Está en la página 1de 26

The Great Compassion Repentance Liturgy 大悲懺

Dà Bēi Chàn
大 悲 懺
The Great Compassion Repentance Liturgy

Content 頁數

楊枝淨水 (Praise of the Holy water) .…………..…...............................… Pg.2

大悲懺 (The Great Compassionate Repentance Liturgy)....................... Pg.3-23

三皈依 (Taking Refuge) ………………...…………….......……………..……. Pg.24

ö 佛供程序 Offering liturgy – green booklet page 3-7

ö 超薦壇程序 Making offerings to the Deceased – yellow booklet pages 14-22

大回向 (Transfer the Merits)……………..….…..….……………………..…. Pg.25

Printed by Devotees of

Page 1

The Great Compassion Repentance Liturgy 大悲懺

大 悲 懺
The Great Compassion Repentance Liturgy

南 無 大 悲 觀 世 音 菩 薩 (三稱出觀)
Ná mó dà bēi guān shì yīn pú sà [3 times 3 prostrations]
Homage to the Great Compassionate Avalokitesvara Bodhisattva.

楊 枝 淨 水 讚 Praise of Holy Water
Yáng zhī jìng shuǐ zàn

楊 枝 淨 水. 遍 灑 三 千。
Yáng zhī jìng shuǐ. Biàn sǎ sān qiān.
Blessed water is sprinkled with willow wands through the three thousand realms.

性 空 八 德 利 人 天。
Xìng kōng bā dé lì rén tiān.
Its nature of emptiness and eight virtues benefit the heavens and the earth.

福 壽 廣 增 延。
Fú shòu guǎng zēng yán.
Fortune and longevity are both enhanced and extended.

滅 罪 消 愆。
Miè zuì xiāo qiān.
Offenses absolved and calamities extinguished

火 燄 化 紅 蓮。
Huǒ yàn huà hóng lián.
Burning flames transform into crimson lotus flowers.

南 無 觀 世 音 菩 薩 摩 訶 薩 (三稱三拜)
Ná mó guān shì yīn pú sà mó hē sà (3 prostrations)
Homage to the Great Compassionate Avalokitesvara Bodhisattva.

Page 2

Chéng jiù rú lái xiāng. May these fragrant clouds of incense and flowers permeate the realms in the ten directions. Page 3 . Yán chí xiāng huá. and makes one half bow. Gè gè hú guì. Press the middle and index fingers of your right hand on the edge of the plate. Rú fǎ gong yǎng. Wú liàng xiāng zhuāng yán. and raises the plate containing incense and a flower in front of them. we prostrate to the Triple Gem in the ten directions. Raise the incense and flower and offer them according to the dharma. 具 足 菩 薩 道。成 就 如 來 香。 Jù zú pú sà dào. 一 心 頂 禮。十 方 常 住 三 寶。 Yī xīn ding lǐ. Balance the bottom with your middle and ring finger. please kneel.] 願 此 香 華 雲。遍 滿 十 方 界。 Yuàn cǐ xiāng huá yún. 一 一 諸 佛 土。無 量 香 莊 嚴。 Yī yī zhū fó tǔ.] [The lead chanter recites:] 是 諸 眾 等。各 各 胡 跪。嚴 持 香 華。如 法 供 養。 Shì zhū zhòng děng.The Great Compassion Repentance Liturgy 大悲懺 [The lead chanter recites:] 一 切 恭 謹。 Yī qiè gong jǐn. Using your left hand. [The congregation kneels. hold the plate with the thumb. rises. May the Bodhisattva path be fulfilled and realize the fragrance of the Tathagata. Biàn mǎn shí fang jiè. May each and every Buddha land be adorned with this fragrance. Let us all be respectful and solemn. Shí fāng cháng zhù sān bǎo. Single mindedly. index and little finger. Everyone in the congregation. [The congregation makes one full prostration.

each object emitting all objects. . Wǒ cǐ xiāng huá biàn shí fāng ………………. xī yǒu wǒ shēn xiū gong yǎng. méng xūn jiē fā pú tí xīn. We hold aloft this incense and flower……………. and together they enter the unproduced and are certified to the Buddhas' wisdom. each object emitting all dharmas. All heavenly music. Before the Triple Jewel of the Dharma Realm of the ten directions. .” Page 4 .… [The congregation continues to hold the plate while contemplating in silence the offerings to the Buddhas in all directions. shí fang fǎ jiè 三 寶 前,悉 有 我 身 修 供 養,一 一 皆 悉 遍 sān bǎo qián. biàn zhì shí fang sān bǎo qián. xuán zhuǎn wú 礙 互 莊 嚴,遍 至 十 方 三 寶 前,十 方 法 界 ài hù zhuāng yán. each one unalloyed and unimpeded. Having received the fragrance. bù kě sī yì miào fǎ chén. yī yī 塵 出 一 切 塵,一 一 塵 出 一 切 法,旋 轉 無 chén chū Yī qiè chén. jǐn wèi lái jì zuò fó 事,普 熏 法 界 諸 眾 生,蒙 熏 皆 發 菩 提 心, shì. and jeweled heavenly garments. revolving unobstructed and adorning each other. all inconceivably wonderful dharma-objects. zhū 天 餚 膳 天 寶 衣,不 可 思 議 妙 法 塵,一 一 tiān yáo shàn tiān bǎo yī. exhausting the bounds of the future. making a tower of subtle. are offered everywhere to the Triple Jewel of the ten directions. rare heavenly delicacies. 同 入 無 生 證 佛 智。 tóng rù wú shēng zhèng fo zhì “We hold aloft this incense and flower that pervades the ten directions. yī yī chén chū yī qiè fǎ. bǐ bǐ wú zá wú zhàng 'ài.The Great Compassion Repentance Liturgy 大悲懺 [The lead chanter recites:] 我 此 香 華 遍 十 方. and spreading fragrance everywhere over all the living beings in the Dharma Realm. jeweled heavenly incense. my body everywhere makes offerings. Each one entirely pervades the Dharma Realm. they bring forth the Bodhi-mind. The following is also read in silence (optional)] 以 為 微 妙 光 明 臺,諸 天 音 樂 天 寶 香,諸 Yǐ wéi wéi miào guāng míng tái.. pǔ xūn fǎ jiè zhū zhòng shēng. zhū tiān yīn yuè tiān bǎo xiāng. yī yī jiē xī biàn 法 界,彼 彼 無 雜 無 障 礙,盡 未 來 際 作 佛 fǎ jiè. doing the Buddhas' work. wonderful light.

] 南 無 過 去。正 法 明 如 來。現 前 觀 世 音 菩 薩。 Na mo guò qù. and kneels back down. Page 5 . The three vehicles will swiftly be attained and the Buddha lands will be reached sooner. Xiàn qián guān shì yīn pú sà Homage to the ancient True Path Light Tathagata who is the present Avalokitesvara Bodhisattva. Tàn mò néng qióng. Zhèng fǎ míng rú lái. This holy and spiritual power deserves endless praises 故 我 一 心 歸 命 頂 禮。 Gù wǒ yī xīn guī mìng ding lǐ. and to be able to be reborn before the Buddhas. Samadhi and oratory eloquence 現 生 求 願。皆 令 果 遂。決 定 無 疑。能 使 速 Xiàn shēng qiú yuàn. enabling them to leave the non-spiritual and evil paths 纏 身 惡 疾。莫 能 救 濟。悉 使 消 除。三 昧 辯 才。 Chán shēn è jí. encouraging them to walk the profound path and teaches them to recite the perfect and sacred Dharani. Jiào chí manifesting a thousand hands and eyes. Hù chí zhòng shēng. 獲 三 乘。早 登 佛 地。威 神 之 力。歎 莫 能 窮。 huò sān chéng. Jiē lìng guǒ suì.] [The lead chanter recites: ] [ All:] 供 養 已 一 切 恭 謹。 Gòng yǎng yǐ yī qiè gong jǐn. Yǒng lí è dào. Wú jiān zhòng qiān Guiding and protecting all beings. makes one half bow.The Great Compassion Repentance Liturgy 大悲懺 [The congregation puts the floral incense plate down. Grave transgressions and offences that bind one self like a cruel and incurable disease will be cured and dissipated. Néng shǐ sù as well as one’s wishes. let us now be respectful and solemn. Xī shǐ xiāo chú. 照 見 法 界。護 持 眾 生。令 發 廣 大 道 心。教 持 Zhào jiàn fǎ jiè. 成 妙 功 德。具 大 慈 悲 於 一 身 心。現 千 手 眼。 Chéng miào gong dé. Jué dìng wú yí. Xiàn qiān shǒu yǎn Who perfects excellent virtue and merit with utmost compassion and kindness. Wēi shén zhī lì. guiding and protecting all beings in the dharma realms. 圓 滿 神 咒。永 離 惡 道。得 生 佛 前。無 間 重 愆。 Yuan mǎn shén zhòu. [The congregation makes one full prostration. we single mindedly prostrate and take refuge. Lìng fā guǎng dà dào xīn. Dé shēng fó qián. Zǎo dēng fó de. rises. Jù dà cí bēi yú yī shēn xīn. Sān mèi biàn cái. With one body and mind. Thus. shall certainly be fulfilled and reached. Now that the offerings have been made. Mò néng jiù jì.

we pay reverence to the many ancient Bhagavat Buddhas. Single mindedly. Guò qù wú liàng yì jié. we pay reverence to the Root Teacher.] Page 6 . Xī fāng jí lè shì jiè ó mí tuó shì zūn. [The congregation makes one full prostration and rises.] 一 心 頂 禮。西 方 極 樂 世 界 阿 彌 陀 世 尊。 Yī xīn ding lǐ. Běn shī shì jiā móu ní shì zūn. Single mindedly.] 一 心 頂 禮。過 去 無 量 劫 正 法 明 世 尊。 Yī xīn ding lǐ. rises. we pay reverence to all Buddhas in the ten directions. then makes one full prostration. we pay reverence to the Bhagavat Thousand Light King of Calmness who appeared countless trillions of kalpas in the past. Pick up the sandalwood as offering. [The congregation makes one full prostration and rises. Shí fāng yī qiè zhū fó shì zūn. as may as the grains of sand in ninety-nine billion Ganges Rivers. who appeared countless kalpas in the past. and makes one half bow. [The congregation raises the sandalwood as offering. the Bhagavat Shakyamuni. Qiān guāng wáng jìng zhù shì zūn.] 一 心 頂 禮。過 去 九 十 九 億。殑 伽 沙 諸 佛 世 尊。 Yī xīn ding lǐ. we pay reverence to the Bhagavat Amitabha of the Western Pure Land of Ultimate Bliss. we pay reverence to the Bhagavat True Path Light.] 一 心 頂 禮。本 師 釋 迦 牟 尼 世 尊。 Yī xīn ding lǐ. [The congregation makes one full prostration and rises. Qíng jiā shā zhū fó shì zūn.] 一 心 頂 禮。過 去 無 量 億 劫。千 光 王 靜 住 世 尊。 Yī xīn ding lǐ. Single mindedly. Single mindedly. [The congregation makes one full prostration and rises. and rises.] 一 心 頂 禮。十 方 一 切 諸 佛 世 尊。 Yī xīn ding lǐ.The Great Compassion Repentance Liturgy 大悲懺 [The congregation makes one full prostration. Guò qù wú liàng jié zhèng fǎ míng shì zūn. Single mindedly. Guò qù jiǔ shí jiǔ yì. Single mindedly. [The congregation makes one full prostration and rises.

Repeat three times. Pick up the sandalwood as offering. Qiān shǒu qiān yǎn dà cí dà bēi guān shì yīn zì 在 菩 薩。摩 訶 薩。 zài pú sà.] 一 心 頂 禮。廣 大 圓 滿 無 閡 大 悲 心 大 陀 羅 Yī xīn ding lǐ. rises. present an future in the Bhadra Kalpa (blessed period of time). we pay reverence to the Thousand Bhagavat Buddhas of the past. and rises. Guǎng dà yuan mǎn wú ài dà bēi xīn dà tuó luó Single mindedly. Jí shí fāng 三 世 一 切 尊 法。 sān shì yī qiè zūn fǎ. Shén miào zhāng jù.] 一 心 頂 禮。觀 音 所 說 諸 陀 羅 尼。及 十 方 Yī xīn ding lǐ. perfect and complete Great Compassion 尼。神 妙 章 句。 ní.] 一 心 頂 禮。千 手 千 眼 大 慈 大 悲 觀 世 音 自 Yī xīn ding lǐ. Xián jié qiān fó sān shì yī qiè zhū fó shì zūn. [The congregation raises the sandalwood as offering. Repeat three times. then makes one full prostration. great. Single mindedly. [The congregation makes one full prostration. and rises.The Great Compassion Repentance Liturgy 大悲懺 一 心 頂 禮。賢 劫 千 佛 三 世 一 切 諸 佛 世 尊。 Yī xīn ding lǐ. we pay reverence to the greatly kind and compassionate Avalokitesvara Bodhisattva Mahasattva who with a thousand hands and thousand eyes contemplates at ease the sounds of the world. we pay reverence to the vast. [The congregation makes one full prostration. we pay reverence to all Dharanis spoken by Avalokitesvara and the revered Dharma of the Ten Direction and three periods of time. Single mindedly.] Page 7 . and makes one half bow. rises. Mó hē sà. Dharani and its sacred words and verses. Pick up the sandalwood as offering. Guān yīn suǒ shuō zhū tuó luó ní. and makes one half bow. [The congregation raises the sandalwood as offering. Single mindedly. then makes one full prostration.

Bǎo wáng pú sà.] 一 心 頂 禮。日 光 菩 薩。月 光 菩 薩。摩 訶 薩。 Yī xīn ding lǐ. Jīn gāng cáng pú sà. Mó hē sà. Single mindedly. [The congregation makes one full prostration and rises. Xū kōng 藏 菩 薩。摩 訶 薩。 cáng pú sà. Dé cáng pú sà. Page 8 . we pay reverence to Ratnaraja. Huá yán pú sà. Bhaisajyaraja and Bhaisajyasamugata Bodhisattva Mahasattva. [The congregation makes one full prostration and rises. Single mindedly.] 一 心 頂 禮。總 持 王 菩 薩。摩 訶 薩。 Yī xīn ding lǐ. Single mindedly. Single mindedly. Mó hē sà. Mó hē sà. [The congregation makes one full prostration and rises. Mó hē sà. [The congregation makes one full prostration and rises. we pay reverence to Gunagarbha. and Akasagarbha Bodhisattva Mahasattva. [The congregation makes one full prostration and rises. we pay reverence to the king who upholds the Dharani Bodhisattva Mahasattva. Yào wáng pú sà. we pay reverence to Avatamsaka.The Great Compassion Repentance Liturgy 大悲懺 一 心 頂 禮。大 勢 至 菩 薩。摩 訶 薩。 Yī xīn ding lǐ. Single mindedly. Mahasamaya. Mó hē sà. Yào shàng pú 薩。摩 訶 薩。 sà. Zǒng chí wáng pú sà.] 一 心 頂 禮。德 藏 菩 薩。金 剛 藏 菩 薩。虛 空 Yī xīn ding lǐ. Single mindedly. we pay reverence to Mahasthamaprapta Bodhisattva Mahasattva.] 一 心 頂 禮。寶 王 菩 薩。藥 王 菩 薩。藥 上 菩 Yī xīn ding lǐ. and Ratnagarbha Bodhisattva Mahasattva.] 一 心 頂 禮。華 嚴 菩 薩。大 莊 嚴 菩 薩。寶 藏 Yī xīn ding lǐ. Yuè guāng pú sà. we pay reverence to Suryaprabha and Candraprabha Bodhisattva Mahasattva. Mó hē sà. Rì guāng pú sà. Dà shì zhì pú sà. Vajragarbha. Dà zhuāng yán pú sà. Bǎo zàng 菩 薩。摩 訶 薩。 pú sà.

] 一 心 頂 禮。摩 訶 迦 葉 無 量 無 數。大 聲 聞 僧。 Yī xīn ding lǐ. Fǎ zhì dà shī. Shí fāng sān shì yī qiè pú sà. Single mindedly. rises. [The congregation makes one full prostration and rises.The Great Compassion Repentance Liturgy 大悲懺 [The congregation makes one full prostration and rises. Mó hē sà.] 一 心 頂 禮。彌 勒 菩 薩。普 賢 菩 薩。文 殊 師 Yī xīn ding lǐ.] 一 心 頂 禮。十 方 三 世 一 切 菩 薩。摩 訶 薩。 Yī xīn ding lǐ. Mó hē sà. we pay reverence to Maitreya. Tóng mù tiān nǚ. Samantabhadra. Chǎn tiān tái jiào guān sì míng zūn zhě. river and sea spirits. Mó hē jiā yè wú liàng wú shù. Pǔ xián pú sà. Page 9 . Tiān lóng bā bù.] 一 心 頂 禮。闡 天 台 教 觀 四 明 尊 者。法 智 大 師。 Yī xīn ding lǐ. Pick up the sandalwood as offering. the four heavenly kings. and Manjusri Bodhisattva Mahasattva. Jiāng hǎi shén. Remain standing. rises and makes one half bow.] 一 心 代 為 善 叱 梵。摩 瞿 婆 伽 天 子 護 世 四 Yī xīn dài wéi shàn chì fàn. 王。天 龍 八 部。童 目 天 女。虛 空 神。江 海 神。 wáng. we pay reverence to Venerable Master Fa Zhi of the Tien Tai School who taught the four contemplations leading to enlightenment. [The congregation makes one full prostration and rises. and makes one half bow. Mó qú pó jiā tiān zǐ hù shì sì Single mindedly on behalf of the Brahma deities. we pay reverence to all Bodhisattva Mahasattvas in the ten directions and three periods of time. the devas and the nagas. then makes one full prostration. [The congregation makes one full prostration. Mí lè pú sà. Xū kōng shén. we pay reverence to Venerable Mahakasyapa and the countless elders of the Sravaka Sangha. Single mindedly. Single mindedly. Single mindedly. sky spirits. Wén shū shī 利 菩 薩。摩 訶 薩。 lì pú sà. Dà shēng wén sēng. Celestial maidens. [The congregation raises the sandalwood as offering.

boy or girl who who wishes to 童 男 童 女。欲 誦 持 者。於 諸 眾 生。 Tóng nán tóng nǚ. fire spirits.” Please follow me in making these following vows: [All] 南 無 大 悲 觀 世 音。 願 我 速 知 一 切 法。 Ná mó dà bēi guān shì yīn. water spirits.The Great Compassion Repentance Liturgy 大悲懺 泉 源 神。河 沼 神。藥 草 樹 林 神。舍 宅 神。 Quán yuán shén. lake and herb spirits. makes one half bow. we prostrate to the Triple Gem. to guard this Dharani. be kind and compassionate to all beings. land spirits. Homage to the Compassionate Avalokitesvara. Di shén. I vow to soon obtain the eyes of wisdom. 南 無 大 悲 觀 世 音。 願 我 速 度 一 切 眾。 Ná mó dà bēi guān shì yīn. Upasika. rises.] [The lead chanter recites:] 經 云。若 有 比 丘。比 丘 尼。優 婆 塞。優 婆 夷。 Jīng yún. I vow to quickly know all of the Dharma. Yōu pó sāi. Jí shǒu hù chí zhòu. Xiān dāng cóng wǒ fā rú shì yuàn. he/she should 起 慈 悲 心。先 當 從 我 發 如 是 願。 Qǐ cí bēi xīn. 宮 殿 神 等。及 守 護 持 咒。 Gōng diàn shén děng. Bhikkhuni. Yào cǎo shù lín shén. Ruò yǒu bǐ qiū. 一 切 天 龍 鬼 神 各 及 眷 屬。頂 禮 三 寶。 Yī qiè tiān lóng guǐ shén gè jí juàn shǔ. Fēng shén. Huǒ shén. spring and mountain spirits. Yuàn wǒ sù dù yī qiè zhòng. I vow to quickly liberate all sentient beings. Homage to the Compassionate Avalokitesvara. Mountain spirits. Yù sòng chí zhě. wind spirits. Upasaka. and kneels back down. hold and recite this dharani. Trees and forest spirits. Shě zhái shén. earth spirits. Hé zhǎo shén. Bǐ qiū ní. Dǐng lǐ sān bǎo. palace and shrine spirits and other spirits. On behalf of all these gods and spirits. Shān shén. Page 10 . Yōu pó yí. as well as their families. [The congregation makes one full prostration. Yuàn wǒ zǎo dé zhì huì yǎn. 水 神。火 神。風 神。土 神。山 神。地 神。 Shuǐ shén. The Dharani Sutra says: “If a Bhikkhu. houses and building spirits. Homage to the Compassionate Avalokitesvara. Yú zhū zhòng shēng. Yuàn wǒ sù zhī yī qiè fǎ. 南 無 大 悲 觀 世 音。 願 我 早 得 智 慧 眼。 Ná mó dà bēi guān shì yīn. Tǔ shén.

Yuàn wǒ sù chéng bō rě chuán. 南 無 大 悲 觀 世 音。 願 我 速 會 無 為 舍。 Ná mó dà bēi guān shì yīn. I vow to soon acquire the body with a Dharma nature. concentration and Prajna. the water will evaporate. Homage to the Compassionate Avalokitesvara. Homage to the Compassionate Avalokitesvara. the hells will vanish and dissipate. I vow to quickly enter the shelter of the unconditioned. the ghosts will be fed and be full. I vow to soon reach the summit of Nirvana. If I ever encounter hells. 南 無 大 悲 觀 世 音。 願 我 早 登 涅 槃 山。 Ná mó dà bēi guān shì yīn. Di yuè zì xiāo miè. 南 無 大 悲 觀 世 音。 願 我 速 乘 般 若 船。 Ná mó dà bēi guān shì yīn. 南 無 大 悲 觀 世 音。 願 我 早 同 法 性 身。 Ná mó dà bēi guān shì yīn. Huǒ tāng zì kū jié. the knives will break. 我 若 向 餓 鬼。 餓 鬼 自 飽 滿。 Wǒ ruò xiàng è guǐ. Page 11 . If I ever encounter boiling water. Yuàn wǒ zǎo tóng fǎ xìng shēn. Homage to the Compassionate Avalokitesvara. Yuàn wǒ zǎo dé yuè kǔ hǎi. Yuàn wǒ sù dé jiè dìng dào. 南 無 大 悲 觀 世 音。 願 我 速 得 戒 定 道。 Ná mó dà bēi guān shì yīn. È guǐ zì bǎo mǎn. I vow to quickly sail the boat of Prajna. Dāo shān zì cuī zhé. 我 若 向 刀 山。 刀 山 自 摧 折。 Wǒ ruò xiàng dāo shān. 南 無 大 悲 觀 世 音。 願 我 早 得 越 苦 海。 Ná mó dà bēi guān shì yīn. I vow to soon cross the ocean of suffering. Yuàn wǒ zǎo dé shàn fang biàn. Homage to the Compassionate Avalokitesvara. Homage to the Compassionate Avalokitesvara. If I ever encounter hungry ghosts. 我 若 向 火 湯。 火 湯 自 枯 竭。 Wǒ ruò xiàng huǒ tāng. 我 若 向 地 嶽。 地 嶽 自 消 滅。 Wǒ ruò xiàng dì yuè. Homage to the Compassionate Avalokitesvara. Yuàn wǒ sù huì wú wéi shě. If I ever encounter a mountain of knives. Yuàn wǒ zǎo dēng niè pán shān. I vow to soon obtain expedient means. I vow to quickly obtain the path of precepts. Homage to the Compassionate Avalokitesvara.The Great Compassion Repentance Liturgy 大悲懺 南 無 大 悲 觀 世 音。 願 我 早 得 善 方 便。 Ná mó dà bēi guān shì yīn.

[ten times] Homage to Avalokitesvara Bodhisattva. [ten times] Homage to Amitabha Buddha. Shì zūn. If I encounter the asuras. Ruò bù dé wú liàng sān mèi biàn cái zhě. Wǒ shì 不 成 正 覺。 bù chéng zhèng jué. È xīn zì diào fú. 誦 持 大 悲 神 咒。墮 三 惡 道 者。我 誓 不 成 Sòng chí dà bēi shén zhòu. If I encounter animals.] [The lead chanter recites:] 觀 世 音 菩 薩。白 佛 言。世 尊。若 諸 眾 生。 Guān shì yīn pú sà. [The congregation makes one full prostration. Duò sān è dào zhě. rises and makes one half bow. 我 若 向 畜 生。 自 得 大 智 慧。 Wǒ ruò xiàng chù shēng. Ruò zhū zhòng shēng. the asuras hatred will subside. Page 12 . 南 無 阿 彌 陀 佛。 Ná mó ó mí tuó fó. Wǒ shì bù chéng 正 覺。 zhèng jué. 誦 持 大 悲 神 咒。若 不 生 諸 佛 國 者。我 誓 Sòng chí dà bēi shén zhòu. 誦 持 大 悲 神 咒。若 不 得 無 量 三 昧 辯 才 者。 Sòng chí dà bēi shén zhòu. Ruò bù shēng zhū fó guó zhě. the animals will attain great wisdom.The Great Compassion Repentance Liturgy 大悲懺 我 若 向 修 羅。 惡 心 自 調 伏。 Wǒ ruò xiàng xiū luó. 我 誓 不 成 正 覺。 Wǒ shì bù chéng zhèng jué. 南 無 觀 世 音 菩 薩。 Ná mó guān shì yīn pú sà. Zì dé dà zhì huì. Bái fó yán.

and does not acquire the boundless Samadhi and oratory eloquence. saying “Bhagavat! If any being recites and upholds the miraculous Great Compassion Dharani. complete. 於 諸 眾 生。起 大 悲 心 開 顏 含 笑。即 說 Yú zhū zhòng shēng. and cannot have their wishes fulfilled in the present life. “If any being who recites and upholds the miraculous Great Compassion Dharani.The Great Compassion Repentance Liturgy 大悲懺 誦 持 大 悲 神 咒 於 現 在 生 中。一 切 所 求 Sòng chí dà bēi shén zhòu yú xiàn zài shēng zhōng. The sublime and sacred holy dharani is stated thus): Page 13 . I will not attain ultimate enlightenment. I will not attain ultimate enlightenment. and is not reborn in a Buddha realm. she then turned in front of the assembly with both palms together and a kind smile.” After saying these pledges to the Buddha. Yī qiè suǒ qiú 若 不 果 遂 者。不 得 為 大 悲 心 陀 羅 尼 也。 ruò bù guǒ suì zhě. Tuó luó ní yuē. I will not attain ultimate enlightenment. “If any being who recites and upholds the miraculous Great Compassion Dharani. Jí shuō 如 是 廣 大 圓 滿 無 閡 大 悲 心 大 陀 羅 尼。 rú shì guǎng dà yuan mǎn wú ài dà bēi xīn dà tuó luó ní. (Avalokitesvara Bodhisattva addressed the Buddha. she discourses the miraculous verses and sentences of this grand. Qǐ dà bēi xīn kāi yán hán xiào. Yú zhòng huì qián. 神 妙 章 句。陀 羅 尼 曰。 Shén miào zhāng jù. and unobstructed Dharani of Great Compassion. engendered by the thought of great compassion for all beings. I will not attain ultimate enlightenment. “If any being who recites and upholds the miraculous Great Compassion Dharani. Hé zhǎng zhèng zhù. and is reborn in the three evil realms. 乃 至 說 是 語 已。於 眾 會 前。合 掌 正 住。 Nǎi zhì shuō shì yǔ yǐ. Bù dé wéi dà bēi xīn tuó luó ní yě.

The Great Compassion Repentance Liturgy 大悲懺 大 悲 咒 Dà bēi zhòu 南 無 喝 囉 怛 那 哆 囉 夜 耶。南 無 阿 唎 耶。 Ná mó hē la dán nà duō la yè yé ná mó ō lì yé 婆 盧 羯 帝 爍 缽 囉 耶。菩 提 薩 埵 婆 耶。 pó lú jié dì shuò bō la yé pú tí sà duǒ pó yé 摩 訶 薩 埵 婆 耶。摩 訶 迦 盧 尼 迦 耶。唵。 mó hē sà duǒ pó yé mó hē jiā lú ní jiā yé ǎn 薩 皤 囉 罰 曳。數 怛 那 怛 寫。南 無 悉 吉 慄 埵 sà pó la fá yè shù dán nà dán xiě ná mó xī jí lì duǒ 伊 蒙 阿 唎 耶。婆 盧 吉 帝 室 佛 囉 愣 馱 婆。 yī méng ō lì yé pó lú jí dì shì fo la lèng tuó pó 南 無 那 囉 謹 墀。醯 利 摩 訶 皤 哆 沙 咩。 ná mó nà la jǐn chí xī lì mó hē pan duō shā miē 薩 婆 阿 他 豆 輸 朋。阿 逝 孕。薩 婆 薩 哆 那 sà pó ō tā dòu shū péng ō shì yùn sà pó sà duō nà 摩 婆 薩 哆 那 摩 婆 伽。摩 罰 特 豆。怛 姪 他。 mó pó sà duō nà mó pó qie mó fá tè dòu dán zhí tā 唵。阿 婆 盧 醯。盧 迦 帝。迦 羅 帝。夷 醯 唎。 ǎn ō pó lú xī lú jiā dì jiā luó dì yí xī lì 摩 訶 菩 提 薩 埵。薩 婆 薩 婆。摩 囉 摩 囉。 mó hē pú tí sà duǒ sà pó sà pó mó la mó la 摩 醯 摩 醯 唎 馱 孕。俱 盧 俱 盧 羯 蒙。度 盧 mó xī mó xī lì tuó yùn jù lú jù lú jié méng dù lú 度 盧 罰 闍 耶 帝。摩 訶 罰 闍 耶 帝。陀 囉 陀 dù lú fá ser yé dì mó hē fá ser yé dì tuó la tuó Page 14 .

The Great Compassion Repentance Liturgy 大悲懺 囉。地 唎 尼。室 佛 囉 耶。遮 囉 遮 囉 摩 摩 罰 la de lì ní shì fo la yé zhē la zhē la mó mó fá 摩 囉。穆 帝 隸。伊 醯 伊 醯。室 那 室 那。阿 囉 mó la mù dì lì yī xī yī xī shì nà shì nà ō la 嘇。佛 囉 舍 利。罰 沙 罰 嘇。佛 囉 舍 耶。呼 嚧 shān fo la shè lì fá shā fá shān fo la shě yé hū lú 呼 嚧 摩 囉。呼 嚧 呼 嚧 醯 利。娑 囉 娑 囉。 hū lú mó la hū lú hū lú xī lì suō la suō la 悉 唎 悉 唎。蘇 嚧 蘇 嚧。菩 提 夜 菩 提 夜。 xī lì xī lì sū lú sū lú pú tí yè pú tí yè 菩 馱 夜 菩 馱 夜。彌 帝 唎 夜。那 囉 謹 墀。 Pú tuó yè pú tuó yè mí dì lì yè nà la jǐn chí 地 利 瑟 尼 那。波 夜 摩 那。娑 婆 訶。悉 陀 夜。 dì lì sè ní nà bō yè mó nà suō pó hē xī tuó yè 娑 婆 訶。摩 訶 悉 陀 夜。娑 婆 訶。悉 陀 喻 藝。 suō pó hē mó hē xī tuó yè suō pó hē xī tuó yù yì 室 皤 囉 耶。娑 婆 訶。那 囉 謹 墀。娑 婆 訶。 shì pó la yé suō pó hē nà la jǐn chí suō pó hē 摩 囉 那 囉。娑 婆 訶。悉 囉 僧 阿 穆 佉 耶。 mó la nà la suō pó hē xī la sēng ō mù qū yé 娑 婆 訶。娑 婆 摩 訶 阿 悉 陀 夜。娑 婆 訶。 suō pó hē suō pó mó hē ō xī tuó yè suō pó hē 者 吉 囉 阿 悉 陀 夜。娑 婆 訶。波 陀 摩 羯 zhě jí la ō xī tuó yè suō pó hē bō tuó mó jié 悉 陀 夜。娑 婆 訶。那 囉 謹 墀 皤 伽 囉 耶。 xī tuó yè suō pó hē nà la jǐn chí pó qie la yé Page 15 .

Svaha! To the one holding a chakra in his hand. come! Hear. May I enter into the heart of the Blue-necked one known as the holy adorable Avalokitesvara! It means the completing of all meaning. be awakened! Have awakened. It is that which makes all beings victorious And cleanses the path of the existence. all! Defilements. hear! A joy springs up in me! Speak. Svaha! [This Dharani may be recited a total of three. Svaha! To the boar-faced one. continuing to do this until the final invocation of the mantra. the congregation first makes a half bow and then faces the center aisle to begin circumambulating the shrine hall. Svaha! To the blue-necked far causing one. Do. have awakened! O merciful one! Blue-necked one! Of daring ones! To the joyous. It is pure. Svaha! To the one holding a lotus in his hand. Svaha! To the great successful one. Svaha! To the beneficent one referred to in this Dharani. On the third repetition of the mantra and at the signal of the lead chanter’s hand bell. Going! Auspicious! Auspicious! The Excellent. Svaha! To the blue-necked one. seven or up to eighteen times. hold on! I hold on to Indra the creator! Move. the congregation return to their seats and makes a half bow. Excellent One! Be awakened. move! My defilement-free seal! Come.] Page 16 . After the mantra is finished. depending on the time. Svaha! Adoration to the Triple Treasure! Adoration to Avalokitesvara! Svaha! Om! May this succeed! To this mantra. hold fast! O great victor! Hold on. the world-transcending one! O Hari! The Mahabodhisattva! All. Thus: Aum! The seer. Svaha! To the one holding a weapon in his hand. do the work! Hold fast. the earth! It is the heart. Svaha! To the successful one. Svaha! To the one who has attained mastery in the discipline. speak! Directing! Like the trampling of elephants on the earth! Like the trampling of elephants causing it to tremble! Going.The Great Compassion Repentance Liturgy 大悲懺 娑 婆 訶。摩 婆 利 勝 羯 囉 夜。娑 婆 訶。 suō pó hē mó pó lì shèng jié la yè suō pó hē 南 無 喝 囉 怛 那 哆 囉 夜 耶 。南 無 阿 唎 耶 ná mó hē la dán nà duō la yè yé ná mó ō lì yé 婆 嚧 吉 帝。爍 皤 囉 夜。娑 婆 訶。唵。 pó lú jí dì shuò pó la yè suō pó hē ǎn 悉 殿 都。漫 多 囉。跋 陀 耶。娑 婆 訶。 xī diàn dōu màn duō la bá tuó yé suō pó hē Adoration to the Triple Treasure! Adoration to the Holy Avalokitesvara Bodhisattva Mahasattva the Great Compassionate One! Aum! He who has leaped beyond all fears! Having adored him. Svaha! To the one with a lion’s head and face. defilement! The earth.

fourth. Huò 得 阿 那 含 果。或 得 阿 羅 漢 果。或 得 一 地 dé ā nà hán guǒ. Huò dé yī dì 二 地 三 四 五 地 乃 至 十 地 者。無 量 眾 生。 èr de sān sì wǔ de nǎi zhì shí dì zhě wú liàng zhòng shēng. When Avalokitesvara Bodhisattva finished reciting this mantra. 發 菩 提 心。 Fā pú tí xīn. but Mara and heretics were all petrified in fear. Jiē huò 果 證。或 得 須 陀 洹 果。或 得 斯 陀 含 果。或 guǒ zhèng. Shí fāng zhū fó. Some achieved the first. third. Shuō cǐ zhòu yǐ.The Great Compassion Repentance Liturgy 大悲懺 [The lead chanter then recites]: 觀 世 音 菩 薩。說 此 咒 已。大 地 六 變 震 動。 Guān shì yīn pú sà. Huò dé sī tuó hán guǒ. Page 17 .Huò dé xū tuó huán guǒ. Bīn fēn ér xià. fifth. some a non returner. or even up to the tenth stage of the Bodhisattva path and countless beings aspired to bodhicitta. Some achieved the fruit of stream-enterer. which fell in a profusion of colors. Xī jiē huān 喜。天 魔 外 道。恐 怖 毛 豎。一 切 眾 會。皆 獲 xǐ. 天 雨 寶 花。繽 紛 而 下。十 方 諸 佛。悉 皆 歡 Tiān yǔ bǎo huā. second. All the Buddhas were delighted. some that of a once returner. Everyone in the assembly achieved the fruits of the spiritual path. Tiān mó wài dào. the earth shook in six ways and the sky rained down heavenly flowers. Huò dé ā luó hàn guǒ. Kǒng bù máo shù. Yī qiè zhòng huì. Dà dì liù biàn zhèn dòng. And some even attained the fruit of an Arhat.

before Avalokitesvara and the Buddhas of the ten directions.] 普 為 四 恩 三 有。法 界 眾 生。 Pǔ wèi sì ēn sān yǒu. Thus. Guī mìng chàn huǐ. wéi yuàn jiā 護,令 障 消 滅‧ hù. 悉 願 斷 除 三 障。歸 命 懺 悔。 Xī yuàn duàn chú sān zhàng. let us take refuge and repent. pǔ wèi zhòng sheng guī mìng chàn huǐ. bù zhī miào lǐ.. to be obstructed by all kinds of grave offenses. Kneel. have been constantly obstructed by the grave offenses of the three karmic actions and the six sense-faculties. Now. tóng wéi yī qiè zhòng zuì suǒ zhàng. wǒ jīn suī zhī. jīn duì guān yīn. zhòng zuì suǒ zhàng. let us vow to cut off the three hindrances.” [The congregation rises at the sound of the handbell. Page 18 . for the sake of all living beings everywhere. from beginningless time. I and all beings. 十 方 佛 前,普 為 眾 生,皈 命 懺 悔,唯 願 加 shí fāng fó qián. then make a half bow. contemplating Avalokitesvara Bodhisattva eradicating their offenses and defilements. 不 知 出 要,但 順 生 死,不 知 妙 理,我 今 雖 知, Bù zhī chū yào.. dàn shùn sheng sǐ. lìng zhàng xiāo miè‧ “I and all living beings. I return my life in repentance and reform.The Great Compassion Repentance Liturgy 大悲懺 [The lead chanter recites:] 我 及 眾 生. praying that there will be protection. Fǎ jiè zhòng shēng. not knowing the essentials of escape. and for all beings in the Dharma realm. For the three realms and four gratitudes. not seeing any Buddhas. and that offenses will be caused to be eradicated. [The congregation makes one prostration. Now.The following is contemplated in silence (optional):] 無 始 常 為 三 業 六 根,重 罪 所 障,不 見 諸 佛, wú shǐ zhǎng wèi sān yè liù gēn. merely complying with birth and death and not knowing the wonderful principle. I continue. Wǒ jí zhòng sheng………. along with all other living beings. bù jiàn zhū fó. 猶 與 眾 生,同 為 一 切 重 罪 所 障,今 對 觀 音, yóu yǔ zhòng shēng. . . although I know.

. yǒu dà fú huì. zhòu yè xiāng xù. gù yú jīn rì. wú yǒu jiàn duàn. jīn zhī kōng jì. 一 毫 之 善,念 十 方 佛,有 大 福 慧,能 救 拔 我, yī háo zhī shàn. 不 知 諸 法,本 性 空 寂,廣 造 眾 惡,今 知 空 寂, Bù zhī zhū fǎ. . Wǒ yǔ zhòng sheng………. fā pú tí xīn. [The congregation makes one prostration.. fā lù chàn huǐ. 不 隨 喜 他,一 毫 之 善,惟 遍 三 業,廣 造 眾 罪, bù suí xǐ tā. yī háo zhī shàn. běn xìng kōng jì. niàn shí fāng fó. néng jiù bá wǒ. suí xǐ fán sheng. guǎng zào zhòng zuì. wài jiā è yǒu. cóng èr sǐ hǎi. 斷 惡 修 善,勤 策 三 業,翻 昔 重 過,隨 喜 凡 聖, duàn è xiū shàn..The Great Compassion Repentance Liturgy 大悲懺 [The lead chanter recites:] 我 及 眾 生. fān xī zhòng guò. 生 大 怖 畏,發 露 懺 悔,斷 相 續 心,發 菩 提 心, shēng dà bù wèi. 撥 無 因 果,故 於 今 日,深 信 因 果,生 重 慚 愧, bō wú yīn guǒ. bù wèi è dào. nèi jì wǒ rén. shēn xìn yīn guǒ. Page 19 . contemplating Avalokitesvara Bodhisattva eradicating their offenses and defilements. wú chàn wú kuì. .The following is contemplated in silence (optional):] 無 始 來 今,由 愛 見 故,內 計 我 人,外 加 惡 友, wú shǐ lái jīn. è xīn biàn bù. yóu ài jiàn gù. 覆 諱 過 失,不 欲 人 知,不 畏 惡 道,無 懺 無 愧, fù huì guò shī. duàn xiāng xù xīn. 及 諸 眾 生,從 二 死 海,至 三 德 岸,從 無 始 來, jí zhū zhòng shēng. qín cè sān yè. zhì sān dé àn. cóng wú shǐ lái. guǎng zào zhòng è. wéi biàn sān yè. bù yù rén zhī. I and all beings. 事 雖 不 廣,惡 心 遍 布,晝 夜 相 續,無 有 間 斷, shì suī bù guǎng. shēng zhòng cán kuì.

and consort with bad friends outside.” [The congregation rises at the sound of the handbell. Although all phenomena are equal. and can bring me straight to the shore of the three virtues. Xià tóng hán shí. 上 等 佛 心。下 同 含 識。無 始 闇 動。障 此 靜 明。 Shàng děng fó xīn. I do not rejoice compliantly in even a hair's breadth of the good of others. I give birth to deep shame and great fear and repent. and rejoice compliantly in the slightest hair's breadth of the good of sages and ordinary people. Dì zǐ (mǒu jiǎ) děng. Píng děng fǎ zhōng. Yǔ fǎ jiè yī qiè zhòng shēng. Kneel. cí bēi shè shòu “I and all beings. and our minds are bound with the cords of craving. from beginningless time until the present.] 至 心 懺 悔。弟 子 (某甲) 等。與 法 界 一 切 眾 生。 Zhì xīn chàn huǐ. Sincerely we repent. Qǐ zì tā xiǎng. guǎng xiū zhū shàn. Your disciple (your name) and beings in all realms 現 前 一 心。本 具 千 法。皆 有 神 力。及 以 智 明。 Xiàn qián yī xīn. biàn duàn zhòng è. we generate delusions in the world which obstructs this serene light 觸 事 昏 迷。舉 心 縛 著。平 等 法 中。起 自 他 想。 Chù shì hūn mí. for the sake of seeking Bodhi and for the sake of living beings. since the infinite past. and cultivate all good on a wide scale. Page 20 . Knowing now that all dharmas are empty and still. who have great blessings and wisdom which can rescue me and pull me. not ashamed . I scheme for myself within. I recollect the Buddhas of the ten directions.The Great Compassion Repentance Liturgy 大悲懺 為 求 菩 提,為 眾 生 故,廣 修 諸 善,遍 斷 眾 惡, wèi qiú pú tí. and are equal to both the Buddhas above and sentient beings below. Therefore. wèi zhòng shēng gù. I have not known that all dharmas are in their fundamental nature empty and still. not wanting people to know. errors. not fearing evil ways. Wú shǐ àn dòng. then make a half bow. but with the three karmic actions commit all manner of offenses on a wide scale. cut off evil and cultivate good. bring forth the Bodhi-mind. on this day. Jǔ xīn fù zhe. and mistakes. and I have committed all manner of evil on a wide scale. It continues day and night without cease. my evil mind pervades everything. I only pray that Avalokitesvara will compassionately gather it in and receive it. Although what I do is not a very great matter in itself. denying cause and effect. Zhàng cǐ jìng míng. because of love and views. Jí yǐ zhì míng. I completely cut off every evil. miraculous powers and bright wisdom. along with all other living beings. I cut off that incessant mind. 惟 願 觀 音,慈 悲 攝 受 wéi yuan guān yīn. within their present mind contain the multitude of phenomena. out of the sea of the two deaths. I have come to believe deeply in cause and effect. Jiē yǒu shén lì. Běn jù qiān fǎ. Yet due to ignorance. covering up its transgressions. go diligently forward in the three karmic actions. without remorse. reform all my past errors. From beginningless time onward.

Therefore today we sincerely recite the Dharani. Page 21 . On the point of death. desecrating stupas and destroying temples. We aspire to bodhicitta. but our offenses cannot be repented. we admit all faults and sincerely seek repentance. Hé duò sān tú. Fā lù zhòng zuì. violating morality and the precepts. swiftly extinguish all such obstacles and offences. stealing from the Sangha corrupting others’ pure practices. Rú shì zuì zhàng. Gù yú jīn rì. Zhì xīn sòng chí. Bàng fǎ bàng rén. and practice the 修 真 言 行。與 諸 眾 生。發 露 眾 罪。求 乞 懺 悔。 Xiū zhēn yán xíng. and our body is a condition for this. Jí shí fāng dà shī. 捨 玆 形 命。合 墮 三 塗。備 嬰 萬 苦。復 於 現 世。 Shě zī xíng mìng. sickness and cruel pains. Huǐ tǎ huài sì. there is no crime we have not commited. slandering the Dharma and defaming others. 歸 向 觀 世 音 菩 薩。及 十 方 大 師。發 菩 提 心。 Guī xiàng guān shì yīn pú sà. Now we have encountered the complete and full Dharani of Great Compassion. Tā yuán bī pò. Yǐn shí cái wù. Wū jìng fàn xíng. Bèi yīng wàn kǔ. Fā pú tí xīn. Zhàng yú dào there will be much distress. Bù tōng chàn huǐ. Yú zhū yǒu zhòng. Fù yú xiàn shì. Pò jiè pò zhāi. Our transgressions are bounless and vast. such as the ten evil acts and the five atrocities. Wú zuì bù zào. We pray to Avalokitesvara Bodhisattva and all great masters. Huò è jí yíng chán. Together with all beings. In the midst of existence. we conceptualize self and others. 眾 惱 交 煎。或 惡 疾 縈 纏。他 緣 逼 迫。障 於 道 Zhòng nǎo jiāo jiān. Wú liàng wú biān. Yǔ zhū zhòng shēng. Desire and views are the root. Qiú qǐ chàn huǐ. food and drink. 千 佛 出 世。不 通 懺 悔。如 是 等 罪。無 量 無 邊。 Qiān fó chū shì. 偷 僧 祇 物。汙 淨 梵 行。侵 損 常 住。飲 食 財 物。 Tōu sēng qí wù. we shall fall into the three lower realms and suffer endlessly. This Dharani 速 能 滅 除。如 是 罪 障。故 於 今 日。至 心 誦 持。 Sù néng miè chú. Bù dé xūn xiū. and ruining public property. Rú shì děng zuì. Jīn yù dà bēi yuan mǎn shén zhòu.The Great Compassion Repentance Liturgy 大悲懺 愛 見 為 本。身 口 為 緣。於 諸 有 中。無 罪 不 造。 Ài jiàn wéi běn. Even while alive. Qīn sǔn cháng zhù. 十 惡 五 逆。謗 法 謗 人。破 戒 破 齋。毀 塔 壞 寺。 Shí è wǔ nì. which hinder and obstruct our cultivation. . cultivaton of mantras. Thousands of Buddhas may come and go. 法。不 得 熏 修。今 遇 大 悲 圓 滿 神 咒。 fǎ. Shēn kǒu wèi yuán.

We vow to the great compassionate Avalokitesvara Bodhisattva 千 手 護 持。千 眼 照 見。令 我 等 內 外 障 緣。 Qiān shǒu hù chí. Wéi yuàn dà bēi guān shì yīn pú sà mó hē sà. May all internal and external hindrances be eliminated. 寂 滅 自 他。行 願 圓 成。開 本 見 知。制 諸 魔 外。 Jì miè zì tā. Qīn chéng gong yǎng. will certainly be reborn in Amitabha Buddha’s land of Ultimate Bliss. We will conquer all evils and 三 業 精 進。修 淨 土 因。至 捨 此 身。更 無 他 趣。 Sān yè jīng jìn. Kāi běn jiàn zhī. Jí lè shì jiè. Now that we have completed the repentance and pledges. Zhì zhū mó wài. and practices for the self and others can be completed.] Page 22 . we shall take refuge and prostrate to the Triple Gem. Zhì shě cǐ shēn. We make offerings to the 大 悲 觀 音。具 諸 總 持。廣 度 群 品。皆 出 苦 輪。 Dà bēi guān yīn. rises and makes one half bow. We will see our true natures and realize all wisdom. Gèng wú tā qù. Mahasattva who will guard us with her thousand hands and eyes. Ó mí tuó fó. Guǎng dù qún pǐn. Xiū jìng tǔ yīn. to learn the core wisdom of the Dharma and help deliver all beings from the painful wheel of rebirth. Jù zhū zǒng chí. most compassionate Avalokitesvara in person. Our transgressions will be eliminated. Qiān yǎn zhào jiàn. Xíng yuàn yuan chéng. and into the land of wisdom. Jiē chū kǔ lún. Lìng wǒ děng nèi wài zhàng yuán.The Great Compassion Repentance Liturgy 大悲懺 畢 竟 消 除。惟 願 大 悲 觀 世 音 菩 薩 摩 訶 薩。 Bì jìng xiāo chú. diligently purify the three karmas. [The lead chanter recites:] 懺 悔 發 願 己。歸 命 禮 三 寶。 Chàn huǐ fā yuan jǐ. on abandoning this body we shall never be born in any other realm but 決 定 得 生。阿 彌 陀 佛。極 樂 世 界。親 承 供 養。 Jué dìng dé shēng. 同 到 智 地。 Tóng dào zhì di. [The congregation makes one full prostration. By cultivating the causes for the Pure Land. Guī mìng lǐ sān bǎo.

complete and unobstructed Great Compassion Dharani 南 無 千 手 千 眼 觀 世 音 菩 薩。 Ná mó qiān shǒu qiān yǎn guān shì yīn pú sà. Homage to the great and vast.The Great Compassion Repentance Liturgy 大悲懺 南 無 十 方 佛。 Ná mó shí fāng fó. Homage to Thousand Light King of Calmness Buddha 南 無 廣 大 圓 滿 無 閡 大 悲 心 大 陀 羅 尼。 Ná mó guǎng dà yuán mǎn wú ài dà bēi xīn dà tuó luó ní. Homage to the Dharmas in the Ten Directions 南 無 十 方 僧。 Ná mó shí fāng sēng. Page 23 . Homage to the Root Teacher Shakyamuni Buddha 南 無 阿 彌 陀 佛。 Ná mó ó mí tuó fó. Homage to the Sanghas in the Ten Directions 南 無 本 師 釋 迦 牟 尼 佛。 Ná mó běn shī shì jiā móu ní fó. Homage to the Buddhas in the Ten Directions 南 無 十 方 法。 Ná mó shí fāng fǎ. Homage to Mahasthamaprapta Bodhisattva 南 無 總 持 王 菩 薩。 Ná mó zǒng chí wáng pú sà. Homage to Amitabha Buddha 南 無 千 光 王 靜 住 佛。 Ná mó qiān guāng wáng jìng zhù fó. Homage to the Thousand Hands Thousand Eyes Avalokitesvara Bodhisattva 南 無 大 勢 至 菩 薩。 Ná mó dà shì zhì pú sà. Homage to the Bodhisattva King who Upholds the Dharani.

in harmony without obstruction/hindrances. 統 理 大 眾。一 切 無 礙。 (拜. Dāng yuàn zhòng shēng. half bow) I take refuge in the Buddha. wishing that all sentient beings shall lead the communities. Dāng yuan zhòng shēng. she extends her loving kindness. Dāng yuàn zhòng shēng. a manifestation of an ancient buddha. (prostrate) 自 皈 依 法。當 願 眾 生。 Zì guī yī fǎ. 深 入 經 藏。智 慧 如 海。 (拜) Shēn rù jīng záng . 一 千 手 眼 展 慈 心。 Yī qiān shǒu yǎn zhǎn cí xīn. 九 界 拔 沉 淪。 Jiǔ jiè bá chén lún. 體 解 大 道。發 無 上 心。 (拜) Tǐ jiě dà dào. I take refuge in the Sangha. (prostrate. Yī qiè wú ài. Fā wú shàng xīn. Page 24 . (prostrate) 自 皈 依 僧。當 願 眾 生。 Zì guī yī sēng. With a thousand hands and eyes. understand the Dharma and aspire to the supreme state of mind. wishing that all sentient beings study the sutras diligently and obtain prajna-wisdom as vast as the ocean. Zhì huì rú hǎi. I take refuge in the Dharma. 問訊) Tǒng lǐ dà zhòng. The most holy Avalokitesvara. wishing that all sentient beings shall realise the great path.The Great Compassion Repentance Liturgy 大悲懺 三 皈 依 Taking Refuge Sān Guī Yī 自 皈 依 佛。當 願 眾 生。 Zì guī yī fó. 聖 觀 自 在。古 佛 垂 形。 Shèng guān zì zài. Bringing salvation to those caught in the mire of the nine realms. Gǔ fó chuí xíng.

To all Buddhas of the past. Wàn shàn xī pián zhēn. It is full and replete with a million virtues. The profound power of the sacred Dharani. 南 無 施 無 畏 菩 薩 摩 訶 薩 (三稱) Ná mó shī wú wèi pú sà mó hē sà (3 times) Homage to the Bodhisattva Mahasattva who is the giver of freedom from fear. May all sentient beings still attached to the world of samsara soon be reborn in the Buddha’s land of Infinite light. and future with All Bodhisattvas Mahasattvas in the ten directions……Maha-prajna-paramita Please refer to the Supplementary Book : ö 佛供程序 Offering liturgy – green booklet page 3-7 ö 超薦壇程序 Making offerings to the Deceased – yellow booklet pages 14-22 Page 25 . present.The Great Compassion Repentance Liturgy 大悲懺 神 咒 功 深。萬 善 悉 駢 臻。 Shén zhòu gōng shēn. 大 回 向 Dedication of Merits Dà Huí Xiàng 禮 懺 功 德 殊 勝 行。無 邊 勝 福 皆 回 向 Lǐ chàn gong dé shū sheng xíng Wú biān shèng fó jiē huí xiàng 普 願 沈 溺 諸 有 情。速 往 無 量 光 佛 剎 Pǔ yuàn chén nì zhū yǒu qíng sù wǎng wú liàng guāng fó shā 十 方 三 世 一 切 佛。一 切 菩 薩 摩 訶 薩 shí fang sān shì yī qiè fo Yī qiè pú sà mó hē sà 摩 訶 般 若 波 羅 蜜 mó hē bō rě bō luó mì May the merits from this supreme practice of repentance and all of its countless superior blessings be transferred and dedicated.

The Great Compassion Repentance Liturgy 大悲懺 Names of donors 吳錦梅 楊謙德 陳友琴 陳雲仙 李瑞蘭 張荻軒 張菩駿 姚少雯 黎耀祥 唐仁濟 古金蓮 周灶階 鄭玉燕 唐以烈 周韻卿 徐肖英 蔡藍顏 何欣發 芮楚基 陳樹波 陳詠詩 芮璇卿 劉榮昌 徐肖容 陳偉建 張毅敏 陳雅歷 陳陸詠慈 陳雅麟 陳韻盈 陳銘霖 陳銘儒 李佩珍 黃超鵬 曹桂華 Nguyên Thi HUA TăngThièn' Phuí 鍾淑珍 呂紹寬 蔡美娥 劉淑貞 呂永裕 呂娉婷 呂敦漢 陳琦心 丁亦倫 簡炳亨 潘德遠 陳慕容 黃仲豪 陳嘉莎 黃珍珠 黃振業 陳運朝 簡佩菁 繆業祥 胡惠君 繆銳漢 繆智輝 繆彬彬 楊賡華 邱昱鈞 徐肖容 徐子衝 徐日進 林琮傑 黃建錤 林清宇 黃 鶯 劉 忠 劉嬋梅 劉克孝 陳清泉 陳柏君 戴金珠 陳貝芬 陳貝茵 葉俊傑 NiTika Yonzone Monica 黎月甜 陳虹熹 郭珈君 劉華倫 梁麗芙 潘文靜 潘文竹 梁荔紅 梁妙住 釋心襄 釋心樺 釋心廣 釋心納 陳虹錦 魏雪玲 劉嬋菊 詹素雲 吳光亮 吳思慧 吳思樺 吳定祥 徐國泉 徐林慧璇 許金石羨 Maddison McCall 郭純年 陳玉櫻 朱瑞豐 陳珍女 楊麗詠 黃俊昇 楊舜強 楊舜銘 楊宜筑 林淑娟 管坤泉 卓繼福 许玉霞 卓展鋒 朱慧瑩 管錦鄰 管坤光 趙潤俐 許漢銓 楊筱琴 許明睿 許明喆 陳樹波 芮楚基 曹潔瑩 黃超鵬 曹桂華 陳愛珠 李選紅 楊雅媛 李淑芬 陳偉建 陳詠詩 蔡美娥 陳雅歷 陳陸詠慈 陳雅麟 陳韻盈 陳銘霖 陳銘儒 蔡秀有(已歿) 饒春愛(已歿) 劉 傑(已歿) 林岳清(已歿) 黃靜常(已歿) 陳綺華(已歿) 黃靜希(已歿) 林倩如(已歿) 李社綿(已歿) 黃紅暖(已歿) 管明星(已歿) 陳敏捷(已歿) 管金英(已歿) 胡桂香(已歿) 陳素秋(已歿) 卓順明(已歿) 卓繼豪(已歿) 卓繼潮(已歿) 卓繼金(已歿) 卓銀花(已歿) Page 26 .