Está en la página 1de 1
oe LU NEUE PATOL DIN REPUBLICA BN Coa HON Tage CE OBIIHHA PECHYBIMKU BOSCO JEWISH COMMUNITY OF Tipe ay ae OF MOLDOVA. Payee ett) rie tikes Petes orn (Oe neLeE SET) CeCe! Set Scrisoare deschisi a Comuni Evreiesti din Republica Moldova in contextul aparitiei tot mai frecvente in mass-media gi retelele de soci comentariilor cu confinut antisemit si xenofob, si a discursurilor care instiga la uri, ‘Comunitatea Evreiased din Republica Moldova, considera necesar s& faci urmitoarea declaratie: Libertatea de exprimare, libertatea luptei politice si a criticii oponentilor politic constituie o parte indispensabild a oricérei societiti democratice. Aceste libertati fundamentale includ dreptul de a critica oponentii politici si programele lor politice, de a expune idei si opinii, care pot provoca dezacord sau chiar bulversa opinia publica. Aceste drepturi sunt protejate de legislatia Republeii Moldova si cea internationali. insit aceasta protectie nu se extinde asupra declaratitlor ce instigé la urd. Libertatea de exprimare nu este un drept absolut si poate fi limitata pentru a nu incalea drepturile omului. in conformitate cu standardéle internationale, discursuri ce instigé la urd se consideré oricare forme de aparare, promovare siincitare la umilire, ostilitate sau defaimare, precum si orice manifestare de hartuire, insultare, creare a unor stereotipuri negative, stigmatizare sau amenintare, care au la bazé criterii de apartenenti nationald sau etnicd, limbé, religie, cetitenie si alte criterii protejate prinlege. Responsabilitatea speciala in contextul neadmiterii rdspandirii unor discursuri care instiga la urd le aparfine persoanelor publice— politicieni, activisti sociali, jurnalistia céror pozitie poate forma opinia publicé, a céror opinie precinti: importanti si este risspanditi de mijloacele de informarein masa sirefelele desocializare. Comunitatea Evreiased din Republica Moldova condamna cu vehementit orice tentative de a utiliza discursurile care instigd ta urit ca instrument de lupti politica. Atragem atentia asupra inadmisibilitafii si interzicerii intrebuingarii referingelor la apartenenté: etnici, nationalitate, religie a politicienilor sau persoanelor publice, care nu trebuie sé fie identificate cu o comunitate etnici sau oricare alta comunitate, cucare se asociazi. Considerim asifel de referinfe — discursuri care instigd la uri, care provoacd stigmatizare, promovare a unor stereotipuri negative si creeazi 0 atmosfera de invrdjbire si ostilitate fata de tofi membrii comunitiii. In opinia noastré, orice declarajii si comentarii care accentueazé, in lipsa unui context clar si justificat, apartenenta la comunitatea evreiasca a unei sau altei persoane publice, creeazi in societate 0 atmosferd ostilé, distructivé, ofensatoare si jignitoare, recultatul find umilirea demnitatii umane. Cu regret reamintim cé in istoria tarii noastre persistenta unei asemenea atmosfere nu o dati a dus inclusiv la violente fizice fat de membrii comunitatii. Lectiile sdngeroase ale secolului XX nu pot si nu trebuie uitate. Indemnim pe tofi cei, care formeazi opinia publica in fara noastrit — politi activisti sociali, experti internationali si jurnalisti, blogheri si comentatori—criticati faptele, iar nu etnia sau nationalitatea; criticafi ideile, dar nu religia; criticagi programele politice, dar nu limba in care se vorbeste despre acestea! Orice abatere de la aceste principii, precum si incilcarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului, trebuie sé se confrunte cu respingerea in societate, si fie criticati la cel mai inalt nivel al conducerii statului sisi fie pedepsita, in conformitate cu legislatia nationala. Ne dorim sd trdim in tara, in care drepturile omului sunt respectate si unde se contracareazé intoleranta, antisemitismul, rasismul, xenofobia si orice forma de discriminare.