Está en la página 1de 3

O REXURDIMENTO

1.Contexto Histórico
1.1 Política e ​a​dministración
- Guerra da Independencia (1808-1814), comezo do século XIX.
- Morte de Fernando VII en 1833.
- Alternancia de poder entre liberais e absolutistas.
- O príncipe Carlos, irmán do rei falecido, pretende ​á ​coroa e provoca a ​Pr​ imeira Guerra
Carlista, que fracasa en 1839.
- Isabel II reina ata 1868.

1.2 Provincialismo
- Foi a primeira gran manifestación do galeguismo, comeza na década de 1840.
- Promovido por un grupo de mozos universitarios (Antolín Faraldo, Pío Terrazo, Francisco
Añón, M. Rúa Figueroa e J. Romero Ortiz), os ​precursores​, que son conscientes do carácter
diferencial de Galicia e loitan na defensa dos seus intereses económicos, políticos e
culturais.
- Créase a Xunta Superior do Reino de Galicia.
- Os provincialistas súmanse ao levantamento encabezado polo comandante Solís (1846), que
fracasa e moitos dos seus líderes son fusilados (mártires de Carral).

1.3 Economía
- Crecemento demográfico producido dende finais do século XVIII que chega ata 1840.
- Agricultur​a s​egue a ser a principal fonte de riqueza.
- Malia isto, o sistema foral continúa en pé, os impostos son moi altos e a industria non se
desenvolve.
- A emigración é unha saída para moitos cidadáns.

1.4 Sociedade
- Mantense o modelo de organización social do Antigo Réxime (estamentos).
- O campesiñado é a clase maioritaria e está sumida na pobreza.
- Os fidalgos atópanse en auxe e son os que máis prosperan.
- O poder do clero diminúe. ​(causas????)
- A burguesía e o proletariado son grupos pouco numerosos.

1.5 Lingua e Cultura
- A ​diglosia ​segue a estenderse e ​cada vez úsase menos o galego. (Non é unha cuestión
cuantitativa senón cualitativa)
- Aparecen os xornais na primeira metade do século aínda que a lingua escrita apenas ten
presenza.
- Tamén se crean asociacións, liceos e academias, lugares de debate de personalidades como
Rosalía de Castro, Manuel Murguía, etc.

❏ ​Os rogos de un gallego establecido en Londres​:​ ​Publicada en 1813 por Manuel Pardo de Andrade. que teñen actividade literaria entre 1846 e 1863. XIX. . y un abogado instruído. a única obra de teatro que se conserva desta época. ​Fala​ sobre a conveniencia ou non de pagar dereitos eclesiásticos. 1811 . Nacen como resposta a acontecementos políticos e sociais da época. Hoxe coñecemos 39 dos seus poemas en galego. folclórica e costumista. É un romance no que se ataca os representantes do absolutismo. ❏ ​Dialogo entre dos labradores gallegos. Trátase ​de unha ​obra dialogada que trata da guerra contra os franceses.2 Poesía . Representábanse obras en galego para animar ao pobo na loita contra os franceses. . 2.Madrid. ❏ ​Proezas de Galicia​: Publicada en 1810 por Xosé Fernández de Neira. Destaca: ❏ Antonio Benito Fandiño​: Escribe en 1812 ​A casamenteira​. Cultivan unha poesía tradicional. Literatura 2. . . Pódense destacar: ❏ Nicómedes ​Pastor Díaz​ (Viveiro. 3. Obras destacadas: ❏ ​Romance Anónimo:​ P ​ ublicado en 1808. para animar aos soldados galegos na loita contra os franceses. afligidos. que trata dos casamentos amañados. ❏ Francisco Añón​: As súa obra quedou espallada en numerosas publicacións periódicas.1 Textos literarios de carácter propagandístico . 1786-1865) 2. Os Precursores . O poema máis famoso é ​A Galicia​. despreocupado y compasivo:​ Publicada en 1823 por Pedro Boado Sánchez. Son un grupo de autores. 1863) ❏ Vicente Turnes​ (Santiago. .2. primeira obra en galego do s. Cultivo moi escaso e as composicións aparecen espalladas por diferentes xornais e revistas. As máis relevantes son aquelas nas que canta a Galicia ou aparecen costumes ​galegas​.3 Teatro . As figuras máis salientables son as seguintes: ❏ Xoán Manuel Pintos:​ Gran defensor da lingua galega e da súa dignificación. vinculados ó provincialismo. ​sin embargo​. A obra máis destacable é ​A gaita gallega​ (1853). . Continúase a tradición do vilancico galego de Nadal. non se sabe moito delas.

ao estilo dos previamente realizados en Barcelona para recuperar o catalán. REVISA OS ERROS. Encontros literarios nos que os autores presentan as súas obras e as comparten con outros autores.25) . Presentáronse poemas en galego (unha minoría) e en castelán. . NON TIÑAN POR QUE ESTAR AÍ. ❏ Francisco María de la Iglesia​: Poesía espallada en diversos xornais e de temática variada. ❏ Alberto Camino​: Poeta de estética romántica con composicións de temática amorosa e carácter sentimental. VOUNO PENALIZAR CON (-0. Tamén escribiu prosa en galego. ESTE TRABALLO ENTROU FÓRA DE PRAZO. Os primeiros foron celebrados na Coruña en 1861. Xogos Florais . que se publicaron ao ano seguinte no ​Álbum de la Caridad​.​ ❏ Antonio María de la Iglesia​: Un dos principais responsable dos Xogos Florais da Coruña de 1861. 4. ALGÚN É DE CONCEPTO. O poema máis destacable é ​O desconsolo. NON DEBERA DE CORRIXILO SEGUNDO AS PAUTAS DADAS NA CLASE. .