Está en la página 1de 17
Unicum | Credits Directora: Verénica Ramie2 Calise (Coordinadora Linguistica professora Historia de A). Consell de Redacci6: Joan Escudé Gonzdler (pressor de Conservacié i Restauracié de Béns Arqueoidgics.Sivio Marin Ortega (professora de Conservacié i Restouracié de Béns Arqueclbgics), Mique Mirambell Aboncé (Director de FESCRBCC i professor dFistorio de Ft), ene Bors Sines (alumna de 4t curs de Tespecialtat de Conservac i Res- ‘ouroci de intro) Mii Volso Nu clumna de 3r curs de Fespecalta de Conservaci i Restauraci de Pinta). Abstracts: Pauline Figuerala. Disseny grafic maquetoci6: Mawico oBen/ Noromo Impressi6:Novoprint Disseny Web: Nanoma Coblaboradors Web: Eloy Feréndez Costto (olurne de At cus de fespeciatat de Conservaci i Restouraio de Bers Arqueoldgjcs) Poti bez Lotore (lumnade 4 curs de Fespecilitat de ConservaciéiRestouracié de Bins Arqueolgics) | ene Alan Ferénde7 (lumna de Ir curs comt de Conservaco | Resturac6), Publicacié Anual Edicié: ESCRBCC (Escola Superior de Conservaci6 | Restauracié de Béns Culturals de Catalunyo). C/ Aiquablova, 109-113. 08033~ BARCELONA Director de'ESCRBCC: Miquel Mirambell Aboncs + Diposit legal B-16094-2002 ISSN: 1579-3613 ISSN electronic: 2462-3326 Portada/Contraportada: Ménsula tardogbtica frovinent del monasti de Sant Jeroni de fa Murtra (Museu de ‘Badolona) /Detallexecutucelat&cnica de Festofat esgrafi,pintatgravat damunt deamines dor ide plata sobre ‘base de bo Fotografies: GASOL, R./ GRAPAC). ‘Unicum 6s una publicacié anual sense nim de ucre que tracta temes relacionats amb fa conservociéirestaura~ | ci dels béns cultural! patrimoni ils disciplines ans es realitza amb les aportacions de professionals de mén de la Conservacié-Restauracié i del patrimoni, de professors 'olumnesi d’ex-olumnes de TESCRBCC. Unicum & uno revista oberto a totes les opinions, pero na es fa responsable dels continguts signats pels res pectius autors, que en seran els dines cesponsables, ox! com tombé dels permisos de reproducci6 dels mate~ Fins de tercers que continguin. La revista Unicum publicord articles que siguin orginal nalts La presentacié d originals implica lo cessi6 del det de publicar-los tant en lo versiéimpreso com entelectrdnica. La direc es reserva et ret deditartotal~ ‘mento parcioiment qualseval material envi. ‘Avaluadors externs: bons de Facceptaci6defntva per par del Conse de Redaci6 ls originals seran sotmesos a revisis per part experts (peer review), querteloboraran un informe. ‘Am lo certiicacié pel See aie eu oe ECTS nivel de quottar: Creer nec? BASE DE DATOS I Cee ena T cine | SOC Rete ete ETE) att | http://unicum.cat MAM Meme emelicsyeniaage a la col-locacié de nou suport en pintura mural arqueologica ede ess Note ee ea net gee ce TN ee Sa ee RCo e tl Mee em Ome or iy Fen tontes eum re Coe ese ARO AEN eet means ot eee CUCU Cet es Cntr cents eesen Serene RT concn ao eres ena eae SO Le ee ene ea eT Tee a) ee eR ae ta In the restoration laboratory at the Museo de Prehistoria in Valencia we worked on various fragments of wall paintings eee NT eR een ene eee e te Ten oc exhibition which opened in November 2013, The designing of « method of anchoring rnural fragments using magnets Nee es ese ye Mo ecu en eles ect terrane ‘and minimal intervention. SO ee ee ete sco de Prehstriain Valencia Cine eee eT en a er eee arene ett eg eee ee eee ee ese eed oe ee ee een ee ea eect Roe ee ee ee eee oe ee eet ee eee en ers eee ea ee ee ee eee nee eT)

También podría gustarte