Está en la página 1de 2

KUOTAT DHE TARIFAT E SHKOLLEMIT PER PROGRAMET E TE PARE It

STUDEVIIT TE UNIVERSITETIT TE MANES, PER VITIN AKADEM1K 2018-2019


FAKULTETI Emertimi i programit te studimit

Fakulteti i Historise Histori


dhe i Filologjise Gjeografi
Gjuhe- Letersi
Gazetari
Arkeologji
Fakulteti i Shkencave Biologji
to Natyres Bioteknologji
km Matematike
Fizike
Informatike
Kimi
Kimi dhe Teknologji Ushqimore
Kimi Industriale dhe Mjedisore
Inxhinieri Matematike dhe Informatike
Teknologji Informacioni
Fakulteti i Gjitheve te Gjuhe Angleze
Huaja Gjuhe Frenge
Gjuhe Gjermane
Gjuhe Italiane
Gjuhe Greke
Gjuhe Turke
Gjuhe Ruse
Gjuhe Spanjolle
Fakulteti i Shkencave Psikologji
Sociale Pune sociale
Filozofi
40,000
Sociologji
Shkenca Politike
Administrim dhe Politika Sociale
Fakulteti i Ekonomike Administrim Biznes
Ekonomiks
Finance
Informatike Ekonomike
Fakulteti i Drejtesise Drejtesi
Filiali i UT-se Sarande Administrim Biznes
Gjuhe Angleze
MET E TE PARE It
N AKADEM1K 2018-2019
Kuotat e 1 vit (leke)
pranimit per
kandidatet
brenda vendit
Tarifa per

180 30,000
180 30,000
180 30,000
120 30,000
100 30,000
100 25,000
100 25,000
100 25,000
100 25,000
200 25,000
100 25,000
100 25,000
100 25,000
100 25.000
100 25,000
240 25,000
120 25,000 d
120 25,000
150 25,000
90 25,000 I
90 25,000
80 25,000
90 25,000
110 40,000
100 40,000
90

100 40,000
100 40,000
100 40,000
460 35,000
110 35,000
460 35,000
250 35,000
700 40,000
75 35,000
50 25,000