieles per Handschlag geregelt: die Arbeitszeiten, die Bezahlung, den Urlaub. (= Labai daug kas
susitariama rankos paspaudimu: darbo valandos, užmokestis, atostogos.)
 vorstellen (= pristatyti) → die Vorstellung (= pristatymas)
Mit Hilfe von Rollenspielen konnten sie für ein zukünftiges Vorstellungsgespräch üben, sich in die Rolle eines
Arbeitgebers und Arbeitnehmers hineinversetzen und gestärkt ihrer Bewerbungsphase entgegen treten. (=
Vaidinant situacijas jie galėjo ruoštis būsimajam darbo pokalbiui, atsidurti darbdavio ir darbuotojo vaidmenyje
ir atėjus darbo prašymo etapui jaustis stipriu. )
 genugtun (= suteikti malonumo) → die Genugtuung (= malonumas)
Das Gefühl den Menschen geholfen zu haben, war eine große Genugtuung und ein Lob, wie kein anderes. (=
Jausmas, kad padėjai kitiems, buvo ne kas kitas, o didelis malonumas ir pagyrimas.)
Įvardžiai
Asmeniniai įvardžiai
Singular Plural
 ich (= aš)  wir (= mes)

 du (= tu)  ihr (= jūs)

 er (= jis)
 sie (= jie, jos, Jūs)
 sie (= ji)
 Sie (= Jūs)
 es (= jis, ji)

Įvardis "sie" gali būti vienaskaitoje ("ji") ir daugiskaitoje ("jie"). Reikšmę galima suprasti pagal
veiksmažodžio asmenavimą ir kontekstą.

Sie ist Journalistin. = Ji yra žurnalistė.


Sie ist heute krank. = Ji šiandien serga.
Sie waren im Urlaub in Deutschland. = Jie atostogavo Vokietijoje.

Įvardis "Sie" ("Jūs") visada rašomas iš didžiosios raidės ir yra mandagi formali forma kreipiantis į svetimus
suaugusius. "Sie" gali būti naudojamas tiek kreipiantis į vieną, tiek į keletą asmenų.

Sind Sie Herr Meyer? = Ar Jūs ponas Meyer?


Setzen Sie sich bitte! = Prašau sėskitės!
Wie heißen Sie? = Kuo Jūs vardu?

Asmeniniai įvardžiai pakeičia sakinye daiktavardį. Tokiu būdu sakinys tampa trumpesnis, išvengiama
daiktavardžių pasikartojimų. Įvardis turi sutapti su pakeičiamo daiktavardžio lytimi.

Die Katze ist sehr schön. Sie heißt Clara. = Katė labai graži. Jos vardas Clara.
Der Schrank ist sehr modern. Er kostet 250 EUR. = Spinta labai moderni. Ji kainuoja 250 EUR.

Asmeniniai įvardžiai linksniuojami naudininko (Dativ) ir galininko (Akkusativ) linksniuose.

ich du er sie es wir ihr sie Sie


Nominativ
aš tu jis ji jis, ji mes jūs jie, jos, Jūs Jūs
mir dir ihm ihr ihm uns euch ihnen Ihnen
Dativ
man tau jam jai jam mums jums jiems, joms Jums
mich dich ihn sie es uns euch sie Sie
Akkusativ
mane tave Jums ji jis, ji mums jums ji Jūs
Schön dich kennen zu lernen. = Malonu su tavim susipažinti.
Wir haben uns nie gesehen. = Mes nesame anksčiau susitikę.
Wie geht es dir? = Kaip tau sekasi?
Mir geht es gut. = Man sekasi gerai.
Mein Rücken tut mir weh. = Man skauda nugarą.

Savybiniai įvardžiai
Savybiniai įvardžiai apibrėžia nuosavybės santykius. Formos:

 ich (= aš)  mein (= mano)

 du (= tu)  dein (= tavo)

 er (= jis)  sein (= jo)

 sie (= ji)  ihr (= jos)

 es (= jis, ji)  sein (= jo)

 wir (= mes)  unser (= mūsų)

 ihr (= jūs)  euer (= jūsų)

 sie (= jie, jos, Jūs)  ihr (= jų)

 Sie (= Jūs)  Ihr (= Jūsų)

Savybiniai įvardžiai yra linksniuojami ir įgauna šias galūnes:

maskulin feminina neutral Plural


Nominativ — -e - -e
Genitiv —es -er -es -er
Dativ —em -er -em -en
Akkusativ —en -e - -e

pvz.

maskulin feminina neutral Plural


mein Tisch unsere Lampe euer Bett seine Stühle
Nominativ
mano stalas mūsų lempa jūsų lova jo kėdės
meines unserer eures
Genitiv seiner Stühle
Tisches Lampe Bettes
unserer
Dativ meinem Tisch eurem Bett seinen Stühlen
Lampe
Akkusativ meinen Tisch unsere Lampe euer Bett seine Stühle
Jolana, unsere Kinder und ich freuen uns auf das = Jolana, mūsų vaikai ir aš tikimės vėl
Wiedersehen. pasimatyti.

Kai įvardis "euer" ("jūsų") įgauna galūnę, jis praranda viduryje žodžio esančią raidę "-e-".
Ihr habt Kopfschmerzen. Eure Köpfe tun euch weh. = Jums skauda galvas.

Parodomieji įvardžiai
Parodomieji įvardžiai „dieser”, „diese”, „dieses” ("šitas", "šita") yra vartojami nurodant asmenis ar daiktus,
esančius šalia. Jie yra linksniuojami taip pat, kaip ir žymimieji artikeliai.

maskulin feminina neutral Plural


 dieser Tisch  diese Lampe  dieses Bett  diese Stühle
šis stalas ši lempa ši lova šios kėdės
 Nominativ
 dieser Rock  diese Jacke  dieses Kleid  diese Schuhe
šis sijonas ši striukė ši suknelė šie bateliai

 dieses
 dieser  dieses Bettes
Tisches  dieser Stühle
 Genitiv Lampe  dieses
 dieses  dieser Schuhe
 dieser Jacke Kleides
Rockes

 diesen
 dieser
 diesem Tisch  diesem Bett Stühlen
 Dativ Lampe
 diesem Rock  diesem Kleid  diesen
 dieser Jacke
Schuhen

 diesen Tisch  diese Lampe  dieses Bett  diese Stühle


 Akkusativ
 diesen Rock  diese Jacke  dieses Kleid  diese Schuhe

Įvardis "es"
Įvardis "es" naudojamas bevardės giminės daiktavardžiams.

Das Baby ist krank. Es schreit die ganze Nacht. = Kūdikis serga. Jis rėkia visą naktį.

"Es" taip pat naudojamas šiose situacijose:

 Laikui:

Wie spät ist es? = Kiek valandų?


Es ist 10.50 Uhr. = Dabar 10.50 val.

 Dienos, metų laikams:

Es ist Nachmittag. = Popietė.


Es ist Sommer. = Vasara.

 Orui:
Es regnet. = Lyja.
Es ist kalt. = Šalta.

 Savijautai:

Wie geht es Ihnen? = Kaip Jums sekasi?


Mir geht es heute nicht so gut. = Šiandien man nekaip sekasi.

 Kitur:

Was gibt es zum Abendessen? = Kas vakarienei?


Es ist wichtig… = Svarbu...
Es ist verboten… = Draudžiama...

Įvardis "man"
Neapibrėžtas asmeninis įvardis "man" yra naudojamas, kai veiksnys yra nežinomas (t.y. veikėjas
nenurodomas, tačiau yra numanomas).
"Man" visada naudojamas su veiksmažodžio vienaskaitos 3-iuoju asmeniu.

Man lebt nur einmal. = Gyvenama tik kartą.


Was macht man jetzt in der Türkei? = Kas dabar daroma Turkijoje?

"Man" dažnai naudojamas kartu su modaliniais veiksmažodžiais.

Hier kann man gut essen? = Čia galima skaniai pavalgyti?


Darf man hier rauchen? = Ar čia galima rūkyti?
Man soll das noch heute machen. = Tai reikia atlikti dar šiandien.
Man muss mehr lernen. = Reikia daugiau mokytis.

Veiksmažodžiai
Veiksmažodžių asmenavimas
Žodyne nurodomos bazinės veiksmažodžių formos, t.y. jų bendratis.
Bendratyje veiksmažodžiai baigiasi galūne "-en" (machen) arba "-n" (wandern).

Pašalinus bendraties galūnę lieka veiksmažodžio kamienas, pvz.: "mach-", "wander-".


Kiekvieno asmens veiksmažodžio kamienas įgauna skirtingą galūnę.

Dauguma veiksmažodžių įgauna šias galūnes:

 ich (= aš)
-e
 du (= tu)
-st
 er (= jis)
-t
 sie (= ji)
 es (= jis, ji)

 wir (= mes)
-en
 ihr (= jūs)
-t
 sie (= jie, jos, Jūs)
 Sie (= Jūs) -en

pvz.

kommen → komm-en
ateiti, atvykti
ich komme wir kommen
du kommst ihr kommt
er, sie, es kommt sie, Sie kommen
machen → mach-en
daryti
ich mache wir machen
du machst ihr macht
er, sie, es macht sie, Sie machen
brauchen → brauch-en
reikėti
ich brauche wir brauchen
du brauchst ihr braucht
sie, Sie
er, sie, es braucht
brauchen

Kai kurių veiksmažodžių formas reikia išmokti mintinai.

sein (= būti)
ich bin wir sind
du bist ihr seid
er, sie, es ist sie, Sie sind
haben (= turėti)
ich habe wir haben
du hast ihr habt
er, sie, es hat sie, Sie haben
werden (= tapti)
ich werde wir werden
du wirst ihr werdet
sie, Sie
er, sie, es wird
werden
wissen (= žinoti)
ich weiß wir wissen
du weißt ihr wisst
er, sie, es weiß sie, Sie wissen

Jeigu veiksmažodžio kamienas baigiasi:


 -s- → reis-en (= keliauti)
 -ss- → küss-en (= bučiuoti)
 -ß- → heiß-en (= vadintis)
 -z- → duz-en (= sakyti "tu")
 -tz- → sitz-en (= sėdėti)

2-ojo asmens vienaskaitos ("du") kamienas įgauna galūnę "-t".

heißen → heiß-en
vadintis
ich heiße wir heißen
du heißt ihr heißt
er, sie, es heißt sie, Sie heißen

Jeigu veiksmažodžio kamienas baigiasi:

 -t- → arbeit-en (= dirbti)


 -d- → bad-en (= maudyti)
 -tm- → atm-en (= kvėpuoti)
 -chn- → zeichn-en (= piešti)
 -ffn- → öffn-en (= atidaryti)

2-ojo asmens vienaskaitos ("du") kamienas įgauna galūnę "-est",


3-ojo asmens vienaskaitos ("er", "sie", "es") kamienas įgauna galūnę "-et",
2-ojo asmens daugiskaitos ("ihr") kamienas įgauna galūnę "-et".

arbeiten → arbeit-en
dirbti
ich arbeite wir arbeiten
du arbeitest ihr arbeitet
er, sie, es arbeitet sie, Sie arbeiten
baden → bad-en
maudyti
ich bade wir baden
du badest ihr badet
sie, Sie
er, sie, es badet
baden

Jeigu veiksmažodžio kamienas baigiasi:

 -eln-→ sammeln (= rinkti)

vienaskaitos pirmajame asmenyje ( ich (= aš) ) dingsta -e nuo veiksmažodžio kamieno


veiksmažodžio kamienas dgs. pirmajame asmenyje gauna ( wir (= mes) ) ir dgs. trečiajame asmenyje ( sie (=
jie, jos, Jūs) , Sie (= Jūs) ) galūnę -n.

sammeln → sammel-n
rinkti
ich sammle wir sammeln
du sammelst ihr sammelt
er, sie, es sammelt sie, Sie sammeln
Asmenuojant kai kuriuos veiksmažodžius, veiksmažodžių kamiene pasikeičia balsės. Balsių kaita atsiranda
tik 2-ojo asmens vienaskaitoje ("du") bei 3-ojo asmens vienaskaitoje ("er", "sie", "es").

a → ä, kaip žodyje "schlafen" (miegoti)

schlafen → schlaf-en
miegoti
ich schlafe wir schlafen
du schläfst ihr schlaft
er, sie, es schläft sie, Sie schlafen
laufen → lauf-en
bėgti
ich laufe wir laufen
du läufst ihr lauft
er, sie, es läuft sie, Sie laufen
tragen → trag-en
nešti
ich trage wir tragen
du trägst ihr tragt
sie, Sie
er, sie, es trägt
tragen

e → i kaip žodyje "geben" (duoti)

geben → geb-en
duoti
ich gebe wir geben
du gibst ihr gebt
er, sie, es gibt sie, Sie geben
nehmen → nehm-en
imti
ich nehme wir nehmen
du nimmst ihr nehmt
er, sie, es nimmt sie, Sie nehmen

e → ie kaip žodyje "sehen" (matyti)

sehen → seh-en
matyti
ich sehe wir sehen
du siehst ihr seht
er, sie, es sieht sie, Sie sehen

Modaliniai veiksmažodžiai
Modaliniai veiksmažodžiai keičia antrojo veiksmažodžio prasmę sakinyje.
Modaliniai veiksmažodžiai nustato ryšį su sakinyje antruoju veiksmažodžiu išreikšta veikla.
Antras veiksmažodis po modalinio veiksmažodžio visada yra sakinio pabaigoje, išreikštas bendraties forma.

 "können" (galėti, pajėgti, mokėti, sugebėti) - gebėjimas / galimybė:


Ich kann gut schwimmen. = Moku gerai plaukti.
Das Auto ist kaputt. Wir können nicht weiter = Automobilis sugedo. Nebegalime toliau
fahren. važiuoti.
Können Sie mir helfen? = Ar galite man padėti?
Die Medikamente kann man nur mit Rezept
= Vaistus galima nusipirkti tik su receptu.
kaufen.

 "dürfen" (galėti, turėti teisę) - leidimas / draudimas:

Hier dürfen Sie nicht rauchen! = Čia Jūs negalite rūkyti!


Die Bank darf das Geld für das Mittagessen abbuchen. = Bankas gali išskaičiuoti pinigus už pietus.

 "müssen" (turėti, privalėti, reikėti) - pareiga / būtinumas:

Ich muss den Aufsatz bis morgen schreiben. = Turiu rašinį parašyti iki rytojaus.
Ich muss zum Hauptplatz. = Man reikia į pagrindinę aikštę.
Hier musst du den Namen angeben. = Čia tu turi nurodyti vardą ir pavardę.

 "wollen" (norėti, ketinti) - noras / ketinimas:

Wir wollen am Wochenende an die Ostsee = Savaitgalį mes norime važiuoti prie Baltijos
fahren. jūros.
Ich will dich heiraten. = Noriu tave vesti.
Wollen wir etwas essen? = Gal kažko užkąstume?

 "sollen" (privalėti, turėti) - privalėjimas / pakartotinas reikalavimas:

Du sollst deiner Oma helfen. = Tu turi padėti savo močiutei.


Der Arzt sagt, ihr sollt mehr Obst essen. = Gydytojas sako, jums reikia valgyti daugiau vaisių.
Soll ich den Notarzt rufen? = Ar man iškviesti greitąją pagalbą?

 "mögen" (mėgti, patikti, norėti) - mėgimas


Modalinis veiksmažodis "mögen" naudojamas sakinyje vienas, be kitų veiksmažodžių.

Ich mag keine Schokolade. = Nemėgstu šokolado.


Ich mag türkisches Essen. = Man patinka turkiškas maistas.

 "möchten" (norėti) - noras


Modalinis veiksmažodis "möchten" yra gramatinė veiksmažodžio "mögen" tariamosios nuosakos II
forma ir turi atskirą prasmę - noras, troškimas:

Ich möchte mit Frau Riedel sprechen. = Norėčiau pasikalbėti su ponia Riedel.
Wie möchten die Deutschen am liebsten wohnen? = Kaip vokiečiai labiausiai norėtų gyventi?
Ich möchte eine Massage haben. = Norėčiau masažo.

 reikėti + zu + bendratis
Neiginys müssen dažnai pakeičiamas nicht brauchen kas reiškia būtinybę. Tuo norima pasakyti, kad
kažkas kažko neturi daryti. Šiuo atveju brauchen panaudojamas kaip modalinis veiksmažodis, jis
visada turi neigiamą žodelį ir bendratį su "zu".

Wir müssen morgen nicht früh aufstehen, denn es ist = Rytoj mums nereikia anksti keltis, nes
Wochenende. savaitgalis.
Wir brauchen morgen nicht früh aufzustehen, denn es ist = Rytoj mums nereikia anksti keltis, nes
Wochenende. savaitgalis.

 Norint išreikšti būtinybę gali būti vartojamas ir "reikėti" kartu su apribojančiais žodžiais kaip "tik,
tiesiog, vos".

Du brauchst erst nächste Woche einzukaufen, noch = Gali apsipirkti tik kitą savaitę, dar turime
haben wir viel zu essen und zu trinken. daug maisto ir gėrimų.
Um erfolgreich zu werden, brauchst du nur etwas mehr = Kad pasisektų, tau tereikia tik šiek tiek
zu arbeiten, dann schaffst du es bestimmt. daugiau dirbti, tada tau tikrai pavyks.

Jeigu sakinio kontekstas yra aiškus, modaliniai veiksmažodžiai gali būti sakinyje vieni, be antrojo
veiksmažodžio.

Ich muss zum Arzt. = Man reikia pas gydytoją.


Ich backe die Pizza. Du kannst es nicht! = Aš kepsiu picą. Tu nemoki!

1-ojo ir 3-ojo asmens modaliniai veiksmažodžiai asmenuojami vienodai.

können
galėti
ich kann wir können
du kannst ihr könnt
er, sie, es kann sie, Sie können
dürfen
galėti
ich darf wir dürfen
du darfst ihr dürft
er, sie, es darf sie, Sie dürfen
müssen
turėti, privalėti
ich muss wir müssen
du musst ihr müsst
sie, Sie
er, sie, es muss
müssen
wollen
norėti
ich will wir wollen
du willst ihr wollt
er, sie, es will sie, Sie wollen
sollen
turėti
ich soll wir sollen
du sollst ihr sollt
sie, Sie
er, sie, es soll
sollen
mögen
mögen
ich mag wir mögen
du magst ihr mögt
er, sie, es mag sie, Sie mögen
möchten
möchten
ich möchte wir möchten
du möchtest ihr möchtet
er, sie, es möchte sie, Sie möchten

Modaliniai veiksmažodžiai taip pat naudojami su beasmeniu įvardžiu "man" (visada vienaskaitos 3-uoju
asmeniu).

man kann
galima
Hier kann man gut essen.
Čia galima skaniai pavalgyti.
man muss
reikia
Das muss man noch heute machen.
Tai reikia atlikti dar šiandien.
man soll
reikia
Das soll man wiederholen.
Tai reikia pakartoti.
man darf
galima
In diesem Raum darf man rauchen.
Šioje patalpoje galima rūkyti.

Sudėtiniai veiksmažodžiai
Vokiečių kalboje yra atskiriamieji ir neatskiriamieji sudėtiniai veiksmažodžiai.

Sudėtiniai veiksmažodžiai susideda iš priešdėlio ir veiksmažodžio.

einkaufen
apsipirkti
ein + kaufen (= pirkti)
verstehen
suprasti
ver + stehen (= stovėti)

Atskiriamieji veiksmažodžiai

Priešdėlis yra pabrėžiamas (kirčiuojamas). Žodyne randama forma yra: einkaufen (= apsipirkti) .

Ich gehe gleich einkaufen. = Tuoj eisiu apsipirkti.


Ich kaufe nicht so gern ein. = Man nelabai patinka apsipirkinėti.
Gestern kaufte sie den ganzen Tag ein. = Vakar ji visą dieną apsipirkinėjo.
Er sieht elegant aus. = Jis atrodo elegantiškas.

Priešdėlis keičia veiksmažodžio prasmę. Pvz.: "einpacken" (supakuoti) turi kažką bendro su "packen"
(pakuoti); "einkaufen" (apsipirkti) - kažką bendro su "kaufen" (pirkti).

Esamajame bei paprastajame būtajame laike priešdėlis atsiduria sakinio pabaigoje.


Įvykio veikslo būtajame laike "ge" yra tarp priešdėlio ir veiksmažodžio.

kaufen (= pirkti) → ein-ge-kauft

Du hast aber viel eingekauft! = Kiek visko daug nupirkai!

Atskiriamųjų veiksmažodžių priešdėliai:

ab- (= nuo)
abfahren (= išvažiuoti)
an- (= į)
ankommen (= atvykti) , anprobieren (= pasimatuoti)
auf- (= ant)
aufstehen (= atsikelti)
aus- (= iš)
austragen (= ištverti) , aussehen (= atrodyti)
bei- (= pas, prie)
beibringen (= išmokyti)
ein- (= į)
einkaufen (= apsipirkti) , einpacken (= supakuoti)
los- (= pirmyn)
losgehen (= išeiti)
mit- (= su)
mitkommen (= eiti kartu) , mitnehmen (= pasiimti)
nach- (= po)
nachmachen (= pakartoti, pamėgdžioti)
vor- (= prieš)
vorstellen (= pristatyti)
zu- (= pas)
zumachen (= uždaryti) , (da)zunehmen (= pridėti)

Neatskiriamieji veiksmažodžiai

Priešdėlis nėra pabrėžiamas (kirčiuojamas).

Ich kann das nicht verstehen. = Negaliu to suprasti.

Priešdėlis visiškai pakeičia veiksmažodžio prasmę. Pvz.: "verstehen" (suprasti) neturi nieko bendra su
veiksmažodžiu "stehen" (stovėti).

Esamajame bei paprastajame būtajame laike priešdėlis nėra atskiriamas nuo veiksmažodžio.

Ich verstehe das nicht. = Nesuprantu.


Den Urlaub verbrachte sie in den Alpen. = Atostogas ji praleido Alpėse.

Įvykio veikslo būtasis laikas neturi "ge".

verstehen (= suprasti) → verstanden (= supratai)

Du hast aber nichts verstanden! = Bet tu nieko nesupratai!

bekommen (= gauti) → bekommen (= gavau)

Ich habe einen neuen Computer bekommen. = Gavau naują kompiuterį.


Neatskiriamųjų veiksmažodžių priešdėliai:

be-
bekommen (= gauti)
ge-
gefallen (= patikti)
emp-
empfehlen (= rekomenduoti)
ent-
entschuldigen (= atleisti)
er-
erzählen (= pasakoti)
miss-
missbrauchen (= piktnaudžiauti)
ver-
verstehen (= suprasti)
zer-
zerstören (= sunaikinti)

Liepiamoji nuosaka
Liepiamoji nuosaka yra vartojama paraginimuose, paliepimuose, patarimuose ar perspėjimuose.

Liepiamoji nuosaka gali turėti šias formas:

du (= tu)
du - kreipiantis į vieną asmenį,
ihr (= jūs)
ihr - kreipiantis į du ar daugiau asmenis,
Sie (= Jūs)
Sie - mandagiai kreipiantis į vieną ar kelis asmenis.

Liepiamoji nuosaka su "du" forma yra sudaroma naudojant veiksmažodį be įvardžio "du" ir galūnės "-st".

 du kommst (= tu ateini) → Komm! (= Ateik!)


 du gibst (= tu duodi) → Gib! (= Duok!)
 du nimmst (= tu imi) → Nimm! (= Imk!)
 du gehst (= tu eini) → Geh! (= Eik! )

Geh ins Fitnesstudio! = Eik į sporto klubą!

Liepiamoji nuosaka su "ihr" forma yra sudaroma naudojant veiksmažodį be įvardžio "ihr".

 ihr kommt (= jūs ateinat) → Kommt! (= Ateikit!)


 ihr gebt (= jūs duodate) → Gebt! (= Duokite!)
 ihr nehmt (= jūs imate) → Nehmt! (= Imkite!)
 ihr feiert (= jūs švenčiate) → Feiert! (= Švęskite!)

Feiert, tanzt und trinkt mit mir! = Švęskite, šokite ir gerkite su manim!

Liepiamoji nuosaka su mandagia "Sie" forma yra sudaroma sukeičiant žodžių tvarką sakinyje.

 Sie gehen (= Jūs einate) → Gehen Sie! (= Eikite!)


 Sie geben (= Jūs duodate) → Kommen Sie! (= Duokite!)
 Sie kommen (= Jūs ateinate) → Kommen Sie! (= Ateikite!)
 Sie nehmen (= Jūs imate) → Nehmen Sie! (= Imkite!)
 Sie ziehen an (= Jūs apsivelkate) → Ziehen Sie an! (= Apsivilkite!)

Ziehen Sie einen Anzug an! = Apsivilkite kostiumą!

Veiksmažodžiai, kurie antro ir trečio asmens formose turi umliautą, liepiamojoje nuosakoje jo netenka.

 du schläfst (= tu miegi) → Schlaf! (= Miegok!)


 du fährst (= tu važiuoji) → Fahr! (= Važiuok!)

Veiksmažodžiai, kurių šaknis baigiasi '-t', '-d', '-ig', '-er' arba '-el', liepiamosios nuosakos "du" formoje įgauna
galūnę "-e".

 du wartest (= tu lauki) → Warte! (= Palauk!)


 du entschuldigst dich (= tu atsiprašai) → Entschuldige dich! (= Atsiprašyk!)
 du lächelst (= tu šypsaisi) → Lächle! (= Šypsokis!)

Netaisyklingos formos liepiamosios nuosakos veiksmažodžiai

sein (= būti)

 du (= tu) → Sei! (= Būk!)


 ihr (= jūs) → Seid! (= Būkite!)
 Sie (= Jūs) → Seien Sie! (= Būkite!)

haben (= turėti)

 du (= tu) → Hab! (= Turėk!)


 ihr (= jūs) → Habt! (= Turėkite!)
 Sie (= Jūs) → Haben Sie! (= Turėkite!)

werden (= būti, tapti)

 du (= tu) → Werde! (= Būk!)


 ihr (= jūs) → Werdet! (= Būkite!)
 Sie (= Jūs) → Werden Sie! (= Būkite!)

Liepiamosios nuosakos "wir" forma

Liepiamosios nuosakos "wir" forma yra sudaroma sukeičiant žodžių tvarką sakinyje.

 wir gehen (= mes einame) → Gehen wir! (= Eikime!)


 wir kommen (= mes ateiname) → Kommen wir! (= Eikime!)
 wir geben (= mes duodame) → Geben wir! (= Duokime!)
 wir nehmen (= mes imame) → Nehmen wir! (= Imkime!)

Gehen wir hin! = Eikime ten!


Kaufen wir es hier! = Nusipirkime čia!

Paprastasis būtasis laikas


Paprastasis būtasis laikas yra būtojo laiko forma, dažniausiai naudojama pasakojimuose.
Ši laiko forma naudojama rašytinėje kalboje.

Paprastojo būtojo laiko 1-ojo ir 3-ojo asmens formos visada vienodos.


Taisyklingi veiksmažodžiai

 ich (= aš)
–te
 du (= tu)
–test
 er (= jis)
 sie (= ji)
–te
 es (= jis, ji)

 wir (= mes)
-ten
 ihr (= jūs)
-tet
 sie (= jie, jos, Jūs)
 Sie (= Jūs) -ten

kaufen (= pirkti)
ich kaufte wir kauften
du kauftest ihr kauftet
sie, Sie
er, sie, es kaufte
kauften

Taisyklingi veiksmažodžiai su kamieno galūnėmis:

-t-
arbeiten
-d-
baden
-tm-
atmen
-chn-
zeichnen
-ffn-
öffnen
 ich (= aš)
-ete
 du (= tu)
-etest
 er (= jis)
 sie (= ji)
-ete
 es (= jis, ji)

 wir (= mes)
-eten
 ihr (= jūs)
-etet
 sie (= jie, jos, Jūs)
 Sie (= Jūs) -eten

warten (= laukti)
ich wartete wir warteten
du wartetest ihr wartetet
sie, Sie
er, sie, es wartete
warteten

Netaisyklingi veiksmažodžiai

 ich (= aš)

 du (= tu)
-st
 er (= jis)
 sie (= ji)

 es (= jis, ji)

 wir (= mes)
-en
 ihr (= jūs)
-t
 sie (= jie, jos, Jūs)
 Sie (= Jūs) -en

gehen (= eiti)
ich ging wir gingen
du gingst ihr gingt
sie, Sie
er, sie, es ging
gingen
lassen (= leisti)
ich ließ wir ließen
du ließt ihr ließt
er, sie, es ließ sie, Sie ließen
Er ließ wieder seinen Kampfhund ohne Beißkorb und = Jis vėl leido savo koviniam šuniui namuose
Leine frei im Haus herumlaufen. bėgioti be antsnukio ir pavadėlio.

Jeigu kalbant apie praeitį naudojami veiksmažodžiai "haben" (turėti) ir "sein" (būti) ar modaliniai
veiksmažodžiai, beveik visada naudojamas paprastasis būtasis laikas, net jei visame tekste naudojamas įvykio
veikslo būtasis laikas.

Netaisyklingųjų veiksmažodžių paprastojo būtojo laiko 1-ojo ir 3-ojo asmens formos taip pat visada
vienodos.

haben (= turėti)
ich hatte wir hatten
du hattest ihr hattet
er, sie, es hatte sie, Sie hatten
Alle Schülerinnen und Schüler hatten gute Noten. = Visos mokinės ir mokiniai gavo gerus pažymius.
sein (= būti)
ich war wir waren
du warst ihr wart
sie, Sie
er, sie, es war
waren
Letztes Schuljahr war ein gutes Jahr. = Praėjusieji mokslo metai buvo geri metai.
können (= galėti)
ich konnte wir konnten
du konntest ihr konntet
er, sie, es konnte sie, Sie konnten
Ich konnte nicht dorthin fahren. = Aš ten negalėjau nuvažiuoti.
müssen (= turėti, privalėti)
ich musste wir mussten
du musstest ihr musstet
sie, Sie
er, sie, es musste
mussten
Für meinen Job als Journalistin musste ich meine = Norėdama dirbti žurnaliste, turėjau pagerinti
Aussprache verbessern. savo tarimą.
dürfen (= galėti)
ich durfte wir durften
du durftest ihr durftet
er, sie, es durfte sie, Sie durften
Ich durfte einen Kurs in Schwerin besuchen. = Galėjau lankyti kursus Šverine.
wollen (= norėti)
ich wollte wir wollten
du wolltest ihr wolltet
er, sie, es wollte sie, Sie wollten
Ich wollte schnell neue Leute kennen lernen. = Norėjau greitai susipažinti su naujais žmonėmis.
sollen (= turėti)
ich sollte wir sollten
du solltest ihr solltet
er, sie, es sollte sie, Sie sollten
Ich sollte einen Kurs in Berlin besuchen. = Turėjau Berlyne lankyti kursus.
mögen (= mėgti)
ich mochte wir mochten
du mochtest ihr mochtet
er, sie, es mochte sie, Sie mochten
Ich mochte dich nicht = Aš tavęs nemėgau.

Įvykio veikslo būtasis laikas


Įvykio veikslo būtasis laikas yra viena praeities formų.

Įvykio veikslo būtasis laikas sudaromas naudojant išasmenuotą pagalbinio veiksmažodžio ("haben" arba
"sein") formą bei būtojo laiko dalyvį, kuris visada yra sakinio gale.

Perfekt = haben / sein + … + Partizip Perfekt

Būtojo laiko dalyvis

Taisyklingi veiksmažodžiai

Veiksmažodžio kamienas gauna: priešdėlį "ge-" ir galūnę "-t".

 machen (= daryti) → ge–mach–t


 kaufen (= pirkti) → ge–kauf–t
 zeigen (= rodyti) → ge-zeig-t
Ich habe ihr ein paar wichtige Gebäude gezeigt. = Parodžiau jai keletą naujų pastatų.

Veiksmažodžių, kurių kamienas baigiasi "-t-", "-d-", "-tm-", "-chn-", "-ffn-", kamienas įgauna: priešdėlį "ge-"
ir galūnę "-et".

 warten (= laukti) → ge–wart–et


 baden (= maudytis) → ge–bad–et
 atmen (= kvėpuoti) → ge–atm–et
 zeichnen (= piešti) → ge–zeichn–et
 öffnen (= atidaryti) → ge–öffn-et

Netaisyklingi veiksmažodžiai

Netaisyklingų veiksmažodžių būtojo laiko dalyvio formas reikia išmokti mintinai. Jie dažniausiai baigiasi
galūne "-en".

 treffen (= sutikti) → getroffen

Wen hast du im Park getroffen? = Ką sutikai parke?

 denken (= galvoti) → gedacht

Gestern habe ich ganz intensiv an dich gedacht. = Vakar daug galvojau apie tave.

Atskiriamieji veiksmažodžiai

Taisyklinguose ir netaisyklinguose atskiriamiuosiuose veiksmažodžiuose priešdėlis "ge-" yra tarp


veiksmažodžio priešdėlio ir jo kamieno.

 einkaufen (= apsipirkti) → ein–ge–kauf–t


 ausfüllen (= pildyti) → aus–ge–füll-t
 aufstehen (= keltis) → auf–ge–stand–en

Dort haben wir zuerst einen Haufen von Formularen = Ten mes pirmiausiai užpildėme krūvą
ausgefüllt. dokumentų.

Būtojo laiko dalyvis be "ge-"

Taisyklinguose ir netaisyklinguose neatskiriamiuosiuose veiksmažodžiuose (su priešdėliais "be-", "ge-",


"emp-", "ent-", "er-", "miss-", "ver-", "zer-") priešdėlis "ge-" nenaudojamas.

 bestehen (= išlaikyti) → bestand–en


 gefallen (= patikti) → gefall–en
 empfinden (= jausti) → empfund–en
 entschuldigen (= atleisti) → entschuldig–t
 erzählen (= pasakoti) → erzähl–t
 missbrauchen (= piktnaudžiauti) → missbrauch–t
 verstehen (= suprasti) → verstand–en
 zerstören (= sunaikinti) → zerstör–t

Ich habe schon versucht, den Computer zu starten. = Aš jau pabandžiau įjungti kompiuterį.
Zuerst haben wir uns bei der Ausländerbehörde im = Pirmiausiai mes pasiteiravome imigracijos
Stadthaus erkundigt. biure rotušėje.

Veiksmažodžiai, turintys galūnę "-ieren" yra visada taisyklingi ir neįgauna priešdėlio "ge-".
 informieren (= informuoti) → informier–t
 studieren (= studijuoti) → studier–t

Hast du es schon kontrolliert? = Ar jau patikrinai tai?


Hast du ein Virenprogramm installiert? = Ar instaliavai antivirusinę programą?

Įvykio veikslo būtasis laikas su "sein"

Pagalbinis veiksmažodis "sein" (būti) naudojamas, kai:

 veiksmažodis nurodo subjekto judėjimą iš A į B, pvz.: "kommen" (ateiti, atvykti), "gehen" (eiti),
"laufen" (bėgti), "springen" (šokinėti), "ziehen" (traukti) ir pan.

Wir sind nach Wien gekommen. = Mes atvykome į Vieną.


Er ist erst spät nach Hause gekommen. = Jis tik vėlai grįžo namo.
Ich bin ins Kino gegangen. = Ėjau į kiną.
Sie ist vor kurzem von der Türkei nach Deutschland = Neseniai ji persikėlė iš Turkijos į
gezogen. Vokietiją.

 veiksmažodis nurodo subjekto būklės pasikeitimą, pvz.: "aufwachen" (atsibusti), "einschlafen"


(užmigti), "wachsen" (augti), "sterben" (mirti) ir pan.

Ich bin sofort eingeschlafen. = Aš iškart užmigau.


Du bist aber groß gewachsen! = O tu didelis užaugai!
Hermann Hesse ist 1962 in der Schweiz gestorben. = Hermann Hesse gimė 1962 metais Šveicarijoje.

 su veiksmažodžiais:

sein
būti
Ich bin gestern im Kino gewesen.
Vakar aš buvau kine.
werden
tapti
Sie ist Mathematiklehrerin geworden.
Ji tapo matematikos mokytoja.
bleiben
likti
Die ganze Woche ist er wegen der Grippe zu Hause geblieben.
Visą savaitę dėl gripo jis buvo namie.
passieren
atsitikti
Was ist passiert?
Kas atsitiko?
geschehen
įvykti
Was ist geschehen?
Kas nutiko?
begegnen
sutikti
Ich bin ihm im Park begegnet.
Sutikau jį parke.

Įvykio veikslo būtasis laikas su "haben"


Pagalbinis veiksmažodis "haben" (turėti) naudojamas su tranzityviais veiksmažodžiais, t.y. po kurių seka
galininkas (net ir subjektui judant).

Ich habe die reservierten Karten für die Sonntagsvorstellung = Paėmiau rezervuotus bilietus į sekmadienio
abgeholt. spektaklį.
Sie haben das gleiche Kleid gekauft. = Jos nusipirko tą pačią suknelę.
Was hast du ihr gegeben? = Ką tu jai davei?
Ich habe den Berg schon mehrmals bestiegen. = Aš į tą kalną jau ne kartą įkopiau.

Pagalbinis veiksmažodis "haben" naudojamas su visais sangrąžiniais veiksmažodžiais (net ir subjektui


judant).

Die Kinder haben sich vor dem Schlafen gewaschen. = Vaikai prieš miegą nusiprausė.
Ich habe mich an das Fenster gesetzt. = Atsisėdau prie lango.

Sangrąžiniai veiksmažodžiai
Kai kurie veiksmažodžiai reikalauja sangrąžinio įvardžio "sich" ("savęs).

sich beeilen = skubėti


sich freuen = džiaugtis
sich interessieren = domėtis
sich fühlen = jaustis
sich treffen = susitikti

Sangrąžiniai veiksmažodžiai gali reikšti, kad veiksmas yra nukreiptas į veiksnį.

sich waschen
praustis
Der Junge wäscht sich.
Berniukas prausiasi.
sich kämmen
šukuotis
Die Mädchen kämmen sich.
Mergaitės šukuojasi.
sich verletzen
susižeisti
Ich habe mich verletzt.
Aš susižeidžiau.

Sangrąžiniai veiksmažodžiai kaitomi asmenimis.

sich waschen (= praustis)


ich wasche mich wir waschen uns
du wäschst dich ihr wascht euch
er, sie, es wäscht sich sie, Sie waschen sich

Kai sangrąžinis veiksmažodis reikalauja galininko linksnio, sangrąžinis įvardis pakeičia savo formą:

sich (die Hände) waschen (= praustis (rankas))


ich wasche mir die Hände wir waschen uns die Hände
du wäschst dir die Hände ihr wascht euch die Hände
er, sie, es wäscht sich die Hände sie, Sie waschen sich die Hände

Be sangrąžinio naudojimo kai kurie veiksmažodžiai gali būti naudojami pažymint abipusį santykį. Čia
dalyvauja mažiausiai du asmenys. Todėl veiksmažodis ir abipusis įvardis visada būna daugiskaitos linksnyje.

Abipusiai veiksmažodžiai eina tik su veiksniais daugiskaitos linksnyje. Todėl vartojamos sangrąžinio įvardžio
daugiskaitos formos uns, euch ir sich.

 sich kennenlernen (= susipažinti) → Wir haben uns in der Grundschule kennen gelernt. (= Mes
susipažinome pradinėje mokykloje.) → Ich habe Helga in der Grundschule kennengelernt. Helga hat
mich in der Grundschule kennen gelernt. (= Susipažinau su Helga pagrindinėje mokykloje. Helga
susipažino su manimi pagrindinėje mokykloje.)
 sich gut verstehen (= gerai sutarti) → Wir haben uns sofort gut verstanden. (= Mes iškart gerai
sutarėme.)
 sich begrüßen (= pasisveikinti) → Herr Hansen und seine Nachbarin begrüßen sich jeden Morgen auf
der Straße. (= Ponas Hansen ir jo kaimynė pasisveikina gatvėje kiekvieną rytą.) → Herr Hansen
begrüßt seine Nachbarin; Die Nachbarin begrüßt Herrn Hansen. (= Ponas Hansen sveikinasi su savo
kaimyne; Kaimynė sveikinasi su ponu Hansen.)

Neveikiamoji nuosaka
Neveikiamoji nuosaka yra vartojama, kai norima sakinyje pabrėžti veiksmą, o ne jo atlikėją.

In einem Restaurant wirst du praktisch ausgebildet. = Restorane įgysi praktikos.

Neveikiamoji nuosaka sudaroma su išasmenuotu pagalbiniu veiksmažodžiu "werden" (tapti) ir būtojo laiko
dalyviu, kuris visada yra sakinio pabaigoje.

Aktiv (= Veikiamoji rūšis)

Ich koche die Suppe. = Aš verdu sriubą.


Der Lehrer korrigiert die Tests. = Mokytojas taiso testus.

Passiv (= Neveikiamoji rūšis)

Die Suppe wird gekocht. = Sriuba verdama.


Die Tests werden korrigiert. = Testai taisomi.

Veiksmo atlikėjas gali būti išreikštas su prielinksniu "von" ir naudininku (Dativ).

Die Suppe wird von mir gekocht. = Aš verdu sriubą.


Die Teste werden vom Lehrer korrigiert. = Testai yra taisomi mokytojo.

Neveikiamoji rūšis su modaliniais veiksmažodžiais


Neiveikiamoji rūšis gali būti sudaroma su modaliniais veiksmažodžiais können, müssen, dürfen ir sollen.
Modalinis veiksmažodis gali būti esamajame arba būtajame laike.Tam su modaliniu veiksmažodžiu
naudojamas pagalbinis veiksmažodis "werden" ir atitinkama veiksmažodžio Partizip II forma.

Veikiamoji rūšis Neveikiamoji rūšis


Der Vater kann das Auto reparieren. Das Auto kann von dem Vater repariert werden.
Tėtis gali sutaisyti automobilį. Automobilis gali būti tėčio sutaisytas.
Die Mutter muss die Kinder zur Schule Die Kinder müssen von der Mutter zur Schule gebracht
Veikiamoji rūšis Neveikiamoji rūšis
bringen. werden.
Mama turi nuvežti vaikus į mokyklą. Vaikai turi būti mamos pristatyti į mokyklą.
Die Kinder dürfen den Computer benutzen. Der Computer darf von den Kindern benutzt werden.
Vaikai gali naudotis kompiuteriu. Kompiuteris gali būti naudojamas vaikų.
Die Kinder sollen die Betten machen. Die Betten sollen von den Kindern gemacht werden.
Vaikai turi pasikloti lovas. Lovos turi būti vaikų paklotos.

Neveikiamosios rūšies būtasis laikas


Būtojo laiko neveikiamoji rūšis sudaroma su werden būtojo laiko (Präteritum) forma ir būtojo laiko dalyviu
(Partizip II).
Neveikiamosios rūšies dabartis Būtojo laiko neveikiamoji rūšis
Ich werde in einem Restaurant
Ich wurde in einem Restaurant ausgebildet.
ausgebildet.
Aš buvau apmokytas restorane.
Aš esu apmokomas restorane.
Du wirst in einem Restaurant
Du wurdest in einem Restaurant ausgebildet.
ausgebildet.
Aš buvau apmokytas restorane.
Tu esi apmokomas restorane.
Er/sie/es wird in einem Restaurant
ausgebildet. Er/sie/es wurde in einem Restaurant ausgebildet.
Jis yra apmokomas / ji yra Jis buvo apmokytas / ji buvo apmokyta restorane.
apmokoma restorane.
Wir werden in einem Restaurant
Wir wurden in einem Restaurant ausgebildet.
ausgebildet.
Mes buvome apmokyti restorane.
Mes apmokomi restorane.
Ihr werdet in einem Restaurant
Ihr wurdet in einem restaurant ausgebildet.
ausgebildet.
Jūs buvote apmokyti restorane.
Jūs apmokomi restorane.
Sie/sie werden in einem Restaurant
Sie/sie wurden in einem Restaurant ausgebildet.
ausgebildet.
Jie/jos buvo apmokyti restorane.
Jie/jos apmokomi restorane.
Weißt du nicht, Mama, Neymar wurde doch bei der = Ar nežinai, mama, juk Neymar per paskutinį
letzten WM am Rücken verletzt! pasaulio čempionatą gavo nugaros traumą!
Das Formular wurde nicht richtig ausgefüllt. = Forma buvo neteisingai užpildyta.
Das Geld wurde gestern abgebucht. = Pinigai buvo vakar nuimti nuo sąskaitos.
Frau Müller wurde nicht zur Geburtstagsparty von Ihrer = Ponia Müller nebuvo pakviesta į savo kaimynės
Nachbarin eingeladen. gimtadienio vakarėlį.
Auf der Party wurde gestern viel getanzt und gelacht. = Vakar vakarėlyje buvo daug šokama ir juokiamasi.

Tariamoji nuosaka II
Tariamoji nuosaka II sudaroma iš pagalbinio veiksmažodžio "würden" (būtų) ir veiksmažodžio bendraties,
kuri yra visada sakinio pabaigoje.

Veiksmažodis "würden" yra kaitomas asmenimis:

würden (= būtų)
ich würde wir würden
du würdest ihr würdet
er, sie, es würde sie, Sie würden
Würden Sie mir bitte Ihre Telefonnummer sagen? = Gal malonėtumėte man pasakyti savo telefono numerį?
Was würden Sie empfehlen? = Ką Jūs pasiūlytumėte?

Veiksmažodžiai "sein", "haben" bei modaliniai veiksmažodžiai turi ypatingas tariamosios nuosakos II formas.

haben (= turėti)
ich hätte wir hätten
du hättest ihr hättet
er, sie, es hätte sie, Sie hätten
sein (= būti)
ich wäre wir wären
du wärst ihr wäret
er, sie, es wäre sie, Sie wären
können (= galėti)
ich könnte wir könnten
du könntest ihr könntet
er, sie, es könnte sie, Sie könnten
müssen (= turėti, privalėti)
ich müsste wir müssten
du müsstest ihr müsstet
er, sie, es müsste sie, Sie müssten
dürfen (= galėti)
ich dürfte wir dürften
du dürftest ihr dürftet
sie, Sie
er, sie, es dürfte
dürften
sollen (= turėti)
ich sollte wir sollten
du solltest ihr solltet
er, sie, es sollte sie, Sie sollten

Tariamaja nuosaka II galima išreikšti norą, troškimą. Dažnai tokiu atveju naudojamos dalelytės "doch"
(tačiau, vis dėlto), "bloß" (tik) ir "nur" (tik, tiktai).

Wenn er doch bald kommen würde! = O, kad jis tuoj ateitų!


Wenn ich nur Urlaub hätte! = O, kad turėčiau atostogas!
Wenn du bloß anrufen würdest! = O, kad tu paskambintum!
Ach, wenn ich ihn heute noch treffen würde! = Ak, kad tik jį šiandien sutikčiau!

Tariamaja nuosaka II galima išreikšti patarimą. Tokiu atveju naudojamas modalinis veiksmažodis "sollen".

Du solltest im Bett liegen. = Tu turėtum gulėti lovoje.


Er sollte zum Arzt gehen. = Jis turėtų nueiti pas gydytoją.
Du solltest dir eine neue Brille kaufen. = Tu turėtum nusipirkti akinius.

Tariamąja nuosaka galima išreikšti kažką nerealaus arba galimybę.


Wenn du schneller laufen könntest, würden wir den Bus = Jei galėtum greičiau bėgti, nebūtume pavėlavę
nicht verpassen. į autobusą.

Tariamąja nuosaka galima išreikšti spėjimą.

Es ist zwar noch nicht sehr spät, aber er könnte schon zu = Nors dar nėra labai vėlu, jis jau galėtų būti
Hause sein. namie.

Tariamaja nuosaka II klausiamajame sakinyje gali būti išreikštas mandagus prašymas:

Könnten Sie das Fenster zumachen? = Ar galėtumėte uždaryti langą?


Könntest du das Radio reparieren? = Ar galėtum pataisyti radiją?
Würden Sie das Radio anmachen? = Ar galėtumėte įjungti radiją?
Würdest du mir einen Stift leihen? = Ar paskolintum man pieštuką?
Könnte ich das Fenster wieder zumachen? = Ar galėčiau vėl uždaryti langą?
Dürfte ich Ihre Reisetasche auf die Gepäckablage = Ar galėčiau Jūsų kelioninį krepšį padėti ant bagažo
legen? lentynos?
Könntest du mir bitte helfen, den Koffer nach oben zu
= Ar galėtum man padėti lagaminą nunešti į viršų?
tragen?

Būsimasis laikas I
Vokiečių kalboje dažniausiai užtenka esamojo laiko vartojimo su veiksmažodiu, reiškiančiu su ateitimi
susijusius veiksmus arba ketinimus.

Wir ziehen in einem Monat nach Hamburg um. = Po mėnesio kraustysimės į Hamburgą.
Ich sehe morgen den neuen Film von James Bond. = Rytoj žiūrėsiu naują James Bond filmą.

Būsimas laikas I yra laikas, tiesiogiai apibūdinantis ateities veiksmą. Jis sudaromas su pagalbiniu
veiksmažodžiu "werden" ir atitinkamo veiksmažodžio bendratimi, kuris turi eiti sakinio gale.

lernen
galėti
Ich werde sehr viel lernen. Wir werden sehr viel lernen.
Aš labai daug mokysiuos. Mes labai daug mokysimės.
Du wirst sehr viel lernen. Ihr werdet sehr viel lernen.
Tu labai daug mokysies. Jūs (dgs.) labai daug mokysitės.
Er/sie/es wird sehr viel lernen. Sie/sie werden sehr viel lernen.
Jis/ji labai daug mokysis. Jie/jos/Jūs labai daug mokysis
Bei dem Umweltprojekt werde ich sehr viel lernen – = Aplinkosaugos projekte daug išmoksiu - kitų
andere Dinge als in der Schule. dalykų, nei mokykloje.
Ich werde eine schöne Frau heiraten. = Aš vesiu gražią moterį.
Wir werden in einem kleinen Haus mit einem Garten
= Gyvensime mažame namelyje su sodu.
wohnen.
Wir werden unser ganzes Leben lang glücklich sein. = Visą savo gyvenimą būsime laimingi.

Veiksmažodžių valdymas
Dauguma veiksmažodžių reikalauja tvirto ryšio su prielinksniu.
Deja, tačiau tokius veiksmažodžius kartu su jų prielinksniais bei po jų sekančiais linksniais reikia išmokti
mintinai.
Dažniausiai naudojamų veiksmažodžių kartu su prielinksniais sąrašas:

achten auf + A = atkreipti dėmesį į ką


anfangen mit + D = pradėti
sich anmelden für + A = užsiregistruoti
antworten auf + A = atsakyti į ką
arbeiten an + D = atsakyti į ką
sich ärgern über + A = piktintis kuo
beginnen mit + D = pradėti ką
sich beschäftigen mit + D = užsiimti kuo
sich beschweren über + A = skųstis kuo
bestehen aus + D = susidėti iš
bitten um + A = prašyti ko
danken für + A = dėkoti už
denken an + A = galvoti apie
diskutieren über + A = diskutuoti apie
einladen zu + D = pakviesti ko
sich entschuldigen bei + D / für + A = atsiprašyti ko / už ką
erfahren von + D = sužinoti apie
fragen nach + D = prašyti ko
sich freuen über + A / auf + A = džiaugtis kuo
gehören zu + D = priklausyti kam
glauben an + A = tikėti kuo
gratulieren zu + D = sveikinti su
grenzen an + D = ribotis su
hoffen auf + A = tikėtis ko
sich interessieren für + A = domėtis kuo
sich konzentrieren auf + A = telkti dėmesį į
sich kümmern um + A = rūpintis kuo
lachen über + A = juoktis iš
meinen von + D = galvoti apie
reden über + A / von + D = kalbėti apie
schreiben an + A / mit + D / über + A = rašyti kam / kuo
sorgen für + A / um + A = rūpintis kuo / dėl ko
spielen mit + D = žaisti su
sprechen über + A / von + D / mit + D = kalbėti apie / su
suchen nach + D = ieškoti ko
teilnehmen an + D = dalyvauti kur
telefonieren mit + D = kalbėti telefonu su
träumen von + D = svajoti apie
trinken auf + A = išgerti į
sich unterhalten über + A = kalbėtis apie
übersetzen in + A / aus + D = versti į / iš
sich verabschieden von + D = atsisveikinti su
sich verstehen mit + D = sutarti su
warten auf + A = laukti ko
wissen von + D = žinoti apie
wohnen bei + D = gyventi pas
zufrieden sein mit + D = būti patenkintam kuo
Ich freue mich auf ein Wiedersehen. = Nekantriai laukiu susitikimo.
Sie haben von Ihrem Kind erfahren, dass… = Iš savo sūnaus jie sužinojo, kad...

Svarbios struktūros:

Klausimas apie asmenį


Prielinksnis + wem / wen (kuo / ką) ?

 sprechen über + A.
kalbėti apie
 sprechen über + A.
apie ką?

 fragen nach + D.
prašyti ko
 nach wem?
ko?

Für wen interessierst du dich? = Kuo tu domiesi?

Jeigu sudaromas klausimas apie asmenį, linksnio klausimas (galininke "wen" arba naudininke "wem") eina po
veiksmažodžio reikalaujamo prielinksnio.

Klausimas apie dalyką


wo + (r) + prielinksnis?

 worüber?
apie ką?

 wonach?
apie ką?

Worauf konzentrieren Sie sich? = Kur Jūs sutelkiate dėmesį?

Jeigu sudaromas klausimas apie dalyką, veiksmažodžio reikalaujamas prielinksnis eina po žodelio "wo-".
Tarp "wo-" ir prielinksnio reikalinga „–r-“, kai prielinksnis prasideda balse.

Prielinksninis prieveiksmis (prieveiksmis, kuris gali eiti prielinksniu).


da + (r) + prielinksnis

 darüber?
apie tai / tuo?

 danach?
to?

Darüber muss ich mich wirklich ärgern. = Aš tuo tikrai pasipiktinęs.


Sudarant prielinksninį prieveiksmį veiksmažodžio reikalaujamas prielinksnis eina po žodelio „da-“. Tarp "da-
" ir prielinksnio reikalingas „–r-“ , kai prielinksnis prasideda balse.

Veiksmažodžiai su prielinksniais
Vokiečių kalboje daugelis veiksmažodžių turi fiksuotą prielinksnį. Nuo prielinksnio priklauso, kuriame
linksnyje bus po jo einantis daiktavardis.

warten auf etwas (= laukti ko) (galininkas)

 der Bus (= autobusas) → Ich warte auf den Bus (= Laukiu autobuso.)
 das Geld (= pinigai) → Ich warte auf das Geld. (= Laukiu pinigų.)
 die Torte (= tortas) → Ich warte auf die Torte. (= Laukiu torto.)

zufrieden sein mit etwas (= būti patenkintu) (naudininkas)

 der Urlaub (= atostogos) → Ich bin zufrieden mit dem Urlaub. (= Esu patenkintas
atostogomis.)
 die Reise (= kelionė) → Ich bin zufrieden mit der Reise. (= Esu patenkintas kelione.)
 das Buch (= knyga) → Ich bin zufrieden mit dem Buch. (= Esu patenkintas knyga.)

Jei klausiama apie dalyką, veiksmažodžio reikalaujamas prielinksnis eina po žodžio "wo-". Tarp "wo-" ir
prielinksnio reikalingas "-r" tada, kai prielinksnis prasideda balse.Klausimas apie daiktą šiuo atveju skamba
taip:

Worauf wartest du? Ich warte auf den Bus.


Ko tu lauki? Laukiu autobuso.
Womit bist du zufrieden? Mit dem Urlaub.
Kuo esi patenkintas? Atostogomis.

Jeigu klausiama apie asmenį, klausimas eina (galininko{1} / naudinino linksnyje) po prielinksnio, kurio
reikalauja veiksmažodis.

galininkas naudininkas
der Lehrer Ich warte auf den Lehrer.
mokytojas Laukiu mokytojo.
das Hausmädchen Ich warte auf das Hausmädchen. Ich bin zufrieden mit dem Hausmädchen.
tarnaitė Laukiu tarnaitės. Esu patenkintas tarnaite.
die Lehrerin Ich warte auf die Lehrerin. Ich bin zufrieden mit der Lehrerin.
mokytoja Laukiu mokytojos. Esu patenkintas mokytoja.
der Urlaub Ich bin zufrieden mit dem Urlaub.
atostogos Esu patenkintas atostogomis.

Veiksmažodžiai su prielinksniais, po kurių visada eina galininkas:

Prielinksniai auf, für, gegen,um, über reikalauja galininko linksnio, jei jie naudojami kartu su prielinksniniu
veiksmažodžiu.

 sich interessieren für etwas/jemanden (= domėtis kuo) → Wir interessieren uns nicht für Politik / für
Politiker. (= Mes nesidomime politika / politikais.)
 sich ärgern über etwas/jemanden (= piktintis dėl ko) → Die Mutter ärgert sich über den Verkehr/ über
den Busfahrer. (= Mama piktinasi dėl eismo / autobuso vairuotoju.)

Veiksmažodžiai su prielinksniais, po kurių visada eina naudininkas:


Prielinksniai bei, mit, nach, aus, unter, von, zu, vor reikalauja naudininko linksnio, jei jie eina su atitinkamu
veiksmažodžiu.

Kinder, hört bitte mit dem Spielen auf, das Essen ist fertig! = Vaikai, prašau baikite žaisti, valgis paruoštas!
Hilfst du mir bitte bei den Hausaufgaben? = Ar tu man padėtum paruošti namų darbus?

Prielinksniai, po kurių gali eiti naudininkas arba galininkas:

Prielinksniai "an" ir "in" priklausomai nuo linksnio gali reikalauti ir galininko, ir naudininko, jei jie eina su
atitinkamu veiksmažodžiu.

Der Schüler denkt immer an die Schulferien. = Mokinys visada galvoja apie mokyklos atostogas.
Hans nimmt an einem Italienischkurs teil. = Hansas lanko italų kalbos kursus.

Modalinis veiksmažodis 'sollen"


Taip pat modalinis veiksmažodis sollen vartojamas, norint išreikšti būtinybę, kuri nėra subjektyvi. Dažnai tai
būna trečiojo asmens raginimas, noras arba paliepimas.

Ich soll heute bis 22 Uhr im Büro bleiben. (Mein Chef = Šiandien turiu būti biure iki 22 valandos. (Mano
hat das gesagt / er möchte das von mir.) bosas tai sakė / jis to iš manęs nori.)
Meine Mutter soll abends weniger essen. (Ihr Arzt hat = Mano mama turi mažiau valgyti vakarais. (Jos
das gesagt. “Essen Sie abends weniger!”) gydytojas pasakė: "Vakarais valgykite mažiau!“)

Sollen asmenavimas tariamosios nuosakos esamajame laike.

Sollen tariamosios nuosakos II formoje reiškia pasiūlymą arba patarimą.

ich sollte wir sollten


du solltest ihr solltet
er, sie, es sollte sie, Sie sollten
Natalie, du solltest gleich mit der Suche anfangen. = Natalie, turėtum tuoj pat pradėti paiešką.
Du solltest den Mut nicht verlieren. = Neturėtum prarasti drąsos.

Būdvardžiai
Nuo daiktavardžio nepriklausomi būdvardžiai, kurie sakinyje yra vartojami vieni patys, visuomet išlaiko
vienodą formą be galūnės.

Der Mann ist schön. = Vyras yra gražus.

Die Frau ist schön. = Moteris yra graži.

Das Kind ist schön. = Vaikas yra gražus.

Die Leute sind schön. = Žmonės yra gražūs.

Ich bin süß. = Aš mielas.

Ich bin fett. = Aš nutukęs.


Ich werde sauer. = Aš supyksiu.

Būdvardžių ir prieveiksmių laipsniavimas


Būdvardžiai ir prieveiksmiai vokiečių kalboje yra laipsniuojami.

Iš viso yra trys laipsniai: nelyginamasis, aukštesnysis ir aukščiausias.

Aukštesniojo laipsnio būdvardžiai įgauna galūnę "-er". Aukščiausiam laipsnyje prieš būdvardį atsiranda
dalelytė "am", o pats būdvardis įgauna galūnę "-sten".

Positiv (+) Komparativ (++) Superlativ (+++)

Nelyginamasis laipsnis Aukštesnysis laipsnis Aukščiausias laipsnis

klein
kleiner am kleinsten
mažas

schön
schöner am schönsten
gražus

einfach
einfacher am einfachsten
paprastas

Trumpų būdvardžių, šaknyje turinčių balses "-a-", "-o-" arba "-u-", aukštesniajame ir aukščiausiame laipsnyje
atsiranda umliautas.

Positiv (+) Komparativ (++) Superlativ (+++)

Nelyginamasis laipsnis Aukštesnysis laipsnis Aukščiausias laipsnis

lang
länger am längsten
ilgas

jung
jünger am jüngsten
jaunas

grob
gröber am gröbsten
grubus, šiurkštus

Būdvardžiai, kurie baigiasi "-t", "-d", "-tz", "-z", "-s", "-ss", "-sch", "-ß", aukščiausiame laipsnyje įgija galūnę
"-esten".

Positiv (+) Komparativ (++) Superlativ (+++)

Nelyginamasis laipsnis Aukštesnysis laipsnis Aukščiausias laipsnis


Positiv (+) Komparativ (++) Superlativ (+++)

Nelyginamasis laipsnis Aukštesnysis laipsnis Aukščiausias laipsnis

wild
wilder am wildesten
laukinis

kalt
kälter am kältesten
šaltas

hart
härter am härtesten
kietas

Būdvardžiai, kurie baigiasi "-ei" arba "-er", aukštesniajame laipsnyje praranda "-e-".

Positiv (+) Komparativ (++) Superlativ (+++)

Nelyginamasis laipsnis Aukštesnysis laipsnis Aukščiausias laipsnis

dunkel
dunkler am dunkelsten
tamsus

teuer
teurer am teuersten
brangus

Netaisyklingos laipsniavimo formos:

Positiv (+) Komparativ (++) Superlativ (+++)

Nelyginamasis laipsnis Aukštesnysis laipsnis Aukščiausias laipsnis

gut
besser am besten
geras

viel
mehr am meisten
daug

gern
lieber am liebsten
mielai

hoch
höher am höchsten
aukštai

nah näher am nächsten


Positiv (+) Komparativ (++) Superlativ (+++)

Nelyginamasis laipsnis Aukštesnysis laipsnis Aukščiausias laipsnis

arti

groß
größer am größten
didelis

oft
öfter am häufigsten
dažnai

Palyginimas

so + Positiv + wie
Er ist fast so alt wie sie. = Jis beveik tokio pat amžiaus kaip ji.

Er ist genauso frech wie Jonas. = Jis toks pat įžūlus kaip Jonas.

Komparativ + als
Er ist älter als seine Schwester. = Jis vyresnis nei jo sesuo.

Du kannst das nicht länger als zehn Jahre machen. = Tu negali to daryti ilgiau nei dešimt metų.

Būdvardžių linksniavimas
Būdvardžiai, naudojami kaip atributai (t.y. yra tarp artikelio ir daiktavardžio), turi būti linksniuojami.

1 lentelė - Būdvardžių linksnių galūnės

maskulin feminina neutral Plural

Nominativ r e s e

Genitiv s r s r

Dativ m r m n

Akkusativ n e s e

Daiktavardis neturi jokio artikelio. Tokiu atveju būdvardis įgauna linksnio galūnę.

Junge Leute tragen Jeans. = Jauni žmonės dėvi džinsus.

Ich muss mir neue Hausschuhe kaufen. = Šiandien turiu nusipirkti šlepetes.

Der hat ja fettige Haare! = Jo gi riebaluoti plaukai!

Er hat auf jeden Fall breite Schultern und schmale Hüften. = Bet kuriuo atveju, jo platūs pečiai ir siauri klubai.
Daiktavardis turi artikelį. Artikelis neturi linksnio galūnės. Būdvardis įgauna linksnio galūnę.

Das ist ein schöner Pullover. = Tai gražus megztinis.

Nehmen Sie ein persönliches Geschenk mit. = Atsineškite asmeninę dovaną.

Davon benötigst du nur ein gültiges Reisedokument. = Iš viso to tau reikalingas tik galiojantis kelionės dokumentas.

2 lentelė - galūnės "-e" / "-en"

maskulin feminina neutral Plural

Nominativ e e e en

Genitiv en en en en

Dativ en en en en

Akkusativ en e e en

po žymimojo artikelio po nežymimojo artikelio

Singular

der fleißige Mann ein fleißiger Mann


Nominativ maskulin
darbštus vyras darbštus vyras

die fleißige Frau eine fleißige Frau


feminina
darbšti moteris darbšti moteris

das fleißige Kind ein fleißiges Kind


neutral
darbštus vaikas darbštus vaikas

Der fleißige Mann heißt Hans. Hans ist ein fleißiger Mann.

Drabštusis vyras vardu Hansas. Hansas yra darbštus vyras.

Akkusativ maskulin den fleißigen Mann einen fleißigen Mann

feminina die fleißige Frau eine fleißige Frau

neutral das fleißige Kind ein fleißiges Kind

Ich kenne den fleißigen Mann. Ich kenne einen fleißigen Mann.

Pažįstu darbštų vyrą. Pažįstu darbštų vyrą.

Dativ maskulin dem fleißigen Mann einem fleißigen Mann

feminina der fleißigen Frau einer fleißigen Frau

neutral dem fleißigen Kind einem fleißigen Kind


po žymimojo artikelio po nežymimojo artikelio

Ich gebe dem fleißigen Mann Geld. Ich gebe einem fleißigen Mann Geld.

Duodu darbščiam vyrui pinigus. Duodu darbščiam vyrui pinigus.

Genitiv maskulin des fleißigen Mannes eines fleißigen Mannes

feminina der fleißigen Frau einer fleißigen Frau

neutral des fleißigen Kindes eines fleißigen Kindes

Das Auto des fleißigen Mannes ist kaputt. Das Auto eines fleißigen Mannes ist kaputt.

Duodu darbščiam vyrui pinigus. Darbštaus vyro automobilis sugedo.

Plural

die fleißigen Studenten fleißige Studenten


Nominativ
stropūs studentai stropūs studentai

Akkusativ die fleißigen Studenten fleißige Studenten

Dativ den fleißigen Studenten fleißigen Studenten

Genitiv der fleißigen Studenten fleißiger Studenten

Daiktavardis turi artikelį. Artikelis turi linksnio galūnę. Būdvardis įgauna galūnę "-en" arba "-e" (pagal 2
lentelę).

Sie trägt einen neuen Pullover. = Ji apsivilkusi naują megztinį.

Ziehen Sie eine elegante Hose an. = Apsirenkite elegantiškomis kelnėmis.

Mit diesem interaktiven Online-Formular musst du dich = Pirmiausiai tau reikia iš anksto užsiregistruoti, naudojant šią
zuerst voranmelden. interaktyvią internetinę formą.

Das mache ich gleich im nächsten Text. = Tuoj tai padarysiu kitame tekste.

Wen meint ihr? Den braunhaarigen Mann mit den = Apie ką kalbate? Apie ten esantį rudaplaukį vyrą siaurais
schmalen Schultern dort drüben? pečiais?

Er sollte eine sportliche Figur haben. = Jis tikriausiai labai sportiškos figūros.

Sudaiktavardinti būdvardžiai su nežymimaisiais įvardžiais


Daugelis būdvardžių gali būti sudaiktavardinti. Tada jie, kaip daiktavardžiai, eina po nežymimųjų įvardžių
kaip "kažko", "daug", "mažai", "viso", "nieko" ir rašomi didžiąja raide. Jie linksniuojami pagal būdvardžių
linksniavimo taisykles.

Ich möchte etwas Kaltes trinken. = Norėčiau atsigerti kažko šalto.


In den Nachrichten gibt es wenig Neues. = Per žinias mažai naujo.

Im Urlaub haben wir viel Schönes erlebt. = Per atostogas buvo daug gražaus.

Heute ist nichts Neues passiert. = Šiandien neatsitiko nieko naujo.

Ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag. = Linkiu tau viso geriausio gimtadienio proga.

Prieveiksmiai
Prieveiksmiai pateikia informaciją apie veiksmo vietą, laiką, priežastį ar būdą. Jie susiję su veiksmažodžiu ir
jo pagalba apibūdina kada, kaip, kur ar kodėl kažkas atsitiko. Prieveiksmiai yra nekintantys ir
nelinksniuojami. Yra keletas prieveiksmių tipų: vietos, laiko, priežasties ir modaliniai prieveiksmiai.

Be to prieveiksmiai gali būti sudaromi iš kitų kalbos dalių (daiktavardžių ir būdvardžių). Taip pat ir paprasti
būdvardžiai gali būti vartojami kaip prieveiksmiai. Tuomet prieveiksmis skiriasi nuo būdvardžio tuo, kad jis
ne apibūdina daiktavardį, bet tiksliau nurodo veiksmažodį (= būdvardžių kaip prieveiksmių vartojimas).

būdvardis prieveiksmis
Der nette (=Adjektiv) Mann (=Nomen) Der Mann lächelt (=Verb) nett (=Adverb).
Malonus (=būdvardis) vyras (=daiktavardis) Vyras maloniai (=prieveiksmis) šypsosi (=veiksmažodis)
→ Wie ist der Mann? → Wie lächelt der Mann?
Koks yra vyras? Kaip vyras šypsosi?
“Nett” beschreibt das Nomen, in diesem Fall den “Nett” beschreibt das Verb näher, in diesem Fall das Verb
Mann. lächeln.
"Malonus" apibūdina daiktavardį, šiuo atveju "Malonus" konkrečiau apibūdina veiksmažodį, šiuo atveju
vyrą. "šypsotis".

Prieveiksmių sudarymas
Prieveiksmiai iš dalies sudaromi iš kitų žodžių, pridedant priesagas.

 Daiktavardžio vediniai pridedant galūnes:

-weise:
Als Ersatz für das Mehl können wir Mandeln verwenden. (Substantiv)
Kaip miltų pakaitalą, galime naudoti migdolus. (Daiktavardis)
Ersatzweise können wir auch Mandeln verwenden. (Adverb)
Pakeičiant miltus, mes taip pat galime naudoti migdolus. (Prieveiksmis)
-s:
Am Morgen putze ich mir die Zähne. (Substantiv)
Ryte valausi dantis. (Daiktavardis)
Morgens putze ich mir die Zähne. (Adverb)
Rytais valausi dantis. (Prieveiksmis)

 Kai kurių būdvardžių vediniai pridedant galūnes:

-erweise:
Nur zufällig entdeckte ich dich in der Menge. (Adjektiv)
Tik atsitiktinai suradau tave minioje.
Ich entdeckte dich nur zufälligerweise in der Menge. (Adverb)
Tik atsitiktinai suradau tave minioje.

Vietos prieveiksmiai
Kur?
hinten (= už) , vorne (= priekyje) , da (= čia) , dort (= ten) , oben (= viršuje) , unten (= apačioje) , hier
(= čia) , außen (= lauke) , innen (= viduje) ...
Iš kur?
von links (= iš kairės) , von oben (= iš viršaus) , von draußen (= iš lauko) , dorther (= iš ten) , daher (=
iš čia) , von dort (= iš ten) ...
Kur link?
nach hinten (= į galą) , nach rechts (= į kairę) , dahin (= ten) , abwärts (= žemyn) , aufwärts (=
aukštyn) , dorthin (= ten) , hoch (= aukštyn) , runter (= žemyn) ...
Beim Konzert stand ich ganz vorne an der Bühne. = Koncerto metu stovėjau priekyje prie pat scenos.
Ich kam von links aber du hast mich nicht gesehen. = Atėjau iš kairės, bet tu manęs nematei.
Lass uns nach rechts gehen, dann sind wir schneller. = Eikime į dešinę, taip bus greičiau.

Laiko prieveiksmiai
Kada?
gestern (= vakar) , eben (= būtent) , nachher (= po to) , abends (= vakarais) , vorhin (= prieš tai) , jetzt
(= dabar) , später (= vėliau) , damals (= tuomet) , heute (= šiandien) ...
Kaip ilgai/dažnai?
kurz (= trumpai) , immer (= visada) , selten (= retai) , nie (= niekada) , manchmal (= kartais) , oft (=
dažnai) , zwischendurch (= protarpiais, retkarčiais) , seitdem (= nuo to laiko) ...
Nuo kada/iki kada?
ab morgen (= nuo rytojaus) , ab sofort (= tuoj pat) , ab jetzt (= nuo dabar) , bis morgen (= iki ryt) ...
Nuo kada/kaip ilgai?
seit gestern (= nuo vakar) , seit morgens (= nuo ryto) , schon lange (= jau ilgai) , schon immer (= jau
visada) , seit kurzem (= neseniai) , noch nie (= dar niekada) ...
Wir müssen bald mal wieder schwimmen gehen. = Turėtume netrukus ir vėl nueiti paplaukioti.
Momentan gehe ich nur selten schwimmen. = Šiuo metu tik retai nueinu paplaukioti.
Ab morgen fange ich an regelmäßig schwimmen zu
= Nuo rytojaus pradėsiu reguliariai plaukioti.
gehen.
Seit kurzem gehe ich jeden Tag vor der Arbeit = Neseniai pradėjau kasdien prieš darbą eiti
schwimmen. paplaukioti.

Įsidėmėk: Prieveiksmis “seit” (= nuo) dažnai supainiojamas su veiksmažodiu seid (= esate) (dgs. 3 asmuo
sein (= būti) ) ir rašomas klaidingai. Norint išvengti šios klaidos: seit (= nuo) = Zeit (= laikas) arba “Bei seit
geht es um die Zeit.” (= "Seit" nurodo laiką.) .

Priežasties prieveiksmiai
Kodėl? Kokiomis sąlygomis?
also (= taigi) , deshalb (= todėl) , daher (= taigi) , deswegen (= todėl) , darum (= todėl) , dadurch (=
dėl to) , folglich damit (= taigi tuo) , hiermit (= tuo) , dazu (= už tai) , jedenfalls (= bet kuriuo atveju) ,
demnach (= todėl) , dennoch (= vis dėlto) , dafür (= už tai) , schließlich (= galiausiai) , folglich (= dėl)
...
Mein Auto hatte einen Platten. Darum kam ich zu spät. = Prakiuro automobilio padanga. Todėl pavėlavau.

Būdo prieveiksmiai
Kaip? Kaip labai? Kiek?
apibūdinant laipsnį ir dydį
anders (= kitaip) , äußerst (= labai) , allzu (= per daug) , beinahe (= beveik) , besonders (= ypač) ,
bekanntlich (= kaip žinoma) , ebenfalls (= taip pat) , einigermaßen (= gana) , fast (= beveik) ,
folgendermaßen (= kaip nurodyta toliau) , ganz (= visai) , genauso (= kaip) , genug (= pakankamai) ,
gern (= mielai) , kaum (= vos) , leider (= deja) , möglicherweise (= galbūt) , sehr (= labai) , so (= taip)
, vielleicht (= galbūt) , wirklich (= tikrai) , ziemlich (= gana) ...
Kaip? Kaip labai?
apibūdinant apribojimą
allerdings (= vis dėlto) , doch (= bet) , hingegen (= tačiau) , immerhin (= šiaip ar taip) , jedoch (=
tačiau) , nur (= tik) , wenigstens (= bent) , zumindest (= bent) ...
Kaip?
apibūdinant pratęsimą
auch (= taip pat) , außerdem (= be to) , ferner (= toliau) , ebenfalls (= taip pat) , sonst (= kitaip) ,
zudem (= be to) , erstens (= pirma) , zweitens (= antra) , drittens (= trečia) ...
Mit meinem neuen Kollegen komme ich einigermaßen = Su mano naujuoju kolega man gana gerai
zurecht. Dir würde es da genauso gehen. sekasi. Tau būtų lygiai taip pat.
Ich versuche zumindest immer freundlich zu ihm zu sein. = Aš bent jau mėginu būti su juo draugiškas.
Er ist ebenfalls stets freundlich und nett. = Jis taip pat visada draugiškas ir malonus.

Prieveiksmių laipsniavimas
Prieveiksmiai, išskyrus keletą išimčių, nelaipsniuojami. Prieveiksmiai oft (= dažnai) ir wohl (= juk) turi dvi
palyginimo formas.

teigiama forma aukštesnysis laipsnis aukščiausias laipsnis


öfter am öftesten
oft
häufiger am häufigsten
wohler am wohlsten
wohl
besser am besten

Taip pat ir netaisyklingi prieveiksmiai gern (= mielai) , bald (= greitai) ir sehr (= labai) yra laipsniuojami.

teigiama forma aukštesnysis laipsnis aukščiausias laipsnis


gern lieber am liebsten
bald eher am ehesten
sehr mehr am meisten

Būdvardinių prieveiksmių laipsniavimas

Būdvardžius, kurie vartojami kaip prieveiksmiai, taip pat galima laipsniuoti. Tam naudojama aukštesniojo ir
aukščiausiojo laipsnio forma su am + sten:

teigiama forma aukštesnysis laipsnis aukščiausias laipsnis


viel
mehr am meisten
daug
teigiama forma aukštesnysis laipsnis aukščiausias laipsnis
wenig
weniger am wenigsten
mažai
gut
besser am besten
gerai
schnell
schneller am schnellsten
greitai
Er ist schnell gelaufen. = Jis greitai bėgo.
Sie ist schneller gelaufen. = Ji bėgo greičiau.
Der Profi ist am schnellsten gelaufen. = Profesionalas nubėgo greičiausiai.

Kai kurie būdvardiniai prieveiksmiai turi papildomą aukščiausio laipsnio formą su galūne -stens:

bestens (= geriausiai) , höchstens (= aukščiausiai) , schnellstens (= greičiausiai) , wärmstens (= šilčiausiai)


Mir geht es bestens. = Man sekasi kuo puikiausiai.
Ich grüße dich wärmstens. = Mano šilčiausi sveikinimai.
Lass uns schnellstens hier weg. = Dinkime iš čia kuo greičiau.
Es kann höchstens noch einen Moment dauern. = Tai gali užtrukti daugiausiai dar vieną akimirką.

Kai kurie prieveiksmiai be lyginamosios formos gali būti laipsniuojami kartu su mehr (= daugiau) arba
weiter (= toliau) (aukštesnysis laipsnis) ir su am meisten (= labiausiai) arba am weitesten (= toliausiai) .
Pavyzdžiui:

Sie steht weiter vorne. = Ji stovi toliau priekyje.


Er steht am weitesten vorne. = Ji stovi toliausiai priekyje.

Prielinksniai
Prielinksniai skirstomi pagal linksnius, kurių jie reikalauja, ir prasmę.

Skirstymas pagal reikalaujamus linksnius

Prielinksniai su vardininku (Nominativ)

als (= kaip)

Prielinksniai su naudininku (Dativ)

ab (= nuo) , außer (= išskyrus) , aus (= iš) , bei (= pas) , gegenüber (= priešais) , mit (= su) , nach (= po) , seit (=
nuo) , von (= nuo / apie) , zu (= pas)

Prielinksniai su galininku (Akkusativ)

bis (= iki) , durch (= per / pro) , für (= už) , um (= apie) , gegen (= prieš) , ohne (= be) , entlang (= išilgai)

Prielinksniai su naudininku ir galininku (Dativ, Akkusativ)

an (= apie / prie) , auf (= ant) , in (= kažko viduje) , über (= virš / apie) , unter (= po) , vor (= prieš) , hinter (= už)
, zwischen (= tarp) , neben (= šalia)

Prielinksniai su kilmininku (Genitiv)


wegen (= dėl) , während (= metu) , infolge (= pasekoje) , statt (= vietoj) , trotz (= nepaisant)

Skirstymas pagal prasmę

Vietos prielinksniai

Prielinksniai su naudininku ir galininku (Dativ, Akkusativ)

an

apie / prie

am (an + dem) Hauptplatz

pagrindinėje aikštėje

in

kažko viduje

in der Straßenbahn

tramvajuje

auf

ant

auf dem Spielplatz

žaidimų aikštelėje

auf dem Schloßberg

Schlossberg pilyje

über

virš / apie

über der Stadt

virš miesto

unter

po

unter dem Schloßberg

Pilies Schlossberg apačioje

vor

prieš
vor dem Brunnen

priešais šulinį

hinter

hinter dem Café

už kavinės

zwischen

tarp

zwischen dem Brunnen und dem Rathaus

tarp šulinio ir rotušės

neben

šalia

neben der Oper

šalia Operos

Jeigu sakinys atsako į klausimą "kur?" (kur kažkas yra? kur kažkas juda?), po prielinksnio seka naudininko
linksnio daiktavardis.

Veiksmažodžiai, žymintis vietą:

 liegen (= gulėti)
 stehen (= stovėti)
 sitzen (= sėdėti)
 hängen (= kabėti)
 stecken (= kišti, būti (lindėti))

Wo liegt die Zeitung? – Auf dem Tisch. = Kur guli laikraštis? Ant stalo. – Ant stalo.

Wo steht der Koffer? – Hinter dem Schrank. = Kur stovi lagaminas? – Už spintos.

Wo sitzt deine Freundin? – Vor der Dame da. = Kur sėdi tavo draugė? – Ten, priešais ponią.

Wo geht ihr am liebsten spazieren? – Im (in + dem) Wald. = Kur jums labiausiai patinka eiti pasivaikščioti? – Miške.

Das Geschirr steht auf dem Tisch. = Indai stovi ant stalo.

Die Messer liegen hinter dem Herd. = Peiliai guli už viryklės.

Die Schuhe liegen unter dem Bett. = Batai guli po lova.

Die Weinflaschen stehen neben dem Abfalleimer. = Vyno buteliai stovi šalia šiukšlių kibiro.

Blumen stehen vor dem Fenster. = Gėlės stovi priešais langą.

Zwischen Büchern liegen Socken. = Tarp knygų guli kojinės.


Über dem Spiegel kleben Kaugummis. = Virš veidrodžio prikijuota kramtomosios gumos.

An der Wand hängt der Spiegel. = Ant sienos kabo veidrodis.

Jeigu sakinys atsako į klausimą "į kur?", po prielinksnio seka galininko linksnio daiktavardis.

Veiksmažodžiai, žymintis vietos pasikeitimą:

 legen (sich) (= gulti(s))


 stellen (sich) (= stoti(s))
 setzen (sich) (= sėsti(s))
 hängen (= kabėti)
 stecken (= kišti, būti (lindėti))

Wohin legst du die Zeitung? – Auf den Tisch. = Kur tu dedi laikraštį? - Ant stalo.

Wohin stellst du den Koffer? – Hinter den Schrank. = Kur tu statai lagaminą? - Už spintos.

Wohin setzt sich deine Freundin? – Vor die Dame da. = Kur sėdasi tavo draugė? - Ten, priešais ponią.

Wohin geht ihr heute spazieren? – In den Wald. = Kur jūs šiandien eisite pasivaikščioti? - Į mišką.

Das Bett kommt in die Ecke. = Lova keliaus į kampą.

Der Kasten kommt neben das Bett. = Dėžė bus šalia lovos.

Den Schreibtisch stellen wir vor das Fenster. = Rašomąjį stalą pastatysime priešais langą.

Diese Lampe stellen wir auf den Schreibtisch. = Šią lempą pastatysime ant rašomojo stalo.

Möchtest du den Teppich unter den Schreibtisch legen? = Ar norėtum po rašomuoju stalu padėti kilimą?

Den Spiegel hängen wir an die Wand. = Veidrodį pakabinsime ant sienos.

Über den Spiegel hängen wir die Uhr. = Virš veidrodžio pakabinsime laikrodį.

Biegen Sie in die Herrengasse ab. = Pasukite į Herrengasse.

Prielinksniai su naudininku (Dativ)

aus

Nimm die Kleidung aus dem Schrank.

Paimk drabužius iš spintos.

bei

pas

Sie bleibt schon seit einer Stunde bei dem Arzt.

Ji jau visą valandą pas daktarą.


Zuerst haben wir uns bei der Ausländerbehörde im Stadthaus erkundigt.

Pirmiausiai mes pasiteiravome imigracijos tarnyboje, rotušėje.

nach

po

Wir fahren morgen nach Linz, nach Österreich.

Rytoj važiuosime į Lincą, į Austriją.

Ich fliege nach Russland.

Skrendu į Rusiją.

von

nuo / apie

Sie wohnen nicht weit von uns.

Jie gyvena netoli mūsų.

Nimm deine Füße vom (von + dem) Tisch!

Nukelk kojas nuo stalo!

Er kommt gerade von seiner Freundin.

Jis kaip tik grįžta iš savo draugės.

Sie ist vor kurzem von der Türkei nach Deutschland gezogen.

Neseniai ji persikėlė iš Turkijos į Vokietiją.

zu

pas

Dann musst du zum (zu + dem) Schloss gehen.

Tada turi nueiti į pilį.

Ich muss zum (zu + dem) Arzt.

Man reikia pas gydytoją.

Man hat uns zum (zu + dem) Arbeitsamt geschickt.

Mes buvo nusiųsti į darbo biržą.

gegenüber

priešais
(prieš arba po daiktavardžio, visada prieš asmeninį įvardį)

Ich wohne gegenüber dem Park.

Gyvenu priešais parką.

Ich wohne dem Park gegenüber.

Gyvenu priešais parką.

Er sitzt mir gegenüber.

Jis sėdi prieš mane.

Am besten tankst du bei der Tankstelle dem Freizeitzentrum gegenüber.

Geriausiai tau piltis kurą degalinėje priešais laisvalaikio centrą.

Nurodant kryptį kartu su šalies pavadinimu, turinčiu artikelį, naudojamas prielinksnis "in" ir šalies
pavadinimas galininko linksnyje.

Ich fliege in die Türkei. = Skrendu į Turkiją.

Ich fliege in die USA. = Skrendu i JAV.

Ich fliege in die Schweiz. = Skrendu į Šveicariją.

Prielinksniai su galininku (Akkusativ)

durch

per / pro

Wir fahren durch den Tunnel.

Važiuojame pro tunelį.

Wir fahren durch die Stadt.

Važiuojame per miestą.

Dann fährst du durch die Unterführung.

Tada važiuoji pro tunelį.

über

virš / apie

Wir gehen über die Straße.

Mes einame per gatvę.

Du fährst über die Brücke.

Važiuoji per tiltą.

entlang
išilgai

Entlang den Fluss gibt es schöne Wege.

Palei upę yra gražūs maršrutai.

Du fährst den Heidensee entlang.

Važiuoji palei Heidensee.

Prielinksnis + daiktavardis + prielinksnis / prieveiksmis

an + Dativ + entlang

Ich gehe oft am (an + dem) Fluss entlang spazieren.

Aš dažnai einu pasivaikščioti palei upę.

Du fährst am (an + dem) Heidensee entlang.

Važiuoji palei Heidensee.

an + Dativ + vorbei

Ich komme oft an dem Museum vorbei.

Aš dažnai praeinu pro šį muziejų.

Du fährst am (an + dem) Hafen vorbei.

Važiuoji pro ...

gegenüber von + Dativ

Ich wohne gegenüber von dem Park.

Gyvenu priešais parką.

Am besten tankst du bei der Tankstelle gegenüber vom (von + dem) Freizeitzentrum.

Geriausiai tau piltis kurą degalinėje priešais laisvalaikio centrą.

bis zu + Dativ

Gehen Sie bitte bis zur Kreuzung.

Eikite iki sankryžos.

Dann fährst du bis zum (zu + dem) Supermarkt.

Tada važiuoji į prekybos centrą.

um + Akkusativ + herum

Wir fahren um die Stadt herum.

Važiuosime aplink miestą.

Dann fährst du um den Supermarkt herum.


Tada tu važiuosi aplink prekybos centrą.

Laiko prielinksniai
Prielinksniai su naudininku (Dativ)

 Ich bin am (an + dem) 06.07.1975 geboren.


Gimiau 1975.07.06.
an data
 Am (an + dem) Sonntag arbeite ich nicht.
savaitės diena
Sekmadienį nedirbu.
apie / prie dienos laikas  Am (an + dem) Morgen schlafe ich lange.
Ryte aš ilgai miegu.

bei  Bei der Arbeit kann ich nicht telefonieren.


tuo pačiu metu Dirbdamas negaliu kalbėti telefonu.
pas

 In einer Stunde bin ich bei dir.


Būsiu pas tave po valandos.
po  Was hast du im (in + dem) September gemacht?
in mėnuo Ką veikei rugsėjį?
metų laikas  Im (in + dem) Winter fahre ich oft Ski.
kažko viduje
naktį Žiemą dažnai slidinėju.
 In der Nacht muss sie arbeiten.
Naktį ji turi dirbti.

 Nach zwei Stunden ist er zurückgekommen.


nach Po dviejų valandų jis grįžo.
po, vėliau  Schon nach einer Woche konnten wir die Ergebnisse
po sehen.
Jau po savaitės pamatėme rezultatus.

 Vor dem Schlafen geht sie baden.


vor Prieš miegą ji išsimaudo.
prieš, anksčiau
 Es ist 5 vor 7.
prieš
Penkios prieš septynias.

 Es regnet seit gestern.


seit Nuo vakar lyja.
susijęs su praeitimi
 Seit gestern bin ich wieder fit.
nuo
Nuo vakar aš vėl žvalus.

 Ab heute rauche ich nicht mehr.


ab susijęs su dabartimi ir Nuo šiandien daugiau neberūkau.
ateitimi  Ab November arbeite ich am nächsten Abschnitt.
nuo
Nuo lapkričio dirbsiu prie kito skyriaus.

 von 8.00 Uhr bis 10.00 Uhr


von Nuo 8.00 iki 10.00 valandos
su "bis"  Von Montag bis Freitag bin ich an der Uni.
nuo / apie
Nuo pirmadienio iki penktadienio aš universitete.

Prielinksniai su galininku (Akkusativ)

bis  von 8.00 Uhr bis 10.00 Uhr


(taip pat ir) su
Nuo 8.00 iki 10.00 valandos
iki "von"  Von Montag bis Freitag bin ich an
der Uni.
Nuo pirmadienio iki penktadienio aš
universitete.
 Ich habe heute nur bis 15.00 Uhr
Zeit.
Šiandien turiu laiko tik iki 15.00
valandos.

 Um 7.30 Uhr fährt meine S-Bahn ab.


um 7.30 išvažiuoja mano tramvajus.
laikas  Um 15.30 Uhr habe ich einen
apie Termin.
15.30 turiu susitikimą.

Modaliniai prielinksniai
Prielinksniai su naudininku (Dativ)

 Ich schreibe gern mit dem Bleistift.


Man patinka rašyti pieštuku.
mit  Ich fahre oft mit dem Bus.
Dažnai važiuoju autobusu.
su
 Ich fahre nicht gern mit dem Auto.
Man nepatinka važiuoti automobiliu.

Pavardės su "von"
"Von" kartu su vardais nurodo žmonių arba daiktų nuosavybę arba kilmę.

Thomas Mayr ist der Vater von Hana, Laura und Niklas. = Thomas Mayr yra Hanos, Lauros ir Niklo tėtis.

Jolana Mayr ist die Mutter von Hana, Laura und Niklas. = Jolana Mayr yra Hanos, Lauros ir Niklo mama.

Das ist die Bluse von Katrin. = Tai Katrinos palaidinė.

Das ist das Bild von Botticcelii. = Tai Botičelio paveikslas.

Das ist die Kaffeemaschine von Tchibo. = Tai Tchibo kavos aparatas.

Skaitvardžiai
Data

Nurodant metus naudojami pirmi du skaitmenys kaip kiekinis skaitvardis, po to žodis "-hundert" (šimtas) ir
tada paskutiniai du skaitmenys kaip kiekinis skaitvardis.

Metai nuo 2000-ųjų nurodomi visi keturi skaitmenys kaip kiekinis skaitvardis.

1975
neuzehnhundertfünfundsiebzig
tūkstantis devyni šimtai septyniasdešimt penki
2013
zweitausenddreizehn
du tūkstančiai trylika
wann? (= kada?)

1975
neuzehnhundertfünfundsiebzig / im Jahre neuzehnhundertfünfundsiebzig
tūkstantis devyni šimtai septyniasdešimt penktais metais
1975 – 1980
von neuzehnhundertfünfundsiebzig bis neunzehnhundertachtzig
nuo tūkstantis devyni šimtai septyniasdešimt penktųjų iki tūkstantis devyni šimtai aštuoniasdešimtųjų

Kelintiniai skaitvardžiai

Kelintiniai skaitvardžiai sudaromi:

nuo 1 iki 19: pridedant galūnę "-te"; nuo 20 - pridedant galūnę "-ste".

1. – 19.
– te
20. – ...
– ste

Išimtys:

1.
der erste (= pirmas)
3.
der dritte (= trečias)
7.
der siebte (= septintas)
8.
der achte (= aštuntas)

Po prielinksnių "am / vom / bis zum / seit dem / ab dem", žyminčių laiką, skaitvardžiams nuo 1 iki 19
pridedama galūnė "-ten"; skaitvardžiams nuo 20 - galūnė "-sten".

wann? (= kada?)

am (= prielinksnis, vartojamas nurodant dieną ar datą) , vom (= nuo) , bis zum (= iki) , seit dem (= nuo) , ab
dem (= nuo)

1. – 19.
– ten
20. – ...
– sten
11.09.2002
am elften September zweitausendzwei
du tūkstančiai antrųjų rugsėjo vienuoliktą
am 15.03.
am fünfzehnten März
kovo penkioliktą 2002.09.11 - 2012.10.12
11.09.2002 – 12.10.2012
vom elften September zweitausendzwei bis zum zwölften Oktober zweitausendzwölf
nuo du tūkstančiai antrųjų kovo vienuoliktos iki du tūkstančiai dvyliktųjų spalio dvyliktos
12.10.2012
ab / seit dem zwölften Oktober zweitausendzwölf
nuo du tūkstančiai dvyliktųjų spalio dvyliktos
ab 30.04.
ab dem dreißigsten April
nuo balandžio trisdešimtos

Vietos nurodymas kelintiniais skaitvardžiais

Sudarant kelintinius skaitvardžius po prielinksnio "im" (žymi vietą), skaitvardžiams nuo 1 iki 19 pridedama
galūnė "-ten"; skaitvardžiams nuo 20 - galūnė "-sten".

wo? (= kur?)

im 7. Bezirk = im siebten Bezirk = septintoje apskrityje


im 21. Bezirk = im einundzwanzigsten Bezirk = dvidešimt pirmoje apskrityje
im 1. Stock = im ersten Stock = pirmame aukšte

Sintaksė
Žodžių tvarka pagrindiniame sakinyje
Sakinys vokiečių kalboje susideda iš veiksnio (žmogus arba dalykas, kuris vykdo veiklą), tarinio
(išasmenuoto veiksmažodžio) ir kitų sakinio dalių (jeigu reikalinga).

Tiesioginiame sakinyje (su tašku pabaigoje) tarinys yra antroje vietoje.

I II III

Ich gehe heute ins Kino.

Unser Vater spielt gern Tennis.

Natalie faulenzt nicht gern.

Ich gehe heute ins Kino. = Aš einu šiandien į kiną.

Unser Vater spielt gern Tennis. = Mūsų tėtis mielai žaidžia tenisą.
I II III

Natalie faulenzt nicht gern. = Natalie nemėgsta tinginiauti.

Jeigu tiesioginiame sakinyje pirmoje vietoje yra ne veiksnys, o kokia nors kita sakinio dalis, antroje vietoje
vis vien lieka tarinys, o veiksnys atsiduria iš karto po tarinio.

I II III

Heute gehe ich ins Kino.

Heute gehe ich ins Kino. = Šiandien einu į kiną.

Klausiamieji sakiniai

Paprastas klausimas be klausiamojo žodelio: tarinys yra pirmoje vietoje, iš karto po jo eina veiksnys.

I II III

Gehst du heute ins Kino?

Gibt es etwas über Architektur?

Gehst du heute ins Kino? = Ar šiandien eini į kiną?

Gibt es etwas über Architektur? = Ar yra kas nors apie architektūrą?

Į tokius klausimus atsakoma "Ja." (taip) arba "Nein." (ne).

Papildomas klausimas su klausiamuoju žodeliu: pirmoje vietoje yra klausiamasis žodelis, antroje - tarinys, iš
karto po jo - veiksnys.

I II III

Wohin gehst du heute?

Wie ist Ihr Name?

Wo ist die Ausstellung?

Wohin gehst du heute? = Kur šiandien eini?

Wie ist Ihr Name? = Koks Jūsų vardas?

Wo ist die Ausstellung? = Kur yra paroda?


Klausiamieji žodeliai

Klausiamieji žodeliai prasideda raide "w-".

wer? (= kas? (kalbant apie žmogų))

 Wer ist das?


Kas tai?

was? (= kas? (kalbant apie daiktą, gyvūną ir pan.))

 Was möchtest du trinken?


Ko norėtum atsigerti?
 Was machen wir heute?
Ką veiksime šiandien?

wessen? (= kieno?)

 Wessen Katze ist das?


Kieno tai katė?

wem? (= kam?)

 Wem soll ich helfen?


Kam turiu padėti?

wen? (= ką?)

 Wen besuchen wir heute?


Ką šiandien aplankysime?

warum? (= kodėl?)

 Warum warst du nicht in der Schule?


Kodėl nebuvai mokykloje?

wann? (= kada?)

 Wann kommst du zu uns?


Kada ateisi pas mus?

wo? (= kur?)

 Wo wohnst du?
Kur tu gyveni?
 Wo ist die Ausstellung?
Kur yra paroda?

wohin? (= į kur?)

 Wohin fahrt ihr im Urlaub?


Kur važiuosite per atostogas?

woher? (= iš kur?)
 Woher kommst du?
Iš kur tu?

Papildinių tvarka sakinyje


Jeigu sakinyje yra du papildiniai, naudininko linksnio papildinys naudojamas prieš galininko linksnio
papildinį.

Ich gebe meinem Freund das Buch. = Aš duodu savo draugui knygą.

Asmeninio įvardžio formos papildinys yra visada prieš daiktavardžio formos papildinį.

Ich gebe ihm das Buch. = Aš jam duodu knygą.

Ich gebe es ihm. = Aš jam ją duodu.

Jeigu sakinyje yra du asmeninio įvardžio formos papildiniai, galininko linksnio papildinys yra naudojamas
prieš naudininko linksnio papildinį.

Ich gebe meinem Freund das Buch.

Ich gebe es ihm.

Neigimas su "nicht"
Neiginys "nicht" naudojamas viso sakinio arba jo dalies paneigimui.

Viso sakinio paneigimas: "nicht" yra sakinio pabaigoje, tačiau prieš antrąjį tarinį.

Ich liebe dich nicht. = Aš tavęs nemyliu.

Ich kann leider nicht schwimmen. = Deja, nemoku plaukti.

Sakinio dalies paneigimas: "nicht" yra prieš paneigiamąją dalį.

Ich will nicht jetzt schwimmen (sondern in einer Stunde). = Dabar nenoriu plaukioti (plaukiosiu po valandos).

Sie geht nicht mit Florian (sondern mit Markus). = Ji eina ne su Florianu (o su Markusu).

"Welch-" klausimai
"Welch-" (kuris, kuri) klausimas naudojamas vieno iš asmenų arba daiktų iš daugelio pasirinkimui.

Klausiamasis žodelis "welch-" yra prieš daiktavardį, vietoje artikelio.

Klausiamasis žodelis "welch-" yra linksniuojamas taip pat kaip žymimasis artikelis.

1 lentelė - Būdvardžių linksnių galūnės


maskulin feminina neutral Plural

 welcher Tisch?  welche Lampe?  welches Bett?  welche Stühle?


kuris stalas? kuri lempa? kuri lova? kurios kėdės?
Nominativ
 welcher Rock?  welche Jacke?  welches Kleid? 
kuris sijonas? kuri striukė? kuri suknelė? kurie batai?

 welches Tisches?  welcher Lampe?  welches Bettes?  welcher Stühle?


Genitiv
 welches Rockes?  welcher Jacke?  welches Kleides?  welcher Schuhe?

 welchem Tisch?  welcher Lampe?  welchem Bett?  welchen Stühlen?


Dativ  welchem Rock?  welcher Jacke?  welchem Kleid?  welchen Schuhen?

 welchen Tisch?  welche Lampe?  welches Bett?  welche Stühle?


Akkusativ
 welchen Rock?  welche Jacke?  welches Kleid?  welche Schuhe?

Šalutiniai priežasties sakiniai su "weil"


Jungtukas "weil" (nes, kadangi, dėl to, kad) parodo priežastį. Po jungtuko seka šalutinis sakinys, sudarytas
tokiu būdu: veiksnys + kitos sakinio dalys + tarinys sakinio pabaigoje. Jeigu šalutinis sakinys su jungtuku
"weil" yra pirmoje sudėtinio sakinio vietoje, tokiu atveju pagrindinis sakinys prasideda tariniu.

Ich bleibe heute zu Hause, weil ich sehr krank bin. = Pasiliksiu namie, nes aš labai sergu.

Weil ich sehr krank bin, bleibe ich heute zu Hause. = Kadangi labai sergu, šiandien pasiliksiu namie.

Wir kommen schon am Freitag, weil wir einen langen Weg = Mes atvyksime jau penktadienį, nes mūsų laukia ilga
haben. kelionė.

Ich bin sauer, weil ich Hunger habe. = Aš piktas, nes esu alkanas.

Šalutiniai papildinio sakiniai su "dass"


Papildinio sakiniai su "dass"

Šalutiniai papildinio sakiniai prasideda jungtuku "dass" (kad). Žodžių tvarka sakinyje yra tokia pati, kaip ir
kituose šalutiniuose sakiniuose: veiksnys + šalutinės sakinio dalys + tarinys.

Er hat gesagt, dass sie nicht kommen können. = Jis pasakė, kad jie negali atvykti.

Wahrscheinlich haben Sie schon erfahren, dass es neue Lehrerinnen = Tikriausiai jie jau sužinojo, kad yra naujų
und Lehrer gibt. mokytojų.

Bist du sicher, dass Ömer in der Schule isst? = Ar tu įsitikinęs, kad Ömer yra mokykloje?

Kai kurie šalutiniai sakiniai atstoja frazę. Todėl jie ir vadinami fraziniais sakiniais.
Jeigu, kaip šiuo atveju, šalutinis sakinys eina vietoj papildinio, jis vadinamas papildinio sakiniu. Šalutinis
sakinys įgauna pagrindinio sakinio galininkinio papildinio funkciją.

Papildinio sakinio klausimas yra tas pats kaip ir papildinio.

Was weißt du? – Ich weiß, dass du in deinem = Kuo tu vardu? – Žinau, kad tu savo architektų biure turi
Architektenbüro viel zu tun hast. daug darbo.

Was hast du erfahren? – Ich habe erfahren, dass der Bus


= Ką sužinojai? – Sužinojau, kad autobusas nevažiuos.
nicht fährt.

Nur knapp 18 Prozent der Umfrageteilnehmer gaben an, = Tik 18 procentų apklaustųjų nurodė, kad jie labai gerai
dass sie absolut vertraut im Umgang mit komplexen išmano, kaip naudotis sudėtingomis transporto
Fahrzeugtechniken sind. – Was gaben 18 Prozent der priemonių technologijomis. – Ką nurodė 18 procentų
Umfrageteilnehmer an? Dass sie absolut vertraut im apklaustųjų? Kad jie labai gerai išmano, kaip naudotis
Umgang mit komplexen Fahrzeugtechniken sind. sudėtingomis transporto priemonių technologijomis.

Veiksnio sakiniai su "dass"

Kai šalutinis sakinys yra veiksnio vietoje, jis vadinamas veiksnio sakiniu. Veiksnio sakinys suteikia
informaciją apie sakinio veiksnį ir atsako į klausimus {1} arba {2}.

Mein größter Wunsch ist, dass meine Freundin mich zu = Mano didžiausias noras, kad mano draugė mane
Weihnachten besucht. - Was ist mein größter Wunsch? - Dass aplankytų per Kalėdas. - Koks mano dižiausias noras? -
meine Freundin mich zu Weihnachten besucht. Kad mano draugė mane aplankytų per Kalėdas.

Dass es nicht schneit, ist sehr schade. - Was ist sehr schade? - = Kad nesninga, labai gaila. - Kas labai gaila? - Kad
Dass es nicht schneit. nesninga.

Netiesioginiai klausimai
Sudėtiniuose sakiniuose šalutiniai sakiniai gali būti klausimo formos.

Šalutiniame klausimo formos sakinyje (su klausiamuoju žodeliu pradžioje) tarinys yra sakinio pabaigoje.

Was hast du heute gekauft? = Ką šiandien pirkai?

Ich habe gefragt, was du heute gekauft hast. = Klausiau, ką šiandien pirkai.

Ich würde auch gerne wissen, wann das Kinocafé = Taip pat norėčiau sužinoti, kada atsidaro kino teatro
aufmacht. kavinė.

Sudėtinio sakinio, sudaryto iš klausimo be klausiamojo žodelio, šalutinis sakinys prasideda žodeliu "ob" (ar).
Tarinys tokiu atveju taip pat yra sakinio pabaigoje.

Kommst du heute zu mir?

Ar šiandien ateisi pas mane?


Ich habe gefragt, ob du heute zu mir kommst.

Klausiau, ar šiandien pas mane ateisi.

Ist die E-Mail-Adresse richtig?

Ar elektroninio pašto adresas teisingas?

Ich bin nicht sicher, ob die E-Mail-Adresse richtig ist.

Nesu tikras, kad elektroninio pašto adresas teisingas.

Könnten Sie mich bitte zurückrufen und mir sagen, ob die = Ar galite man perskambinti ir pasakyti, ar viskas
Reservierung in Ordnung geht? tvarkoje su rezervacija?

Šalutiniai sąlygos sakiniai su "wenn"


Jungtukas "wenn" (jei, jeigu) parodo sąlygą. Po jungtuko seka šalutinis sakinys, jo tvarka: veiksnys +
šalutinės sakinio dalys + tarinys sakinio pabaigoje.

Wenn das Wetter heute schön ist, gehen wir in den Park. = Jei šiandien oras bus geras, mes eisime į parką.

Wir gehen in den Park, wenn das Wetter heute schön ist. = Eisime į parką, jei šiandien oras bus geras.

Wenn es mit der Karriere als Fußballspieler nichts wird, habe ich = Jei nieko nesigaus su futbolininko karjera, jau
schon einen Plan B. turiu planą B.

Wenn Sie sofort übersiedeln möchten, können Sie bei einer älteren = Jei norite iškart persikelti, galite gyventi pas
Dame im Stadtzentrum wohnen. senyvą ponią miesto centre.

Sąlygos sakiniuose dažnai naudojama tariamoji nuosaka.

Wenn das Wetter heute schön wäre, würden wir in den Park
= Jeigu šiandien oras būtų geras, eitume į parką.
gehen.

Wir würden in den Park gehen, wenn das Wetter heute schön
= Eitume į parką, jei oras šiandien būtų geras.
wäre.

Zum Schluss möchte ich Sie noch darauf hinweisen, dass es im = Galiausiai, norėčiau atkreipti Jūsų dėmesį į tai,
Stiegenhaus viel gemütlicher wäre, wenn die Heizung kad laiptinėje būtų daug jaukiau, jei veiktų
funktionieren würde. šildymas.

Es wäre schön, wenn Sie sich bis Montag nächster Woche melden = Būtų malonu, jei galėtumėte susisiekti iki kitos
könnten. savaitės pirmadienio.

Wenn Sie noch ein bisschen warten könnten, hätte ich ein sehr = Jei dar galėtumėte šiek tiek palaukti, turėčiau
günstiges Angebot. labai gerą pasiūlymą.

Šalutiniai nuolaidos sakiniai su "obwohl" ir "trotzdem"


Šalutiniai nuolaidos sakiniai atsako į klausimą "nepaisant kokių priežasčių?".

Šalutinis nuolaidos sakinys gali prasidėti jungtuku "obwohl" (nors). Po jo seka: veiksnys + šalutinės sakinio
dalys + tarinys sakinio pabaigoje.

Obwohl es sehr stark regnet, gehen wir mit dem Hund


= Nors pliaupia lietus, eisime su šunimi pasivaikščioti.
spazieren.

Gehen wir mit dem Hund spazieren, obwohl es sehr stark


= Eime pasivaikščioti su šunimi, nors pliaupia lietus.
regnet.

Muss ich auch zahlen, obwohl er kein Mittagessen hat? = Ar man reikia sumokėti, nors jis nepietauja?

Obwohl das nicht der Hausordnung widerspricht, stört es mich = Nors tai neprieštarauja namų taisyklėms, tai man
sehr bei meiner Arbeit. labai trukdo dirbti.

Šalutinis nuolaidos sakinys gali prasidėti ir jungtuku "trotzdem" (vis dėlto, visgi). Toks jungtukas reikalauja
sakinio dalių apkeitimo: tarinys + veiksnys + šalutinės sakinio dalys.

Es regnet sehr stark, trotzdem gehen wir mit dem Hund = Pliaupia lietus, bet vis dėlto einame su šunimi
spazieren. pasivaikščioti.

Ich habe die Mieter schon mehrmals auf diese Probleme


= Nuomininkams apie šias problemas aš jau daug kartų
hingewiesen, trotzdem hat sich bisher leider gar nichts
minėjau, deja iki šiol visiškai niekas nepasikeitė.
geändert.

Šalutiniai priežasties sakiniai su "deshalb"


Jungtukas "deshalb" (todėl, dėl to) yra vartojamas išreikšti pasekmę. Šiuo jungtuku prasidedantis šalutinis
sakinys turi sukeistą žodžių tvarką: tarinys + veiksnys + antrinės sakinio dalys.

Ich bin sehr krank, deshalb bleibe heute zu Hause. = Labai sergu, todėl šiandien liksiu namie.

Sie hatten weniger zu tun, deshalb hatten sie bestimmt = Jie turėjo mažiau darbo, todėl jiems tikrai buvo
weniger Stress. mažiau streso.

Šalutiniai tikslo aplinkybės sakiniai su "um...zu" ir "damit"


Tokie sakiniai atsako į klausimą "Kokiu tikslu?".

Jeigu abiejų sudėtinio sakinio dalių veiksnys yra tas pats, šalutinis sakinys prijungiamas jungtuku "um". Po jo
seka šalutinės sakinio dalys, o šalutinio sakinio pabaigoje yra bendratis ir dalelytė "zu" ("um ... zu" - tam,
kad).

ich (= aš) = ich (= aš)


 Ich lerne fleißig Deutsch. Ich will in Deutschland studieren.
Stropiai mokausi vokiečių kalbą. Noriu studijuoti Vokietijoje.
 Ich lerne fleißig Deutsch, um in Deutschland zu studieren.
Stropiai mokausi vokiečių kalbą, kad studijuočiau Vokietijoje.

 Zwei Škoda-Automechaniker fahren in ein einsames, österreichisches Alpendorf, um Ski zu fahren.


Du Škoda automechanikai važiuoja į nuošalų Austrijos alpių kaimą paslidinėti.

Sakinyje su "um ... zu" nenaudojamas modalinis veiksmažodis "wollen".

 Laura sieht sich oft Filme an. Sie will mit den Freunden darüber reden.
Laura dažnai žiūri filmus. Ji nori apie tai pasikalbėti su draugais.
 Laura sieht sich oft Filme an, um will mit den Freunden darüber zu reden.
Laura dažnai žiūri filmus, kad apie tai pasikalbėtų su draugais.

Jeigu abiejų sudėtinio sakinio dalių veiksniai yra skirtingi, šalutinis sakinys prijungiamas jungtuku "damit"
(kad; tam, kad). Po jo seka šalutinio sakinio dalys: veiksnys + šalutinės sakinio dalys + tarinys sakinio
pabaigoje.

ich (= aš) ≠ mein Chef (= mano bosas)

 Ich lerne fleißig Deutsch. Mein Chef soll zufrieden sein.


Stropiai mokausi vokiečių kalbą. Mano bosas turi būti patenkintas.
 Ich lerne fleißig Deutsch, damit mein Chef zufrieden ist.
Stropiai mokausi vokiečių kalbą, kad mano bosas būtų patenkintas.

Sudėtiniai jungtukai „entweder... oder”


Kelių dalių jungtukai susideda iš dviejų dalių. Jie gali sujungti sakinio dalis arba ir visus sakinius. Tada pirmasis
jungtukas eina priešais pirmąją sakinio dalį, antrasis tarp prijungiamų sakinio dalių.

Junge Männer ab 18 Jahren müssen entweder 6 Monate zum = Jauni vyrai nuo 18 metų turi atlikti 6 mėnesių
Bundesheer gehen oder einen 9-monatigen Zivildienst bei einer karinę tarnybą arba 9 mėnesių civilinę tarnybą
sozialen Organisation machen. socialinėje organizacijoje.

Im Sommer wollen Markus und Stefanie entweder nach Holland = Vasarą Markus ir Stefanie nori važiuoti į Olandiją
oder nach Frankreich fahren. arba Prancūziją.

Hans hat immer Glück im Leben. Entweder gewinnt er im Lotto, = Hansui visada gyvenime sekasi: Arba jis laimi
oder er findet Geld auf der Straße. loterijoje, arba randa pinigų gatvėje.

Entweder sagst du endlich die Wahrheit, oder ich rufe die


= Arba pasakai tiesą, arba skambinu į policiją.
Polizei.

Šalutiniai sakiniai
Santykiniai sakiniai plačiau apibūdina pagrindinio sakinio daiktavardį. Santykinio sakinio pradžioje eina
santykinis įvardis. Jie turi tas pačias formas kaip žymimieji artikeliai (išskyrus daugiskaitos naudininką). Po
santykinio įvardžio seka šalutinis sakinys ( veiksnys + kitos kalbos dalys + gale tarinys).

1 lentelė - Būdvardžių linksnių galūnės

maskulin feminina neutral Plural


1 lentelė - Būdvardžių linksnių galūnės

maskulin feminina neutral Plural

Nominativ der die das die

Genitiv des der des der

Dativ dem der dem denen

Akkusativ den die das die

Das ist der Mann, der meine Schwester heiraten will. (Wer will meine Schwester heiraten?)
Nominativ
Tai vyras, kuris nori vesti mano seserį. Kas nori vesti mano seserį?

Das ist der Mann, dessen Haare grau sind. (Wessen Haare sind grau?)
Genitiv
Tai vyras, kurio plaukai žili. Kieno plaukai žili?

Das ist der Mann, dem ich gestern begegnet bin. (Wem bin ich gestern begegnet?)
Dativ
Tai vyras, kurį vakar sutikau. Ką vakar sutikau?

Das ist der Mann, den meine Schwester liebt. (Wen liebt meine Schwester?)
Akkusativ
Tai vyras, kurį myli mano sesuo. Ką myli mano sesuo?

Santykinio įvardžio skaičius ir giminė priklauso nuo daiktavardžio pagrindiniame sakinyje, linksnis - nuo
veiksmažodžio šalutiniame sakinyje.

Santykiniai įvardžiai gali būti sujungti su prielinksniais, jei to reikalauja veiksmažodis šalutiniame sakinyje.

Santykiniai sakiniai gali būti įterpti į pagrindinį sakinį (išskiriant kableliais).

Das ist das Mädchen, das ich gut kenne. = Tai mergaitė, kurią gerai pažįstu.

Dafür ist der Mieter in der Wohnung Nr. 4 verantwortlich, der = Už tai atsakingas buto nr. 4 nuomininkas, kuris
auch gestern wieder seinen Kampfhund ohne Beißkorb und vakar ir vėl leido savo koviniam šuniui po namus
Leine frei im Haus herumlaufen ließ. bėgioti be apynasrio ir nepririštą.

= Kaimynai, kuriems paskolinau pinigų, labai


Die Nachbarn, denen ich Geld geliehen habe, sind sehr nett.
malonūs.

Weiters möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, dass die = Toliau norėčiau atkreipti Jūsų dėmesį į tai, kad
Frau, die in der Wohnung Nr. 7 wohnt, in der Früh beim moteris, gyvenanti bute nr. 7, kiekvieną rytą duše
Duschen regelmäßig laut und falsch singt. garsiai ir blogai dainuoja.

Die Straßenbahn, auf die ich warte, kommt endlich. = Tramvajus, kurio laukiu, pagaliau atvažiuoja.

Jei santykiniame sakinyje yras veiksmažodis su prielinksniu, prielinksnis turi eiti prieš santykinį įvardį.

Die Narrenrufe sind Teil der Karnevalskultur, zu der auch = Kvailių šūkiai yra karnavalo kultūros dalis, kuriai taip pat
die Karnevalsumzüge gehören. priklauso ir karnavaliniai kostiumai.

Jei santykinis įvardis nurodo vietą, prieveiksmis {1} gali pakeisti prielinksnį ir santykinį įvardį.

Das ist die Stadt, in der Einstein geboren wurde. = Tai miestas, kuriame gimė Einšteinas.

oder = arba

Das ist die Stadt, wo Einstein geboren wurde. = Tai miestas, kur gimė Einšteinas.

Laiko aplinkybė
Sudėtiniuose sakiniuose su laiko aplinkybe po jungtuko seka šalutinis sakinys: veiksnys + šalutinės sakinio
dalys + tarinys sakinio pabaigoje.

Jungtukai "als" ir "wenn"

Jungtukas "wenn" (kai, kada) naudojamas apibūdinant dabarties ir ateities arba pasikartojusius praeities
įvykius.
Pasikartojimą galima pabrėžti prieveiksmiais "immer" (visada), "jedesmal" (kiekvieną kartą).

Wenn er mich besucht, bringt er immer eine Flasche Wein


= Kai jis mane aplanko, visada atsineša butelį vyno.
mit.

Wenn er mich besuchte, brachte er immer eine Flasche Wein = Kai jis mane aplankydavo, visada atsinešdavo butelį
mit. vyno.

Immer wenn in ihrem Leben etwas Besonderes passiert ist, = Visada, kai tik jos gyvenime nutikdavo kas nors
hat sie ein Buch geschrieben. ypatinga, ji parašydavo knygą.

Laiko funkcija Wenn-sakiniuose

Wenn-sakiniai gali būti sąlygos arba laiko.

Pasikartojantis veiksmas: Wenn-sakinys šiuo atveju atsako į klausimą {1}.

Sie freuen sich, wenn ich zu ihnen komme und erzählen mir = Jie džiaugiasi, kai pas juos ateinu ir man pasakoja
aus ihrem Leben. apie savo gyvenimą.

Es ist Winter. Wenn ich morgens aufstehe, ist es draußen noch


= Žiema. Kai ryte atsikeliu, lauke dar būna tamsu.
dunkel.

Wenn ich abends zu viel Kaffee getrunken habe, kann ich = Kai vakarais būnu išgėręs daug kavos, naktimis
nachts nicht einschlafen. negaliu miegoti.

Wenn ich mittags Pause mache, klingelt oft mein Telefon und = Kai darau pietų pertrauką, dažnai suskamba
ich werde gestört. telefonas ir man sutrukdo.

Priešlaikiškumas ir sąlyga:
Šalutinis laiko sakinys su {1} reiškia, kad šalutinio sakinio veiksmas įvyko ansčiau nei pagrindinio sakinio.
Ši sąlyga turi būti įgyvendinta, kad įvyktų pagrindinio sakinio veiksmas.
Wenn ich mein soziales Jahr abgeschlossen habe, möchte ich mit = Pabaigęs socialinio darbo metus, norėčiau
dem Studium beginnen. pradėti studijas.

Wenn die Kinder ihre Hausaufgaben gemacht haben, können sie = Vaikai atlikę savo namų darbus, gali žiūrėti
fernsehen. televizorių.

Wenn ich gut Deutsch gelernt habe, möchte ich in Deutschland = Gerai išmokęs vokiečių kalbą, norėčiau
studieren. studijuoti Vokietijoje.

Jungtukas "als" (kai, kada) naudojamas tik vieną kartą įvykusio praeities įvykio apibūdinimui.

Als ich den Brief gelesen habe, habe ich mich an die Ferien
= Kai perskaičiau laišką, prisiminiau apie atostogas.
erinnert.

= Kai buvau vaikas, man labai patikdavo skaityti


Als ich Kind war, las ich sehr gern Märchen.
pasakas.

Als sie 16 war, wollte sie groß sein und siegen. = Kai ji buvo 16-os, ji norėjo užaugti ir laimėti.

Praeitis Dabartis, ateitis

vienkartinis įvykis als wenn

daugkartinis įvykis wenn wenn

Jungtukas "bevor" (prieš, kol)

Bevor ich zu Abend esse, mache ich noch Ordnung in der


= Prieš vakarienę aš dar susitvarkau virtuvę.
Küche.

Bevor sie ihren dritten Mann geheiratet hat, war ihre = Prieš jai susituokiant su trečiuoju vyru, jos
Autobiographie schon fertig. autobiografija jau buvo baigta.

Jungtukai "seit", "seitdem" (nuo; nuo to laiko, kai)

Seitdem ich sie kennen gelernt habe, geht es mir viel


= Nuo to laiko kai su ja susipažinau, jaučiuosi daug geriau.
besser.

Seitdem ich dieses Lied singe, kommt die Knef in = Nuo tada kai dainuoju šią dainą, (Hildegard) Knef pasirodo
meine Träume. mano sapnuose.

Jungtukas "bis" (iki, ligi, kol)

Wir bleiben hier, bis eure Eltern kommen. = Mes pasiliksime čia tol, kol sugrįš jūsų tėvai.

Jungtukas "während" (metu, per; kol, tuo tarpu)

Während in Europa noch Krieg herrschte, drehte sie = Tuo metu kai Europoje dar viešpatavo karas, ji jau kūrė
bereits die ersten Filme. pirmuosius filmus.

Bendratis
Veiksmažodžio bendratis yra visada sakinio pabaigoje.

Prieš bendratį gali stovėti žodelis "zu", tačiau jis neturi atskiros reikšmės.

Bendratis be "zu" sutinkama:

 su modaliniais veiksmažodžiais:

Ich kann sehr gut schwimmen. = Aš moku labai gerai plaukti.

Können Sie mich bitte beraten? = Ar galėtumėte man patarti?

 tariamojoje nuosakoje po "würde":

Ich würde gern nach Australien reisen. = Mielai keliaučiau į Australiją.

 paprastajame būsimajame laike (Futur I):

In 20 Jahren werden die Menschen auf dem Mond leben. = Po 20 metų žmonės gyvens mėnulyje.

 po veiksmažodžių, nurodančių judėjimą:

Wir gehen schwimmen. = Mes einame paplaukioti.

Wann kommst du essen? = Kada ateisi valgyti?

 po veiksmažodžių, nurodančių pojūčius:

Ich sehe die Kinder spielen. = Matau žaidžiančius vaikus.

Ich höre die Nachbarin singen. = Girdžiu kaimynus dainuojant.

 po veiksmažodžių "lernen" (mokytis), "lehren" (mokyti), "helfen" (padėti):

Wir lernen Deutsch sprechen. = Mes mokomės kalbėti vokiškai.

Ich helfe dir die Hausaufgaben machen. = Aš tau padėsiu paruošti namų darbus.

 po veiksmažodžio "lassen" (leisti; palikti):

Ich lasse das Fahrrad reparieren. = Paliksiu dviratį taisyti.


Kitais atvejais prieš bendratį, kuri yra sakinio pabaigoje, stovi "zu". Tarp pagrindinio ir šalutinio bendraties
sakinio su "zu" gali būti naudojamas kablelis.

Es fängt an zu regnen. = Pradeda lyti.

Hör auf zu rauchen. = Baik rūkyti.

Ich habe vor, ein Konto zu eröffnen. = Ketinu atsidaryti sąskaitą.

Ich bitte Sie, hier noch zu unterschreiben. = Prašau dar čia pasirašyti.

Bendraties sakiniai su "zu"

Struktūros su "zu" prieš bendratį:

 "es ist" (yra) + būdvardis:

Es ist gesund viel Obst zu essen. = Valgyti daug vaisių yra sveika.

 "haben" (turėti) + daiktavardis:

Ich habe jetzt keine Zeit mit dir zu sprechen. = Dabar neturiu laiko su tavim kalbėti.

Wir haben die Absicht, die Sache noch einmal zu besprechen. = Mes ketiname šį reikalą dar kartą aptarti.

Kai sakinyje yra tik vienas veiksnys, bet du veiksmažodžiai, jie gali būti sujungti su "zu". Šiuo atveju
pirmasis veiksmažodis asmenuojamas, o antrasis sakinio gale yra bendratyje.

Helga versucht zu schlafen. = Helga bando pamiegoti.

Jei tai bendraties sakinys, reikalingas kablelis. Bendraties sakinyje pagrindinio sakinio veiksmažodis yra
susijęs su šalutinio sakinio veiksmu. Bendratis su "zu" eina gale.

Helga versucht, nachts früh zu schlafen. = Hega bando naktimis eiti anksti miegoti.

Bendratis su "zu" ypač pasireiškia vartojant tam tikrus veiksmažodžius. Kai kurie jų pateikiami apačioje:

versuchen = mėginti

Ich versuche, die Vokabeln so schnell wie möglich zu


= Mėginu kaip įmanoma greičiau išmokti žodžius.
lernen.

hoffen = tikėtis

Ich hoffe, dich bald


= Tikiuosi greit tave pamatyti.
wiederzusehen.

vorschlagen = pasiūlyti
Ich schlage vor, heute Abend in einem Restaurant zu
= Siūlau šįvakar pavalgyti restorane.
essen.

aufhören = liautis, mesti

Ich habe letzten Freitag aufgehört zu


= Praeitą penktadienį mečiau rūkyti.
rauchen.

beginnen = pradėti

Morgen beginne ich, abends eine Stunde Sport zu


= Nuo rytojaus pradedu vakarais valandą sportuoti.
machen.

sich freuen = džiaugtis

Ich freue mich, dich am Wochenende zu


= Džiaugsiuos savaitgalį su tavim susitikęs.
treffen.

Modalinės dalelytės
Vokiečių kalboje gausu modalinių dalelyčių. Dažniausiai jos sutinkamos šnekamojoje kalboje. Tai nekaitomi
žodžiai, išreiškiantys ketinimą ir dažnai tam tikrą kalbančiojo emociją, taip sustiprindami ar susilpnindami
išsakyto sakinio poveikį.

"Jų pagalba kalbantysis gali išreikšti tikrumą, atsiribojimą, emocinį požiūrį arba kokybinį vertinimą."

Dažnai daugelis modalinių dalelyčių gali turėti keletą reikšmių. Jos dažniausiai eina sakinio viduryje po
veiksmažodžio ir įvardžio.

Keletos modalinių dalelyčių pavyzdžiai:

aber = bet

Das war aber ein Film! Ich werde ihn Jahre lang nicht = Bet koks tai buvo filmas! Ilgai jo
vergessen. nepamiršiu.

doch = gi

Wieso stehen Sie vor der Tür? Kommen Sie doch


= Kodėl stovite prie durų? Užeikite gi vidun!
rein!

bloß = gi

Wo ist bloß meine Brille? Ich hatte sie doch eben


= Kur gi mano akiniai? Juk ką tik juos mačiau.
noch.

denn = gi
Wieder bei der Arbeit? Bist du denn wieder ganz
= Vėl dirbi? Ar gi jau pasveikai?
gesund?

ja = gi, juk

Horst kann mir das Rauchen nicht verbieten. Er ist ja nicht = Horstas man negali uždrausti rūkyti. Jis juk ne
mein Vater. mano tėvas.

wohl = turbūt

Mit 200 km/h auf der Landstraße! Du bist wohl = 200 km/h kaimo vietovėje! Turbūt nusibodo
lebensmüde! gyventi!

eigentlich = iš tikrųjų

Du sag mal, ist Paul eigentlich verheiratet? Ich sehe ihn = Sakyk, ar Paulius iš tikrųjų yra vedęs? Vakarėliuose
immer allein auf den Partys? aš jį visada matau vieną.

schon = dabar

Er hatte sowieso nicht mehr viel Geld im Spiel. Wie hoch kann = Jis vis tiek ne daug rizikavo. Koks dabar gali
der Verlust schon sein? būti nuostolis?